You are on page 1of 7

SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Çağdaş anlamda eğitim programı kavramı ele alındığında öğrenene, okulda ve okul dışında
planlanan etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantılar düzeneği olduğu dile getirilmiştir
(Demirel, 1999).
Bu tanımda da belirtildiği gibi okul dışında da öğrenmelerin olduğu, bu öğrenmelerin planlı,
programlı yapılması durumunda belirli öğretim tekniklerinin uygulanması söz konusudur. Bu
tekniklerden en etkili olanlar; gezi, gözlem, görüşme, sergi, proje ve ödevlerdir (Demirel ve
Yağcı, 1999 : 76-83),
1- Gezi :
Gezi, okul ve sınıf içinde yapılan eğitsel çalışmaları tamamlamak ve yaşamla
bağlantısını kurmak amacıyla yapılan planlı ziyaretlerdir. Olayları gerçek görünümüyle
tanıma ve bilgilerini ilk kaynaktan elde etme amacıyla bu tekniğin kullanılması etkili
olmaktadır.
Sınıfa getirilemeyen veya getirilmesinde sakıncalar bulunan eşya ve olaylar hakkında bilgi
edinmek amacıyla inceleme gezileri düzenlenir. Bu geziler sayesinde öğrenciler, canlı ve
cansız varlıklarla olayları tabii haliyle görme fırsatı elde ederler.
Bir veya birkaç ders saati içinde okul dışında yapılan incelemelere “ders gezileri” denir.
İnceleme gezileri bireysel yapılabildiği gibi küme veya sınıfça da yapılabilir.
Okul yakınında bulunan bir maden ocağına yapılacak bir gezi, öğrencilerin madenlerin
çıkarılışı ve alınan güvenlik önlemleri hakkında yerinde, detaylı bilgi edinmelerini sağlar.
Yine bir değirmene yapılan gezide öğrenciler, suyun mekanik enerjiye nasıl dönüştüğünü
bizzat görerek öğrenirler.
Gezilerin bir ünite öğrenildikten sonra uygulanması daha anlamlı ilişkiler kurulması açısından
önem kazanmaktadır.
Geziye çıkmadan önce, öğretmen denetiminde öğrencilerle birlikte gezi planının
düzenlenmesinde büyük yarar görülmektedir.
2- Gözlem :
Gözlem, bir olayı, bir nesneyi yada bir gerçeği iyi anlamak için bu olay, nesne ya da
gerçeğin türlü belirti ve koşullarını izleme ve inceleme işidir. İnceleme ise; ela alınan bir konu
ya da olayın özelliklerini ve ayrıntılarını tam olarak anlamaya çalışmak için yapılan yöntemli
çalışmadır. İyi bir gözlem ya da, iyi bir incelemede, amaçlı ve planlı bir çalışmayı gerektirir.
DERS GEZİLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İnceleme amacıyla yapılan ders gezilerinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
1. Yapılacak gezinin sağlayacağı faydalar, öğrencilerle birlikte konuşulmalı, geziye çıkılıp
çıkılmayacağına onlarla birlikte karar verilmelidir.
2. Gezi için öğretmen önceden, kendine gerekli olan hazırlığı yapmalıdır.
3. Geziye çıkmadan önce öğretmen gezilip incelenecek yerleri görmeli, gerekirse ilgililerle
ilişki kurulmalıdır.
4. Geziye çıkmadan önce öğrencilerle bir gezi plânı hazırlanmalıdır.
5. Gezide öğrenciler için gerekli olan yiyecek, araç ve gereç hazırlanmalıdır.
6. Gezi ve inceleme için en uygun yer ve zaman seçilmelidir.
7. Gezide görülerek incelenenler, öğrencilerde doğru düşünce ve görüşlerin gelişmesine
yardım etmelidir.
8. Öğrencilerin gezide bireysel gözlem yapmaları sağlanmalıdır.
9. Öğrencilerin gezide birbirleriyle fikir alışverişi yapmaları ve gerekli yerlerde not almalarına
fırsat verilmelidir.
10. Gidiş – dönüş için kısa yollar seçilmelidir.
11. Gidip gelirken öğrencilere uymaları gereken kurallar önceden açıklanmalıdır.

Yapılacak işler ya da gözlemler : ……………………………………. ... Böyle bir yazı örneği aşağıya çıkarılmıştır. …………………………………………………………………………………………… Gezilip incelenmesi düşünülen yer bir kurum ise. Mektupta hangi gün ve ne amaçla. mümkünse bir rehber Görevlendirilmesine. *************************************************************************** *********************** T. Saygılarımla . bu kuruma bir mektup yazarak bilgi verilmelidir. (Kaç öğrenci... Gezinin önemli kısımlarının. Giresun İli Cumhuriyet ilköğretim Okulu Müdürlüğü Sayı : ……... belirtilen gün ve saat müessesenizce uygun görülme- diği takdirde tayin edilecek gün ve saatin bildirilmesine müsaadelerinizi rica ederim. SEKA-AKSU Müessesesi Müdürlüğüne GİRESUN Aşağıda belirtilen gün ve saatte okulumuzdan bir grup öğrencinin Öğretmenlerinin nezaretinde müessesenize ziyaret etmeleri düşünülmekte- dir. kaç öğrencinin inceleme yapacağı bildirilmelidir. …………………………………………………………………………………………… Gezinin değerlendirilmesi : ……………………………………. Gidiş-dönüş için takip edilecek yol : ……………………………………. Yapılan gezi ve incelemelerin öğrencilerle sınıfta genel bir değerlendirmesi yapılmalıdır.. veli. Gezinin süresi : ……………………………………./.. *************************************************************************** Örnek : (ÖRNEK GEZİ PLÂNI FORMU) Okul : ……………………………………… Sınıf : ……………………………………… Ders : ……………………………………… Gezilecek yer veya kurumun adı : ……………………………………… Gezinin konusu : ……………………………………. Gezinin dönüş saati : ……………………………………./………. Geziye kimlerin katılacağı : …………………………………….) : …………………………………….12. Gezinin amaçları : …………………………………….... yönetici. Kendilerine ziyaret için imkân sağlanmasına. …………………………………………………………………………………………… Muhtemel kazalara karşı alınan Tedbirler : ……………………………………./…. Konu : Kurumunuzu ziyarete gelecek Öğrencilerimize izin verilmesi hk. Geziye ne ile gidileceği : ……………………………………. Gezinin tarihi : ……………………………………...C. Ayrıca hangi öğretmenlerin görevli olduğu belirtilmelidir. vb. Geziye gidiş saati : ……………………………………. öğrencilerin defterlerine özet halinde yazdırılması oldukça yararlıdır.

Ayrıntılar arasında ilişki kurarak.. Fakat. bizzat görülüp incelendiği için. gerektiğinde tekrar gözlem yapılarak. Çoğu kez. kendini iyi bir gözlemci sanır. Bilgilerinize arz ederim. maharet./…. olayın ya da bir gerçeğin. aralarındaki ilişki ve bağ (düzenlikler) belirlenmelidir. bir sonuca varılmalıdır.) lira para öğrenciye verilmiştir. Okul idaresinin elinde olmayan sebeplerle çıkabilecek kazalardan dolayı herhangi bir hak isteminde bulunmayacağımı bildirir. gözlem.. Daha sonra olaylara geçer. bir nesne ya da durumla ilgili bilgi edinmek istenildiğinde kullanılır. Gözlem yapan kişi. . çevrede bulunan varlıkları doğrudan doğruya inceleyerek bilgi edinirler. kalıcılığı uzun ve hayatta uygulanması kolaydır. Sayısı ……………………… . ……………………. ……… *************************************************************************** ********************** Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürlüğüne GİRESUN Velisi bulunduğum ve aşağıda adı soyadı yazılı öğrencinin bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere öğretmenlerinin nezaretinde yapılacak geziye katılmasını istiyorum.. Sınıfı : …………… Şubesi : ……………… Gezinin yapılacağı yer ve tarih : ………………………. bakmaktan çok ayrıdır. Bu teknik görmek ve görüleni incelemek esasına dayanır.. dikkat. Öğrenci velisi (isim-imza) ADRES : ……………………. bir nesnenin. bütün dikkatini gözlediği nesne veya olaya toplamalı ve bütün ayrıntıları yakalayabilmelidir. İlgili Öğretmen ……………………………’e bilginizi ve yazının imzalanarak iadesini Rica ederim. Çocuk önce varlıklar üzerinde gözlem yapar.Numarası : ………. Gözlemden elde edilen bilgiler biriktirilerek sınıflandırılmalıdır. Öğretmen (isim – imza) Gözlem. Gözlem yoluyla öğrenciler. Okul Müdürü (isim-imza) Listeye alındı. En sonunda ise olayların özellikleri ve ilişkileri . Sınıflandırılan bilgiler. Zira. Öğrencilerde gözlem yeteneği üç basamakta gelişmektedir.. Gezi sorumluluğum altında yapılacaktır. Gözlem. belirli bir olay. “sebep-sonuç” ilişkisi ortaya konulabilir. sabır hatta alışkanlık isteyen bir iştir. bunlardan sonuçlar çıkarmaya çalışmalıdır. Böyle bir çalışma düzeniyle gözlemde./. gerekli işleme müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. Düzenliklerin sebepleri araştırılmalı. Herkes.. Okul Müdürü (isim-imza) Görevli Öğretmenler Ziyarete Gelecek Öğrenci Teklif edilen tarih-saat ……………………. irade./. Gezi masrafları olarak belirtilen (………. Bu yolla elde edilen bilgiler öğrenciler için önemlidir./…. Öğrencinin : Adı Soyadı : ……………………….. niteliklerini bilmek amacıyla dikkatli ve planlı olarak alınıp izlenmesine olanak sağlayan bir tekniktir.

Her gözlemin bir amacı olduğundan. Gözlem. İlköğretimin birinci kademesinde. c) Ani Gözlemler : Hiç düşünülmeyen ama ani olarak gelişen olayların tam o sırada gözlenip incelenmesi şeklinde yapılan gözlemlerdir (Yangın. Varlığın gerçeği varken. tavuğun doğal yaşantısı bozulmuş olur. kolay unutulmaz. duyu organlarının ve zihnin gelişmesine katkıda bulunur. . 6.Sayılarına Göre Gözlemler : a. çimlenip büyümesini. Gözlemden elde edilen bilgiler daha kalıcı olduğundan kişi üzerinde daha etkilidir. Daha çok ders gezileri niteliği taşır. 3. Gözlem. öğrenciler. öğretmen. akvaryumdaki balığın gözlenmesi gibi… b. 2. olayların özellikleri ve ilişkileri üzerinde durur. GÖZLEM YAPMANIN FAYDALARI 1. En sonunda ise. c. resim. daha bilinçli çalışırlar. çiçek açmasını gözlemek gibi… b) Kısa Süreli Gözlemler : Bunlar genellikle ders gezileri sırasında yapılan gözlemlerdir. Öğrencilerle saksıya çiçek tohumu ekip. Okul dışı etkinlikler içinde doğa bilinci kazandırmak amacıyla etkili bir şekilde gözlem tekniği kullanılabilir.üzerinde durur. bunu alışkanlık haline getirmesini ve bilimsel şekle sokmasını sağlar. Okula veya sınıfa getirildiğinde. (Baraj ve fabrikalara yapılan geziler vb). İlköğretimin birinci kademesinde. Çocuk önce varlıklar üzerinde gözlem yapar. b. 2. deprem.Yapıldığı Yere Göre Gözlemler : a. şema ve kitaplar üzerinde bilgi edinme yoluna gidilmesi doğru değildir. Öğrencilerde gözlem yeteneği üç basamakta gelişmektedir. GÖZLEM ÇEŞİTLERİ 1. öğrencilerle gözlem yapılırken. “varlık – olay – olaylar arasındaki ilişki” sırasını göz önünde bulundurmalı ve buna göre davranmalıdır. şema ve kitaplar üzerinde bilgi edinme yoluna gidilmesi doğru değildir. İlk iki gözlem bir plân çerçevesinde yapıldığı halde. Varlığın gerçeği varken. Gözlem plânlı bir faaliyet olduğundan. Daha sonra olaylara geçer. 5. okul yakınındaki trafik kazasını gözlemlemek gibi). Grupça Yapılan Gözlemler : Ünite ve konuların işlenişi ile ilgili olarak bir grubun üyelerinin yapmış olduğu gözlemlerdir. Bireysel Yapılan Gözlemler : Bir konu ile ilgili olarak öğrencilerin tek başına veya yakınları yardımı ile yaptığı gözlemlerdir. öğrencilerle gözlem yapılırken. “varlık-olay-olaylar arasındaki ilişki” sırasını göz önünde bulundurmalı ve buna göre davranmalıdır. bunlar bir rastlantı sonucu plânlanmadan yapılan gözlemlerdir. Olay ve varlıkları tam olarak tanımaya imkân sağlar. resim. 4. Okul İçinde Yapılan Gözlemler : Saksıdaki veya okul uygulama bahçesindeki çiçeğin. GÖZLEM YAPILIRKEN BİZE YARDIMCI OLACAK ARAÇLAR Bu araçları üç kısımda incelemek mümkündür. öğrencilerin plânlı çalışmasını ve bunu alışkanlık haline getirmesini sağlar. Bilhassa kırsal kesimde bulunan ilköğretim okullarında gözlem yapma fırsatı çoktur. Okul Dışı Gözlemler : Bir tavuğun yaşantısını kümeste incelemek. Sınıfça Yapılan Gözlemler : Bütün sınıf elemanlarının katılımları ile yapılan gözlemlerdir. öğretmen. 3. Bilhassa kırsal kesimde bulunan ilköğretim okullarında gözlem yapma fırsatı çoktur. kişide var olan araştırma ve öğrenme merakını artırıp.Süresine Göre Gözlemler : a) Uzun Süreli Gözlemler : Uzun süre içinde sonuç alınabilecek gözlemlerdir.

nasıl gidilip gelineceği. 8. Gerekirse öğrencilerin. Burada bazı araçlar bir takım ölçüler alır ve kaydeder. 4. 2. gezi niteliği taşır. • Gözlem amacını. önceden gözleme ruhen hazırlamalıdır. Biri soğuk. veli vb). Gözlemden bütün öğrencilerin aynı ölçüde yararlanması sağlanmalıdır. gözlemde not almaları sağlanmalıdır. gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Öğrenciler kendi hallerine bırakılırsa. meteorolojik gözlemlerdir. Biz bu değerlere bakarak tahminde bulunuruz. mutlaka bir plân yapılmalıdır. • Nereden. Özellikle çok küçük ya da uzak mesafelerdeki nesne veya olayların gözlenip incelenmesinde. Duyu Organlarının Gücünü Artıran Araçlar : Bazı gözlemlerde duyu organları yetersiz kalır. bir konu ya da bir sorunla ilgili bir kişinin ya da bir uzmanın görüşlerini alma işidir. Yerimize Gözlem Yapan Araçlar : Bazı makineler gözlemi yapar. 9. sıcak gelir. terazi. Suyun sıcaklığı. stateskop gibi araçlar kullanılır. Gözlem sonucunda ulaşılan sonuçları öğrencinin kendisi. İyi plânlanmış gözlemler. yani soru sorarak veri toplamadır. Özürlü (görme. metre. saat gibi ölçü araçları kullanılır. Görüşmede her şeyin önceden planlanması gerekir. duyu organları yetersiz kalır. 3. Bu plânda : • Gözlem yerini. Öğretmen öğrencilerini. Duyu organlarının yanılmasını önlemek için. Bir başka ifadeyle görüşme. Böyle bir değerlendirme. özel olarak onlarla ilgilenmeli. Sıcak sudan çıkan elimize ise ılık su. 2. öğretmen öğrenci. • Neyin Gözleneceğini. öğretmen onların yanında bulunup. Gözlemden önce. Gözlem sırasında öğretmen. daha sonra yapılacak gözlemlerin iyi plânlanmasını sağlayacağı gibi. Bunun için öğretmen önemli gördüğü noktalar üzerinde öğrencilerin dikkatini çekmelidir. düşünce ve tutamları ile bunların nedenlerinin soruşturulmasıdır. 3. • Gözlem tarihini. Duyu organlarını güçlendirmek için dürbün. Böyle bir durumda sağlıklı karar verilmesi mümkün değildir.1. yardım etmelidir. soğuk gelir. duyu organları tek başına yeterli değildir. öğretim ilkelerini göz önünde bulundurmalıdır. Gözlemin amacına ulaşıp ulaşmadığı etraflıca konuşulup tartışılmalıdır. tespit edilemezler. gözlemin mutlaka değerlendirilmesi yapılmalıdır. Sınıfa dönüldüğünde. öğrencilerde yanlış kavramların gelişmesini önleyecektir. çiçeğin boyu kesin olarak duyu organlarımızla ölçülüp. (katılanların sayısı. 6. diğeri sıcak suda olan elimizi çekip aynı anda ılık suya daldırır isek. 5. termometre. 7. Buna en uygun örnek ise. büyüteç. • Gözlemin nasıl değerlendirileceği Gibi hususlar belirtilmelidir. Sınıf dışı etkinliklerde öğrenciler. Duyu Organlarının Yanılmasını Önleyen Araçlar : Bazı gözlemlerin değerlendirilmesinde. çeşitli konularda uzman kişilere gidip bilgi almalarıyla görüşme tekniğinden yararlanabilirler. Gözlem sırasında. 3-Görüşme : Görüşme sözlü iletişimde bireylerin çeşitli konulardaki bilgi. Görüşmede anında sorulacak sorularla. işitme ve ortopedik gibi) öğrencilerin gözlem yapması zor olduğundan. • Kimlerin gözleyeceğini. iyi netice alınmaz. Bu amaçla . biz onun sonuçlarını değerlendiririz. yönetici. soğuk sudan çıkan elimizle ılık su. • Gözlem süresini. GÖZLEM YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. konu derinlemesine aydınlatılabilir. • Gözlemin nasıl yapılacağı. mikroskop. ailesi ve çevresi için faydalı bir şekilde kullanma imkanı yaratılacak.

Proje Yönteminin Eğitim Yönünden Sınırlılıkları : . Öğrencilere gerçek yaşam koşullarında birinci elden bir konunun nasıl yapılacağını deneme fırsatı veren zihinsel süreçleri ve fiziksel etkinlikleri kapsayan bir tekniktir. bir konunun tanıtılması ya da bir öğretim etkinliğinin başkalarına duyurulması amacıyla düzenlenen ve görme yoluyla öğrenmeyi sağlayan bir öğretim tekniğidir. Zaman iyi ayarlanmalı. Okullarda genellikle yıl sonu sergileri. Proje yöntemini uygulamak için belli bir ders saati yoktur.Sergi : Sergi. . çocuğun yaşadığı çevrede hayatı küçük ölçüde de olsa yaşamasıdır. 5. incelemeye. Öğrenciler uygun buldukları her yerde ve her zaman projeleri ile ilgili çalışmalarda bulunabilirler. Proje Yönteminin Eğitim Yönünden Faydalı Yönleri : . Proje yöntemini uygulamaya karar verirken öğrenciler. Eğitim açısından sergi. Yalnız bu çalışmalarda öğretmenin rehberliği esastır. Proje konusu kitaptan.Öğrencilerin kendine güven ve sorumluluk duygusunun gelişmesine katkıda bulunur. 4. öğrencilere yaratıcılık ve bilimsel çalışma alışkanlığı sağlayan bir tekniktir. araştırma yapmaya yönlendirir. gerçeği söylemesi için güdülenmelidir. öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda çevreden seçilen ünite ve konuların. Proje yöntemi bireysel öğrenmeye önem vermesi yanında okul ile toplumsal hayat arasında yakın ilişki kurmasına önem veren bir öğretim yaklaşımıdır. araç ve gereçler yerinde kullanmalıdır.Birlikte iş yapma ve iş bitirme alışkanlığı kazandırır. Görüşme yapılacak kişinin görüşleri. televizyondan öğrenci veya öğretmen tarafından saptanabilir. kendilerine uygun bir amaç seçmelidir. Sorulan sorular anlaşılır ve yansız olması.Eğitim öğretim faaliyetlerini kitap sayfası ve dört duvar arasından kurtararak eğitim ve öğretime hayatilik kazandırır. yine öğrencilerin aktif çalışmalarıyla bir iş bir eser olarak sonuçlandırılmasıdır. Bu yöntemin kaynağı aslında.bir kılavuz hazırlanır.Öğrencileri düşünmeye. bireylerin gezip görmesi. bir bireysel öğrenme yöntemidir. Görüşme sırasında verilerin nasıl kaydedileceği önceden belirlenmelidir. Uygulamada hangi kişi ve grupların sorumluluk yükleneceği önceden belirtilmelidir. Ayrıca projeler sınıf içinde veya evde tamamlanabilir. Görüşmeyi yapan kişi (görüşmeci) ne her şeyi bilen ne de hiçbir şeyi bilmeyen izlenimi vermemelidir. Proje. Güdümlü görüşmede sorulacak sorular önceden belirlenmelidir. sınıf sergileri bu tekniğin uygulanmasına somut bir örnektir.Proje : Proje yöntemi. Böylece hayatta işe yaramayan bilgilere öğretimde yer verilmemiş olur. Bu yöntemin ana felsefesi. . Bütün projeler öğrenci etkinliğini ön plana alan çeşitli konuları ön planlamaya ve incelemeye yönelik çalışmalardır. . karşıdakini yanıltmaması gerekir. öğretimi geleneksel okulun benimsediği ve sürdürdüğü didaktizmden kurtarıp ona toplumsal bir amaç ve içerik kazandırma düşüncesidir. Proje hem bireysel hem de grup tarafından hazırlanabilir. inançları önceden bilinmeli. . Görüşme tekniğinin uygulanması konusunda öğrenciler bilgilendirilmelidir. Daha sonra yapılacak çalışmalar planlanarak sıraya konulmalıdır. Görüşmeden sonra rapor hazırlanmalı ve sınıfa sunulması istenmelidir.Öğrencilere kendi güç ve kabiliyetlerini tanıma fırsatı vererek mantıki yolla düşünmelerini sağlar. Proje yöntemi. Daha çok güdümlü görüşme yolları öğretilmelidir. tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş cisimlerin ve sanat eserlerinin tümüdür. Çevreden. gazeteden. Daha sonra yapılan çalışmalar mutlaka değerlendirilmelidir. bu amacı gerçekleştirebilecek bir konu bulunmalıdır. belli öğretim amaçlarını gerçekleştirmek düşüncesiyle.

meydana gelmiş eserleri ve başarılmış işleri daha iyi değerlendirebilme yeteneği kazanır “ (M. eğer gerekli ise verilmelidir. Zamanı. Öğretmen. (…. Ev ödevleri.184-185) http://www. özet çıkarma gibi iyi ve faydalı alışkanlıklar kazanır. Ev ödevleri. her hangi bir problem durumunu. Öğrencinin hallettiği ev ödevlerinin öğretmen tarafından incelenmemesi dikkate alınmaması ve kontrol edilmemesi öğrenci için moral yıkıcı ve cesaret kırıcı bir etki yapar. (a) Genel Olarak Öğretimde Ödevin Gereği ve Önemi Genel olarak öğretimde ödevin gereği ve önemi aşağıdaki maddeler halinde sıralanabilir: “1.KOCAÇINAR 1966. ondan doğmadırlar. iş yapma ve başarma isteği kuvvetlenir. öğrencinin hakkını vermek istiyorsa. Öğrenmenin ders saatleri dışında da devam etmesi. El mahar8etlerini geliştirme fırsatı bulur. ev ödevlerinin değerlendirilmesinde. Öğrencinin yapamayacağı etkinlikler ödev olarak verilmemelidir. ev ödevlerinin bireyselleştirilmesi. kuvvetlendirip pekiştirme imkânı sağlar.). Öğretmen. öğrencinin ne yapacağı açıkça belirtilmelidir. Öğrencilerin.dersyerimiz. 5. düzen. Ezberleme ortadan kalkar. 7. 4. Öğrencilerimiz temizlik.html . Daha çük ev ödevleri olarak verilmektedir. Ödev yolu ile bir eser meydana getiren. çalan her teneffüs zili.php/sinif-disi-ogretim-teknikleri. Ev ödevlerinin işlenmesi için koşul. kendi kendilerine olan güven. bir işi başaran öğrencide. öğrendiklerini uygulama.). boş zamanlarını daha faydalı ve eğitimsel işlerle değerlendirebilmelerini alışkanlık haline getirir. Her halükârda. gözlem. bir işi tamamlamak için çok zaman mümkün olmamakta.com/index. tertip. yani her öğrencinin ilgilerine ve kabiliyetlerine göre ayrı ayrı ödevler verilmesi ya da bizzat öğrenciler tarafından önerilirse ve onlarca kabul görürse. başından sonuna kadar ele alıp bütün safhalarıyla değerlendirebilme kabiliyeti kazandırır. Kırkbeş dakikalık fasılalı çalışmalarla. Ev ödevleri hazırlıksız bir şekilde ortaya konmamalıdırlar. deneyim. Birey gerçek ve hayatî bilgi. kendi ilgileri ve serbest zamanlarını verimli bir şekilde doldurma için de zaman ayrılmalıdır. başlanmış anlamlı ve faydalı bir faaliyetin sonuçlandırılmasına engel olmaktadır. ev ödevleri haftanın farklı günlerine uygun olarak dağılmalıdır. kullanma. içerik ve hacim olarak öğrencinin beceri gücüne uygun olmalıdırlar. (…. derse bağlı olmalıdır. Öğrencilerin öğrenme ünitesine bağlı ve yetenekleri ölçüsünde yeni bilgi. Bireysel ve sosyal çalışma koşullarını dikkate almak zorundadır. Ev ödevleri farklı biçimlerde ortaya çıkabilirler : bir ders birimine hazırlık olarak. 8.-Öğrenciler her zaman mükemmel bir eser meydana getiremezler. beceri ve alışkanlıklar kazanmasını sağlar. Bir işi. yerine getirilmesi gerekli olan iş ya da davranıştır. Özellikle. okuma. (…). 6. araştırma. Bireye. inceleme. Ödev verilirken. bir ders biriminin geliştirilmesi olarak ya da onun kısımlarının birinin sonuca götürülmesi olarak. s. konuyu. Öğrencilere. öğrencinin evinden kaynaklanan güçlüklerin olmamasına dikkat edilmelidir. 3. Böylece zaman kaybı olur. tecrübe ve alışkanlıklar kazanır. 2. gerekli konusal ve teknik yardımların mevcut olmasıdır. yapılması. (…). olayları. günlük rutin halindeki ev ödevi verme alışkanlığından sıyrılmalıdır. Ev ödevi konusunda bu söylenenleri şimdi aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alalım. Ödev: Ödev. Eğitim açısından ödev genellikle öğrencilerin okul dışında yapmaları istenen bir etkinliktir. öğrencinin kendi kendine bir işi başarabilme alışkanlığına bağlı bir husustur. 1. Bundan başka.Çok kalabalık sınıflarda bireysel farkları dikkate almamızı sağlar. bilakis. ödev bu durumun zararlarını giderebilecek bir tesir aracıdır. değerli hale gelmektedir.