You are on page 1of 4

2√ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΠΟΥΔΑΖΩ

Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2011

Αιτήσεις έως τις 6 Μαΐου


Ορια ύψους και βάρους
AΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ για να εισαχθούν στις Στρατιωτικές
Σχολές κρίνονται όσοι άνδρες έχουν ανάστηµα µικρότερο
από ένα µέτρο και εβδοµήντα εκατοστά (1,70) και όσες
γυναίκες έχουν ανάστηµα µικρότερο από ένα µέτρο και
Οι υποψήφιοι για τις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων εξήντα εκατοστά (1,60).
Ειδικά, οι υποψήφιοι του Τµήµατος Ιπταµένων της Σχο-
Δυνάμεων θα έχουν ελάχιστο χρόνο για να υποβάλουν λής Ικάρων (ΣΙ) κρίνονται ακατάλληλοι, εφόσον έχουν
τους φακέλους με τα δικαιολογητικά τους, αφού η σχετική ανάστηµα µεγαλύτερο από ένα µέτρο και ενενήντα εκα-
τοστά (1,90) και ύψος κορµού άνω των ενενήντα επτά
προθεσμία λήγει στις 6 Μαΐου εκατοστών (0,97) για άνδρες και γυναίκες.
Το σωµατικό βάρος του ιπταµένου προσωπικού Α΄
και Β΄ κατηγορίας πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα όρια
που καθορίζουν οι κατασκευαστές για το εκτινασσόµενο
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ κάθισµα, σε κάθε τύπο αεροσκάφους, µε ελάχιστο βάρος
τα 63,5 και µέγιστο τα 93 κιλά.
✓Υποβολή αίτησης: έως 6 Μαΐου Για τους Ελληνες εξωτερικού Οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά Για τα ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ, οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να
2011. ✓ Υποβολή αίτησης: έως 6 Ιουνίου υπεύθυνοι: έχουν ∆είκτη Μάζας Σώµατος (δηλαδή το πηλίκο του
✓Εκδοση κατάστασης υποψηφίων 2011. ✓Να µάθουν αν τα δικαιολογητικά σωµατικού βάρους τους σε χιλιόγραµµα προς το τετρά-
µε ελλιπή δικαιολογητικά: 18 Μαΐου ✓Εκδοση κατάστασης υποψηφίων τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συ- γωνο του ύψους τους σε µέτρα) µεταξύ 19 – 27.
2011. µε ελλιπή δικαιολογητικά: 14 Ιουνίου µπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος Για τις γυναίκες ο ∆είκτης Μάζας Σώµατος πρέπει να
✓Υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών: 2011. των δικαιολογητικών θα γίνει από τις είναι µεταξύ 18 - 25. (Παράδειγµα: Ενας υποψήφιος µε
έως 25 Μαΐου 2011. ✓Υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών: Σχολές. ύψος 1,75 µέτρα και βάρος 74 κιλά έχει ∆ΜΣ 74/(1,75
✓Εκδοση τελικής κατάστασης δεκτών έως 20 Ιουνίου 2011. ✓Να ενηµερωθούν για το χρόνο και τον χ 1,75) =24,16. Οσοι παρουσιάζουν συµπτώµατα δυ-
υποψηφίων για συµµετοχή στις Προ- ✓Εκδοση τελικής κατάστασης δεκτών τόπο διεξαγωγής των Προκαταρκτικών σλεξίας θα παραπέµπονται στις Ανώτατες Υγειονοµικές
καταρκτικές Εξετάσεις καθώς και προ- υποψηφίων για συµµετοχή στις Προ- Εξετάσεων. Επιτροπές, ως έχοντες παρεκκλίσεις του φυσιολογικού.
γράµµατος διεξαγωγής των εξετάσεων: καταρκτικές Εξετάσεις καθώς και προ- Θα πρέπει δε υποχρεωτικά να φέρουν µαζί τους και ει-
31 Μαΐου 2011. γράµµατος διεξαγωγής των εξετάσεων: δική βεβαίωση από ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή Κ∆ΑΥ,
27 Ιουνίου 2011. στο οποίο θα φαίνεται το είδος και το επίπεδο της µα-
θησιακής δυσκολίας.

ΣΠΟΥΔΑΖΩ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΕΣ: Δημήτρης Μπενέκος, Αλέξης Σκαναβής ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Πάνος Αμυράς
Κάθε Πέµπτη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΚΕΙΜΕΝΑ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιούλη Μανώλη ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ελσα Σοϊμοίρη
δωρεάν µε τον ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Λουκάς Παπανικολάου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Ειρήνη Σπινάρη, Δημήτρης Πρεντουλής
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΠΟΥΔΑΖΩ
Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2011 √3
Μειώνονται έως 10% οι θέσεις
εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές
Λ ιγότερες θέσεις, από 5% έως 10%
σε σχέση µε πέρυσι, αναµένεται ότι
θα διαθέσουν φέτος οι Στρατιωτικές
Σχολές. Σε εκκρεµότητα διατηρείται επίσης η
ανακοίνωση των εισακτέων και για τις Αστυ-
νοµικές Σχολές.
ΓΙΟΥΛΗ ΜΑΝΩΛΗ
gmanoli@e-typos.com
σύνολο των υποψηφίων. Η προκήρυξη δεν
αλλάζει τα περσινά δεδοµένα. Υποψήφιοι µπο-
ρούν να είναι οι κάτοχοι ελληνικής ιθαγένειας
-η προϋπόθεση του «ελληνικού γένους» έχει
κατά την περσινή χρονιά, προηγήθηκε πλούσιο καταργηθεί από πέρυσι- ενώ προβλέπεται
παρασκήνιο. Η αρχική εισήγηση για το 2010 ότι γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι οµογενείς
ΣΧΟΛΗ
Οι περσινές βάσεις των Στρατιωτικών
Σχολών για τη γενική σειρά
ΒΑΣΗ 2010 ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΜΕ 2009

Η προκήρυξη του διαγωνισµού για τις Στρα- προέβλεπε «µαχαίρι» στον αριθµό εισακτέων που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Την Ψυχολόγων ΣΣΑΣ 19.386 130
τιωτικές Σχολές, που διενεργείται µέσω των για καθαρά οικονοµικούς λόγους - οι σπου- αποκτούν όµως χωρίς άλλη διατύπωση, όταν Ιατρικό ΣΣΑΣ 19.336 -100
πανελλαδικών εξετάσεων του υπουργείου δές στις παραγωγικές Σχολές του Στρατού εισάγονται.
Οικονοµικό ΣΣΑΣ 19.275 -180
Παιδείας, κυκλοφόρησε την περασµένη εβδο- και της Αστυνοµίας έχουν υψηλό κόστος ανά Προϋπόθεση για την εισαγωγή στις παρα-
µάδα µε όλες τις πληροφορίες που πρέπει να σπουδαστή, το οποίο κατανέµεται στη διαµο- γωγικές σχολές του Στρατού και της Αστυ- Οδοντιατρικό ΣΣΑΣ 19.246 -185
γνωρίζουν οι ενδιαφερόµενοι για τις παραγω- νή, στη σίτιση, στην ενδιαίτηση και, βεβαίως, νοµίας είναι η επιτυχία των υποψηφίων στις Στρατολογικό ΣΣΑΣ 19.087 71
γικές σχολές του Στρατού, πλην της σηµαντι- την εκπαίδευσή του. ειδικές προκαταρκτικές εξετάσεις, που περι- Κτηνιατρικό ΣΣΑΣ 19.081 -218
κότερης που είναι ο αριθµός των θέσεων. Η Η διαρροή της εισήγησης προκά- λαµβάνουν ψυχοτεχνική δοκιµασία,
Φαρµακευτικό ΣΣΑΣ 19.076 -260
σχετική κοινή απόφαση των υπουργών Αµυ- λεσε έντονες πιέσεις αναγκάζο- εξετάσεις υγείας και αθλητικές
νας, Παιδείας και Οικονοµικών θα υπογραφεί ντας το υπουργείο Αµυνας δοκιµασίες. Οι σχολές απο- Ικάρων Μηχανικών 19.040 -147
το επόµενο διάστηµα. Ωστόσο, πηγές των δύο να περιοριστεί σε «συντη- Τι προβλέπει στέλλουν στο υπουργείο Ικάρων Ελεγκτών Αεράµυνας 18.915 -------
υπουργείων αναφέρουν ότι η εισήγηση που ρητική µείωση». Το αντίθε- Παιδείας τους καταλόγους ΣΥ∆ 18.619 135
έχουν στα χέρια τους τα γραφεία των υπουρ- το έπραξε το υπουργείο η προκήρυξη των υποψηφίων τους, οι
Ευελπίδων 18.455 152
γών προτείνει µείωση των θέσεων. Σύµφωνα ∆ηµόσιας Τάξης για τις για τους οποίοι έχουν ελεγχθεί για
ΣΑΝ 18.387 289
µε πληροφορίες, το θέµα έχει «κολλήσει» στο Αστυνοµικές Σχολές οδη- την πλήρωση των προϋπο-
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. γώντας σε «ράλι» τις αντί- υποψηφίους θέσεων που ορίζει η προκή- Ναυτικών ∆οκίµων 18.335 -274
Πέρυσι είχαν διατεθεί κατά Σχολή: για την στοιχες βάσεις, οι οποίες ρυξη και έχουν ολοκληρώσει
Ευελπίδων 310 θέσεις, τη Ναυτικών ∆οκί- εκτινάχθηκαν -έως και- κατά
ενστόλους µε επιτυχία τις προκαταρκτικές
Ναυτικών ∆οκίµων Μάχιµοι 17.464 -207
ΣΤΥΑ 17.364 604
µων 67, την Ικάρων 160, την Αξιωµατικών 3.000 µόρια… Σύµφωνα µε την εξετάσεις. Βεβαίως, οι υποψή-
Σωµάτων 172, την Αξιωµατικών Νοσηλευ- προκήρυξη του ΓΕΕΘΑ για τις Πα- φιοι θα συµπληρώσουν το µηχανο- Ικάρων Ιπταµένων 17.363 60
τικής 48, τη ΣΜΥ 295, τη ΣΜΥΝ 134 και τις νελλαδικές του 2011, οι οποίες αρχίζουν 10 γραφικό δελτίο µε τις προτιµήσεις τους στην Ιπταµένων Ραδιοναυτίλων 17.296 ---------
ΣΤΥΑ-ΣΥ∆ 250. Φέτος, όπως έχει ανακοινω- ηµέρες µετά το τέλος των πασχαλινών δι- ίδια προθεσµία που θα οριστεί για το σύνολο Ευελπίδων Οπλα 17.075 644
θεί από µηνών, η Σχολή Ραδιοναυτίλων της ακοπών, οι ενδιαφερόµενοι έχουν ελάχιστο των υποψηφίων.
ΣΜΥ Σώµατα 16.303 987
Αεροπορίας δεν θα δεχθεί νέους σπουδαστές. χρόνο στη διάθεσή τους για να υποβάλουν Το σηµερινό τεύχος του «Σπουδάζω» εί-
Υπενθυµίζεται ότι πριν από την οριστικοποίη- τους φακέλους µε τα δικαιολογητικά τους. Η ναι αφιερωµένο στους υποψηφίους των ΣΜΥΝ 14.874 1.793
ση των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές σχετική προθεσµία λήγει στις 6 Μαΐου για το Στρατιωτικών Σχολών. ΣΜΥ Οπλα 14.172 5.072
4√ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΠΟΥΔΑΖΩ
Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2011

Προκαταρκτικές
εξετάσεις
Ψυχομετρικές, υγειονομικές και αθλητικές
δοκιμασίες για τους υποψηφίους

Ο ι υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχο-


λών περνάνε από προκαταρκτικές
εξετάσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν
ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιµασίες και
υγειονοµικές εξετάσεις.
Οι διαδικασίες, για καθεµία από τις ανωτέ-
●Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα µίας προσπά-
θειας για τους δρόµους και τριών προσπαθει-
ών για τα άλµατα και τις ρίψεις.
●Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υπο-
ψηφίου ορίζεται ο µέσος όρος του αθροίσµα-
τος της καλύτερης επιµέρους επίδοσης µε το
ρω δοκιµασίες - εξετάσεις, είναι ενιαίες και αριστερό και µε το δεξί χέρι µε τους ίδιους
ισχύουν για όλες τις σχολές, εκτός ορισµένων όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υπο-
εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω. ψηφίους.
Ειδικότερα, οι κοινοί υποψήφιοι που δήλω- ●Οι υποψήφιοι -ες έχουν τη δυνατότητα εισα-
σαν τις Σχολές του Ναυτικού (ΣΝ∆, ΣΜΥΝ), γωγής στις σχολές προτιµήσεώς τους, εφόσον
αλλά µε άλλη σχολή πρώτης προτίµησης, θα επιτύχουν τα όρια επίδοσης, που προβλέπο-
εξετάζονται µε µέριµνα της σχολής πρώτης νται, για τη συγκεκριµένη σχολή.
προτίµησης και στην κολύµβηση, εφόσον κρί- ●Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι για να επιτύχουν
θηκαν κατάλληλοι στις λοιπές προκαταρκτικές τα όρια επίδοσης των αγωνισµάτων, καλό θα
εξετάσεις. είναι να έχουν εκ των προτέρων κατάλληλα
Οι κοινοί υποψήφιοι που έχουν δηλώσει και προετοιµασθεί.
τη Σχολή Ικάρων/Τµήµα Ιπταµένων αλλά µε ●Σε περίπτωση που για κάποιον υποψήφιο
άλλη σχολή πρώτης προτίµησης θα υποβλη- προκύψει πρόβληµα υγείας ή γυναικολογικής
θούν στη συνέχεια σε επιπλέον ειδικές δοκι- φύσης και έπειτα από επιτόπια εξέταση από
µασίες που προβλέπονται για τους Ιπταµένους, τον παρόντα ιατρό, µόνο πριν από τη διεξαγω-
εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές προ- γή κάποιου αθλήµατος, υπάρχει η δυνατότητα
καταρκτικές, συµπεριλαµβανοµένης και της κο- εξέτασης σε νέα ηµεροµηνία.
λύµβησης. ●Υποψήφιος που αγωνίστηκε σε κάποιο άθλη-
µα µπορεί να επανεξεταστεί µόνο σε περίπτω-
ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ση τραυµατισµού του, ο οποίος επιτόπου θα
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ βεβαιωθεί από τον ιατρό. Σε κάθε περίπτωση,
Η ψυχοµετρική δοκιµασία θα γίνει από επι- η επανεξέταση θα γίνει σε ηµεροµηνία εντός
τροπή αρµόδιων αξιωµατικών. Οι υποψήφιοι του χρονοδιαγράµµατος των προκαταρκτικών
θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιµασία (TEST εξετάσεων και στο σύνολο των αθλητικών δο-
Προσωπικότητας) και προφορική, για τη δια- κιµασιών.
πίστωση της καταλληλότητάς τους για σταδι-
οδροµία στις Ενοπλες ∆υνάµεις.
Κατώτερα όρια επίδοσης
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ κατά αγώνισµα και σχολή
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ανεξαρτήτως φύλου)
Η υγειονοµική εξέταση των υποψηφίων θα
γίνει στα νοσοκοµεία των Ενόπλων ∆υνάµεων, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
όπως θα καθορισθεί στο πρόγραµµα ων προ- ΣΣΕ/Οπλα,
καταρκτικών εξετάσεων των σχολών. ΣΝ∆, ΣΙ/ΙΠΤ
Οι επιτυχόντες στα ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ θα υποβά- ΣΜΥ/Οπλα
λουν υπεύθυνη δήλωσή τους, µε την οποία θα ΣΣΕ/Σώµατα,
αποδέχονται ότι για να φοιτήσουν στη σχολή ΣΙ/Μηχ., ΣΙ/ΕΑ, ΣΣΑΣ,
θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγο- ΣΑΝ,
ρευµένων ουσιών. Τα αποτελέσµατα των εξε- ΣΜΥ/Σώµατα, ΣΜΥΝ,
τάσεων θα είναι επώνυµα και θα διασφαλί- ΣΤΥΑ, ΣΥ∆
ζονται απόλυτα ως προσωπικά δεδοµένα. Η 1 ∆ρόµος 100 µ. 16» 17»
διαπίστωση θετικού δείγµατος θα συνεπάγεται 2 ∆ρόµος 1.000 µ. 4’ και 20» 4’ και
την απoµάκρυνσή τους. 30»
Οι υποψήφιοι που θα κριθούν κατάλληλοι 3 Αλµα σε ύψος µε φόρα 1,05 µ.
από τις Υγειονοµικές Επιτροπές στη συνέχεια 1,00 µ.
θα συµµετάσχουν στις προβλεπόµενες αθλη- 4 Αλµα σε µήκος µε φόρα 3,60 µ.
τικές δοκιµασίες. 3,60 µ.
Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκι- 5 Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)
µασιών θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφί- Μέσος όρος ρίψης µε το δεξί και το
ους, σύµφωνα µε το πρόγραµµα κάθε σχο- αριστερό χέρι. 4,50 µ. 4,40 µ.
λής. Οι αθλητικές δοκιµασίες διεξάγονται στις 6 Ελεύθερη κολύµβηση 50 µέτρων
αθλητικές εγκαταστάσεις των Στρατιωτικών για τη ΣΝ∆, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ. 2’ 2’
Σχολών.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΠΟΥΔΑΖΩ
Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2011 √5
ο βαθμός του ανθυποσμηναγού.

Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)


Η ΣΜΥ, με έδρα τα Τρίκαλα, ανήκει στο 2ο και
το 4ο πεδίο.
Η φοίτηση είναι διετής και οι απόφοιτοι από
τη Σχολή αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμο-
νής στις τάξεις του Στρατεύματος για 5 χρόνια
μετά την αποφοίτησή τους.
Με την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαί-
δευσης ονομάζονται μόνιμοι λοχίες και συ-
νεχίζουν την εκπαίδευσή τους για ένα χρόνο
(περίπου). Προάγονται στο βαθμό του ανθυπα-
σπιστή ύστερα από συνολικό χρόνο υπηρεσίας
9 - 12 χρόνων στους βαθμούς λοχία - επιλοχία
- αρχιλοχία.
Επειτα από 19 χρόνια υπηρεσίας ή 8 στο
βαθμό του ανθυπασπιστή προάγονται σε αν-
θυπολοχαγούς και εξελίσσονται ανάλογα. Κα-
ταληκτικός βαθμός είναι συνταγματάρχης για
τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή αντισυνταγμα-
τάρχης για τους μη κατόχους πτυχίου ΑΕΙ.

Μονίμων Υπαξιωματικών
Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
Η φοίτηση είναι διετής και οι απόφοιτοι ανα-
λαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις τάξεις
του Πολεμικού Ναυτικού επί 5 χρόνια μετά την
αποφοίτησή τους.
Οι σπουδαστές της Σχολής ύστερα από 2ετή
επιτυχή φοίτηση αποφοιτούν και ονομάζονται
κελευστές. Μετά την προαγωγή τους στο βαθ-
μό του σημαιοφόρου, μπορούν να εξελιχθούν
μέχρι και το βαθμό του αντιπλοιάρχου ή πλοί-
αρχου (εφόσον αποκτήσουν πτυχίο ΑΕΙ).

3ο πεδίο

Οσα πρέπει να γνωρίζετε


Αξιωματικών Νοσηλευτών
(ΣΑΝ)
Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υπο-
χρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την
αποφοίτηση είναι 8 χρόνια. Οι σπουδαστές της

για τις Στρατιωτικές Σχολές


Σχολής σε όλη τη διάρκεια της φοιτήσεώς
τους σπουδάζουν στο Τμήμα Νοσηλευτικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, συγχρόνως με τη
στρατιωτική τους εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι
της ΣΑΝ ονομάζονται ανθυπολοχαγοί, σημαι-
οφόροι ή ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον
Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο
H κατανομή ανά πεδίο, η διάρκεια φοίτησης, ο χρόνος υποχρεωτικής κατανέμονται.

παραμονής στο στράτευμα και οι καταληκτικοί βαθμοί των αξιωματικών 4ο πεδίο


Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Ο
(ΣΤΥΑ)
Η φοίτηση είναι διετής και ο χρόνος υποχρε-
ι σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχο- Οι απόφοιτοι της Σχολής είναι υποχρεωμένοι το Δημόσιο. Για τους σπουδαστές προβλέπεται ωτικής παραμονής στις τάξεις της ΠΑ είναι 5
λών που διαγράφονται για λόγους να μείνουν στο Στράτευμα: Οι ιατροί 12 χρόνια, μηνιαίο χρηματικό βοήθημα. χρόνια.
υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλό- οι κτηνίατροι, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους
τητας έχουν το δικαίωμα εγγραφής σε επόμενη 10 χρόνια και οι οικονομικοί, στρατολόγοι ψυ- Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) απονέμεται ο βαθμός του σμηνία. Μετά την
προτίμησή τους στο μηχανογραφικό δελτίο των χολόγοι 8 χρόνια. Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υπο- προαγωγή τους στο βαθμό του ανθυποσμη-
πανελλαδικών εξετάσεων, εφόσον συγκεντρώ- Οι καταληκτικοί βαθμοί των αξιωματικών χρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά ναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το
νουν την αντίστοιχη βάση εισαγωγής. που αποφοιτούν από τη ΣΣΑΣ είναι οι εξής: την αποφοίτηση είναι 8 έτη. Η Σχολή έχει δύο βαθμό του σμηνάρχου οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και
υποστράτηγος, υποναύαρχος ή υποπτέραρχος Τμήματα, Μαχίμων και Μηχανικών, στα οποία μέχρι το βαθμό του αντισμηνάρχου όσοι δεν
1ο και 3ο πεδίο για τους ιατρούς και οικονομικούς, υποστρά- εντάσσονται από την αρχή οι υποψήφιοι, σύμ- είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.
Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) τηγος για τους στρατολόγους - στρατιωτικούς φωνα με τη δήλωσή τους στο μηχανογραφικό
Η Σχολή διαιρείται σε δύο Πτέρυγες: Το Υγει- νομικούς συμβούλους, ταξίαρχος (ΣΞ ή ΠΑ) ή δελτίο. Οι ν. δόκιμοι μετά από επιτυχή φοίτηση 5ο πεδίο
ονομικό με Τμήματα το Ιατρικό, Οδοντιατρικό, αρχιπλοίαρχος για τους οδοντιάτρους, κτηνιά- αποφοιτούν με το βαθμό του σημαιοφόρου Υπαξιωματικών Διοίκησης
Φαρμακευτικό και Κτηνιατρικό, ανήκει στο 3ο τρους, φαρμακοποιούς και ψυχολόγους. ΠΝ. (ΣΥΔ)
πεδίο των Επιστημών Υγείας, πλην του Τμή- Η φοίτηση είναι διετής και ο χρόνος παραμο-
ματος Ψυχολόγων, το οποίο ανήκει στο 1ο 2ο και 4ο πεδίο Ικάρων (ΣΙ) νής στις τάξεις της ΠΑ μετά την αποφοίτηση
πεδίο. Στην Πτέρυγα των άλλων Σωμάτων Ευελπίδων (ΣΣΕ) Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υπο- είναι 5 χρόνια.
εντάσσονται το Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υπο- χρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους
Στρατολογικό (1ο Πεδίο) και το Οικονομικό χρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι 8 χρόνια. απονέμεται ο βαθμός του σμηνία. Μετά την
(5ο Πεδίο). αποφοίτηση είναι 8 χρόνια. Σε όλους τους επι- Η Σχολή έχει τρία Τμήματα, Ιπταμένων, Μη- προαγωγή τους στο βαθμό του ανθυποσμη-
Η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια για το Ιατρικό, 5 τυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του χανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας στα οποία ναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το
για το Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμα- ανθυπολοχαγού. εντάσσονται από την αρχή οι υποψήφιοι, σύμ- βαθμό του σμηνάρχου οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και
κευτικό Τμήμα και 4 χρόνια για το Οικονομικό, Ολα τα έξοδα φοίτησης (ενδιαίτηση - βιβλία - φωνα με τη δήλωση τους στο μηχανογραφικό μέχρι το βαθμό του αντισμηνάρχου όσοι δεν
Στρατολογικό και Τμήμα Ψυχολόγων. στολές -φαρμακευτική περίθαλψη) βαρύνουν δελτίο. Σε όλους τους αποφοίτους απονέμεται είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.