You are on page 1of 5

Premi Joves i pantalles: digues-hi la teva!

El Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual convoca el premi amb


l’objectiu de fomentar la participació dels joves en l’educació en comunicació
audiovisual.

El premi es convoca en dues categories:

Destinataris

Categoria A: hi pot participar qualsevol noi o noia que estigui cursant el 1r


cicle d’ESO en centres educatius, públics o privats, de Catalunya.

Categoria B: hi pot participar qualsevol noi o noia que estigui cursant el 2n


cicle d’ESO en centres educatius, públics o privats, de Catalunya.

Els vídeos es presentaran de manera individual o col·lectiva.

1. Temes
Les propostes han de recollir la visió que els joves tenen sobre les pantalles, la
seva realitat i les seves possibilitats —internet, xarxes socials, tecnologies,
sèries televisives, pel·lícules, teleinformatius, videojocs, etc.— mitjançant un
vídeo original.

2. Sol·licituds
L’imprès de sol·licitud de participació en el premi és el que s’adjunta com a
annex 1 a aquestes bases i es pot obtenir al web
www.cac.cat/pfw_files/cma/forum/documents/Premi_Joves_i_pantalles.pdf .
Les sol·licituds es poden lliurar per correu electrònic (audiovisual@gencat.cat),
tot annexant-hi el material audiovisual i l’imprès d’autorització del pare o la
mare o el representant legal (annex 2).

Els participants rebran un correu de confirmació de la sol·licitud amb un número


d’identificació.

3. Documentació
Els nois i noies que hi participin han de presentar:

A. L’imprès de sol·licitud de participació emplenat degudament (annex 1).


B. Un vídeo d’una durada no inferior a 1 minut i no superior a 3 minuts,
d’una mida no inferior a 5 MB i no superior a 10 MB, en un format
estàndard (es considerarà estàndard qualsevol fitxer que es pugui obrir
en VLC).
C. En el cas que el vídeo incorpori imatges o veus de menors cal presentar
el model de document adjunt a aquestes bases (annex 2) emplenat
degudament i signat pels representants legals de tots els menors que hi
apareixen.

4. Termini
El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de març de 2011.

5. Premis

En total s’atorgaran 6 premis, d’igual valor i/o quantia, 3 premis per cadascuna
de les categories, que es lliuraran directament als nois i noies guanyadores. Els
premis consisteixen en un iPad o un producte o productes similars per un valor
màxim de 500 euros.

6. Jurat

El jurat està format per persones expertes dels àmbits de l’educació i de


l’audiovisual i per membres del Fòrum d’entitats de persones usuàries de
l’audiovisual. El president del Fòrum ho és també del jurat. El jurat està facultat
per interpretar aquestes bases, així com per resoldre’n qualsevol incidència.

7. Lliurament dels premis

El lloc i la data del lliurament dels premis es comunicaran amb l’antelació


suficient als guanyadors i guanyadores.
8. Dret de propietat intel·lectual

El Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual es reserva els drets


de divulgació i d’explotació dels treballs guanyadors durant un període de sis
mesos des del moment que s’atorgui el premi.
Annex 1

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PREMI DEL FÒRUM D’ENTITATS


DE PERSONES USUÀRIES DE L’AUDIOVISUAL

DADES DE LA PERSONA O PERSONES SOL·LICITANTS

Nom i cognoms: NIF:

Nom i cognoms: NIF:

Nom i cognoms: NIF:

Nom i cognoms: NIF:

Adreça electrònica de contacte:

CATEGORIES:

 A 1r cicle d’ESO

 B 2n cicle d’ESO

NOM DEL CENTRE:

Població:

DOCUMENTACIÓ ANNEXA:

 Vídeo

 Autorització dels representants legals

La persona o persones sol·licitants accepten les bases de la convocatòria del premi.

Localitat i data Signatura


Annex 2

MODEL DE DOCUMENT QUE HAN DE SIGNAR ELS REPRESENTANTS LEGALS


DELS MENORS QUE PARTICIPIN EN LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI QUAN HI
HAGI MENORS QUE APAREGUIN EN EL MATERIAL AUDIOVISUAL: ÀUDIO I/O
IMATGES

En/Na [nom i cognoms], amb DNI [número], com a representant legal del/de la menor
[nom i cognoms]

AUTORITZA

Perquè incorpori la imatge i/o la veu del/de la menor al suport audiovisual que
la persona participant en el premi consideri adient, per tal de presentar-se al
premi del Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual.

A aquest efecte, informem els/les representants legals que els materials


audiovisuals es poden incorporar a qualsevol tipus de suport audiovisual o
telemàtic, sempre perquè es difonguin amb finalitats informatives, educatives
i/o de recerca vinculades a l’àmbit del Fòrum d’entitats.

També informem els/les representants legals que l’acte de lliurament de premis


que organitza el Fòrum es podrà difondre per qualsevol mitjà de comunicació
audiovisual.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquesta autorització, se signa


el document en el lloc i la data esmentats més avall.

Signatura:

[nom i cognoms del/de la representant legal]

__________________,_______________d__________de 2011