You are on page 1of 4

GARANŢIILE REALE: IPOTECA; GAJUL ŞI DEPOZITUL BANCAR

În Republica Moldova, când apar noi bănci comerciale şi nu este suficientă încrederea personală în agenţi economici se
folosesc tot mai rar garanţii personale preferabile fiind cele reale.
Depozitul bancar.
La prima vedere, depozitul bancar este o garanţie ideală. Cu toate acestea, clienţii care oferă drept garanţie un depozit
bancar, nu sunt debitorii doriţi de banca.
Depozitul bancar îndeplineşte cele mai multe din cerinţele unei garanţii:
- este accesibil oricând;
- se constituie sub forma unei sume fixe cunoscute de bancă;
- în cazul în care depozitul este constituit în altă monedă decât cea în care s-a acordat împrumutul, la stabilirea
nivelului depozitului drept garanţie, banca trebuie să aibă în vedere riscurile rezultate din fluctuaţiile fluxurilor de schimb a celor
două monede (moneda depozitului şi moneda în care s-a dat împrumutul).
Dezavantaje:
# depozitului bancar este legat de faptul că banca nu poate lua ca angajament legal de plată, în favoarea unui terţ,
propriile sale pasive. Această ar putea părea o afirmaţie care nu are legătură cu problemă constituirii unui depozit bancar drept
garanţie, dar ştim că numerarul depozitat în bancă este reflectat, din punct de vedere contabil, în pasivul bilanţului său. Acest
neajuns poate fi evitat, dacă depozitul este constituit la o altă bancă. Banca la care există acel depozit poate emite o garanţie în
favoarea băncii care acordă împrumut. Acest proces este însă, adesea dificil şi costisitor.
# În evaluarea cheltuielilor bancare asociate constituirii depozitului şi emiterii garanţiei, pot apărea dificultăţi care
conduc la creşterea costurilor creditelor.
Avantaje :
# În cazul în care depozitul se constituie la o altă bancă, în vederea emiterii de către aceasta a unui angajament de plată
în favoarea băncii creditoare, sunt utilizate, de fapt, două garanţii:
- garanţia reală, depozitul bancar constituit la o terţă bancă în vederea asumării angajamentului de plată faţa de banca
creditoare;
- garanţia personală, respectiv garanţia de plată, documentul prin care banca depozitară se angajează să plătească băncii
creditoare, în cazul în care debitorul respectiv nu va rambursa creditul. Aceasta garanţie de plată se regăseşte sub forma
scrisorii de garanţie bancară de rambursare a creditului.
# Depozitul bancar este uşor de evaluat, (dacă nu este depozit în altă monedă) şi nu este dificil de încasat, în cazul în care
debitorul nu plăteşte ratele scadente.
Ipoteca
Ipoteca este una din forme de garantare cele mai utilizate. Ea serveşte la garantarea obligaţilor debitorului faţa de
creditorul său, printr-un bun imobil din propriul său patrimoniu anume desemnat pe cale legală în acest scop.
Ipoteca se materializează printr-un contract de ipotecă, care este un contract accesoriu la contract de creditare.
Garantarea plăţii prin ipotecă, prin esenţă, constă în aceea că, dacă la scadenţă debitorul nu rambursează ratele şi
obligaţiile aferente, banca creditoare, în favoarea căreia a fost constituită ipoteca, poate cere vânzarea bunului ipotecat, iar din
suma obţinută să-şi acopere creanţa.
În timp ce preluarea unei proprietăţi, derivată din garanţia principală a creditorului, este un proces lent, procedura pe care
o presupune executarea ipotecii, este relativ simplă şi directă.
În cazul ipotecii trebuie de luat în consideraţie modul de evaluare a imobilului, fiindcă chiar dacă se obţine o evaluare
profesională, evenimente neaşteptate (cum ar fi: cutremurile, modificarea preţurilor) pot modifica valoarea reală a garanţiilor într-
un sens nedorit (deşi valoarea nominală rămâne aceeaşi). Pentru a evita pierderile care ar rezulta din producerea unor evenimente
neprevăzute, bunurile ipotecate sunt asigurate la o societate de asigurare, iar poliţa de asigurare este andosată la ordinul băncii
creditoare. O altă dificultate care trebuie luată în consideraţie, constă în timpul considerabil necesar pentru vânzarea proprietăţii,
mai ales pe o piaţă imobiliară în stagnare sau pe care se manifestă o supraofertă de imobil şi o cerere scăzută.
Alte elemente ce trebuie analizate sunt: evoluţia costurilor de întreţinere a proprietăţilor, drepturile ocupanţilor (chiriaşii
dintr-un bloc), proprietăţile închiriate în sistemul leasing, situaţii care limitează folosirea proprietăţii şi reduc posibilităţile de
vânzare.
Avantaje : Procesul preluării garanţiei este bine cunoscut, banca este protejată, proprietatea ipotecată nu poate fi vândută
şi garanţia este uşor de identificat.
Dezavantaje : Pot exista dificultăţi în evaluarea garanţiei şi întârzierea în executarea ipotecii (vânzarea şi încasarea
banilor). Repunerea în posesia a proprietăţii poate implica responsabilităţi şi costuri esenţiale pentru bancă.
Gajul
Spre deosebire de ipotecă, gajul presupune înstrăinarea bunului şi constă în remiterea de către debitor în favoarea
creditorului a bunului mobil, care în cazul în care datoria nu va fi achitată la scadenţă, va fi vândut şi din banii obţinuţi, se va
acoperi datoria debitorului.
Contractul de gaj este un contract accesoriu pentru că implică o obligaţie principală pe care o garantează, el urmând
soarta acesteia în ceea ce priveşte existenţa şi stingerea sa. Totodată este un contract unilateral, deoarece creează obligaţia numai
în sarcina creditorului gajist, respectiv de a păstra bunul şi de a-l restitui după ce a fost plătit efectiv.
Alături de gajul cu deposedare, mai există şi gajul fără deposedare. În ultimul caz, bunurile rămân în posesia
debitorului. Contract de gaj fără deposedare este un contract consensual, remiterea bunurilor nemaiconstituind o condiţie a
existenţei contractului.

1

există riscul că documentele prezentate la încasare prin acreditiv. Procedura gajării este diferită în funcţie de tipul acestora: − acţiunile şi obligaţiunile nominative ale firmelor pot fi gajate prin transfer. creditorul sau un terţ.) Gajul asupra creanţelor şi drepturilor necorporale Adesea. denumirea titlului şi a numărului de identificare a fiecăruia. documente care nu pot fi transmise prin gir. . de către client. de exemplu). obiectul gajului. amanetul. de exemplu). În cazul amanetării obiectul gajului se dă în posesiunea creditorului gajist sau unui terţ care acţionează în numele creditorului gajist. de exemplu. îndosarea lui în alb sau la ordinul băncii.1. orice bun poate fi utilizat drept gaj. Ca şi în cazul ipotecii. Gagul asupra bunurilor mobile Bunurile debitorului (de exemplu. valoarea de piaţă a titlului de valoare.1. în ambele cazuri se întocmeşte un act scris cu precizarea părţilor implicate (debitorul. Pentru a accepta un bun drept gaj. mai ales în cazul gajului fără deposedare (care poate fi constituit din stocul de materie primă. Dezavantaje : Evaluarea bunurilor constituite drept gaj este uneori dificilă. la scadenţa creditului. să vândă marfa la care conosamentul are referire. Tipurile de garanţii solicitate de băncile comerciale din R.N. debitorii deţin înscrisuri care evidenţiază dreptul lor de a încasa o sumă. Moldova 100% 5 Depozite gajate. semifabricate sau produse finite). în cazul unui bun material acesta să fie asigurat la o societate de asigurare sau depozitat spre păstrare la instituţiile specializate. Conform contractului dintre creditorul gajist şi debitorul gajist. În cazul gajului înregistrat. la preluarea unui bun drept gaj se stabileşte un procent din valoarea sa pentru acoperirea garanţiei (practic între 10-60% ) şi se procedează la verificarea şi evaluarea lunară a garanţiei. valoarea lui să fie constantă sau crescătoare în timp. când s-a gajat un stoc de materiale). obiectul gajului rămâne în posesia debitorului gajist sau a unui terţ. Din acest motiv. acreditivele documentare irevocabile deschise în favoarea lor. O alta clasificare a a gajului poate fi: . Avantaje : Acest tip de garanţie este uşor preluat de bancă. banca în baza titlului cesionat (un acreditiv. Cesiunea se face în favoarea băncii creditoare cu menţiunea că a fost făcută cu “titlu de gaj” : dacă debitorul nu plăteşte la scadenţă. bunurile pot “dispărea” (de exemplu. sau un alt titlu de depozit). care este un titlu de proprietate asupra mărfii. Tipurile de garanţii solicitate de băncile comerciale din Republica Moldova în dependenţă de gradul de acoperire a expunerii la riscul de creditare sunt prevăzute în tabelul 2.M 100% 3 Garanţii acordate de bănci din ţările cuprinse în categoria A 100% 4. . etc. − titlurile de valoare la purtător se pot gaja prin simpla lor remitere da la debitor la creditor. În practică. acesta trebuie să îndeplinească anumite condiţii: . bunul gajat să aibă o valoare îndestulătoare în raport cu creanţa garantată. stocuri)pot fi gajate direct în sensul gajării efective a acestuia în favoarea creditorului (sau a unui terţ indicat de acesta). valoarea care este determinată de cursul lor pe piaţa financiară. sau gajarea lor se poate face prin transmiterea de către debitor a titlului ce reprezintă marfa (de exemplu. însă. recipisa warant. Gajul asupra titlurilor de valoare Atât obligaţiunile. Garanţii necondiţionate de la altă bancă din R. crt Tipul garanţiei Grad de acoperire a expunerii la risc 1 Garanţii necondiţionate de la Guvernul R. plasate la banca creditoare 100% Garanţii non-cash acceptate de bancă 2 . deci banca să fie în imposibilitatea de a-şi încasa banii. În principiul. să nu fie în ordine şi. În cazul conosamentului. mai ales din punct de vedere al evoluţiei viitoare. gajul înregistrat. este în măsura să încaseze contravaloarea acestuia în baza documentelor depuse de vânzător (exportator) pentru marfa livrată. Moldova în dependenţă de gradul de acoperire a expunerii la riscul de creditare Nr. dacă debitorul nu plăteşte. conosamentul. Problema gajului asupra titlurilor de valoare este legată de păstrarea valorii în timp. dificultatea vânzărilor pe piaţă (datorită evoluţiei preţurilor. Moldova 100% 2 Garanţii necondiţionate de la B. dă dreptul acesteia (băncii) ca. poate fi lăsat la debitor. care acţionează în numele debitorului gajist. înscrise în registrele firmei respective cu menţiunea “pentru cauza de garanţie”. a lipsei cumpărătorilor interesaţi. o altă bancă. valoarea nominală a fiecărui titlu. Astfel sunt. Desigur. Utilizarea acestora drept gaj presupune transmiterea dreptului de încasare prin cesiune. are un cadru legislativ stabilit şi cunoscut de părţile implicate. bunurile gajate îşi pot modifica valoarea în timp. încuiat şi sigilat de creditor. valoarea garantată. cât şi acţiunile deţinute de client pot fi gajate. . clienţii îl pot folosi drept garanţie prin gajarea bunurilor investite în afacerea.

50% 8 Gajuri fără deposetare.terenuri în intravilanul marilor oraşe. prevăd procedura de valorificare (evaluare) a garanţiilor şi de îndeplinire a obligaţiunilor de rambursare a creditelor. Cauţiunea poate presupune. Băncile comerciale au dreptul de a elibera. denumită garantă. Garanţiile pot fi acordate sub forma unui document special (scrisoare de garanţie). în general. fondatori şi alte organizaţii. opere de artă şi alte bunuri cu grad mare de lichiditate. 20% 9 Cesiunea de creanţe. Băncile eliberează garanţiile bancare numai după verificarea temeinică a situaţiei patrimoniale. Garanţia de stat se acordă de Ministerul Finanţelor cu avizul BNM în temeiul hotărârii Parlamentului. cît şi fidejusorului său. al solvabilităţii băncii. respectiv a bonităţii sale. îşi asumă în cazul în care o anumită persoană fizică sau juridică nu va plăti la un anumit termen o sumă determinată şi indicată în garanţie. care vor fi efectuate în conturi deschise la banca însăşi.mărfuri care fac obiectul unor contracte de export. rezultate din 80% derularea unor contracte de export. În contract poate fi indicată suma maximală pe care fidejusorul să obligă să o achite şi perioada. precum şi înscriere pe cambie (gir). motiv pentru care garanţiile trebuie selectate minuţios în corespundere cu prevederile băncii privind garantarea creditelor. Mărimea maximală a garanţiei şi cauţiunii nu trebuie să depăşească suma mijloacelor proprii ale băncii garant. Conform contractului fidejusorul se obligă să achite datoria debitorului în decursul unei perioade de timp determinate. să plătească ea înseşi suma neachitată în favoarea unei persoane fizice sau juridice. 80% . precum şi a existenţei de garanţii reale în condiţiile prevăzute de normele de creditare ale băncii şi vor efectua control pe termenul de valabilitate a garanţiei. cît şi cele juridice. din care: . a investiţiilor în hârtii de valoare ale altor bănci şi întreprinderi. Informaţia băncilor comerciale din Republica Moldova Determinarea valorii gajului este o procedură nelipsită din procesul de creditare şi determinare a gradului de risc aferent creditării.mărfuri care fac obiectul unor contracte de desfacere la intern.cesionarea încasărilor în valută. care vor fi efectuate în conturi deschise la banca însăşi. 89% .alte cesiuni de creanţe. Această formă de garantare a unui credit este considerată sigură datorită unui nivel ridicat. 80% .cesionarea încasărilor în valută. 3 . Guvernul.M. Din aceste considerente. conform căreia banca creditoare poate înainta cerinţe de plată atât debitorului. 50% . 80% .alte bunuri imobile şi terenuri ipotecate 7 Gajuri cu deposedare. Garanţia bancară reprezintă un angajament irevocabil prin care o bancă.N. garanţii şi cauţiuni pentru a asigura rambursarea creditelor. conform cererilor clienţilor. a rezultatelor economico- financiare ale clientului. . indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică a acestora. care vor fi efectuate în conturi deschise la banca însăşi.metale preţioase.cesionarea încasărilor în lei. arendatori. În cazul persoanelor juridice. La acesta se atribuie şi fondul statutar cu excepţia fondurilor fixe. cauţiunea spre deosebire de garanţie se perfectează printr-un contract întocmit între banca şi fidejusor . bijuterii. . 20% 10 Alte garanţii Alte garanţii > 20% Sursa. din care: . precum şi în alte monede legale. rezultate din 100% acreditive irevocabile deschise.depozite de mărfuri situate în intravilanul marilor oraşe. inclusiv băncile. exprimate în moneda naţională. din care: . în acelaşi timp. . precum şi lichidităţilor importante de care dispune. 30% . actelor normative ale B.locuinţe în oraşe. şi responsabilitatea solidară. băncile comerciale. precum şi fondul de rezervă şi alte fonduri formate din venitul băncii. Cauţiuni se aplică în relaţiile băncii atât cu persoanele fizice.angajamentul luat de o terţă persoană de a plăti în cazul în care debitorul este în incapacitatea de plată.6 Ipoteci de rangul I constând în: 80% .sedii administrative situate în intravilanul municipiilor. pietre preţioase. CESIUNEA DE CREANŢE Garanţia personală . în persoana Ministerului Finanţelor.alte bunuri. Statutului său.clădiri care prezintă interes. GARANŢIILE PERSONALE: FIDEJUSIUNEA. În calitate de garant poate fi numai banca cu drept de persoana juridică sau o filială a băncii autorizate de banca ierarhic superioară. pentru împrumuturile contractate de agenţii economici din republică.alte bunuri. În afară de garanţia bancară mai există şi garanţia guvernamentală. Garanţia personală se atestă sub două forme de bază: garanţii şi cauţiuni. conform Regulamentelor interne de creditare (Manualelor de creditare) şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. este unica autoritate care are dreptul să acorde instituţiilor creditare din ţară şi de peste hotare garanţii de stat. În calitate de garant pot fi organizaţii ierarhic superioare debitorului. 80% . rezultate din 50% derularea unor contracte de desfacere la intern. Garanţii se folosesc la asigurarea angajamentelor numai între persoane juridice. .

5 – 2% din suma creditului garantat ( pentru garanţiile de stat 5 – 25% ). în primul rând. Încasarea acestui comision se efectuează la data predării garanţiei către banca creditoare. Avantajul cauţiunii constă în faptul că în caz de neexecutare din partea debitorului a angajamentelor sale. intră în posesia unui titlu de valoare negociabil şi pe măsura necesităţii de lichiditate are posibilitatea de a sconta acest titlu. O modalitate de garantare personală mai des utilizată în afacerile comerciale. un exemplar se predă băncii creditoare şi un exemplar clientului. garantând plata unei cambii care oferă credit comercial. creditorul poate să-l urmărească direct pe fidejusor pentru executarea creanţei fără a fi nevoie de o prealabilă urmărire a debitorului principal. în caz dacă debitorul principal nu poate plăti suma respectivă la scadenţă. Garanţiile şi cauţiunile bancare se întocmesc în trei exemplare. Pentru garanţiile şi cauţiunile eliberate banca poate percepe un comision stabilit la negociere situat între 1. din care primul exemplar se ia la evidenţă în banca garantă. 4 . dar mai rar întâlnită în Republica Moldova este avalul cambial. Vânzătorul mărfurilor livrate intervine în posesia cambiei şi obţine anumite avantaje. El presupune că o bancă comercială să intervină.