You are on page 1of 29

BOSNA I HERCEGOVINA DIREKCIJA ZA

Vijeće ministara EVROPSKE INTEGRACIJE

Trg Bosne i Hercegovine 1/III
71000 SARAJEVO
Tel: +387 33 22 01 58
Fax: +387 33 22 01 57
E-mail: press@dei.gov.ba
Web page: http://www.dei.gov.ba

NASTANAK EVROPSKE UNIJE
BOSNA
I
HERCEGOVINA
• 09.05.1950. - Schumanov plan – Robert
Vijeće ministara
Schuman – francuski ministar spoljnjih
poslova

• Potpisan Ugovor o osnivanju evropske
DIREKCIJA
ZA
zajednice za ugalj i čelik (ECSC) – 18.04.1951.
EVROPSKE
INTEGRACIJE – Njemačka, Francuska, Italija, Belgija,
BOSNA I
Luksemburg i Nizozemska
HERCEGOVINA
Trg Bosne i
Hercegovine 1/III
71000 SARAJEVO
Tel: +387 33 22 01 58
Fax: +387 33 22 01 57
• 25.03.1957. – Rimski ugovori – Evropska
E-mail:
press@dei.gov.ba
Web page:
ekonomska zajednica (European Economic
http://www.dei.gov.ba
Community) i Evropska zajednica za atomsku
2
energiju (EURATOM)

BOSNA I Norveška i Švicarska HERCEGOVINA Vijeće ministara • 1.Grčka postaje članica EZ BOSNA I HERCEGOVINA Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei.ba 3 .1960.dei. Lihtenštajn. .Španija i Portugal postaju članicama EZ Web page: http://www. • 01. juli 1968. januar 1981. januar 1973.ba • 1. januar 1986. Irska i Velika DIREKCIJA Britanija postaju članice Evropske ZA EVROPSKE INTEGRACIJE zajednice (EZ) • 1. – carinska unija zemalja EEZ • 1.gov. . – Evropsko udruženje slobodne trgovine (European Free Trade Association)-Island. Danska.gov.

ba Web page: prostora=EZ+EFTA (18 zemalja. potpisan Jedinstveni evropski akt (Single European Act) sa ciljem stvaranja jedinstvenog evropskog BOSNA I HERCEGOVINA tržišta (slobida kretanja ljudi.gov. preko 380 http://www. februar 1992.gov. • 17-18.ba miliona ljudi) 4 .dei. roba. – Sporazum o stvaranju 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 Evropskog ekonomskog E-mail: press@dei. maj 1992. EVROPSKE INTEGRACIJE (sui generis tvorevina)-trostuba struktura BOSNA I HERCEGOVINA Trg Bosne i Hercegovine 1/III • 2. u Maastrichtu potpisan Ugovor o Evropskoj uniji (Treaty on DIREKCIJA ZA European Union)-stupio na snagu 1993. usluga Vijeće ministara i kapitala) • 7. Februar 1986.

• 1.gov. Finska i Švedska postaju članice EU BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara • 2. – Ugovor iz Amsterdama • 1.ba ustava Web page: http://www. januar 1995. – Austrija.) DIREKCIJA ZA EVROPSKE • 26. – uveden euro (u opticaju od 1.dei. februar 2001. januar 1999.januara 2002.ba 5 . 1997.gov. – potpisan Ugovor iz INTEGRACIJE Nice BOSNA I HERCEGOVINA Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 • Očekuje se skoro usvajanje Evropskog Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei. oktobar.

Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei. Uspostavljanje i stabilnost institucija ZA EVROPSKE koje osiguravaju demokratiju.ba 2. Web page: http://www. SASTANAK EVROPSKOG VIJEĆA) DIREKCIJA 1. KRITERIJI IZ KOPENHAGENA-USLOVI PUNOPRAVNOG ČLANSTVA ZA ZEMLJE JUŽNE I SREDNJE EVROPE TE BOSNA I BALTIČKE ZEMLJE HERCEGOVINA Vijeće ministara (KOPENHAGEN. pravnu INTEGRACIJE državu. Postojanje tržišne ekonomije. poštivanje ljudskih prava i prava BOSNA I HERCEGOVINA Trg Bosne i manjina.gov. 1993.ba 6 .gov.dei.

ba 7 .) dopunio Kriterije iz INTEGRACIJE Kopenhagena – prilagođavanje BOSNA I HERCEGOVINA Trg Bosne i administrativne strukture (parlamentarna Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 demokratija.) Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei. Sposobnost preduzeća da izdrže tržišni pritisak u EU. 3.gov. Sposobnost preuzimanja obaveza koje proizilaze iz članstva uključujući provedbu ciljeva ekonomske. političke i monetarne unije DIREKCIJA ZA EVROPSKE Madridski samit (1995. i BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara 4.dei. prava nacionalnih manjina i sl.ba Web page: http://www.gov.

Evropsko vijeće (šefovi država i vlada BOSNA I članica+predsjednik Evropske komisije)- HERCEGOVINA Vijeće ministara političke smjernice-sastanci u zemlji koja trenutno predsjedava EU 2.gov.gov. INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE 1.) – Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: zaključuje ugovore.ba Web page: http://www. donosi zakone i usvaja press@dei. ministri za BOSNA I HERCEGOVINA ekonomska i finansijska pitanja= Vijeće za Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO ekonomske i finansijskeposlove itd. . koordinira ekonomske 8 politike. donosi odluke u vezi CFSP i JHA. Vijeće EU/Vijeće ministara (Ministri država članica u ovisnosti od oblasti o kojoj se DIREKCIJA ZA EVROPSKE diskutuje.ba buđet EU u saradnji sa Evropskim parlamentom. Ministri spoljnjih poslova= INTEGRACIJE Vijeće za opće poslove. npr.dei.

05.) 4. INTEGRACIJE 732) – predstavlja građane država članica BOSNA I HERCEGOVINA Trg Bosne i (direktni izbori u državama članicama) Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei.05. 3.ba 9 .2004. Evropski parlament (626 zastupnika DIREKCIJA srazmjeran udjelu broja stanovnika države ZA EVROPSKE u broju stanovnika EU.ba Web page: http://www. nakon 1. 25 BOSNA I komesara)-pokreće inicijativu za izradu HERCEGOVINA Vijeće ministara zakonskih propisa. Evropska komisija (20 komesara-20 generalnih direktorata.gov. prati poštivanje propisa Zajednice. a od 1.dei.2004. štiti interese Zajednice itd.gov.

Evropski ombudsman INTEGRACIJE BOSNA I HERCEGOVINA Trg Bosne i 8. Evropski sud auditora (15 članova)- neovisan audit prikupljanja i trošenja fondova EU DIREKCIJA ZA EVROPSKE 7. 350 Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei.ba 10 . Evropski sud pravde (15 sudija i 8 BOSNA I generalnih advokata) HERCEGOVINA Vijeće ministara 6.gov.gov.savjetodavna uloga Web page: http://www. 5.ba maks. – Nice Treaty) .dei. Evropski ekonomski i socijalni komitet (222 Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 člana iz različitih interesnih grupa.

gov.gov. Evropska centralna banka 11. – Nice Treaty) .ba Web page: http://www. 350 maks.dei.savjetodavna uloga BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara 10. Evropska investicijska banka DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BOSNA I HERCEGOVINA Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei. Komitet regija (222 člana.ba 11 . 9.

Slovačka i Slovenija će se pridružiti DIREKCIJA EU 1. Estonija. Mađarska.Kipar. PROŠIRENJE EU BOSNA I • 14 država je apliciralo za članstvo u EU HERCEGOVINA Vijeće ministara • 10 država od 14 .gov. Malta.ba Web page: http://www. Turska još nije počela pregovore sa Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 EU Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei. Litvanija. Poljska. maja 2004. ZA EVROPSKE INTEGRACIJE • Bugarska i Rumunija se nadaju priključenju BOSNA I HERCEGOVINA Trg Bosne i 2007. Češka republika.gov. Latvija.dei.ba • Republika Hrvatska užurbano radi na ispunjavanju uslova za članstvo 12 .

Makedoniju i Srbiju i Crnu goru (modificiran "regionalni DIREKCIJA pristup" Evropske unije iz aprila 1997.dei.ba 13 .gov. PROCES STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA BOSNA I • U junu 1999.) ZA EVROPSKE INTEGRACIJE • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju – BOSNA I HERCEGOVINA Trg Bosne i status pridruženog člana i potencijalnog Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 kandidata za članstvo u EU Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei.gov. godine Vijeće ministara EU HERCEGOVINA Vijeće ministara usvojilo je Proces stabilizacije i pridruživanja za Republiku Hrvatsku. Albaniju. Bosnu i Hercegovinu.ba Web page: http://www.

ba Web page: http://www.gov.ba 14 . novi instrument Procesa EVROPSKE INTEGRACIJE stabilizacije i pridruživanja BOSNA I HERCEGOVINA Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei.dei. ¾ CARDS-instrument tehničko-finansijske pomoći EU-podrška Procesu stabilizacije i BOSNA I HERCEGOVINA pridruživanja Vijeće ministara ¾ Trgovinski preferencijali .nema carina ni kvota (nekoliko izuzetaka) ¾ “Evropsko partnerstvo” (European DIREKCIJA ZA Partnership).gov.

BOSNA Hrvatska. Srbija i Crna gora.ba 15 . Slovenija i Grčka): 9 Radni stol I – demokratizacija i ljudska DIREKCIJA ZA prava EVROPSKE INTEGRACIJE 9 Radni stol II – ekonomska obnova.gov. razvoj i BOSNA I HERCEGOVINA saradnja Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 9 Radni stol III . I HERCEGOVINA Vijeće ministara Makedonija. ¾ Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu(BiH.ba Web page: http://www. Bugarska.dei. Albanija.gov. Rumunija.sigurnost Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei.

Država JCTF Studija Preg SAA Stupan Prelaz. 1999 XI 2001 e se se III BOSNA I HERCEGOVINA 2000 2003 2004 Trg Bosne i Od Najavlj Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Srbija i VII ena Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 CG 2001 2003 E-mail: press@dei.ba 16 . Zatrvor izvodlji ovori je SAA period a za pregovo ena BOSNA vosti za članstvo ra za poglavl I SAA članstvo ja HERCEGOVINA acquis Vijeće ministara 1999 – I Albanija VI 2003 2001 Od 2003 - BiH 1998 III – V 2000 XI 29 X Očekuj 6 god II 2003 DIREKCIJA Hrvatska XI 2000 2001 e se ZA 2000 –V 2004 EVROPSKE 2001 INTEGRACIJE VI III do 9 IV Očekuj 10 god Očekuje Maked.dei. Aplikacij Poč.ba Web page: http://www.gov.gov.

ba ¾Aplikacija za članstvo 17 ¾Pregovori o 31 poglavlju Acquis Communautaire -a .dei. HRONOLOGIJA DOGAĐAJA DO PREGOVORA ZA ČLANSTVO BOSNA I ¾Studija ocjene spremnosti (Fisibility Study) HERCEGOVINA Vijeće ministara ¾Pregovori za potpisivanje SAA ¾Parafiranje ¾Potpisivanje DIREKCIJA ZA ¾Privremeni sporazum (ekonomske mjere stupaju na EVROPSKE INTEGRACIJE snagu) BOSNA I HERCEGOVINA Trg Bosne i Hercegovine 1/III ¾Ratifikacija 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: ¾Implementacija obaveza press@dei.gov.ba Web page: http://www.gov.

gov. Politika konkurencije 21. Energija 29. Regionalna politika i koord strukturalnih 7.dei. Saradnja u podru. Slobodno kretanje kapitala tehnologija Vijeće ministara 5. Institucije 18 31. Poljoprivreda instrumenata 8. Oporezivanje 24.gov. Kultura i audio-vizuelna politika 6. Finansijska kontrola E-mail: press@dei. Slobodno kretanje ljudi 18. Zaštita potrošača i zdravlja DIREKCIJA ZA 10. Mala i srednja preduzeća 30. Socijalna politika i 27. Vanjski odnosi Trg Bosne i Hercegovine 1/III 13. Ribarstvo 22. ravosuđa i EVROPSKE INTEGRACIJE 11. Slobodno kretanje robe 17.ba 15. Zajednička vanjska i sigurnosna politika 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 zapošljavanje 28. Politika transporta 23. Nauka i istraživanje 2. Kompanijsko pravo 20. Sloboda pružanja usluga 19. Industrijska politika budžet 16. Acquis Communautaire 1. Telekomunikacije i informaciona I HERCEGOVINA 4. Ekonomska i monetarna unutrašnjih poslova unija 25. Odredbe koje se odnose na finansije i Web page: http://www. Statistika 26. Ostalo . Okolina 9.ba 14. Obrazovanje BOSNA 3. Carinska unija BOSNA I HERCEGOVINA 12.

Bijela knjiga 1. Indirektno oporezivanje 71000 SARAJEVO 11. Poljoprivreda 18. Slobodno kretanje kapitala 12. Zaštita osobnih podataka Vijeće ministara 3.dei. Socijalna politika i praksa 17.ba 19 . industrijsko i EVROPSKE INTEGRACIJE 8. Slobodno kretanje i sigurnost 13. Transport kvalifikacija DIREKCIJA 7. Direktno oporezivanje 21. Politika zaštite potrošača E-mail: neharmoniziranim ili djelomično press@dei. Uzajamno priznavanje stručnih 6. Konkurencija 15. Zakon o privrednim društvima 16. Finansijske usluge I HERCEGOVINA industrijskih proizvoda 14.ba Web page: harmoniziranim sektorima http://www. Carinska unija Trg Bosne i Hercegovine 1/III 22. Intelektualno. Telekomunikacije 20. Okolina komercijalno vlasništvo 9. Audiovizuelne usluge ZA 19. Slobodne kretanje robe u Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 23. Javne nabavke BOSNA 2. Računovodstvo 4.gov. Energija BOSNA I HERCEGOVINA 10. Građansko pravo 5.gov.

dei.ba Web page: http://www.gov. Prioriteti u Hrvatskom Sporazumu BOSNA I • Harmonizacija propisa u domenu unutrašnjeg HERCEGOVINA Vijeće ministara tržišta i to: – konkurencija – intelektualno vlasništvo – javne nabavke DIREKCIJA ZA EVROPSKE – infrastruktura kvaliteta (tehnički propisi. mjeriteljstvo. INTEGRACIJE standardi. akreditacija.gov.ba 20 . BOSNA I HERCEGOVINA ocjenjivanje usklađenosti) Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 – zaštita potrošača Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei.

Rad na Studiji izvodljivosti Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei.gov.-EC prihvatila izvještaj o Studiji izvodljivosti-16 prioritetnih područja 21 .ba Web page: http://www.ba • Novembar 2003. ODNOS BIH I EU • 1998 – osnovan BiH/EU . Sept 2002 suštinsko ispunjenje smjernica BOSNA I HERCEGOVINA Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO • Mart – oktobar 2003 .konsultativno radno tijelo BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara • Mart 2000 – 18 smjernica-Mapa puta • Novembar 2000 – obaveze DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE • 20.dei.gov.

11.gov.gov. garancija ljudskih prava BOSNA I HERCEGOVINA 9Djelotvorno sudstvo Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: 9Borba protiv kriminala/organiziranog kriminala press@dei.dei.ba Web page: http://www.) 9Ispunjavanje postojećih uvjeta i međunarodnih obaveza BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara 9Djelotvorna uprava 9Djelotvorna javna uprava DIREKCIJA 9Evropske integracije ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 9Zakonske odredbe.2003. Izvještaj EC-a o spremnosti BiH za pregovore Unijom – Prioriteti (18.ba 22 9Upravljanje pitanjima azila i migracije .

ba 9Javni RTV sistem 23 .ba 9 Uvođenje jedinstvenog ekonomskog prostora Web page: http://www.dei.gov. 9 Reforma carinskog i poreskog sistema 9 Zakon o budžetu BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara 9 Budžetska praksa 9 Pouzdani statistički podaci DIREKCIJA ZA EVROPSKE 9 Konzistentna trgovinska politika INTEGRACIJE BOSNA I HERCEGOVINA 9 Integrirano energetsko tržište Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei.gov.

BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara Program aktivnosti za realizaciju prioriteta u 2004.dei.ba 24 .gov.gov.ba Web page: http://www. iz Izvještaja Evropske komisije Vijeću ministara DIREKCIJA EU o izvodljivosti pregovaranja ZA EVROPSKE između Bosne i Hercegovine i INTEGRACIJE Evropske unije o Sporazumu o BOSNA I HERCEGOVINA Trg Bosne i Hercegovine 1/III stabilizaciji i pridruživanju 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei.

Rad na Studiji izvodljivosti mobilizirao vlasti u Bosni i Hercegovini. Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei. definisala je 16 prioritetnih oblasti u kojima Bosna i BOSNA I HERCEGOVINA Hercegovina mora ostvariti Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO značajan napredak. DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Studija izvodljivosti.gov. BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara U pripremi odgovora na 346 pitanja Evropske komisije bio je uključen veliki broj stručnjaka iz 25 institucija Bosne i Hercegovine. uz pozitivnu ocjenu. koordinatori i institucije iz Federacije BiH i Republike Srpske.dei.ba 25 . te iz Brčko Distrikta.ba Web page: http://www.gov. stvorio pozitivnu atmosferu i značajno utjecao na ubrzanje i provođenje reformi.

FAZE NA PUTU PRIBLIŽAVANJA BOSNE I HERCEGOVINE EVROPSKOJ UNIJI DO POTPISIVANJA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU Pozitivna Studija izvodljivosti– BiH vlasti trebaju ispuniti ili ostvariti značajan progres Ispunjenje ili ostvaren značajan na ispunjenju 16 prioriteta do polovine 2004. progres na ispunjenju 16 prioriteta do polovine 2004. DA NE Evropska komisija šalje preporuku Odluka o odgađanju pregovora o Evropskom vijeću za otpočinjanje Sporazumu o stabilizaciji i pregovora o Sporazumu o pridruživanju stabilizaciji i pridruživanju sa EU Evropsko vijeće razmatra preporuku Evropske komisije Evropsko vijeće prihvata preporuku Proces približavanja EU se Evropske komisije odgađa na neodređeno vrijeme Odluka o otpočinjanju pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Pripreme za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Pregovori za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju .

dei.gov.ba Web page: http://www. BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BOSNA I HERCEGOVINA Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei.ba 27 .gov.

lokalne E-mail: press@dei.ba 28 . obrazovanja. kulture i okoline http://www.gov. – međunarodna organizacija (45 zemalja članica) - BOSNA I HERCEGOVINA Vijeće ministara Strasbourg Ciljevi: DIREKCIJA ZA • poštivanje ljudskih prava u post- EVROPSKE INTEGRACIJE komunističkim demokratijama (Evropska BOSNA I konvencija o ljudskim pravima) HERCEGOVINA Trg Bosne i Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 Fax: +387 33 22 01 57 • pomoć u područjima ljudskih prava.ba Web page: demokratije.gov. VIJEĆE EVROPE • Osnovano 1949.dei.

gov.ba Web page: http://www.ba • Sekretarijat 29 . Institucije Vijeća Evrope: BOSNA I • Komitet ministara (45 ministara spoljnjih HERCEGOVINA Vijeće ministara poslova/zamjenici/stalni predstavnici sa sjedištem u Strasbourg-u) – donosi odluke • Parlamentarna skupština (okuplja 626 DIREKCIJA članova (313 predstavnika i 313 zamjenika) ZA EVROPSKE iz 45 nacionalnih parlamenata i delegacije INTEGRACIJE gosti iz dvije kandidatske države BOSNA I HERCEGOVINA Trg Bosne i • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Hercegovine 1/III 71000 SARAJEVO Tel: +387 33 22 01 58 (Komora lokalnih vlasti i Komora regiona) Fax: +387 33 22 01 57 E-mail: press@dei.gov.dei.