You are on page 1of 4

Σν νύδν είλαη ζίγνπξα Ειιάδα κπνξεί όκσο… θαη

Μπηηιήλε!!!!!!!!!!

( από ηελ Έθε Γηαινύζε chef ηνπ Bar-Restaurant Dirty Ginger ζην
Γθάδη)

Η ηεξνηειεζηία ηνπ νύδνπ απνηειεί γηα κέλα κηα άιιε κεγάιε γαζηξνλνκηθή
καγεία. Μεγαισκέλε ζην λεζί πνπ ν αέξαο κπξίδεη νύδν θάπνηα ζηηγκή έςαμα
λα βξσ από πνύ έξρεηαη ηνύην ην κπξηζηηθό αιθννινύρν πνηό πνπ
εθπξνζσπεί ρξόληα ηώξα κηα θηινζνθία θαη έλα ζηπι δσήο. Από ην εμαηξεηηθό
βηβιίν ηνπ ρεκεηθνύ -νηλνιόγνπ Αξγύξε Σζαθίξε ‘Πνηνγξαθία’, πήξα πνιιέο
θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο.

Γιπθαληζάηα πνηά θηηάρλνληαη πνιιά ζε νιόθιεξν θόζκν. Ούδν όκσο, θάλεη


κόλν ε Ειιάδα. Με ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηεο ΕΟΚ. Επηηέινπο ηα
θαηαθέξακε!

Η δε Μπηηιήλε παξάγεη από ηα θαιύηεξα νύδα ηεο Ειιάδαο. Μηλη,


Βαξβαγηάλλε, Πισκάξη είλαη νύησο ή άιισο δηεζλνύο θήκεο θαη όια ηα
ππόινηπα κηθξήο παξαγσγήο θαη κηθξήο εκβέιεηαο ζπκπιεξώλνπλ ην πάδι.

Αο κε μερλάκε πσο νη Αξραίνη Έιιελεο ήηαλ απηνί πνπ πξώηνη ζπλέιαβαλ ηελ
έλλνηα ηνπ «ηόπνπ πξνέιεπζεο» ελόο πξντόληνο. Σα θξαζηά ηνπο ήηαλ
νλνκαζηά αλάινγα κε ηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο. Όπσο ν πεξίθεκνο
«Λέζβηνο Οίλνο» πνπ ήηαλ ν πιένλ νλνκαζηόο ζηα Ρσκατθά ζπκπόζηα. Αλ

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
θαη απηόο ράζεθε, ην νύδν κε έλα καγηθό ηξόπν, παξακέλεη ζηε Μπηηιήλε ζαλ
ην εζληθό πνηό, πεξηζζόηεξν από νπνπδήπνηε αιινύ.

Η Ιζηοπία ηερ Απόζηαξερ και ηος ΄Αμβςκα

Αιιά αο πάξνπκε ηα πξάγκαηα από ηελ αξρή. Γηα λα θηηάμεη θαλείο νύδν ή
άιιν απόζηαγκα, ρξεηάδεηαη απνζηαθηήξα. Από πνύ ινηπόλ μεθίλεζε ν
πξώηνο απνζηαθηήξαο/άκβπθαο?

Οη αλαθνξέο πνπ καο νδεγνύλ ζηελ αλαθάιπςε θαη ρξήζε ηνπ άκβπθα είλαη
πνιύ παιηέο.

Μόιηο από ηνλ 4ν αη. πΧ, ν Αξηζηνηέιεο θάλεη ιόγν γηα ηελ δπλαηόηεηα λα
εμαηκίζνπκε ην ζαιαζζηλό λεξό θαη λα πάξνπκε ην πόζηκν, δηαρσξίδνληαο ην
από ην αιάηη.

«Σν κελ αικπξό ππνκέλεη δηα ην βάξνο, ην δε γιπθύ θαη πόηηκνλ αλάγεηαη»
( Μεηεσξνινγηθά Β).

΢ηε ζπλέρεηα, ν Αζήλαηνο, ην 480 πΧ θάλεη ιόγσ γηα έλα είδνο πνηεξηνύ κε
ιεπηό ιαηκό θαη πιαηηά θαη ζηξνγγπιή βάζε, πνπ απνηέιεζε ζηε ζπλέρεηα ηεο
Ιζηνξίαο ην δνρείν ηεο απόζηαμεο δειαδή ηνλ ΄Ακβπθα.

Καηά ηνλ Ηζίνδνο αθόκα, άκβπμ ήηαλ ε ρύηξα ή θάδνο πνπ ρξεζηκνπνηείην
γηα ηελ απόζηαμε ηνπ ςεπδαξγύξνπ. Με όια απηά ζπκπεξαίλνπκε πσο νη
Αξραίνη Έιιελεο ήηαλ νη πξώηνη πνπ αλαθάιπςαλ ηα κπζηηθά ηεο
επεμεξγαζίαο ηνπ ραιθνύ θαη ηεο απόζηαμεο. ΢ίγνπξα όκσο, δελ γλώξηδαλ ηα
Απνζηάγκαηα.

Αίγςπηορ ε παηπίδα ηος Αλκοόλ

Αλ όκσο ε Ειιάδα είλαη ε κεηέξα ησλ ζεώλ, ε Αίγππηνο είλαη ε κεηέξα ησλ
αιθννινύρσλ πνηώλ, ηεο κπύξαο αιιά θαη ν πξόδξνκνο ηνπ ζεκεξηλνύ
νπίζθη.

‘Αθξσο θηιάξεζθνη θαη κε γλσζηή ηελ γπλαηθεία θνθεηαξία ησλ γπλαηθώλ ηνπο
νη Αηγύπηηνη- βιέπε ιέμε Κιενπάηξα- ηειεηνπνίεζαλ ηελ ηερληθή ηεο
απόζηαμεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ «ςηκύζηα» - δειαδή θαιιπληηθά γηα ηε
βειηίσζε ηεο θπζηθήο εκθάληζεο ησλ γπλαηθώλ. Ιδνύ ινηπόλ ν ιόγνο πνπ
αλαθάιπςαλ ηελ Αιθνόιε!

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
Πνιύ αξγόηεξα, ζηα ρξόληα ηεο παξαθκήο ησλ Αζελώλ, ε Αιεμάλδξεηα έγηλε ε
παγθόζκηα πξσηεύνπζα ηεο ρεκείαο θαη ηεο απόζηαμεο.

Από ηεν Ελλάδα ζηεν Αίγςπηο και ηανάπαλι

Αλ ινηπόλ ν άκβπθαο πέξαζε από ηελ Ειιάδα ζηελ Αίγππην, ε ρξήζε ηνπ
ζηελ απόζηαμε ήξζε από ηελ Αίγππην πίζσ ζηελ Ειιάδα πνιύ αξγόηεξα.
Μαδί κε ηνπο ζπόξνπο ηνπ γιπθάληζνπ πνπ θαηέθζαζαλ από ηε Νόηηα Κίλα
θαη ην Β. Βηεηλάκ.

Αnis=γλςκάνιζο

Φπηό γλσζηό εδώ θαη 3000 ρξόληα, κε γιπθηά γεύζε θαη ραξαθηεξηζηηθή νζκή.
Χξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ζπκπιεξσζεί ε ζπληαγή θαη λα αλαθαηεπηνύλ νη
απνζηάμεηο κε ηα αξσκαηηθά ζπόξηα θαη λα.... εγέλεην νύδν !

΢ηελ πνξεία ε Ειιάδα έγηλε ρώξα παξαγσγήο γιπθαλίζνπ θαη ε Μπηηιήλε


έρεη ηε θήκε πσο θαιιηεξγεί ζην Ληζβώξη, ηε θαιύηεξε πνηθηιία γιπθάληζνπ
ζηνλ θόζκν.

Το ούδο

‘ Έλαο αξραίνο πνιηηηζκόο όπνπ ην ιεπθό ηεο αιθνόιεο ήξζε λα πξνζηεζεί


ζην Γαιάδην ηνπ Αηγαίνπ’.

Αλ θαη ζαλ απόζηαγκα ην νύδν θαη ε ηζηνξία ηνπ ράλνληαη ζηα βάζε ησλ
αηώλσλ, είλαη ζαθέο όηη απνηειεί ην πην παιηό αιθννινύρν πνηό… Σν νύδν
είλαη έλα αιθννιηθό πνηό πνπ παξάγεηαη παξαδνζηαθά θαη απνθιεηζηηθά κόλν
ζηελ Ειιάδα. Είλαη ν εμειηγκέλνο απόγνλνο απνζηαγκάησλ καδί κε ηελ
πξνζζήθε ηνπ αξσκαηηθνύ γιπθάληζνπ, ηνπ θνηλνύ ή ηνπ αζηεξνεηδνύο ή
αθόκα ηνπ κάξαζνπ. Καηαηάζζεηαη θη απηό, ζηελ θαηεγνξία ησλ Anis, δειαδή
ησλ πνηώλ πνπ πεξηέρνπλ απηό ην ραξαθηεξηζηηθό άξσκα ηνπ γιπθάληζνπ.

Λίγε σεμεία

Η βαζηθή δηαθνξά ηνπ Ούδνπ κε ηα άιια αιθννινύρα πνηά πνπ έρνπλ άξσκα
γιπθάληζνπ είλαη ν ηξόπνο αξσκαηηζκνύ.

΢ην νύδν παξαδνζηαθά παίξλνπλ ηηο αξσκαηηθέο νπζίεο κε απόζηαμε ησλ


αηζέξησλ ειαίσλ ησλ ζπόξσλ ζε δηάιπκα λεξνύ θαη αιθνόιεο (πδξναιθννιηθό
δηάιπκα). ΢ηα άιια γιπθαληζάηα πνηά, παίξλνπλ πξώηα ηα αηζέξηα έιαηα θαη

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
κεηά ηα πξνζζέηνπλ ζην δηάιπκα. Γηα παξάδεηγκα ην Γαιιηθό γιπθαληζάην
pastis είλαη κηα απιή αλάκημε θαζαξήο αιθνόιεο κε θπζηθό απόζηαγκα
εθρπιίζκαηνο αλεζόιεο. (Αλεζόιε είλαη ην θύξην ζπζηαηηθό ηνπ θνηλνύ
γιπθάληζνπ θαη ηνπ αζηεξνεηδνύο).

Οι διαθοπέρ

Αλάκεζα ζηα νύδα πξνέξρνληαη από ηα κπζηηθά ηνπ θάζε παξαγσγνύ. Ο


θαζέλαο ρξεζηκνπνηεί ην δηθό ηνπ είδνο ζπόξσλ θαη πνηθηιία, όπσο θαη ηελ
δηθή ηνπ αλαινγία.΄Οια παίδνπλ ην ξόιν ηνπο. Η δηαθνξεηηθή εθρύιηζε, ε
ηαρύηεηα ηεο απόζηαμεο, αθόκα θαη ην δηαθνξεηηθό κέγεζνο ηνπ θάζε
απνζηαθηήξα.

after all

Είκαζηε θάηνρνη θαη δηαθηλεηέο ελόο κνλαδηθνύ πνηνύ πνπ κπξίδεη Ειιάδα!!!
Καη καο παξαζύξεη δπλακηθά ζε παηρληδηάξηθα ηζηκπνινγήκαηα, ζε κηα γιπθηά
κέζεμε, ζε έμαςε θαη πάλσ από όια ζε παξετζηηθε δηάζεζε.

Καη βέβαηα δελ ηειεηώζακε εδώ κε ην νύδν…!!!!!!!!!!

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr