You are on page 1of 3

mala enciklopedija šumarstva

Pitomi kesteni
(Castanea)
Piše: Ivica Tomić
Foto: Arhiva

Europski pitomi kesten (Castanea sa-


tiva) je listopadno drvo južne Europe, Krima,
Kavkaza, Male Azije, sjeverne Afrike. Raste u
kulturama gotovo u cijeloj srednjoj Europi,
posebice u južnoj Njemačkoj i Švicarskoj, a na
sjever nerijetko pridolazi do južne Skandina-
vije. Najviše ga ima u južnoj Europi i Sredoze-
mlju. Smatra se da mu je pradomovina Mala
Azija, a još u doba stare Grčke rasprostranjen
je u Grčkoj, Italiji i Španjolskoj. Ima bujnu i ve-
liku okruglastu krošnju, dosegne visinu do 30
m i znatan prsni promjer (čak i do 3 m), a sta-
rost veću od 500 godina. Kora mu je u mladosti
glatka, maslinastosmeđa, sa svijetlim lenticela-
ma, kasnije smeđesive boje, debela i uzdužno
ispucala. Korjenski sustav je dubok, sa žilom
srčanicom i jakim postranim dubokim žilama.
Izbojci su srednje debeli, uzdužno bridasti, cr-
venkastosmeđi do sivosmeđi, pokriveni sitnim
dlačicama i mnoštvom bijelih lenticela. Na sta-
rijim grančicama nalaze se brojni kratki izbojci.
Pupovi su spiralno razmješteni, dugački oko
8 mm, jajasti, tupoga vrha, zbijeni, s 2-3 gole,
sjajne i crvenkastosmeđe ljuskice. Vršni pup u Cvatnja tek u lipnju-Listovi su naizmjenični, jed- Sjajnosmeđi plodovi
jesen odumire, a zamjenjuje ga gornji, nešto nostavni, duguljasto kopljasti, šiljastoga vrha, krupno
veći postrani pup. Od izbojka su postrani pupo- nazubljenoga ruba, zeljasti do polukožasti. Odozgo
vi koso otklonjeni. su tamnozeleni, goli i sjajni, odozdo svjetliji, perasto
mrežaste nervature, s 12-20 parova žila. Dugi su 12-20
cm, široki 3-6 cm, s peteljkom dugom 1,5-2,5 cm. Zup-
ci imaju tanki, nitasti vrh usmjeren prema vrhu plojke.
Listovi u jesen poprimaju
žućkastosmeđu boju. Muški
cvjetovi su u skupinama od
po 3 i više, skupljeni u usprav-
ne rese dugačke 12-30 cm, a
pri njihovoj osnovi smješteni
su ženski cvjetovi, katkada i
muški, sa zakržljalim tučkom.
Muški su cvjetovi građeni
od zelenkastoga, uglavnom
četverodijelnoga perigona.
Ženski cvjetovi skupljeni su u
grupicama po 3, tvore tročla-
ne paštitce koji se nalaze u za-
jedničkom omotaču (kupuli),
imaju šesterodjelan perigon.
Cvjetovi se pojavljuju tek po-
četkom lipnja kada su listovi
već potpuno razvijeni. Plodo- Duguljasto kopljasti listovi
vi su sjajnosmeđi kesteni različitog oblika dugi 2-3 cm, nazubljenoga ruba
polukuglasti ili zaobljeno plosnati i obično širi nego
duži. Imaju kožastu lupinu i vršni čuperak koji potječe
od sasušenoga perigona. Smješteni su po jedan do tri
u velikom ježolikom tobolcu (ježici). Dozrijevaju počet-
kom listopada.

Dijelovi biljke Broj 161 • svibanj 2010. HRVATSKE ŠUME 23


Šuma hrasta kitnjaka i pitomoga kestena-
Stanište europskoga pitomoga kestena su područja
s vlažnom klimom, dugim vegetacijskim razdobljem
(6-7 mjeseci) i blagom jeseni, bez ranih jesenskih i ka-
snih proljetnih mrazeva. Uglavnom su to mediteranska
i submediteranska područja, no dolazi i u unutrašnjosti.
U Hrvatskoj se kestenove šume (uređajni razred kesten)
prostiru na oko 15.000 ha (53 % državno i 47% privat-
no vlasništvo), a sudjeluju s manje od 1 posto ukupne
obrasle površine. Najveće šumske površine na kojima
raste pitomi kesten nalaze se na sisačkom, karlovačkom

U Hrvatskoj se kestenove šume (uređajni razred


kesten) prostiru na oko 15.000 ha (53 % državno
i 47% privatno vlasništvo), a sudjeluju s manje
od 1 posto ukupne obrasle površine.
i zagrebačkom području “Hrvatskih šuma”. Sastojine s
manjim površinama rastu na buzetskom, požeškom i
koprivničkom području. Mješovita šuma hrasta kitnjaka
i pitomoga kestena (Querco-Castanetum sativae) izgra-
đuje najveće komplekse na Zrinskoj gori, Medvednici i
u ostalom gorju sjeverozapadne Hrvatske. Kestenove
šume nalaze se iznad Kastva (u blizini Rijeke i Opatije),
a njihovi ostaci na Cresu i Krku. Ima ga primiješanog
u toplijim šumama hrasta medunca te u gorskoj šumi
bukve. Možemo reći da pitomi kesten u našoj domovini
Višestoljetni orijaši

Japanski kesten (Castanea crenata)

raste kao šumsko drvo u većini naših krajeva, posebice


vinorodnim, od sjevernih pa do kvarnerskoga područ-
ja (marun), od Hrvatskoga zagorja, Podravine (kostanj)
i Slavonije (kesten) do padina Učke (čuveni lovranski
marun). U svim kestenovim sastojinama prisutan je rak
kestenove kore čiji je uzročnik gljiva Cryphonectria pa-
rasitica koja ugrožava stabla i uzrokuje njihovu fiziološ-
ku slabost. Zbog propadanja kestena većina sastojina
izgubila je tipičan florni sastav i strukturu, što je pove-
zano s mijenjanjem vegetacije i načinom gospodarenja.
Tako je danas kod nas vrlo malo sačuvanih kestenika
koji su zadržali prirodnu strukturu. Stoga je, uz kitnjak
i kesten značajan udio bukve i običnoga graba, vrsta
koje znatno popunjavaju praznine nastale sušenjem
kestena.

Pitomi kesten jedna je od najkorisnijih i


ekonomski najznačajnijih vrsta šumskoga drveća.
Za razliku od drugih vrsta, od njega se mogu
upotrijebiti svi dijelovi: drvo, plod, list i cvijet, a
cijenjena je medonosna i dekorativna vrsta
Među najkorisnijim šumskim vrstama-Europ-
ski pitomi kesten je brzorastuća vrsta kojoj je vrhunac
prosječnoga prirasta oko 35. godine, dok je, primjerice,
za hrast oko 120., a za bukvu oko 90. godine. Uspijeva
na suhom, izrazito kiselom tlu bez vapna i ne podnosi
veću vlagu. Najbolje raste na plodnim, dubokim, rastre-
sitim i umjereno vlažnim tlima, najčešće u nižim položa-
jima. Jedna je od najkorisnijih i ekonomski najznačajni-
jih vrsta šumskoga drveća, a za razliku od drugih vrsta
od njega se mogu upotrijebiti svi dijelovi: drvo, plod, list

24 Broj 161 • svibanj 2010. HRVATSKE ŠUME


i cvijet. Njegovo drvo je vrlo traj- zbog ploda najviše uzga-
no, lako obradivo, dobrih meha- jaju u Japanu, ali i istočnoj
ničkih svojstava i stoga je dobra Kini i Tajvanu, a križa se i s
sirovina za građevinarstvo, drvnu drugim vrstama kestena.
industriju (tanin) i zanatstvo (po- U nas se najstariji nasadi
kućstvo, bačve, vinogradski kolci japanskoga kestena nalaze
i dr.). Plod ima veliku hranjivu i nedaleko od Petrinje.
dijetetsku vrijednost budući da Obični američki ke-
sadrži vitamine i minerale, škrob
sten (Castanea denta-
(usporediv s krumpirom), šeće-
re, masti, bjelančevine, organske
ta) je do 30 (45) m visoko
drvo istočnoga dijela Sje-
kiseline i celulozu. Od plodova
verne Amerike, koje je ne-
se proizvodi kvalitetno brašno, a Šuma američkoga kestena (Castanea dentata)
kada na tom prostoru bilo
kuhani i pečeni vrlo su ukusni te
u sastavu prostranih šuma.
služe za pripremu pirea, juha te
Zbog različitih bolesti,
kao dodatak različitim slastica-
posebice raka kestenove
ma i jelima. S obzirom na kasnu
kore, posljednjih je deset-
cvatnju odlična je ispaša za pčele
ljeća broj stabala znatno
i cijenjena medonosna biljka, a
smanjen. Izbojci i pupovi
kestenov med je vrlo ljekovit jer
su najčešće goli. Listovi su
pomaže kod gastritisa, štiti jetru i
s duguljasto lancetastom
pridonosi boljoj cirkulaciji. Pitomi
plojkom, čunjaste baze,
kesten je vrlo dekorativna vrsta
goli, dugi 14-20 cm, široki
drveća, osobito ako je na osami
7-10 cm te prosječno ne-
ili u rijetkom sklopu, jer do izra-
što kraći i širi od pitomoga
žaja dolazi njegova velika krošnja
kestena. Prije otpadanja
sa snažnim i čvrstim granama. U
izrazito požute. U ježici je
parkovnim nasadima uzgaja se
2-3, rjeđe 5 kestena, uglav-
zbog svog izrazito lijepog vanj-
nom širih od svoje visine.
skog izgleda (habitusa).
Otporni su na nisku tem-
Japanski kesten (Casta- peraturu i do -20 stupnje-
nea crenata) je osrednje ili manje drvo gorskih po- va Celzijevih. Mlada kestenova stabla
dručja Japana i Južne Koreje koje naraste u visinu od 10
Kineski kesten (Castanea mollissima) je drvo
do 15 m. Izbojci su u početku fino dlakavi, kasnije goli,
sjeverne i zapadne Kine, djelomice i Koreje. Znatno je U svim kestenovim
pupovi dlakavi. Listovi su slični onima od pitomoga
kestena, no neznatno manji, eliptično duguljasti, dugi
proširen u Aziji i Americi, a uzgaja se i na europskom sastojinama prisutan
kontinentu, budući da je otporan prema bolestima. Ši-
do 20 cm, široki 3-5 cm. Plojka je na osnovi zaobljena ili
roke je krošnje, izbojci su fino pustenasti, pupovi dla-
je rak kestenove kore
srcolika, odozdo žljezdasta. Cvjetovi su dugi 7-20 cm. U čiji je uzročnik gljiva
kavi. Listovi su eliptično duguljasti, na osnovi zaobljeni,
ježici je smješteno 2-3, rjeđe 5 kestena koji su debeli 2-3
s dlakavom peteljkom, odozdo sivo pustenasti, dugi Cryphonectria parasitica,
cm. Može izdržati nisku temperaturu i do -15 stupnjeva
10-22 cm, široki 4,5-8 cm. U ježici su smještena 2-3 ke-
Celzijevih. Ovaj kesten ima više odlika i forma koje se
stena debela 2-3 cm (neke sorte i do 4 cm u promjeru). koja ugrožava stabla
Rak kestenove kore-uzročnik gljiva Plodovi su slatki i značajan su izvor hrane za divlje živo- i uzrokuje njihovu
Cryphonectria parasitica tinje). Ima velik broj odlika i forma, a postoje i križanci
s drugim kestenima. Otporan je na niske temperature fiziološku slabost.
kao japanski i američki kesten.

Kineski kesten
(Castanea mollissima)

Broj 161 • svibanj 2010. HRVATSKE ŠUME 25