You are on page 1of 1

om aim saraswathiye namaha - studies

Om Shreem Mam Kaarya Siddhi Kari Kari Hreem Phat-job
om gam ganapathaye namaha-general all round success (most effective)
om shreem mahalakshmiye swaha - money and financial stable