1.

0

PENDAHULUAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME Asas teori ini secara umumnya adalah murid membina ilmu pengetahuan melalui tindakan aktif dan pemikirannya sendiri untuk memberi erti dan maksud terhadap pengalaman lampaunya. Berteraskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid, kemahiran dan kandungan yang ingin dicapai ialah murid dapat membina konsep dan juga mengubah konsep imej mereka kepada konsep definisi. Proses pengajaran dan pembelajaran akan melibatkan murid yang aktif dengan mencari pengetahuan dan melibatkan kerja-kerja merekabentuk. Murid mampu untuk membuat penyelidikan, menganalisis dan mempersembahkan maklumat yang berkaitan. Mereka belajar dari pengalaman, situasi, penterjemahan pengalaman berdasarkan pengalaman sedia ada, memberi ulasan mengenainya dan mengimbas kembali pengalaman dan ulasan. Bruner (1990) mengatakan proses ini sebagai proses memberi makna. Ahli konstruktivis percaya bahawa pengetahuan boleh dibina dan bukan disampaikan. Pembinaan ilmu ini adalah sesuatu yang semulajadi. Apabila manusia bertemu sesuatu yang tidak diketahuinya tetapi perlu memahaminya, fitrah mereka akan mengaitkannya dengan pengalaman atau pengetahuan sedia ada untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna (Jonassen 1996; Jones et al 1993). Secara realiti, pengetahuan ialah produk minda di mana makna adalah refleksi hasil persepsi dan kefahaman dari pengalaman lepas. Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham yang telah dihasilkan oleh Needham di United Kingdom pada tahun 1987. Needham telah mengusulkan model pengajaran dan pembelajaran ini dalam "Children's Learning in Science Project" di University of Leeds untuk meningkatkan pemahaman murid tentang sesuatu konsep sains serta menggalakkan murid melibatkan diri secara aktif dalam bilik darjah. Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham yang dinyatakan adalah seperti berikut:

1

1.1

ORIENTASI Guru perlu menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif

dan menarik untuk menimbulkan minat murid terhadap pembelajaran. Cara yang boleh digunakan ialah dengan menunjukkan tayangan video, keratan akhbar, tayangan filem, soal jawab, kuiz uji minda dan sebagainya. 1.2 PENCETUSAN IDEA Guru minda serta perlu mengadakan laporan aktiviti-aktiviti dengan menarik seperti

perbincangan dalam kumpulan kecil. Menggunakan kaedah peta membuat menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baru yang akan mereka pelajari. Murid akan berbincang dalam kumpulan dan berkongsi pengalaman yang sama serta interaksi yang rapat antara satu sama lain. Guru memainkan peranan sebagai fasilitator atau pemudah cara dengan membekalkan bahan dan membimbing murid untuk membuat pembelajaran inkuiri. 1.3 PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA Guru menyediakan tugasan berstruktur untuk membolehkan murid mencabar idea asal mereka atau idea daripada rakan, dan membina struktur pengetahuan sendiri yang lebih bermakna dan efektif. Dalam fasa ini, kemahiran bahasa akan membantu murid membuat pengubahsuaian atau penyusunan semula idea secara urutan. Peranan guru ialah mengukuhkan konsep atau idea yang tepat. 1.4 APLIKASI IDEA Murid akan mengaplikasikan dalam pengetahuan baru. Ini baru dengan

menyelesaikan

masalah

situasi

mewujudkan 2

pemahaman yang baru dan menggalakkan sikap ingin tahu di kalangan murid. 1.5 REFLEKSI Murid membandingkan pengetahuan asal dengan pengetahuan baru dan mengimbas kembali proses pembelajaran yang menyebabkan perubahan kepada idea mereka. Murid juga boleh membuat refleksi untuk melihat sejauh mana idea asal mereka telah berubah. Guru boleh menggunakan kaedah penulisan kendiri, perbincangan kumpulan dan catatan peribadi murid untuk meneliti tahap pemahaman murid.

ORIENTASI

PENCETUSAN IDEA

PENSTRUKTUAN SEMULA IDEA

APLIKASI IDEA

REFLEKSI Rajah 1. Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham.

3

2.0

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN : : : : : : Pendidikan Kesihatan Tahun 6 Biru 27 Orang 60 Minit 4.1 Kesihatan Diri. Kesihatan Tubuh Badan. (i) Menjaga Kebersihan Diri. 4.1B Menjaga Kebersihan Diri dan

Mata Pelajaran Kelas Bilangan Murid Masa Tunjang Tajuk

Objektif

:

i. Kognitif – Menyenaraikan cara penjagaan dan menjaga kesihatan tubuh badan. ii. Afektif - Menghargai dan menjaga kesihatan diri sendiri.

Pengetahuan Sedia Ada : Kemahiran Berfikir Nilai Murni : :

Murid telah mengetahui dan memahami Penjagaan kebersihan secara umum. i. Menjana Idea. ii. Berfikiran Kritis dan Memberi Pendapat. i. Menghargai diri. ii.Bertanggungjawab terhadap kebersihan diri.

Bahan Sumber

:

Komputer dan LCD, slide kesihatan diri.ppt dan lembaran Kerja.

4

Langkah Pengajaran

:

Langkah

Kemahiran

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pebelajaran

Catatan

Set Induksi (5 Minit)

1. Kesihatan Diri: a) Menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan.

Paparan posterposter berkaitan kesihatan diri.

1. Murid dipaparkan dengan 2 gambar berkaitan dengan menjaga kebersihan diri.

slide kesihatan diri.ppt Menjana Idea. Berfikiran dan Pendapat. Kritis Memberi

2. Guru bertanyakan kepada murid apakah yang dapat dilihat dan difahami oleh mereka. “Apakah yang kamu dapat lihat dan fahami dari kedua-dua gambar tersebut?”. 3. Guru mengajukan soalan kepada murid untuk mereka meneka apakah tajuk yang akan diajar pada hari ini. “Berdasarkan kepada kedua-dua gambar yang telah dipaparkan kepada kamu, bolehkan kamu

5

berikan tajuk Pendidikan Kesihatan yang akan dipelajari pada hari ini?” 4. Guru akan membantu murid sedikit demi sedikit dengan memberikan klu melalui slide.

Langkah 1 (5 Minit)

1. Kesihatan Diri : a) Menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan.

Penerangan hal 1. Guru memaparkan slide menjaga kebersihan diri. penerangan hal menjaga kebersihan diri secara ringkas.

slide kesihatan diri.ppt

Langkah 2 (10 Minit)

1. Kesihatan Diri : a) Menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan.

Aktiviti soal jawab untuk menjana idea murid.

1. Guru akan memaparkan keseluruhan gambar berkaitan menjaga kebersihan diri kepada murid.

slide kesihatan diri.ppt Menjana Idea. Berfikiran dan Pendapat. Menghargai diri. Bertanggungjawab terhadap kebersihan diri. Kritis Memberi

6

2, Guru akan bertanyakan murid soalan-soalan yang difikirkan dapat menjana idea murid. Contoh: “Berdasarkan kepada gambar yang dipaparkan, apakah amalan-amalan untuk menjaga kebersihan diri?” Murid akan mengutarakan pendapat masing-masing dan guru diingat untuk menerima semua pendapat, walaupun ianya tidak tepat.

Langkah 3 (25 Minit)

1. Kesihatan Diri : a) Menjaga kebersihan dan

Aktiviti berkumpulan

1. Guru akan memberikan nombor kepada murid 1,2,3,4 dan 5 berulang-

slide kesihatan diri.ppt Kritis

ulang sehingga keseluruhan Berfikiran

7

kesihatan tubuh badan.

murid dikira dan mengarahkan murid untuk bergerak membentuk 5 kumpulan berdasarkan nombor masing-masing. 2. Secara pantas guru akan memberikan tajuk lagu popular yang akan diubahsuai liriknya oleh murid dengan amalanamalan menjaga kebersihan diri. Contoh: Lagu AspalelaSaiful Apek. 3. Setiap kumpulan akan mempersembahkan lagu masing-masing. Peringatan: Guru haruslah bijak menguruskan masa apabila setiap kumpulan mempersembahkan lagu mereka.

dan Pendapat.

Memberi

Langkah 4 (10 Minit)

1. Kesihatan Diri : a) Menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan.

Aktiviti pengukuhan

1. Murid akan diedarkan dengan helaian teka silangkata berkaitan dengan

slide kesihatan diri.ppt

amalan menjaga kebersihan lembaran kerja – diri. teka silang kata

8

Penutup (5 Minit)

1. Kesihatan Diri : a) Menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan.

Kesimpulan & Rumusan

1. Guru akan memilih membuat kesimpulan mereka sendiri dari pengajaran & pembelajaran yang telah dijalani sebentar tadi. 2. Guru akan merangkumkan kesimpulan tersebut dengan memaparkan amalanamalan menjaga kebersihan diri.

slide kesihatan

beberapa orang murid untuk diri.ppt Berfikiran dan Pendapat. Kritis Memberi

3.0

SLIDE POWER POINT 3.1 SLIDE 1

9

SET INDUKSI (5 MINIT)

Gamb
Pada Slide ini 2 keping gambar amalan menjaga kebersihan diri akan dipaparkan. Guru akan mengajukan soalan kepada murid: 1. Apakah yang kamu dapt lihat dan fahami dari kedua-dua gambar tesebut? 2. Berdasarkan kepada kedua-dua gambar yang telah dipaparkan kepada kamu, bolehkan kamu berikan tajuk Pendidikan Kesihatan yang akan dipelajari pada hari ini? (Guru akan membantu murid untuk meneka tajuk tersebut dengan menggunakan slide). 3.2 SLIDE 2

SET INDUKSI (5 MINIT)

Slide memaparkan tajuk pelajaran hari ini. 3.3 SLIDE 3

1.Apakah yang kam u gam barters ebut?

2. Berdas arkankepa dipaparkankepada PendidikanKes ihata
10

ME JAG N A

LANGKAH 1 (5 MINIT)

M
Guru akan menerangkan secara ringkas mengenai penjagaan kebersihan diri. 3.4 SLIDE 4

 Remaja
LANGKAH 2 (10MINIT)

Lima gambar amalan menjaga kebersihan diri ditunjukkan dan guru akan bertanyakan soalan:

1. Berdasarkan kepada gambar yang dipaparkan, apakah amalanamalan untuk menjaga kebersihan diri?

menjaga  IanyaM pe Gambar 1 Gambar penamp rakan-ra  Amalan diri dari
11

3.5

SLIDE 5

LANGKAH 3 (25MINIT)

M
Pada slide ini arahan aktiviti berkumpulan akan dipaparkan dan dibacakan kepada murid: Aktiviti Kumpulan  Setiap kumpulan akan diberikan tajuk lagu popular untuk diubahsuai liriknya dengan amalan-amalan menjaga kebersihan diri. apabila diklik, lagu akan di mainkan. 3.6 SLIDE 6  Contoh:Lagu Aspalela-Saiful Apek. (Peringatan: Setiap tajuk lagu,

LANGKAH 3 (25MINIT)

Tajuk lagu untuk setiap kumpulan dipaparkan oleh slide dan diubahsuai liriknya.

setiap kumpulan akan mempersembahkan lagu mereka yang telah

3.7

SLIDE 7

Aktiv Ku iti S etiap k lagu pop dengan kebersih M  Contoh:  Kumpula  Kumpula
12

LANGKAH 4 (10 MINIT)

M
Slide ini memaparkan aktiviti pengukuhan iaitu teka silang kata berkenaan amalan menjaga kebersihan diri. 3.8 SLIDE 8

LANGKAH 4 (10 MINIT)

Slide ini pula memaparkan jawapan bagi teka silang kata menyelesaikan teka silang kata tersebut.

Teka S ilan  Anda dik lembara M diedarka

tersebut. Slide ini hanya akan dipaparkan setelah 5 minit murid

Jawapan:

3.9

SLIDE 9

13

PENUTUP (10 MINIT)

M
Murid akan diarahkan untuk mengutarakan kesimpulan daripada apa yang telah dipelajarinya. 3.10 SLIDE 10

PENUTUP (10 MINIT)

Setelah murid menyatakan kesimpulan mereka, guru akan memaparkan 5 gambar amalan menjaga kebersihan diri serta panduannya.

1.Nyataka amalandiri yang M Kesim pulan: pembela

Gunakan tuala wanita yang te dalamtong sam

3.11

SLIDE 11

Am alkan m enan agar kita sentia
14

Mandi dan cuci

PENUTUP (10 MINIT)

M
Kesimpulan akan dibacakan oleh guru agar murid dapat menghubungkaitkannya dengan apa yang telah mereka pelajari. 3.12 SLIDE 12

PENUTUP (10 MINIT)

Slide ini merupakan penutup bagi pelajaran Pendidikan Kesihatan. Hanya tertulis “Sekian,terima kasih”. 4.0 PENUTUP

Secara keseluruhannya dapat dikatakan bahawa teori konstruktivisme

dalam pengajaran dan pembelajaran adalah teknik yang menggalakkan murid dan guru berinteraksi secara sihat, juga memberi pelajar peluang untuk menyuarakan pendapat serta membentuk keterampilan diri.

5.0

RUJUKAN

Dalam keh ke sentiasa masyara M mengam kebersih tidak dih sentiasa S e
15

Biesta, G.J.J. (1994), Education as practical intersubjectivity. Towards a critical-pragmatic understanding of education. Educational Theory. Biesta, G.J.J. (1995), Pragmatism as a pedagogy of communicative action. In J. Garrison (Ed.), The New Scholarship on John Dewey, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers. Cobb, P. (1994), Where is the mind? Constructivist and sociocultural perspectives on mathematical development. Educational Researcher. Dewan Bahasa dan Pustaka (1994), Kamus Dewan Edisi Ketiga, Kuala Lumpur, Glasersfeld, E. von (1996), Introduction: Aspects of constructivism. In C.T. Fosnot (Ed.), Constructivism: Theory, Perspectives, and Practice, New YorkLondon: Teachers College Press. Kementerian Pelajaran Malaysia (1999 ), Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Kuala Lumpur.

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful