You are on page 1of 23

c KAPITULLI IV

c

GRUPI EMËROR
c
LEXOJMË

Ê c 
cc 

c c!

cc c

cccc PYESIM c c c c c c c c 6 është kryefj dhe këzues kësj fj e? c ½frë jë grupet e fjëve Ê  .

.

 .

.

.

 .

.

 dhe .

.

.

  .

c ½frë jë emrt . .

dhe të grupeve emërore të mës përme? c Po fjët që shoqërojë to çfrë jë? c ½frë fuks o kryejë ë fj grupet emërore .

.

 .

 .

.

 dhe .

.

.

  .

Ê c cc cccccc cccccc!.

cc ccccc.

ccccccccccc c cc .

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

MËSOJMË c cc .

cÊ c .

.

 .

 .

.

.

.

.

.

  .

.

cc .

c c .

.

.

.

cèërthmc.

c.

c c.

cc c .

c .

c .

.

c .

.

c c c .

c c .

c c .

.

.

 D c c.

cc.

.

c .

.

D c c.

ccc.

cÊ .

 .

.

 Dcc c.

.

c.

.

.

  Dc c cc.

c.

.

c c .

c.

c.

c.

.

c.

 ccc.

cc .

 cc.

 .

cc Grup emëror .

.

 .

Bërthm e grup t Përcktues èërthmës .

.

 .

c c c c .

IV c ".

c .

cc.

c.

 cc cc.

c .

c c#.

.

c m rëD cc.

 c c t jD c ccc c  .

cc h erc$  c .

c.

c.

 .

D c c.

c .

c c c cc .

D c cc cD c.

.

c cc .

Dc c .

 c c c .

c ! c .

 .

c c c .

c c .

c % c .

 .

cc c c c c cccccccc PËRMBLEDHIM Grup emëror përèëhet g èërthm dhe përcktues èërthmës. të kudr or t dhe të rrethor t. c &. Bërthm është emër kurse përcktues èërthmës mud të jetë mè emër. Në fj të e mëposhtme ëv zo grupet emërore.c USHTROHEMI 1. Grup emëror mud të kryej fuks o e kryefjës. përemër. emër dhe umëror.

 .

cc cc.

c'.

ccc.

 cc .

 c .

cc c c () c .

c c c ' c c $ c c .

.

c .

c cc*.

c.

c+c c & c.

.

cc.

cc)c. c.

 c .

c-$ cc.

 .

ccÊc c. .

c cc c.

.

c.

c .c.

 c/c c c" cc c/ c! c.

c  c "c c c ! c .

 c c  c .

c .

c c .

c c .c 0 c c .

c c c c .

c cc.

S jë dërtur grupet emërore që ëv zut? 3. c c#. Në grupet emërore që v jojë ëv zo përcktues t e èërthmës dhe tho me se jë shprehur. ½ fuks oe kë grupet emërore që ëv zut? 4.ccc 2.

.

c c .

 c c .

c .

c ! c .

.

c.

c .

cc c cc c .

 .

6 g strukturt e mëposhtme uk është grup emëror.cc c c 5. ëv zoje . c .

cc.

c c .

cc  .

c c .

cc.

c .

 c .

ccc.

c .

cc c .

cc.

c c 6. Ndërto fj me grupe emërore që kë èërthmë emrt:c .

 .

.

c c c c .

IV c c KRYEFJALA DHE KALLËZUESI LEXOJMË UJKU c Ujq t c .

c  .

c. Ujkoj  ÑcUjku c c  c.

c.

A .c .

.

c ½frë pjesë e gjërtës jë fjët me gjyrë të zezë? c ½frë tregojë fjët me gjyrë të zezë? c Me c t pyetje gjede? c A është e mudur të h qe? c ½frë fuks o kryejë ë fj ? c ½frë pjesë e gjërtës jë fjët me shkroj kurs ve? c ½frë tregojë fjët me shkroj kurs ve? c Me c t pyetje gjede? c A është e mudur të h qe? c ½frë fuks o kryejë ë fj ? MËSOJMË . . të thjesht po të përèër? Argumetoje . c c c c c c c c c c c c c PYESIM c S fj k ky tekst? c ½frë fj sh jë.

 c c c .

c .

c c .

c .

c c / c c .

c c.

c.

c .

! c .

cc c.

c c .

c .

c cc .

c .

c c.

c ccUjq t c .

ccc .

ccUjkoj c.

cUjku.

c ccc c.

c.

c cA .

cc!.

 c / .

!c c .

c c c  c .

c .

cc 2 c c .

c c c .

c c2 ccdërhytec2 cc ccsh kote c!.

c.

c cÊc shte zemërurc / c Dcc .

!cDc.

.

.

c.

 .

cc .

c S t dojmë kryefjë dhe këzues ? .

c .

c c .

c c .

c c c .

c .

.

c   .

cc Ujkojc c .

c* Kush .

 .

*cA cc!.

 cKush .

.

 c .

c.

c c .

!cc .

c cc.

c.

.

c c º .

º .

.

. ?: 2 c c ccsh kotec. ½ èëte .. ..

.

 Êc shte zemërurÑ.

S shte.

.

.

c c c 1c .

IV c Këzues fojor dhe emëror / .

!cccc .

ccc c.

.

c .

!c c2 cc .

ccshqye c .

cc2 ccdërhytec2 cc cf o të sh kotec.

c c c/ .

!c c c c c c cc .

c.

 c.

 c.

.

cc.

c.

.

c .

c Përshttj e kryefjës me këzues / c .!c cc2 cështë kfshëc2 cështë zemërurc½frë ështëc 42 c sh dy.

 c c .

!c .

c .

c c .

c .

c: Ujkuc c c c sh kotec c !.

c .

c c c Ujq t c .

c c shqye  .

c c Uë sh kojc c !.

 At sh kojëcc!.

 /c .

!c.

.

c.

c c.

 cc .

c.

c.

c .

!cc.

Këzues trego jë vepr m gjedje të kryefjës. Kryefj trego jë më shumë jerëz. kfshë ose sede. të c t kryejë jë vepr m ose kë jë gjedje të cktur. Kryefj gjedet me pyetjet .c PËRMBLEDHIM c Kryefj dhe këzues jë gjymtyrët kryesore të fj së.c ccA cc zemërurcAjocce zemërur.

. Këzues gj det me pyetjet º .

º .

 .

.

c USHTROHEMI 1. Ñ Këzues mud të jetë  ose . c . Kryefj përshttet me këzues .c Nëv zo kryefjët ë fj të e kët j tekst .

c .

c c.

c.

c.

c c* c.

c.

cc .

c c.

c.

c c 5.

c c .

cc.

cc .

c" c.

c.

c cc .

c.

c c  c .

c.

cc.

 c67.

cc c .

c.

c .

c.

.

 c .

 c8 cc .

8c .

ccc.

c.

.

c.

cc c c " .

!cc c .

c.

c.

cc.

c c/c c88cc .

c .

c c.

c .

c .

!c c c c c c c c c c ! c c$ cc9c 2. c c c c " . Nëv zo këzues t ë fj të e kët j tekst .

c.

c .

c!c c.

c! .

ccc.

c .

c c.

c.

c$ .

cc.

c ! .

cc ccc.

c .

c:.

c .

c.

c cc.

c.c cÊ cc.

!c.

c  c.

cc cÊ.

.

c .

c.

 .

c.

 cc cc-".

c.

c.

c cc c c .

! ccc .

c.

c.

c cc cc.

 cc cc .

c c c c c c 3c . .

IV c 3. Nëv zo këzues e këtyre fj vecAfro kryefjë tek foj. c =c: cc .

c ccc .

 c.

c.

c!cc cc >c5 cc .

 c cc .

cc  c.

 c cc c.

c cc ?c .

 cc !c c .

 c .

cc cc .

c c c .

c .

.

c.

c c Shemèu:c|c .

 .

.

.

 .

qytet shkëqetec.

 .

.

 Ñ.

Nëv zo me jë v jë kryefjët dhe me dy v j këzues t ë fj të e kët j tekst . c 4. c".

c c.

c.

c5.

 c.

cc.

c.

c ! c.

c c cc c cc .

c .

cc c.

cc  c.

c.

 c.

c  c.

c .

c  c.

c  c)c.

c.

c.

c.

c .c  ccc.

.

c.

ccc.

 c +.

ccc .

.

c.

c c.

c c.

c c.

c .

c.

c"cc.

.

c.

c c5 c .

c.

!c.

c c.

c.

c".

c .

c cc cc.

c .

c.

.

c cc c c c ! c .

c .

c .

c.

c .

c.

c.

c.

c.

c.

c.

 .

c) cc'.

c c .

c c c.

c .

cc.

c .

c & c/ c 5. Shkru d s fj me kryefjë s këto : .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ê .

.

.

.

.

.

Ñ Kujdes përshttje e kryefjëve me fojet. c KUNDRINORI I DREJTË c LEXOJMË DIMËR NË JUTBINË c c ).

c c ) c c .

c c c c c c .

c c rrp c %.

c .

c 0.

c* c c.

.

cèorëcc cÊc .

c.

c.

 c ccc cc .

c c .

c .

ckreshttc' cc0.

c .

c .

cc.

c cÊc.

 .

cujëc .

c .

.

cc .

cc.

.

c c c.

c cc 5 c.

c .

cc.

c .

csytë ccc)c.

cc!.

.

cd e c" c .

c cccjë pëhurë .

cc .

cc.

cc .

c.

cc.

 .

c .

mjt cc c5c.

.

cccc.

c .

c+ ccc c.

cshoku-shokuc).

 cc cc c ctë gj thëccc.

c .

c cc.

c ccfrymëcc c c c c c c c c *c/ c c c c c <c .

IV c PYESIM c Ng c t fjë vre fjët me gjyrë të zezë?c c ½frë ktegor e grmt kore përks fjët me gjyrë të zezë?c c Në çfrë rse jë?c c ½frë tregojë fjët me gjyrë të zezë?c c A është e mudur të h qe to? c c Me çfrë pyetjesh drejtur fojeve mud të gjede fjët me gjyrë të zezë? c ½frë fuks o kryejë to? MËSOJMË & .

c .

.

 c c.

c .

ccc.

c cc ccc c c .

 .

.

 .

 c Dc .

c.

.

 c/cc .

c.

.

c .

c c.

c.

c .

c .

!c cÊcc cc cDcc.

c cc cc c c cc cc .

ccrrp c%.

c.

c0.

c A cc.

c .

ccc c )c.

cc!.

.

cd e c + ccc c.

cshoku-shokuc cc /cc .

c.

.

c.

.

.

ccc cc .

cc ccÊccc.

cc ÷ .c.

.

.

ÑÑÑ.

4BDcc Me se shprehet /cc .

ccc c cc.

c.

c .

c .

!c c  .

c cc .

cc .

c .

c cLu c c ccc.ckreshttcc Êc.

c Ê c.

" c c. çdo puë. "cc c ! to d të.

 .

ccc.

 .

cc.cL qe e Ohr t.

.

c.

c .

c .

!c "cc c .

të cc ).

 cccc c ctë gj thëccc.

c .

 c c /cc .

cccc.

 cc.

cc.

.

c.

 ccc .

cc .

c.

c.

c c.

c .

c.

c.

c .

.

cc.

Dc.

c .

c .

!c E .

c c c 1@c . shfqje e re.

IV c )c .

 c .

Zë .

cc .

cc c )cc c .

ctëc ".

c .

c c  c c c .

c .

c .

c c c c .

.

c c c .

c .

c .

c cc .

cc.

c .

c Më .

c(mu c.

c.

 c.

c c /cc .

c c .

cc c.

c.

c cc.

cc cc.

c c .

c.

c  c .

.

ccc .

c.

c .

cc cc $ cmèuo c% .

cc.

 c C .

cc.

 cu mèuuc c.

 c c S t dojmë kudr or e drejtë? .

c .

c c c c .

c .

c .

c c.

.

c : .

 .

º c c cc cc .

ccrrp c%.

c.

c0.

".c½frëcc c4 Rrp .

c .

c.

ccc .

cc! c c .

.

c cc cc ccrrp c c "cc.

ccRrp  cc rrp cRrp c c c PËRMBLEDHIM c Kudr or .

 shëo zko sht oèjekt tek c ko drejtpërdrejtë vepr m c shprehur g foj. c Kudr or drejtë është jë emër. përemër ose grup emëror ë rsë . uk mud të h qet. Kudr or drejtë është potës kryesor.

 .

  . c L dhet me foje  . Gjedet me d hmë e pyetjeve .

 .

º .

Gje kudr orët e drejtë të fojeve me shkroj të zez.drejtur fojes. c 7. USHTROHEMI 1.

ccu csoc.

ccc c.

c5 c.

c c.

 c.

c.c c c c dëgjutcc c.

cc c.

c .

c.

c .

c.

 cccc.

c .

cc.

c c.

 ccc.

c c c.

 c .

!.

 c .

c c0c.

c.

cc.

c c.

c .

 ccc .

c !c.

c c.

c c .

ccc c.

cke èërëc c c c cc.

c .

c*.

.

cc.

.

ccc cdhshëc.

cc c c.

! c cÊ.

cc csoc .

cc c c.

c c7.

ccpshëccccc.

c  c.

c .

c.

c cc.

c c c c c c c c c c c c c * c$ c c c c c c 1=c .

Gje fojet që kë kudr orë të drejtë. c " cc . IV c 2.

.

c .

cc/.

 ccc.

c.

c cc c+.

c .

c .

c c cc!c.

c c5 c.

c.

c c.

 c .

 c c.

c.

cc.

c .

c c.

c.

 cc.

c .

c .

c %ccc .

! c cc cÊcc.

c c %c.

c".

c.

c.

c.

.

c.

.

c! c.

ccc8c c.

c.

 8 c.

c.

.

c c! c8cc.

c .

.

c +. Gje kudr orët e drejtë të fojeve me shkroj të zez dhe tho ktegor ë grmt kore të tyre.8cc c c c c c c c D c/ cÊc c !Dc c 3.

c .

cèesojëc.

.

c ccdo .

cc cccrespektocc.

cc cÊc  c.

c c.

.

c ccckc .

c%c c.

c .

cc.

c c c .

c  .

cccmohojëc.

c .

.

ccc.

c .

ccc .

c.

c .

c*c cc c.

c.

 c%c .

c/.

.

 c .

c c c cccc.

cc c  ccdëgjojëc.

.

c .

cc.

c .

cc ccc c.

c .

c .

.

c.

 .

.

ccc c c c c c c c c c c c * c/ cc 4. Vedos kudr orët e drejtë ty ku duhet: .

 .

 .

 .

.

 Ñ.

) c6cc c6cc 6cccc .

c.

c.

cc *cc6 cc c.

cc 5 c c.

c cc6cc.

c.

c.

cc 2 c6cc.

 cc! c.c cc .

c c c 1>c . Ndërto jë tekst të shkurtër që të ketë kudr orë të drejtë. cc c6c cc 5.

IV c KUNDRINORËT E ZHDREJTË LEXOJMË .

.

MBANI NGAHERË LART NDERIN E ARBËRIT c 5.

c c c .

c .

c ushtrëve .

c c .

c .

.

.

c .

c c c .

c .

!cc cccc .

ccc .

(c @c .

c c c .

c Bc 0c c c c .

.

c .

Ec c c c !.

c c c .

.

c c c .

.

.

c c .

c .

c + c c  c c .

c .

c 0c c c cc c c!cc.

c/.

c.

c.

cc .

 c5 .

c c c .

c .

c c c c .

c c c .

c  c c c  c c .

c c c c Êccc c c c c c c c c c c c c c c cccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc*c/ c c PYESIMc c Ng c t fjë vret fj ?c c ½frë ktegor e grmt kore përket?c c Në çfrë rse është ?c c ½frë trego?c c A është e mudur të h qet? c c Me çfrë pyetjes drejtur fojes mud të gjedet jo? c ½frë fuks o krye jo? MËSOJMË 1. Kudr or zhdrejtë p prfjë & c .

.

cccc.

c cc ccc c cD c.

.

c .

.

 c c  .

c /c c ! .

c c  .

c .

.

c  .

c c cc Êccc.

c 2.

.

.

.

 ÑÑÑ.

4BDc .

S t dojmë kudr or e zhdrejtë p prfjë? .

c.

c ccc! .

c c  .

c.

.

c cc .

 .

 .

 c c5.

ccc .

c .

.

ushtrëve .

c .

Kujt cc .

c .

c5.

D4.

cc /cc! . Ushtrëve.

cc c  .

c c cc cc :c5.

cccc .

c c c c 1?c .

IV c .

cushtrëve .

c .

cccUshtrëve .

c c5.

cccc .

c .

c /cc! .

cc c  .

c.

c .

c c  .

.

 c.

cc! c .

c  c c 5.

c uc c c .

c .

cushtrëve .

c .

/cc! .

c c  .

c ! c .

.

c .

c c .

c .

c .

c c 5.

c uc c c .

c .

c ushtrëve .

c D c .

c.

.

c.

c .

c (Atyre c u  .

c.

 ..c .

c .

cc .

cc.

c c.

c .

c : Y.

2 më .

 më .

 .

Kudr or zhdrejtë me prfjë LEXOJMË c 5. Ñc 2.

ccc .

c .

c .

c.

c c me pëëmèëc .

cc c.

c .

!cc cccc .

ccc .

(cAc .

ccc.

c Bc0cc cc.

.

c .

Ecc cme zemrë me tr mër ë me shëmèëtyrë c.

c .

c PYESIMcc c c c c c Ng c t fjë vret fjët me gjyrë të zezë?c c ½frë ktegor e grmt kore përks ?c c ½frë tregojë?c c A është e mudur të h qe? c c Me çfrë pyetjes drejtur fojes mud të gjede to? c ½frë fuks o krye to? MËSOJMË & .

c .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

6c.

c .

ccc c.

c .

cc cc cc c c .

 Dc .

.

.

 .

.

  Ñ.

/cc! .

c .

  ccc ccc.

c c c c c cc c .

5.

ccc .

c .

c .

c.

c c me pëëmèëc .

cc c0cc cc.

.

c .

Ecc .

me zemrë me tr mër ë me shëmèëtyrë c.

c .

c /c c ! .

c c  .

.

 .

 .

 c c c Êc c c .

c c c 2.

.

.

.

 .

 .

.

.

.

*.

.

.

 .

.

.

.

 .

.

 .

.

 *.

c .

S t dojmë kudr or e zhdrejtë me prfjë? c c c 1Fc .

IV c .

c .

c c c c ! .

c c  .

c .

.

c  : .

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

º .

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

.

 c :c 5.

c c .

me pëëmèëc .

º .

.

.

.

 ÑÑ.

ÑÑc0cc cc.

.

c .

. me tr mër ë tuj. me shëmèëtyrë e të prëve. ..Ecc cme zemrë tuj.

º Ñ.

.

/cc! .

cc  .

c .

c.

cc .

 cc c cccc .

 c  c c  .

.

   .

.

.

º .

.

 .

.

&c .

Me çfrë. me pëëmèë.

ÑÑÑ ? Me pëëmèë. .

c.

c c .

c.

c cc c÷.

.

 shpejt ? S .

.

 ? Shpejt.c /cc! .

cc  .

c c! c cc c2.

.

.

.

 .

 .

.

.

.

me pëëmèë.

.

.

 .

.

.

.

 .

.

 .

.

 *ccc /c c ! .

c c  .

c .

.

c ! c  .

c .

c c .

c .

.

c .

c .

c .

 c .

! c c .

c  .

c c .

c  .

c Ê .

 .

.

.

 .

me shokët c . .

c PËRMBLEDHIM c Kudr or zhdrejtë . me t.

Është potës.  trego qe e sed mè të c  è e vepr m shprehur c g foj.

. uk mud të h qet. U përgj gjet pyetjeve .

.

 .

.

 .

 c etj. Kudr or zhdrejtë .

  trego qe e sede me të c t k dhje vepr m c shprehur g foj. Nuk është potës.

 mud të h qet. Tho fuks o e fjëve ose të grupeve të fjëve me shkroj të zez. fojes. c USHTROHEMI 1. U përgj gjet pyetjeve c me përemr me prfjë. 5 .

c c .

c c .

c zkoeve të prrdhësve të tyrec Tre oèjektet kryesore te përkusht m t të shq ptrëvec .

c c c c  c c c c c / c c c c .

c .

c .

c .

c .

c .

c Êc c vdekjec .

 c .

c %c .

c c .

.

c .

cÊ .

c .

cc.

.

cccc.

ccc ccc cèesë fjë e dhëëc".

c! .

c.

c.

c.

c cc.

c .

 c cc.

c .

ctë vrsës c.

c cc c .

.

c èesë c c e c .

c .

c Gc c c .

c .

! .

c mèrojtje so dre të gj thë èorëve të jë fsht c.

c .

c c.

 c .

cc.

cc .

 cc. c.

c.

.

Tho fuks o e fjëve ose të grupeve të fjëve me shkroj të zez dhe fojet me të c t dhe. c c c c 1c .cfjë e der t c c c c c c c c c G c: c' c 2.

IV c c Ê c c .

.

c c .

c H c .

c c c .

c .

 c c .

c c c ) c .

!c c .

c c c c .

 .

c .

c .

!c  c  c c c c c 0 c me këto strumetec c .

c !c .

c c .

c .

c .

 c c .

c c ccc.

.

cc .

cc.

.

c*cccsyve c.

c cc.

c.

.

c.

.

c Nc c eve c c c .

c .

.

c .

c c mu mëc cc c.

c .

4c0 ctëc.

 .

c cc .

c *.

c c c c c .

c #c 5.

.

c c .

.

c Tëc .

 .

c .

c *c c .

c c Gc .

c !c me uz oetc .

c c . c c p ot tc .

c  c c .

c c c .

uc .c c c .

c .

c strumeteve.c /c ccë to c .

.

c!cccc.

c c c .

6 t g fj të e mëposhtme përmèjë kudr orë të zhdrejtë p dhe me prfjë? c *.cme tyc c c c c c c c c c G c/ c 3.

cc c$cc c () c ccc.

c c c .

c.

c .

cc.

cc .

c.

cc c (5 c.

 c.

cc.c .

c.

c.

c .

 cc.

.

c c.

c.

c .

.

c  4. Vedos fjët ose grupet e fjëve që v jojë ty ku duhet. Tho fuks o e tyre : .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

.

.

 .

 .

 .

.

 Ñ c6Dcc .

c.

.

c.

cc c c +.

c .

. c c .c (..

c .

c .

c .

c c .

.

c c .

.

c c c c .

.

c .

c c.

.

c.

c.

c/ c .

c.

c.

c cDc".

.

c.

c .

c c.

c ccc .

c .

c c!c.

.

c.

c.

c.

c.

c/.

.

cc.

c .

c.

c c cc .

c .

c.

c.

c .

c .

 .

c c .

c .

c .

c c c c .

c .

c .

c c .

c % c c c c .

c !.

 cc .

c8.

 8cc.

c.

c.

c.

.

ccc .

c .

cc.

c.

c.

c c .

c cc.

 .

 cc .

c cc .

c.

c c.

cc6Dc c c c c c c c c c c G c/ c 5. 6Ñ. Potëso fj të që v jojë me jë potës kryesor.

.

 .

.

 .

*.

.

!Ñ.

" .

.

Ê .

.

*.

.

#Ñ.

2  .

 .

*.

.

$Ñ.

 .

 .

.

.

 .

*.

.

%Ñ.

& .

 .

*.

.

'Ñ.

( .

*.

.

)Ñ.

" .

.

 .

*.

RRETHANORËT c c c1 c . Ndërto jë tekst të shkurtër që të ketë kudr orë të zhdrejtë me dhe p prfjë. 6.

IV c c LEXOJMË LUFTËTARI KOMBËTAR c Në muzgu e jë d te vjeshte të v t t 1910. ë rrugë përpr shtëp së s me ë Përmet c c c .

c .

c c c  c c c c .

 c c .

c .

c .

c .

c  .

c.

c .

ccc cc#.

c.

c cNë to d të cc .

c.

ckudoc .

.

c8.

c.

.

.

8ccc.

c .

 c.

c.

c Në mëhëc c .

 c c c c "#c $.

 c c .

 c 8"#c $.

 8c .

.

c .

cëpër portc 2.

c c .

c g èred portës s mec *.

c c .

 c .

c .

c c .c c .

c  !.

c.

 .

c c.

cc .

 c.

ccc .

 cc.

Tekst që mèetet. është sktë dhe kuptueshëm? c Zhvedos grupet e fjëve me gjyrë të zezë.c c c c c c c c c c c Ac c c PYESIM c Leo tekst duke hequr grupet e fjëve me gjyrë të zezë. 6 g t zhvedoset më ehtë ? Pse?c c ½frë tregojë fjët ose grupet e fjëve me gjyrë èu? MËSOJMË & .

c c c c .

c .

c .

c .

.

 .

 .

.

 .

  .

.

 c c .

c .

c .

c c .

c c .

c  c I c c c c cc.

.

cc cc ccc Në muzgu e jë d te vjeshte të v t t 1910. ë rrugë përpr shtëp së s me ë Përmet.c .

.

 .

.

 .

.

 .

.

.

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

.

.

.

 .

.

.

.

Ñc .

.

.

*.

 .

.

 .

.

.

.

 .

.

 .

.

 .

.

.

 .

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

 .

.

I c c . cë muzgu e jë d te vjeshte të v t t 1910. ë rrugë përpr shtëp së s me ë Përmet.

 c c c .

.

c c .

c .

c c  .

.

 .

.

 .

.

 .

.

.

.

 .

.

 .

.

 .

.

 .

.

.

.

.

 .

.

.

.

Ñ .

1. Kupt m rrethorëve c c c 11c .

IV c /c c c c c c .

c c Êc c .

c .

.

.

 .

 .

.

 .

ose.

  Ñ.

Rrethor kohësc c  c c  c .

c .

c .

!+.

 .

6 6!ÑÑÑD c c  .

Ñ..c c  c Në mëgjes« Në drekë« Në mèrëmje« Të esërme.

c .

 c c.

c.

c.

.

. ccMë 28 ëtor 1912. Gj thë jvë....ÑÑ Rrethor ved tccc cc Në shesh... Ng jë trotur ë tjetr ..... Gjtë dy d tëve.

cc .

cc .cÊ c g theës të e meve.. c (Ê c drejt port t..

. /c cc c.cÊ c përmes fushve dhe vdheve.

c c c.

c .

c! c ccc c.

c! c c.

c : Ê .

.

Rrethor shkkut c .  ë skeë.

c.

c c .

c c/.

 c .

cc.

.

. g pesh e rëdë e èorës. c .

c cPër shkk të èorës së mdhe. cc.

Ñ Rrethor mëyrës c.

.

cc c.

Rrethor që m t c.c :+c me shpejtës të mdhe.

cc c.

c : /c c.

Rrethor ss së c : * c5 c. për zèukur m e qytet t.

 ktër hp cc c cc cc Rrethor krhs m t c ÿ *.

c.

c.

c c .

c.

c.

I cc.c se s jëq d vjet ë roèër .

c .

cc .

cc.

c c  .

(*.

 .

 cd të e tëc .

.-.

 .6D. .

c c .

c c  .

(Në muzgu e jë d te vjeshte të v t t 19106c .

 *. .

c  (*.

 .

 c kudoc .

-. .

 .6D. .

c .

c c   c  (*.

 .

 c p pushurc .

-. .

 .6D ' c c .

c .

.

c .

c 5 c c .

c .

c c c I cc ccc.

 c.

c c.

 .

c c ccc.

c.

 .

cc c c' cc .

c.

c c.

c .

c ccc .

c.

c c c .

c c .

c c c÷ .

 .

 .

.

 .

- ..

.

/Ñ Më poshtë .

.

.

.

 .

.

 .

.

 .

.

 Ñ.

) c .

cc.c c.

c c.

c .

cc.

c.

c ! c .

c  .

 c.

c ccc .

 c .

c- c tje. pr pt t. ë èuevrdccc .

.

 c.

PËRMBLEDHIM Fjët ose grupet e fjëve që tregojë .

.

 .

 .

.

 .

. jë rrethë të kryerjes së vepr m t jë  Rerthor mud  èred fj së dhe mud . pr.  etj.

 .

Rrethor .

 .

përckto e gjrjevecRrethor .

.

vedos gjrjet ë Ñ Rrethor .

 .

jep jë shpjeg m duke tregur e jë vepr m . Përveç këtyre k edhe rrethor ( .

 .

.  dhe Ñ USHTROHEMI c c c 13c .p pushur.

c  c . Argumetoje med m tuj. Në tekst e mëposhtëm gje rrethorët dhe kudr orët. IV c 1.

c.

 cc c c.

ccc.

c  c .

cc c.

c.

c.

c c.

c.

c% cc cc.

c c .

 c.

c .

c.

c.

 cc c.

c .

cc.

 .

c c.

 .

c".

ccc.

c.

c cc c cc c.

c c .

c .

cc.

.

c)ccc cc.

 c c.

c.

c.

cc .

cc cccÊ c c .

 c.

c8 8 c8 8cc .

c .

.

c cc .

ccc" .

c .

cc c c.

.

c c/ %.

c .

cc c.

cc .

c.

.

c c c % c.

cc .

cc.

.

c.

 .

c).

cc .

c.

 c cccc .

c.

ccc .

c .

c.

c .

.

c .

cc .

Gje rrethorët e kohës dhe të ved t dhe tho ëse mud t zhvedos m ose heq m. c  cc c ccc8c/ c* %8cGc. c 3. Tho kupt m e rrethorëve që gjetët ë tekst e mës përm.c c c c c c c c c c c G c/ c 2.

 c.

cccc c c c  c c c .

c.

c.

c c c c c%cc.

c.

.

c c.

c .

c c 5.

cc c.

cc.

c .

cccc .

c.

c.

c .

ccc cc c c .

c .

c c .

c c c c .

 c .

c .

c .

c c  c c '  cccc cc .

c cccc .

cc .

c.

c.

c% .

cc c c Gc.

c c c.

c.

 c .

c.

c.

c .

c c c.

Tho kupt m e rrethorëve që gjede ë tekst që v jo.c cc c c c c c c c c c c ÊcC c 4. Ê.

c c .

c c c .

c .

c .

c .

 c .

c  c c  c .

c !c.

c .

 c.

c.

c.

 cc .

c.

c c$c%.

c c.

cc.

c c.

c % cc  c c.

c.

 c.

c .

cc.

c.

c.

c .

c .

c .

 cc.

c.

c .

 c c c .

c  .

c .

c  .

c c .

 c .

c .

 .

c c  c .

c c .

c c .

c c c .

c .

 c c .

c c c .

c c ! c .

c .

.

c .

c  c cc.

c c .

c!c.

 .

c.

c.

cc c c c c c c c c c ccccccccccccccccccccccG c: c' c 5. R dërto tekst e mëposhtëm duke vedosur s duhet rrethorët e ved t dhe të kohës : c .

 .

.

 .

 .

 .

 .

.

 .

 .

.

 c .

cc .

.

cc6 c .

c cc.

c!c.

c#c6c.

c cc cc.

cc c! c.

c.

cc.

c.

ccc/.

c.

cc c!6 c6c.

c c c! c.

c  c/.

 c.

c .

c c.

c.

c .

c.

c.

.

c .

cc c .

c .

c.

cc .

.

c.

c c c.

c cc .

ccc cc.

c .

c.

c.

c.

cc .

c.

c c c .

Shkru jë tekst të shkurtër ku të përdore rrethorë të ved t. c c c 1<c . * c c 6. të kohës dhe të shkkut.

PËREMËR DHE NUMËROR c c LEXOJMË c Pr c mjerëc c " . IV c PËR6AKTORI I SHPREHUR ME MBIEMËR.

c c c .

c .

c c .

 c .

Ajo  c c .  të gëzueshme.

c .

c .

.

  e pjekur c c c  së è è t c c c c c c  .

Ecc e zemrës së gëzurc c - èregosurc c c c .

.

c .

!c & c c c c %c .

c  c.

 e vetc& c c !ccccc  të mdhec c cc c8cky c.

.

c cc 48c (6c* cc ccccdojë  të mdhecc.

Bc*.

 c.

c .

c.

c c c.

.

ccc".

c.

c c !ccc+.

c c.

c (c+c c c.ccc c cc 4c c & c  mdh.

c c thjeshtë c(c c c(c+c c.

c c.

c c të vogëc c dshur c.

c c.

c! cc.

gj thë  të fsht tcÊc c më të èukurcc.

c.

c .

 e jer ut4cÊc c.

c 4cc c c 'c/ c c c PYESIM c c c c c c c c c Në tekst e mës përm gje grupet emërore. c ½frë tregojë fjët me gjyrë të zezë ë grupet emërore që gjetët? c ½frë jë fjët me gjyrë të zezë? c ½frë fuks o kryejë to? c c MËSOJMË . c Në grupet emërore që gjetët shëo emr  .

 c c .

c c .

c c .

c .

c c .

 .

 .

 .

 .

 .

ose.

.

 .

.

  .

.

  cc  D & .

c.

c .

 .

c .

c .

c .

 c c .

 .

c .

c .

c c .

c .

c  c " .

c c c.

 c .

c të gëzueshme.cAjo cc c.

c).

 cdy c c .

c ce rec2 përtej .

.

c.

cc .

cGc c.

.

 së è è tc$ c .

c .

c mèushur me uec.

 c c.

.

c .

c .

cc.

cc .

c.

c.

 c .

c c.

c .

c ccc Përcktor c.

c .

c.

cc .

c .

.

 c .

c c èregosur. .

 c .

 .c c mdhështor.

c .

.

 c këtoc .

.

D c c .

.

c c c 3@c .c to.

IV c c c ë .

.

D c .

  c çdo .

.

D c .

c .

 (dy .

.

D c .

 .c  ( c ty prë.

c .

 .

  c .

c .

c c .

.

.c e fëm jëve.

c .

c  ( .

c .

moë. .

c .

 c .

.

c .c m qës e.

c .

c .

  c .

c .

c .

.

.

.c g Kosov.

c .

c .

(.

. ë m.

c .

c c .

 . c prej qerp ç .

c .

c c   c c  ( .

.

  :c c .

.

c c për të f tur  c$ c .

c .

c mèushur me uec 1. Përcktor shprehur me mè emër c *c .

 c c .

c .

.

c c .

c .

c c .

c c .

c c c c c .

  * e gjtë.c ce th jur c c rtëcc gjerëcc cÊ c .

c cc.

c .

.

cmdhështorec *c .

 c c .

c .

c .

 .

( c e gjtë dhe .

 ( c mdhështore . .

 c c c c .

c c .

c .

.

 c .

 º c c .

.

c c Dc Ê c c c c të mëdhej c të theë. c .

 c .

º c c .

c c c c .

c .

c  c c c .

c .

c .

c Dc & .

c c .

c .

c !.

 të mpeksur c .

c.

cc .

cc c.

c.

c c .

c c.

c & .

 të gëzur c c .

 c .

( *c .

 .

.

º c c .

c c cI odhur g pu c c!c .

c c* odhur g pu c!c .

c c * c!c .

c  odhur g puc .

 c c c c .

c .

 c .

 c c c .

 .

c c c 2 c .

c c fqe e ëmur .

c .

c 2 c .

c fqet e ëmur .

c .

c2 c.

cchm e ëmurc.

c c2 c.

c hmt e ëmurc.

c cc .

 c c c c.

.

.

 c.

 ccc.

c .

c c D c ccc c .

c .

 f s kccmdhështorcD c cc .

c c c .

 .

f s këc c mdhështorë.c .

 c c c c .

 c ! c .

c .

c /c c.

cc.

cc .

c .

.

c c c .

ccc.

c .

c.

 .

jër ps tjetrës. : Të vedosur drejt.c c c c .

c .

c c c .

c .

Përcktor shprehur me përemërc c .cc c 2.

 cccc cc.

c .

c.

.

  (Kyc c cc ckëtoc  c këtoc c këtoc c c .

c .

c .

c D c .

.

c c 6 c c c c c .

c -$ .

c c .

..4c ½.

c 4D c .

.

c .

   (Gc c c .

 të gj thëc .

 .

c.

c Dc.

 .

cccc.

.

c c c ccc.

c .

 .

c.

c c cc ckyc .

Jkëtc c mJ ! me cc c .

Jc c !.

c c tc .

Jc ësc !.

cc c .

Jc ëc !.

cc /c .

 c .

.

c .

 c ! c .

c  c c .

c .

 c kyc .

Jkjoc !.

Dc.

 c.

.

c.

 .

.

 .

.

 cc.

 .

c! c cc) .

ctë t ëc c c .

Dc /c .

 c .

.

 .

 c ! c .

c c c .

c .

  .

m/ ! c meD /c .

.

 .

 qëdro  (½frë c c c c 3=c .

IV c c .

c 4Dc /c .

.

c .

.

  c ! c .

c  c c c c .

c .

c.

 cctë gj thëc.

 .

 cctë gj thëDc c 3cPërcktor shprehur me umëror .

 c c c c c c .

c c  c c c .

c .

c c c c .

c .

 ".

c .

c .

c tremèëdhjetëc .

dyc .

c c ! .

c" c !ccdyc c.

c.

c cdyzet e shttëc cc .

 .

.

 .

.

c.

c .

 c .

c.

 cc.

c cc .

c .

c .

.

. tre .

 tr ! ÑÑc c .

c .

 c c .

.

c c .

.

.

c .

c .

c c .

c .

c c .

c .

J .

.

c jëzet e trec c c jëzet e tr c ! Ñ.

.

 cccc.

c.

c cc.

c.

 cc c PËRMBLEDHIM c Përcktorët shërèejë për të përcktur emr èërthmë të jë grup emëror. Përcktor mud të jetë shprehur me .

 .

 .

 .

 .

 .

ose .

 .

.

  .

.

 (pjesore ose pskjore. c " . c c USHTROHEMI =cGje grupet emërore dhe ëv zo përcktorët.

c .

c .

 c 6c .

c .

c .

c c 0 c c H c .

c .

c .

c .

c .

c .

c.

c c c.

c.

c c!.

.

cc c .

c.

c cc c c.

c.

c.

c .

c.

c.

cc.

c c+.

c .

c.

cc c c5.

c/c.c.

cGcc cc c.

cc.

c.c.

c .

c.

c c .

c c 6cc c c c c c c c c c c c c c c & c" c c 2. Trego se çfrë jë fjët me shkroj të zez dhe me çfrë jë shprehur? /c c5.

 csjë cccc .

 c6 .

ccc cc c c.

.

cshq ptrecc.

.

c (Acc c!cc cc .

shejtëcc .

cyë.cc c c .

cc.

c.

c c .

c c 4c /c .

c c c .

c .

 .

c .

c .

c.

4cccc.

c c .

c c c .

cc c.

cc 4c* .

c cc5.

 c .

cc.

!!.

c .

cc cc .

cc .

c .

c.

c.

c.

c .

ctë kët ëc .

përemr dhe umërorë ë tekst e mëposhtëm. Gje përcktorët mè emr. Ê c c.Bc c c c c c c c c c c c & c" c 3.

 c.

cc.

.

 cc .

 cc cc.

cc .

c cGc c .

 cc5.

 c.

c c.

c!cc c*c.

cc.

 c.

ccc c.

c  c.

 cc cc cc cc cc cc .

c c c:.

cc c c 5.

c .

c c c .

c c c c c c c .

 c . c c .

c .

c c.c.c .

c.

c c.c.

c.

cccccc cc.

c c.

c!c c c c c c c c c c c c & c" c c c c 3>c .

IV c c 4. /ceshr gjyrë r csy të mëdhej të zes c G cc . Gje përcktorët ë grupet emërore të kësj poez e. me çfrë pjese të gjërtës jë shprehur.

c c ë e m rë cEc /c c.

.

c cc cc.

c Gcc.

c.

cgjerd me fyshekë c cc c ckurr z t të jë m tc Një pe for prej djersec%.c c%.

c c ccsh k m p re cvështr m pot kthjetës c " c .

cc c .

cc A Bc c c c c c c c c c c 'c5.

c PËR6AKTORI I SHPREHUR ME EMËR LEXOJMË D t e verësc C.

.

c e verës?c .

c c .

c .

c .

c .

 .

c .

c c .c c c .

 c c .

c c .

c c c .

c c .

c .

.

c e ueve.c të shegjevec /c c .

 c c c c ! c e jer utc % c c .

c .

c c .

c .

 c .

c .

c.

c.

.

c"c.

.

c.

! c.

 .

c .

c c .

c.

c.c c.

 .

c c.

c.

c)c c c c c.

cc .

c) ce Verës. c ½frë tregojë fjët me gjyrë të zezë ë grupet emërore që gjetët? c A mud t heq m ose t zhvedos m fjët me gjyrë të zezë? c ½frë jë fjët me gjyrë të zezë? c c c 3?c . c Në grupet emërore që gjetët shëo emr  . c c c c c c c c c c c & c/ c c c PYESIM c c Në tekst e mës përm gje grupet emërore.

IV c MËSOJMË .

 cc.

c .

cc .

c.

Ñ.

c.

 .

.

ccc .

c.

c.

 .

c .

c.

c.

 c .

c.

c .

:  e jer utc% c c .

c .

c c .

c.

 c .

c .

c.

c.

.

.

.

.

 .

cccc .

c.

cc.

c .

c c c  .

! c e jer ut.cë rsëc c e verës. .

c .

  .

c .

moëD .

c .

c c .

.

c m qës e c cc  .

c.

c .

c c.

.

.cg Kosov.

c .

c (.

 ë mD .

c .

cc.

 cprej qerp ç D.

.

.

 cccc .

c.

cc.

 .

 c cc cc.

c% c.

 ( të fjës c . e Gec t.

èurrsh c .

 dr te. c  e zyrës c.

. ë ujë.

c .

c .

 %.

.c ( c Korè t c Buës.

.

.

.

c drur c .

 c c e dejës c . gur .

 e pr tjes.c .

 push m D c .

 c .

c . dhesh c jerëz sh.

c.

c . ujë.

c m e c .

me or z.cc .

 c c .

c c c  .

 c .c .

c  c .

c c c .

c  .

0 c g m qtë c c c .

c .

c .

c /  c |.

c ë m e c .

 .

ë krude.c .

c c për sukseset c c .

c .

.

ë Amer këc .

c .

c për romet c .cc c .

.

c .

 c ë mtemt kë .

 ë kompjuter.c / c .

c .

.

c .

c për udhët me .

c .

 c 0c g m qtë c c c .

c .

c Ê.

c c 0c "c .

.

c .

g sytëc 2 cpr dërc .

c.

c.

 c.

c.

 .

ccDcc * c.

 .

c .

c.

  .  .

  c) cc$ cc c.

cÊ.

Gec tc.

.

cc .

c6 .

g fëm jëtc4c0 .

g fëm jëtcc.

c c .

.

c c PËRMBLEDHIM c Përcktorët e shprehur me emër mud të jeë .

  cose .

  Ñ Përcktorët e shprehur me emër mud të përcktojë .

 .

.

 .

.

 .

.

 .

dhe.

.

½frë jë fjët me shkroj të zez? c c *c . . USHTROHEMI 1.

.

c .

c c .

c c të dryshme c c .

c c rtëc c c .

.

 .

c ccdy trec c.

c .

c5 c* cc.

c5 # c$ cccc c .

ce .

cckors ec c@@@65.

cc ckors e. *c .

.

c fusht .

cÊ!cc. .

cc cc "..

c Ê # c c *  .Ê .c e jë fortese .

c .

c .

c c .c G.

c c c c  c c c c c .

c c 5 c* c cc .

ccc.

 c c.

cd s të rëd.c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc& c" c c c c 3Fc .

IV c 2.cGje përcktorët e shprehur me emër ose mè emër. c c 5.

c!cc.

ccc .

c cc.

c.

cc.

cc/cc .

c .

c.

c.c.

c .

c.

c.

c.

 cc .

c .

cc !.

cc'.

c.

c .

cc c.

ccc.

 c.

c ! .

c .

cc.

 c.

c c*.

.

cc c c c.

cc c/ cc.

.

Gje përcktorët e shprehur me emr ose mè emr.cc c c c c c c c c c c c & c" c 3. c / c .

c .c c c c c c c c  c c .

c cc.

 c.

c !c c .

c .

c c c .

 c .

c c .

c .

 c .

c .

c c .

c  .

cÊc.

.

cc cc.

.

 cc.cc .

Potëso tekst me fjët ë kp dhe tho çfrë jë to.cc %ccc ccc c c & c" c c 4. c * c c .

Dc c c D c c .

D c c c .

Dc c c Ê c .

c cc.

c .

.

c .

Dcc.

cDccc Dcccc .

D c.

cc.

cc  cc .

cc% c.

c.

c.

c .

Dc .

 c .

Dc.

cc.

tdhetr e demokrt shqur c c . cc c c c c c c c c c c & c/ c c 5. c NDAJSHTIMI c LEXOJMË c ½jup c Êc H c C c poet. Ndërto g jë treg m të shkurtër ku të përdore s më shumë përcktorë.

c cSheper .

c H .

c/ccc c .

c cc c.

c ccc c!.

cc c c Ado Zko ½jup c c c c c .

c / c c c . c Bè Tomor ».

c c Ktërmèëdhjetë vjeç dhëdër ». Ps Vdekjes » dhe Burr dheut ».c / c .

cc cc7 c&c! ccC c.

c.

cc .

.

cc.

cc c c c c c c c 3c .

IV c PYESIM c c Në tekst e mës përm. mud t heq m fjët me gjyrë të zezë? c Me c t fjë dhe? c ½frë emërtojë fjët me gjyrë të zezë? c ½frë jë fjët me gjyrë të zezë? MËSOJMË c " c.

.

c .

c c cccc c.

c .

 ccc.

c .

c c .

c .

c c c .

c .

 Êc H c C 6c c .

c c Sheper .

c H .

 c  c c c %c c c c c  c c  .

 º : ÊcH cC c c.

c cSheper .

cH .

" cc % c..

.

c .

 c.

c .

c .

.

c  c.

cc cc c c .

 .

 !.

c c c c Ado Zko ½jup c c c c c .

c Bè Tomorr ». Nëë +! c.

.

cc .

c " c c % c .

.

c .

c .

c .

c .

.

  c .

c c .

 .c %.

c.

.

cc.

 .

c5.

.

c ³Oufr cc c ! c.

c.

c/c.

.

cc .

cc.

c.

c .

 cc c cc cc .

.

.

cccc cProfesorc * c.

.

c cProfesorc* ccc ! c c5 cProfesorc* cc c .

c/ .

cc " c c % c .

c c .

.

º .

.

c .

c c .

c .

c c .

c .

c .

  c c  c cc cc cc .

c.

c c!.

cc c cÊcH cC cc c cc .

c Bè Tomor ».c/ c cc .

c c Ktërmèëdhjetë vjeç dhëdër ».c " cc. Ps Vdekjes »  Burr dheut.

c .

cc .

 .

   ose .

c . : 5.

c.

" ccc të shtëp së " c c %c c c .cc të tjerët.

c .

c c .

c c c c .

c  c c .

.

º Ñ.

" c c % c .

.

c .

c .

c c c .

c .

c c c c c .

c .

 .

c .

c  .

c  c .

: Êc H c C c poet. tdhetr e demokrt shqur c c.

c c5c.

cH .

 c c PËRMBLEDHIM .

Ndjsht m . zko sht.Ndjsht m është jë oj  emr t. është jë .

 .

ose jëc .

që shëo të .

Ndjsht m mud të jetë . qe e ose të jëjt sed që shëo edhe emr që potëso.

.

 º dhe .

º c c c c c c c3 c .

IV c USHTROHEMI 1. Gje djsht met ë fj të e mëposhtme dhe ëv zo emr  përemr që potësojë c + c5.

 c.

c c c.

c cc c c +c* c c% c.

c c ccc.

c .

cc .c-$ c .

.

cc.

 c c Êcc c cc c.

cc c.

c.

c c 0 c.

 cc.

c c c c .

c cc c .

c Ê c-).cNëv zo me jë v jë djsht m e pveçur dhe me dy v j djsht m e veçur ë fj të e mëposhtme.c c 2.

c% cc ..

c .

ccc c A ccc cccK'G cc c  c c 5.

c c c cc . cc-A.

c c Êc$ ccc cÊ c c c"c.

.

c cc c.

c c c ) .

c*cc.

cc.

 c .

c.

 c c A.

Vedos ë ved që duhet grupet e fjëve që psojë : .cc c cK!c'c c c 3.c-+  .

c c .

c c) c-7 cc* .

.

c c..

c  ccc c.

c.

c c .

c) .

c$ cL c cc .

cc ! c c D cc/ c.

.

c.

c c & c c c . cc.

.. .c c :c. .

ccc .

c .

.

ccc c.

c.

c c.

c c .

. . c c ..... c..

.

c.

ccc .

.

cc c + c .

ccc c.. Ndërto fj me djsht me të pveçur dhe të veçur. Kometo mëyrë e dërt m t të tyre. c c Nëv zo djsht met ë fj të që potësut 4.. c c c 31c .