You are on page 1of 5

Adapatrea curriculumului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea

,
evaluarea diferenţiată se poate realiza prin:

- adaptarea conţinuturilor având în vedere atât aspectul cantitativ cât şi aspectul
calitativ, planurile şi programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al
elevului prin extindere, selectarea obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare
şi remediere şcolară suplimentare etc.

- adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al
sarcinii, metodele de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode activ-
participative, jocul didactic), materialul didactic(intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul
de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre didactice de sprijin);
- adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social;

- adaptarea procesului de evaluare, având în vedere ca finalitate dezvoltarea unor
capacitaţi individuale ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse(scrise, orale,
vizuale, kinestezice); Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul
individual. Evaluarea trebuie să vizeze identificarea progresului realizat de elev luând ca
punct de plecare rezultatele evaluării iniţiale. Aceste rezultate conduc la selectarea
obiectivelor pe care le propunem, la selectarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare.
După o adaptare a programei şcolare pentru aria curriculară Limbă şi Comunicare clasa a
II a realizată de către cadrul didactic de la clasă în colaborare cu cadrul didactic de
sprijin/itinerant la potenţialul elevului, urmează structurarea unui plan de intervenţie
personalizat cu un scop(obiective pe termen lung) şi obiective pe termen scurt. Scopul
final al acestuia este de a răspunde cerinţelor elevului pentru asigurarea dezvoltării sale,
coerenţei şi complementarităţii intervenţiilor ulterioare.
Programul de Intervenţie personalizat acţionează o anumită perioadă de timp în condiţiile
date şi trebuie să răspundă cerinţelor elevului în ce priveşte dezvoltarea şi învăţarea,
ţinând cont de forţele acestuia şi achiziţiile anterioare.
În urma adaptării curriculare a Programei de Limba Româna clasa a II a pentru elevul P.
G., am elaborat obiectivele învăţării, strategiile de intervenţie şi de învăţare pentru fiecare
dintre obiectivele vizate, un mecanism continuu de evaluare a deprinderilor achiziţionate
şi a intervenţiilor, un mecanism continuu de revizuire a programului de intervenţie şi de
luare a deciziilor ce privesc continuarea programului.

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

I. INFORMAŢII DE BAZĂ:
Numele şi prenumele elevului : P. G.
Data naşterii: 05.09.1999
Unitatea de învăţământ : clasa a-II-a;
Domiciliul :
Tata : P. F. Vârsta: 40 Profesia : ……… ;Mama: P. V. Vârsta: 37,
Profesia……………….
Alte date despre familie: Elevul mai are un frate care învaţă în aceeaşi şcoală dar care nu
prezintă dificultăţi de învăţare. Familia manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea

dezvoltând relaţii interpersonale. Schema corporală este structurată parţial corect iar lateralitatea fixată. Echipa de intervenţie: învăţătorul de la clasă şi cadrul didactic de sprijin. nu înţelege noţiunea de număr compus. nu poate efectua operaţii de adunare şi scădere neoperând cu conceptele matematice. III. s-a acomodat destul de repede unor reguli şcolare de grup. activitatea şcolară. Data de elaborare a programului: 16. matricele progresive Raven.aria de socializare: elevul are o atitudine prietenoasă.inversiuni de litere. ezitantă. decât cu sprijin permanent. face confuzii vizuale ale literelor simetrice .număr. . EVALUARE INIŢIALĂ Instrumente folosite în evaluare : fişa psihopedagogică. confuzii între consoanele surde şi sonore . lucru ce duce la slaba însuşire a citit-scrisului. 02.aria de autoservire: elevul are formate deprinderile de igienă personală.Prezintă carenţe în comportamentele motrice şi în gesturile social-utile de autogospodărire . încetinită. 11.. asistentul social. Realizează în plan concret mulţimi de obiecte. 2010 II. progresele au fost minime.însă în privinţa achiziţiilor cognitive.şcolară. Alte persoane implicate in program: profesorul psiholog. . . 11. de odihnă). Psihomotricitate: elevul prezintă o coordonare şi o stabilitate a gesturilor şi mişcărilor sale corespunzătoare unei activităţi de învăţare eficientă..matematică : Nu are formate deprinderile de numeraţie corectă în concentrul 0-30. dar nu înţelege corespondenţa mulţime de obiecte . nu face analiza şi sinteza fonematică.b-d’’.16. posibilităţi de exprimare reduse. de joc. vorbire rară. cunoaşte mediul ambiant şi acţiunile din regimul zilnic ( mesele principale.t. nu recunoaşte toate literele. e. 2009 Durata de desfăşurarea a programului: 16.Se deplasează singur de acasă la şcoală şi invers deseori.testul de motricitate Ozeretski. testul Goodenongh. Comunică cu colegii şi cu prietenii atăt cât să realizeze un climat de desfăşurare a activităţilor comune. STAREA ACTUALĂ A ELEVULUI Comportament cognitiv .limbaj şi comunicare: vocabular sărac. Autonomie personală şi socială: . dar întâmpină dificultăţi în organizarea conduitelor şi structurilor perceptiv-motrice de spaţiu. în scris apar omisiuni şi înlocuiri de grafisme. probe curiculare.Se îmbracă singur şi are grijă în mare măsură de de propria îmbrăcăminte.c. observaţia spontană şi dirijată.p-b’’. familia. 2009. cere periodic informaţii despre evoluţia copilului şi este receptivă la sugestiile date de factorii educativi din şcoală .convorbirea individuală şi de grup.

2. Goodenongh.01.abilităţi. Formarea comportamentului de recunoaştere pe cale vizuală şi auditivă a locului sunetelor b-d.Diagnostic: . de modele socio-umane şi de sprijin gradat. să discrimineze. labilitate emoţională. bisilabice.sociabilitate relativ bună. percepţie slabă. Obiective pe termen scurt: 1. Raven-QI-75. dificultăţi de orientare.nevoia de afecţiune.dislexo-disgrafie.) -16.QI-80. discalculie. EVALUARE FINALĂ--CRITERIALĂ .-2010. . nelegând simbolurile grafice fiind insuficient recunoscute. dar nu poate face analiza şi sinteza fonematică. .scriere Motiv de referinţă: reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea şi dezvoltarea capacităţilor instrumentale citit – scris Scopul programului de intervenţie: La sfârşitul programului. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE Domeniul de intervenţie: cognitiv. face inversiuni de litere. să opereze cu consoanele b-d-p în activitatea de citit. Datorită slabei organizări spaţiale. . Formarea capacităţii de fixare a sunetelor b-d-p prin citire şi sriere în spaţiul grafic.gestuală.nevoi: .feed. citire.toleranţă scăzută la frustrări. în cuvinte.2009-16.2010.12. Formarea comportamentului de operare cu consoanele b-d-p în activităţile de citit- scris. I. elevul întâmpină dificultăţi în perceperea grafemelor. IV .capacităţi relativ bune de învăţare comportamentală prin imitaţie. psihologic: intelect liminar.16.posibilităţi bune de comunicare orală.2009.01. de integrare. Intervenţii antecedente: elevul nu a mai beneficiat de un program de intervenţie personalizat anterior. realizând o corelare deplină şi permanentă între ele. citire – scriere-calcul.2010-16. adaptare inferioară la cerinţele programei şcolare pentru clasa a-II-a şi a curriculumului.16. 3.lacune. aşadar în actul citirii şi cel al scrierii.p.scris fără a face confuzii între ele.competenţe sporite în desfăşurarea activităţilor ludice (respectă cu stricteţe regulile jocului şi duce la capăt sarcina didactică la nivelul propriu).elevul va fi capabil să identifice. e.medical: clinic sănătos. Nivelul de plecare: elevul cunoaşte majoritatea sunetelor. . Limba Română. organizare şi structurare spaţială.02. .12. deficit de atenţie.confundă vizual literele simetrice. expresivă.back pozitiv în situaţiile de individualizare a sarcinilor de învăţare.2009-16. (izolat şi în cuvinte monosilabice.t.11. Capacităţi-competenţe. pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale. în nici un domeniu al dezvoltării sale. psihopedagogic:dificultăţi de învăţare .c.

precum şi reluarea unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite. .să discrimineze forma grafemelor b. . VII.1999. RECOMANDĂRI . s-a ajuns la concluzia că datorită exerciţiilor şi activităţilor simple. Referinte : 1.p .desfăşurate în ritm propriu.probe curriculare. VI.teste criteriale cu itemi pentru fiecare obiectiv în parte.d.accesibile.să scrie după dictare texte scurte.d.d.Criterii de evaluare minimale: .fişe de lucru individuale."Ghid de predare învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale" Coordonator: Profesor IONEL MUŞU Editura MarLink. Criterii de evaluare maximale: ."Elemente de Psihopedagogia Integrării"Autor: DORU VLAD POPOVICI Editura PRO HUMANITATE Bucureşti. CONCLUZII . cuvinte monosilabice. dobândind o experienţă cognitivă superioară celei anterioare. . Instrumente de evaluare : . pentru ca apoi elevul să poată opera cu sunetele şi literele b. .să citească silabe.Se recomandă stimularea pozitivă.să citească un text scurt la prima vedere.În urma evaluării rezultatelor obţinute după derularea programului de intervenţie pe o perioadă de trei luni. A fost nevoie în primul rând de formarea şi dezvoltarea structurii perceptiv-motrice de spaţiu. . înlăturând anumite bariere din calea dezvoltării sale. întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe.p.să citească propoziţii scurte formate din cuvinte care conţin literele b.să identifice literele b. bisilabice.d. 2.p prin recunoaşterea lor şi prin verbalizare.să scrie după dictare cuvinte care conţin aceste litere. .Se constată că abilitarea elevului pe palierul motric conduce la diminuarea dificultăţilor de învăţare. în diferite poziţii. . formate din propoziţii care conţin cuvinte în care se află grafemele b. p în orice context . . .p. d. elevul a depăşit în mare parte dificultăţile sale. iar reluarea unor sarcini de învăţare şi a unor comportamente-ţintă sunt de un real folos în dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă.

"Învăţarea scrisului" Autor:ECATERINA VRĂŞMAŞ Editura PRO.3.1999 .HUMANITATE Bucureşti.