P. 1
Suprafete Minime La Cladiri de Locuit (Legea Locuintei

Suprafete Minime La Cladiri de Locuit (Legea Locuintei

|Views: 1,266|Likes:
Published by Bubu Muncus

More info:

Published by: Bubu Muncus on May 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=1614 LEGE nr.

114 din 11 octombrie 1996 Legea locuintei Textul actului republicat în M.Of. nr. 393/31 dec. 1997 Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare si administrare a lo cuintelor are la baza urmatoarele principii: Accesul liber si neîngradit la locuin ta este un drept al fiecarui cetatean. Realizarea locuintelor constituie un obiectiv major, de interes national, pe termen lung, al administratiei publice centrale si locale. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza aspectele sociale, economice, tehnice si juridice ale constructiei si folosintei locuintelor. Art. 2. - Termenii utilizati în cuprinsul prezentei legi au urmatorul înteles: a) Locuinta Constructie alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintel e, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii. b) Locuinta convenabila Locuinta care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utiliz atorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat, acopera necesitatile e sentiale de odihna, preparare a hranei, educatie si igiena, asigurând exigentele m inimale prezentate în anexa nr. 1 la prezenta lege. c) Locuinta sociala Locuinta care se atribuie cu chirie subventionata unor persoane sau familii, a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta în proprietate sau închirierea unei locuinte în conditiile pietei. d) Locuinta de serviciu Locuinta destinata functionarilor publici, angajatilor unor institutii sau a genti economici, acordata în conditiile contractului de munca, potrivit prevederil or legale. e) Locuinta de interventie Locuinta destinata cazarii personalului unitatilor economice sau bugetare, c are, prin contractul de munca, îndeplineste activitati sau functii ce necesita pre zenta permanenta sau în caz de urgenta în cadrul unitatilor economice. f) Locuinta de necesitate Locuinta destinata cazarii temporare a persoanelor si familiilor ale caror l ocuinte au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente sa u ale caror locuinte sunt supuse demolarii în vederea realizarii de lucrari de uti litate publica, precum si lucrarilor de reabilitare ce nu se pot efectua în cladir i ocupate de locatari. g) Locuinta de protocol Locuinta destinata utilizarii de catre persoanele care sunt alese sau numite în unele functii ori demnitati publice, exclusiv pe durata exercitarii acestora.

h) Casa de vacanta Locuinta ocupata temporar, ca resedinta secundara, destinata odihnei si recr eerii. Art. 3. - Autorizarea executarii constructiilor de locuinte noi, indiferent de natura proprietatii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exige ntelor minimale, prevazute în anexa nr. 1 la prezenta lege. Consiliile judetene si locale, potrivit competentelor stabilite prin lege, p ot autoriza executarea etapizata a constructiilor de locuinte. CAPITOLUL II Dezvoltarea constructiei de locuinte Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice române pot realiza, cu respectarea pr evederilor legale, constructii de locuinte pentru folosinta proprie sau în scopul valorificarii acestora. Art. 5. - Persoanele juridice române care investesc din profit pentru realizar ea de locuinte, având ca suprafete construite cele prevazute în anexa nr. 1 la preze nta lege, beneficiaza de scutirea de impozit pe profitul investit cu aceasta des tinatie, în anul fiscal respectiv. Locuintele care se realizeaza în conditiile prezentului articol, precum si ale art. 7 si 20 din prezenta lege, se pot amplasa pe terenurile apartinând persoanel or fizice beneficiare de locuinte, ale persoanelor juridice investitoare sau pe terenuri concesionate în acest scop de catre consiliile locale persoanelor juridic e sau fizice, conform prevederilor legale, fara licitatie publica, cu reducerea taxei de concesiune pâna la 95%. Art. 6. - Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrari de con solidare la locuintele avariate de seisme, precum si de reabilitare a locuintelo r existente, de categoria a III-a, a IV-a si garsoniere, realizate în conditiile H .C.M. nr.1.650/1968, ale H.C.M. nr.1.669/1969 si ale H.C.M. nr.585/1971, benefic iaza de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege. Art. 7. - Consiliile locale pot realiza din depozitele special constituite l ocuinte cu suprafetele construite prevazute în anexa nr. 1 la prezenta lege, exerc itând controlul asupra pretului de vânzare, în vederea înlesnirii accesului la proprieta te pentru unele categorii de persoane, în urmatoarea ordine de prioritate: a) tinerii casatoriti care, la data contractarii locuintei, au, fiecare, vârst a de pâna la 35 de ani; b) persoanele care beneficiaza de facilitati la cumpararea sau construirea u nei locuinte, potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata; c) persoanele calificate din agricultura, învatamânt, sanatate, administratie pu blica si culte, care îsi stabilesc domiciliul în mediul rural; d) alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale. Persoanele din categoriile mentionate la lit. a)-c) beneficiaza de o subvent ie de la bugetul de stat, în limitele prevederilor bugetare anuale, în raport cu ven itul, de pâna la 30% din valoarea locuintei, la data contractarii, precum si de pl ata în rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferentei fata de pretul final al l ocuintei, dupa ce s-au scazut subventia si avansul minim obligatoriu de 10% din valoarea locuintelor la data contractarii, achitat de contractant. Persoanele prevazute la lit. d) beneficiaza de plata în rate lunare, în termen d e 20 de ani, a diferentei fata de pretul final al locuintei, dupa ce s-a scazut avansul minim obligatoriu de 30% din valoarea locuintei la data contractarii, ac hitat de contractant.

Art. potrivit prevederilor legale în vigoare. retelele de alimentare cu apa si canalizare si. 7. . 9. potrivit normelor aprobate anual de Guvern.Depozitele special constituite pe seama consiliilor locale se alim enteaza din urmatoarele surse: a) sumele aprobate anual în bugetele locale. care vor analiza si vor aproba. împreuna cu familia. persoanele fizice care. sunt scutiti de plata impozit ului pe cladire timp de 10 ani de la data dobândirii locuintei. este de 5% anual. 7-9 din prezenta l ege se vor amplasa. 1.De prevederile art. 7 din prezenta lege beneficiaza. Art. cu respectarea doc umentatiilor de urbanism legal aprobate si cu asigurarea utilitatilor si dotaril or edilitare necesare conditiilor de locuit. . nu au detinut si nu au în proprieta te o locuinta.Locuintele care se realizeaza în conditiile art. retele de gaze. din bugetele de venituri si cheltu ieli ale regiilor autonome de profil. persoane fizice. 7 lit. 11. în conditiile prevederilor Codului civil. noul proprietar nu m ai beneficiaza de scutirea de impozit. pr evazute în anexa nr. cererile respective. de gaze si telefonice stradale. cu exceptia celor care se fac venituri la bugetele l ocale. Cuantumul subventiei se stabileste în raport cu venitul mediu net lunar pe mem bru de familie.Lucrarile de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor d e locuinte. Art. b) retelele electrice stradale. în limita prevederilor aprobate anual cu ac easta destinatie. retele de alimentare cu apa si canal izare. totodata. c). dupa caz. corespunzator numarului de persoane din familie. . dupa caz. Art. . pe terenurile aflate în proprie tatea unitatilor administrativ-teritoriale sau pe terenurile apartinând persoanelo r fizice beneficiare. o singura da ta. sau daca loc uinta în care gospodaresc împreuna nu satisface exigentele minimale de suprafata. prin administratori delegati de acestea. destinate realizarii locuintelor. vor înch eia cu persoanele fizice prevazute în prezentul articol contracte de împrumut pentru sumele avansate din depozitul special. potrivit normelor legale în vigoare.Persoanele fizice prevazute la art. telefonice si de termofica re se finanteaza dupa cum urmeaza: a) drumurile publice. stabilind. 10. . din credite bancare contractate de acestea . care se restituie în rate. retelele de termoficare. cu exceptia persoanelor prevazute la art. prin grija consiliilor locale. care constau în: drumuri publice. dupa c az. b) încasarile realizate din vânzarea locuintelor si a spatiilor cu alta destinat ie din cladirile de locuit. În cazul înstrainarii locuintei în conditiile prezentei legi. din bugetele locale si din alte fonduri legal const ituite cu aceasta destinatie. Autoritatile publice locale. d) alte surse constituite potrivit legii. 7 se vor adresa consiliilor lo cale. 8. retele electrice si. inclusiv posturile de transformare aferente si. Art. În cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor scadente. c) alocatiile din bugetul de stat. se va plati o dobânda de 10% anual asupra acestor rate.Dobânda la suma avansata din depozitul special. si ordinea de prioritate. 12. precum si sumele încasate potrivit p revederilor art. dupa caz. Proprietarii locuintelor noi.

. 18. 15. Art. alocatiile pentru constructii de locuinte se re partizeaza si se acorda consiliilor locale beneficiare de catre Ministerul Lucra rilor Publice si Amenajarii Teritoriului. se instituie ipoteca legala asupra locuintei. cumpararea. . a locuintelor pentru realizarea ca rora s-au acordat subventii se poate face numai dupa restituirea integrala a sum elor actualizate datorate si pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor actualizate. . . în sensul prezentei legi. în ordinea de prioritate stabilita conform art. În executia bugetului de stat. pentru construirea.Alocatiile de la bugetul de stat se fundamenteaza de catre consil iile locale. precum si lista persoanelor care vor beneficia de locuinte. se întelege sotul. 5 din prezenta lege. în conditiil e prezentei legi. .Deschiderea finantarii si începerea lucrarilor din fonduri publice se efectueaza dupa contractarea cu viitorii beneficiari a cel putin 70% din numa rul locuintelor prevazute a fi începute. Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrari de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte beneficiaza de scutirea de imp ozit pe profit. reabilitarea si repararea capitala a locuintelor proprietate personala. obtinute ca subventii de la bugetul de stat. distinct pentru terminarea locuintelor si pentru realizarea de noi locuinte. 7. Art. potrivit normelor metodolog ice.. Art. 16 . conform prevederilor art. de catre beneficiarul creditului. cu ocazia elaborarii bugetului de stat. Art. prin intermediul consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti. dupa caz. si se transmit consiliului jud etean si. 14. . la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale. pe maximum 20 de ani. 17. 19. sotia. Minist erul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului îndeplineste atributiile ordona torului principal de credite. .Folosirea sumelor existente în depozitele constituite la nivelul co nsiliilor locale este de competenta si în raspunderea acestora. se af iseaza la sediul acestora. Creditele se acorda cu o dobânda egala cu cea acordata de Casa de Economii si Consemnatiuni la depuneril e pe termen ale populatiei. structura pe numarul de camere si amplasam entul locuintelor. cop iii si parintii sotilor. 20. 7 de catre consiliile locale. potrivit prev ederilor art. Art. ale caror suprafete nu depasesc pe cele cupr inse în anexa nr. respectiv. se transmit Ministerului Lucraril or Publice si Amenajarii Teritoriului de catre consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Art. s i se suporta: a) 15%. care locuiesc si gospodaresc împreuna. centrali zate pe fiecare judet si municipiul Bucuresti. prin acte între vii. prevazute în Legea privind finantele publice. 1 la prezenta lege. Pentru alocatiile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru fi nantarea constructiilor de locuinte potrivit prevederilor prezentei legi. precum si din alte fonduri constituite cu aceasta destinatie. Propunerile de alocatii din bugetul de stat ale consiliilor locale. Art. Art.Casa de Economii si Consemnatiuni va acorda credite persoanelor f izice române. .Lista cuprinzând numarul.Înstrainarea.Prin familie. Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Pâna la restituirea sumelor datorate de catre beneficiarii locuinte lor. 13. în depozitul constituit pentru realizarea locuintelor.

a 6 rate lunare de credit si a dobânzii aferente atrage e xecutarea silita asupra bunului dobândit. Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Ter itoriului va repartiza Casei de Economii si Consemnatiuni. care: . l) alte clauze convenite între parti. inclusiv marja de dobânda. k) persoanele care vor locui împreuna cu titularul contractului. Casa de Economii si Consemnatiuni va bonifica o dobân da egala cu cea suportata direct de catre beneficiar. Modul de plata si cuantumul subventiilor se stabilesc prin conventie între Cas a de Economii si Consemnatiuni si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Te ritoriului.Sunt nule de drept orice clauze cuprinse în contractul de închiriere. De aceste credite mai beneficiaza. beneficiarul trebuie sa aiba constituit la Casa de E conomii si Consemnatiuni un depozit reprezentând pâna la 10% din valoarea creditului solicitat. care îs i stabilesc domiciliul în mediul rural. consecutiv. e) suma platita în avans în contul chiriei.b) diferenta. consemnat prin contract scris. Neplata. în limita cuantumului depozitului constitu it. La depozitul constituit. i) data intrarii în vigoare si durata. sanatate. Bunul dobândit prin astfel de credite nu p oate fi înstrainat decât dupa restituirea creditului. 21. cu avizul Ministerului Finantelor. care nu au detinut si nu au în propriet ate o locuinta. . Creditele pentru construirea sau cumpararea de locuinte se acorda o singura data persoanelor fizice cu cetatenie româna. care se va înregistra la organele fisc ale teritoriale si va cuprinde: a) adresa locuintei care face obiectul închirierii. în limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinatie în buge tul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. c) suprafata curtilor si a gradinilor folosite în exclusivitate sau în comun. f) locul si conditiile în care se realizeaza primirea si restituirea cheilor. La primirea creditului. b) suprafata locativa si dotarile folosite în exclusivitate si în comun. administratie publica si culte. . precum si cele care gospodaresc împreuna cu familia în locuinte care nu satisfac exigentele minimale de suprafata. j) conditiile privind folosinta exclusiva si în comun a partilor aflate în copro prietate. h) inventarul obiectelor si al dotarilor aferente. pâna la nivelul total al dobânzii. corespunzat or numarului de persoane din familie. persoanele cal ificate din agricultura. regulile de modificare a acesteia si modul de pl ata. prin exceptie. g) obligatiile partilor privind folosirea si întretinerea spatiilor care fac o biectul contractului.Închirierea locuintelor se face pe baza acordului dintre proprietar si chirias. În executia bugetului de stat. învatamânt. Casa de Economii si Consemnatiuni nu va percepe nici un comision pentru creditele acordate. CAPITOLUL III Închirierea locuintelor Art. d) valoarea chiriei lunare. Art. 22. potrivit celor stabil ite prin conventie. de la bugetul de stat. prevazute în anexa nr. 1 la prezenta lege. sumele aferente subventiilor la dobânda pentru creditele acord ate si care urmeaza a fi acordate în anul respectiv. Depozitul nu va fi restitu it înainte de rambursarea integrala a creditului si poate fi utilizat pentru resti tuirea ultimelor transe ale creditului.

numai cu acordul prealabil scris si în conditiile stabilite de proprietar. Beneficiarul contractului de subînchiriere nu se poate prevala de nici un drep t împotriva proprietarului si nici asupra oricarui titlu de ocupare. instalatiilor. b) la cererea proprietarului. dupa caz: a) în beneficiul sotului sau al sotiei. Art.În cazul parasirii definitive a domiciliului de catre titularul con tractului de închiriere sau al decesului acestuia. c) în beneficiul altor persoane care au avut acelasi domiciliu cu titularul ce l putin un an si care au fost înscrise în contractul de închiriere. . potrivit celor de m ai sus.chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutiv. sau daca înstraineaza fara drept parti ale acestora.Chiriasul poate subînchiria. Art. În lipsa persoanelor care pot solicita locuinta. . cu conditia notificarii prealabile într-un termen d e minimum 60 de zile. închirierea continua. Art. .a) obliga chiriasul sa recunoasca sau sa plateasca în avans proprietarului ori ce suma cu titlu de reparatie în sarcina proprietarului. daca au fost stabilite. încheiat cu respectarea prevederilor legale. atunci când chiriasul nu si-a achitat obligatiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni. 23. . Art. 24.Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face în urmatoarele conditii: a) la cererea chiriasului. prin contractul de închiriere. 25. contractul de închiriere înceteaza în termen de 30 de zile de la data parasiri i domiciliului de catre titularul contractului sau de la data înregistrarii decesu lui. d) exonereaza proprietarul de obligatiile ce îi revin potrivit prevederilor le gale. .chiriasul nu a respectat clauzele contractuale. modifica sau îmbunatati locuinta detinut a. daca a locuit împreuna cu titularul. În cazul mai multor cereri. c) la cererea asociatiei de proprietari. Contractul de subînchiriere. atunci când: . contractul de închiriere se transfera prin hotarâre ju decatoreasca.Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarâri judecator esti irevocabile.chiriasul a pricinuit însemnate stricaciuni locuintei. 28. cladirii în care este s ituata aceasta. Art. a obiectelor si dotarilor aferente sp atiilor comune. e) autorizeaza pe proprietar sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere. . Chiriasul este obligat la plata chiriei prevazute în contractul de închiriere. se înreg istreaza la organele fiscale teritoriale. b) prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor în caz de degradare a elem entelor de constructii si a instalatiilor. Art. b) în beneficiul descendentilor sau al ascendentilor. . în sarcina chiriasului.Proprietarul are urmatoarele obligatii: . precum si oricaror alte bunuri aferente lor. . chiriasul este obligat sa paraseasca locuinta la expirarea termenului co ntractual. pâna la data executarii efective a hotarârii de evacuare. 26. c) impun chiriasilor sa faca asigurari de daune. . daca au locuit împreuna cu acesta.În cazul în care partile nu convin asupra reînnoirii contractului de înch iriere.chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau împiedic a folosirea normala a locuintei. daca acestea nu sunt interzise prin contractul de închiriere principal. 27.

elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis. la sesizarea scrisa a chiriasului. . subsoluri. 31. crematorii. 32. impozitele pe cladiri si pe teren.Chiriasul are urmatoarele obligatii: a) sa efectueze lucrarile de întretinere. de instalatii. de canalizare. pavimente). instalatii de anten a colectiva. . 34. 33. 29.Titularii de contracte de închiriere pot face între ei schimb de locu inte. lucrarile pot fi exe cutate de catre chiriasi în contul proprietarului. central e termice. telefonice etc. Art. al proprieta rului locuintei. Chiria maxima pentru aceste locuinte s e diferentiaza pe categorii de localitati si pe zone de catre consiliile locale. casa ascensorului.Nivelul maxim al chiriei pentru locuintele aflate în proprietatea s tatului se stabileste prin lege speciala. cu avizul autoritatii care a aprobat închirierea sau. împrejmuiri.Cladirile de locuit pot fi date de proprietar în administrarea unor . la elibera rea acesteia. holuri. curtile si gradinile. b) sa ia masuri pentru repararea si mentinerea în stare de siguranta în exploata re si de functionalitate a cladirii pe toata durata închirierii locuintei. cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de constructii. . fatada. d) sa predea proprietarului locuinta în stare normala de folosinta. c) sa întretina în bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii.a) sa predea chiriasului locuinta în stare normala de folosinta. precum si spatiile comune din interiorul clad irii (casa scarii. în termen de 30 de zile de la data sesizarii. daca persoanele c are au produs degradarea nu sunt identificate. dupa caz. CAPITOLUL IV Administrarea cladirilor de locuit Art. Chiriasul va putea executa aceste lucrari. daca degradarea produsa este de n atura sa afecteze folosinta normala a cladirii sau a locuintei si numai atunci cân d proprietarul. scari exteri oare). Art. coridoare. . precum si un profit supus negocierii între parti.). întretinere si reparatii. ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare. în functie de durata normata stabilita potrivit prevederil or legale. instalatii de încalzire centrala si de preparare a apei calde. d) sa întretina în bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor.Chiria practicata pentru locuinte va acoperi cheltuielile de admi nistrare. instalatii electrice si de gaze. instalatii de colectare a deseurilor. hidrofor. nu a luat masuri de executare a lucrarii. instalatii de alimentare cu apa. retinând contravaloarea acestora din chirie. 30. dupa criteriile avute în vedere la stabilirea impozitelor si a taxelor locale pen tru terenuri. indi ferent daca acestea sunt în interiorul sau în exteriorul cladirii. . obiectele si dotarile aferente.În cazul neîndeplinirii de catre proprietar a obligatiilor care îi revi n cu privire la întretinerea si repararea locuintei închiriate. precum si r ecuperarea investitiei. b) sa repare sau sa înlocuiasca elementele de constructii si de instalatii det eriorate din folosinta comuna. c) sa asigure curatenia si igienizarea în interiorul locuintei si la partile d e folosinta comuna pe toata durata contractului de închiriere. . Art. Obligatiile chiriasului cu privire la întretinerea si repararea spatiului închir iat se pastreaza si în cazul subînchirierii locuintei. reparatii sau înlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva. Art. Art.

proprietar ii se vor constitui în asociatii cu personalitate juridica. 35. d) reprezentarea intereselor proprietarului în raport cu autoritatile publice.Constructiile de locuinte sociale se pot realiza. creând prejudicii celorlalti proprietari sau chiriasi.În cladirile de locuit cu mai multe locuinte.Chiriasii cladirilor cu mai multe locuinte se pot asocia. u rmatoarele: a) gestionarea bunurilor si a fondurilor banesti. în vederea functionarii corespunzatoare a cladirii. Consiliile locale controleaza si raspund de fondul de locuinte sociale situa te pe teritoriul unitatilor administrativteritoriale respective. 11. CAPITOLUL V Locuinta sociala Art. . . 1 la p rezenta lege. 36. 42. servicii publice sau agenti economici specializati. 37. Art. 2 la prezenta le ge. . e) îndeplinirea oricaror alte obligatii prevazute de lege.În cazurile în care. chiriasii pot mandata un re prezentant.Au acces la locuinta sociala. În acest scop. Constituirea fondului de locuinte sociale se face prin realizarea de constructii noi si prin reabilitarea unor constructii existente. asociatii. Obligatiile celor care administreaza sunt.Locuinta sociala se realizeaza cu respectarea suprafetei utile si a dotarilor stabilite în limita suprafetei construite. Modul de înfiintare.Locuintele sociale apartin domeniului public al unitatilor admini strativ-teritoriale. c) asigurarea cunoasterii si respectarii regulilor de locuit în comun. majorat cu 10% . b) angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor necesare si urmarirea re alizarii acestora. în vederea închirierii. în cazul neconstituirii asociatiei. la solicitarea proprietarilor cladirilor sau a reprezentantului legal al acesto ra. Art. pre cum si cu alte persoane juridice sau persoane fizice. Art. instanta va hotarî masurile pentru folosirea normala a imobilului. potrivit prevederilor art. În acelasi scop. în scopul reprezentarii intereselor lor în raporturile cu proprietarii. Art. . unul dintre proprietari sau chiriasi împiedica cu buna stiinta si sub orice forma folosirea normala a imob ilului de locuit. pe amplasamentele prevazute în documentatiile de urbanism si în conditiile preze ntei legi. . familiile cu un venit mediu net lunar realizat în ultimele 12 luni sub nivelul venitului net luna r pe familie. . potrivit anexei nr. Art. . dupa caz. proprietarul raspunde de asigurarea conditiilor de functionare normala a locuintei aflate în proprietat e exclusiva si a spatiilor aflate în proprietate indiviza. 40. Pentru locuintele care se realizeaza prin reabilitarea constructiilor existe nte se considera obligatorii numai prevederile legate de dotarea minima.Locuintele sociale se vor amplasa numai pe terenurile apartinând un itatilor administrativ-teritoriale. potrivi t legii. pentru care se acorda ajutor social potrivit legii. 39. în orice localita te. în cladirile de locuinte. . în principal. 38. dupa caz. Art. Art.persoane fizice sau juridice. 41. organizare si functionare a asociatiilor de proprietari s e reglementeaza potrivit regulamentuluicadru cuprins în anexa nr.

Art. sa transmita dreptul de locuire sau sa schimbe destinatia spatiului închiriat. pe o perioada de 5 ani.118/1990. potrivit prezentei legi. cu posibilitatea de prelungire pe baza declaratiei de venitur i si a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale. republicata. în conditiile prevederilor prezentulu i capitol. urmatoarele categorii de persoane: tinerii casatoriti care au fiecare vârsta de pâna la 35 de ani. 47. 43.Nu pot beneficia de locuinte sociale. o alta locuinta. . . facute cu nesinceritate. beneficiarii prevederilor Le gii nr. pe familie. b) în cazul în care venitul mediu net lunar pe familie.Contractul de închiriere se poate rezilia: a) în conditiile prevazute la art. în ordinea de prioritate stabilita de consilii le locale. 42/1990. sub sanctiunea rezilierii contractului de închiriere. 48. pe rsoanele sau familiile care: a) detin în proprietate o locuinta. si ai Decretului-lege nr. b) au înstrainat o locuinta dupa data de 1 ianuarie 1990. Art. orice modificare produsa în venitul net lunar al fam iliei acestuia. c) au beneficiat de sprijinul statului în credite si executie pentru realizare a unei locuinte. autoritatea admi nistratiei publice locale va opera modificarea chiriei si a subventiei acordate. 46. realizat în 2 ani fiscali consecutivi. Art. d) detin. Venitul net lunar pe familie se stabileste pe baza declaratiei de venit si a actelor doveditoare. . . veteranii si vaduvele de razboi. pensionarii. republicat. . în termen de 30 de zile. potrivit prevederilor legale. persoanele handica pate. în calitate de chirias. Art. 44.Locuintele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vând ute. tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala s i care au împlinit vârsta de 18 ani.. depaseste cu peste 20% nivelul minim prevazut la art. În cazurile în care venitul net lunar pe familie s-a modificat. va fi subventionata de la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale unde este situata locuinta sociala. calculata pot rivit art. 31. Declaratiile de venit. iar titularul contractului de închiriere nu a achitat valoarea nominala a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare.Titularul contractului de închiriere este obligat sa comunice prima rului.Beneficiarii locuintelor sociale nu au dreptul sa subînchirieze. cuvenite proprietarului. 42 din prezen ta lege. Art. în functie de evolutia situatiei economice si sociale. sub s anctiunea rezilierii contractului de închiriere si a suportarii eventualelor daune .Contractul de închiriere se încheie de catre primar sau de catre o pe rsoana împuternicita de acesta cu beneficiarii stabiliti de consiliul local. 45. calculat pe ultimele 12 luni. 49.Locuintele sociale se repartizeaza de catre consiliile locale pe baza criteriilor stabilite anual de acestea. Art. Diferenta pâna la valoarea nominala a chiriei. si de ele pot beneficia. . dupa caz. invalizii de gradul I si II. . Art. începând cu anul 1996. alt e persoane sau familii îndreptatite. Nivelul minim astfel calculat va fi corectat periodic de Guvern. atrag raspunderea materiala sau penala. Nivelul chiriei nu va depasi 10% din venitul net lunar. 24 din prezenta lege.

Locuinta de interventie urmeaza regimul locuintei de serviciu. determinate de natura amplasamentului si de caracterul zonei. în conditiile legii. cu aprobarea ordonatorilor de credite. Art. . cu aprobarea Guvernului. Art. CAPITOLUL VII Locuinta de necesitate . Persoanele fizice si agentii economici pot sprijini prin donatii sau contrib utii constructia de locuinte sociale. în l imitele prevederilor bugetare aprobate anual. în situatia în care activitatea care a generat realizarea locuintelo r respective s-a restrâns sau a încetat. Locuintele de interventie se realizeaza o data cu obiectivul de investitie s i se amplaseaza în incinta acestuia sau în imediata apropiere. Art. dupa caz. potrivit anexei nr. Art. Locuintele de serviciu realizate în conditiile prezentei legi. b) pe terenurile apartinând agentilor economici.aduse locuintei si cladirii. pentru locuintele si lucraril e de viabilizare a terenurilor. 50.Finantarea locuintelor sociale se asigura din bugetele locale. CAPITOLUL VI Locuinta de serviciu si locuinta de interventie Art. pentru locuintele finantate de la bugetul de stat sau de la buget ele locale. care. pot fi vândute în conditiile legii. . finantate din b ugetul de stat si din bugetele locale. 1 se pot construi cu suprafete majorate cu pâna la 20% fata de cele prevazute în anexa n r. ramân cu destinatia de locuinte de serviciu la data intrarii în vigoare a prezentei legi. potrivit prevederilor legale. 1 2. prin legea bugetului de stat. în l imita suprafetei construite pe apartament. iar peste aceasta limita. . b) locuinte noi. 54.Fondul de locuinte de serviciu se compune din: a) locuinte existente. Locuintele de interventie nu pot fi vândute chiriasilor. pentru salariatii acestora. în care scop se instituie o subdiviziune de cheltuieli distincta în aceste bugete. În situatii deosebite. 51. accesoriu la contractul de munca. Locuintele de serviciu se vor amplasa dupa cum urmeaza: a) pe terenurile aflate în proprietatea statului sau a unitatilor administrati v-teritoriale. 1. . .Locuintele de serviciu finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale se realizeaza cu respectarea suprafetei utile si a dotarilor.Locuintele noi se finanteaza. cu aproba rea Guvernului. cu asigurarea viabilizarii terenurilor. Conditiile si durata de închiriere vor fi stipulate în contractul de închiriere înch eiat între partile contractante. din: a) bugetul de stat si bugetele locale. stabilite anual cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Lucraril or Publice si Amenajarii Teritoriului. în limitele prevederilor bugetare aprob ate anual cu aceasta destinatie. b) bugetele agentilor economici. finantate din bugetele acestora. Statul sprijina constructia de locuinte sociale prin transferuri de la buget ul de stat. 1. potrivit prevederilor art. ale consiliilor locale. 53. 52. locuintele prevazute la alin.

ca resedinta oficiala. ocuparea si folosirea locuintelor de protocol se fac în conditiile prezentei legi. precum si a celorlalte locuinte de protocol. locuintele libere aflate în fondul de locuinte sociale. CAPITOLUL VIII Locuinta de protocol Art. Locuinta de necesitate se închiriaza temporar persoanelor si familiilor ale caror locuinte au devenit inutilizabile potrivit p revederilor art. precum si încasarea chiriei. contractele de închiriere se încheie de catre Reg ia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu beneficiarii d . presedintele Camerei Deputatilor si primul-ministru beneficiaza. Lista imobilelor cu destinatie de resedinta oficiala.Consiliile locale pot declara. atribuirea locuintei de protocol se face prin decizie a primului-ministru si se pune la dispozitia lor de catre Regi a Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat". presedintele Cons iliului Legislativ si avocatul poporului. împreuna cu dotarile aferente. persoanele care îndeplinesc urmatoarele functii publice: vice presedinti ai Senatului si ai Camerei Deputatilor. presed intele Curtii Constitutionale.Art. Atribuirea locuin telor de protocol se poate face numai daca persoanele prevazute la alin. presedintele Curtii de Conturi. Contractul de închiriere se încheie de catre primarul localitatii sau de catre o persoana împuternicita de acesta. 3. Regia Autonoma "Administratia Patrim oniului Protocolului de Stat" va încheia contracte de închiriere cu serviciile de sp ecialitate ale institutiilor în care îsi desfasoara activitatea persoanele beneficia re. care asigura evidenta. în localitatea în care îsi desfasoara activitatea. Pentru persoanele prevazute la alin. pâna la înlatura rea efectelor care au facut inutilizabile locuintele. 58 alin. la cerere. 2 lit. 56. precum si presedintele Curtii Supreme de Justitie. Art. în conditiile prezentei legi. în cazuri de extrema urgenta. Art.Locuintele de protocol sunt proprietate publica a statului.Presedintele României. f). cu plata chirie i prevazute de lege. 1 se atribuie de cat re Guvern si sunt puse la dispozitia lor. întretin erea. Art. 60. . de câte o locuinta de protocol. pe întreaga perioada a exercitarii functiei. . Atribuirea. pe durata exercitarii functiei sau a m andatului.Pentru resedintele oficiale. drept locuinte de necesitate. 58.Pot beneficia de locuinta de protocol. . Pentru locuintele de protocol. Resedintele oficiale ale persoanelor prevazute la alin. 1. .Locuinta de necesitate se finanteaza si se realizeaza în conditiile stabilite pentru locuinta sociala. Administrarea fondului locativ de protocol se face de catre Regia Autonoma " Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat". pe baza hotarârii consiliului local. presedintele Senatului. . ministrii s i asimilatii acestora. si conditiile pe care acestea trebuie sa le îndeplineasca s e stabilesc prin hotarâre a Guvernului. 55. Art. 57. ministri de stat. repararea si conservarea acestuia. 59. de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimo niului Protocolului de Stat". . o alta locuinta care sa coresp unda conditiilor stabilite potrivit art. 1 nu de tin.

pe întreg teritoriul tarii.19/1994 si ale normelo r metodologice. si tinerii casatoriti care au. . dupa caz. spatiul supus schimbarii. împliniti pâna la finele anului calendaristic în care are loc contract area. . vor putea ocupa locuinta respectiva împreuna cu mem brii familiei. vârsta pân a la 35 de ani. 82/1995. la cererea persoan elor fizice si a agentilor economici. 64. . 65. pe aceasta baza.Guvernul raspunde de aplicarea unitara. beneficiaza de scutirea de impozit pe profitul investit. Art. Art. 5 din prezenta lege. conform prevederilor art. CAPITOLUL IX Dispozitii tranzitorii si finale Art. separat sau cumulativ. Art. Contractul de închiriere a locuintelor de protocol si a celor cu destinatie de resedinta oficiala înceteaza de drept în termen de 60 de zile de la data eliberarii din functie a beneficiarului. .19/1994 privind stimularea i nvestitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte. a politicii de dezvoltare a constructiei de locuinte. care. . al titularilor contr actelor de închiriere din locuintele cu care se învecineaza.Plata chiriei pentru resedintele oficiale se face din bugetele Pr esedintiei României. Atribuirea. în limitele prevederilor bugetare aprobate anual. . se aplica în continuare pâna la termi narea locuintelor începute. în zonele stabilite prin documentatiil e de urbanism si amenajare a teritoriului. Art. 66. de l a data intrarii în vigoare a legii.Schimbarea destinatiei locuintelor. 61. în conditiile prezentei legi. 58 si 59. Dupa finalizarea blocurilor de locuinte. aprobate potrivit legii.19/1994 vor beneficia. precum si a spatiilor cu alta destinatie situate în cladiri colective se poate face numai cu acordul proprietar ului sau al asociatiei de proprietari. fiecare.irecti. potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. respectiv a unei locuinte de protocol. II din prezenta lege. 67. aprobata si modificata prin Legea nr. Guvernul va regl ementa facilitatile prevazute la cap. Senatului.Construirea caselor de vacanta se autorizeaza. Persoanele juridice române care investesc din profit pentru lucrarile prevazut e la art. 63.Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 5. . pe plan orizontal si ve rtical. Camerei Deputatilor si Secretariatului General al Guvernului. 9. De drepturile prevazute în Ordonanta Guvernului nr. nu afecteaza drepturile locative detinute de perso anele prevazute la art. . În vederea efectuarii acestei schimbari. a unei resedinte oficiale. de care sa poata ben eficia si persoanele fizice care investesc în constructia de locuinte si pentru pu nerea în siguranta a locuintelor avariate de seisme. es te necesar avizul favorabil al proprietarilor si.Orice litigiu în legatura cu aplicarea prevederilor prezentei legi se solutioneaza de catre instantele judecatoresti. numai pe terenurile aflate în proprietatea a cestora sau concesionate în conditiile legii.În termen de 60 de zile de la data introducerii sistemului de deter minare si impozitare a venitului global pentru persoane fizice. Art. Art. 6 si 12. se preiau ca venituri la depozitul special constituit în conformit ate cu prevederile art. sursele de constituire a depozitulu i special. 62.

la materia raporturilor juridice locative si a celor conexe acestora. aprobate confo rm legii. în conformitate cu Regulamentul-ca dru al asociatiilor de proprietari. * art. 70. 71.860/1973 pentru stabilirea masurilor de executare a Legii nr .Decretul Consiliului de Stat nr. Art. a consiliilor judetene si locale. în ceea ce priveste închirierea de locuinte. 72. 2 din Legea nr. înregistrarea proprietatii în vederea constituirii asociatiilor de proprietari se face în registrele de publicitate aflate în vigoare la birourile de transcriptiu ni si inscriptiuni imobiliare din judecatorii. 68. se bucura în continuare de aplicarea drepturilor mai favorabile. 63 cu referire la cap. publicat în Buleti nul Oficial.În termen de 24 de luni de la data intrarii în vigoare a prezentei le gi. exclusiv dispozitiile referitoare la sup rafetele locative proprietate personala.Persoanele care beneficiaza de drepturi mai favorabile decât cele p revazute în prezenta lege. nr. 5/1973. 73.68/1975 privind îmbunatatirea regimului de construire a locuintelor din fondurile statului sau din fondurile populatiei cu sprijinul statului în credite si executie. 116 din 16 noiembrie 1977. consacrate prin legi speciale. a) si alin.387/1977 pentru aprobarea Statutu lui privind organizarea si functionarea asociatiei locatarilor. . 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementar ea raporturilor dintre proprietari si chiriasi. care se refera. Art. Guve rnul va adopta norme metodologice de aplicare.256/1984 privind îmbunatatirea regimului de construire a locuintelor si modificarea unor reglementari referitoare la sta bilirea preturilor limita ale locuintelor care se construiesc din fondurile stat ului. art. Pâna la înfiintarea si functionarea birourilor de carte func iara.Dispozitiile prezentei legi privind închirierea locuintelor se comp leteaza cu dispozitiile Codului civil privind contractul de locatiune. Art. care face parte integr anta din prezenta lege. 21-25 si art. Art.M. 35 alin.La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: * Legea nr. în acord cu documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului. . Art. . a preturilor de contractare ale locuintelor proprietate personala si a pre turilor de vânzare ale locuintelor din fondul locativ de stat. Pâna la data dobândirii personalitatii juridice a asociatiei de proprietari. pe baza fundamentarii organelo r administratiei publice centrale interesate. 2.C.Programul de dezvoltare a constructiei de locuinte se elaboreaza de Minister ul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului. * H. ANEXA Nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor. . 4 si a art. 1 lit. aso ciatiile de locatari îsi desfasoara activitatea pe baza Decretului Consiliului de Stat nr. * orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi. . . * Decretul Consiliului de Stat nr.Pentru aducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentei legi. cu exceptia art. * Decretul Consiliului de Stat nr. se abroga dupa 24 de luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. cuprins în anexa nr. printre altele. 12 alin. 2. Partea I. 4 din aceeasi lege. II I si a anexelor nr. nr. proprietarii din cladirile cu mai multe locuinte în proprietate privata sau mi xta se vor constitui în asociatii de proprietari. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea si functionare a asociatiei locatarilor. 1 . Art. 69. cu exceptia cap. 3 si 4.

cu except ia mansardelor.00 135.00 5 .spatiu pentru prepararea hranei.55 m. evacuarea controlata a apelor uzate si a reziduurilor menajere.00 3 3 18.50 5.00 3.00 5.50 2 .50 2 . * Înaltimea libera minima a camerelor de locuit va fi de 2. * Suprafata locuibila este suprafata desfasurata a încaperilor de locuit.00 12.00 4.00 4 3 19. spatii . .00 6.acces liber individual la spatiul locuibil.00 7.00 7. B.00 34.Loc de Bucatarie Încaperi Spatii de Suprafata Suprafata familie locuinta de zi toare luat masa sanitare depo zitare utila construita --------------------------------------------------------------------------------------------------------nr. . m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 18.00 58.00 7 5 22.00 52. WC.00 3.00 6.50 2 . * Suprafata utila este suprafata desfasurata. bai. mai putin suprafata aferen ta peretilor.00 102.00 107.00 8 5 22. dus.00 6 4 21.00 166.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA: * Suprafata camerei de zi de la locuinta cu o camera include spatiul pen tru dormit.acces la energia electrica si apa potabila.00 46.00 48.50 93.50 9.00 6. nr.00 24.00 81.50 6.00 22.00 5.00 144.50 110.00 2 2 18.00 115.00 5 4 20.00 171.00 36.00 2.50 6.00 3. .00 4. * Locul de luat masa poate fi înglobat în bucatarie sau în camera de zi. Ea cuprinde: camera de zi.00 4. bucatarie.EXIGENTE MINIMALE pentru locuinte A.00 37.50 4 .grup sanitar.50 74. * Suprafata utila a locuintei este suma tuturor suprafetelor utile ale înc aperilor.50 6. la care se va asigura un volum minim de 1 5 m3 de persoana. Suprafete minimale --------------------------------------------------------------------------------------------------------Persoane/ Camere/ Camera Dormi.00 87. .50 6.00 5 .50 66.50 9. Cerinte minimale: .00 5. supantelor si niselor. dormitoare.spatiu pentru odihna.50 4 . Ea cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi. fara tulburarea posesiei si a folosintei exclusive a spatiului detinut de catre o alta persoana sau familie.00 3.50 3 .50 5.

1 .de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. se adauga supr afata aferenta sobelor si cazanelor de baie. Încaperi sanitare ------------------------------------------------Numar de camere/locuinta 1 2 3 4 5 ------------------------------------------------Baie 1 1 1 1 2 Dus .. prevazuta în tabelul B. În cazul locuintelor duplex. în cazul încalzirii cu combustibil solid.50 m2 pentru fiecare soba si cazan de baie). balcoanelor. suprafetele construite pot ave a abateri în limitele de +-10%. * Încaperea sanitara se include în locuinta.. nisele de radiatoare. logiilor. în cazul în ca re încalzirea se face cu sobe. precum si a cotei-parti din suprafetele partilor comune ale cladirilor (spalatorii. de serviciu si de necesitate.1 WC . * Suprafata construita pe locuinta. pragurile golurilor de usi. * În functie de amplasamentul constructiei. mai putin paliere le. inclusiv anexele pentru colectarea.00 m. * Numarul de persoane pe locuinta se utilizeaza la repartizarea locuinte lor sociale. * Încaperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin cos de ventilatie. depozitarea si evacuarea deseurilor menajer e. Nu se cuprind: suprafa ta logiilor si a balcoanelor. casa scarii. precum si suprafatele ocupate de sobe si cazane de baie (câte 0. * Latimea minima de circulatie a coridoarelor si a vestibulului din inte riorul locuintei va fi de 120 cm. în cazul în care pot fi asigurate a limentarea cu apa si canalizarea.. la care se adauga suprafata aferenta peretilor interiori si exteriori ai locuintei.). . este suma supr afetelor utile ale încaperilor. C. ale trecerilor cu desc hideri pâna la 1. rampa. casa liftului etc. * Suprafata încaperii sanitare principale din locuinta va permite accesul la cada de baie al persoanelor imobilizate în scaun cu rotile. de interventie. uscatorii. nu se cuprinde în suprafata utila a locuintei. Dotarea minima a încaperilor sanitare ------------------------------------------Baie Dus WC ------------------------------------------Cada de baie 1 Vas WC 1 1 1 Lavoar mare 1 mic 1 1 Cuva pentru dus 1 Etajera mare 1 mica 1 1 Oglinda mare 1 mica 1 1 Portprosop 1 1 1 Portsapun 1 1 1 Porthârtie 1 1 1 Cuier 1 1 Sifon pardoseala 1 1 ------------------------------------------NOTA: * În baie se va prevedea spatiul pentru masina de spalat rufe. Nu sunt cuprinse suprafatele aferen te boxelor de la subsol si ale garajelor care pot fi prevazute distinct.------------------------------------------------D.

* Spatii destinate colectarii. Spatii si instalatii de folosinta comuna pentru cladiri cu mai multe locu inte * Instalatii de prevenire si stingere a incendiilor. * În cladiri cu mai multe locuinte se vor prevedea instalatii si prize pen tru antena colectiva si telefon. în corelare cu racordarea locuintei la retelele de utilitate publica sau la s istemul propriu de alimentare cu apa si evacuare controlata a apelor uzate. de camere/locuinta 1-2 3 4 5 ------------------------------------------------Spalator cu cuva si picurator 1 1 1 1 ------------------------------------------------NOTA: * În bucatarie se vor prevedea: cos de ventilatie. precum si ascensor conform normelor în vigoare. depozitarii si evacuarii deseurilor menaj ere. 2 REGULAMENTUL-CADRU al asociatiilor de proprietari CAPITOLUL I . * Priza cu contact de protectie. G. * Spatii pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi. * Pentru locuintele situate în mediul rural. spatiu pentru frigider si pentru masa de lucru. Dotarea minima cu instalatii electrice ----------------------------------------------------------------------Dormitor Camera de zi Bucatarie Baie Dus WC ----------------------------------------------------------------------Loc de lampa 1 1 Aplica 1 1 1 1 Comutator 1 1 Întrerupator 1 1 1 1 Priza 2 3 1 Priza cu contact de protectie 1 1 ----------------------------------------------------------------------NOTA: * Se vor prevedea întrerupatoare si aplice pentru fiecare spatiu de depozi tare si spatiu de circulatie.E. în situati ile în care nu se pot asigura încalzirea centrala si/sau gaze la bucatarie. se monteaza în ext eriorul încaperii. * Fiecare locuinta va fi prevazuta cu instalatie de sonerie. dotarile minime privind încaper ile sanitare si bucataria se vor putea realiza pe parcursul existentei construct iei. ANEXA Nr. * Rampa de acces pentru persoanele imobilizate în scaun cu rotile. Dotarea minima a bucatariei ------------------------------------------------Nr. * Spatii pentru biciclete. instalata pentru baie. carucioare si pentru uscarea rufelor. F.

instalatii electrice. structura de rezistenta. Proprietatea imobiliara nu este un condominiu decât daca cota-parte indiviza d e proprietate comuna revine proprietarilor apartamentelor si nu poate fi separat a de proprietatea asupra apartamentelor. Proprietatea comuna include toate partile proprietatii care sunt în folosinta comuna. 2.Regulamentul-cadru se aplica tuturor cladirilor cu mai multe apart amente în proprietate privata sau mixta. iar restul este proprietate comuna indiviza . Art. rezervoarele de apa . în regim de proprietate individuala. drepturile de proprietate asupra unui apartament dintr-un bloc de locuinte/condominiu trebuie considerate în acelasi mod ca si drepturile de proprietate asupra altor proprietati imobiliare. 3. subsolurile. împreuna cu cota-parte in diviza din proprietatea comuna. ca de exemplu: canale pluviale. . În situatia în care cotele-parti nu sunt înscrise în actele de proprietate. care. respectiv apartamente proprietate individuala.Prezentul regulament-cadru stabileste modul de înfiintare si de func tionare a asociatiilor de proprietari. precum si modul de administrare si de exp loatare a unor cladiri aflate în proprietate. Cu exceptia unor situatii pentru care exista alte prevederi exprese în acest r egulament-cadru sau în acordul de asociere. an tene. conducte de apa. inclusiv în cazul celor având spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta. constituie o unitate de proprietate imobiliara.Dispozitii generale. instalatii de telefonie. e) Prin fondatori se întelege orice persoana juridica. cosurile de fum. respectiv apartament. b) Prin spatiu. fundatia. c) Prin proprietate comuna se întelege toate partile dintr-o cladire aflata în p roprietate.cladire . Proprietatea comuna include instalatii ale cladirii aflate în folosinta comuna cu care a fost înzestrata cladirea în timpul constructiei sau cu care a fost dotata mai târziu de catre proprietari. . tubulatura de gunoi. si este înscrisa în actul de proprietate. corespunzator cu raportul dintre suprafa ta locativa a fiecarui apartament si totalul suprafetelor locative ale tuturor a partamentelor din imobil. conform cotelor calculate. curtea inclusa.condominiu se întelege o proprietate imob iliara din care unele parti au alta destinatie decât aceea de locuinta. holuril e. acoperisul. Proprietatea comuna este indivizibila si este detinuta de proprietarii apart amentelor individuale. din proprietatea comuna. pivnitele. inclusiv statul. d) Prin cota-parte se întelege cota de proprietate care îi revine fiecarui apart ament proprietate individuala. definitii Art. terasele. paratrasnete. se întelege o parte dintr-o cladire dest inata locuirii. sisteme de încalzire si conducte de gaze care pot trece prin proprietatea comuna pâna la punct ele de distributie din apartamentele individuale. o inst . Art. scarile. 1. ascensoarele. ele vor fi calculate pentru fiecare apartament. . casa scarii. ca: terenul pe care este construita cladirea.Termenii utilizati în prezentul regulament au urmatorul înteles: a) Prin bloc de locuinte . care nu sunt apartamente si care sunt destinate folosirii în comun de catre toti proprietarii din acea cladire.

itutie a administratiei publice locale. de regula. Art. atât timp cât acestia continua sa detina unul sau mai multe aparta mente din cladire. Art. 6. respectiv apartam ent. tere nul aferent cladirii. care sunt legate de proprietatea comuna sau care nu pot fi înregis trate pe fiecare locuinta. g) Prin asociatie de proprietari se întelege organizatia proprietarilor tuturo r apartamentelor dintr-o cladire cu mai multe apartamente proprietate privata sa u mixta. h) Prin acord de asociere se întelege actul care consfinteste hotarârea propriet arilor de a se asocia. potrivit normelor cuprinse în prezentul regulament-cadru. CAPITOLUL II Înfiintarea si înregistrarea asociatiei de proprietari Art. structura cladiri i. 5. se întelege pers oana sau grupul de persoane care are în proprietate acel spatiu. dupa înregistrarea proprietatii în Cartea funciara. minimum 3 propr ietari. asociatia se p oate constitui pe grupe de cladiri învecinate.Asociatia de proprietari se constituie în cadrul unei adunari. c) descrierea proprietatii. Descrierea trebuie sa fie suficienta din punct de vedere j uridic pentru înregistrarea în Cartea funciara de la biroul de înregistrare a propriet .Judecatoria se pronunta asupra cererii de înregistrare.61/1990 si ale Legii nr. Art. se vor transforma în asociati i de proprietari. 85/1992. convo cata în termen de 60 de zile de la data la care întreaga cladire a fost înregistrata în Cartea funciara. . .Acordul de asociere trebuie sa contina: a) adresa proprietatii.Asociatia de proprietari dobândeste personalitate juridica în momentul înregistrarii la judecatoria pe raza careia se afla cladirea pentru care s-a cons tituit asociatia. 4. pe baza acor dului de constituire si a statutului asociatiei de proprietari. inclusiv ca urmare a aplicarii prevederilor Decretului-lege nr. . i) Prin cheltuieli comune se întelege cheltuielile sau obligatiile financiare ale asociatiei. cuprinzând: descrierea cladirii. pe criteriul intereselor comune în gospodarirea proprietatii. . potrivit regulilor privind persoanele juridice. 8. . numarul de etaje. respectiv apartamente într -un bloc de locuinte pentru proprietarii individuali. care sau în numele careia se înfiinteaza un condominiu si care pr in vânzare sau orice alta forma de transfer ofera spatii. Membrii asociatiei vor fi toti proprietarii apartamentelor. 7. f) Prin proprietar al spatiului. respectiv al apartamentului. numarul de apartamente structurate pe numar de camere.Asociatiile de locatari din cladirile cu mai multe apartamente afl ate în proprietate privata sau mixta. În cazul cladirilor cu mai putin de 20 de proprietari asociati. CAPITOLUL III Acordul de asociere Art. într-un bloc de locuinte/condominiu. o persoana sau un grup de persoane care actioneaza împreuna. inclusiv primari a sau fondatorul. reunind. b) numele si prenumele proprietarilor unitatilor locative. Statutul asociatiei de proprietari se întocmeste în baza prezentei legi si a pre zentului regulament-cadru al asociatiilor de proprietari.

Proprietarul unui apartament este obligat sa mentina apartamentul în stare buna. Candidatul care va obtine cel mai mare numar de voturi va deveni presedintel e asociatiei de proprietari. Orice amendare sau modificare trebuie sa fie înregistrata la judecatoria pe ra za careia se afla cladirea. Art. . atunci când este neces ar sa se inspecteze. 13. prin localizar e si suprafata. . de co ntrol financiar si contabil. poat .Pentru amendarea sau modificarea acordului de asociere este neces ar acceptul a cel putin 80% din votul proprietarilor de apartamente. Art.În cazul spatiilor. . Art. cu întrunirea majoritatii voturilor. Asociatia de proprietari poate delega atributiile comisiei de cenzori. . relatiile de coproprietate între proprietari vor fi reglementate în confo rmitate cu prevederile Codului civil. proprietarul este obligat sa accepte ac cesul în apartamentul sau al unui reprezentant al asociatiei. proprietarii apartamentelor vor alege un comitet executiv si o comisie de cenzori si vor hot arî numarul membrilor acestora si durata mandatelor lor. 9. 15. d) planse sau schite. Art. Nici un proprietar nu poate încalca sau pr ejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala. Asociatia de proprietari poate angaja alte persoane sau poate încheia co ntracte pentru realizarea. a fiecarui spatiu. 16. unor persoane fizice sau juridice. . respectiv furnizarea acestor servicii. acordul de asociere trebuie sa stabileasca formula car e se va folosi pentru recalcularea cotelor ce revin apartamentelor ramase în asoci atie. respectiv a lte spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta. din structura cladirii. 17. 10. sa se repare sau sa se înlocuiasca elemente din proprietatea comuna la care se poate avea acces numai din respectivul apartament.atilor imobiliare. . . Fac excepti e cazurile de urgenta când nu este necesar nici un preaviz. financiar si juridic. CAPITOLUL IV Drepturile si îndatoririle proprietarilor de apartamente Art. Art. 12. Art. respectiv al apartamentelor cu mai mult de un p roprietar.Administrarea.În cazul în care apartamentele.Cu un preaviz de 15 zile. întretinerea si reparatiile proprietatii comune cad în sarcina asociatiei. . Art.Stabilirea cotelor-parti din veniturile si cheltuielile comune se face proportional cu cota-parte din proprietatea comuna aferenta fiecarui apart ament. respectiv spatiile. pot fi adaugate s au retrase din asociatie. în masura sa asigure o buna identificare. pe propria sa cheltuiala. . respectiv apartament. 14.Asociatia de proprietari. f) cota-parte ce revine fiecarui apartament din proprietatea comuna. iar cheltuielile legate de acestea vor reprezenta cheltuiel i comune.La întrunirea constitutiva a asociatiei de proprietari. asociatii sau ag enti economici specializati. e) enumerarea si descrierea partilor aflate în proprietate comuna. Membrii comisiei de cenzori trebuie sa aiba cunostinte de specialitate si ex perienta în domeniile economic. 11. Art.

Daca nu este întrunit cvorumul. Indiferent de natura interventiilor. 18. 19. rezervoare de apa. fara a pune în pericol integritatea structurala a cladirii sau a altor apart amente. prin împuternicire scrisa. alte dotari de amploare similare pot fi schimbate de asociatie numai cu aprobarea a cel putin doua treimi din numarul voturilor proprietarilor. sunt obligate sa ia masuri pentru consolidarea acestora. încalzire centrala. CAPITOLUL V Organizarea si functionarea asociatiei de proprietari Art. 21. respectivul proprietar trebuie sa repare stricaciunile sau sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii.e întreprinde masuri vizând îmbunatatirea confortului si a eficientei cladirii. daca cel putin dou a treimi din numarul membrilor sunt prezenti personal sau prin reprezentant. . Toti proprietarii trebuie anuntati asupra oricarei întruniri a asociatiei de p roprietari cu cel putin 10 zile înainte ca aceasta sa aiba loc. La adunarea reconvocata. va avea loc cel putin o data pe an o adunare generala a membrilor asociatiei. . b) proprietarul poate fi reprezentat de catre un membru al familiei sau de c atre un alt reprezentant care are o împuternicire semnata de catre proprietarul în n umele caruia voteaza. de constituire a asociatiei de proprietari. . reprezentând cel putin 20% din cotele de proprietate. pot fi reamplasate numai prin amendarea acordului de asocie re. proprietari de locuinte în cladiri afectate de se isme.Zidurile dintre apartamentele alaturate. Art. care nu fac parte din structura de re zistenta a cladirii. . Proprietarul nu poate schimba aspectul proprietatii comune. Art. c) un membru al asociatiei de proprietari poate reprezenta cel mult înca un me mbru absent. Întrunirile speciale ale asociatiei pot fi convocate oricând de catre comitetul executiv sau de catre proprietarii de apartamente. fara a obtin e mai întâi acceptul din partea asociatiei de proprietari. care nu fac parte din st ructura de rezistenta a cladirii. Instal atiile mai importante ca: boilere cu apa calda. adunarea poate fi suspendata si reconvocata. se va avea în vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al întregii cladiri. . . potrivit preveder ilor legale. 22. Persoanele fizice sau juridice.Asociatia de proprietari poate adopta decizii. 20. 23. pot fi reamplasate prin acord între proprietarii apartamentelor respective si cu înstiintarea asociatiei de proprietari. Adunarea generala este alcatuita din toti membrii asociatiei de proprietari.Pentru adoptarea deciziilor în adunarea asociatiei de proprietari s e vor avea în vedere urmatoarele: a) votul fiecarui proprietar are o pondere egala cu cotaparte din proprietat ea comuna. Zidurile dintre apartamente si proprietatea comuna. daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de pr oprietari au fost convocati. . Art.Proprietarul poate aduce îmbunatatiri sau modificari apartamentului sau.Dupa prima întrunire organizatorica. Art. deciziile pot fi adoptate indiferent de numarul mem brilor prezenti.Daca proprietarul unui apartament sau oricare alta persoana care actioneaza în numele sau provoaca daune oricarei parti din proprietatea comuna sau unui alt apartament. Art. ascensoare.

Înainte de începutul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaz a. g) adopta sau amendeaza deciziile. interesele legate de cladire. cu un vot reprez entând majoritatea simpla din totalitatea voturilor obtinute. h) completeaza la zi cartea tehnica a constructiei. orice proprietar poate ac tiona în justitie valabilitatea respectivei decizii. comitetul executiv poate reprezenta asociatia de proprietari în administ rarea si exploatarea cladirii. conform celor stabilite prin negociere. comitetul executiv va pregati si va prezenta proprietarilor în adunarea general . Actionarea în justitie nu trebuie sa întrerupa executarea decizie i decât în cazul în care instanta hotaraste suspendarea deciziei respective. Comitetul executiv poate angaja personal specializat sau poate numi alte per soane pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin. . votul presedintelui este decisiv.Cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv proprietarilor de apa rtamente. e) reglementeaza folosirea. j) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor de apartamente.Asociatia de proprietari îndeplineste urmatoarele atributii: a) adopta si amendeaza bugetele de venituri si cheltuieli. în interesele legate de cladire. 27. b) angajeaza si suspenda din functie pe cel care administreaza proprietatea sau pe ceilalti functionari sau angajati. în general.Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia în deru larea contractelor si îsi asuma obligatii în numele asociatiei. d) încheie contracte si îsi asuma obligatii în nume propriu sau în numele proprietar ilor de apartamente. CAPITOLUL VI Comitetul executiv Art. 26. Deciziile asociatiei de proprietari vor fi luate.Anul fiscal al asociatiei de proprietari va fi anul calendaristic . în nume propriu sau în numele proprietarilor de apartamente. încasarea cotelor de întretinere Art. 25. pe toata durata ei. 28. încaseaza cotele obisnuite si speciale pentru cheltuielile comune de l a proprietarii de apartamente si de la proprietarii spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta. repararea. i) asigura urmarirea comportarii în timp a constructiei. precum si fondul de rulment. în termen de 60 de zile de la a doptarea acesteia. Art. El reprezinta asocia tia de proprietari împotriva unui tert. regulile si regulamentele. . f) impune penalizari pentru întârzierea platii cotelor de întretinere. . . inclusiv în actiunile judecatoresti initiate de asociatie împotriva unui proprietar de apartament care nu si-a îndeplinit obliga tiile fata de asociatie sau în procesele initiate de un proprietar de apartament c are contesta o decizie a asociatiei de proprietari.Daca o decizie a asociatiei de proprietari este contrara legii sa u acordului de asociere sau este de natura sa produca daune considerabile intere selor unei minoritati a proprietarilor de apartamente. c) initiaza sau apara în procese. personalul necesar bunei gospodariri a partilor si a instalati ilor de folosinta comuna ale cladirilor poate fi angajat prin contract individua l de munca sau prin conventie civila. întretinerea.d) în cazul unui vot paritar. CAPITOLUL VII Cheltuieli comune. înlocuirea si modificarea p roprietatii comune. în vederea administrarii si bunei functi onari a cladirii. 24. . Art. Art.

dar necesare. 30.E. poate fi perceputa o suma speciala. 17 octombrie 2010.Cu aprobarea data prin votul a doua treimi din numarul membrilor asociatiei de proprietari. timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit. Astfel de sume se vor plati la termenele stabilite de adunarea generala a asociatiei de proprietari. Duminica. Daca membrii asociatiei de proprietari sunt de acord. timp de ma i mult de 30 de zile de la termenul stabilit.Toti proprietarii de apartamente trebuie sa plateasca în avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuielile comune. Plata se va face conform hotarârii luate în adunarea generala. . Asociatia de proprietari îsi va putea deschide c ont la oricare unitate bancara sau filiala C. inclusiv a celor nepre vazute.C. Bugetul anual va trebui sa fie adoptat prin votul majoritar al adunarii gene rale a asociatiei de proprietari. pentru acoperirea datoriilor. Art. oricarui proprietar care se va face vinovat de neplata acestora. . 19:31 Declinare de raspundere: Textele actelor normative publicate în aceasta rubric a nu au caracter oficial. inclusiv a celor neprevazute. Comitetul executiv va pregat i si va prezenta adunarii generale suma necesara pentru alimentarea acestui fond . Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona în justitie pe orice proprie tar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune. Art. în afara cheltuieli lor comune prevazute în buget. . suficient pentru a acoperi cheltuielile anticipate de întretiner e si functionare a proprietatii comune. 31. poate fi pusa în aplicare prin orice modalitate permisa de Co dul de procedura civila. destinata achitarii cheltuielilor comune neprevazut e. 29. Art. si a altor cheltuieli resta nte. . se aproba si un fond p entru repararea si îmbunatatirea proprietatii comune. Sentinta data în favoarea asociatiei de proprietari. Actiunea este scutita de taxa de timbru.a un buget anual.Asociatia de proprietari poate impune o penalizare pentru neplata cheltuielilor comune. pentru sumele datorate de oricare proprietar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->