You are on page 1of 1

CEPA CAMP RODÓ Departament de Matemàtiques

ESPA 1.1 Data_____________________

Nom i llinatges_______________________________________________________________

1. Calcula en forma d’arbre:

a) 2·(7-3) + 15:3

b) 5·12 + 100:2 - 6:3

c) 5·100 + 2·(15 – 3):4

d) 4·12 + 5·6 – 12:6

(2 punts)

2. Calcula cinc múltiples de: a) 4 b) 7 c) 11 d) 10

(1 punt)

3. Calcula tots els divisors de: a) 20, b) 36, c) 23 d) 17. Desprès indica si el nombre es
primer o compost.

(1 punt)

4. Calcular el m.c.d. i el m.c.m. dels següents grups de nombres:

a) 40 i 75
b) 30, 60 i 75
c) 30, 70, i 40
d) 18 i 45.

(2 punts)

5. Expresa en forma de potència única i calcula el seu valor:

a) 23·53 = b) 503:53 = c) 103·106 =

d) 58:55 = e) 39:37 = f) 25·2 =

(1,5 punts)

6. Quina variació experimentarà el saldo del meu compte corrent si ingreso 3 talons de 230€?
I si em carreguen 4 rebuts de 75,22€ i ingreso 200€?

(0,5 punts)