You are on page 1of 12

El Franquisme

 Règim de dictadura militar, encarnada en el


General Franco, que va tenir un caràcter
feixistitzant.
 36 anys:
 Primer Franquisme (1939-1959). AUTARQUIA
 Règim totalitari (1939-1945)
 Nacional-catolicisme (1945-57)
 Crisis (1957-59)
 Segon Franquisme (1959-1975). DESARROLLISMO
 Tecnocràcia (1959-69)
 Crisis (73-75)
Bases socials i polítiques I

Anticomunisme, rebuig separatisme,


duresa ordre públic
Exèrcit

Patriotisme, autoritarisme, sindicalisme vertical, estatalis


Falange
“Movimiento Nacional” des del 1937

Legitimadora del sistema.


Església “Cruzada” contra l’ateisme marxista
Bases socials i polítiques II
Carlistes Càrrecs

Monàrquics
Sseparació
en no
restaurar-
Donjuanistes
se la
Famílies del monarquia
Règim Membres de
constitucio
l’Opus
nal
Tecnòcrates (1960) Dei.
Règim autoritari
modernitzat
Franquistes purs Incondicionals del
Caudillo

Finals Búnquer
franquisme inicis
Principis ideològics
Visió unitària
d’Espanya
Anticomunisme Nacional-patriotisme“Unidad de Destino
en lo Universal”

Jerarquia Estat
Corporatiu
Disciplina Nacional-sindicalisme
Sindicats
Autoritarisme Verticals
Austeritat OSE, 1940
Religió i moral
Virilitat catòliques
Nacional-catolicisme
Concordat, 1953
pa de règim autoritari (1939-
Hegemonia Falangista Segona Guerra Mundial
Franco es declara neutra
193
9 No beligerància
194Trobades amb Hitler i Mussolini
0 per recuperar Gibraltar i ocupar
territoris Nord d’Àfrica
Refús de Hitler

División Azul al Front Soviètic


Sindicats Verticals
Frente de Juventudes, SEU Entrada EUA en la Guerra
194
Sección Femenina Avenç aliats irreversible
2
Ley de Cortes (1942)Procuradors
Segona llei Fonamental) Retorn a la neutralitat
194
No funció legislativa
3
Estat Corporatiu Feixista
acional-catolicisme (1945-195

educció hostilitats democràcies


Aïllament internacional fins 1

Canvi llenguatge verbal i Retirada


gestual d’Ambaixadors
Excepte Argentina,
Creació de la Democràcia Portugal i
orgànica
El Vaticà
Fora del Pla Marshall i
l’ONU
1945 Tercera Llei Fonamental: Posicionament internacional des de 195
Fuero de los Españoles
Suport
econòmic
Acord hispano-americà
1945 Quarta Llei Fonamental:
Ley de Referéndum Nacional Bases
militars
Retorn Ambaixadors
1947 Cinquena Llei Fonamental:
Ley de Sucesión a la Jefatura del EstadoConcordat Santa Seu,
1953
Ingrés ONU, 1955
Autarquia
Retorn finques
Principis expropiades
Reforma tècnica
Agricultura Regadiu
Autosuficiè Aïllamen
Assentament
ncia Intervenció
t
colons
Organismes
estatal
Reglamentació
Servicio Nacional de
importacions/exportac
Concentración
ions
Mercat Intervingut: Parcelaria
Regulació preus
Racionament Servicio Nacional
Trigo
Indústria
provoquen Instituto Nacional de
Estat Inversor.Colonización
Monopoli
Escassetat de
béns INI (1941) Creació empreses:
Mercat Negre:
SEAT, RENFE, ENDESA, Iberia
Inflació
Salaris baixos x reducció Dèficit balança pagaments:
demanda importació mat. Primeres,
Pèrdua llocs treball: Fam i
energètiques,…
Ell Segon Franquisme (1959-1975
Apropament Europa comunitària Reforma Administració pública
Acords comercials Ley de Prensa(1966)
Política
Política exterior interior

Pactes bilaterals amb els EUA. Principios fundamentales


6a
del Movimiento (1958)
La Tecnocràcia
Pressions diplomàtiques Ley Orgánica del Estado
domini de 7
per recuperar (1966)
Gibraltar l’Opus Dei(57-69) a

Política
colonial
Política
Independència de Guinea Ecuatorial econòmica
Cessió d’Ifni a Marroc Pla de liberalització econòmica
Acord de repartiment del 1959
Sahara entre Mauritània i Marroc….
CREIXEMENT ECONÔMIC
El Desarrollisme (1959-1973)
1959
Plan de liberalización
económica
Desaparició progressiva controls govern
1960- Apertura mercats exteriors
“Planes de Facilitats importacions
1973 Facilitats empreses estrangeres per instal.lar-se a Espa
Desarrollo”
Creixement Crèdits internacionals
Objectiuseconomia
Impuls zones Reducció despesa excessiva Estat
industrials Congelació salaris

Comisaria Plan Desarrollo,


Primer Plan(1964-67) Increment PNB, però sense fren
1966
Convertida e Ministerio de
inflació. Sector públic no arriba al 50% objectius
n Planificación, 1973
Segon Plan (1968-71) Descens inflació. Millora balanç
impulsor

Pagaments

Tercer Plan (1972-75). Taxes creixement altes


Laureano López interrompudes per crisi mundial
Rodó
anç dels Plans de desenvolupam
POSITIU NEGATIU

•Desequilibris socials i
•Sanejament balança interregionals
pagaments •Importància empreses
•Urbanització de la societat
estrangeres
•Creixement de les classes•Migracions interiors i
mitjanes exteriors
•Apertura a l’exterior •Creixement anàrquic i
•Apertura comerç exterior desmesurat de
•Turisme les ciutats
•Desarrelament i pèrdua
valors tradicionals
Política interior 1969- 1973
El declivi del règim
 Conflictes falangistes(Fraga)-tecnòcrates (López-Rodó)

 Llei de Premsa (1966). Supressió censura prèvia. Substitució per multes…

 Llei de llibertat religiosa (1967)

 Nomenament Juan Carlos com a successor, (1969)

 Llei d’Educació (1970)

 Separació entre Cap de l’Estat i Cap del Govern:


 Carrero Blanco, Jefe del Gobierno (1973). Triomf sector immobilista.
Mort per ETA en atemptat al seu cotxe (20-12-73)
El final del Règim . Crisi
1973-75
 Gener 1974. Govern de Carlos Arias Navarro. Promesa de
tolerància, realitat d’immobilisme enmig de crisi econòmica,
social i política
 Espíritu del 12 de Febrero, programa de suposada reforma
política

 Estatut d’Associacions (1974)

 “Dret de vaga” (1975)

 Llei Antiterrorista (1975)

 Penes de Mort (Puig Antich, …)

 20 Novembre 1975: Mort de Franco