Premi Joves i pantalles: digues-hi la teva!

El Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual convoca el premi amb l’objectiu de fomentar la participació dels joves en l’educació en comunicació audiovisual. El premi es convoca en dues categories: Destinataris Categoria A: hi pot participar qualsevol noi o noia que estigui cursant el 1r cicle d’ESO en centres educatius, públics o privats, de Catalunya. Categoria B: hi pot participar qualsevol noi o noia que estigui cursant el 2n cicle d’ESO en centres educatius, públics o privats, de Catalunya. Els vídeos es presentaran de manera individual o col·lectiva. 1. Temes Les propostes han de recollir la visió que els joves tenen sobre les pantalles, la seva realitat i les seves possibilitats —internet, xarxes socials, tecnologies, sèries televisives, pel·lícules, teleinformatius, videojocs, etc.— mitjançant un vídeo original. 2. Sol·licituds L’imprès de sol·licitud de participació en el premi és el que s’adjunta com a annex 1 a aquestes bases i es pot obtenir al web www.cac.cat/pfw_files/cma/forum/documents/Premi_Joves_i_pantalles.pdf .

Les sol·licituds es poden lliurar per correu electrònic (audiovisual@gencat.cat), tot annexant-hi el material audiovisual i l’imprès d’autorització del pare o la mare o el representant legal (annex 2). Els participants rebran un correu de confirmació de la sol·licitud amb un número d’identificació. 3. Documentació Els nois i noies que hi participin han de presentar: A. L’imprès de sol·licitud de participació emplenat degudament (annex 1). B. Un vídeo d’una durada no inferior a 1 minut i no superior a 3 minuts, d’una mida no inferior a 5 MB i no superior a 10 MB, en un format estàndard (es considerarà estàndard qualsevol fitxer que es pugui obrir en VLC). C. En el cas que el vídeo incorpori imatges o veus de menors cal presentar el model de document adjunt a aquestes bases (annex 2) emplenat degudament i signat pels representants legals de tots els menors que hi apareixen. 4. Termini El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de març de 2011. 5. Premis En total s’atorgaran 6 premis, d’igual valor i/o quantia, 3 premis per cadascuna de les categories, que es lliuraran directament als nois i noies guanyadores. Els premis consisteixen en un iPad o un producte o productes similars per un valor màxim de 500 euros. 6. Jurat El jurat està format per persones expertes dels àmbits de l’educació i de l’audiovisual i per membres del Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual. El president del Fòrum ho és també del jurat. El jurat està facultat per interpretar aquestes bases, així com per resoldre’n qualsevol incidència. 7. Lliurament dels premis El lloc i la data del lliurament dels premis es comunicaran amb l’antelació suficient als guanyadors i guanyadores.

8. Dret de propietat intel·lectual El Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual es reserva els drets de divulgació i d’explotació dels treballs guanyadors durant un període de sis mesos des del moment que s’atorgui el premi.

Annex 1

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PREMI DEL FÒRUM D’ENTITATS DE PERSONES USUÀRIES DE L’AUDIOVISUAL
DADES DE LA PERSONA O PERSONES SOL·LICITANTS Nom i cognoms: Nom i cognoms: Nom i cognoms: Nom i cognoms: Adreça electrònica de contacte: NIF: NIF: NIF: NIF:

CATEGORIES:   A B 1r cicle d’ESO 2n cicle d’ESO

NOM DEL CENTRE: Població: DOCUMENTACIÓ ANNEXA:   Vídeo Autorització dels representants legals

La persona o persones sol·licitants accepten les bases de la convocatòria del premi.

Localitat i data

Signatura

Annex 2

MODEL DE DOCUMENT QUE HAN DE SIGNAR ELS REPRESENTANTS LEGALS DELS MENORS QUE PARTICIPIN EN LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI QUAN HI HAGI MENORS QUE APAREGUIN EN EL MATERIAL AUDIOVISUAL: ÀUDIO I/O IMATGES

En/Na [nom i cognoms], amb DNI [número], com a representant legal del/de la menor [nom i cognoms]

AUTORITZA Perquè incorpori la imatge i/o la veu del/de la menor al suport audiovisual que la persona participant en el premi consideri adient, per tal de presentar-se al premi del Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual. A aquest efecte, informem els/les representants legals que els materials audiovisuals es poden incorporar a qualsevol tipus de suport audiovisual o telemàtic, sempre perquè es difonguin amb finalitats informatives, educatives i/o de recerca vinculades a l’àmbit del Fòrum d’entitats. També informem els/les representants legals que l’acte de lliurament de premis que organitza el Fòrum es podrà difondre per qualsevol mitjà de comunicació audiovisual. I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquesta autorització, se signa el document en el lloc i la data esmentats més avall.

Signatura: [nom i cognoms del/de la representant legal]

__________________,_______________d__________de 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful