You are on page 1of 1

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

14 grudnia NQ 107. Rok 1922.

Treść: 996. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mo-
cy obowiązującej dekretu tymczasowego o urz ~ dzie patentowym z dnia 13 grudnia 1918 r.,
ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. w przedmiocie zmian w dekrecie Naczelnika Państwa
z dnia 13 grudnia 1918 r. o urzędzie patentowym, dekret6w o patentach na wynalazki,
o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych z dnia 4 lutego '
.. 1919 r. na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i woły ńskiego, powiatów: gro-
dzie ńskiego i wołkowyskie go oraz gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu
bielskiego województwa białostockiego • • • • • • • • • . . . . • . • • • • 1771
997. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie zmiany niekt6-
rych przepisów, normujących post~powanie sądowe cywilne na Ziemi Wileńskiej. • • • . 1772
/
998. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1922 r. w przedmiocie zm iany niektó-
rych przepisów, normujący ch postępowanie sądowe cywilne na Ziemiach Wschodnich. . • . 1772
999. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 . listopada 1922 r. w przedmiocie ochrony własności
przemysłow ej na Ziemi Wileńskiej. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 1772
1000. Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 listopada 1922 r. w sprawie podwyto
szenia opIat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. • • • • • • • 1773

996. § 1. Moc obowiązującą dekretu tymczasowego


o urzędzie patentowYm z ' dnia 13 grudnia 1918 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. P. P. P. N!~ 21 poz. 66), ustawy z dnia 2 si er·
pnia 1919 r. w p rzedm Iocie zmi on w dekrecie Na·
z dnia 20 listopada 1922 r. czelnika PZJństwa z dniZJ 13 grudnia 1918 r. o urzę­
W przedmiocie rozci ągniqci a mocy obowiązujzt­ dzie patentowym (Dz. U. R. P. N2 67 poz. 410) oraz
eej dekretu tymczasowego o urzędz ie patento- dekretów o patentach na wynalazki, o ochronie
wym z dnia 13 grudnia 1918 r., ustawy z dnia wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków
2 sierpnia . 1919 r. w przedmiocie zmian w de- towarowych z dnia 4 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P.
krecie ' Naczelnika Państwa z dnia 13 grudnia z 1919 r. N2 13 poz. 137, 138 i 139) rozciąga się na
I 1918 r. o urzędzie patentowym, dekretów o pa· obszar województw: nowogródzkiego, poleski ego iwo·
tentach na wynalazki, o ochronie wzorów ry- łyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowysl,iego
sunkowych i modeli i o ochronie znaków to- oraz gmin: białowieskiej, masi ewskiej i su chopolskiej
warowych z dnia 4 lutego 1919 r. na obszar powiatu bielskiego wojewód ztwa białostock i e go.
województw: nowogródzldego, poleskiego iwo- § 2. Uchyla się wsze lkie prze pisy normujące
łyńskiego, powiatów: grodzieńskiego i wołko­ przedm ioty, obje:te dekretami względnie ustaw ą, wy·
wyskiego oraz gmin: biatowie:!ikiej, masiew.. mienlonemi w § l, obowi ąz uj ące dotychczas na wy-
sklej i suchopoJskiej powiatu 'bielskiego woj.e- mienionym w tym parasrafie obszarze.
wpdztwa białostockiego.
§ 3. Wykonanie niniejszego r.ozporządzenia po-
Re mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 f. Woi.R UI sJ.1l Ministrowi Prz.em;vsłu I Handlu.
,c unormowaniu stanu prawno-politycznego na zie--
-miach, p~zyłąc:ronych GO obszaru Rzeczypos.politej na § 4. Rozporządzenie niniejSze wcl1bdzi . w ży­
podstaw'e urnowy o preliminaryjnym pokoju i rozej· CIe z dniem ogłoszenia.
mie, podpisanej W Rydze dnia 12 października 1920 r. Prezydent "~inistrów: Juljan. Nowak
(Dz. U. R. P.,Ng 16 p'Oz. 93) ~r:ią<ka si~ (to na- Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu:
ItE:puje. Henryk Straaburg9i'