You are on page 1of 7

ΤΕΥΦΟΣ 1 / ΜΑΪΟΣ 2011

ΣΑ ΟΡΘΑ ΙΑΘ Η ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΣΗ΢


ΚΟΓΘΙΗ΢
Απόζπαζμα από ηο βιβλίο ηοσ Πρωηοπρεζβύηεροσ Γεράζιμοσ Ζαμπέλη <<΢σνοδοιπόροι με ηον
θείο Παύλο>> Έκδοζη Θ.Ν. Εσαγγελιζηρίας Κεσκάδος 2006

Ο ιόγνο ηνπ Θενύ απνηειεί κέζα ζηελ ηζηνξία ην ζηαζεξό θαη ζαπκαζηό «ζεκείν
αληηιεγόκελν». Έλα αλάρσκα έληνλνπ
πξνβιεκαηηζκνύ, γηα ηνπο αλππόδεηνπο
πεξηπαηεηέο ζηελ αθαλζώδε έξεκν ηεο δσήο, πνπ
αδπλαηνύλ λα δηαζέηνπλ ηελ πξνίθα θαη ηνλ
πινύην κηαο έλζεεο ινγηθήο, κηαο αιεζηλά
πλεπκαηηθήο αγσλίαο. Δίλαη ην «ζθάλδαιν» θαη ε
«κσξία», γηα ηνπο αρζνθόξνπο κηαο ινγηθήο
δίρσο πλεπκαηηθή δύκσζε θαη αγηνπνηό ελαηέληζε,
ε νπνία ζηξηκώρλεη ζηνπο εθηαιηηθνύο θαη
νιηζζεξνύο κνλόδξνκνπο ηεο πεξίεξγεο
δπλακηθήο ηνπ εγθεθάινπ. Αθήλεη ηνλ
ηαιαηπσξεκέλν άλζξσπν έθζεην ησλ βίαησλ θαη
επηθίλδπλσλ θπκάησλ κηαο άξξηδεο θαη αλάπεξεο
πλεπκαηηθά ινγηθήο, γηα λα ηνλ νδεγήζεη, κέζα από ηνλ πληθηηθό ηεο θπθιώλα, ζηελ
απνδπλάκσζε, ηνλ επηειηζκό, ηνλ παξαινγηζκό θαη ηνλ ζάλαην. Πάλησο δελ είλαη εύθνιε ε
πξνζέγγηζή ηνπ ζηνλ θαζέλα πνπ πεηζκαηηθά παξακέλεη πξνζθνιιεκέλνο ζηνλ πληγεξό θαη
αδύλακν «εδώ θαη ηώξα» ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Πνιύ δε πεξηζζόηεξν δελ είλαη επηηπρήο θαη
[1]
θαηνξζσηή ε βίσζή ηνπ κέζα από ηηο αηειείο δηαδηθαζίεο ηεο αλζξώπηλεο ινγηθήο. Πάληνηε
εμάιινπ ε ινγηθή είλαη αθηέξνπγε θαη αλίζρπξε λα θαηαλνήζεη ην κεγαιείν ηεο Θεαλζξώπηλεο
ειπίδνο, όπσο ηόζν ηέιεηα βηώλεηαη ζην δσεθόξν δξάκα ηνπ Σηαπξνύ θαη ηεο Αλάζηαζεο ηνπ
Χξηζηνύ. Γη΄απηό, όηαλ ζειήζνπκε λα πιεζηάζνπκε ηνλ εύθιεθην – πλεπκαηηθά θαη εζηθά –
ρώξν ηνπ ζα αληηθξύζνπκε πιήζνο λαπαγώλ λα αλαδεηνύλ, κε πόλν θαη ππαξμηαθή αγσλία, λα
δηαθύγνπλ ηεο επηθίλδπλεο εθείλεο δίλεο, λα αλαδεηνύλ ηα αιεζηλά ζσζίβηα, πνπ ζα ηνπο
ζπξώμνπλ πέξα από ην εθηαιηηθό εθείλν ηξηθπκηζκό θαη ζα ηνπο νδεγήζνπλ κε αζθάιεηα ζην
θσο ηεο αιήζεηαο θαη ηελ Χάξε ηεο Διεπζεξίαο ηνπ Χξηζηνύ. Δλώ ηαπηόρξνλα ε απνηπρία ζα
νινθιεξώλεη θάζε ζπιινγηζηηθό ηνπο βεκαηηζκό θαη ε ζύγρπζε ζα επηζθξαγίδεη ην αηειέο θαη
ην αδύλακν ηεο αλζξώπηλεο ινγηθήο.

Σην ζεκείν απηό νθείινληαη νη ζπγθινληζηηθέο αηρκαισζίεο πνιιώλ κέζα ζηνλ άζηαην
θπθιώλα ηεο αλάπεξεο θαη άθηεξεο πλεπκαηηθά ινγηθήο, γηα λα νδεγεζνύλ από ηνλ
δηαλνεηηθό παξαδαξκό θαη ηελ εμαληιεηηθή νδνηπνξία ζηα αδηέμνδα ηνπ αλζξώπηλνπ
εγθεθάινπ, ζηελ εθκεδέληζε ηεο ακόιπληεο πίζηεο θαη ηνλ ππαξμηαθό παξαινγηζκό.
Αηζζάλνληαη πηα λα πλίγνληαη κέζα ζηνπο κεζπζηηθνύο αηκνύο θαη ηα εμαγξησηηθά
επηηεύγκαηα ηεο ζύγρξνλεο επηζηεκνζύλεο, δίρσο όκσο ν λεπξώδεο θαη δσεθόξνο ηζηόο ηεο
θαξδηάο ηνπο λα είλαη ζε ζέζε λα «νξζνηνκεί» ή λα γλσξίδεη ηελ αιήζεηα, δίρσο ε ςπρή λα
έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα απνδέρεηαη, κε ξεαιηζκό θαη ηόικε, ην ππέξηαην κπζηήξην ηεο
ελ Χξηζηώ ειπίδαο. Γίρσο ην δξάκα ηνπ Γνιγνζά λα κεηαπνηείηαη ζε ιπηξσηηθό πίδαθα, πνπ ζα
εκπινπηίδεη ηελ εζσηεξηθή πλεπκαηηθή αλαπεξία, ζα δηαζθαιίδεη ηα αλαγθαία ζθηξηήκαηα ηεο
ινγηθήο θαη ζα ζέηεη ζε άκεζε θαη απνθαζηζηηθή ιεηηνπξγία ηνλ αζέαην κεραληζκό ηεο
ππάξμεσο, ώζηε «ελ κπζηηθή ζηγή» ν θαζέλαο λα απνδέρεηαη ηελ αδπλακία ηεο ινγηθήο ηνπ,
αιιά θαη ηελ αιήζεηα ηεο Οξζνδόμνπ πίζηεσο.

Όηαλ ν θινγεξόο Οιπκπηνλίθεο ηεο Διεπζεξίαο ηνπ Χξηζηνύ Απόζηνινο Παύινο, έιεγε πσο ν
δηθόο ηνπ, ηαπεηλόο θαη αιεζηλόο ιόγνο, δελ ήηαλ εμνπιηζκέλνο κε ηελ γλσζηή ηέρλε ηα
ζνθίαο, ηελ επθξάδεηα, ηελ ξεηνξηθή δεηλόηεηα θαη ηελ πιαζηηθόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ ιόγνπ,
αιιά απνηεινύζε δσληαλή θαλέξσζε ηνπ άθζαζηνπ θαη άθζαξηνπ κεγαιείνπ ηνπ Σηαπξνύ
ηνπ Χξηζηνύ, έξρεηαη λα θαλεξώζεη ηελ δπλακηθή θαη ηελ ππεξνρή ηνπ ιόγνπ ηνπ Θενύ, από
θάζε αλζξώπηλν ιόγν, όζν ηέιεηνο θαη αλ είλαη. Δλώ ηαπηόρξνλα απνθαιύπηεη ηνλ ζείν πινύην
θαη ηελ δσνπνηό πλνή ηνπ Δπαγγειηθνύ κελύκαηνο, ζε αληίζεζε κε ηνλ μέπλνν θαη αδύλακν
ιόγν ηεο θνζκηθήο ζνθίαο. «Σηνηρεία» νπζηαζηηθά γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ πξννξηζκνύ ηνπ
αλζξώπνπ θαη ηελ βίσζε ηεο ελ Χξηζηώ ειπίδαο.

***

Καλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη δύν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλζξώπηλεο ζνθίαο, ηα
νπνία «δείρλνπλ» θαη ηελ βαξύηεηα ηεο δπλακηθήο ηεο. Δίλαη ε ακθηιεγόκελε ή θαιύηεξα
αδύλακε αληνρή ηεο θαη ην όξην, πνπ ζπλνδεύεη ηελ πνξεία ηεο. Μέζα από ην ζηαζεξό πιέγκα
ησλ δύν απηώλ «ζηνηρείσλ» πεξηραξαθώλεηαη ν δπλακηζκόο, ε ειαζηηθόηεηα, ε έθηαζε θαη ε
πνηνηηθή ηεο αληνρή. Δπεηδή, βέβαηα, δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζεγγίδεη ην κπζηηθό
βάζνο ηεο θαξδηάο δελ δηαζέηεη ηνλ νπιηζκό λα εκπινπηίδεηαη κε ηελ πλεπκαηηθή κεγαινζύλε
ηεο ςπρήο θαη κόλε ηεο δελ κπνξεί λα εμαγηάδεηαη από ηελ Χάξε ηνπ Παλαγίνπ Πλεύκαηνο,
εθηόο εάλ ν ίδηνο ν άλζξσπνο απνδερζεί ηελ δσξεά ηεο ζείαο αγάπεο, γη΄απηό ε ινγηθή είλαη –

[2]
ζρεδόλ πάληα – αδύλακε, αλαηκηθή, πλεπκαηηθά αλάπεξε θαη αηρκάισηε ησλ εγθόζκησλ
δηαζέζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλζξώπνπ. Ο άγηνο Σπκεώλ ν Νένο Θενιόγνο ζεκεηώλεη
βαζπζηόραζηα: «Όπνηνο έρεη ηελ ηδέα πσο ζα εηζδύζεη ζηα κπζηήξηα ηνπ Θενύ κε ηελ θνζκηθή
γλώζε, απηόο δελ ζα αμησζεί λα ηα δεη πνηέ. Ωο πνπ λα ζειήζεη πξώηα λα ηαπεηλσζεί θαη λα
γίλεη κσξόο θαη λα βγάιεη από πάλσ ηνπ καδί κε ππεξεθάλεηα θαη εθείλε ηε γλώζε πνπ
θαηέρεη. Γηαηί απηόο πνπ θάλεη ηνύην ην πξάγκα θαη πνπ αθνινπζεί κε αδίζηαρηε πίζηε
εθείλνπο πνπ είλαη ζνθνί ζηα ζεία θαη ρεηξνθξνηείηαη απ΄απηνύο, κπαίλεη καδί ηνπο ζηελ
πνιηηεία ηνπ δσληαλνύ Θενύ. Κη΄νδεγνύκελνο θαη θσηηζκέλνο από ην Άγην Πλεύκα, βιέπεη θαη
δηδάζθεηαη εθείλα πνπ θαλέλαο από ηνπο άιινπο αλζξώπνπο δε κπνξεί πνηέ λα δεη θαη λα
κάζεη. Καη κ΄απηόλ ηνλ ηξόπν γίλεηαη δαζθαιεκέλνο ηνπ Θενύ». «Τνπο δαζθαιεκέλνπο
(δηδαθηνύο) ηνπ Θενύ νη καζεηάδεο ησλ ζνθώλ ηνύηνπ ηνπ θόζκνπ ηνπο ζεσξνύλε κσξνύο,
ελώ απηνί είλαη αιεζηλά κσξνί, ζηνκσκέλνη από ηε κσξακέλε ζνθία ηνύηνπ ηνπ θόζκνπ…
Γηαηί, νη ηέηνηνη άλζξσπνη, βξηζθόκελνη έμσ από ην ζετθό θσο θαη κε κπνξώληαο λα δνύλε ηα
ζαπκαζηά πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλε κέζα ζ΄απηό θαη εθείλνπο πνπ ηα βιέπνπλε θαη ηα
δηδάζθνπλε, ηνπο ινγαξηάδνπλε γηα πιαλεκέλνπο, ελώ απηνί είλαη πιαλεκέλνη θη΄άγεπζηνη από
ηα αλέθθξαζηα αγαζά ηνπ Θενύ». «Η γλώζε ηνπ Θενύ δελ γίλεηαη ζηνπο ελάξεηνπο από
κάζεζε, αιιά από ηελ θαζαξόηεηα ηεο ςπρήο θη΄από ηε ζετθή ράξε». «Εθείλνο πνπ
αγσλίδεηαη θαη πεξλά ηε δσή ηνπ θαζώο παξαγγέιιεη ην Επαγγέιην, κπνξεί λα ζξέθεηαη θαη λα
δεη κνλαρά κε ςσκί θαη κε λεξό θαη λα είλαη κάιηζηα θαη πην δπλαηόο θαη γεξόο από εθείλνπο
πνπ ηξώλε ηα πνιιά θαη δηάθνξα θαγεηά».

Γελ ήηαλ άζηνρε, ινηπόλ, ε άπνςε ηνπ Απόζηνινπ ησλ εζλώλ, πσο «νη έιιελεο ζνθίαλ
δεηνύζηλ» (Α΄Κνξ.α΄,22). Γειαδή, αγσλίδνληαη λα αλαπηύμνπλ επξύηαηα ην νπηηθό πεδίν ηεο
ινγηθήο, αγθαιηάδνληαο έηζη θάζε δπλαηόηεηα επηζηεκνληθήο ηνπο αλάπηπμεο. Γέζκηνη ηνπ
άζηεγνπ θαη αζύδνηνπ θξνλήκαηνο ηνπ λνόο – ηεο ινγηθήο – ζηόρεπαλ ζηελ αλάπαπζε ηεο
ηαξαγκέλεο ππάξμεσο θαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ «πλεπκαηηθώλ» ηνπο αλαδεηήζεσλ κε ηελ
επγισηηία θαη ην «απίζαλν», όπσο λόκηδαλ, εύξνο ηνπ αλζξώπηλνπ ιόγνπ. Καη ε πξνζπάζεηά
ηνπο απηή ζπρλά λαπαγνύζε δελ κπνξνύζε λα πξνρσξήζεη «ρηππεκέλε» από ηελ αδπλακία θαη
ην πεξηνξηζκέλν ηεο δξάζεώο ηεο. Γελ δηέζεηε ηνλ εζσηεξηθό δνλεηή κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ
ζα κπνξνύζε ίζσο λα μεπεξάζεη ηα γλσζηηθά εκπόδηα ζα μέθεπγε από ην θιεηζηό θύθισκα ηνπ
αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ θαη κε ηελ ηζρπξή «ινγηθή» ησλ αμηώλ ζα άγγηδε ζεξαπεπηηθά θαη
εμνπιηζηηθά ηνλ ηεξό ρώξν ηεο αλζξώπηλεο θαξδηάο. Σε θείλνλ – εμάιινπ – ηνλ ρώξν
ιεηηνπξγεί ην κπζηήξην ηεο κεηακόξθσζεο θαη ηεο νινθιήξσζεο ηνπ αλζξώπηλνπ πξνζώπνπ,
άξα θαη ηεο ινγηθήο.

Έηζη, κειεηώληαο ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ζπγγξαθείο, ελώ κέλνπκε έθπιεθηνη από ηελ
πινύζηα θπνθνξία ησλ κεγάισλ ηδεώλ θαη νξακάησλ ηνπο, πνπ ηερλνπξγνύληαη ζηα ζάξθηλα
ζπιάθηα ηεο ινγηθήο ηνπο ελώ «γεκίδεη» ε ινγηθή καο κε ακάξαληεο αιήζεηεο, νη νπνίεο θαη
ζήκεξα αγγίδνπλ ηνλ άλζξσπν θαη ηα αλζξώπηλα ζηεξίδνπλ ξαγηζκέλεο ππάξμεηο ιεηηνπξγνύλ,
ζαλ ζσζίβηα ειεπζεξίαο κέζα ζηνλ άζηαην θπθιώλα ηνπ πιηζκνύ θαη ηνπ πνιύκνξθνπ
παξαινγηζκνύ, ηαπηόρξνλα αληηιακβαλόκαζηε επηθίλδπλεο θιήζεηο θαη βαζηέο ραξάδξεο λα
πεξηθιείεη ν ιόγνο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κε κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ηέιεηα ηνλ άλζξσπν θαη
ηε θνηλσλία. Ο ιόγνο ηνπο κέζα από ηελ αγάπε δηαρέεη εθδίθεζε κέζα από ηελ δηθαηνζύλε
πξνβάιιεη ηελ ηπθιή επίζεζε ζε θάζε κνξθήο αληίδξαζε. Γελ είλαη ηθαλή ε επγισηηία θαη ε
ξεηνξηθή δεηλόηεηα λα πξνζθέξνπλ «εθόδηα δσήο αησλίνπ». Ούηε ην αδύλακν θαη αζζεληθό
[3]
ηεο θσο κπνξνύζε λα ππνθαηαζηήζεη ην «θσο ηνπ θόζκνπ» κέζα από ηελ Χάξε ηνπ νπνίνπ
γίλεηαη πξνζηηή ε αιεζηλή δσή.

Παξέκεηλε, ινηπόλ, ν αξραίνο Διιεληθόο ιόγνο λα αλαθέξεηαη θαη λα ππεξεηεί ηα αλζξώπηλα,


δίρσο λα έρεη ηελ δύλακε λα πξνζεγγίδεη ηνλ άλζξσπν κε ηελ κεηαπιαζηηθή θαη
κεηακνξθσηηθή δύλακε ηεο Θεαλζξώπηλεο αγσλίαο.

***

Ο Απόζηνινο Παύινο δελ ράλεηαη όκσο ζην έξεβνο ηεο αλζξώπηλεο ζνθίαο. Τν θήξπγκά ηνπ
παξακέλεη θήξπγκα δσήο θαη ειπίδνο, γηαηί ζηεξίδεηαη θαη ππεξεηεί όρη ηελ αγσλία ηεο
αλζξώπηλεο ινγηθήο ή ην εύζξαπζην ηεο αλζξώπηλεο γλώζεσο, πνπ αδύλακα εύθνια
ζηξαγγίδνπλ θαη παξαδίδνπλ ηνλ άλζξσπν ζηνλ θηελό ελαγθαιηζκό ηνπ κε ηελ «πλεπκαηηθή
πησρεία», δίρσο κεηακνξθσηηθή πξννπηηθή. Αιιά ζην ηξηζκέγηζην κπζηήξην ηνπ Σηαπξνύ ηνπ
Χξηζηνύ (Α΄Κνξ.β,2). Πάλσ από ηελ κπζηηθή θαη ζεξκνπξγό απηή βξπζνκάλα ηεο δσήο ν
ηαπεηλόο γίγαληαο Παύινο αληινύζε ηηο πςειόηεξεο θαη δπλακηθέο αξεηέο – θπξίσο θαη
πξσηαξρηθά ηελ αγάπε θαη ηελ ειεπζεξία – πνπ κεηαπνηνύληαη κέζα ζηελ αλζξώπηλε θαξδηά
ζε ππέξνρεο δπλάκεηο αγηαζκνύ θαη ζσηεξίαο.

Ο ιόγνο ηνπ απιόο, ηαπεηλόο θαη κεγαιεηώδεο. Όπσο ν Σηαπξόο ηνπ Χξηζηνύ. Ίζσο θάπνηνη λα
κελ κπνξνύζαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην πςειόπλνν θήξπγκα ηεο ελ Χξηζηώ αιεζείαο.
Μπιεγκέλνη ζηηο δηθέο ηνπο κεηαθπζηθέο αγσλίεο δελ δηέζεηαλ ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα
αθνύζνπλ ηνλ ιόγν ηνπ Θενύ θαη «ελ ζησπή» λα πξνβιεκαηηζζνύλ. Ζ ζπζία ηνπ Σηαπξνύ γηα
ηνπο λαπαγηζκέλνπο θαη απνηπρεκέλνπο ζηελ πίζηε, ήηαλ ζθάλδαιν θαη «κσξία». Παξέκεηλε
ιόγνο δίρσο πεξηερόκελν, αθξνβαζία ηεο ινγηθήο, δίρσο νπζηαζηηθό ζηήξηγκα. Θα επηκείλεη
όκσο ν άγηνο ηνπ ζείνπ θσηόο: «Επεηδή άθνπζα ηνλ Απόζηνιν Παύιν πνπ έθξαδε θη έιεγε «α
νθζαικόο νπθ είδε θαη νπο νπθ ήθνπζε, θαη επί θαξδίαλ αλζξώπνπ νπθ αλέβε, α εηνίκαζελ ν
Θεόο ηνηο αγαπώζηλ απηόλ», θαη λόκηδα πσο είλαη αδύλαην λα έξζεη ζε ζεσξία έλαο άλζξσπνο
πνπ βξίζθεηαη αθόκα κε ην ζώκα, θαη ζαξξνύζα πσο κνλαρά ζε θείλνλ έδεημεο απηά ηα
ζαπκαζηά πξάγκαηα, θάλνληάο ηνπ ράξε, θαη δελ ήμεξα ν ηαιαίπσξνο πσο απηό γίλεηαη από
εζέλα ζε όινπο πνπ ζε αγαπνύλε…

Απηά, κήηε ηα ήμεξα, Παλάγηε Βαζηιέα, κήηε ηα επηζύκεζα πνηέ, κήηε δήηεζα λα πάξσ από
Εζέλα θαλέλα απ΄απηά, αιιά δεηνύζα κνλαρά λα ζπγρσξεζνύλε νη ακαξηίεο κνπ».

Πσο κπνξεί λα γίλεη απνδεθηό ην θήξπγκα απηό από ηελ ινγηθή ηνπ αλζξώπνπ, όηαλ απηή ε
ινγηθή είλαη βπζηζκέλε ζηελ πνιύκνξθε αζσηία θαη εγθιεκαηηθό παξαινγηζκό; Με πνηά
πλεπκαηηθή δύλακε ν άλζξσπνο, πνπ βξίζθεηαη έγθιεηζηνο ζην ραξάθσκα ηεο ινγηθήο ηνπ, ζα
απνδερηεί ην κπζηήξην θαη ζα πξνζεγγίζεη ζην ζαύκα;

Ζ αληνρή ηεο ινγηθήο πάληνηε είλαη πεξηνξηζκέλε. Τελ απνδπλακώλεη αθόκε πεξηζζόηεξν ε
δπζπηζηία θαη ε γπκλόηεηα ηεο ςπρήο. Τόηε ν άλζξσπνο θηλείηαη αιύηξσηα, παιεύεη
απεγλσζκέλα, αγσλίδεηαη αδηθαίσηα, κνρζεί εμαζζελεκέλα. Γελ ηνλ ζηεξίδεη ε Χάξε ηνπ
Αγίνπ Πλεύκαηνο θαη δπζθνιεύεη ζθιεξά ηελ δσή ηνπ.

Κνηηάμηε ηνλ Απόζηνιν Παύιν. Δμνπιηζκέλνο κε ηελ δύλακε θαη ηελ πλνή ηνπ Αγίνπ
Πλεύκαηνο πξνρσξνύζε ηαπεηλά θαη απνθαζηζηηθά. Παξνπζίαδε ηελ Αιήζεηα θαη ζπλέηξηβε
[4]
ηελ αληίζηαζε ηεο απάηεο. Φαλέξσλε όηη «ην απινύλ ηεο πίζηεσο, ηζρπξόηεξνλ εζηί ησλ
ινγηθώλ απνδείμεσλ» (Μ. Βαζίιεηνο). Έηζη ε «ινγηθή» ηεο ζείαο αγάπεο, αιινησκέλε ζην
ρσλεπηήξη ηεο ειεπζεξίαο, δειαδή ζην καξηπξηθό θακίλη ηνπ Χξηζηνύ, θαλέξσλε ην επηπόιαην
θαη αηειέο ηεο αλζξώπηλεο ζνθίαο θαη ην δπλαηό θαη επινγεκέλν ηεο ζνθίαο ηνπ Θενύ, ε
νπνία «ηνηο κελ απνιιπκέλνηο κσξία εζηί, ηνηο δε ζσδνκέλνηο δύλακε Θενύ εζηί».

***

Ζ Δθθιεζία καο πξνζηαηεύεη ηελ γλεζηόηεηα θαη ηελ δύλακε ηεο αλζξώπηλεο ινγηθήο. Γέρεηαη
αλεπηθύιαθηα ην ινγηθό ζαλ πινύζην δώξν ηνπ Θενύ, δηά ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ν
θαζέλαο ηελ αμία θαη ην κπζηηθό βάζνο ηνπ θηηζηνύ θόζκνπ. Γελ κπνξεί όκσο ν αλζξώπηλνο
ιόγνο λα θηλείηαη απεξηόξηζηα. Δθηξνρηάδεηαη ηόηε εύθνια θαη νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζηελ
απνηπρία. Δκβνιηάδεη ηελ αλζξώπηλε ύπαξμε κε δπλάκεηο δηαζπαζηηθέο, δηραζηηθέο,
παζνγόλεο θαη θζνξνπνηέο, πνπ νδεγνύλ ζ΄έλα εθηαιηηθό δηαλνεηηθό παξαδαξκό κέζα από
ηελ άγξηα θαη άγνλε πεξηνρή ηεο πιηζηηθήο δσήο. Πνιύ απιά είλαη ηθαλόο λα κεηαηξαπεί ζε
ππξεληθή βόκβα απηζηίαο, ε νπνία ζα απεηιήζεη όρη κνλάρα ηνλ ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν –
θνξέα ηεο, αιιά θαη ην επξύηεξν θνηλσληθό ζώκα. Σίγνπξν είλαη, πσο καθξηά από ηελ Χάξε
θαη ηνλ θσηηζκό ηνπ Χξηζηνύ ν άλζξσπνο «ειεπζεξίαλ επαγγειιόκελνο, απηόο δνύινο γέγνλε
ηεο θζνξάο» (Β΄Πέηξνπ,β΄,19) γηα λα δεη πιένλ «σο άζενο ελ ησ θόζκσ», δειαδή «ρσξίο
ειπίδα» (Δθεο.β΄12).

Δλώ ε ινγηθή, πνπ ζηεξίδεηαη θαη δπλακώλεη από ην πλεπκαηηθό ηακείν ηνπ Σηαπξνύ,
αδηάθνπα εμαγηάδεηαη από ηελ Χάξε Τνπ, εκπινπηίδεηαη θαη θσηίδεηαη από ην θώο Τνπ, γίλεηαη
πεγή ζείσλ εκπεηξηώλ θαη κεηαθέξεη απηό ην βαξύηηκν πλεπκαηηθό θνξηίν ζηνλ αλήζπρν
θόζκν. Τόηε ν θόζκνο βηώλεη πιεξσηηθά ην κπζηήξην ηεο ειπίδνο, απειεπζεξώλεηαη από ηελ
ππθλόηεηα ηεο εγθόζκηαο ινγηθήο θαη θσηηδόκελνο από ην άδπην θσο ηνπ Σηαπξνύ ζεώλεηαη.
Γίλεηαη κέηνρνο ηεο ζσηεξίαο θαη ηαπηόρξνλα αγσγόο ηεο ζηνλ θόζκν, πνπ παξαπαίεη θαη κε
αγσλία αλαδεηάεη ηελ ιύζε από ην θαζεκεξηλό ππαξμηαθό ηνπ δξάκα θαη ηελ ιύηξσζή ηνπ από
ηα άλνκα δεζκά ηεο αθηέξνπγεο θαη αλίθαλεο ινγηθήο ηνπ.

***

Ενύκε ζηελ επνρή ηνπ θαηαθιπζκνύ ηεο ινγηθήο. Ζ δπλαζηεία θαη εμνπζία ηεο είλαη ζθιεξή.
Γελ είλαη ππεξβνιή αλ ζεκεηώζνπκε πσο εδώ ππάξρεη ε πεγή ησλ δεηλώλ, πνπ ηόζν ζθιεξά
καζηίδνπλ ηελ αλζξώπηλε θνηλσλία.

Ζ Δθθιεζία καο όκσο ζέηεη δηθιείδεο αζθαιείαο θαη πξνζθέξεη ην αζθπμηνγόλν ηεο δσήο.
Δίλαη ν ιόγνο ηνπ Θενύ, πνπ έξρεηαη λα ζηεξίμεη ηελ αιήζεηα ηεο ινγηθήο θαη λα εμνπιίζεη ηνλ
άλζξσπν κε ηελ κπζηηθή θαη ζσηήξηα αιήζεηα ηνπ ππέξινγνπ θαη ηνπ κεγαιεηώδνπο, όπσο
ηαπεηλά ζαξθώλνληαη ζην δξάκα ηνπ Σηαπξνύ. Ταπηόρξνλα ν ιόγνο ηεο είλαη δύλακε
αζαλαζίαο, πλνή δσήο θαη δύλακε αιεζείαο, πνπ ηόζν αλαδεηάεη ν άλζξσπνο ησλ ηξαγηθώλ
καο ρξόλσλ.

[5]
Πώο κπνξεί ε ελνξία λα γεκίδεη ράξε ηελ δσή ησλ ελνξηηώλ
Τνπ Πξεζβύηεξνπ Αλαζηάζηνπ Σαξγέληε

Πνιιέο θνξέο έξρνληαη ζηελ ελνξία κνπ λεαξά δεπγάξηα θαη κνπ δεηνύλ λα ηνπο βξσ αλνηρηή
εκεξνκελία γηα λα ηειέζνπλ ηνλ γάκν ηνπο . Τνπο απαληώ πσο πξέπεη λα απεπζπλζνύλε ζηνλ
ηεξέα ηεο ελνξίαο ηνπο θαη λα κελ θύγνπλ από απηήλ γηα θαζαξά πνηκαληηθνύο θαη
πλεπκαηηθνύο ιόγνπο. Κάπνηα από απηά ηα δεπγάξηα ην θαηαιαβαίλνπλ , άιια είλαη αξλεηηθά
γηα πνηθίινπο ιόγνπο θαη
ππάξρνπλ θαη απηά πνπ κνπ ιέλε
πσο αλήθνπλ ζηελ δηθή κνπ
ελνξία.

Όρη παηδηά κνπ , δελ είζαζηε


ελνξίηεο κνπ δηόηη δελ ζαο
γλσξίδσ.
Μα κέλνπκε ζ’ απηή ηελ νδό
πάηεξ κνπ πνπ αλήθεη ζηελ
ελνξία ζαο.
Σπκθσλώ , αιιά δελ ζαο
γλσξίδσ ζαλ ελνξίηεο . Πώο
κπνξώ λα επινγήζσ ηνλ γάκν
ζαο , όηαλ πνηέ δελ δώζαηε κηα
παξνπζία ζηελ ιεηηνπξγηθή δσή
ηεο εθθιεζίαο καο θαη ησλ
δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ελνξίαο καο ;
Μα είκαζηε ζ’ απηή ηελ ελνξία πάηεξ , λα ηα δηθαηνινγεηηθά καο [απνδείμεηο ΓΔΖ ΟΤΔ θηι.]
Παηδηά κνπ θαη πάιη δελ κε θαηαιάβαηε . Γελ ζαο δεηώ έγγξαθα θαη απνδεηθηηθά , πνπ
δηνηθεηηθά ή νηθηζηηθά ζαο εληάζζνπλ ζηελ ελνξία κνπ. Εεηώ εζάο θαη ηελ κέρξη ηώξα
παξνπζία ζαο κέζα ζηελ εθθιεζία καο πνπ είλαη αλύπαξθηε.
Μόλν κε απηό ηνλ κηθξό δηάινγν , ηα παηδηά αξρίδνπλ λα απνθηνύλ θάπνηεο απνξίεο , λα
δεκηνπξγνύληαη θάπνηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ξόιν ηεο ελνξίαο θαη ηεο ελνξηαθήο δσήο .
Αλ ηηο εθθξάζνπλ θηόιαο , ζεκαηνδνηείηαη ε έλαξμε ηεο θαηήρεζεο από ηνλ ηεξέα , αξθεί λα
έρεη λα παξνπζηάζεη θαη έλα έξγν άμην αλαθνξάο.
Ζ πηθξή αιήζεηα είλαη πσο ζηηο κεγαινππόιεηο ε πνηκαληηθή θαη πλεπκαηηθή δηαθνλία είλαη
δύζθνιε θαη δπζαλάινγε αθόκα θαη κε απμεκέλν αξηζκό εθεκεξίσλ ζε ηεξάζηηεο ελνξίεο .
Βεβαίσο θαη ν ξόινο ησλ θιεξηθώλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο πνπ ν ελνξίηεο λα κελ αηζζάλεηαη
πσο έρεη απέλαληί ηνπ , έλα δεκόζην ππάιιειν ν νπνίνο ζα ηνπ βάιεη δπν ζθξαγίδεο ζην
δεηνύκελν έγγξαθν θαη ζα ηνλ παξαπέκςεη ζηελ κεηξόπνιε αλ ρξεηάδεηαη επηπιένλ
δηαδηθαζηηθόο ραξαθηήξαο. Αλ ζπκβεί απηό κάιινλ ν ελνξίηεο δελ ζα θαηαιάβεη πνηέ πνηα
είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελνξηαθήο δσήο ,ηνπ ηεξέα θαη ηνπ ξόινπ ηνπ κέζα ζε απηήλ , ηεο
απνζηνιηθόηεηαο ηνπ θαζελόο καο κέζα ζηελ ελ Χξηζηώ δσή , αθόκα θαη απηό ην
Δθθιεζηαζηηθό γεγνλόο πνπ έρεη ηα θύξηα ζπζηαηηθά ηεο ζεώζεσο θαη δελ είλαη άιια από ηελ
κπζηεξηαθή δσή θαη ηελ ζπρλή Θεία Μεηάιεςε ηνπ Σώκαηνο θαη ηνπ Αίκαηνο ηνπ Κπξίνπ.

Αλ ν ηεξέαο ηεο ελνξίαο έρεη σο θύξην θαη κνλαδηθό ζθνπό ζηελ εθεκεξηαθή ηνπ δξάζε , λα
γλσζηνπνηήζεη απηά ηα - γηα άιιεο επνρέο θαη θνηλσλίεο δπζλόεηα γηα ηελ νξζνινγηθή καο
[6]
επνρή - απιά πξαγκαηάθηα , πξνο ηνλ έμσ θόζκν όπσο θαθώο ζπλεζίδνπκε λα ιέκε , ηόηε ε
ελνξία δελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα άιιν , εθηόο από ζεκείν Αγίαο αλαθνξάο κε πνηκαληηθό ,
πλεπκαηηθό θαη θνηλσληθό ξόιν.
Έλαο παιηόο θαιόο ηεξέαο , κνπ έδηλε ηελ παξαθάησ ζπκβνπιή ιίγν κεηά ηελ ρεηξνηνλία κνπ
εηο πξεζβύηεξνλ. Πάηεξ κνπ , ζα μεθηλάο πάληα ην θαιό κέζα ζηελ ελνξία ζνπ αθόκα θη αλ ζνπ
εκθαληζζνύλ ηα ρίιηα δύν εκπόδηα . Δίλαη έλα εκπόδην από ηνλ πνλεξό γηα ηνλ θαζέλα πνπ
ζηέθεηαη ζηελ γσληά θαη πεξηκέλεη ην δηθό ζνπ λεύκα γηα λα κπεη κέζα . Αλ ην λεύκα ζνπ είλαη
θαηαθαηηθό ζηελ δπζθνιία ηα ρίιηα δύν εκπόδηα ζα γίλνπλ ρίιηεο δύν επινγίεο κε ηα πξόζσπα
ησλ αλζξώπσλ δίπια ζνπ.

Τν βηώλσ θαζεκεξηλά κέζα ζηελ ελνξία κνπ θαη πνιινί άιινη παηέξεο, ζε δηάθνξεο ελνξίεο κε
πεξηζζόηεξεο ή ιηγόηεξεο δπζθνιίεο , κε βαξύηεξν ή ειαθξύηεξν θνξηίν. Γηα ηνλ γεξαηό ηεξέα
απηή ήηαλ ε ίδηα ε εθθιεζηαζηηθή ηνπ εκπεηξία . Γηα ηνπο λένπο θιεξηθνύο όπσο ε
ειαρηζηόηεηά κνπ , πξόθιεζε . Γηα ηνλ θόζκν, πξόζθιεζε έληαμεο όρη ζηα ρσξνηαμηθά όξηα
κηαο ελνξίαο , αιιά κεηνρή ζην εθθιεζηαζηηθό γεγνλόο , κε απνζηνιηθό ραξαθηήξα θαη
δηαθνληθή δηάζεζε.

Απηή είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο νιόηεηαο ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ ζώκαηνο κε θεθαιή ηνλ Χξηζηό .
Απηή είλαη θαη ε έκπξαθηε ζρέζε εκπηζηνζύλεο , πνπ νηθνδνκείηαη αλάκεζα ζηνλ θιήξν θαη
ηνλ ιαό πέξα ηνπ κπζηεξηαθνύ ραξαθηήξα .

. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑ
Μηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό εκκληςιαςτικήσ φλησ
του Ιεροφ Ναοφ Αγίου Διονυςίου Αχαρνών
τησ Ιεράσ Μητρόπολισ Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεωσ
Διανζμεται δωρεάν ςε ηλεκτρονική ζκδοςη
Υπεφθυνοσ ηλεκτρονικήσ ζκδοςησ: Άχολοσ Αλζξανδροσ
Υπεφθυνοσ Εκκληςιαςτικήσ φλησ: Πρεςβφτεροσ Αναςτάςιοσ Σαργζντησ
2011 Άγιοσ Διονφςιοσ Αχαρνών - All Rights Reserved
Τηλζφωνο επικοινωνίασ: 210 2463144
www.agiosdionysios.blogspot.com
e-mail: agiosdionysios@gmail.com

[7]