You are on page 1of 70

|  

m 

m m m mmm m m

 

 mm mm m '(&(    !  m *.

+ (.

$%$+.  — — $) "# $% $% $%&&& ' ! "% .

á    .

 m .

m m m mmm m m .

 .

 mm mm m Bil ivi i .

.

.

/  0  ! 1  2  m *. ë '%(#-.

+ (.

4 $% 5 $% 6 $%&&& ë ' ! "% . 3 $*-#.$ %$(($)-.

O  m .

m m m mmm m m

 

 mm mm m

Jul

 i .

 —.

s.

 .

 Bil Je iserj.

 Boleij.

l.

.

 i.

il .

l.

.

u.

ri ë '%(#( 2 /  2 0  ! 2 1  2  m *.

+ (.

0 4 $% / 5 $% 7 $%&! &-&! 6 2 *&&&.$ 2 6 %$((%$)-%. 3 $*-#. ë ' ! "% 0 .

P  m 1 .

m m m8m&# .

 m m m8m&# &m.

m .

 m Pe.

.

i .

 .

 u .

 Bil Proseserj.

 —elulus .

iruju Per.

ur.

$+ )& m # á  ë - m & .

   $+ )m &-% / & &.

$$$ $%+$  + 0 $$9 $7$ & 7 &.

1 +9 -%+ &"m & á  2 ' -$ %+$ m . .

   + 3 %$  8 m$ %'% + .

9 ë$$ 5 %-% & 6 ' -$ %+$ m ë ! &"m & ëë +8 m$$ &"m & . + 4 & $.

|  m .

m m m8m&# .

 m m m8m&# &m.

m .

 m $+ )& m #- m & $+ )m &-% $ %+$ % $%-$ $$ 9 $7$ +9 ' -$ %+$ %$  %'% +9 #+  m.

&m :  + ' ($ %+$-! 8 m$ $ .

á    .

 m .

m m m8m&# .

 m m m8m&# &m.

m .

 m Bil ivi i .

.

.

 ë $+ ) m #- m & / $+ )m &-% $%+$ 0 $$9 $7$ 1 +9 -%+ 2 ' -$ %+$ 3 %$ 4 %'% +9 ë$$ 5 %-% 6 ' -$ %+$ ë ! ëë +8 m$$ .

O  m .

m m m8m&# .

 m m m8m&# &m.

m .

 m Jul.

 i .

 —.

s.

 .

 Bil Je iserj.

 Boleij.

l.

.

 i.

il .

l.

.

u.

ri $+ )  - ë ë  m & $+ )m &-% $ / / %+$ . 0 $$9 $7$ ë$$ 1 +9 -%+ ë$$ 2 ' -$ %+$ 0 3 %$ ë2 %'% +9 4 ë$$ ë$$ 5 %-% ë 6 ' -$ %+$ 0 ë ! ë2 ëë +8 m$$ / .

P P J  P! J Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen/Undang- Meluluskan Undang/Peraturan ë .

     .

.

  .

      .

  .

    .

      &   '   .

   &   '   !   .

   .

.

      .

".

.

   .

 #.

 $  .

  &  .

  $.

.

 ' % $ .

|   —      —    —     .

 —    .

 —  $   —— ! "# % —    —     .

 —  .

   .

   .

SENARAI SEMAK Bil i .

.

.

.

.

 ".

.

.

 1. /.) %+$ .$ %+ . )+ + + #+$%+ $ . )%  %+ &. + +$. $$)$+ +. 3. 2. 0. ë. .

  Bi.

 #$% P — ivi i — J  %& #$%$#  Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / / Peraturan Dirujuk —     ë .

  — .

  &    — .

    ' &   G —   .

 PAR  ^ —    m   — .

    u    .

      Œ —   $$ ·   £      .

|   —       —    —     .

 —    .

 —  $   —— ! "# % —    —     .

 —  .

   .

   .

SENARAI SEMAK Bil i .

.

.

.

.

 ".

.

.

 +  %$+%. . $ +8 %$$. 4. 5. 6. ' + + $. .

O  .

 .

.

.

 —.

s.

 .

 Jul.

 i .

 Bil Je iserj.

Boleij.

l.

.

 i.

il lei u' ë $$)$+ +. 2 ë 0 )+ +9 $$+$. . 2 ë / )%  %+ &. 4  %$. 2 ë 3 ) "' ++$+ 2 ë $)$ . $+%$$ %+ ++ 2 ë 9 % . 0 ë 1 $+ %+$)$ . 0 ë 2 $ %+ . 0 ë 5. < $)$ + %$9 )$+ $$ .

Pengurusan Peperiksaan Dalaman Bidang : ik ktiviti.

: ng ikaana a an d :ng an ikaana a an .

Perkara-perkara Penting ë ntkanadatakwi ikaank ah 2 ntkan an ikaandi aikan ngikttakwi ntkan aktandi kdkan 4 ntkanahan-ahank an tik taawaanktif.ktifdan nang ncki .

rang-b rang yang digunakan ë Bk kd diaan ngaa 2 a an a kah Bkad aan id 4 adë .

 a ktiviti.

:ng anian ikaanda a an Bi  a gawaiang Skynndang-ndang  i k at an ë ngda kantakwi G Ba k ahka nd  ikaank ah 2 nydiaknada G ikaana a an Stiaaha ian anan. ikaan tngahantahn akhi tahn caan. ntadi an ngda kanada G dana ahantgaan Stiaaha knaan ikaan 4 nydiakana an G ata dani andii ik aa an ka 5 nctakSa an  .

Πny ia a anan ikaan G ngawa knaan ikaan .

n i ak taawaandan  ika G ata aa an 8 ngda kan a kahkadag G ata aa an tingkatan ngiktta ikhyangdittakan 9  a kah- a kah G ata aa an ë ncatakan a kah- a kah ikaan G a kda a kkd diaan ngaa . Bk aan id. Bdanadëdantandatangani ëë ny ahkanBk aan idkada G k a G Ba Gntkditandatangani ë2 ny akdan nandatanganiBk G Ba G aan id ë  aandanny ahanBk G a aan idkadanaga .Bk-k a kah.

ë4 ngt aBk aan id G a t ahditandatanganinaga ë5 ny ahkanBk aan idkada G a G ntkdii an ëŒ ngana iak hanktan Stiaaha a kah ikaan ikaan taanitia ë.

ny akdan nandatanganiana ia G a G ikaan ë8 fai kan aana ia ikaan Stiaaha ikaan .

2 '  3 ) +%+  4 .|  GS S  ë $+ 9%% / )+ +9 %% ++%$9 0 $+ + 1 )+ 7 + %+& + .

  %+ $9 .

|  GS S  5 )%%% 6 9%+ ë '+%  ëë ) &+ %+$ + ë/ $ % &+&"m+ %+ " & ++$ ë0 +$&+&+ ë1 %+%)&+&+ %+%$ .

|  GS S  ë2 &+&+ ë3 )&+&+ %+ % .

SENARAI SEMAK PENGURUSAN UJIAN/PEPERIKSAAN DALAMAN Bil i .

.

.

.

.

 ".

.

.

1. 2. )+ +% + *(%$" "%'(% . $+ +7++ $ . . /. 3. )+ 7 ++%+  . $+ 9 + %% . ë. )%%%  . )+ $%$9(%)+ %% +% . 0.

SENARAI SEMAK Bil i .

.

.

.

.

 ".

.

.

ëë.) ++$ " + +. ë . ë0. . ë/. 6.% 7 . ' 7 %%  +  ++$( &+( 7 ( % m++&+ ë. 4. 5. $+  +%  %$. $+  %+$ $ )$+% . 7 9%+ . $ % " + ++ +$.

m 5$% m9 * .

. =.

.

& m   $9:$ .

 ) +$7 +$ ë + $+ .

% *+ . /  %+$ .

% . 0 9$)  %% 1 $  2 ) 9$ %+  .

3 $ %+$ & 4 ) $  & % 5 ) $   %+ %% 6 )%+) $ .

" %  ë )+ ' + & $ ëë $% +! & + ë/ ) + +$ $ + ë0 +$+ .

" % +%% .

ë1 )+ %% m + +9%% +% %++ ' ë2  %+ &".

% ' ë3 %% $9 ë4 $ % " & %% + " ë5 ) % .

" % %% %+% ë6 % .

% %% +$  %+ m" " / %  " &".

- %%% .

 9 %$  &'$ .

.

m #mm m .

m &.

mm .

 +  %+$ $+ $  %+++ $+ $.  $) $ %+$ ) 9$ %+  + .

)+ ' +$ $ $% +%  $    ) +%> #+ : +$ .

+$++%% " $  +! )+ +9%% +%% ++ %% $ %%% + " +' %) $ %+% $ % %+ m" " %  % .

%$  .

.

m m.

m& .

m &.

 ë + $+ *+ .mmm8m #+ #+*". /  %+$ 0  %+%+ $+ $ 1 $)%% 2 $ 3 ) 9$ %+ 4 ) $ % 5 ) $  %+.

 % 6 +()+ ' +$ .

ë +$' ( $+$ ëë ++$%$ ë/ ) ++$ $ + ë0 +$++9 %% ë1 ) ++$ %%% ë2 ) % .

 %+% ë3 $%$ m" " ë4 %  % .

 %$  .

= m& m .

m &.

/  %+$ 3 ë 0  %+% 1 ë +$+ $ 1  $ ë/ 0 9$)%% 2 $ ë/ ë 3 ) 9$ %+ ë/ ë 4 ) $  ë/ 0 % 5 ) $  ë/ 0 %+.mmm8m  "m )$ + ë + $+ ë/ ë *+ .

" % .

6 +()+ ' + 3 ë $ ë +$' ( $+ 0 ë $ ëë ++$%$ / ë ë/ $% +! 0 ë ë0 ) ++$ ë/ 0 $ + ë1 +$+ + 3 ë 9 %% ë2 )+ %%+9 ë/ ë %% +%%++ ' ë3 %% ë ë ë4 $ %%% ë/ ë + "+ ë5 %+ $ %+ ë/ ë m" " .

m 6P J =.

.

& m   $9)$ .

 ) "+ +$7 +$ ë + $ & + + /  %+ .

+ .

"%% " & m$ 0  %+% .

- m$ 1  %+' .

m .- %% m$ 2 $ %&m+m.

- ++ )$+  m$ 3 ) %+.

" % .

" %  %) 4 $+$ .

" %  .

"P J + $+ +%+  %+ .

+ m$  %+' %%  .

—e isi epu us.

P (P) e.

l.

is e —e *er.

 .

is e ep.

.

Pepu u pe *e.

.

+%> #+ .

m  ."% ) : $+$+ %&m-m.

.

m m.

m& .

m &.

/  %+ .mmm8m #+ #+*". ë + $+ *+ .

m + + )$+   3 ) + %+.+ m$ 0  %+% 1  2 $ %&m-m.

" %  %) 4 $+$+ %&m-m.m  .

= m& m .

m &.

mmm8m  "m )$ + ë + $+ ë/ ë *+ . /  %+ 3 ë .

m ë/ ë ++ 3 ) % %+ 1 ë .m .7 =$ 3 2 $ %&m-m.+ m$ 0  %+% 1 ë 1 &m-m.

" % %) 4 $+ 3 ë $+ %&m -m.m  .

m&#?#ë .

m = m& m m m&m&#m / 3 =.

.

& m  & $9)$ .

 )" +$7  +$" ë  9 &ë / )+ && $ & &'$m + 0 )+ + $ & &'$m + 1 &ë) &ë 2 ) %+  %$ 3  % $ & 4 +% & .

|   9 )+ + $ &'$m + )+ && $ &'$m + — .

 .

 $ —— ! "# % &ë) ) %+  +  % $    $& .

.

m m.

ë  9 / )+ && $ &'$m + 0 )+ + $ &'$m + 1 &ë) 2 ) %+  %$ 3  % $ 4 +% .m& #+ #+ *@.

= m& mm # m.

7# m.

:m mm&m & :$ ë  9 3 / )+ && $ ë/ &'$m + 0 )+ + $ ë5 &'$m + 1 &ë) ë/ 2 ) %+ 3 %% $ %$ 3  % $ ë/ % % $ 4 +% ë/ .

m&#?#ëë .

m .

m#.

 .

#m / 3 =.&=m * = mm.

.

& m  & $9)$ .

 )" +$7  +$" ë  9 &ë / )+  ).

.

0 $+  %+ & + 1 + + 2 + ) 3 $ ++  4 $$ &ë .

|   9 )+  $+  + + — .

 .

 $ —— ! "# % + ) %+ + $$    $& .

.

m m.

ë  9 / )+  0 $+  %+ + 1 + + 2 + 3 $ ++  4 $$ .m& #+ #+ *@.

= m& mm # m.

7# m.

 :m mm&m & :$ ë  9 3 / )+  12 0 $+  %+ 3 + 1 + + 0 $$ 2 + ë5 3 $ ++ ë 4 $$ 3 .

%+P P!) !— P! J B$ P! J m8m:m .

&.

: m 7  .

m & 1 $+%%' . m " m# m ë "& " & / ) "&& " & 0 % (%( +%'.

" 2 $+%$$ $7$ .

" 3 ' $% m 4 )+ % m & 5  &ë 6 + $% %+% m & ë .

 $%$ % %+ &ë .

" ëë &ë ë/ .

 % %+ &ë ë0 .

%% +! &ë .

" D &$ ! ")9 % "% % +%' '$ $+%%'  %' $+%$$% )+ "' $% )+ %%%  $+ $%  $% % " + .

á á  .

.

1. 0. +"! . )+ $% 4. % (%( + %'. $+%$$ $ 3. $% ëë.  ë. ) "&&.  6. )+ % 5. "&& /. $+ $% ë . % " ë/. $+ %%' 2.

!— J .

& m"m&#?# m.

m:m m # m ë "& 0 ë / ) "& 3 ë 0 % (%( +%' 0 ë 1 $+ %%' / / 2 %'"! 0 ë 3 $+%$$ $ / ë 4 )+ $% 0 ë 5 )+ % 6 ë 6  ë/ ë ë + $% %+% ë ë ëë .

 $%$ % %+ &ë / ë ë/ 3 ë ë0 .

% %+ ë ë ë1 .

%% +! + ë ë .

 & $9:$" .

 ) +$7 +$  ë. . %+$ &+& & /.

+ +%'% & 0. .

$+ +%'% %+ m ( &+$7$ 2. '$+$$ &" '% . % +! &" '% . '%+%+ " &" & 3.+ $%'% &"m 1.

%+$ &+& #% % ) .

+ +'% )+ $%'% $++ %+ +$ '%+%+ '$+$$ $ #+ % %  ++! % .

%% %). $+ $%'%.#+ #+  *". . 1. '%+ . /. )+ $%'%. 2. %+$ &+&. 0. )++%'%. 5. 3. 4. 6. . '$+$$. ë.

. ë . %+$ + . % +! .

. %+$ &+& 0 ë /. &"m :$  ë.

+ +%'% 0 ë 0. .

'$+$$ ë2 ë 4.+ $%'% / ë 1. '%+%+ 3 * $$. $+ +%'% %+ ( ë ë &+$7$ 2. % +! ë ë . ë 3.

P —B—  =. P! J ivi i%.

.

& m m8m:m m 7 .  .

1. %  %$% %. )$  %++. % 0. )+ +  $ %)  & +. /. . ) + %$.&m" m " & m# m ë. 2. $%  && +) %+ $%. % 3. $ % + + )% .

. ) +%) m + %+$ % 5. % "++ ) $ ë/. ) " " ) ë $  m  %+$ % ëë. 6. $ $ m %+$%+ !. )  %+ % ) .4.

|  %  %++ +)% $%+    $ —— ! "# % )+ +%) ) +%) %+$ )  %+%) ) )  $ + . % " .

.

m m.

m& #m&m m#m#m ë. . )$ %++. ) +%$. 0. $% +) %+ $%. % %$%%. /. $ % +)% . 2. 1. 3. )+ +%) +.

. 6. )  %+ ) .4. % "++ $ ë/. $ $ %+$%+ !. ) " " ë $   %+$ % ëë. ) +%) + %+$ % 5.

= m& m m:m = . .

& m m.

m:m m mm&m .

#m ë. % %$% m9 .

)$ .&m %. /.

%$ & ##mm %++. mmm 0. mmm 1. $% + ) %+$ . $ % +)%  & ##mm .

 1 # 3. )+ +%)  +.% % 1 # %. m9 . ) + %$. 2.

&m .

) +%) m9 .4.

 2&m 6. ) " " .&m + %+$ % 5. )  %+ ) .

% "++ $ . 1 # ë $   %+$ 1 % ëë.

$ $ %+$%+ . 2 # ë/.

. 2 # !.

P! J ivi i%P P!P . =.

.

& m m8m:m m 7  .

) $#  $ %+% $ & +$ % . $% $ #+ #+) &%+$9 3. $$ $#  $  . $% $ #+ #+) &%+$9 1. # %+$+  $ $ /. & . 0. ) $#  $ %+$+ $ & $ %) +% 2.&m" m " & m# m ë.

 $#"+  . +%+ ++ )$  $& +  ë/. $9  $& ë . +& $ $ $ % $# " %"%$$$ & $ $ 5.4. $% $#+ ) &%+$9 #+ 6. ) $# %+ $9&+ ëë.

|  $      &("$    —  .

("$   — .

       .

 —  .

   — .

("$    .

 ("$  .

+  —  .

("$   .

  — .

("$  )  —     .

 * $#"+  .

.

m m.

$$ $#  . . $% $#+) &%+$9 3. $% $#+) &%+$9 1. # %+$+ $ $ /. ) $# %+% $ +$ % . 0.m& #m&m m#m#m ë. ) $# %+$+ $ $ %) + % 2.

 $#"+  . ) $# %+ $9&+ ëë.4. $% $#+ ) &%+$9 6. $9 ë . +& $ $ $ % $# %"%$$$ 5. +%+ ++ )$ +  ë/.

= m& m m # m.

m:m :m = . .

& m m mm&m .

0. $% $#+ . ) $# %+% 0 # ë&m $ +$ % . # %+$+ $ m ë&m $ /.#m ë.

) $# %+$ 0 # ë&m + $ $ %) +% 2. $% $#+ . ë&m ) &%+$9 1.

 ë&m ) &%+$9 3. $$ $# .

m . & #  .

4. +& $ $ $ % $# .

 ë&m %"%$$$ 5. $9 & # # m m ë . $% $#+ & # ) &%+$9 # mm m 6. ) $# %+ & # $9&+ .

 $#"+  ëm ë&m . m ëë. +%+ ++ )$ ëm  & # +  m ë/.