You are on page 1of 3

Cocktail

Σηελ «νπξά ηνπ παγσληνύ»!!!!!!!!!!!!!!

( από ηελ Έθε Γηαινύζε chef ηνπ Bar-Restaurant Dirty Ginger ζην
Γθάδη)

Τν Cocktail, γεληθόηεξα είλαη κηα έλλνηα, ζύκβνιν. Από ηα πεξηεθηηθά


θαη εθιεπηπζκέλα εθείλα ζύκβνια, πνπ όζν ηα εκβαζύλεηο, ηόζν ηα
αλαθαιύπηεηο πεξηζζόηεξν. Καη όζν πην πνιύ ηα αλαθαιύπηεηο ηόζν ηα
ζπζρεηίδεηο κε …όια

Σν θνθηέηι, ζρεδόλ ζε όιεο ηηο εξκελείεο ηνπ – θαη είλαη πάξα πνιιέο απηέο-
εθπξνζσπεί ηελ ππεξβνιή κηαο εθξεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Θπκεζείηε
ηε cocktail βόκβα Μνιόησθ. Σηο cocktail δεμηώζεηο, ησλ απαληαρνύ glam
ζην θνζκνπνιίηηθν ζηεξέσκα αλά ηελ πθήιην , ην ζεαηξηθό έξγν ηνπ T.S.Eliot
« Τhe cocktail party”, κηα θσκσδία εζώλ πνπ ζαηίξηζε ηα θνηλσληθά ήζε θαη
έζηκα ηεο Αγγιίαο, ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘ 40, ην θνθηέηι dress
θαζηεξσκέλν γηα άληξεο θαη γπλαίθεο σο dress code.

Η ηζνξξνπία ησλ πιηθώλ από ηε κηα θαη ην θπλήγη ηεο επηηπρεκέλεο αλάκημεο
ηνπο θάζε θνξά, από ηελ άιιε, δελ κπνξεί παξά λα ζπλσκνηνύλ παλεγπξηθά,
ζην Cocktail way of life, πνύ εκείο ζαλ απνδέθηεο θαζηεξώλνπκε, ζρεδόλ,
αδηακαξηύξεηα..
Dirty Ginger Bar-Restaurant.
Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
΢ε ςειό ή ρακειό πνηήξη, κε πνιύ ε ιίγν αιθνόι, κε ζξπκκαηηζκέλν ή
νιόθιεξν πάγν, ηα cocktail απνγεηώλνπλ ην θέθη κε ζηπι!

Δξνζεξά cocktails είλαη ηα πην hot πνηά ηνπ θαινθαηξηνύ θαη ζεξβίξνληαη
πάληα ζην θαηάιιειν πνηήξη.

Έλα ζέηθεξ, ιίγα παγάθηα θαη πνιιή πνιύ θαληαζία. Δνθηκάζηε, παίμηε θαη
αθεζείηε ζηε δεκηνπξγία δηθώλ ζαο cocktail. ΢πλδπάζηε πνηά, αλακίμηε ηα κε
ιηθέξ θαη θξνύηα, γαξλίξεηε ηα κε άπνςε θαη δεκηνπξγείζηε ηε δηθήο ζαο
‘νπξά ηνπ παγσληνύ’

Η θαηαγσγή ηεο ιέμεο είλαη άγλσζηε. Καζώο θαη ε εμέιημε ζηε ζεκεξηλή ηεο
ζεκαζία, παξακέλεη ην ίδην άγλσζηε. Η εηπκνινγία, κπνξεί λα είλαη :
Cock-tail πνπ ζεκαίλεη ‘H νπξά ηνπ παγσληνύ’.

Οη πεξηζζόηεξνη, σζηόζν, ζπκθσλνύλ ζην όηη ε ιέμε Cocktail απνηειεί


ζύληκεζε ηεο θξάζεο cocktailed horse δειαδή άιoγν πνπ ηνπ έθνςαλ ηελ
νπξά γηα λα ζηπιώλεηαη όξζηα. ( Από κηα αξγθό έθθξαζε ηνπ Ακεξηθάληθνπ
Θππόδξνκνπ).

Είηε έηζη είηε αιιηώο,


 Cocktail είλαη… πνηό πνπ παξαζθεπάδεηαη από νηλνπλεπκαηώδε ή
γιπθά πνηά ζε ζπλδπαζκό κε θνκκάηηα θαξπώλ, θξνύησλ θιπ.
Υξεηάδνληαη ρξόληα εκπεηξίαο γηα λα θαηαθέξεη θαλείο ηελ ζσζηή αλάκεημε
ησλ cocktail.

Η κπζηηθό είλαη αλάκεζα ζηε ηερληθή ηνπ bartender θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίζηαζε γηα ηελ νπνία θηηάρλεηαη ην cocktail.

Μηα ηειεηνπξγηθή δηαδηθαζία πνπ επεξεάδεηαη από ην allure , δειαδή ηελ


αύξα θαη ηηο ζπλζήθεο. Όια εμαξηώληαη από ην πώο, ην πνπ, από πνηνλ
…θηηάρηεθε, κε πνηνπο ην πίλεηο. Εξαπηάηαι καηά ηο ίδιο ποζοζηό από ηη
ζυνηαγή, αλλά και ηο ζχήμα ηου ποηηπιού που θα ζεπβιπιζηεί.
Πεξηέρεη αληηζέζεηο. Μπνξεί λα είλαη πνιηηηζκέλν ή απιντθό, θιαζζηθό ή
κνδάην, επαίζζεην ή ζθιεξό. Μεξηθό ή απόιπην. Πάληα όκσο αθόκα θαη ην
άθνπζκα ηεο ιέμεο ζνπ δεκηνπξγεί αλάηαζε!

Δεκηνπξγεί κηα καγηθή αιιά θαη απόιπηα κπζηηθηζηηθή ηειεηνπξγηθόηεηα ηόζν


ζηε θαηαζθεπή όζν θαη ζηε θαηαλάισζε ηνπ ; κόλν ν ηξόπνο πνπ θξαηά
θαλείο ην πνηήξη κε ην cocktail, απνηειεί κλεκεηώδεο ζηπι. Φαλεξώλεη
απξνθάιππηα, ην δηαλννπκελίζηηθν αιιά θαη πλεπκαηηθό status.

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
Γύξσ από έλα πνηήξη cocktail, γξάθηεθε ηζηνξία.

Όηαλ ν Ian Fleming έβαιε ηνλ James Bond λα δεηάεη έλα dry martini
cocktail shaken not stirred, επεδίσθε απηή ηελ ζπγθεθξηκέλε επνρή, ηε
πξνβνιή αιιά θαη θαζηέξσζε ελόο image, ζνθηζηηθέ θαη
ξηςνθίλδπλνπ ήξσα, κε « ίρλε» επαλαζηαηηθόηεηαο.

DRY MARTINI COCKTAIL

To πην πνιπζπδεηεκέλν cocktail ζηνλ θόζκν, παηξίδα ηνπ ε Νέα Τόξθε ή ην


Λνο Άληδειεο. Κάπνπ εθεί ζηε δεθαεηία ηνπ ΄30. Γελλήζεθε κέζα ζηελ
αλεκειηά κηαο θαιπάδνπζαο θνηλσλίαο, αλάιαθξεο, μέγλνηαζηεο θαη θνζκηθήο.
Αλαγλσξίζηεθε έθηνηε παγθνζκίσο σο ην «απόιπην ζύκβνιν» θαη παξακέλεη
κύζνο αμεπέξαζηνο αθόκα θαη ηώξα.

Οη ζπληαγέο πνηθίινπλ. Σν extra dry είλαη ε επηινγή κνπ. Όπσο κνπ έκαζε
λα ην πίλσ, ε Μαξία ζην ηζηνξηθό κπαξάθη Σake Five, ζηε Νεάπνιε. Ζεηνύζα
έλα ζαλ ηεο «κσξε Μαξίθαο» - ζπλζεκαηηθό κε λόεκα θαη αλαγλσξίζηκν από
ιίγνπο θαη εθιεθηνύο ηεο επνρήο-. Η κόλε κνπ δηαθσλία ζην πνηήξη. Εθείλε ην
πίλεη αθόκα ζε ρακειό πνηήξη, εγώ ηξειαίλνκαη γηα ην ζηηιάην ad hoc,
ηξηγσληθό θιαζζηθό έκβιεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνηνύ. Αιιά πάληα κνπ
αξέζεη λα ην πίλσ καδί ηεο ζηα θαινθαηξηλά κπαξάθηα ηεο Μπηηιήλεο, όξζηεο,
ε κηα κεηά ηελ άιιε λα ηα ιέκε κε ζηπι θαη …άπνςε! Μεηά από ηόζα ρξόληα
ε γεύζε απηνύ ηνπ θνθηέηι παξακέλεη ζηε κλήκε κνπ δηαθνξεηηθά……….θαη
πνιύ γιπθά! Με ηελ αύξα ηεο θηιίαο καο!

Παγσκέλν αιιά ζαθώο ρσξίο πάγν. Πάληα κε ειηά γεκηζκέλε κε ακύγδαιν,


πνηέ κε πηπεξηά. Με θίλν Gin. Σν θαιύηεξν κνπ, ην Tanqueray. Κάπνηεο
θνξέο θάλσ κηα αηαζζαιία. Σν πίλσ κε ζηαγόλεο αλγθνζηνύξα …έηζη γηα λα
κηκεζώ ην κεγάιν Μπνληνπέι. Καη πάληα ζε ηξηγσληθό θνινλάην ad hoc
πνηήξη, όζν πην ςειό γίλεηαη.

Σπληαγή
45 ΜL GIN
15 ML MARTINI BIANCO
1 ΕΛΘΑ ΠΡΆ΢ΘΝΗ Ή ΓΕΜΘ΢ΣΉ ΜΕ ΑΜΤΓΔΑΛΟ
ΠΑΓΟ

΢ε πνηήξη ηνπ θνθηέηι, ξίρλεηε ην πάγν, κεηά ην gin θαη ην martini. Σν


αλακηγλύεηε θαη ην ζνπξώλεηε ζε ad hoc πνηήξη. ΢εξβίξεηε κε ειηά ζε
νδνληνγιπθίδα.

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr