You are on page 1of 4

Wine styling

( από ηελ Έθε Γηαινύζε chef ηνπ Bar-Restaurant Dirty Ginger ζην
Γθάδη)

Ανακεθαλαίωζη ζε γνωζηά και άγνωζηα λήμμαηα για να θςμηθούμε ηο


λεξιλόγιο ηηρ γεςζιγνωζίαρ ηος κπαζιού. Χπηζιμοποιείζηε ηο λεξιλόγιο
και ανηιμεηωπίζηε ηο κπαζί ζαν ένα γεςζηικό παισνίδι πος διακαηέσεηε
από νόμοςρ και νόπμερ.

Σπγθξαηείζηε ηα παξαθάησ:

Απώμαηα κπαζιού :

Ξύινπ, εμσηηθώλ θξνύησλ, κηλεξαι εζπεξηδνεηδή, δσηθά ,μεξώλ θαξπώλ,


απνμεξακέλσλ θξνύησλ, θαπλνύ, θξνύησλ ηνπ δάζνπο, κπαραξηθώλ,
ινπινπδηώλ.

Γεμάηο:

Έλα θξαζί πνπ έρεη ζώκα, νμύηεηα, ζηηβαξή γεύζε θαη ηθαλνπνηεηηθή
επίγεπζε.

Γλςκίζον:

όηαλ ειαθξώο επηθξαηεί ε γιύθα ηεο νμύηεηαο.

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
Δποζεπό:

Έλα θξαζί λεαληθό, αξσκαηηθό κε «πξάζηλα αξώκαηα». Μεξηθέο θνξέο, δίλεη


ηελ αίζζεζε πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθνο.

Επίγεςζη:

Η εληύπσζε πνπ κέλεη ζηνλ νπξαλίζθν, κεηά ηελ θαηάπνζε ηνπ θξαζηνύ.

Επιθεηικό:

Έλα θξαζί κε έληνλε νμύηεηα, αηρκεξέο ηαλλίλεο, απζηεξό.

Εζπεπιδοειδή απώμαηα:

Έλα θξαζί πνπ θέξλεη ζηε κύηε αξώκαηα ιεκνληνύ, πνξηνθαιηνύ, ιάηκ,
γθξέηπθξνπη, θνπκ θνπάη.

Ιζοπποπημένο:

Κξαζί ζην νπνίν ηα γεπζηηθά ζπζηαηηθά ηνπ- γιπθά (αιθνόιε), μηλά (νμέα)
θαη πηθξά (ηαλίλεο) -βξίζθνληαη ζε αξκνληθή ζπλύπαξμε.

Λιπαπό:

Κξαζί πνπ ζην ζηόκα κνηάδεη ειαθξώο παρύξξεπζην θαη ζπλήζσο


βνπηπξάην. Η πνηθηιία Chardonnay δηαζέηεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη
θπξίσο όηαλ έρεη σξηκάζεη ζε βαξέιη.-λα ζπκάζηε όηη ε έληνλε βαλίιηα πνπ
ζπρλά έρνπλ θάπνηα θξαζηά πξνέξρεηαη από ην βαξέιη θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ
μύινπ-

Μαλακό:

Αλαθέξεηαη θπξίσο ζηα θόθθηλα θξαζηά θαη ηδηαίηεξα όηαλ νη ηαλίλεο ηνπο
έρνπλ καιαθώζεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ.

Απώμαηα μπασαπικών

Πηπέξηα, θαλέια, κνζρνθάξπδν.


Τέηνηα αξώκαηα έρνπλ κόλν ηα ***κόκκινα κπαζιά.

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
Μποςκέηο:

Τν πεξίθεκν bouquet. Τν ζύλνιν αξσκάησλ ελόο θόθθηλνπ θξαζηνύ-


***μόνον κόκκινος!- πνπ έρεη παιαηώζεη ζε βαξέιη, γηα θάπνηα ρξόληα.

Νεςπικό:

Έλα θξέζθν θαη λεαληθό θξαζί πνπ ε νμύηεηα ηνπ επηθξαηεί ησλ άιισλ
ραξαθηεξηζηηθώλ.

Όγκορ:

Αλαθέξεηαη θπξίσο ζε λεςκά κπαζιά θαη είλαη ην ζύλνιν ησλ γεπζηηθώλ ηνπ
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ην θάλνπλ λα μερσξίδεη.
*** Για ηα κόκκινα μόνο μιλάμε για ζώμα ενώ για ηα λεςκά μόνο για
‘όγκο.

Οξείδωζη:

Η επίδξαζε ηνπ νμπγόλνπ ραιάεη –νμεηδώλεη- ην θξαζί. Τόηε κπξίδεη βαξηά θαη
δπζάξεζηα. Σηα ιεπθά παίξλεη έληνλν θίηξηλν ρξώκα, ζηα δε θόθθηλα, θεξακηδί
αληαύγεο ή ην ρξώκα ειαθξηάο ζθνπξηάο (ζαλ ηνπ θνληάθ).

Οξύηηηα:
Η ππνινγηδόκελε κε ρεκηθό ηξόπν ζπλνιηθή πεξηεθηηθόηεηα ηνπ θξαζηνύ ζε
νμέα.

Παλαίωζη:

Ο ρξόλνο παξακνλήο ελόο θξαζηνύ ζην κπνπθάιη. Λέκε :


*** Το κρασί στο βαρέλι ωριμάζει και στο μπουκάλι παλαιώνει.

Πληθωπικό:

Όηαλ έλα θξαζί είλαη έληνλα πνιύπινθν ζε αξώκαηα θαη γεύζεηο.

Ροςζηίκ:

Όηαλ ε νηλνπνίεζε ελόο θξαζηνύ, δίλεη ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά


“πξσηόγνλα”, παιηάο ηερλνινγίαο.

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
΢ηπογγςλό:

Όηαλ έλα θξαζί είλαη ηζνξξνπεκέλν θαη αξκνληθό ρσξίο ηίπνηα από ηε
«γεύζε, ηε κύηε θαη ην ζηόκα ηνπ» λα «εμέρεη».

΢ώμα:

είλαη παξόκνην κε ηνλ όγθν. Σώκα ιέκε όηη θζάλεη ζην ζηόκα καο θαη δείρλεη
έληνλε ηελ παξνπζία ηνπ. Αλαθέξεηαη θπξίσο ζε θόθθηλα θξαζηά θαη έρεη
άκεζε ζρέζε κε ηελ ύπαξμε ηαληλώλ.

Σανίνερ:

Είλαη νη νπζίεο πνπ βξίζθνληαη ζην θινηό ησλ ζηαθπιηώλ θαη δίλνπλ ηελ
ζηπθή θαη μεξή αίζζεζε ζηνλ νπξαλίζθν. Τα θξέζθα θόθθηλα θξαζηά έρνπλ
έληνλεο ηηο ηαλίλεο ηνπο θαη επηδεηνύλ παιαίσζε γηα λα καιαθώζνπλ.

***Σα λεςκά κπαζιά δεν έσοςν ηανίνερ.

Φποςηώδη (απώμαηα):

Αξώκαηα από θξέζθα θξνύηα.

***΢ηα λεςκά κπαζιά : κήιν, αριάδη, μπλόκειν θιπ.


*** ΢ηα κόκκινα κπαζιά : θεξάζηα, θξάνπιεο, κνύξα, βαηόκνπξα θιπ.

Ώπιμο:

΄Ελα θξαζί πνπ έρεη θζάζεη ζην ύςηζην ζεκείν ηεο απόδνζεο ηεο
απόιαπζεο.

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr