Fi~oaredl~!fe nol a simli! c:"'! pulln o'd.llt~pl~celea IUcroJI(Ji miit ia~hcl!n miilnila pr,9piii. lnsa nu tntotde!!umi.

a '[ost [a lei, de ,,~or dln tipsa de, Bil)Jle pljrlormaiitoi. Acurn plii'cer~a ds .fl 'lacs ceva cu mana III este posibil!i daJoiit~ ,sculsj6relectrice

. ... ..

Sj< I r ~ 1 a i no",,'i Uor.' ad u,,~' I1,(:S SIO';]. Cu SkU e 'ri)ultfnal usor.

Ai tot Cemfi trebuieJ

S~(~

G<upu I Dosch

Primul pas: informarea

Vii' m ii rtur.isesc co Ii m pull ibe:r m i-I pslrecl n m 0 i e parte liwlindtlnd'l mogazinele mid ~i.en-gros.utile SPMiQlizale in~ imiteritlie de (OnSlruc!ii ~i obiecle penlru cos/LAm COnSlalnl (tl ,ingurulluuu tore lipse~ter in dupa vnrie:ltllii

copl e~ifonre (l ofe rt e ide pe piolo, aste info r m olio. Foarta rer un viinz5tor ne poote ojulo sCi nleqem, ,sa ne holiir6mce prodos SCIIl obiechii wlllp~riim?i ulund oploope.slnguru,1 criteriiJ (ate (.(Iorcloneata opliunJle nogsire iijili(lne, pieN!. A~o um injeles moi bine, pe "pieleu meo " da(~:vreij,ce InseiJmlia sa fii pus In situlIJiii "d'b'o tllege ~if mel depnrta, Vo 1nteleg p,~ voi toti,.drogi tililpri (ore imLs'riB~ IUl10 de lu~o despre proble~ele'voaslm,

De nteeo aste impo,rlanla (lccoSlii revisto penlru voi, penftu (0 vii dillin in lunreu deCiLijJor~iin demersel de a vij reomenoio lnruintele, inoinle de mice pas pe rore Vrejl sQ·1 fticefln schimbamo ~i moclerriizarea ruselcr trehuie sa vii infortilO,i.~i :dmcrhll aveli oeees 10 lnformatii, nei va sliim 10 djspozi!ie lunlt de lunD prezenlandu-vii tehnologii, produse ~i Qbiette peiilru CQsii ~i ~fomle Imporlilnl ~ idei, cost uri, vurio~ie.

ArU4~~

a-milll: utll@hlparlon.cQm

5 Modern C!-I costuri
acceptablle
8 Fluidizarea spallul ... i in
bucatarie
12 aat din gips...canon ~ij
P.A.I... metamlnat
14 Etape in reamenajarea
livingului
18 Tavan fals C'"', spoturi
20 Finisaje in darmitorul
matrimonial
26 Repazi~ionarea
obiedelor sanrtare
28 So lulu pentcu
eradicarea igrasiei II)
37 Condensul ~i ferestrele
t~rmopan
4 Z striCt necesar int r- o II j
loeuin1f1 pentru unu'
46 Trafale1i decorativi 48 Revopsirea toeariei

II

j

57 Pavarea unei terase acoperlte

4

der

cu

OS uri acee

c","u •• '"
• I
hoI
. . , . ClorinUor 1
I
I bl.lcatiil'ie , '
I H \ I I
I I
\
V
liVingl1 • ,
• I ~Drmii:or 2
Oa
III e
0
....
]
1 t:

Plan inifial
... I I I
I

'I h-;) . I
I ! I> •• .l , do rm itor 1 II
uc"tatle
l r I
\

I , . ,'\ dormitor 2

living

. I

a

Plan dupa reamenajare

Apartamentur de trel eamere din auctJre~ti care. face obiectul reportajulUi nostru a suferit 0 consistent~ cosmetizare '!iii redecorare, Este 0 locl.lima ce apc.r,ine unei tinere familii, fara c;opil. care ~i-a dorit oreamenajare simPia, estetica, cu modiflcari mici de 5pa~ii. dar die efect.

Pent,u a red .. u:eco$t~ri[e reamenaJ<'irll, el au ape .. n~· la de$lgl1efu1 l1ocsa'na ..... p ... ~i ec:hipa ei de me~tel'l. De~1 pe parci..n'sl,il lucrfl,lIol' J)to,prietali' au renuntat Ia servidile designerului. dil'1l eauza incornpatibilitalHor de mentalitate, ei au continuat reamenajarea in regie pi'oprie eu echipa de me~teri.

6,

La redecorarea locuintei proprietar'jj $-ClU mspirat (lin revista "Demus". de unde clU preluar modelul barului situat 'in tre bu[~carie $1 holul de 19 tntrare. In fest oroprler,aru ?i-au ihlPUS rdeile, care au [ost m<::l[I~r(allzare,dt' rnesteiL respecnv prezenra volumelor decorative dingipscarton cu spoturi (fn living, dorm ito~ hoi). aceea~i eu/oare de vopsea Tn tot apar'tarneritul (galben,porumbl cu excep!ia ba 11m, parchet stratificar ca pardeX.iealtl in Tnea' peri ;;i gresie in zona bucatariei ;;1 a hoiLlILlT. Oblertere sanitOlre ~i decorui Dueat2'iriei au fost in totalitate rllloQJrte $i repozitlonate. iar calbr'iferele dill aluminiU eXistente lnainte ere cumparareo loruintei Eill Fast pastrate,

VQlumele 'din grps~cartofl (u spoturl sunt realizate diseret dill' cauza fn.jl(jmil medii a JncaperllcJf' (ccd, 2,50 ml care IlU a perms montarea COri(omitenta ,de scate In con samblul acestor artificll de' coratve, Ele au Fost g:~lIldlte In raport cu. a~e.zareG1 rnobilferurui pe care propnetaru iI aveau dejq lnainte de curnpar'areaaparfamentuluL

Peransarnblu s-a obtmut

o imagine moderna, Fara desFiinrari rnasive de spaW, cu '1'l1locljiri de zidurl qcole) Linde a fost riecesar ?I cu schimbarea unor Qo.tarl ,(s.iS' tern electric, tevi terrnice. sarntare, tall1piarje Pvc.. u-;;i lnletioare, pardoselil pentru un contort sporlt

~delaPARVU

Til1)p de exe~u~ie a lucririi: 5 saptamani Cost total r~amenajare: 7000 USC ce include preJul materialelor, al dotarilor ~i manopera (2500 U$O), fara mobilie~.

7

f uidizarea s di buc'itirie

in- ap';;lHatne.ntul prezentarin 'acestnumar; bucataria era destul de spatioaS21, dar /l,U ihdeaJUf1s penrru a satis face III totalitate cerilltele pentru noile l!tilitari dqrite.

Buc-ataria dispunea de 0 camara cese intindea pe un

,tiului

,

Pentru depozzarea diverselor oblerte ~i ustensile necesare In buc;!it~irie se vor fqlosi corpuri rnoderne de mQbjlier ce 'inloCLliesc Funqiunea [ama,rit. Camara avea pere]:i dih B.CAcare ptezerirdu fisuri. Unul dihtl:e pereti eta

Illtreg peretesi care oeupa 0 cornua hOlu',ui de 'a intrare,

suprafata considerClbila, S,a Prin desfilhlarea acestuia s-ci

decls dernoiarea acesreia obflrlutrluidizarea spatiului

pentr,Lj marir~a S:PGlliu'ui~ $i 0 mai mate libertate de

t1lj~care In bucatar'ie.

1 Bucataria, vi3zuta dihspre hal In urma det1lol~kil carn~m,

PI·ivih'd din interiorul

bucatar'iei spre h61 se pot vedea pe tavan $i pereti locul In care s-a "flat carnatq.

S () parte a pe/'etelui din iii RCA., comun cu hoJul, care urmei;lza a n demoli'lt,

Unuf dintre peretH.camar/i constnula peretele desP~1I1itQr drntre bUcatarie.:;i ho!

.

••

(II

8Il1GASt~ 1i1~ srau.:RANT~

, ~PLI~~~A' '

~!

eR0~-S(il;&, me Sl(l~,WIi1~Nrn& P.i p II,IO'Arr:\

construeti- decorative

I v v •

pentru catarle

Suptafa*iI veehii bUtatarll. inc!ll,fdea ~jQ camara ee afost desfiinlala ulterior. mitl'lndn-se .astlel spa1iul in zona. Pentru.a personaliza bucii'tarla S-3U reali:zat volumil!! decorative eu rQlul de a asigura legatura eLI hoiul s.i de a ~a 0 imag(ne coerenta acestel ZQne prln care se accede in iocuinlit. Volumele; au tOjt reaHzate din gips-carton earese monteaza U:j:or, ~i rapid, completate eu piese din P.:A.L. m.elamiliat ~i a(c:e!>orli (rornate.

Elementdecoraliv

D.upa desfijrl(~m;!a (;o'irn3rii bucatat'ia esre vlzibira 1nlhtreg.ime: ~frect de: lEi intr8.teQ In' 'casa:Pentr'uta:accssul in IQcjJlnrasa ITe pI2)(cUt, #'(r.1lj exiSte senz~~ia t2( ~~d de la ihtrare este cea B bueat~riei, s-a realizatun staip Qecorativ dii;] g'ipsccai't'cin '(::are dellfni,teaza qlscret cele d'oua, spa'"

\ii. Totodata acesLstfilp, g2ndit in c:dreic)1:ieC'uz.idul de n'!iisten~ prezenr pe aceeasl la~waa' Quc2itarlt.:l, constitule baza depliihlire perinu batul ce va Fi construlr akr, .s~alpul :der:Girati\/pre[j,;rYlica nLs.a decarativa" ilu)lllnat~ CLi un sRotlata InOGul d'e corstruire a acestul etemerit. din gips"carton.

1 Moht<.lrea stalpului -se Ihcepe cu fixari221ghir;Ji;'Ijelqr 1n "0.", mai Inrai pe podea $i tayan.Se contlnua cufixarea profileior )fertitale"C". .SeAxeaza prima placa de 6 gipS<8rtqn In holtzsuru,buri. I!I Peh'tru :C;bnfiguratea ni~ei ~ decorative a fast nevoie de qecuparea plaeilol" dlJl 9 ips-cartOn , De aserrrenea NU pozj~ionatghjdQJe In jurul portiunji dec:upate,

4 s~, pLlng~idaje In pOlilia, . . ,onZOntala ~J pe ce-ade-a doua structura de ghidaje vertkale. parJlela .wprima"

SSe mo.titeaza sicea de-a doua placa de gifJHarton, deCupat_;i, Plaelle j:;I<)rac lele .audnnensluni de 253 em In~lrime $i 45 em latirpe,

6 Peritri.! a inehide Oltejt perete ~,:a 'foloslt 0 pladi: de? 5 cmlatiiTre'spte atopia' la(imea p'eretelul de rezi~cen!'acare se afla'in panea opusa bucatai'iel,

11

bar din

s· .A •

y

12

S-a realizat morrtarea unef cOl1struCJtii din gips-c.utQn de tip bar inire bucatarie !Iii I1blul ~e fa intral'e. indu.zand asHel hoh.ll in ansambllli zanei di:! ii. COI1.nruc~ia realizata «Un glps-carton va fj extinsa eu accesorii cromate fi piese de mobilier pentl'lI 0 functiune de bar complet dotata.

1 Mont2!jul se ineepe cu trasareadlrnertsiunllor dortte, pozttionand ghidcDele in "U" pe P9rdoseala. Aeeste ghldaj~ au ffecate Jungimea de 100 'ern ~iltitjmea de 75 mrn.

2 ., Pentru a putea In• a traduce diblurile de nX21re se dau gaL,Jrl cu borrnasina In ghidaje ·~jln placa de beton. Dlblurile sum lntrccuse rnecan!c. lovind cu ciccanul.

4se frxea1a primele doutl profile "(",av[lI1d dimensiunil.E' egale ell cele ale primelor rnontate (100 ern lungirre ~I 75 em 1.;\~irreJ, lucru care pel'mite lillbinarea u~oara cu ghidaJJele mentate pe pardoseala.

5 Mont:ajul continua. eLi fixarea aitOr dou2\ ghidcUe verticale, Acestea au IUl1gi~ mea de I 20 em pentru c~ 58 doreste rerrnarea unLii suport sub forma de cub, pe care vor putea fl pdzltiCillf;lte diverse oblecte,

6 GhidaJele transversale se pozitioneaza 121 jnaltimea de 100 ern,

rr: . a~igurarE'.a une;

rnontarr corecte se foloSE$te .obrigatoriu nlvelatorul.

8 Perpendicular pe cele doua ghldille transversale 51: fixeaza aire (Ioua- ghidqje Care contribuie /21 con,solidarea structuril rneratlce.

9 Se xonrlnua eu rnonrarea ultimeJor ghidaje pentru forrllare<;j' "cubuJui".

10 PeiltrU a proba daCe'! mcnrereaesre carecta se rotoseste nive!atorul.

11Ansamb'Lli In tregii srruc. tLiri meta/Ice a COHstruqiei

12 DLlpa . I1i 0 nta rea pl~[ilor qegips-car;con, la imbi-

narue .dintre acestea se pun coJtare rnetalke care ulrer-ior sum chiruite.

Mihaela DOB.RIN

13

e'ape i livingul

!eam'enaiarea I

Livingul, dupa buc~tarie, a fost came ... 1 care a suferit cete mat iUulte mocUffdlri deoarece proprietarii au doril s.a-~i persoriallze:te cat mal mul! inciiJper'ea ptitntip~la it [ocLlin;ci.

Prima e'tapa in [camenajarea livingului a fost lndepartarea linoleuml.llui existent. Pentru ca aiel urmea~ii a fi rnorrtat pilrchetstratifi. cat este nevote de (I supraft'~Ja perfect plana a podelei. Acert lucru a dlJs la spargerea vethiJ sape ~I la turnarea unela noi.

o altii etapa in reamenaj.nea llvingului a fost t~ra,area pere~Jlor de ealclo-vecchle ~. pregatirea acestora, pentru apliitarea urlei vopsele lavabile. La instalalia de il1calzire s-au ihlocult tevile. \lechi de tur ~i retur ale calorifel,'ului eu unele din pexal, De asemenea au fOist schim· baliIFi robiilctll. s-a paStrat iosill calQl'itenU deja exi$teot ." livfng care sa prezent.a lntr-e stare destul de bun'.

T.€lITlplarIa verne a .faSt Inlacul~a de (j t~mplarie dlh PVc. dotata W ;Jeamuri terrnopan careasigura Izalarea teriT)ica ~i chiar fonica a jivingului.

IIu_mlnatul cGimerei hi realizat prin construrea a doua, scare eu ,spoturi, care asi_gura un ambient pia cut.

De asernenea, usa de la

living a fost lnlo(ujt,j OJ una hou~ care este prevazuta CU un geam semitrahSp21'l-erlt.ce ajuta la Huminareaholul.ul

Toate modlnGari/e,,a(;J \1iz,a.t rnodernlsarea nv,il:lg,ului si pt}rsonaIJzar:ea,Cjc€:s'tl;tJ<i\ prih finisaJe',$i v0IuITTe'decorative,

Cazul acestei rei3menajari a fast unUI'dih@lpu~ihere in care 'configur-area, I)vingului

nu a sl,Jferlt modifiari ImpQrtante; Forma livihgUlui 5i existenta peretilor de reztsrenta i'lL! a Pfrmisdesfilntiiiri ssu daramariale pereplot.

Una dlntre rnadificaril'e irnportante fa(:ute in living a rost schimbarea intreg.ii retelee I ectrt c e d'e oa rec e. s-a trecut delavecnrul slstern 121 Ilu' mlnatul eu sporurt.reea ce a neceslrat marirea humarulUI de fire'(;;iectrice

Datbrita ./lailar utilita~Hi locului lor de amplasare in Iiying it fast S9lim:R8~ low I fijrizelor si trw fdsr rnontate I?,r,lze -(lOr pentru telefon ,~i perftr~u ~I.: 1~);!Iz_p r.

Penrru ,o'lmag'If'l8c'iifnpecabli.\l a fivillgulW} ~i din 9brfrrta de uhttorrntate. peretll ~i tavanul' lnc.iJperii lincluzand scafele) au fast vopsne Tn aceeasl ruloare. Trebuiespus f9ptuJ c~ proprieta(ul aales ateea~J 'CUloare pt!intru toate lndip~rfle easel Oliar$i 121 baie~ Jumatate'dln placil!': mo'rftate au 0 culoare asematl4JtOOre vopselei lavabile fp" fosite in restul in'caperilo~

Av&nd In vedere forma perfect geometricaa spatiuluI, livihgul uriTleaza sa fie moouat minimal, pentru un corifort spent ~i penrru 21 n'u ocupa orea mull spa!iu.

15

real·xa in Ii in

I

·saiel

r

16

in realtzarea reamerraj~rllor esenJiale sunt finisajele. A.cestea reu;;e5C sa schimbe radical aspectul unei incaperi. Acel~i lueru !N1I intanlplat ~i in cazul reamenajfu'iI preaerrtate in acest numar. Finisajelc facute aiei au reu~it sa revolU~ioneze ambien·tul Ihfingului.

vopsirea pefe~ilor S+dl facurdupa ce ace;;tia au fost 'indrept8ti si dati. cu glet. S-a .folosi_! vopsea lavabila lntr-o curoaretoarte calda.

Iluminatul incaperii S:'~ farutcu spotun Incastrate in scare Acesrea au 0 Forma asimetr'ica $i au fast montare pe plafonullfvlngului.

Pentru finisareG1 podelel S-Cj Folosit parrhet triplUstratificat (lin lemn de fag, Pencru ca- pa rchetul sa poata If montat. s-a spartvecnoa $ap[] ~I hl turnat una rroua,

Tamplaria vecrie de- lerttrr a fast inlocuita cu tamplfldE' RYe. dotata cu geamuri termopan. Nedorlridu-se rnontarea gJafurilor la teres-

~re, s-a 1ndrep[at doar pervazul. Laaceasta lucrare s-a foloslt ipsos care a fost lntlns :;i nIvelat ell ~padul. Pelltru reanzarea corecta- a pervazu.Iui· este nevo'ie de pozi~ibna~ rea UfKl1 ghidaj de lemn care est€ lndepahat dupa ce IpsbsuJ s-a Ihtarit (vezL lmaginlle A. Bi CJ

Un altFinl5.c'l_l tacu! livingu- conduzla ca parteasuperi-

lui a lost monrarea usii care separaaceasra camera de hal. S--a ales 0 u~a de interior (;:HnJemn sllperior, prevazuta ell un geam semitransparent, care fate ca lumina din living sa patrunda Tn hal sl Invers,

1 Goi()lde "u~_a vazut Ina lntea rnontam,

2 Se face·un ~remontaj ~I se observaca usa nu Intape Ir~ g'olul coresponzator er. de aceease ;;tJunge 121

oara a golulul de U?~I nee cesita C!Justarl,

,Aceasta parte a golUlui ~ de u~1:\ prezinta armaturl rneratice care as)gLJra rezistenta zidulL-!i, de aceea nu pot Fi talare ~I jridep~lrt2lte, In schimb, CLi aJutorul bonila~i" flii 5e incearca Q indreptare a denil/ejarjlQr din aceasta zona a peretelul

4TOCUI u$IL -d,U~Ei_ ce afost montat; .urmand a TI aduSa $i usa propriu-i!sa.

117

avan fals in livin

u spot

r.

Tavanul fals din living are atat rolUI de a lumina incaperea cM ~i unul decoratlv, Aeest gen de volumetrie decoratjva poate masca fi acoperi cu I.i~urjn~a, denhielariIe plafohului.

in [azul acestei rea menajari s-a dorit realizarea a doua asire. de sl:;afe, pEl.,tru ilumli1area unlforma a li"'lngului ~I pentru personali" zarea acestui ...

Ait;:i. aceste constr,ucj:ii au 0' forma asimetric¢j ~I sunt executate din gips-cartoll" pe 0 structura metalldi, Volumele .sunt prevazure cu spoturi dispuse la r::Iistante rel"ltlvegale unele fata de ,celelalte pentru ,;i asigURl' 0 uumlnare corecta $i a da ansambrululo rnagine eChillbrata, Aceste spoturi sunt alimentale la 0 sursa electrica sl se aprlnd reate odata prmtr-o sjmpl~' rnan.evra asupra comuratorului.

Construirea volumelor s-a inceput prin trasarea pe plafon 1:1 formelor ~I dimensiunllor dorite. tar mal apot a fixarilghidajelor meta rice.

18

1 Pentr'u construirea volumelor este nevaie de montarea pe pereti a qnidajelor in 'u' de 5,0 rnrn larime, fixate cu dibluri de 6 mrn. Pentru reallzarea forrnei rurbe a,sqfelor seal} foloslt ghidaje flexibile dill otel. rare sunt fixate,pe piafan $1 lrnbina(e cu ghidajele In ''U".

Pe aceste ghidaje meralice se fixeaza placa de gipHarton cu holt~urubLifi. '!S Scafa mare se intinde pe iii 0 sLlpr'afa~a ampla~i de Bcee"! a Fost nevole de: m<;1i multe placi de gips-,carioil pentru a 0 ronstrui, Atal; 5C3- Fa ceel mare Cal sl.cea mica au 0 inaltime de 20 ern,

4 PI~ca de :gips-carton, dupa ce a fost montata, se decupeaza in locurile LIndt' urmeaza a fi lnstalate s.poturile. Deta II u asupra UnLii decupaj In pI8Ci!r, ,p(eV~rZUL peritru spot.

SVOIUlm!le din liVing 21U fest construtte la $ollcitarm proprietilrului in fLlr1cpe de viitoarea i.l?ezare i;'I mobilieruluL

Aten~ie! Inai6tede reallzarea vcilur:nel"r ce rngiobea2<1~potwrile se rriomeaza Insta!aj:1gelectnc;\ prevazUt~ p\'iritn::J.iii aHm~ri'ta fiecare consumator in parte rbecurile hEllogene),

Manopera tavan f~lsl B.OOO.OOO leJ Pre. $p,oturi: 9.0.000 lei/bOcatii limp de e.Jteculie: 2 zile

19

finisaie in dormi .,rul matrima ial

Dormitor'ul matrimon'iai a tost nofinis_at, obtiha tid u-se 0 im8gi n e propi ce ad i hnei, Pen~rll Tnq:put 0 fast indep~lIlat li'holeumul ;;i a rost spa Ita :~apa veere. Scg tyrnSlt o sapa nouarare consn rule actualul suport 31 oarchetuI,u] stra liffea r.

Peretii au fost cui"a!:atide calcio-vec~hio ~i au fostfinls~iti cu vQPsea lavablla, rolosiridu-se aceea~! culoare ca ~i inTest!Jrlo~L!inrej,

Dcrmitorul nu s-a extii:ls 5i in 5pa~iul ,balconului ex lst("llt p[opl'i~tar~lldQrind saul pattreze pe aceesra din urma Peiltru diverse intreQP,intari !dE'pblita're, I;Jstare rufe etc), Vechea tiimpl'ari~ 9 foSt sc.oasa, 'lilqfitah'dU"se 0 rereastra ~i ousa ,eu t2impl~rle r.v.c. '$i geamuri termop2in: care <'is'igui'a it!olal'ea FoJlic~ ~i tel'mrc'] a inc:jperii.

IluminatL,Ji dQrmj~Qrull.'!JN realizat pnn conslruirea unei s(':afe,. derate cu neoare, deasLlp'ra pC1l1_J lui, ;;i prj n pozi ~i(jn:areaa doua <;lplice de perete,

Dotmitorul a fast mObil.at miriimal. S-a dortt pozklonarea un.uipflt pe mijjocul in" capei'ii $i a uri,ui ,;;ifonier pe col], piese strict necesare:

Urmeaia' a n'art1lJJa$ata~i o masura peruru tel.evizor.

(I\$AG011(-

~!~~nl?~·t~G~ ~ J\"t(clI'~~11lb 'pt1~~ru~ I ii~,:#~

in B.C.A. ""0 Gcul di gips·c rton

peretele dormi'i;orului cornu" (:... baia ~i holul a fOl:t ~ecDn:druj1l: d.in gips<arton. S-il recurs 13 atea$tii. variant;fl deoCjlrece vechilLlJ perete era did bloeuri de B.CA. sec~ionate pe jumittate ;;1 lneerect 2idite, fapt care In 1lrrip a dl.lls 13 prezenta fi$uriIQr, indlferent de ciUitatea marertaleler folosite pentru zugravit. Noul perete s-a reallzat cLti dhllensiunl standard (daLla randuri de placi din gips.-carton de 0 parte ;oi de tea.alta a S"cheletiJlui metalicJ, 0 comparttmenzare ce asiguri'i ih timp rezisten*<Ii ~i aspectul impecabi! al aeestula.

Timp de lueru Imontarea): 1 112 ·2 ore. Manopera linclude hlont~rea~l vops'rea): 5. milioane.

22

·Se recomanca Cd ln2linre de fixare, .suo placa degipscarton sa se plina "lntotdeauna un dfstaniier cu grosimea de I em care dupa terminarea montarii va fi indepart8t_ Acest luau se race de:ocirece pl~1tlle lucreaz,-Yjn timp.

De asemenea,nu este recomanoar Eel taierea 51 fixaTea pla-cilor de gfps-carton sa se FaG'] exact pe m9ntan~ii pe rarese Tixetlza tocul de usa, deoarece rlscul apari\iei frsur[lbr dup~ hrusare este de;stul de mare.

Este r1ecesar sa Se dubleze numarul montantiiot in iniHl-tme 121 buiandrug pf): care se vor rixa pi2fcile.

1 Dupadikamarea pererel~i fisui-ar din B,CA. dih dormitor sepor vedea WC-·ul de servkiu $i holul_ Compartimentarea ini(ialgise eiteste dupa urrnele de pe cava n,

~ Pentru reconstrul-

-.-. reel pereteJui din giP-s-G;Jrton se monteaza ghioajele "U", cu dimens;unea de 75 rnrn larime, din 0- ~el zincat, mal Tnta! pe podea sl dPOI cetavan. GllicJa.jele se fixeaz1j in hOII:2$urwburi de 8 mrn ia un interval de 50 em. ill g"lld~~€! SUI''l1 inlrocll~sllnr.:lr\l~,nW :

4 Monl' 11i~11 seru SJhk!~ueJe "<2" se flXfI~Z~ ,d~Jpj, ce .u a a Fast pozlti6i:ial-a,

S Prilllyl ~hld·aJ "C:", m"onr~[ este relcaresustine iii [0- cut USn. fix~lndu-se tot in hoi ll'$Ui'ub,l!,ri ,

6 In functie de 1ni~lfimea carnerel iii de ghidajele vertlcale deja monrate se masoara -?j se rnarcheaza plac:a de gips-car'ton.

7eu ajutorul LlnUi ghidaj, pentrua pL(tea t~i21 drept, plaCEt de gips-carti;Jn este cres.tata pe 0 parte ru ajutol'ul cu tter-u lui.

8 Placa se I-upe ide-a IUIlgul inclzj~i iqr -apoi se tare cart6n:ul de pecealalta parte.

23

Ii

Se face un premonraj al pla'cii pen(ru 81 ved~a daca mai Sun! necesare modiFieari.

10 Peni:ru ca necesi_t2JC!jus" lirri, plata ~te niv:el_",ta, la una dlntre margini. ru !'!jutorul une rindele 5p~ciaJe.

11 Se incepe fixarea placii de grps-carton. Holtzsu'-UI;lLlrfle, de 25 mm,sun( p02iponarecu borrnasina, din lee In loc $11i31 dlslanle-fJe aproxirT1i.1 tiv] O~m, A~est (i p de ~"are asigur.:l Lin r:nonlE)J b u n :~ r rezrsten L in ti mp,

1111 1 Din co6srruqtei It- deasup~a u)ii exrsta un qearn cu rolde i/uinjnare a hoJuliJi. Acesr rip de lIum)nare a fost conslcerat-de proprtesirtdernodat. L::t cere rea lor s,a r-enUllfat 13 geam $1 in spa~iul ramas gal 5-8 montat 0 pladi" de gipsocarton

1 Peretele V~IZU! din dormitor In urrna rnontarii placdor.

15 Pentru a Fi un perete cored compartlrnentat I se va adauga a cloua parte de plac1, dar nu lnainte de trasarea I'irel:9r elecrrlce.

Holtzsu/'ulJurile au ltist introduse meladanc ill placile de glps-cartofl. In spatille goaIe a Fast Introdu5 chit de ipsos ~is'"3 nivelar la nivelul pladi.

24

"

INSTALATll J\,fODERNE CU lVrATERIALE GERMANE

4.

IMPORTATOR DIRECT

. . . . W

levi ~i fltinguri din POLIPROPI.LENA

tID

CONSULTANTA

,

PROIECTARE

EXECUTIE

y'. 1 .' "

A SISTE NT A. TEHNICA

1 -

Sl'dIUI ~~ntral Sns, Plpuru- uuarl mcom \ nluutari

I ~'lrJ'i' \: In I ~ 90.N 11..)2, ~ I)U ,SU.I)] 0712.20S.n l~: probcirfll \.PI: "\,,,.pI'0111'1,1'f)

CUPON 1 EDUCERE 70/0

Cumparatorii I

prQd~s~lornoastre vor I beneflcla'de 0 reducere de 7% dae~ la lansarea I

, r

comenzl' vor prezenta

acest eupon decupat din revista

[ :;uTlL t g"lw~~~.!

il\lCALZIRE PRIN PARDO '£J\l.A

.... --- ... '

...... lIiiiiiiiIIiiiiiliiiiiiiill_.l:

en

Wo Ilelzung. Da Herz.

OOIMH"'''' ArnutFtI 1\IO<>la

• •

rel1 %Itlonarea

o .ectal r sanltre

Din cauaa aspectuhd demodat ~i a de,erjorarii S"iI optat pentru schimbarea radicaliil a baii. vlzandu"se modernlzarea et,

inain'!:e de Ineeperea Iucrarilor obiectivele sanitare erau pozi~ionate toate fn vecinatatea perete!ui din pa(tea dreapta a bali. $-a darit schimbarea ~i repozltionarea acestora.

Baia parea sutlderu de spaP9Clsa datorHil faptului, d, otnectele sanltare erau toare pozj~iona[e pe 0 sJngurB parte, las~hd destul spaflu de mtscare. Dupa reararjarea oblerrelor ssnltare. spanul sa rrucsorar

Peretele aftat In veonata-

tea oblertelor sarutare era placer eu faianlil pe trei sterturi din suorafata sa penrru a-I prote}3 de umiclitale. eeilalfi Reret; erau acoperlti cu vopsea de ule; pana fa nivelui raialltei, lar restul sucrate\'Ei peretilor ~i tavatlUI erau acopenn cu \jar-

Pardoseala baH era piaratei CU, grt;'sie dt;; forma mozaiculul, lurru 'care a lr'lgreUn8[ scoaterea acesteia.

Baia era preva.zuta, win constructe: eu 0 gura de.aerlsrre 103 care s-a renuntat . .In locul acE-steig 11 Fos! mcintell un ventilator.

1

26

In vederea pliJCarii perel:ilor' cu falari0 a fast nevoie de: lndreptarea JO(. Urmatoa" 1\18 ,el<J [),l\ a consta t in premontarea drzii, Modelul 211es a fosrunul pe COlf"pFima oaraflln'(j patri'jo1la1 in 'colJul gin dreapta, OP!,1S u~ir. Din dorintCi (:Ie artraiI~$Uga s:pac riu, poziria c3zij a 'fost schimbat_;i ulterior pe CoJfLlI opus,

urmeaza montarea g(esiei ,~! a faiantei, imll-arie de 'marmur%,i, WC-ul 51 chiuvel'2l

5-21 inlocUil cnluveta suspendata CLI Llnti i'ntast,.m~1 In corpu' (Ie tnobflfel'specli'll pentru ~mif,;. lJlt,fl'lOr, deasuI?I,.I ,(:;l"lluyett;1 ~IJbSII:Mnrac~ oglfnGl;'1 dtJl?ii~1 Gil spClttlrl.

la solicltarea cltitorilorl

solu, il penl u

e a icarea igrasiei (I)

'gtasla este 0 pl'obiema pe care 0 au 'cu precadere cei care roeutese in aparti!lmentele de bloc. in nurn:!rul 2/2002 al revistei no.n.tream explicat fenemenu. apari~iei igrasiei cauzate de cendens,

De aceasta data am apelat , a firma Ital-l<ol pentru a veni cu ~etalii ~i reccmandari de produse ce pot preveni sau eradica igrasia. Speram ea artlcolol de fi'lla siH lamLn'e,,$i:ape to!:i citj~orii carene-au trhnis scrlsori ~I e-mai'uri lI'eferitoa~e la problemele pc care Ie intamplmi cu igrasia in locuin~ele lor.

Cauzele rgraslei

'gr:asTa ar-e doua cauze: 1, condensu', ,:;i in acest caz este nevoie de a bariera fEFmica I rea I izarea _LJnei terrnofzoratHl $f 2_ Inftltra~ii1e deqp~, in acest caz fiind nevore de reallzarea unei hidr0izolatii_

Conform celei de-a dOtJB cauze, igrasia peate fi derinita astfel: "lJmiditatea pennanenta, de intensitate variaoi- 103. 'din- pererll de car-amida, provenind din terenu 11neonJurator funda~iilor s.3upereiilor sUbSbJuiui~i trahspoita(a prfn capuarltate."

Ig'rasJa apare 12'1 materiateIe poroasEi cufisurl capllare, respectiv la zjdaria obi~nuM din cara'midtr pHna 'eU mortar de varsau var-clment

Sirua(ia ,Ct;>8 mal Fr'e\'Vent<J

o reprezlnta construqiile CLJ fundatii din ca,ramida ,Ia care riu s-a executa! o hidrCilzolatie corespunzaroare Intr'e fyn-

28

datle ~i elevatie Ipartea unul zi'd situata deasupra terenUlul,1 ';8U la C;i;lfe peretii subsolUlui, din zidarie de cara~ mid@, vrn In contact drect ru terer:lul afedat de umiditafe,

Efectele igrasiei

Exlstenta frmomenului

igrasieise recunoaste prin efectele pe ca re Ie provoaca: apar pete eVidente de umiditate; zugravelile seumfla, iar deasupra petelerse.urruditate apare 0 zona cu fnflon~scen\e saline, tencuialCl se rupestse i'J~:prinde pe zone ltltregl,

Fenornenul de igrasie apare C~nd apa penetreaza ~i lnvinge 0 veche sau chlar anoua, hjdr:oiz6t~We de rundafle S2iU subsor. 1n aceste slWapi;, apa ajunge prin infiltraCiilq zioarilie lnterloare ale subsolurilor ;;i,ufca In zJdMe prln capilarltate (prin porif materialelor de- ninstrllq:ie)_

Tn zidariiie atectate de igrasie, apa aduce eu sine In principal al suffati; b) nitl'dtf; ,(I clofurl, care sunt prlndoaw responsabili pentru distflJqerea pfogresiv~ a zuqravelilor, tencuielilo( $i elernentelor de zldarle.

Igrasia are LJn etect neprElcut arat estenc Itenculell parate sau ruprel, car $1 din puriCtul de vedere .al conferlulu] iatrnosfer~ umeda, nesan<'itOGlsE\, mucegai, mlros specific nepiacut), De aceea s-au f,,'kut;;i se fae numeroase incercarid.E asana-

29

rea acestui rencrnen de oblrel prtn introducerea unei hidrQltolatil lmreFun"cfatie ~i elev8tie sau la pere~ii exteriorl al 5ubsoluluJ. Atentiel l\cesre. proeedee, pe langa faptul ca dureaza in rirnp ca execuue $1 sum (oar'te cosnstoare, eu riscul [a pOf arena sl srructura de rezlstenta, nu oferl)tonditii de utilizare jmediilt~ 2l spariului lnrertorceoarece este necesar 52"1 .se astepre uscarea totaliii a zid~rjei.

Solu~ii de Iii Ital-kol

Pentru igrasla cauzata de coodens Iral-kol a iansat in noiernbrie .2002 produsul Poll-Fix tare este un adezht flexiplL speci01' pentru PQiJsti=

30

ren ~i care pitna acurna fest experrat eLI sueces de firrna in Ungar'la.

Pentr(j igrasia caL/zara de inffllTatITlede apa,ltal-kol pune la dispozitie sistenlul Renova ce inl2itura lnconvenientele rqpic;l, mnd un slstern ce poate n aplicat imedlat. Intaperlle zidurilor'aFe<,:tpte S,Epot utiliza imediar dupa aplitarea acestQ,r proqLlse R~nova.

rri urmatoare'e numere

qie reviste! U(il vetl gasi artlcole despre fiecare proaUs in parte comercralizat de firma. Ital-ko! penrru prevenrrea sau eradirarea igraslel.

(va urma/

dip •. in.g. 10sifVARGA,. ~ef departament marl(etil'1g Ital-I(ol WWW.ital-kol.ro tel.: 0256<:195. 30b; 395.2;00

gips-cartonul (IV)

integr>areu instalgimOf

,

Compartimenta:rlle elJ gips'"Carton prezinta ~i avantajul de ,3 inglob., elident ~i estetic ir1Stala~iile electrice !fi s~nitare, montajl,ll,acestora realtzandQ-se cura,t, rapid §i ufor.' Pozi~ionarea ~i montajul difera evident la instala~ia sanitata comparativ eu cea elechica~ it! ace:d art. col vom ~~ amanunte despre fiecare in parte.

Instali .. ~nle santtare

In privlnea fnstali"(iilor sarritare' lnglObC)te fntr-o .5tru~turili de cornpartimentare U~08~d ,d¢ gips-C;arton trebuie avute In vedere doua aspecte:sarcJnile suspendere norrnale _;;i suporturne de' fixare spedale inserate In struetura me11'ilica.

respectv fixarea obiectelor sanitare ~j rnascarea coreet<;J a fevilbi; [onductelbr; corespendente uU!itaj:ilbr>

ktfel,. 'pentr\) pdz:i(ipnan2a ooiecrelor sanitare (chiuvera. We. vas i'lpa WCI .sunt disponibil~ sup6rturl 5'pecialede Bxare care se lnsereaza pe

interioru/ strudurH per~etelui cu d9U.3 profile yerticaJe tubulare: profile ce :asigurtJ 6 TIgidizare buna, jjind la randul lor prins I" de pr'offlele orlzontale de la nfvelul pC1rdbselii:

Profilele verticale ILI,bulare SUllt dotate cu sisterne de Teg!are Si de agatare pentru sus~ine(ea cutiei de We.

Pe strurrura pot Fi fixate 'oolectele sanltare cunoscute care corespund slandardelor norrnelor europene, Struqura este nertect l'lglda, lipsita de instabilit.Jli torsionate sau FleXlonale,

Tuburile deaducrii:~ .. 5i desd1rcare verticale $i orlzootale trebuie prpteJ"lte aoecvar cu mati:ir'iaie rermoacustice ~] rrebue fixate pe structura j§eretelul eu collere ~i traverse, Gaurlle de traversare din placi trebule s~ fie mal largi cu circa I m in cornparane cu tubul (conduetal centru a permite 0 bUna etanseizare eu produse 6cri/ice ~i cu Ipsosuri pe baza .deglps.

r

lnst;alaliile el,~ctric~

Sistemul de cornpartmentare Pr-~gypan este superlor fata de cere tradir;onale pentru ca evita deschlderea 51 lhmid.erea traseelor de insialal'il cu toate inctinve-nientele pe care acestea Ie determina. De aceea cornpartimentarile eu qlps-carton se preteaza excelent pentru organizarea irlter;oara a cladlfilor comprexe.dar $i in cazul loeuintelor; asigurand o flexibilitate remarcatiilzi.

Sistemul de cabJuri ,C!reu/a in spatiul gol dfhtre plati prln interrnedi!,.ll unor orificn

speciale prevazute in profil€-" Ie metalice. Cablurile $1 Fire.le electrice se rnonteaza dupa punerea -in opera a strLicturil rnetaliresi a pladlorp'e,o fat~' a cornpartlrnentarll. pozlJ:IOn.3rid tuburile fJexibllecGpex ~i dozeJe respective; apoj cbriipartimentare_aeste rnchis-~ ~i SUn! ihtrodU;;iconr;:tuctorii. Este foarte importanra respectsrea acestel 10- gici de rnonrare $i trebuie avuta In vedere in razele de proiect $i santier; Modalitarea de treeere .e siscemului de instala~ii prin-compartimentare se poate face "de

sus" din pi<;lfon "au "de j05" din pardoseala s:upralnal\,ata Otr traditionala. Sistemu/ electric trebule sa Fie prevazur cu doze de derivcl1ie l'i gutl de Vizitare conform 109icll inspectabilitarii pentru a U$ura fntretinerEa Sf ffexibilitatea Instalatiei (care perrnlre rncdlficari ale acesteta-fn decursut timp!,cllyi/, De asernenea ijceastif ReXibflitate'se traduce Rrin posibilita!ea reconfigurarii ce permrte evenrualele modificari de pozitle ale peretilor; limitand lnterventl]. Ie asupra slsrernulul electric extrem de solir;:itat. in consecJma. taiere2t pottiLmiiorde perete se fate U$oG lei fel ea siexecutarea. ~j renovarea suprafe~e!or imr-un mod curat, fara marl greutati, rera[eri complicate etc.,

in eeea ce priveste lnttetinerea eventualele moqjfie2ri saU reparatji ale instalafiilot' gerrnit 0 executle strnpia $1 rapic;la: se localizeaz2l punctut de lnterventle. se practie~ 0 deschizatwrj de dlrnensiune LltHa ~i la term inarea lucrulul 5e repozijtonesza partes de placalndep2ir'tata sau eVehtua'i placa Intreaga. fini$andclJ tehnit;iIe' obi~nu'ite;

3_3:

cul,ara zimrara, c;le perete. SUPQrturile se a-

Pentru sart;inl' $Uspendflte leg in fLinctil;' de' dimeri~iLl-

de perete J';dU platon 51:' !:lea rnontantilor _$1 de' greu-

Detalii de montaj pen- I.Jti1izeazd diblurile "flutUre" tatea coiectelor ce hetesit,;r

tru instala~ii electr,ce. patrivite, Pentru suspenda- a fillxare ..

sanitare ~i obiecte sus- reG) oolerrelor gre,le se folo-

pendate

1 fnain:tede inchldere2] pe-ret'elui, tOi3teins-tal;iltiile e'ectrice ~i sanitare se tree prin gaurile prevazute in montailj:i,

34

5

2DGZele electricese rrion,te3z.:1 dLipa taler"a placii cu un ferdstr-r~W S'al) rDrOpertutor p~va7.ut C,LI ,0 irezacir-

a ncora re4lthiuVetelo~ !"vabourilor, bi'deurjlor, precum $i a tot ceeste greu slnecesita sa Fie ancorat sau -agatat

sese accesoriilePregypan,

4 5 Chiar;;1 pentru b~i - ,,_~i puc-alarii ,sW.I'lt prevazure accesenl ce se Fixe-aza li"itr~ mOr.JLamiJ ~truc' tLlrij j:j:"e ta I ice , Acestebpermit in rned sigllr ~i functional

fJRlIt?J

:1l:al~ I og.iI ~Ujl~Yodi

?SQ'O:g1\ firmAcci!F;g1er.a 1i'ro~(\sli~1 W~lll~I'

~

:SdOO~'da.~<llo~~1>1 ~It

sr#lJstflbgl~,g_~qr!I' (~I®[rrl/J'il tbro~1\uOl~!.~~l1)

~~.

, 5io~'J!;(lDlu(ljaJl -

c ,~~za,de datOlf Imagln §~a[{trlb~~oruIIHI

,f]~([[fJ7J:

jnb~n1 'dl.~iil(ft(a[(iln pe;s!te,Q! il\Wl{M~pll.!lrTI~1 J9!

informa~n il imaginl din dome:miijla(lnstrue.~~i,Jor

intr·un singur catalolg!

La sOlicitarea cltitorilor:

conde. sui f_'~estrele term. pn

Peete mUlti dfmre dWil' neavoastra considera aces! sutiiect [4 Flind mult prea ·des abordat. Ce-J dJ,ept, problema (andensLlILIi a fast traraga. c:jes,rul ge des cIe T~~ tre toate publlcariM: .de 5~& ciallrate, d~r: dim Qi~IQ~u'I,o,u ,clti.torii, din recl9rna~il '$'i, dill numarul mare. desesizari prl" mite la O.P.e. am ttas<:orlclulia c-a subiectul ni:.l· este nici pe departeepuizat. Acest arnco: va lncerca, pe inielesui tuluroc . .s~i expllce cat mal :Sif)lpiu qe lie, tLJIlI S[ cand ap<'lre (Gnd:0'Msul ,~i cum poate n cor.nb~tqt, fn primui r-and tn2'qLJie stJ des. fiinti1m {:.In mit ~'i anume: f@" resrrere P.V.e./AL!lemn :strat~ ficat cu geam termopan mJ fac condens, H2]jde~j s~ :ana" Ifz2lrn Rutin S'itu<"ltia: sa Pit:supunern d famiiia X locuie$te rntr"un apartarnenr cu

trelcamere eOr:lStrulHn 2IAl,j1 se gatE;$te, 1a' qai,e se spal~

1985. apartGlmentdQtat r!u itlr In dcirli1itor dormdo! 021-

tc3l11pi'arie din ierrm GU'gean;r sitnplu, Cam $qFi~\(ari.tL(1 Win ele ia( lar'na apar:Tl1cantt\tQ~lr!i' F1c:r.r ,de ghea\21;:

Cqrilld afar'Jr suhi - 20" Cln crrr'ner" S!tuala 1;:1 norose.?e-r-r.~:~w: ,~eI m~Il~9::,lat~ /iie zl, ca ,o~icum ,se iiJedse~te .ea ,de reI. B~ rJ1Fli l):1ult,. ?r1m~u totH 'piriprODr'ie,eJ<perienVr'ca este indicat ea Inf'recr.ga casa;sa FIE; cat mdl pine,jzolata penttu a: nun eurent(catpe la ge?lmuri ~I ~a pragwr11e .de IQ, :u~j).f.:Clmilia X se"decide>inlooul1'ea rer.t:$treler CI'Q?i,ce'c[J .~er¢· din P.V,C ,flIhalizeac3 pia~~i deCide eEl Fl6XXELF S:R.L.ar-e tel mai PUt] report pretlcalitati:'; Sum rnontate (erestF~le ~L .• surprizal Apare !=tindensul!!i Ei binl:';' shmare

menieare in 12 0(1:;, prln respir:afie, pot aduce a$r-ur la saturare {din puncnj de vedere 81 umidita~iil, In stateJe dezvoltate sunt utiiizate sisterne prevazu~e cu al"risire care sepoi:1te re;:jliia autohlar, prin programam - p,I~~ la s,tirVidu $i 1.;1 Dr~' J 2.QOsl" deschidera-t iaGr.a 14.00 se lnchide, D<ltorit~ costurJJor Tqarte mad, aceste sisteme; rnomenjan, sunt greu de ae·ceptat p.~ pla~aTpmanea5ca. Qeej, cea mal $ifTipla so'llt~ie es_t(2~er.i~lrea cas~,lste l"e1 pu'~in dQUa orf pe zi 'cate 20 de minute. Upsaaeri~lrii esre eel rn;;Ji rrervenr rnorv in i3pari~ia coridensulLJi~i a Igr'asiei pe p.ereri, ca sa .nu mar PlInern la s.6toteal~ efecrere asupra sanataJii,

Un al 901)i;;a (JiotJvfoClrte

, I

te foarte estenc. esie toarre pUrJn probabil sti fie $i practic, Oaca geamul r;l11 este inGllzit corespL)nzator;automat ve face conderrs,

un al treilea mQtiv sunt plantele puse pe pervaz, la Interior, Planta tl-al~~tl;" .sl respira C'-1 ~i nol. Cr,eeaz'a umezeala, Gearnul este etans. Acum,dupa ce afi citir aceste ril riduti. rezLrlta!ul il cunoa$\eri deja.

Un al pafru1ea rnotiv este incarzHea ihsuficienta a Lc1- meret, Ferestrele moderne nu v~ irica)zesc cas-a, Ele ajuttl la conservarea enerqlei deja extstente. Dovcida este Fapl'ul ca niciod8ta un Q:ecrm termopan nu va fac~c a-~a.:.zisele florl de ghM\2i. bed, in mod evident. tzolarea este mai buna. dar conden5ul 5- re cu totul alrceva.

38

El(emplu cOl1cret:

1. temperatura extef'loi!ra: ucq. - f(j)~-t;,

2. temseratura intedoOlr.;f; 20° C;

3. urniditarea relatiVE! a aerultri: 50 % (norm412i pentru un epartamenr]:

4. punctlll de roua: cca. 99 \=, Inter'pretare: 121 - 1 0° afara' $1 20,1 C la interior va ap'~rea concens la 90 C telilper2itLr):-a geOlr(J uJ ui in terl 0.(

Sunt Valori reale, des Intalnire pe plata romaneasca.

Aten~ie: a nu s:e confunda conden~ul aparut p~~ geamui interior cucoriden$ul aparut ir') Jri(eriorljl gean:l1J)ul ,(lntre'folle de s!it!a, ale ,gear(lulul termopanl in a doua sltuatie Olverri 0 deficlen~a majo(a a carel sUfsa esc te produc~ia in sine, OClca observati acest lucru contae:-

ta~r urgent produ.catdrull vanz~tor~1 ~) ?olldta\i inloeulrea urgema ageamulUf. Sfaturi utile:

e Cah~1 y~ hOr8rafi sa,achizi· fionati tampJarle cu qeam terrnooan sp_eclt'itar(clar cerir,l\ele dum neavoi:'!sti',;i , E((ista'feres[r'e care au ca pi-i1Tl srco izolarea termJCEi ;;1 ferestre' ca re a,LI eel prin scap IzBlcfrea 'f6hica. S'e pol Cibtlne~i arnbe1e, dar cu costuri ceva rna) rid/care.

• Cu maxim 10 % 1i-1 plus putetl aChizitlona sticl~, LowE'. D.'1Ga 0 race]:i riU veti regreta. Acest tip de sticl~ ace un coeficient de\ramfer terrnje mull rnai redus Fara de, ~trCI;;l nbrmaJa, G~ndi\i~Y~ ca otan'ipJai"iemoderna nU are ca scop dear invidjiij veonilor. ci este d€5tinata lii primul rand eonfortului dumneavoastra ;;i mai ales bugetulul dumneavo.3stra. tarria v'a va fi r:nal c.ald fara sa utiliii3ti aeroterma, jar vara aerul conditionat va consurna elf 20 - 40 % mal purln.

, .

praigramel, de calc~u.1 01 ~nlref'inerii sun' legede?

Raspundem ,pri" <i'test. afticql c:ititoril~f panial !3irb,lIJ~ din- Blstri~a. MaiU'ana Iva~cu din Bucure~tl. Dana n~ptu{eanu' din Ga'.~~t, F:erenz Bi;lndj din Gheorghieni care ne-au inhaba! dac:a kocia~ijle 1

I '. - •

de \ Proprietari au dreptul lEgal sa foloseasca'

, ,. , .

Programe de ca'cul iilJ inl:renoerii furni;r:ate de

, '

firme pJ:ivate sl daca ac~tea pot lnlocui functla de

admjn~5'trato;: 1- r: . It'

1 I 1

prjv~te ~I ~je ![~rqr :cqsiuri ':'espectarli ~'egulilor de J~~u;t su ntsup - ortate de to"ti ·pr'o- In [orrlLrh:' d)' rep· rezentarea

• -, ' , • j •.• - .

lamehtul- .c:;adru al AsociNiI- prietarii. intranq /01 cheltuieli jntereselor proprie:tarulUi ihl

• ior de Propri~ta[i la CEipit6lu/ cornune. Bifielnt~r~s, pl;'ntr~J I 'raport eu ~.utorita.tile pubJirJ; I

2 reFerltor Ib "jnfllntiilreaSi In- a(~jz!.ri9flclreE\ loria'arui bu~ e) indepliriirea ~ I,O[iCarOr

regJ:Sticlea ;asdcjati~i 'de p~o~ In fblesL:lI ,a5Qtl(:i~It?i traplJ,ie -s.a oolr§a~(i prevazyte' de lege,"

". '. '.

prietar'i"', artkoful 5, se snpu- ; exis,e, atordul prciprietarilb~ ~ AS<!IdC1r~ '1616slre'a Linor

leaza: "~oi:i~tie de proprie-- I I f~ aceea?ileg,e I 14J 1996' prograrnede calcul al. int~e~i-

tari ?Ob~nde$te pehonalitate' 'In capitohJI 41 privihd ',"~d~l- ~er-ii: este legal~ I dac~ pro-

juridfca 11'1 momem;uj lnre~J:sc nistr~rea ·cladiriio[ de locult" prietarii COristi,tU)p\n asocla- ,

" tral'li 121 jy~et~to'ria '.p~ ~aza '.'~ .. ~ttiCOILJI 3 \S~ - stipule~z2q hi~ l~i dau~cordul, De, ~s-f J

1 c~reia. si ~fla clt\~;rea p'ent~u I f9aditite :~:= ~O:Uit pot !i.~~re· menea. .r~loCUire\ ~U~(ti~i

,C";lre s-a COt;lstltUlt} asooapa, I de prop~l\'tar III aq~In.l'ltra- de adminlstrator pfln folosl-

• 'p()t;iVit regwlilorttprivind pe~ rea u,nor' persoane ryzice sau re~ ~nor p[bgr~me spetiali-

.. loanfle j~~Qit~,'" Ace~t ll,J~ru ,Jvri~ice, asociati[, servicii pu, 'late .de calculator- se p~aieJ

I 'nseaf.na ca !\sOciatjade ~bli(e sal) ag~riti eC"0rrqmfci face ca t ~rmare a ~ot~rarii,

1 Proprletill'i, odq~ 'co nsti tu Ita i specializatl, dupa ~az, Obli~ Asdciatrel de Pro-prletafi, In

t .. . • '.r, " ..

I ,~I' Inreglstra~, \ fUricti?~e~Z<1ga(jll~~elor,(jar\= adrjlir.1;strea~ a,cast ·sen,s f~, 1 '~ge (J J 41 ,

~ ca . .pe.rsoanajL1ridiCa, dec! are \ :zalsuiit., In' principal, urm,h 11996), la '.Gipitol,ul 3 pr.'ivindl

I . l .... · ~ y • , " I ~. I ~, I, ' , "

, drept!lI,legat s.;i fhcheie con-~ Jt~arele: 'ali g~s~orlarea fl:.k '.'ACOrdUI de a. sotiert'. "lrtjco.-

tracte cu finne *de stat sa~, nurnor ~I a fJ0dLirilQr oa}e~tf; jul,9 se sti~()leaza: fl11 lntru-

llp~v~telnSc~p~I.'activitatli be- ,bl a:rgaj,al'ea ~o,n:ra.ct'~ler cu ' ~.irea. c.ons,tltuti:@'i' Asociatl~~

, nefice ale asoclatJ!~1. I ' I furnrzorrr.t SeNICJllor necesare( 1 de proPrietarr~ proprreta. rll ,

" , . • a ~. •• • •• c , I

, In la~esf sens p~GlC'jlamE'le~fUrmarjj-e~ i realizarii acei-I a part:amentelpr vor ale~~ un'

, de ~caICl'J1 al lntte~jnerii sl,Jr]t" 'r6J, In v~derY fun[t~?Qji~li' corilitet _;xecutiv $i 0 .f~mi~le ~ 1 p10~use., j~~ :f~rJatio;;al~l Ct~ .cbrespu~~at(j)ar~ '~ I;J~cJ>i~jj: '~I,qe", ~e9zo~ ~i ,\l,9r~ ~o~a~ r ~~

., sepot achr~r?rona de la-frrpre I -aslgurarea cunoasten: ?I ~ marul.illembrrJor1acestora Sl

11,.\~I·II·'· l'ld l,i,'I'.I\II _III '",\' 'j"~il

, '

, i (oriform:legii ,nr. , 114/ 1996 anexa 2 privind Regu-

~ " '. I , ' I ~ I .~ L I I' \' I " \ \

• I '~ " \, I I " I \ I I 1 \" 't, '\ \ \ " I'

\'I~~!a~ martdat},~:' ~~. \ \ 1 "\ \ \ , I, I' I ,'" 1 \

I '.~~, .~'1.

I brii to.mislei de cenzori tre-

• •• ."11

bule sa aiba (uno-5(inte,de

• 11·"

. specia/itate ~r. experje~~a iii. I

i l.do.me~iile,e~Onom~(.~ finah-,I ,

Giar ~j Juridic. • ~ ~ _

As'odaria de. PmprietBri .. ~" I

• * . r 1

. p,oare d:lega,atribu~fli co-s "

, mi_siel~e cenzori. de control! • finanGfar ~i [qn~abil urtor persoahe Fizice s@u JtJr'ieiice,

, .' " '.'

a500apJ sau ag.~nfl econo-

~ rhitl S~e;iIJiiat(, I' 1 1 I

1 jurist,

Bogdan STANCU I

l & , ,

' .

AII~dSOfTT ASLOC t) - JROGRAM CALClfL iN'fItETlNERU ASO[]ATJ;l LO l~TARlIPROP1UE::rARI

g1iSIl~hHI slillUI

rea 'carula 2t fast amplasat /0- cui deluat masa: 0 masa plianta cu ~Ga~ne pllant~.

Pen tru ca -apartameritut .se afla lntr-o zona a Buc:_up~?tlului In care cald(Jr3 nw reprezinta ,0 problema, gazda noastra a hotarat<;:a hU, e'l.t/i:

nevoiede scnlmbatea tampl~riei .~I nld a calonferului din ronra.

Rard6seala a f6sl finisata CU:gres[e: pe no! $i in bucEl'tarie. In camera de zi pasrrandu-se par-ch,etul din f2lg.

/irTrehajarea Clin cqmet';:1 tje

zi se eoideri(iaza prin simp[it;lte: o G;'napea, dOU21 fotblii CU 0 rnasuta de cGjfE:'a"luh birou pe care a foSt'·amplasat 'calculatocui, atatden~~r mmunicarii.

Peretii .au rost finisa~i 7ntr-un var 5implu, Farml!cul Glrnen21]ljr-ji frin(;jdat de roarte pwrine

@biectede decor: 0 n.nrghHeq, uhtablou sau o-IlOpre.

o otrni to rLJ I esre 18 'fel de" S:implw <:EI resrul case: un pal. ~j un dulap pe care .21U fast aruncate 0 mLMmede valize.

In baie s-a Ihvestrt pi..ltiri

44

iI_lise~IIHi -slllilfl

Inai mL111 pentrl,l ~.<3 "aU fbstfhloctJite fi.hisaJe.je ~f abieere--!rnanitare.

iri .<lnsoamblu" apartamentul este extrem de simpiu, con--tinanddoar strictu I hecesar:

Gazda ne m.3rtlJrise~te ca a lr1Varat sa trc~iast~ asti'eJ deo"arece "acolo. totceea ce lfl !reIOJ.lli\,=e:$te ~pr.H;ald<!l: -un F),i:1C, o bwcaWI'ie rnlnlmal<1 sl UIT computer ~j nld pe aces lea h9 pi tlmp $~i Ie rOIO$~~tr pentnl;G~"se' rnum:e~te- zi lumina, d,~r $! '~anll sum pe masu~at

Textl Gabriela SiRBU Fc>to: Radu VINTILESCU,

f15

Ir

eli decora i

,

'.

Trafalet dln piele $i cauciuc nr 18

Ii-afalet din pieJe nT. 18

Trafalet decor ''Big Bowknot" or, 18 46

Trafaletdecor "Small BOwlmQr nr, 18

Trafaler decbr"bag" nl, I 8

Trafaret relief din burete nr. 18

Trafalet dih cauckJC pentru un fini;;qj pUl1cri'ronn

Trafalet din cauouc pentru un finis,,!! in dung] vertlcale

Iratalet dih cauciut pe'r'ltrU Un finiscU tip "vaIUl!"

Tra~alet decqrariv "Synlbols"

Tr'afalet decor roz 16 em.

T(cifalet pentn~ un finisaj c¢ imita structure lelTlnuJul,

"$tampile" decorative pentnJ reanzarea diverselor deS€neg~n br~r~ri

" . .

C '1 n

FOIo'Sind praduse Cile eautate, revcpsirea totariei interloare duc:e la un -rezuat foa te !Un, 0 aUternatilla la inloculfea l.I;;i101 ~i ferestreror finisate in preala5il ell email rio FeiUru a tunoa~te etapele carell;te .ale r~vopsiri1 am t:lp~lat Ia ~pecran-~tii flrmai Poll/delta tare raspul1d Pfi", recomand~h'ile de m~1I jss €:ititorUsr ee ne-au scris pe aceast .. tema.

Revo.psirea necesita p~uc:urgerea unoi' faze premergatoare absolut obligatorii pentru un rinisaj impetabU.

1. 5e demonteaza g~i2!murile si ferQneria. Se cUrata,de pr-aF, gr~simi $i reziduuri supfafe~ele tamplariei.

2. Se 'indepartE'aZc3 vopseaua 1'1 ch'ltul vechi, Deasemenea. sf! eliniina, par-file tarnplane; puternk afectate ([ele putrezlte.sau roylte rnecank]. fndepartiilrea vopselel se poare.face prin trei rn!"tode, prin razulre (OJ Ilartie abf¢lzi-

48.

viii, .d<:lca stratul _de voosea veche este fe4istent ;it neted, sau HI _Linelte); Pfln ;:lrdere (cu If1IYipade ticnzina - uri procedeu rar fblosft din cauza gradului ridlcat de perkuImitate) ~i prin dHu2H'E' (eu solventi roarte puterniciJ - cea mai recomandata solur)~;

3. Clli(uirep' parr(l9lr- mad lipsa din strur::tw-ile de lerrm cu un chit' elastic, capabil sa

?i R12 race uniform:

6, Vops;req flnEjla in (joua stratur: se poare face C.u pensula, trafaletul Ir6la' de buretei saUCLJ pistolul cu aero 7 ; Asarnblarea lei loc: a reronerlel sau eventual inloc:uire<! acesteialbalarilale,sQlilldUf\ broaste, elan~e). Pentr'u ~~ile interrcere ru ge;;:murl, acestea se monteaz2l 101 fina!; Sfaturi utile:

retuseze derorrnarne de vc;JIU- • I~entru ,;;: ob~ine un rezul-

me. De asemenea se chituie_sc deteetete de 5uprafa~~) ~l muehille c:u un chit de .cutit. 4. Se rrece 1.01 ~Iefuirea geneI'Flla a tururor 5UPraff1lf¢lqr ~amplj'riei" inCiusiveele crhi, twite. CLIO ham_e ab.razi'l!~ .Ana Idegranul"'De 120 - 1 50). 5. Ulterlor- se gru,"duie"te tamplahafiecu un grund de Ignifugare, Fie eu email oj" luat 30 Ofo_ Acea~t2J opera~lu. tie este ne[esar~ peh~ru ca preg21te~te suprarata lemnului _sa devinf'! matneteda ',si .asigura 0 protectie pe terTn,en lung. In plus, o01d,erema vopserel este mult mai buna

tat. bLm,:;:mlrgheluili 7ntotdEH una in sensul fibre! lemnului. • Nu fOiGsiti ulei de inca sl,lbsranta protectoare contra badetiilar. cil,Jpereilor sau rnucegaicrlui, p€nt:"uG~ uleiul 1\3- vorizeaza aparitia ,~i dezvo!l-area acestora. Folosiri pro.duse speciale in acest scop,

• SHnaihtede chltl_,Jir'e pute~i iJtiliza grundul slnterkce prdteJeaza lemnul ~r aNti! 121 hetezirea stJp'rafetei acestuta.

Polydelta recoP1.mda:

Vopsea: e'mail OCTAEM 84000 lei/ltg; Grliri.d de impregnate-:

OCTAPRIM 60000 h~i

p.

VOIlrietate texturaJ:lj; ~I cromatica Stru rtura sa spedfica reCOnlclllQ-a tapttul .din fibra de stieia pemru orke abordare' arhit.ecturala. Dlsponlbil iri iilOdele tusup~ra'fere netede. dar ~$i in relief,ace5t tapet.~~ preteaz;;J d.eia d,ec.arurl rustice p~n;!\ 101 cele moderne hHec;h. D.e asernenea. el poate fr vOpsit a tat.cu FlL)ante rnste. f8.! $1 lucioase. fqr~l. ase pierqe. r"€li.eful.

Tapetlll din fibr.~de sticl~' estei:[je01 nunurnal pefrtru. decorawci peretilor. Gi reprezinIa 0 solu~ie in.gel:iiqqs~ ~i peritru renbv:area'u~ilbnnte:rioare ~i a !T1of;yilieruluj,

Pos.ibilitatea Finj.s~lrii. lui CLI vopseiul'i lavabile reprezihla

j:;ie~, a,iglJr~nd Fleli;lbii1tme'~1 v:atiet21te pe acelasi:suport.

Un taper extraorcmar.ce nw cdj1fineGOmpDnehte to"

o marecalita.re a.acestui ta- xlce, rezistaexceleilt la foe (aV~nd urr 9ra:q riqicatdere· ziSterit~ i;jir1talJZ~' fibrelor de stiel;;)) sl impi<:;,djc~ aparitl3 bacternlor ~j a irl'sectelQI)

rJicrep~nd ell .2fri:tJl '20iiJ3: .'fQf ,i1jp~r,ea f:!;e. f'jr2l('a romi'l" rieasca hoi prod use: lZJ(fei pen:tru I;xi/e; prestig,e ifn relief ~id(2gr3d,eL Iciggo Ip.er~ .sonallzat], qcorJsric lizola'ri foni~e $itermite) ~

Adela PAAVU

f

ce fel de ialuzele alegem penfru lo(uinfe?

J<ilIU;ele.e verticale sunt din ee in ee mal des" alese pentn.! inttarloarele de IOcuin~e in detrimentul desuetelor perdele dante.ate sau al Jaluzelelor orizQntale. De atees' am conslderat necesar' saafl.it(n dad .. teste JalllUlle vertic::afe, '010- site (reevent pentru bjT(l.uli sau sedii de firma. ~nt potriVite pel1ti'U locuinle. in acest sens am apelat la speciaJi~tii firmel RoJldesign din BtlcUre~ti cate neau furnizat infor:ma~ii inletesante eli! merit~ a fi t~inute ~e voi, dragi eititori_

Diferente intra jaluzelele pentru birou ,I,cele pentru locuin~

Jall,J2~let~"~eGOmpun din ~IN\~I lamete vertlcale de materlal, $ina este aceeast, indiferent de destinatia jaIU:, zelelor, in schrnb materiai"il

• • f oF

difera toarte muir, CliElfil/'i,t;i. tor secietul.

Pentrw birou(i se folQ~esc materiale di(r pohester cub textura uniforma, cuJ,ori descruse, pale,te pot IT user adaptate cromatic la nua:nte/eln genera) standard ale moiJilierul(:}i de.'birou',

PentrLi IQcqil'1le' se al%, materialeta bufi:rb?l~uli 'lr'1ul. tfEVi ra, materia Ie IdJn FJre fesute.he'if'i1pf.~g na,ter;:U r~,$i,na, mal mOi, Jagual'd-uri, W impritn_euri ~i' cuiorl puternl(8. lnd~&rie~e care sa perso-nalizeze apsrtamernul aJ~tLlrJ de celelalte detoratiuni 5qU finiSiil)e lcovor, parchet. tap'et. noanta vops(Olei sau ~. rnobilierului). /vJalpe scutt rnateriaJUI jaluzeJelor pentru 10- cuinte treQL!le:5~, lIe fmar 'AI~ .Irtiatasea ,are~ gh)'slrHei3' wnl'iii foi(e de ceap"lj, de\3seb!t I'Jrlh model. irnprimeurt culoare.

Altj dif€renia fa~a de jalu~ zelete de bi(OLI o (oflStitu!e dimen'siunea lari'H~leI0r, Da~

cil peniru blwu se 'foloses(!

,

Iqmele vartl,cal,~ c;ulafiml :Q~

127" mm. penttu lOtHiNe se rolosesc )n gen~ral 'Iamele vertic<I!e'tw latii1ii rnai mid, de '8'9 mm, AstfeJ 0 la~ime malmlea r~dufe plerderea .de spatilr di n lricapere ~i filrrd q..l trei Jarnele mar multe pefieGarE> metW· lihiar de ,~;ntt creeaza lmpreslade bo,gp(lea JalUZeJelcir.

'C,e dlmensioni sunt reeon1and~te? Cat .de lungi? cat de,late?

Er~c;tu) ,d~Gor?ltfl,! maxim '<lste d~t da' jalwi-elele vertl-

cale ,mo/ltGjt~ (lin javan p'~c na Tn podea~1 i:jeda un perete lolaltul, ea latii}le,

jnanumi~e S.itl,latii ll.W ~I;! pot manta Jaluzelepe toata lungirnea spatiului, ci ooar ,pe supraFara geamulul. Atune/, obligatoriu, jalUzeleJe trebuie 521 dej:'{a.li~<;rscffi latimea ,fel'es,,'tr"el G:U 10 - IS em de fieeare P<irte, pentru a nu p.ermjte trecerea soarelu[ pe laterale,

Daca eXisU3 calarifer. model vechl~) mallar, sauda~a pervazul este ,Ie$it dlh glaf, util este e<lJaluzelc;;le vert/Gil" le sa .se monteze ~qin"'tavan pana.1n pe.r:va~; la, 0 disranta de 2 - 3 c(m fdf\1de acesta,

55

lntrettnerea Jaluzelelor

Materlalel{~ lamelelbr- verticale 'destinate loculntelor .sunt textil~, fine, ~i majoritatea dlnrre ele se spala ~l se ,calci!! eLl Eiburi, Este recomandat ca periodic. larneteIe sa se aspire la lowl lor, in pOzj~ie vertkala, Tn Speci(;111n rlle<;iperile tu 'fum sau exc puse prafului de i;lr2lrfl, ~an' I'UI Infef'i6r din poliester'cu bilul:e J~ plastic GB ;;1 snurul de actionere Sf.' lnnegresc in tim p, dar ele pot fi desracute de pe JallJzele ;;; se poqpala in apa cu detergent,

Lamelels se pot schhnba?

Pe aceeasi ~in2i se pot .schlrnba cigar lame,le,l\?, vertlcale atUhc:i cand Sf.' dore~te

56

Url, @.It tTii'Jrer:il1] s,au ,Ur:! all ihl'p~i tTifllj, e alta iEuloare,Aceii: lucru-se face eu costlJri mult m.ai mici cletatachiziponarea unel noi JaJuzele. Trebu le Tnsa respectata l,;JtHnea l/'llnE--' lelor, vechea latime treouie _sa ;fle Identjca cu cea noua In caz contrar; treouie . schirnbatasi sina.

AccesorH, monte], .cost ~l garanlle

Consolele $1 cllpsunle de fiX'dre penrru jaluielele veriirale sunt metalke. foarte rezsrente. Din plastic flU exsta, Montajul jaluzele.lcn este -simplu. Pre:supune' 0 Fix.are a ctlpsurildr cu diblUrl ~i holtz~urul:?uri in tavan, Jar clipslIhie. se pririd de'~ina,

,Costurile jaluzelelor in an-

samblu vaTiaza foarte ,hlult in funqi~ de tlpul d~ material lncepand cu 1 0 euro: pe rnp pana 121 30 euro pe mp /materiale,din colectia lux),

Preturile nu indud rnontajut care este oPtiQn;;:rI;;i reprezlnta ) 0 % din vatoarea cornerzii, pentru BllCUI'e;;ti,

qvraJ~d,¢ \.Iiara a rnaterlalelor esre hf:?llhiitata ?i deplnde 1n ~pecial de buna lor in treti he re,

Adela pARV'U

pav'area

· .,

une. tera:se acoper. e

Un loe ideal pentru petrecerea timpului in aer liber iI c.Ol1stitLde terasa acoperita.

in c~z"'l pe ~~re "i-I prezentcim, aeeasfa a fost cons:truita in zona in eare se afl3i iritrarea secundar~ a easel, Placatea acestei terase ",~uread! aeeesut din casa i:;atre curtea interioara. Ccil11l1ntcarea eu alee,(l de acces ~i' cu restul curt!i s€! face priO doua trepte, care la randul lor au fost p'~eate eu gresie.

rr~par~rea ~i t"rna.rea fapei

I Se jJre~~!e~t,~', r/l@tr:rl~IUI pentru ~apd care consutuie sL!po[[ul placilor de gresie,.

2 iV1aterialul:de $apa se lntihd.e ~i .se preseaza ell. Q 1Y1I~tri~.

I Pehtru .0 nivelare unitorm;\; mQrtarul esre fmfnS' fDloslndu-se ghidaje de lerrm,

Pentru ca Iu.t~.;irea sr;l\iOhtinue este rie\tOie. tie: f£el pu~ln 24 de oreln C;;2)I'l";mat~rialuJ de S"ap2i''S·a'f.;fd'('prit8.

57

Montare~ p"a~ilor

1 Peste ~ap~ se Intihde adezvul cu priza r;;lpida_, spedal pen in; , pl.i1elle dure, Pemru aderenta mai sigura a piacilor. ade~ivul nu trebuie rntins uniform, ej cu "?antud' reaIIzate eu un "pi~ptene" sp:ecial pentru aStfel de lucr~ri,

2 p:n:ru [~ placilelucre,aza In tlmp, nus€! recomanda manta rea acestora una langa a:lta, lntre ere-se pu.n distantiere in forma de cruce. diner-un material plastic:. Acestea se lndeparteaia dupa ce placile au fast mentate ~I lnainte de roiosrea chirului pentru reallzarea rostwrllo(,

'I Placa de gresie se a$eala ~I

se preseaza pentru fixare,

4·· Pentruo lI);Jire uniforma si 0 aderenta buns, plaelle se preseaza prinlovlre cu un (locan de caudcc,

5 Detaliu de dlstarinere lnainteGa acestea $'a fLe lndepartate.

6 La baza ~liilpiror de sustlnere. qi terasel se pune' o plint~ de 6 - '8 em, Care are rolul de a rnasca irnperfeqiuniJe placilor afiate In Jurul staJpi)or.

Placarea treptelor

1 De-a JUi:1guJ .Iucrarii se foJoseste hivelatorWI pentru sj" gurarita montarii corecte.

2 Pe placa de g:esre; .taiata ulterior 121 QIn1enSlunlle h~ltimii treptel. se pune adez;vul special,

S Se pozlpcneaza placa in iI.iocul in Care urmea;;a sa fie jipita;

4.fmbinarea pl2kilor se. face la 90°, La plac<'JrHe cu gresie nlJ se recomahda for" rna rea "nasulu i" 121 treapl'<l,.

FtnisaIe

Dupa ce toate placile au Fost mornare. iar s:llst3nCierele au fost Indepartate se i3plicachitul. jl,cesta 56 i'htinde pe'jlitt:eaga suprafara placata, cu precacere la rostu),L

Z Chituj rosMikir cJJntre pla~i se. uhIfOI-mzeaza

5 QUP~) ce s-a uscat In lntregimf;, sur"plusul de chit se i'ndepal1eaza rolesind 0 carpa usc:atti

Ca,tigatotii cQncur~ului di., nr. 5,1~lluarie. 2"003 sunt:

Dinu Elena, :[4 n\'J2lrf"i. Ilalbmita) Hudifa Cr'istiana, Plbie~tiIPrahova/

Trih-)itetl pe.adresa recactiei rep 3-8, OP 44) Fotografii cu plan'tele dumnea,Voastr,J $i mi~1 povestioare desore ere,

Cele 'lila; interesante trel scrlsorl ver fi f»remiate' cO 5 pl'i_curi de semlnfe din di'ferite spedi de plante pent ..... gridina;

Semintele svnt orente de DECO flORA -lmportCitor de pJallte:$i a(cesqrii (stf. Dionisie'Lupu hr. 46, Bucure·~til,

~umele:, ,._ ...•.•... " _ ...................•....•...•• , •••• , ..

Prenuri1eie: " .

;Adresa Icompletal: , " .

• ~ " •• " ••••••••• "'I ~~ •• 1111 •• ~. 1" •• 1111_ •• ' liil ....... ~ Ii ••• ~.",. iO. II til ~ ~ .. _ ft" •••• " .....

Te'efon: ..

59

suges"1i de reD-menaiare Gunui aparlamenl de doui CII-mere

Cotltinuam sel'la rasp\Jnsuriior Ia. scr:i!lorne primite dela d~mneavo~strar propuna.ndu-va rEzolvaripos.ibile ale .diverselar nevoi furrc1ionale fi este.th:e aduale,. Ne-am oprit aten~ia in numarul aeesea asupra unei si!:risori pril'! (Ire darnnul MiJ1nea Grecune ,solicit,a id_ei de recomparti~ mentiU"E ~i amenajarc a ap.<trtamentului ete dopa camera. Apartamentul este situat pe Cale:a Calara~ilol'. intr-un bloc relati\, nou construit .. In anii 1 988 - 1990.

Ne ,ajuta foarte mult planul destul de exact pc care domnlll Grecu ni h'l anexat 13; s_crisoare, 1i preciZarile dum",ealu~ a,!;:upr~ strueturii de rezistenla ;;'1'4.'1' stl"utlturii perelfloJ' de eompartimef1tare di_" a pal1:ament. •. Astfel,. avam de-a face cu 0 stfUctura de i"ezhltenti'i fle.ltlbila. aceeain cadre de beton a tmat - adId stalpifi grinzi -~i cu pereli de compariimentiue din B.C.A., un material u;;or, fara nici un wi struct.l.lral. Dill acest feridtmotiv~ gradul !;Ie Ubertate if! reamenajarea unui asereenea aparlament c~e,te. Pentr"_ a Ii cat maiccimpl~i in r~spunsu:1 nostru, proilt-lnem doua vati<\nte de reamenaj<ITe soiicitantului nostru.,

60

Planul iriitialal apartarnentulwi lnsuprafara d,e·60 mp este compus din hoi de Intrare, dou~ dBPOllt2lr'i in s(ahga lJ$iide acci05, gale $i bucafarie cu balcon in dreapta ~I, ceJe d)Jua earnere de 'Ibcuii, respecti\! livingul :;i dormitoru', ,Aecare cu baleon

Inconye.niente;le de' baz·a pe care 'incercam sa Je eliminam SUfiI' legate de ho[ul d,e irurare lmuneeossi de bucataria care, de~i mare ca arle. qreofprma qificjjd. ca intenfie princip-al~k a -reari1enaj~i'rii. putem ,enun\;;1 Iluldizarea spariulUi,

\!ari;:mta 1 inClude

lholulde i·n"trart','jn Sp~h till I liviri~ulCJL Am prO'pl-IsdesfrintareGl depozlt~lrilpr din h.QI 5i a pe~e--. t~lui cu Wi glasvand dimy!='h,?I.~Llivir)g. In ler cu I .Fd~t.elor depo-Zittlri am -'!lli'lplaSat un .Ioc per tri-ljiij de·:stLldiw .:;L corn-

_f •

purer crsand depozi-

, ...

tarea pen~ru hoi 111 t;li;;.Ci I

de laMga inrJ-;;1reCi la bare Ur).bar cu forma ,e \.1 rba s. e dezvb_1 t¢l in ! . . . .

1:':ontinuarea lotuiuid.e

5t_Jdiu, F~1C~nd Je'@3tLWa

. .-' - ..... '

eu livingul. Cap~~WI @a:

rului dil1spre IiVirl§ este ifi1cJ)lat 'cw Ipe: u I de IUat masa, .de forma roc runGi1, Dormlrorul ra" ('nane neschlmbat fa form~, ~i arnplasare, Bucatafi21 este sernidescruS"a spre hoi, iar In bafe cada de Fprrn~ clasiea e'lt~ ifil.r;:'i(uf(,!i'cu una sernlrotunda.

VARIANTA 1

61

VA~IANTA2

&2

,

Varii~lnta "2 propune schimMri mai accentuate. Dorrnitorul se dezvolta in spat1ur (OS" tului living, ceea ce perrnue deschiderea bUcJtan'ei spre nO,lil living_ De asemenea, l~lreg spat/wI Interiot: de;chis devine.' mult

. ,

maiamplu. Loculde IUil,t masa este ampla-

, sar ill tocul fostelor depmitari.iiltr-o ni$Gl CL!rlJa ce ihWnizeaza ;2'1- ceasta zona, in connnuarea loculul de Iwar rnasaam propus 0 depotit'art;;' qerieroasa slJb forma unllt"dul"fp pl-evil-wt cu u?i gl!sante oglindate. Barul se leag@ deSralpL1) (e ram~ ne liber in illterlorDI apartamentu1ui ;;i sepal-a vizLlal inti-area fn tiormitor de restul spatlUIUi. Stzdpul rarnas liber pOCite fi aqrernentat (1:;1 ruse cUrbe ConfecJionate din qrps-carton 12'1 Fel $1 plafohllf, ce poate fi Jucat cu sr::afe de lumfna curne ~j drepte.

arh. Maria Lui~a BUDESt:U Design Unit

Multumim tuturor dtitorilor pentru gandurile frumoase ~i urarile dean nou've.nite pe adre$~ redac~iei fie prin scrisori~i felicitari, fie pHn po.'$,ta electronica lutil@hlpario.,.c-om).

FOARTE IMPORTANT!

in urma mlllor de scrisorl primite din rbatil tara, Editura Hiparron

a hotilr§t 'tlp~rirea

91 punerea in v1:inzare

a unul supliment de tlra] pantru numerele :1, 2 ~i 3 ale rel/lstei DOmUTIL. i"cep~nd cu data de

3 tebruarle a.c.ceren

la difuz.orii de prese, pachatul continand

cele 3 nurnera

la pretul de 19.900 lei.

Ponlru DUllu MQi~6SIU, TQrgovi!le, Polld de IMstlt M ~ob- sl(Olul iZ.oltllor 10 ~(jrdloiui 1(111111101 9SI0 oPlionoiu. En 1111 Ilroclucc cQndens ~r lUe~Jerii UZU(IZII do Olliiolmu II lrnpiedico tosorep slrolului iZQlolor. (Ifill lrarnreu o~esluro, 11~.inl)o.'"BlIr~tele'" aia Folui deizolenl loriic.

Pentru lon(~ Crislioh, torn. Plopelti, PrpllOvo

Pule!i prim! prin pOlM grotuil m·ul (erul: Pentru o{eostu, confmtuli-i pe dl. losiv Vorao, direclor de marketing, la tel: 0256/395.300,395.200.

Penlru Cloco loon, Buznu

Ar Ii mull moi u~ordocii' ne-qli prerlzu m morco e~te moslnu de >]1olof penlr.u Co specl(llistu,lla (are oRllliim sli, VQ iildice ~i eventuclele plese (6 trehu ie in lomite.

Ponlru lomescu Vi<torio, Mod Arliliec!n lulztj,Mbnico Budesw vo vn do'soi_uH(I·i1~tel)lota lnlr-unul, din numerele viitoOre. cat despre mobilierrJl inzidit, existrl dou5vorionte de renllzore a shucturilor fixe: ru gips-corton sou zidlirie.

~i cu plata in RATE

Mol:,JlJier pentru casa !iol birou

Tel/fax: 021-315:93.12, 021 ~323: 52.69, G5M: 0722~649.32Z, 0744-499.300 www.unimob.ro

Regulament'de e.Qnclurll: . : , .' '. _ •

1. Decupall talonul (10 C0J1(lu(S,·2. PunetH intr-un pUc ~I tnmltell-t la CPo 38, OP. 44 pana la data de'O' _03,2003 (dal~ pO$t@l) ClJ melljl,J/1ea~ Pentru CDnGU~Slll "[Jtil]n cas~ ~!",3. Tr~gerea fa !>()r(1 ve fI>le'lI()Clfl'U Iti\l(1l 0[1,0:;1.2093. 4. Ca,?llgil_lortll vaf anuntat in scns si t<;lle!Dnlc

Numu, _

ric

osc

. "

tor e 19 E "e ec

o

Capsatoarele electrfceBosch servesc Sa fixarea rapida ~i comoda ill panehJrilot ~i plaeilor dini'ibre dure. O'e asemenaa s£!lrv'esc la prrloderea r a plela a materialelor de izola1ie ~i a celor decQrative. Adaptarea lor it'! fJJnc~ie de ma..:eriiil este reglabila eu ajt,Atond !tIodUlului electronic de ieglare it fDJ'\:ei de percu*ie.

• Face posibilafixarea, pe peren $i plafoane, de gheare de prihdere pentrutemn profilar $i de qheare de rosturi

• Pernru llxarea i'ap!da de materiale deitolcirie, folii, tapete textile etc.

• Moi;Jw/ B(jscll Electronic _, Magazie univerSi:ila pen-

teLl cterne, cuie ~l ~tJfturi pana Ia 19 rnrn

• Afr$area rezervef de matei'iaJe

, Fdra ree'ul: deservlre (U 0- sihgura mana, In cluda puterillnaJte de percutie

• Pa puc demon ta bil pentru lucwl coplanar

• Buna rrianevraolllrate ~I

penrru srangaci

in setul de livrare: 200 cleme (tip 53, lungime 14 miTi)i rheie hex.;rgonala

64

PJe~:.120 euro 1+ T.VAI

"

a

ul

••

II

r

Construqii decorative l'i fl:lnc~ionale din gips-carton

1iJmarea unor ,ape noi MolD uhde ~apa veche este degradata $iIIU foane inegalii.

in,chlderea balconului. Jzolalti, Plutarea caloriferelor ilf1 baleen

Izolarea 11;. nd"'Clelor db 'i,Jp.\l

eQ~tlu6to~u' dllill con~'lIrsill sond&j bOIllOm ot '5, ~n n u~un'pt to OU'!!Dlul Jill ml(rlle

IIl'l8vb!ei,1 '

Ca~tigalorul concurn"~i UNfMOB DomUTIL nr. 4 este LUMINITA COJOCARU ~i" i:orrw_na Vaideenl.

V~- r ug"m sa mntactaii GitoP"Inamer'll.Ui n'l<;lrkellr1g

VlTEX

Vopsea:wl profesiortala p ntm; orice s1,1pr4iata

Fihisaje cu toata gama de lacuri" vopsele speciale 9" ra9iti'i sintetice prin:

IOANNINAPRODUCT S,RL

B,ucurel?ti, Str. Jimb.olla '55, Secfor 1

Tel~ +4021' 231 '36 61/62· Fax: +.4b'21 '230,-2340.

WWW.;6annina-pr.o.duct.ro; e-rnall: ioanninapr0d@xneLr0

CREATI MAl MULTA LUMINA $1 SPATIU CU FERESTRELE DE MANSAROA. VELU~

F6',,'Q ",1,1"'00 lot"'o sou dlm~n\IUI!k~li).::!irl" pH"'li cptiO" Ia rna"'mdli ncl spolli 100,,[1:>;l9''"'J co I.JO(I ie, pius" ,'erl berl€fleio,de "'mo5ieJc sp.dalo, i~cCiol~'<:l8re, o ~llt;1IfQlullJ' ,~l ds 0 privej!.sk~ rnimIJTn~O.

E:>p'rl~lil nQa,~iJ. d~ !:'l.~e UJ "'" oni 10 dOJher,IUI "Jlem.liJi -ele .lo/"%~;f.l<),~I," C'Ccp"tijurl i6 Ol{g;Jra b ~q,6"tle in p.lu~ de c6litqle 'Ii q"~'.90,

Pe",,~el~ VEl[)X "" dfro«1C<"" ,amo inl.'iC<l(il oj'l l;om,; '(01'1;, goo(" lioiOlu' rls fnulra c.(Illra}!:! ~\·rl]mo de pryleCJi~ .ext~rioofa· t:ton~o Irs kflemp~rll' bG, nsemenao, n'.'ell po.:.lblkt)1€Cl sf) "legloii jn~fJn~h~Jlo:::o hrmlnn :;..1-0 -c6.ldtJrij ~QIQ(EJ QJ o;Ll1_orul rdJIlII~or ):1'.10" ioluzeJeic., '!flUX.

\,EUJX, 'ERESTRE [:.E N'AN$AROA RClM;'~IIA SRJ_ Co(bIC?,minulul'w;8 I, 2200 ll,o.~\·

iel, 0268·425577, FaxJ.i2M·425-i 57

E:mr'iil:' v€lIJX@,ohhnGro; "",,,wI/flUX'!

VELUJr

fE1!ESllIE DE MANSARDA

·1

F(,ty.wl'lJf~ dIJPi.nil,~(,I.M"7rl VfrU.t)(!SlttJ! lj~f}" d~ ftl:t.ra/(U, erJ~(~/Q ."WI j'fI W rip; Iii url(\(: {pilri ((f' fMttH/or( 6)JJW'11 Ol_lr}IJal'i,~jli."i ill pr,tJll6 •. N~fr'J lmi!l Jr!n~\'rr().d~ IIwll,~mrlfl. 1.'£,'J;UX; ,'JI. ra}JI/1. ~/~ eUI)i'..,;u_r~, <fle~'jJlnt - ilrcl'l)r. {It:. }a J 1 Q t'W1'J rrr~1 irw}rlll,

"

.,"'" ':·'~Ij.!:~';"~· '''''''' ,,", , ,. '~'IJ_."·'" ,.~ •.••• " "'" '''', '" ., .. , .. ",H,_ "" , , II ,." ,I ," , ," "'''' ,;,,'" '.' .. ,"" "w._.,,"", "" ,.",::>cg

'N([g,}~ 11?;.~4' tl'.'i'i1li?1' ;Vjll/ll!:."" •.• __ ~ •• _ .. ,',_.,., ,~."._ _ •. ,, .. :." , •• ' I. M •• ' ,. ", •• '.i."l, " __ • __ , ..• _.,,,.,., _., ',." , ..

~J.~~(' ~{·-,'i'!#il.'·~V1

IIIjlu·i"")1(1p.i'.I'llf,Jllr{(!lrt£rrll ·..t,r~"!,,,., ..

"'.'!'If;·I"r.lil';.\T.~EU; ",' , ,"""."."', .. ,''''''''',." ,''''" " ,' " .. _,' •. , " "''', ,." , ,."".

D/i M;lNS!JRD,.( ~ .

veu«. '1" .. • .. "· .. ··,,,

ADUCE LUMINA IN CASA TA

....... " .. "'., ..... ~-.-.' •.. ' .. J.' .. - ..... !"." -., .. • .... •••••• .. • .. • .... ··,,·,,·······"·· ... '·1·'···· __ •· .... ·,

\{"

Hv~¥,r1H11 q(;t',s[ nJj''lm it!,' VEl.Jl.lXROM.tNlllj O)dl'jl/ Co.\~mtilidlr(·ltj~ s:

Jli)[J .[I1'OjOl'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful