You are on page 1of 3

Wine styling

VINSANTO:Το κπασί των Αγίων.

( από ηελ Έθε Γηαινύζε chef ηνπ Bar-Restaurant Dirty Ginger ζην
Γθάδη)

Ένα από τα καλύτεπα γλςκά κπασιά στον κόσμο είναι το Visanto. Η λέξη
πποέπσεται από τιρ λέξειρ vin=κπασί και saint=άγιορ.

Σηελ Ειιάδα ζήκεξα ην Vinsanto παξάγεηαη κόλν ζηε Σαληνξίλε, όπνπ θαη
ππάξρνπλ αξθεηέο θαιέο παξαγσγέο, κε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο. Καλείο
σζηόζν δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ην Vinsanto ηνπ Γ. Αξγπξνύ. Θεσξείηαη
θνξπθαίν θαη θαηέρεη πςειή ζέζε αλάκεζα ζηα επηδόξπηα θξαζηά ηνπ
παγθόζκηνπ νηληθνύ ράξηε.

‘Το κραζί γίνεηαι ζηο αμπέλι’

Τν νηλνπνηείν ηνπ ρξνλνινγείηαη από ην 1903 θαη έλα από ηα κεγάια αηνύ,
ηεο παξαγσγήο ηνπ απηνδίδαθηνπ Γηάλλε Αξγπξνύ είλαη ην όηη δηαζέηεη
ηδηόθηεην ακπειώλα. Απηό καδί θαη ε δηάζεζε ην κεξάθη θαη ε ζσξεπκέλε
γλώζε θαη εκπεηξία, δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνλ παξαγσγό λα βειηηώλεη
ζπλερώο ηε πνηόηεηα ηεο παξαγσγήο.

Η διαδικαζία

Μεηά ηνλ ηξύγν, ηα ζηαθύιηα απιώλνληαη ζηνλ ήιην γηα λα ιηαζηνύλ θαη λ’
αλεβάζνπλ ηα ζάθραξα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε παξαγσγή ηνπ visanto .
Τν άπισκα ησλ ζηαθπιηώλ γίλεηαη κε ηελ πξέπνπζα πξνζνρή πάλσ ζε
«ζεξατθή γε»- έηζη ώζηε λα αεξίδνληαη θαιά, αιιά θαη λα ζηξαγγίδνπλ.

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
Γιάννης Αργσρός

Ο παξαγσγόο ηνπ θαιύηεξνπ Vinsanto ηεο Ειιάδαο, είρε ηελ νμπδέξθεηα,-


από πνιύ λσξίο-, λα θξαηάεη κόλν ηε θαιύηεξε παξαγσγή ζηαθπιηώλ γηα ηελ
νηλνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξαζηνύ, ελώ όια ηα ππόινηπα ζηαθύιηα ηα
πνπιάεη γηα ρύκα. Τν άιιν ζεκαληηθό κπζηηθό ηνπ είλαη όηη εκπεηξηθά θαη
δηαηζζεηηθά άξρηζε λα παιαηώλεη ην vinsanto, γηα πνιιά ρξόληα ζε βαξέιη.

Vinsanto από ηο Kηημα Αργσρού

Σήκεξα ην Κηήκα Αξγπξνύ, δηαζέηεη, ηε θαιύηεξε θαη θνκςόηεξε παξαγσγή


ηνπ ζπάληνπ «ειημίξηνπ θξαζηνύ», πνπ θάλεη πνιινύο γεπζηγλώζηεο,
νηλνιόγνπο αιιά θαη παξαγσγνύο λα ππνθιίλνληαη κπξνζηά ηνπ.
Φαξαθηεξηζηηθά

Φξώκα θαθέ-θίηξηλν, ιίγν ζαλ θαξακέια. Σηε κύηε πιεζσξηθό κε άξσκα


ζνθνιάηαο θαη μεξώλ θαξπώλ. Σηόκα πνιύ πινύζην κε λόηεο κειηνύ θαη
ζνθνιάηαο. Επγεληθό, πιεζσξηθό κε εμαηξεηηθή ηζνξξνπία ζηελ νμύηεηα θαη
ζην αιθνόι.

Αρμονία

Σπλνδέςηε ην κε γιπθά, κπιέ ηπξηά, μεξά θξνύηα όπσο ζύθα δακάζθελα,


ρνπξκάδεο. Ταηξηάδεη κε fois gras, δηάθνξα παηέ θαη είλαη απνγεησηηθό κε
ζνθνιάηα. Πίλεηαη δξνζεξό ζηνπο 8-10ν C.

Σσνηαγή

Σνθνιαηάθηα κε θάζηαλα γιαζζέ θαη Vinsanto

Υιηθά γηα 24 ζνθνιαηάθηα


Φξόλνο 25 ιεπηά θαη 2 ώξεο ζην ςπγείν
250gr βνύηπξν
15 θάζηαλα γιαζζέ
4 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο γεκάηεο θαθάν
1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ ηδίληδεξ ζε ζθόλε
3 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο δάραξε άρλε

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
3 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο Vinsanto
ηξνύθα

Εκηέλεζη

Αθήλεηε ην βνύηπξν λα καιαθώζεη εθηόο ςπγείνπ θαη ην ρηππάηε ζην κίμεξ κε


ηελ δάραξε. Πξνζζέηεηε ηηο 2 θνπηαιηέο από ην θαθάν, ην Vinsanto θαη ην
ηδίληδεξ. Βάδεηε ην κίγκα ζην ςπγείν γηα κηζή ώξα. Με γάληηα ζρεκαηίδεηε ην
κίγκα ζε κπαιίηζεο ίζεο κε ην κέγεζνο ελόο κηθξνύ θαξπδηνύ ηνπνζεηείηε
ζην θέληξν ηεο θάζε κηαο κηζό θάζηαλν γιαζζέ. Κνζθηλίδεηε ην ππόινηπν
θαθάν πνπ έκεηλε πάλσ ζε ιαδόθνιια θαη πεξλάηε πάλσ ηνπ ηηο κπαιίηζεο
έηζη ώζηε λα ζθεπαζηνύλ νκνηόκνξθα. Βάδεηε ηα ζνθνιαηάθηα ζην ςπγείν γηα
ηνπιάρηζηνλ κηζή ώξα.

Tip
Αλ ζέιεηε αληί γηα θαθάν κπνξείηε λα θαιύςεηε κεξηθά απν ηα ζνθνιαηάθηα κε
ηξνύθα ή άρλε δάραξε γηα κεγαιύηεξε πνηθηιία.

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr