EKONOMIJA LOKALNE ZAJEDNICE

GRADSKA ZAJEDNICA OPŠTINA Devastirano područje industrijskih i ruralnih naselja

,,Ako želimo pobedu, ne smemo izgubiti!,, Stabilnost i kontinuitet razvoja, seoskog i gradskog domaćinstva, zavisi od ekonomije svakog razvoja, domać instva, njegovog člana. Ono što može učiniti član domaćinstva, ne treba da čini drugi član porodice, niti mož uč domać grad treba da razvija, javne interese sela. Što mogu da urade, selo i grad, ne treba im činiti država. drž Nekada, poželjna je i ekonomska kriza. Ona uvek ima, skrivenu dobru nameru, pri ćemu nam pož ukazuje na slabosti i poremećaje našeg življenja, zbog kojih je primorana da se pojavi. Time nas poremeć naš nagoni, na rebalans posrnulih porodičnih, privrednih i javnih bilansa, koji imaju odgovarajuće reflekse, porodič nih, odgovarajuć po dubini i širini, društvene zajednice. Svaka ekonomska jedinka i grupa, tada, mora biti mnogo druš grupa aktivnija, kako bi obezbedila svoj i opstanak primarne zajednice ,,na putu pronalaska, nove životne formule,,. Ukoliko zajednice, ne mogu održati svoju ekonomsku stabilnost radom i prihodima u održ novonastaloj situaciji, moraju redefinisati zatečeno stanje i umanjiti svoje nepotrebne rashode. zateč Štednja i domaćinsko gazdovanje, jačaju posrnulu ekonomiju i obezbeđuju kratkotrajan predah i domać jač oporavak. ,,Nešto više od toga,, i stvaranje mogućnosti investiranja u bolju budućnost (ukoliko do tada, ,,Neš viš moguć buduć ne nastupi bankrot i veće nevolje zahvate zajednicu) i razmene dobara sa uspešnima, zahtevaju već uspeš mnogo kvalitetniji i dugoročni strateški pristup problematici stanja. dugoroč strateš Obzirom da svaka kriza opominje i dobronamerno nudi mogunost izbora između ,,kolapsa i izbora neodrživosti postojeće ekonomske formule ili opstanka uz traganje za novom dobitnom formulom,, neodrž postojeć formulom,, pri čemu svi želimo bolje rešenje, sasvim prirodno i veoma jednostavno, svako od nas, shvatiće, reš shvatić (osim ako ne želi), da je lični opstanak i uspeh jedino moguć, samo ako kolektivu ponudimo, lič moguć veliku sopstvenu odgovornost uz zahteve i potrebu, za mnogo većim i rentabilnijim radom, štednjom već i planiranjem budućnosti sa racionalnijim troškovima života. Tek naknadno, moguće je pojedinačno, buduć troš moguć pojedinač uživanje uspešnog entuzijazma zajednice. Danas, kao i u svim kriznim periodima, na ispitu su, uspeš periodima, sve mogućnosti našeg uzajamnog prioritetnog razumevanja i stvaranja kolektivne šanse, koje će moguć naš nam omogućiti poželjno, globalno životno partnerstvo. omoguć pož

Javni interes građana i zajednice * Korišćenje raspoloživih resursa na najbolji način - umesto da zajednica čeka ,,spasioce,, koji dolaze sa strane (kao što su interne i eksterne kompanije, vladini i internacionalni programi). * Slična situacija, identična je, ponudi saveta najboljem prijatelju, koji ima problema na poslu ili u kući - ,,Ne očekuj da se okolnosti promene, bolje radi na sebi,,. * Ukoliko zajednica želi ekonomski da jača, putem obraćanja vladi i velikim korporacijama, predhodno mora biti svesna svojih slabosti, raditi na njihovom odstranjivanju i dalje jačati svoje mogućnosti. * Koji god pravac zajednica izabere, pridavanje adekvatne važnosti resursima, koji već postoje u zajednici, daće dovoljno snage lokalnoj privredi, da uveća dobit od svake dodatne ekonomske aktivnosti i razvitka.

EVROPSKA POVELJA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
* * Srbija je 2003.godine postala država članica Saveta Evrope. Tek 2007.godine, ratifikovala je Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi (Strazbur, 1985) i formalno se priključila državama, koje su se obavezale da će svoje zakonodavstvo uskladiti sa načelima EU i započeti proces suštinske decentralizacije i demokratizacije vlasti. Iako su suštinski zakoni vezani za rad lokalne samouprave usvojeni i najvećim delom su u skladu sa standardima i zakonodavstvom EU, proces reforme lokalne samouprave u Srbiji se još uvek nalazi na samom početku.

*

SUŠTINSKI PRVI KORAK
STRATEŠKO UPRAVLJANJE LOKALNOM ZAJEDNICOM
* Jedini način da suštinski načinimo prvi korak, u procesu učenja i primene ekonomije nač suš nač uč znanja u lokalnoj zajednici, jeste, početak rešavanja strateških problema u sopstvenom poč reš strateš dvorištu, na jedan skroz drugačiji način (savremene vrednosti i standardi, omogućavaju dvoriš drugač nač omoguć apliciranje strateških projekata lokalne zajednice, preko predpristupnih fondova EU). strateš EU). Strateško upravljanje lokalnom zajednicom, predstavlja Strateš zajednicom, dugotrajan i složen proces, za koji treba postojati širok dugotrajan slož politički konsenzus. Odlikuje se decentralizovanim politič konsenzus. sistemom vlasti, u kome lokalna vlast postaje sposobna da javno definiše i ostvaruje svoje kratkoročne i definiš kratkoroč dugoročne strateške ciljeve razvoja, prepoznaje dugoroč strateš prepoznaje partnerske potrebe građana i privrede, i pruža efikasnu pruž podršku u rešavanju osnovnih problema u zajednici. podrš reš zajednici. Lokalna javna administracija postaje efikasniji, jeftinjiji i kvalitetniji servis, koji stvara kvalitetniji servis, stva uslove za neposredno učešće građana i privrede u strateškom procesu donošenja uč strateš donoš odluka i njihovoj implementaciji, čime kvalitativno utiče na javni dijalog, stvara bolju utič investicionu klimu i jača osećaj pripadnosti zajednici i veće odgovornosti prema njoj. jač oseć već

*

*

EKONOMSKA VIZIJA ZAJEDNICE
STRATEŠKI PROCES I DOKUMENT 2012-2020

* *

POLITIČKI KONSENZUS JAVNI DIJALOG

EKONOMIJA LOKALNE ZAJEDNICE
GRAD I SELA

REVITALIZACIJA

EKONOMSKI RAZVOJ

RAZVOJNI KONTINUITET
INTEGRACIJA OPTIMIZACIJA

KONTINUITET STRATEŠKOG PROCESA I DOKUMENTA
Politički konsenus o razvojnom partnerstvu i javnom dijalogu lokalne zajednice - faze afirmacije: * Predizborne koalicije partija i grupe građana (Poziv građanima za učešće u javnom dijalogu) Postizborna koalicija na vlasti i opozicija (Usvajanje Deklaracije lokalnog parlamenta o razvojnom kontinuitetu strateškog procesa - političke opcije na vlasti i opozicije) Skupština opštine Bor (Strateški dokument zajednice - procesuiranje i implementacija)

*

*

REVITALIZACIJA
,,krpljenje rupa u svim ekonomskim kofama zajednice,,

SPREČAVANJE ODLIVA LOKALNE EKONOMIJE

REVITALIZACIJA JAVNE INFRASTRUKTURE 2012 - REFORMA I FUNKCIONALNA OPTIMIZACIJA 2012 JAVNIH DELATNOSTI I ADMINISTRACIJE 2012 - DEPOLITIZACIJA I RESTRUKTUIRANJE 2012 JAVNIH DELATNOSTI I AKTIVNOSTI 2012 - DEMONOPOLIZACIJA I PRIVATIZACIJA 2012 JAVNIH DELATNOSTI I AKTIVNOSTI 2013 - JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO 2013 JAVNOFUNKCIONALNA RACIONALIZACIJA JAVNIH FINANSIJA 2012 - REVIZIJA JAVNOG FINANSIRANJA 2012 2012 - RESTRUKTURIRANJE JAVNIH FINANSIJA 2012 (PRIHODI I RASHODI) 2013 - FORMIRANJE JAVNIH FONDOVA 2013 PODRŠKE I FINANSIRANJA PODRŠ

EKONOMSKI RAZVOJ
,,politička i javna podrška strateškom partnerstvu zajednice,, JAČANJE POSTOJEĆE I RAZVIJANJE ALTERNATIVNE LOKALNE - JAVNE I PRIVATNE EKONOMIJE

JAVNI STRATEŠKI PROCES I DOKUMENT JAVNI STRATEŠ 2012 - POLITIČKI KONSENZUS I JAVNI DIJALOG (USVAJANJE DEKLARACIJE SO BOR O RAZVOJNOM KONTINUITETU 2012 POLITIČ RAZVOJNOM STRATEŠKOG PROCESA - POLITIČKE OPCIJE NA VLASTI I OPOZICIJE) STRATEŠ POLITIČ 2012 - ANIMACIJA I ARTIKULACIJA GRADSKIH I SEOSKIH MESNIH ZAJEDNICA - ANALIZA STANJA 2012 (PRIKUPLJANJE INFORMACIJA I FORMIRANJE RAZVOJNIH BAZA PODATAKA) RAZVOJNIH 2013 - INSTITUCIONALIZACIJA I ANIMACIJA JAVNOG STRATEŠKOG PARTNERSTVA 2013 STRATEŠ 2013 - PRIVILEGOVANO PARTNERSTVO SA REPUBLIKOM SRBIJOM I RTB BOR 2013 2013 - PROCESUIRANJE I IMPLEMENTACIJA JAVNOG STRATEŠKOG PROCESA U LOKALNOM PARLAMENTU 2013 STRATEŠ (STRATEGIJA EKONOMSKOG RAZVOJA I INTEGRACIJE LOKALNE ZAJEDNICE) INTEGRACIJE 2013 - PROMOCIJA I LOBIRANJE LOKALNOG STRATEŠKOG PARTNERSTVA 2013 STRATEŠ

OPTIMIZACIJA
,,strateški proračun zajednice - dobit veća od troškova,, POVEĆANJE EKONOMSKE VREDNOSTI I KONKURENTSKE PREDNOSTI LOKALNE PRODUKCIJE
DEFINISANJE NOVIH NAČINA POBOLJŠANJA PRODUKCIJE LOKALNIH RESURSA, PRE POZICIONIRANJA NA TRŽIŠTIMA DEFINISANJE NAČ POBOLJŠ TRŽ 2013 - DIREKTAN PRISTUP PROIZVOĐAČA NA LOKALNOM, REGIONALNOM I NACIONALNOM TRŽIŠTU - PRINCIP RECIPROCITETA 2013 PROIZVOĐAČ TRŽ 2013 - POBOLJŠAVANJE KVALITETA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE (PROCES UNAPREĐENJA PRODUKCIJE I STVARANJA 2013 POBOLJŠ (PROCES VEĆE (DODATNE) VREDNOSTI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA - PRERADA, DIVERSIFIKACIJA, PRIVLAČNOST... VEĆ PRIVLAČ NOVA VIZIJA POLJOPRIVREDE I NOVE SAVREMENE TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE I PRERADE) TEHNOLOGIJE 2013 - POBOLJŠAVANJE KVALITETA PRUŽANJA TRGOVINSKIH USLUGA PREHRAMBENIM PROIZVODIMA 2013 POBOLJŠ PRUŽ (VELIKI I MALI TRŽNI CENTRI NA OTVORENOM I ZATVORENOM PROSTORU - PIJACE I MALOPRODAJNI OBJEKTII - PIILJARE) (VELIKI TRŽ 2013 - POBOLJŠAVANJE KVALITETA LOKALNIH TURISTIČKIH PONUDA (AFIRMACIJA SVIH RENTABILNIH OBLIKA 2013 POBOLJŠ TURISTIČ SAVREMENOG LOKALNOG I REGIONALNOG TURIZMA) 2014 - POSLOVNO ZONIRANJE PRIVREDNIH, USLUŽNIH I TRGOVINSKIH DELATNOSTI PREMA SEKTORIMA U ZAJEDNICI 2014 USLUŽ 2014 - JAVNA PODRŠKA PROFESIONALNOM POBOLJŠANJU MENADŽMENTA I UPRAVLJAČKIM STRUKTURAMA LOKALNIM MSP, 2014 PODRŠ POBOLJŠ MENADŽ UPRAVLJAČ JAVNA ZAŠTITA LOKALNOG I PARTNERSKIH TRŽIŠTA NA KOJIMA SU PRISUTNA LOKALNA MSP, ZAŠTITA LOKALNIH ZAŠ TRŽ ZAŠ ROBNIH MARKI - BRENDOVA, TRADICIONALNIH I SAVREMENIH VREDNOSTI I STANDARDA, REFORMA RAZVOJNE REFORMA LOKALNE STRATEGIJE PREMA EKONOMSKIM POTREBAMA I ZAHTEVIMA TRŽIŠTA, ZAJEDNICA I REGIJA ZAHTEVIMA TRŽ 2014 - STRATEŠKA, PARTNERSKA I MARKETINŠKA AFIRMACIJA I PREZENTACIJA JAVNOG NASTUPA ZAJEDNICE, 2014 STRATEŠ MARKETINŠ U INTERESU PRIVATNIH LOKALNIH EKONOMSKIH INICIJATIVA - GRAĐANA, PREDUZETNIKA I PRIVREDE INICIJATIVA GRAĐANA, (STRATEŠKI PORTAL ZA PODRŠKU LOKALNOJ EKONOMIJI I LOBY GROUPE) (STRATEŠ PODRŠ

INTEGRACIJA
,,afirmacija javno-privatnog partnerstva i lokalne ekonomije unutar i izvan zajednice,, LOKALNO, REGIONALNO, NACIONALNO I INTERNACIONALNO PARTNERSTVO

KOMPATIBILNOST EKONOMIJE ZNANJA 2014 - STRATEŠKA AFIRMACIJA KOMPATIBILNIH KAPACITETA EKONOMIJE ZNANJA, UNUTAR I IZVAN ZAJEDNICE 2014 STRATEŠ 2015 - INTEGRACIJA STRATEŠKIH AKTIVNOSTI I PARTNERSTVA LOKALNE ZAJEDNICE, SA REGIONALNIM I NACIONALNIM 2015 STRATEŠ INSTITUCIJAMA I PARTNERIMA (FUNKCIONALNA I FISKALNA DECENTRALIZACIJA I REGIONALIZACIJA) FISKALNA 2015 - PARTNERSKO PRISTUPANJE GRAĐANSKOG SEKTORA, PRIVREDE I LOKALNE ZAJEDNICE, PREDPRISTUPNIM 2015 SEKTORA, IPA FONDOVIMA I INTEREG III PROGRAMIMA TRANSREGIONALNE SARADNJE EU (A - PREKOGRANIČNI, TRANSREGIONALNE PREKOGRANIČ B - TRANSNACIONALNI I C - MEĐUREGIONALNI, PROGRAMI EU) MEĐUREGIONALNI, 2016 - REVIZIJA I USAGLAŠAVANJE POSTOJEĆE STRATEGIJE EKONOMSKOG RAZVOJA I INTEGRACIJE LOKALNE ZAJEDNICE 2016 USAGLAŠ POSTOJEĆ 2020 - PUNOPRAVNO NACIONALNO ČLANSTVO SA EU I PRIMENA INTERNACIONALNIH STANDARDA I VREDNOSTI U SAVREMENOJ I PREPOZNATLJIVOJ LOKALNOJ ZAJEDNICI ZAJEDNICI

TERITORIJALNO GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE NUTS 4 I NUTS 5 STATISTIČKOG REGIONA

BOR - GRADSKA ZAJEDNICA OPŠTINA

DEVASTIRANO PODRUČJE
SA POVLAŠĆENIM STATUSOM U NUTS 1 - 3 STATISTIČKIM REGIONIMA

DEVASTIRANA I RURALNA STATISTIKA LOKALNE ZAJEDNICE - GRAD I SELA
Nepovoljni trendovi u zajednici Starosna i ekonomska struktura stanovništva stanovniš
* * Predškolska deca do 6 god. Predš Deca u osnovnim i srednjim školama u gradu i izvan grada 7-18 god. 7Studentu u gradu i izvan grada 19-26 god. 19Zaposlena omladina i stanovništvo stanovniš u lokalnoj zajednici 19-65 god. 19Zaposlena omladina i stanovništvo izvan stanovniš lokalne zajednice - 5.000 * Sve je manje novorođene dece i brakova mladih u zajednici Sve je više nezaposlene omladine i ženske populacije, viš sa stečenim obrazovanjem i kvalifikacijama steč Nezaposlenost je u porastu (preko 30% radno sposobnog stanovništva je bez posla) stanovniš Omladina i stanovništvo napušta grad i sela, stanovniš napuš u potrazi za boljim i sigurnijim životom, u drugim zajednicama države i izvan države drž drž Nereformisan i prezadužen javni sektor prezaduž Monostrukturna i nerentabilna lokalna privreda (nije restruktuirana, niti privatizovana - ima tehnoloških tehnološ viškova, bez novo stvorenih radnih mesta) š vi Nerazvijena i nisko profitabilna privatna inicijativa, bez definisane javne podrške alternativnim lokalnim podrš biznisima Sve je više nasilja, kriminala i korupcije - sve manje viš se radi i standard stanovništva je u konstantnom opadanju stanovniš Stanovništvo je u depresiji, bez nade i vizije oporavka Stanovniš

*

- 7.000 - 3.000

*

* *

* - 12.000 * - 1.000 * * Penzioneri (sa poljoprivrednom, zanatskom, invalidskom, prevremenom, starosnom i prevremenom, inostranom i penzijom) - 14.000 * * Stanovništvo bez ekonomskih prihoda i socijalno Stanovniš ugroženo stanovništvo u gradu i selima - 15.000 ugrož stanovniš *

*

*

RAZVOJNO STRATEŠKO PARTNERSTVO LOKALNE ZAJEDNICE
LOKALNA PARTNERTSKA MREŽA - LOBI GRUPA ZAJEDNICE * * * * * * * * * * * * * * * Mreža javnih preduzeća i ustanova zajednice Agro mreža, Turistička mreža, Zanatska mreža, Preduzetnička mreža, Privredna mreža, Industrijska mreža, Uslužno-poslovna mreža, Trgovinska mreža, Mreža geografskih i proizvodno-uslužnih klastera, Izvozna lokalna mreža, Mreža ekonomskih inicijativa i udruženja meštana zajednice, Mreža poslovnih klubova, udruženja i lidera zajednice, Mreža lokalnih brendova, Mreža poslovnih prijatelja i strateških partnera lokalne zajednice...

RAZVOJNA STRATEŠKA PODRŠKA LOKALNE ZAJEDNICE
LOKALNI STRATEŠKI KAPACITETI - LOBI GRUPA ZAJEDNICE * * * * * * * * * * Opština Bor - Javna preduzeća i ustanove. Strateški Savet i Kancelarija za ekonomski razvoj i integraciju, Mesni Info pultovi i mobilni strateški timovi, Projektni timovi lokalne zajednice - Javno-privatno partnerstvo, (revitalizacija infrastrukture, ekonomki razvoj i integracija), http//:www - Strateški portal Kancelarije za ekonomski razvoj i integraciju (komunikacija, marketing i prodaja, operativna logistika i baza podataka), Biznis inkubatori i poslovni centri, Tehnološki park i lokalne strateške zone: Privredne, Industrijske, Trgovinske... Razvojni lokalni fondovi i investitori, Ekspoziture banaka u lokalnoj zajednici - poslovne, komercijalne, investicione... Javni dijalog zajednice (proces) - Strategija razvoja i integracije (javni dokument zajednice).

INTEGRACIJA LOKALNE ZAJEDNICE
INTEGRACIJA LOKALNIH KAPACITETA - LOBI GRUPA ZAJEDNICE

*

Institucije i partneri u lokalnoj zajednici - tržište lokalnoj zajednici trž (lokalni javni i privatni subjekti, razvojne kancelarije i institucije, strateški partneri i institucije, strateš investitori, lokalni javni i privatni fondovi i programi, lokalna udruženja i inicijative...) i privatn udruž Regionalne institucije i partneri - tržišta trž (regionalni javni i privatni subjekti, razvojne agencije i institucije, strateški partneri i institucije, strateš investitori, regionalni javni i privatni fondovi i programi, regionalna udruženja i inicijative) regionalna udruž Nacionalne institucije i partneri - tržište trž (Vlada i ministartstva RS, nacionalne agencije i institucije, nacionalni i privatni fondovi i nacionalni programi, nacionalne korporacije i komanije, nacionalni strateški partneri i investitori, strateš nacionalna udruženja i inicijative...) udruž Internacionalne institucije i partneri - tržišta, koridori, prstenovi, bezcarinske zone... trž (predpristupni fondovi EU, ambasade i nacionalne zajednice, trans-regionalne i lokalne trans zajednice, internacionalne korporacije i multinacionalne kompanije, strateški ino-partneri i kompanije, strateš inoinvesticioni fondovi, investicione i strukturne razvojne banke...) banke...)

*

*

*

JAVNI DIJALOG LOKALNE ZAJEDNICE STRATEGIJA EKONOMSKOG RAZVOJA I INTEGRACIJE
12 SEOSKA + 13 GRADSKA = 25 LOKALNA NASELJA - LOBI GRUPA ZAJEDNICE * Mesni Strateški Saveti Strateš (5-7 članova naselja sa moralnim, autoritativnim i profesionalnim integritetom) Mesni razvojni centri i Info pultovi (ekonomske inicijative meštana, udruženja i klubovi) meš udruž Ekonomski subjeti naselja (poljoprivredna domaćinstva i agrokoperative, zanatlije, preduzetnici, privrednici, trgovci...) domać trgovci...)

*

*

JAVNI DIJALOG LOKALNE ZAJEDNICE 25 MESNIH STRATEGIJA = STRATEGIJA EKONOMSKOG RAZVOJA I INTEGRACIJE

APLIKACIJA JAVNOG STRATEŠKOG DOKUMENTA LOKALNE ZAJEDNICE

JAVNI DIJALOG - PROCES JAVNI DOKUMENT - STRATEGIJA

LOKALNO PARTNERSTVO
STRATEŠKI FORUM PARTICIPACIJA GRAĐANSKE I PRIVREDNE INICIJATIVE STRATEŠKA I OPERATIVNA JAVNA LOGISTIKA PROCESA OPŠTINA, STRATEŠKI SAVET I KANCELARIJA

PROCESUIRANJE I IMPLAMENTACIJA JAVNOG STRATEŠKOG DOKUMENTA LOKALNE ZAJEDNICE
SKUPŠTINA OPŠTINE
Lokalna zakonodavna vlast

STRATEŠKI STRATEŠ SAVET Lokalna strateška strateš koordinacija

GRAĐANSKI FORUM
Participacija lokalnih građanskih inicijativa

PREDSEDNIK OPŠTINE
Lokalna izvršna vlast izvrš

KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I INTEGRACIJU Lokalna strateška strateš operativa i logistika

ODBORNICI LokalnI predstavnici građana

RADNA I POMOĆNA POMOĆ TELA Građani zajednice

JAVNE OPŠTINSKO PRIVREDNI DELATNOSTI VEĆE FORUM
Lokalna javna Participacija lokalnih preduzeća i ustanove preduzeć privrednih inicijativa Lokalna upravno-kontrolna upravnoadministracija

JAVNA UPRAVA
Lokalna upravna administracija

ODBORNIČKE GRUPE ODBORNIČ Lokalne parlamentarne partije i grupe građana

PROCESUIRANJE

IMPLEMENTACIJA I MONITORING

STRATEŠKI TIMOVI LOKALNE ZAJEDNICE

KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I INTEGRACIJU Mobilna strateška podrška - tim i portal

PREDSEDNIK OPŠTINE
Supervizor strateških timova strateš lokalne zajednice

STRATEŠKI STRATEŠ SAVET Strateška Strateš koordinacija

* Koristi postojeće baze podataka i razvija strateške kapacitete prema potrebama zajednice * Promoviše partnersku mrežu zajednice

STRATEŠKI TIMOVI STRATEŠ LOKALNE ZAJEDNICE (APLIKACIJA PROJEKATA) Projekt menadžeri menadž i saradnici lokalnih strateških timova strateš

KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ I INTEGRACIJU Strateška Strateš operativa i logistika

Akcioni planovi i projekti * Podrška revitalizaciji infrastrukture i javno-privatnom partnerstvu * Podrška ekonomskom razvoju i integraciji zajednice

REALIZACIJA PRIORITETNIH RAZVOJNIH CILJEVA LOKALNE ZAJEDNICE STRATEŠKI PROCES 2012-2020

* * * * *

Podrška strateškom planiranju i implementaciji razvojnih aktivnosti, Priprema i monitoring razvojnih procesa i projekata, Strateška operativa i logistika razvojne partnerske mre že, Globalna komunikacija i lobi poslovne zajednice, Jačanje lokalne ekonomije i strateško privlačenje novih poslovnih investicija u zajednicu.

RAZVOJNE FAZE STRATEŠKOG PROCESA

* * * *

I FAZA - 2012
ANIMACIJA I ARTIKULACIJA - ANALIZA STANJA LOKALNE ZAJEDNICE

II FAZA - 2013
INSTITUCIONALIZACIJA LOKALNOG STRATEŠKOG PARTNERSTVA STRATEŠ

III FAZA - 2014
IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA I INTEGRACIJA LOKALNE ZAJEDNICE

IV FAZA - 2016-2020
NOVI STRATEŠKI PROCES - JAVNI DIJALOG, PREMA POTREBAMA LOKALNE ZAJEDNICE STRATEŠ REVIZIJA I USAGLAŠAVANJE POSTOJEĆE STRATEGIJE USAGLAŠ POSTOJEĆ

*

V FAZA - 2020
REFORMA STRATEŠKIH AKTIVNOSTI, PREMA POTREBAMA LOKALNE ZAJEDNICE STRATEŠ AKTIVNOSTI, PUNOPRAVNO ČLANSTVO EU

PROMOTERI SAVREMENE I PREPOZNATLJIVE LOKALNE ZAJEDNICE

BOR 2020
* 50.000 stanovnika * 70% populacije zaposleno (radno-sposobno stanovništvo)

Poštovane komšije i sugrađani, Realno stanje katastrofalnog vođenja razvojne politike i ekonomije u našem gradu je veoma paranoično. Atmosfera i doživljaji građana su mnogo gori - lokalna zajednica je u društveno ekonomskoj depresiji. Zbog toga, u mnogo većoj meri nego ikada, imam isključivu želju i izazov da budem drugačiji i pozitivniji građanin. Profesionalnim i moralnim integritetom, želim da podržim sve inicijative građana koje mogu stvoriti nove vrednosti i pokrenuti naše učmalo okruženje. Lokalne vlasti, neodgovorno troše kredibilnu građansku podršku dobijenu na izborima. Svi mi - Borani, moramo da krenemo u susret pozitivnijim događajima, kako bi ih stvorili, jer smo dovoljno izbezumljeni. Samo razumom i energijom koja pokreće, možemo otkloniti tradiciju građenu na populizmu, zaverama i demagogijama, i time zakoračimo mnogo hrabrije, korak dalje od sadašnjosti zasnovane na bezličnosti, zloupotrebi apatije građana i trošenju tranzicionih ideja i vrednosti, obećavanih evropskih integracija. Današnje političko i ekonomsko stanje u Boru je veoma deprimirajuće i nepotrebno nam je njegovo razumevanje, jer bi time ugrozili preostale lokalne potencijale koji nesumljivo postoje, pored svih nas i svega do sada viđenog u našem gradu. Manjina ne može i ne bi trebala da menja naš grad, ali vizija okupljanja naših resursa i pozitivne energije, uvećaće šansu svima nama koji volimo svoju zajednicu, da javno i strateški razgovaramo o svojoj izvesnijoj budućnosti. Od ovog teškog i suviše očekivanog zajedničkog posla, ne možemo nigde pobeći. Svaka naša izabrana lokalna vlast, povlačila se pred teškim ekonomskim pitanjima koja su mučila naše porodice, preuzeća pa i njih same, jer se bavila isključivo svojim problemima i politikanstvom bežala iz realnosti i svoje političke prošlosti, održavajući lokalnu ekonomsku nestabilnost zajednice u kontinuitetu, cele dve decenije unazad.

Goran Stojanović
Drage komšije i sugrađani, pred nama je možda najvažniji projekat zajednice, čije bi procesuiranje predstavljalo, jedinstvenu pobedu građana nad svim budućim vladajućim političkim opcijama u Boru. Strateška pobeda građana Bora u javnom dijalogu i postizanje političkog konsenzusa naše izabrane vlasti i opozicije, zauvek bi prekinula privremenost i neizvesnost našeg životarenja i nerada, koji su godinama unazad predstavljali raj za manipulacije u našem okruženju, koje smo nemo posmatrali. Nadam se, da će prezentovana Strateška vizija, predstavljati kvalitativnu podlogu za javni dijalog, razumnu i prihvatljivu većini građana Bora, čime ćemo pružiti šansu svim prijateljima zajednice, da nas bolje razumeju i shvate - na našem najnovijem putu. Unapred Vam se zahvaljujem na interesovanju i sagledavanju naših zajedničkih mogućnosti, u nadi da ćemo u pravom trenutku biti na visini novih izazova i vrednosti, dorasli svojim zadacima i budućnosti.