You are on page 1of 2

38.

Danijel Naprta
Mu ki: otac, deda, pradeda, èukundeda, navrndeda, kurðel, askurðel, kurðup, kurlebalo, suk
urdov, surdepaè, parðupan, o mikur, kurajber, sajkatav, beli orao.
enski: majka, baba, prababa, èukunbaba, navrbaba, kurðela, askurðela, kurðupa, kurlebala
, sukurdova, surdepaèa, parðupana, o mikura, kurajbera, sajkatava, bela pèela.

MU KA LOZA
1. koleno - otac
2. koleno - deda
3. koleno - pradeda
4. koleno - èukundeda
5. koleno - navrdeda
6. koleno - kurðel
7. koleno - askurðel
8. koleno - kurðup
9. koleno - kurlebalo
10. koleno - sukurdol
11. koleno - sudepaè
12. koleno - parðupan
13. koleno - o mikura
14. koleno - kurajber
15. koleno - sajkatava
16. koleno - beli orao
Ako ni ta, bar ste saznali da kurajber nije psovka, veæ
naziv za 14. porodiènog pretka

a po enskoj lozi ili enskoj liniji isto tako idu:
01. Majka
02. Baba
03. Prababa
04. Èukunbaba (Èukunbaba)
05. Navrnbaba - Bela Pèela (Èukunèukubaba)
06. Kurðela - (Praèukunèukunbaba)
07. Askurðela - (Prapraèukunèukubaba)
08. Kurðupa
09. Kurlebala
10. Sukurdova
11. Surdepaèa
12. Parðupana
13. O mikura
14. Kurajbera
15. Sajkatava
16. Beli Orao

http://www.info/pages/bootcd .hiren.