Bộ Giáo dục & Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang .

Mẫu In T29A

Đáp án

Môn thi: Vât lý (LY110426)
Trang 1 STT Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Đáp án A A A D B A A A A B B B A C B A A C C B D C C D D A A A A B A A B A D A 129 A C D C B A D A A A C B C C B C B D B D D C B C D B A B D B A C A A D D 216 C D A D A C A C C B B A D B C B B B D B B C C D D A A D C A B D A C A D 365 C C D D C A C D B A A D D A B C D D D B C A B B A B C C B A A A C B B D 481 D A D A A D C C A A A D A C B C C C B B A B D C C C B B A D D B B B D D

Ngày 30 tháng 04 năm 2011 Người lập biểu

Bộ Giáo dục & Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang .

Mẫu In T29A

Đáp án

Môn thi: Sinh học (SI110428)
Trang 1 STT Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Đáp án C A C B C B C C A C D D A C A B A C C B C A D B D C A C B A B A D A D D 138 B B A B B A B A C C B D C A B B A C B C D D C C D A A C D D D A A D C D 207 B D C C B C A A C A C C B A A A D B C D D C B D D D C B B A A B D B A D 352 C C D D A D B C D C C C B D A D B C B D C A A B B A A D C A B A B A D B 476 D A A D C B D A A C A B B A B B C C A C D A D D D B C C B B C C A D B D

Ngày 30 tháng 04 năm 2011 Người lập biểu

Bộ Giáo dục & Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang .

Mẫu In T29A

Đáp án

Môn thi: Tiếng Anh (TA110427)
Trang 1 STT Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Đáp án A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C A B B D A A A 157 D D C D D A B B A A C A B B D D A A D A A B B C D C A A C A A C B C A C B D B C B D D 248 D D D C B C A B B D D A A D A A B B C D C D A C A B B C A C C A C D C B B A A B D A A 390 B B C A C A B B C D B B A B A C C A A D C A C D D B A C D D B C A D A A C B D B B A D 403 D B C A D C D A A A B B B C B B C B D C A C D B D A C B A A A C B D B B A D B A D D D

Đáp án
Môn thi: Tiếng Anh (TA110427)
Trang 2 STT Câu hỏi 44 45 46 47 48 49 50 44 45 46 47 48 49 50 Đáp án A A A A A A A 157 C C C B A B D 248 D C B C B A D 390 B D D C C D B 403 C D C C C D A

Ngày 30 tháng 04 năm 2011 Người lập biểu