You are on page 1of 5

.

Ο δεθάινγνο ηνπ θαινύ εζηηάηνξα

( από ηελ Έθε Γηαινύζε chef ηνπ Bar-Restaurant Dirty Ginger ζην
Γθάδη)

Μεπικέρ ζςμβοςλέρ από ηην εμπειπία και ηο πάθορ μος για αςηή ηη
δοςλειά, καηαπσήν για ζαρ πος είζηε ηος επαγγέλμαηορ!
Μεπικέρ απλέρ κινήζειρ πος θα ζαρ ανανεώζοςν απένανηι ζηη πελαηεία
ζαρ θα ζαρ ενηάξοςν ζηο νέο trend ηηρ γαζηπονομίαρ, θα ζαρ
βοηθήζοςν να αποθύγεηε ηιρ κακοηοπιέρ και θα ζαρ κάνοςν πιο
ανηαγωνιζηικούρ.
Οι πελάηερ απλά οθείλοςν να απαιηούν!

1.Νέα κελνύ κε ςαγκέλεο θαη δνθηκαζκέλεο ζπληαγέο. Οη ηνπηθέο


θνπδίλεο είλαη κόδα. Ψαρηείηε παξαδνζηαθά Μπηηιεληά..

Γελ κπνξώ λα έρσ παξάπνλν από ηα ππέξνρα ςάξηα, ηα κεδεδάθηα, ηα


όζπξηα, ηηο ιαραλίδεο πνπ ζεξβίξνληαη ζηηο ηαβέξλεο ηνπ λεζηνύ. Απνδεηώ
όκσο θάηη παξαπάλσ. Πξηλ ρξόληα ε «Μπιε Αιεπνύ» ζηελ Δξεζζό έθηηαρλε
έλα ππέξνρν αξλάθη γηανπξηινύ. Παξαδνζηαθό δηεζεύξεην πηα ζηηο κέξεο
καο. Αο ζθαιίζνπκε ηηο παιηέο παξαδνζηαθέο ζπληαγέο θη αο βγάινπκε
θαλέλα θαγάθη λα ην ηξώλε νη επηζθέπηεο αιιά θαη εκείο, γηα λα αλαδείμνπκε
επηηέινπο ηελ ππέξνρε θνπδίλα καο.

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
2. Αλαδήηεζε λέσλ ηξόπσλ επηθνηλσλίαο κε ην θνηλό.

– Σηείιηε κηα δηαθήκηζε ζε εθεκεξίδα, έλα e-mail ή έλα SMS ζε πειάηεο, έλα
δειηίν ηύπνπ ζηε ζηήιε κε δηάζεζε Gourmet ηνπ Δκπξόο γηα δεκνζίεπζε
θιπ. Δλεκεξώζηε καο γηα ην ,κελνύ ηεο εβδνκάδαο, γηα ηα λέα πηάηα, γηα ηνλ
λέν κάγεηξα θιπ

3. Επαθή κε ηνλ πειάηε θαη αλίρλεπζε ηη απνδεηά πεξηζζόηεξν, ηη ζα ήζειε,


ηη ηνπ ιείπεη. Με θνπβέληα δηαθξηηηθή θαη όρη θνπξαζηηθή.

4. Μηα λέα άπνςε ζηελ εκθάληζε ησλ ζεξβηηόξσλ.

Μηα κνδάηε πνδηά, δίλεη έλα ζηπι. Αθόκα θαη ε πην απιή ηαβέξλα κπνξεί λα
δηαζέζεη κηα θαζαξή πνδηά ζηνπο ζεξβηηόξνπο. Αο κε καο ζεξβίξνπλ πηα κε
ηα όπνηα πνιύρξσκα πνπθάκηζα, κάιιηλεο κπινύδεο θαη όηη άιιν δηαζέηνπλ νη
εξγαδόκελνη, ζηε πξνζσπηθή ηνπο γθαξληαξόκπα. Απηό καδί θαη κηα
εθπαίδεπζε γηα ην πώο γίλεηαη έλα ζσζηό ζέξβηο … ζα αλαβαζκίζεη ηελ
θαηάζηαζε.

5. Αλαλέσζε ησλ θαηαιόγσλ ηνπ θαγεηνύ θαη ηνπ θξαζηνύ.

Όρη πηα άιια ηέηνηα θνπξειόραξηα ή πιαζηηθά θαθήο πνηόηεηαο. Τν θαγεηό


πνπιάεη από ηνλ θαηάινγν ηνπ. Γώζηε ηελ αλάινγε πξνζνρή. Μηα νιόθιεξε
επηζηήκε ππάξρεη πίζσ από ηνλ ζρεδηαζκό ησλ θαηαιόγσλ. Φξνληίζηε ηνπο.
Εεηείζηε από έλα γξαθίζηα λα ζαο ζρεδηάζεη κηα σξαία θαη πξσηόηππε θάξηα
θαγεηνύ. Ο Ταθεο Βαιάθνο θάλεη εμαηξεηηθή δνπιεηά.

6. Ξαλαδείηε ηε ιίζηα ησλ πνηώλ.

Τα θξαζηά, ηα νύδα θαη ηα απνζηάγκαηα είλαη πηα έλα νιόθιεξν δήηεκα από
κόλα ηνπο. Πνιιέο θάβεο ζηε Μπηηιήλε δηαζέηνπλ αμηόινγεο εηηθέηεο θαη έρνπλ
αξθεηή γλώζε λα ζαο θαηεπζύλνπλ γηα λα έρεηε κηα αμηνπξεπή ιίζηα, ζην
θαηάζηεκα ζαο. Ζ θάβα ηνπ θ. Κνπηζνπξαδή θαη ηνπ θ. Μνπηδνύξε είλαη πνιύ
αμηόινγεο. Με μερλάηε πσο νη πειάηεο ζαο είλαη θαινθαγάδεο θαη αξθεηνί απ
απηνύο γλώζηεο ηνπ θαινύ θξαζηνύ θαη νύδνπ. Μελ ηνπο απνγνεηεύεηε.

Α )Γηα ηα νύδα δελ έρσ παξάπνλν. Αξθεηέο ηαβέξλεο δηαζέηνπλ κηα πνιύ
ζπκπαζεηηθή πνηθηιία. Αιιά ζα ήζεια κηα ελεκέξσζε κέζα ζηνπο
θαηαιόγνπο, θάησ από ην θάζε brand. Τνλ ηόπν παξαγσγήο, ηνπο
αιθννιηθνύο βαζκνύο θαη ηηο απνζηάμεηο. Έηζη, δελ ζα κπεξδεύνκαη θάζε
θνξά πνπ ζέισ λα παξαγγείισ. Αο κνπ δώζνπλ ην θίλεηξν λα ζειήζσ λα
δνθηκάδσ πόηε ην έλα θαη πνηέ ην άιιν. Σ απηό κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ θαη νη
πνηνπνηίεο.

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
Β) Τα θξαζηά θαηαιαβαίλσ είλαη έλα πην δύζθνιν θνκκάηη. Ξεθηλήζηε από
ηελ θηινδνμία λα εθπξνζσπήζεηε ζηε ιίζηα ζαο, θξαζηά από όιν ηνλ
Διιεληθό ακπειώλα. Μελ μερλάηε ηα Λεκληά πνπ έρνπλ αμηόινγα θξαζηά, ηνλ
Μεζπκλαίν πνπ είλαη ην κνλαδηθό θξαζί πνπ βγάδεη ην λεζί θαη ζηε ζπλέρεηα
πάηε ζε όιεο ηηο ακπειν-νηληθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, κε Διιεληθέο ή θαη
μεληθέο πνηθηιίεο. Αλ ζέιεηε βνήζεηα ζ απηό ην θνκκάηη κπνξείηε λα κε
ζπκβνπιεπηείηε, είκαη ζηε δηάζεζε ζαο.

Γ) Μελ μερλάηε ην επηδόξπην θξαζί, ηα γιπθά ηεο Σάκνπ θαη ηεο Λήκλνπ
είλαη εμαηξεηηθά θαη κπνξείηε λα ηα πνπιάηε ή λα ηα θεξλάηε ζηνπο πειάηεο
ζαο. Τν θέξαζκα ζην ηέινο πξέπεη λα πάξεη κηα άιιε δηάζηαζε από ην
θιαζζηθό θξνύην επνρήο.

Αιια θεξάζκαηα

Γ) Έλα ζπηηηθό ηζέξπ από απηό πνπ πεξίηερλα θαηαζθεπάδνπλ νη λνηθνθπξέο


ζηε Μπηηιήλε, είλαη έλα εμαηξεηηθό θέξαζκα θαη κάιηζηα αλ ην ηξαηάξεηε ζε
κηα γπάια κεγάιε κε θνπηάια θαη ζθελάθηα γηα λα ζεξβηξηζηνύλ κόλνη ηνπο νη
πειάηεο ζαο, ζα θεξδίζεηε ηηο εληππώζεηο. Τα βύζζηλα βγαίλνπλ ην Ηνύλην,
κελ ράζεηε ηελ επθαηξία.

Δ) Έλα ζπηηηθό ιηκνληζέιν κε ηε παηξνπαξάδνηε ζπληαγή πνπ νη γηαγηάδεο


έθηηαρλαλ ιεκνλάδα – αξθεί λα πξνζζέζεηε θαη ιίγν νηλόπλεπκα, ζα είλαη θαη
θηελό θαη ππέξνρν ηειείσκα.

7. Λίζηα γιπθώλ.

Αλ δελ είζηε θαη ν πην εηδηθόο- όπσο ε Αηκε- γηα λα θαηαζθεπάδεηε έλα
ζπηηηθό γιπθό ππάξρνπλ εμαηξεηηθά δαραξνπιαζηεία ζην λεζί πνπ κπνξείηε
λα πξνκεζεπηείηε έλα ε δπν γιπθά. Ο Νίθνο Σηθνπλάθεο, κεξαθιεο ζε όια
θαη θαινθαγάο, όπνηε καο «ηξαπέδσλε» ζην ζξπιηθό Φαλάξη, κεηά δεηνύζε
από ηνλ Σηξάην θαη κπαθιαβά. Μαο ηνλ θέξλαλε από ην θαιύηεξν
δαραξνπιαζηείν ηεο πόιεο. Γπζηπρώο κόλν γηα καο…. νη άιινη πειάηεο
απιά θνίηαγαλ….

Καη ηα γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ από ηνπο εθιεθηνύο ζπλεηαηξηζκνύο θαιό είλαη λα
ππάξρνπλ ζηα καγαδηά γηα ώξα αλάγθεο, θαη κε μερλάηε, θύξα δελ έρνπλε.
Αιιά θαη κηα πιαληδεηα από ηε Μαζθσηίηζα, κηα πνπηίγθα από ηνλ Τξηθν, ε ηα
ηπιηρηά κπαθιαβαδάθηα από ηελ Γαξδέληα δελ ζα κε ράιαγαλ θαζόινπ! Αζε
πνπ ζα κπνξνύζαηε λα ηνπο βάιεηε ζηε δηαδηθαζία λα θηηάμνπλ έλα γιπθό
κόλν γηα ην δηθό ζαο εζηηαηόξην ή ηαβέξλα!

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
8. Σηνιέο ηνπ κάγεηξα θαη ησλ βνεζώλ ζηελ θνπδίλα.

Τη σξαία λα βγαίλεη ν chef κε ηνλ ζθνύθν ηνπ από ηελ θνπδίλα θαη νη βνεζνί
κε ηα νιόιεπθεο κπινύδεο ηνπο! Γελ κπνξώ λα πσ θαη ζην «Λεκόλη θαη
πξάζηλν πηπέξη» ην έρσ δεί θαη ζην «Λώξηεη».

9. Καζαξέο θαη αλαλεσκέλεο ηνπαιέηεο.

Θα ήζεια λα δσ ηηο ηνπαιέηεο ησλ καγαδηώλ ζηελ Μπηηιήλε λα θηγνπξάξνπλ


ζε πεξηνδηθά δηαθόζκεζεο. Μελ ππνηηκάηε ην πην πνιπζύρλαζην κέξνο ηνπ
καγαδηνύ. Δγθαηαιείςηε πηα απηά ηα ππεξεζηαθά πάκθζελα πιαθάθηα θαη
επελδύζηε κε γνύζην θαη άπνςε. Φέηνο ζην εζηηαηόξην Momo’ s ηνπ Λνλδίλνπ
είδα ηηο πην εληππσζηαθέο ηνπαιέηεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ., Μηα πνηήζηξα
δώσλ από κάξκαξν κε βξύζεο ζαλ μπλάξηα από ρνληξό κπακπνύ.
Αξσκαηηθά παληνύ θαη κηα λέγξα καο έξηρλε ζηα ρέξηα θνιώληα
ηξηαληαθπιιάθη κόιηο πιέλακε ηα ρέξηα…!!!!

Καιά, δελ θηάλσ κέρξηο εθεί…

10. Αλαλέσζε ηεο θνπδίλαο.


Καζαξηόηεηα θαη πξνζνρή ζηε ζπληήξεζε ηξνθίκσλ. Δηαθόζκεζε
ζηελ αίζνπζα αιιά θαη ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν.

α) Αζρνιεζείηε κε ηελ θνπδίλα γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθή, πάληα θαζαξή θαη


άλεηε Αθόκα θαη ε πην κηθξή θνπδίλα κπνξεί λα έρεη απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά.

β) Η ζπληήξεζε ηξνθίκσλ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν θνκκάηη πνπ


εμαζθαιίδεη ηελ πγεία ησλ πειαηώλ ζαο αιιά θαη ηε δηαρξνληθόηεηα ηνπ
καγαδηνύ ζαο.

γ) Η δηαθόζκεζε ηεο αίζνπζαο είλαη απηή πνπ θξαηάεη ηνλ πειάηε ε ηνλ
δηώρλεη. Μελ αδηαθνξείηε. Μελ θάλεηε θαθή απνκίκεζε ησλ
παξαδνζηαθώλ θαθελείσλ. Μελ αγνξάδεηε θαθόγνπζηα θσηηζηηθά κόλν
θαη κόλν γηα λα μεκπεξδεύεηε. Όια παίδνπλ ην δηθό ηνπο ξόιν θαη ην feng
sui θάηη μέξεη.

Όρη ζηα ςεύηηθα ινπινύδηα. Όρη ζηα θηηο δσγξαθηθά κνηηθ. Ζ


απιόηεηα θαη ην κεξάθη ζα ζαο απνδεκηώζνπλ. Καη κελ μερλάηε δελ

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
ρξεηάδεηαη λα ηα μέξεηε όια εζείο. Υπάξρνπλ νη εηδηθνί γηα λα απεπζπλζείηε
θαη ζηε Μπηηιήλε έρνπκε πνιινύο. Ζ Μηθα Τδηβόγινπ έρεη θηηάμεη θαη
δηαθνζκήζεη ππέξνρα ζπίηηα θαη καγαδηά. Εεηείζηε ηηο ππεξεζίεο ηεο.

Πέξζη επίζεο, είδα έλα ππέξνρν θαινθαηξηλό κπαξ ηα «Κνρύιηα», ζην


αεξνδξόκην, δηαθνζκεκέλν ζύκθσλα κε ηελ λέα ηάζε. Τνλ δηαθνζκεηή,
δελ ηνλ μέξσ αιιά αμίδεη ηνλ θόπν λα ηνλ κάζεηε.

Αλαδεηείζηε ηη ζαο ηαηξηάδεη θαη κε ηζηγθνπλεπηείηε λα αλαβαζκίζεηε ην


ρώξν ζαο.

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr