You are on page 1of 18

c c 

Artikel : ICT DI SEKOLAH VOKASIONAL & TEKNIK: INSTRUKSIONAL, PENGURUSAN
DAN KEGUNAAN PERIBADI
Pengarah : Filiz Kuskaya Mumcu dan Yasemin Kocak Usluel
Jurnal :The Turkish Online Journal of Educational Technology ± January 2010,
Pengulas : Rosli Bin Rahmat .

.

dan kurang untuk tujuan instruksional dan ada perbezaan yang signifikan dalam penggunaan guru ICT berdasarkan usia mereka. Berdasarkan kajian lepas. Kesemuanya menggunakan skala Likert. Keputusan analisis mendedahkan bahawa kekerapan guru menggunakan ICT adalah bagi tujuan pengurusan. bahagian kedua yang terdiri daripada soalan tentang penggunaan ICT dan yang terakhir iaitu bahagian ketiga terdiri daripada soalan tentang tujuan menggunakan ICT. salah satu daripada lapan pusat bandar di Ankara. kesempatan akses kepada komputer dan cara belajar menggunakan komputer. tahap pendidikan. konsep pendidikan vokasional dan teknikal umumnya digunakan untuk merujuk kepada menengah vokasional dan teknikal pendidikan.data dikumpulkan melalui soal selidik dan boring soal selidik ini terdiri daripada 3 bahagian iaitu bahagian pertama yang terdiri daripada soalan demografi. Data . Namun. Tajuk bagi jurnal atau kajian ini adalah untuk menentukan penggunaan guru terhadap Teknologi Komunikasi dan maklumat (ICT) di sekolah-sekolah vokasional dan teknikal di Turki mengikut usia. Di Turki. data menunjukkan kebanyakan guru-guru sekolah menengah di Turki cenderung menggunakan ICT untuk tujuan peribadi (kegunaan sendiri) berbanding mengaplikasikannya untuk tujuan instruksional mahupun sebagai faedah kepada para pelajar. cara belajar menggunakan komputer. Analisis Varians satu arah (ANOVA) digunakan untuk menganalisis data. tahap pendidikan. Tahap pendidikan muncul sebagai pembolehubah yang mempunyai pengaruh terbesar pada tujuan guru menggunakan ICT. pendidikan menengah terdiri daripada sekolah menengah umum. dan vokasional dan teknikal sekolah menengah. akses terhadap komputer. Responden terdiri daripada 416 guru yang bekerja di 8 buah sekolah vokasional dan teknik di Cankaya. .

_ .

.

.

 Setelah selesai memungut data dan menjalankan analisis ANOVA.4 peratus) dan memeriksa e-mel (17. kebanyakan guru menggunakan ICT dalam tahap persiapan tertentu sahaja (25. Untuk keperluan peribadi pula. kebanyakan guru menggunakan ICT dalam pembinaan soalan ± soalan ujian (44. Untuk tujuan pembelajaran. kebanyakan guru menggunakan ICT dalam penyusunan fail peribadi mereka.3 peratus) dan paling sedikit untuk tugasan rasmi (37.4 peratus). Untuk tujuan pengurusan. dan yang paling sedikit untuk melayari Internet (17.3 peratus).4 peratus) dan tidak menggunakan ICT untuk proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas _ . penulis membandingkan tujuan penggunaan ICT dikalangan guru ±guru di Turki dan mendapati bahawa kebanyakan guru menggunakan ICT untuk tujuan pengurusan dan yang paling rendah adalah untuk tujuan pembelajaran.

 .

.

.

 .

 .

pengurusan dan tujuan peribadi. Ferrero (2002) menunjukkan bahawa guru muda membentuk struktur yang lebih homogen dalam menggunakan ICT hasil dari latihan menggunakan teknolgi ICT ketika proses pembelajaran mereka dahulu. __ . Hal ini telah dikenalpasti bahawa ada perbezaan yang signifikan dalam menggunakan ICT untuk pembelajaran. c Ada perbezaan yang signifikan antara usia dan penggunaan guru terhadap peralatan ICT untuk pembelajaran. Ujian Scheffe diaplikasikan untuk mengetahui antara kumpulan umur yang manakah yang mempunyai perbezaan bererti. pengurusan dan tujuan peribadi antara guru muda dan rakan-rakan.

 .

.

.

 .

 .

 .

Setelah ujian dilaksanakan. Ujian Scheffe diaplikasikan untuk mengetahui adakah terdapat perbezaan bererti diantara kumpulan yang diuji. 24 guru yang memegang ijazah bersekutu. maka responden asal iaitu 416 guru di pecah serta dikecilkan untuk mendapatkan keputusan yang menyeluruh. 20 guru yang memegang program ijazah lengkap. 35 guru yang memegang ijazah sarjana muda dan 34 guru yang memiliki sarjana telah dipilih untuk dianalisa. Memandangkan terdapat majoriti guru ± guru mempunyai ijazah. Oleh itu.5 antara tahap pendidikan dan ICT pada guru menggunakan untuk tujuan pembelajaran. pengurusan dan peribadi. Hasil daripada analisa tersebut. terdapat perbezaan yang signifikan pada tahap 0.maka terdapat perbezaan yang signifikan dalam menggunakan ICT untuk tujuan pembelajaran. pengurusan dan peribadi antara guru memegang ijazah sarjana dan kumpulan-kumpulan lain. .

_  .

 .

.

.

 .

 .

! ".

pengurusan dan peribadi. Beberapa penyelidik juga menekankan bahawa kesukaran mengakses ICT merupakan halangan untuk menggunakan ICT dalam pendidikan (Usluel. Mumcu dan Usluel. 2007. Ringkasnya. dan Demiraslan. pengurusan dan personal antara guru-guru yang dapat dengan mudah mengakses ICT dan orang-orang yang sukar atau tidak pernah mempunyai akses kepada ICT. Ujian Scheffe diaplikasikan untuk mengetahui antara kumpulan manakah yang mempunyai perbezaan bererti.5 antara guru mengikut kemudahan akses kepada komputer dalam penggunaan ICT untuk tujuan pembelajaran. Pelgrum. 2001). Muir-Herzig (2004) menyarankan bahawa guru harus boleh mengakses komputer dengan mudah untuk mengintegrasikan ICT dengan proses pembelajaran dan pengajara. 2004. _$ . Keputusan ujian mendedahkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam menggunakan ICT untuk tujuan pembelajaran.# #! Hasil dari analisa yang dijalankan. Mumcu. terdapat perbezaan yang signifikan pada tahap 0. akses kepada ICT mempunyai kesan pada penggunaan ICT.

 .

.

.

 .

 .

 .

% .

.

.

pengurusan dan peribadi. Ujian Scheffe diaplikasikan untuk mengetahui antara kumpulan manakah terdapat perbezaan bererti. .5 antara cara-cara guru belajar menggunakan komputer dan ICT sama ada mereka menggunakan untuk tujuan pembelajaran. Keputusan ujian menunjukkan bahawa ada perbezaan yang signifikan dalam menggunakan ICT untuk tujuan pembelajaran. |  . pengurusan dan peribadi antara guru yang belajar untuk menggunakan ICT di universiti dan orang-orang yang belajar dalam latihan atau dengan usaha mereka sendiri berbanding ketika guru itu belajar di universiti. ! Ada perbezaan yang signifikan pada tahap 0.

 #.

".

 #.

. Terdapat hubungan yang signifikan diantara tujuan penggunaan ICT dengan faktor umur. tahap pendidikan. Kebanyakan guru-guru di sekolah menengah teknik dan vokasional di Turki menggunakan ICT untuk tujuan pengurusan berbanding dengan tujuan peribadi dan sedikit sahaja yang menggunakan ICT untuk tujuan instruksional atau pemngajaran. peluang untuk mengakses komputer dan cara guru belajar menggunakan komputer. Integrasi ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan proses multidimensi dan kompleks yang memerlukan gabungan peralatan dan kemahiran dan guru memainkan peranan yang sangat penting dalam proses ini. Semakin meningkat tahap pendidikan guru semakin meningkat minat mereka untuk menggunakan ICT. semakin kurang minat mereka untuk menggunakan ICT. Semakin meningkat usia guru.

Mohd Sidi dan Mat Setia b. Mohd Raji Jurnal : Jurnal Latihan Perindustrian 01/2006 Pengulas : Rosli Bin Rahmat  . c c _ Artikel : Kajian Keberkesanan Penggunaan Peralatan ICT Dalam Latihan di ILJTM Pengarang : Zulkifli b.

.

.

dan adakah peralatan ini perlu dikemaskini atau µjust enough¶.Model kajian adalah dinamakan µTechnology Acceptance Model¶ (TAM) yang diperkenalkan oleh Davis et. al. keperluan kemudahan ICT dalam membantu meninggikan mutu latihan. _ . Tajuk kajian ini adalah keberkesanan penggunaan ICT dalam latihan di ILJTM. adakah pensyarah dan pelajar sedia maklum akan kemudahan ICT ini. Seramai 1749 orang reponden diambil yang terdiri daripada 1000 pelajar dan selebihnya pensyarah. 1989. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti keberkesanan penggunaan peralatan ICT sebagai alat bantuan latihan di ILJTM. kesesuaian penggunaan jenis-jenis peralatan ICT di ILJTM. Jurnal ini membincangkan tentang kemudahan infrastruktur ICT yang diperolehi samada menepati spesifikasi latihan yang dijalankan atau tidak. Metodologi kajian ialah dengan menggunakan borang soal selidik µLikert Scale' sebagai instrument utama.

.

.

Data dianalisa dengan menggunakan perisian SPSS.  . seramai 1000 pelajar dan 714 pensyarah diminta untuk mengisi kertas penilaian kajian ini. Analisa berbentuk kuantitatif membantu merumuskan hasil yang sahih bagi mewakili populasi sebenar. iaitu kaedah statistik deskriptif dengan mengenalpasti kekerapan dan peratusan untuk memperolehi maklumat-maklumat maklumbalas yang terkumpul dengan lebih terperinci. Kajian ini menumpukan kepada Pensyarah dan Pelajar di ILJTM.

_ ! ".

.

&# .

# #&#.

 __ ! # #. Secara purata . seramai 42.1% pensyarah mengatakan peralatan ICT di ILJTM telah ³outdated´ dan perlu dinaiktarafkan dan tidak mencukupi apabila diperlukan untuk latihan dijalankan.

 .

.

.

 .

Sejumlah 50. Dan mereka dengan purata 30.97 % pensyarah di ILJTM mengetahui penggunaan peralatan ICT membantu pembelajaran dalam bilik kuliah dan bengkel dan tidak menggantikan tugas atau peranannya sebagai penyampai latihan.1% pelajar tidak bersetuju dengan penggunaan peralatan ICT semasa pembelajaran di ILJTM. _ ! .0% mengatakan bahawa intraksi dua hala antara pensyarah dan pelajar tidak akan berlaku serta ianya akan menggantikan peranan atau tugas pensyarah menyampaikan latihan.0 % pensyarah bersetuju bahawa peralatan ICT membantu menggerakkan interaksi dua hala antara pensyarah dan pelajar semasa pembelajaran dan latihan yang dijalankan dan diperlukan dalam latihan masa kini. Seramai 73." % Penulis mendapati secara puratanya 43. Walaubagaimanapun terdapat juga pensyarah yang tidak menggunakannya kerana tidak mempunyai masa disebabkan mempunyai banyak tugasan lain terutama mempunyai jadual mengajar yang padat.

 ".

" .

 .

.

.

.

Purata 70% pelajar tidak bersetuju dengan pendapat bahawa ICT melambatkan proses pembelajaran di ILJTM. Secara puratanya 62.1% pelajar bersetuju dengan kenyataan tersebut. walaubagaimanapun ianya tidak membantu pelajar menjalankan ulangkaji semasa latihan atau pun di luar waktu latihan. _$  . Manakala 43.05% pensyarah di ILJTM menyatakan penggunaan peralatan ICT adalah lebih baik dan membantu pelajar menjalankan ulangkaji.Pihak ILJTM memberi peluang yang baik kepada pelajar menggunakannya dengan 62.3% pelajar mengatakan peralatan ICT boleh melicinkan proses pembelajaran.

.

 ".

2% pengajar memerlukan latihan penggunaan peralatan ICT dan penyediaan bahan-bahan bantuan mengajar yang lain untuk mencapai mutu . Penulis mendapati secara purata 54..

7% pelajar tidak bersetuju dengan kenyataan peralatan ICT melambatkan proses pembelajaran di ILJT kerana mereka mempunyai pengetahuan asas yang cukuk tentang peralatan ICT.penyampaian latihan yang terbaik. _' ! .4% dikalangan pelajar tidak bersetuju dengan kenyataan bahawa pelajar tidak mempunyai pengetahuan menggunakan peralatan ICT dan sejumlah 45. Manakala Peratusan 42.

 .

#.

 .

seramai 42.#" Secara purata .  #.1% pensyarah mengatakan peralatan ICT di ILJTM telah ³outdated´ dan perlu dinaiktarafkan dan tidak mencukupi apabila diperlukan untuk latihan dijalankan.

".

 #.

sokongan pihak pengurusan ILJTM dan penyediaan kos penyelenggaraan. Penggunaan peralatan ICT sebagai alat bantuan latihan mendapat sokongan daripada pensyarah dan juga pelajar.65 pensyarah mengatakan penggunaan ICT membantu pelajar menjalankan ulangkaji. Komitmen pihak pengurusan amat perlu bagi menentukan semua pihak mengambil bahagian bagi melicinkan perjalanan latihan. Latihan penggunaan alatan amat perlu bagi menentukan semua alatan digunapakai dan menggunakan kaedah yang sepatutnya.4% pula menyatakan ianya tidak membebankan pensyarah.5 % pensyarah dan 70. penyediaan peralatan ICT di setiap ILJTM. Setiap alatan perlukan senggaraan apabila sampai waktunya.menggalakkan penggunaan peralatan ICT. Peralatan yang disediakan perlu digunakan sepenuhnya oleh semua pelajar samada semasa l. Sekurang-kurangnya 81% pensyarah pula menyatakan ianya akan menggalakkan interaksi dua hala antara pensyarah dan pelajar. Terdapat sekurang-kurangnya 60.atihan dijalankan ataupun diluar waktu pembelajaran iaitu waktu ulangkaji ataupun diwaktu hujung minggu. Pada keseluruhannya 79.0% responden bersetuju dengan penggunaan peralatan ICT di ILJTM untuk membantu proses pembelajaran di ILJTM. Antaranya ialah penyelarasan latihan penggunaan peralatan ICT. Penulis telah memberikan beberapa cadangan untuk penambahbaikan.4% pelajar mengesyorkan penggunaan ICT dalam latihan. Sekurang-kurangnya 63. Kekurangan alatan perlu diatasi segera bagi menentukan semua pusat mempunyai alatan yang lengkap dan terkini. . serta sekurang-kurangnya 72. Oleh itu peruntukan senggaraan perlu disediakan untuk kerja-kerja berkala ataupun *  .

|c c  Artikel : IT Literacy of Language Teachers In Malaysian Technical Schools Pengarang : .

 | .

| | | |.

| | |.

Jurnal :  | | !|  | | ! | " #| | $| %|&|'()( Pengulas : Rosli Bin Rahmat  .| | ||| |.

.

.

 |  (. Sampel adalah terdiri dari 56 orang Guru Bahasa Inggeris dari 14 sekolah teknik di Malaysia. Instrumen kajian adalah menggunakan borang kajiselidik merangkumi tiga perkara utama iaitu kompetensi. Tujuan Kajian adalah untuk mengenalpasti tahap kompetensi ICT di kalangan Guru Bahasa Inggeris sekolah teknik di Malaysia. Manakala lapan kategori utama kompetensi IT yang dikenalpasti dan digunakan melalui pendekatan O| + adalah . #| | -| | | . sikap dan prasarana.

  |  | / |  |  | /| | -| |  #| | " #| /- "| | .

Faktor Sikap (  | 2 ) dan Infrastruktur serta Sokongan ( ! | |.0  |  #| |" # ("||-|  |-  |/--|-| | # | /- | dan| | |  | / Manakala persoalan kajian yang dikemukakan iaitu merangkumi kompetensi IT Guru English /"| - 1| !| #| " | kompetensi Keseluruhan ( | - 1 ). _ .).

.

.

 _ ! . Perbincangan yang dibuat oleh pengkaji adalah berdasarkan kepada persoalan kajian yang dikemukakan.

#()#.

#' .

14) dan . -| | # (2.11).97).  Daripada hasil kajian yang diperolehi oleh pengkaji didapati tahap kompetensi rendah untuk -|  | -  (1. | |  (2.

54).25).58) dan -| |  #|" # (2.15).  | |(2. Manakala tahap Kompetensi yang sederhana untuk  | |(3.86). Bagi tahap kopentensi yang tinggi adalah  |  (3. # and Its . | |(2. -| .25).0 |  #| | " # (2. Bagi guru bahasa Inggeris pada .

tahap kompetensi komputer yang rendah. __ ! . dicadangkan guru terbabit perlu dikenalpasti dan diberikan kursus khas berkaitan IT.

#! # .

67).* + Daripada analisa kajian skor untuk sikap guru terhadap penggunaan komputer pengkaji mendapati 31 (3.53). _ .9%) dan sangat kompeten (0%). Keyakina dan kerisauan kepada ICT di mana faktor ini akan dapat diatasi apabila guru telah diberi latihan dan pendedahan yang sewajarnya.*@ + Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh pengkaji didapati tahap kompetensi IT: tidak kompeten (27.7%). Daripada tinjauan oleh pengkaji secara temubual didapati guru mempunyai beberapa pendekatan dalam menggunakan ICT dalam mengajar namun begitu mereka tidak yakin bagaimana teknologi dapat mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran. _$ . kompeten kompeten (1.55 dan ! |!| 3. Hasil tinjauan menunjukkan mereka mengalami beban kerja dan perlu menyelesaikan sukatan matapelajaran mereka terlebih dahulu. Pengkaji telah mendapati hanya sebahagian kecil guru Bahasa Inggeris di sekolah teknik di Malaysia mempunyai kepakaran menggunakan IT dalam pengajaran bahasa Inggeris. Skor keseluruhan (3.67.60). Ini menunjukkan sebahagian besar guru bahasa Inggeris tidak bersedia. #| !| (3. - ! | !| | 3.8%). sederhana kompeten (40.

&#".

.

.

* .

3% mendapatkan pinjaman untuk pembelian computer. hanya 9. Suatu pertandingan IT dikalangan guru juga boleh dianjurkan. Manakala 21. Peruntukan kewangan yang mencukupi untuk menyediakan bahan sokongan yang kondusif. Sebanyak 6. . Sementara itu hanya 8. + Daripada kajian yang diperolehi pengkaji mendapati 5. Manakala 27.5% guru menggunakan komputer setiap hari untuk sesi pengajaran.2% tidak menggunakan langsung.1% sekali setiap minggu.0% berpeluang menyertai pertandingan berkaitan perisian 37. Bagi guru telah menghadiri kursus yang dianjurkan oleh sekolah keputusannya adalah 51.3% sekali bagi setiap bulan dan 58. Hasil pertandingan atau sumbangan bahan dikalangan guru boleh digunakan sebagai bank bahan sokongan (perisian multimedia).4% berpeluang menghadiri seminar computer.9%.9% diberi bantuan untuk membangunkan perisian baru.

 #.

".

 #.

|!. kurang fokus kepada kemahiran terkini. program latihan yang terhad. infrastruktur dan sokongan dapatlah disimpulkan oleh pengkaji bahawa majoriti Guru Inggeris di sekolah teknikal Malaysia masih baru dalam pengguna IT. dan sistem komputer juga perlu dipertingkatkan dari masa ke semasa bagi memastikan guru tidak ketinggalan dalam arus kemodenan menerusi IT. sikap. Guru yang rendah tahap kompetensi dalam IT perlu menghadiri kursus dan latihan dalam bidang berkaiatan dengan IT. Selepas mengkaji dan menganalisa pelbagai faktor seperti kompetensi. Beberapa faktor dapat disimpulkan dari tinjauan dan temubual adalah berkaitan tahap kompetensi komputer yang rendah.      | | | | | | . Kemudahan infrastuktur dan bahan sokongan yang merangkumi  . takut kepada teknologi ( ! kemudahan infrastruktur dan bahan sokongan yang terhad. Apabila guru diberikan pendedahan yang sewajarnya maka ketakutan kepada komputer akan dapat diatasi. Guru perlu diberi pendedahan tentang kemahiran dan teknologi terkini komputer seperti  . Untuk menjadikan sistem penyampaian yang lebih berkesan di kalangan Guru Bahasa Inggeris Sekolah Teknik di Malaysia maka tahap kompetensi guru dalam IT perlu dipertingkatkan.

Mohd Anuar Abdul Rahman. 2007 Pengulas : Rosli Bin Rahmat  . c c $ Artikel : Kajian Penggunaan E-Pembelajaran Di Kelangan Pelajar Jurusan PTV Di Intitusi Pengajian Tinggi Negeri Johor Pengarang : Muhammad Sukri Saud. Ting Kung Shiung UTM Jurnal : 1st International Malaysian Educational Technology Convention.

.

.

Halangan personaliti pula mencatat min yang terendah iaitu 2. halangan-halangan yang dihadapi oleh siswazah dalam penggunaan epembelajaran dan hubungan antara kecekapan diri (!0!! 1) dengan halangan-halangan dalam penggunaan e-pembelajaran. dan analisis deskriptif telah dijalankan untuk menjawab persoalan-persoalan kajian. Sebanyak 306 siswazah yang sedang mengikuti kursus Pendidikan Teknikal dan Vokasional telah dipilih sebagai sampel kajian ini.10.80. Dapatan kajian menunjukkan pekali korelasi bagi pasangan pembolehubah halangan-halangan dalam penggunaan e-pembelajaran dan kecekapan diri terhadap e-pembelajaran adalah rendah memandangkan nilai pekali korelasi sebanyak -0. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti kecekapan diri (!0!! 1) siswazah terhadap epembelajaran. Kecekapan diri siswazah secara keseluruhannya mencatat nilai min 3. Antara keempat-empat halangan.97 dan halangan institusi mencatat min 2.57. Hasil kajian menunjukkan tahap kecekapan diri siswazah kursus Pendidikan Teknikal dan Vokasional adalah tinggi. halangan teknologikal mencatat min yang tertinggi iaitu 3. Bagi mendapatkan data-data yang berkaitan.384 _ . halangan institusi.80. Halangan situasi mencatat min 2. halangan teknologikal dan halangan situasi. soal selidik telah digunakan. Terdapat empat halangan utama yang dikaji dalam kajian ini iaitu halangan personaliti.

.

.

tidak kurang juga yang menyatakan kelemahan dan kekangannya. tetapi hanya sebahagian keterangan yang menyokong bahawa e-pembelajaran untuk pelajar pendidikan teknikal dan vokasional adalah efektif. Oleh yang demikian. Walaupun banyak usaha yang dilakukan untuk memperkembangkan e- pembelajaran. kajian ini adalah sangat perlu untuk mengetahui kecekapan terhadap penggunaan e-pembelajaran. halangan-halangan dalam menggunakan e-pembelajaran dan hubungan antara kecekapan diri menggunakan e-pembelajaran dengan halangan penggunaan epembelajaran di kalangan siswazah pendidikan teknikal dan vokasional.| Dalam perlaksanaan e-pembelajaran.| .

_ ! .

/&&0+ #1 !## . - * &.

"".

 .

 ".

 2#.

 . "/.

 __ 3. Seseorang yang memiliki tahap kecekapan diri terhadap e-pembelajaran yang rendah akan kurang yakin terhadap kebolehan beliau mengakses e-pembelajaran dan tidak cekap dalam menggunakan kemahiran tersebut dalam kehidupan beliau. Menurut Penulis.80. Kajian ini menggunakan kedua-dua aspek ini untuk menguji kecekapan diri terhadap e-pembelajaran. Kecekapan diri (!0!! 1) akan mempengaruhi penggunaan e- pembelajaran. Ini mungkin oleh kerana kemudahan untuk pelajar mengikut kursus komputer dan penggunaan internet sudah menjadikan perkara biasa. Hasil kajian menunjukkan siswazah mempunyai keyakinan yang tinggi tentang kebolehan mereka menggunakan e-pembelajaran. Kecekapan diri siswazah secara keseluruhannya mencatat nilai min 3. Kecekapan diri adalah kesediaan dan keyakinan diri untuk menggunakan e- pembelajaran. Terdapat dua aspek kecekapan diri (!0!! 1) yang diaplikasikan dalam kajian ini iaitu kecekapan diri terhadap komputer dan kecekapan diri terhadap internet.

.

3..

.

 0.

 -"  #1 !## .

"".

 .

 ".

 2#.

" .

.

.

/. .

Halangan gaya pembelajaran merujuk kepada keselesaan siswazah terhadap teknologi dan menyesuaikan e-pembelajaran sebagai gaya pembelajarannya. Halangan teknologikal merujuk kepada halangan mengenai teknologi pembelajaran. perisian. Halangan teknologikal mencatat min yang tertinggi iaitu 3.35 diikuti pula item ³Kos yang tinggi dalam perkakasan. pengaksesan e-pembelajaran dan kos yang tinggi dalam perkakasan. Item di bawah kategori halangan gaya pembelajaran yang menyatakan bahawa ³E-pembelajaran yang tidak sesuai dengan gaya pembelajaran saya´ mencatat min yang paling kurang. Halangan personaliti juga merujuk kepada halangan personaliti siswazah.10. Halangan personaliti pula mencatat min yang terendah iaitu 2. atau servis komputer´ pula mencatat 3. Halangan teknologikal merangkumi rangkaian internet yang sangat perlahan. pembaikian.57. Halangan personaliti adalah merujuk kepada persepsi kewujudan halangan-halangan disebabkan siswazah diri sendiri dan sikap siswazah terhadap e-pembelajaran.24. Halangan gaya pembelajaran adalah dikategorikan di bawah halangan personaliti. pembaikian. . atau servis komputer. Ini bermakna item tersebut bukan merupakan satu halangan yang kuat dalam penggunaan e-pembelajaran. Item untuk halangan teknologikal seperti ³Rangkaian internet yang sangat perlahan´ mencatat min yang tertinggi iaitu 3. perisian.

Item 57 tentang ³Tahap kualiti maklumat pembelajaran dalam e-pembelajaran. gangguan daripada kerja lain. Sokongan kepada e-pembelajaran adalah sangat penting dalam polisi institusi. Item untuk halangan situasi termasuk ³Terlalu sibuk dengan kerja lain. kandungan yang mengambil masa untuk mencetak dan informasi berlebihan akan menjadi halangan kepada e- pembelajaran. Halangan institusi mengambil kira dua aspek iaitu pengajar dan reka bentuk bahan pengajaran bagi e-pembelajaran. Halangan institusi berkenaan dengan kurang sokongan daripada pensyarah atau penyelia terhadap penggunaan e-pembelajaran dan kualiti bagi bahan pengajaran.9.Dapatan kajian menunjukkan halangan situasi mencatat min 2.99. Sokongan organisasi dan reka bentuk pengajaran merupakan faktor yang penting dalam e-pembelajaran.99. halangan bahasa dan kebolehan untuk penggunaan media. kekurangan masa untuk belajar atas talian dan faktor pengurusan masa.´ mencatat min halangan arahan yang tertinggi iaitu 2. Item untuk kekurangan kursus mengenai cara penggunaan e-pembelajaran mencatat nilai min yang kelima tinggi iaitu sebanyak 2.02. Item mengenai gangguan daripada kerja lain. Halangan institusi pula mencatat min 2.´ Hasil kajian menunjukkan pelajar mencatat halangan kekurangan masa untuk belajar atas talian sebagai halangan yang ketiga tinggi iaitu 3. Ini menunjukkan halangan situasi adalah merupakan halangan yang perlu diberi perhatian selepas halangan teknologikal. hal rumah dan tempat belajar. _ 3.97. Halangan reka bentuk pengajaran berkaitan dengan kualiti bahan pembelajaran. Hasil kajian bahawa polisi institut memainkan peranan yang penting.80.Item untuk halangan arahan yang tergolong dalam halangan institusi yang menyatakan halangan tahap kualiti maklumat pembelajaran dalam e- pembelajaran mencatat min 2. hal rumah dan tempat belajar mencatat halangan yang keempat antara semua item iaitu sebanyak 2.93. Hasil kajian mencatat halangan institusi merupakan halangan yang dihadapi oleh siswazah selain daripada halangan teknologikal dan halangan situasi. Kandungan yang terlalu banyak.

.

 .

 ! .

/&&0+ " . - * &.

.

 3.

.

..

.

 #1!## .

"".

 .

".

2#.

" .

.

.

/. .

38 iaitu dalam lingkungan 0.20 hingga 0. Dapatan kajian menunjukkan pekali korelasi bagi pasangan pembolehubah halangan-halangan dalam penggunaan e-pembelajaran dan kecekapan diri terhadap e-pembelajaran adalah rendah memandangkan nilai pekali korelasi sebanyak -0. Nilai pekali korelasi yang negatif memberitahu pengguna bahawa perkaitan atau perhubungan yang wujud antara kedua pembolehubah tersebut merupakan satu hubungan .40.

 #. Ini menunjukkan bahawa sekiranya kecekapan diri pengguna terhadap e- pembelajaran adalah tinggi maka halangan-halangan yang akan dihadapi dalam penggunaan e- pembelajaran adalah kurang.yang negatif.

".

 #.

Penggunaan e- pembelajaran memberikan kebebasan kepada siswazah untuk mengikuti proses pembelajaran sesuatu subjek. Aplikasi e-pembelajaran membolehkan siswazah berkomunikasi secara terus dengan pengajar atau sesama mereka melalui perkhidmatan internet seperti 0 |. halangan teknologikal dan halangan situasi. halangan institusi. Terdapat empat halangan utama yang dikaji dalam kajian ini iaitu halangan personaliti. Antara keempat-empat halangan. Para siswazah adalah bebas belajar mengikut tahap kemampuan diri serta bebas untuk mengulangi mana-mana bahagian subjek yang tidak difahami mengikut keperluan dan tahap pemahaman masing-masing.10. halangan teknologikal mencatat min yang tertinggi iaitu 3.

Pendidik Pendidikan Teknikal dan Vokasional harus dinamik dan bersikap proaktif serta responsive terhadap sebarang perkembangan pendidikan semasa. Mereka juga harus lebih kreatif dan mempelbagaikan kaedah penyampaian mata pelajaran kepada pelajar mereka termasuk penggunaan e-pembelajaran. setiap pengajar dalam Pendidikan Teknikal dan Vokasional perlu memahirkan diri dengan ilmu ICT termasuk e- pembelajaran. Untuk menerajui pendidikan pada masa hadapan. Siswazah boleh mengemukakan soalan mengenai tajuk atau topik yang kurang difahami. Ini dapat membantu untuk meningkatkan motivasi dan minat pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran Pendidikan Teknikal dan Vokasional yang disampaikan. |dan perbincangan/forum yang disediakan dalam e-pembelajaran. . Ketrampilan dalam ICT adalah satu kriteria penting dalam sistem pendidikan abad ke-21. Pengajar pula boleh memberi panduan dan huraian tambahan bagi membantu siswazah memahami tajuk atau topik yang sedang dipelajari melalui aplikasi e-pembelajaran.

c c ' Artikel : Kesediaan Dan Keberkesanan Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi Di Sebuah Sekolah Menengah. Pengarang : Tang Keow Ngang Abdul Ghani dan Kanesan Abdullah. Universiti Malaya Pengulas : Rosli Bin Rahmat  . USM Jurnal : Jurnal Pendidikan 2006.

.

.

pengalaman dan kemahiran di kalangan anggota adalah penting ke arah sesuatu perubahan dalam sesebuah organisasi. Antaranya ialah Kementerian Pelajaran akan melengkapkan kemudahan infrastruktur Teknologi Maklumat dan Komunikasi di 95 peratus daripada 9. persediaan tersebut perlu merangkumi persediaan mental dan fizikal. Oleh itu.000 buah sekolah seluruh negara menjelang tahun 2010. pengetahuan. Kini penggunaan komputer menjadi semakin penting berikutan kemajuan pesat pembangunan teknologi di Malaysia. Faktor persediaan mental. _ . guru yang kurang berpengetahuan dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi perlu berusaha untuk mencapai kemajuan tersebut. Kementerian Pelajaran sememangnya ingin mengimplementasikan teknologi penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Namun demikian. Ini jelas dirancang dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9).

.

.

perbezaan antara pencapaian dalam ujian pra dengan ujian pasca dalam penggunaan komputer semasa pembelajaran Biologi dan perbezaan pencapaian antara kumpulan pelajar yang menggunakan komputer dalam pembelajaran Biologi dengan kumpulan pelajar yang melalui pembelajaran Biologi secara konvensional. Penulis membincangkan mengikut lima dapatan kajian iaitu: tahap kesediaan pelajar terhadap penggunaan komputer dalam pembelajaran Biologi. _ ! # ". tahap penglibatan pelajar terhadap penggunaan komputer dalam pembelajaran Biologi. tahap keberkesanan penggunaan komputer dalam pembelajaran Biologi.

 " .

.

.

! " .

.

".

 .

01 .16 dan sisihan piawai 1.02. Min tahap kesediaan ini meningkat kepada 4.15 dan sisihan piawai 1.) Penulis mendapati kesediaan pelajar menunjukkan tahap yang sederhana terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu min sebanyak 3.

02. Sebelum dan selepas penggunaan komputer dalam pembelajaran.34 dan sisihan piawai 1.08.setelah beberapa kali penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran Biologi dijalankan. Di samping itu.92). sisihan piawai = 1.00 peratus ke 75. __ . Setelah penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. pelajar kelihatan kurang berkeyakinan bahawa lebih senang memahami sesuatu konsep Biologi dengan penggunaan komputer (min = 3.24. dapatan kajian menunjukkan minnya adalah 4. sisihan piawai = . menimbulkan minat dalam mengikut pembelajaran Biologi dengan bantuan komputer.09).95.15).60 peratus setelah penggunaan komputer dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Biologi. sisihan piawai = 1. pelajar telah menunjukkan sikap suka akan komputer. pelajar juga didapati masih kurang melibatkan diri dalam aktiviti penggunaan komputer semasa pengajaran dan pembelajaran (min = 3. Secara keseluruhan. Namun keadaan tersebut berubah selepas penggunaan komputer dalam pembelajaran dengan peningkatan min sebanyak .71 (min = 3. Pada peringkat awal. dapatan kajian telah membuktikan kesediaan pelajar menunjukkan kecenderungan ke arah setuju iaitu dari 33.

.

 " .

.

.

! " .

.

".

 .

Dari segi kemahiran penggunaan komputer. Namun terdapat persetujuan yang sederhana dalam kalangan pelajar mengenai pengalaman mereka dalam penggunaan komputer semasa pembelajaran Biologi. _ !  #. pelajar berkecenderungan ke arah positif yang rendah sama ada sebelum atau selepas penggunaan komputer dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mereka paling berpengalaman dalam menggunakan komputer semasa menyiapkan projek pembelajaran dalam kelas. didapati kebanyakan pelajar masih kurang mahir dalam penggunaan perisian-perisian seperti !| | +.)  Secara keseluruhan.+ | atau 3 | walaupun terdapat sebilangan pelajar pernah mengikuti kursus-kursus luar yang ditawarkan oleh sekolah atau swasta.

.

 .

.

.

! " .

.

".

 .

sisihan piawai = 1.05). sebelum penggunaan komputer dalam pembelajaran Biologi. Selepas penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran Biologi.05. hasil kajian menunjukkan pelajar berada dalam tahap yang sederhana sahaja terhadap keberkesanan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran Biologi (min = 3. ) Penulis mendapati. .

boleh memotivasikan pelajar.98). dan menjimatkan masa.kecenderungan pelajar telah menunjukkan peningkatan (min = 4. Misalnya aspek penggunaan komputer tidak akan mengganggu tumpuan pelajar semasa pembelajaran Biologi.23. Dapatan kajian menunjukkan tahap keberkesanan penggunaan komputer di kalangan pelajar telah meningkat bagi kesemua aspek yang diuji. menarik perhatian pelajar. hasil kajian telah menunjukkan peningkatan persetujuan pelajar yang agak tinggi secara keseluruhannya _$ . Setelah penggunaan computer dalam pengajaran dan pembelajaran. pelajar memberi pandangan persetujuan yang rendah terhadap keberkesanan penggunaan komputer. memberi kesan baik. Sebelum penggunaan computer dalam pengajaran dan pembelajaran. memanfaatkan pembelajaran. sisihan piawai = .

.

"c.

 " .

.

c.

 #" .

.

.

! # # .

55. Analisis ujian-? menunjukkan terdapat perbezaan min yang signifikan antara pencapaian pelajar dalam ujian pasca dengan ujian pra selepas penggunaan komputer dalam pembelajaran Biologi /4|19.06.05.00) pada aras signifikan .58 manakala min ujian pasca ialah 80. _' .13./? = . Peningkatan min bagi kumpulan eksperimen ialah sebanyak 53.)  Secara keseluruhan min ujian pra kumpulan eksperimen / | 4| 38) ialah 26.

 .

.

 .

 !.

 /# .

 * .

 ) ) .

.

! +".

!.

!1.

* .

!.

4 .

#.

.+ Dapatan kajian menunjukkan min ujian pra kumpulan eksperimen (n = 38) ialah 26.58 manakala min ujian pasca ialah 80.60.55. Dapatan ujian-? jelas menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara min kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan iaitu |= 5. Min ujian pra kumpulan kawalan (n = 38) pula ialah 25.06. Peningkatan min keseluruhan bagi kumpulan eksperimen ialah 53. Peningkatan min bagi kumpulan kawalan ialah 39. Dapatan kajian ini telah menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara penggunaan komputer dengan kaedah konvensional dalam pengajaran dan pembelajaran Biologi. |4|.66 manakala min ujian pasca ialah 65.13.26. Ini menunjukkan pencapaian kumpulan eksperimen adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian kumpulan kawalan.00.

 #.

".

 #.

dan guru sendiri tidak berminat. Penggunaan komputer didapati lebih berkesan berbanding dengan pengajaran konvensional dalam pembelajaran konsepkonsep Biologi. kekurangan sokongan kewangan. kesediaan penggunaan komputer pelajar adalah penting untuk memastikan pelaksanaan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Halangan yang dikenal pasti adalah: kekangan masa untuk menjalankan pelajaran yang melibatkan penggunaan komputer. grafik. Secara keseluruhan dapatan kajian menunjukkan pelajar mempunyai tahap kesediaan yang tinggi terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran Biologi. bukan untuk meningkatkan minat dan pemahaman pelajar terhadap pelajaran tersebut. memberi maklum balas dengan cepat serta keupayaan untuk memproses data dengan pantas dan tepat dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran pelajar dan memudahkan pengajaran guru. Keupayaan komputer hanya dapat dieksploitasikan dengan berkesan jika wujud penerimaan oleh para guru dan pelajar serta dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran. . Hasil kajian ini telah membuktikan bahawa pelajar lebih berminat dan telah bersedia untuk menggunakan komputer dalam pembelajaran. Sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan bermakna para guru mengajar sesuatu mata pelajaran semata-mata untuk menghabiskan sukatan pelajaran. kekurangan fasilitator untuk menyelia pelajar. Oleh kerana kejayaan dalam inovasi pendidikan banyak bergantung pada penerimaan pengguna. Keupayaan komputer untuk menghasilkan warna. animasi. bunyi. Dapatan kajian menunjukkan pengalaman dan penglibatan pelajar terhadap penggunaan komputer di sekolah kajian masih rendah.