You are on page 1of 15

STUDIUL 9

EPISTOLELE PASTORALE
ale SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL

1. CONSIDERAŢII PRELIMINARE:
- din corpul epistolelor pauline, cele două epistole adresate lui
Timotei şi cea către Tit alcătuiesc cel mai omogen grup, atât în plan
literar cât şi în plan doctrinar.
- dacă acceptăm în grupa epistolelor pastorale şi epistola către
Filimon, aceste epistole sunt singurele adresate unor persoane
anume.
- numele de epistole pastorale le-a fost conferit de către D. N.
Berdot, în 1703, pentru epistolele I-II Timotei şi de către P. Anton, în
1726-1727, care a numit „pastorale” toate cele trei epistole,
denumire ce a devenit tradiţională.
- această denumire corespunde întru totul caracterului epistolelor,
acela de scrisori destinate unor păstori bisericeşti: lui Timotei,
episcopului Efesului (I Timotei 1, 3) şi lui Tit în Creta (Tit 1, 5), cu
scopul de a-i ajuta să îşi îndeplinească în mod exemplar atribuţiile
lor pastorale.
- textul epistolelor pastorale este păstrat în mod integral în Codex
Sinaiticus, Codex Alexandrinus şi Codex Epraemi Rescriptus, intrarea
epistolelor în lista oficială a Sfintei Scripturi neîntâmpinând nici o
opoziţie.
- epistolele pastorale au fost folosite de către Sfântul Irineu şi de
către Clement Alexandrinul, fiind, de asemenea, consemnate şi în
Canonul Muratori, către anul 180, data ce consfinţeşte
recunoaşterea epistolelor şi în Biserica Romei.
- Clement Romanul, Sfântul Policarp al Smirnei, Epistola către
Diognet şi Epistola Sfântului Barnaba au asemănări literare şi
preocupări comune cu conţinutul epistolelor pastorale, fiind totuşi
dificilă indicarea unei dependenţe literare concrete între aceste
epistole.
- la începutul secolului 19, J. E. C. Schindt, apoi Schleiermacher, îşi
exprimă o serie de îndoieli referitoare la autenticitatea epistolelor
pastorale, îndoieli motivate de argumente interne, filologice şi
istorice.

1
© Toate drepturile aparţin autorului acestui curs.
Tehnoredactare, sistematizare şi viziune grafică:
CĂTĂLIN POPI, POPI,
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ALBA IULIA

autenticitatea paulină a epistolelor pastorale a fost recunoscută. 2 © Toate drepturile aparţin autorului acestui curs.în general. Baur.originar din Listra. provincia Licaonia.într-adevăr. POPI. Eunice a îmbră$işat de timpuriu credinţa creştină. . convertit într-o ocazie anterioară.împreună cu Loida.educaţia creştinească se datora. 2.în sprijinul acestei supoziţii vine atitudinea Sfântului Pavel. dar roadele cu care s-a soldat activitatea sa misionară în această cetate ne încurajează să presupunem că printre ucenicii care l-au ocrotit pe Sfântul Pavel.în a doua călătorie misionară. . ca soţ al unei evreice.totuşi. DESTINATARII EPISTOLEI: a. Timotei: . ne face să credem că tatăl lui Timotei nu era în viaţă când s-a scris această epistolă. Tehnoredactare. . care vorbeşte despre Timotei ca despre un vechi ucenic. cunoştea monoteismul şi nădejdile mesianice ale iudeilor.nimic nu ne împiedică să credem că duhul Evangheliei s-a sălăşuit şi în sufletul tatălui lui Timotei. cu atât mai puţin cu cât. în primul rând. Timotei era fiul unui grec şi al unei evreice convertite la creştinism (Fapte 16. 1.faptul că Sfântul Pavel nu îl asociază la omagiile pe care le aduce în II Tim. . 1. . 5) ce se numea Eunice. . 22) se aflau şi membrii acestei familii. Sfântul Evanghelist Luca nu menţionează convertirea lui Timotei în referatul din Fapte 14. 5 zelului creştin al bunicii şi mamei lui Timotei.Eichorn atribuie epistolele pastorale unui ucenic paulin. . după un secol de contestare. a predicat în Listra. .convertirea lui Timotei la creştinism s-a făcut în cursul primei călătorii misionare. Sfântul Apostol Pavel l-a luat de acasă ca însoţitor permanent al său.cele mai violente atacuri împotriva acestui grup de epistole a fost lansat de către P. II Timotei 1. pe considerentul că data compunerii lor nu ar avea loc în bibliografia Sf’ântului Apostol Pavel. când Sfântul Apostol Pavel. . 6-20. Chr. sistematizare şi viziune grafică: CĂTĂLIN POPI. împreună cu Barnaba. după lapidare (Fapte 14. bunica lui Timotei. mamei sale şi bunicii.. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ALBA IULIA . grecii nu erau refractari creştinismului. . .

3). 18. Filipeni.numit de Sfântul Pavel „frate”. . 3 © Toate drepturile aparţin autorului acestui curs. 4. 22) şi ca mandatarul unei colecte pentru săracii din Ierusalim (Fapte 20. 13.după o veche tradiţie. . 21).nu avem decât puţine date despre Tit. îl vom întâlni pe Timotei în Macedonia la Atena (Fapte 17.astfel. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ALBA IULIA .pentru a înlătura toate susceptibilităţile din partea iudeilor. col 101. . 5). 6.. Sfântul Apostol Pavel îl taie împrejur. după moartea martirică a Sfântului Apostol Pavel. 7. IV.în calendarul Bisericii Ortodoxe. 1 Istoria Bisericească. 14-15) la Corint (Fapte 18. . păstrată de patriarhul Fotie al Constantinopolului2. sistematizare şi viziune grafică: CĂTĂLIN POPI. însoţindu-l pe Apostolul neamurilor la Sinodul Apostolic din Ierusalim (Galateni 2. 1-3). Colosen. 4). Tit: . Tit 1. . „aducătorul-aminte“ de predica Apostolului. 16-23. I-II Tesaloniceni şi Filimon).Tit este amintit de 12 ori în epistolele pauline. . Tehnoredactare.este amintit de 23 de ori în Noul Testament: . .G. fiind ucis cu un ciomag. Timotei s-a săvârşit din viaţă în timpul domniei lui Domiţian (81-96). la Efes (Fapte 19. . fiind convertit la creştinism de Sfântul Apostol Pavel (Tit 1. 19-24. 2-6.Eusebiu de Cezareea1 ne informează că Timotei.Sfântul Apostol Pavel îl asociază persoanei sale de şase ori în adresele epistolei sale (II Corinteni. totdeauna la loc de cinste (Galateni 2.17 sunt menţiuni referitoare la ostenelile şi calităţile sale. 8. fiind primul episcop al acestei Biserici.Sfântul Luca nu îl aminteşte deloc pe Tit în Faptele Apostolilor. 3). POPI. 10-11. P.Tit nu s-a tăiat împrejur (Galateni 2. III. Timotei îl va urma pe Sfântul Pavel în majoritatea călătoriilor sale. adică păgână (Galateni 2. 4 şi II Timotei 4. 6. . .. Romani 16. Filipeni 2. . a păstorit în continuare la Efes. . b. . II Corinteni 2. 10). 1-3. Bisericească.în situaţii mai dificile. 2 Migne. 17. 13.Tit s-a născut într-o familie „grecească”. Sfântul Apostol Pavel i-a încredinţat unele misiuni (I Tesaloniceni 3. 16.de aici înainte. I Corinteni 4. . „simţirea Apostolului”. pomenirea lui Timotei se face în 22 ianuarie. 12. 4).îi adresează lui Timotei două Epistole.

lăsând în insula Creta o comunitate creştină bine organizată.lucrarea sa a fost decisivă în reglementarea situaţiei din Corint. . consemnată în sinaxarul vieţii sale (25 august).importanţa epistolelor pastorale este considerabilă. depăşesc limitele epocii în care au fost scrise.această tradiţie ne spune. . 3. pentru ca în anul următor îl aflăm lângă dânsul în Roma (II Timotei 4. l-a lăsat ca înlocuitor al său în insula Creta. misiunea lui Tit în Creta era una dintre cele mai grele şi cerea o voinţă puternică şi o perseverenţă deosebită. după eliberarea sa din prima captivitate romană. regele Cretei şi că a fost trimis de unchiul său. la Ierusalim unde a cunoscut pe Mântuitorul şi a asistat la Patimile.ceea ce relatează epistolele pastorale cu privire la condiţiile de admisibilitate în cler şi la conducerea religioasă morală a obştii drept-credincioase. de asemenea. până la sfârşitul veacurilor. IMPORTANŢA EPISTOLELOR PASTORALE: . 4 © Toate drepturile aparţin autorului acestui curs. . iar sinaxarul din ziua pomenirii sale afirmă că el a murit în vârstă de 94 de ani. . POPI. Teodoret de Cir şi Fericitul Ieronim.legăturile sale personale cu Sfântul Apostol Pavel n-au fost întrerupte. 7). în Nicopole. în ziua Cincizecimii.o veche tradiţie răsăriteană. . a predicat Evanghelia şi în insulele învecinate. făcându- se ecoul unei vechi tradiţii istorice.înainte de iarna anului 65-66. făcându-se astfel iubit de corinteni. 10). Biserica din Creta. că el s-a numărat printre cei 70. . Apostolul îl roagă pe Tit să vină la el. . întorcând situaţia în favoarea Sfântului Apostol Pavel (II Corinteni 7.Tit întrunea toate calităţile cerute de această misiune şi s-a achitat de ea în chipul cel mai fericit.. cu sarcina de a organiza şi de a conduce Biserica locală. antipatorul Cretei. . el a devenit colaboratorul Sfântului Apostol Pavel. . sistematizare şi viziune grafică: CĂTĂLIN POPI. Tehnoredactare. ne spune că Tit descindea din neamul lui Min. Învierea şi Înălţarea Sa. Moartea. ucenici ai Mântuitorului şi că a primit Botezul din mâna apostolilor. rămânând permanent.valabile pentru toţi slujitorii sfintelor altare.din cauza caracterului cretanilor şi a propagandei iudaizanţilor. respectiv 72. care l-a hirotonit ca episcop şi.după aceea.Eusebiu de Cezareea. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ALBA IULIA . ca episcop. ca şi în chestiunea tratamentului cuvenit ereticilor. ne informează că el a păstorit.

epistola II Timotei pare a fi ultima în ordinea apariţiei dintre Epistolele pastorale. POPI. 6-8. . în cursul represiunii organizate de Nero. pe care Sfântul Apostol Pavel ar fi făcut-o din Efes în Macedonia. această părere nu mai are nici un adept. epistolele pastorale datând.în prezent. . va trebui să începem cu epistola II Timotei. în acest sens. 1. . 29 şi urm. 19).însă părerea aceasta este dezminţită. care se pare că ne oferă informaţii suplimentare. cât a activat în capitala provinciei Asia şi în cursul căreia se pretinde de către unii cercetători că ar fi putut scrie epistolele I Timotei şi Tit. unde la vremea aceea se afla alături de Sfântul Apostol Pavel. 4. 5 © Toate drepturile aparţin autorului acestui curs.pentru a data exact aceste două epistole.Sfântul Apostol Pavel scria că „mi-am săvârşit călătoria” (4. . . când falşi învăţători încearcă în chip îngrijorător să tulbure Biserica (I Timotei 4. .epistolele pastorale au deci în vedere o dată mai târzie. printre altele. după incendierea Romei. în urma răscoalei provocate de argintarul Dimitrie. 3). moartea Sfântului Pavel în anul 64.). . totodată. astfel încât a fost părăsită. Tehnoredactare. mai ales pasajul din 4. ci a plecat împreună cu Sfântul Apostol Pavel în Macedonia (II Corinteni 1.însemnătatea epistolelor creşte dacă luăm în considerare faptul că epistolele pastorale sunt ultimele scrieri ale Apostolului Pavel. în timpul celor trei ani (55-57). de faptul că în urma răscoalei lui Dimitrie. în cursul întâlnirii de la Milet (Fapte 20. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ALBA IULIA . Timotei nu a rămas în Efes (I Timotei 1.unii aşează data scrierii epistolei I Timotei şi Tit îndată după plecarea Sfântului Apostol Pavel din Efes în Macedonia. . şi împotriva aşa-numitei „călătorii intermediare”. iar epistola II Timotei poate fi socotită drept testamentul său. 3)..aceste amănunte vorbesc. TIMPUL ŞI LOCUL SCRIERII EPISTOLELOR PASTORALE: . Sfântul Apostol Pavel îi va preveni pe presbiterii Bisericii din Efes şi din împrejurimi abia la sfârşitul celei de-a treia călătorii misionare. sistematizare şi viziune grafică: CĂTĂLIN POPI. . 7). .adversarii autenticităţii epistolelor pastorale pretind că ele nu se încadrează în biografia Apostolului neamurilor.însă nici această opinie nu are temei în textele sfinte.în afară de aceasta.asupra apariţiei lor. la vremea aceea nu se iviseră „lupii răpitori” în Biserica efeseană. .

XXV.este imposibil să se identifice această şedere în Troa cu cea menţionată în Fapte 21. probabil în anul 673. .totuşi. 9). în două rânduri îi cere lui Timotei să nu se ruşineze de el (II Timotei 1. mai ales pergamentele (4. nimeni nu i-a venit în ajutor – „toţi m-au părăsit”. 30. 16). 6). pe care a prezentat-o. 6 © Toate drepturile aparţin autorului acestui curs. dintre anii 61-63. Istoria bisericească II.aceasta este data la care s-ar putea situa redactarea epistolei II Timotei.epistola II Timotei se prezintă ca fiind scrisă la Roma (1. 7). este precedată de cinci ani de la sfârşitul primei captivităţi. .Apostolul îl roagă pe Timotei să vină curând la el (4. pentru că atunci Apostolul locuia într-o casă luată de el cu chirie şi îi primea pe toţi care veneau la el. 3 Eusebiu de Cezareea. .de altfel Apostolul nu face nici o aluzie la procesul său. 8. nu este vorba despre prima captivitate (Fapte 28. în timpul unei captivităţi extrem de severe. care „nu s-a ruşinat de lanţurile mele” (II Timotei 1. .această închisoare îmbrăca în ochii săi un caracter infam. 12) şi să îl imite pe Onisifor. 17). 13). la Carp. . întrucât această şedere. .astfel.iată şi alte indicii favorabile ipotezei referitoare la cea de-a doua captivitate romană: . captivitate despre care nu s-a scris în Faptele Apostolilor. . . . precum şi cărţile. 30). ştie că timpul plecării sale este aproape – „vremea despărţirii mele s-a apropiat” (4. în timpul căreia a scris epistola. sistematizare şi viziune grafică: CĂTĂLIN POPI.. conform Fapte 28. . toţi l-au părăsit – „numai Luca este cu mine” (4. POPI. 5. . care l-a căutat cu multă osârdie şi l-a găsit în capitala romană. 10-11). ci este vorba despre a doua captivitate romană.la întâia sa apărare.în aceste pasaje este vorba despre o captivitate romană. poate chiar înaintea sosirii iernii (3.această afirmaţie duce la concluzia că epistola II Timotei a fost scrisă înainte de moartea Apostolului. .arestat în timpul persecuţiilor lui Nero (64-68).Sfântul Pavel se simte realmente singur. Tehnoredactare. .Sfântul Apostol Pavel îi cere lui Timotei ca atunci când va veni să îi aducă felonul pe care l-a lăsat în Troa. Sfântul Pavel va suferi moarte martirică. 21). Sfântul Pavel fiind înlănţuit asemenea unui răufăcător (2. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ALBA IULIA . 5.

4 Migne. 5) şi Efes (I Timotei 1. Sfântul Chiril al Ierusalimului. sistematizare şi viziune grafică: CĂTĂLIN POPI. informaţie ce nu se încadrează în contextul celor din Fapte 21. nici după epistola II Timotei.din Spania. 12). .de aici. probabil din Filipi. în Epir (Tit III. Creta (Tit 1. un fel de palton) în grija lui Carp. P. care îl însoţea pe Sfântul Pavel la Ierusalim. . Apostolul a revenit în Răsărit.Sfântul Apostol Pavel notează că pe „Trofin l-am lăsat bolnav în Milet” (4. pentru a conduce comunitatea.Fericitul Ieronim. 20). 3. Clement Romanul spune: “Învăţând dreptatea pe toată lumea. . înaintea primei captivităţi de la Cezarea Palestinei.Fragmentul Muratori afirmă acelaşi lucru. călătorie ce a necesitat oarecare timp. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ALBA IULIA . Apostolul s-a îndreptat mai întâi spre Spania. col. 7 © Toate drepturile aparţin autorului acestui curs.Sfântul Pavel nu a putut să lase timp de cinci ani felonul său (o haină de iarnă.I Timotei şi Tit nu au fost scrise nici înaintea şi nici în timpul celei de-a treia călătorii misionare. . .iarna anului 65-66 avea de gând să petreacă la Nicopole. când vorbeşte despre „profectio Pauli ab Urbe ad Spaniam proficiscentis”. după eliberarea sa din prima captivitate romană. .L. . .în acest sens. . POPI. . . a scris epistola I Timotei. 13) în Macedonia (I Timotei 1. 220. Sfântul Apostol Pavel a revenit în Italia şi Roma. . din Efes.apoi. . 20). Milet (II Timotei 4. Tehnoredactare. I. .după I Timotei 1. .epistolele I Timotei şi Tit au fost scrise în timpul unei călătorii pe care Sfântul Apostol Pavel a întreprins-o în Răsărit. de această dată sănătos. Sfântul Epifanie. unde se vorbeşte despre Trofin. Sfântul Pavel a plecat prin Troa (II Timotei 4. Sfântul Apostol Pavel pleacă în Macedonia şi îl lasă pe Timotei în Efes. . 3). .din Roma.I Timotei şi Tit tratează aceeaşi temă ca şi cea de-a doua epistolă.. a ajuns până la marginea Apusului”4. . 3).itinerariul parcurs de el nu se poate reconstitui decât cu aproximaţie.cert este faptul că Apostolul a vizitat Bisericile din Corint. de undeva din Macedonia.pentru toate aceste raţiuni nu se poate confunda captivitatea Sfântului Apostol Pavel de la Roma după II Timotei cu cea despre care vorbeşte Sfântul Luca în Faptele Apostolilor 28. Sfântul Ioan Gură de Aur şi Teodoret al Cirului vorbesc despre călătoria Sfântului Apostol Pavel în Spania ca despre un fapt istoric îndeobşte recunoscut. 30.aproximativ în anul 65. 29.

ea a fost scrisă curând după I Timotei. îi orânduieşte un conducător capabil să facă faţă atât primejdiilor din afară.în ceea ce priveşte epistola către Tit. Sfântul Pavel îi scrie lui Timotei a doua Epistolă. .arestat pentru a doua oară şi supus unui regim sever de detenţie în capitala Imperiului.unii comentatori propun Corintul sau alte locuri. rugându-l să vină la el. ca şi cele din religiile de mistere ale Orientului antic. păcatele care erau în comunitate.. întrucât Timotei rămâne în tot acest timp în anturajul imediat al Apostolului Pavel.este imposibil ca această şedere a lui Timotei la Efes să se situeze în timpul celei de-a treia călătorii misionare. MOTIVUL ŞI SCOPUL SCRIERII EPISTOLELOR I ŞI II TIMOTEI: . 13. . . activitatea misionară a Sfântului Apostol Pavel trebuia să se situeze între anii 63-67. localitatea din Ahaia. cât şi 8 © Toate drepturile aparţin autorului acestui curs. sistematizare şi viziune grafică: CĂTĂLIN POPI. 9.apoi. lasă să se întrevadă că Biserica efeseană fusese întemeiată cu mult timp înainte. 5. probabil în toamna anului 65.epistola a fost scrisă în răstimpul dintre prima şi a doua captivitate romană a Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel îl lasă pe Tit în Creta pentru a desăvârşi organizarea Bisericii pe care a întemeiat-o aici. Tehnoredactare.locul din care a fost trimisă epistola este greu de stabilit cu precizie. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ALBA IULIA . care se încrucişau în Asia Mică. 29). .alţi comentatori propun Efesul sau altă localitate din Asia Mică. . dacă vrea să-l mai afle în viaţă (II Timotei 4. îi scrie în timpul ultimei călătorii (Tit 3. 5. concepţii de viaţă religioasă absurde. geografic. . pe care Sfântul Apostol Pavel le prevăzuse în cuvântarea de despărţire ţinută în faţa preoţilor din Milet (Fapte 20. .pe de altă parte. . după eliberarea din prima captivitate romană. 12) şi îi cere să vină la Nicopole.după aceste date.Biserica din Efes era aşezată.cei mai mulţi comentatori propun Filipi sau altă localitate din Macedonia ori din Epir. Sfântul Pavel. pe „bulevardul” multor curente filosofice. unde Sfântul Apostol Pavel s-a hotărât să ierneze. în timpul călătoriei sale în Răsărit şi în timpul celei de-a doua captivită$i romane.ameninţată de „lupii răpitori” (Fapte 20. . POPI. . 21).după Tit 1. . 29). . după prima captivitate romană.

în drum spre prima captivitate romană. 21) s-a transformat. doar ca o scrisoare de invitare a destinatarului la Roma. .din cartea Faptelor Apostolilor 27. concepută poate iniţial. avea nevoie de învăţătură. Timotei putea învinge în exercitarea misiunilor sale orice dificultăţi pastorale. 5 aflăm că Sfântul Pavel a vizitat Biserica Cretei şi într-o altă împrejurare. pentru o ultimă întâlnire cu mentorul său (II Timotei 4.destoinic şi încercat. într-o epistolă pastorală şi într-un testament al Sfântului Apostol Pavel. aflăm că Sfântul Apostol Pavel a vizitat comunitatea din Creta.alegerea lui s-a oprit asupra lui Timotei. care ar fi putut primejdui unitatea. 9 © Toate drepturile aparţin autorului acestui curs.rătăcirilor dinăuntrul său. 9. – prin urmare.caracterul cretanilor. . .scopul ambelor epistole este reprezentată de informarea lui Timotei cu îndemnurile. să ţină aprins darul pe care l-a primit şi să îi înfrunte fără şovăire pe rătăciţii care tulbură pacea şi unitatea Bisericii.Timotei. datorită faptului că el nu ştia dacă locţiitorul său îl va mai afla în viaţă în Efes. POPI. ca episcop tânăr.când l-a rânduit pe Tit ca episcop al cretanilor. .această scriere avea să constituie pentru Timotei şi o garanţie scrisă a autorităţii apostoliceşti. ortodoxia şi sfinţenia ei. . îl îndeamnă pe Timotei să păstreze credinţa nealterată.ca să le poată face faţă cu succes. . . ci din cea cuvenită dascălului”. MOTIVELE ŞI SCOPUL SCRIERII EPISTOLEI CĂTRE TIT: .epistola II Timotei. 13. Tehnoredactare. . însă „nu din aceea pe care o au ucenicii.creştinismul a pătruns în insula Creta curând după întemeierea Bisericii Creştine. cu care era investit. iar din Epistola către Tit 1. .Sfântul Luca ne informează faptul că la Cincizecime. împreună cu Tit şi cu alţi ucenici. pe când se afla arestat. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ALBA IULIA . . . faţă de cei înclinaţi să îi refuze autoritatea cuvenită. sistematizare şi viziune grafică: CĂTĂLIN POPI. 11). 6. propaganda iudaizanţilor şi unele obiceiuri locale îi dădeau mult de lucru tânărului episcop. sub condeiul marelui Apostol. Sfântul Pavel i-a încredinţat organizarea şi conducerea Bisericii din insulă. în anul 30. în Ierusalim se aflau şi cretani (Fapte 2. Sfântul Apostol Pavel îi dă un supliment de instrucţiuni în epistola I Timotei. 5. sfaturile şi învăţăturile necesare împlinirii cu succes a misiunii sale de episcop în metropola provinciei proconsulare Asia.

sistematizare şi viziune grafică: CĂTĂLIN POPI. Timotei este întărit şi de proorocirile care s-au făcut asupra propriei persoane. pe umerii căruia a aşezat una dintre cele mai grele răspunderi şi grija pentru mântuirea cretanilor. Unul este şi mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: omul Iisus Hristos.se vorbeşte despre mântuirea obiectivă realizată prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos: „Căci Unul este Dumnezeu. să se îngrijească de cultul divin şi să numească slujitori bisericeşti cât mai destoinici. 1-4). Tehnoredactare. fapt pentru care îi cere lui Tit. care s-a dat pe Sine preţ de răscumpărare pentru toţi. b. 6. purtătoarea universală a rugăciunii. Mila lui Dumnezeu a făcut din Pavel din persecutor un Apostol. unde avea de gând să ierneze. 1. Organizarea cultului . FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ALBA IULIA . . Sfântul Apostol Pavel îi scrie lui Tit şi pentru a-l ruga să vină la el în Nicopole. după obişnuita adresă şi salutare (1. faţă de orice potrivnici. doreşte ca toţi oamenii să se mântuiască (2.1. 1-15: a. 16).epistola I Timotei. 18- 20). 8-11). în care destinatarul este îndrumat să păstreze învăţătura de credinţă în toată curăţia ei. . Anunţarea Evangheliei . . c. .. 1-2). 6). să îşi sporească zelul misionar în propovăduirea dreptei credinţe.aşadar. Falşii învăţători se consideră cunoscători ai Evangheliei (1. I TIMOTEI: . CUPRINSUL EPISTOLELOR PASTORALE: 6.. 3- 7).totodată. care erau ameninţaţi de mari primejdii. (5. să combată cu asprime orice erezie şi delăsare morală şi să aşeze preoţi şi diaconi vrednici în fiecare cetate. Biserica. 2..2.Sfântului Apostol Pavel cunoaştea nivelul moral scăzut al locuitorilor insulei. 10 © Toate drepturile aparţin autorului acestui curs.3.Mântuitorul nostru Iisus Hristos îşi arată iubirea Sa faţă de toţi (1. 12-17). 1. cuprinde partea pastorală propriu-zisă (1. 3 . 3-20: a. POPI. epistola oglindeşte grija marelui Apostol pentru ucenicul său Tit. când îi scrie. însă uită adevăratul rol al Legii (1. el trebuind să lupte lupta cea bună (1.

ţinuta bărbaţilor şi a femeilor la rugăciune. Sfaturi cu privire la femeile văduve: . d. îl îndeamnă pe Timotei să citească. îndemnul de a păstra credinţa neîntinată repetându-se şi în încheiere (6. Rolul pastoral al lui Timotei . f. ferindu-se de basmele lumeşti şi băbeşti. . Timotei este îndemnat să acorde o atenţie deosebită diferitelor categorii de credincioşi (5. a fost văzut de îngeri. b. Episcopii şi diaconii . Timotei va fi un bun slujitor al lui Iisus Hristos dacă va urma cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături. .a doua parte a epistolei (4. făcându-se precizarea că numai bărbatul poate să înveţe. 4. 1-7) şi diaconului (3. 11 © Toate drepturile aparţin autorului acestui curs. 14).misiunea pastorală a lui Timotei are obligaţia de a aminti că întreaga creaţie divină este bună (4. 8-15). calităţi ce se aplică şi soţiilor lor (3. veghiind darului care este în el (4. b. a fost crezut în lume. dorindu-şi ca acesta să ştie să conducă „casa lui Dumnezeu”. Sfântul Apostol Pavel speră să-l întâlnească pe Timotei cât mai curând (3. POPI. care foloseşte la toate (4. Dumnezeu s-a arătat în trup. pe care l-a primit prin proorocie cu punerea mâinilor mai marilor preoţi. 15). 20-21).3.6. văduve şi sclavi. sistematizare şi viziune grafică: CĂTĂLIN POPI. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ALBA IULIA . tineri. 1-15: a. 14). c. S-a înălţat întru slavă (3. să îndemne şi să înveţe din Sfânta Scriptură (4. prescripţiile alimentare).4. 16). 3.primirea celor care doresc să se dedice Mântuitorului necesită un mare discernământ (5. 1-5). S-a îndreptat în Duhul. . Calităţile necesare episcopului (3. 1 . Tehnoredactare. împotriva falsului ascetism (refuzul căsătoriei. . 1-2): bătrâni şi tineri. 13).până la venirea sa. 1).11 – Romani 16. bărbaţi şi femei. 19) cuprinde îndemnuri concrete la luptă împotriva ereticilor şi îndrumări pastorale corespunzătoare diferitelor categorii de membrii şi comunităţii bisericeşti: bătrâni. b. femeia mântuindu-se prin naşterea de prunci (2. 2: a. 8-15) sunt aproape identice. adică Biserica (3. 17-23). ocupându-se de dreapta credinţă.capitolul 3 se încheie printr-o laudă adusă credinţei: “Cu adevărat mare este taina dreptei credinţe.6. 3-16). 1 . Recomandări date preoţilor (5. s-a propovăduit între neamuri. 8-11).

Tit trebuie să se comporte şi să îi înveţe pe cei bătrâni. 11-16). 8). trebuie să îi sfătuiască şi pe sclavi (2. Recomandări practice şi salutări .1. g. 10-16). după credinţa aleşilor lui Dumnezeu. 1 . 20-21). 5 . 9-10). Tehnoredactare.3. d. 2.2. 3-8). 6.16: a. c. b. 11- 15). 5). pe bărbaţi şi pe femei şi de asemenea şi pe cei tineri (2. 1-5.totodată. 3-19). Care doreşte să aibă un popor râvnitor după fapte bune (2.. Mustrări adresate boga$ilor (6. 2). Sfaturi finale şi salutare (6. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ALBA IULIA . 5.13-13: 12 © Toate drepturile aparţin autorului acestui curs. unde se vorbeşte despre calităţile episcopului. păstorul creştin trebuie să se îndepărteze (3.Adresa (1. . 9). POPI. 6. Tit şi regulile de viaţă ale creştinilor . 2. care aparţine Mântuitorului Iisus Hristos.11: a. sistematizare şi viziune grafică: CĂTĂLIN POPI. Adevărata mărturisire de credinţă a omului lui Dumnezeu (6. Fugind de întrebările lumeşti şi de omul eretic „după întâia şi a doua mustrare”. 9-11). 1-2). 17-19). Tit trebuie să ia aminte la falsa învăţătură a iudaizanţiilor (1. Tit trebuie să aşeze preoţi în fiecare cetate (1. Adevărata credinţă şi falsele învăţături (6. e. cel care naşte un nou popor. 2-7. Creştinii trebuie să se supună autorităţii lor (3. 1-4 conţine un rezumat al mesajului paulin: „Robul lui Dumnezeu şi Apostol al lui Iisus Hristos. . 24-6. d. b. întru nădejdea vieţii mesianice pe care a făgăduit-o mai înainte de anii vecilor”. 3. Harul lui Dumnezeu este izvorul mântuirii tuturor.în versetul 6 sunt aratate calităţile pe care trebuie să le posede preoţii şi episcopii (7. care a dus la viaţa nouă (3. Îndurarea lui Dumnezeu manifestată în Taina Botezului şi în înnoirea Duhului Sfânt. II TIMOTEI: . c. calităţi ce se aseamănă cu cele din I Timotei 3. Tit organizează Biserica . 1. Concluzii: Despre adevărata şi falsa învăţătură: a. Reguli de viaţă pentru sclavi (5.6. b..

chiar şi în lanţurile de la Roma.2. Sfântul Pavel îi aminteşte de Imeneu şi Filet: „cuvântul lor va da roade ca o cangrenă” (2.2). . sistematizare şi viziune grafică: CĂTĂLIN POPI. c. în câteva detalii. 15 încheie această epistolă.acest har a fost acordat de Dumnezeu mai înainte de întemeierea veacurilor. Pentru a fi capabil să înveţe. Evitând atitudinile falşilor învăţători. ţine totul. Lucrarea Harului divin .2. adică Sfânta Biserică.1.Adresa (1.Salutarea din 3. Calităţile unui bun păstor de suflete . .1. 22-26). 14 . 19-21). TIT: .dintre aceşti falşi învăţători. 15-18). POPI. un slujitor al Domnului trebuie să dovedească blândeţe faţă de toţi (3.4. 5: a. Tehnoredactare. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ALBA IULIA . b. 11-14). Lupta şi suferinţa lui Timotei pentru Evanghelie . 1 . . 3. 6 . Timotei trebuie să înveţe corect cuvântul adevărului. 13 © Toate drepturile aparţin autorului acestui curs. pentru că ea are un zid puternic. 9- 10). numai Onisifor şi casa lui rămânând aproape de Sfântul Apostol Pavel. care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi nemurirea prin Evanghelie (1. într-o oarecare măsură de formulele pauline folosite până atunci. 1. c. în care sunt vase de cinste (2. făcându-se vizibil prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 12-14). pe Zenas şi pe Apollo trimiţându-i în prealabil (3. aproape că se aseamănă cu I Timotei. De la suferinţă la mărire. 2. 3-5: . vizitându-l adesea (1. astfel se arată un bun soldat al lui Hristos. 14-18). . Timotei va găsi forţa spirituală de a suferi împreună cu Sfântul Apostol Pavel (1. acesta fiind programul pe care Sfântul Pavel îl face ucenicului său (2. care rătăcind de la adevăr. b. 6. pretindeau că învierea de obşte a şi avut loc. 1-13) 3.sosirea lui Artemas sau a lui Tihic îi va oferi lui Tit posibilitatea de a se întâlni cu Sfântul Apostol Pavel la Nicopole. 6-8): . Casa lui Dumnezeu. Toţi cei din Asia s-au lepădat de Sfântul Apostol Pavel. 13: a. Aprinzând harul lui Dumnezeu care este în el.Timotei poate să urmeze exemplul Sfântului Apostol Pavel (1. diferind.aici se regăseşte gândirea paulină extrem de intimă.

ierarhia bisericească deţine trei trepte: . păstrându-şi convingerea pe care şi-o clădeşte pe Sfintele Scripturi cu care a fost învăţat de mic copil (3. .Întruparea.4.4. la sfârşitul vieţii sale. prin înălţarea Sa la cer (3. 1-7). 10- 13). credin$a a păzit-o. preamărirea. 19.mântuirea obiectivă oferită lumii prin jertfa Domnului Hristos.Timotei va urma exemplul Sfântului Apostol Pavel (3.Biserica este deţinătoarea Revelaţiei. propovăduirea în lume şi preamărirea Domnului Iisus Hristos. 22). . Tehnoredactare. Timotei trebuie să fie cât se poate de circumspect în ceea ce priveşte învăţătura.Salutări finale . . d. sistematizare şi viziune grafică: CĂTĂLIN POPI. în toate împrejurările vieţii. . 8-18). el îşi va îndeplini munca de evanghelist (4. 5-6). 17. 8-14). 6 – 18: a. 14 © Toate drepturile aparţin autorului acestui curs. în finalul epistolei se regăsesc o serie de scurte recomandări şi veşti (4.ierarhia este deosebită de restul credincioşilor prin hirotonie (4. călătoria a săvârşit-o. 15). 1.scurt rezumat al hristologiei: . . Sfântul Apostol Pavel.dintre învăţăturile dogmatice.episcopii şi preoţii (3. . pe care Domnul i-o va încredinţa în „ziua aceea” (1-8).epistola I Timotei cuprinde. . e. învăţături morale şi pastorale şi scurte învăţături dogmatice. Cuvântul lui Dumnezeu. . Imaginea timpurilor de pe urmă (3.în acest fel. de acum înainte fiindu-i pregătită cununa dreptăţii. 14- 17). TEOLOGIA EPISTOLELOR PASTORALE: 7. I TIMOTEI: . remarcăm: . . 7.diaconii (3. care s-a făcut pentru întreaga omenire (2. Sfântul Apostol Pavel a luptat lupta cea bună. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ALBA IULIA . 16). 14). Apostolul amintind despre procesul care i s-a făcut (4. iar credincioşii trebuie să asculte cuvântul Bisericii (3. 1-5).preoţii sunt deosebiţi de episcopi (5. 4. POPI. 1-9). cu prepoderenţă. . îi dă lui Timotei ultimele sale sfaturi . 16-18). 19-22. b.

ea fiind cartea de temelie a preotului. 7.în Epistola către Tit se regăseşte o adevărată sinteză histologică. în 2. . Tehnoredactare. 15 © Toate drepturile aparţin autorului acestui curs. 3-4).epistola I Timotei reprezintă cel mai frumos manual de pastorală creştină. 3. . II TIMOTEI: .Sfânta Tradiţie se transmite prin oameni vrednici.trebuie să se facă rugăciuni (Sfinte Taine şi ierurgii) pentru toţi oamenii (2. 2. 5-7 regăsim un scurt catehism de credinţă. pasaj care aminteşte de fragmentul hristologic din Filipeni 2. 4. 7. . 6).în Tit 3. referitor la mântuirea prin taina Botezului şi a Mirungerii.ţinuta la biserică a bărbaţilor şi a femeilor. POPI. 5-11. . 6. .mântuirea oamenilor s-a făcut prin jertfa Mântuitorului. .teologia morală a epistolei I Timotei constă în: . .îndemnul la pocăinţă dat celor ce greşesc. 3. TIT: . jertfă care a fost plănuită mai înainte de existenţa lumii (versetul 9). . 1). .datoria preoţilor de a duce o viaţă curată şi de a se feri de eretici (1.Sfânta Scriptură este inspirată de Dumnezeu (3. 1-2).demnitatea ierarhică se primeşte prin hirotonie (1.în epistola II Timotei se învaţă că: . 1-14. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ALBA IULIA . sistematizare şi viziune grafică: CĂTĂLIN POPI.