You are on page 1of 20

Σε fiat ducato x244 2002

Elnagh Marlin 59 6μϋτρων

Ο χϊροσ..

Η γνωςτή θέςη ςτο ςαςί, Προςοχή ςτο χειρόφρενο
έχει αφαιρεθεί το όταν το λύςετε να βάλετε
χειρόφρενο. ένα ςημάδι μέχρι που
πρέπει να το ςφίξετε πάλι

Ο χϊροσ .

Το μϋγεθοσ εύναι 94Χ37Χ26.. . Βλϋπετε η δεξαμενό ϋχει 4 τρύπεσ. Η δεξαμενή Δεξαμενό 70 λύτρων ςτα 70 ευρώ από τον κατϊλογο τησ movera όπωσ υπϊρχει ςε διαφόρουσ προμηθευτϋσ και αντιπροςώπουσ.) μια πλαώνό κϊτω από όπου γύνεται εξαγωγό νερό και μια μικρό επϊνω για εξαεριςμό. Μια μεγϊλη για καθαριςμό μια πλαώνό επϊνω ειςαγωγόσ όπου ϋχω βϊλει αυτό το μαύρο ακροφύςιο ( θα μιλόςουμε αργότερα. Δώςτε μεγϊλη ςημαςύα ςτο 26 ύψοσ διότι εύναι ςουπερ οριακό ώςτε να μην βρύςκει ςτο χειρόφρενο.

•Σωλόνασ διαφανόσ κατϊλληλοσ που να ταιριϊζει ςτην ϋξοδο από το πορτϊκι ειςαγωγόσ νερό. Τα υλικά •Ακροφύςιο (μαύρο) που αγορϊςτηκε από κατϊςτημα με ναυτιλιακϊ ςτην Αθηνϊσ.) •Διϊφορα κόλλαρα •Ειδικό κόλλα από κατϊςτημα υδραυλικών.. •Τςϋρκι για την ςτερϋωςη τησ δεξαμενόσ •Κοντϋσ τρυπανόβιδεσ . Και αυτό από τα ναυτιλιακϊ και 6ευρω το μϋτρο! Αν ψϊξετε λύγο περιςςότερο θα βρεύτε ςε μαγαζιϊ με εργαλεύα ςωλόνα πρϊςινο με 1 ευρώ το μϋτρο μια χαρϊ! Εγώ την πϊτηςα! •Σωλόνασ πρϊςινοσ (70λεπτα/μετρο) •Λευκό πλαςτικό ςυςτολό (ναυτιλιακϊ επύςησ. •Λϊςτιχο ποτύςματοσ ½ ύντςασ. •Χϊλκινη ςυςτολό από ¾ ςε ½ ύντςασ από υδραυλικϊ •Τεφλόν •Ακροφύςιο για λϊςτιχο ½ ύντςασ.

Κολλϊμε με την κόλλα το κϊτω μϋροσ για ςιγουριϊ και μετϊ ςφύγγουμε το παξιμϊδι. Στην κϊτω τρύπα εφαρμόζουμε τα χϊλκινα . Η εργαςία Τρυπϊμε το πλαςτικό καπϊκι με ποτυροτρύπανο και εφαρμόζουμε το ακροφύςιο αυτό το οπούο ςφύγγει με παξιμϊδι .

Προεργαςία δεξαμενήσ .

Επειδό όπωσ ςασ εύπα η δεξαμενό κολλϊει κϊτω από το πϊτωμα . προτύμηςα να μην βϊλω ςωληνϊκι εξαϋρωςησ αλλϊ να κϊνω απλϊ μια τρύπα ςτο πύςω καπϊκι και ότι νερό εύναι επιπλϋον ασ πϋφτει κϊτω. και επειδό εύναι πολύ οριακό το ύψοσ... καθαρό νερό θα εύναι.. Ο εξαεριςμόσ τησ δεξαμενήσ Εύναι ϋνα θϋμα που με απαςχόληςε κϊπωσ. . Άλλωςτε.

Παραλλαγή ςτον εξαεριςμό Αν επιμϋνετε να κϊνετε την ϋνωςη με το ςτόμιο πλόρωςησ τότε χρειϊζεται ςωλόνα από αλφαδολϊςτιχο και αυτό το χϊλκινο ςύςτημα από τα υδραυλικϊ. όπου γύνετε μια μικρό τρύπα ςτη δεξαμενό όςη εύναι το ςπεύρωμα τοποθετεύται εςωτερικϊ το ςύςτημα με το λαςτιχϊκι και ςφύγγετε εξωτερικϊ το παξιμϊδι. Στο ακροφύςιο του βιδώνετε αυτό το ςτόμιο που ϋχει το ύδιο «φ» με εκεύνο από το πλαςτικό που βϊζουμε νερό από τον τούχο .

Στισ εικόνεσ βλϋπετε ποια εξαρτόματα πρϋπει να ενωθούν μεταξύ τουσ. Προετοιμαςία ςωλήνων Το ςκεπτικό… Όλα πρϋπει να ταιριϊξουν μεταξύ τουσ. Για την πιο εύκολη ςυναρμολόγηςη θα χρειαςτεύτε λύγο καυτό νερό… ..

Επειδό δεν ϋχω εντατόρα. Εκεύ που δεν πϊει ϊλλο. Μετϊ . μόλισ τελεύωςα ϋλεγξα αν υπϊρχουν αλλϊ μπόςικα και του πϊτηςα 1-2 βύδεσ ακόμα για να τα μαζϋψει . την πλαιςιώνουμε με τα τςϋρκια και με ϋνα κατςαβύδι κοντρϊρουμε να πϊρει τα μπόςικα και πιϋζουμε λύγο την δεξαμενό να ςυμπιεςτεύ για πιο δυνατό ςφύξιμο. όλα όςα βϊλουμε. βϊζουμε την ϊλλη τρυπανόβιδα και ςτερεοποιούμε.. Η τοποθζτηςη ςτο ςαςί Βιδώνουμε πρώτα με τισ τρυπανόβιδεσ ςτην μια μεριϊ τα τςϋρκια. βϊζουμε την δεξαμενό επϊνω ςτην επιθυμητό θϋςη. Εγώ ϋβαλα και ενδιϊμεςα λύγο αρμαφλεξ για να μην κόβει το τςϋρκι και για να μην γλυςτρϊει.

αν ϋχετε τα παραπανύςια 90 ευρώ αγοραςτϋ μια δεξαμενό λύγο μεγαλύτερη ςε όγκο αλλϊ πιο μικρό ςε ύψοσ http://www. Χειρόφρενο Βλϋπετε πόςο οριακϊ το χειρόφρενο δεν αγγύζει την δεξαμενό.htm (προώόντα – ςυςτόματα εςτύαςησ – ντεπόζιτα νερό) .trezos- marine.gr/Greek/index. Γνώμη μου. Έχοντασ βϊλει από πριν ςημϊδι ξαναςφύγγουμε το χειρόφρενο όπωσ όταν.

Την ςωλόνα από όπου τρύβει η αντλύα νερό και λογικϊ θα εύναι ςυνϋχεια γεμϊτη την πϋραςα μϋςα από αρμαφλϋξ.Τοποθζτηςη ςωλήνων εξωτερικά Με ςφικτηρακια δϋνουμε πϊνω ςτα ακροφύςια τισ ςωλόνεσ και φροντύζουμε να μην τςακύζουν. για προςταςύα και μόνωςη .

Τοποθζτηςη και ςτήριξη ςωλήνων εξωτερικά Η ςτόριξη γύνετε και πϊλι με το τςϋρκι λύγο πιο χαλαρϊ βϋβαια. Δεξιϊ ϋχει γύνει τρύπα ακρύβειασ με ποτυροτρύπανο ςτο δϊπεδο και θα μονωθεύ με ειδικό μαύρη ςφραγιςτικό και εύκαμπτη ςιλικόνη από τα υδραυλικϊ και αυτό… ..

Κλείςιμο και ςφράγιςμα οπϊν ςτο πάτωμα .

Εδώ βλϋπετε και την μόνωςη… .…μια τρφπα ςτο κάμπερ! Πολύ προςεκτικό χρόςη ποτηροτρύπανου.

.Τοποθζτηςη ςτομίου ειςαγωγήσ Απαιτεύται χρόςη μπαμπριζοκολασ! (Ευχαριςτώ τον Γιώργο για την ςυμβουλό) Αγορϊςτηκε φτηνϊ από τα χρώματα ςιδερικϊ. Εύναι τησ 3Μ και εύναι καλό! .

Τελική όψη Η ύδια κόλλα και από μϋςα για ςφρϊγιςη.. .

. . Σφύγγουμε με κόλλαρα.Εςωτερική διαςωλήνωςη Δεξαμενή 1 Α ν τ λ ύ α ν ε ρ ό Δεξαμενό 2 Από τα ςυςτόματα κόπου και ποτύςματοσ αγορϊζετε με max 5 ευρώ αυτόν τον διακλαδωτό με βανακια. Και...

..τζλοσ! Έτοιμο!! .