You are on page 1of 46

| 


6  
ƳǏLjıNjǗǐ ljĮLj İljIJƿNJİıdž ıİnjĮǏǁǔnj Javascript. 
ƩİįǎNjƿnjĮ ljĮLj NjİIJĮǃNJdžIJƿǐ. 
ƷİNJİıIJƿǐ. 
ƪnjIJǎNJƿǐ ıǑnjLJǀljdžǐ. 
ƪnjIJǎNJƿǐ İȺĮnjƾNJdžǓdžǐ. 
ƶǑnjĮǏIJǀıİLjǐ. 
ƠIJǎLjNjİǐ ıǑnjĮǏIJǀıİLjǐ.

m

 
  
Ô JavaScript İǁnjĮLj NjLjĮ DŽNJǙııĮ
ıǑDŽDŽǏĮijǀǐ ıİnjĮǏǁǔnj (scripting
language) ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ njĮ
ȺǏǎıLJƿıİLj İijƿ ljĮLj įLjĮNJǎDŽLjljǗIJdžIJĮ
(ĮNJNJdžNJİȺǁįǏĮıdž, įLjĮįǏĮıIJLjljǗIJdžIJĮ,
interactivity) ıIJLjǐ LjıIJǎıİNJǁįİǐ NjĮǐ.À  .

  ƩdžNjLjǎǑǏDŽǁĮ ĮNJNJdžNJİȺLjįǏĮıIJLjljǙnj LjıIJǎıİNJǁįǔnj. · . ƩǑnjĮNjLjljǀ ĮnjĮȺǏǎıĮǏNjǎDŽǀ ljĮLj İȺİǍİǏDŽĮıǁĮ IJǔnj ȺİǏLjİǒǎNjƿnjǔnj IJdžǐ LjıIJǎıİNJǁįĮǐ ȺǎǑ ƿǒİLj ijǎǏIJǔLJİǁ ıIJǎ browser IJǎǑ ǒǏǀıIJdž ƶǘnjįİıdž Njİ IJLjǐ ijǗǏNjİǐ. İȺLjljǘǏǔıdž IJǔnj ȺİǏLjİǒǎNjƿnjǔnj IJdžǐ ijǗǏNjĮǐ.

À  .

įdžNjLjǎǑǏDŽǁĮ ĮNJNJdžNJİȺLjįǏĮıIJLjljǙnj banners Njİ IJǎ ǒǏǀıIJdž).  6ǏǎıLJǀljdž İLjįLjljǙnj İijƿ ljǁnjdžıdžǐ (İLjljǗnjİǐ ȺǎǑ İNjijĮnjǁDžǎnjIJĮLj ǀ ĮNJNJƾ- DžǎǑnj Njİ IJdž NjİIJĮljǁnjdžıdž IJǎǑ įİǁljIJdž. ü . 6ǏǎıLJǀljdž NjdžnjǑNjƾIJǔnj ȺǎǑ ljǑNJǎǘnj ǀ ĮNJNJƾDžǎǑnj ıIJdž DŽǏĮNjNjǀ ljĮIJƾıIJĮıdžǐ IJǎǑ browser. ƪNjijƾnjLjıdž NjdžnjǑNjƾIJǔnj ıIJǎ ǒǏǀıIJdž NjƿıĮ ıIJdž ıİNJǁįĮ ǀ ıİ njƿǎ ȺNJĮǁıLjǎ.

.

  .

ȺǏǎIJǎǘ ȺǏǎǒǔǏǀıǎǑnj ıIJdžnj İljIJƿNJİıdž. Ô JavaScript İǁnjĮLj NjLjĮ DŽNJǙııĮ įLjİǏNjdžnjİǑIJǀ (Interpreted). † . O browser İljIJİNJİǁ ljƾLJİ DŽǏĮNjNjǀ IJǎǑ script ljĮLJǙǐ ijIJƾnjİLj ıİ ĮǑIJǀnj.  åİǏLjljƿǐ DŽNJǙııİǐ ȺǏǎDŽǏĮNjNjĮIJLjıNjǎǘ ȺǏƿȺİLj njĮ NjİIJĮDŽNJǔIJIJǁDžǎnjIJĮLj (compiled) ǀ njĮ NjİIJĮijǏƾDžǎnjIJĮLj ıİ ljǙįLjljĮ NjdžǒĮnjǀǐ.

įdžNJĮįǀ NjLjĮ ıİLjǏƾ İnjİǏDŽİLjǙnj ȺǎǑ LJĮ ĮljǎNJǎǑLJǀıİLj ǎ İǏNjdžnjİǑIJǀǐ ǀ ǎ džLJǎȺǎLjǗǐ ƠnjĮ Web Script ȺĮǏƿǒİLj ĮnjIJǁıIJǎLjǒǎ IJǘȺǎ ǎįdžDŽLjǙnj (İnjIJǎNJǙnj) DŽLjĮ IJǎnj ijǑNJNJǎNjİIJǏdžIJǀ (browser). ¦ ! åLjĮ IJĮLjnjǁĮ ǀ ƿnjĮ ƿǏDŽǎ ĮljǎNJǎǑLJİǁ ƿnjĮ ıİnjƾǏLjǎ (script). ´ .

å" #.

    ƠnjĮ script ıIJdž Javascript NjȺǎǏİǁ njĮ İljIJİǁnjİIJĮLj ĮȺǗ NjLjĮ DŽǏĮNjNjǀ ƿǔǐ ȺǎNJǑıǘnjLJİIJİǐ İijĮǏNjǎDŽƿǐ NjİDŽƾNJdžǐ ljNJǁNjĮljĮǐ. Ë .

NjȺǎǏİǁ įİ njĮ İljIJİNJİıIJİǁ ĮNjƿıǔǐ ǀ ǗIJĮnj NJĮNjǃƾnjİLj ǒǙǏĮ ƿnjĮ ıǑNjǃƾnj (event). l . ¦ "" $%   Ƴ ljǙįLjljĮǐ IJdžǐ JavaScript DŽǏƾijİIJĮLj ıİ ljĮLJĮǏǗ ljİǁNjİnjǎ (ASCII NjǎǏijǀ) İnjıǔNjĮIJǙnjİIJĮLj NjƿıĮ ıIJǎnj ljǙįLjljĮ IJdžǐ HTML.

.

    ƷĮ ıİnjƾǏLjĮ IJdžǐ Javascript NJƿNjİ ǗIJLj İǁnjĮLj ıİnjƾǏLjĮ ȺǎǑ IJǏƿǒǎǑnj ıIJdž NjİǏLjƾ IJǎǑ ȺİNJƾIJdž (client-side). ƒ . ƪǁnjĮLj NjLjĮ ljĮIJdžDŽǎǏǁĮ ȺǏǎDŽǏĮNjNjƾIJǔnj ȺǎǑ İljIJİNJǎǘnjIJĮLj ıIJdžnj ȺNJİǑǏƾ IJǔnj ǒǏdžıIJǙnj ǎLj ǎȺǎǁǎLj İȺLjıljƿȺIJǎnjIJĮLj ljƾȺǎLjǎ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjǎ Web site ȺǎǑ ȺǏǎıijƿǏİLj ĮǑIJƾ IJĮ ȺǏǎDŽǏƾNjNjĮIJĮ ıİ ıǑnjįǑĮıNjǗ Njİ IJĮ ȺİǏLjİǒǗNjİnjĮ IJǎǑ site (LjıIJǎıİNJǁįİǐ).

ƒƒ . Ʒǎ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ĮǑIJǗ İǁnjĮLj İnjıǔNjĮIJǔNjƿnjǎ ıIJǎ browser IJǎǑ İljƾıIJǎIJİ ǒǏǀıIJdž.  ¦   Ô İljIJƿNJİıdž IJǔnj ıİnjĮǏǁǔnj DŽǁnjİIJĮLj ĮȺǗ ƿnjĮ ȺǏǗDŽǏĮNjNjĮ ȺǎǑ ljĮNJİǁIJĮLj NjdžǒĮnjǀ İljIJƿNJİıdžǐ ıİnjĮǏǁǔnj.

M.

 ƶİnjƾǏLjĮ ıIJǎ head İljIJİNJǎǘnjIJĮLj Njİ ǃƾıdž IJLjǐ İnjƿǏDŽİLjİǐ IJǎǑ ǒǏǀıIJdž. ıǘnjǎNJǎ ıǑnjĮǏIJǀıİǔnj.    & ' Ƴ ǎǏLjıNjǗǐ İnjǗǐ ıİnjĮǏǁǎǑ Javascript NjƿıĮ ıİ NjLjĮ HTML LjıIJǎıİNJǁįĮ NjȺǎǏİǁ njĮ DŽǁnjİLj ĮnjƾNjİıĮ ıİ İIJLjljƿIJİǐ <script language = ³javascript´> «« </script> ƶǘnjįİıdž Njİ İǍǔIJİǏLjljǗ ıİnjƾǏLjǎ <script language = ³javascript´ src = ³myexternal. ƒm .js´> «« </script> ƶİnjƾǏLjĮ ıIJǎ body İljIJİNJǎǘnjIJĮLj ǗIJĮnj ijǎǏIJǙnjİIJĮLj dž ıİNJǁįĮ.

 </script> </body> ƒ ... ¦ ()*+ <html> <head> </head> <body> <script language="javascript"> ..

¦  .

.. <html> <head> <script language="javascript"> . </script> </head> ƒ· ..

-.write() ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁIJĮLj DŽLjĮ njĮ NjȺǎǏǎǘNjİ njĮ İNjijĮnjǁıǎǑNjİ ljİǁNjİnjǎ ıIJdžnj ǎLJǗnjdž IJǎǑ ijǑNJNJǎNjİIJǏdžIJǀ NjƿıĮ ĮȺǗ İnjIJǎNJƿǐ IJdžǐ JavaScript./'0. Ô%*). ! Ô İnjIJǎNJǀ document. ƒü .

/'0.4 1.67 84 *).-.()*+4 1. *).-.5. ! 12-34 1()*+4 1 3/5. 9:   7! 1.2-34 Ġ ./'0.

ƒ´ . <    =>?@ dž ĮǍǁĮ IJdžǐ JavaScript. LJĮ ijĮnjİǁ ǗIJĮnj ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǀıǎǑNjİ İnjIJǎNJƿǐ İNJƿDŽǒǎǑ. ǗȺǔǐ İǁnjĮLj dž A. DŽLjĮ njĮ NjȺǎǏǎǘNjİ njĮ İNjijĮnjǁıǎǑNjİ įLjĮijǎǏİIJLjljǗ ljİǁNjİnjǎ ĮnjƾNJǎDŽĮ Njİ IJdžnj IJLjNjǀ ljƾȺǎLjǔnj NjİIJĮǃNJdžIJǙnj ǀ ĮnjƾNJǎDŽĮ Njİ IJLjǐ İȺLjNJǎDŽƿǐ ȺǎǑ ƿǒİLj ljƾnjİLj ǎ ǒǏǀıIJdžǐ.

ƒË . Ô% *).* åİ ĮǑIJǀ IJdžnj İnjIJǎNJǀ İNjijĮnjǁDžİIJĮLj dž džNjİǏǎNjdžnjǁĮ IJİNJİǑIJĮǁĮǐ IJǏǎȺǎȺǎǁdžıdžǐ NjLjĮǐ LjıIJǎıİNJǁįĮǐ.-./'3?)*A.

/'3?)*A.lastModified) </script> </body> </html> ƒl .write("ÔNjİǏǎNjdžnjǁĮ IJİNJİǑIJĮǁĮǐ IJǏǎȺǎȺǎǁdžıdžǐ IJdžǐ ıİNJǁįĮǐ : ") document. *).write(document.-.* <html> <body> <script language="JavaScript"> document.

m . 6" À " B 6 #& åȺǎǏǎǘNjİ njĮ İNjijĮnjǁıǎǑNjİ ƿnjĮ ƾNJNJǎ ȺĮǏƾLJǑǏǎ (įİǑIJİǏǎDŽİnjƿǐ ǀ İıIJLjĮıNjƿnjǎ) İljIJǗǐ ĮȺǗ IJǎ ǃĮıLjljǗ ȺĮǏƾLJǑǏǎ IJǎǑ ijǑNJNJǎNjİIJǏdžIJǀ ljĮLj njĮ IJǎȺǎLJİIJǀıǎǑNjİ NjƿıĮ ı¶ ĮǑIJǗ IJĮ ȺİǏLjİǒǗNjİnjĮ İnjǗǐ ƾNJNJǎǑ HTML İDŽDŽǏƾijǎǑ.

 } </script> </head> </html> mƒ . o/*)0').open("page01./ ! <html> <head> <script language="JavaScript"> function WinOpen() { window. "toolbar=yes").html". "Window1".

6 C " È È È .

 .

     È! .

 È! È" È È .

 .

"  #  $  È! È.

 ”  .

  % È!.

 È!" È! mm .

À C å D .

m . false. Ʃİnj DŽǁnjİIJĮLj įLjƾljǏLjıdž NjİIJĮǍǘ ĮljİǏĮǁǔnj ljĮLj ȺǏĮDŽNjĮIJLjljǙnj.14) ĮNJijĮǏLjLJNjdžIJLjljƾ (Ⱥ. ƳLj ǃĮıLjljǎǁ IJǘȺǎLj įİįǎNjƿnjǔnj ȺǎǑ NjȺǎǏİǁ njĮ įLjĮǒİLjǏLjıIJİǁ ljƾȺǎLjǎǐ Njƿıǔ İnjǗǐ ıİnjĮǏǁǎǑ Javascript İǁnjĮLj: ĮǏLjLJNjdžIJLjljƿǐ IJLjNjƿǐ (Ⱥ.ǒ. 4. 3. ³hello world´) NJǎDŽLjljƿǐ IJLjNjƿǐ true.ǒ.

À C å D .

mycars[2] = "BMW". var mycars = new Array(). IJLjNjƿǐ. ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǙnjIJĮǐ IJdž NJƿǍdž ljNJİLjįǁ var ljĮLj IJǎ ǗnjǎNjĮ IJdžǐ NjİIJĮǃNJdžIJǀǐ. Ʃİnj ljĮLJǎǏǁDžİIJĮLj IJǘȺǎǐ NjİIJĮǃNJdžIJǀǐ m· . ĮNJijĮǏLjLJNjdžIJLjljƾ ljĮLj NJǎDŽLjljƿǐ carname = ³lucile´. ƳLj NjİIJĮǃNJdžIJƿǐ İǁnjĮLj ıǑNjǃǎNJLjljƾ & ǎnjǗNjĮIJĮ Njİ IJĮ ǎȺǎǁĮ NjȺǎǏİǁ njĮ  DŽǁnjİLj ĮnjĮijǎǏƾ ıİ ĮǏLjLJNjdžIJLjljƿǐ x = 7. mycars[1] = "Volvo". åLjĮ NjİIJĮǃNJdžIJǀ NjȺǎǏİǁ njĮ įdžNJǔLJİǁ mycars[0] = "Saab". IJLjNjƿǐ.

 .

ƯǎDŽLjljǎǁ IJİNJİıIJƿǐ. ƩǑĮįLjljǎǁ IJİNJİıIJƿǐ. mü . ƶǑDŽljǏLjIJLjljǎǁ IJİNJİıIJƿǐ. INJĮııLjljǎǁ IJİNJİıIJƿǐ ȺǎǑ NjȺǎǏǎǘnj njĮ ǒǔǏLjıIJǎǘnj ıİ 6 ljĮIJdžDŽǎǏǁİǐ: ƧǏLjLJNjdžIJLjljǎǁ IJİNJİıIJƿǐ.

.

¦ #% .

È È È" È" È .

 .

 È .

 .

 È)-  -2 %' È"+ È!" %' 4..  ' ( ' (   %  (%(  È)* '  (  %'  12 È"+  È!" %' 3 3 " #  )* .

 /È!" %' 4. 4 " #  *2 %' È" .

 4 " # 2 È! .

 %' 56 #  ' / È.

 0 &.

   %%% È! .

 È!.

 È!" È!" È! È! m† .

.

 E .

È È È" È" È .

 .

 È .

 .

 * *  * È)* 77 '  È)*  %' 0 "  7  %' 0 "  7  %' È" ! %' È" ! 7) È! .

 È!" È! .

 È! È!" È! m´ .

¦ % .

 åLjĮ ıǑnjƾǏIJdžıdž  .

  ƧljǎNJǎǑLJİǁ IJǎ ǗnjǎNjĮ IJdžǐ ıǑnjƾǏIJdžıdžǐ ljĮLj .8 ǎǏǁDžİIJĮLj  ' 9   * / % 77 ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjǙnjIJĮǐ IJdž : . NJƿǍdž ljNJİLjįǁ function. : .

 NjLjĮ NJǁıIJĮ !! :*8 )8 >8 )=18 )***. mË . &  & < & < & 8 :*8 )8 =8 18 )*.% ȺĮǏĮNjƿIJǏǔnj.

½ .

¦ % .

ƧȺǎIJǁNjdžıdž İljijǏƾıİǔnj. åİIJĮIJǏǎȺƿǐ ĮȺǗ ƿnjĮ IJǘȺǎ įİįǎNjƿnjǔnj ıİ ƿnjĮ ƾNJNJǎ. ƩdžNjLjǎǑǏDŽǁĮ ǃǎdžLJdžIJLjljǙnj ȺĮǏĮLJǘǏǔnj. ‹ȺƾǏǒǎǑnj įLjƾijǎǏİǐ ǃǎdžLJdžIJLjljƿǐ ıǑnjĮǏIJǀıİLjǐ ȺǎǑ ȺǏǎıijƿǏİLj ƿIJǎLjNjİǐ dž Javascript: ƠNJİDŽǒǎǐ IJǘȺǎǑ įİįǎNjƿnjǔnj. ml .

| o =>?@FG? .

 C .

H I  J K .

 ƠnjĮ ĮnjIJLjljİǁNjİnjǎ. Njƿıǔ IJdžǐ ljNJƾıdžǐ Form. ljNJȺ. links. ĮȺǗ IJǎ ǗnjǎNjĮ IJdžǐ ijǗǏNjĮǐ.).). Anchor.ǒ. ijǗǏNjİǐ. ǒĮǏĮljIJdžǏǁDžǎnjIJĮLj ĮȺǗ ƿnjĮ ȺǁnjĮljĮ ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒİLj IJĮ İȺLjNjƿǏǎǑǐ ıǑnjLJİIJLjljƾ ıIJǎLjǒİǁĮ NjLjĮǐ ijǗǏNjĮǐ. ƷĮ İȺLjNjƿǏǎǑǐ ĮǑIJƾ ıIJǎLjǒİǁĮ ĮȺǎIJİNJǎǘnj IJĮ ĮnjIJLjljİǁNjİnjĮ IJdžǐ LjıIJǎıİNJǁįĮǐ.ǒ. ĮnjǀljİLj ıİ ljƾȺǎLjĮ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjdž DOM ljNJƾıdž (Ⱥ.ǒ.). ƶǘNjijǔnjĮ Njİ IJǎ DOM NjLjĮ LjıIJǎıİNJǁįĮ ĮȺǎIJİNJİǁIJĮLj ĮȺǗ İȺLjNjƿǏǎǑǐ ıIJǎLjǒİǁĮ įLjĮijǎǏİIJLjljǙnj İLjįǙnj (Ⱥ. ljNJȺ. ljNJȺ. Button. ĮnjƾNJǎDŽĮ Njİ IJǎ İǁįǎǐ IJǎǑ. Form. (Ⱥ. ǗNJİǐ ǎLj ijǗǏNjİǐ. ƻǐ ljĮIJƾıIJĮıdž İnjǗǐ ĮnjIJLjljİLjNjƿnjǎǑ ǎǏǁDžǎǑNjİ IJLjǐ IJǏƿǒǎǑıİǐ IJLjNjƿǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑnj ǎLj LjįLjǗIJdžIJİǐ IJǎǑ ĮnjIJLjljİLjNjƿnjǎǑ ljƾȺǎLjĮ ǒǏǎnjLjljǀ ıIJLjDŽNjǀ ȺǎǑ ƿȺİIJĮLj IJdž ijǗǏIJǔıdž IJdžǐ LjıIJǎıİNJǁįĮǐ ıIJǎnj browser ljƾȺǎLjǎǑ ǒǏǀıIJdž. ƒ . ljǎǑNjȺLjƾ.

I  J " .

ĮnjIJLjįǏƾ ıIJLjǐ İnjƿǏDŽİLjİǐ IJǎǑ ǒǏǀıIJdž. Njİ ĮǑIJǗ IJǎnj IJǏǗȺǎ NjLjĮ LjıIJǎıİNJǁįĮ DŽǁnjİIJĮLj įLjĮįǏĮıIJLjljǀ . ƶǑnjǎNJLjljƾ. Ô LjıIJǎıİNJǁįĮ NjȺǎǏİǁ njĮ ȺİǏLjƿǒİLj ljƾȺǎLjǎ ıİnjƾǏLjǎ IJǎ ǎȺǎǁǎ ıǑıǒİIJǁDžİIJĮLj Njİ IJdž įdžNjLjǎǑǏDŽǁĮ IJǎǑ DŽİDŽǎnjǗIJǎǐ. įdžNjLjǎǑǏDŽİǁIJĮLj ƿnjĮ ĮnjIJǁıIJǎLjǒǎ DŽİDŽǎnjǗǐ (Ⱥ.ǒ. onclick event). åİ ǃƾıdž IJǎ DOM. ȺƾIJdžNjĮ İnjǗǐ ljǎǑNjȺLjǎǘ). Ʒǎ ıİnjƾǏLjǎ LJĮ İljIJİNJİıIJİǁ NjİIJƾ IJdž įdžNjLjǎǑǏDŽǁĮ IJǎǑ DŽİDŽǎnjǗIJǎǐ. m . IJĮ ĮnjIJLjljİǁNjİnjĮ ljƾȺǎLjǔnj ljNJƾıİǔnj ıǒİIJǁDžǎnjIJĮLj Njİ ıǑDŽljİljǏLjNjƿnjĮ DŽİDŽǎnjǗIJĮ (events).ǒ. Ô ıǑıǒƿIJLjıdž ĮǑIJǀ ƿǒİLj IJdžnj İǍǀǐ ƿnjnjǎLjĮ: ƣIJĮnj ƿnjĮǐ ǒǏǀıIJdžǐ İljIJİNJİǁ ljƾȺǎLjĮ İnjƿǏDŽİLjĮ ȺǎǑ İNjȺNJƿljİLj IJǎ ĮnjIJLjljİǁNjİnjǎ NjLjĮǐ LjıIJǎıİNJǁįĮǐ (Ⱥ.

6   Window Document Form Button. Textarea Math. Radio Select Text. String . Checkbox. Date.

o/*)0 ÿİnjLjljƾ dž ljNJƾıdž Window ljĮLJǎǏǁDžİLj IJLjǐ ǃĮıLjljƿǐ LjįLjǗIJdžIJİǐ IJǔnj ȺĮǏĮLJǘǏǔnj İnjǗǐ browser ıIJĮ ǎȺǎǁĮ ijǎǏIJǙnjǎnjIJĮLj ǎLj ıİNJǁįİǐ IJǎǑ site ȺǎǑ İȺLjıljƿȺIJİIJĮLj ljƾȺǎLjǎǐ ǒǏǀıIJdžǐ. È È È .

 .

&! .

'% È! .  .  . '%?1*81* .

 È! È" È .

 .

&! .

 . '' '%.

'% %' 0  6. '6 È! .6686686' =**8  )**6 .

 È .

 .

 ! È!" · ." @ 6. '6  #.

IJĮ links ljNJȺ.ǒ. IJǎnj IJǁIJNJǎ IJdžǐ. 6. ü ./ Ô ljNJƾıdž Document ljĮLJǎǏǁDžİLj IJLjǐ ǃĮıLjljƿǐ LjįLjǗIJdžIJİǐ IJǔnj ıİNJǁįǔnj ȺǎǑ ijǎǏIJǙnjǎnjIJĮLj ıIJĮ ȺĮǏƾLJǑǏĮ IJǎǑ browser ljƾȺǎLjǎǑ ǒǏǀıIJdž. IJLjǐ ijǗǏNjİǐ IJĮ applets. ƧȺǗ IJLjǐ ǃĮıLjljǗIJİǏİǐ LjįLjǗIJdžIJİǐ İnjǗǐ ĮnjIJLjljİLjNjƿnjǎǑ Document İǁnjĮLj ĮǑIJƿǐ ȺǎǑ įǁnjǎǑnj ȺǏǗıǃĮıdž ıİ ĮnjIJLjljİǁNjİnjĮ ȺǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǎǘnj ıIJĮ İȺLjNjƿǏǎǑǐ ıIJǎLjǒİǁĮ IJdžǐ LjıIJǎıİNJǁįĮǐ ıIJdžnj ǎȺǎǁĮ ĮnjIJLjıIJǎLjǒİǁ IJǎ ĮnjIJLjljİǁNjİnjǎ Document.-.ǒ. 6. IJĮ ǒǏǙNjĮIJĮ ȺǎǑ ǒǏdžıLjNjǎȺǎLjİǁ dž LjıIJǎıİNJǁįĮ. F). IJǎ ȺǗIJİ ĮNJNJƾǒLJdžljİ IJİNJİǑIJĮǁĮ ijǎǏƾ.

-. F)./ È È È .

 .

&! .

  A'(  '( %.

&! 8 .

  &È È"  "  (@ 3BA/È!"È! '( %' & '( % È! .

 È! È" È .

 .

" .  ' C  # A'( È!" È! † .

F)./ È È È .-.

 .

&! .

  D  & %?5  &% 0@ &%%" # $ ' &%0.

 È! .

 È! È" È )   #D0   È! ) È.

$ #     È!.

 È!" È! ´ .

 ÿİnjLjljƾ dž ȺǏǗıǃĮıdž ıİ ƿnjĮ ĮnjIJLjljİǁNjİnjǎ ȺǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒİǁ ıİ NjLjĮ ijǗǏNjĮ DŽǁnjİIJĮLj Njƿıǔ IJǎǑ ĮnjIJLjljİLjNjƿnjǎǑ Document ȺǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒİǁ ıIJdžnj LjıIJǎıİNJǁįĮ ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒİLj IJdž ijǗǏNjĮ. /)- Ô ljNJƾıdž Form ljĮLJǎǏǁDžİLj IJLjǐ ǃĮıLjljƿǐ LjįLjǗIJdžIJİǐ ĮnjIJLjljİLjNjƿnjǔnj ȺǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǎǘnj ıİ HTML ijǗǏNjİǐ. Ë .

/)- È È È .

 .

&! .

   E  %?53 % È! .

 È! È" È 3 A2 È .

 .

& F=*È" ! 92 È .

 .

& F=*È" ! È" ! È .

 .

"  # E E È! È!" È! l .

 ÿİnjLjljƾ dž ȺǏǗıǃĮıdž ıİ ƿnjĮ ĮnjIJLjljİǁNjİnjǎ ȺǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒİǁ ıİ ƿnjĮ ljǎǑNjȺǁ DŽǁnjİIJĮLj Njƿıǔ IJǎǑ ĮnjIJLjljİLjNjƿnjǎǑ Form (ǀ Document) ȺǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒİǁ ıIJdž ijǗǏNjĮ (ǀ ıIJdžnj LjıIJǎıİNJǁįĮ DŽİnjLjljƾ) ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒİLj IJǎ ljǎǑNjȺǁ.)/ Ô ljNJƾıdž Button ljĮLJǎǏǁDžİLj IJLjǐ ǃĮıLjljƿǐ LjįLjǗIJdžIJİǐ ĮnjIJLjljİLjNjƿnjǔnj ȺǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǎǘnj ıİ HTML ljǎǑNjȺLjƾ. · . ¥.

getElementById("myButton").value) } </script> </head> <body> <form> <input type="button" value="Click me!" id="myButton³ onclick="alertValue()" /> </form> </body> </html> ·ƒ . ¥.)/ <html> <head> <script type="text/javascript"> function alertValue() { alert(document.

3. ƪȺǁıdžǐ dž selectedIndex LjįLjǗIJdžIJĮ İǁnjĮLj ıdžNjĮnjIJLjljǀ. ljĮLJǎǏǁDžİLj IJLjǐ ǃĮıLjljƿǐ LjįLjǗIJdžIJİǐ ĮnjIJLjljİLjNjƿnjǔnj ȺǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǎǘnj ıİ HTML select ıIJǎLjǒİǁĮ. . ƧȺǗ IJLjǐ ȺLjǎ ǃĮıLjljƿǐ LjįLjǗIJdžIJİǐ İnjǗǐ ĮnjIJLjljİLjNjƿnjǎǑ Select İǁnjĮLj dž options ƿnjĮ ȺǁnjĮljĮ Njİ IJLjǐ İȺLjNJǎDŽƿǐ ȺǎǑ ȺǏǎıijƿǏǎnjIJĮLj ıIJǎ ǒǏǀıIJdž Njƿıǔ IJǎǑ HTML select ıIJǎLjǒİǁǎǑ. Ô ljNJƾıdž Select. ·m . ljĮLJǙǐ dž IJLjNjǀ IJdžǐ ĮnjIJLjıIJǎLjǒİǁ ıIJdžnj IJǏƿǒǎǑıĮ İȺLjNJǎDŽǀ IJǎǑ ǒǏǀıIJdž.

 È È È .3. .

 .

&! .

  5&  & %?54  &% 5& È! .

 È! È" È 4    2 È 4 È.

 9.

.

È!.

 È.

 È!.

 È.

 G .

.

È!.

 È.

 ?È!.

 È! È" !È" ! È .

 .

"  #5& 9 &  .

 È! · .

>. Textarea İǁnjĮLj dž value ȺǎǑ ȺİǏLjƿǒİLj IJǎ IJǏƿǒǎnj ljİǁNjİnjǎ ȺǎǑ ƿǒİLj İLjıĮǒLJİǁ ıIJǎ Ⱥİįǁǎ ljİLjNjƿnjǎǑ ĮȺǗ IJǎ ǒǏǀıIJdž. ƳLj ljNJƾıİLjǐ Text. Textarea ljĮLJǎǏǁDžǎǑnj IJLjǐ ǃĮıLjljƿǐ LjįLjǗIJdžIJİǐ ĮnjIJLjljİLjNjƿnjǔnj ȺǎǑ ĮnjIJLjıIJǎLjǒǎǘnj ıİ HTML ȺİįǁĮ ljİLjNjƿnjǎǑ ljĮLj HTML ȺİǏLjǎǒƿǐ ljİLjNjƿnjǎǑ. ·· . ƧȺǗ IJLjǐ ȺLjǎ ǃĮıLjljƿǐ LjįLjǗIJdžIJİǐ İnjǗǐ ĮnjIJLjljİLjNjƿnjǎǑ Text.LN.LM>.

LM>.LN. È È È . >.

 .

&! .

   D  %?5&)% È! .

 È! È" È È .

 .

& &) ' / ! È .

 .

" ")  # D 4 '  ! È! È!" È! ·ü .

floor(). substr. random(). İǁIJİ Njİ ǃƾıdž ljƾȺǎLjĮ ǎȺǎLjĮįǀȺǎIJİ ƾNJNJdž džNjİǏǎNjdžnjǁĮ. sin(). round()«. charAt(). concat(). replace(). indexOf(). Ô Sting ȺǏǎıijƿǏİLj ǒǏǀıLjNjİǐ NjİLJǗįǎǑǐ ȺǎǑ İȺLjIJǏƿȺǎǑnj IJdžnj İǘljǎNJdž įLjĮǒİǁǏLjıdž ĮNJijĮǏLjLJNjdžIJLjljǙnj. ?2MF. NjȺǎǏǎǘNjİ njĮ įdžNjLjǎǑǏDŽǀıǎǑNjİ ƿnjĮ ĮnjIJLjljİǁNjİnjǎ Date İǁIJİ Njİ ǃƾıdž IJdžnj IJǏƿǒǎǑıĮ džNjİǏǎNjdžnjǁĮ. « ·† . ÿİnjLjljƾ. Ô Date ǎǏǁDžİLj NjLjĮ NJǁıIJĮ ĮȺǗ ǒǏǀıLjNjİǐ NjİLJǗįǎǑǐ ȺǎǑ ıǒİIJǁDžǎnjIJĮLj Njİ IJdž įLjĮǒİǁǏLjıdž džNjİǏǎNjdžnjLjǙnj. abs().M/5 Ô Math ǎǏǁDžİLj NjLjĮ NJǁıIJĮ ĮȺǗ ǒǏǀıLjNjİǐ NjĮLJdžNjĮIJLjljƿǐ ıǑnjĮǏIJǀıİLjǐ. cos(). ceil().