You are on page 1of 31

Na osnovu clana 24, st. 1, 34. st. 2 i 85. st. 1 Zakona o sportu ("Sl. glasnik RS", br.

52/96), clana 21. Zakona o drustvenim organizacijama i udruzenjima gradjana ("Sl.
glasnik RS", br. 24/82, 17/84, 40/84 i 12/89), clana 123 GO saveza Srbije i clana 36
Statuta Univerzitetskog GO kluba "Student" Skupstina Univerzitetskog GO kluba
"Student" na sednici odrzanoj 05.12.1997. godine usvojila je

STATUT

UNIVERZITETSKOG GO KLUBA "STUDENT" NIS

I OPSTE ODREDBE

Clan 1.

Univerzitetski GO klub "Student" (u daljem tekstu: Klub) je sportska organizacija
osnovana radi obavljanja sportskih aktivnosti clanova (sportista) u oblasti GO sporta, u
koju se gradjani udruzuju.

Klub je u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalna organizacija, sa statusom
udruzenja gradjana.

Clan 2.

Klub je osnovan 16.12.1972. godine u Nisu i taj dan se slavi kao dan Kluba.

Clan 3.

Naziv Kluba je: Univerzitetski GO klub "Student".

Sediste Kluba je u Nisu, u ulici Sumatovacka bb.

Clan 4.

Klub je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrdjenim zakonom i ovim
statutom.

Clan 5.

Klub ima pecat okruglog oblika na kojem su u spoljnjem krugu cirilicom ispisani naziv i
sediste Kluba, a u sredini utisnut kvadrat sa crnim kruzicem na jednom uglu, a belim na
suprotnom uglu kvadrata.

Klub ima stambilj, pravougaonog oblika na kome je ispisan naziv i sediste Kluba i
ostavljen prostor za broj i datum.

Clan 6.

Rad Kluba je javan.

Javnost rada obezbedjuje se u skladu sa odredbama ovog statuta.

Clan 7.

Klub je clan Univerzitetskog Sportskog Saveza Nisa (u daljem tekstu USS), GO Saveza
Srbije i Jugoslavije (u daljem tekstu GO Savez).

Odluku o uclanjenju donosi Upravni odbor kluba.

Klub u ostvarenju svojih ciljeva i zadataka samostalno uredjuje unutrasnju organizaciju i
rad, donosi i realizuje programe razvoja, organizuje takmicenja u okviru kluba i ostvaruje
druge ciljeve i zadatke utvrdjene ovim statutom, statutima i planovima rada USS i GO
Saveza.

Clan 8.

Strucni rad u Klubu obavljaju sportski strucnjaci i strucnjaci u sportu, u skladu sa
Zakonom o sportu i pravilima Kluba, USS i GO Saveza.

Clan 9.

Klub se upisuje u maticne evidencije u skladu sa Zakonom o sportu.

Klub vodi bazicne evidencije u skladu sa Zakonom o sportu i pravilima Kluba.

II CLANOVI KLUBA I NJIHOVA PRAVA,

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

Clan 10.

Clanovi kluba se dele na: redovne. U organe Kluba mogu biti birani samo redovni clanovi. Clan 13. Redovni clanovi Kluba su: lica koja se u Klubu aktivno (registrovana su za Klub u skladu sa sportskim pravilima) bave sportskom aktivnoscu za koju je Klub registrovan (u daljem tekstu: sportisti). lica izabrana u organe Kluba. Clan 11. Redovni clanovi imaju pravo da ucestvuju u izboru organa Kluba i da budu birani u te organe. pocasni clanovi imaju aktivno biracko pravo. Clanovi Kluba imaju prava i obaveze utvrdjene ovim statutom i drugim sportskim pravilima i propisima. Pocasni clanovi ne placaju clanarinu. pomazuce i pocasne. misljenja i predloge. radnici u radnom odnosu sa Klubom. Clan 14. vecinom od ukupnog broja clanova.Clanovi Kluba su udruzeni sportisti i druga lica koja na zadovoljavajuci nacin mogu da izvrsavaju zadatke i ciljeve koji proisticu iz statuta Kluba. . strucnjaci angazovani u Klubu (sportski strucnjaci i strucnjaci u sportu). Odluku o prijemu u clanstvo Kluba i prestanku svojstva clana Kluba donosi Upravni odbor Kluba. pomazuci clanovi imaju pravo da ucestvuju u radu Skupstine Kluba i da iznose svoje stavove. Clan 12.

kao i usluge koje vrsi Klub u okviru svoje delatnosti. 8) u medjusobnim odnosima neguju i postuju sportski moral i sportski duh. predlazu i odlucuju o osnivanju odgovarajucih oblika organizovanja i rada u Klubu. . Prava i obaveze clanova Kluba su da: 1) u okviru Kluba pokrecu i razmatraju sva pitanja iz delatnosti Kluba u cilju unapredjenja sporta.Pomazuci clanovi mogu biti fizicka i pravna lica koja su spremna da trajno pomazu Klub u ostvarivanju njegovih statutarnih ciljeva i zadataka. 3) iniciraju. Clan 16. pod uslovima utvrdjenim odlukom Upravnog odbora Kluba. kao i lice koje ima znatne zasluge za unapredjenje GO sporta. Pomazuci clanovi imaju prvo na koriscenje objekata kluba i usluga strucnih radnika Kluba. Za pocasnog clana moze se imenovati lice koje je svojim radom doprinelo radu i razvoju Kluba. sugestije i misljenja radi donosenja odgovarajucih odluka. 5) biraju svoje predstavnike u organima i oblicima organizovanja i rada u Klubu i upravljaju poslovima Kluba. Clan 15. 4) koriste strucnu i drugu pomoc. 7) uredno placaju Klubu clanarinu i obezbedjuju uslove za efikasan rad Kluba. 6) daju Klubu informacije i podatke koje on od njih trazi radi obavljanja zakonom i Statutom predvidjenih poslova i zadataka. 2) neposredno ili preko svojih predstavnika u organima Kluba daju predloge. zakljucaka i dr.

3) uplati godisnju clanarinu. 12) ucestvuju u utvrdjivanju plana i programa rada Kluba. drugim aktima Kluba i odlukama organa Kluba. 15) cuvaju sportski i drustveni ugled Kluba. 14) svojim radom i aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Kluba. Clan 17.9) medjusobno saradjuju radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrdjenih Statutom. Clanu Kluba se mogu izreci sledece disciplinske mere: opomena. 4) ima sposobnosti potrebne za ostvarivanje ciljeva i zadataka Kluba. 10) ucestvuju u strucnim aktivnostima Kluba. Clan 18. 11) ostvaruju uvid u rad Kluba i njegovih organa. u visini utvrdjenoj odlukom Upravnog odbora Kluba. da u celini prihvata statut i druga opsta akta Kluba. novcana kazna i iskljucenje iz Kluba. Neko lice moze da bude primljeno za redovnog clana Kluba ako: 1) potpise pristupnicu 2) da izjavu. 13) ispunjavaju obaveze utvrdjene Statutom i drugim opstim aktima Kluba. 17) ucestvuju u obezbedjivanju sredstava za realizaciju ciljeva i zadataka Kluba. 16) izvrsavaju punovazno donete odluke organa Kluba. .

Clan 21. 3) odlukom nadleznog organa Kluba. ili ukoliko clan zadocni sa placanjem clanarine uprkos pismenoj opomeni. Clan 19. clan Kluba moze podneti zalbu Skupstini Kluba. . Bivsi clanovi koji su izgubili svojstvo clana Kluba zbog neplacanja clanarine. Svojstvo clana Kluba prestaje: 1) smrcu clana. 4) prestankom rada Kluba. Na odluku Upravnog odbora Kluba o prestanku clana Kluba.Clanu Kluba koji je u radnom odnosu sa Klubom izricu se disciplinske mere u skladu sa zakonskim propisima koji uredjuju radne odnose. Upravni odbor Kluba moze ponovo primiti ukoliko plate zaostalu clanarinu. Clan 20. 2) na pismeni zahtev clana. Odluka Skupstine Kluba po zalbi je konacna. Upravni odbor Kluba donosi odluku o prestanku svojstva clana Kluba kada se utvrdi da clan vise ne ispunjava uslove predvidjene Statutom za prijem u clanstvo Kluba.

clan ima pravo zalbe Upravnom odboru Kluba. Clan 22. Clan 25. Clan 24. Prestankom svojstva clana Kluba prestaje i mandat clana u organima i radnim telima Kluba. Clan 26. Sportista moze u Klubu da se bavi sportskim aktivnostima amaterski u skladu sa sportskim pravilima.Ako clan svojim delovanjem i neizvrsavanjem obaveza teze narusava ugled i interese Kluba. ovog clana. Clan 23. Klub u obavljanju sportskih aktivnosti obezbedjuje uslove za bezbedno bavljenje sportista sportskim aktivnostima. Clanovi cije je clanstvo u Klubu ugaseno nemaju pravo na povracaj uplacene clanarine. Clan Kluba odgovara za svoje obaveze prema Klubu koje su nastale pre prestanka svojstva clana Kluba. sportske strucnjake za vodjenje strucnog rada. . planiranje i evidenciju strucnog rada i vodjenje bazicnih evidencija. Diciplinska komisija Kluba ce mu nakon sprovedenog postupka izreci meru iskljucenja iz Kluba. Na odluku o iskljucenju iz Kluba iz stava 1.

Clan 28. odnosno prestanka radnog odnosa ili raskida ugovora. Trener ili drugo lice angazovano u Klubu koje sportistu izlozi sportskim aktivnostima koje mogu da ugroze ili pogorsaju njegovo zdravstveno stanje cini tezu povredu svojih obaveza za koju mu se moze izreci mera iskljucenja iz Kluba. drzavnim i sportskim organima i organizacijama.Sportista je obavezan da se najmanje jedanput godisnje podvrgne utvrdjivanju opste i posebne zdravstvene sposobnosti u skladu sa odlukom nadleznog organa Kluba i sportskim pravilima. . Clan 27. a narocito: 1) zastupa zajednicike interese clanova Kluba pred gradskim. Sportista ne sme da koristi doping. III CILJEVI I ZADACI KLUBA Clan 29. niti mu strucna lica angazovana u Klubu smeju dati doping. pod pretnjom iskljucenja iz Kluba. Klub obavlja ciljeve i zadatke koji su od znacaja za razvoj GO sporta i od koristi za njegove clanove. 2) obezbedjuje uslove za razvoj vrhunskog sporta u sportskim granama koje neguje Klub.

ustanovu. agenciju ili drugi zakonom propisan oblik organizovanja. u zemlji i inostranstvu. 12) ucestvuje u radu organa USS i GO saveza i obavezan je da izvrsava njihove odluke i sprovodi plan rada i kalendar takmicenja.3) preduzima odgovarajuce aktivnosti radi unapredjivanja i omasovljavanja GO sporta i pracenja i upoznavanja svojih clanova sa medjunarodnim iskustvima u oblasti GO sporta.) za izuzetne sportske rezultate i za doprinos razvoju i unapredjivanju GO sporta. 5) organizuje inovaciju znanja kadrova u Klubu. Clan 30. 4) organizuje i pruza strucnu pomoc svojim clanovima u unapredjivanju njihovog rada. Klub moze radi postizanja ciljeva i zadataka predvidjenih prethodnim clanom Statuta. 7) podstice rad svojih clanova dodeljivanjem nagrada i priznanja (godisnjih. samostalno ili sa drugim pravnim ili fizickim licima. odrzavanju i upravljanju sportskim objektima koji su potrebni Klubu. 9) ucestvuje u obezbedjenju funkcionisanja jedinstvenog informacionog sistema na nivou saveza. jubilarnih i dr. 8) uskladjuje aktivnosti clanova Kluba. IV UPRAVLJANJE I RUKOVO/ENJE KLUBOM . 10) ucestvuje u izgradnji. osnovati preduzece. 6) radi na jacanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih clanova i utvrdjuje pravila ponasanja u njihovim medjusobnim odnosima. posebno rukovodecih i strucnih radnika. 11) izdaje publikacije o sportskim i drugim aktivnostima Kluba.

Clan 32. Clan 36. 1. . predsednik Kluba. Organi Kluba su: Skupstina. Skupstina Kluba Clan 33. Skupstina je najvisi organ Kluba. Kolektivni clanovi ucestvuju u radu Skupstine preko svog predstavnika (delegata). Klubom upravljaju njegovi clanovi preko svojih predstavnika u organima Kluba i oblicma organizovanja u Klubu. Clan 34. Upravni odbor. Clanovi Skupstine prilikom odluke duzni su da uvazavaju interese Kluba u celini. Clan 31. koji mora da ima pismeno punomocje. Clan 35. Skupstinu sacinjava vise od polovine clanova kluba (50% + 1). Nadzorni odbor.

. a najmanje jednom godisnje. Skupstina radi na sednicama i saziva se po potrebi. B) Utvrdjuje stavove i daje smernice za rad organima i telima Kluba. Odlukom o obrazovanju komisije utvrdjuje se njen delokrug i sastav. sekretara Kluba. 7) odluku o vanrednim pravnim lekovima protiv odluka drugih organa Kluba. 5) odluku o otudjenju nepokretnosti Kluba. potpredsednika. Clan 37. Skupstina se obavezno saziva na zahtev Upravnog odbora. 2) program rada i razvoj Kluba. 3) kodekse i druga pravila ponasanja. 9) odluke koje su joj stavljene u nadleznost ovim Statutom. Skupstinu saziva predsednik Kluba. Nadzornog odbora ili najmanje 1/4 clanova Skupstine. 8) odluku o promeni namene sportskog objekta kojim Klub raspolaze. Za vrsenje odredjenih poslova Skupstina moze obrazovati komisije. uz naznaku predmeta rasprave. V) Bira Predsednika. 4) godisnji izvestaj o radu Kluba i njegovih organa.Skupstina Kluba: A) Donosi i usvaja: 1) statut Kluba. clanove Upravnog odbora i Nadzornog odbora Kluba. Statutima USS i GO saveza. 6) odluku o prestanku rada Kluba.

Skupstinu moze sazvati organ. koji treba da potpisu predsednik. O toku rada sednice Skupstine vodi se zapisnik. rezultate glasanja i izbora. Clan 38. a odluku o prestanku rada Kluba dvotrecinskom vecinom od ukupnog broja clanova. odnosno predsedavajuci i zapisnicar. izboru predsednika Kluba dvotrecinskom vecinom prisutnih clanova. Skupstina moze da zaseda ako sednici pristustvuje vise od polovine clanova: Skupstina donosi odluke vecinom glasova prisutnih clanova. Skupstina donosi odluku o donosenju novog statuta ili izmenama i dopunama statuta Kluba. 2. Clan 40. Clan 39.Ukoliko predsednik Kluba ne sazove Skupstinu po zahtevu iz stava 2 ovog clana. predloge i odluke sa imenima predlagaca. Svaki clan skupstine ima pravo da na osnovu obrazlozenog predloga razgleda zapisnik. odnosno oni clanovi Skupstine koji su njeno sazivanje trazili. Rad Skupstine uredjuje se poslovnikom. Zapisnik treba da sadrzi: broj prisutnih clanova. Radom Skupstine rukovodi predsednik Kluba. Upravni odbor .

Clanovi Upravnog odbora biraju se na vreme od cetiri godine i mogu biti ponovo birani. Clan 44. Predsednik Kluba je predsednik Upravnog odbora Kluba. Clan 43. Predsednik. Clan 41. Clan 45. Upravni odbor je organ upravljanja Kluba. Upravni odbor broji 5 do 7 clanova. Izbor za clana Upravnog odbora nije vezan za clanstvo u Skupstini Kluba. na predlog predsednika Kluba. sportskih strucnjaka i sportista. potpresednik i sekretar Kluba su clanovi Upravnog odbora. Clan 42. . Clanove Upravnog odbora bira Skupstina Kluba iz reda istaknutih drustvenih i sportskih radnika.

6) Utvrdjuje program sportske saradnje. Clan 47. predlog programa rada Kluba i predlog finansijskog plana Kluba. . 8) Dodeljuje nagrade i priznanja Kluba. 9) Daje saglasnost na potpisivanje ugovora. 4) Usvaja izvestaj o finansijskom poslovanju. ustanove. 7) Odlucuje kao drugostepeni organ o zalbama protiv prvostepenih odluka organa i imenovanih lica Kluba. 2) Odlucuje o osnivanju preduzeca. agencija i dr. 5) Odlucuje o sticanju i prestanku clanstva u Klubu. 10) Odredjuje koja se dokumenta i podaci smatraju sluzbenom i drugom tajnom. 2) ako ga opozove Skupstina zbog nepridrzavanja Statuta i drugih opstih akata Kluba. Upravni odbor: 1) Utvrdjuje Predlog statuta Kluba i predloge opstih akata koje donosi Skupstina Kluba. Clan 46. 3) Donosi opsta akta Kluba cije donosenje nije u nadleznosti Skupstine Kluba. loseg rada ili zbog neurednog prisustvovanja sednicama Upravnog odbora. odnosno o njihovom gasenju. od znacaja za Klub. Mandat clana Upravnog odbora Kluba prestaje pre isteka vremena na koje je izabran: 1) ako podnese ostavku.

nacinu rada i obezbedjenju sredstava. 16) Odredjuje nacin vodjenja evidencije o strucnom radu u Klubu. odnosno radnog tela utvrdjuje se njen delokrug i sastav. njenom planu. 19) Odlucuje o formiranju skole za GO. 15) Usvaja plan strucnog rada u obavljanju sportskih aktivnosti u Klubu i plan strucnog osposobljavanja trenera angazovanih u Klubu. 18) Daje saglasnost na ugovore o sponzorisanju koji stvaraju obaveze za Klub. USS i GO saveza koji su mu Statutom i odlukama i planovima rada stavljeni u nadleznost ili koji nisu u delokrugu Skupstine Kluba. 24) Preko GO saveza obezbedjuje kojim sportistima ce se obezbedjivati zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom. 13) Odlucuje o angazovanju strucnjaka u sportu Kluba. 27) Vrsi druge poslove iz delatnosti Kluba. ako to nije uradio GO Savez. s tim da je u obavezi da i dalje ostane clan USS. 14) Uredjuje unutrasnju organizaciju Kluba. 20) Odlucuje o naknadama koje klub naplacuje. 26) Usvaja finansijski plan Kluba. 17) Odlucuje o udruzivanju Kluba u drustva i saveze. Za vrsenje odredjenih poslova iz svoje nadleznosti Upravni odbor moze obrazovati komisije i radna tela. 22) Odredjuje izgled clanske karte Kluba. . Odlukom o obrazovanju komisija. 25) Odlucuje o nazivu pod kojim ce Klub nastupati u takmicarskoj sezoni. 21) Odlucuje o organizovanju sportskih priredbi i manifestacija i ucesca Kluba u njima.11) Bira predstavnike Kluba u organizacijama i savezima ciji je Klub clan. 12) Imenuje Disciplinsku komisiju. 23) Imenuje trenera i sudije takmicarske ekipe.

Upravni odbor donosi odluke vecinom glasova prisutnih clanova. Clan 50. Upravni odbor radi na sednicama koje se odrzavaju po potrebi. Rad Upravnog odbora urecuje se poslovnikom. Nadzorni odbor Clan 51. 3. Clan 48. Upravni odbor donosi opste akte iz svoje nadleznosti vecinom glasova od ukupnog broja clanova Upravnog odbora. Clan 49. Upravni odbor se obavezno saziva na zahtev nadzornog odbora ili najmanje tri clana Upravnog odbora. . Upravni odbor saziva Predsednik Kluba.

Nadzorni odbor podnosi Skupstini Kluba izvestaj o pitanjima iz svog delokruga najmanje jedanput godisnje prilikom usvajanja izvestaja o radu Kluba. Nadzorni odbor Kluba broji tri clana koje bira Skupstina Kluba iz reda svojih clanova i iz reda eksperata za pojedine oblasti. na predlog predsednika Kluba. Nadzorni odbor podnosu Upravnom odboru izvestaj o pitanjima iz svog delokruga najmanje dva puta godisnje. Predsednik Kluba . Rad Nadzornog odbora utvrdjuje se poslovnikom. kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja Kluba i njegove strucne sluzbe i nadzor nad zakonitoscu rada organa upravljanja Klubom. 4.Nadzorni odbor Kluba je nadzorni organ Kluba koji vrsi kontrolu sprovodjenja Statuta i drugih opstih akata Kluba. Nadzorni odbor donosi odluke vecinom glasova od ukupnog broja clanova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor bira iz svog sastava predsednika Nadzornog odbora. Clan 53. Clan 54. Clan 52.

Predsednika Kluba bira skrupstina Kluba iz reda istaknutih soprtskih radnika i sportista. Potpredsednik kluba . Predsednik Kluba bira se na vreme od cetiri godine i moze biti ponovo biran na istu funkciju. Clan 56. 3) U zajednici sa sekretarom utvrdjuje predlog opstih akata i odluka koje donosi Upravni odbor Kluba. 2) rukovodi radom Kluba i uskladjuje aktivnosti organa Kluba. Predsednik Kluba za svoj rad odgovara Skupstini Kluba. 4) Organizuje. usmerava i vrsi koordinaciju saradnje sa nadleznim drzavnim organima i drugim organima i organizacijama. 5) Ostvaruje sportsku sradnju. na predlog Upravnog odbora Kluba. 5. 7) Obavlja druge poslove odredjene ovim Statutom i donetim odlukama Upravnog odbora. Clan 55. 6) Odobrava sluzbena putovanja u zemlji i inostranstvu. Predsednik Kluba: 1) Predstavlja i zastupa klub i finansijski je nalogodavac za izvrsenje finansijskog plana.

Clan 58. Potpredsednik Kluba bira se iz reda istaknutih sportskih radnika i sportista. Potpredsednik Kluba zamenjuje predsednika Kluba u svim pravima i obavezama za vreme njegovog odsustva. Clan 57. Sekretar Kluba: 1) Obavlja administrativne poslove Kluba. Potpredsednik Kluba bira se na vreme od cetiri godina i moze biti ponovo biran na istu funkciju. Sekretar Clan 59. 6. . Klub ima potpredsednika kojeg bira Skupstina Kluba na predlog predsednika Kluba.

Skupstina Kluba moze pokrenuti postupak pred nadleznim sudom protiv clanova Upravno odbora. 6) Za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru i Predsedniku Kluba. kategorizacije i rejting liste igraca. 5) Obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim opstim aktima Kluba. Odgovornost clanova uprave Kluba Clan 60. Clanovi Upravnog odbora Kluba odgovaraju za stetu koju svojom odlukom prouzrokuju Klubu ako je ta odluka donesena grubom nepaznjom ili s namerom da se steta prouzrokuje. koji su doneli odluku kojom se nanosi steta Klubu na nacin iz stava 1. 4) Obavlja poslove evidencije clanstva. ovog clana mogu pokrenuti upravni i nadzorni odbor i najmanje deset clanova Kluba. ako Skupstina Kluba na njihov zahtev ne pokrene postupak naknade stete.2) Prima i ekspeduje postu i sa sadrzajem upoznaje predsednika. Clan 61. a u hitnim slucajevima i odmah po saznanju za prouzrokovanu stetu. clana 66. . 3) U zajednici sa predsednikom priprema sednice organa Kluba i stara se o izvrsenju odluka Upravnog odbora i drugih akata koje se odnose na njega. USS i GO saveza. 7. ovog Statuta. Postupak iz stava 1. vodi statisticke podatke o rezultatima takmicenja.

Tuzba za nadoknadu stete. . ako su za tu odluku znali ili morali znati. Clan 62. moze se podici najdocnije u roku od tri godine od dana donosenja odluke. a o tome nisu obavestili Skupstinu Kluba. prouzrokovane Klubu. podpredsednik i sekretar Kluba odgovaraju Klubu za stetu koju prouzrokuje u vrsenju ovlascenja pod uslovima i na nacin odredjen ovim Statutom za clanove Upravnog odbora. Clanovi Nadzornog odbora odgovorni su Klubu za stetu koju u vrsenju ovlascenja prouzrokuju namerno ili grubom nepaznjom. Clan 63. V OBLACI ORGANIZOVANJA I RADA U KLUBU Clan 64. Predsednik.Clanovi Kluba koji uspeju s tuzbenim zahtevom u celini ili delimicno imaju pravo na naknadu troskova od Kluba. Odredbe Statuta o odgovornosti clanova Upravnog odbora shodno se primenjuju i na odgovornost Nadzornog odbora. Clanovi Nadzornog odbora mogu biti odgovorni za stetu prouzrokovanu odlukom clanova Upravnog odbora.

Klub saradjuje i sa organizacijama za obavljanje sportske delatnosti. treneri kao sporski strucnjaci i sudije. VI SARADNJA Clan 65. Sredstva za rad Kluba obrazuju se od: doprinosa (clanarine) njegovih clanova.Oblici organizovanja i rada u Klubu. Klub izrasava zajednicke interese svojih clanova u odnosima sa drugim sportskim organizacijama. organizacijama iz stava 1. naknada za usluge. Klub organizuje posete svojih predstavika i delegacija. drustvima i savezima. davanja iz buxeta i drugih izvora. . opstinskim organima i organizacijama i drugim zainteresovanim organizacijama i pojedincima. prihoda sopstvenih preduzeca i drugih privrednih organizacija. U ostvarivanju saradnje. VII SREDSTVA ZA RAD I FINANSIRANJE RADA KLUBA Clan 66. i u tom cilju. saradjuje sa njima. ovog clana. naknada od obavljanja delatnosti. komisije stalne (disciplinska i dr. preko kojih se odvija delatnost su: organi iz clana 32 ovog statuta. U ostvarivanju svojih ciljeva.) i povremene. priloga donatora i sponzora. kao i posete predstavnika tih organizacija Klubu. drzavnim organima i organizacijama.

Klub moze promeniti namenu sportskom objektu kojim raspolaze samo izuzetno i pod uslovima utvrdjenim Zakonom o sportu. Klub moze sticati prihode od obavljanja pojedinih delatnosti (informisanje i izdavastvo. Clan 69. Clan 70. nacin i rokove placanja doprinosa (clanarine) utvrdjuju Upravni odbor Kluba. Clanovi Kluba koji su u radnom odnosu sa klubom ne placaju posebnu clanarinu. organizovanje priredbi. Klub upravlja i koristi objekte i sredstva kojima raspolaze ili su mu data na koriscenje. dopusteno. ovog clana se registruju u nadleznom sudu. Materijalno . Delatnosti iz stava 3. zakonom koji tu delatnost regulise.) kada je to. ugostiteljstvo. kada je to propisano zakonom koji tu delatnost regulise. Clan 68. Clan 67. Klub moze sticati prihode organizovanjem igara na srecu u skladu sa zakonom.finansijsko poslovanje i evidencija sredstava Kluba uredjuje se posebnim opstim aktom Kluba. obucavanje pojedinaca i sl. . turizam. Visinu.

Clan 74. Javnost rada Kluba obezbedjuje se javnoscu sednica organa i tela i drugih skupova u Klubu. Klub moze objekte i sredstva kojima raspolaze. odnosno koristi. Organi i tela Kluba mogu iskljuciti ili ograniciti javnost sednice ili skupa. Imovina i sredstva koja klub ima na dan usvajanja ovog Statuta. predstavljaju drustveni kapital kojim klub raspolaze u skladu sa zakonom. izdavanjem informacija o njihovom radu i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja i drugim sredstvima obavestenja. kada razmatraju dokumenta ili podatke poverljive prirode. Clan 72. Clan 71. XI JAVNOST RADA KLUBA Clan 73. odnosno donosenja odluke o transformaciji Kluba u skladu sa Zakonom o sportu. ciji sadrzaj i naziv utvrdjuje Upravni odbor Kluba. Klub moze imati svoje glasilo. dati na koriscenje clanovima Kluba. pod uslovima utvrdjenim odlukom Upravnog odbora Kluba. .

Clan 78. Klub redovno upoznaje svoje clanove i javnost sa odlukama. . putem sredstava javnog informisanja ili izdavanjem posebnih informacija i biltena. Clan 75. IX OPSTI AKTI KLUBA Clan 77. pravilnici. odnosno njenih organa i tela mogu da iznose i zastupaju samo izaberani funkcioneri Kluba. Opsti akti Kluba su Statut Kluba. stavovima i predlozima usvojenim na sednicama organa i tela i drugih skupova u Klubu i aktuelnim desavanjima u Klubu. Predstavnik Kluba koji daje podatke i informacije u vezi sa radom Kluba odgovoran je za njihovu tacnost. poslovnici i odluke kojima se na opsti nacin uredjuju odredjena pitanja. Clan 76. Stavove Kluba.

U roku od 30 dana od okoncanja javne rasprave. Opsti akti Kluba stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.Inicijativu za donosenje Statuta Kluba. osim ako je odlukom o njihovom donosenju odredjen drugi rok njihovog stupanja na snagu. Nadzorni odbor. odnosno za njegove izmene i dopune moze dati Upravni odbor. odnosno za njegove izmene i dopune razmatra Upravni odbor Kluba u roku od 30 dana od dana podnosenja inicijative. oblici organizovanja i rada u Klubu i najmanje pet clanova Kluba. Odlukom o donosenju opsteg akta Kluba odredjuje se nacin njegovog objavljivanja. Ukoliko prihvati inicijativu. U hitnim slucajevima Upravni odbor moze uputiti Skupstini predlog za izmene i dopune Statuta i bez sprovodjenja javne rasprave. Upravni odbor Kluba utvrdjuje predlog Statuta. sekretar Kluba. Inicijativu za donosenje Statuta. O neprihvatanju inicijative za donosenje izmena i dopuna Statuta. Upravni odbor utvrdjuje predlog Statuta i dostavlja ga Skupstini Kluba na usvajanje. oblik organizovanja i rada u Klubu i deset clanova Kluba. Inicijativu za donosenje opstih akata iz nadleznosti Upravnog odbora Kluba mogu dati Nadzorni odbor. predsednik Kluba. Clan 79. Upravni odbor obavestava podnosilaca inicijative. odnosno izmena i dopuna Statuta Kluba i dostavlja ga skupstini Kluba na usvajanje. predsednik Kluba. Podnosilac inicijative nezadovoljan odlukom Upravnog odbora moze predloziti Skupstini da pokrene postupak izmena i dopuna Statuta. sekretar Kluba. . Clan 80.

X EVIDENCIJE I PLANOVI Clan 83. sportskih strucnjaka i sportskih rezultata u skladu sa Zakonom o sportu. sportskih objekata. Clan 81. USS i GO Saveza. Klub se upisuje u maticne evidencije koje vodi ministarstvo nadlezno za poslove sporta. Klub vodi bazicne evidencije svojih clanova. Clan 82. USS i GO Saveza. Opsti akti Kluba moraju biti u saglasnosti sa Statutom Kluba. vrhunskih sportista. Pojedinacni akti koje donose organi i ovlasceni pojedinci u Klubu moraju biti u skladu s opstim aktom Kluba. U slucaju nesaglasnosti opsteg akta Kluba i ovog Statuta primenice se odredbe Statuta. . Clan 84. Clan 85.

Clan 86. USOKF i nadlezni organi saveza. . XII PRESTANAK RADA KLUBA Clan 88. XI RESAVANJE SPOROVA Clan 87. U Klubu se izradjuje jednogodisnji i cetvorogodisnji planovi rada i razvoja i planovi strucnog rada. Organi Kluba i clanovi Kluba su duzni da izvrse odluku nadleznog organa USS i saveza. Sporovi izmedju Kluba i clanova Kluba resavaju nadlezni organi u Klubu.Sportski strucnjaci angazovani u Klubu obavezni su da vode evidencije o svom strucnom radu na nacin odredjen odlukom nadleznog organa Kluba. Nacin izrade planova odredjuje Upravni odbor Kluba.

Upravni odbor se ovlascuje da tome zahtevu udovolji bez sazivanja Skupstine Kluba. Clan 89.Klub prestaje sa radom u skladu sa zakonom. U slucaju prestanka rada. Clan 91. Opsti akti Kluba usaglasice se sa odredbama ovog Statuta u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu Statuta. . Izbori za organe Kluba i njihovo konstituisanje sprovesce se u skladu sa odredbama ovog Statuta. XIII PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE Clan 90. Odluku o prestanku rada Kluba donosi Skupstina Kluba kada se 2/3 ukupnog broja redovnih clanova Kluba pismenim putem izjasni za prestanak rada Kluba. Clan 92. Upravni odbor Kluba se ovlascuje da Statut ocisti od stilskih gresaka i nesaglasnosti. Ako Ministarstvo za omladinu i sport kao nadlezni drzavni organ za registraciju zahteva izmenu odredjenih odredbi Statuta iz formalnih razloga. imovina Kluba prelazi na USS. a do tada postojeci organi nastavljaju sa radom.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donosenja. .1988. Clan 94. U roku od 90 dana od dana donosenja ovog statuta. najmanje jednog trenera. sportiste u najmanje 2 uzrastne kategorije oba pola.05. godine. klub je u obavezi da ima: 1. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da vazi Statut Kluba koji je usvojila Skupstina Kluba na sednici odrzanoj 13. Clan 93. koji ispunjava propisane uslove za obavljanje strucnog rada i ima licencu izdatu od GO Saveza. u svakoj uzrastnoj kategoriji najmanje 10 registrovanih sportista. Clan 95. 3. 2.