You are on page 1of 2

1'& 106. Dziennik Ustaw. Poz. 994 I 995.

176~

i tteskoslowackich (D~. U. R. P. N2 92, poz. 683)


994. zmienionego rozporządzeniem z dnia 20 marca 1922 r.
(Dz. U, R. P: Mg 22, poz. 193) wprowadza się nast~­
puj ąc:e zmiany I uzupełnienia:
~o%por%ądlenie Ministra Kolei ~elaznych
z dnia 30 listopada 1922 r. W§ 1 rozdz. I:

~ podwyższeniu taryfy osoboweJ i bagcd:oweJ a) zdanie pierwsze, rozpocżynające się od słów:


"Między stacjami i t. d." aż do słów "na nastE:pują­
na linjach towarzys twa akcyjnego budowy i eks-
cych warunkath": otrzymuje następujące brzmienie:
ploatacji dróg *elalnych podjazdowyc:h w Kró-
"Między stacjami kol e i po lskich (włąctając stacje
. lestwie Polskiem.
Polskiego Śląska Górnego) oraz st~cjami kolei, po-
łożonych na obszarze Wolnego Miasta Gdańska
Ha mocy dektetll z dnia 7 lutego 1919 r. O tyłn­ Z jednej strony, El stacjami kolei czeskosłowackich
CtIilSowerh przekaza niu Ministrowi Komunikacji prawa z drugiej strony, zaprowadza się bez'pośr edni& komU- .
wydawania przepisów o prl ewpzle osób, bagażu nikację towarową na nast ępującyc h warunkach":
i towarów, oraz ustalania taryf przewóżowych na ko- 1;)) ustęp 2 do artykułu 6 otrzymuje brzmienie
lejach polskich (Dz. P. P. P. Ng 14 poz. 152) w po- rtastęplljące:
roŻUl'ttiertlu 1. Ministrami Skarbu ClMZ praefnysłu Ha) W komunikacji z . Polski winny być listy
i Handlu, zarządza si~ co następuje : przewozowe na pr<!~syłki nadane na stacjach polskich
g ,. Nli lIlijach towarzystwa aktyjhegó budowy (z wyjątkiem statji Q0rnośląskich i gdańskich) prllez '
I eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Kró- nadawcę wypełniane w jęz yk.u polski ni, na st~cjaćh
lestwie Polskiem podwyższa się: zaś położonych na Polskim Sl ą sku Górnym i na ob-
szarze Wolnego Miasta Gdat15ka W ję zyku polskim
1) Opłaty za przewóż d~ob! albo niemie Gkim. W kierunku odwrotnym mają tJyć
du 70 mk. w kla!Sie III od osoby i kilometra i listy przewozowe sporządzane w języ~u czeskim alb~ !
do 105 mk. w klasie II od osoby i kilometra
słowackim. Dozwala si~ przekład na Język francuski
a w wagonach towarowych, przystosowanych do ru- albo niemiecki. .
chu osobowego do 15 mk. za osobo-kilometr;
b) Nadaw.ca ma wskazać w liście prżewozowym
·2) opłaty za bagaż: drogę przewozową, podając tę s'tację gra niczną
do 6·mk. od każdych zaczętych 10 kg. i kilometra. polsko-czeskosłowacką, przez którą przesyłka ma
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie fHtejsc. Listów przewozowych, n~ który~h . dro~a
z dniem ogłoszenia. Jednocze~nie tra.ci moc obowią­ przewozowa nie j.est wskazana, me . przYJmuJe Się.
zującCl rozporządzenie Ministra Kolei Zelaznych z dnia Oprócz tego nadawca ma na liście p1'lewozowym
.21 pażdziernlka 1922 r. (Dz. U. R. P. Ng 92, poz. 855). zamidclć:
1) w komunikacji bezpośredniej od i do stacji
Minister Kolei -Żelnznych: Ludwik Zag6rny-Marynowski _ Polskich Kolei Górnośląskich jed nej z następuj(\cych
Minister Skarbu: Jastrzębski stacji przejściowych, mianowicie: Dziedz.ice,
Oświęcim, Mysłowice, a lbo Herby,
Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: 2) w komunikacji bezpośredniej od i do stacji
Henryk Strasburger kolei Wolnego Miasta Gdańska stacj~ przejściową
Tcz.ew.
W razie braku tych wskazówek nadawca ponosi
odpowiedzi aln ość zgodnie z art. 7 (1) Konwencji
Międzynarodowej z dn. 14 października 1890 r. (Dz.
995. U. R. P. r. 1922, Ng 76, poz. 685).
Dla komunikacji bezpośredni ej z Czechosłowacją
Rozporządzenie Ministra Kolei ~elaznych otwarte są nast~pujące pograniczne stacje przejści?·
z dnia 30 list()pada 1922 r. we: Petrovice ve Slezsku, Tesin stat, nadrazi,
Zwardoń, Sucha Hora, Orlov na Slovensku,
w przedmIocie zmian i u,zupęłnłeń post~nowi~'H\ Medzi taBorce; Ławocirie ".
~ beipośredniej kdrtni rtłltacj i towarowej pdrrlil:1' c) Vi ust. 5) Do artykułu 12 W napisie liczbą . 12"
dzy stacjami kolt!i pol§kich i czeskesło*atlHh:h: źt!!St~piĆ iićźbaltll 11.1 i 12 I 18 n. .
d) w tymże ustępie . zdanie ostatni~, rozpoQ~y~
Nt! łt1~ey deltt~hi tdnltf 7 IUtt!!:fEl 1919 f; haj~ce śi~ od słOw "Jeżeli przewóz" naldy skre śllC
8 tyfh(;laSOW~m prżakażilhilt Minlstrewi Kdhiutllkatjl i :zastąpiŁ: hó\V~rti td<iHiern treści nastę p Ującej:
prawa wydawania przepisów o przewozie osób, ba" . ,j5żlaki kolejoWe, polożohe na Polskim śl~slw
~a!~ I. tiowarów; {lrez ustalania taryf prż~wbzoWy.th
GÓthyhi i ha obszarze Wolnego Miasta Gdańska,
hd kolejaeh pol skich (pz,.P. P. P. N2 14, pOI!!. 152)
uWaża śi~ ta koleje oadż lelt1e.
i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Prze-
Illysłu i Handlu zar2Jąd 2Ja się co nast~pujel
.JeŹeli wskutek pr:z;erw w ruchu kolejo\vym ' lub
H~dz\\jytiajnyth l:me~źk6d kOlilunibc Yjnych kolej
fi 1: Db tbżpaftądżeriii! Mirlistra . K€5I~i Że laz:. zm li sz(ma j~st skit!rdWJt: p rze s yłki na dto~ę okÓlną,
ri)h!H ~ dnIa 31 pa~d:i!!ietnika 1921 r: o. oezpb§ri!dnieJ tb ptzewoźhe i inne nafeth ości oblicza slĘi ża dto!;l~
komunikacji towZ),rowej mit:dzysta.cjami kolei polskich istotnie przebytą".

.
1770 · DzIennik Ustaw. Poz. 995~ Nil 106.

e) ust. 7) Do artykułu 14 otrzymuje I?rzmienie Za przewóz taki na Iinjach kolei czesko słowackich
następujące: "Termin dostawy ustalony w § 6 prze- pobiera się na stacji czeskosłowackiej opłatę po
pisów wykonawczych do Konwencji Międzynarodowej 3 . koron czesko za każdy km. i wagon, o ile prze-
przedłuża się o terminy dodatkowe, obowiązujące woźne, obliczone według postanowień . taryfowych
na kolej~ch uczestniczących w przewozie". dla taboru kolejowego na własnych kołach nie wy-
padnie taniej".
W § 1 rozdz. II: . i) na końcu rozdz. II należy zamieścić nowy
ustęp 5 treści następującej:
f) w ust. 1, 2 i 3 w wierszu pierwszym słowa
"prywatnych właścicieli" należy zastąpić słowem ,,5. Próżne wagony prywatne przewozi się na
"prywatne". szlakach Polskich Kolei Górnośląskich i Gdańskich
g) w ust. 3 w wierszu drugim po słowie "prze- za listami przewozowemi międzynarodow'emi. Prze-
wożne za przebieg pró ż n y ch wagonów prywatnych
wozi się" należy zamieścić słowa: "na szlakach kolei
pol·s kich (z wyjątkiem szlaków górnośląskich i gdań­ na wspomnianych kolejach oblicza się według obo- ·
wiązującej taryfy wewnętrznej i pobiera się od od-
~kich) oraz czeskosłowackich ".
h) ust. 4 otrzymuje brzmienie następujące: biorcy albo nadawcy wagonu na stacji górnośląskiej
,,4. Przewoźne za przebiegi próżne od, albo do albo gdańskiej".
granicy państwa niepokryte całkowicie przebiegami § 2. Ro~porządzenie niniejsze wchodzi w życie
ładownemi na szlakach kolei polskich (z wyjątkiem z dniem ogłoszenia.
szlaków górnośląskich i gdańskich) w wymienionym
terminie dwumiesięcznym oblicza się za nadwyżkę Minister Kolei Żelazny,ch: Ludwik Zag6rny-Marynowski
kilometrów przebiegu próżnego - według obowiązu­ Minister Skarbu: Jastrzębski
jącej taryfy wewnętrznej dla taboru kolejowego na
własnych kołach. Przewoźne pobiera się od odbiorcy Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu:
względnie od nadawcy wagonu na stacji polskiej. Henrvk Strasburger

{i ,r .... !A -.. .: t

Warszawa. Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia Ministra Sprawiedllwo~ci. 19298 ' p.


. t ·· .
Konto czekowe Pocz.toweJ Kasy Oszczędności .NI! 30130.· Cena 250 mk.

od Red li PP. Prenumeratorów uprasza si~ o wpłacenie zaległej prenumeraty· za r. 1922


k ej i.
J sumy 10.000 mk., jako prenumeratę za I kwartał 1923 r. .
Jednocześ n ie zl!lznacza się. że za numety wi~ksżej objętości (od 3 arkuszy wzwyż), zawierające
~onwencje, umowy międzynarodowe w. obcych j~zykach. tli ryfy kolejowe I t. d. pobierana będzie oso--
brla dopłata. . ' .
Pp. prenumeratorzy, którzy życzą sobie otrzymać konwencję górnośląską w językach
polskim i francuskim, zawierającą 385 stron druku formatu Dz. Ustaw. (załącznik do .NS! 44),
winn.i wpłacić marek 4.000 na konto czekowe Hl:! 30-130 dQ P. K. O. lub do Redakcji Dz.ien-
nika Ustaw, Plac Krasińskich 12.

, .