You are on page 1of 13

1

ZANIMANJE LOGOPEDA, REGISTAR I NOMENKLATURA

Logoped je profesionalni nosilac rehabilitacije osoba sa patologijom verbalne
komunikacije. Program i proces rehabilitacije se ostvaruje putem logopedske preventive,
logopedske dijagnostika, logopedskog tretmana i logopedske protetike; u okviru
zdravstvene i socijalne zaštite, vaspitanja i obrazovanja, u saradnji sa kadrovima
odgovarajućih stručnih profila radnika iz pomenutih delatnosti zanimanja.

STRUKTURA LOGOPEDSKE PRAKSE

Logoped je nosilac profesionalne delatnosti na području proučavanja
patologije verbalne komunikacije i rehabilitacije logopata, tj.lica sa poremećajima govora
i jezika. Program i proces rehabilitacije se ostvaruje metodima, sredstvima i principima
logopedske prakse, kroz osnovne oblike svoje profesionalne delatnosti: logopedske
preventive, logopedske dijagnostike, logopedskog tretmana i logopedske protetike – na
načelima doktrinarne logopedske nauke, a u okvirima sistema zdravstvene zaštite.(Bez
obzira na lokaciju delatnosti i karakter ustanova gde se ona, kao profesionalna praksa
ostvaruje).
Na nacionalnom i internacionalnom nivou – logopedska praksa se ostvaruje
specijalizovanim logopedskim radom ili organizacijskim jedinicama: radno mesto
logopeda, logopedska ambulanta, kabinet i poliklinika, logopedska klinika, zavod,centar
ili institut. Praksa logopeda, ostvaruje se kroz preventivu, dijagnostiku, tretman i
protetiku, i ima isti status zanimanja bez obzira na to da li su ove jedinice lokalizovane u
zdravstvenim, obrazovnim ili socijalnim ustanovama.
Logopesku praksu sankcionišu pozitivni zakonski propisi, a definišu i
usmeravaju, odredjuju tri osnovna dokumenta:
1) Opis zanimanja logopeda
2) Registar i nomenklatura usluga u logopedskoj delatnosti
3) Normativi u logopedskoj delatnosti

te ptimenu novih tehnika. logopedskog usmerenja. na matinoj ili srodnoj grupi predmeta čime stiče 7/2 I 8-mi stupanj obrazovanja. radna okolina).4) Područje delovanja Rad I radne zadatke logoped ostvaruje I izvodi individualno . U praksi. . rad na rešavanju problema verbalne komunikacije – obavlja se u okviru zdravstva. ovog visokostručnog rada I radnih zadataka potrebno opšte I posebno. 1.2) Grupa zanimanja . Rad I radni zadaci zanimanja logopeda.5) Način obrazovanja Stručna sprema za ovo zanimanje – stiče se putem visokog obrazovanja 7 po obrazovnom programu sedmog stepena /. metoda I sredstava rada. školstva I socijalne zaštite.u tstručnom timu. teoretsko I praktično znanje sa područja patologije verbalne komunikacije. U Skladu sa razvojem nauke I društvenim kretanjima. logopedske dijagnostike. aposebno onih sa uticajem na uključivanje u proces verbalne komunikacije. na Defektološkom fakultetu . Zdravstvena zaštita . Zaštita dece I omladine –Socijalna zaštita 1. predvidjeni program obrazovanja se može menjati. Sadržaj potrebnih teorijskih I praktičnih znanja prikazan je opisom u celini. škola. u saradnji sa drugim stručnjacima I institucijama. logoped upotpunjava stručnu spremu putem višeg stepena obrazovanja – programima poslediplomskih I specijalističkih studija ( magistratura. Radniku sa tim zvanjem je za izvodjenje. I u kontaktu sa ostalim faktorima procesa rehabilitacije( porodica. a realizuje se putem logopedske preventive. doktorat.1) Opredeljenje zanimanja Zanimanje logopeda je visoko – stručno zanimanje ( 7/1 stepen obrazovanja). vrtić. logopedskog tretmana I logopedske protetike. 1. Za rešavanje veoma složenih zadataka I poslova. 2 1) OPŠTI PODACI O ZANIMANJU 1. uključujući I istraživački rad.3) Srodna zanimanja Po sadržaju rada zanimanje logopeda slično je svim zanimanjima koja se bave osobama sa teškoćama uključivanja u život I rad svakodnevne I šire okoline. usmereni su na sanaciju svih vrsta govorno-jezičkih poremećaja u dece I odraslih. specijalizacija). 1.

rad logopeda zahteva I izražen afinitet prema struci. škola ). institutima I matičnim obrazovnim institucijama odgovornim za izvodjenje logopedskog rada . usluge. Bilo gde da je organizovan./. te permanentna stručna usavršavanja u okviru radne organizacije I drugih nadležnih institucija 2. . Opšti zadaci sa područja logopedske delatnosti . organizovanje I izvodjenje stručnog rada po područjima . sekundarnom I tercijarnom delu sistema zdravstvene zaštite /rehabilitacije / osoba sa patologijom verbalne komunikacije koja se sprovodi u zdravstvenim. vrtić. obrazovnim I ustanovama socijalne zaštite. praćenje učinka metoda I oblika logopedskog rada I uvodjenje novih .1.1) Područje rada I radnih zadataka 2. planiranje. savetodavni logopedski rad sa okolinom osobe sa poremećajem verbalne komunikacije ( porodica. angažovanje na uvodjenju I primeni inovacija tehnička I druga pomagalau izvodjenju logopedskog rada . saradnja sa organizacijama. kao I deo za administrativno – tehnočke poslove / stručni nalazi. sudelovanje u izradi koncepta logopedskog rada . proučavanje stručne literature za svoje područje rada. 3 1. rad logopeda zahteva planiran rad. sposobnost za timski rad. te pridržavanje stručnih I etičkih normi I širu društvenu angažovanost. kao oblikom sprečavanja mogućih dodatnih smetnji . Logopedska preventiva . ostali oblici informisanja I upućivanja javnosti u problematiku verbalne komunikacije . aktivno učešće u izradi godišnjih. srednjoročnih I drugih planova na području logopedske delatnosti . tribine.2. neposredan kontakt sa pacijentom. zavodima.6) Specifičnosti zanimanja Delatnost zanimanja logopeda pripada primarnom. smisao I potrebu za ličnim usavršavanjem I unapredjivanjem struke. javna logopedska delatnost ( popularna predavanja. sudelovanje u pripremi polaznoh osnova za društveno dogovaranje . 2) PODACI O RADU I RADNI ZADACIMA ZANIMANJA 2. Osim stručnog znanja. programiranje I sprovodjenje logopedskih sistematskih pregleda dece ranog I kasnijeg predškolskog uzrasta .1. okolina /. radovi I sl.lične (pacijent) I fundamentalne istraživačke preventive .1. izvodjenje opšte ( društvo). saradnju sa ostalim članovima tima / porodica.

Logopedska dijagnostika . Konzilijarni logopedski pregled . disfazija.) Patologija verbalne komunikacije u odraslih . razvojna disfazija. Izvodjenje instrumentalnih dijagnostičkih pregleda upotrebom elektro- akustičkih aparata . mišljenja o prognozi i odredjivanje postupaka u tretmanu .4. Gnosogena patologija verbalne komunikacije ( alogia. Logopedski tretman Sprovodi se kod osoba sa utvrdjenom patologijom verbalne komunikacije (govora i jezika): Patologija vrbalne komunikacije u dece .1.. demencija. specifični poremećaji učenja.protetske indikacije i odredjivanje pomagala . anamneza ( lična..uz adekvatnu primenu savremenih sredstava i metoda za stručnu kliničku procenu i dijagnostiku.govorna) . Neurogena patologija verbalne komunikacije ( dečje afazije. razvojna disgrafija..porodična. Asperger-ov s. disgrafija. Utvrdjivanje logopedske dijagnoze i planiranje tretmana . . Sinteza pregleda i pisanje dijagnostičkog zaključka. stečene disfazije. Genetska patologija verbalne komunikacije( dislalia. razvojna diskalkulija) . razvojna dizartrija.. tahifemija. simbiotske psihoze) . dizartrija) . utvrdjivanje statusa. disleksija. 2. dizartrije. socio-kulturna deprivacija. artikulacije. Rett- ov s. Sociogena patologija verbalne komunikacije ( bilingvizam.3.1. razvojna disleksija. Razvojna patologija verbalne komunikacije ( razvojna dislalija. Psihogena patologija verbalne komunikacije ( dečja šizofrenija. 4 značaju prevencije I mogućnostima tretiranja poremećaja verbalne komunikacije). mucanje) .. Rad na registrovanju i deponovanju podataka 2.) . . dislogia) . Rad na području komunikacijske protetike(logo-protetike). Neurogena patologija verbalne komunikacije ( afazija. senzornih sposobnosti i pisanog govora . pregled anatomsko – funkcionalnog stanja govornih organa. status fonacije i glasa. prozodije. Pervazivna patologija verbalne komunikacije (autizam.) .

2. vrtić. manično- depresivna psihoza. istraživački) 2. Dosije pacijenta. radna sredina). Dokumentacija . Psihogena patologija verbalne komunikacije ( šizofrenija. 2. CD player. ogledala. .Stručna literatura 2. magnetofon. Radna pomagala i aparature .2. kao i o starosti pacijenata. elektroakustične. histerija. Dijagnostički materijal .2. 2. uvodjenje i instruisanje individualne primene protetskog pomagala.slikovni i testovni materijal.Didaktička sredstva za polisenzornu i govornu rehabilitaciju (igračke.1. Patologija verbalne komunikacije u starih lica Logopedski tretman izvodi se različitim metodskim postupcima i sredstvima. opsesivno ponašanje) . kasetofon. sitni muzički instrumenti i sl. Logopedska protetika . Savetodavni rad sa okolinom osobe sa poremećajem verbalne komunikacije(porodica. sonde. . pano.2. radni listovi za razne uzraste.3. računarske aparature.5. . klinički. štoperica.2) SREDSTVA ZA RAD 2. a realizuje se u individualnom i grupnom obliku rada. kao oblik aktivnog uključivanja ostalih faktora u peroces govorne rehabilitacije.1. izveštaji i testovni materijal. stručni nalazi i mišljenja. 5 . te ostala dokumentacija predvidjena zakonom. zavisno o vrsti i stepenu poremećaja. logopedske skale i testovi ( trijažni .AB terapeutska tehnička pomagala. itd. škola. društvenim dogovorom i sl.). Organizovanje i sprovodjenje logopedskog protetskog rada.

Rad i radne zadatke logoped izvodi sedeći . po potrebi povremeno na terenu 2. sposobnost uporedjivanja i pravilne procene 3. objektivnost i preciznost posmatranja. Opte psihologije . stojeći i u pokretu 2.1. Lingvistike . Statistike i tehnike istraživanja u logopediji .3. Opšte pedagogije . Radne prilike . Opšta tellesna spretnost. pedagoškog smera ili gimnazija. Rad izvodi samostalno. u stručnom timu i široj saradnji sa drugima (porodica. Filozofije ( Etike) . pacijentova okolina) .2) Teorijsko znanje 3. Socijalne politike i pravne zaštite invalida .3.medicinskog smera. Fiziologije i anatomije čoveka . pravilan govor i dobar sluh. Rad se obavlja u jednom ili dva turnusa. 3. Opšte teorijsko stručno znanje .3) USLOVI RADA 2. Psihičke i psihofizičke osobine . Humane genetike .1) Ranije znanje . Sociologije .3.1. PODACI O ZNANJU 3.3. dobra koncentracija . Rad i radne zadatke. .2. Psihopatologije dece i odraslih . logoped obavlja u namenski opremljenoj prostoriji . Izražena samostalnost i odgovornost. 6 2. Teorije komunikacija . Rehabilitacije osoba sa smetnjama u psihofiziškom razvoju . Telesna aktivnost . Stranog jezika . Završena srednja škola ( četvrtog )stepena.2. Defektološke dijagnostike .

Praktična znanja . poznavanje i primena temeljnih i savremenih metoda tretiranja poremećaja verbalne komunikacije u individualnom i grupnom obliku logopedskog rada . poznavanje i primena aparatura. poznavanje oblika i davanje stručne pomoći . Akustike i elektroakustike . Neurologije ( klinička neuroogija. 7 3. instrumantalnih tehnika i tehničkih pomagala u logopedskoj praksi . programiranje i obavljanje logopedske delatnosti po područjima ( preventiva . Anatomije . znanje i osposobljenost za organizaciju.2. tretman i protetika) . poznavanje i primena aparatura i instrumentalnih tehnika u logopedskoj dijagnostici . Psihologije ( psihopatologije) .i metoda i tehnika rehabilitacije verbalne komunikacije 3. metoda i tehnika dijagnostike. te registrovanja i deponovanja podataka . znanje i osposobljenost za istraživački rad . Lingvistike ( psiholingvistika i neurolingvistika) . ORL i audiologije .2. sa područja: .elektrofiziologija) . poznavanje tehnike vodjenja dokumentacije.neurofiziologija. Logopedije ( posebna znanja sa područja etiologije. Psihijatrije ( odnosna patologija i psihodinamika) . Fonetike . Posebna teorijsko-stručna znanja. znanje i osposobljenost za kvantitativnu i kvalitativnu analizu poremećaja verbalne komunikacije . planiranje. dijagnostika.3.fiziologije i patologije govornog mehanizma .2.

metode.zaključka 30min. Logopedski tretman jezika 30+30 03. REGISTRI I NOMRNKLATURE USLUGA U LOGOPEDSKOJ DELATNOSTI 0.3.3. 02. Sistematski logopedski pregled 30 min. Odredjivanje rehabilitacijskih mera sa prognostičkim hipotezama 30 min. glas. Logopedski tretman glasa 30+15 03. Prvi logopedski pregled sa anamnezom i trijažom 60+30 02.4. Instrumentalni dijagnostički postupci 40 min. Utvrdjivanje inicijalnog programa tretmana 20+10 03. 02. Logopedski konzilijum 40 min. Logopedski testovi 2 kategorije 60 min.9 Procena razvijenosti govorne pragmatike u procesu komunikacije 30 min.12.5.5. jezik. 01.2.6.6.4.2) LOGOPEDSKA DIJAGNOSTIKA 02.1. 02.10. 0.15.14. Logopedska ekspertiza 60 min. Registrovanje i deponovanje dijagnostičkih podataka 15 min. Ispitivanje i utvrdjivanje statusa glasa 30 min. 02. Ispitivanje i utvrdjivanje statusa govora 40 min. sluh. Logopedski savet u preventivi 20 min. 0. Logopedski intervju 20 min. Kontrolni logopedski pregled 30+20 02. 8 5. 02. Ispitivanje i utvrdjivanje statusa jezika 60 min. 02.kraći testovi i instrumenti za govor. 02. Logopedski tretman slušanja 20+20 . Ispitivanje i utvrdjivanje statusa sluha 40 min.7. 02. 01. 02.2. 02.5.17.18. Ispitivanje funkcije čitanja i pisanja 40 min.3) LOGOPEDSKI TRETMAN 03. Logopedski tretman govora 30+15 03. 02. Logopedski test 1 kategorije(jednostavne dg.1. 01. Sinteza nalaza i pisanje Dg. čitanje i pisanje) 30 min. Trijažni logopedski pregled 30 min. Logopedska anamneza 30 min. 02. Logopedski tretman čitanja i pisanja 30+15 03.13. Logopedsko predavanje 40 min.4.1.8.2. 02. 02.11.3.1) LOGOPEDSKA PREVENTIVA Šifra Usluga Vreme 01.16. 02.

bolnice i specijalne bolnice. Ukupan broj logopedskih seansi. jeste 4+1+1.jeste 6+1 logopat-a.u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (domovi zdravlja i predškolstvo). .10. Evalutivni logopedski tretman 15 min. u jednom radnom vremenu(danu).instituti). .8. Grupni trtman se može izvoditi samo ako to dozvoljava klinička slika govorno-jezičkog poremećaja i mentalni .1.11. . u jednom radnom vremanu(danu). Ukupan broj logopedskih seansi. Automatska obrada podataka u tretmanu 20 min. sa jednakim vremenom i dozvoljenim vremenskimodstupanjima za vreme utrošeno u putu. 03. Jedna logopedska seansa traje u proseku 30 minuta. . uz ostale dopunske materijalne troškove. . jeste 5+1 logopat-a. Rehabilitacija uz primenu računara 30 min.3. u jednom radnom vremenu(danu) u tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti ( klinike. . 0.7.primenjuje usluge pod istim šiframa.škole do 4-og razreda osnovnog obrazovanja). a u zavisnosti od vrste govorno-jezičkog poremećaja i psihomotornog statusa pacijenta. Registrovanje i deponovanje podataka o tretmanu 20 min. Logopedsko protetsko instruisanje 30 min. 04. u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti (zavodi.12.2. 03. sa manjim ili većim odstupanjima. Savet logopeda 15 min. 03. i motorni status pacijenta. Ukupan broj logopedskih seansi. NAPOMENE: . Adaptivna protetska terapija 30 min. 03.9. 03. u zavisnosti od tipa govorno-jezičke patologije kojom se ustanova.tercijarne zdravstvene zaštite bavi. 9 03. Patronažni oblik rada ( rad na terenu). Jedna logopedska seansa ima isto vremensko trajanje i u individualnom i u grupnom logopedskom tretmanu. Instrumentalni logopedski tretman 30 min. O4.4) LOGOPEDSKA PROTETIKA 04. . Logopedsko utvrdjivanje indikacije sa specifikacijom 60 min.

6. laboratorijskog tehničara i administrativnog radnika . logoped magistar nauka i diplomirani logoped. Logopedsku dijagnostiku obavlja logoped specijalista. medicinske sestre. . logoped magistar nauka i diplomirani logoped uz saradnju lekara. logoped ima status diplomiranog logopeda i njegov rad predstavlja deo delatnosti ustanove . medicinske sestre. neprekidni rad logopeda ( terapija. Logoped je ravnopravni stručni saradnik svake osnovne škole . a u skladu sa postojećim logopedskim normativima . logoped sa poslediploskim studijama-magistar nauka. a koji su jedinstveni za celu zemlju. Logopedsku preventivu obavlja diplomirani logoped. fizičara. fizičara. U skladu sa prihvaćenim medjunarodnim normama na 8000 stanovnika neophodan je jeda diplomirani logoped. fizičara. Opis radnih zadataka radnog mesta logopeda. Logoped je član svakog stručnog tima koji obuhvata i rešava problematiku patologije vrbalne komunikacije ( medicinski. optimalno uz pomoć medicinske sestre i administrativnog radnika . uz saradnju elektroničara. plan tretmana. Bez obzira na karater radne organizacije u kojoj radi. 2) RADNO-VREMENSKI NORMATIVI . elektroničara.) . defektološki tim i dr. laboratorijskog tehničara i administrativnog radnika b) Kvantitativni . Logoped je ravnopravni stručni saradnik svake ustanove za decu predškolskog uzrasta sa kapacitetom od 300 dece . optimalno uz saradnju lekara. zasniva se na opisu zanimanja i nomenklaturi usluga u logopedskoj delatnosti. a na 50 000 stanovnika jedan logoped specijalista. NORMATIVI U LOGOPEDSKOJ DELATNOSTI 1) Kadrovski normativi a) Radni . Bez obzira na karakter radne organizacije. psihološki. bez obzira na karakter radne organizacije. laboratorijskog tehničara i administrativnog radnika . 1 0 5. Usluge u logopedskoj protetici obavlja logoped specijalist. medicinske sestre. logoped magistar nauka i diplomirani logoped. Radno vreme je identično sa vremenom ostalih radnika ustanove ( 7-og stepena obrazovanja). Logopedski tretman obavlja logoped specijalist. prikupljanje i deponovanje podataka o pacijentu)maksimalno iznosi 5 radnih sati . elektroničara.

metronom. radna prostorija. sonde. Auditivna. vizuelna i taktilno-kinestetska sredstva didaktička i druga sredstva za terapeutske vežbe . špatule. dijagnostičko-protetska radna prostorija. pomoćna terapeutska šrostorija kvadrature 16m2. čekaonica kvadrature 12m2 . dijagnostičko – protetske prostorije kvadrature 18m2 . kvadrature 20m2 . AB terapijska sredstva. administrativno pomoćna radna prostorija sa kartotetekom . saradničke radne prostorije . AB stimulativna sredstva. audiološka aparatura i test materijal za fonetsko-fonološku diskriminaciju . čekaonica kvadrature 16m2 i poseban sanitarni čvor 4) NORMATIVI TEHNIČKE OPREME a) Ambulanta . sanitetski pribor b) Kabinet . logopedso ogledalo. a jedna terapijska prostorija za dva logopeda ako se radi u dve smene .18m2 . kasetofon. pomoćna terapeutska prostorija. radna prostorija. na dve terapeutske prostorije . pomoćna prostorija. didaktička sredstve. logometrijska tehnička sredstva.ostava-kvadrature 4m2 . logometrijska.ako se radi u jednoj smeni. štoperica. kvadrature 16m2 .kvadrature 12m2 . testovni materijal. terapijska. 1 1 3) PROSTORNI NORMATIVI a) Ambulanta . sanitarno-higijenski čvor b) Kabinet .radna prostorija za svakog logopeda.CD pleyer. kvadrature 18m2 . prostorije rukovofdioca kabineta.magnetofonon. sanitarni čvor sa kapacitetom odgovara veličini jednog kabineta . instrumentalno tehničke radne prostorije .

računar. psihodijagnostičke i lingvističko-fonetske kabinete . radni sto. televizor. radna stolica. orman. radna stolica. stolice. pisaća mašina. sto za aparaturu. Čekaonica kao u ambulanti Svaka gore navedena prostorija ima protokole. . Pomoćna terapeutska proatorija. sto. tehnika sredstva za dijagnostiku. 1 2 . 2 ormana. računar. 2 fotelje. elektronska i procesorska. orman. oglasna tabla b) Kabinet . zidna polica. standardima za psihološke kabinete i standardima za lingvističko- fonološke radne prostorije. vešalica.: veći sto. 2 ormara. Saradničke prostorije po standardima za medicinske ambulante. radni sto. . vitrina. Instrumentalno-tehnička radna prostorija : radni sto. standardima za psihološke kabinetske ambulante odredjenog tipa. stolice. vitrine. orman za biblioteku. ambulantni ležaj. računar. računar. Sala za sastanke. radni sto. kao radna prostorija u ambulanti . telefon. i ostalu dokumentaciju. pisaća mašina. stolovi zaaparaturu. radna stolica. Radna prostorija. dečje stolice. 2 dečje. vitrina. 4 stolice. 5) NORMATIVI OPREME a) Ambulanta . pisača mašina. vitrina. telefon i slično. zidne police. tiha komora. slajd aparat. mali sto. instrumentalno tehnička radna prostorija. tretman i naučno istraživanje u oblasti patologije verbalne komunikacije . radna stolica. 2 vitrine. predvidjenu zakonom i normativima radne organizacije. dijagnostičko-protetska radna prostorija. Čekaonica. . stolice. 2 stolice za odrasle adekvatan sto i stolica za decu. Prostorija rukovodioca kabineta. . saradničke radne prostorije:prema standardima za medicinske ambulante odredjenog tipa. kao u ambulante . 2 klupe. telefon. Terapeutska radna prostorija. pisaća mašina. dečje stolice. aparat za fotokopiranje . . elektroakustikična.

tj. logopedskom polikliničkom savetovalištu . institut. centar. logopedskoj ambulanti . 1 3 6) ORGANIZACIJSKO . - . zdravstvene delatnosti.) Svi oblici organizacije logopedske delatnosti imaju status zdravstvene zaštite.INSTITUSIONALNI NORMATIVI Logopedska delatnost ostvaruje se putem neposrednog rada u: . logopedskom kabinetu .. logopedskoj ustanovi ( zavod..