Hajléktalanok Budapesten „Évszakok” kutatássorozat – V.

hullám

Kutatási jelentés

2005. december 23.

1

TARTALOMJEGYZÉK

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ÖSSZEFOGLALÁS A KUTATÁS HÁTTERE ÉS CÉLJAI A KUTATÁS MÓDSZERTANA TÁRSADALMI CSOPORTOK HELYZETÉNEK MEGÍTÉLÉSE ADAKOZÁSI SZOKÁSOK A BUDAPESTI LAKOSSÁG KÖRÉBEN ADAKOZÁSI SZOKÁSOK HAJLÉKTALANOKNAK

3 6 7 9 19 28

7. HAJLÉKTALANOK PROBLÉMÁJÁNAK MEGOLDÁSÁRA FELVETETT INTÉZKEDÉSEK LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉSE 8. HAJLÉKTALANOKKAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK A BUDAPESTI LAKOSSÁG KÖRÉBEN

46

51

2

1. Összefoglalás

A budapesti lakosság véleménye szerint ma Magyarországon egyik – általunk felsorolt – társadalmi csoport sincs kiemelkedően jó helyzetben, bár a saját helyzetük megítélése során némiképp pozitívabb szemléletről tettek tanúbizonyságot. Ennek megfelelően úgy érzik, hogy ezen társadalmi csoportokba tartozók rá vannak szorulva a támogatásokra. Igazán hátrányos helyzetűnek a mozgássérülteket, a súlyos betegségben szenvedőket, a munkanélkülieket és leginkább a hajléktalanokat tartják a budapestiek. Szinte teljes körű az egyetértés abban, hogy e csoportok tagjai igen rossz helyzetben vannak, s támogatásra szorulnak. Leginkább rossznak a hajléktalanok helyzetét ítélik a budapestiek, míg leginkább támogatásra szorulónak a súlyos betegségben szenvedőket.

A budapestiek – saját bevallásuk szerint - szívesen adakoznak: szinte minden fővárosi úgy vallott, hogy szokott adakozni. Legtöbben a hajléktalanokat és a súlyos betegségben szenvedőket támogatják. Bár e társadalmi csoportoknak adakozók közel ugyanannyian vannak Budapesten, a támogatások módjában jelentős eltéréseket fedezhetünk fel. Míg a hajléktalanokat jobbára közvetlenül, elsősorban pénzzel és természetbeni adományokkal segítik, addig a súlyosan betegeket inkább közvetetten, intézményeken keresztül, és jelentős nem csupán a pénzben adományozók aránya, hanem azoké is, akik adójuk 1 százalékával segítik a betegeket. A mozgássérültek támogatása is hasonló képet mutat: jobbára intézményen keresztül támogatják őket a budapestiek, főként pénzzel, az adó 1 százalékával, valamint természetbeni adományokkal. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a budapestiek közvetlenül a hajléktalanokat és a fiatalokat támogatják szívesen, míg intézményen keresztül a súlyos betegségben szenvedőket, a mozgássérülteket és a nagycsaládosokat. A pénzbeli adományok a leggyakoribbak, míg sokan természetbeni adományokkal, élelmiszerekkel, ruhákkal segítik a rászorulókat. A budapestiek adójuk 1 százalékát jobbára a betegek, a mozgássérültek és a nagycsaládosok javára adják, míg konkrét munkával (betegápolás, segítség a háztartásban stb.) elsősorban a nyugdíjasokat segítik.

Azon megkérdezettek többsége, akik közvetlenül pénzzel is támogatják a hajléktalanokat, havonta 1-3 alkalommal teszi ezt, míg azon budapestiek harmada, akik természetbeni adománnyal (élelmiszerrel, ruhával, takaróval

3

stb.) támogatják a hajléktalanokat félévente teszik ezt, míg több mint negyedük ennél ritkábban. A természetbeni adományokkal segítő válaszadók közel harmada félévnél gyakrabban támogatja a hajléktalanokat ebben a formában, bár csupán 3 százalékuk vallott úgy, hogy heti rendszerességgel teszi ezt.

Napjainkban többféle, hajléktalanok által árusított újság is forgalomban van (Fedél nélkül, Flaszter stb), melyekről a fővárosiak közel fele vallott úgy, hogy szokta vásárolni valamelyiket. A többség nem fogadja el az újságot a pénzéért cserébe, vagy van, amikor elfogadja, van, amikor nem. Azok többsége, aki elfogadja az újságot ilyen helyzetben a hajléktalan árusítótól, csak átfutja a lapot, míg harmaduk alaposan átolvassa.

A hajléktalanoknak való adakozás egyik kulcskérdése, hogy milyen tényezők alapján választják ki a budapestiek azt a hajléktalant, akit segítenek. A budapestiek számára a legfontosabb tényező hajléktalanoknak való adakozás során az udvariasság, és a szimpátia, valamint fontosnak érzik, hogy olyan hajléktalant támogassanak, aki nem tűnik alkoholistának. Egyesek éppen a szerencsétlennek, lerongyolódottnak tűnő hajléktalant támogatják szívesen, mások ellenkezőleg, inkább azt, aki még hajléktalanként is rendes embernek látszik, míg néhányuk zsebét mind a két szélsőség, a nagyon szerencsétlennek és a nagyon rendesnek tűnő kéregető is képes megnyitni. A budapestiek bevallottan nem szívesen támogatják a gyerekkel vagy kutyával kéregetőket, magas számuk a város utcáin ezt megcáfolni látszik. Az idősebb hajléktalanokkal kapcsolatos magasabb adakozási kedv köszönhető annak a felismerésnek, hogy az idősebbek valóban nehezen találnak munkát, mely sok válaszadó számára fontos tényezőnek bizonyult adakozási szokásaik felmérése során. A menekülési lehetőség hiánya, ha buszmegállóban, metróban, vagy autóban szólítja meg a hajléktalan, sok válaszadó számára riasztó: ilyen esetben nem szívesen adakoznak a budapestiek.

A hajléktalanok helyzetének megoldása, enyhítése csak komplex módon kivitelezhető: egyfelől jelenlegi helyzetüket enyhítendő lak- vagy legalábbis ideiglenes szálláshely biztosítása számukra, valamint távlati szempontból a társadalomba való reintegrálódásukat segítő intézkedések megvalósítása a cél. A budapestiek elsősorban munkát adnának a hajléktalanoknak, illetve különféle intézkedésekkel a munkavállalásukat segítenék elő, és a munkáltatókat is szívesen támogatnák abban az esetben, ha hajléktalanokat foglalkoztatnának. Az utcán élő emberek gyakran nem, vagy nem piacképes végzettséggel rendelkeznek, ezért a budapestiek hasznosnak tartanának a

4

részükre kialakított átképzési programokat is, amellyel szintén elősegíthetik a munkába állásukat. A hajléktalanok jelenlegi lakhatási helyzetének megoldását is fontosnak ítélik a budapestiek: ezt a problémát elsősorban további hajléktalanszállók építésével, több férőhely kialakításával orvosolnák. Szinte minden budapesti szívesen támogatná a hajléktalanokat, hogy beilleszkedhessenek a társadalomba, amely nem csupán emberbaráti szeretetből fakad, hanem a budapestiek szeretnék elkerülni a hajléktalanokat, nem szívesen találkoznak velük az utcákon, aluljárókban. Bár a megkérdezettek többsége elismeri, hogy a hajléktalanoknak ugyanúgy joguk van használni minden közterületet, mint bárki másnak, sokan nem látják szívesen őket sem a belvárosban, sem a tömegközlekedési eszközökön, sem az aluljárókban. Ennek köszönhetően a fővárosi lakosság többsége egyenesen úgy véli, hogy kényszeríteni kellene a hajléktalanokat, hogy használják a hajléktalanszállókat és ne az utcán aludjanak. Megoszlanak a vélemények a tekintetben, hogy a hajléktalanok valóban maguk tehetnek-e arról, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerültek, ugyanakkor számos megkérdezettek érzi úgy, hogy a hajléktalanok nagy többsége találna munkát magának, csak nem akar dolgozni, valamint hogy a hajléktalanok több pénzt keresnek kéregetéssel, mint egy átlag budapesti fizetése. Néhányan úgy érzik, hogy hajléktalanok is tehetnének sorsuk jobbra fordítása érdekében, de csupán alig vannak, akik magukra hagynák őket, akik nem nézik jó szemmel a támogatásukat. A közelmúltban a VII. kerületi önkormányzat karfákat szerelt a közterületi padokra, hogy a hajléktalanok ne fekhessenek rájuk. Úgy véljük, hogy e kérdés társadalmi megítélése szoros összefüggésben áll a hajléktalanokhoz kapcsolódó attitűdökkel. A budapestiek több mint harmada vélekedik úgy, hogy helyes volt a karfák felszerelése a padokra: ők elsősorban a padok funkcionalitását vélik így elveszteni, úgy gondolják, hogy a pad nem arra való, hogy hajléktalanok feküdjenek rajta. Sokan vélekednek úgy, hogy a hajléktalanoknak inkább a szállókon kellene aludniuk, és nem az utcán. Néhányan esztétikailag nincsenek kibékülve a látvánnyal, hogy a padokon hajléktalanok alszanak, míg mások betegségektől tartanak, amiket így kaphatnak el, valamint a kifogásolják a hajléktalanokkal együtt járó szaghatásokat. A megkérdezettek többsége azonban nem helyesli a VII. kerületi padok karfával való ellátását: ők úgy vélekednek, hogy mindenkinek joga van ott ülni és feküdni közterületen, ahol akar, valamint sokan úgy érzik, hogy a padon alvás legalább megoldás volt – még ha nem is a legjobb – a hajléktalanok számára, hogy legalább ne a földön feküdjenek.

5

2. A kutatás háttere és céljai A Studio Metropolitana Kht. aktuális. Az adatfelvételre évente hatszor kerül sor. Jelen kutatási beszámolónk a telefonos adatfelvétel ötödik hullámának eredményeit öleli fel. Budapesthez kapcsolódó témakörökben. A kérdőív ennek megfelelően a következő kérdéseket tartalmazta: • Különféle társadalmi csoportok helyzetének megítélése. arra való rászorultságuk megítélése • Adakozási szokások a budapesti lakosság körében – mely társadalmi csoportoknak adakoznak – milyen módon (közvetlenül vagy intézmények keresztül) – milyen formában • Adakozási szokások hajléktalanoknak • Hajléktalanok problémájának megoldására felvetett intézkedések lakossági megítélése • Hajléktalanokkal kapcsolatos attitűdök a budapesti lakosság körében 6 . A kutatássorozat célja a fővárosiak véleményének megismerése különböző. a hajléktalanok csoportjának viszonyítása más rétegekhez • Megkérdezettek saját helyzetének megítélése (szintén a viszonyítás érdekében) • Különféle társadalmi csoportok támogatásának szükségessége. Az adatfelvétel során a hajléktalanok lakossági megítélésének témakörét jártuk körül. a Double Decker Kft-vel együttműködve rendszeres telefonos adatfelvételt végez a budapesti lakosság körében a Fővárosi Önkormányzat számára.

telefonon keresztül történt. iskolai végzettség szerint) a KSH adatoknak megfelelően kvóta segítségével történt. december 19-20-án zajlott le. életkor. A kutatás módszertana Az adatfelvétel standard kérdőívvel. ha egy-egy változó mentén tendenciaszerű növekedés vagy csökkenés tapasztalható. Útmutató a tanulmányban szereplő ábrák olvasásához: Ábráinkon leggyakrabban a megkérdezettek válaszainak megoszlását (%) illetve a – jellemzően ötfokú – skálák átlagait mutatjuk. kérdezőbiztosok segítségével. a háztartáson belüli kiválasztás (nem. A kutatás terepmunkája 2005. A megkérdezett háztartások véletlenszerűen kerültek a mintába. A piros nyilak azt mutatják.3. (Az ábra típusától függően) az adat kékre színezésével vagy fekete körrel jelöljük az átlagosnál alacsonyabb értékeket. A mintába 18 éves vagy ennél idősebb budapesti lakosok kerülhettek be. nők és férfiak) válaszai között mutatkozó statisztikailag szignifikáns különbségeket: • • • (Az ábra típusától függően) az adat pirosra színezésével vagy fehér körrel jelöljük az átlagosnál magasabb értékeket. Az ábrákon feltüntettük az egyes csoportok (pl. A teljes reprezentatív minta 300 főt tett ki. 7 .

XIX. XV. XXIII. XVIII. XII. XIV. egyetem N=teljes minta 45% 55% 20% 24% 29% 27% 25% 11% 39% 25% A minta összetétele II. V. XX. XI. III.A minta összetétele I. XVI. X. XXII. VI. VII. XIII. Kerület I. XVII. XXI. II. N=teljes minta 2% 5% 7% 6% 2% 2% 4% 5% 4% 4% 8% 4% 6% 7% 5% 4% 4% 5% 4% 4% 4% 3% 1% 8 . IV. IX. A kérdezett neme férfi nő A kérdezett életkora 18-34 éves 35-49 éves 50-64 éves 65 éves vagy idősebb A kérdezett iskolai végzettsége 8 általános vagy kevesebb szakmunkásképző középiskola érettségivel főiskola. VIII.

mint az idős nyugdíjasoké. Elsősorban a legfiatalabb korosztály tagjai vélik úgy. hogy ezen társadalmi csoportokba tartozók rá vannak szorulva a támogatásokra. melyek jó helyzetben. Mindössze egy csoport – az általunk felsoroltak közül – tagjainak helyzetét ítélik közepesnél jobbra a fővárosiak. hogy a vállalkozóknak nincs okuk panaszra. A fővárosiak szerint támogatásra sincsenek rászorulva: mindössze alig hatoduk támogatná a vállalkozókat. hogy a budapestiek hogyan vélekednek egyes társadalmi csoportok helyzetéről. A válaszadók szerint 9 . és végül megnevezhették azt az egy társadalmi csoportot is az általunk felsoroltak közül. ám a válaszadók mindössze fele érzi úgy. hogy mennyire vannak az egyes csoportok rossz helyzetben illetve mennyire szorulnak támogatásra. mind a támogatásra szorultságukat ötfokú skálán értékelhették a megkérdezettek aszerint. hogy a vállalkozók jó helyzetben vannak napjainkban. Ennek megfelelően úgy érzik. Bár a fiatalok helyzetének megítélése némiképp pozitívabb. Társadalmi csoportok helyzetének megítélése A kutatás során elsőként azt vizsgáltuk. A kutatásban szereplő társadalmi csoportok a következők voltak: • • • • • • • • • Mozgássérültek Nyugdíjasok Bérből és fizetésből élők Nagycsaládosok Hajléktalanok Munkanélküliek Vállalkozók Fiatalok Súlyos betegségben szenvedők A budapesti lakosság véleménye szerint ma Magyarországon egy – általunk felsorolt – társadalmi csoport sincs kiemelkedően jó helyzetben. mely csoportok vannak véleményük szerint rossz. ők pedig a vállalkozók. bár a saját helyzetük megítélése során némiképp pozitívabb szemléletről tettek tanúbizonyságot.4. Mind a társadalmi csoportok helyzetének megítélését. egyik csoporté sem éri el a közepest. amely tagjai a legrosszabb helyzetben vannak ma Magyarországon.

mint az idősek. a mozgásukban akadályozott illetve a súlyos betegségben szenvedő embertársaikra. hogy támogatásra szorulnának. A bérből. hogy a helyzetmegítélés során a hajléktalanokat tették a válaszadók az utolsó helyre s a támogatásra szorulók között a súlyos betegségben szenvedőket nevezték meg a legtöbben. Vélhetően néhányan úgy gondolják. elsősorban az idős középkorúak. Igazán hátrányos helyzetűnek a mozgássérülteket. a súlyos betegségben szenvedőket. A nagycsaládosokat már a megkérdezettek több mint fele támogatná. Az eredményeket összesítve elmondhatjuk. míg az iskolai végzettséggel arányosan nő az elégedettség a válaszadókban saját sorsukat illetően. így a támogatásokat szívesebben fordítanák a „vétlen nehéz helyzetűek”.támogatásra nagyjából ugyanannyira szorulnak rá a fiatalok. hogy negatívabban ítélik meg a megkérdezettek az e csoportokba tartozók helyzetét. hogy nincs okuk panaszra. bár maguk a fiatalok inkább a nyugdíjasokat támogatnák jobban. hogy e társadalmi csoportokba tartozók maguk is tehetnek helyzetük rosszabbra fordulásáról. akik többsége e csoport tagja. hogy némi eltérés tapasztalható e kérdés kapcsán az előzőekhez viszonyítva. hogy e csoportok tagjai igen rossz helyzetben vannak. akik leginkább támogatásra szorulnak (a válaszadók közel harmada szerint). és ők szorulnak leginkább támogatásra (19% illetve 15%). A budapestiek saját helyzetüket közepesnél némiképp jobbra értékelték: harmaduk jó helyzetben lévőnek. hogy a budapesti lakosság véleménye szerint a hajléktalanok vannak ma Magyarországon a legrosszabb helyzetben (a válaszadók közel fele vélekedik így). s támogatásra szorulnak. a munkanélkülieket és leginkább a hajléktalanokat tartják a budapestiek. s csupán harmaduk érzi. míg kevesebb mint ötödük rossz helyzetben lévőnek tekinti saját magát. A válaszadók megjelölhették azt az egy társadalmi csoportot is. addig egyúttal ők azok. míg leginkább támogatásra szorulónak a súlyos betegségben szenvedőket. Leginkább rossznak a hajléktalanok helyzetét ítélik a budapestiek. Sokan érzik úgy. Szinte teljes körű az egyetértés abban. Az előzőekben láttuk. s míg. mint amennyire támogatnák őket. amely véleményük szerint a legrosszabb helyzetben van. Ezzel szemben amikor egy társadalmi csoportot kellett a megnevezniük kiderült. Megfigyelhető mind a hajléktalanok mind a munkanélküliek esetén. fizetésből élők helyzete a többi csoporthoz viszonyítva még pozitívnak tekinthető: a megkérdezettek több mint tizede véli úgy. illetve amely leginkább támogatásra szorul. 10 . A fiatalok (18-29 évesek) pozitívabban látják saját helyzetüket. hogy a súlyos betegségben szenvedők (16%) és a mozgássérültek (10%) helyzete a legrosszabb jelenleg.

3 2 3 4 5 átlagok ötfokú skálán: 1 .és fizetésbõl élõk nagycsaládosok nyugdíjasok mozgássérültek súlyos betegségekben szenvedõk munkanélküliek hajléktalanok N=teljes minta 7 8 16 15 19 21 42 16 21 32 48 31 15 15 7 31 49 28 26 35 27 23 82 42 43 16 10 23 8 3 6 22 25 1 52 56 13 1 6 2 14 314 11 411 1 nagyon rossz helyzetben vannak 2 3 4 nagyon jó helyzetben vannak NT/NV 0% 20% 40% 60% 80% 100% Társadalmi csoportok helyzetének megítélése vállalkozók fiatalok bérbõl.és fizetésbõl élõk nagycsaládosok nyugdíjasok mozgássérültek súlyos betegségekben szenvedõk munkanélküliek hajléktalanok 1 N=teljes minta 3.7 1.nagyon jó helyzetben vannak 11 .8 1.Társadalmi csoportok helyzetének megítélése vállalkozók fiatalok bérbõl.nagyon rossz helyzetben vannak 5 .6 1.6 2.7 2.4 2.4 2.4 1.

4 1.nagyon jó helyzetben vannak Társadalmi csoportok helyzetének megítélése Életkor szerinti eltérések vállalkozók fiatalok bérbõl.2 1.7 2.7 1.Társadalmi csoportok helyzetének megítélése Nemek szerinti eltérések vállalkozók fiatalok bérbõl.7 1.5 2.3 3 3.6 2.4 2.7 1.7 1.4 2.6 18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves 60 éves vagy idõsebb 3 4 5 2 átlagok ötfokú skálán: 1 .7 1.8 1.8 2.3 2.7 2.6 2.nagyon rossz helyzetben vannak 5 .4 3.8 1.7 1.6 3.6 2.3 1 2 3 4 1.és fizetésbõl élõk nagycsaládosok nyugdíjasok mozgássérültek súlyos betegségekben szenvedõk munkanélküliek hajléktalanok 1 N=teljes minta 3.7 2.4 2.8 1.7 1.4 2.3 3.8 1.4 2.3 1.7 2.nagyon rossz helyzetben vannak 5 .7 2.1 2.8 1.8 1.2 1.4 3.4 2.6 2.és fizetésbõl élõk nagycsaládosok nyugdíjasok mozgássérültek súlyos betegségekben szenvedõk munkanélküliek hajléktalanok 1.7 1.3 1.4 2.8 1.3 1.8 1.5 férfi nõ 5 nincs szignifikáns különbség N=teljes minta átlagok ötfokú skálán: 1 .5 2.nagyon jó helyzetben vannak 12 .3 2.8 2.

7 2.5 3.5 2.nagyon jó helyzetben vannak Társadalmi csoportok támogatásra szorultságának megítélése súlyos betegségekben szenvedõk mozgássérültek hajléktalanok munkanélküliek nagycsaládosok nyugdíjasok fiatalok bérbõl.5 1.5 1.2 1.4 2.8 1.9 2.4 3.8 2.2 2.4 2.és fizetésbõl élõk nagycsaládosok nyugdíjasok mozgássérültek súlyos betegségekben szenvedõk munkanélküliek hajléktalanok 1 N=teljes minta 2.7 2.9 1.5 1.9 1.7 1.7 3.és fizetésbõl élõk vállalkozók N=teljes minta 5 4 9 44 14 23 27 13 22 27 38 41 47 24 20% 40% 30 60% 23 29 28 57 49 62 38 29 20 23 17 9 80% 17 2 2 2 3 3 2 1 10 5 8 6 9 4 9 4 9 5 7 13 14 23 0% egyáltalán nincs rászorulva 2 3 4 nagyon rá van szorulva NT/NV 13 3 7 7 100% 13 .2 1.5 2.2 2.5 2.3 1.6 1.3 2.1 2.8 8 általános vagy kevesebb szakmunkásképzõ középiskola érettségivel fõiskola.6 2.4 2.5 1.nagyon rossz helyzetben vannak 5 .4 1.9 2.6 1.Társadalmi csoportok helyzetének megítélése Iskolai végzettség szerinti eltérések vállalkozók fiatalok bérbõl.6 1.7 1. egyetem 3 4 5 2 átlagok ötfokú skálán: 1 .

1 3.egyáltalán nincs rászorulva 5 .nagyon rá van szorulva 14 .4 3.6 3.4 3.8 3.3 4.2 2.2 3.3 4.1 nincs szignifikáns különbség N=teljes minta átlagok ötfokú skálán: 1 .Társadalmi csoportok támogatásra szorultságának megítélése súlyos betegségekben szenvedõk mozgássérültek hajléktalanok munkanélküliek nagycsaládosok nyugdíjasok fiatalok bérbõl.egyáltalán nincs rászorulva 5 .nagyon rá van szorulva Társadalmi csoportok támogatásra szorultságának megítélése Nemek szerinti eltérések férfi nõ 4 súlyos betegségekben szenvedõk mozgássérültek hajléktalanok munkanélküliek nagycsaládosok nyugdíjasok fiatalok bérbõl.és fizetésbõl élõk vállalkozók 2.8 3.6 3 4 5 3.5 3.és fizetésbõl élõk vállalkozók 1 N=teljes minta 4.3 4.2 4.4 1 2 2.1 3.5 3.3 4.7 3.5 2 3 4 5 átlagok ötfokú skálán: 1 .1 4.7 3.8 3.4 4.7 3.

5 3.1 3.4 4.3 4 4.6 2.2 2 4.7 3.9 4.Társadalmi csoportok támogatásra szorultságának megítélése Életkor szerinti eltérések 18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves 60 éves vagy idõsebb súlyos betegségekben szenvedõk mozgássérültek hajléktalanok munkanélküliek nagycsaládosok nyugdíjasok fiatalok bérbõl.3 3.6 3.5 3.5 2.1 15 .9 3.4 3.6 3.6 3 4 5 átlagok ötfokú skálán: 1 .5 2.4 3.6 3.9 3.3 3.2 4.4 3 2.3 3.3 3.3 4.4 4.8 4.6 3.nagyon rá van szorulva Saját helyzet megítélése 100% 2 5 80% 25 NT/NV nagyon jó helyzetben van 4 3 2 nagyon rossz helyzetben van 60% 40% 50 20% 13 0% N=teljes minta 5 átlag ötfokú skálán: 3.8 4 3.7 3.és fizetésbõl élõk vállalkozók 1 N=teljes minta 2.1 4.egyáltalán nincs rászorulva 5 .7 3.

nagyon jó helyzetben van 16 .Saját helyzet megítélése Életkor szerinti eltérések 18-29 éves 3.4 4 5 N=teljes minta átlagok ötfokú skálán: 1 .2 fõiskola.nagyon jó helyzetben van Saját helyzet megítélése Iskolai végzettség szerinti eltérések 8 általános vagy kevesebb 2.9 középiskola érettségivel 3.4 30-44 éves 3.nagyon rossz helyzetben van 5 .nagyon rossz helyzetben van 5 . egyetem 1 2 3 3.8 szakmunkásképzõ 2.2 45-59 éves 3 60 éves vagy idõsebb 1 2 3 3 4 5 N=teljes minta átlagok ötfokú skálán: 1 .

Legrosszabb helyzetben lévő társadalmi csoport nagycsaládosok bérből és fizetésből élők 6% 2% nyugdíjasok 5% hajléktalanok 48% mozgássérültek 10% NT/NV 1% 16% súlyos betegségben szenvedők munkanélküliek 9% N=teljes minta 1% 2% fiatalok vállalkozók Legrosszabb helyzetben lévő társadalmi csoport Iskolai végzettség szerinti eltérések 8 általános vagy kevesebb 12 3 8 34 15 3 20 5 mozgássérültek nyugdíjasok bérbõl. egyetem 4 9 17 49 8 4 18 0% N=teljes minta 20% 40% 60% 80% 100% 17 .és fizetésbõl élõk nagycsaládosok hajléktalanok munkanélküliek vállalkozók fiatalok súlyos betegségekben szenvedõk NT szakmunkásképzõ 9 3 9 6 53 6 13 középiskola érettségivel 12 433 56 8 2 12 1 fõiskola.

Leginkább támogatásra szoruló társadalmi csoport bérből és fizetésből élők nagycsaládosok nyugdíjasok 3% 10% 7% mozgássérültek 15% hajléktalanok 30% NT/NV 4% munkanélküliek 8% N=teljes minta 19% súlyos betegségben szenvedők fiatalok 5% 18 .

Adakozási szokások a budapesti lakosság körében A válaszok alapján elmondható. Míg a hajléktalanokat jobbára közvetlenül. Legtöbben a hajléktalanokat és a súlyos betegségben szenvedőket támogatják. főként pénzzel. az adó 1 százalékával. közel kilenctizedük vallott úgy. segítség a háztartásban stb. A budapestiek adójuk 1 százalékát jobbára a betegek. pénzzel. elsősorban közvetlenül. a támogatások módjában jelentős eltéréseket fedezhetünk fel. intézményeken keresztül. hogy szokott adakozni. A mozgássérültek támogatása is hasonló képet mutat: jobbára intézményen keresztül támogatják őket a budapestiek. természetbeni adományokkal. 19 . A nyugdíjasokat a megkérdezettek ötöde támogatja.5. segítenek a bevásárlásban. addig a súlyosan betegeket inkább közvetetten. e válaszadók kétharmada. míg intézményen keresztül a súlyos betegségben szenvedőket. természetbeni adományokkal segítik őket. míg konkrét munkával (betegápolás. ám őket inkább közvetetten támogatják a budapestiek. valamint természetbeni adományokkal. hogy a budapestiek adakozó kedvűek: szinte minden fővárosi. A nagycsaládosokat támogatók aránya is hasonló képet mutat. a mozgássérülteket és a nagycsaládosokat. illetve néhányan munkával: ápolják a rászoruló időseket. A fiatalokat az adakozók negyede – legkevésbé maguk a fiatalok – támogatják. vagy természetbeni adománnyal. és jelentős nem csupán a pénzben adományozók aránya. míg alig ötödük. A munkanélkülieket a megkérdezettek kevesebb mint ötöde támogatja (elsősorban a középkorúak és a képzettebbek): ők inkább pénzzel. s pénzben adományozóknál gyakrabban fordulnak elő a természetben adományozók. pénzzel. elsősorban közvetlenül. Összefoglalva elmondhatjuk. akik adójuk 1 százalékával segítik a betegeket. míg sokan természetbeni adományokkal.) elsősorban a nyugdíjasokat segítik. akik nem szoktak adakozni úgy vélik. hogy jó helyzetben vannak. hogy nagyon rossz. bár vélhetően a válaszadók kissé túlbecslik saját adakozási hajlandóságukat. Bár e társadalmi csoportoknak adakozók közel ugyanannyian vannak Budapesten. élelmiszerekkel. elsősorban pénzzel és természetbeni adományokkal segítik. A – saját megítélésük szerint – jó helyzetben lévő válaszadók körében magasabb adakozási kedvet figyelhetünk meg: azok hatoda. A pénzbeli adományok a leggyakoribbak. a mozgássérültek és a nagycsaládosok javára adják. hogy a budapestiek közvetlenül a hajléktalanokat és a fiatalokat támogatják szívesen. ruhákkal segítik a rászorulókat. hanem azoké is. valamint vannak akik az adójuk 1 százalékát adják a nagycsaládosoknak.

hogy milyennek ítéli saját helyzetét szokott adakozni 4 13 51 27 5 nagyon rossz helyzetben van 2 3 4 nagyon jó helyzetben van nem szokott adakozni 16 13 50 13 8 0% N=teljes minta 20% 40% 60% 80% 100% 20 .Adakozók szokott adakozni 87% nem szokott adakozni 13% N=teljes minta Adakozók Aszerinti eltérések.

259 fő 67 66 54 25 24 21 17 5 1 0 20 40 60 80 100 21 .2 nem szokott adakozni 2. hogy szokott-e adakozni szokott adakozni 3.Saját helyzet megítélése Aszerinti eltérések.nagyon jó helyzetben van Támogatott társadalmi csoportok hajléktalanok súlyos betegségekben szenvedők mozgássérültek fiatalok nagycsaládosok nyugdíjasok munkanélküliek bérből.nagyon rossz helyzetben van 5 .és fizetésből élők vállalkozók N=akik szoktak adakozni.8 1 2 3 4 5 N=teljes minta átlagok ötfokú skálán: 1 .

259 fő 18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves 60 éves vagy idõsebb 14 49 52 23 27 23 21 21 18 20 25 20 18 13 24 14 34 33 62 67 63 67 69 70 61 59 57 78 3 2 1 0 6 5 7 20 40 60 80 100 22 .és fizetésből élők vállalkozók N=akik szoktak adakozni. 259 fő férfi nõ 53 55 26 25 25 23 22 20 19 16 4 6 1 1 0 20 40 60 65 69 69 64 nincs szignifikáns különbség 80 100 Támogatott társadalmi csoportok Életkor szerinti eltérések hajléktalanok súlyos betegségekben szenvedők mozgássérültek fiatalok nagycsaládosok nyugdíjasok munkanélküliek bérből.és fizetésből élők vállalkozók N=akik szoktak adakozni.Támogatott társadalmi csoportok Nemek szerinti eltérések hajléktalanok súlyos betegségekben szenvedők mozgássérültek fiatalok nagycsaládosok nyugdíjasok munkanélküliek bérből.

és fizetésből élők vállalkozók N=akik szoktak adakozni. 259 fő 46 63 69 64 65 66 54 56 56 74 77 49 19 14 15 15 12 5 6 6 3 0 20 40 20 19 19 16 24 24 25 25 29 28 46 8 általános vagy kevesebb szakmunkásképzõ középiskola érettségivel fõiskola.Támogatott társadalmi csoportok Iskolai végzettség szerinti eltérések hajléktalanok súlyos betegségekben szenvedők mozgássérültek fiatalok nagycsaládosok nyugdíjasok munkanélküliek bérből.és fizetésbõl élõk 11 13 14 71 47 44 33 1 78 79 82 85 96 99 20% 40% 60% 80% 100% 10 1 2 42 43 53 közvetlenül intézményen keresztül NT/NV nem támogatja õket /nem adakozik 8 11 2 14 3 1 6 63 31 1 vállalkozók 1 0 N=teljes minta 0% 23 . egyetem 60 80 100 Társadalmi csoportok támogatásának módja Teljes minta hajléktalanok súlyos betegségekben szenvedõk mozgássérültek fiatalok nagycsaládosok nyugdíjasok munkanélküliek bérbõl.

259 fő 0% Hajléktalanok támogatási formái Akik támogatják a hajléktalanokat pénzzel 82 az adóm 1%-ával 2 természetbeni adománnyal termékeket vásárlásával. 174 fő 24 .és fizetésbõl élõk 13 15 16 9 16 81 12 2 41 55 51 38 1 75 76 79 83 95 99 20% 40% 60% 80% 100% 11 1 2 46 közvetlenül intézményen keresztül NT/NV nem támogatja õket 33 34 7 73 31 1 vállalkozók 1 N=akik szoktak adakozni. melyekkel támogatják õket munkával 1 24 6 egyéb 0 3 20 40 60 80 100 N=akik támogatják a hajléktalanokat.Társadalmi csoportok támogatásának módja Adakozók hajléktalanok súlyos betegségekben szenvedõk mozgássérültek fiatalok nagycsaládosok nyugdíjasok munkanélküliek bérbõl.

140 fő 25 . melyekkel támogatják õket munkával egyéb 0 10 20 40 60 80 100 N=akik támogatják a súlyos betegségben szenvedőket. 172 fő Mozgássérültek támogatási formái Akik támogatják a mozgássérülteket pénzzel 70 az adóm 1%-ával 8 természetbeni adománnyal termékeket vásárlásával.Súlyos betegségben szenvedők támogatási formái Akik támogatják a súlyos betegségben szenvedőket pénzzel az adóm 1%-ával 73 11 10 7 7 természetbeni adománnyal termékeket vásárlásával. melyekkel támogatják õket munkával 7 14 11 egyéb 0 10 20 40 60 80 100 N=akik támogatják a mozgássérülteket.

melyekkel támogatják õket munkával 58 5 4 egyéb 0 9 20 40 60 80 100 N=akik támogatják a nagycsaládosokat. 62 fő 26 . 66 fő 11 20 40 60 80 100 Nagycsaládosok támogatási formái Akik támogatják a nagycsaládosokat pénzzel 49 az adóm 1%-ával 9 természetbeni adománnyal termékeket vásárlásával.Fiatalok támogatási formái Akik támogatják a fiatalokat pénzzel 72 az adóm 1%-ával 3 természetbeni adománnyal termékeket vásárlásával. melyekkel támogatják õket munkával 30 5 egyéb 0 N=akik támogatják a fiatalokat.

54 fő Munkanélküliek támogatási formái Akik támogatják a munkanélkülieket pénzzel 74 az adóm 1%-ával 5 természetbeni adománnyal termékeket vásárlásával. melyekkel támogatják õket munkával 34 2 36 egyéb 0 2 20 40 60 80 100 N=akik támogatják a nyugdíjasokat. 45 fő 27 .Nyugdíjasok támogatási formái Akik támogatják a nyugdíjasokat pénzzel 47 az adóm 1%-ával 6 természetbeni adománnyal termékeket vásárlásával. melyekkel támogatják õket munkával 15 5 5 egyéb 0 8 20 40 60 80 100 N=akik támogatják a munkanélkülieket.

nem csupán azoktól kérdeztük meg. hajléktalanok által árusított újság is forgalomban van (Fedél nélkül. aki elfogadja az újságot ilyen helyzetben a hajléktalan árusítótól.) támogatják a hajléktalanokat jellemzően félévente teszik ezt. míg hatoda ennél is gyakrabban vesz ilyen újságot hajléktalan árusítótól. Azon megkérdezettek többsége.). havonta 1-3 alkalommal teszi ezt. míg harmaduk alaposan átolvassa. A vásárlók harmada havonta. 28 . Ezért azt. hanem minden válaszadótól. hiszen „kapnak érte cserébe valamit”. ruhával. akik szoktak adakozni hajléktalanoknak felmértük. elsősorban az idős középkorúak. akik egyébként támogatni szokták a hajléktalanokat. Napjainkban többféle. amikor elfogadják. Azon budapestiek harmada. hogy szokta vásárolni ezen újságok valamelyikét. van. valamint az érettségivel rendelkezők. akik közvetlenül pénzzel is támogatják a hajléktalanokat. hogy a budapesti lakosok közül hányan szoktak hajléktalanoktól ilyen újságokat vásárolni. A természetbeni adományokkal segítő válaszadók közel harmada félévnél gyakrabban támogatja a hajléktalanokat ebben a formában. bár csupán 3 százalékuk vallott úgy. akik szociálisan érzékenyebbnek tekinthetők (körükben az 50 százalékot is meghaladja az újságot vásárlók aránya). hogy ezt milyen rendszerességgel teszik. illetve milyen tényezők játszanak közre az adakozási folyamatban. akik természetbeni adománnyal (élelmiszerrel. Adakozási szokások hajléktalanoknak Azon válaszadóink körében. míg közel ennyien van. magát az újságot. amikor nem. takaróval stb. míg több mint negyedük ennél ritkábban. míg negyedük ennél gyakrabban. negyedük ritkábban. Flaszter stb. hogy heti rendszerességgel teszi ezt. A fővárosiak több mint kétötöde vallott úgy. A többség. Azok többsége. csak átfutja a lapot. ha kérik. a megkérdezettek több mint kétötöde nem fogadja el az újságot a pénzéért cserébe.6. Ezen újságok vásárlását sokan nem tekintik adományozásnak.

34 fő 29 .Milyen gyakran szokott pénzt adni a hajléktalanoknak? hetente egyszer vagy gyakrabban 23% NT/NV 1% 3% ritkábban havi 1-3 alkalommal 50% félévente 6% 2-3 havonta 18% N=akik közvetlenül pénzzel szokták támogatni a hajléktalanokat. 118 fő Milyen gyakran szokott természetbeni adományt adni a hajléktalanoknak? 2-3 havonta 12% havi 1-3 alkalommal 15% hetente egyszer vagy gyakrabban 3% félévente 32% NT/NV 9% 29% ritkábban N=akik közvetlenül természetbeni adománnyal szokták támogatni a hajléktalanokat.

Hajléktalan újságok vásárlói szokta vásárolni 43% nem szokta vásárolni 57% N=teljes minta Hajléktalan újságok vásárlói Életkor szerinti eltérések 18-29 éves 34 66 30-44 éves 38 62 szokta vásárolni nem szokta vásárolni NT/NV 45-59 éves 57 43 60 éves vagy idõsebb 38 61 1 0% N=teljes minta 20% 40% 60% 80% 100% 30 .

egyetem 47 53 0% N=teljes minta 20% 40% 60% 80% 100% Hajléktalan újság vásárlási gyakorisága havonta 35% kéthetente 16% NT 3% 2-3 havonta 20% félévente 12% N=teljes minta ritkábban 14% 31 .Hajléktalan újságok vásárlói Iskolai végzettség szerinti eltérések 8 általános vagy kevesebb 32 66 1 szakmunkásképzõ 28 72 szokta vásárolni nem szokta vásárolni NT/NV középiskola érettségivel 50 50 fõiskola.

128 fő El szokta olvasni a lapot? általában alaposan átolvasom 33% NT/NV 1% 45% átfutom. van amikor nem 1% nem olvasom el N=akik el szokták fogadni az újságot a hajléktalan árusítótól. pénzt ad. E különbségtétel azért is fontos.. hogy milyen tényezők alapján választják ki a budapestiek azt a hajléktalant. de nem fogadja el az újságot 43% elfogadja az újságot a hajléktalan árusítótól 17% 40% van amikor elfogadja. hiszen a spontán válaszok alapján azokat 32 . akit segítenek.. van amikor nem N=akik szoktak hajléktalan újságokat vásárolni. 73 fő A hajléktalanoknak való adakozás egyik kulcskérdése. Elsőként spontán válaszokat vártunk a megkérdezettektől. akik úgy vallottak. hogy milyen szempontok alapján választják ki azt a hajléktalant. Természetesen ezt a szelekciós folyamatot csupán azok körében vizsgáltuk. de nem olvasok el mindent 19% van amikor elolvasom. hogy közvetlenül pénzzel vagy természetbeni adománnyal szokták segíteni a hajléktalanokat. akinek adakoznak. majd támogatott módon is megkíséreltük felmérni a budapestiek adakozással kapcsolatos attitűdjeit.Hajléktalan újság vásárlásakor.

akikről feltételezik. ha a hajléktalan nem tűnik alkoholistának (válaszadók háromnegyede). hogy olyan hajléktalant támogassanak. hogy a rendes embernek kinéző hajléktalanokat. hogy szívesebben támogatja azokat. addig támogatott módon ez csupán a negyedik legfontosabb indokként szerepel a válaszadók kétharmadának támogatásával. ha a kéregető udvariasan közelít feléjük. Az emberek szívesen adakoznak olyanoknak. inkább azt. amikor támogatott módon kérdeztük válaszadóinkat. valamint fontosnak érzik. aki még hajléktalanként is rendes embernek látszik. lerongyolódottakat támogatják szívesebben. Egyesek éppen a szerencsétlennek. A megkérdezettek mintegy harmada jelölte meg mindkét indokot. vagy inkább a nagyon szerencsétlennek tűnőket. amely adakozási kedvét növelné adott esetben. illetve van. illetve ha úgy érzik. A gyerekkel kéregetők inkább meghatják a budapestieket. Spontán módon a válaszadók közel tizede vallott úgy. aki nem tűnik alkoholistának. Sokkal fontosabbnak érzik – a válaszadók kilenctizede jelölte meg – azt. csupán ehhez az egyszerűbb létfenntartási módszerhez fordult. aki előnyben részesíti az öregeket vagy éppen a nőket. hogy milyen szempontok alapján választják ki azt a hajléktalant. A fontossági sorrend némiképp átrendeződött. hogy milyen tényezők miatt adakoznak egyik vagy másik hajléktalannak. míg a támogatott válaszok segítségével ráismerhetnek – még korábban nem megfogalmazott – adakozási attitűdjeikre. lerongyolódottnak tűnő hajléktalant támogatják szívesen. illetve ne vélekedjenek úgy róla.az okokat tárhatjuk fel. hogy a kéregető ne tűnjön alkoholistának. hogy tényleg nem képes már dolgozni. és az udvariasság. hogy tényleg nem képes már dolgozni. hogy a szimpátia megszerzésének szerves. amikor arról vallottak. akár döntő tényezőiről van szó. Fontosabbnak érzik továbbá a személyes szimpátiánál azt is. akinek adakozni fognak. mint a kutyával kéregetők. E kettősség magyarázatát a szélsőségeken találjuk. mások ellenkezőleg. Az alkoholistának tűnő hajléktalanoktól különösen a nők tartanak. A budapestiek számára – spontán módon adott válaszok alapján – a legfontosabb tényező hajléktalanoknak való adakozás során a szimpátia. akikről úgy gondolja. esetleg a társadalomba való reintegrációjukat segítik 33 . hogy jól hasznosítják az adományokat. akit szimpatikusnak találnak. ezért kényszerül kéregetésre. hogy képes lenne akár dolgozni is. Míg amikor támogatott módon kérdeztünk rá külön is ezekre a tényezőkre kitűnik. E – sorrendbeli – különbségek abból is adódhatnak. hogy a megkérdezettek „fejében” a szimpátiát okozó tényezők közé beletartozik. Míg a spontán válaszok alapján elmondhatjuk a budapestiek leggyakrabban annak a hajléktalannak adakoznak. amelyeket a válaszadók már magukban megfogalmaztak. Némi disszonanciát fedezhetünk fel a budapesti válaszadók körében.

ha metróban. 34 . miszerint az emberek inkább gondolják egy idősebb emberről. hogy bár bevallottan nem szívesen támogatják őket a budapestiek. buszmegállóban. ha még náluk is kiszolgáltatottabb helyzetben lévőkkel próbálják meg a járókelőket nagyobb adakozási kedvre serkenteni. E két utóbbi variáció főként a menekülési lehetőség hiánya miatt zavarja a megkérdezetteket: ilyen helyzetben kényszerítve érzik magukat. A támogatott kérdés esetén az öreg hajléktalanok támogatásának növekedése visszavezethető arra az összefüggésre is. ha például egy kisgyermeket látnak kéregető anyja ölében. amely megfosztja őket a szabad választás lehetőségétől. akik nagyon szerencsétlennek tűnnek. ugyanakkor nem örülnek annak.elő az adakozással. mégis hatással van rájuk. akik gyakran közlekednek gyalogosan). így frusztrációkat okoz sokukban. ha közvetlenül gyalogosan szólítják meg (természetesen inkább azok számára fontos ez a tényező. mint egy fiatal. Ugyanakkor szívesen támogatnak olyanokat is. A budapestiek háromötöde vallott úgy. hogy szívesebben ad. amely állapot erősebben hat lelkiismeretükre és társadalmi felelősségérzetükre. akiket ezen második állapot sarkall nagyobb adakozási kedvre. bár gyermekes anyáról. mely „megnyitja pénztárcáját”. addig a gyerekkel vagy kutyával kéregetők kevesek számára szimpatikusak. támogatottan is csak 9 százalékuk említette indokként. A gyerekkel vagy kutyával kéregetők magas száma miatt azonban úgy tűnik. hogy a spontán válaszok alapján a megkérdezettek közül többen említették a gyerekkel kéregetőket. Míg az öregeknek szívesebben adakozik a budapestiek fele. mint az öregeket. Elsősorban a magas iskolai végzettséggel rendelkezőkre van hatással az ilyesféle próbálkozás. A „meggyőző szöveggel” próbálkozó hajléktalanok sem számíthatnak sok pozitív visszajelzésre – míg spontán módon mindössze a válaszadók 1. nem szeretik. vagy éppen az autóban ülve szólítják meg őket. hogy adjanak a kéregetőnek. sem találna munkát. hogy ha szeretne. ez esetben a motiváció a sajnálat és a szánalom. Ezt erősíti. Elsősorban a fiatalabbak azok.

hajléktanként is rendes embernek látszik Inkább adok a gyerekkel kéregetőknek 0 7 29 20 40 60 80 100 10 63 18 90 17 58 17 75 30 63 N=akik szoktak közvetlenül. akinek meggyõzõ szövege van N=akik szoktak közvetlenül. hogy tényleg nem képes már dolgozni Inkább adok az öregeknek 3 22 2 44 1 9 Inkább adok a nõknek 0 1 15 20 40 60 80 100 7 69 6 54 Inkább adok a kutyával kéregetõknek Akkor adok. a zsebemben is van pénz. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. aki nagyon szerencsétlennek. akirõl azt gondolom.Hajléktalanoknak való adakozási kedv tényezői I. Annak adok. Spontán / támogatott válaszok Annak adok. 134 fő 35 . pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. 134 fő Hajléktalanoknak való adakozási kedv tényezői II. aki a szimpatikus Annak adok. lerongyolódottnak látszik Annak adok. aki udvariasan. aki nem tűnik alkoholistának Annak adok. nem agresszíven kér Annak adok. Spontán / támogatott válaszok Annak adok. aki nem annyira lerongyolódott. ha nem kell elõvenni a pénztárcámat.

aki nagyon szerencsétlennek. ha nem kell elõvenni a pénztárcámat. 134 fő Hajléktalanoknak való adakozási kedv tényezői II. aki nem annyira lerongyolódott. aki udvariasan. lerongyolódottnak látszik Annak adok. akirõl azt gondolom. hajléktanként is rendes embernek látszik Inkább adok a gyerekkel kéregetőknek 0 7 20 40 60 80 100 18 17 17 13 10 30 N=akik szoktak közvetlenül. akkor adok. 134 fő 36 .Hajléktalanoknak való adakozási kedv tényezői I. Spontán válaszok Annak adok. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. nem agresszíven kér Annak adok. amikor eszembe jut Annak adok. Annak adok. aki a szimpatikus Annak adok. hogy tényleg nem képes már dolgozni Inkább adok az öregeknek Inkább adok a kutyával kéregetõknek Akkor adok. akinek meggyõzõ szövege van Inkább adok a nõknek Egyéb 0 3 2 1 1 20 20 40 60 80 100 7 6 N=akik szoktak közvetlenül. aki nem tűnik alkoholistának Nincs különösebb feltétel. Spontán válaszok Annak adok. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. a zsebemben is van pénz.

Hajléktalanoknak való adakozási kedv tényezői Spontán válaszok Nemek szerinti eltérések I. 134 fő Hajléktalanoknak való adakozási kedv tényezői Spontán válaszok Nemek szerinti eltérések II. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. hajléktanként is rendes embernek látszik Inkább adok a gyerekkel kéregetőknek 0 17 18 19 16 19 16 17 9 12 8 7 8 20 40 60 80 férfi nõ 100 26 33 nincs szignifikáns különbség N=akik szoktak közvetlenül. lerongyolódottnak látszik Annak adok. 134 fő 37 . akirõl azt gondolom. aki nem tűnik alkoholistának Nincs különösebb feltétel. aki udvariasan. nem agresszíven kér Annak adok. aki nagyon szerencsétlennek. aki nem annyira lerongyolódott. ha nem kell elõvenni a pénztárcámat. akkor adok. Annak adok. akinek meggyõzõ szövege van Inkább adok a nõknek Egyéb 0 4 3 3 3 1 2 1 2 1 19 21 20 40 60 80 férfi nõ 100 7 7 9 nincs szignifikáns különbség N=akik szoktak közvetlenül. a zsebemben is van pénz. Annak adok. Annak adok. amikor eszembe jut Annak adok. aki a szimpatikus Annak adok. hogy tényleg nem képes már dolgozni Inkább adok az öregeknek Inkább adok a kutyával kéregetõknek Akkor adok.

Annak adok. Annak adok. a zsebemben is van pénz. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. aki nagyon szerencsétlennek. akkor adok. akirõl azt gondolom. amikor eszembe jut Annak adok. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. lerongyolódottnak látszik Annak adok. aki nem tűnik alkoholistának Nincs különösebb feltétel. ha nem kell elõvenni a pénztárcámat. aki nem annyira lerongyolódott. aki udvariasan. hogy tényleg nem képes már dolgozni Inkább adok az öregeknek Inkább adok a kutyával kéregetõknek Akkor adok. nem agresszíven kér Annak adok. hajléktanként is rendes embernek látszik Inkább adok a gyerekkel kéregetőknek 0 6 7 6 5 10 24 19 18 30 35 31 36 7 16 14 12 19 17 21 18 23 10 16 11 9 11 20 40 18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves 60 éves vagy idõsebb 60 80 100 N=akik szoktak közvetlenül.Hajléktalanoknak való adakozási kedv tényezői Spontán válaszok Életkor szerinti eltérések I. akinek meggyõzõ szövege van Inkább adok a nõknek Egyéb 0 6 6 7 7 9 6 2 7 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 18 19 17 20 18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves 60 éves vagy idõsebb 40 60 80 100 29 N=akik szoktak közvetlenül. 18 Annak adok. 134 fő 38 . aki a szimpatikus Annak adok. 134 fő Hajléktalanoknak való adakozási kedv tényezői Spontán válaszok Életkor szerinti eltérések II.

akinek meggyõzõ szövege van Inkább adok a nõknek 6 Egyéb 0 15 21 20 20 27 40 12 5 5 6 5 3 3 3 2 9 8 általános vagy kevesebb szakmunkásképzõ középiskola érettségivel fõiskola. lerongyolódottnak látszik Annak adok. akkor adok. hajléktanként is rendes embernek látszik Inkább adok a gyerekkel kéregetőknek 0 3 9 31 27 32 26 19 16 23 15 21 17 15 18 16 20 15 11 15 9 6 11 19 9 20 40 8 36 8 általános vagy kevesebb szakmunkásképzõ középiskola érettségivel fõiskola. egyetem 60 80 100 N=akik szoktak közvetlenül. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. amikor eszembe jut Annak adok. ha nem kell elõvenni a pénztárcámat. aki udvariasan.Hajléktalanoknak való adakozási kedv tényezői Spontán válaszok Iskolai végzettség szerinti eltérések I. a zsebemben is van pénz. egyetem 60 80 100 9 12 N=akik szoktak közvetlenül. nem agresszíven kér Annak adok. 134 fő Hajléktalanoknak való adakozási kedv tényezői Spontán válaszok Iskolai végzettség szerinti eltérések II. akirõl azt gondolom. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. aki nem annyira lerongyolódott. Annak adok. aki a szimpatikus Annak adok. hogy tényleg nem képes már dolgozni Inkább adok az öregeknek Inkább adok a kutyával kéregetõknek Akkor adok. Annak adok. Annak adok. aki nem tűnik alkoholistának Nincs különösebb feltétel. 134 fő 39 . aki nagyon szerencsétlennek.

aki a szimpatikus Annak adok. ha autóban ülve szólítanak meg. Nem szívesen adok. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. 0 20 40 63 63 61 58 57 60 80 100 69 75 90 N=akik szoktak közvetlenül. ha nem kell elõvenni a pénztárcámat.Hajléktalanoknak való adakozással kapcsolatos attitűdök I. akinek meggyõzõ szövege van Egyéb 0 9 10 20 40 60 80 100 15 22 29 34 44 54 N=akik szoktak közvetlenül. a zsebemben is van pénz. akiről azt gondolom. 134 fő 40 . hogy tényleg nem képes már dolgozni Annak adok. buszmegállóban szólítanak meg. aki nagyon szerencsétlennek. 134 fő Hajléktalanoknak való adakozással kapcsolatos attitűdök II. lerongyolódottnak látszik Nem szívesen adok. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. aki nem tűnik alkoholistának Annak adok. Inkább adok a gyerekkel kéregetõknek Inkább adok a kutyával kéregetõknek Inkább adok a nõknek Annak adok. Támogatott válaszok Inkább adok az öregeknek Akkor adok. Támogatott válaszok Annak adok. nem agresszíven kér Annak adok. ha metróban. aki udvariasan. aki nem annyira lerongyolódott. ha közvetlenül gyalogosan szólítanak meg Annak adok. hajléktanként is rendes embernek látszik Akkor adok.

aki nem tűnik alkoholistának Annak adok. ha metróban. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. 134 fő Hajléktalanoknak való adakozással kapcsolatos attitűdök Támogatott válaszok Nemek szerinti eltérések II. Nem szívesen adok. aki nem annyira lerongyolódott. Annak adok. aki nagyon szerencsétlennek. hajléktanként is rendes embernek látszik Akkor adok. akinek meggyõzõ szövege van Egyéb 0 12 12 7 10 11 20 40 60 80 férfi nõ 100 28 38 24 33 21 22 19 39 52 55 50 N=akik szoktak közvetlenül. Inkább adok a gyerekkel kéregetõknek Inkább adok a kutyával kéregetõknek Inkább adok a nõknek Annak adok.Hajléktalanoknak való adakozással kapcsolatos attitűdök Támogatott válaszok Nemek szerinti eltérések I. lerongyolódottnak látszik Nem szívesen adok. 134 fő 41 . Inkább adok az öregeknek Akkor adok. akiről azt gondolom. buszmegállóban szólítanak meg. hogy tényleg nem képes már dolgozni Annak adok. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. a zsebemben is van pénz. ha közvetlenül gyalogosan szólítanak meg Annak adok. aki udvariasan. nem agresszíven kér Annak adok. 0 20 40 55 68 55 66 57 59 62 54 60 80 61 66 82 71 68 67 90 91 férfi nõ 100 N=akik szoktak közvetlenül. ha nem kell elõvenni a pénztárcámat. ha autóban ülve szólítanak meg. aki a szimpatikus Annak adok.

nem agresszíven kér Annak adok. ha nem kell elõvenni a pénztárcámat. 134 fő 42 . hogy tényleg nem képes már dolgozni Annak adok. aki a szimpatikus Annak adok. Inkább adok a gyerekkel kéregetõknek Inkább adok a kutyával kéregetõknek Inkább adok a nõknek Annak adok. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. aki nagyon szerencsétlennek. Annak adok.Hajléktalanoknak való adakozással kapcsolatos attitűdök Támogatott válaszok Életkor szerinti eltérések I. akinek meggyõzõ szövege van Egyéb 0 3 2 19 16 14 18 13 12 18 30 26 25 24 29 55 52 52 57 48 39 43 46 45 36 33 36 9 10 14 9 13 21 20 40 18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves 60 éves vagy idõsebb 60 80 100 N=akik szoktak közvetlenül. akiről azt gondolom. hajléktanként is rendes embernek látszik Akkor adok. buszmegállóban szólítanak meg. aki udvariasan. aki nem tűnik alkoholistának Annak adok. 0 20 40 46 45 18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves 60 éves vagy idõsebb 88 90 93 89 77 74 74 68 73 82 82 67 61 61 57 57 58 55 52 54 55 60 65 69 71 67 68 61 64 61 68 80 100 N=akik szoktak közvetlenül. Nem szívesen adok. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. 134 fő Hajléktalanoknak való adakozással kapcsolatos attitűdök Támogatott válaszok Életkor szerinti eltérések II. lerongyolódottnak látszik Nem szívesen adok. a zsebemben is van pénz. ha autóban ülve szólítanak meg. Inkább adok az öregeknek Akkor adok. ha közvetlenül gyalogosan szólítanak meg Annak adok. ha metróban. aki nem annyira lerongyolódott.

akinek meggyõzõ szövege van Egyéb 0 9 9 11 15 18 16 11 17 15 14 20 40 27 32 34 38 31 27 38 45 39 62 53 57 57 55 26 23 29 4 9 6 8 8 általános vagy kevesebb szakmunkásképzõ középiskola érettségivel fõiskola.Hajléktalanoknak való adakozással kapcsolatos attitűdök Támogatott válaszok Iskolai végzettség szerinti eltérések I. aki nem annyira lerongyolódott. Inkább adok az öregeknek Akkor adok. hajléktanként is rendes embernek látszik Akkor adok. a zsebemben is van pénz. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. ha nem kell elõvenni a pénztárcámat. 8 általános vagy kevesebb szakmunkásképzõ középiskola érettségivel fõiskola. 134 fő 43 . pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. Inkább adok a gyerekkel kéregetõknek Inkább adok a kutyával kéregetõknek Inkább adok a nõknek Annak adok. aki udvariasan. lerongyolódottnak látszik Nem szívesen adok. buszmegállóban szólítanak meg. 77 73 55 69 71 82 77 74 82 95 97 N=akik szoktak közvetlenül. ha közvetlenül gyalogosan szólítanak meg Annak adok. ha metróban. Nem szívesen adok. egyetem 36 50 45 36 9 46 46 0 20 40 54 60 54 54 54 66 66 63 68 66 62 69 76 64 63 80 100 Annak adok. egyetem 60 80 100 N=akik szoktak közvetlenül. aki a szimpatikus Annak adok. ha autóban ülve szólítanak meg. nem agresszíven kér Annak adok. aki nem tűnik alkoholistának Annak adok. 134 fő Hajléktalanoknak való adakozással kapcsolatos attitűdök Támogatott válaszok Iskolai végzettség szerinti eltérések II. hogy tényleg nem képes már dolgozni Annak adok. aki nagyon szerencsétlennek. akiről azt gondolom.

Annak adok. hogy szokott-e autót vezetni II. 134 fő Hajléktalanoknak való adakozással kapcsolatos attitűdök Támogatott válaszok Aszerinti eltérések. 0 20 40 47 76 56 61 57 58 60 szokott nem szokott 80 100 59 65 61 65 74 68 76 73 88 92 N=akik szoktak közvetlenül. ha közvetlenül gyalogosan szólítanak meg Annak adok. ha metróban.Hajléktalanoknak való adakozással kapcsolatos attitűdök Támogatott válaszok Aszerinti eltérések. hajléktanként is rendes embernek látszik Akkor adok. ha autóban ülve szólítanak meg. aki nem tűnik alkoholistának Annak adok. hogy tényleg nem képes már dolgozni Annak adok. 134 fő 44 . nem agresszíven kér Annak adok. aki nagyon szerencsétlennek. hogy szokott-e autót vezetni I. akinek meggyõzõ szövege van Egyéb 0 9 9 9 12 20 40 60 szokott nem szokott 80 100 16 27 15 15 34 33 29 29 44 44 51 56 N=akik szoktak közvetlenül. Nem szívesen adok. aki a szimpatikus Annak adok. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. aki nem annyira lerongyolódott. aki udvariasan. ha nem kell elõvenni a pénztárcámat. Inkább adok a gyerekkel kéregetõknek Inkább adok a kutyával kéregetõknek Inkább adok a nõknek Annak adok. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. akiről azt gondolom. a zsebemben is van pénz. buszmegállóban szólítanak meg. Inkább adok az öregeknek Akkor adok. lerongyolódottnak látszik Nem szívesen adok.

aki udvariasan. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. 134 fő Hajléktalanoknak való adakozással kapcsolatos attitűdök Támogatott válaszok Aszerinti eltérések. Nem szívesen adok. nem agresszíven kér Annak adok. aki a szimpatikus Annak adok. ha metróban.Hajléktalanoknak való adakozással kapcsolatos attitűdök Támogatott válaszok Aszerinti eltérések. pénzzel vagy természetbeni adománnyal hajléktalanoknak adakozni. Annak adok. hogy hogyan közlekedik Budapesten II. Inkább adok az öregeknek Akkor adok. ha nem kell elõvenni a pénztárcámat. ha autóban ülve szólítanak meg. 134 fő 45 . 0 20 jellemzõen tömegközlekedés többet tömegközlekedéssel ugyanannyit tömegközlekedéssel és autóval többet autóval jellemzõen autóval 70 95 92 79 96 75 67 80 71 81 68 83 70 43 70 54 63 50 86 78 60 63 50 64 78 77 63 80 57 61 50 80 43 59 49 58 60 64 74 40 60 80 100 22 N=akik szoktak közvetlenül. Inkább adok a gyerekkel kéregetõknek Inkább adok a kutyával kéregetõknek Inkább adok a nõknek Annak adok. aki nem tűnik alkoholistának Annak adok. aki nem annyira lerongyolódott. hogy tényleg nem képes már dolgozni Annak adok. akinek meggyõzõ szövege van Egyéb 0 29 33 41 50 44 40 43 42 40 5458 80 59 29 26 25 32 40 43 19 26 21 20 14 19 13 18 10 21 11 12 13 7 8 14 7 11 20 40 jellemzõen tömegközlekedés többet tömegközlekedéssel ugyanannyit tömegközlekedéssel és autóval többet autóval jellemzõen autóval 60 80 100 N=akik szoktak közvetlenül. akiről azt gondolom. ha közvetlenül gyalogosan szólítanak meg Annak adok. hajléktanként is rendes embernek látszik Akkor adok. buszmegállóban szólítanak meg. hogy hogyan közlekedik Budapesten I. a zsebemben is van pénz. aki nagyon szerencsétlennek. lerongyolódottnak látszik Nem szívesen adok.

míg ötödük 5-10 ezer közé. freeportal. vagy nem piacképes végzettséggel rendelkeznek. amellyel szintén elősegíthetik a munkába állásukat. valamint távlati szempontból a társadalomba való reintegrálódásukat segítő intézkedések megvalósítása a cél. Forrás:Budapesti fedél nélkül élő emberek „népszámlálása”.vagy legalábbis ideiglenes szálláshely biztosítása számukra. a hajléktalanok problémájának megoldására felvetett intézkedések lakossági megítélését vizsgáltuk. ezért a budapestiek hasznosnak tartanának a részükre kialakított átképzési programokat is.menhely.10. Szinte teljes körűen támogatottnak tekinthető a kezdeményezés. azok. Mintegy ötödük becslése közelíti meg a szakértők által is becsült értéket. Az alkalmi munkavállalói könyv alkalmazását a válaszadók hatoda érzi a leghasznosabb hajléktalanok helyzetén enyhítő intézkedésnek. A válaszadók megnevezhettek egy.hu. 1 46 . így hosszabb távon e nehéz sorsú emberek is visszatérhetnének a társadalomba. A következőkben néhány. Egy 2005 februári „népszámlálás” alapján a Budapesten élő hajléktalanok száma legalább 8000 fő. akiket önkéntesek illetve szociális munkások elérte. Az összes Budapesten élő hajléktalan száma feltehetően ennél jóval magasabb. melyek hasznosságát a válaszadók ötfokú skálán minősíthették. ha hajléktalanokat foglalkoztatnának. valamint. hogy alkalmi munkavállalói könyvet léptessenek életbe. 1 A fővárosiak jellemzően alulbecslik ezen értéket: mintegy tizedük 2000 főnél is kevesebb hajléktalannal számol a városban. www. hatoduk 2-5 ezerre teszi a számukat. az általuk leghasznosabbnak ítélt intézkedés. Hajléktalanok problémájának megoldására felvetett intézkedések lakossági megítélése A hajléktalanok helyzetének megoldása.hu. www.05. Az utcán élő emberek gyakran semmilyen. illetve különféle intézkedésekkel a munkavállalásukat segítenék elő. amely során szintén a hajléktalanok közmunkákban történő foglakoztatását ítélték a leginkább hasznosnak (válaszadók negyede). miszerint fővárosi közmunkákban foglalkoztassák a hajléktalanokat. A válaszadók mintegy kétharmada a munkáltatókat is szívesen támogatnák abban az esetben. ebből 15-35 ezerre becslik a fővárosi hajléktalanok számát. A budapestiek elsősorban munkát adnának a hajléktalanoknak. ők azok. és közel ennyien még harmincezernél is több embert vélnek a főváros utcáin fellelni.7. Forrás: Kirekesztettek. enyhítése csak komplex módon kivitelezhető: egyfelől jelenlegi helyzetüket enyhítendő lak. amivel alkalmi munkát is legálisan vállalhatnának a rászorulók. A becslések szerint ma Magyarországon 30-40 ezer ember él az utcákon. 2004. akik 10 és 30 ezer közé teszik a hajléktalanok számát Budapesten.

hogy a hajléktalanok számára kevéssé komfortos szociális bérlakásokat ajánlanának fel. Ezt a lehetőséget a válaszadók hatoda minősítette a leghasznosabb intézkedésnek. hogy a budapestiek hozzáállásában tapasztalható némi negatívum is a hajléktalanokkal kapcsolatban: szívesen veszik a támogatásukat. hogy vidéken. nem vennék szívesen. míg csupán a megkérdezettek fele ítéli hasznosnak ugyanilyen lakások felajánlását Budapesten. E bérlakások hasznosságának tekintetében eltérés tapasztalható aszerint. avagy a fővárosban létesítenék őket: a válaszadók háromötöde szerint hasznos lenne vidéki szociális bérlakások felajánlása. Az előző különbségből kitűnik. Felmerült a lehetősége annak. ugyanakkor kissé tartanak is tőlük. Hajléktalanok száma Budapesten Spontán válaszok 2001-5000 fõ 16% 5001-10000 fõ 21% 0-2000 fõ 11% 10001-30000 fõ 21% 30001 vagy több fõ 17% N=teljes minta NT/NV 14% 47 . Lakhatási támogatást a fővárosiak alig több mint fele biztosítana a hajléktalanok számára. ha a közvetlen környezetükbe hajléktalanok költöznének.A hajléktalanok jelenlegi lakhatási helyzetének megoldását is fontosnak ítélik a budapestiek: ezt a problémát elsősorban további hajléktalanszállók építésével. több férőhely kialakításával orvosolnák.

Hajléktalanok problémájának megoldására felvetett intézkedések megítélése Hajléktalanok foglalkoztatása fővárosi közmunkákban. Hajléktalanoknak kevéssé komfortos szociális bérlakások felajánlása Budapesten. több férőhely kialakítása Munkáltatók támogatása hajléktalan foglalkoztatása esetén. Lakhatási támogatás a hajléktalanok részére 1 N=teljes minta 4. Átképzések szervezése a hajléktalanok számára Hajléktalanoknak kevéssé komfortos szociális bérlakások felajánlása vidéken. több férőhely kialakítása Munkáltatók támogatása hajléktalan foglalkoztatása esetén.5 3.egyáltalán nem hasznos 5 . Hajléktalanoknak kevéssé komfortos szociális bérlakások felajánlása Budapesten. amivel alkalmi munkát is legálisan vállalhat Több hajléktalanszálló építése. Lakhatási támogatás a hajléktalanok részére N=teljes minta 24 7 54 10 24 24 22 25 20 24 25 23 64 55 51 44 44 37 27 29 0 2 2 2 3 4 3 4 egyáltalán nem hasznos inkább nem hasznos hasznos is meg nem is inkább hasznos nagyon hasznos NT/NV 45 15 5 6 18 5 6 21 68 11 9 10 12 22 25 22 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hajléktalanok problémájának megoldására felvetett intézkedések megítélése Hajléktalanok foglalkoztatása fővárosi közmunkákban. Alkalmi munkavállalói könyv. Átképzések szervezése a hajléktalanok számára Hajléktalanoknak kevéssé komfortos szociális bérlakások felajánlása vidéken. Alkalmi munkavállalói könyv.8 3.1 4 4 3. amivel alkalmi munkát is legálisan vállalhat Több hajléktalanszálló építése.5 2 3 4 5 átlagok ötfokú skálán: 1 .2 4.nagyon hasznos 48 .4 4.

amivel alkalmi munkát is legálisan vállalhat Több hajléktalanszálló építése.9 4.4 3.1 4 4 4 4 3.1 3.8 4 4. Lakhatási támogatás a hajléktalanok részére 4.6 3.3 4.5 1 N=teljes minta Hajléktalanok foglalkoztatása fővárosi közmunkákban.5 4.8 3.5 2 3 4 5 átlagok ötfokú skálán: 1 .8 3.egyáltalán nem hasznos 5 .6 3.1 4. Átképzések szervezése a hajléktalanok számára Hajléktalanoknak kevéssé komfortos szociális bérlakások felajánlása vidéken. Átképzések szervezése a hajléktalanok számára Hajléktalanoknak kevéssé komfortos szociális bérlakások felajánlása vidéken.9 3.5 5 átlagok ötfokú skálán: 1 . több férőhely kialakítása Munkáltatók támogatása hajléktalan foglalkoztatása esetén.7 3.4 4.5 3.5 3.3 3.nagyon hasznos 49 .7 4.4 4.Hajléktalanok problémájának megoldására felvetett intézkedések megítélése Nemek szerinti eltérések férfi nõ 4 4.1 3. amivel alkalmi munkát is legálisan vállalhat Több hajléktalanszálló építése. Hajléktalanoknak kevéssé komfortos szociális bérlakások felajánlása Budapesten. több férőhely kialakítása Munkáltatók támogatása hajléktalan foglalkoztatása esetén.3 4.4 3. Hajléktalanoknak kevéssé komfortos szociális bérlakások felajánlása Budapesten.2 4 4.2 3.2 4.4 4.egyáltalán nem hasznos 5 .nagyon hasznos Hajléktalanok problémájának megoldására felvetett intézkedések megítélése Életkor szerinti eltérések Hajléktalanok foglalkoztatása fővárosi közmunkákban.1 4.4 4.6 3. Alkalmi munkavállalói könyv.9 3.9 4.1 4.1 4 3.4 3.1 4. Lakhatási támogatás a hajléktalanok részére 1 N=teljes minta 18-29 éves 30-44 éves 45-59 éves 60 éves vagy idõsebb 2 3 4.4 3.3 3. Alkalmi munkavállalói könyv.

4 4.5 4.6 3.6 3 3. amivel alkalmi munkát is legálisan vállalhat Több hajléktalanszálló építése. több férőhely kialakítása Munkáltatók támogatása hajléktalan foglalkoztatása esetén.3 4. Lakhatási támogatás a hajléktalanok részére 1 N=teljes minta 4.Hajléktalanok problémájának megoldására felvetett intézkedések megítélése Iskolai végzettség szerinti eltérések 8 általános vagy kevesebb szakmunkásképzõ középiskola érettségivel fõiskola. Átképzések szervezése a hajléktalanok számára Hajléktalanoknak kevéssé komfortos szociális bérlakások felajánlása vidéken.7 4.2 4 4 5 átlagok ötfokú skálán: 1 .5 4.7 3.2 2 4 4 3.4 3 4 3.2 4 4.3 4 4.8 3. Alkalmi munkavállalói könyv.4 3.7 3.9 3.6 3. több férőhely kialakítása 4% 17% Átképzések szervezése a hajléktalanok számára 9% Alkalmi munkavállalói könyv.nagyon hasznos Leghasznosabb intézkedés Lakhatási támogatás a hajléktalanok részére Több hajléktalanszálló építése. Hajléktalanoknak kevéssé komfortos szociális bérlakások felajánlása Budapesten. amivel alkalmi munkát is legálisan vállalhatnak 16% Munkáltatók támogatása 10% hajléktalan foglalkoztatása esetén Hajléktalanoknak kevéssé komfortos szociális bérlakások felajánlása Budapesten 6% 7% NT/NV 5% Hajléktalanoknak kevéssé komfortos szociális bérlakások felajánlása vidéken N=teljes minta 26% Hajléktalanok foglalkoztatása fővárosi közmunkákban 50 . egyetem Hajléktalanok foglalkoztatása fővárosi közmunkákban.egyáltalán nem hasznos 5 .9 4.7 3.1 3.2 3.5 4.9 4 3.

aluljárókban. amikor „gátolják” az átlagembereket normális életvitelükben. aluljárókban élő emberektől. Megoszlanak a vélemények a tekintetben. Ugyanakkor azt is el kell ismernünk. hogy a hajléktalanok nagy többsége találna munkát magának. hogy az aluljárókban alszanak. tehát alapvetően a válaszadók pozitívan állnak az utcán élő emberekhez. hogy a hajléktalanokat ki kellene tiltani az aluljárókból szemben azokkal. hogy ilyen nehéz helyzetbe kerültek: a válaszadók hatoda vélekedik így. Hajléktalanokkal kapcsolatos attitűdök a budapesti lakosság körében A budapestiek többsége szívesen venné. hogy a hajléktalanoknak ugyanúgy joguk van használni minden közterületet. A fővárosi lakosság kétharmada egyenesen úgy véli. sem a tömegközlekedési eszközökön (válaszadók ötöde). hogy használják a hajléktalanszállókat és ne az utcán aludjanak. míg közel harmaduk elutasítja ezt a véleményt. A hajléktalanok támogatását. Ugyanakkor a megkérdezettek harmada úgy érzi. mint az előzőekben már láttuk a városlakók hasznosnak érzik – bár sokaknál elsősorban nem az utcán élők sorsának javítása a cél. sokan nem látják szívesen őket sem a belvárosban (a válaszadók közel harmada). hanem a budapestiek szeretnék elkerülni a hajléktalanokat. hogy a hajléktalanok a metróban aludhassanak (válaszadók ötöde). Bár a megkérdezettek kétharmada elismeri. ebben segítené is őket. Elsősorban a nők és ezzel összefüggésben az idősebbek alkalmaznának kényszerítő eszközöket a hajléktalanok szállóba terelésére. nem szívesen találkoznak velük az utcákon. vagy a tömegközlekedési eszközökön. hogy kényszeríteni kellene a hajléktalanokat. amely nem csupán emberbaráti szeretetből fakad. akik szerint télen meg kéne engedni. és közel negyedük úgy véli. hogy beilleszkedhessenek a társadalomba. hogy mennyire értenek velük egyet. hogy a hajléktalanok több 51 .8. ha a hajléktalanok reintegrálódnának a társadalomba. hogy a hajléktalanok „léte” sokakat zavar: az. vélhetően ők tartanak az utcán. csak nem akar dolgozni. hogy a hajléktalanok valóban maguk tehetnek-e arról. Szinte minden budapesti szívesen támogatná a hajléktalanokat. Az általunk megfogalmazott 13 állítást ötfokú skálán értékelhették a megkérdezettek aszerint. inkább a hajléktalanok jelenségének felszámolása – amelyből a budapestiek többé-kevésbé pozitív attitűdjei is származtathatók a hajléktalanokkal szemben. A következőkben a hajléktalanokkal szembeni attitűdöket mértük fel a fővárosiak körében. A budapestiek közel fele vélekedik úgy. mint bárki másnak.

hogy nem kellene pénzt költeni a hajléktalanokra. mint egy átlag budapesti fizetése. hogy a hajléktalanok alkoholisták-e: a válaszadók közel harmada véli úgy. mégis csupán alig tizedük hagyná magára őket. hogy a budapestiek közel harmada úgy érzi. 52 . Megoszlanak a vélemények a tekintetben is. akik jobbára alacsony fizetésből kénytelenek megélni.pénzt keresnek kéregetéssel. Bár az idősebbek inkább tartanak a hajléktalanoktól. hogy az utcán élők megtámadják az embereket. és véli úgy. míg nagyjából ugyanennyien utasítják el ezt a feltevést. hogy maguk a hajléktalanok is tehetnének sorsuk jobbra fordítása érdekében. mindössze a budapestiek huszada gondolja úgy. hogy minden hajléktalan alkoholista. éljenek meg úgy ahogy tudnak. Bár az előzőekben tapasztaltuk. Főként az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők erősítik ezt a tábort.

53 .

54 .

55 .

56 .

hogy a hajléktalanok ne fekhessenek rájuk. hogy embertelen megoldás volt ez az önkormányzat részéről. ahol akar. 57 . hogy helyes volt a karfák felszerelése a padokra. míg mások betegségektől tartanak. hogy a hajléktalanoknak inkább a szállókon kellene aludniuk. akik helyeslik a karfák felszerelését elsősorban a padok funkcionalitását vélik így elveszteni: úgy gondolják. hogy a padon alvás legalább megoldás volt – még ha nem is a legjobb – a hajléktalanok számára. A budapestiek több mint harmada vélekedik úgy. valamint kifogásolják a hajléktalanokkal együtt járó szaghatásokat. kerületi padok karfával való ellátását: ők úgy vélekednek. Néhányan egyenesen úgy érzik. több mint fele azonban nem helyesli a VII. Sokan vélekednek úgy – mint azt már az előzőekben is megfigyelhettük –. Azok a válaszadók. hogy e kérdés társadalmi megítélése szoros összefüggésben áll a hajléktalanokhoz kapcsolódó attitűdökkel. hogy legalább ne a földön feküdjenek. főként a legfiatalabbak gondolkoznak így. kerületi önkormányzat karfákat szerelt a közterületi padokra. nem tud hol megpihenni. A megkérdezettek többsége. amiket így kaphatnak el. hogy hajléktalanok feküdjenek rajta.A közelmúltban a VII. hogy mindenkinek joga van ott ülni és feküdni közterületen. hogy a padokon hajléktalanok alszanak. hogy a pad nem arra való. Úgy véljük. így a többi ember nem tud hova leülni. valamint sokan úgy érzik. és nem az utcán. Néhányan esztétikailag nincsenek kibékülve a látvánnyal.

Karfák felszerelésének helyeslése helyesli 36% NT/NV 8% nem helyesli 56% N=teljes minta Karfák felszerelésének helyeslése Életkor szerinti eltérések 18-29 éves 47 46 7 30-44 éves 31 56 13 helyesli nem helyesli NT/NV 45-59 éves 32 60 8 60 éves vagy idõsebb 38 57 4 0% N=teljes minta 20% 40% 60% 80% 100% 58 .

167 fő 36 19 14 5 2 11 10 20 40 60 80 100 59 . 109 fő 30 29 14 10 2 1 1 5 9 20 40 60 80 100 Miért nem helyesli a karfák felszerelését? Spontán válaszok . nem szép látvány betegségeket terjesztenek. szaghatás nem ez a megoldás õk a felelõsek a sorsukért mindenkinek joga van ott ülni egyéb NT/NV 0 N=akik helyeslik a karfák felszerelését.akik helyeslik a karfák felszerelését a pad nem erre való inkább szállón kéne aludniuk rontja a városképet.Miért helyesli a karfák felszerelését? Spontán válaszok .akik nem helyeslik a karfák felszerelését legyen hol feküdniük mindenkinek joga van ott ülni nem ez a megoldás embertelen megoldás nem csak hajléktalanok használják egyéb NT/NV 0 N=akik nem helyeslik a karfák felszerelését.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful