You are on page 1of 3

LYPHARD MELODY RICHARD CLAYDERMAN

C =70 PAUL DE SENVENILLE

´t t t t " t t t t "t t t t "t t t t t t "t t t t
" 4 t t "t t t t "t t t t t t "t t t t "t t t t t t "t t
>  " 4 t t t t "t t t t "t t t t "t t t t
1

t t
?  " 4 AA A
" 4 A "AA
À À t t tt tttt |
" " "t t t t "t t t t t t "t t t t "t t t t À t t
t c
3

 "t t t t "t t t t t t "t t t
> t t " t t •t t 
Àt Àtt tt ttt
?  " !||| ||
| tt( t t c tt ttttttttt
" t t
t tt
t
´ A
t tt tt tt tt | t t t t t t t t t Ç t ttt Ç t ó
" t t t t t !t # !
>" #
7

?
"
" tttt tt tt t t t t t t t t t t t t tt t t t # # ! t t t t t
t !t t tt t t!t t t
t
t tt t t t
t tt t
À À À Àt Àt À|
! |||| to|| oÀt À
ttt ttt || oÀ tt ttt
| ||| |||
tI
tt || tt || tt tt || tto
||
o
t ||
o o I
t
| tI I
tt ttt c
13

tI ! tI I
> || | t |
tt
! tt || t| | |
tt t t tt
t t

? ! t t t t !t t t t t t t t
t t t t tt t t t tt t t t ttt ttt t tt t t t ttttttt
t t t
À|
|| È À
Èt Èt t ! ||| ÇÇÇÇ tt Àttt À´ À Ào À ó
! | | t t | t t t
t t t tI | tt tt tt tt tt | ttt | tt t t
to I
t
t || tt tt t t tt tt
t o
e
19

t
I
>  t tY t oY
t t t t |
t || tÀtÀt À| tt tt
tt t t
ó o À À À À À
ó
? ! ttt tttt !t tt ttt t tt tttt
ttt tt t t
tt t t t t t t t
t t t t
Àt À tt t t
! ttt ttt tt t t t tItto|||À tÈ tÈ t È Èt tÈ |È È| È #t
t È|
|
!||
t́ t t
ttt
È
# "
t t t| t t tt c "
24

>  t t t t | | t #t t !t
?  ! tt t t t t t t t ót t t t t t t t # "
t t t t t
t t t t #t t#t t t t !t t t t  "
t t t &t
Page 1

t t t tt t t | t ý t tü tIoý tü tIoý tü tIoý t | t tt o o o t t Ioý ü I tý t o o ü tIoý tü I ü tIý tü t ý t o ü tIý tt Ioý ü I tý " t t o ü t ü tIý o ü t ü tIý t o I I o o I ü tIý ü t ý o o ü tIý ü tIý ü t ý " 29 >   ? ""  tt t t t t t t t t tt tt t t t t t t t tt t t t t t t tt t t t t t!t t t A t t t t tt t tü tIoý tü tIoý tü tIoý t t Ç ´ tt t t tt t tt tt tt t# t t t t t "" 34 t t t t t Ç t t !t !t t t tt >  ó • ? "" t t  t t t t t t t t t t t!t t t t t t t t t t t t t t tt t t t tt t t t t t t t t t t t# tt´tt t t t t tt t t t t t t tt t ttt ttttttt ttt " " t#tt t t ttttttt tt! t ttt !t t t t t t t t t #t tttt !t # # ! 39 >  t t t t ? "" t t t t t!  t t t tt t t !t t t t t t t t tt  t t t ## ! t tt t t t tt t t t t t (´) t t t À| À ||À t| ! t t t tt tt t | || tt || ! tt A | ttt ||| t o o A | 44 I I >  t t t| t| ! tA t A oY – t ? ! t t t t t t t t tt t tt tt tt t! t tt t tt tt tt t t tt tt t tt tt t t t t t t t t t t tt tt t t t À Àt Àt À|| À| Èt Ètt tt | À À | È t ! ttY tt || t | t tt tt || tt ||| o o t tttt t tt || | | t t tt tt t t t I t t t | c tI 48 >  o t| tt t t | t t t t t tt t t ttt t ó tt tt t ótt tt ? ! t t t tt Ç tt tt tt t t t t t t tt t tt t tt t t t t tt t t tt t t t tt t t t t t tÇ Ç Ç Ç ÐÀA Ñ Ð´À Àó À tt t t !AA À t ó ! A | || t t tt ttt ttt ttt tt tt ttt tt | | t d tt t | tt tt t t t t ttt 52  | tt t t t t t t tt || > À À | À À tt tt t t t t t !tttt ttttt !tttt ttttt ttttttt ttttttt ?  ! tt t t t t t tt t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t Àt À tt t tt tt t tIto|| À Èt Ètt Ètt Ètt tÈ È ÈÈ| ! t tt t À tt tt|| ttt tt tt tt t || c #|| Èt Èt 56 >  t t t | | t #t À ótt t t t t t t t tt ?  ! tt t t tt t t t t t t t tt t t t t t tt t t t t t t#t t t tt t tt t t tt t t t t t t t t t t t #t t Page 2 .

 tt t t t t t t t t | t Page 3 . È| t́ t t t t t tt tt | t t t tt tt | t t t 60 ! !||| t#t t # "" t t t t t t t t t >  t t  ?  ! !t t t t t  # "" t t t t t t t t t t t t t tt tt t tt ttt &t t t t t t t t !t t t t t t tt t t t t t t t t t tÇ ´ t tÇ A t t t t t tt t t t t tt t t t !t t t t t!t t t tt t #t ttttt t "" t 66 >  ó • ? "  " t t t t t t t t t t t t!t t t t t t t t t t t t t tt t t t t t t t t t t t ÀÀÀ À À t t t t t t ´ t t t t t t tt tt t tt t "" t#t t t t t # t t t t t tt tt t t tt!t t tt t t t t t !t t tt t t t t t t t t t tt tt!t t tt t t #t t t 71 > t !t ? t t t " " t tt tt t t !t t t t t t t t t ttt  t t t t t t t t t t t t t t t t ( ´) t t t t tt t t t t t t t t t t# t tt t t t t "" !t t t e t#tt t t t t t!t t t t t tt t#t t tt t # t t́t tt t tt tt t t tt!t t tt tt 76 > • ?" t t t " t t t t t t tt t t t tt t ttt t tt tt t t !t t !t t t t t t t t t t t ´ t t)t t!t t t t t ttt ttt tttt t tt t " t t t t t t t t t t t t t #t t t t t t !t t t t t t t t t t t t A ( " tt t t 81 >  t t t! t ? "" t t t t t | t t  t t AA rit.