You are on page 1of 44

ORDONANŢĂ Nr.

26 din 30 ianuarie 2000

cu privire la asociaţii şi fundaţii

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 39 din 31 ianuarie 2000

În temeiul dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale
art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

CAP. 1

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor
activităţi în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale ori, după
caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii
în condiţiile prezentei ordonanţe.

(2) Asociaţiile şi fundaţiile constituite potrivit prezentei ordonanţe sunt
persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

(3) Partidele politice, sindicatele şi cultele religioase nu intră sub incidenţa
prezentei ordonanţe.

ART. 2

Prezenta ordonanţă are ca scop crearea cadrului pentru:

a) exercitarea dreptului la liberă asociere;

B) promovarea valorilor civice, ale democraţiei şi statului de drept;

c) urmărirea realizării unui interes general, local sau, după caz, de grup;

d) facilitarea accesului asociaţiilor şi fundaţiilor la resurse private şi publice;

e) parteneriatul dintre autorităţile publice şi persoanele juridice de drept
privat fără scop patrimonial;

f) respectarea ordinii publice.

ART. 3

Actele juridice de constituire a asociaţiilor şi fundaţiilor, încheiate în condiţiile
prezentei ordonanţe, sunt guvernate de legea civilă.

CAP. 2

Înfiinţarea asociaţiilor şi a fundaţiilor

Secţiunea 1

Constituirea şi înscrierea asociaţiei

ART. 4

Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane
care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire
contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea
unor activităţi în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor,
personal nepatrimonial.

ART. 5

(1) Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie
teritorială îşi are sediul.

(2) În temeiul dreptului constituţional la asociere, persoanele fizice se pot
asocia fără a constitui o persoană juridică atunci când realizarea scopului
propus permite aceasta.

ART. 6

(1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, asociaţii încheie actul
constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii
absolute.

(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) datele de identificare a asociaţilor: numele sau denumirea şi, după caz,

domiciliul sau sediul acestora;

B) exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus;

c) denumirea asociaţiei;

d) sediul asociaţiei;

e) durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea
expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin
dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este
alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor;

g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi
control ale asociaţiei;

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de
dobândire a personalităţii juridice;

i) semnăturile asociaţilor.

(3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h);

B) explicitarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;

c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;

d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;

f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea
dispoziţiilor art. 60.

(4) La autentificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei se va
prezenta dovada eliberată de Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea
denumirii noii asociaţii.

ART. 7

(1) Oricare dintre asociaţi, pe baza împuternicirii date în condiţiile art. 6 alin.
(2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie
teritorială urmează să-şi aibă sediul.

(2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:

a) actul constitutiv;

B) statutul asociaţiei;

c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.

ART. 8

(1) Asociaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor
prevăzute la art. 7 alin. (2) judecătorul desemnat de preşedintele instanţei
verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(3) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea
se comunică, din oficiu, organului financiar local în a cărui rază teritorială se
află sediul asociaţiei, pentru evidenţa fiscală, cu menţionarea numărului de
înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

ART. 9

(1) În cazul în care cerinţele legale pentru constituirea asociaţiei nu sunt
îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut de art. 8 alin. (2),
va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociaţiei, punându-i în
vedere, în scris, să remedieze neregularităţile constatate până la termenul
următor, care nu va fi mai mare de o săptămână.

(2) Dacă neregularităţile constatate privesc dispoziţiile art. 37 alin. (2) din
Constituţie, pentru termenul fixat va fi citat şi parchetul de pe lângă instanţa
sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere împreună cu
actul constitutiv şi statutul asociaţiei. În acest caz, punerea concluziilor de
către procuror este obligatorie.

ART. 10

(1) În situaţia în care, la termenul fixat, neregularităţile sunt înlăturate,
judecătorul, ascultând şi concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act
despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociaţiei în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) În cazul în care neregularităţile nu au fost înlăturate sau, deşi legal citat,
reprezentantul asociaţiei lipseşte în mod nejustificat, judecătorul va respinge
cererea de înscriere prin încheiere motivată.

organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei. cu un număr minim de 3 membri. 8. sediul acesteia. după caz. eliberându-se. în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. putând încheia. Dispoziţiile art. . Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie. (2) În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere. împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere. numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 10 alin. de urgenţă şi cu precădere. (2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluţionarea cererii. ART. (2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică. ART. în conformitate cu art. şi de la data comunicării. numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei. ART. un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociaţiei. ca structuri teritoriale. (3) cu privire la pronunţarea şi redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător. la cerere. în numele şi pe seama asociaţiei. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. se efectuează în ziua rămânerii irevocabile a încheierii de admitere. în nume propriu. în camera de consiliu.(3) Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunţa în cel mult 24 de ore de la închiderea dezbaterilor şi se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare. acte juridice de administrare şi de conservare. (4) Recursul se soluţionează cu citarea părţilor. 13 (1) Asociaţia îşi poate constitui filiale. 12 (1) Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (3) Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a adunării generale a asociaţiei. 11 (1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai recursului. pentru cei care au lipsit. durata de funcţionare. (3) Termenul de recurs este de 5 zile şi curge de la data pronunţării. pentru cei care au fost prezenţi. parchetului pe de lângă instanţa sesizată i se vor comunica şi copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei. reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia.

în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv. după caz. pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte. potrivit legii. fondatorul sau. comunitar. reprezentantul asociaţiei va depune cererea de înscriere. sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească. . 16 (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice. 14 Dacă asociaţia. sub sancţiunea nulităţii absolute. constituie un patrimoniu afectat. la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala. 15 (1) Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care. (3) Prin derogare de la prevederile alin. ale fondatorilor: numele sau denumirea şi. Secţiunea a 2-a Constituirea şi înscrierea fundaţiei ART. (2). urmează să desfăşoare activităţi pentru care. aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate. realizării unui scop de interes general sau. 9 - 12 sunt aplicabile în mod corespunzător. în vederea realizării de programe de către acestea din urmă. împreună cu hotărârea de constituire a filialei şi cu actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial. (2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar. ART. după caz. la data constituirii fundaţiei. în mod permanent şi irevocabil. după caz. sunt necesare autorizaţii administrative prealabile. sub sancţiunea nulităţii absolute: a) datele de identificare a fondatorului sau. a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie.(4) În vederea înscrierii filialei. Dispoziţiile art. după caz. în formă autentică. (2) Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde. activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie. ART. este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii. fondatorii încheie actul constitutiv şi statutul fundaţiei. sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească. decât după obţinerea autorizaţiilor respective. prin natura scopului sau obiectivelor propuse. domiciliul sau sediul acestora.

în cazul dizolvării fundaţiei. c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial. . g) şi h). B) statutul. d) atribuţiile organelor de conducere. după caz. administrare şi control ale fundaţiei. (3) Statutul cuprinde.pe termen determinat. h) persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice. i) semnăturile fondatorului sau. c) denumirea fundaţiei. pe termen nedeterminat. f) destinaţia bunurilor. g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere. ale fondatorilor. B) explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei. ART. d) sediul fundaţiei. 60. f) patrimoniul iniţial al fundaţiei. (2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv. cu respectarea dispoziţiilor art. e) durata de funcţionare a fundaţiei . administrare şi control ale fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe. c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei. 17 (1) Fundaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul. cu excepţia celor de la lit. după caz. e) procedura de desemnare şi de modificare a componenţei organelor de conducere.B) scopul fundaţiei. administrare şi control. (2). pe parcursul existenţei fundaţiei. sub sancţiunea nulităţii absolute: a) elementele prevăzute la alin. cu indicarea expresă a termenului sau.

pentru fundaţiile înfiinţate prin testament. comisia de cenzori. c) cenzorul sau. 18 (1) Fundaţia îşi poate constitui filiale. efectele liberalităţilor făcute de acesta în favoarea fundaţiei. pe baza hotărârii autentificate a consiliului director. se vor produce de la data actului constitutiv. prin care le este alocat câte un patrimoniu. art. anterior constituirii ei. 3 Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor şi a fundaţiilor Secţiunea 1 Organizarea şi funcţionarea asociaţiei ART. . alcătuit din cel puţin 3 membri. CAP. după înscriere. nici fondatorii şi nici moştenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. (3) Dispoziţiile art. pentru fundaţiile înfiinţate prin acte între vii. ART. (1). şi de la data morţii testatorului. (4). ART. B) consiliul director. 19 (1) Moştenitorii şi creditorii personali ai fondatorilor au faţă de fundaţie aceleaşi drepturi ca şi în cazul oricărei alte liberalităţi făcute de fondator. (2) Filiala este condusă de un consiliu director propriu. 20 Organele asociaţiei sunt: a) adunarea generală. art.12 şi art. ca structuri teritoriale. 8 . (3) Dacă fundaţia dobândeşte personalitate juridică după decesul fondatorului. 13 alin. actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor. 7 alin. 14 se aplică în mod corespunzător. (2) După înscrierea fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (2) şi (4) se aplică în mod corespunzător. De asemenea.(3) Dispoziţiile art. după caz. 6 alin.

c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director. rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. este interesat personal sau prin soţul său. după caz. 20 lit. într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale. dacă această atribuţie este prevăzută expres în statut. ART. (4) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. e) înfiinţarea de filiale. în limitele legii. 22 (1) Asociatul care. ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care . d) alegerea şi revocarea cenzorului sau. g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei. (2) Competenţa adunării generale cuprinde: a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei. 21 (1) Adunarea generală este organul de conducere. B) şi c). ART. alcătuit din totalitatea asociaţilor. h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. a membrilor comisiei de cenzori. B) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil. (2) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.ART. ascendenţii sau descendenţii săi. f) modificarea actului constitutiv şi a statutului. (3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către consiliul director. 23 (1) Hotărârile luate de adunarea generală. (5) Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin statut.

consiliul director: a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară. (2) Hotărârile adunării generale. contrare legii. ART. în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. în condiţiile prevăzute la art. proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei. contrare legii. bilanţul contabil. (3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice. dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. actului constitutiv sau statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie. . El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei. c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei. executarea bugetului de venituri şi cheltuieli. 23. dacă prin statut nu se prevede altfel. (3) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă. Hotărârea instanţei este supusă numai recursului. (2) În exercitarea competenţei sale. iar dacă era. 25 Dispoziţiile art. B) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei. d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. (4) Nu poate fi membru al consiliului director. actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut. 24 (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotriva şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă. Deciziile consiliului director. ART. după caz. 22 se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului director.

comisia de cenzori. comisia de cenzori: a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei. ART. pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art.ART. inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie. 28 Organele fundaţiei sunt: a) consiliul director. după caz. (4) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. (5) Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. din care majoritatea este formată din asociaţi. c) poate participa la şedinţele consiliului director fără drept de vot. 24 alin. Secţiunea a 2-a Organizarea şi funcţionarea fundaţiei ART. (2) Pentru asociaţiile cu mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale. (3) În realizarea competenţei sale cenzorul sau. 26 Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. 29 . 27 (1) Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor. ART. după caz. B) şi d). controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori. (2) lit. B) cenzorul sau. d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. B) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale.

e) şi i). i) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. Deciziile contrare legii. (4) Dispoziţiile art. c) alegerea şi revocarea cenzorului sau. B) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă. (6) În toate cazurile. e) încheierea de acte juridice. 22 şi 24 alin. în condiţiile prevăzute la art. (5) Schimbarea scopului fundaţiei se face numai de către fondator sau de majoritatea fondatorilor în viaţă. schimbarea scopului fundaţiei se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor consiliului director. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă. ART. 23. (4) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte membrii consiliului director. a membrilor comisiei de cenzori. 26 se aplică în mod corespunzător în privinţa atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. 30 . g) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei. după caz. d) înfiinţarea de filiale. actului constitutiv sau statutului fundaţiei pot fi atacate în justiţie. (7) Prevederile art. în numele şi pe seama fundaţiei. schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit. f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli. (3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. (2) Consiliul director asigură realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei. h) modificarea statutului fundaţiei.(1) Consiliul director al fundaţiei este organul de conducere şi de administrare al acesteia. exercitând următoarele atribuţii: a) stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei.

(3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal şi înscrierea modificării se întreprind de consiliul director. la momentul constituirii fundaţiei. instanţa prevăzută la art. ART. componenţa consiliului director nu se poate modifica în condiţiile stabilite de statut. după caz. (2) se aplică în mod corespunzător.(1) Consiliul director se compune din cel puţin 3 membri desemnaţi de fondator sau. în formă autentificată. de fondatori. la cererea oricărei persoane interesate. cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 30 alin. 27 se aplică în mod corespunzător. (2) Dispoziţiile art. după caz. (2) În cazul în care. (2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al adunării generale. pe cale de ordonanţă preşedinţială. 21 alin. dispoziţiile art. de procesul-verbal al şedinţei consiliului director. (3).12. 32 În cazul în care actul constitutiv nu cuprinde componenţa nominală a celor dintâi organe ale fundaţiei. ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora şi dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă la data constituirii fundaţiei. pe parcursul funcţionării fundaţiei. în situaţia prevăzută la art. ART. 33 (1) Modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia. desemnaţi de adunarea generală ori de consiliul director. iar în cazul modificării sediului. 17 va desemna. 31 (1) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. 8 . în formă autentificată. Pentru efectuarea formalităţilor la notarul public nu este necesară prezenţa altor persoane decât aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei. CAP. 4 Modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei sau fundaţiei ART. . persoanele care vor intra în componenţa consiliului director.

atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află vechiul sediu.(4) Menţiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera. (2) Federaţiile dobândesc personalitate juridică proprie şi funcţionează în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă pentru asociaţiile fără scop patrimonial. (3). 34 Dispoziţiile art. cu excepţiile stabilite în prezentul capitol. judecătoriei în circumscripţia căreia asociaţia urmează să-şi aibă noul sediu. (2) Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federaţie îşi păstrează propria personalitate juridică. dacă este cazul. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul modificării actului constitutiv şi/sau a statutului fundaţiei. cât şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află noul sediu. În acest scop. inclusiv propriul patrimoniu. 35 alin. ART. ART. (3) Cererea de înscriere se soluţionează de tribunalul în circumscripţia căruia federaţia urmează să îşi aibă sediul. 5 Federaţia ART. CAP. ART. către persoanele juridice constituente. condiţii care li se aplică în mod corespunzător. 36 (1) Federaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului prevăzut la art. dacă nu se prevede altfel în statut. bunurile rămase în urma lichidării se transmit. în cote egale. din oficiu. 35 (1) Două sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în federaţie. . o copie de pe încheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată. 37 În cazul dizolvării federaţiilor.

şi.CAP. (1) lit. 6 Asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică ART. la propunerea autorităţii administrative competente. (2) Guvernul României poate. (2) Conflictele de competenţă apărute între autorităţile publice prevăzute la alin. de către Secretariatul General al Guvernului. B) fiecare dintre asociaţiile sau fundaţiile preexistente ar fi îndeplinit cele două condiţii. (1) sunt obligate să pună la dispoziţie Secretariatului General al Guvernului . (1) privind înregistrarea cererii se soluţionează. în termen de 5 zile de la data înregistrării sesizării. autorităţile publice prevăzute la alin. asociaţia sau fundaţia interesată adresează o cerere ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea. 39 (1) Recunoaşterea unei asociaţii sau a unei fundaţii de utilitate publică se face prin hotărâre a Guvernului. să acorde o dispensă de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. d) valoarea activului patrimonial pe fiecare an în parte este cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial. a) şi B) dacă: a) asociaţia sau fundaţia solicitantă a rezultat din fuziunea a două sau mai multe asociaţii sau fundaţii preexistente. prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său. 38 (1) O asociaţie sau o fundaţie poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: a) activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau comunitar. B) funcţionează de cel puţin 3 ani şi a realizat o parte din obiectivele stabilite. ART. după caz. dacă ar fi formulat solicitarea în mod independent. la sesizarea oricăreia dintre părţi. (3) În vederea soluţionării conflictului. În acest scop. însoţit de bilanţurile şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani. c) prezintă un raport din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative.

ART. 42 (1) Recunoaşterea utilităţii publice se face pe durată nedeterminată. 40 (1) Autoritatea administrativă competentă este obligată să examineze cererea şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. În caz contrar. B) dreptul preferenţial la resurse provenite din bugetul de stat şi din bugetele locale. Dacă propunerea se respinge. Partea a IV-a. ART. în extras. c) dreptul de a menţiona în toate documentele pe care le întocmeşte că asociaţia sau fundaţia este recunoscută ca fiind de utilitate publică. 38 în termen de cel mult 60 de zile. În cazul în care constată îndeplinirea acestor condiţii. aceasta va propune Guvernului României recunoaşterea. (2) În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale în Monitorul Oficial al României. (2) În cazul în care asociaţia sau fundaţia nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile care au stat la baza recunoaşterii utilităţii publice. 41 Recunoaşterea utilităţii publice conferă asociaţiei sau fundaţiei următoarele drepturi şi obligaţii: a) dreptul de a i se concesiona servicii publice fără caracter comercial. precum şi rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale. Guvernul României decide asupra propunerii de recunoaştere. în condiţiile legii. f) obligaţia de a publica. . autoritatea administrativă va transmite persoanei juridice solicitante un răspuns motivat. Ordinul secretarului general al Guvernului este definitiv. ART.toate informaţiile necesare rezolvării acestuia. e) obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului. autoritatea administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată. soluţia va fi comunicată asociaţiei sau fundaţiei de autoritatea administrativă la care s-a înregistrat cererea de recunoaştere. (1). d) obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea.

Ministerului Justiţiei sau Guvernului. c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii. dacă prin lege nu se dispune altfel. ART. d) venituri realizate din activităţi economice directe. către alte asociaţii ori fundaţii cu scop similar sau către instituţii publice. 29/1990. ART. de către orice altă asociaţie sau fundaţie ori de către orice autoritate sau instituţie publică interesată. (3) Retragerea va interveni şi în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 43 În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei recunoscute ca fiind de utilitate publică. bunurile rămase în urma lichidării se vor repartiza. CAP. B) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. 46 (1) Veniturile asociaţiilor sau federaţiilor provin din: a) cotizaţiile membrilor. prin hotărâre a Guvernului. la propunerea autorităţii administrative competente sau a Ministerului Justiţiei. 45 Dispoziţiile prezentului capitol nu se aplică federaţiilor. 44 Litigiile referitoare la recunoaşterea utilităţii publice a asociaţiilor şi fundaţiilor interesate se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. (2) şi (3) pot fi sesizate autorităţii administrative competente.Guvernul. 41. 7 Veniturile ART. (4) Împrejurările prevăzute la alin. în condiţii legale. . va retrage actul de recunoaştere. cu modificările ulterioare. ART.

a unor terenuri în scopul ridicării de construcţii necesare desfăşurării activităţii lor. 51 . sponsorizări sau legate. se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei sau fundaţiei. în condiţiile legii. 47 Asociaţiile şi fundaţiile pot înfiinţa societăţi comerciale. liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevăzute la alin. dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice. f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale. la cererea persoanelor juridice îndreptăţite. (2) Autorităţile administraţiei publice locale întocmesc. în condiţiile legii. Dividendele obţinute de asociaţii şi fundaţii din activităţile acestor societăţi comerciale. ART. 50 Autorităţile publice sunt obligate să pună la dispoziţia asociaţiilor. B) . fundaţiilor şi federaţiilor informaţiile de interes public.g).e) donaţii. în funcţie de posibilităţi. g) alte venituri prevăzute de lege. (1). dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale. (1) lit. 49 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonanţe prin: a) punerea la dispoziţia acestora. 8 Relaţiile cu autorităţile publice ART. ART. a unor spaţii pentru sedii. B) atribuirea. ART. în funcţie de posibilităţi. ART. 48 Asociaţiile şi fundaţiile pot desfăşura orice alte activităţi economice directe. CAP. (2) Veniturile fundaţiilor sunt cele prevăzute la alin.

29/1990. autorităţilor administrative autonome. (2) Autorităţile publice menţionate la alin. Dispoziţiile art. (4) În toate cazurile. (3) Conflictele de competenţă apărute între autorităţile publice prevăzute la alin. în termen de 5 zile de la primirea documentelor prevăzute la art. (1) se pot consulta cu reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera lor de competenţă. 53 Litigiile născute în legătură cu aplicarea dispoziţiilor prezentului capitol se soluţionează în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. Ministerul Justiţiei va comunica. 39 alin. la cererea oricăreia dintre părţi. instituţiei Avocatul Poporului. 74. spre informare. asociaţiile. ministerelor. 9 Dizolvarea şi lichidarea Secţiunea 1 Dizolvarea . de către Secretariatul General al Guvernului în termen de 5 zile de la data sesizării. 52 (1) După constituirea lor. (1) sunt obligate să ţină evidenţa asociaţiilor şi fundaţiilor care li s-au adresat în acest scop. ART. (1) copii de pe hotărârile judecătoreşti rămase irevocabile. (1) privind luarea în evidenţă se soluţionează. autorităţilor publice competente prevăzute la alin. celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale să fie luate în evidenţa acestora. ministerelor. (2) Autorităţile publice prevăzute la alin. în vederea stabilirii unor programe sau activităţi comune.(1) În cadrul Camerelor Parlamentului. Secretariatului General al Guvernului. precum şi de pe înscrisurile doveditoare. fundaţiile şi federaţiile interesate vor solicita autorităţilor administrative autonome. ART. în funcţie de domeniul în care activează. cu modificările ulterioare. CAP. (3) se aplică în mod corespunzător. al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale funcţionează structuri organizatorice pentru relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile. Preşedinţiei României.

după caz. ART. adunarea generală sau. . d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege. 54 (1) Asociaţiile şi federaţiile se dizolvă: a) de drept. la cererea oricărei persoane interesate. 56 (1) Asociaţia se dizolvă. 55 (1) Asociaţia se dizolvă de drept prin: a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită. B) realizarea sau. prin hotărâre judecătorească. c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit. după caz. B) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului. B) prin hotărârea judecătoriei.ART. (2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei. ART. B) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice. dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop. după caz. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită. c) prin hotărârea adunării generale. (2) Fundaţiile se dizolvă: a) de drept. la cererea oricărei persoane interesate: a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice. c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei. dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care. consiliul director trebuia constituit. potrivit statutului.

ART. se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul. în formă autentică. de comuna sau oraşul în a cărui rază teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul. 56. prin Ministerul Finanţelor. precum şi în situaţia imposibilităţii constituirii consiliului director în conformitate cu statutul fundaţiei. 55 alin. 57 Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale. 55 alin. potrivit statutului.c). (4) În cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. precum şi în cazul în care statutul asociaţiei sau al fundaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice. (3). bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat. (1) lit. bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. e) în cazul prevăzut la art. ART. printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei sau al fundaţiei. (2) Instanţa competentă este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul. (3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin.d) când asociaţia a devenit insolvabilă. pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care. 15 alin. 56 alin. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare. precum şi în cazul nerespectării dispoziţiilor art. care se aplică în mod corespunzător. după caz. sau. procesul-verbal. 58 Fundaţia se dizolvă de drept în cazurile prevăzute la art. (2) se aplică în mod corespunzător. 60 (1) În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei. ART. (2). Dispoziţiile art. 59 Dizolvarea fundaţiei prin hotărâre judecătorească se face în condiţiile art. ART. . 14. a) şi B). a) . consiliul director trebuia constituit. (2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător. (1) lit.

lichidatorii vor fi numiţi de către adunarea generală. 62 (1) Imediat după intrarea lor în funcţie. 61 (1) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. dacă numerarul este insuficient. (3) În toate cazurile.trebuie să fie lichidatori autorizaţi. mandatul consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorilor. să plătească creditorii şi.persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare . (4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. (5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare. dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. . sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare. lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei sau ale fundaţiei. 55. ART. (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs. ART. 57. Secţiunea a 2-a Lichidarea ART. (2) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei sau fundaţiei. 63 (1) Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs. 56. De asemenea. să transforme şi restul activului în bani. 58 şi 59. (2) În cazul dizolvării prevăzute de art. (3) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.dacă aceasta din urmă era de interes local. Reprezentanţii permanenţi . în condiţiile legii. ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora. să încaseze creanţele. procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

ART. după caz. 64 (1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanţei sale se va consemna în contul său. 65 În orice caz. 67 Atât faţă de asociaţie sau fundaţie. 66 Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare. ART. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera. ART. (2) Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanţa este contestată. lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului. ART. declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia. (2) Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 70 . registrul jurnal şi un memorandum. 68 (1) După terminarea lichidării. în termen de două luni de la terminarea lichidării. lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei sau fundaţiei. bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii. lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul. 69 Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie. cu autorizarea judecătoriei. ART. ART. fondatori. un act constatator. în acest scop.ART. lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii. (3) Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul persoana juridică. cât şi faţă de asociaţi sau. împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei sau fundaţiei şi ale lichidării.

Sentinţa pronunţată de judecătorie este executorie şi este supusă numai recursului. în condiţiile prevăzute la art. ART. . denumit în continuare Registrul naţional. ART. prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate. ART. (2) Toate contestaţiile se soluţionează printr-o singură hotărâre. în mod corespunzător. lichidatorii trebuie să ceară radierea asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. din oficiu. 74 (1) În scopul constituirii şi funcţionării Registrului naţional. 73 (1) Se constituie Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial .(1) Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul persoanei juridice lichidate. şi în privinţa dizolvării şi lichidării federaţiilor. 72 Dispoziţiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea şi lichidarea asociaţiilor şi fundaţiilor se aplică. 10 Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial ART. instanţele judecătoreşti sunt obligate ca. (2) Registrul naţional se ţine de Ministerul Justiţiei prin direcţia de specialitate. în scopul evidenţei centralizate a acestora. (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor.asociaţii. (3) După terminarea lichidării. Instanţa competentă este tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul federaţiei supuse dizolvării şi lichidării. 69. 71 (1) Asociaţia sau fundaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. să comunice Ministerului Justiţiei copii de pe hotărârile judecătoreşti rămase irevocabile privind constituirea. fundaţii şi federaţii -. CAP.

(4) Datele din Registrul naţional pot fi redate şi arhivate şi sub formă de înregistrări pe microfilme şi pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor. fundaţii sau federaţii. precum şi de pe înscrisurile doveditoare. 76 (1) Persoanele juridice străine fără scop patrimonial pot fi recunoscute în România. pe baza aprobării prealabile a Guvernului. (2) pot fi cerute şi eliberate şi prin corespondenţă. CAP. ART. Partea a IV-a. copii de pe rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale. în extras. (2) Ministerul Justiţiei este obligat să elibereze. prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Tribunalului Bucureşti. copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional şi de pe înscrisurile doveditoare. însoţite de dovada eliberată de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" că s-a solicitat publicarea acestora şi în Monitorul Oficial al României. în copii autentificate şi traduceri legalizate: a) actul de constituire în statul a cărui naţionalitate o au persoanele juridice străine. iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din România. reprezentanţii persoanelor juridice străine trebuie să ataşeze la cererea de înscriere următoarele documente. (2) În acest scop. în termen de 3 zile de la data rămânerii irevocabile a fiecărei hotărâri judecătoreşti. 11 Dispoziţii speciale ART. . pe cheltuiala persoanei solicitante. dacă sunt valabil constituite în statul a cărui naţionalitate o au. 75 (1) Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial este public. (2) Asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică sunt obligate să comunice Ministerului Justiţiei. (3) Înscrisurile prevăzute la alin. sub condiţia reciprocităţii.modificarea şi încetarea oricărei asociaţii.

(3) În cazul nerespectării termenului de un an pentru înstrăinarea terenurilor prevăzute la alin. prin care se solicită recunoaşterea în România. (2) În cazul dizolvării şi lichidării asociaţiilor şi fundaţiilor prevăzute la alin.12 şi ale art. cuprinzând prevederi referitoare la sediu. d) statutul viitoarei reprezentanţe în România a acelei persoane juridice. instanţa competentă va dispune vânzarea acestora prin licitaţie publică. la capacitatea juridică şi la persoanele care reprezintă persoana juridică străină. 81 se aplică în mod corespunzător. CAP. lichidatorii au obligaţia înstrăinării terenurilor în termen de cel mult un an. bunurile rămase după lichidare. 77 (1) Asociaţiile şi fundaţiile constituite ca persoane juridice române de către persoane fizice sau juridice străine pot dobândi pe întreaga durată de funcţionare dreptul de proprietate şi orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite. Termenul de un an se calculează de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se constată ori se dispune dizolvarea sau. după caz. Partea I. (1). 8 . (2) şi (3) se atribuie cu respectarea dispoziţiilor art. ART. e) hotărârea Guvernului României de aprobare a cererii de recunoaştere în România a persoanei juridice solicitante. 60. c) hotărârea organului de conducere a acelei persoane juridice. de la data hotărârii de dizolvare voluntară. numai către persoane care au capacitatea juridică de a dobândi astfel de bunuri. inclusiv terenurile neînstrăinate în condiţiile alin.B) statutul (în măsura în care există ca act de sine stătător). . 12 Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. (3) Dispoziţiile art. 78 Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României. (2). (4) În toate cazurile.

79 În termenul prevăzut la art.ART. vor continua să fie soluţionate de acele instanţe. cu excepţia acelor dispoziţii care sunt contrare reglementărilor stabilite prin prezenta ordonanţă. şi asociaţiilor şi fundaţiilor. 80 Dispoziţiile Decretului nr. până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 81 În privinţa asociaţiilor şi fundaţiilor care au calitatea de persoane juridice străine sunt şi rămân aplicabile dispoziţiile art. în condiţiile Legii nr. ORDONANŢĂ Nr. 78 Ministerul Justiţiei: a) va elabora şi va adopta Regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor. precum şi al persoanelor fizice. (3). 43 şi următoarele din Legea nr. al persoanelor juridice de drept privat. (4). B) va stabili forma şi conţinutul certificatelor de înscriere prevăzute la art. ART. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor de judecată legal învestite la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii) îşi păstrează personalitatea juridică legal dobândită. 17 alin. în mod corespunzător. (1) şi la art. ART. 12 alin. care va cuprinde şi prevederi privind accesul la acest registru al persoanelor juridice de drept public. 6 alin. 31/1954 privind persoanele fizice şi persoanele juridice se aplică. ART. federaţiilor sau uniunilor de persoane. Registrului federaţiilor. 37 din 30 ianuarie 2003 . fundaţiilor. ART. 83 (1) Asociaţiile şi fundaţiile constituite. precum şi a Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. 82 Cererile de autorizare a înfiinţării asociaţiilor. precum şi condiţiile de eliberare a dovezii menţionate la art.

ajutorarea săracilor şi defavorizaţilor. sporirea cunoaşterii şi participării civice. culturală şi socială. artelor. se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins: "ART. a copiilor şi a persoanelor în vârstă. 107 din Constituţie şi al art. 1^1 (1) În sensul prezentei ordonanţe. III. culturii. protejarea mediului şi naturii. ştiinţei. prezervarea monumentelor culturale. în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe. 1 Ordonanţa Guvernului nr.9 din Legea nr. după caz." 2. promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului. asistenţa socială. susţinerea bunăstării sociale. (2) Prin interes comunitar se înţelege orice interes care este specific: . 1 pct. promovarea sănătăţii. Partea I.pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 39 din 31 ianuarie 2000. publicată în Monitorul Oficial al României. articolul 1^1. cu următorul cuprins: "ART. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. activitatea de tineret. După articolul 1 se introduce un nou articol. educaţiei. sprijinirea sportului. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 1 februarie 2003 În temeiul art. se consideră a fi de interes general domenii ca: dezvoltarea economică. sprijinirea religiei şi valorilor umane. Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. sprijinirea lucrărilor publice şi infrastructurii. 1 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interes comunitar ori. nr. tradiţiilor. asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic. ART.

(6). fundaţiilor şi federaţiilor la resurse private şi publice. B) unui grup de persoane fizice sau persoane juridice care urmăresc un obiectiv comun sau au aceleaşi opinii. efectele liberalităţilor făcute în favoarea fundaţiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv. după alineatul (4) se introduc două noi alineate.12 şi 14 se aplică în mod corespunzător." 3. cu următorul cuprins: "d) avizul ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea." 4. localitate. 8 . după litera c) se introduce o nouă literă. litera d). socială." 5. 7 alin." 8. (5). pentru fundaţiile înfiinţate prin acte între vii. pentru fundaţiile înfiinţate prin testament. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins: "(3) Dispoziţiile art. litera d). (1). La articolul 17 alineatul (2). La articolul 7 alineatul (2)." 9. Litera d) a articolului 2 va avea următorul cuprins: "d) facilitarea accesului asociaţiilor. art. unitate administrativ-teritorială." 6. 6 alin. (4) . după litera c) se introduce o nouă literă. Ministerul Justiţiei va refuza eliberarea dovezii disponibilităţii denumirii. cu următorul cuprins: "(5) Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autorităţilor şi instituţiilor publice ori unor profesii liberale sau altor activităţi cu reglementări proprii. profesională şi altele asemenea. aceeaşi cultură. La articolul 6.a) unei comunităţi: cartier." 7. art. alineatele (5) şi (6). şi de la data morţii testatorului. orientare religioasă. (6) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. din . cu următorul cuprins: "d) avizul ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea. Alineatul (4) al articolului 27 va avea următorul cuprins: "(4) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins: "(3) Dacă fundaţia dobândeşte personalitate juridică după decesul fondatorului.

şi funcţionează cel puţin 3 ani." 12. B) a realizat majoritatea obiectivelor stabilite. prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său. dacă nu se prevede altfel în lege sau în statut. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. (1) se aplică prin asemănare şi în cazul retragerii din federaţie a unei asociaţii sau fundaţii. (2) Dispoziţiile alin. în cote egale. Articolul 38 va avea următorul cuprins: "ART.care majoritatea este formată din asociaţi. 6 Asociaţiile. Titlul capitolului VI "Asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică" va avea următorul cuprins: "CAP. după caz. în condiţiile legii. către persoanele juridice constituente. însoţit de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică. fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică" 13. d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel ." 10. dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: a) activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau comunitar. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil. c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative. bunurile rămase în urma lichidării se transmit. Articolul 37 va avea următorul cuprins: "ART. anterior datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică. Alineatul (6) al articolului 29 va avea următorul cuprins: "(6) În toate cazurile schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în cea mai mare parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit. 38 (1) O asociaţie sau fundaţie poate fi recunoscută de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică." 11. 37 (1) În cazul dizolvării federaţiilor.

emisă de banca la care are deschis contul. B) copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice. 38^1 Prin utilitate publică se înţelege orice activitate care vizează atingerea unor scopuri benefice în domenii de interes public general şi/sau comunitar. pe lângă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. cu următorul cuprins: "(1^1) Cererea prevăzută la alin. dacă ar fi formulat solicitarea în mod independent. Alineatul (2) al articolului 39 va avea următorul cuprins: "(2) Conflictele de competenţă apărute între autorităţile publice prevăzute la alin. respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică. La articolul 39. la sesizarea oricăreia dintre părţi. (2) Guvernul României. (1) privind înregistrarea cererii se soluţionează. cu următorul cuprins: "ART. (1)." 16. prin organul său de specialitate. După articolul 38 se introduce un nou articol. d) copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului asociaţiei şi fundaţiei. să acorde o dispensă de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial. În cazul apariţiei unui conflict de . de următoarele documente: a) copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei sau fundaţiei. alineatul (1^1). 38 alin. la propunerea autorităţii administrative competente." 15." 14. poate. c) dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei. (1) lit. şi B) fiecare dintre asociaţiile sau fundaţiile preexistente ar fi îndeplinit cele două condiţii. e) numele şi adresa persoanelor fizice. dacă: a) asociaţia sau fundaţia solicitantă a rezultat din fuziunea a două sau mai multe asociaţii ori fundaţii preexistente. de către organul de specialitate din aparatul de lucru al Guvernului care are competenţe în domeniul vieţii asociative. (1) va fi însoţită. a) şi B). după alineatul (1) se introduce un alineat nou. în termen de 15 zile de la data înregistrării sesizării. articolul 38^1.

. norme proprii care să stabilească şi criteriile specifice de acordare a statutului. aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un răspuns motivat. După articolul 40 se introduce un nou articol. (1) sunt obligate să pună la dispoziţie organului de specialitate din aparatul de lucru al Guvernului toate informaţiile necesare rezolvării acestuia. soluţia va fi comunicată asociaţiei sau fundaţiei de către autoritatea administrativă la care s-a înregistrat cererea de recunoaştere.competenţă. perioada prevăzută pentru examinarea cererii de recunoaştere a utilităţii publice se prelungeşte cu perioada necesară soluţionării acestui conflict. în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii şi a documentelor necesare luării deciziei. 40^1 La nivelul fiecărui minister sau al celorlalte organe ale administraţiei publice centrale competente să examineze cererile pentru recunoaşterea statutului de utilitate publică se vor adopta. inclusiv prin solicitarea de informaţii de la persoanele fizice sau persoanele juridice cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent. Articolul 40 va avea următorul cuprins: "ART. (2) În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. să examineze cererea şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege." 18. Ordinul conducătorului organului de specialitate din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este definitiv. în termen de 60 de zile. În cazul în care constată îndeplinirea acestor condiţii." 17." 20. cu următorul cuprins: "ART. (1). Litera B) a articolului 41 va avea următorul cuprins: "B) dreptul la resurse provenite din bugetul de stat şi din bugetele locale. Alineatul (3) al articolului 39 va avea următorul cuprins: "(3) În vederea soluţionării conflictului autorităţile publice prevăzute la alin. în baza prezentei ordonanţe. În caz contrar. Guvernului României decide asupra propunerii de recunoaştere. Dacă propunerea se respinge. articolul 40^1. corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate. 40 (1) Autoritatea administrativă competentă este obligată ca. autoritatea administrativă competentă va propune Guvernului României recunoaşterea. în termen de 30 de zile de la data luării deciziei. precum şi a tuturor documentelor necesare luării deciziei." 19.

după alineatul (1) se introduce un nou alineat. în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor. articolele 41^1 şi 41^2. rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României. (4) Modul de utilizare a sumelor acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale este supus controlului. Litera f) a articolului 41 va avea următorul cuprins: "f) obligaţia de a publica în extras. în limita sumelor aprobate de consiliile locale. astfel: 1. prin bugetele ministerelor sau ale altor organe ale administraţiei publice centrale în a căror sferă de competenţă îşi desfăşoară activitatea. 41^2 În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează un organ de . 41 alin. de la bugetele locale. După articolul 41 se introduc două articole noi. Partea a IV-a. 2." 23. Modelul extrasului situaţiilor financiare se va aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice. cu următorul cuprins: "(2) Sumele prevăzute la alin. după caz. potrivit legislaţiei în vigoare. în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic. de la bugetul de stat. ART." 21. La articolul 41.după cum desfăşoară activităţi în interes general sau al colectivităţilor locale. ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale sau ale consiliilor locale. (3) Sumele alocate pentru proiecte ce se întind pe perioada a doi sau mai mulţi ani se vor reporta la finele anului şi vor putea fi folosite în continuare pentru destinaţia pentru care au fost alocate iniţial." 22. iar cheltuielile din aceste resurse se evidenţiază distinct. (1) lit. 41^1 (1) Asociaţia sau fundaţia recunoscută ca fiind de utilitate publică îşi deschide un cont bancar special pentru resursele primite potrivit art. (2) Sumele primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. planificate a se cheltui în cursul anului şi rămase neutilizate la finele anului în contul asociaţiei sau al fundaţiei. B) vor fi prevăzute în bugetele anuale ale ministerelor. se restituie de către aceasta la bugetele de la care au fost primite. (1) lit. B). cu următorul cuprins: "ART. precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. alineatul (2).

" . Ministerului Justiţiei sau Guvernului de către orice persoană fizică sau persoană juridică interesată. Guvernul. dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale. c) soluţionează conflictele de competenţă prevăzute la art. B) centralizează cererile privind recunoaşterea statutului de utilitate publică. la propunerea autorităţii administrative competente sau a Ministerului Justiţiei. d) analizează anual activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică. 39 alin. se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei. (2) O federaţie poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă cel puţin două treimi din numărul asociaţiilor şi fundaţiilor care o alcătuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică. Articolul 45 va avea următorul cuprins: "ART. 45 (1) Dispoziţiile prezentului capitol referitoare la condiţiile recunoaşterii statutului de utilitate publică. va retrage actul de recunoaştere prin adoptarea unei hotărâri în acest sens. fundaţiile şi federaţiile pot înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţii.specialitate la nivel de departament. (2) şi (3) pot fi sesizate autorităţii administrative competente." 24. Articolul 47 va avea următorul cuprins: "ART. precum şi la drepturile şi obligaţiile asociaţiilor sau fundaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică se aplică în mod corespunzător şi federaţiilor. fundaţiei sau federaţiei. Alineatul (4) al articolului 42 va avea următorul cuprins: "(4) Împrejurările prevăzute la alin. 47 Asociaţiile. fundaţii şi federaţii din activităţile acestor societăţi comerciale. care are următoarele atribuţii: a) promovează şi evaluează politicile guvernamentale în domeniul vieţii asociative şi formulează recomandări cu privire la acestea." 25." 26. (2) şi (3)." 27. Alineatul (2) al articolului 42 va avea următorul cuprins: "(2) În cazul în care asociaţia sau fundaţia nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile care au stat la baza recunoaşterii utilităţii publice.

ART. al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale funcţionează structuri pentru relaţia cu mediul asociativ. 51 (1) În cadrul Camerelor Parlamentului. norme proprii care să stabilească şi criteriile specifice de acordare a statutului. cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă. după aprobarea acestora de către Parlament. 48 Asociaţiile. fundaţiile şi federaţiile pot desfăşura orice alte activităţi economice directe. 5 Ordonanţa Guvernului nr. autorităţilor administrative autonome. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Administraţiei Prezidenţiale. 2 Sintagma "bilanţ contabil" din cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. Alineatul (2) al articolului 56 va avea următorul cuprins: "(2) Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul." 30. 26/2000 se înlocuieşte cu sintagma "situaţii financiare anuale". dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.28. dându-se textelor o nouă numerotare. Partea I. ART. Partea I. ministerelor. aparatului de lucru al Guvernului. Alineatul (1) al articolului 51 va avea următorul cuprins: "ART. Acolo unde asemenea structuri lipsesc. 4 În termenul prevăzut la art. 3 Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. fiecare minister sau organ al administraţiei publice centrale competent va adopta. în baza prezentei ordonanţe. . corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate." ART. Articolul 48 va avea următorul cuprins: "ART." 29. va fi republicată în Monitorul Oficial al României. ART. instituţiei Avocatul Poporului. III. ele se vor constitui.

3571 din 18 martie 2003 privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. secretar de stat ORDIN Nr. Ministrul justiţiei. având în vedere dispoziţiile art. 7 lit. d) şi ale art. 37/2003. 37/2003 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. Ministrul finanţelor publice. în temeiul Hotărârii Guvernului nr.PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE Contrasemnează: p. republicată. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. d). 30 din Legea nr. modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. ale art. cu modificările şi . 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Cristina Tarcea secretar de stat p. 17 lit. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 243 din 9 aprilie 2003 În temeiul prevederilor art. modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 51 alin. Gheorghe Gherghina.

începând cu data de 3 martie 2003. (1) se poate elibera în urma analizării următoarelor documente. B) statutul asociaţiei sau fundaţiei. c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial . (3) Avizul prevăzut la alin. (2) În cazul în care. audit şi control din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării să elibereze avizele prevăzute la art. Ministerul Educaţiei şi Cercetării verifică.în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 51 din acelaşi act normativ.în copie certificată pentru conformitate cu originalul. (1). Direcţia generală juridic. ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin. 1 alin. solicitanţilor sau instanţei judecătoreşti competente. după caz . eliberată de Ministerul Justiţiei . existenţa avizului său. după verificarea documentaţiei. d) din Ordonanţa Guvernului nr.în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul. d) şi art. conform art. audit şi control sesizează Ministerul Justiţiei pentru a .în copie certificată pentru conformitate cu originalul. persoane fizice sau juridice: a) actul constitutiv . 2 (1) Ca urmare a primirii de la Ministerul Justiţiei a documentaţiei prevăzute la art. 37/2003. (1) se înaintează. în cazul fiecărei asociaţii sau fundaţii. 37/2003. Direcţia generală juridic. prezentate de solicitanţi. (2) Avizul prevăzut la alin. prevăzut la art. 1 (1) Se aprobă ca. ART. modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. se constată lipsa avizului necesar pentru înfiinţarea persoanei juridice sau că obiectul de activitate al acesteia nu intră în sfera de competenţă a Ministerului Educaţiei şi Cercetării. d) dovada disponibilităţii denumirii. 26/2000. ART. după caz. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 17 lit. 7 lit. până la înfiinţarea unei structuri în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.completările ulterioare. modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 52 alin.

ART. Ecaterina Andronescu ORDIN Nr. Direcţia generală juridic. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor. 98 din 1 aprilie 2003 privind eliberarea avizului în vederea acordării personalităţii juridice EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. republicată. modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30 din Legea nr.lua măsurile de rigoare în vederea respectării legalităţii. 37/2003. Partea I. Ministrul educaţiei şi cercetării. 3 Direcţia generală juridic. cu modificările şi completările ulterioare. 7 şi 40^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 1 . 7 din Hotărârea Guvernului nr. ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite următorul ordin: ART. audit şi control va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. audit şi control din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării urmează să sesizeze Ministerul Justiţiei pentru a lua măsurile de rigoare în vederea respectării legalităţii. ART. precum şi ale art. 299 din 6 mai 2003 Având în vedere prevederile art. 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. (3) În cazul nerespectării dispoziţiilor art.

actul constitutiv.Se deleagă Direcţiei juridice competenţa pentru acordarea avizului în vederea dobândirii de personalitate juridică sau înregistrării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau. ART. cuprinzând următoarele: . după caz. ART. în funcţie de domeniile de activitate prevăzute în statut. în Registrul federaţiilor a modificărilor aduse actului constitutiv şi/sau statutului. după caz. ART. după caz.în cazul în care se solicită avizul pentru constituirea filialei. fundaţiilor şi federaţiilor în vederea acordării avizului. 1. procesul-verbal al adunării generale/consiliului director (autentificate). fundaţiilor. prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. după caz. federaţiilor. punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului.cerere de eliberare a avizului (original). 2 Avizul se eliberează după cum urmează: a) în cazul constituirii asociaţiei/fundaţiei/federaţiei. 4 Se aprobă modelul avizului prevăzut la art. după caz. la solicitarea scrisă a persoanei sau persoanelor împuternicite prin actul constitutiv să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice. . ART. al consiliului director. deschis în cadrul Direcţiei . . a consiliului director privind constituirea filialei (autentificată). B) în cazul înregistrării modificărilor aduse actului constitutiv şi/sau statutului ori în cazul constituirii filialei. 5 În vederea eliberării avizului. la solicitarea scrisă a persoanei sau persoanelor împuternicite prin proces-verbal al adunării generale sau. Direcţia juridică va solicita.actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial (copii xerox). 6 (1) Evidenţa asociaţiilor. 3 Se aprobă lista documentelor solicitate asociaţiilor. statutul şi. filialelor cărora li s-a acordat aviz favorabil se va ţine într-un registru special. ART. Hotărârea adunării generale sau. .

.... reprezentant al Asociaţiei/Fundaţiei/Federaţiei ........ (1).......... federaţiilor şi filialelor cuprinse în registrul prevăzut la alin.juridice.... la biroul notarului public ..... Ca urmare a cererii înregistrate sub nr..... prin care se solicită acordarea avizului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.... se avizează favorabil prevederile cuprinse în art....... şi/sau din procesul-verbal autentificat cu nr... cu sediul în ... Ministrul muncii şi solidarităţii sociale..................... care intră în competenţa Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale..............*) .. (2) Direcţia juridică va pune la dispoziţie Direcţiei generale asistenţă socială - Compartimentul pentru relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile evidenţa asociaţiilor.. 7 alin................. . 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. formulată de doamna/domnul ....... 7 Direcţia juridică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.................... ART.. ..... din statutul autentificat cu nr...................... (2) din Ordonanţa Guvernului nr............ în temeiul dispoziţiilor art........... 37/2003.. .............. Director... ......./.. Prezentul aviz este valabil numai pentru înregistrarea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/Registrul federaţiilor aflat la grefa judecătoriei/tribunalului în a cărei circumscripţie teritorială asociaţia/fundaţia/federaţia/filiala îşi are sediul..../.... Marian Sârbu ANEXA 1 AVIZ Nr..... ......... la biroul notarului public . modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.. fundaţiilor...

.. 298 din 24 septembrie 2003 privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. la solicitarea scrisă a persoanei sau a persoanelor împuternicite prin actul constitutiv să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice... 1 Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul este competent să acorde avizul în vederea dobândirii de personalitate juridică sau înregistrării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ori. 37/2003. modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.. 7 şi 40^1 din Ordonanţa Guvernului nr.. 2 Avizul se eliberează după cum urmează: a) în cazul constituirii asociaţiei/fundaţiei/federaţiei. ţinând cont de dispoziţiile art.. ORDIN Nr.. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite următorul ordin: ART.... 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. ------------ *) Vor fi menţionate acele articole. 689 din 1 octombrie 2003 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr... după caz. în Registrul federaţiilor a modificărilor aduse actului constitutiv şi/sau statutului.. alineate.. ART. litere care se referă la activităţile ce intră în competenţa Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale..

actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial (copii xerox).actul constitutiv. 6 Evidenţa asociaţiilor. a consiliului director privind constituirea filialei (autentificată). după caz. fundaţiilor şi federaţiilor în vederea acordării avizului. fundaţiilor. 1. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. Partea I.în cazul în care se solicită avizul pentru constituirea filialei. ART. statutul şi. ART. secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul va solicita. după caz. 3 Se aprobă lista documentelor solicitate asociaţiilor.B) în cazul înregistrării modificărilor aduse actului constitutiv şi/sau statutului ori în cazul constituirii filialei. prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. în funcţie de domeniile de activitate prevăzute în statut. al consiliului director. . Dan Nica . . 7 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României. . cuprinzând următoarele: . 4 Se aprobă modelul avizului prevăzut la art. ART. federaţiilor şi filialelor cărora li s-a acordat aviz favorabil se va ţine într-un registru special. ART. după caz. ART. procesul-verbal al adunării generale/consiliului director (legalizate). la solicitarea scrisă a persoanei sau a persoanelor împuternicite prin proces-verbal al adunării generale ori. punctele de vedere ale compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului.cerere de eliberare a avizului (original). după caz. hotărârea adunării generale sau. 5 În vederea eliberării avizului.

....... .... (denumirea asociaţiei/fundaţiei care solicită avizul) Ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrate sub nr... 37/2003... (denumire rezervată conform dovezii nr..... ........... (2) lit...........ANEXA 1 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI Către: .... avizul pentru constituirea filialei) în conformitate cu dispoziţiile art................... (act constitutiv..... în vederea: ............... Emitem prezentul aviz pentru a fi folosit la instanţa de judecată......... modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii................... eliberate de Ministerul Justiţiei) cu sediul în .. acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial............................ sau ...... 7 alin........ d) din Ordonanţa Guvernului nr.........dobândirii personalităţii juridice şi înscrierii asociaţiei/fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor...... şi după analizarea documentaţiei depuse ............. copie de pe dovada de rezervare a denumirii asociaţiei/fundaţiei.................... având ca scop ............ .......... emitem următorul AVIZ de înfiinţare şi funcţionare/modificare a actului constitutiv şi/sau a statutului asociaţiei/fundaţiei . statut.............................................................

........... ............................înregistrării modificărilor aduse actului constitutiv şi/sau statutului.......... --------------- ...... Secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul..