You are on page 1of 1

l

1638
,. q
Dziennik Ustaw Poz. 905 I 906. .N'2 98.

Zarząd obowiązany jest załatwiać sprawy Banku § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
Ziemi a ńsk ie go zgodnie z niniejszym statutem i za- z dniem ogłoszeni a.
twierdzone mi przez radę instrukcjami i je~t odpowie-
dzialny przed Bankiem Ziemiańskim za niestosowanie Prezydent Ministrów: Juljan Nowak
się do tych przepisów. Minister Skarbu: Jastrzębski
Nazewnątrz jednak zarząd Banku Ziemiańskiego
występuje we wszystkich sprawach z nieograniczoną
władzą, nawet w tych, załatwienie których mqgłoby
wymagać specjalnego pełnomocnictwa".
§ 15. "Rada Banku Ziemiańskiego składa się 906.
z. 8 do 12 członków, wybranych przez ogólne ze-
branie władz Towarzystwa I-<:redytowego Ziemskiego Rozporządzenie Ministra Skarbu •
na lat 4, z których po upł y wie pierwszych 2 lat po- z dnia 6 listopada 1922 r.
łowa członków rady wychodzi z urzędowania przez
losowanie. W przedmiocie określenia wysokości państwo·
Ogólne zebranie m o że wybrać 1/4 członków rady wego podatku gruntowego na obszarze Ziemi
z poza swego grona. Wybór odbywa się co 2 lata, Wileńskiej na rok podatkowy 1922.
ponowny wybór jest dozwolony. Do ważności
uchwał potrzebna jest obecność przynajmniej 5 człon­ Na zasadzie § 1 i 3 rozporządzenia ~ady Mini-
ków Rady. strów z dnia 3 listopada 1922 r. w przedmiocie zmia-
Rada ma prawo: ny art. 6 i 7 ros. ustawy o podatkach bezpośred­
1) nadzorować całą działalność Banku Ziemiań­ nich w stosunku do Ziemi Wileńskiej (Dz. U. R. P.
skiego; N2 98 poz. 902) zarządza się co nash:puje:
2) naznaczać i odwoływać tych członków zarzą­ Przypadająca na każdy z powiatów: wileński,
du, którzy nie są wybrani przez ogólne ze- oszmi a ńs k i, święci 21 ńsk i i trocki Ziemi Wileńskiej
bra nie wła d z Towarz ystwa Kredytowego Ziem- ogó lna suma państwowego podatku gruntowego zo-
skiego (§ 14 Statutu) i zawierać z nimi staje o kreś lona, poczyn ają c od roku podatkowego
umowy; 1922 na zasadzie przeciętnych wysokości podatku
3) wydawać ogólne instrukcje dla zarządu i de- z każdej dzi esięciny gruntu, ustalonych w następu­
cydow ać we wszystkich sprawach, które po- jącej tabeli:
dług niniejszego statutu wymagają decyzji
rady; Tabela przeciętnej wysokości podatku
4) sp rawdzać i zatwierdzać bilans i rachunek gruntoweg9: .
zysków i strat;
5) wybierać przezesa rady i prezesa zarządu. Z Jednej
Z jednej
Rada przy wykonywaniu powyższych czyn n ości dziesiE:ciny
dzie s i ęciny
powinna ściśle dbać o całość i bezpiecz eń­ lasów, past-
gruntów wisk
>- odło
stwo powierzonych bankowi funduszów c:
'v
Nł\ZWł\ POWlł\TU
uprawnych, gów, isłużą-
i w tym celu stosować się do ogólnych dy- c.li:: ogrodów, cych za
sadów i łąk pastwiska
rektyw, wydanych przez władze Towarzystwa
w rozwinięciu niniejszego statutu". :2!
§ 16. "Decyzje, dotyczące zmiany niniejszego
statutu, lub likwidacji Banku ZielT'iański eg o, powin- 1 Wileński . .. · · · 300 37

. ·
ny być zatwierdzone przez ogólne zebranie władz 2 Trocki • · 250 31

Święciański • · · ·
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. 3 Oszmiański 250 31
W razie likwidacji Banku Ziemiańskiego, 'prze-
chodzi cały jego majątek, pozostały po uregulowaniu
4
··· 250 31

wszelkich zobowiązań, na własność i wyłączne roz-


porząd ze nie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego". Minister Skarbu: Jastt>zębski
§ 17. "Prezes kom itetu Towarzystwa Kredyto-
wego Ziemskiego odbywa lub zarzadza rewizję ra-
chunkowości i kas Banku Ziemiańskiego". '

»M. ,A4 . , Q" #l , M 't ~ 2G:):iF;l:: . -.. s ty! $ 3 ; 4 ·


Warszawa. Tłoczono w DrukarnI Państwowej z polecenia Ministra Sprawledllwo4c1. 19071 P

Konto czekowe Pocz.towej Kasy Oszcz.Eidnoścl N2 30130. Cena 2.50 mk.


I.