You are on page 1of 13

LPM267/1994

ID intern unic: 311636 Fişa actului juridic
Версия на русском

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 267
din 09.11.1994

privind apărarea împotriva incendiilor

Publicat : 17.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 15-16 art Nr : 144

MODIFICAT
LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529
LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
LPC333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773
LP240-XV din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557

LP934-XIV din 14.04.2000, MO70/22.06.2000
Legea nr.507-XIV din 14.07.99

NOTĂ:
În textul legii, cuvintele „pompieri şi salvatori” se înlocuiesc cu cuvintele „salvatori şi pompieri”, iar
cuvîntul „lucrător” se înlocuieşte cu cuvîntul „colaborator”, cu excepţia articolului 6 alineatul (1),
articolului 11 litera i), articolului 23 literele a) şi g), articolului 24 litera e), unde cuvîntul „lucrător” se
înlocuieşte cu cuvîntul „salariat” prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529
În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se
înlocuieşte cu sintagma “Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor
Interne" prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349

Parlamentul adoptă prezenta lege.
Legea de faţă stabileşte bazele juridice, economice şi sociale ale asigurării împotriva incediilor şi
protecţiei contra incediilor în republică şi reglementează relaţiile în domeniul luptei împotriva
incediilor.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Sistemul de apărare împotriva incediilor
Apărarea împotriva incediilor se realizează printr-un ansamblu de măsuri juridice, organizatorice,
economice, sociale şi tehnico-ştiinţifice, prin forţe şi mijloace destinate prevenirii şi stingerii incediilor,
prin acţiuni prioritare de intervenţie, de blocare şi salvare în caz de incendii şi avarii.
Articolul 2. Cadrul juridic
Cadrul juridic al activităţii de asigurare a apărării împotriva incediilor şi a protecţiei contra incediilor
se constituie din Constituţie, prezenta lege şi din alte acte normative.
Articolul 3. Administrarea publică în domeniul

asigură elaborarea formelor şi metodelor de exercitare a . precum şi cetăţenilor.6 al. Supravegherea şi controlul în domeniul apărării împotriva incendiilor (1) Supravegherea de stat asupra asigurării apărării împotriva incendiilor în localităţi şi la obiective este exercitată de organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor. Obligaţia de a asigura măsurile de apărare împotriva incendiilor revine conducătorilor. orăşenesc. Tipurile serviciilor de salvatori şi pompieri Activităţile de prevenire şi de stingere a incendiilor sînt realizate de următoarele tipuri de servicii de salvatori şi pompieri: a) serviciul de salvatori şi pompieri atestaţi. autorităţilor administraţiei publice locale. instituţii şi organizaţii indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare (denumite în cele ce urmează unităţi economice. ALE FACTORILOR DE DECIZIE ŞI ALE CETĂŢENILOR ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Articolul 7. b) determină obligaţiile organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor. Asigurarea apărării împotriva incendiilor Apărarea împotriva incendiilor este asigurată prin crearea de condiţii în localităţi şi la obiective care ar exclude riscurile de incendiu şi ar asigura protecţia oamenilor. apărării împotriva incediilor Administrarea publică în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor îi revine Guvernului.08 art.d) introdusă prin Legea nr.07. departamente şi unităţi economice. c) serviciul teritorial (raional. MO134-137/25. [Art. de sector) de salvatori şi pompieri. precum şi efectivul lui. Articolul 4. conform regulamentului.08. de întreprinderi.06. municipal. Articolul 5.529] [Lit.07. b) serviciul departamental de salvatori şi pompieri. (3) Şefii de unităţi economice au dreptul să-i remunereze pe membrii formaţiunilor benevole de pompieri. aprobat de Guvern. MO134-137/25. [Art. direcţiile prioritare şi principiile de activitate ale organelor şi subunităţilor serviciului de salvatori şi pompieri. dacă nu se stipulează altfel). Capitolul II OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE. să le acorde concedii suplimentare şi alte înlesniri pentru participare la lucrările de prevenire şi stingere a incediilor.08 art. e) stabileşte sarcinile. în instrucţiunile şi acordurile (contractele) de serviciu respective. valorilor spirituale şi materiale şi a mediului natural împotriva focului şi factorilor lui nocivi. (2) Controlul departamental asupra situaţiei din domeniul apărării împotriva incediilor este exercitat de ministere şi departamente.08. Această obligaţie trebuie să fie stabilită în regulile de apărare împotriva incendiilor.529] (2) Formaţiunile benevole de pompieri activează conform unui regulament. d) coordonează cercetările ştiinţifice în domeniul asigurării apărării împotriva incendiilor.5 în redacţia LP146-XVI din 27. Articolul 8.06. altor factori de decizie şi colaboratori de la ministere. Obligaţiile Guvernului (1) Guvernul: a) elaborează măsurile de asigurare a apărării împotriva incendiilor. Formaţiunile benevole de pompieri (1) Formaţiuni benevole de pompieri se organizează la unităţile economice care au 15 salariaţi şi mai mulţi. c) stabileşte modul de constituire a organelor şi subunităţilor serviciului de salvatori şi pompieri.507-XIV din 14. Direcţiei salvatori şi pompieri din componenţa Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne. de dezvoltare şi perfecţionare a bazei tehnico-materiale a serviciului de salvatori şi pompieri.(1) modificat prin LP146-XVI din 27.07.99] Articolul 6.

d) implementează realizările tehnico-ştiinţifice în sistemul de apărare împotriva incendiilor a obiectivelor. de sector) de salvatori şi pompieri. g) aprobă lista serviciilor cu plată. [Art. c) asigură realizarea oportună a măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform prescripţiilor. dispozitivelor şi instalaţiilor fabricate şi folosite în producţie. numirea şi destituirea din funcţie a şefului serviciului teritorial (municipal. antrenează unităţile economice la îndeplinirea măsurilor de apărărare împotriva incendiilor. prezintă pentru confirmare şefului Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne propuneri privind structura şi statele de personal. f) sprijină crearea de unităţi economice specializate în lucrări şi servicii pentru apărarea împotriva incendiilor. profilactice şi tehnico-ştiinţifice de asigurare a apărrii împotriva incendiilor.08. capacitatea localităţilor şi obiectivelor de prevenire şi stingere a incendiilor.07.08 art.10 lit. contribuie la crearea formaţiunilor benevole de pompieri. prestate de serviciul de salvatori şi pompieri. norme.a) modificată prin LP146-XVI din 27.507-XIV din 14. b) elaborează măsuri organizatorice.05. avizelor şi avertismentelor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.06. e) asigură pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul apărării împotriva incendiilor. conform standardelor unice. h) stabileşte modul de constituire a fondurilor de apărare împotriva incendiilor. b) antrenează organizaţiile de cercetări ştiinţifice şi de proiectare la soluţionarea problemelor ce ţin de protecţia obiectivelor contra incendiilor.a) în redacţia Legii nr. Articolul 10.07. MO94-96/30.99] b) verifică gradul de siguranţă la incendiu. de sector) de salvatori şi pompieri. fără plată. tehnice şi inginereşti de apărare împotriva incendiilor la obiective şi asigură realizarea lor.12.349] Articolul 9. d) asigură includerea reglementărilor de apărare împotriva incendiilor în standarde. în fabricarea tehnicii de intervenţie la incendiu şi a utilajului tehnic pentru stingerea incendiilor. reguli şi instrucţiuni. [Art. controlează modul în care acestea sînt respectate la proiectarea. la instruirea şi asigurarea lor tehnico-materială.supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor. Obligaţiile şefilor şi altor factori de decizie din unităţile economice Şefii şi alţi factori de decizie din unităţile economice: a) asigură apărarea împotriva incendiilor şi regimul de protecţie contra incendiilor la obiective. susţin activitatea de inventator şi raţionalizator în domeniul asigurării securităţii oamenilor împotriva pericolelor de incendiu şi minimalizării riscurilor de incendiu la procesele tehnologice din . reconstrucţia şi exploatarea obiectivelor. Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale Autorităţile administraţiei publice locale: a) asigură îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul din subordine.08 art.529] [Lit. precum şi a condiţiilor sociale pentru colaboratorii acestuia. (2) Lista acţiunilor (serviciilor) ce urmează a fi prestate în mod obligatoriu. persoanelor fizice şi juridice de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne se stabileşte prin lege. Articolul 11. MO134-137/25. condiţii tehnice. contribuie la crearea bazei tehnico-materiale a acestui serviciu. materialelor. stabileşte fondul de retribuire a muncii şi alte fonduri pentru întreţinerea serviciului teritorial (municipal. Obligaţiile ministerelor şi departamentelor Ministerele şi departamentele: a) elaborează măsuri organizatorice.8 în redacţia LP280-XVI din 14. c) mobilizează cetăţenii la prevenirea şi stingerea incendiilor. construcţia.07. c) asigură cercetarea proprietăţilor de inflamare şi explozie ale substanţelor. cu condiţia că acestea nu poartă un caracter obligatoriu.

instruirea privind modul de intervenţie la incendiu. conform normativelor aprobate. actele privind incendiile şi efectele lor. Obligaţiile cetăţenilor (1) Fiecare cetăţean este obligat să cunoască şi să îndeplinească reglementările de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă şi la domiciliu. informaţii despre gradul de siguranţă la incendiu a obiectivelor şi a producţiei fabricate.08 art.07.08. cu reparaţia pagubelor materiale. reconstrucţia. precum şi la fabricarea. tehnica de intervenţie la incendiu. (2) Proprietarii de case şi locatarii sînt obligaţi să ofere factorilor de deizie din serviciul de salvatori şi pompieri.529] [Art. să acorde ajutorul posibil la prevenirea şi stingerea incendiilor. la cererea organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.06.07. h) menţin în stare de funcţionare sistemele automate de prevenire a incendiilor. MO134-137/25.14 al. [Art. subunităţi specializate. denumite în continuare subunităţi.07.08 art.08 art. detaşamente. Activitatea şi structura serviciului de salvatori şi pompieri (1) Serviciul de salvatori şi pompieri este un organ de stat ale cărui funcţii constau în stîngerea incendiilor. exercitarea supravegherii de stat asupra asigurării apărării împotriva incendiilor şi în alte acţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor. (2) Serviciul de salvatori şi pompieri face parte din Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne şi se constituie din direcţii. MO134-137/25. MO94-96/30.349] Articolul 12.14 al. membrilor formaţiunilor benevole de pompieri posibilitatea de a efectua.i) modificată prin LP146-XVI din 27. e) asigură executarea şi respectarea reglementărilor de protecţie contra incendiilor din standarde şi condiţii tehnice. reutilarea tehnică şi repararea obiectivelor.(2) în redacţia LP146-XVI din 27. f) alocă mijloace pentru întreţinerea şi dezvoltarea serviciului intern de salvatori şi pompieri. conform unor programe speciale.08. Capitolul III SERVICIUL DE SALVATORI ŞI POMPIERI Articolul 14.05.11 în redacţia LP280-XVI din 14.529] (4) Mobilizarea forţelor şi mijloacelor serviciului de salvatori şi pompieri la acţiuni neprevăzute de prezenta lege este interzisă. a normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor la proiectarea.07.11 lit. i) iau măsurile necesare ca salariaţii să însuşească regulile de apărare împotriva incendiilor şi îi atrag să participe la prevenirea şi stingerea incendiilor. MO134-137/25.08 art. deblocare şi salvare în caz de incendii.(3) exclus prin LP146-XVI din 27. în modul stabilit. transportarea şi utilizarea producţiei. k) iau măsuri faţă de acei care încalcă normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor.06. Articolul 13. sancţionează.12. utilajul tehnic pentru stingerea incendiilor şi nu permit utilizarea lor în alte scopuri decît cele destinate.529] j) prezintă. Principiile fundamentale ale activităţii serviciului de salvatori şi pompieri . [Art. Însuşirea reglementărilor de apărare împotriva incendiilor În instituţiile de învăţămînt de toate treptele trebuie să fie organizată însuşirea reglementărilor de apărare împotriva incendiilor. persoanele vinovate de izbucnirea incendiilor. [Art. unităţi de salvatori şi pompieri. nu permit accesul la locul de muncă al persoanelor care nu au făcut instructajul în prevenirea şi stingerea incendiilor. g) creează formaţiuni benevole de pompieri şi asigură activitatea lor.producţie. controlul tehnic de specialitate al locuinţelor şi construcţiilor auxiliare. în modul stabilit de legislaţie. executarea acţiunilor de intervenţie.08. Articolul 15. construcţia.06.

f) să mobilizeze forţele şi mijloacele unităţilor economice.529] (2) Funcţiile de bază ale subunităţilor serviciului de salvatori şi pompieri sînt: a) prevenirea şi stingerea incendiilor.07. c) să limiteze sau să interzică temporar circulaţia mijloacelor de transport. tehnică specială de intervenire la incendiu. publicitatea. utilaj tehnic pentru stingerea incendiilor şi executarea lucrărilor prioritare de salvare şi deblocare.7 titlul în redacţia LP146-XVI din 27. Articolul 16.07. prin aplicarea mijloacelor de stingere. să-i impună a părăsi anumite locuri. elementele de construcţie care le îngrădesc pătrunderea. prin alte acţiuni şi nici pentru faptul că factorii de decizie din unităţile economice şi cetăţenii nu respectă reglementările standardelor. precum şi accesul cetăţenilor la sectoare aparte din localitate sau la anumite obiective.08. precum şi ale formaţiunilor militare. Drepturile colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri În timpul singerii incendiilor şi lucrărilor de deblocare şi salvare colaboratorii din serviciul de salvatori şi pompieri au dreptul: a) să intre nestingherit la orice oră de zi sau noapte în toate localurile unităţilor economice. să demonteze şi să demoleze construcţii. se include în vechimea de muncă în condiţii . Articolul 17. MO134-137/25.529] (1) Subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri au personal.08 art. Subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri [Art. Modul şi condiţiile satisfacerii serviciului în cadrul serviciului de salvatori şi pompieri (1) Modul şi condiţiile satisfacerii serviciului în cadrul serviciului de salvatori şi pompieri corespund prevederilor Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.05.08. pentru supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor şi organizarea stingerii incendiilor în localităţi şi la obiective.08 art. c) acordarea de prim ajutor sinistraţilor. demontarea construcţiilor. lit. iar în timpul stingerii incendiului cu o durată de peste cinci ore să-i asigure cu alimente şi încăperi pentru odihnă.(1) modificat prin LP146-XVI din 27. d) să se folosească nestingherit de mijloacele de telecomunicaţie ale unităţilor economice şi ale cetăţenilor. echipament. normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor. [Art. Răspunderea serviciului de salvatori şi pompieri (1) Factorii de decizie şi colaboratorii din subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri poartă răspundere.17 al.18 în redacţia LP280-XVI din 14.08. (2) Durata serviciului în condiţii de risc sporit şi nocivitate profesională. MO94-96/30. în conformitate cu legislaţia în vigoare.06.12.c) modificată prin LP146-XVI din 27. tehnică. mijloace de telecomunicaţii etc. combustibil şi librifianţi. [Art. b) salvarea oamenilor.349] Articolul 19. în caz de necesitate. MO134-137/25.06. MO134-137/25.529] Articolul 18. e) să primească de la factorii de decizie de la obiectivul la care s-a produs incendiul sau avaria informaţiile necesare executării eficiente a acţiunilor de intervenţie. (2) Factorii de decizie şi colaboratorii din subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri nu poartă răspundere pentru prejudiciul adus la stingerea incendiilor. deblocare şi salvare. [Art. resurse umane.08 art. conducerea unică. Principiile fundamentale ale activităţii serviciului de salvatori şi pompieri sînt: legalitatea. respectarea intereselor cetăţenilor şi ale statului. precum şi a serviciului în zone cu condiţii ecologice şi de altă natură nefavorabile.08 art. precum şi în locuinţele şi construcţiile auxiliare ale cetăţenilor. să întreprindă alte acţiuni în executarea acestor lucrări.07. de deblocare şi salvare.(2). b) să forţeze.07. g) să ceară autorităţilor administraţiei publice locale şi unităţilor economice să le acorde gratuit substanţe de stingere.17 al.06. uşile şi geamurile.93-XVI din 5 aprilie 2007.

08.529] (6) Inspectorii de stat pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor sînt reprezentanţii puterii. şefii de servicii şi de secţii ai Direcţiei salvatori şi pompieri sînt inspectori superiori de stat ai Republicii Moldova pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor. [Art. căruia i se subordonează toate subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri.06. subunităţile serviciului de salvatori şi pompieri din localităţi. Organ central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor este Direcţia salvatori şi pompieri.22 al.avantajoase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.22 al.529] Articolul 20.06.06.08 art. precum şi comandanţii de subunităţi sînt inspectori superiori de stat (ai raionului.(3-5) în redacţia LP146-XVI din 27. [Art. MO134-137/25.07.08 art.07. (3) Şeful Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne este Inspector principal de stat al Republicii Moldova pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor. iar organe locale sînt secţiile şi serviciile supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.08. este şef adjunct al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.08. oraşului. [Art. [Art. Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor se constituie din organ central şi organe locale. avizele.(51-52) introduse prin LP146-XVI din 27. subordonate Direcţiei salvatori şi pompieri. Remunerarea muncii Remunerarea muncii colaboratorilor serviciului de salvatori şi pompieri se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Conducerea acţiunilor de stingere a incendiilor şi lucrărilor prioritare de deblocare şi salvare (1) Conducerea forţelor şi mijloacelor la incendii şi avarii.08 art. (3) Este interzisă greva colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri ca mijloc de soluţionare a conflictelor colective de muncă. din oficiu.20 în redacţia LP146-XVI din 27. avertismentele. Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor (1) Supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor este exercitată de organele serviciului de salvatori şi pompieri. hotărîrile şi procesele-verbale emise de organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor sînt obligatorii ministerelor.19 în redacţia LP146-XVI din 27. MO134-137/25. sectorului) pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor. sectorului. totodată. MO134-137/25.06. Articolul 22. forţele de întărire sosite la stingerea incendiului sau lichidarea urmărilor avariei. precum şi de la obiective. (52) Alţi colaboratori ai organelor locale ale supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor sînt inspectori de stat (ai oraşului. pînă la momentul în care comisiile pentru situaţiile excepţionale încep să funcţioneze. departamentelor. [Art.07. (2) Persoana care conduce acţiunile de stingere a incendiului şi lucrările prioritare de deblocare şi salvare este un conducător unic. este exercitată de către un factor de decizie din serviciul de salvatori şi pompieri care este conducătorul acţiunilor de stingere a incendiilor şi a lucrărilor prioritare de deblocare şi salvare. MO134-137/25.08 art.529] (2) Factorii de decizie din serviciul de salvatori şi pompieri care exercită supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor sînt independenţi în exercitarea funcţiei şi se conduc de legi.06. (7) Prescripţiile. (3) Nici un factor de decizie nu are dreptul imixtiunii în acţiunile persoanei care conduce acţiunile de stingere a incendiului şi lucrările prioritare de deblocare şi salvare sau să anuleze ordinele şi dispoziţiile acesteia privitoare la administrarea de forţe şi mijloace.529] (51) Şefii de direcţii şi de secţii situaţii excepţionale. (4) Şeful adjunct. normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor. .08 art. MO134-137/25.22 al.08. precum şi de standardele. (5) Alţi colaboratori ai Direcţiei salvatori şi pompieri sînt inspectori de stat ai Republicii Moldova pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor. raionului) pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor.07.529] Articolul 21.08. municipiului.07. iar şeful Direcţiei salvatori şi pompieri este adjunctul Inspectorului principal de stat al Republicii Moldova pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor şi.(1) modificat prin LP146-XVI din 27.

speciale (operative) şi suplimentare. Clasificarea obiectivelor (1) Obiectivele.(7) modificat prin LP146-XVI din 27. Contestarea dispoziţiilor. construcţia. precum şi persoanele fizice.g) modificată prin LP146-XVI din 27. normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor. (3) La obiectivele de grupa a doua se raportează întreprinderile industriale. Clasificarea controalelor tehnice de specialitate (1) Controalele tehnice de specialitate se clasifică în controale planificate.23 lit. g) să acorde ajutor ministerelor. standardele.06. [Art. Articolul 232.08 art. unităţilor economice în organizarea însuşirii de către salariaţi a normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor. MO134-137/25. hotărîrilor şi proceselor-verbale nu sistează acţiunea lor. avertismentelor. (2) Controalele complexe prevăd testarea stării de apărare împotriva incendiilor în organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi în obiectivele subordonate acestora. (4) Controalele speciale (operative) se exercită. MO134-137/25. respectă prezenta lege. (2) La obiectivele de grupa întîi se raportează obiectivele de importanţă majoră ale statului.07. norme şi reguli ce conţin reglementări de apărare împotriva incendiilor. alte autorităţi şi instituţii. considerîndu-se parte componentă a controlului detaliat. Articolul 23. se clasifică în obiective de grupele întîi.unităţilor economice. . factorii de decizie. iar la controalele suplimentare . (5) Controalele de verificare prevăd verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite în prescripţiile şi propunerile organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.08. [Art. întreprinderile industriale şi cele agricole mari. condiţii tehnice. altor autorităţi şi instituţii. precum şi cele care prezintă o valoare deosebită din punct de vedere cultural.08 art. [Art. precum şi cetăţenilor.07. precum şi în localităţi. f) să participe la activitatea comisiilor de stat şi de lucru care primesc în exploatare obiectivele noi. luîndu-se în considerare caracterul sezonier. MO134-137/25. pe măsura necesităţii.08.23 lit.06. Ele pot fi modificate sau anulate numai de factorul de decizie ieraric superior al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor sau de instanţa de judecată. unităţile economice. a modului de întreţinere a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor.529] Articolul 231.529] b) să contribuie la elaborarea normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor. reconstrucţia şi reutilarea tehnică a obiectivelor. Controalele în cauză au drept scop verificarea selectivă a stării de apărare împotriva incendiilor a clădirilor şi încăperilor.08 art. (3) Controalele detaliate prevăd testarea întregului complex de măsuri în vederea asigurării apărării împotriva incendiilor a unităţilor economice şi a obiectivelor. alte categorii de salariaţi.a) modificată prin LP146-XVI din 27. d) să informeze populaţia despre siguranţa la incendiu a obiectivelor. să facă avize asupra proiectelor de standarde.07.Obligaţiile organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor sînt obligate: a) să supravegheze modul în care ministerele. de telecomunicaţii etc. sub conducerea colaboratorilor Direcţiei salvatori şi pompieri.22 al.controalele de verificare. unităţile economice şi persoanele fizice respectă reglementările de apărare împotriva incendiilor la proiectarea.529] (8) Organelesupravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor conlucrează cu alte organe ale supravegherii de stat. în funcţie de importanţa lor şi de gradul pericolului de incendiu. La controalele planificate se raportează controalele tehnice de specialitate complexe şi cele detaliate. obiectivele de comerţ.06.08. particularităţile obiectivelor şi incendiile produse. Obiectivele de grupa întîi se supun controlului obligatoriu detaliat o dată în cinci ani din partea colaboratorilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor. e) să acorde ajutor formaţiunilor benevole de pompieri în organizarea lucrărilor de profilaxie şi a pregătirii de luptă. a doua şi a treia. c) să exercite un control selectiv asupra modului în care organizaţiile de proiectări şi construcţii. obiectivele cu un flux mare de persoane. cu participarea specialiştilor altor organe de supraveghere.

precum şi să întocmească procese-verbale şi să emită dispoziţii privind suspendarea lucrului la obiectiv (în sectorul de producţie. [Art. g) să elaboreze norme şi reguli de apărare împotriva incendiilor.08. construcţiei. precum şi despre incendii şi consecinţele lor.06. (4) La obiectivele de grupa a treia se raportează clădirile locative (cu excepţia clădirilor cu zece şi mai multe etaje). normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor. h). gheretele. în conformitate cu legislaţia în vigoare. de agrement. şi la controlul asupra modului în care sînt respectate standardele. iar în cazul unui pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea oamenilor. în baza hotărîrii judecătoreşti. specialişti din organizaţiile de cercetări ştiinţifice şi de proiectare. la efectuarea testelor privind siguranţa la incendiu. Drepturile organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor Organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor au dreptul: a) să efectueze la orice oră de zi sau de noapte controlul tehnic de specialitate la obiective. la agregat etc. a cauzelor şi condiţiilor care ar putea conduce la izbucnirea incendiului.depozitele şi bazele. MO134-137/25.07. în formă de amendă. normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor. standardelor.e) modificată prin LP146-XVI din 27. sancţiuni. avertismente. c) să verifice gradul de pregătire a specialiştilor din economia naţională şi a persoanelor fizice în materie de apărare împotriva incendiilor.imediat şi cu adresarea. la distrugerea valorilor materiale.231 -232 introduse prin LP146-XVI din 27. MO134-137/25. în modul stabilit. întovărăşirile pomicole. e) să antreneze.07. norme şi reguli. factorilor de decizie şi persoanelor fizice pentru nerespectarea sau neîndeplinirea standardelor. i) să suspende. iar în caz de necesitate. administrative. cu respectarea prevederilor lit. Controlul pe timp de noapte al caselor.24 lit. să emită dispoziţii. ingineri. ). tehnicieni şi alţi salariaţi de la obiective la elaborarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. pentru mediul înconjurător şi valorile materiale . să coordoneze documentele normative în domeniul apărării împotriva incendiilor. precum şi să suspende lucrările de construcţie şi reconstrucţie a obiectivelor dacă s-au constatat abateri de la documentaţia de proiect şi deviz sau dacă nu sînt respectate reglementările de apărare împotriva incendiilor care se conţin în standarde. construcţiilor şi apartamentelor individuale este interzis. cooperativele de garaje. d) să ceară ministerelor. la periclitarea vieţii şi sănătăţii oamenilor. normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor. Obiectivele de grupa a treia se supun controlului detaliat selectiv. b) să verifice la obiective în ce stare se află mijloacele de protecţie contra incendiilor. sectorului de producţie sau agregatului în caz de depistare a încălcărilor reglementărilor de apărare împotriva incendiilor.08 art. în termen de 3 zile lucrătoare. prescripţiilor şi avizelor. în funcţie de situaţia creată. Obiectivele de grupa a doua se supun controlului detaliat o dată în trei ani din partea colaboratorilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor. parcările deschise destinate transportului individual.529] Articolul 24.08 art. conform lit. altor autorităţi şi instituţii. instituţiile de învăţămînt. j) să aplice.529] f) să prezinte propuneri referitoare la pregătirea actelor legislative şi a altor acte normative privind asigurarea apărării împotriva incendiilor. avize şi recomandări privind lichidarea încălcărilor prezentei legi. din partea colaboratorilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor. clădirile locative cu zece şi mai multe etaje şi alte obiective ce nu fac parte din grupa întîi. pe măsura necesităţii. însă nu mai des decît o dată pe an. încăperii. i) a prezentului articol şi a următoarelor principii: . culturale. h) să suspende total sau parţial lucrul unităţii economice (a unei lucrări aparte). precum şi capacitatea de luptă a formaţiunilor benevole de pompieri. . să interzică exploatarea clădirii. în instanţa judecătorească privind confirmarea legalităţii suspendării. garajele individuale şi alte obiective de proporţii mici.legalitatea şi respectarea competenţei stabilite de lege. [Art.06. întreprinderile agricole. de asanare. condiţiilor tehnice. unităţilor economice informaţii şi documente despre siguranţa la incendiu a obiectivelor şi a producţiei fabricate.08.

k) să efectueze. [Art. la solicitarea persoanelor juridice sau fizice. b) mijloacelor primite pe bază de contract sau obţinute din prestarea altor servicii.06. . Asigurarea financiară şi tehnico-materială Asigurarea financiară şi tehnico-materială a serviciului de salvatori şi pompieri se efectuează din contul: a) bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. . departamente şi unităţi economice şi se compune din subunităţi care au efectiv. în condiţiile legii. [Art. tehnică de intervenţie la incendiu şi utilaj tehnic pentru stingerea incendiilor. în conformitate cu legea. Asigurarea împotriva incendiilor Modul de asigurare împotriva incendiilor se stabileşte în conformitate cu legislaţia cu privire la asigurări. în modul stabilit de Guvern. MO94-96/30. destinate stingerii incendiilor la obiectivele din paza lui. factorilor de decizie din unităţile economice etc.neadmiterea aplicării sancţiunilor care nu sînt stabilite de lege.08 art.349] Articolul 26. MO134-137/25. Articolul 29.dreptul de a ataca acţiunile organului de control. Capitolul IV ADMINISTRAREA PUBLICĂ A SISTEMULUI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Articolul 28.prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului.07. altor autorităţi şi instituţii. l) să prezinte ministerelor. MO94-96/30.08. (2) Principalele funcţii ale serviciului departamental de pompieri sînt: a) prevenirea şi stingerea incendiilor.12.05.(23)-(25) în redacţia LP280-XVI din 14. a persoanelor care încalcă sistematic sau grav reglementările de apărare împotriva incendiilor sau care se eschivează de la executarea prescripţiilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor. instituţiile şi unităţile economice sînt obligate să prezinte. în favoarea persoanei.07. .(28)-(29) în redacţia LP280-XVI din 14.12.349] Articolul 30. [Art. Asigurarea cu echipament şi raţie alimentară Colaboratorii serviciului de salvatori şi pompieri sînt asiguraţi cu echipament şi raţie alimentară din contul mijloacelor bugetului de stat în conformitate cu Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. propuneri privind destituirea. c) altor surse conform legii.26 în redacţia LP146-XVI din 27. (3) Asigurarea financiară şi tehnico-materială a serviciului departamental de pompieri se face din contul ministerelor. . Evidenţa de stat a incendiilor (1) Evidenţa de stat a incendiilor şi a consecinţelor acestora este ţinută de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.529] Articolul 27. Asigurarea tehnico-ştiinţifică Asigurarea tehnico-ştiinţifică a apărării împotriva incendiilor constituie una din direcţiile prioritare ale ştiinţei şi se realizează prin intermediul unui organ de coordonare creat pe lîngă serviciul de salvatori şi pompieri. alte autorităţi. departamentelor şi unităţilor economice respective.tratarea dubiilor. (2) Ministerele.efectuarea cheltuielilor de control din contul statului.08 art.07. c) acordarea primului ajutor victimelor.05. organelor teritoriale ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne informaţii despre incendiile care au izbucnit la obiective şi pe teritoriul din subordinea lor. în conformitate cu legislaţia în vigoare. . Articolul 25.93-XVI din 5 aprilie 2007.08 art. b) salvarea oamenilor. cercetarea cazurilor de incendiu. . Serviciul departamental de pompieri (1) Serviciul departamental de pompieri se creează la ministere. apărute la aplicarea legislaţiei.

Articolul 32. reguli. [Art. asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor.05.1592-XIII din 27.07.34 completat prin Legea nr.09. metodică şi informativă editată în republică în domeniul proiectării. proceselor tehnologice şi instalaţiilor tehnice trebuie să conţină informaţii obiective şi exhaustive privitoare la asigurarea apărării împotriva incediilor şi a măsurilor de protecţie contra incendiilor. (2) Literatura ştiinţifică.2000. să plaseze şi să transmită gratuit pentru populaţie informaţii privind apărarea împotriva incendiilor.33 modificat prin LPC333/24. 34 alin. Producerea tehnicii de intervenţie la incendiu şi a mijloacelor de protecţie contra incendiilor (1) Tehnica de intervenţie la incendiu.03. norme. MO94-96/30. Informarea populaţiei în problemele apărării împotriva incendiilor (1) Mijloacele de stat de informare publică sînt obligate. Sistemul de norme şi standarde în domeniul apărării împotriva incendiilor (1) Reglementările de apărare împotriva incendiilor sînt stabilite în standarde.98] [Alin.32 în redacţia LP280-XVI din 14. MO200/19. Protecţia juridică şi socială Protecţia juridică şi socială a colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri se efectuează în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea cu privire la protecţia socială şi juridică a militarilor şi a . Certificarea producţiei şi mărfurilor (1) Producţia şi mărfurile a căror utilizare poate prezenta risc de incendiu ce ar periclita viaţa.08 art.493-XIV din 09. MO70/22.03.04. (3) Standardele.2 exclus prin L934/14. construcţiilor.349] Articolul 33. precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz de incendiu se eliberează în conformitate cu Legea nr. Acordarea licenţelor Licenţele pentru montarea şi/sau reglarea.(2) prin Legea nr.34 pentru anul 1999 prin Legea nr.07.2000] [Alin. în mod obligatoriu. (3) Nomenclatorul producţiei şi mărfurilor pasibile de certificare pe linia conformităţii lor cu reglementările de apărare împotriva incendiilor.98] [Se suspendă în anul 1998 acţiunea art. normele şi regulile care vizează reglementările de apărare împotriva incendiilor urmează să fie coordonate. precum şi modul de certificare sînt stabilite prin lege.773] Articolul 34.2 art.97] Articolul 35.07. utilajul tehnic pentru stîngerea incendiilor. cu organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.216-XIV din 12.(2) prin Legea nr. pe linia conformităţii lor cu reglementările de apărare împotriva incendiilor. sănătatea sau bunurile persoanelor fizice şi ar aduce prejudicii mediului înconjurător sînt certificate. art.03. (2) Executarea reglementărilor din sistemul de norme şi standarde în domeniul apărării împotriva incendiilor este obligatorie. Articolul 31.98] [Se suspendă în anul 1997 acţiunea art.34 al.2 art.12. zidirii şi exploatării clădirilor.06. la cererea organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.02.96-XIV din 16. în alte documente şi constituie un sistem de norme şi standarde în domeniul apărării împotriva incendiilor. Capitolul V GARANŢIILE PROTECŢIEI JURIDICE ŞI SOCIALE A COLABORATORILOR DIN SERVICIUL DE SALVATORI ŞI POMPIERI Articolul 36.34 alin. [Art.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate. Comercializarea producţiei şi a mărfurilor fără certificat şi marcă ce ar dovedi conformitatea lor cu reglementările stabilite este interzisă.1127-XIII din 21. [Art.2 art.99] [Se suspendă acţiunea alin.07. precum şi cele importate. în modul stabilit.12. principalele mijloace de protecţie contra incendiilor se produc în baza comenzii de stat. producţiei. (2) Sînt pasibile de certificare pe linia conformităţii cu reglementările de apărare împotriva incendiilor producţia şi mărfurile fabricate în Republica Moldova.34 completat prin Legeanr.

dacă acţiunea săvîrşită reieşea în mod obiectiv din informaţia despre faptele şi circumstanţele de care dispunea colaboratorul din serviciul de salvatori şi pompieri.2000.41 pentru anul 1999 prin Legea nr. (2) Pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime. 41 alin.2000] [Vezi Legea Parl.04. a întreprins toate măsurile posibile pentru a preveni consecinţele negative. Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea colaboratorului din serviciul de salvatori şi pompieri (1) Colaboratorul din serviciul de salvatori şi pompieri se supune.membrilor familiilor lor.216-XIV din 12.06. Articolul 39.04.07. Articolul 37. MO70/22. pentru anul 1999 prin Legea nr. Persoana. precum şi alte acţiuni care îl împedică să-şi exercite funcţiile sau datoria de serviciu.04.2000] [Se suspendă acţiunea alin.41.07.4 art. administrativă sau penală pe care a săvîrşit-o în situaţie de risc profesional justificat.96] Articolul 41.529] [Art. (3) Insultarea colaboratorului din serviciul de salvatori şi pompieri.96-XIV din 16. MO134-137/25. violentarea sau atentarea la viaţa lui. conform normelor stabilite de legislaţie.12. în exerciţiul funcţiunii.03. însă ca urmare a unei afecţiuni din perioada satisfacerii serviciului.97] (2) În cazul în care colaboratorul din serviciul de salvatori şi pompieri şi-a pierdut viaţa în exerciţiul funcţiunii. 41 alin. colaboratorul serviciului de salvatori şi pompieri beneficiază lunar de mijloace de întreţinere pînă la restabilirea capacităţii de muncă. nr. [Art. [Art. Dreptul la risc profesional (1) Nu constituie o contravenţie acţiunea colaboratorului din serviciul de salvatori şi pompieri. MO70/22. familiei celui căzut i se menţine dreptul de a primi spaţiu locativ în temeiurile existente la data luării lui la evidenţă şi cel tîrziu la un an de la data la care acesta şi-a pierdut viaţa.(2) prin Legea nr. Articolul 38. MO70/22. (2) În cazul în care colaboratorul din serviciul de salvatori şi pompieri primeşte de la şefi şi de la alţi factori de decizie ordine şi indicaţii ce contravin legii. se pedepsesc în conformitate cu legislaţia în vigoare.2000. Nimeni altul nu are dreptul de imixtiune în activitatea lui. chiar dacă are elementele acţiunilor pentru care este stabilită răspunderea disciplinară. el este obligat să se conducă numai de lege.2000] [Se suspendă acţiunea alin.08 art.1127-XIII din 21. Protecţia juridică (1) Colaboratorul din serviciul de salvatori şi pompieri este persoană inviolabilă şi se află sub protecţia statului. Asigurarea de stat şi plăţile de compensare în caz de deces sau de mutilare (1) Colaboratorii serviciului de salvatori şi pompieri sînt supuşi asigurării obligatorii de stat în conformitate cu Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. Asigurarea cu spaţiu locativ (1)Colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri li se acordă de către autorităţile administraţiei publice locale spaţiu locativ sub formă de apartament sau casă.216-XIV din 12. a cetăţenilor care trec pregătirea militară. cel mult după trei ani.08. (2) Riscul se consideră justificat.41 al. După expirarea acestui termen i se stabileşte pensie de invaliditate [Art.2 art. dar nu mai mult decît pe parcursul a zece ani. onoarea şi demnitatea lui sînt ocrotite de lege.41 al.4 exclus prin L934/14.(2) prin Legea nr.98] [Se suspendă în anul 1997 acţiunea art.2000.12. (2) În caz de invaliditate survenită în perioada satisfacerii serviciului sau cel mult peste trei luni de la eliberarea din serviciu ori după expirarea acestui termen.06. cu exepţia plăţii pentru] [spaţiul locativ.98] . colaboratorii din serviciul de salvatori şi pompieri au dreptul de a se adresa în instanţa de judecată. ameninţarea.93-XVI din 5 aprilie 2007.98] [Se suspendă în anul 1998 acţiunea art.06. doar şefului său direct şi nemijlocit.(2) excluse prin L934/14.07.(4) excluse prin L934/14. iar ofiţerilor cel mult după un an de la numirea lor în funcţie. opunerea de rezistenţă. de a întemeia şi de a se afilia la sindicate.06. Articolul 40.40 în redacţia LP146-XVI din 27.40 al. iar scopul legitim nu putea fi atins prin acţiuni nelegate de risc şi colaboratorul din serviciul de salvatori şi pompieri care a comis riscul.952-XIII din 19.

08.952-XIII din 19. [Vezi Legea Parl.07. [Art.(4) cu excepţia] [plăţii pentru spaţiu locativ.06. MO134-137/25.08 art. (3) Ocrotirea sănătăţii colaboratorilor serviciului de salvatori şi pompieri se efectuează în conformitate cu Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 41 alin. privind protecţia juridică şi socială a colaboratorului din serviciul de salvatori şi pompieri. Garanţii sociale (1) Colaboratorilor serviciului de salvatori şi pompieri li se acordă concediu de odihnă anual în conformitate cu Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.44 alin. Drepturile colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri în delegaţie Colaboratorul din serviciul de salvatori şi pompieri în delegaţie beneficiază de dreptul de a procura peste rînd bilete la toate tipurile de transport.96] Articolul 47.07.06.96] Articolul 43.1544-XII din 25 iunie 1993.08.96] Articolul 42. nr. MO134-137/25.529] [Vezi Legea Parl. precum şi de dreptul de cazare la hotel în baza legitimaţiei de serviciu.44 pentru anul 1999 prin Legea] [nr. Articolul 48.07.04.45-46 excluse prin LP146-XVI din 27.43 în redacţia LP146-XVI din 27.529] Articolul 44. Asigurarea cu telefon Colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri li se instalează telefon la domiciliu în decursul a şase luni de la data depunerii cererii. [Se suspendă în anul 1998 acţiunea art.529] Articolul 50.216-XIV din 12. nr. MO134-137/25.96-XIV din 16. [Art.07.08 art.08 art. Dreptul la compensaţie pentru transport [Al. Stimularea colaboratorilor din serviciul salvatori şi pompieri Stimularea colaboratorilor din serviciul salvatori şi pompieri se efectuează în conformitate cu Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. prevăzute de prezenta lege.(1)] [prin Legea nr.2000] [Se suspendă acţiunea alin. Articolul 49.2000. libertăţile şi .07. neprevăzute de prezenta lege.07.06.06. Repararea prejudiciului adus de colaboratorii din serviciul de salvatori şi pompieri În cazul în care colaboratorii din serviciul de salvatori şi pompieri încalcă drepturile.96-XIV din 16.93-XVI din 5 aprilie 2007.12. MO70/22.49 în redacţia LP146-XVI din 27. [Vezi Legea Parl. [Art.1 art. colaboratorii din serviciul de salvatori şi pompieri au dreptul la compensaţii de la bugetul respectiv. prin Legea nr. Consecinţele nerespectării garanţiilor protecţiei juridice şi sociale a colaboratorului din serviciul de salvatori şi pompieri (1) În cazul nerespectării garanţiilor protecţiei juridice şi sociale.08.1 art.952-XIII din 19.93-XVI din 5 aprilie 2007.98] Colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri care folosesc în exerciţiul funcţiunii mijloacele de transport personale li se plătesc compensaţii băneşti în mărimea stabilită.41 exclus prin L934/14.93-XVI din 5 aprilie 2007. (2) Asigurarea cu pensii a colaboratorilor serviciului de salvatori şi pompieri se efectuează în conformitate cu Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.98] (3) Colaboratorilor din serviciul de salvatori şi pompieri care au satisfăcut timp de 20 de ani şi mai mult serviciul în funcţii atestate li se acordă în proprietate privată cu titlu gratuit locuinţa din folosinţa lor.07.98] [Se suspendă în anul 1998 acţiunea art. nr.07. (2) Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili şi alte garanţii. Cuantumul plăţilor de compensare este stabilit de Guvern.952-XIII din 19.

MO138/08.03 art.51. [Art.07. Nr.06. 267-XIII. serviciul de pompieri este obligat să ia măsuri pentru lichidarea încălcării şi repararea prejudiciului material. Dreptul colaboratorului din serviciul de salvatori şi pompieri la apărare judiciară Colaboratorul din serviciul de salvatori şi pompieri are dreptul să atace în instanţa de contencios administrativ competentă hotărîrile factorilor de decizie din serviciul de salvatori şi pompieri. 9 noiembrie 1994. .03. Articolul 51.intersele legitime ale cetănilor şi ale factorilor de decizie şi aduc prejudicii unităţilor economice. ale altor autorităţi publice. dacă acesta consideră că îi lezează drepturile şi interesele legitime.557] PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Petru LUCINSCHI Chişinău. modificat prin L240/13.