You are on page 1of 5

Redactareaunei lucriri gtiinfifice

Sistemuleuropean(francez),recomandattradi{ional de Academia Romini

Norme de redactareo apqratului critic Si a bibliografiei unei lucrdri qtiinlifice

BIBLIOGMFIA: se intocmegte alfabetic, dupd numele autorilor, cu men{ionarea


opfionald(intre parantezedrepte) a anului in care a apdrutprima edilie a cdrfii; dup6
fiecaretitlu citat sepunepunct,ex.:

Blaga, Lucian, Experimentul gi spiritul matematic, Bucuregti, Editura


Humanitas,1998[re6el.

- titlul cdrlii se scrie cu litere cursive (italice), despdrlindu-seprin virguld atit de


numeleautorului,cit gi de indicaliilede editare;dupdfiecaretitlu citat sepunepunct.

- in canil antologiilor,numeleantologatoruluiesteurmat,intre paranteze,de indicafia:


(ed.),ex.:

Brunn, Alain (ed.), Z'euteur. Texteschoisis et presentds,Paris, Flammarion,


2001.

- numelede revisteqi ziare se scriu cu italice,iar titlurile articolelordin periodicesau


din culegerigi antologiide texte se dau cu caracterenormale,intre ghilimele,ex.:

cesereanu,Ruxandra,ooProvincia
cdrturarilor",inFamilia,nr.3-4/2003,p.11.

SAU:

Booth, wayne c.,"La seductionentreles lignes"in Alain Brunn (ed.),L'auteur.


Texteschoisisetpresentd,s,
Paris,Flammarion,200l.

APARATUL DE NOTE: este alcdtuit doar din note de subsol. Dupd fiecare notd se
pune punct. Se lasd intotdeaunaun spaliu intre numdrul notei gi corpul de text. Dacd
ddm in limba romdni citate din lucriri in alte limbi, in traducereanoastri, acestea
vor fi marcatein text cu not6, iar la subsol se va da versiuneaoriginald a citatului
tradus. Ideal este ea, la primul citat de acest fel, nota de subsol sd menfioneze:
"Citateledin lucrdrile in alte limbi decit limba romdndapar in traducereaautorului,
acolo unde nu se menlioneazdtraducdtorul.."Dacd ddm o traduceredeja apdrutdin
limba romdnd,menJion6mla subsolnumelerespectivuluiautor.

Abrevieri necesare?nredactareanotelor:

- prima ocurenldla note a unui autor,lucrdrietc.se dd complet,exactca in bibliografie


(mai pu{in numele, care se dd in ordinea obignuitd, fErd virguld, dupd modelul
Prenume Nume), cu menlionareaobligatoriea numdruluipaginii. De cite ori apareo
referinfdnou6,se dau in notdtoateindicafiiledin bibliografie.
- idem - inseamnd "acelagi autor" gi referd la autorul menfionat
in nota imediat
anterioard.Se folosegtedacdnumeleautoruluiesterecurent
in note consecutive.

mogtenirea so,', in Ruxandra Cesereanu


iune fn Romdnia: istoria tematicd a unui
n , 2 0 0 6 p, . 2 3 .
, EdituraHumanitas,2006,pp. 34_35.

- ibidem -inseamnd_"inacelagiloc" gi referdla lucrareagi pagina


men{ionatein nota
imediat anterioar5; dacd'referinla u"r"ugi lucrare, dar la o pagind diferitd, se
menfioneazdgi noul numdr de pagind "ri"(ex.
Ibidem, p. 34.).pentru c6 referdla un titlu
de operd,se dd cu caracterecuriiue (italice).-s.- iotor.gte
dacd numele operei este
recurentin note consecutive.De asemenea, se foloseqtegi pentru citareadocumentelor
utllizate anterior,Ibidem inlocuind arhiva, fondul, dosarul.'

23
Dennis Deletant, Teroareo comunistd in Romdnia. Gheorghiu-Dej
poli;ienesc, I94B-196L Traducere de Lucian Leugtean, si statul
cu o prefafd a autorului
yf:::\edilia in limba rom6nd,Iagi,Editurapolirom,2 001,p.77.
- 'Ibidem,p.79.
" AANP, Foyd_
lazd si Regim, dosar nr. F.N./1967-1968- registrul istoric
penitenciar,vol. I, f. l.
'"Ibidem"f.45.

- op.cit.- inseamnd'ooperacitatd",.,locul citat,, respectiv,,lucrarea


citatd,,,se dd cu
cursive pentru cd referd la o operd qi se foloseqtedaca utilizarea
lui idem, ibidem nu
esteposibild,pentru cd intre prima ocurenfda unui autor,
cu opera lui (in nota 2, sd
spunem),gi ocurenla.a doua a aceluiagi. autor,cu aceeagiop..a (in nota 5, de pildr),
existd notele 3 qi 4 care referd la altceva: ex.: la nota
2 avem Luciun blugu,
Expe,rimentulsi spiritul matematic,Bucuregti,Editura Humanitas,
r99g, p il.; lu
notele3 si 4 se trimite laal[i autori,iarnota 5 refinedoar:
Lucian Biaga,op.rit-p. :1.
utilizarea acesteitrimiteri esteposibildnumai dacdbibliografia
nu ,oi1in. mai multe
titluri ale aceluiagiautor!

'e Ion Bdlan,op. cit.,pp.234-236.

- apud - ?nseamnd.-"9uou" sau "dupd cum apare la,' gi se utilizeazd,pentrucitatele


preluate,adicd referd la un autor, operd,pagin^acitat(e)
i" un alt autor, operd,fagina,
careseafld in bibliografianoastrd,ex:

30
Johannwolfgang Goethe,zur Farbenrehre,rgr2, p.439,apud
Braga,Lucian,
Experimentulsi spiritur matematic,Bucuregti,Edituia Humanltas,
tel"t,'p.rm.
- cf' - inseamnd "confer" gi se referd la lucrarea sau lucrdrile
in care apare
argumentul (ideea,conceptul)pe careil susfinemin text, cu
cuvintelenoastre(sau?n
paraftazd,dar nu in citat), acolo unde operdmnota. De
exemplu, intr-o lucrare unde
sustinemideea cd autorul este o ficfiune, vom marca o notd, iar in corpul notei vom
da: Cf., urmat de numele unui singur autor, cu titlul operei (dupd modelul din
bibliografie) unde aparc aceastdidee, sau chiar a mai multor autori, cu operele lor,
undeideeaesteprezent5.Cu cf. menfionareapaginii saua paginiloresteopfionald.Nu
se folosegtecf. pentru a da in notd autorul gi opera din care este extras un citat din
textul nostru.Dacd vrem sd ddm referin(ele unui citat din text, nota va conline,fErd
altd menfiune,numele,titlul gi restulindicafiilordin bibliografie,cu numlrul paginii
menfionatobligatoriu.

- passim - inseamnd"fbrd loc precizat,in trecere" gi referd la la lucrareasau lucrdrile


in careapareargumentul (ideea,conceptul)pe careil suslinemin text, gi inseamnd
cd argumentulnu este precizat la o pagind anume.Nota va conline indicajia dupd
modelulbibliografic,dar in loc de pagindaparepassim

3sCristian
Vasile, Biserica ortodoxdtn primul deceniucomunist,2002,Editura
CurteaVeche,Bucuregti,p assim.

- (sic!) - se dd in corpul textului, dacdtrebuiesd citdm fragmentecare conlin gregeli


de gramaticd,de exprimare,anacronisme, inexactitdlirecunoscute
etc.

- dacd sunt necesareexplicafii in notd, intotdeanuase va pune punct dupd acestea.


Dac[ explicaliile provin dintr-o anumitdsursd,aceastase trece in paranteze,dupd care
sepunepunct.
86 De
aceeagi pdrere este gi Ion Ioanid care estima capacitateatotald a
penitenciaruluiAiud la peste5.000 de suflete.Tot Ioanid a observatcd ,,media
vdrstei la definulii din Zarcd"era mai mare decdr in oricare altd inchisoare" (Ion
Ioanid,op. cit.,pp.489, 550).

- pentru citarea unui documentpublicat, se trece volumul din care a fost preluat
documentul(cu toate regulile de citare), urmat de sursadocumentuluiintre paranteze,
EX:

87
Cartea Atbd a Securitdlii, vol. IV, pp. 431-432 (document din Arhivele
ServiciuluiRomdnde Informafii,fond "D", dos.I1.190,vol. 17,f. 7l).

- pentru citarea unui document de arhivd nepublicat, se trece arhiva (acronimul fbr[
puntcte),urmat de fond cu italice, de numdrul dosarului,volum (dacd este cazul),gi file
(f.) saufile (ff.); dacddosarul nu estenumerotat,dupd numdrul acestuiase scrie cu italice
dosar nenumerotat;dacddosarulnu are numdr,se scrieF.N (cu italice), ex:

tt
ANIC, Fond Partidul ComunistRomdn- Cancelarie, dosarnr. ll/1949, ff. 35-
3 5.
8e AANP,
Fond Pazd si Regim, dosar nr. F.N./1967-1968- registrul istoric
penitenciar,vol. I, f. 1.

- pentrusurselecitatede pe internet,ddm formatul:numeleautorului,prenumele,titlul


documentuluisaual lucrdrii complete(dacdesteaccesibil),urmatedeiextul
,,accesibil
online la adresa",protocolul gi adresa,caleade accessau directoarele(cu italice gi
underline),apoi data acces[rii intre parantezedrepte:
e0Penitenciarul
cu Regim de Moximd Siguranld Aiud, accesibilonline la adresa
http:/www. anp-j ust.ro/unitati/aiud.htm [23.04 .2007l.

OBSERVATII GENERALE: Textele vor fi culeseastfel: Word, font TimesNew Roman,


12,justified,distanfadintre rdnduri l,5,footnote (pentrunote),toatecu diacritice.Notele
se spafiazdla un r6nd, dar cu caracterede 10. Se va folosi ,,6" potrivit regulilor stabilite
de AcademiaRomdndin 1993.

Pentrughilimelese vor folosi: la deschidere,, ,la inchidere66;pentru ghilimeleledin


interiorulcitatelorse vor folosi: la deschidere
<<, la inchidere> .

Pentrude-a, s-a, l-a, le-au, Jean-Luc, 1939-1940,21decembrie-2gdecembrie 1943,


pp. 5-6 se va folosi linia obfinutd din tastaturd;pentru linia care marcheazdintreruperile
in text (linia de pauzd,-) seva folosi cratimalung6.

Sistemulutilizat trebuie sd fie acelaqide la inceputulpin[ la sfirgitul lucrdrii! V[ rog


sdnu vd abatelide la regulile stabilite.
Modgl:

Imediat dupd evenimentelede la 23 august 1944, o parte .dintre cei care erau
angrenafi,intr-un fel sau altul, in jocurile politicii de la Bucureqti', fie chiar gi simpli
spectatoriai vielii publice au infelescd regimul comunistse va instalaintr-un mod brutal
peste societatearomdneasc['.O ,,teorie a terorii" s-a instalat in numai doi ani d-upd
terminareardzboiului, astfel inc6t comunigtii, cu ,,sprijinul logistic Ai material"' al
aliafilor de la rdsdrit,a impus modelul totalitarprobat atdt de crud", in anii-din urmd,in
patria lui Stalin. infiinlarea, in 1948 (decretul 221 din 30 august 1948)s,a Direcliei
Generalea SecuritdliiPoporului,sub tutela Ministerului Afacerilor Interne,a avut rolul
de a inocula sentimentulfricii' gi a aducesub ascultare,prin intermediul instrumentelor
represive,poporul recent ocupat.Aga cum precizeazdactul de infiinfare, Securitateaavea
ca scop,,apdrarea cuceririlordemocraticegi asigurareasecuritdfiiRPR". Prin constituirea
DGSP' qi a Direcfiei Generalea Mililiei, s-a dezvoltatcadrul inifierii gi generalizdrii
represiunii8la nivelul ?ntregiisocietdfie.

' ANIC, Fond Partidul ComunistRomdn- Cancelarie,dosarnr. 1111949, ff. 35-35.


' Ibidem.dosarnr. 1211949. f .21.
3 Marius Oprea,
,,securitatea gi mogtenirea sa", in Ruxandra Cesereanu(coordonator), Comunism Si
represiunein Romdnia: istoriq tematicd a unuifratricid nalional, Iagi, Editura Polirom, 2006,p.23.
*
Idem, Zorba Si catedrala, Bucuregti,Editura Humanitas,p. 34.
5 Dennis Deletant, Teroarea comunistd tn Romdnia. Gheorghiu-Dej
Si statul polilienesc, 1948-1965,
Traducerede Lucian Leugtean,cu o prefa!6 a autorului pentru edi{ia in limba romdn6,Iagi, Editura Polirom,
2001, p. 7 7 .
" I bidem ,p .7 9 .
7
MariusOprea,Zorbasi ...,p.78.
8 DennisDeletant,op. cit., p. 67.
e
Sorin D. Ivdnescu,,,Direclii 9i obiectivein activitateaSecuritefii,1948-1958",in Anuarul Institutuluide
I storie,,A.D.Xenopol ", tom XLII, 2005, p. 434.