P. 1
Uporedni Prikaz Rodnih Politika Eu i Sad

Uporedni Prikaz Rodnih Politika Eu i Sad

|Views: 11|Likes:
Published by duklecia

More info:

Published by: duklecia on May 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2011

pdf

text

original

UPOREDNI PRIKAZ RODNIH POLITIKA EU I SAD

Dunja Dragin i - ivi

. Sjedinjene Ameri ke Dr ave (SAD) se sastoje od 50 saveznih dr ava.TA SU EU I SAD?     Evropska unija (EU) je unija (zajednica) dvadeset sedam evropskih dr ava. Pravna osnova Evropske unije su ugovori izme u njenih lanica. Svaka savezna dr ava ima svoju vladu koja u glavnom radi po istom principu kao federalna vlada u Va ingtonu.

zajedni ka vrednost cele Evropske unije i predstavlja neophodan uslov za postizanje ciljeva Evropske unije koji se ti u razvoja. Ugovori Dokumenti .POLITIKE RODNE RAVNOPRAVNOSTI    Ravnopravnost me u polovima je osnovno pravo. zapo ljavanja i socijalne kohezije.

2)Zakon o gra anskim pravima 1964 i 3)pasus Naslova VII i IX Amandmana za obrazovanje ranih 1970-tih. SAD je rangirana 31 u izve taju o rodnoj neravnopravnosti koju je objavio Svetski ekonomski forum 2009. SAD su donele slede e zakone u oblasti rodne ravnopravnosti: 1)Savezni zakon o jednakosti plata 1963. .

ETVRTA SVETSKA KONFERENCIJA UN O ENAMA U PEKINGU     1990-tih je objavljeno da je potreban novi pristup da bi se ostvarila ravnopravnost u praksi. Nova strategija te i da uklju i sva pitanja rodne ravnopravnosti u sve aktivnosti.  CEDAW . Gender mainstreaming SAD i EU u odnosu na konferenciju.

promovisanje preduzetni tva me u enama.pribli avanje razlike u plati.borba protiv nasilja nad enama .KAKO SE DANAS OSTVARUJU RODNE POLITIKE U EU I SAD?  EU (ciljevi) . . .jednaka raspodela izme u mu karaca i ena u pogledu dono enja odluka. .pove anje jednakosti na tr i tu rada. .

diskriminacija na enama ima druga iji tretman pod federalnim zakonom nego to je diskriminacija na osnovu godina. diskriminacijom u isplati i povi icama. zdravstvenim politikama. zakonima vezanim za seksualno uznemiravanje i polnu diskriminaciju. ene se i dalje suo avaju sa neprijateljskim politikama u pru anju podr ke porodici. SAD - . . socijalnoj sigurnosti. rase ili invaliditeta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->