You are on page 1of 4

Ούδν, Μπηηιήλε, Αηγαίν, Ειιάδα !

( από ηελ Έθε Γηαινύζε chef ηνπ Bar-Restaurant Dirty Ginger ζην
Γθάδη)

Μηα ζρέζε δωήο

Tν νύδν είλαη έλαο κύζνο πάλω ζηνλ νπνίν ζηεξίρηεθε κηα νιόθιεξε
θηινζνθία δωήο θαη καδί θηλήζεθε κηα ελδηαθέξνπζα γαζηξνλνκηθή
δηαδηθαζία – νη λόζηηκνη κεδέδεο πνπ ην ζπλνδεύνπλ θαη πνπ ην
ραξαθηεξίδνπλ. Γεληέο νιόθιεξεο πεξπάηεζαλ ζηα αρλάξηα ηνπ νύδνπ,
θαη ζπλππήξμαλ κε ηελ ηεξνηειεζηία ηνπ.

Δελ έρσ γλσξίζεη πην παξετζηηθν πνηό, από ην νύδν! Όηαλ κηιώ γηα νύδν
πιήζνο από αλακλήζεηο κε θαηαθιύδνπλ.

Ούδν κπξίδνπλ ηα θαιληεξίκηα ηεο πόιεο, ε Πάλσ Σθάια, ην ζπίηη ηεο Πέγθπ
θαη ηεο Καιιηόπεο. Ούδν Μνπηάθε θαη ζηε ζπλέρεηα ΕΠΟΜ έθεξλε δώξν ε
αγαπεκέλε κνπ θ. Αιεμάλδξα ζηνπ κπακπά ηε γηνξηή, κε θαξαθάθη θαη
πνηεξάθηα. Τα έρσ αθόκα θαη ηα ρξεζηκνπνηώ θαη πνιύ κνπ έιεηςε! Με νύδν
κνπ απάιπλε ε κακά ηνλ πνλόδνλην όηαλ ήκνπλ κσξό. Με νύδν κεζύζακε
ηειεηόθνηηεο όιεο καδί νη θηιελάδεο ηνπ Α΄ Γπκλαζίνπ Θειέσλ. Με νύδν θαη
κεδέ ζξνληαδόκαζηαλ ζηα ηαβεξλεία θαη ζηα νπδάδηθα ηεο κηθξήο καο πόιεο,
ώξεο αηέιεησηεο, γηα λα δηαθσλνύκε πνιηηηθά κε ηνπο ζπκθνηηεηέο καο.

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
Ούδα πίλακε ζην ππέξνρν θαθελείν ηνπ θήπνπ, κε ηνλ αμέραζην Σηξαηή
πνπ ζπγθηλεηηθά θαη ζεκαδηαθά δηέζρηζε ηε δσή καο.- Μεγάιε ε απώιεηα!-

Γηα νύδα κε «ηξέρεη» ν Μηράιεο Οξθαλόο ζην νπδάδηθν ηεο Μπελάθε γηα
κεζεκεξηαλέο νπδνθαηαλύμεηο ηηο ειηόινπζηεο κέξεο ηνπ ρεηκώλα ηεο Αζήλαο,
ή ζην Καγηάλη ζηνπ Αληώλε κε θίινπο ληόπηνπο ή αιιόηξηνπο πνπ κηα ραξά
κπήζεθαλ απιά θαη εύθνια ζηε δηαδηθαζία. Ούδα ζηελ Αγία Μαξίλα, ζηνλ
Εξκή, ζην Φαλάξη, ζηε Παλαγηνύδα, ζην Ππξγί.

Ούδν γηα ηξειά γιέληηα, γηα θαηάζεζε ςπρήο, γηα εζώςπρεο εθκπζηεξεύζεηο,
παξέα θαη θέθη. Η παξέα ηόζν ζεκαληηθή όζε θαη ην νύδν. Λεο θαη ην έλα
ζπλεπάγεηαη ην άιιν.

Τν κεξίδην ηωλ αγγέιωλ

Σηελ Σθσηία ιέλε πσο ην 3% από ην νπίζθη πνπ απνζηάδεηαη ζηα κεγάια
απνζηαθηήξηα εμαλεκίδεηαη ζηνλ αέξα. Είλαη ιέλε ην «κεξίδην ησλ Αγγέισλ»
πνπ θάλεη ηελ αηκόζθαηξα λα κνζρνβνιά θαη ν αέξαο λα κεζά λσρειηθά ηνπο
αλζξώπνπο ζηα Lowlands. Αληίζηνηρα ζηε Μπηηιήλε ην κεζπζηηθό άξσκα
ηνπ νύδνπ ζε πηάλεη πξηλ θαιά- θαιά πξνζγεησζείο κε ην αεξνπιάλν ή κόιηο
αληηθξίζεηο ην ιηκάλη. Με ην πνπ θηάλεηο δε ζην Πισκάξη, ε αςάδα ηνπ
ζαξξείο θαη ζε παξαζέξλεη ζε άιιεο κλήκεο.

Πέξα από ηε θηινζνθία ην νύδν επηβάιιεη θαη έλα ζηπι δσήο. Ειιεληθό
100%. Η όιε δηαδηθαζία επηηάζζεη κηα ραιαξόηεηα θαη καδί κε ηελ εδνληθή
απόιαπζε γίλνληαη παξάγνληεο πνπ ρατδεύνπλ ην λνπ θαη ηε ςπρή.

Η δύλακε ηνπ νύδνπ όπσο θαη λα ‘ρεη βξίζθεηαη ζηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπ,
ζηα κεηαιιηθά άιαηα ηνπ λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζην άξσκα πνπ ηνπ
πξνζζέηεη ην αζηεξάθη ή ν ζπόξνο ηνπ γιπθάληζνπ, ην κάξαζν, ε καζηίρα ή
ην θόιηαληξν.

Πεξί θξπζηάιιωλ…

Οη ρεκηθνί νηλνιόγνη έρνπλ ηνλ ιόγν

Αθνύσ θαηά θαηξνύο δηάθνξα γηα ην πώο πξέπεη θαλείο λα πίλεη ην νύδν.
Άιινη ιέλε αλέξσην, άιινη λεξσκέλν, άιινη κε παγάθηα θαη άιινη ζθέην. Ο
πάγνο ιέλε κεξηθνί δεκηνπξγεί θάπνηα θξπζηαιιάθηα θαη ην νύδν καο κεζάεη ή
καο πνλνθεθαιηάδεη ή όηη άιιν? Πνηα είλαη ινηπόλ ε αιήζεηα?

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
Πωο πξέπεη λα πίλνπκε ην νύδν?

Αλ θαη νη θαλόλεο ηόζν ζηε δσή όζν θαη ζηελ γαζηξνλνκία είλαη γηα λα
παξαβηάδνληαη, ζίγνπξα ε παξάδνζε κέζα ζην ρξόλν έρεη δείμεη δξόκνπο πνπ
θη αλ αθόκα ηνπο ππεξβαίλνπκε, δελ κπνξεί παξά λα ηνπο ζεβόκαζηε.
Μεξηθέο καξηπξίεο εηδηθώλ εμεηδηθεπκέλσλ αιιά θαη εκπεηξηθώλ κνπ έδσζαλ
δηάθνξεο απαληήζεηο, ηέηνηεο πνπ επηβεβαηώλνπλ πσο ηειηθά δελ πξέπεη λα
παξακπζηαδόκαζηε κε ηηο δηάθνξεο ζνθηζηείεο πνπ θαηά θαηξνύο καο
βνκβαξδίδνπλ δηάθνξνη άζρεηνη.

Σην βηβιίν «Πνηαγξαθία», ν εμαηξεηηθόο ρεκηθόο –νηλνιόγνο Αξγύξεο


Τζαθίξεο αλαθέξεη:

«Τα αιθννινύρα πνηά ζπρλά από ηελ αξρή νη άλζξωπνη ηα έπηλαλ


ζθέηα γηα λα ηα λεξώζνπλ ζηε πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα ηα
μαλαπξνηηκήζνπλ ζθέηα».

Ο Γηάλλεο Παξαζθεπόπνπινο θαζεγεηήο ρεκηθόο- Οηλνιόγνο κε PHD ηνπ


Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπνξληώ, ζηελ αληίζηνηρε εξώηεζε «πεξί θξπζηάιισλ»
πνπ δεκηνπξγεί ην παγάθη ζην νύδν ηόληζε πσο

« Τα θξπζηαιιάθηα πνπ θάλεη ην νύδν κε ηνλ πάγν είλαη εμ ίζνπ αζώα κε


ην ίδην ην λεξάθη πνπ ην αξαηώλεη»

Τη είλαη ινηπόλ απηό πνπ κεξηθνί καο ιέλε γηα ηα θξπζηαιιάθηα πνπ δεκηνπξγεί
ν πάγνο ζην αγαπεκέλν καο νύδν? Τελ απάληεζε εθηόο από ηνπο εηδηθνύο
νηλνιόγνπο κνπ ηελ έδσζε ν αγαπεηόο πνηνπνηόο από ηελ πνηνπνηία
Μνπηάθε θαη ζηε ζπλέρεηα κέηνρνο ηεο ΕΠΟΜ, θνο Γηώξγνο Μπάκπνο.

«Παξαδνζηαθά ην νύδν πίλεηαη κε ην λεξό ηεο βξύζεο. Ούηε θαλ


παγωκέλν Έηζη βγαίλεη ην ζωζηό άξωκα θαη ε γεύζε ηνπ. Τε κνληέξλα
απηή ζπλήζεηα κε ηα παγάθηα εκείο νη παιηνί δελ ηελ ελζηεξληδόκαζηε».

Σπκπεξάζκαηα

Τα αξώκαηα όισλ ησλ νίλσλ θαη ησλ απνζηαγκάησλ αλαδεηθλύνληαη


θαιύηεξα όηαλ πίλνληαη ζε θαλνληθή ζεξκνθξαζία. Αθόκα θαη ην ιεπθό θξαζί
αλ είλαη πνιύ παγσκέλν δελ βγάδεη ηα αξώκαηα ηνπ. Ελ αληηζέζεη κε καο νη
Σθσηζέδνη παξαδνζηαθά πίλνπλ ηα whiskey ηνπο,- απιά ή malt,- αξαησκέλα
κε ιίγν λεξό. Εκείο όπσο θαη άιινη ιανί ην πξνηηκνύλ on the rocks -κε πάγν-
θάηη πνπ είλαη αλάινγν θαη κε ηηο ζεξκνθξαζίεο ζηελ θάζε ρώξα.
Τν ιίγν λεξό απειεπζεξώλεη ηα έιαηα ησλ αξσκαηηθώλ θαη έηζη
αλαδεηθλύνληαη θαιύηεξα ηα αξώκαηα ηνπ νύδνπ.

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr

|
Τα παγάθηα, όπσο θαη ην λεξό αξαηώλνπλ ην νύδν, νπόηε απιά
κεζάεη θαλείο ιηγόηεξν ή κπνξεί θαη πίλεη πεξηζζόηεξν.
Σε θακηά πεξίπησζε σζηόζν, ν πάγνο ή ην λεξό δελ έρνπλ
παξελέξγεηεο.

Απνιαύζηε ην νύδν παξαδνζηαθά – όπσο θάλσ θη εγώ- ή κε πάγν αλ ην


ζέιεηε πην δξνζεξό θαη ζε πην θνζκνπνιίηηθε βεξζηόλ. Αλ είζηε έλαο
παξαδνζηαθόο γαζηξίκαξγνο ή έλαο λεσηεξηζηήο δελ κπνξεί θαλέλαο λα ζαο
ςέμεη. Η επηινγή ζηελ απόιαπζε ηνπ νύδνπ είλαη απνθιεηζηηθά δηθή ζαο. Kαη
κε μερλάηε, ην νύδν ζεθώλεη λέξωκα, ην θξαζί -ηνπιάρηζηνλ ζηε
ζεκεξηλή ηνπ κνξθή – όρη.

Καηαλάιωζε νύδνπ

Η εγρώξηα θαηαλάισζε νύδνπ είλαη κηα παξαδνζηαθή δηαδηθαζία θαη έρεη


ηαπηηζηεί κε ηελ Ειιεληθή ζάιαζζα θαη ηνλ Ειιεληθό κεδέ. Η θαηαλάισζε ηα
ηειεπηαία ρξόληα είλαη κελ ζηαζεξή αιιά ζαθώο δείρλεη αλνδηθή πνξεία.

Νεζησηηθή θαη Νόηηα Ειιάδα πξνηηκνύλ ην ηζίπνπξν ( ξαθή, ηζηθνπδηά),


ελώ ζηελ Θεζζαιία θαη ΄Ηπεηξν ππεξηεξεί ην νύδν.
Σηε Μαθεδνλία ε θαηαλάισζε κνηξάδεηαη αλάκεζα θαη ζηα δπν κηα θαη
ππάξρεη ζεκαληηθή θαη απμαλόκελε ληόπηα παξαγσγή. Σε γεληθέο
γξακκέο ππεξηεξεί ην νύδν.

Σηε Γεξκαλία ην νύδν ηείλεη λα γίλεη ην δεύηεξν εζληθό πνηό κεηά ηε


κπύξα.

θαη θπζηθά δελ ηειεηώζακε εδώ κε ην νύδν……

Dirty Ginger Bar-Restaurant.


Τριπτολέμου 46 & Περςεφόνησ, Γκάζι,
τηλ: 210-34 23 809
e-mail: info@dirtyginger.gr
W: http://www.dirtyginger.gr