1 ZANIMANJE LOGOPEDA, REGISTAR I NOMENKLATURA Logoped je profesionalni nosilac rehabilitacije osoba sa patologijom verbalne komunikacije.

Program i proces rehabilitacije se ostvaruje putem logopedske preventive, logopedske dijagnostika, logopedskog tretmana i logopedske protetike; u okviru zdravstvene i socijalne zaštite, vaspitanja i obrazovanja, u saradnji sa kadrovima odgovarajućih stručnih profila radnika iz pomenutih delatnosti zanimanja.

STRUKTURA LOGOPEDSKE PRAKSE Logoped je nosilac profesionalne delatnosti na području proučavanja patologije verbalne komunikacije i rehabilitacije logopata, tj.lica sa poremećajima govora i jezika. Program i proces rehabilitacije se ostvaruje metodima, sredstvima i principima logopedske prakse, kroz osnovne oblike svoje profesionalne delatnosti: logopedske preventive, logopedske dijagnostike, logopedskog tretmana i logopedske protetike – na načelima doktrinarne logopedske nauke, a u okvirima sistema zdravstvene zaštite.(Bez obzira na lokaciju delatnosti i karakter ustanova gde se ona, kao profesionalna praksa ostvaruje). Na nacionalnom i internacionalnom nivou – logopedska praksa se ostvaruje specijalizovanim logopedskim radom ili organizacijskim jedinicama: radno mesto logopeda, logopedska ambulanta, kabinet i poliklinika, logopedska klinika, zavod,centar ili institut. Praksa logopeda, ostvaruje se kroz preventivu, dijagnostiku, tretman i protetiku, i ima isti status zanimanja bez obzira na to da li su ove jedinice lokalizovane u zdravstvenim, obrazovnim ili socijalnim ustanovama. Logopesku praksu sankcionišu pozitivni zakonski propisi, a definišu i usmeravaju, odredjuju tri osnovna dokumenta: 1) Opis zanimanja logopeda 2) Registar i nomenklatura usluga u logopedskoj delatnosti 3) Normativi u logopedskoj delatnosti

škola. 1. usmereni su na sanaciju svih vrsta govorno-jezičkih poremećaja u dece I odraslih. predvidjeni program obrazovanja se može menjati. a realizuje se putem logopedske preventive. 1. uključujući I istraživački rad. na Defektološkom fakultetu .u tstručnom timu. radna okolina).3) Grupa zanimanja Zdravstvena zaštita Zaštita dece I omladine –Socijalna zaštita Srodna zanimanja Po sadržaju rada zanimanje logopeda slično je svim zanimanjima koja se bave osobama sa teškoćama uključivanja u život I rad svakodnevne I šire okoline. logopedskog usmerenja. metoda I sredstava rada. rad na rešavanju problema verbalne komunikacije – obavlja se u okviru zdravstva. u saradnji sa drugim stručnjacima I institucijama. logopedskog tretmana I logopedske protetike. I u kontaktu sa ostalim faktorima procesa rehabilitacije( porodica. U praksi.1) Opredeljenje zanimanja Zanimanje logopeda je visoko – stručno zanimanje ( 7/1 stepen obrazovanja).4) Područje delovanja Rad I radne zadatke logoped ostvaruje I izvodi individualno . U Skladu sa razvojem nauke I društvenim kretanjima. 1. Za rešavanje veoma složenih zadataka I poslova.2) 1. školstva I socijalne zaštite. Rad I radni zadaci zanimanja logopeda. na matinoj ili srodnoj grupi predmeta čime stiče 7/2 I 8-mi stupanj obrazovanja. specijalizacija). aposebno onih sa uticajem na uključivanje u proces verbalne komunikacije.2 1) OPŠTI PODACI O ZANIMANJU 1. logopedske dijagnostike. ovog visokostručnog rada I radnih zadataka potrebno opšte I posebno. Sadržaj potrebnih teorijskih I praktičnih znanja prikazan je opisom u celini. vrtić. teoretsko I praktično znanje sa područja patologije verbalne komunikacije. . Radniku sa tim zvanjem je za izvodjenje.5) Način obrazovanja Stručna sprema za ovo zanimanje – stiče se putem visokog obrazovanja 7 po obrazovnom programu sedmog stepena /. doktorat. logoped upotpunjava stručnu spremu putem višeg stepena obrazovanja – programima poslediplomskih I specijalističkih studija ( magistratura. te ptimenu novih tehnika.

Logopedska preventiva izvodjenje opšte ( društvo). Osim stručnog znanja. sekundarnom I tercijarnom delu sistema zdravstvene zaštite /rehabilitacije / osoba sa patologijom verbalne komunikacije koja se sprovodi u zdravstvenim. neposredan kontakt sa pacijentom. sposobnost za timski rad. obrazovnim I ustanovama socijalne zaštite. saradnju sa ostalim članovima tima / porodica. srednjoročnih I drugih planova na području logopedske delatnosti praćenje učinka metoda I oblika logopedskog rada I uvodjenje novih angažovanje na uvodjenju I primeni inovacija tehnička I druga pomagalau izvodjenju logopedskog rada saradnja sa organizacijama.3 1. Bilo gde da je organizovan. kao oblikom sprečavanja mogućih dodatnih smetnji javna logopedska delatnost ( popularna predavanja. smisao I potrebu za ličnim usavršavanjem I unapredjivanjem struke. usluge. te pridržavanje stručnih I etičkih normi I širu društvenu angažovanost.1. 2) 2.1. škola ). ostali oblici informisanja I upućivanja javnosti u problematiku verbalne komunikacije . okolina /.1) PODACI O RADU I RADNI ZADACIMA ZANIMANJA Područje rada I radnih zadataka 2. tribine. rad logopeda zahteva I izražen afinitet prema struci. te permanentna stručna usavršavanja u okviru radne organizacije I drugih nadležnih institucija 2. Opšti zadaci sa područja logopedske delatnosti organizovanje I izvodjenje stručnog rada po područjima sudelovanje u izradi koncepta logopedskog rada aktivno učešće u izradi godišnjih. vrtić./. . rad logopeda zahteva planiran rad. radovi I sl. zavodima.1.lične (pacijent) I fundamentalne istraživačke preventive planiranje. programiranje I sprovodjenje logopedskih sistematskih pregleda dece ranog I kasnijeg predškolskog uzrasta savetodavni logopedski rad sa okolinom osobe sa poremećajem verbalne komunikacije ( porodica.2. kao I deo za administrativno – tehnočke poslove / stručni nalazi. institutima I matičnim obrazovnim institucijama odgovornim za izvodjenje logopedskog rada sudelovanje u pripremi polaznoh osnova za društveno dogovaranje proučavanje stručne literature za svoje područje rada.6) Specifičnosti zanimanja Delatnost zanimanja logopeda pripada primarnom.

specifični poremećaji učenja. razvojna disgrafija. Asperger-ov s. dislogia) Psihogena patologija verbalne komunikacije ( dečja šizofrenija. prozodije. razvojna dizartrija.4 značaju prevencije I mogućnostima tretiranja poremećaja verbalne komunikacije).3. razvojna diskalkulija) Gnosogena patologija verbalne komunikacije ( alogia. razvojna disleksija. senzornih sposobnosti i pisanog govora . mucanje) Razvojna patologija verbalne komunikacije ( razvojna dislalija. Utvrdjivanje logopedske dijagnoze i planiranje tretmana Sinteza pregleda i pisanje dijagnostičkog zaključka. socio-kulturna deprivacija. status fonacije i glasa. Logopedski tretman Sprovodi se kod osoba sa utvrdjenom patologijom verbalne komunikacije (govora i jezika): Patologija vrbalne komunikacije u dece Genetska patologija verbalne komunikacije( dislalia. 2. artikulacije.. pregled anatomsko – funkcionalnog stanja govornih organa. disleksija. .. mišljenja o prognozi i odredjivanje postupaka u tretmanu Rad na području komunikacijske protetike(logo-protetike).uz adekvatnu primenu savremenih sredstava i metoda za stručnu kliničku procenu i dijagnostiku. tahifemija. disgrafija..govorna) utvrdjivanje statusa.) Patologija verbalne komunikacije u odraslih Neurogena patologija verbalne komunikacije ( afazija.. Rettov s. dizartrije.porodična.) Sociogena patologija verbalne komunikacije ( bilingvizam.1.1.4..protetske indikacije i odredjivanje pomagala Izvodjenje instrumentalnih dijagnostičkih pregleda upotrebom elektroakustičkih aparata Konzilijarni logopedski pregled Rad na registrovanju i deponovanju podataka - 2. Logopedska dijagnostika anamneza ( lična. disfazija. razvojna disfazija. dizartrija) . stečene disfazije. demencija.) Neurogena patologija verbalne komunikacije ( dečje afazije. simbiotske psihoze) Pervazivna patologija verbalne komunikacije (autizam.

stručni nalazi i mišljenja. itd. pano. radna sredina). opsesivno ponašanje) Patologija verbalne komunikacije u starih lica Logopedski tretman izvodi se različitim metodskim postupcima i sredstvima. ogledala.). - Radna pomagala i aparature AB terapeutska tehnička pomagala. te ostala dokumentacija predvidjena zakonom.Didaktička sredstva za polisenzornu i govornu rehabilitaciju (igračke. sitni muzički instrumenti i sl. klinički.2.1.2. kao i o starosti pacijenata. kasetofon. CD player. izveštaji i testovni materijal. računarske aparature. radni listovi za razne uzraste. sonde. 2. .Stručna literatura Dokumentacija Dosije pacijenta. vrtić. zavisno o vrsti i stepenu poremećaja. istraživački) 2.slikovni i testovni materijal. maničnodepresivna psihoza. Logopedska protetika Organizovanje i sprovodjenje logopedskog protetskog rada.2. štoperica. a realizuje se u individualnom i grupnom obliku rada.1.5 Psihogena patologija verbalne komunikacije ( šizofrenija.5. društvenim dogovorom i sl. Savetodavni rad sa okolinom osobe sa poremećajem verbalne komunikacije(porodica. histerija. 2. uvodjenje i instruisanje individualne primene protetskog pomagala.2) 2. magnetofon. 2.2. kao oblik aktivnog uključivanja ostalih faktora u peroces govorne rehabilitacije. elektroakustične.3. škola. - . SREDSTVA ZA RAD Dijagnostički materijal logopedske skale i testovi ( trijažni . .

1.3. u stručnom timu i široj saradnji sa drugima (porodica. sposobnost uporedjivanja i pravilne procene PODACI O ZNANJU Ranije znanje 3. Teorijsko znanje 3.3. logoped obavlja u namenski opremljenoj prostoriji Rad izvodi samostalno. 3. dobra koncentracija Izražena samostalnost i odgovornost. Telesna aktivnost Rad i radne zadatke logoped izvodi sedeći . 2.1) 3. pravilan govor i dobar sluh.1. po potrebi povremeno na terenu . USLOVI RADA Radne prilike Rad i radne zadatke.3) 2.2) Završena srednja škola ( četvrtog )stepena.3. Opšte teorijsko stručno znanje Filozofije ( Etike) Opte psihologije Opšte pedagogije Sociologije Fiziologije i anatomije čoveka Humane genetike Defektološke dijagnostike Rehabilitacije osoba sa smetnjama u psihofiziškom razvoju Socijalne politike i pravne zaštite invalida Statistike i tehnike istraživanja u logopediji Lingvistike Psihopatologije dece i odraslih Teorije komunikacija Stranog jezika .6 2.3. 2. pedagoškog smera ili gimnazija. pacijentova okolina) Rad se obavlja u jednom ili dva turnusa. objektivnost i preciznost posmatranja. stojeći i u pokretu Psihičke i psihofizičke osobine Opšta tellesna spretnost.2.medicinskog smera.2.

fiziologije i patologije govornog mehanizma Logopedije ( posebna znanja sa područja etiologije.2. metoda i tehnika dijagnostike.2. programiranje i obavljanje logopedske delatnosti po područjima ( preventiva .3. dijagnostika. Posebna teorijsko-stručna znanja.2.elektrofiziologija) ORL i audiologije Anatomije .neurofiziologija.7 3. instrumantalnih tehnika i tehničkih pomagala u logopedskoj praksi znanje i osposobljenost za organizaciju.i metoda i tehnika rehabilitacije verbalne komunikacije 3. tretman i protetika) znanje i osposobljenost za istraživački rad poznavanje oblika i davanje stručne pomoći poznavanje tehnike vodjenja dokumentacije. planiranje. sa područja: Psihologije ( psihopatologije) Psihijatrije ( odnosna patologija i psihodinamika) Lingvistike ( psiholingvistika i neurolingvistika) Akustike i elektroakustike Fonetike Neurologije ( klinička neuroogija. te registrovanja i deponovanja podataka . Praktična znanja znanje i osposobljenost za kvantitativnu i kvalitativnu analizu poremećaja verbalne komunikacije poznavanje i primena aparatura i instrumentalnih tehnika u logopedskoj dijagnostici poznavanje i primena temeljnih i savremenih metoda tretiranja poremećaja verbalne komunikacije u individualnom i grupnom obliku logopedskog rada poznavanje i primena aparatura.

20 min.10. 02. 0.4. 40 min. 02.1. Prvi logopedski pregled sa anamnezom i trijažom 60+30 Ispitivanje i utvrdjivanje statusa govora 40 min. 03. 03.12.6.7.18. 0.5. 30 min. 03. 02. 0. Procena razvijenosti govorne pragmatike u procesu komunikacije 30 min.8.zaključka 30min. 02. 02. Ispitivanje i utvrdjivanje statusa sluha 40 min. 02.4. 02. 02.9 02. Sinteza nalaza i pisanje Dg.6. Logopedski test 1 kategorije(jednostavne dg. 03.14. čitanje i pisanje) 30 min.5.2. 01. Vreme 30 min. 02. Logopedski testovi 2 kategorije 60 min.3. Logopedska ekspertiza 60 min.17. jezik.11. 02. 02. 02. Kontrolni logopedski pregled 30+20 Logopedski konzilijum 40 min.8 5. Registrovanje i deponovanje dijagnostičkih podataka 15 min. 01.3. Ispitivanje funkcije čitanja i pisanja 40 min.metode. 02. REGISTRI I NOMRNKLATURE USLUGA U LOGOPEDSKOJ DELATNOSTI LOGOPEDSKA PREVENTIVA Usluga Sistematski logopedski pregled Trijažni logopedski pregled Logopedski savet u preventivi Logopedsko predavanje LOGOPEDSKA DIJAGNOSTIKA Logopedska anamneza 30 min. Ispitivanje i utvrdjivanje statusa jezika 60 min. 01.2. sluh.1.1. LOGOPEDSKI TRETMAN Utvrdjivanje inicijalnog programa tretmana Logopedski tretman jezika Logopedski tretman govora Logopedski tretman glasa Logopedski tretman čitanja i pisanja Logopedski tretman slušanja 20+10 30+30 30+15 30+15 30+15 20+20 .16.15. Odredjivanje rehabilitacijskih mera sa prognostičkim hipotezama 30 min.1) Šifra 01.2.kraći testovi i instrumenti za govor. Instrumentalni dijagnostički postupci 40 min. glas.13. 02. 03. 02.3) 03. Ispitivanje i utvrdjivanje statusa glasa 30 min.5.3.4. Logopedski intervju 20 min.2) 02. 02.

03. i motorni status pacijenta. . Jedna logopedska seansa ima isto vremensko trajanje i u individualnom i u grupnom logopedskom tretmanu. 03.1. 20 min.2. O4. 30 min.u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (domovi zdravlja i predškolstvo). Ukupan broj logopedskih seansi. Ukupan broj logopedskih seansi.tercijarne zdravstvene zaštite bavi.instituti).8.9. sa manjim ili većim odstupanjima.primenjuje usluge pod istim šiframa. jeste 4+1+1. 20 min. 15 min.12. sa jednakim vremenom i dozvoljenim vremenskimodstupanjima za vreme utrošeno u putu. 15 min.škole do 4-og razreda osnovnog obrazovanja).4) 04. 03. NAPOMENE: Jedna logopedska seansa traje u proseku 30 minuta.3.jeste 6+1 logopat-a. u jednom radnom vremenu(danu) u tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti ( klinike. 03. 03. Ukupan broj logopedskih seansi.9 03. 0. u zavisnosti od tipa govorno-jezičke patologije kojom se ustanova. 30 min. u jednom radnom vremanu(danu).bolnice i specijalne bolnice. jeste 5+1 logopat-a. a u zavisnosti od vrste govorno-jezičkog poremećaja i psihomotornog statusa pacijenta.10.7. 30 min. 30 min. Grupni trtman se može izvoditi samo ako to dozvoljava klinička slika govorno-jezičkog poremećaja i mentalni . Patronažni oblik rada ( rad na terenu). u jednom radnom vremenu(danu). Savet logopeda Instrumentalni logopedski tretman Evalutivni logopedski tretman Rehabilitacija uz primenu računara Automatska obrada podataka u tretmanu Registrovanje i deponovanje podataka o tretmanu LOGOPEDSKA PROTETIKA Logopedsko utvrdjivanje indikacije sa specifikacijom Logopedsko protetsko instruisanje Adaptivna protetska terapija 60 min.11. 04. u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti (zavodi. uz ostale dopunske materijalne troškove.

plan tretmana. logoped magistar nauka i diplomirani logoped. logoped magistar nauka i diplomirani logoped.6. psihološki. bez obzira na karakter radne organizacije. logoped magistar nauka i diplomirani logoped uz saradnju lekara. defektološki tim i dr. optimalno uz saradnju lekara. b) 2) . zasniva se na opisu zanimanja i nomenklaturi usluga u logopedskoj delatnosti. medicinske sestre. elektroničara. 1) a) NORMATIVI U LOGOPEDSKOJ DELATNOSTI Kadrovski normativi Radni Logopedsku preventivu obavlja diplomirani logoped. laboratorijskog tehničara i administrativnog radnika Logopedski tretman obavlja logoped specijalist. medicinske sestre. RADNO-VREMENSKI NORMATIVI Bez obzira na karater radne organizacije u kojoj radi. fizičara. logoped sa poslediploskim studijama-magistar nauka. prikupljanje i deponovanje podataka o pacijentu)maksimalno iznosi 5 radnih sati Opis radnih zadataka radnog mesta logopeda. a koji su jedinstveni za celu zemlju. uz saradnju elektroničara. fizičara. laboratorijskog tehničara i administrativnog radnika Kvantitativni Logoped je član svakog stručnog tima koji obuhvata i rešava problematiku patologije vrbalne komunikacije ( medicinski. a na 50 000 stanovnika jedan logoped specijalista. fizičara. elektroničara. optimalno uz pomoć medicinske sestre i administrativnog radnika Logopedsku dijagnostiku obavlja logoped specijalista.1 0 5. medicinske sestre. neprekidni rad logopeda ( terapija.) Logoped je ravnopravni stručni saradnik svake ustanove za decu predškolskog uzrasta sa kapacitetom od 300 dece Logoped je ravnopravni stručni saradnik svake osnovne škole U skladu sa prihvaćenim medjunarodnim normama na 8000 stanovnika neophodan je jeda diplomirani logoped. laboratorijskog tehničara i administrativnog radnika Usluge u logopedskoj protetici obavlja logoped specijalist. a u skladu sa postojećim logopedskim normativima Bez obzira na karakter radne organizacije. logoped ima status diplomiranog logopeda i njegov rad predstavlja deo delatnosti ustanove Radno vreme je identično sa vremenom ostalih radnika ustanove ( 7-og stepena obrazovanja).

18m2 saradničke radne prostorije .magnetofonon.CD pleyer. sonde. vizuelna i taktilno-kinestetska sredstva didaktička i druga sredstva za terapeutske vežbe b) . sanitetski pribor Kabinet dijagnostičko-protetska radna prostorija. logometrijska tehnička sredstva. kvadrature 18m2 prostorije rukovofdioca kabineta. kvadrature 16m2 čekaonica kvadrature 12m2 sanitarno-higijenski čvor Kabinet dijagnostičko – protetske prostorije kvadrature 18m2 terapijska. didaktička sredstve. testovni materijal. Auditivna. špatule. logopedso ogledalo. kvadrature 20m2 pomoćna prostorija.radna prostorija za svakog logopeda. AB terapijska sredstva.ako se radi u jednoj smeni. štoperica.ostava-kvadrature 4m2 sanitarni čvor sa kapacitetom odgovara veličini jednog kabineta čekaonica kvadrature 16m2 i poseban sanitarni čvor 4) a) - NORMATIVI TEHNIČKE OPREME Ambulanta radna prostorija. na dve terapeutske prostorije instrumentalno tehničke radne prostorije . a jedna terapijska prostorija za dva logopeda ako se radi u dve smene pomoćna terapeutska šrostorija kvadrature 16m2. kasetofon. logometrijska. AB stimulativna sredstva. audiološka aparatura i test materijal za fonetsko-fonološku diskriminaciju pomoćna terapeutska prostorija. metronom.kvadrature 12m2 administrativno pomoćna radna prostorija sa kartotetekom .1 1 3) a) b) PROSTORNI NORMATIVI Ambulanta radna prostorija.

orman za biblioteku. televizor. 2 stolice za odrasle adekvatan sto i stolica za decu. dečje stolice. standardima za psihološke kabinetske ambulante odredjenog tipa. dečje stolice. elektroakustikična. oglasna tabla Kabinet dijagnostičko-protetska radna prostorija. kao radna prostorija u ambulanti Saradničke prostorije po standardima za medicinske ambulante. ambulantni ležaj. pisaća mašina. vitrina. stolice. 4 stolice. radna stolica. stolice. pisaća mašina. standardima za psihološke kabinete i standardima za lingvističkofonološke radne prostorije. predvidjenu zakonom i normativima radne organizacije. pisača mašina. Čekaonica. vešalica. radna stolica. Terapeutska radna prostorija. računar. i ostalu dokumentaciju. vitrina. mali sto. radna stolica. orman. aparat za fotokopiranje Pomoćna terapeutska proatorija. vitrine. radni sto. vitrina. 2 dečje. psihodijagnostičke i lingvističko-fonetske kabinete Prostorija rukovodioca kabineta. sto. kao u ambulante Instrumentalno-tehnička radna prostorija : radni sto. pisaća mašina. zidna polica. 2 fotelje. orman. stolovi zaaparaturu. telefon. računar. radna stolica. Sala za sastanke.1 2 instrumentalno tehnička radna prostorija. računar. 2 vitrine. telefon. Čekaonica kao u ambulanti Svaka gore navedena prostorija ima protokole. tehnika sredstva za dijagnostiku. sto za aparaturu. zidne police. stolice. tretman i naučno istraživanje u oblasti patologije verbalne komunikacije saradničke radne prostorije:prema standardima za medicinske ambulante odredjenog tipa. elektronska i procesorska. 2 klupe. računar. 2 ormara. radni sto. tiha komora. telefon i slično. 2 ormana. radni sto.: veći sto. slajd aparat. NORMATIVI OPREME Ambulanta b) Radna prostorija. 5) a) .

. centar.) Svi oblici organizacije logopedske delatnosti imaju status zdravstvene zaštite. zdravstvene delatnosti..INSTITUSIONALNI NORMATIVI Logopedska delatnost ostvaruje se putem neposrednog rada u: logopedskoj ambulanti logopedskom kabinetu logopedskom polikliničkom savetovalištu logopedskoj ustanovi ( zavod. tj.1 3 6) ORGANIZACIJSKO . - . institut.