You are on page 1of 4

Ακπεινθηινζνθίεο

( από ηελ Έθε Γηαινύζε chef ηνπ Bar-Restaurant Dirty Ginger ζην
Γθάδη)
Σθέθηεθα ζήκεξα λα ζαο κεηαθέξσ back to the roots ηνπ θξαζηνύ.
Δηαβάδνληαο ηειεπηαία δηάθνξα θείκελα θάπνηεο γιαθπξέο πιεξνθνξίεο γηα
ην θξαζί θαη ηηο κνηξάδνκαη καδί ζαο. Έηζη, γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε
πεξηζζόηεξν πσο ε γλώζε αιιά θαη ε πόζε ηνπ θξαζηνύ είλαη ζηνηρείν βαζηάο
θνπιηνύξαο.

Η ιαηξεία ησλ αξραίσλ Ειιήλσλ γηα ην θξαζί είλαη γλσζηή ζε όινπο. Αιιά
απηό πνπ είλαη ζπνπδαίν λα γλσξίδνπκε επίζεο είλαη πσο είραλ αλαγάγεη ηελ
ακπεινθαιιηέξγεηα ζε επηζηήκε.

Ο κέγαο παηξηώηεο καο Θεόθξαζηνο ( 327-287πΦ), είλαη ν πξώηνο πνπ


έγξαςε κεηαμύ άιισλ θαη πνιιά νηλνινγηθά ζέκαηα ή θαιύηεξα ακπεινπξγηθά
ζηα νπνία απνηππώλνληαη ζεσξεηηθέο αιιά θαη εκπεηξηθέο πιεξνθνξίεο
όζνλ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ. Πόηηζκα, θιαδέκαηα, ξαληίζκαηα.

Τν θξαζί ζηελ αξραηόηεηα είρε θαη άιιεο ρξήζεηο εθηόο από ηνπ λα ‘επθξαίλεηλ
θαξδίαλ’. Σπρλά μέπιελαλ κ απηό ηα ηξαύκαηα, ή αθόκα παξήγαγαλ θάξκαθα
γηα ηε ζεξαπεία δηάθνξσλ αζζελεηώλ. Αθόκα θξαζί πξνζέθεξαλ θαη ζηνλ
πνιεκηζηή πξηλ απηόο αλαρσξήζεη γηα ηνλ πόιεκν.
( Σώδεηαη ε αγγεηνγξαθία πνπ παξηζηά ηελ Αλδξνκάρε λα πξνζθέξεη θξαζί
ζηνλ αγαπεκέλν ηεο Έθηνξα ιίγν πξηλ απηόο θύγεη γηα ηνλ πόιεκν).

Τν θξαζί ήηαλ απαξαίηεην ζε νξηζκέλεο δίαηηεο από ηόηε…

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
Αλαθξέσλ είλαη ν πνηεηήο πνπ ύκλεζε πεξηζζόηεξν από νπνηνλδήπνηε
άιινλ ην θξαζί. Έγξαςε ινηπόλ πσο ζηα ζπκπόζηα ππήξρε πάληα
πεξηνξηζκόο ζηε πνζόηεηα ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θξαζηνύ. Υπόςηλ όηη ν
ζπκπνζηάξρεο θαζόξηδε ηελ πνζόηεηα θαη ην πόζν ζα πηεη ν θαζέλαο. Πνιιέο
θνξέο δε, επέβαιιε πνηλέο. Εθείλνο επίζεο ήηαλ ν ππεύζπλνο γηα ηελ
αξαίσζε ηνπ θξαζηνύ κε λεξό. Έηζη, ζηα ζπκπόζηα ησλ θξνλίκσλ» ηξεηο
κόλν θξαηήξεο γεκάηνη από θξαζί ήηαλ αξθεηνί. «Ο πξώηνο γηα ηελ πγεία, ν
δεύηεξνο γηα ηνλ έξσηα θαη ηελ εδνλή θαη ν ηξίηνο γηα ηνλ θαιό ύπλν. Δηόηη, ν
ηέηαξηνο νδεγεί ζε θαβγάδεο, ν δε πέκπηνο ζε θαζαξίεο».

Οη κέζπζνη ζηελ αξραία επνρή όπσο θαη ζηελ ζεκεξηλή, δελ ζεσξνύληαλ
άλζξσπνη πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ «κεγάια» πξάγκαηα. Η πεξηγξαθή πνπ
θάλεη ν Όκεξνο γηα ηνπο κεζύζηαθεο κλεζηήξεο ηεο Πελειόπεο δείρλεη
θαζαξά ηελ επηθξαηνύζα άπνςε.

Έλαο πνιίηεο ησλ θιαζζηθώλ ρξόλσλ ν Αζήλαηνο ζηνπο «Δεηπλνζνθηζηέο»,


ηνλίδεη πσο ε θαηαλάισζε ηνπ θξαζηνύ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηθνηλσλία
ησλ αλζξώπσλ αιιά θαη γηα θαη γηα ηε πγεία θαζώο δηεπθνιύλεη ηελ πέςε.

Ο ίδηνο επίζεο αλαθέξεη πσο ηελ επνρή απηή απαγνξεπόηαλ δηα λόκνπ ε
ρξήζε ηνπ αλέξσηνπ νίλνπ. Σηνπο παξαβάηεο ε πνηλή… ήηαλ ζάλαηνο.
Εμαηξνύληαη όκσο απηνί πνπ είραλ ζπληαγή γηαηξνύ.

Απχαία Ελληνικά Αγγεία κπαζιού

Οη αξραίνη Έιιελεο θαζώο ιάηξεπαλ ην θξαζί, είραλ επηλνήζεη θαη


θαηαζθεπάζεη κηα εμαηξεηηθή πνηθηιία από αγγεία θαη ζθεύε πνπ ρξεζίκεπαλ
ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπο. Υπέξνρνπο θύιηθεο, πνηθίια πηζάξηα γηα ηελ
δηαηήξεζε θαη κεηαθνξά ηνπ νίλνπ, ακθνξείο, θαλάηεο θαη άιια. Πνιιά από
απηά απεηθνλίδνληαη ζε παξαζηάζεηο. Μεξηθά δε, κνηάδνπλ κε αληίζηνηρα
ζθεύε πνπ ρξεζηκνπνηνύκε κέρξη ζήκεξα ή πνπ ε ζεκεξηλή εθδνρή είλαη θαηά
θάπνην ηξόπν, κηα εμέιημε ηνπο.

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
Αμθοπέαρ

Σθεύνο πήιηλν, ράιθηλν, νξεηράιθηλν, ρξπζό ή αζεκέλην. Με ζηελό ιαηκό θαη


δπν ιαβέο.

Κάνθαπορ

Είλαη ην πνηήξη ηνπ Δηόλπζνπ έηζη όπσο εκθαλίδεηαη ζε πνιιέο παξαζηάζεηο.


Είλαη ζαλ έλα ζεκεξηλό θιηηδάλη κε δύν ρεξνύιηα.

Κπαηήπαρ

Μεγάιν ζε κέγεζνο αγγείν από ραιθό ή πέηξα. Εθεί κέζα νη αξραίνη


αλαθάηεπαλ ην θξαζί κε ην λεξό θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπκπνζίσλ.

Κύλιξ

Τν πνηήξη ηεο αξραίαο επνρήο. Έλα δνρείν θπθιηθνύ ζρήκαηνο κε κεγάιε


δηάκεηξν πνπ θαηαζθεπαδόηαλ από δηάθνξα πιηθά. Ππιό, ραιθό αιιά θαη
αζήκη ή ρξπζό.

Κοηύλη

Έλα άιιν είδνο πνηεξηνύ γηα θξαζί πνπ όκσο ρξεζηκνπνηείην θαη γηα ηεξαηηθό
ζθεύνο αιιά θαη γηα κεηξίδη ηνπ θξαζηνύ ζην εκπόξην.

Κύαθορ

Ήηαλ ην εηδηθό ζθεύνο κε ην νπνίν γηλόηαλ ε κεηαθνξά ηνπ θξαζηνύ από ηνλ
θξαηήξα ζηα πνηήξηα. Έλα είδνο θαξάθαο δειαδή. Είρε καθξηά ιαβή γηα λα
θηάλεη κέρξη κέζα βαζηά ζηνλ θξαηήξα.

Οινοχόη

Η θαη εμνρήλ θαλάηα ηεο αξραηόηεηαο. Μνηάδεη πνιύ ζην ζρήκα κε ηηο
ζεκεξηλέο θαλάηεο.

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
Σηάμνορ

Κάηη ζαλ ζηάκλα γηα κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε ή θύιαμε ηνπ θξαζηνύ.

Φιάλη

Πήιηλν αγγείν ζε δηάθνξα ζρήκαηα κε δηαθνζκήζεηο αιιά θαη επηγξαθέο πνπ


ρξεζηκνπνηνύζαλ νη αξραίνη ζαλ πνηήξηα γηα λα πίλνπλ ην θξαζί.

Υδπία

Σθεύνο εηδηθό γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνύ. Ωζηόζν ζπρλά κ απηήλ κεηέθεξαλ
θαη θξαζί. Ήηαλ δνρείν θηηαγκέλν ζπλήζσο από πειό κε ζηόκην θαη βάζε
κεγάιεο δηακέηξνπ θαη ζρεηηθά εμνγθσκέλν ζηε κέζε.

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr