You are on page 1of 1100

ZBORNIK

DOKUMENATA I PODATAKA
O NARODNOOSLOBODILACKOM RATU
NARODA JUGOSLAVIJE

TOM
XIV
KNJIGA 2

REDAKCIJA:

Mehmedalija Bojić, mr Dušan Gvozdenović, dr Uroš Kostić,
Branko Latas, Fabijan Trgo, mr Jovan Vujošević, Branko
Vuković

REDAKTOR
Branko Latas

ODGOVORNI UREDNIK
Fabijan Trgo

RECENZENTI
Mr Dušan Gvozdenović
Mr Jovan Vujošević

IZDAJE
VOJNOISTORIJSKI INSTITUT

VOJNOISTORIJSKI INSTITUT

ZBORNIK
DOKUMENATA I PODATAKA
O NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU
NARODA JUGOSLAVIJE

TOM
XIV
KNJIGA 2
DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA
DRAŽE MIHAILOVICA 1943.

BEOGRAD
1983.

BR. 1
DIREKTIVA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 2. JANUARA 1943.
KOMANDANTIMA KORPUSA ZA BORBU PROTIV JEDINI-
CA NOV I POJ NA SLOBODNOJ TERITORIJI ZAPADNE
BOSNE, LIKE I KORDUNA 1
Vrhovna komanda
Jugoslovenske vojske 2
Str. pov. O. Br. 1
2 januara 1943 g.
Položaj Vojvodi Đujiću 3

DIREKTIVA Br. 1
Karta potrebne sekcije 1 :100.000 prostorije Mostar—Ba-
nja Luka—Otočac—Split.

1
Fotokopija originala (pisanog na mašini, latinicom) u Arhivu
Vojnoistorijskog instituta, fond Četnička arhiva (dalje: A r h i v VII, Ca),
k. 2, reg. br. 1/1 (VK-V-42/1). Redakcija će u zagradi pisati raniju sig-
naturu dokumenata tamo gde ona postoji. Uz ovaj dokumenat, kao pri-
log nalazi se i deo Instrukcije uz Direktivu br. 1, ali je redakcija ne
objavljuje zbog slične sadržine kao i Direktive br. 1.
2
U četničkim dokumentacijama iz 1941. i 1942. Draža Mihailović se
pojavljuje kao »Komandant četničkih odreda jugoslovenske vojske«,
»Komandant jugoslovenskih trupa u otadžbini« i »Komandant svih gor-
skih štabova«. Vidi knj. 1, ovog toma, dok. br. 1.
Ukazom kralja Petra II Karađorđevića od 10. juna 1942. dotadašnja
Vrhovna komanda preimenovana je u Komandu jugoslovenskih trupa, a
Stab Draže Mihailovića u Komandu jugoslovenske vojske. Istoga dana
Draža je postavljen za načelnika štaba te komande uz napomenu da se
potpisuje »po zapovesti vrhovnog komandanta«. Više o tome vidi knj.
1, prilog I, dok. br. 6.
3
Momčilo (pseudonim Bernardo), vojvoda i sveštenik u rangu m a -
jora, organizator četničkog pokreta u Dalmaciji. Komandant Dinarske
četničke divizije (formirane januara 1942) i Dinarske vojnočetničke ob-
lasti (formirane u jesen 1942). Sa delovima četnika iz o v e oblasti
i delovima četnika iz Crne Gore, Đujić se aprila 1945. pred jedinicama
NOV i POJ povukao u Italiju.

7

I

Situacija kod komunista.
Komunistički delovi drže prostoriju Bihać — Korenica 4 —
Udbina — Bos. Grahovo — Livno — Jezero — Mrkonjić-Grad
(Isključno) — Ključ (isključno) — Stari Majdan — Bihać.
Jačina komunističkih snaga, njihova formacija i naoružanje
vidi se iz priloga br. I s .

II
Naša situacija.
Naše snage prikupiće se u oblasti Otočca, Gračaca, Knina
i Drniša, Jablanice, Jajca i Man jače planine.
Sastav i jačina naših snaga vidi se iz priloga br. 2.6

III

Naš cilj i ideja manevra.

Naša je namera da iz obuhvatnog položaja koga imaju na-
še snage izvrše koncentričan napad na komuniste na označenoj
prostoriji, komunisti unište i time oslobode ovu srpsku teri-
toriju komunističkog terora.
Ideja manevra je:
Glavnim snagama iz oblasti Knina i Gračaca izvršiti f r o n -
talan napad u cilju proboja i razdvajanja komunističkih snaga.
Snagama iz oblasti Jablanice i Otočca izvršiti duboko obu-
hvatanje komunističkih snaga i dejstvom u njihov bok i po-
zadinu olakšati frontalni napad naših glavnih snaga.
4
Sada Titova Korenica.
3
i 6 Navedeni prilozi sadržani su u Instrukciji broj 1 načelnika
štaba Vrhovne komande bez datuma (verovatno, kraj decembra 1942).
U Instrukciji su predviđeni: cilj i ideje manevra, detaljnije razrađeni
zadaci jedinica (korpusa), način održavanja veze, baziranje i snabde-
vanje, sanitetska, obaveštajna i propagandna služba, »taktika ratovanja
neprijatelja«, taktička Uputstva za rad korpusa, organizacija komando-
vanja i potčinjenost, odnos prema m e s n o m stanovništvu, popuna jedi-
nica, organizacija prekih vojnih sudova, povratak jedinica i početak
akcije (5. januara 1943). Prema Instrukciji, jačina snaga koje su predvi-
đene za učešće u operaciji je sledeća:
1. korpus 2.000; 2. korpus 2.000;
2. kosovska brigada 600; 3. korpus 3.000;
4. korpus 3.000 i 5. korpus 3.000 ljudi.
Snage NOV i POJ procenjene su na oko 10.000 boraca (Arhiv VII, k.
1, reg. br. 13/3).

8

Snagama iz oblasti J a j c a i Manjače planine izvršiti na-
pad s leđa u cilju opkoljavan ja i razdvajanja komunističkih
snaga a potom njihovog uništavanja.

IV

Način izvršenja akcije.

Za ostvarenje napred postavljenog cilja i ideja manevra
plan akcije biće ovakav:

1) 1 korpus1:

izvršiće prikupljanje svojih snaga u reonu Otočca sa za-
datkom nadiranja pravcem Otočac — Vrhovine — Babin Potok
— Bihać — Grmeč planina i uništavanja komunističkih delova
na koje naiđe, težeći da ih obuhvati sa severne strane.
Zona rada desno od linije: s. Medak — Jelovi vrh (987) —
Pješivački K u k (1618) — s. Ripač — Grmeč planina (1071)
sve zaključno; levo do linije: Otočac —^Plitvička jezera — Lič-
ko Petrovo Selo — s. Johovica — s. Brekovica — s. Spahići
sve zaključno.

2) 2 korpus8:

Izvršiće prikupljanje svojih snaga i to: jačih u reonu Gra-
čaca, a slabijih na prostoriji: s. Lovinac — s. Donja Ploča.
7
Odnosi se na jedinice 503. korpusa. Korpus je obuhvatao terito-
riju Like, Korduna, Gorskog kotara i Banije, tj. l e v o od linije: Zadar
— Obrovac — Medak — Udbina — Bihać i dalje r. U n o m do njenog uš-
ća u r. Savu.
Korpus je formiran u drugoj polovini 1942, a u s v o m sastavu je
imao 1, 2, 3. i 4. jurišnu brigadu. Komandant korpusa bio je general-
štabni major Slavko Bjelajac (alias Nikola Dekić). Bjelajac je do pro-
leća 1942. bio u italijanskom zarobljeništvu u Sušaku odakle je spora-
zumno sa italijanskim vojnim vlastima došao da radi na organizovanju
četnika u Lici. Kad je početkom septembra 1943. formirana Ličko-kor-
dunaška četnička oblast, za komandanta je određen Bjelajac. Po kapi-
tulaciji Italije Bjelajac je sa grupom oficira i manjim brojem četnika
pobegao brodom sa Lošinja u Italiju, odakle je otišao u Kairo, u Ko-
mandu Jugoslovenskih trupa. U prvoj knjizi ovog toma pogrešno je
naveden njegov pseudonim »Milan Dekić«, već treba Nikola Dekić. Vidi
dok. br. 51.
' Odnosi se na jedinice 501. i 502. korpusa. Korpusi su formirani
krajem 1942. Od 21. januara 1943. godine 501. korpus se zvao Kosovski,

9

Desna (jača) grupa izvršiće n a d i r a n j e pravcem Gračac* —
s. Bruvno — s. Mazin — s. [Gornji] Lapac sa zadatkom uni-
štavanja komunističkih delova na koje naiđe.
Leva (slabija) grupa izvršiće nadiranje pravcem s. Gornja
Ploča — Udbina — s. Donji Lapac sa zadatkom uništenja
komunističkih delova na koje naiđu.
Po izbijanju u reon sela Gornji i Donji Lapac, obe grupe
produžiće nadiranje pravcem: s. Donji Lapac — s. Nebljusi —
Grmeč planina (Crni Vrh 1143) sa istim zadatkom.
Po potrebi ovaj će korpus jednim delom svojih snaga pot-
pomoći akciju 1. korpusa u reonu Bihaća, dejstvujući pravcem:
s. Nebljusi — Bihać. Sem toga ovaj korpus ima zadatak odr-
žavanja pouzdane veze između 1. i 3. korpusa.
U toku nadiranja od polaznih prostorija do sela Gornji i
Donji Lapac održavati tesnu vezu između obe grupe, a po mo-
gućstvu ovu vezu ostvariti i m a n j i m odredima, kojima staviti u
zadatak čišćenje međuprostora od komunističkih delova.
Zona rada: desno do linije: Paripovac (k. 1060) na Vele-
bitu — Lisac (1336) — Gutešin Vrh (1412) — Lijac (998) —
Runjevica (668) — Lisina (1151) — Kik (1054) — Mačja Glava
(1015) sve zaključno; levo do desne granice 1. korpusa.

3) 3. korpus10:

Izvršiće prikupljanje svojih snaga i to: jačih na prosto-
riji Knin — s. Strmica — Plavno — s. Padani, a slabijih na
prostoriji: s. Nadvrelom — Kurozeb — s. Velika Popina — Vi-
ojla (875).
Desna (jača) grupa izvršiće nadiranje pravcem: s. Stranica
— Bos. Grahovo — Drvar —• Bos. Petrovac sa zadatkom uni-
štavanja komunističkih delova na koje naiđe.

a 502. Dinarski. Od 1944. Kosovski korpus se z v a o 1. dalmatinski, a
502. se zvao 2. dalmatinski. Uporedo sa o v i m nazivima u dokumentima
se pojavljuju i nazivi 501. i 502. korpus.
Komandant 501. korpusa 1943. bio je kap. I kl. Novak Mijović, a
502. korpusa bio je u početku major Marin Stüde (pseudonim Milan
Milanović) koji je ujedno bio i načelnik Štaba Dinarske divizije, a 1943.
komandant korpusa je bio kap. I kl. Živojin 2 i k a Mladenović.
Celokupnim snagama 2. korpusa komandovao je vojvoda Đujić.
' Vidi dok. br. 7 i 26.
10
Korpus je formiran od bosansko-hercegovačkih četničkih jedi-
nica, pod komandom majora Petra Baćovića, komandanta Operativnih
jedinica istočne Bosne i Hercegovine. O dolasku tih jedinica u Dalma-
ciju u decembru 1942. i borbama protiv jedinica NOVJ na području
Dalmacije i Like prvih meseci 1943. vidi dok. br. 11 i 62.

10

Leva (slabija) grupa izvršiće nadiranje pravcem: Kurozeb
— s. Srb — s. Brotnja — Kulen-Vakuf — s. Vrtoče — s. Kr-
nj euša sa zadatkom uništavanja komunističkih delova na koje
naiđe.
U toku nadiranja vezu između ovih dveju kolona održavati
stalno, a po mogućstvu ostvariti je i manjim odredima kojima
staviti u zadatak čišćenje međuprostora od komunističkih de-
lova i manevarsku ulogu u odnosu na glavninu.
Ovaj korpus pretstavlja glavnu udarnu snagu u odnosu na
susedne korpuse i treba da brzim i energičnim nadiranjem
stvori što dublji klin u prostoriji koju sada drže komunisti i
uhvati neposrednu vezu sa 5. korpusom 11 . Po ostvarenju dubo-
kog klina, njegova uloga može biti manevarska u odnosu na
susedne korpuse u cilju opkoljavan ja i uništenja komunističkih
snaga.12

Zona rada:

desno do linije: s. Kosovo — Vučja Glava (569) — Dinara
(851) — s. Korito — s. Malo Tičevo — s. Prekaja — Vrščić
(1320) — Miljakuša (1375) — s. Mijačica sve zaključno;
a levo do desne granice 2. korpusa.

4) 2. kosovska brigada13

izvršiće prikupljanje svojih snaga na prostoriji: Drniš —
s. Otavice — s. Rađa — s. Tepljuh sa zadatkom nadiranja
pravcem: s. Miočić — Sekavica (825) — Vrlika — s. Uništa —
s. Grkovci — s. Rore — Obršina (1369) — s. Gornji Ribnik —
Ključ i uništavanje komunističkih delova na koje naiđe. Sem
toga održavati vezu između 3. i 4. korpusa.
11
i 17 Odnosi se na četničke odrede iz zapadne Bosne. Ove jedi-
nice trebalo je da objedini i da njima komanduje kap. Borivoje Bora
Mitranovič (Hugo), delegat Vrhovne komande kod četničkih odreda u
zap. Bosni i komandant Ozrenskog četničkog korpusa (od 28. avgusta
1942). Opširnije o zadacima i radu Mitranovića u Bosni vidi dok. br.
164.
O borbama Bosanskih četničkih odreda protiv jedinica NOV i POJ
u zimu i proleće 1943. vidi dok. br. 27, 30, 32, 82, 117 i 145.
12
Posle izvedenih akcija u Dalmaciji (dok. br. 14, 15, 16 i 62), te
su jedinice učestvovale u borbama protiv snaga NOVJ u dolini Neretve.
Vidi dok. br. 48, 74, 75, 85 i 113.
13
Odnosi se na Kosovsku brigadu iz 501. korpusa. Brigada je for-
mirana 4. septembra 1942. Za komandanta brigade u v r e m e izvođenja
akcije, određen je kap. I kl. Novak Mijović.

11

Zona rada:

desno do linije: Crni Vrh na Moseć planini (702) — Sovro
(1301) — Vještića Gora (1517) — s. Vrbica — s. Vaganj —
Ovčara (1576) — reka Sana od Odžine Glave (529) do s. Zab-
laće.
levo do desne granice 3. korpusa.

5) 4. korpusu

izvršiće iskrcavanje na železničkoj stanici Jablanica. Is-
kreno zborište na prostoriji: Donja Jablanica — s. Gornja Pa-
praska — Rama — s. Zlata. Po izvršenom prikupljanju na
iskrenom zborištu preduzeti pokret pravcem: s. Jablanica —
s. Zlata — s. Doljani — s. Sovići — s. Orašac — s. Ljubuša
planina — s. Sarajlije — Kosnjača (1356) — s. Potočani —
Livno s tim da u toku ovog pokreta marševski ciljevi budu:
— prvi dan prostorije oko s. Orašca;
— drugi dan prostorije oko s. Sarajlija;
— treći dan prostorije u zahvatu s. Potočani — s. Smri-
čani — s. Zagoričani. Ova prostorija pretstavlja i užu prosto-
riju za prikupljanje trupa za napad na Livno ili gde budu ko-
munisti.
Napad na Livno izvesti brzo i energično obuhvatom sa is-
toka i zapada, a potom produžiti nadiranje pravcem: Livno —
Crni Vrh — Glamoč — s. Prekaja — Bos. Petrovac sa zadat-
kom uništavanja komunističkih delova na koje naiđe.
Ovaj korpus ima da brzim i energičnim dejstvom određe-
nim pravcem dejstvuje u bok i pozadinu komunističkih snaga,
koje se nalaze ispred naših snaga u oblasti Knina i Drniša i
na t a j način olakša njihove frontalne napade.
Kad se u toku nadiranja pređe Glamoč, onda jednu sla-
biju kolonu uputiti pravcem: s. Odžak — s. Mlinište — Mrko-
njić Grad sa zadatkom da što pre izbije u oblast Mrkonjić
Grada i izvrši uništavanja komunističkih delova na pravcu na-
diranja.
14
Reč je o Limsko-sandžačkim četničkim odredima, Zetskom le-
tećem četničkom odredu i Nikšićkoj brigadi pod komandom pukovnika
Baja Stanišića (Marino), tada komandanta Zetskog četničkog odreda.
Stanišić je 12. februara 1942. napustio slobodnu teritoriju u Crnoj
Gori i sa svojim istomišljenicima produžio rad na jačanju četničkog po-
kreta u dolini Zete. Poginuo je 18. oktobra 1943. u manastiru Oštrog.
Opširnije o njegovom radu u 1942. vidi knj. 1, dok. br. 61.
O dejstvima 4. korpusa protiv snaga NOV i POJ u dolini Neretve
vidi dok. br. 48, 70, 74, 75, 80, 85, 97, 108, 113, 139 i 140,

12

Zona rada:
desno do linije: s. Sujica — s. Gornji Malo van — s. Bla-
gaj — s. Vagan — s. Kneževići — s. Jezero — Ključ,
i levo do linije: s. Smričani — s. Čupljić 15 — greben Di-
nare planine — s. [Gr]kovci16 — Bos. Grahovo — s. Prnjavor
— Kulen-Vakuf.

6) 5. korpus17
prikupiće svoje snage u dve grupe:
— Desna grupa odred poručnika Drenovića, 18 prikupiće se
u oblasti istočno od Ključa na prostoriji s. Ratkovo — s. Sit-
nica sa zadatkom nadiranja pravcem: s. Donje Ratkovo —
Ključ — Vrščići (1026) — Bobija (1390) — Klekovača (1500)
— Drvar i uništavanje komunističkih snaga na koje naiđe.
— Leva grupa, odred »Borja«, 19 prikupiće se u oblasti J a j -
ca na prostoriji: s. Senik — s. Lupnice — s. Lendići — s. Bun-
gurovina — s. Doljevac sa zadatkom nadiranja pravcem: s.
Jezero — s. Sipovo — s. Draganići 20 — Jastrebnjak (1567) —
Glamočko Polje i uništavanje komunističkih delova na koje
naiđe.
Ovaj korpus treba da teži da brzim i energičnim dejstvom
određenim pravcima veže što jače komunističke snage, težeći
njihovom opkoljavanju. Na ovaj način svojim dejstvom iz po-
zadine na komunističke snage ispred 3. korpusa olakšaće nadi-
ranje 3. koapusu a istovremeno pojavom u bok i pozadinu ko-
munističkih snaga ispred 4. korpusa olakšaće nadiranje i 4.
korpusu. Kad se uhvati neposredna veza sa 3. korpusom, onda,
prema situaciji, pristupiće se uništavanju opkoljenih komunis-
tičkih snaga ispred 1. i 2. korpusa, odnosno 4. korpusa.

Zona rada
desno do linije: s. Donje Ratkovo — s. Donja Sanica (12
km. sev. zapadno od Ključa )— greben Grmeč planine;
15
Cuklić.
" Na ovom mestu original je oštećen, a verovatno se odnosi na s.
Grkovci.
18
Uroš, učitelj, rezervni poručnik, komandant četničkog odreda
»Kočić«. Trećeg juna 1943. postao je komandant Bosanskokrajiškog čet-
ničkog korpusa. Poginuo je 31. maja 1944. godine.
" Odred »Borja« i m a o je u s v o m sastavu pet bataljona i to: »Mr-
konjić«, »Karadorde«, »Tankosić«, »Kralj Petar II« i »Knez Arsen«.
Osmog jula 1943. Odred je ušao u sastav tada formiranog Srednjobosan-
skog četničkog korpusa.
20
Dragnić.

13

levo do linije: Orlovača (1162) 4 km jugoistočno od Jajca
— Vranovina (1370) — Perića Glavica (1063) — Roduša (1169)
— s. Pribelja — Glamoč.

V

Organizacija komandovanja i veze.

Organizacija komandovanja vidi se iz priloga br. 2.
1) U toku izvođenja akcije održavati stalno vezu, kako iz-
među naporednih kolona, tako i između pojedinih korpusa des-
no i levo na granicama određenih zona za rad.
2) Unutrašnje veze održavati kuririma, radiostanicama
malog dometa kojima se raspolaže a po mogućstvu signalnim
barjačićima i telefonima.
3) Sa istaknutim delom Vrhovne komande 21 vezu održavati
radiotelegrafskim putem i to :
a) 1. korpus (major Bjelajac) javi jače se neposredno radio-
stanicom koju će dobiti od majora Baćovića dok ne uspostavi
vezu sa Vojvodom Birčaninom. 22
b) Vojvoda Birčanin javljaće se preko radiostanice koju je
doneo poručnik Plećaš, 23 a sad se nalazi kod Vojvode Đujića, i
održavati vezu za sve snage u oblasti Knina i Gračaca (2. i
3. korpus i 2. Kosovska brigada). Kad uspostavi vezu sa 1. kor-
pusom (major Bjelajac), onda će veza i za ovaj korpus ići pre-
ko Vojvode Birčanina.
21
U Istaknutom delu Vrhovne komande bili su, pored ostalih, m a -
jor Zaharije Ostojić, šef 1. odseka Operativnog odeljenja Vrhovne ko-
m a n d e i major Borivoje Radulović. Ostojića je 11. decembra 1942. Draža
Mihailović postavio za delegata Vrhovne komande za rukovođenje ope-
racijama protiv jedinica NOVJ u istočnoj i zapadnoj Bosni, Lici i Dal-
maciji (knj. 1, dok. br. 204). Istaknuti deo Vrhovne komande nalazio se
u Kalinoviku do 23. marta 1943. godine.
U dokumentu od 22. m a j a 1943. Ostojić se potpisuje kao »koman-
dant istaknutog dela Vrhovne komande«. Pošto je Ostojić, u svojstvu
delegata Vrhovne komande, komandovao jedinicama u svim većim ope-
racijama, to će redakcija od početka, tj. od 11. decembra 1942. upot-
rebljavati naziv »komandant Istaknutog dela Vrhovne komande«.
Istaknuti deo Vrhovne komande ukinut je naredbom Draže Mi-
hailovića od 2. aprila 1945. U to v r e m e Vrhovna komanda se nalazila
na teritoriji Bosne, pa nije postojala potreba za Istaknutim delom (Ar-
hiv VII, reg. br. 1/4, k. 79).
22
Ilija Trifunović Birčanin, komandant zapadnobosanskih, ličko-
-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda. Umro je 3. fer-
ruara 1943. godine. Opširnije o njemu vidi dok. br. 7, 13 i 26.
23
Nedeljko Plećaš. Došao je u Dražin štab u Lipovo iz Kaira u
septembru 1942. Pobegao je 10. septembra 1943. iz Rijeke u Italiju.

14

U slučaju da stanica k o j u je doneo Plećaš ne radi Vojvoda
Birčanin održavaće vezu sa mnom preko radiostanice m a j o r a
Baćovića. A k o rade obe stanice, onda Baćovićeva stanica da
uđe u u n u t r a š n j u mrežu veza Vojvode Birčanina.
v) 4. korpus (pukovnik Stanišić) javljaće se neposredno
preko svoje radiostanice.
g) 5. k o r p u s (kapetan Mitranović) javljaće se neposredno
preko svoje radiostanice.
4) Istaknuti d e o V r h o v n e k o m a n d e biće u neposrednoj r a -
dio vezi sa glavnim centrom veze V r h o v n e komande. 2 4
Preko istaknutog dela Vrhovne komande održavaće se ve-
za između odvojenih snaga (Bjelajca, Birčanina, Stanišića, Mit-
ranovića), a t i m će se p u t e m dobijati sva obaveštenja o situaciji
kod suseda kao i moja n a r e đ e n j a za dalji rad, te da sve akcije
budu koordinirane;
5) Svakog dana podnositi šifrovane izveštaje o situaciji u
ugovoreno v r e m e za radio vezu.

VI

Nastati da se sve p r i p r e m e što p r e završe.
Početak akcije n a k n a d n o ću odrediti.
P r i j e m direktiva potvrditi pismeno.

M.P. 25

Po zapovesti Vrhovnog Komandanta 2 6
Načelnik Štaba Vrhovne
Komande
Armiski Đeneral,
Drag. M. Mihailović 27

24
U to vreme Istaknuti deo Vrhovne komande nalazio se u Kali-
noviku, a Vrhovna komanda u s. Lipovu, kod Kolašina.
25
Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini —
Gorski štab br. I.«
26
Vrhovni komandant bio je kralj Petar II Karađorđević.
27
Celokupnim operacijama po ovoj direktivi rukovodio je Drago-
ljub Mihailović Draža preko majora Ostojića. Vidi dok. br. 80. O lič-
nosti Draže Mihailovića, dolasku na Ravnu goru, formiranju prvih čet-
ničkih jedinica, povezivanju sa emigrantskom vladom u Londonu vidi
knj. l , dok. br. 1.

15

BB. 2

ZAPOVEST DRAŽE MIHAILOVlCA OD 3. JANUARA 1943.
KOMANDANTIMA MILEŠEVSKOG I DRINSKOG KORPUSA
I DURMITORSKE BRIGADE ZA UNIŠTENJE MUSLIMANA
I PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA U
ČAJNICKOM SREZU 1
K O M A N D A JUGOSLOVENSKE
VOJSKE U OTADŽBINI
Gorski Stab br. I2
O. Br. 1
3. januar 1943. g. Najstrožije poverljivo
Položaj

ZAPOVEST.

(Sekcije 1 :100.000 Vardište—Višegrad—Zabljak)

Prema prikupljenim podacima ustaško-muslimanske raz-
bojničke bande 3 , u vidu italijanske milicije, drže položaje kako
sleduje:
Neprijateljske snage, poslednjih dana zauzele su skoro ceo
Čajnički srez, sem sela: Ponikve, Trpinje, Šapići i Zaborak.
Njihov raspored je sledeći:
— U selima Strgačine i Kaoštice ima oko 400 naoružanih
ljudi;
— U zaseocima oko s. Zaborka ima oko 200 naoružanih
ljudi;
— Na Metaljci u utvrđenoj kasarni ima oko 500 naoruža-
nih ljudi sa 3 puško-mitraljeza i sa 1 mitraljezom. Ova grupa
čuva put: Pljevlja—Cajniče;
— U s . Bukovica ima, u poslednje vreme oko 300 naoru-
žanih ljudi sa 1 puško-mitraljezom raspoređenih duž granice
prema Fočanskom srezu sa rezervama u selima: Kovačevići,
Strečanje i Plansko;

1
Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 2, reg.
br. 271—1 (VK-V-43).
2
Brojčana oznaka za Vrhovnu komandu Jugoslovenske vojske u
otadžbini (dalje VK JVO).
3
Istog dana major Zaharije Ostojić je u pismu Draži Mihailoviću,
pored ostalog, naveo: »Obzirom na sadašnju situaciju, sastavio sam plan
rada i zapovest za prvi dan akcije za kažnjavanje muslimana, ustaša
i komunista u čajničkom srezu« (Arhiv VII, Ca, k. 1, reg. br. 112).

16

Sem ovih rasporeda po selima ustaško-muslimanske orga-
nizacije izvršile su i posedanje ovih položaja:
1) Rovište k. 1178—Gradina k. 1208—Carevo Guvno k.
1225—Paljike k. 1164—s. Biljin, s tim, što jačim snagama drže
deo: Gradina k. 1208—Carevo Guvno k. 1225. Jačina neprija-
telja na ovome položaju ceni se oko 600 ljudi sa 3 mitraljeza
(severne padine);
2) Mostobran skele kod s. Kopači na liniji: Gradina k.
1048—Straža—Trebeško Brdo k. 873—Borovska planina. Kao
pokretna rezerva ovog mostobrana nalazi se izvestan deo nao-
ružanih ljudi u selima iza linije mostobrana. Celokupna jačina
neprijatelja na ovome mostobranu ceni se oko 500 ljudi.
Kako su ustaško-muslimanske organizacije krajem meseca
decembra prošle godine, izvršavajući naloge okupatora, upale
u Cajnički srez i po srpskim selima ubijali nevino i nezašti-
ćeno stanovništvo, pljačkali i silovali naše žene i devojke, to
da bi se ovaj srez zaštitio od daljeg terora i da bi se u ćelom
srezu uspostavila četnička vlast4, —

NAREĐUJEM:

Da se za čišćenje Čajničkog sreza od ustaško-mislimanskih
organizacija preduzme brza i energična akcija po sledećem:

1) Mileševski korpus:
(Knt kap. Voja Lukačević) 5
Knt kapetan Railić Rado-
man: 6

A) Pribojsika brigada sa de- 1) Preduzima napad u dve
lom Višegradske brigade 7 kolone i to :8
Komandant poručnik Desna kolona:
Vukola Tomić Jačina 150 ljudi;
Preduzima nadiranje prav-
250 ljudi iz Pribojske i 200 cem: s. Zagrade —Vranja k.
•judi iz Višegradske brig. 842—Svatovsko groblje k.
Svega: 450 boraca. 763—k. 816—s. Barac—Rudi-
na k. 772—s. Vukove k. 719,
sa zadatkom da u toku istog

4 8
i Vidi dok. br. 5, 6, 15, 34 i 102.
5 6 w
, iR e č e n i c a je n a p i s a n a z e l e n i m m a s t i l o m , ćirilicom.
7
Iz s a s t a v a D r i n s k o g k o r p u s a .
2
Zbornik, tom XIV, knj. 2
17

dana izbije na liniju: s. O-
džak—s. Koštice—Vukove k.
719.
Po izbijanju na Vranju ko-
mandant kolone uputiće des-
nu pobočnicu pravcem: Vra-
n j a k. 842—k. 808—Stanko-
vača—s. Odžak radi ofaezbe-
đenja desnog krila ove ko-
lone.
U toku nastupanja očisti-
ti s. Vitigrab od ustaških
bandi.

Leva kolona:

Jačina : 300 boraca ;
Preduzima nadiranje prav-
cem: s. Zagrade—Volovica k.
1178 — k. 1024 — s.Zubanj
—Stolac k. 1152, sa zadat-
kom da u toku istog dana
izbije na liniju:
k. 1118—Stolac k. 1152 — k.
821 — k. 892 (s. Hunkovići)
gde ova kolona treba da uh-
vati vezu sa Mileševskom
brigadom, ako ova brigada,
u toku ovog dana, izbije na
liniju: Barelj — k. 847 — s.
Zaborak. U slučaju pak, da
Mileševska brigada, ne izbi-
je na označenu liniju, Priboj-
ska brigada uhvatiće vezu,
po izbijanju na određeni
cilj, sa Zaboračkim bataljo-
nom preko Barelj a i to ku-
ririma.
Zona akcije brigade je: de-
sno do r. Lima, a levo do li-
nije: Rudina k. 1160 — k.
1076 — s. Domišići — potok
Radojna do s. Hunkovića (sve
isključno).

B) Mileševska brigada B) Preduzeće napad prav-
Knt potporučnik cem: Jožnica k. 1232 — za-
Krivokapić Ratko seok Brančići — zaseok Đa-
300 ljudi kovići — zaseok P i m i Do k.
1010 — Babino Brdo k. 1114
Svega: 300 boraca sa zadatkom, da u toku istog
dana izbije na liniju: Babino
Brdo k. 1114 — k. 1218 —-
Vranjača k. 1292 — k. 1264
— k. 1185, na kojoj liniji, da
uhvati vezu sa desnom gru-
pom Pljevaljske brigade.
Zavisno od postignutog us-
peha kod s. Poblaće ova bri-
gada može produžiti akciju,
u toku istog dana, pravcem:
s. Đakovići — s. Zaborak, s
tim, što će ostaviti deo snaga
na Vranjači (50 ljudi) za o-
državanje veze sa desnom
grupom Pljevaljske brigade.
Blagovremeno i pre po-
četka napada komandant Mi-
leševske brigade sporazume-
će se sa komandantom Za-
boračkog bataljona Čajničke
brigade za zajedničku akci-
ju prema s. Đakoviću. Napad
od Zaborka delom snaga Za-
boračkog bataljona u prav-
cu s. Đakovića treba da poč-
ne jednovremeno sa napa-
dom od Babina Brda, te pre
početka napada koordinaciju
regulisati ugovorenim znaci-
ma.
Ako se uspe sa zauzima-
n j e m Đakovića komandant
Mileševske brigade stavlja
pod svoju komandu Zaborač-
ki bataljon i do mraka izbi-
ja na liniju: Barelj k. 847 —
k. 836 — Zaborak k. 1164 —
Zaborske stene k. 1370, s tim
što treba da uhvati vezu sa

19

desnom grupom Pljevaljske
brigade na k. 1191.
Po izbijanju na Barelj u h -
vatiti vezu i sa Priboj skom
brigadom kod s. Hunkovići
k. 892.
Zona akcije za brigadu:
desno do leve granice Pri-
boj ske brigade (sve zaključ-
no) a levo do linije: Kovač
pl. k. 1242 — k. 1221 s. Vr-
hovine — K u n j a k. 1267 (sve
isključno).

V) Pljevaljska brigada: Kap. Railić objedinjava rad
Komandant poručnik kolona pod A. i B.10
Jelovac Jovan 9
750 ljudi V) Preduzeće napad u dve
kolone :
Svega: 750 boraca
Desna kolona:

Komandant poručnik Jelo-
vac Jovan.
Jačina: 600 boraca.
Kolona će preduzeti nadi-
r a n j e pravcem: s. Mrčevo —
s. G, Dubac — Stražbenica
k. 1533. Po izbijanju na Stra-
žbenicu ova kolona podeliće
se na dve grupe i to:

Desna grupa:

Jačina 300 boraca.
Komandant poručnik Jelo-
vac
Zadatak: Izbiti najpogod-
nijim pravcem i neprimetno
na liniju: K u n j a — k. 1267
— k. 1185, s tim, što će sa
ovog položaja preduzeti os-
m a t r a n j e ustaških-muslima-
9
I m e je napisano crnim mastilom, ćirilicom.

20

na na Metaljki i ako se ovi
krenu u pravcu Cajniča ili s.
Poblaća najenergičnijim na-
padom dejstvuje u bok ovih
snaga.
Sa k. 1185 uhvatiti vezu
sa delovima Mileševske bri-
gade, čije će levo krilo biti
na Vranjači k. 1264. —

Leva grupa:
Komandant poručnik Jelo-
vac Jovan
Jačina: 300 boraca;
Zadatak : Zauzeti položaj
Svetio Borje k. 1368 —
Stražbenica k. 1533 sa koga
osmatrati ustaške-muslimane
na Metaljki i ako se ovi kre-
nu u pravcu s. Poblaća na-
pasti Metaljku, upaliti kasar-
nu, razoružati tamošnje sna-
ge i pomoći desnoj grupi u
njenoj akciji (Sve to u slu-
čaju ako ne dođu okupatori
u pomoć Metaljki). U slučaju
pak ako ustaše iz Metaljke
preduzmu pokret ka s. Bu-
kovica ili ka Čajniču naje-
nergičnijim napadom u boko-
ve sprečiti ove pokrete.
U slučaju da neprijatelj
napusti Metaljku, a ostavi sa-
mo slabe snage na ovome
mestu, obe grupe jednovre-
meno napadaju Metaljku, pa-
le kasarnu i vraćaju se na
prvobitne položaje. Ako pak
neprijatelj ne napušta Me-
taljku obe grupe ostaju na
svojim položajima u osmat-
ranju, štiteći pozadinu snaga
predviđenih za akciju.

21

Leva Kolona:
Komandanta će odrediti
komandant Mileševskog kor-
pusa.
J a č i n a : 1 5 0 boraca;
Zadatak: preduzima nadi-
r a n j e pravcem: s. D. Dubac
— s. Klapuhe — s. Kukavi-
ce — Koprivni Do k. 1243 —
Oštra Glava k. 1265 s tim, da
izbije na liniju: Vragolija k.
1424 — Suva Kosa k. 1248
— Oštra Glava k. 1265. Po
izbijanju na Oštru Glavu uh-
vatiti vezu sa desnom kolo-
nom Durmitorske brigade i
posadom u s. Ponikve.

2) Durmitorska brigada: 2) Preduzeće napad u dve
kolone i to :
Komandant kapetan II kl.
Bojović Nikola Desna kolona:
Sastava: Komandant
Durmitorska brig. 600 lj.; Jačina: 210 vojnika;
Celebićski bataljon 110 lj.; Zadatak: preduzima nadi-
Deo Čajničke brig, iz s. r a n j e pravcem: s. Grado je vi-
Ponikve i s. Trpinje 200 lj.; či — s. Tatarovine — s. G.
Lugovi — s. Raščići — s. Gu-
Svega: 910 boraca. njičići — s. Selište — s. Po-
nikve —• s. Drumine k. 1180
s tim, da izbije na položaj : k.
1221 — k. 1280;

Leva kolona:
Komandant kapetan Bojo-
vić Nikola.
Jačina: 500 vojnika;
Zadatak : preduzima nadi-
ranje pravcem: s. G. Paprat-
no — s. Rujevica — s . Kržava
— s. Kovačevići — s. Mari-
nac — s. Klakorine — De-
belo Brdo k. 1331 — Trojan
k. 1340 s tim, da izbije na

22

liniju: Trojan k. 1340 — s.
Trpinje.
Zona akcije: desno do lini-
je: s. Jahovići — s. Čardak
— Rakitova Lokva — s. Po-
nikve, a levo do linije: Ok-
ladnik k. 1372 — s. Vukšići
— s. Bavčići —• Ilijina Ste-
na k. 1182 — s. Trpinje (sve
zaključno).
Deo Cajničke brigade iz s.
Ponikve i s. Trpinje izbice na
liniju: Kruševački Vis — Ili-
jina Stena k. 1182 — Debelo
Brdo k. 1331 — k. 873 — k.
1124, s tim, što će isturiti po-
trebna obezbeđenja na Oštru
Glavu k. 1265 i na Zidine k.
1304.
Zadatak je ovoga dela, da
drži sve prelaze, kuda bi us-
taški-muslimani mogli da od-
stupaju iz Bukovice u Cajni-
če, tučenje svih neprijatelj-
skih snaga i zaseda i održa-
vanje veza sa nastupajućim
kolonama.

3) Drinski korpus: 3) U toku ovoga dana pre-
Komandant kapetan I kl. duzeće akciju na sledeći na-
Bajo Nikić čin:
Sastava:
Fočanska brigada 380 lj.; Desna kolona:
Cajnička brigada 150 lj.; Komandant Đak-narednik
Milan Matović
Svega: 530 boraca. Jačina: 200 boraca;
Zadatak:
Preduzima nadiranje prav-
cem: Vranjača — k. 1255 —
Gunj ani k. 1212 — s. Plan-
sko — s. Moćevići — Kruše-
vački Vrh — s. Pisanica, s
tim, da izbije na liniju: s.
Pisanica — k. 1248.

23

Leva kolona:
Komandant
Jačina: 330 boraca
Posešće položaj : Crni Vrh
k. 1309 — Carevo Guvno
k. 1255 — Paljika k. 1164 —
k. 796 — k. 680, na kome os-
tati sve do sledećeg dana ak-
cije.
Zona akcije ovoga korpusa
je sledeća: desno do leve gra-
nice Durmitorske brigade
(sve isključno), a levo do Dri-
ne.

4) Ostatak Drinskog 4) Ostaće na svome dosa-
korpusa dašnjem položaju: k. 540 —
300 ljudi Hrast k. 865 — Grabić k.
1022 — Sešin Vrh k. 1091 —
Svega: 300 boraca. Stolac k. 1519 sa dosadaš-
n j o m ulogom.

5) Akciju sledećih dana dok se ne postigne potpuno čiš-
ćenje Čajničkog sreza od ustaških-muslimana izvoditi u
svemu po priloženom Planu rada; 11

6) Veze:
— Unutrašnje:
Veze održavati u svemu kako je to izloženo u priloženom
planu rada a naročito između pojedinih kolona i susednih de-
lova. Komandanti korpusa i brigada organizovaće na najbrižlji-
viji način veze kod svojih jedinica putem kurira, relejnih sta-
nica i ugovornih znakova. Nastati svim silama, da se ogaran-
t u j e pouzdana veza, kako bi se zamišljena akcija mogla izvesti
sa što m a n j e zastoja i gubitaka.
11
i 12 Uz zapovest, kao sastavni deo dokumenta, priložen je plan
rada, kojim je predviđeno: cilj akcije, snaga i njihov raspored, način odr-
žavanja veze, sanitetska služba, rejoni prikupljanja, postupak sa sta-
novništvom i ratnim plenom. Predviđeno je da akcija traje tri dana,
pa su jedinicama određeni dnevni zadaci. U tački 10 predviđeno je da
se posle završene akcije jedinice Mileševskog korpusa i Durmitorske
brigade vrate na svoju teritoriju, a Drinski korpus izvrši osiguranje
čajničkog sreza.

24

— Spoljne:
Sa istaknutim delom Gorskog štaba Br. 1 održavati vezu na
sledeći način:
— Komandant Drinskog korpusa :
Uspostaviće relejne stanice od svoga komandnog mesta do
najbliže telefonske stanice i šifrovanom depešom na liniji Fo-
ča — Kalinovik slati svakog dana izveštaje o situaciji na svome
delu fronta;
Na isti način održavaće vezu i Komandant Durmitorske
brigade.
— Komandant Mileševskog korpusa:
Radio stanicu postavljaće duž linije: s. Mrčevo — s. Pob-
laće — s. Zaborak.
Na svome delu fronta sve izveštaje upućivati na radio-sta-
nicu, pa jedan uskupni izveštaj na šifro vani način dostavljati
svakog dana pomenutom štabu u kome navesti situaciju celog
korpusa.

7) Snabdevanje:
Komandanti korpusa i komandant Durmitorske brigade re-
gulisaće snabdevanje na najpogodniji način, tako da borci uvek
budu blagovremeno nahranjeni i popunjeni municijom.

8) Sanitetska služba:
Bolesne i ranjene upućivati na lečenje i previjanje i to:
Pljevaljska brigada u s. Mrčevo, gde obrazovati previjališ-
te, a potom ovo previjalište preneti u s. Zaborak;
Za Priboj sku brigadu regulisaće komandant Mileševskog
korpusa u početnoj akciji, a potom ovu službu preneti na s.
Zaborak;
Drinski korpus i Durmitorska brigada obrazovaće u s. Sla-
tina svoje previjalište gde upućivati bolesne i ranjene borce.
Sledećih dana akcije previjalište preneti u s. Ifsar.
Evakuaciju teže ranjenih i bolesnih regulisaće komandanti
korpusa obzirom na mesne prilike.
9) U toku izvođenja akcije nastati, da se svim borbenim
momentima ispolji energija svih starešina i boraca, da rad bude
brz i odlučan, kako bi se što pre i sa što manje gubitaka po-
stigli željeni rezultati. Brzina u radu i što pre čišćenje ovoga
sreza od ustaških-muslimana zatevaju i drugi obziri, koji su
ovome štabu poznati, pa se zbog toga brzina rada zahteva od
svih jedinica.
10) Pre početka akcije komandanti korpusa i komandant
Durmitorske brigade odrediće za svoje jedinice zone prikuplja-

25

nja saobrazno mesnim prilikama, no s tim, da se ovo prikuplja-
n j e jedinica na određena mesta izvede u najvećoj tajnosti, a po
potrebi rasturajući i lažne glasove o svojim namerama, samo da
bi se do danog momenta sačuvala tajnost zamišljene akcije.
11) U toku izvođenja akcije komandanti će preduzeti n a j -
strožije mere da se svaka pljačka zabrani, ubijanje nevinih
ljudi, žena i dece spreči i zavede najveći red i disciplina kod
svojih jedinica, kako bi se ugled Jugoslovenske vojske u Otadž-
bini očuvao na dostojnoj visini.
Isto tako sprečiti svako paljenje kuća.
12) Ratni plen, do koga će se doći u toku ove akcije pode-
liće komandanti korpusa i Durmitorske brigade svojim jedini-
cama ravnomerno, a naoružanje dodeliti jedinicama koje sada
oskudevaju u istom.
13) Dan početka akcije narediće se naknadno, no s tim, da
se prikupljanje trupa izvrši tako, da projektovana akcija ne
zakasni, ali voditi strogo računa, da se sa ovim prikupljanjem
trupa ne preurani te da se na t a j način otkrije, pre vremena,
nameravana akcija.

14) Prilog:

Br. 1. . . . Plan rada 12 i
Br. 2. . . . Skica.13

M.P.

PO ZAPOVESTI MINISTRA I
NAČELNIKA Š T A B A VRHOVNE KOMANDE,
Đeneralštabni major,
Zaharije Ostojić

Dostavljeno:
K-omandantu : Drinskog i
Mileševskog korpusa i
Durmitorske brigade.

Na uviđaj:
Gospodinu Ministru
vojske, mornarice i
vazduhoplovstva.
13
Skica je priložena uz zapovest. N j o m e su šematski, kombina-
cijom mastila i olovki raznih boja, prikazani raspored jedinica u re-
jonima prikupljanja, polazni položaji, pravci dejstva i dnevni zadaci.

26

prodrla na teren Romanije i uništila nekoliko manjih četničkih jedinica i ustaško-domobranskih uporišta. reg. k. JANUARA 1. 4 Odnosi se na 6. 27 . blagovremeno likvidirali. Br. 5/1 (BH-V-2100). g. desilo se da pojedine jedinice nisu primile borbu sa komunistima 4 koji su u manjim grupama naišli na teritoriju pojedinih bataljona.943. Ca. 4 januara 1943. knj. 3 SAOPŠTENJE KOMANDE OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČ- NE BOSNE I HERCEGOVINE OD 4. Komandanti dotičnih bataljona nisu blagovremeno pripremili ljudstvo svo- jih bataljona za ovu borbu i u kritičnom momentu. Za ovakav rad odgovorne su na prvom mestu više starešine što nisu putem propagande postigli kod ljudstva toliko da su u svakom momentu spremni da se biju sa komunistima. dok. br. napustili su svoje bataljone i sa n j i m a ostatak ljudstva. 2 Brojčana oznaka K o m a n d e operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine (dalje KOJIBiH). 172. Pov. Opširnije o tome vi- di tom IV. 9. ' 8002 Str. KOMAN- DANTU 1. koja je krajem decembra 1942. SARAJEVSKE BRIGADE O POJAVAMA DEZER- TERSTVA I BEŽANJA IZ BORBE PROTIV PARTIZANSKIH JEDINICA NA TERITORIJI ROMANIJSKOG KORPUSA 1 KOMANDA . istočnobosansku NOU brigadu. Dostavljajući prednje saopštavam svim starešinama i svim borcima sledeće: 1 — Svi oni koju su se predali komunistima osuđeni su na smrt. 3 Naziv jedinice je napisan plavim mastilom. koje nije htelo prići komunistima. br. ćirilicom. BR. Zatim što nisu sve idealne komuniste na svojoj teritoriji kao' i ona lica koja su komuniste ma čim pomagali. 181. P o l o ž a j KOMANDANTU 1 SARAJEVSKE BRIGADE 3 Na teritoriji Romanijskog Korpusa. a. umnožen na ša- pirografu) u Arhivu VII. a stavlja se u dužnost svim starešinama i borcima da iste ma gde ih našli odmah streljajü kao izdajnike bez ikakva 1 Kopija originala (pisanog na mašini. Komandant brigade bio je poručnik Savo Derikonja. ćirilicom. ugled izdaje od ostalih boraca nije moglo primiti borbu onO •što je ostalo na svome mestu jer ih je bilo malo.

Korita takvom br- zinom da su dva prva turska sela Jasen. S. Operacije u srezu Belopoljskom otpočele su juče 5. Komandant 1. a zatim i Zminjac za nepuni sat pregaženi. 7/3 (CG-V-64). 3 — Komandant brigade i Komandant Romanijskog Kor- pusa izvestiće ovu Komandu o učinjenom. Jednom rečju uspeh je siguran. br. NjiKova imena objaviti svim jedinicama na teritoriji Romanijskog Korpusa. S VEROM U BOGA ZA K R A L J A I OTADŽBINU. Izvesna sela koja su uporište muslimana moraju se spaliti i to sam naredio. načelnik Štaba K o m a n d e operativnih je- dinica istočne Bosne i Hercegovine. 8. br. 4 PISMO KOMANDANTA LIMSKO-SANDŽAČKIH ČETNIČ- KIH ODREDA OD 6. 132. Ca. kapetan. 2 Vidi dok. Osmatrkči koji su dostavili izveštaj u Sahoviće javljaju da je borba u s.5 BR. Sarajevske brigade utvrdiće poimenično.pre nego što su likvidirali izrode iz svoje sredine biće najstrože kažnjeni. DRAZl MIHAILOVlCU O REPRESALIJAMA NAD MUSLIMANSKIM ŽIVLJEM U BÌ- JELOPOLJSKOM SREZU 1 Ciča Đoko. JANUARA 1943. koji su borci Crnovrškog bataljona svojevoljno prišli komuni- stima. a kakav će biti rezultat u pogledu žrtava videćemo. Rade je juče spalio 15 kuća. 5 Danilo Salatić. Naročitih novosti nema. je sagorelo u kućama. 2 Jutros tačno po planu otpočele su borbe na drugom sektoru. Sve se izvodi tačno po planu. ubio 10 muslimana i 5. k. 2 — Svi oni koji nisu prihvatili borbu sa komunistima već se povukli . Zastupa Komandanta 800 D.suda. 28 . 1 Original (pisan mastiljavom Olovkom. i Kostiće. ćirilicom) u Arhivu VII. Dubovo razvijala se u pravcu s. reg. ovog meseca u 12 časova i to prvo kod Rade Korde. o čemu će voditi računa komandant Romanijskog Korpusa.

Musolini (Mussolini) je. Italijanska Vrhovna komanda ocenila je da bi dolazak četnika iz C r n e Gore na teritoriju N D H pogoršao njihove odnose sa N e m c i m a i vlastima Nezavisne Države HrVatske. januara 1943. Cano Galeaco (Ciano Galeazzo) i Ugo Kavalero (Cavaliere) pristali su na ofanzivu protiv jedinica NOVJ na teritoriji NDH. u Rastenburgu. Na konferenciji koja je održana u nemačkoj Vrhovnoj ko- mandi 18. 8 da italijanske trupe ne izlaze na teren. Na osnovu dogovora Pavelića i Roate. s tim da se po završenim operacijama vrate u C r n u Goru. pa su zbog toga odugovlačili sa odobrenjem pokreta četnicima u zapadnu Bosnu. i 19. nakon što je saslušao Kavalera i Maria Roatu (Mario Roatta) o stvarnoj situaciji da se četnici bore protiv pripadnika NOP-a. ali kada su osetili zrna puščana oko ušiju pobegli su natrag u varoš. decembra 1942. Italijanska Vrhovna komanda je zbog vanredno teške situa- 29 . Međutim. A n t e Pavelić je dao pristanak da se četnici sa italijanskim trupama angažuju u borbi protiv jedinica NOV na teritoriji NDH. 3 Ovde je stigao kapetan Ra- kočević 4 da bi se utanačile stvari potpuno oko odlaska. Italijani su u četnicima gledali dragocenog saveznika kojega treba što više iskoristiti u borbi protiv NOVJ. Akcija je trebalo da usledi posle izvršenih operacija »Weiss I« i »Weiss II«. 4. smatrali su ih potencijalnim neprijateljem koji će se pridružiti saveznicima u slu- čaju njihovog iskrcavanja na Balkan. iako su pomagali čet- nike i zajedno s njima vodili borbu protiv jedinica NOVJ. jer ako izađu da ću narediti narodu da ih napadne. Nemci. januara. Već sutradan. a što se tiče četnika iz Crne Gore. Na sastanku u Rimu 3. Naročito je Hitler nastojao da se četnici likvidiraju na teritoriji NDH. italijanska delegacija. odobrila angažovanje četnika iz Crne Gore. » W e i s II«. Sada odlazim za srez Belopoljski da dirigujem lokalizova- n j e m sukoba. a potom i oni na teritoriji Crne Gore. a z a t i m razoružanje četnika »Weiss III«. razrađen je plan operacije protiv jedinica NOVJ nazvan »Weiss I« i . Međutim. ipak su kočili njihov dolazak. ali traži da lokalizujem sukob i poslao mi 100 litara n a f t e za prebacivanje automobila tamo gde hoću. Jutros sam uputio depešu Ktu divizije 7 u Berane. januara 1943. a prećutno i na razoružanje četnika. Like i Korduna. Petrovac). Odlazak za Bosnu odobren je. Odgovorio mi je da neće. Italijani su juče pokušali da izađu kod Korde da intervenišu. do po- kreta nije došlo s v e do druge polovine februara kada su jedinice NOV već prodrle u dolinu Neretve. zauzele više italijanskih garnizona i ugro- zile Mostar. O ugovorenom datumu po- laska obavestiću Vas. ali pored toga moram slati Raja 5 i Perhineka 6 u Podgoricu da bi se preba- cila sprema koju treba da dobijem. poništio treću etapu — razoružanje četnika. za njih je takođe dao pristanak da mogu učestovati u operacijama na pravcu P r o z o r — Glamoč i dalje. U takvoj situaciji Dra- ža Mihailović je odlučio da Limsko-sandžački četnički odredi kao »div- lji odredi iz Bosne« krenu u zapadnu Bosnu predviđenim pravcem (Ja- blanica — Prozor — Livno — Glamoč — Bos. iako su Italijani te četničke jedinice naoružali i opremili za predstojeće akcije. 3 Reč je o odobrenju italijanskih vojnih vlasti za odlazak Limsko- -sandžačkih četničkih odreda u operacije protiv jedinica NOVJ na slo- bodnoj teritoriji zapadne Bosne. italijanska Vrhovna komanda je 15.

najhitnije. 21l' J 216. Vojnoistorijski glasnik 2/1951. DO 8. 2 1 Od 222 : 89. Opširnije. k. 4 Naziv. ćirilicom^. stp. razna obaveštenja itd. razne pritužbe. Priprema neprijatelja za čet- vrtu ofanzivu gledano po stranim izvorima i neprijateljskim dokumen- tima. 172. 30 . 5. 12. koji su četnici upotrebljavali za pripadnike muslimanske narodnosti. decembra 1942 (depeše br. stanje obučenosti. Ča. Četvrta i peta neprijateljska ofanziva. (major) delegat V r h o v n e komande za Crnu Goru. JANUARA 1943. GODINE1 1. vidi: dok. 3 U- poznao me je detaljno sa situacijom. čestita- nja praznika. 25. 1— —235). Turci 4 vrše cije u dolini Neretve. .1. 5 PopoVićL Jedan öd ljudi P a v i a Đurišića za održavanje veze s Ita- lijanima. u Arhivu VII. Pavle 9 BR. 5 IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVICA U VREMENU OD 1. 2 Brojčana oznaka i šifra majora Ostojića . Be- ograd 1969. 4 Milo. ' Đurišić. 6/1-1943 god. 2. 20. knj. redakcija ne objavljuje. Na margini pojedinih depeša dopisana su negde slova. 7 »Venecija«. reg. 228. Vojnoistorijski institut. načelnik štaba Bajov. 75 i 140. br. a odnose se na ishranu. tom IV. 11—16. naoružanje. 1 Original (pisan olovkom. Šaljem Vam badnjak i Vama i svima u štabu čestitam nas- tupajuće praznike sa željom da Vam Bog podari dug život i da Uskrs slavite u prestonici. 28.i Istaknutog dela Vr- hovne komande. a svaka takva depeša biće označena sa tri tačke. br. 4123—4147) do 9. 18. odeću. verovatno rukopis Draže Mihailovića. 207. dok. 5/1 (knjiga XXIJQ. br. Zbornik radova »Neretva — Sutjeska 1943«. 231 i 250. 1. a negde brojevi. 74. 221. ili zahteve. 9. 8 Sada Ivangrad. br. formacije. Inaile načelnik Štaba Limsko-sandžačkih četničkih odreda. januara 1943. knj. 218. Vojmir Kljaković. predloge za unapređenje. 3 1 6 Odnosi se na Baja Nikića i Nikolu Bojovića. Fabijan Trgo. Vidi dok. Ova knjiga depeša (obična sveska) sadrži depeše četničkih jedinica i komandanata upućenih V r h o v n o j komandi u vremenu od 26. dok. odobrila angažovanje četnika iz Crne Gore. 217. a negde majora Mirka Lalatovića. februara 1943. Poštuje Vas i Kolašin poz. 6. januara 1943 (br. 70.br. Depeše čija sadržina nije od posebnog značaja za celinu sa- držaja ove knjige. tom V. 289. 6 Rudolf ftudi.. Kod mene stigao večeras Kapetan Glumac. međusobne odnose. kapetan I kl.

Potpuno su zagospoda- rili čajničkim srezom i presekli veze sa višegrad- skom brigadom. kap. čim se snage pri- kupe. Voja bi trebao da da svojih 1. Potrebno je n a j m a n j e 3000 ljudi za siguran uspeh. II kl. 10 da odgovorim Glumcu. Preko Muse 11 gledaću da među Turke une- semo zabunu. i predvideti detalj rada po danima. J e r će trebati bar 3 dana za livkidaciju Turaka. Koje treba najhitnije da mu pošalje Bojović ili Voja u selo Vikoč. Bajo ima samo 500 ljudi za odbranu fronta od Celebića do Drine. vog januara. Vukola Tomić treba hitno da pošalje bar 100 ljudi. Akciju bih mogao voditi ja preko Voje. 3 Od 222: 91.300. Za održanje usamljenog sela Zaborka. Zato sada i žure. Prema njemu više od 1000 Turaka dobro naoružanih. 2 Od 222: 90. 8 Ostalo bi pronašli od Baja i sa drugih strana. 1. Nast. br. Napad izvesti odmah posle Božića. oni će po- kušati nas. odnosno sredinom januara. br. 2. 31 . nast. Da održi sadašnji položaj neophodna mu je pomoć od 300 ljudi. 6. 9 Nast. major. dok ih još štiti okupator. 11 Fehim Musakadić. br. 1° Vidi dok. Bojović 600 svojih i Ružićevih. 14 Zaharije Ostojić. Plan napada izradiću ja sutra. 1 i 34. 13 j e r ako mi nećemo njih. 12 O stavu četničkog rukovodstva prema Muslimanima vidi knj. Posle toga treba pripremati napad sa 4 strane radi definitivne likvidacije Tura- ka u čajničkom srezu. s Odnosi se na Ivana Ružica. 34 i 102. U Zaborku se drži n a j h r a b - riji narednik Atianaaković sa 80 ljudi (koji je dopra- tio čika Vasu 7 do Vas). Cika Branko. 1. a pod izne- tim uslovima. Voja sa stanicom. 5 Kod Baja stigli Vojini i Bojovićevi 6 oficiri radi dogovora. Ružić je u to vreme bio komandant 2. Nast. Primam odgovornost za uspeh. Pitanje muslimana moramo rešavati na razne načine u raznim krajevima. 13 Vidi dok. pre napada treba da pređe u Čelebić i da stupi sa mnom u vezu. 7 Odnosi se na Dragišu Vasića. Molim za odgovor još sutra. da nas ne n a p a d a j u dok mi ne bude- mo gotovi. 1 2 Sandžaklije se m o r a j u klati. ponovne pripreme za napad. br. dok. 14 — 5 1 9 Vidi dok. durmitorske brigade Durmitorskog korpusa.

Napad od Ustiprače nemoguć. 62 Od 222: 98. B a j o će dati 1. i pišu rezoluciju. 18 Vidi dok. posle ZNMKAXROX. načelnik Štaba K o m a n d e zapadnobosanskih. 18 Izradio sam detaljan plan za napad na čajnički srez. Nast. Dinarci 19 ne drže front. " Odnosi se na četničke jedinice Dinarske četničke divizije. Molim da je odobrite. istrukcije za akciju 15 što vam je Ivanišević 16 sigurno izložio. Muslimani Vam šalju pozdravni te- legram. jer nije jasan tekst. januara 1943. ja istovremeno radim deta- ljan plan za uništenje Turaka u čajničkom srezu. Ovo bi bila vrlo interesantna složena operacija i t r a - jala bi 4 dana. U i m e izvršnog odbora rezoluciju su potpisali Dr Ismet Popovac. januara 1943. br. u Rezoluciji njeni potpisnici izražavaju privrženost idejama četničkog rukovodstva o stvaranju zajedničke države pod dina- stijom Karađorđevića. snage juče ja- vljene. 60 Od 222: 96. starešine se svađaju. a 400 mu je stalno na položaju od Gole Jaho- rine do Ustikoline i Drine. 11. br. kapetan.1. Danas dobiven izveštaj od po- verljivog čoveka da Turci iz Čajniča sigurno održa- v a j u veze sa komunistima iz Bosne. 8/7). 16 Radovan (pseudonim Mario). 17 Reč je o rezoluciji Muslimanske nacionalne vojne organizacije od 31. Ča. a u Bukovici k r i j u grupu od 20 crvenih. 19 Od 222: 93 nast. 6. 17 Po- red ovog prijateljstva. Pozdrav Branko. Traže hitnu pomoć 15 Vidi dok. Da li se slažete sa mojim pro- jektima. 1. Glasinca. 32 . decembra 1942. god. 226. reg. Do sada u Ću- revo i Zelen-gori nije bilo ništa. već 4 meseca. Dis- ciplina slaba. 11 poovo proveriti pa mi predati. depešu br.— 3. Naredio sam izviđa- nja. ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih od- reda. Depešu Vašu br. k. Nast. F e h i m Musakadić i Mustafa Pašić (Arhiv VII. 2. 2.000 ljudi.200 ljudi. Još su kod mene. Isti pseudonim je i m a o i Ilija Trifunović Birčanin. Poslaću svima k-dtima i Vama po jedan primerak. Za operacije ne mogu dati više od 1. br.

br. Draža M i h a i l o v i ć d o p i s a o : » P e v e c da odredi telegrafistu. radio-telegrafista u I s t a k n u t o m d e l u V r h o v n e komande. br. I kl. vojvoda. 26 P e t a r B a c o vic. Alfon- so30 javlja da mu puk. 25 V e r u j e m da je sve mnogo crnje pretstavljeno. U dosadašnjim borbama ima 6 mrtvih i 3 ranjena. a mora se. od crnogoraca. Očekujem da se javi 5-tog ili 6-tog o. 22 Četnički izraz za Italijane. 1. k o m a n d a n t Dubrovačkog korpusa. 31 Miro. 61. Biće teškoća. Rade po starom. Nast. Nast. poručnik. Opširnije o tome vidi t o m IV. a crnogorci ne dođu. 64 Od 222: 100. 21 a te- tkići 22 nisu dali ni oružje ni municiju. I kl. knj. Telegrafisti mi ne dolaze. Vidi dok. Sutra p u t u j e u Sušak zbog odobrenja prolaza za crnogorce. Simić28 ostao sam. 21 R e č je o dolasku h e r c e g o v a č k i h četničkih jedinica u D a l m a c i j u i Liku. 24 opkolili Trav- nik i nadiru prema Bugojnu. Nast. pa sada nastalo razočarenje kada došlo malo odavde. 25 Vidi dok. 63 Od 222: 99. a sa stra- ne je istom o l o v k o m . bio je j e d n o v r e m e k o m a n d a n t Bokokotorskog korpusa. kap. Momčilović prikuplja snage za napad na Sejkoviće. Treba mu 10 dana da stigne do Drenovića 27 od svoje baze. ćirilicom. 2 33 . 62. U 1944. 27 Uroš. Jožef Pevec. 11. tom XIV. a rad se povećava. Božović31 pravi velike teškoće 20 Dobrosav Jevđević. 23 Ištvan kaže da ako tetkići slažu. 29 U originalu je rečenica p o d v u č e n a c r v e n o m o l o v k o m . u to v r e m e bio je k o m a n d a n t centra v e z e br. A r m i j e . R a d i o u četničkoj organizaciji na teritoriji B o k e Kotorske. proleterske i 2. Ovu bolest je teško izlečiti. 9. dok se Mi- tranović ne javi Ištvan 26 neka traži oružje i muni- ciju i izvodi m a n j e akcije za čišćenje terena. izvršile j e d i n i c e 2. jer se ljudi ne o d v a j a j u od svojih kuća. pošaljite mi jednoga sa Pavlomjer moramo raditi sa 2 stanice pošto ću imati vezu sa 8 stanica. kap. pored onog što ide sa P a v l o v o m s t a n i c o m « .. Mitra- nović je još na putu. Radim svim silama da uspostavimo sve veze. 25 U S u š a k u se n a l a z i l o s e d i š t e italijanske 2. pod k o m a n d o m m a j o r a P e t r a B a ć o v i ć a . da će napustiti tetkiće i vratiti se u bazu preko Prozora. 24 N a p a d na K u p r e s su 28/29. 30 Đorđe R a d m i l o v i ć (pseudonim A l f o n s o ) . d e c e m b r a 1942. N a p a d n i j e uspeo. jer se boje počesnog tučenja. knj. 18.m. 3 Zbornik. Jevđa javlja: komunisti uzeli Kupres. d a l m a t i n s k e N O U brigade. Jev- dja 20 obećao Dinarcima i našima zlatna brda. da bi im cena bila veća. dok. Nairediću mu potrebno. 21 P a v l e . Ako možete.

33 Branko. a Momčilović Pa- šali. 34 . Božoviću. Osećam da je Ištvan počeo da gubi živce. a negira rad Alfonsa. 74 Od 222: 102. Akcija će se otegnuti i na februar. Vaša odluka da dođu Crnogorci je pala. Nast. Zatekli smo ovde vojničku situa- ciju do te mere očajnu da bi svaki samostalni pok- r e t sa našim snagama bio unapred osuđen na neus- peh. br. komandant nacionalnih trupa Crne Gore. pa Vas molimo donesite definitivnu 32 Đukanović. Time se mnogo gubi. Treba ih pritegnuti. Vrlo je nezgodno što crnogor- ci još ne polaze. Pozdrav Branko. Vaše naređenje Hercegovci i Bosanci izvršili. Alfonsu sam naredio da produži rad po dosadašnjem.— 4. bezuslovno smo pristupili Va- šem pokretu u punom u v e r e n j u da ćete nas Vi n a j - bolje i najsigurnije doneti slobodi. 5. Tetkići otežu stvari sa pro- računom. J u n a meseca. 1 i 6. Sve ovo je u do- govoru sa đeneralom Blažom. ponavljam Pašali. Pašali zna sigurno da su bolj- ševici tučeni od udruženih četnika i nemaca. 33 i 39 Vidi dok. a možda bi nam tada snage bile potreb- nije na svom terenu. Povodom primedaba direktive odgovori- ću Vam sutra.— 80 Od Ištvana: 9. Mitranović ima nadimak Hugo. i stvara novu organizaciju. Za ve- ze činim sve što mogu. a traži bezuslovno da mu se po teini. 1. sa našim p r i j a - teljima koji pretstavljaju ogromnu većinu Srba Bosne i Hercegovine. januara 1943. I sad integralno verujemo u to. a čekanje dovodi t r u p e do moralnog rasula. 32 Molim da se oduzme ovlaštenje puk. a takođe i za sve naše upotreblja- vati nadimke. Ištvanu nisu ništa još dali. a veze sa Božovićem da prekine. januara 1943. 81 Od Ištvana: 10. U buduće ću ih tako nazi- vati u depešama. Naš neuspeh zapečatio bi sudbinu čitave naše oslobodi- lačke borbe. 3. jer će ovako nastati haos. ponavljam Hugo.

inače nebi mogao nadirati ka Korenici. korpus). 38 S l a v k o B j e l a c (1. Ovaj kod mene 37 malo ostao. R a d i o je na organizaciji č e t n i k a u Lici i Gorskom kotaru. nast. Pavlovih. i ako Ištvan dotle ne zauzme Drvar. Usmeno sam mu rekao da Vam objasni. dok je V r h o v n a komanda bila u s. br. naše narodne trupe koje se već krvavo bore i ginu. kad od njiho- vog hitnog dolaska zavisi biti ili ne biti čitave naše akcije. kao i cela naša narodna stvar. te nisu vršene ispravke. Ako to ne bude. izložene su propasti. Ne dođu li sva odgovor- nost za slom neće biti na nama nego na Vrh. Nast. Svakako. u n a j - kraćem roku i najboljim putem skidam pred isto- rijom odgovornost za sudbonosne posledice. ako stigne na vreme. o b j a š n j e n j e 3. konjički k a p e t a n . Instrukcija sastavljena po po- dacima od Soškića36 pre odlaska Ivaniševića. Bjelajčeva glavna akcija da rasčisti Drežnicu. odluku da Crnogorci krenu ovamo. 36 David. Slabija kolona. br. 51. glavna kolona crnogoraca produžava pos- le Glamoča ka Drvaru. Jevđević Grđić. 35 Za slučaj da Crnogorce ne uputite. Ako donesete odluku regulisaćemo transport kod Italijaina. L i p o v u (kod Kolašina). Desna gru- pa Bjelajčeva 38 otpada. ne može se početi. Imamo u rukama dokaze da su Crnogorci voljni i oduševljeni da krenu u Dinaru bez obzira morem ili suvim. O Vašoj odluci izvestite me preko moje stanice koja se nalazi u blizini Rujna. 35 Vidi dok. 82 Od Ištvana: 10. Zbog slabe k o l o n e od Drniša.34 83 Od Ištvana: Nast. 3* 35 . Ko- mandi.— 105 Od 222 103. Nast.p o l i t i č k i p o v e r e n i k za Liku. n a c i o n a l n o . Ištvan. 39 Sve ovo moći će se koordinirati tek po stvarnom raz- voju događaja. 37 Ostojić se u to v r e m e nalazio u K a l i n o v i k u . Vidi dok. I. Prema Gospiću nema naših. 4. 34 Radmilo. a koje snosi Vrhovna komanda. da bi sačekao crnogorce. treba da ide od Glamoča ka Mrkonjićgradu. Vojska je poslata u uvere- n j u da će doći Crnogorci. jer ovi imaju duplo duži pra- vac i glavne borbe u oblasti Livna i Glamoča. a ne znam po čijoj se sitnoj računici oni ne upućuju ovamo. 4. nadiranje Ištvana ka Drvaru i Petrovcu.

Ćudi me da Vas Ivatnišević nije o ovom izvestio kao i o detalju rada pojedinih kolona pre- ma ciljevima. i nisam ga činio odgovornim. Leva kolona petog korpusa upućena je ka Glamoču. Gospodine Ministre 9/1 Dragi Brate. 42 1 44 Vidi dok. br. ja Vas nepokolebljivo u v e r a v a m da više nema sile ko- ja će me od Vas rastaviti. Srednja od Mrko- njić Grada ka Glamoču. Jevđević je usled toga sinoć pokušao da oštro kritikuje čak i Vas okrivljujući Vas što niste dozvolili da Crnogorci idu morem. ali sam je prvobitno zadržao na Jastrebnjaku.— 8. a leva od Jajca ka Livnu i Glamočkom Polju. ako bude snage. Grđić. Nast. 36 . vodi k a m p a n j u protiv organizacije i mrzi m e n e liono. Mitra- noviću sam naredio pre polaska sa Ozrena. Nast. Jevđević ga pomaže u tom podu- hvatu. Plemenito i patriotski i podhvat kap. koji se još zadrža- va u Splitu. Moj načelnik štaba saopštio mi je us- mene poruke koje ste mi izvoleli uputiti. Od instrukcije digao sam ruke posle vojvodine ostavke. januara 205 Od Maria41 Via — VR —.106 Od 222: 104. 40 1 41 Reč je o vojvodi Iliji Trifunoviću Birčaninu. jer nisam siguran da li će koman- danti trgovci uopšte krenuti od svojih kuća. Ivaniše- vića svatio sam pravilno kao i Vi. 42 Sta više bez mog odobrenja ga je vodio u Knin gde su imali izvesne razgovore sa tamošnjim političkim prvacima. Primio sam Vaš odgovor prigodom moje ostavke. Desna da ide do Ključa na Klekovaču i Petrovac. 6. Sretan sam što u stvari gledate isto kao i ja. da for- mira 3 kolone. Pošto su najzad otkrivene zakulisne r a d n j e iz- vesnih ljudi koji su želeli da između nas postave jaz. da naredite potrebno preko Ivaniševića. Odugovlačenje početka akcije i razvoj događa- ja zahtevaće izdavanje svakodnevnih naređenja p u - tem radia. 40 a Vama sam je poslao da Vam posluži za koncept. kao i ostale tele- grame.

12: Za izvanredne zas- 8/1 luge u službi Kralju i Otadžbini unapredio sam u čin četničkih vojvoda Ostojića. Iju u službi K r a l j u i Otadžbini unapredio sam u čin četničkog vojvode majora Baćovića. leži bolestan. Račića i Ivaniševića. 207 Od Maria: Nastavak br. Račiću »Po- cerski«. dep. a trupama kojima komanduje stavlja se na raspoloženje i spre- man je da izvrši svako naređenje. međutim pre Va- šeg odgovora ja sam Grđića razrešio dužnosti nacio- nalno političkog poverenika za Ličku oblast i to treba tako da ostane.. otišao u hotel.206 Od Maria: Za izvanredne zasluge na bojnom po- 8/1. 43 Tako piše u originalu. Slažem se sa Vama da nije podesno sada vršiti Va- dukalan braću 43 sa ovim intrigama. Jevđević je. — Energično sam 8/1 sprečio ovaj pokušaj našto se Jevđević naglo razbo- leo. 44 Đujić koji će u prestojećim operacijama povesti svojih 3. čim je otišao u Knin tražio od Voj- vode Đujića da napiše i potpiše pristanak da se stav- lja pod komandu Baćovića. šalje t a j n e telegrame u kojima prestavlja neverno stanje na terenu.. 11. Ivaniševiću »Dinarski«. Ivaniševića koji se nalazi sa Baćovićem na terenu. i podario im nadimak: Ostojiću »-Drinski«. — Vojvoda Đu- 8/1 jić se žali da Baćović. 209 Od Maria nast. 37 . Potrebno je skrenuti pažnju Baćoviću da ne prima sugestije i savete Jevđevića. Br. na koga utiče Jevđević. Đujić je ovo odobrio i o tome me usmeno izvestio. već da sluša moja naređenja. Pozdrav Mario. pošto sam ja u ostavci. 10 208 Od Maria nastavak dep. a uspostavio sam čvrš- ći kontakt. br. Da- lje. kako on sa starešinama tako i njegovi borci. I ova utakmica biće korisna. 10.000 četnika dao mi je izjavu da će njegove trupe naučiti Baćovićeve kako se r a t u j e jer se istakao dnevnim borbama i prekalio. podarivši mu nadimak »Kalinovački Vojvoda Baćović-«. br. Zahvaljujem na po- ruci koju ste mi izvoleli uputiti po m a j o r u Baćoviću preko mog načelnika štaba kap. ako je verovati. Imam u vidu Vaše naređenje da zbog sadanjih teških prilika treba prelaziti preko tih inacija ovih ljudi.

2/1. (depeše br. Od Pavia čekam izveštaj o uspehu Rako- čevića ili neuspehu. br. 2 i 5. reg. Ustiprače. Vojin pozivni znak je RO. Zašto Bajo samo kuka i traži pomoć kad u Cajničkom i Fočanskom srezu ima prijavljenih nama 1400 pušaka. Većinu depeša napisao je Draža Miha- ilović lično. k. ponavljam RO. Od Priboja. g. 3 Vidi dok. 3 U svakom slučaju Pavle dolazi. 2234—2431) do 10. 1 Original (pisan olovkom. 4. Izviditi hitno oblast Čurevo i Ze- lengore da li tamo ima štagod pošto su ovi podaci dobiveni od jednog uhvaćenog komunističkog kurira iz Bosne. br. a ne označavaju broj depeše. januar 1943. 2 Vidi dok. Njen pozivni znak javiću vam čim ga dobijem od Peveca. Ča. Naredio sam da stanica koja ide sa Crnogorcima odmah hvata vezu s vama. Na- 12. U knjizi (obična sveska) sadržane su depeše upućene potčinjenim ko- mandama u vremenu od 21. 2 Verovatno da je težnja ne samo italijana već i komunista da se ubace među muslimane. 11. ponavljam 2—276 RO. Imamo jedan izveštaj da bi komunisti želeli da stvore jedno svoje ostrvo oko Ze- lengore to jest oko Cureva a drugo ostrvo bi bilo oko Cajniča. 291. Gotovi smo da ih pomognemo ali prvo treba da vidimo da i oni hoće da se bore. GODINE' 1. januara 1943. decembra 1942. 6 IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MI- HAILOVIĆA U VREMENU OD 1. Brojevi napisani na marginama depeša. br. 38 . verovatno se odnose na ključ šifre i broj grupa u depeši. BR. Foče i 2—277 Celebića. DO 10. Povodom projekta za raščišćavanje Turaka u ob- 6—340 lasti Cajniče naredio sam Pavlu da sa Vojom izvrši potrebne pripreme za polovinu januara. pad bi išao iz 4 pravca. Voji sam naredio da uhvati direktnu vezu sa vama. Napad na oblast Caj- niče kazao sam Pavlu da pripremi preko Voje. 222 — 6 — 364 10. JANUARA 1943. Sve ovo dovesti u vezu sa njihovim težnjama od Majevice na jug. (depeše 1—116). ćirilicom) u Arhivu VII.

I kl. ' Odnosi se na Iliju Trifunovića Birčanina. Važno je uhvatiti sve veze sa Bjelajcem. Pavlom. Popesku* via Saša5 — 3 — 187 21 Obratiti pažnju da se u vaše štabove ne uvuku komunisti koji se imaju kao izrodi i neprijatelji ne- milosrdno uništavati. godine. br. major. br. 50 Draže Mihailovića od 4. Vojvodom. 39 . 6 1 12 Dragoslav Račić. Javljajte se redovno i izvešta- v a j t e preko S a š e . Dalje Bjelajčevu desnu grupu smo ukinuli jer Ivanišević 4 Velimir Piletić. odseka Operativnog odeljenja Vrhov- ne komande. septembra 1941. komandant Beograda. bio je komandant Majevičke brigade. kap. g. 2. a u drugoj Polovini 1943. 9 Mitra- novićem. g. Vidi dok. 194. u 1943. Naredbom br. (pseudonim Leko). 11 Lalatović. Pročitao sam vašu instrukciju. Zvornik i Gračanica. 5 Aleksandar Mihajlović Saša. 1. bio je komandant Podrinskog odreda Majevičke brigade. određen je da radi na organizaciji četničkih jedinica u srezo- v i m a : Bijeljina. 8 Stevan Stevo. II Desna grupa petog korpusa da ide u pravcu Glamočkog po- lja a leva grupa ovog korpusa po vašoj zamisli. 7 Dam- janović 8 izgleda da se povukao u pravcu Tuzle. ap- rila 1942. Brčko. 10 Vidi dok. objašnjenje 5 i 6. Račić 6 izveštava da je Drina jako blokirana te za sada ne može da prebacuju sve ljude. Učinili smo m a n j e izmene za Crnogorce koji od Livna treba da idu na Glamoč i dalje na Petrovac a jednu slabiju kolonu da odvoje tek kad prođu Glamoč u pravcu Mrkonjić Grada. U isto vreme 4—381 pokrenuću i Bajove. januar 1943. 7 Takvog sporazuma i zajedničke četničko—partizanske borbe protiv ustaško-domobranskih ili okupatorskih jedinica nije bilo. do početka 1943. septembra 1942. kap. . Pojavljuje se na Majevici 24. komandant Krajinskog korpusa. . Od 17. Kasnije. 10 Ja i Mirko 11 prera- dili smo [je] u operacijsku direktivu i instrukciju uz direktivu. Tada šef 2. januar 1943. Tuzla. Dalje kaže da su se na Majevici komunisti i četnici sporazumeli i zajednički se tukli protivu ustaša. 222 4—300 29 Kad Pavle krene izvestiću vas. pa do kraja rata bio je komandant Majevičkog korpusa. Nastanite da ih što pre ostvarimo. 3. major.

hrana i prevoz.16 Ar- nauti 17 napali Buđevo i celo spalili. Perhinek išao u Podgoricu. Odnosi se na Albance. Milorad. Želja je svih nas da se napada po stvorenom planu. dotle Vi osma- t r a j t e dobro situaciju oko Cajniča. kaže da ne može da se napušta svoj teren. Akcija na desnoj obali Lima trajaće samo nekoliko dana posle toga Vo- ja na raspoloženju za oblast Cajniče. Od Tetkića se doz- nalo da u Prozoru postoji talijanski garnizon kao i u dolini Rame. Do tog vremena trupe će biti zaposlene i sačekaće se rešenje. komandant Romanijskog korpusa. Vidi dok. Girilo Dimitrijević. Da li nam je moguća akcija po snegu. 14 Blažo Đukanović moli da se još ima strpljenja. 4. Po- mognite akciju preko Drine koliko god možete. pusa. br. Bolje je da operacijska direk- tiva bude odvojena od instrukcije. Ostalo sve dobro po vašoj razradi. Pazite da se komuniste ne prebace preko Drine na vašu stranu jer smatraju da je n j i m a valjevski k r a j veoma zgodan teren. kapetan. Javite kakve mogućnosti kretanja postoje zbog snega. 222 2—342 34 Pavle kod mene. Od 36 prikupljenih snaga za Hercegovinu Pavle upotreblju- 2—382 je samo 600 za desnu obalu Lima. Voja 35 izvestio da su vesti od Cajniče preterane. Sada Titograd. 19 Ako se dobije razrešnica pre bad- n j e g dana Pavle bez obzira na desnu obalu Lima kre- će. načelnik štaba Mileševskog kor- Iz sastava italijanske divizije »Murđe« (Murge). Per- hinek doneo utisak da će se sigurno dobiti obuće. objašnjenje 3. 4 i 34. potporučnik. Za neki dan najbolje. Potporuč- 2—353 nik Gira18 lično bio na terenu. Đorđo12 3—273 33 Kapetan Momčilović 13 dobio zadatak da preko Drinjače napada komuniste pred sobom i ne dozvoli njihovo prodiranje ka jugu. Vidi dok. 40 . Rešenje će se dobiti. Nema kolebanja samo pitam da znam. 15 Pavle za Badnji dan predu- zima kaznenu ekspediciju na desnoj obali Lima. br. oružja. Nigde tamo puška ne puca.

a potom javiće vam svoj po- zivni zinak. Gn misli da će nas prevariti da 6—398 šaljemo Crnogorce vodom. Dojadile 39 su mi Jevđine laži. Vidi dok. Momčilović ne sme da kompromituje akciju nego da ide i napada na komuniste sa dovoljno snaga. onda će utoliko lakši i uspešniji manevar biti sa Crnogorcima predvi- đenim pravcem. Samo je potrebno pre svega.000 Crnogoraca u pomoć ali suvim i s boka. Kažite miu jednom zauvek da to neće biti pa ma šta se desilo. Desna grupa ide pravcem Klekovaea—Drvar a leva grupa ovog korpusa ide u pravcu Glamočkog polja. komandant Komskog korpusa. januar 1943. Za 222: 6—377 38 Moramo dobro obratiti pažnju od Majevice. Dinarcima treba kazati da su im Her- cegovci došli u pomoć preko Splita a da će im Crno- gorci doći u pomoć od Jablanice. a ujedno i ko- mandant operativnih jedinica Limsko-sandžačkih četničkih odreda za operacije u zapadnoj Bosni. da se i oni tuku. koji su sve to olako 20 Andrija. Ako je zbilja toliko komunista vezano prema Dinarcima. 222 2—308 Verujem da će Musa dati najveće moguće koristi. 40 Prema tome Jevđa nije imao šta da obećava a mi ćemo da izvodimo stvar onako kako smo predvideli. a Drenović od Ma- njače. 18. 222 1—209 37 U mojoj depeši br 34 pogrešno sam kazao da desna grupa petog korpusa ide na Glamočko polje. br. Biće mi milo ako je na Majevici onako kako Pašali- ja kaže. Jasno je da Turci i m a j u veze sa komunistima u čajničkom srezu zato Bajo Nikić neka ih drži u šahu sve dok Voja ne raščisti sa Turcima na desnoj obali Lima. Po- vesti što jaču propagandu. Sto Crnogorci ne polaze krivi su Tetkići a Jevđa i ostali političari takođe. Šifru će upotrebljavati Pavlovu. Da se ne zalaže ofanzivno dok god ne privuče dovoljno snaga. major. ponavljam L M i Pavlovom šifrom. 41 . g. 4—425 Neka se kroz Dinaru proturi glas da dolazi 10. Uvedite što pre sve stanice u rad. 4. Stanica Veskovića 20 javiće vam se pod Pavlovim pozivnim znakom L M.

Nikakve pri- 63 medbe direktivi nisam učinio samo smo razdelili rna- 2—388 terijal po sadržini na direktivu i instrukciju a u pog- ledu crnogorskih snaga uputio sam ih onako kako smo svi zajedno raspravili kao najbolje a to je da crnogorci idu duž planinskih grebena i duž polja. a i vama još nisu da- li naoružanje. Dalje mi zmamo šta radimo. To su ordinarni lazovi. shvatili. Mo- lim Vas radite na tome da Crnogorci bar u Hercego- vinu dođu jer ni to ne dozvoljavaju. Nikako ne razu- mem da za svaki rad potržete Crnogorce a ne vodite računa da i oni i m a j u da se bore i ovamo s Turcima. Ja volim što smo crnogor- ce zadržali. Ko zna kakve su planove imali Tetkići kad su sve hteli da uvuku u ovu mišolovku. 6. Ja znam šta radim i nemojte ometati već i vi tražite da se omo- gući prolaz tamo gde treba. Što Crno- gorci do sada nisu krenuli nije moja krivica već svih onih koji politički nisu stvar pripremili j e r Tetkići ne dozvoljavaju da se snage Crnogoraca prebace čak ni u Hercegovinu. Ostajem pri svome pla- nu i on se mora izvršavati. Sav trud da me naterate 3—347 na izvršenje vaših planova je uzaludan. Ja ne očajavam niti smatram da smo u nekom očajnom položaju a m o j plan je takav da i neuspeh 75 ne bi mogao da dovede do očajanja kako vi zamišljate 7—424 a što bi stvamo bilo da se radi po vašem planu. 42 . g. januar 1943. Ne bude li se ovo odob- rilo mi krećemo ilegalno jer nam nije stalo do njiho- vog odobrenja. Ištvan 73 Molim vas da se u vojničke planove ne mešate već da izvršavate onako kako se diriguje. Koliko su Tetkići iskreni vidi se po tome što nam dižu Turke protiv nas oko Cajniče i na desnoj obali l i m a . Zato mi ima da radimo onako kako je najbolje i za nas najsigur- nije. Crnogorske snage m o r a j u udarati u bok i pozadinu komunista a u isto vreme da im spreče da se ne izruče u Hercego- vinu. Zato vas molim i naređujem izvršujte moja naređenja i narodu objasnite da crnogorci u d a r a j u u bok i pozadinu komunista. Pitam sad Jevđu zašto Tetkići ne izvršavaju obećanje prema Ištvanu. Znajte da je vaš prvobitni plan vrlo rđav i za mene neupotrebljiv.

avgusta 1942. 222 6—434 85 Crnogorcima odobren prolaz. radićemo ile- galno. Vrhovna komanda je vrlo mnogo orae- 76 tana time što svaki ističe svoj plan a u ratu jedino 7—403 Vrhovna komanda naređuje a ostali slušaju i izvrša- v a j u . 22 Molim Vas saopštite gospodinu Gr- điću da mi je napravio nekoliko velikih neprijatnosti. je moja lična. oružje. Pavle će krenuti čim dobije opremu. Za- pamtite i to da s Talijanima ja ne radim već isko- rišćujem ih koliko mogu. Odgovornost za ometanje izvršenja ove akcije pada na one koji ne izvršuju naređenja vrhovne ko- mande već su počeli čak i vojničke planove da raz- r a đ u j u a Vrhovnu komandu žele da pretvore u neku figuru koja će da prima odgovornost za neke planove koje stvaraju ljudi čiji to posao nije. br. dok. 43 . g. koje ne razumeju. 1. br. 141. Uostalom Vojvoda Birčanin uživa veliko moje povere- n j e i on vodi operacije u Dalmaciji i Lici a Vrhov. Kad bi Crnogorci i hteli da idu morem. komanda druga dva pravca objedinjujući ukupno sve operacije. godine. koji n a m nudi napad sa sviju strana. Ja imam doka- 77 za da Crnogorci neće da idu morem ma šta vi go- 3—85 vorili. 21 Ta sit- na računica. Moja definitivna od- luka je doneta i ona će biti sprovedena onako kako sam naredio. 8. ja ne bih dozvolio. I kod Foče ste imali svoje pla- 79 nove pa ipak vrhovna komanda imala je svoj koji je 3—364 uspešno sprovela. municiju a za to vreme 21 Vidi dok. Ne dozvoljavam više da ovo nazivate 78 sitnom računicom već radite posao koji vam je pove- 3—423 ren a gospoda koja imaju političku misiju da se ne pačaju u vojne operacije. 145 i 149. Mi ne zavisimo od njih. Vidi knj. Oni Crnogorci koji hoće da idu morem neka vam se jave a ja dozvolja- vam da ih prevezete. Crnogorci su prikupljeni i to u broju od 4000 ali im Tetkići ne d a j u ništa ni od hrane ni od oružja i otežu lažju pokret od dana do dana. neka znaju gospoda. 1 i 5. j e r bi to bio najgluplji način vođenja operacija prema neprijatelju. januar 1943. u protivnom. 22 Radi se o događajima vezanim za četnički napad na ustaško-do- rnobranski garnizon u Foči 19.

Jeste videli da je Jevđa krio da u Prozoru i Rami ima Tetkića. Vi ćete putem ra- dia držati sve konce u svojim rukama a ja ću sve to pokrivati da više ne dođe do zabune.24 Samo te pohvale d a j t e im vi u ime moje kad nađete za potrebno. Tetkići o- dobrili prolaz. br. 44 . 23 1 2 * Odnosi se na političke komesare u jedinicama Narodnooslo- bodilačke vojske. pored ostalog se kaže: »Ovo je v e - rovatno Jevđina patka. 108 od 4. Jevđi i Grđiću sam natrljao dobro nos na ponovljenu k u - k n j a v u da im Crnogorci po njihovom strategijskom planu dođu brodovima. 5/1—41: knjiga primljenih depeša u Sta- bu Draže Mihailovića). Ištvanu i Bjelajcu. Na- d a m se da će Ivanišević odneti vojvodi Birčaninu sva uverenja o potrebi zajedničkog rada. Ca. upućenoj Draži Mihailoviću o dejstvu trupa majora Baćovića. a u vezi sa zarobljavanjem političkih komesara. k. 222 6—-500 93 Pavlova stanica je LM. Sem nekoliko već javljenih primedaba nema drugih pro- mena. Sad vidim da su zarobili 14 politkoma. Mi smo je uredili prema ono- me kako smo se dogovorili a i sami kažete da će n j e - no izvođenje imati da se saobrazi stvarnoj situaciji. Po Pavlu ja je šaljem vama a po Rakočeviću poslao sam je Mariu. ponavljam LM. Stupite u vezu sa njima da bi se uvela stanica koju Pavlovi ljudi nose sa sobom. Nije potrebno da se objašnjavamo oko direktive i instrukcije. reg. Obojici sam naredio da 88 gledaju svoja posla i da im je sav t r u d uzaludan ako 4—321 misle da nam nature svoje nestručne ideje. januara 1943. ponav- ljam LM. 86 Glavno je da smo dali dobre temelje a zbog potrebe 6—381 priiagođavanja situaciji je i zovemo direktiva. (Arhiv VII. Pavle kreće čim se opremi i naoruža. 289. Nadam se da 87 kad Crnogorci dođu da će se jednom i ovo pitanje 5—496 uzeti u ozbiljan rad a nas dvojica da ih krenemo sve putem zamišljene operacije. 23 Moramo im primati sve što nam u tome pogledu serviraju i naravno pohva- liti. Za Mitranovićev korpus mi smo uneli d v e kolone ali je još bolje ako Mitra- nović uspe da po vašoj zamisli formira 3 kolone. U depeši majora Ostojića br. Verujem da će uskoro zarobiti i samog Tita«. biće završene operacije na desnoj obali Lima koje se uspešno vode. kazao sam im da se ne pača- ju u stvari koje ne razume ju a Jevđi sam kazao da nam je ometao rad kod Foče. Treba samo proveriti da li su je dobili.

depešama br. Mario via UK — 19—432 110 Dragi brate vojvodo. 10. Rad na pridobijanju Muslimana je vrlo važan. Ovo što sad radi to je nje- gov životni cilj. 28 već Grđić i Jevđević i ja sam im odmah odgovorio vrlo oštro i vrlo grubo.25 Za sad je ovo bolje od moje izjave zbog naših ljudi. Poručili smo im i ja i Ostojić da se u vojničke poslove ne mešaju i da rade 112 ono što im se naredi. 5/1). U pogledu razrešenja Gr- đića od dužnosti političkog poverenika za Liku sla- žem se sa vama. ili da on. Ankare ili radio-stanice »Karađorde« (četnička radio-stanica na Srednjem istoku) objavi rezolucija o stavu Muslimana prema četničkoj organizaciji. da izjavu za Muslimane. 111 Moramo im obojici onemogućiti razoran rad ali ih još 19—491 brpeti zbog opšte stvari. 26 Da je se ovo brzo razjasnilo zasluga je Ivaniševića. U n j e m u se ni- kad nećemo prevariti. Nemci polako odlaze iz Srbije na ruski front pa da budtano spremni. 26 » 2. Njihovim izveštajima nisam nikad verovao jer su uvek bili namešteni i lažni. Ca. Baćoviću šaljem depešu da se povinuje vašim naređenjima. Za pohvalu je držanje vojvode Đujića koji je otkrio mahinacije Jevđevića. London je prema tom predlogu trebao od 15. Ako mi bude poslao spisak od- mah ću vam dostaviti imena. br. 132 i 13)3 predložio Draži Mihailoviću da se preko Londona. 289. 27 Ja se i inače u vašu kompetenciju ne bih mešao. Predložio mu je: da se vlada iz Lon- dona obrati Muslimanima i da ih pozove da pristupe četničkom pokretu. br. Za Muslimane objavićemo pozdrav broja 2002. Draža. Ja sam im pored toga poručio 12—344 da im je svaki trud uzaludan ako misle da će uspeti da usvajam njihove predloge. Baćović mi n i j e šiljao t a j n e telegrame. Bojim se da mu a Verovato se odnosi na vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu. Sretan sam kad sam od vas dobio onakav odgovor.1 Vidi dok. Nisam naložio Grđiću da stvara nikakvu jugoslovensku ligu. g. 5. januar 1943. 2002« (Arhiv VII. Rad Grđića i Jevđevića je za svaku osudu. k. u više radio- -emisija objaviti sledeće: »-Muslimane pozdravlja br. 45 . Gr- đić i Jevđević pokušavaju lažju i prevarom da me n a t e r a j u na neke svoje planove. reg. januara 1943. Milo mi je što vam se Musa dopada. Ostojić je 5. U vezi pozdrava 2002. januara 1943. 131. 27 Grđić je razrešen dužnosti 8. Nastavite svom snagom. januara 1943.

br. Vidi dok. Jevđević ne digne depešu i zato molim da mu i vi ovo poručite a ja ću mu poručiti još i preko Ostojića. 7 jasno mi je da se borite sa velikim teškoćama. Vidi dok. 7 1 16 Načelnik štaba Dinarske vojnočetničke divizije bio je Marin Stüde (pseudonim Milan Milanović). Uzunčevića 3 kome sam dao usmena uputstva za rad. Potrebno je kao uvek do sada da poslušate sve ono što Vam bude govorio u moje ime i da zajedno sa n j i m i sa voj- vodom Baćovićem i Jevđevićem sporazumno. Stoga Vam upućujem Inspektora tru- pa. KOMANDANTU DINAR- SKE ČETNIČKE DIVIZIJE O NAČINU IZVOĐENJA OPERA- CIJA ZA UNIŠTENJE NARODNOOSLOBODILACKOG PO- KRETA NA SLOBODNOJ TERITORIJI U ZAPADNOJ BOSNI 1 Dragi moj vojvodo. reg. 12/3 (H-V-270). 1. januara 1943. Majoru Baćoviću čestitam čin četničkog vojvode kalinovačkog. 5 a i iz dva poslednja pisma 6 koja mi je poslao Vaš načelnik štaba. 152. 25 (nastavak knjige depeša Draže Mihailovića). 29 BK. br. 5 Radovan Ivanišević. 25 i 28. 1 Fotokopija originala (pisanog na mašini. 7 PISMO KOMANDANTA ZAPADNOBOSANSKIH. 5 i 6. Iva- niševićev ponovni dolazak sačuvaću u tajnosti. 4 Iz onoga što mi je referisao moj načelnik štaba. 14. ćirilicom) u Arhivu VII. resite sva pita- n j a koja treba da se reše pre početka operacije. pukovnika g. 46 . 4 1 12 Reč je o operaciji za uništenje NOVJ na slobodnoj teritoriji zapadne Bosne. 6 Pomenuta pisma redakcija nije pronašla. LIČKO- -DALMATINSKIH I HERCEGOVAČKIH VOJNOCETNIČKIH ODREDA OD 10. 2 Stanje mog zdravlja još uvek mi ne dozvoljava da izađem na teren i da na licu mesta regulišem mnoga pitanja. br. Treba da se 29 Vidi dok. k. Ca. Ištvan 3—201 113 Major Baćović molim da bude pod neposrednom komandom vojvode Birčanina i da se povinuje svima njegovim naređenjima. br. prilikom napada jedinica 6. 3 Dimitrije. NOU divizije na Gračac. 2 Odnosi se na Momčila Đujića. JANUARA 1943. koja se poslednjih dana pokreću. Poginuo je 14715.

Za pretstojeću veliku operaciju Vi treba da skoncentrišete oko 3000 četnika na reonu Grač 11 — Otrić i da. formiran Grmečko-klekovački četnički korpus. br. Nađite načina da vežete za sebe Rokvića 8 i Bogunovića. 11 Na ovom mestu original je oštećen. puk »Kralj Aleksandar I« pre- formiran je u brigadu sa istim nazivom. vojvoda. vojvoda. 10 ali ako ne pri- stane Vi se sami pomognite. a kasnije brigada bazirali su uglavnom u Kninu i bližoj okolini. 111 i 186. U toku 1942. oslanjajući se na Gračac. Petrovca. U 1942. niti mogu odobriti. bio je koman- dant četničkog puka »Kralj Aleksandar I« pod komandom Dinarske čet- ničke divizije. Vidi dok. da se u cilju po- dizanja morala preduzmu izvesne lokalne akcije. Ne treba da Vas zabrinjavaju t a j n e depeše koje se šalju. ako se sami ne snađete. Vi 8 Mane. 10 Na području Medka nalazio se Medački četnički odred. koji se po formiranju Grmečko-klekovačkog četničkog korpusa preformirao u brigadu sa istim nazivom. 76. Ranije puk. bio je komandant puka »Gavrilo Princip«. pošto će njegova kolona preći u napad baš osloncem na ta sela i na Knin. da se vodi jedna opera- cija većeg stila pre nego se dobije potrebna direktiva iz Vrhov- ne Komande. krenete u operacije 12 ka Srbu i Lapcu. br. gde je Rokvić održavao veze i sarađivao sa italijanskim. 5 i 6.održite sada više nego ikad. Pokušajte sa pukovnikom Uzunčevićem da od Baćovića do- bijete 500 četnika za Gračac i 200 za Medak. 13 Odnosi se na Gornji Lapac. Naviknite se jednom da Vam nema po- moći. Ja sam se saglasio sa potrebom. i početkom 1943. Radio je na organizaciji četnika na terenu Bosan- skog Grahova. a verovatno se odnosi na Gračac. Računajte na moju podršku kao uvek. 47 . 13 Prema tome prikupite sve što Vam stoji na raspoloženje i preselite odmah svoj štab u Gračac. Vidi dok. 14 Vidi dok. 14 Radite Vi vaš posao i ne brinite se nizašta drugo. Potrebno je da znate da ću ja dobiti svu prepisku koja se sada vodi između Vrhovne Komande i štaba majora Baćo- vića i da ću postaviti svaku stvar na svoje mesto. Kada je krajem marta ili početkom aprila 1943. 9 Brano. Nisam odobrio. a kasnije sa nemačkim okupacionim vojnim vlastima. kao na polaznu tačku. ostavljajući trupama Baćovića da brane sela u reo- nu Knina. 9 da Vam nebi otežavali rad. Uskoro ću ja narediti šta treba i onda će se slati samo izveštaji koji će biti prekontroli- sani od strane mojih organa. koje niukoliko nebi poremetile planove i namere pretpostavljene komande. Jedan od organizatora četničkih jedinica u oko- lini Drvara i Bos. čime će se otkloniti sve ono što može situaciju da prikaže nevernom. br. a Rokvić je postao komandant brigade.

januara 1943. Za svaki eventualni neuspeh. tom V. posredno preko mog načelnika šta- ba vojvode Ivaniševića. a sada mesto da izvedete akcije. 48 . br. našta sam pristao. i 62. god.6 -Stude. lično ću dirigovati ope- racijama. Split Vas I. Vi i Vaš načelnik štaba m a j o r Milanović . 11. činiću Vas i Baćovića odgo- vornim. 112 i 201. to se ne mogu saglasiti da se ta akcija izvodi pre opšte akcije. ako joj Vašim radom otežate ili onemogućite izvršenje osnov- nog plana za pretstojeću bitku. knj. Inspektor trupa pukovnik g. Uzunčević je moj opunomoće- nik sa zadatkom da otkloni sve eventualne nesporazume. Ukoliko mi stanje zdravlja dozvoli. koji će raditi sporazumno sa Vama i sa Baćovićem. ne samo ja. 10. 61. 9. za koje ste bili saglasni i Vi i Baćović. br. 1. 110. koji bi se pojavili između Vas s jedne i Baćovića i Jevđevića sa druge strane. Trifunović-Birčanin 15 Vidi dok. koja se priprema.ste mi predlagali operaciju za čišćenje Vrlike i Svilaje. dok. pri- mite moj srdačan pozdrav. Z. Vi ste na jednoj konferenciji odlučili da napustite te akcije i da se upustite u jednu veliku operaciju ka Lapcu. sa svim snagama kojima raspolažemo. nego i pretpostavljena komanda. naročito. u protivnom pak. 15 Pošto je to duboko prodiranje u neprijateljski ras- pored skopčano sa rizikom da se čak pretrpi i neuspeh.

u A r h i v u VII. Godijevo. reg. Rado- jeva Glava. Sipovice. BR. Pov. Stablo. Crhalja. JANUARA 1943. Mediše. Osmanbegovo selo. Žilici. koji se n a l a z i o u s. tom XIV. 1 Na originalu je iznad reći »Štab« utisnut a m b l e m m r t v a č k a g l a v a sa u k r š t e n i m k o s t i m a . Knj. DRAŽI MIHAILOVlCU O REZULTATIMA REPRESALIJA PROTIV MUSLIMANSKOG ŽIVLJA U SREZU BJELOPOLJSKOM' Stab2 LIMSKIH SANDZACKIH ČETNIČKIH ODREDA Str. k. Ušanovići. Kaševar. Kostiće. Broj 23 10—1—1943. G o r n j a Crnča. 6 Ceo pasus je p o d v u č e n c r v e n o m o l o v k o m i sa s t r a n e o z n a č e n cr- tom i s t o m o l o v k o m . Jasen. 4 Zbornik. 4 i 6. Mirovići. 9/3 (CG-V-65). Pobretiće. IZVEŠTAJ KOMANDANTA LIMSKO-SANDŽAČKIH ČETNIČ- KIH ODREDA OD 10. Gornji Radulići. g. Radijelja. Dupljaci. Peć i Kolašin): — Voijevac. 5 8 . Ista je izvedena tačno po utvrđenom planu. Donji Vlah (sekcija Plevlje). Sipanje. 5 Rezultat ove borbe je: 6 1) Potpuno su uništena sledeća muslimanska sela (Sekcije: Plevlje. Gubovača. br. V e r o v a t n o j e t o učinio Draža M i h a i l o v i ć . Vnba. Baturiće. 132. ćirilicom). C a . 1 Original (pisan na m a š i n i . 8. Vrh. Presečenik. P O L O Ž A J NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE 3 POLOŽAJ4 Akcija na desnoj obali Lima u srezu Bjelopoljskom zavr- šena je. br. Negobratina. Solja. Kradenik. Ličine (Sek- cija Sjenica—Peć) Ukupno 33 sela. ćirilicom. Li- povu. 3 I z v e š t a j je u p u ć e n Draži M i h a i l o v i ć u . i ' Vidi d o k . Zminjac. Ivanje. Sjenica. 4 N a p i s a n o z e l e n i m m a s t i l o m . Donja Kostunica. 2 aq .

Kukulje) bilo je ponudilo predaju oružja. Moral kod našega naroda sa ovom borbom je naročito po- dignut na velikoj visini. 8 Do ovog paljenja došlo je usled pogibije iznetih naših boraca. jer je ova borba završena tako reći u toku jednog dana i ako je neprija- telj bio skoro ravan našim snagama. kao i za to. ali su naši po već utvrđenom planu pripucali 7 Rečenica od reči »od« do kraja napisana je zelenim mastilom. da ću ja stati na stranu naroda i otvoreno stupiti u sukob sa njima ako budu potpomagali muslimane. koji su bili zatvoreni u svojim kućama. ali sam. Italijani prvog dana borbe (6 -1 . Pored toga oni muslimani. 9 Po mome dolasku na teren. Dve čete Italij ana bile su izašle odmah da intervenišu u ko- rist muslimana. Sa ovom borbom je naročito podignut ugled organizacije kod naroda kao moćne i jake. Radi toga nisu smeli ni interve- nisati. Sve kuće u gore navedenim selima bile su popaljene. koji su dosada napadali naš živalj. ponovo su hteli da intervenišu i bili su čak izveli i artiljeriju. — Narod je oterao svojim kućama dosta stoke i drugih ži- votnih namirnica — naročito izbeglice. 50 .— Naše žrtve: 14 mrtvih i 26 ranjenih od7 kojih 3 žene Do ovolikog broja naših žrtava došlo je ne usled nepravil- nog vođenja od strane starešina. da želim da se sukob lokalizuje kao i da narod želi mir sa svima koji hoće mir (pošto je ovo selo bilo uvek mirno). što je narod jasno primetio. Jedno selo na le- voj obali Lima (s. odustali su od te namere.odbio da primim oonužje iz čisto političkih razloga kako bi i Italijanima stavio do znanja. da okupator nije smeo da interveniše na stra- nu muslimana. Moral kod muslimana je potpuno opao. Međutim iz Kolašina sam javio depešom da ću ja lično lokalizovati sukob. u protivnom da će biti napadnute i Italij an- ske trupe od samoga naroda. kako je to da sada stalno ispoljavano. već očiglednog nečuvanja sa- mih vojnika i njihovih herojskih juriša na muslimane. m a - da sam bio izdao naređenje da se ne pale. ćirilicom. 2) Žrtve: Muslimana boraca oko 400 (stotine) Zena i dece oko 1000. ali kada sam im rekao.) pokušali su da inter- venišu. koji su sa nama još iz ranije želeli saradnju stupili su u sukob i svađu sa onima.

Sa Baćovićem se poznaje iz Beograda i Sombora. 6 i 18. Obzirom na njegov loš i prevrtljiv karakter. ma da smatram da je to isključeno. a Bajo komandant Podoficirske škole. 14 Odnosi se na pristalice Dimitrija Ljotića. a izjavio je da je pobegao od gestapoa. 12 Zbog raznih malverzacija. U Beo- gradu je Baćović bio šef kabineta ili sekretar Riste Jojića u vladi Nedićevoj. kao branu ako bi muslimani šta pokušali. U istočnoj Bosni pojavio se aprila 1942. dok. o čemu ću Vam dostaviti detaljan izveštaj.P. Baćović je pobegao iz Beogra- da i došao pod Vašu komandu. a Jojić je sinovac Rista Jojića. Ova komesarska vlada u Srbiji postojala je do 29.O. a sada se na- lazi u Kolašinu. 4. 13 Jojića poznajem lično. 10 Milivoje Jojić koga je izgleda G. Očigledno se ovde mogla primetiti slabost Italijana i ne- moć da intervenišu oružanom snagom.P. br. bio u Beogradu šef kabineta ministra unutrašnjih poslova Nedićeve vlade. u Nikšiću i Ostrogu. nalazi se u odredu kod Baćovića. koji ga je video i sa njime se razgovarao. jer je tačno da je Ljotićevac. a ovo sinovac Ristov smatram da ga Baćović neće uhapsiti niti likvidirati. sada se vode razgovori oko spreme i prevoza. nosi četničku uniformu. 13 Petar Baćović je. Obzirom da je Baćović prijatelj Rista Jojića. apsolutno su tačni. a ranili tri i odmah su se povukli stim. u Beogradu. Sukob je lokalizovan i sada u ćelom srezu vlada mir. br. knj. 12 Risto Jojić je bio komesar Ministarstva prosvete u komesarskoj vladi. kada je obrazovana »Vlada narodnog spasa« na čelu sa generalom Milanom Nedićem.O.na n j i h i ubili su jednog Italijana. 7. Pustio je bradu. U borbi je zaplenjeno 4 puškomitraljeza i pušaka čiji mi je broj još nepoznat. koja je ustrojena 1. prema n e k i m dokumentima. 14 __ Podaci o njegovom bavljenju kod Baćovića. Cela Italijanska intervencija se sastojala u molbi da loka- lizujem sukob. gde je on bio sreski načelnik. Na položajima sam ostavio oko 800 ljudi. Sa Stanišićem se poznaje iz Bileća. avgusta 1941. 2. 1. Opširnije o tome vidi tom I. u ulozi komandanta Grupe četničkih odreda za akciju protiv snaga NOP-a. m a j a 1941. lako je moguće da je član G. 5. Sto se tiče odlaska za Bosnu. On je kao kurir Baćovića dolazio u Nikšić i Oštrog kod Baja Stanišića. 4« 51 . a 10 Vidi dok. " Verovatno se odnosi na Gestapo (Gecheim staats Polizei — Dr- žavna tajna policija).11 uputio da sazna gde se nalazite. Drugih novosti nema. Ove podatke je doneo jedan moj četnik. 87 i 118. što za žrtve nisu davali nikakvog prigovora.

ZA ClŠČENJE PODDINARSKE OB- LASTI OD PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILACKOG POKRETA 1 PLAN OPERACIJA ZA ClSCENJE PODINARSKE OBLASTI OD KOMUNISTA I. ćirilicom. jer su istih kvali- teta. ali nije do kraja sprovedena (vidi dok. 16 Ivan. 62). Trećeg izlaza nema. reg. 2 15 Zaharije Ostojić. br. 9 PLAN OPERACIJA CETNIĆKIH I ITALIJANSKIH JEDINICA OD 11. Na svaki način bi ga trebalo likvidirati.još i za to što su obojica zajedno bili svojevremeno policiski kapetani u Subotici. Svaku stranu prepisa overilo je Vojno tužilaštvo MNO FNRJ. 14/3—1 (H-V-272). 2 Za izvršenje operacije po o v o m planu izdata je zapovest 23. k. Operacija je otpočela 25. Ča. Istovremeno. — Cilj ove operacije: 1. januara 1943. 17 Tekst i datum dopisao je Mirko Lalatović. ja- nuara 1943 (Arhiv VII. a ja da naredim Ružiću 16 da ga u putu likvidira. — Partizane iz zone Dinara—Sinj—Solin—Kozjak—Pr- gomet—Drniš sterati. 52 . opkoliti i tući na prostoru između Svi- laje i Moseća. Đurišić Odgovoreno Pavlu 11/1 943 ML17 BR. k. Stoga smatram da bi trebalo narediti: 1) Branku 1 5 da ga uhapsi bez znanja Baćovića i sprovede ka Ružiću s tim da se na putu likvidira. 152. br. 39/3). 152. reg. JANUARA 1943.— K O M A N D A N T . Ča. mastiljavom olovkom. ili 2) Da Vi naredite Baćoviću da ga uputi u štab kod Vas. I. latinicom) u Arhivu VII. pa se dobro poznaju. Veoma je pokvarenog karaktera i može biti opasan. br. 1 Prepis originala (pisan na mašini. major Pav. ali isključivo preko Savnika.

— U slovi da se operacija u punoj meri iskoristi: Nije dovoljno da se ova zona samo očisti od partizana. — Moral komunista u Šibeniku. br. — Presecaju se partizanima sve veze između Dalmaci- je i Bosne. sa po 150 metaka na svaku. Vidi dok. nego i na dublju unutrašnjost. O rezultatima tih borbi vidi: tom V.000 ručnih bombi. kao glavnih komunističkih centara na Primorju. — Oslobođavaju se od partizanskog pritiska sve suho- putne i željezničke komunikacije na ovoj teritoriji. 13. 110. 3. 107. Golubiću i Plavnom. januara 1943. nego je neophodno potrebno da se na n j o j uspostavi i vlast koja će se sigurno održati. Ovo bi imalo o d j e k a ne samo na Primorju. III. 112. II. 53 . 26 i 61. a ta pomoć nije mala i beznačajna za dalji uspešan rad komunista. sa po 3. 5. Četnička komanda se obavezuje da tu vlast uspostavi u Srpskim selima i da obezbeđuje putne veze Knin—Vrlika—Sinj. 3 Snabdevanje oružjem. municijom i opremom vršile su italijanske okupacione jedinice. br. — Čišćenjem ove zone od komunista uništava se glavni komunistički oslonac za celu Dalmaciju. 75.000 metaka i dovolj- nom količinom maziva. bez jedne brigade. Splitu i okolini. ojačane kombinovanom brigadom Grahovskog sektora (Dalmatinski. kao i da partizanima preseče sve veze između Dalmacije i Bos- ne na toj zoni. 2. 2. ali pod uslovom da se ovoj komandi za tu svrhu dodeli odmah (pre početka operacije): 1. 200 i 209.000 pušaka.— Prestala bi materijalna pomoć u novcu i n a t u r i sa Pri- morja. onemogućava se sva- ka njihova akcija i propaganda ne samo na ovoj teritoriji nego na teritoriji cele Dalmacije. dok. 3. 4. jedinice 2. — Po pacifikaciji ove zone uspostaviti četničke garni- zone i zatvoriti puteve sa Dinare ka Primorju i obratno. — Koristi od ove operacije: 1. knj. Pri- morski i Drvarski bataljon i Tiškovačka četa) izvršile su napad na čet- nička uporišta u Strmici. 3 25. — 3. 11. — 10 automatskih oružja. 2. spao bi na mini- mum. — 1. proletreske NOU divizije. 111.

5 Odnosi se na četničke jedinice K o m a n d e operativnih jedinica is- točne Bosne i Hercegovine. Korduna. B) Početak akcije Odrediće se naknadno. Dinarska oblast formirana je krajem 1942. akcija bi trajala 4 dana.000 četnika iz Hercegovine i Bosne 5 b) Italij ansko-Hrvatske : 6 — 1 bataljon iz Drniša — Jedna brdska (tovarna) baterija iz Knina — 3 radio-stanice sa italijanskim osobljem (za četnike) — 4 bacača 81 mm sa poslugom — 4 kamiona od po tri tone — Ostale Italijanske snage. pod pretpostavkom da bude vreme kao sad — lepo. Prema napred iznetom došlo se do zaključka. verovatno s ciljem da u njenu nadležnost pređu poslovi vojno-teritorijalne prirode. Li- ke. po odobrenju plana od strane nad- ležnih Italijanskih vojnih vlasti. 54 . C) Trajanje akcije Prema predviđenom planu. dok bi Dinarska divizija zadržala isključivo operativni karakter. da bi akcija najbolje uspela. tj. D) Način izvođenja plana Akcija će se sastojati iz dve faze i to: a) Prva faza Ova faza obuhvata rad (od jednog dana) za ovladavanje reonom s. 6 Odnosi se na oružane formacije Nezavisne Države Hrvatske i ita- lijanske okupacione trupe. Vrlike i izvodila bi se po sledećem : * Dinarska četnička oblast obuhvatala je teritoriju: Dalmacije. Gorskog kotara i delova zapadne Bosne. U prak- si su se često ova dva pojma jednako upotrebljavala.000 četnika iz Dinarske oblasti 4 — 2. ako bi se izvodila po sledećem planu: A) Snage koje bi učestvovale u akciji a) Četničke: — 1. pa i onda kad su izdavana operativna naređenja ili zapovesti. IV. prema prora- čunu Italijanskih vojnih vlasti. Banije. za II fazu rada. one delove tih teritorija gde su bile formirane i operisale jedinice Dinarske četničke divizije.

Po izbijanju na određeni cilj ulazi u sastav srednje kolone. M. — Jedna kolona. čišćenje partizana na terenu i u naseljenim mestima. Radulović i Tice—s. Vrlika. Vinalić. jačine 1. koja nastupa od Knina putem za Vrliku. Paklar—s. b) Ideja manevra Krilnim kolonama opkoliti reon s. Od k. Kosore. Topolje—Crna Gla- vica (451)—s. — Jedna kolona jačine 1. Polača—s. kao i radi pretresa ovih sela. 8 Kovanjske njive.000 četnika. Vr- lika. Sa ovom kolonom išao bi i jedan Italijanski bataljon iz Drniša. nastupala bi od s. Kantor—s. Jedna kolona jačine 500 četnika. sa artiljerijom i glavnim štabom 7 nastupala bi od Knina pravcem: s. 430—k. Radi ovoga podesiće se i vreme polaska pojedinih kolona tako. verovatno se odnosi na Kovaničke njive.—Ercegovci—k. 454 (Kovanjske njive) 8 —s. Zadatak je ove kolone čišćenje partizana na terenu i nase- ljenim mestima. Golubića pravcem: s. Garjak radi blokiranja mostova preko reke Cetine (sprečavanje prelaza partizanima). G. Mirkovići st. opkoljavanje partizana sa severa i blokiranje mostova u s. na karti 1 :100. Zadatak je ove kolone održavanje veze između glavnih ko- lona.) — Sinobad st. 426—grebenom Kozjaka i njegovim južnim padinama—s. Ko- ljane i s. i isturanje jakih odelenja (od po 50 četnika) sa automatskim oruđima u s. Vrlika. Cetina i s. 55 . Vrlike u cilju hvatanja partizana i sprečavanje njihovog bekstva. Markovac—k. Kijevo—s.000 nije pronađeno. Maovice—Golo Brdo. — Jedna kolona jačine 250 četnika nastupala bi od Kosova pravcem: s.000 četnika nastupala bi od Ko- sova pravcem: s. — Vedro polje—k. 463 deo sna- ga (100 četnika) odvaja se za selo Cetina. da je cilj ove izbijanje na Golo Brdo i Mačju Gredu u cilju sprečavanja povlačenja partizana iz reo- na Vrlike ka selu Otliću i dalje na jug.. Zadatak je ove kolone čišćenje partizana na terenu i u na- seljenim mestima. D. Kesići—Kraljeva Dol—Novakovići st. Totmirović—s Vuko- vić—s. Maovice—s. Civljane—s. 463—k. 511—Teskerin st. Dragić—s. da obe stignu (krilne) bar jedan do dva časa ranije od 7 Reč je o štabu vojvode Đujića. Riđane—s. Zadatak je ove kolone čišćenje terena i naseljenih mesta od partizana s tim.— Crna Glavica (Simića st. izbijanje u reon s.

G. K a t u n i - šte—s. Pribude. preuzeće na sebe blokiranje mos- tova preko reke Cetine u s. za prvo vreme. 10 Luljaca na karti 1 : 100. V. Koljane—s. Zadatak je ove kolone čišćenje terena i naseljenih mesta od partizana. 56 . Baljci—s. st. Podosoje—s.000 nije pronađeno. januara 1943. T r a j a n j e ove operacije predviđa se za jedan dan. severno od s. 11 * Delovi italijanske divizije »Bergamo«. Garjak. 1289)—s. dok. Ko- sore—s. Umljanović—s. — Jedna kolona. Zelevo — s. i M. Sedramić—sv. Vrlika—Sinj—s. Po- trà vije — s. Garjak—s. d) Druga faza Ova faza obuhvata rad za čišćenje i uništavanje partizana na prostoriji: s. Vrlike nastupala bi pravcem s. Krunić—s. Maovice —Sekavica—s.—Perković— Drniš. Zitnića pravcem: želj. Vinalić—pravcem: s. Muć—Moseć pl. 209. Čavoglave. i D. 800 četnika. Milešina. Zitnić—s. Umljanovići.kolone koja nastupa od Knina. — Jedna kolona 1000 četnika. Malj- kovo (u kome je Hrvatska milicija i žandarmerija)—s. Koljane i s. c) Pomoć iz Sinja Italijanske 9 ili Hrvatske jedinice iz Sinja trebale bi. " U toku 26. U isto vreme da obezbede i blo- kiraju most na reci Cetini kod Drage. Zadatak je ove kolone čišćenje terena i naseljenih mesta od partizana i sadejstvo kolonama desno i levo. Krunić—Jelenjak (k. Subotić—s. u cilju spre- čavanja bekstva partizanima. br. Opšir- nije o tim zločinima vidi: tom V. Zadatak je ove kolone čišćenje terena i naseljenih mesta od partizana i zatvaranje pravaca preko Moseć pl. T r a j a n j e akcije dva dana. 11. Maljkova. Stoisavlje- vić—s. — Jedna kolona (400 četnika) iz reona s. Martin—Dugeći— s. Jovičić—s. iz reona s. knj. nastupala bi iz reona s. i izvodiće se po sledećem: — Jedna kolona (250 četnika) nastupala bi iz s. Zbog ovoga kolona koja nastupa od Kosova. Luljaca 10 —zaseok Belandžić — s.. ova kolona (četnici majora Baćovića) ubijali su seosko stanovništvo i popalili neka od navedenih sela. da jednovremeno sa počet- kom naše akcije preduzmu pokret i ovladaju linijom: s. radi sprečavanja bekstva partizanima. Otišić—s. dok kolona iz Knina ne bude stigla na određeni cilj. Lučan.

dobiće zonu dejstva tako. Sadejstvo jedne kolone pravcem: Klis—s. 2). 3). 57 . Dotur hrane dovozom. Prgomet—s. Pored ovoga starešine će održavati zbor narodu na kome će govoriti protivu komuniz- ma. U gornjem tekstu da- ti su samo pravci k r e t a n j a koji predstavljaju direktrisu zone dejstva. D. radi čega je potrebno da nam se stavi na raspoloženje 4 kamiona. Snage za sadejstvo molim da odredi Italijanska vojna vlast obzirom na potrebu da se zatvore gore označeni pravci. Lučane—s.—is. Opkoljavanje partizana na iznetoj prostoriji sa svih strana. Že- levo ka selu Muću. Klad- njice—Moseć pl. Sadejstvo jedne kolone sa prostorije: s. u cilju njihovog uništenja. e) Ideja manevra za drugu fazu. Gizdavac—s. stim da održava vezu i kooperiše kolonama desno i levo (Italijansko-Hrvatskim). radi čega rad krilnih kolona mora da bude vrlo energičan i brz. E) Rad i zadatak svih kolona Pored određenog zadatka sve kolone u toku prolaza kroz naseljena mesta u istima će izvršiti pretres. Prugovo— s. Ra- di ovoga potrebno je 1). Italijanska-Hrvatska pomoć u ovoj fazi Da bi akcija što bolje uspela potrebno je sadejstvo i sa drugih pravaca. Radnići. Sadejstvo jedne kolone pravcem: s. Zadatak je ove kolone kao i ostalih. municije i ostale vojničke opreme. Svaka kolona. kako bi se sprečilo bekstvo partizana. da nema oružja. Sve ljudstvo nacionalno i pošteno biće uzeto u četničke redove. da između n j i h ne ostanu praznine. G) Ishrana Suva hrana izdaće se za četiri dana. Muć. od napred označenih. kako se ne bi partizani izvukli i pobegli.

— Četiri bacača 81 mm sa Italijanskom posadom. što je u zajedničkom interesu. depeša 297. Vrhovna komanda je odobrila plan o v e operacije (Arhiv VII.000 metaka. br. a pored ostalog i radi toga. 299. Municiju za puške »Mauzer« 330. Pet signalnih pištolja. k. I) Potrebna materijalna sredstva Tri radio-stanice sa Italijanskim osobljem za četnike. 2 sanitetska automobila za prevoz ranjenika. majoru Ostojiću o stanju kod četnika u Dinarskoj oblasti). 15/3. Vrlika—Sinj—koncentrišu radi odlučujućih akcija u pravcu Dalmacije o čemu imamo tačne— proverene podatke. Jedna brdska (tovarna) baterija. br. P o l o ž a j 12 Projekt ovog plana poslat je na odobrenje Vrhovnoj komandi (Ar- hiv VII.000 metaka. ja- nuara 1943.000 bombi. H) Sanitet Brojno najjače kolone imaće svoje lekare. 9. 4 kamiona za prevoz hrane i municije (privremeno). 2 ručne apoteke sa prvim zavojima. 58 . što se partizani u reonu s. 11 januara 1943. Za puškomitraljez i mitraljez 50. zelenih i belih raketli. 18/1. 1 2 Sa akcijom bi trebalo što pre otpočeti. 10 nosila za ranjenike. Za pušku »lebed« 120. reg. god. k. Ča.000 metaka. Ča. pismo kapetana Ivaniševića od 12. Po 200 crvenih. 152. reg. Molim da n a m se stave na raspoloženje dva sanitetska au- tomobila. Molim da se po ovom planu donese rešenje i izdaju po- trebna naređenja najhitnije. prvi zavoj i najpotrebniji sanitetski materijal za pr- vu pomoć (ručne poljske apoteke).

BRANIVOJU PETROVlCU O POTREBI ZA- JEDNIČKE AKCIJE PROTIV PRIPADNIKA NARODNOOS- LOBODILACKE VOJSKE NA RELACIJI ZAJECAR — NIŠ 1 Dragi Brano. bio je komandant Javorskog četničkog kor- pusa. 2 Ovih dana pripremam jednu veliku akciju protiv Mošino- vaca 3 od Zaječara pa u pravcu Niša gde ih god nađem. 2/4 (S-V-1586). a po imenu Moše Pijade. k. reg. 7 Ljubomir Mihailović Ljuba. 7 ja ću uskoro doći tamo bliže tebi pa ću ti izložiti svoj plan tako da se dogo- 1 Prepis originala (pisan na mašini. Smenjen je sa te dužnosti. br. Do kraja avgusta 1942. br. bio je pomoćnik komandanta Srp- ske državne straže u Jagodini (sada Svetozarevo). 189). komandant Ivankovačkog kor- pusa (dok. održavaj stalno vezu samnom i Božom 6 a također i sa Selimirom.mitraljeza. 2 Branivoj Brana Petrović. Do kraja 1942. major. Digni ih sve. Potrebno je da svi zajednički i planski potpuno raščis- timo naš teren od te gamadi. mog i tvog korpusa radi zapre- čavanja ako bi neki partizanski delovi pokušali da uđu u moj reon jer ću ja svoje naoružano ljudstvo povesti lično na teren. Molio bih te da jedan deo tvojih sna- ga ostaviš na granici naših. a početkom 1943. razbojništva i pronevere novca. Javi mi kada budeš izvršio svoje pripreme. 5 Reč je o Sokobanji. mobilisi pa da krene- mo ka Knjaževcu i Nišu. 5 Koliko ja znam tamo ima preko 2000 pu- šaka i oko 60 p. Sa Božom Miladinovićem 4 stupio sam u vezu pa je potrebno da nas i ti pomogneš svojim snagama da se jednom te bande ološa resimo i da više na njih ne trošimo vreme. 4 i 6 Božidar. Veruj mi do- jadile su mi vesti o sukobima sa njima i našim počesnim bor- bama. 95. 3 Izraz koji su četnici upotrebljavali za pripadnike NOP-a. br. BR. Ivankovačkog i Resavskog korpu- sa (vidi dok. pojavljuje se u Timočkoj krajini. zadržava se na terenu Javorskog kor- pusa sa grupom svojih ljudi. Do polovine 1942. komandant Knjaževačkog korpusa. JA- NUARA 1943. I klase (kasnije major). 10 PISMO KOMANDANTA TIMOCKOG KORPUSA OD 14. navodno zbog pijanstva. Ča. ćirilicom) u Arhivu VII. major. kap. u februaru 1944 (pot- 59 . Ti nas možeš mnogo pomoći jer raspolažeš sa dosta oružja u Banjskom srezu. delegat Vhovne komande kod Varvarinskog. tako da mi neće niko ostati po srezovima. 182).

Z. god.P. a zatim komandant Deligradskog kor- pusa. 60 . štam- pariju i propagandni odbor. ambicija i nerazumevanja. Komandanta načel. komandant Deligradskog korpusa. marta 1944. Još jednom za našu predstojeću akciju. 10 Jovanović. 13 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini Gor- ski štab br. Ti i sam valjda uviđaš da je ona neophodna jer partizani se moraju definitivno i u korenu uništiti ako želimo da u datom momentu radimo po predviđenim planovima. Partizane treba sada potpuno uništiti — dvanaesti je čas! Kapetan Jova Jovanović 9 i njegov brat Predrag 10 su sa celokupnim naoružanjem u štabu pukovnika Pavlovića. štaba komand. 11 Što se tiče Vesića 12 na našem sastanku rešićemo zajednički i to pitanje. januar 1943. 14. pa do jula 1944. G. Tvoje kurire nisam još dobio. Od tada. Ljub. jer ja poznajem prilike onoga k r a j a a tako isto i tvoj i njegov rad. kapetan II kl. Potrebno je da mi stalno šalješ tvoje letke i listove a ja ću tebi svoj propagandni materijal tako da vršimo kontrolu i nivelaciju naše propagande na jed- noj liniji. bio je komandant Ražanjske brigade Deligradskog korpusa.« 14 Komandant Timočkog korpusa. Zašto ne pošalješ kod Saše aparate da ti se iz- rade stanice? Boža je svoju mrežu organizovao u roku od me- sec dana a sada se rade stanice i za Selimira. Poslao sam ti tri k u r i r a za vezu samonom a po Cičinom 8 naređenju. 11 Dragoslav.13 Srdačan i bratski pozdrav Položaj. Bez veze nema ništa. godine.vorimo i zajednički krenemo. ' Jovan. Bora Milosavljević pukovnik) postavljen je za komandanta Velikomoravske grupe korpusa (VMGK) gde je ostao do jula 1944. Sa tobom nemam veze ni stanicom. Molim te da me razumeš. M. kapetan I kl. da nas nebi smetao u radu. ovo zahteva naša opšta i pravedna stvar i tu nesme biti egoizma.. 65. Jovanović 14 Overava prepis P. 8 Draža Mihailović. ko- mandant Nišavske grupe korpusa. bratski i zajednički kao dasmo u jednom korpusu a ne jedan u klin a drugi u ploču. tvoj potpukovnik. komandant Sokobanjske brigade Deli- gradskog korpusa. Do 10. Potrebno je da imamo veze sa svima suseđima i da radimo saglasno. 12 Vlastimir. Jako se r a d u j e m da si lepo organizovao intelektualce.

godina. Postoji opasnost da se u ovome pravcu ne nastavi para- nje. 11 IZVEŠTAJ KOMANDANTA OPERATIVNIH JEDINICA IS- TOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 15. br. Dosta veliki broj ljudi ovde n i j e načisto ko će pobediti: četnici ili komunisti i zbog toga pokušavaju. 3 Smatram za svoju dužnost da Vam podne- sem i ovaj detaljniji izveštaj i da na t a j način sa sebe skinem odgovornost ako se ne bi imale u vidu činjenice na koje sam ukazivao. Sve ovo što Vam izlažem rekao sam ovdašnjim vođama u lice. Jer. dok sa jedne strane komunisti pale kuće i u b i j a j u po- 1 Originai (pisan na mašini. DRAŽI MIHAILOVICU O VOJNO-POLITIČKOJ SITUACIJI I STANJU ČETNIKA U DINARSKOJ ČETNIČKOJ OBLASTI 1 Položaj 15. bu- dućnost daće mi potpuno za pravo. 4 i 12. u toku borbe. br. Daleko sam od pomisli da kritikujući druge. P r e m a to- me ukoliko sam primoran da podvrgnem kritici rad izvesnih ljudi. uglavnom. januara 1942. svoju vojsku i sebe uzdižem. Uostalom. ćirilicom) u Arhivu VII. Prema podacima koje sam ovde dobio već je oko 1. ne pređe na pro- tivnu stranu. g. da budu u dobrim odnosima i sa jednima i sa drugima. ' Vidi dok. na sve moguće načine. zbog toga što kod ovdašnjeg naroda nije dovoljno razvijena na- cionalna svest te su komunističke ideje naišle na plodno zem- ljište. činim to teška srca i u najboljoj nameri. reg. Ona je nastala. Treba 1943. g 2 GOSPODINU MINISTRU VOJSKE. BR. 170. otvoreno i pošteno jer smatram da danas nije momenat da se zadovoljavaju lične sujete i ambicije. k. 61 . stvorila je veliku pometnju i u redovima ovdašnjih četnika tako da čovek nije siguran da neka jedinica. 2 Omaškom je napisano 1942. JANUARA 1943. Ta kolebljivost koja se opaža na svakom koraku. MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA POLOŽAJ U depešama koje sam do sada uputio Vama i m a j o r u g. Ca.500 ljudi prebeglo na stranu komunista. Ostojiću pokušao sam da vam uglavnom izložim situaciju u kojoj se nalazimo. 57/1 (BH-V-2129/1). Situacija u ovim krajevima mnogo je teža i mnogo kri- tičnija nego što smo mogli da pretpostavimo iz izveštaj a koji su n a m bili stavljeni na raspoloženje. tek što su primili puške.

vojvoda Đuro Plećaš okuplja nešto ljudi iz odreda i vodi ih u Mali Ozren. Istovremeno ja sam im skre- nuo pažnju da je njihova nacionalna dužnost da baš zbog ovak- ve situacije ostanu ovde. moja je želja da se meštani jedanput odluče i sami sprovedu ove mere. U tom smislu mi smo sproveli usmenu i pismenu propagandu. a isto tako i Srbijanci koji su se ovde zatekli. Međutim. Međutim. a i u samom Kninu održali smo veći broj konferencija i zborova. U prilogu Vam dostavljam jedan deo propagandnog materijala koji smo ovde sastavili i u više hiljada primeraka rasturili. Obišli smo veći broj sela. Bo- sanci i Ličani sa njihovim vođama. 6 Bogunović. uvek su bili obaveš- tavani o našim lokalnim operacijama. 5 tražili su od mene da ih povedem sa sobom kada budemo polazili. 62 . više ne mogu da izdrže ovakvu situaciju. kojim je komandovao vojvoda Radomir Đekić Đedo. ima vrlo negativno dejstvo na našu situaciju i ide direktno u * i 14 Navedeni prilog redakcija nije pronašla. Tu ko- mandu nad odredom ponovo preuzima vojvoda Đekić i sa bosansko-her- cegovačkim četnicima majora Baćovića odlazi u Dalmaciju i Liku u bor- bu protiv jedinica NOV i POJ. potom u Nevesinje. Situacija je još više komplikovana zbog neslaganja ovdaš- n j i h vođa i komandanata. kako kažu . 22. Zbog ovoga ja sam intervenisao i sa teškom mukom uspeo da ih izmirim sa vojvodom Đujićem. jer. a odatke u Bileću. U novembru 1942. Kra- jem decembra 1941. 8 samo ne znam koliko će to trajati. Posle napuštanja Užica. Moram da Vam skrenem pažnju na činjenicu da propagan- da iz Londona. Oni koji su se opredelili za četnike mo- r a j u da poruše sve mostove i da više nikada ne mogu da sa- r a đ u j u sa komunistima. 5 Reč je o Zlatiborskom četničkom odredu. Goražda i Foče otišao na Romaniju. septembra 1941. naročito kako je podešena u poslednje vreme. odred se preko Drine vraća u Srbiju gde se raspao. sujeta. odred je preko Višegrada.rodice onih koji iskreno sarađuju sa četnicima. Vojvode Brane 6 i Mane 7 bili su već izdali na- ređenja svojim ljudima da se povuku sa položaja i hteli su da se priključe našim trupama. netrpeljiv£st. Lične ambicije. dotle četnici ne p r i m e n j u j u nikakve oštrije mere protiv porodica odbeglih par- tizana. ljudstvo odreda (25 čet- nika) stiže u Kalinovik. U ovom međuvremenu mi smo sa našim trupama pre- duzeli izvesne mere. Bilo je prilično streljanja i batinjanja. 4 Pored propagande komunisti su odlučno organizovali i obaveštajnu službu. ' Rokvić. podmetanja i ogovaranja došle su ovde do punog izražaja. kod Sarajeva. I pored naše najveće obazrivosti. ako su sa nama učestvo- vali i ovdašnji četnici. 8 Momčilo.

12 Verovato su u pitanju borbe za Gračac vođene 14/15. U današnjem vremenu mi smo još uvek revolucionarna vojska. Ali ja se bojim da ovo dugo čekanje 13 ne demorališe i naše trupe jer se u tome pravcu 9 H. koji sam dobio istovremeno kada je vojvodskim činom počastvovan kapetan Ivanišević. D. da se za dinarskog vojvodu postavi kapetan Ivanišević koji nikada nije učestvovao u borbama. Naša vojska znatno je podigla moral u ovim krajevima. Četnici iz Crne Gore sačinjavali su 4. za- visi mnogo uspeh naše stvari. Oni to i ne traže. I ja lično. januara 1943. Vojvoda Đujić je rekao u prisustvu većeg broja starešina i oficira: »Zar je moguće da se i takve greške dešavaju. 12 i 28. Reč je o pripremama četničkih jedinica za uništenje NOVJ na slobodnoj teritoriji zapadne Bosne.prilog komunističke propagande a naročito poslednji govor no- vinara Harisona 9 . njihove sposobnosti i umešnosti da upravljaju ljudima koje vode. br. Pored toga tifus je zahvatio r o g i - tičku brigadu. Ljudi su bez veša. Ali. Harrison. Vojvodska titula u ovom k r a j u j i i j e na velikoj ceni. spremnosti i popularnosti oficira mi smo uspeli da održimo disciplinu. Naj- veći broj njih nije dobio nikakvo priznanje za herojsku borbu koju vode od prvoga dana posle sloma. Mi smo vodili teške i krvave lokalne borbe u kojima smo imali dvadeset mrtvih i ranjenih 12 . Vidi dok. 6.« I među mo- jim oficirima ovo postavljenje izazvalo je negodovanje. 11 Radovan. 1. bio sam veoma zabri- nut. Blagodareći samo duboko razvi- jenoj svesti kod naših ljudi. br. 13 15 1 16 . Kada sam upao u ovakvu situaciju. br. Naročito kada je u pitanju ovakav slučaj gde nije bilo potrebno da se dodeljivanjem voj- vodske titule pridobije i primiri neki starešina iza koga stoji vojska i narod. priznajem. primio sam teška srca čin vojvode od Kalino vika. jer smo stekli utisak da pojedinci nastoje da sebe što više popularišu smatrajući da su oni i izvor i utoka srpstva. Od vrednosti starešina. 5. korpus. Like i Korduna. Zbog ovoga je veliko ne- zadovoljstvo i ogorčenje kod svih ovdašnjih prvaka. puni vašiju. 13. Vidi dok. a Dinaru je video samo iz brzog voza. 63 . kada vide ovakve slučajeve oni sa pravom protestvuju i ne kriju svoje nezadovoljstvo. Zato ja mislim da bi o ovim pitanjima trebalo povesti računa. kao nosioca nacionalnih stremljenja što više spominju pred narodom. Naro- čito kada je pre neki dan vojvoda Birčanin 10 dao titulu Dinar- skog vojvode kapetanu Ivaniševiću 11 . Higijenski uslovi pod kojima žive vrlo su teški. šef radio-službe i propagande u londonskoj ra- dio-stanici. 10 Ilija Trifunović. Pokušali smo da dejstvujemo da se ime našeg Kralja i Va- še. Vidi dok. 14 i 28.

da Crnogorci krenu. Na osnovu izveštaja koje sam primio od ovdaš- n j e komande sastavio sam telegrame o komunističkim snagama. Sa druge strane naše povlačenje doprinelo bi da ovaj inače nesiguran elemenat potpuno popusti i priđe komunistima. Za najkraće vreme mobilisali smo ljude. Br. 26 »U svakom slučaju žalosno je i ružno da ovako što može da uradi major. I. stigle u Knin i okolinu.— Kada sam iz telegrama koje sam dobio od m a j o r a Ostojića počeo da stičem utisak da Crnogorci 16 neće doći. vitez Karađorđeve zvezde i četnički voj- 17 Vidi dok. računali na oko 6. budite uvereni. to je bilo jedino u želji da Vrhovnoj komandi ukažem na ozbilj- nost situacije u kojoj se nalazimo 17 . bio sam i očajan i revoltiran i odgovorio sam da bi to predstav- ljalo izdaju koja bi imala teške posledice po našu opštu stvar. koji n a j m a n j e ima prava na to. naš poraz u ovim krajevima pretstavljao bi istovremeno i naš po- raz u Bosni. jer je sigurno da bismo bili tučeni. Samo jedino ne dozvoljavam da se na nužan način vređam i da mi se drže lekcije od majora Ostojića. pod vrlo teškim uslovima. ko zna koliko bi još četnika ovde zatekli. 62. bez Crnogoraca ne bismo smeli da se upustimo u glav- nu borbu. Možda sam u svojim telegramima bio dosta oštar. Mi smo stalno na oprezi i više od polovine ljudstva i d a n j u i noću provodi na položajima. Komunisti su dobro obavešteni i oni se grozničavo pripremaju. Sami. odnosno i oni izvrše Vašu zapovest. Hercegovini i C m o j Gori. Mobilišu. pokazalo se da oni mogu dati najviše oko 1. Ja nemam ni ličnih ambicija u pogledu komandovanja niti kakvu računicu. Taj izveštaj dostavljam u prilogu 14 i iz njega se najbolje vidi da komunističke snage nisu precenjene.pojavljuju izvesni znaci. br. Mi smo Vaše naređenje za pokret izvršili bez pogovora. po mom mišljenju dobro je što smo tako brzo stigli jer. kao što se sećate. Sada sedimo i čekamo. da smo zadocnili. br. 18 Reč je o prevoženju četnika u Dalmaciju i Liku. posedaju položaje i ja se bojim da nas oni ne napadnu pre nego što mi stupimo u akciju. Jer. Ostojića sledeće poruke: Tel. Gospodine Ministre. Kao odgovor na moje telegrame do- bio sam od g.000. 5 i 6. verujte. ali. 64 .500 ljudi. dok smo mi. Sa druge strane pokazalo se da su obaveštenja koja smo imali u pogledu jačine komunističkih trupa netačna. Sa druge strane kada smo sa ovdašnjom komandom pravili projekte za akciju 15 . forsiranim maršem išli do Bileća da bismo se na vreme ukrcali 18 . O njihovim borbama pro- tiv NOVJ u Lici i Dalmaciji vidi dok. Te su jedinice krajem decembra 1942.

ne- go borci za Kralja i Otadžbinu i njih morate voditi onako i onuda kako vam to narede oni koji su za to ovlašćeni od Kralja. 34.« Tel. Preporučujem vam da pre- stanete sa pretnjama. jer bi to bio zločin i izdajstvo prema našoj svetoj stvari za koju se borimo. Pored toga on me kleveta tvrdeći da fabrikujem izveštaje i time navodim Vrhovnu komandu na pogrešne odluke. 20 Vidi dok. 21 Odnosi se na Dražu M i h a i l o v i ć a . Za nekoliko dana polazi pet hiljada vo- zom do Rame 20 . 5 Zbornik. br. 113 i 140. voda. tom XIV. Br.s a n d ž a č k i h č e t n i č k i h odreda za u n i - š t e n j e M u s l i m a n a u S a n d ž a k u i d e l o v i m a istočne B o s n e . 74. Crnogorci su već pet dana u operacijama na desnoj obali Lima protiv Turaka 19 . 4. Vaše depeše dostaviću komandantu 2 1 da vidi koliko ste daleko otišli. 85. 48. 2 65 . 75. Bili su napadnuti. koji ne znaju opštu situaciju i teškoće sa kojima se bori Vrhovna ko- manda Tel. 23 »Gospodine majore. Preduzmite potrebne mere da se spreči zaraza vojnika i postupite tačno u duhu izdatih naređenja. 8. Ton i način na koji on pokušava da razgovara sa mnom ja ne upotrebljavam ni u odnosu sa makojim običnim vojni- kom. koje vrlo uspešno završavaju. Vidi dok. 24. dostavljanjem fabrikovanih izvešta- ja i navođenjem Vrhovne komande na pogrešne odluke. Ako pokušate da uradite ma šta na svoju r u k u u pogledu na- p u š t a n j a bojišta narediću da v a m se smesta oduzme ko- manda. Br. knj. 25 »Potčinjene Vam vojvode i starešine nisu vaša prćija. Varate se ako mislite tako da ćete uspeti tim putem«. a ne da se povodite za onima koji u ovim prilikama stvaraju lične kapitale i me- šaju se u stvari o kojima n e m a j u pojma. Ja tra- " R e č je o a k c i j a m a L i m s k o . Bolje bi bilo i za vas i za našu stvar da do k r a j a ostanete vojnik. br. stavljam vam do znanja da imate bez- uslovno izvršavati naređenja pretpostavljenih starešina i da jednom za svagda prestanete sa kritikom rada pretpostav- ljenih a kao oficiru poznat v a m je način opštenja i tražim da budete pristojni.

naročito od g. Samo okol- nost što je on od Vaše strane određen da vodi ove operacije 22 (a po mome mišljenju one bi se isto tako mogle voditi i iz Vrhovne komande kao i iz Kalino vika) sprečila me je da mu ne odgovorim onako kao što je zaslužio. Jevđevića 23 . objašnjenje br. njegov rad ne ceni pravilno. imajući uvek i samo u vidu da iza n j i h Vi stojite. fatalnim putem. Gospodine Ministre. 66 . Ostojić ide tako daleko i podmeće 'kad kaže: »Bolje je da do kraja ostanete vojnik. dok se na drugoj strani. Jer. Ostojića dobijem puno zadovoljenje. u ovakvoj situaciji svaka moja dalja saradnja sa njim bila bi nemoguća. Jasno je da se ova aluzija odnosi na g. Svojim arogantnim i superiornim ponašanjem. Zadržao sam se duže na ovom pi- t a n j u jer sam uveren da stvaranje ovakve atmosfere. 1. Ostojića koji nije imao prilike da na terenu istroši svoje nerve. major Ostojić je uspeo da ozlojedi mnoge ljude. u ovim vremenima. Moj slučaj nije usamljen. 24 Borivo je. 21. U svome radu ja sam primoran da često pređem preko mnogih stvari. Vojvoda Birčanin mi je uputio prijatelj- 22 Vidi dok. tako da sam ja morao da prećutim pred Birčaninom ovu činjenicu. a Vama se obraćam. nastavljaju da rade 1 idu istim. da u ovom napadu na mene i moju čast budete pravedni sudija. a ne da se povodite za onima koji u ovim prilikama stvaraju lični kapital i mešaju se u stvari 0 kojima n e m a j u pojma«. kada bi metci bili ispunjeni kolonjskom vodom«. a svojim samo- voljnim postupcima revoltirao je i sedog Blažu Đukanovića. jer shvatam težinu situacije u kojoj se nalazimo. G. Po&matra- jući sve ove činjenice ne mogu da se otmem utisku da pojedine ljude nije nimalo opametila naša nacionalna katastrofa već i dalje. Ja zato sa pravom očekujem da od g. Ja protestvujem protiv toga i tvrdim da J e v - đević ulaže svtu svoju snagu i d a j e sve od sebe da pomogne našoj opštoj stvari. ali sa puno prava to tražim i od drugih. kao što vidite. br. Ostojića da dokaže ove svoje insinuacije i ja se neću smiriti dok ne dobijem zadovoljenje.žim i zahtevam od g. ni malo ne služi našoj zajedničkoj i opštoj stvari. Ja sam uložio sve napore da iskreno i lojalno sarađujem sa svima ljudima na koje sam upućen. kao nekad u nesretnoj Jugoslaviji. koga je vojvoda Birčanin proterao sa svoje teritorije. Za svoga načelnika štaba uzeo je majora Radulovića 24 . A Blaža Đukanović rekao mi je za njega u Ostrogu: »On bi išao u bor- bu. 23 Dobrosav. Sa vojvodom Đujićem dobro se slažem i sarađujem. Pored toga ja ne dozvoljavam da se u našu komandu unose razmirice i trzavice danas više nego ikada. j e r na licu mesta vidim koliko to šteti opštoj stvari.

2 Vidi dok. 289. Ja se bojim da će ovaj slučaj izazvati mnoge trzavice i nesuglasice u vremenu ka- da nam je to n a j m a n j e potrebno. 6. Za to tebe lično i Vrhovnu komandu krivim 3 . Crnogorci da su hteli doći. Moral kod dinaraca je nikakav. GODINE1 11. 18 i 25. da će Vam izvesni detalji koje sam poku- šao da Vam izložim što je moguće objektivnije.sko pismo u kome odaje priznanje mome radu i o n j e m u se n a j laskavi je izražava. O tome Vas je izvestio Jevđević. br. DO 16. k. 5. Ja ništa dru- go ne radim nego se tučem i čuvam njihove polo- 25 Vidi dok. Primite i ovom prilikom uverenje o mom dubokom po- štovanju i nepokolebljivoj odanosti. 28 i 42. pravilno i pra- vedno posmatra stvari i činjenice. Gračac sami dinarci ne mogu održati. ja ovako neću i nemogu čekati. Čim ga ja napustim Dinarci beže iz njega i neće sami da ostanu. Vidimo da jedino mi izvršavamo Vaša nare- đenja. Ali. 3 Vidi dok. Slučaj sa Radmilom Grđićem naišao je . 1 Original (pisan olovkom. nije simelo tako postupiti. br. 12 IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVICA U VREMENU OD 11. savlađujući svoja lična osećanja. 4. januara 279 Od 222: Ištvanova depeša ovako glasi od reči do reči: «-Cika Branko. Prevareni smo i izdani. koji je svojim nesebičnim radom mnogo doprineo na- šoj opštoj stvari. ja sam uveren. Poznavajući Vas kao čoveka koji staloženo. ćirilicom) u Arhivu VII. 8. 25. br. reg. korisno 'poslužiti za procenu opšte situa- cije. 25. 5» 67 . Ča. ja ne mogu da propustim priliku a da Vam ne kažem da je i moje mišljenje da se prema ovome čoveku. mogli su doći2. 5. br.kod svih ljudi koji su sa njim radili i sarađivali na veliko negodovanje 25 . poštovani Gospodine Ministre. 6/1 (knjiga X X X ) . 6. v a š Petar Baćović BR. JANUARA 1943.

Izveštaj sa deklaracijom potpisanom od dal- matinskih prvaka šaljem kurirom 6 . Posle niza konferencija ob- jedinio sam sve jugoslovenske grupe Splita i Dalma- cije u Jugosl. Draži Mi- hailoviću (Arhiv VII. 3. a dozvole morem. da se obrazuje oružana formacija koja bi se zvala Jugoslovenska legija. da dok ja težim da u Vašim rukama bude sva vlast. Moj poslednji napor biće da se sa l j u - dima probijem. 6 Početkom januara 1943. na čelu sa Nikom Bartulovićem. br.— 12. Ca. 172. Po- 4 Vidi dok. zatim da se vratim u Hercegovinu. .— 364 Od Ištvana: 19. br. jedna grupa pročetnički orijentisanih split- skih intelektualaca. 157. 5 Odnosi se na italijanski 18.— 317 Od Maria: Snage u Dinari sa pojačanjima iz Hercegovine suviše su slabe da bi se upustile u od- lučujuću bitku protiv komunista bez učešća Crno- goraca. od Prozora. I. 5. Pozdrav Mario. Ja ni jednog dana više neću čekati. 68 . 4 broja 12. zastupnika K-dta italijanskog korpusa 5 i vodio razgovore čiju sadržinu ne znam. 23/2). Znajte. poslala je pismeni predlog — deklaraciju Draži Mihailoviću sa glavnom sadržinom: da po- litički predstavnik četnika za krajeve u Hrvatskoj bude Radmilo Grđić. dotle Grđić sa Jevđevićem i ostalim društvom teži da izvrši decentralizaciju komandovanja i time osla- be ne samo Vaš uticaj na vođenje poslova. 9. I. vidi: p i s m o književnika Đure Vilovića od 1. reg. Na nekoliko depeša koje sam Vam uputio nažalost. marta 1943. k. Ca. Preti opas- nost zaraze.« 316 Od Maria: (via Ištvan): Nast. molim odobritf t a j pokret. Grđić. Ako Italijani nikako ne dozvole pokret su- vim. g. Opširnije o političkim prilikama u Splitu u vezi sa formiranjem JRP. br. a bila bi pod komandom Draže Mihailovića (Arhiv VII. . armijski korpus. nego i celu organizaciju. 363 Od Ištvana: 14. sa sedištem u Splitu. reg. pokret pod Vašim. Revoluc. 11/2). žaje. odgovore nisam dobio. januara 1943. Usled nedostatka rublja vojnici su se zavaš- ljivili i veliki broj oboleo je od tifusa. k. vod- stvom. da se pristupi osnivanju Jugoslovenskog revolucionarnog pokreta (JRP). Važno je da znate da je Grđić pored ovoga posetio krijući od svakoga.

Odredili ste Branka koji je daleko. 365 Od Ištvana: 19. Trudio sam se da moji izveštaj i budu uvek objek- tivni. Kraj. Tuđe greške mi ne možemo ispaš- tati.— 366 Od Ištvana: 20. I. 11. Ne znam zašto mi zabra- n j u j e t e Vašom depešom da se mešam u vojničke stva- ri kad komandujem jedinicom od 3000 ljudi koji svakog dana vode krvave borbe 8 . 11. Mi da- jemo sve od sebe. Mi ništa drugo ne radimo. 6. Sa naše strane neće biti nikakvih nesuglasica. Trupe polako ali sigurno gube moral. Zašto mi ne odgovarate. Čekati više neću i nemogu. samo armija 10 ne pristaje na pro- laz kopnom. nast. Hoću da znam razlog. a Ilija je odredio Ivaniševića. br. 9 i 62. Do sada smo [ima- li] 9 mrtvih i 8 ranjenih. nego držimo pozicije Dinarcima. Nast. navijam da smo prevareni i izdani. Rim načelno u s v a j a sa- r a d n j u crnogoraca. a kao nagradu za to dobio sam prekor. i ula- žemo zajedničke napore da izvršimo postavljeni za- datak. 368 Od Ištvana: 21. ličko-dalma- tinskih i hercegovačkih vojno-četničkih odreda. jer mi poštu- jemo i izvršavamo svako Vaše naređenje. Sve zamerke koje nam upućujete a koje mi nismo nikako zaslužili. može se ticati samo Birčaninovog sektora 11 . br. jer ću sve slušati.— 367 Od Ištvana: 20. Od toga ne pravim pitanje. Naša je vojska opremljena i naoružana. 69 . I. armiju. jer osećam odgovornost pred Vama i Istorijom. Činimo sve da podignemo moral Dinarcima sa kojima se odlično slažem. Naši ljudi već mesec dana u borbama su bez rublja. Nast. dolaze od neobaveštenosti. Nast. depešom ste odredili Iliju 7 koji je bolestan. Ovde situacija više nego kritična. Niko neće imati pravo meni da pripiše katastrofalne posledice koje su neminovne. Lapca 9 . Svaku Komandu koju Vi odre- dite ja ću slušati. Za koji d a n pretstoje velike operacije u pravcu Vrlike i G. Sa pravom tvrdim da naše t r u p e drže pozicije Dinarac a. 10 Odnosi se na italijansku 2. J e r komunisti imaju or- ganizovanu državu. 9 Vidi dok. Prigovor da operacije nisu pripremljene. " Odnosi se na područje komande zapadnobosanskih. ! Vidi dok. Kraj. Ovde nema mobil- 7 Odnosi se na vojvodu Birčanina.

Vidi dok. I. Bojović 15 telefonom traži da ljudstvo iz Ružićevog odreda ide za Liku. 17 Vidi dok. 9. g. Po uspešno zavr- šenoj akciji na desnoj obali Lima17. Lukačević. privremeno ću se nalaziti tamo dok izvršim organizaciju oslobo- đenih oblasti i danas izdao avizo zapovest za rad po elaboratu O. preduzima ope- racije pravcem Šekovići — Žeravice — Drapnići — Zunovi — Kalauzovići — Sarajevski Ozren sa tež- n j o m prebacivanja ka Zenici i usput tučenje naših 12 Pseudonim kapetana Vojislava Lukačevića. 1. i 6. 13. X«. nih trupa.— 390 Od 222: 120. Ako crnogorci krenu bez talijanske dozvole ja im mogu dati samo 10. decembra 1942. Jevđević. nast. Izvestio sam Branka da dve nove divizije operišu protiv partizana.000 kgr brašna. ćirilicom: »Nema menjanja. br. " Sa strane. a njegovo da se upo- trebi svo za rad po elaboratu O. 29. ukupna jačina oko 3. 15 Pseudonim majora P a v i a Đurišića. dok. Prvi dan ak- cije 26. 15 Nikola.— 16 389 Od Rampinija: Cika Branku. ostali smo bez novca. knj. 19 Odnosi se na 6. januara 1943. 42. 2. komandant Romanijskog korpusa. 18 Milorad Momčilović. br. br. br. br. januara 1943. vidi tom IV. Vidi dok. Primeću- jem da njihov ilegalan prelaz može biti vrlo opasan po opštu situaciju. br. Nisam primio zlato za pirinač. g. 369 Od Ištvana: 21. 14 Odnosi se na zapovest za »represalije« nad Muslimanima i uni- štenje pripadnika i simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta u srezu čajničkom. spojile su se u Šekovićima 4. 70 . 1. 1 i po istom će se postupiti 14 . Ponavljam. Molim po prednjem obavestiti ostale korpuse. 388 Od Rampinija12 (via Gambeto 13 ): Primio elaborat O. I. 181. Bjelajac ne može krenuti bez talijanske dozvole. Kraj. Nast. Propa- ganda londonskog radia deluje katastrofalno na na- rod. do 5. na margini depeše Draža Mihailović je dopisao olov- kom. Ostojiću javiti da sačeka sa O br.000 ljudi sa dosta automatskog oružja. XII. Pašalija 18 javlja: oko 25. boljševička brigada 19 . XII. br. 2. O njenim borbama sa četnicima od 29. istočnobosansku NOU brigadu. 8. 13. Kapetan Lukačević.

sarajevska i kalinovačka brigada ukup- no do 800 ljudi. a sa Bajom i Jahorinom telefonsku vezu. 71 . 6. Sinoć sam do- bio sa 2 strane podatke da se 4. v e r u j e m da bi ovu brigadu crvenih otsudno tukli. II. ali i vrlo rđavih. Prema n j i m a zastor a on da prikupi do 1000 ljudi na prostoru Ustikolina — J a - buka i bude gotov za dejstvo sa položaja Karlovac — Klek — Kocelj — Mačak — Trijeska — ka Prači i Sjetlini. Nast. U ovim borbama Pa- šali ubio 40 crvenih. Nast. Vidi dok. brigada ostala u Šekovićima. a oko 30 ranjenih. U Neve- sinju da se prikupi 500 ljudi koji će doći ovde u rezervu ako bude potrebno. oružje i municiju i zaštitu od čajničkih Turaka. traži bateriju. Ako može da izvuče oružje i municiju od Ne- maca preko posrednika Baju Nikiću da strašno za- kuka kod Tetkića. Vojislav Lukačević. I. Pošto verovatno teže ka J a - horini. Nast. br. da drže Golu Jahorinu od Trijeske do puta Sarajevo — Trnovo sa rezervama u dolini Crne Reke. brigada nalazi na prostoru Pazarić — s. severoistočno od Sokolca. Nast. Bilo je lepih primera požrt- vovanja. Naši bolji u napadu nego u odbrani. Sada ostao sa 5 metaka na čoveka. na zoni Prača — Sokolac. pogodnim načinom da alarmiramo Nemce u Sarajevu i pokrene ih na napad od Sjetline ka se- veru.j. Izraz koji su četnici upotrebljavali za pripadnike NOP-a. t. Nast. Naši gubitci minimalni. Od 222: 121. Od 222: 123.— Od 222: 122. Nikić (Drinski korpus). Dobro bi bilo da se za ovo vreme pojača Bajo 22 pre- ma Turcima sa 300—500 ljudi od Voje 23 ili Bojovića. naredio sam napad sa svim snagama od Ro- manije sa težnjom nabacivanja crvenih 20 ka Jaho- rini. delova. 10 km. 2. Osujetio im prelaz ka Zenici i odbacio ih ka Sokolovićima. Akcijom ću lično voditi prema prilikama. 10 zarobio. Pašali vodio 7 dana danonoćne borbe do 5-og. Bogović — s. Akciju u Cajniču i Bjelimićima odložiću dok se ovo pitanje ne reši21. Ako starešine i ljudstvo budu na visini zadatka. Pašali bio slabiji i nije mo- gao da ih odsudno tuče. Miošić. pa i begstva bez borbe. Sa Pašalijem imam r. vezu. Za dato dejstvo pravcem Gola Jahorina — Sjetlina ako crveni k r e n u ka Jahorini.

Svima naređeno izviđanje i javljanje. Koristite sek-
cije Kladanj i Zvornik, Višegrad, Sarajevo. Pozdrav
Branko.—

16. januar 1943.

467 Od 222: 129. 15. I. Videli ste šta vojvoda kaže
za stanice. Ako se može neka Pavlovi ponesu jednu
bolju stanicu. »Gedža« za Dalmaciju. Da ima mate-
rijala, Simić bi mogao napraviti dovoljan broj sta-
nica za celu zonu vojvodinu. Ako zaista elita crve-
nih ide na Prozor priredićemo im dostojan doček.
U tom slučaju pridao bih IV. korpusu još 2000 her-
cegovaca za rad do Glamoča. Verovatno da će poku-
šati da proletere izvuku a o ostalima i onako ne
vode dovoljno računa. Možda je bolje što još crno-
gorci nisu došli. Ja potpuno mirno čekam njihov do-
lazak, a ovima što kukaju, naredio sam da ćute, jer
celu stvar vodi Vrh. komanda. Za komuniste sam
Vam javio juče. Njihov cilj mi je jasan. Akciju u
Bjelimiće izvešću po stvorenom planu, a ja sam zato
da se jednovremeno izvodi i akcija u Cajniču. Time
bi pokazali sinagu muslimanima i stavili na znanje
Nast.

468 Od 222: 130. Nast. da možemo i milom i silom,
što bi bilo odlično za dalji rad sa njima. Rampini
bi trebao da stupi u radio vezu samnom što pre a
dotle da mi javlja o pripremama za Cajniče preko
Pavlove stanice. Od Pašalija danas nema ništa. Tra-
žio sam od Pavia da preko Guvernera 2 4 pomogne tra-
ženje Baja Nikića od Tetkića za pomoć u oružju i
municiji protiv komunista. Neka Pavle ovo što pre
uradi. Molim da mi se n a j h i t n i j e pošalju 10—20
oficira za upućivanje u 1st. i Zap. Bosnu. Dok se
Gospoda baškare po Cetinju i kod Baja 25 , Pašali sa
3 oficira od kojih jedan aktivni, vodi svakodnevno
borbe protiv komunista, a 9.000 boraca u Zapadnoj
24
Reč je o italijanskom guverneru za Crnu Goru, generalu Pirciu
Biroliu (Biroli Alessandro Pirzio).
25
Odnosi se na Baja Stanišića.

72

Bosni ima pijanog Vranješevića 26 i slabog Pejića 27 .
Lašić28 obećao 2 majora i 10 nižih. B a j u naredite
pismeno da ustupi 4 oficira koji tamo smetaju 29 , a
od svega ne bi ništa 30 .

BB. 13

IZVEŠTAJ DOBROSAVA JEVĐEVIĆA OD 18. JANUARA 1943.
DRAŽI MIHAILOVICU O VOJNO-POLITIČKOJ SITUACIJI U
DINARSKOJ ČETNIČKOJ OBLASTI 1

Uvaženi gospodine ministre, 2

Naglašavam ponovo da imam impresiju da moji kurirski
izvještaji ne dolaze u vaše ruke. Razloge tome ne znam. U
vezi sa sadanjom situacijom u zoni Dinare, Like i Zapadne
Bosne hoću po treći put da svoja opažanja sintetiziram:
Dinarska divizija odnosno Severna Dalmacija stoji n a j -
slabije. Srpske mase duboko infiltrirane komunizmom. Nesi-
gurni dobrim delom i naoružani četnici. Najpouzdanija sna-
ga izbjeglice iz po partizanima osvojenih delova Like i Zapad-
ne Bosne. Strahovit antagonizam između pokrajinskih vođa
Like i Bosne s jedne i Dalmacije sa druge strane. Kod šefova
puno otsustvo širokih pogleda. Svim akcijama dominiraju lični
prestiž, lokalni interes i kaprisi. Na primer danas kad vam pi-
šem ovaj izveštaj vojvoda Đujić je došao u sukob sa Italija-
26
Slavoljub Vranješević Slavko, major (potpukovnik, pukovnik), na-
čelnik Štaba K o m a n d e Bosanskih četničkih odreda. Naredbom Draže Mi-
hailovića od 21. septembra 1943. g. postao je komandant zapadne Bosne
(Arhiv VII, Ča, k. 205, reg. br. 32/1). Posle rata osuđen na kaznu zatvora.
O n j e g o v o m dolasku iz istočne u zapadnu Bosnu vidi dok. br. 27 i 164.
27
Manojlo, kapetan I kl. Vidi dok. br. 164.
28
Đorđe.
29
Reč je o oficirima koji su u proleće 1943. upućeni na rad u čet-
ničke odrede zapadne B o s n e u ulozi vojnih instruktora. Vidi dok. br. 85
(depeša 2295), 145, 150 i 168.
30
Na margini depeše Draža Mihailović je dopisao olovkom, ćirili-
com: »Pavlu javiti«, a cela depeša sa strane označena je d v e m a crtama,
olovkom crvene boje.

1
Prepis originala (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča,
k. 231, reg. br. 2/8 (H-X-125). Svaku stranu prepisa overilo je Vojno tu-
žilaštvo JNA. Na dokumentu n e m a datuma. Verovatno je pisan 18. ja-
nuara 1943. (Vidi dok. br. 28, depešu 423).
2
Odnosi se na Dražu Mihailovića.

73

nima. Istakao je srpsku zastavu na crkvu. Talijani su je ski-
nuli. On je ponovo istakao i naredio straži da puca u svakoga
ko je skine. Talijani na to mobilisali vojsku i borna kola i ski-
nuli zastavu. Vojvoda i Palošević 3 na to izjasnili se da su u
ratnom stanju sa Italijom i napustili Knin, te otišli u obližnje
selo. To se dešava u času kad se Baćović nalazi u Kninu sa
štabom, kada su oko Knina naše t r u p e na položajima, kada
smo tek dobili topove a bacači treba da stignu kroz dva dana 4 ,
kada još nismo primili municiju za pokret, kada treba da nam
talijanska armija 5 odobri pokret prema Vrlici 6 i saradnju svo-
jih trupa, kada su hrvatska pojačanja u pokretu i kada treba
od Italijana isforsirati rešenje crnogorskog dolaska. 7 Pozvao
sam ga dva puta da se okane arlekinada i da se sa Palošem 8
vrati, ali do ovog časa n i j e stigao. U takvoj situraciji ja ne mo-
gu jamčiti za uspeh ni jedne vojnopolitičke akcije kod Itali-
jana, tim pre što su oni apsolutno obavešteni o njegovoj sla-
bosti. Prilažem vam ovde m n j e n j e majora Radojlovića 9 koje
je dostavio m a j o r u Ostojiću, da se Bjelajac ne može maći bez
Italijana i njegovo m n j e n j e o brojnoj snazi Dinaraca. 10 Po-
navljam da je netačno Brankovo tvrđenje da ima svega pet
hiljada partizana, na osnovu naših obaveštenja, podataka ita-
li janskog generalštaba i hrvatske vojske ima ih barem dvade-
set do dvadeset i pet hiljada. Ponavljam da mi vojvode koji
stoje preko kurira u kontaktu sa Drenovićem opet tvrde da
ne može u najboljem slučaju krenuti više od hiljadu i pet
stotina ljudi. 11 Ja sam se do sad uzdržavao od ličnih m n j e n j a
o slučaju Birčaninove komande, 12 ali moram da i o tom pišem,
poštujući u punoj meri njegovu prošlost i nacionalnu isprav-
nost. Izgleda da su svi ti ljudi ili manijaci ili žive u svetu ilu-
zija. Bio bi greh, ne reći vam istinu. Bolest Birčaninovu su
iskoristili nesavesni ljudi, da prave komedije, koje nam se mo-
gu krvavo osvetiti. Sve se radi u superlativima. Genijalni voj-
skovođe, veliki vojvode, dvorske svite, reveransi kod prima-

3
i 8 Miodrag, major. U to v r e m e bio je komandant operativnih je-
dinica Dinarske četničke oblasti (vidi dok. br. 23).
4
Oružje i municiju dobijali su od italijanskih okupacionih trupa
(vidi dok. br. 26 i 28).
5 1 27
Reč je o italijanskoj 2. armiji u Rijeci.
6
Vidi dok. br. 9 i 62.
7
U pitanju je učešće Limsko-sandžačkih četničkih odreda i Zetskog
četničkog odreda u operacijama protiv jedinica NOVJ na slobodnoj te-
ritoriji zapadne Bosne. Vidi dok. br. 1, 4, 6, 12, 14, 18 i 140.
9
Miloš.
10
Pomenuti prilog majora Radojlovića redakcija nije pronašla.
" Odnosi se na jedinice 5. korpusa (vidi dok. br. 1).
12
Reč je o Komandi Zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i herce-
govačkih vojno-četničkih odreda, sa sedištem u Splitu.

74

n j a izgledaju vam neobični, ali su stvarnost. Birčanin svakih
15 dana obećaj e drugom čoveku da će mu biti naslednik i
tretira svoj položaj kao nasledno suvereno pravo. Njegov na-
čelnik štaba Ivanišević piše tekstualno čika Branku: Dragi
Zare' 3 , čestitajući ti na vojvodstvu izveštavam te da nas čet-
vorica nismo obične vojvode nego je razlika među n a m a i os-
talim koje je veliki vojvoda postavio. 14 Za nas su spremljene
posebne diplome na japanskom pergmentu rukom umetnički
izrađene, neka istori ja zna, a ostali će dobiti dekrete na obič-
nom papiru. Taj isti Ivanišević deset dana ranije podneo je
meni na potpis pismo, kojim ja tražim od Birčanina da n j e -
ga imenuje vojvodom. Nikada n i j e ni vidio Dinare, čiji je po-
stao vojvoda. Pukovnik Uzunčević pao je u nemilost i izgubio
komandu divizije, zato što je kihnuo siromah od prehlade a
vojvodi su rekli ako dobije kijavicu, da će umreti. Rezigni-
rani guverneri pokrajine dele već sada niže položaje. Alfire-
vić15 koji je predestiniran za guvernera Dalmacije pozvao je
Marka Stojanca 16 i saopštio mu da ga imenuje za vrhovnog
inspektora školstva na svojoj teritoriji, drugi je dobio za di-
rektora narodne banke itd.17 Morate da budete o svemu oba-
vešteni pa vam saopštavam da su sad pozivali Šantića 18 da bi
ga umirili radi slučaja siromaha Grđića saoipštili mu, da je on
sad najveličanstveniji duh i da njega očekuje nasleđe. Treba
da znadete sve! Mi smo doveli u Hercegovinu jedared Birča-
nina. 19 Mi smo lansirali da on [ima] vašu punomoć. P r e nego
13
Odnosi se na majora Zaharija Ostojića.
" Reč je o vojvodama: majoru Ostojiću — Drinski, kapetanu Iva-
niševiću — Dinarski, kapetanu Dragoslavu Račiću — Pocerski i majoru
Đurišiću — Durmitorski. Zvanje vojvode dodelio im je vojvoda Ilija Tri-
funović Birčanin.
15
Silvije, politički saradnik Ilije Trifunovića Birčanina, k o m e je
davao materijalnu pomoć i povezao ga sa svim političkim prvacima
Splita i okoline (vidi dok. br. 186). Bio je predsednik Splitske narodne
odbrane i prosvetni radnik u splitskom Sokolu. U novembru 1942. Bir-
čanin ga je, uz popa Sergeja Urukala, odredio za svog političkog nasled-
nika. Opširnije o političkom radu Alfirevića i Urukala vidi u Arhivu
VII, Ca, k. 157, reg. br. 2372: izveštaj književnika Đure Vilovića od 1.
marta 1943. Draži Mihailoviću.
16 1
" O ulozi i radu Stojanca, školskog nadzornika i Nike Markov,
direktora Splitske banke vidi dok. br. 186.
18
Milan. Pre rata novinar »Politike«. U leto 1941. pristupio organi-
zaciji Draže Mihailovića. Radio je na liniji saradnje Italijani — četnici.
Posle rata osuđen na vremensku kaznu zatvora.
19
Prema saslušanju Milana Šantića pred istražnim organima Sekre-
tarijata unutrašnjih poslova u Beogradu, Birčanin je, početkom januara
1942. zajedno sa kapetanom italijanske vojske Anđelom De Mateisom
(Angelo de Mateis) i Dobrosavom Jevđevićem doputovao iz Splita u Foj-
nicu gde je sa predstavnicima majora Boška Todorovića, Mutimirom
Petkovićem i Milanom Santićem, vodio pregovore sa predstavnicima ita-
lijanskih okupacionih trupa o naoružanju četnika u Hercegovini (Arhiv

75

sam ja omogućio njegovu vezu sa vama 20 on je bio u Splitu
zatvoren od strane Italijana, 21 kada sam ja garantujući živo-
tom za njega uspeo da ga izvadim i nagovorim da počne rad
samnom. Tri meseca mi je pravio prigovore da neće da radi
sa Talijanima, a kad sam krenuo u Hercegovinu, bio je protiv
toga tvrdeći da je tamo sve izgubljeno. Mada sam ja stvorio
organizaciju u Hercegovini i uništili partizane, on je došao
prvi put kada ste i vi stigli.22 Nikada nisam ni pomenuo u
svom radu njegovo ime, nego samo vaše. U odnosu na Talija-
ne stvar se je izmenila u toliko, da mi je nekada prigovarao,
da se družim sa Italij anima, a sad ima pred vratima redovno
dve patrole karabinijera, i automobil. Zabranio je popu Đuji-
ću da razgovara sa hrvatskim velikim županom u K n i n u a
poslao je svog sina da položi u Kninu na ustaškoj gimnaziji
ispit, da ne bi izgubio jednu godinu. Sin je u Kninu imao na
raspolaganju automobil i oružanu četničku pratnju. Ja vama
ne želim praviti smetnje i uvažavam vaše naređenje, slušam
Iliju, 23 ali je moje pravo, da vas upozorim na pravo stanje
stvari. Daje o sebi pisati psalme koje ni Napoleon ne bi tole-
rirao. Grehota je, da jedan čovek bez skrupula kao što je Iva-
nišević iskorišćuje tešku bolest vojvodinu, da od njega n a -
pravi smešnu figuru. Kod Italijana su se onemogućili i ne uzi-
m a j u ih ozbiljno, ja s a m sad regulisao za njihove redovne ob-
roke hrane, koje mi imamo odavno. U Splitu su svi protiv
vojvode i njegova su okolina svega tri čoveika. U Lici Mihić24
radi što hoće i sad uživa n a j p u n i j e vojvodino poverenje iako
ga je gonio p r e tri meseca, samo zato što je po nesreći p r i j a -
telj sa Grđićem. O slučaju Radunila neću više da pišem. Za
sve ovo trebalo bi postupiti kako sam vas molio u telegramu,
da pošaljete gospodina Vasića 25 da pregleda sve što se radi i

VII, Ca, k. 272, reg. br. 5/1). Opširnije o tim pregovorima vidi knj. 1,
dok. br. 39, 43 i 44.
20
i 22 p r v i susret Draže Mihailovića i Ilije Trifunovića Birčanina
održan je u drugoj polovini jula 1942. u Zimonjića Kuli, kod Avtovca.
U Hronologiji oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije 1941—1945, zabe-
leženo je da je sastanak održan 13. jula koji datum su prihvatili neki
istoričari. Naknadnim istraživanjem arhivske građe četničkog i italijan-
skog porekla utvrđeno je da je sastanak održan 22. jula 1943 (Arhiv VII,
reg. br. 9/1—3, k. 262; mikrofilm NAV—T—821, f i l m 403, snimak 55
—57). Vidi dr Jovan Marjanović, Tajna i javna saradnja četnika i oku-
patora (dalje: Tajna i javna saradnja), Arhivski pregled, Beograd 1976,
str. 46.
21
i 23 K a d a je Birčanin došao u Split, n i j e tačno utvrđeno. Si-
gurno je to bilo k r a j e m septembra ili početkom oktobra 1941. U Hro-
nologiji Splita 1941—1945 (izdanje Instituta za historiju radničkog po-
kreta Dalmacije, 1979) na str. 58 navodi se da je Trifunović stigao u
Split iz Nikšića početkom (verovatno 3.) oktobra.
24
Ilija, potpukovnik, komandant četnika u Lici. Vidi dok. br. 51.
25
Odnosi se na Dragišu Vasića.

76

da vam podnese pravilan izveštaj. Ja bih mu dao lažne do-
kumente i garantujem životom za njegovu sigurnost. Gospo-
din Vasić ima veliko literarno ime i njegov dolazak bi naši
ljudi a i Hrvati sjajno primili. Hoću takođe da vam skrenem
pažnju na to da se pogovara, premda ja znadem da to nije
tačno, da ste vi okruženi isključivo Crnogorcima i to mnogi
bivši političari iskorišćuju protiv vas. Isto tako izveštavam
vas da pojedini šefovi pokreta u Crnoj Gori šalju pisma svo-
jim prijateljima u Hercegovini u kojima ni malo laskavo ne
govore jedan o drugom. Naročito je nepomirljiv general Đu-
kanović, ne vidim zone u kojoj bi vladao veći red, veća har-
monija među komandantima nego li kod nas. Baš kad vam
pišem ovaj izveštaj došao je definitivni odgovor Đujića i Pa-
loša da kidaju sa Italij anima i stavljaju uslov koji v a m u pri-
logu dostavljam. 26 Motivacija je da smo mi i Italijani dva sve-
ta i da ne možemo sarađivati. Praktično to znači da se naše
trupe ostavljaju na milost i nemilost i da se ljudi ostavkama
ili odlaskom u šumu izvlače odgovornosti za krivo pretstav-
ljanje stvari. U vezi sa ovim dolazi u pitanje, da li ću uopšte
moći nešto dalje u ovoj zoni postići od Talijana a da ne bude
i gorih posledica. A ja u svakom slučaju sa sebe skidam od-
govornost.
Po pitanju dolaska Crnogoraca saopštavam, da sam ja
prema n a j r a n i j e m planu bio izradio, da se oni pod vidom Ba-
ćovićevih divljih četnika prebace sa nama preko mora. Kad
je vrhovna komanda odbila da to odobri nego je tražila da
im se izradi prolaz preko Prozora, pokušao sam sve u Rimu i
na Sušaku 27 . Do danas osim načelnog pristanka nisam posti-
gao ništa međutim Branko javlja da je Pavle dobio dozvolu
da ide sa pet hiljada vozom do Rame. O tom ne zna ništa ni
šesti korpus ni osamnaesti 28 kao ni armija u Sušaku. Da bi to
bilo tačno potrebno je pripremiti bazu i h r a n u u Bileću i ko-
nake za pet dana, jer sa obzirom na stanje hrvatskih željez-
nica za jedan dan ne može biti više od hiljadu ljudi transpor-
tovano. Danas sam krenuo za Hercegovinu i sa moje strane
sve ću učiniti da olakšam t a j transport ako bude odobren.
Napominjem da su se svi moji izveštaji o k r e t a n j u nemačkih
divizija kao i hrvatskih obistinili, to sad potvrđuje i partizan-
ska radio stanica.
Ujedo vas izveštavam, da mi je danas saopštila vrhovna
talijanska komanda, da je dovršen veliki plan o generalnom
napadu na partizane u kom će da učestvuju talijanske nemač-
26
Pomenuti prilog redakcija nije pronašla.
28
Reč je o italijanskom 6. armijskom korpusu, u Dubrovniku i 18.
u Splitu.

77

ke hrvatske trupe i naše snage u saradnji sa talijanskim. Na
moje pitanje potvrdili su mi, da ima izgleda da u toj opera-
ciji uzmu učešće i crnogorske trupe. O ovom sam vas izvestio
i depešom. Na osnovu ovog sve više dolazi u pitanje da se
ostvari naš plan o akciji, a mi da budemo samo jedan deo t r u -
pa u opštem planu italo-nemačkom za uništenje partizana. Da
se ne može ostvariti naš plan nezavisno od njihove akcije, ja
sam uvek naglašavao vojvodi Birčaninu, a to sam pominjao i
u mojim izveštajima vama, t i m pre, što su pravci nastupanja
italo-nemačkih snaga od B a n j a Luke i od Like podudarni sa prav-
cima, koje smo mi namenili našim trupama. 2 9 O ovom se mora
voditi računa, da se kasnije ne bi doživelo razočarenje bez vaše
krivice, jer ste krojili plan na osnovu vama dostavljenih netač-
nih izveštaja, ne samo netačnih u pogledu brojeva, nego što je
još važnije u pogledu samostalnosti ovdašnjih naših odreda. Ja
lično bih voleo da oni unište partizane bez naše pomoći kako i
izgleda da će ih uništiti sa obzirom na zamašnost snaga sa ko-
jima raspolažu a mi bi se sačuvali od [toga] da uništavamo
srpske krajeve. No sa druge strane ako se okupatorske trupe
kreću bez naših, a zona je operacija etnografski pretežno srpska,
oni će da unište sva srpska sela i sav srpski živalj pod izlikom
da je partizanski i u tom smislu sam danas uputio pretstavku
armiji da se ni u kom slučaju operacije protiv partizana u srp-
skim zonama ne izvode inego sa našim trupama. Sačekaću vaše
daljne naredbe. P r e odlaska posetio sam vojvodu Birčanina. Na-
redio je Đujiću i Paloševiću da se u roku od dvadeset i četiri
sata vrate na svoja mesta i uspostave odnose sa Talijanima pod
pretnjom da će ih lišiti položaja. Birčanin je težak bolesnik i u
meni se bori sentimentalan obzir prema n j e m u sa greškama koje
čini njegova okolina. Sam ne znam kako bi se t a j splet rešio.
Dostavljam v a m i rezolucije vojvode Bogunovića i Rokvića i
njihovih prijatelja da se upoznate i sa njegovim mnenjem o si-
tuaciji. Konačno da vas zamolim u odnosu na g. majora Ostojića
da mu naredite da promeni svoj ton u opštenju samnom. On
suvereno izdaje imeni naređenja, traži da mu ja nabavim n e -
kakve sitnice i da mu dovodim neke ljude, tretirajući me kao
kurira a ne k a o pretstavnika naroda i vašeg delegata. Ja sam
se sa narodom stavio pod vašu komandu definitivno i bez re-
zerve, ali to ne znači da mi g. Ostojić može govoriti načinom ko-
ji ja nisam dopuštao ni regentu kada sam znao da sam u p r a -
vu. Ja sam u posledmje v r e m e uspeo da obezbedim i prehranu
Hercegovine, vodim ljubomorno računa o čuvanju svakog srp-
skog života, svojim ličnim trudom i žrtvama organizovao sam

29
E e č je o pravcima dejstva 1. i 5. četničkog korpusa (vidi dok.
br. 1).

78

narod u tom kraju, na moj poziv lični ponovno su formirane
brigade u Istočnoj Bosni, sa k r a j a na k r a j Bosne svojim uticajem
služim vašoj politici i pokretu i ponos mi ne dozvoljava da do-
pustim takve postupke prema meni. Ako se slomi naša akcija
neće narod tražiti računa od g. Ostojića nego od mene, pa se
nadam da će vaš izaslanik 30 da promeni svoj manir u buduć-
nosti.
Šaljem nekoliko primeraka propagandističke akcije u Lici,
koju vodi m a j o r Bjelajac.
U Dinari su počeli sa kažnjavanjem nesigurnih elemenata.
Jučer su streljali osam lica, šest četnika iz štaba i dve žene,
koji su održavali veze sa partizanima. Svi su umrli sa povikom:
Živeo k r a j Petar! Talijani su krenuli sami bez naših snaga da-
nas u čišćenje zone ispod Velebita. 31 Bojim se da će nastradati
i neka čisto četnička sela kao na primer Vrebac, jer njihova
vojska na pohodima nemilosrdno pljačka i uništava.
Uspeo sam danas da dovedem iz Dinare onog radio tele-
grafistu što je došao sa podmornicom. 32 Dostavljam vam njegov
interesantan izveštaj.
Oprostite za tehničku stranu ovog izveštaja jer ga pišem po
brodovima i po željeznicama, jer sam stalno na putu.
Najodaniji Vam
Jevđević, s. r.
Ovaj radiotelegrafista koga sam doveo sa podmornice bio je
godinu dana u Splitu, vojvoda ga je tek sad prvi put primio
kad sam ga poveo, a ranije su tražili od mene da ga odvedem
u Hercegovinu i ubijem da ih ne oda. Javio sam vam depešom
da Talijani pričaju da Rusija traži poseban mir. Video sam lično
štampan tekst na objavama za otsustvo talijanskih oficira sa
istočnog fronta, gde vele: Ako dođe do primirja sa Rusijom ne
vraćati se u svoju jedinicu, nego se prijaviti mobilizacionom
centru u Italiji.

30
Odnosi se na majora Ostojića, koji je u to v r e m e bio komandant
Istaknutog dela Vrhovne komande.
31
Verovatno je reč o delovima italijanske divizije »Sassari«, koja
je 21. januara 1943. otpočela dejstva protiv 1. NOU brigade 6. NOU di-
vizije na pravcu Gračac — Bruvno. Opširnije o tome vidi tom V, knj.
12, dok. br. 89 (izveštaj Štaba 1. korpusa NOVJ od 28. februara 1943.
Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama 6. N O U divizije od 20.
januara do 23. februara).
32
Radi se o Stevanu Sinku, naredniku (pseudonim Stevan Jovano-
vić), koji se 27. januara 1942, iz britanske podmornice »Torn« (Thorn)
iskrcao na otoku Mljet, odakle je došao u Split u Stab vojvode Birčanina.
Sa njim je došao i Stanislav Stanko Rapotec, takođe radio-telegrafista.

79

BR. 14
IZVEŠTAJ ČETNIČKIH KOMANDANATA IZ HERCEGOVINE
18. JANUARA 1943. DRAZl MIHAILOVlCU O BORBAMA
KOD GRAČACA I STANJU KOD ČETNIKA DINARSKE ČET-
NIČKE DIVIZIJE1

PRILOG 2

Po dolasku u Gračac na dan 17.1, ov. god. sve starešine Her-
cegovačkih trupa (komandanti bataljona i komandiri četa) iz-
javili su želju da sasmnom govore o događajima koji su se odig-
rali 14. i 15. I., kao i o onome što je prethodilo ovome. 3
Istoga dana u 16.30 časova sastao sam se sa gore ozna-
čenim starešinama i tom prilikom su mi svi izjavili sledeće:
Došli smo u Dalmaciju i Liku da pomognemo braći Srbima
i da ih oslobodimo komunističke kuge, koja ih mori. Došli smo
da izgubimo svoje živote ne misleći na sebe i svoje porodice,
koje smo već prežalili. Mislili smo da će mo u zajednici sa do-
maćima, četnicima, nacionalistima, osloboditi njihova sela i polja
i da ćemo se zadovoljni vratiti u svoju Hercegovinu, a n j i h is-
to take ostaviti da čuvaju svoju oslobođenu grudu. Verovali smo
u njih, i mislili s m o da je sveta dužnost da Srbin Srbina po-
mogne i da je saimo u slozi i spas Srpstva.
Ovo što se desilo u Gračacu 14. i 15.1, sve nas je vrlo mnogo
razočaralo. Od strane domaćih četnika, 4 koji su bili određeni da
čuvaju Gračac bili smo izdani, zbog čega blagodareći samo slu-
čaju, nismo skoro svi izgubili glave. Po dolasku u Gračac pri-
metili smo:
1) Starešine četničikih jedinica nisu dovoljno vodile računa
o poverljivosti službenih stvari, već su o n j i m a govorili i na
mestima gde to zbog neprijateljske špijunaže, nije smelo da se
čini.
2) Starešine nisu dovoljno vodile računa o svojim ljudima.
Bili su vrlo malo sa njima. Gde ko stanuje, šta jede i uopšte
kako živi nije ih mnogo interesovalo. Ljudi su bili prepušteni
sami sebi. Nisu držali govore četnicima.
1
Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 231, reg.
br. 1/8 (BH-X-81).
2
Verovatno je postojao i prvi deo dokumenta koji redakcija nije
pronašla.
3 7 1 8
, Toga dana 1. i 2. brigada 6. NOU divizije izvršile su napad
na Gračac. U jurišu, 1. brigada likvidirala je bunkere na Bukovom vrhu,
a 2. brigada bunkere na Gradini, osim jednog. Opširnije o toku i rezulta-
tima borbe vidi dok. br. 25 i 28, tom V, knj. 11, dok. br. 42, 51 i 102.
4
Misli se na četnike iz Dinarske četničke divizije.

80

3) Kancelarija je bilo mnogo i u njima rad je bio kao i za
vreme mira. U n j i m a su bili zaposleni mnogi oficiri. Na hartiji
u izveštaj ima imali su divizije i armije, a u stvari, na terenu,
nisu imali ništa.
4) Svi su vodili trgovinu sa velikom zaradom tako, da smo
1 cigaretu plaćali 3—7 dinara.
5) Organizacija jedinica bila je slaba, jer za vreme borbe
nije se nigde pojavila cela četnička jedinica, već su se pojedin-
ci uvlačili u naše redove.
6) Ljudstvo — četnici nepouzdani, partizanski petokolonaši.
Sami su ubili nekoliko svojih oficira.
7) Starešine n e m a j u upliva na svoje četnike. Po izjavi na-
roda, sve starešine od ranije nisu se dugo zadržavale, već siu
se izvlačili u druga veća mesta, izgovarajući se na neke speci-
jalne dužnosti. Kada je bila evakuacija Italijanske vojske iz
Gračaca, 5 oficiri su prvi pobegli sa svojim stvarima u Knin. Od-
mah posle ovoga nastalo je rasulo.
8) Kapetan Tomašević 6 bio je odličan. Vrlo pošten. Njegova
brigada je bila odlična. Verovao je ljudima, zbog čega je i stra-
dao. Starao se da sve ranije greške ispravi, ali nije mogao da
uspe. Trudio se je mnogo.
9) Za vreone borbe neki oficir sedeo je u kancelariji i pi-
sao je izjašnjenja potčinjenima.
10) Starešine sede stalno u žici, a ne idu u borbu.
11) Za vreme napada partizana meštani se nisu borili, već
su sedeli po kućama, spavali, a neki jeli i pili po kafanama.
Naše patrole upućene po kućama da isteruju domaće četnike
imale su u ovome velike muke, jer niko nije hteo da ide dok
nije upotrebljena sila.
12) Bukov Vrh, 7 Gradina 8 pali su bez puške, jer su Kosov-
9
ci izdali. Njih 95 nedostaje, jer su svi prišli partizanima. Na
Bukov Vrh svakoga dana nosila se voda za četnike. Međutim
14. I. javili su isti da im voda nije potrebna. Ovo nas dovodi u
sumnju, da je ova tačka možda još u toku dana predata parti-
zanima. Na ovoj tačci ostavljeno je partizanima sve naoružanje
(2 p. m., 2 m, 1 bacač). Po svemu izgleda da su četnici Kosovske
brigade i brigade »Vožda Karađorđa« i ranije imali veze sa
partizanima.
13) Na k. 616 (Duks) bilo je kao i na Bukovom Vrhu. Neki
četnici su napustili ovu tačku imajući pri sebi pušku i 135 me-
taka.
5
Reč je o predislokaciji i t a l i j a n s k i h jedinica pred č e t v r t u n e p r i -
jateljsku ofanzivu.
' Mihajlo.
5
Odnosi se na č e t n i k e iz K o s o v s k e brigade.

6 Zbornik, tom XIV, knj. 2 81

U našu braću četnike Dalmatince i Ličane razočarali smo se
i izgubili smo poverenje u njih. Vidimo da se i sami mnogo ne
trude za svoju slobodu. Radi ovoga molimo Vas da nas više ne
razdvajate i da od sada naša cela grupa bude na jednom mestu,
bilo za vreme operacija ili odmora i čekanja na ove. U borbu sa
drugima ne želimo da idemo, jer se bojimo ponovnih izdaja.
Od Ličana jedino imamo poverenje u Vučipoljce, čiji je
komandir Dušan Kesić.10 Oni su odlični i uvek su na položaju.
Brigada 11 »Gavrila Principa« odlična je i u n j u imamo puno
poverenje i sa njom hoćemo rado da sarađujemo.
Ovdašnju klimu mnogi ne podnose, pa se često i razbolje-
vaju. Voda je isto tako slaba. Živimo pod teškim higijenskim
uslovima, ali se izdržava jer se nadamo da ćemo uskoro svr-
šiti posao i otići kućama. Veša nemamo i to nam je najgore.
Još jednom Vas molimo da nas prikupite zajedno.

Prednju izjavu sastavili su komandanti bataljona i koman-
diri četa, potpisali je i predali mi je. Dostavljam je s molbom na
uviđaj. Sporazumno sa Italijanskim komandantom prikupiću
sve svoje jedinice u reonu Knina (van žice).

18. I. 1943. god.
Gračac
Komandant, Major
P. Baćović

10
Kesić je bio komandir Vučepoljske čete u sastavu brigade »Vožd
Karađorđe«. Ta četa zvala se »-četa gorskih vukova«.
" Brigada je formirana od izbeglica iz zapadne Bosne.

82

BR. 15.
NAREĐENJE KOMANDE OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČ-
NE BOSNE I HERCEGOVINE OD 18. JANUARA 1943. KO-
MANDANTU NEVESINJSKE BRIGADE ZA NAPAD NA SNA-
GE NOVJ KOD SELA RIĐANE 1

Komanda operativnih jed. 2
Str. Pov. O. Br. 3,
18. januara 1943 g.
Knin.
Na ličnost!

Komandantu Nevesinjske četničke brigade. —

Danas 18. ov. mes. u 8 časova 30 min. dobio sam obavešte-
n j e da su partizani napali i zapalili s. Riđane u dolini Kosovo. 3
Da je jedinica koja je držala položaj 4 kod crkve u Riđane
napustila svoj položaj 17. ov. mes. u mrak. Da li je za ovo bilo
naređenja ili nije nemam još podataka. Da su same jedinice
meštana ostale na položaju, koji su i one, kako mi izgleda, na-
pustile bez razloga i bez stvarne potrebe.
Pri dolasku u dolinu Kosovo naišao sam četnike i sta-
rešine kod crkve kako ravnodušno posmatraju paljevinu sela
i potpuno nezainteresovane za sve što se oko n j i h zbiva.
Pri šturim podacima koje sam dobio na licu mesta, izdao
sam naređenje da se sve jedinice u dolini Kosovo stave pod
komandu kapetana g. Mijovića 5 i da se najhitnije uspostavi
front prema komunistima.
Hitno sam uputio iz Knina vozovima pojačanje jedinicama
u Kosovu.
U cilju uspostavljanja potpunog reda i preduzimanja hitne
akcije protivu komunista u dolini Kosovo,

1
Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 172,
reg. br. 13/1 (BH-V-2104/2).
2
Odnosi se na Komandu operativnih jedinica istočne Bosne i Her-
cegovine.
3 1 4
Napad na s. Riđane, gde su se nalazili delovi Nevesinjske čet-
ničke brigade i Riđanska četa, izvršile su 17. januara 1943. jedinice 3. dal-
matinske NOU brigade i Kninski bataljon. Opširnije o tome vidi dok.
br. 18; tom V, knj. 11, dok. br. 83.
5
Novak.


83

NAREĐUJEM:

1) Da kapetan g. Mijović hitno prikupi svoju brigadu.
2) Da poručnik g. Koprivica 6 hitno prikupi u jednu grupu
svoju brigadu i da se stavi pod komandu kapetana g. Sremca. 7
3) Da se kapetan g. Janičić 8 sa svojim ljudstvom hitno stavi
pod komandu kapetana g. Mijovića po već izdatim upustvima.
Na slučaj da n e m a potrebe za ljudstvo kapetan g. Janičić će se
prvim vozom sa svojim ljudstvom vratiti u Golubić.
4) Da kapetan g. Mijović najhitnije prikupi svo ljudstvo u
Dolini Kosova kako je izneto pod 1, 2 i 3 ovog naređenja i da po
hitno proučenoj situaciji stvori plan za kontraakciju protivu
komunista u Riđane, sa težnjom potpunog njihovog uništenja. 9
Na slučaj da su njihove snage velike, što je malo verovatno,
težiti da se iste odbace ka Kozjaku, ili Grabovici.
Posada Kaldrme, ako je potrebno, ulazi u sastav kapetana
g. Mijovića kao i sva pojačanja u bornim kolima i specijalnim
ljudstvom koje je pristiglo u vremenu upućivanja bornih kola.
Pri ovome težiti da se opkoljavanje komunista izvrši prav-
cem: Kaldrma—Kekić—Mi jako vac—sev. ivica Riđana, i prav-
cem: Podvornice—Rađa—Strinić—j. i. ivica Riđana.
Na slučaj da se situacija bude izmenila do prijema ovog
naređenja postupiti najbolje što se može prema vladajućim pri-
likama.
Po izvršenom uništenju, ili progonjenju komunista, posesti
najpovoljnije položaje, koji se sa sigurnošću mogu održati.
Kod svih jedinica zavesti najstrožu pripravnost.
SVE STAREŠINE DANONOĆNO MORAJU BITI SA SVOJIM JE-
DINICAMA I NI PO KAKVIM POSLOVIMA I NI SA KAKVIM IZGO-
VOROM NE SMEJU DA N A P U Š T A J U SVOJE JEDINICE.
TELEFONSKI MI JE NAREĐENO OD MAJORA G. BACOVlCA
K O M A N D A N T A OPERATIVNIH JEDINICA, DA LIŠIM SLOBODE
SVAKOG STARESINU KOJI B U D E MA I ZA NAJKRAĆE VREME N A -
PUSTIO SVOJU JEDINICU BEZ NAREĐENJA!
SKRECEM P A Ž N J U SVIMA S T A R E S l N A M A DA SE KOD JEDI-
NICA ZAVEDE NAJVEĆA MOGUĆA DISCIPLINA I RED.

Po završetku akcije dostaviti mi najhitnije iscrpan izveštaj
o svemu radu od 17 ov. mes. do konačnog uspostavljanja reda. 10

6
Mihailo, tada komandant Nevesinjske brigade.
7
Jovan, tada pomoćnik komandanta Kosovske brigade.
8
Ivan. U toj situaciji bio je komandant kombinovanih četničkih
jedinica u Kosovu (delovi četnika iz Hercegovine i delovi Dinarske čet-
ničke divizije).
' 1 10 Vidi dok. br. 16.

84

Sve krivce komandant Kosovskih jedinica kapetan g. Mi-
jović će optužiti i dostaviti mi optužbu na preki vojni sud.11

Dostavljeno:
Svima komandantima brigada u:
Kosovu, Golubiću, Plavnu
i Strmici. 12
Zastupa komandanta, kapetan I kl.
Aleksa Drašković13

BR. 16
IZVEŠTAJ KOMANDANTA NEVESINJSKE BRIGADE OD 19.
JANUARA 1943. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA
ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBAMA PROTIV
JEDINICA NOVJ KOD SELA RIĐANE 1

STAB
NEVESINJSKE BRIGADE
Pov. br. SI.
19. januar 1943. god.
KOSOVO2

Izveštaj o borbi na
dan 17. ov. mes.

KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA
1ST. BOSNE I HERCEGOVINE
Na dan 17 ov. mes. u 20,10 čas. Komunisti su bacili jednu
crvenu raketlu iznad Riđana u pravcu Orlića, a potom su otpo-
11
P r e m a naredbi komandanta kombinovanih trupa od 19. januara
1943. za predsednika prekog vojnog suda određen je kap. I kl. Novak
Mijović. U naredbi se kaže da sud izriče samo smrtnu kaznu (Arhiv
VII, Ca, k. 172, reg. br. 14/1).
12
U to vreme su četnici hercegovačkih jedinica bili raspoređeni i
to: u Kosovu Trebinjska, Ljubinjska, Bilećka i Nevesinjska brigada, u
Golubiću Gatačka brigada, u Plavnu Rogatička brigada (u toku 21. ja-
nuara 1943. premeštena u Topolje) i u Strmici Stolački bataljon (21.
januara 1943. premešten u Vrbnik).
13
Drašković je bio pomoćnik komandanta operativnih jedinica is-
točne Bosne i Hercegovine. Devetog maja 1943. određen za komandanta
Drinskog korpusa.
1
Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 201,
reg. br. 17/7 (BH-V-8807).
2
Odnosi se na Kosovo kod Drniša.

85

celi sa napadom, na ćelom frontu od Orlića do Riđana i sela
Rade. 3 Raspored moje brigade bio je sledeći: Jedna četa je bila
na položaju kod r. kat. Crkve, dve čete su bile na položaju kod
sela Zverinca 4 — prema Orliću, a tri čete u donjem selu Riđanu
kod Crkve Sv. Ilije i na Malom Cukaru. 5 Na desnom krilu u
gornjem selu Riđane bila je četa Riđanskog bataljona. Do 22
časa bila je borba na ćelom frontu, a u 22 časa izvršen je glavni
napad na selo Riđane. Komunisti su tukli položaje sa bacačima
i prvo su se meštanske čete (Riđanska) povukle sa desnog krila
sa svoga položaja, te kako je mojim četama bio ugrožen bok
od napada komunista, bili su tučeni jakom vatrom neprijatelj-
skog automatskog oružja i bacača to su se i moje tri čete povukle
na položaj Velikog i malog Kukra 6 (a t.j. u dolini oko 500 me-
tara) i tu su se zadržale i sprečile dalje nadiranje Komunista
prema selu Zverincu. Kako je meštanska (Riđanska) četa napus-
tila selo Gornje Riđane to su Komunisti isto popalili, a takođe
su popalili donje selo koje su držale moje čete. Moj zastupnik
potporučnik Sipovac 7 je otišao na položaj kod 1 bataljona i iz-
vršio je raspored četa za odbranu. Borba se produžila sve do
ujutro 18 ov. mes. do 6 čas. Na dan 17 ov. mes. ja sam otišao
u Knin da tražim municiju od talijana 8 i da se javim lekaru radi
previjanja noge koju sam stukao za vreme borbe sa Komunisti-
ma na dan 6. ov. mes. a rana se počela gnojiti. Pomenute noći ja
sam noćio u Kninu i ujutro oko 5,30 čas. su me probudili i sa-
opštili mi da je borba u Kosovskoj dolini. Ja sam odmah našao
kapetana Ciganovića 9 da traži od talijana municiju i pojačanje,
a potom sam produžio sa vozom za Kosovo. Na Kosovo sam do-
šao ujutro oko 6,30 časova i nije bilo u to vreme nikakve borbe.
Posle jednog časa vremena došao je sa automobilom na Kosovo
i kapetan Drašković, te smo sa njime razgovarali i rekli mu ceo
tok događaja na Kosovu. U tome momentu su došli neki meštani
i javili da partizani nadiru prema Kosovskoj Crkvi i da su već
zauzeli Mali i veliki Kukor, našto je kapetan Drašković 10 rekao
da se jedinice stave pod Komandu najstarijeg (u to vreme ka-
petana Sremca) a on će doći u pomoć sa Talijanima i otišao je.
Ja sam odmah krenuo sa brigadom u napad i sa jednim bataljo-
nom sam zauzeo mali i veliki Kufaor i na istima nisam našao ni

3
Napad su vršile jedinice Treće dalmatinske NOU brigade i Knin-
ski bataljon. Vidi dok. br. 15.
4
Selo Zverinac na karti 1 : 100.000 nije pronađeno.
5
Verovatno je u pitanju Kukar.
6
Vidi dok. br. 14.
7
Veljko.
8
Delovi divizije »Sasari«
9
Svetozar. U to vreme je bio četnički komandant Knina.
10
Aleksa.

86

jednoga partizana, niti je na mene opaljen ijedan metak. Drugi
bataljon sam poslao preko sela Markovca sa pravcem napada
padine Kozjaka — s. Štitkovo, a sa prvim bataljonom saim krenuo
napred ka crkvi Sv. Ilije i tu sam tek dobio vatru od partizan-
skih jedinica, sa položaja iznad Crkve. U to vreme sam video
da su došli Talijani sa vojskom i bornim kolima u Kosovo (že-
lez. stanicu) te sam odmah rekao kapetanu Alfireviću 11 da ide
uhvatiti vezu sa Talijanima, te da nam daju malo municije i dva
bacača, a njihove trupe da nam netrebaju. Kada je moj prvi
bataljon došao partizanima bočno do s. Markovca, onda su se
oni povukli sa položaja iznad Crkve Sv. Ilija i tako sam nasta-
vio gonjenje do iznad sela Gornji Riđani, gde sam dobio mitra-
ljesku vatru sa padina Kozjaka. Ja sam se tu zadržao nadajući
se da će kapetan Alfirević doći sa municijom i bacačem ali po-
što on nije došao, to nisam mogao preduzeti dalji napad na selo
Štitkovo, već sam se sa ljudstvom povukao na stare položaje.
Snage partizanske u selu Štitkovu su jedan bataljon, a na padi-
nama Kozjaka dva bataljona, ukupno tri bataljona, koji su for-
mirani u Dalmatinsku brigadu. 12 U s. Polači i Kijevu nijesam
mogao proventi kolike su partizanske snage. Među meštanima
ima partizana i njihovih simpatizera, te ih stalno obaveštavaju
0 našim snagama i rasporedu. Na Božić je Komandant moga
1 bataljona dao jednom siromašnom seljaku 16 komada malih
hlebčića i u isto veče kada je otpočela borba sa partizanima, oni
su dovikivali »O Nikola j . . . m13 ti 16 lebova koje si primio od
petokolonaša«. Koliko sam mogao ustanoviti povlačenje moje
dve čete, bilo je iz sledećih razloga: što su meštani t.j. njihova
četa prvi napustili svoje selo i nisu hteli da se zadrže ni na po-
ložajima mojih četa. Bacači partizanski su jako tukli položaje
jedinica. Talijanska artilerija iz Knina je ispalila nekoliko gra-
nata kod sela Markovca, te ljudstvo nije znalo čija to artilerija
dejstvuje. Ljudstvo je bilo sa malom količinom municije.
Ljudstvo moje Brigade je iznureno, čekajući na položajima
20 dana i vodeći skoro svake noći borbu sa Komunistima, a uz
to su slabe smeštajne prilike i ni u jednoj zgradi gde stanuje
ljudstvo nema peći.
Napominjem, da je cela Riđanska četa noću 18 ov. mes.
bila se razišla po raznim kućama i selima, te nijedan borac u
slučaju napada nebi bio u borbi. Pitao sam za ovo njihovog Ko-
mandanta bataljona, a on mi je odgovorio »pa u slučaju borbe
ja mislim da će oni doći« našto sam mu ja tražio da mi dade

" Vojmil.
12
Odnosi se na 3. dalmatinsku NOU brigadu.
13
Tačke u originalu.

87

četiri puškomitraljeza od ljudi njegove čete, da ne leže, a ljud-
stvo i ako ne dođe na položaj ali ni to nisam dobio.
»S VEROM U BOGA ZA K R A L J A I OTADŽBINU«
KOMANDANT,
pešadijski potporučnik,
M.K.14

BR. 17
NAREĐENJE KOMANDANTA 2. RAVNOGORSKOG KORPU-
SA KOMANDANTU CACANSKE BRIGADE ZA EFIKASNIJU
BORBU PROTIV ČAČANSKOG NOP ODREDA; O ODNOSU
ČETNIKA PREMA NEMCIMA I IZVEŠTAJ KOMANDANTA
CACANSKE BRIGADE OD 21. JANUARA 1943. U VEZI TO-
GA NAREĐENJA 1
KOMANDA
II RAVNOGORSKOG KORPUSA
Jugoslovenske vojske u otadžbini
O. Br. 31
18 januara 1943 godine
P o l o ž a j

KOMANDANTU CACANSKE BRIGADE 2
Gospodin Ministar vojske, mornarice i vazduhoplovstva i
Načelnik Štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadž-
bini dostavio je sledeće telegrame koji se tiču tog komandanta
i to:
1. — Broj depeše 2047 od 10. XII 1942. g.
»Javljaju mi da u srezu Trnavskom ima komunista. 3 Pre-
duzeti najenergičnije njihovo uništavanje bez milosti. Poruč-
nik Ristović 4 imao je dovoljno vremena od 30 novembra 1941
g.5 kada je primio ovlašćenje za srez Trnavski, da komuniste
sve do sada uništi, jer mu je to prvi i najglavniji zadatak bio.
Drugo ništa nije imao da radi više od godinu dana, pa ni to
14
Mihailo Koprivica.
1
Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 24, reg.
br. 9/2 (S-V-700). Original je mestimično oštećen.
2
Brigada se do januara 1943. zvala Trnavska.
3
Tada je na tom području dejstvovao Čačanski NOP odred »Dra-
giša Mišović«.
4
Milorad (pseudonim Šnajder).
5
Toga dana je Draža Mihailović održao sastanak sa grupom ofi-
cira. Na sastanku je odlučeno da se u pojedine srezove i krajeve upute
oficiri, radi organizacije četničkih jedinica i borbe protiv partizana. Tad
je, takođe, donesena odluka o legalizaciji pojedinih četničkih odreda
(vidi knj. 1, dok. br. 209).

88

nije uradio. Saopštite mu i kontrolišite ga u radu o tome pa me
povremeno iz vesta va j te.6 — Čiča7.«
2. — »Kod Ristovića se nalazi poručnik Purić 8 koji je do-
bio naređenje da ide kod Račića.9 Zašto ne izvršava naređenje
— Ciča«.
3. — Br. 2194. —
»Ristović po primljenom izveštaju predao Nemcima iz sre-
za Trnavskog 108 pušaka. 10 Posle toga ostalo u srezu svega de-
setak pušaka. Izvestite da li je to istina i zašto je to učinjeno?
— Čiča«.
Dostavljajući prednje radiograme G. Ministra, —
NAREĐUJEM:
Da komandant brigade nastane svim raspoloživim sredstvi-
ma ugu[šiti] [pok]ret partizanski i njihov rad koji se zaista ose-
ća u srezu [Trnavskjom. O svemu što je preduzeto i o postignu-
tim rezultatima podnosi [ti] izveštaj što pre ovoj komandi da bi
se mogao podnositi izveštaj na nadležno mesto.
Po tač. 2 ovog naređenja raspraviću usmeno sa komandan-
tom brigade.
Po tač. 3 ovog naređenja podneti mi izveštaj obratnom po-
štom, da li su ma kakve puške Nemci pokupili iz sreza Trnav-
skog bilo da su pokupili od legalnih četnika ili da su našli skri-
veno oružje, kao i broj pušaka koji su Nemci oduzeli.

Komandant
poručnik Predrag Raković
M.P.11
Stab
Čačanske brigade
Jugoslovenske vojske u Otadžbini
O. Br. 4./
21. januara 1943. godine
Položaj.
6
U izveštaju komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 25. decembra
1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji na teritoriji korpusa,
pored ostalog se kaže: »-Poručniku Ristoviću sam naredio po vašoj de-
peši da počne čišćenje i on je preduzeo zaista sistematski da ih utama-
njuje.« Vidi Cačanski kraj u narodnooslobodilačkoj borbi 1941—19j4«
— Hronologija događaja (dalje: Čačak u NOB-i 1941—1944), str. 238.
7
Draža Mihailović.
' Verovato Mihailo Mika.
9
Dragoslav.
10
O saradnji četnika 2. ravnogorskog korpusa sa nemačkim okupa-
cionim jedinicama vidi dok. br. 67.
11
Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini —
Gorski štab br. 53«.

89

KOMANDANTU II. RAVNOGORSKOG KORPUSA. —

Prema p r e d n j e m traženju komandanta II Ravnogorskog korpu-
sa, izveštavam u sledećem:
1. — Komunista je bilo u srezu Trnavskom a verovatno
će ih u buduće biti. Važno je danas da se njihova propaganda
svede na što m a n j u meru. U tome cilju započet je daleko-sežan
rad i energično čišćenje. Ova komanda neće podnositi pismen
izveštaj (iz razloga opreze) sve šta je u tom pravcu učinjeno i šta
je sve u programu. Ipak mogu izvestiti komandanta da bude
apsolutno spokojan: komunisti će biti apsolutno uništeni.
Kada komandant bude obilazio ovu komandu na licu me-
sta dobiće usmen izveštaj.
2. — U vezi tačke 2. molim komandanta da po svaku cenu
poradi kod Gospodina Ministra da se poručnik g. Purić raspore-
di ponovo u ovu komandu; a iz razloga navedenih u prednjoj
tačci.
Nacionalna linija ove brigade mnogo bi izgubila ako bi po-
ručnik g. Purić morao da napusti ovu komandu.
3. — Na tačku 3. odgovaram u sledećem:
a. — Jedan deo oružja sa teritorije ove komande a koji
je bio legalan zaista je predan okupatorskim vlastima ali po
naređenju potpisatog da bi se izbegle represalije koje je okupa-
tor mogao da izvrši nad stanovništvom sreza.
b. — Reći da ovaj srez nema više nego samo 8 pušaka
predstavlja najobičniju intrigu o kojoj ovaj komandant neće da
vodi računa.
v. — Na teritoriji ove komande neprijatelj nije nigde pro-
našao oružje u masi. Ne tvrdim ali koliko znam pronađena je
samo jedna puška u roku 4. meseca.
4. — Inače stanje u srezu je vrlo zadovoljavajuće ako ne
čak i vrlo dobro. Radi se punom parom na uređenju i preure-
đenju pojedinih odnosa.
5. •— Ova komanda stoji u direktnoj vezi sa Gospodinom
Ministrom preko stanice Dragačevske brigade. ,2 Ipak molim ko-
mandanta da se sva naređenja koja stižu u ovu komandu ipak
ponove preko te komande radi kontrole.
6. — Kurirska veza održavaće se preko usmeno određene
stanice, i privatnim pismom određene.
7. — Naređenje O. Br. 30. primljeno.
KOMANDANT, poručnik
M P.13 Ristović Milorad
12
Brigada je iz sastava 1. ravnogorskog korpusa.
13
Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini —
Gorski štab br. 16«.

90

BR. 18
NAREĐENJE KOMANDANTA LIMSKO-SANDŽAČKIH ČET-
NIČKIH ODREDA OD 22. JANUARA 1943. POTClNJENIM
KOMANDANTIMA ZA FORMIRANJE I UPUĆIVANJE JEDI-
NICA U ZAPADNU BOSNU RADI BORBE PROTIV NOVJ1

Najhitnije na ličnost
ŠTAB
LIMSKO-SANDZAC. CETNIČ. ODREDA
Str. Pov. Br. 88
22 januara 1943 god. u 11,15 časova
Položaj

KOMANDANTU 2 majoru Veskoviću Andriji 3

Da bi se uništili poslednji ostaci komunističkih bandi, ko-
je su privremeno našle sklonište u jednome delu Bosne Vr-
hovna komanda naredila je, da se za tu akciju upute sa teri-
torije ove komande 3000 četnika. 4

U cilju izvršenja prednjeg, —

NAREĐUJEM:

1) Sastav štaba operativnih jedinica Limsko-Sandžač. čet-
ničkih odreda u Bosni.
a) Komandant biće vazduhoplovni m a j o r Vesković An-
drija;
b) Pomoćnik komandanta, m a j o r Kasalović Zdravko;
v) Načelnik štaba, kapetan I klase Zečević Vidak;
g) Ađutant, poručnik Medenica Branko;
d) Intendanti: poručnici Cvorović Miloš, Zečević Simo i
Vlahović Prvoslav;
đ) Pomoćno osoblje kod intendanta: pekarski narednik
vodnik Raičević Petar i narednik Anđić Milisav;
e) Lekar: dr. Šoškić Vukman i pomoćno osoblje-saniteti:
sanitetski narednici: Popović Radomir, Vešović Radomir i No-
vović Mihailo;
1
Original (pisan na mašini, ćirilicom, umnožen na šapirografu) u
Arhivu VII, Ca, k. 132, reg. br. 16/3 (CG-V-70/1).
2
Dalji deo rečenice dopisan je zelenim mastilom, ćirilicom.
3
Vesković je bio komandant Komskog korpusa. Poginuo je juna
1943. boreći se protiv jedinica NOVJ.
4
Vidi dok. br. 1, 5, 6 i 25.

91

ž) Komandant će svoju ličnu p r a t n j u odrediti iz sastava
potčinjenih mu jedinica;

B) SASTAV I ODREDA:
1) Stab:
— Komandant kapetan II klase Lalić Aleksa, 5
— Ađutant, odrediće ga komandant iz sastava brigada.
2) Beranska brigada:
3) Andrijevačka brigada:
SASTAV BRIGADA:

a) Beranska: formiraće se sa teritorije sreza Beranskog
u jačini od 300 četnika. Brigadu sačinjavaju 2 bataljona od
po 150 četnika, a bataljon od 3 čete od po 50 četnika.

SASTAV :
— Komandant brigade, poručnik Ćeranić Milija,
— Ađutant: odrediće ga iz sastava potčinjenih bataljona.
— Komandanti bataljona: poručnici Trifunović Nikola i
Bojičić Todor;
— Komandiri četa: potporučnik Joksimović Petar, poruč-
nik Butrić Golub, Bogavac Vukota, Marsenić Mihailo, Milova-
nović Radosav i narednik Femić Milan.

LJUDSTVO : daće:
— Aktivni bataljon 150 četnika;
— Brzavski bataljon 30 četnika;
— Gor.[njo] seljski 30 četnika;
— Manastirski bataljon 40 četnika;
— Budimski bataljon 20 četnika;
— Ržanički bataljon 30 četnika:
Svega 380 četnika
ORUŽJE :
1 mitraljez (daje sreski komandant);
1 puškomitraljez (daje 3 četa aktivnog bataljona);
SVAKI STRELAC PUŠKU OBAVEZNO.
b) Andrijevačka brigada: formiraće se sa teritorije sreza
Andrijevačkog u jačini od 300 četnika. Brigadu sačinjavaju 2
bataljona od po 150 četnika, a bataljon po 3 čete po 50 četnika.
Aleksandar, komandant 2. andrijevičke brigade Komskog kor-
pusa.

92

SASTAV :

— Komandant brigade poručnik Bojović Vukašin;
— Adutant, odrediće ga iz sastava potčinjenih bataljona;
— Komandanti bataljona: poručnici Marjanović Miloš i
kapetan II klase Vučelić Marko;
— Komandiri četa: poručnici Dujović Dragiša, potporuč-
nici Ivanović Vojislav, poručnik Račić Marko, narednik vod-
nik Anić Ivan, potporučnik Martinović Aleksandar i narednik
Delitić Simo.

LJUDSTVO: daće

— Aktivni bataljon 200 četnika;
— Ljevoreč.[ki] bataljon 40 četnika;
— Kraljski bataljon 40 četnika;
— Trebački bataljon 10 četnika;
— I Andrijevač[ki] bataljon 10 četnika;
— II Andrijevački bataljon 10 četnika:
Svega 300 četnika

ORUŽJE:

— 4 puškoimitraljeza (daje 2 Kraljski bataljon od kojih 1
četa Ljuba Račića i 2 Ljevorečki bataljon).

SVAKI STRELAC PUŠKU OBAVEZNO.

V) SASTAV II ODREDA.

1) Stab:

— Komandant kapetan I klase Radović Gavrilo;
— Adutant, odrediće komandant iz sastava brigade.
2) Bjelopoljska brigada:
3) Kolašinska brigada.
b) Bjelopoljska brigada: formiraće se sa teritorije sreza
Bjelopoljskog u jačini od 230 četnika. Brigadu sačinjavaju 2
bataljona od po 115 četnika, a bataljone od po 2 čete, jedna
od 60 i druga od 55 četnika.

SASTAV:

— Komandant brigade poručnik Šoškić Aleksandar;
— Adutant, odrediće ga iz sastava potčinjenih bataljona;

93

— Komandanti bataljona: poručnik Sćepanović Vlado i poruč. — Ravnorečki . Peković Panto. — Komandiri četa: poručnik Vojinović Vojin. potporučnik Peković Uglješa. potporuč- nik Tomović Đorđije. a bataljoni od po 3 čete od po 50 četnika. Brigadu sačinjavaju 3 bataljona od po 150 četnika. činov. SASTAV: — Komandant brigade. — Komandanti bataljona: pešadiski poručnik Suković Jo- vo. — Mojkovački „ 40 četnika. potporučnik Damjanović Radoje i narednik Krgović Radisav LJUDSTVO: daće — Aktivni bataljon 100 četnika — Sahovićski „ 40 četnika. niži voj. — Komandiri četa: poručnik Vuksanović Đuro. ORUŽJE: — 1 mitraljez (daje ga aktivni bataljon) — 2 puškomitraljeza (daje ih aktavni bataljon) — 1 bacač (daje ga aktivni bataljon) SVAKI STRELAC PUŠKU OBAVEZNO. — Ađutant. podnared- nik Colović Vojin. odrediće ga komandant iz sastava potčinjenih bataljona. podnarednik Dulović Mašan. IV kl. LJUDSTVO: daće — Aktivni bataljon 150 četnika — Poljski bataljon 50 četnika 94 . vodnik III klase Radović Jagoš.. — Pavinopoljski „ 20 četnika. v) Kolašinska brigada: formiraće se iz sreza Kolašinskog u jačini od 450 četnika. 30 četnika: Svega 230 četnika. potporučnik Tapušković Ljubo. Kovijanić Đuro i poručnik Novaković Marjan. narednik Kovijanić Petar i poručnik Mi- jatović Miladin. kapetan II klase Radović Radule.

g) I Durmitorska: formiraće se sa teritorije sreza Dur- mitorskog u jačini od 350 četnika. U ovaj broj odrediti 40 stalnih četnika koji će sobom poneti svu dobivenu spremu. Brigadu sačinjavaju 2 ba- taljona od po 175 četn. Ljudstvo — sa teritorije I Durmitorske brigade određuje lično komandant kapetan Bojović Nikola. — Komandant kapetan II klase Ružić Ivan. odrediće ga komandant iz sastava potčinje- nih bataljona. Broj predviđenih stalnih četnika nesme izostati. — Adutant odrediće ga komandant iz sastava brigada. a baitaljoni po 3 čete: 2 čete od po 60 četnika i jedna četa od 55 četnika. 95 . ORUŽJE: 2 puškomitraljeza (daje komandant I Durmit. Komandante bataljona i komandire četa odrediće koman- dant I Durmitorske brigade kapetan Bojović Nikola. 2) I Durmitorska brigada. SASTAV: — Komandant brigade kapetan I klase Corović Momčilo. G) SASTAV III ODREDA: 1) Stab. — Lipovski „ 30 četnika — Donjomorački „ 70 četnika —• Gornjomorački 50 četnika — Kolašinsko-račinski 50 četnika — Rovački 50 četnika Svega 450 četnika ORUŽJE: — 2 mitraljeza (daje komandant Kolašinske brigade) — 7 puškomitraljeza (ko će dati odrediće komandant bri- gade) SVAKI STRELAC PUŠKU OBAVEZNO. brigade ka- petan Bojović Nikola. — Adutant. 3) II Durmitorska brigada.

SVAKI STRELAC PUŠKU OBAVEZNO. d) II Durmitorska brigada: formiraće se sa teritorije sreza Savničkog u jačini od 400 četnika. Brigadu sačinjavaju 2 ba- taljona od po 200 četnika. Pored posluge koja se d a j e na oruđima (bacačima i mitraljezima) predviđenim u p r e d n j e m naređenju. 2) Za poslugu na mitraljezima i bacačima odrediti i spe- cijaliste iz sastava pratećih četa. v) Prateća četa 3 aktivnog bataljona. Ovi specijalisti ne ulaze u broj predviden za čete. koji će sobom poneti svu dobivenu spremu.) SVAKI STRELAC PUŠKU OBAVEZNO. Istu čuvati najsavesnije. — Za 1 (jedan) mitraljez. Za svaki izgubljeni metak prema dotičnom upotrebiti najstro- žije kazne. odrediće ga iz sastava potčinjenih bataljona. aktivnih bataljona ili iz šta- bova sreskih komandi. •— Ađutant. 96 . — Komandante bataljona i komandire četa odrediće ko- mandant II Durmitorske brigade kapetan Ružić Ivan. U ovaj broj odrediti 60 čet. OPŠTE ODREDBE: 1) Municija: dobiće se na terenu. b) Prateća četa 2 aktivnog bataljona. Ovo saopštiti vojnicima pred strojem. SASTAV: — Komandant brigade kapetan I klase Pejović Mitar. — Za 2 (dva) bacača i — Za 2 (dva) mitraljeza. a bataljoni po 4 čete od po 50 čet- nika. LJUDSTVO: — Sa teritorije II Durmitorske brigade odrediće lično komandant kapetan Ružić Ivan. ORUŽJE: 2 puškomitraljeza (daje komandant II Durmitorske bri- gade kapetan Ružić Ivan. i — Za jedan mitraljez. Broj odredenih stalnih četnika nesme izo- stati. odrediće još: a) Prateća četa 1 aktivnog bataljona: — Za dva bacača. — Za 3 (tri) bacača.

Za četnike koji se mobilišu u Kolašinu pre putovanja. toplo zimsko odelo. 3) Broj predviđen za čete dopunjavaju vodnici. torbicu. 8) Zabranjena upotreba k o n j a : u cilju održavanja morala i discipline kod t r u p a zabranjeno je svima bez razlike. koji će se saopštiti na koncentracionoj prostoriji. 2 para ča- rapa. 6) Oprema: svaki četnik ima da ponese sa sobom: šinjel. odrediti grla iz pratećih četa. 7 Zbornik. naročito porciju i kašiku. tom XIV. komandant I i II Durmitor- ske brigade snabdeće hranom za po tri dana. koje d a j e pojedine jedinice. Za četnike koji vrše pokret do Nikšića peške. pribor za jelo. municije i sani- tetskog materijala. 5) Do dolaska u Kolašin. 2 97 . kapuljaču ili šal za glavu. izdaće se h r a n a za p u t u Kolašin. 10) Sve četničke zastave poneti sa sobom. fizički jako izdržljivo i mlađih godišta. odnosno Savnik. knj. Dalja ishrana u toku pokreta i u borbi vršiće se prema planu. 7) Izbor ljudstva: ljudstvo mora biti nacionalno ispravno. kako starešinama tako i ostalima upotreba jahaćih ili tovannih ko- n j a preko određenog broja za nošenje oružja. br. za izvršenje koristiti određeno starešinsko osoblje. zimski veš. a ukoliko se sa ovim ne raspolaže. ruka- vice. Vidi dok. Pošto će se prevoz od Kolašina do mesta iskrcavanja vr- šiti automobilima i železnicom 6 . Nagoveštavam da l j u d - stvo mora biti u svakom pogledu odabrano. Prilikom ovog formiranja zahtevati od potčinjenih najveću strogost i disciplinu. 1. za ovaj prenos rekvirirati grla od n a j - bližih seljaka. četnici će se snabdeti sa hranom. 11) Pošto će se prevoz ljudstva iz Kolašina vršiti po eša- lonima to će polazak pojedinih jedinica sa svojih zbornih me- sta za Kolašin biti podešen tako da budu : 6 Misli se na prevoz do Jablanice. 9) Formiranje: f o r m i r a n j e predviđenih jedinica i m a j u iz- vršiti komandanti korpusa uz pripomoć komandanata opera- tivnih brigada i sre&kih komandanata. Ovo saopštiti svima pred strojem. Hranu za dalji prevoz železnicom dobiće u Nikšiću. rezervni p a r veša. Preduzeti propagandu u pozitivnom smislu. Protiv sva- kog onog lica koje bi širilo propagandu protiv izvršenja ovoga naređenja preduzeti najdrastičnije mere. to na prenos oruđa. 1 p a r rezervne obuće. 4) Sanitetske mere: određen lekar blagovremeno će izu- zeti sav sanitetski materijal iz ovoga štaba. dok ostalo starešinsko osoblje ne ulazi u broj predviđen za čete.

14) Napominje se. da se javi što veći broj dobrovoljaca. ostaje na raspoloženje komandantima korpusa odnosno brigada. da će potpisati lično voditi trupe. Ni u k o m slučaju se nesme dovesti m a n j i broj aktivnih četnika. 15) Samostalna četa 3 aktivnog bataljona ne dolazi u ob- zir za pokret u Bosnu. Ove jedinice moraju biti u određeno vreme u Kolašinu. 18) Svaka brigada će sem iznetog brojnog stanja povesti sa sobom još po 5 nenaoružanih ljudi. a) Bjelopoljska i Kolašinska Brigada u Kolašinu 25 ovog meseca do 12 časova (u podne). jer drugi ešalon polazi iz Kolašina 28 ovog meseca u 6 časova izjutra. radi čega polazne tačke odrediti unapred. Sobom poneti određenu spremu. Saopštiti svima starešinama i vojnicima. Naglašavam da se ne upućuju i nedovode dobrovoljci bez oružja već samo sa oružjem. v) Trupe I i II Durmitorske brigade i m a j u biti u Nikšiću neizostavno 27 ovog meseca do 12 časova (u podne). da se predviđeni broj aktivnih četnika po pojedinim brigadama ima apsolutno i odrediti. Organizaciju marša izvršiti tako. kako bi mogle primiti spremu posle podne. koja im je dodeljena. 16) Oružje koje n i j e predviđeno ovim naređenjem. b) Beranska i Andrijevačka brigada u Kolašinu 27 ovog meseca do 12 časova (u podne). koji će obavljati kuvar- sku službu. već ostaje na terenu u Polimlju. a nedozvoliti poje- dinačni dolazak. Ove je- dinice moraju biti u Nikšiću tačno u određeno vreme. 12) Dolazak jedinica sa svojih z:bornih mesta ima biti uskupan pod komandom svojih starešina. 98 . Ovo je neophodno potrebno i s toga prijavljivanje i dolazak ovih do- brovoljaca ne sprečavati. 13) Svi komandanti svaki u svome delokrugu razviće što jaču propagandu. da trupe ne vrše izlišne pokrete. Ove jedinice m o r a j u biti u određeno vreme u Kolašinu jer prvi ešalon polazi iz Kolašina 26 ovog meseca u 6 časova izjutra. Ovi dobrovoljci imaju doći pod ko- mandom određenih komandanata brigada. kao što se je ranije desilo. 17) Svaki strelac da ponese krplje sa sobom.

decembar 1942. 8 KOMANDANT. Izveštaj o nacional- nom radu. I. DOSTAVLJENO: Svima kojima je dostavljeno naređenje Str. 36/6 (CG-V-1315). Sastav i broj jedinica isti je k a o i u ovom naređenju. peš. 132. 1 Original (pisan na mašini. JANUARA 1943. pukovnik 22 januara 1943 god. k. i tako je većina naroda pala kao plen tih i sličnih agitacija. 26. zatekao je narod u takvom raspoloženju. ćirilicom) u Arhivu VII. 3 Odnosi se na ustanak od 13. 7» 99 . Radivoje aktiv. decembra 1942. reg. reg. aprila 1941.v i š e su iste kao i u o v o m naređenju (Arhiv VII. poneće ih sa sobom. major Pav. koje nevaži. 8 Okrugli pečat: » š t a b limskog četničkog odreda — GŠ« (Gorski štab — prim. GOSPODINU MINISTRU VOJSKE. Vreme prikupljanja bilo je predviđeno za 25. 3 7 Odnosi se na naređenje komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 22. MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA. jula 1941. Đurišić BR. Ca. 7 M.). 906/42. br. 2 Komunistički agitatori u narodu živo agitujući bacili su svu krivicu na oficire za pro- past države. i 27. 19) Svi četnici koji su dobili opanke. DRAŽI MlHAILOVlCU O FORMIRANJU ČETNIČKIH JEDINICA I SARADNJI SA ITALIJANSKIM TRUPAMA U BORBI PROTIV NARODNOOSLOBODILAC- KOG POKRETA1 Milošević U. Br. Tim naređenjem bilo je predviđeno da u operacije u zapadnu Bosnu pođe 2000 četnika. 30/2). p. Ca. br. red. godine. Pov. 138. Posle brze kapitulacije Jugoslovenske vojske položaj ofi- cira u Crnoj Gori bio je veoma težak.P. 19 IZVEŠTAJ POTPUKOVNIKA RADIVOJA MILOŠEVlCA OD 22. 2 Reč je o kapitulaciji od 17. Julski ustanak 1941 g. Ostale tačke naređenja m a n j e . k.

Lijeva Rijeka po svom geografskom i istoriskom položaju prema okolnim plemenima: Kućim a. Gori) sazvao zbor od uglednih Lje- vorečana odredio odbor kome sam se stavio na čelu. Držanje Ljevorečana sada je zavisilo od mog stava i moj je položaj tada bio veoma težak. Bratonožićijna. str. Tada kao predsednik zbora u svom dužem govoru izneo sam prošlu. Rovča- nima i Moračanima. Rijeke došla i počela širiti propagandu i vrbovati ljude za komunistički pokret. pošto ona vojnički nije predstavljala ništa. 46—49. 1961. Na osnovu pomenutog naredio sam. a ostali Vašojevići zauzimali su uvek bez razmišljanja stav Lijeve Ri- jeke kao svoje matice. da su ovu posadu noću između 16 i 17 istog napali i ra- zoružali jedna grupa mladića levičarski nastrojenih. da pri- vremeno donosimo odluke n a j h i t n i j e prirode dok Ljevorečane vojnički organizujemo. među kojima se jasno izdvajala jedna grupa oko 60 ljudi ljevičarski nastro- jenih. momentalnu i predstojeću situaciju. 100 . Rijeci. Ljevorečani za- brinuti za svoju sudbinu nalazeći se u ovakvoj neizvesnosti zatražili su od mene kakav bi trebalo da zauzmu stav u pred- stojećim događajima. Uviđajući da je jedini način suprotstaviti se komunističkoj organizaciji jednom ja- kom nacionalnom organizacijom. ne samo za L. 4 Takođe sam saznao da je jedna grupa komunističkih vođa. da je neophodna potreba formiranja jednog jedinstvenog bataljona na nacionalnoj osnovi i da se nesme dozvoliti stvaranje nikakve druge vojničke niti političke orga- nizacije na njegovoj teritoriji. da svako selo izabere svoga predstavnika i da zajedno sa 4 Napad su izveli pripadnici Murinsko-brezojevičkog odreda. Ovde sam predočio svima. to sam odmah zakazao opšti zbor Ljevorečana za 18 jula na brdo Planinicu. Prema postojećem stanju ja sam 16 jula 1941 g. jula izvešten sam. Na zboru 18 jula prisustvovali su skoro većina Ljevorečana. posle čega sam od nacionalista jednoglasno izabrat za komandanta svih Ljevorečana i dobio neograničenu vlast za rešavanje svih sudbonosnih pitanja u predstojećim događajima. 17. Toga dana odložio sam donošenje ma •kakve odluke o Italijansikoj posadi od 8 ljudi koja je bila u L. Rijeci i okolnim plemenima. Opšir- nije: Radovan Lekić: »-Andrijevički srez 1941—1944« Obod — Cetinje. imala je na n j i h presudan uticaj. Rijeku i Vasojeviće nego i za ostala pomenuta plemena. Julska pobuna u staroj Crnoj Gori izazvala je v r e n j e i us- talasala sela u L. sudbonosan i delikatan. (3 dana posle opaljene puške u C. znajući de- likatan položaj L. sve dok jasno ne saznam opštu situaciju o ustanku.

7 Neposredno pred rat je radio na organizaciji četništva u Dalma- ciji. koji će stvoriti dva supro- tna fronta i doći će zbog toga do unutrašnjeg krvoprolića. i izjavio je da u ime komunističke partije protestvuje ovakvoj organizaciji bataljona i komunisti neće dozvoliti da postoji ovaj bataljon na teritoriji C. Lekić: n. Itali- jane i komuniste. Ovom zboru prisustvo- vao je komunistički prvak advokat Mirko Vešović. a kod sebe u štabu zadržao sam đ-štabnog m a j o r a Đorđija La- šića. da se u slu- čaju Arnautskog napada istima suprotstavimo. Na ovo su Ljevorečki nacionalisti energično protestvovali. Gore. boreći se protiv jedinica NOVJ. Na ovom zboru odvojio sam oficire i predočio im. Posle oslobođenja z e m l j e osuđen je na smrt streljanjem. 8 O cilju održavanja i toku rada navedenog narodnog zbora — kon- ferencije vidi: R. oficira. Vešović je dalje rekao da postojanje ovakvog bata- ljona poslužiće drugima plemenima kao primer za organizo- vanje i kod n j i h ovakvih bataljona. da i ako nepostoji država ipak se nesmeju stavljati ni u kakvu drugu organizaciju sem čisto nacionalne ove koju sad osniva- mo. 7 tu sam komunistima uputio najpogrdnije iz- raze i prekinuo sa n j i m a raspravu. Kao aktivni četnik pogi- nuo 1944. 101 . a naročito sam im skrenuo pažnju da je komunistička partija u Jugoslaviji bila zabranjena. kao prvi i jedini organizovan na ovakvoj osnovi. 69—79. za koji sam od Srpskih komandanata pohvaljen. koji neće da se pokori njihovoj komandi i njihovim di- rektivama. 8 Na ovom zboru doneli smo sledeću odluku: 1. Bataljonu sam dao naziv: »Komski odred«. d. da je komunistička partija moćna i da će ova- kav bataljon fizički uništiti. 4 Bivši predsednik lijevoriječke opštine. Na zboru 20 jula na Veruši nisam zadržao organizaciju bataljona od 5 četa kako sam to imao svetskoga rata 5 kada sam ovim bataljonom komandovao kao i prilikom nacional- nog ustanka 1918 god. 2. radi formi- ranja bataljona—određivanja 'komandira četa i vodova. Za komandire četa odredio sam 5 aktivnih i 2 rez. sem ako budu bez naše krivice ubijali i internirali nevine ljude. naročito Aleksa Dujović 6 i profesor Bogić Milošević. Dalje je izjavio. radi toga ako bi docnije za formiranje bataljona doznali Italijani da rečem da sam ga formirao za slučaj napada od Arnaiuta. nego s obzirom na tri neprijatelja: Arnaute. U toku rata aktivno je radio na organizaciji četnika Draže Mihailo- vića. str. Da Italij ani- ma koji nastupaju od Podgorice ne dajemo otpora.oficirima i podoficirima dođu 20 jula na Verušu. palili 5 Prvog svetskog rata. jer bi u tom slučaju pridružili n a m se i Brskućani.. bataljon sam formirao od 7 četa radi lakše pokretljivosti i komandovanja na veoma prostranoj teritoriji.

da pokušam da bi se svi Vasojevići organizovali kao Ljevorečani i da povedem jednu četu kombinovanu iz ba- taljona sa komandirom kapetanom Vidakom Zečevićem. >c 11 . Ota- šem Zečevićem i profesorom Bogićem Miloševićem. Posle obilaska f r o n t a na Brezojevice održao sam konferisanje sa Bojovićem. major Bojović upoznao me je o stanju na frontu. Brezojevice i Veliku. koju sam 23 jula odredio. str. 1. Četu sa kap. 75. 178. ali je već 4. Video sam ujedno i popaljena sela od Arnauta: Pepiće. da izvrše popis ljudstva sa i bez oružja i da mi podnesu izveštaj. 9 22 jula dobio sam depešu od majora Bojovića 10 sa Andri- jevice. Zečevićem ostavio sam na Andrijevicu a ja sa majorom Lašićem i predsednikom opštine Andrijevičke Miletom Maslovarićem otišao da obiđem f r o n t prema Plavu. tj. da je neophodna potreba da mu uputim u pomoć Lje- vorečane. da pođem na Andrijevicu. str. Boke i Sandžaka. Gori a u srezu Andrije- vičkom i Beranskom bile su završene sa Italijanima i otpočele sa Arnautima. napustio tu komandu pod motivacijom da »-još nije vreme« za otvorenu borbu protiv okupatora. 5 Napad na oslobođenu teritoriju sreza andrijevičkog 21. Beograd 1963 (dalje: Oslobodilački rat). Rijeci i uveo sve Ljevorečane pod moju komandu to sam odlučio. Nešto kasnije u tu komandu kooptiran je major Đorđe Lašić. Opširnije o formiranju i zadacima te komande vidi: »Oslobodilač- ki rat naroda Jugoslavije 1941—1945« Vojnoistorijski institut. jer postoji opasnost od Arnauta za celu dolinu Li- ma.kuće i činili razna nasilja. Kako sam bio rešio sva p i t a n j a u L. (Isto. Komandant ovoga fronta rez. i 16 Veličko.11 Pri dolasku na Andrijevicu našao sam komandu nacionalističko oslobodilačkih t r u p a — u stvari komu- nističku. avgusta 1941. jula 1941. K-dirima četa naredio sam. O zboru je izvestio ljude predsednik opštine Andrijevičke Mileta Maslo- varić. radi izlaska iz ovakve situacije. a 25 jula pošao sam sa četom i uzeo sa sobom majora Lašića. knj. 12 Reč je o privremenoj Vrhovnoj komandi nacionalnooslobodilač- kih trupa Crne Gore. str. Beograd 1960. 12 koju nisam priznao i sa kojom sam odbio svaku sa- radnju. gde se nalazilo i 40 vojnika iz mog bataljona sa kapet. Borbe su se razvijale po svoj C. počele su albanske kvislinške vojne formacije i muslimanska milicija 21. Batrić Jovanović: »Crna Gora u NOR i socijalističkoj revoluciji. da se usled očajnog po- ložaja na f r o n t u zakaže zbor sreza Andrijevičkog na Andrije- vicu za 26 jula. Ovo iz razloga što bi naš otpor bio bez uspeha i što bi u svakom pogledu narod bio uništen. 75—85). Vojno delo. U to vreme je bio komandant Sreske vojne k o m a n - de za srez andrijevički. 102 . dan posle ulaska italijanskih trupa u Lijevu Rijeku. jula 1941. Komandant te komande bio je Arso Jovanović. nekim oficirima i pr- vacima sa f r o n t a i doneli smo odluku. a Milovan Đilas je bio lice za vezu sa narodom.

da bi se stavio sa bataljonom protivu Ar- nautskog napada. Da se pošalju dve dele- gacije. koja je kako sam docnije uvideo osujećena iz ličnih ambicija nekih oficira i politčara. unoseći u tim kritičnim momentima svoju ličnu i partisku politiku predla- žući. Da se pošalju delegati da uspostave mir između nas i Plavogusinjana. 1.5 Reč je o konferenciji oficira radi stvaranja tajne oficirske organi- zacije. da će od Vrmoše preko Sirokara i Mokre na- padnuti Arnauti u L. Major Lašić posle ove depeše pošao je i ponudio se majoru Bojoviću da ga primi za načelnika štaba (kako mi je Bojović docnije rekao) i vratio se je u L. 202 —207. Sutra dan sam izvešten tele- fonom sa Andrijevice. br. Jovanović. Majora Lašića ostavio sam po njegovoj želji za kraće vreme na Andrij evicu." Dalje moje zadržavanje na Andrijevici bilo je onemogućeno. 103 . d. a time bi se spasao i otrgao narod iz komuni- stičnih r u k u i ovakve avanture. Organizovao ju je major Đorđe Lašić (vidi knj. te sam noću između 26 i 27 jula pošao za L. Depeša je bila potpisana u ime komande nacionalno oslobodilačkih trupa (komunističkih) od strane kapetana Arsa Jovanovića i Milo- vana Đilasa. jer sam u međuvremenu dobio izveštaj. . što je izgledalo da su ovde narodni interesi zbog ličnih zapostavljeni. Tom prilikom je bivši narodni poslanik i direktor gimnazije u os- tavci Milutin Jelić ovaj moj predlog osujetio. Rijeku tek posle 13 Primirje je sklopljeno 23. Opširnije: B. koje će presresti Italijane 14 i pokušati da u m a n j e njihovu opasnost prema sta- novništvu. Kako mi je bio cilj da se obustavi borba na f r o n t u čime bi samo po sebi bila likvidirana i komunistička vlast u srezu Andrijevičkom. 36). 13 2. to sam na zboru tražio da se donese sledeća odluka: 1. str. da se njegov lični i politički jednomišljenik sudija Rado- slav Dragović postavi za načelnika sreza Andrijevičkog (a već je postojao načelnik).. Rijeku. da je on depešom iz Kolašina postav- ljen za načelnika štaba kod majora Bojovića. Još jedini na- čin za spasavanje i izlazak iz ove situacije bio je konferencija oficira. Rijeku. jula 1941. Ovome su se komunisti usprotivili tražeći borbu sa Italijanima i svima onima koji daju ovakve predloge. čime je kod naroda izazvao negodova- nje. Kvislinške organizacije iz Plava i Gusinja (muslimanska milicija) iskoristile su tu situaciju pa su popalile sela Brezojevice i Pepiće. jedna za Čakor a druga za Podgoricu. n. jer je u stvari izgledalo da se pojavila borba za vlast iz- među komunista i Jelićevog predlaga. U Lijevoj Rijeci formirana je oficirska organizacija nazvana »Gvo- zdena ruka«. 14 Odnosi se na italijanske jedinice iz sastava divizije »Pulje« i »Venecija«. dok.

puteve. da ni oni neće Italijanima davati otpora. Arso Jovanović komandant komunističkih trupa sa grupom svojih ljudi. Andrijevice. U tom cilju bi došlo nekoliko ljudi da sa tamošnjim odborom utanače pojedinosti rada. dobio sam dve depeše jednakog sadržaja u sledećem: p. Rijeka) prisustvovali su de- legati iz srezova: Beran&kog: Gavro Cemović. Mirko Dedović 17 i učitelj Milan Popović. Obratite se na nas lično — 1 i 2 avgusta 1941 g. pukovniku Radivoju Miloše- vću L. Zečević vrati četu sa Andrijevice pre- ko Komova pored Albanske granice radi izviđanja. 23 1 2 ' Navedena lica postala su krajem 1941. U isto vre- me našao sam komunističke trupe iz Podgorice i Kolašina na mojoj teritoriji.) a kasnije su se uključile u otvorenu borbu protiv pripadnika NOP-a. kojemu sam kao komunisti zabranio pri- sustvovanje na zboru.18 Blagoje Lekić19 i Điukan Vulević. spojivši se sa već formiranim četničkim jedinicama. ako ne povuku trupe sa moje teri- torije doći će do borbe između nas i njih. a na zborovima javne napade. Mirko Dedović. Rijeku 28 jula naredio sam depešom da kapet. — Na zboru koji je održan 2 avgusta na Lopatama (L. 20 a od Kolašinskog bio je kapet. Dalmaciji i Lici. Izraz »Do- brovoljačka antikomunistička milicija« italijanske vojne vlasti upotreb- ljavale su i za četničke jedinice u Hercegovini. Jovanović. Potrebna je i vaša saradnja. pruge itd. str. pa sam na zboru na Hanu Garančića 28 jula sa delegatima opštine Bratonoške i Brskutske uputio depešu odboru na Andrijevicu. Zbog ove depeše sam od komunista dobio razne pretnje. d.ulaska Italijana. Ovakvu odluku doneo sam posle dobivenog izveštaj a od plemena Kuča. Na današnjem sastanku prestavnika : Berana. Do tada zadržite Kolašince na Raškovo Guvno. Opšir- nije o formiranju i zadacima »Dobrovoljačke antikomunističke milicije« u Crnoj Gori. vidi : B. nazivajući me izdajnikom što sa n j i m a ne sarađujem. 16 Kad sam došao u L. izrađen je plan zajed- ničke akcije. Tu formaciju osnovale su u Crnoj Gori italijanske vojne vlasti uz pomoć domaće buržoazije. Te jedinice su prvobitno bile n a m e n j e n e za čuvanje javnih objekata (mostove. depešu su potpi- sali i delegati pomenutih opština. 19 1 20 U to v r e m e su bili članovi Narodnog odbora za srez andri- jevički. 104 . Delegati su zahtevali da se u zajednici 17 U to v r e m e su Cemović i Dedović bili članovi Narodnog odbora oslobođenja sreza beranskog (Danilovgrad). da nećemo davati otpora Italijanima prilikom njihovog nastupanja od Podgorice. Posle toga 1 i 2 avgusta 1941 g. Kolašina i Bijelog Polja. vodeće ličnosti u organizaciji »Dobrovoljačke antikomunističke milicije« (MVAC — Mi- lizia volontaria anticomunista). 297—299. n.. Andrijevačkog: učitelj Mitar Vukiće- vić. Inži- njeri: Gavro Cemović. preko Mateševa. Rijeka. Drugu depešu uputio sam komandi komunističkoj u Kolašinu.

Italijanske su trupe ušle u L. Videći moj stav delegati su se odmah vratili. pa su počeli raznim agitacijama i krstarenjem da vrše pritisak i na Ljevorečane i uspeli su. Na Mateševu je Bogić Milošević profesor sa prvacima Mateševa učinio zakletvu protivu komunista. pa i a k o nisam mogao. gde ih je presreo penzioner Vojin Orović i time učinio uslugu okolini. sve dok je rez. sem advokata Vešo- vića sa 4 mladića iz kmetije Mateševske. Rijeku. istovremeno da se izvrši reorganizacija bataljona u jače četne jedinice. da ljudi ovog k r a j a nisu uče- stvovali u pobuni protivu njih. Pošto je okupator postavio potpunu vlast pozvan sam od Italijana i sa nekoliko prvaka Ljevorečana došao u nj inu ko- mandu gde su tražili garanciju. a kapetan Jovanović obećao da će svoje trupe povući sa moje teritorije. Jo- vanovića ispalio je nešto metaka na Italijane na Raškovo Guv- no. Italijani su mi nu- dili oružje za Ljevorečane. 24 Partizanski pokret je zahvatio sva okolna plemena. naročito od kada su osnovani parti- zanski odredi u pograničnim mestima. Ove zahteve sam odbio u čemu su me pomogli svi Ljevorečani sem rez. da će se vratiti kućama svi. zbog čega sam češće pozivan od Italijana da ovu ruševinu sprečim. avgusta prijavili su se svi Lje- vorečani okupatoru i primili legitimacije. Počeli da prete ubistvom mene i ostalim oficirima. Partizani su počeli r u - šiti saobraćaj. 22 Reč je o delovima italijanske divizije »Venecija«. koji su nastupali ka Mateševu. misleći da time primoraju sve ostale da im priđu. poručnika Doka Lasi- ca23 i redova Milica Radevića.sa komunističkim trupama 2 1 dadne otpor Italijanima 22 prilikom nastupanja na Vjetamik. avgusta 1941 g. U j u t r u 4 avgusta izvesni m a n j i deo t r u p a kapet. poručnik Đoko Lašić primio oružje za miliciju i formirao četu milicije. U ovoj je kmetiji Bo- gić Milošević profesor održavao veze sa Prekobrđanima i Baranima radi organizovanja protivu komunista. da jedan deo uvuku u partizane i ti- me okrnje bataljon. pa je trebalo odmah izvršiti popis preostalog ljudstva i sprečiti brzi prilaz ljudi iz bataljona partizanima. Jedini način da se moglo suprotstaviti partizanima bio je naš Ljevorečki ba- taljon. zbog čega su Italijani u Ve- ruši i Han-Garančića zapalili neke kuće i ubili 3 mirna građa- nina. predati oružje i ostati mirni. Ka- da su se komunisti-partizani osjetili jači ubili su Milića Oro- vića. Izvesni deo naroda koji je bio naklonjen komunistima odobravao je njihov rad. 3. 105 . 15. radi 21 Odnosi se na partizanske jedinice. te da tim oružjem sprečim parti- zanske akcije protivu Italijana i pretili su mi interniranjem.

Na ove odlu- ke pristali su svi. god. gde je poginuo poruč. Posle izvesnog vremena došlo je do zateg- nutosti između bataliona i partizana. Zbor na Malo Slanko. Da u slu- čaju zajedničkog napada partizani b u d u pod komandu lica koje bude komandovalo Ljevorečkim bataljonom. bio je komandant Kolašinske četničke brigade. 26 Malo Slanko nije pronađeno na karti 1 : 100. Prilikom polaska bataljona Itali- jana iz L. 27 Odnosi se na Brskutsku i Lijevoriječku četu. Prema tome popis ljud- stva je otpočeo i prilikom popisa ljudstva čete Lopatske ovaj je posao obavio major Lašić iako je on sa ostalim želeo da ja i dalje vodim bataljon.bolje akcije i odbrane od komunista. januara 1942. a imao sam i n a m e r u da pođem -kod đenerala Draže Mihailovića za instrukcije. g. nego su zajednički sa brskutskim partizanima 27 na Veruši. Milačić. da neposredno komandujem bataljo- nom što nisam učinio iz ranije iznetih razloga. da ću i dalje voditi nadzor nad bataljonom. Drugo me je rukovodilo da izvesno vreme pođem u Vašojeviće preko Ko- ma. Zboru su prisustvovali i prestavnici partizana i na moj predlog donese- na je sledeća odluka: 1. radi onamošnjeg organizovanja bataljona i brigade. gde je sutra dan sa bataljonima iz Kolašina i Ma- teševa otputovao za Berane. 2. Rijeke. i kad narod zbog toga neće stradati i 3. Rijeke otputovao je za Mateševo. Na ovome zboru po- novo je od mene traženo. januara 1942. sem što su partizani po trećoj tačci tražili odobrenje od svoje komande u Piperima. Takođe interesovalo me je organizovanje Morača- na. verovatno se odnosi na Slacko (kod Lijeve Rijeke). Tom prilikom sam mu ustupio bata- ljon i rekao. Da nesmeju napadati okupatora na Ljevorečkoj teritoriji bez sporazuma sa nama. — 25 Vujisić je tada formirao jednu četu. Ovako formalnu komandu nad bataljonom ustupio sam m a j o r u La- sicu nadajući se. Rijeci. napali Italijansku kolonu. — 4. 25 radi čega je i do- lazio kod moje kuće. Partizani ipak nisu svoju reč održali. 26 Na ovome zboru poslednji put uložio sam svu svoju snagu da sprečim ili bar za izvesno vreme odložim prolivanje krvi u L.000. Kasnije je otkazao saradnju sa partizanima i postao jedan od organizatora četničkih jedinica u tom kraju. bataljon Italijana iz L. Leka Vujisić. radi čega sam zakazao za 15 decemra 1941 g. 106 . komandir miliciske čete Đoko Lašić primio je od Italijana izvesnu količinu pušaka i municije. da će on bolje imati mogućnosti preko svoga rođaka Doka Lašića da dobije oružje i municiju i da bar u nekoliko naoruža i onako slabo naoružani bataljon. koje je organizovao kapet. Da partizani nesmeju ubiti nijednog Ljevorečanina bez odobrenja odbora izabranog od bataljona. 3. a da ćemo napadati tek onda kada uvidimo stvarnu po- trebu za to. U toku 1943.

pošao sam za Kralje i Andrijevicu u na- meri da izvršim poslove koje sam napred naveo. a 20 istog pošao iz Lijeve Rijeke za Mateševo. 3] Andrija. jan. januara 1942 g. br. 31 28 Clan Štaba bataljona »18. Na zboru 14. 2. a nekim Moračanima koji su hteli da dođu u L. Prilikom moga dolaska našao sam pos- trojen bataljon pred crkvom i primio raport od m a j o r a Lašića o stanju bataljona. 107 . 29 Ovim ukazom meni je bio onemogućen svaki dalji inicijatorski i organizator- ski rad. Vidi knj. oktobar«. Leke Vujisića. Rijeci radi zakletve. umešao se je u postavljanju komandanta bataljona i ko- mandanta brigade. knj. 1942 ostao na Andrije- vicu. 10. Po završenoj zakletvi držao sam vojnicima govor. dok. oktobra 1941. 29 Naredba — ukaz o kojoj je reč izdata je 15. Na zboru pročitana je naredba odnosno Ukaz Gospodina Ministra Vojske i Mornarice đenerala Draže Mihailovića. zakazan je zbor bataljona kod crkve u L. našao sam na Lopate Ljevorečke prtizane. 1942 g. što su i učinili. 10. kojima sam tražio da se odmah uklone sa na- še teritorije. 5. Posle mene 11 istog krenuo je i m a j o r Lašić sa delom bataljona za Kralje. Ja sam od tada pa sve do 20 jan. Ljevorečki bataljon u zajednici sa kapetanom Lekom Vujisićem došao je u sukob sa partizanima. ko- jim se m a j o r Đorđe Lašić određuje za komandanta četničkih odreda Jugoslovenske Vojske za Crnu Goru. januara 1942. Ranjenog Lašića zamenio je major Vesković. Rijeku. 30 U pitanju su dve čete Kolašinskog partizanskog bataljona. Prilikom nastupanja niz Taru. Rijeku poručio sam da ne dolaze. Sa teškom mukom uvređen pokorio sam se ovome na- ređenju ne reagirajući kako je posle ovoliko moga rada po- stavljen drugi i mlađi od mene. Ista takva naredba izdata je 16. 1942 g. jan. održani su zborovi u K r a - lj ima. Marka Biljurića 28 sa nekoliko brskut- skih partizana. a u njihovoj blizini video sam profes. 35. 1. sa kojim je došao jedan deo Moračana pod komandom kapet. 13 i 14 jan. Ubili ga četnici početkom 1942. a zasebno oficirima i podoficirima i ponovno im naglasio. Opšir- nije o tim borbama vidi tom III. ako koji od n j i h priđe p a r - tizanima da neće u budućoj Jugoslaviji biti oficir odnosno podoficir. 30 u kom je sukobu kod Mateševa major Lašić ranjen. Ljevorečki bataljon vratio se je u L. zbog toga nisam ni određen za komandanta brigade. narodni poslanik Milutin Jelić i pored novo postavljenog komandanta četničkih odreda za Crnu Go- ru. br. Istoga dana prilikom moga dolaska na zak- letvu. dok.

Đoiku Miraševiću i Preleviću. Sigurno bi me postigla sudbina majora Cađenovića da nije kapetan Pavle Đurišić sa odredom stigao u Bare i u roku od jednoga dana ovaj hrabri. 32 a/a 32 Poslednju rečenicu i »a/a« dopisao je Draža Mihailović mastilja- vom olovkom. Pored svega iznetog 21 jan. Rijeku predočio sam izvesnim partizanima nacionalno raspoloženje kao Vladu Đukiću. Zbog ovoga su partizani vrebali da me uhvate i vodili strogi nadzor da se ne prebacim za Bare. Ova naša namera onemogućena je h v a t a n j e m m a j o r a Cađenovića i njegovim ubistvom od strane partizana u Kolašinu. koja me je uputila u L. 108 . Razbijanjem f r o n t a na Mateševu kapetan Đurišić je razbio partizanski pokret u Crnoj Gori i time spa- sio ceo narod. da napuste teritoriju Lijeve Rijeke i da ostanu mirni kod svojih kuća. neki prešli četnicima u Bare i jedan deo Ljevorečkih partizana sa Vida- kom Miloševićem ponudio se četnicima u Bare. Radivoje U. no ova ponu- da nije prihvaćena zbog lične politike izvesnih četnika u Ba- rama. što je prouzrokovalo produženje fronta na Mateševo. Zatim sam pokiušao sporazumno sa m a j o r o m Perom Cađeno- vićem i jednom grupom Moračana. i išao u akciju i go- nio komuniste. Goru. Ja ostajući veran opštoj nacionalnoj stvari učestvovao sam docnije kao redov sa puškom u ruci. pešad. potpukovnik. energični i umešni oficir likvi- dirao ih sa f r o n t o m na Mateševo. Milošević Boriće se do k r a j a i preko javnosti posle rata. Aktiv. Rijeku radi uticaja na partizane. da sam ja prvi u Crnoj Gori stvorio ba- taljon na čisto nacionalnoj osnovi i time pokazao put kojima je trebalo poći. Po mom dolasku u L. te je zbog toga jedan deo Kuča sa Prelevićem napustio front. da se organizujemo i sa le- đa napadnemo partizane u dolini rijeke Tare i Mateševa. čemu vodi partizanski razorni rad i njihov front na Mateševu. da ne izazivaju prolTvanje krvi. stavio sam se u Barama na raspoloženje komandi četničkih odreda za C. ćirilicom. radi čega sam se krio a docnije prebacio kod Vujisića u Moraču. Podnoseći ovaj izveštaj o svom nacionalnom radu naro- čito ističem činjenicu. koga su partizani više od me- sec dana držali.

Jovan vaz. MAJORU ZAHARIJU OSTOJIĆU O POBUNI ČET- NIKA U POPOVOPOLJSKOM BATALJONU I SITUACIJI U TREBINJSKOM KORPUSU 1 Pantić M. 2 Komandant operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine bio je major Petar Baćović. U toj akciji učestovaće Bi- lećska. ćirilicom) u Arhivu VII. Trebinjska i deo Stolačke Brigade. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ZA ISTOČNU BOSNU I HERCEGOVINU (Za čika Branka) 2 Dobio sam zadatak da na liniji od Ljubinja do Jablanice duž obale Neretve sprečim eventualno nadiranje komunista spolja. k. 109 . 4 Vladimir-Vlada. br. JANU- ARA 1943. 27 i 28 ov. svega oko 500 l j u - di. m a j o r 25 januara 1943 Duži. Posle izvesnog vremena došao je poručnik Mi- lojević. 3 Borivoje. U toku 26. naredio sam zastupniku Koman- danta Korpusa mobilizaciju pojedinih Brigada i izvršićemo jednu akciju čišćenja većega stila. Dračevo i Sedlari. da će pobiti 20 ljudi. plus 150 iz leteće Brigade Mirka Kovačevića. 172. 4 Komandant Trebinjske Brigade sa 150 ljudi i pokušao da ih razoruža. meseca razoružaćemo Popovo Polj- ski bataljon koga sačinjavaju sela Veličani. oduprli se. koje je uvek bilo komunistički na- strojeno i tom prilikom kada je došao zastupnik komandanta Brigade poručnik Lučić 3 sa 20 ljudi zarobili su ga i p r a t n j u mu razoružali. 20 IZVEŠTAJ ZAMENIKA KOMANDANTA OPERATIVNIH JE- DINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 25. Po razoružanju toga bataljona 1 Original (pisan na mašini. BR. dok međutim oni su se pojavili unutra. Da bi se jednom za uvek rasčistilo sa Popovim Poljem. U Ljubinjskoj Brigadi Popovo-Poljski bataljon odkazao poslušnost zabarika- dirao se u selu Veličanima. preteći da ako poručnik Milojević bude ušao u selo. 19/1 (BH-V-2107/1). Ča. koji su bili u pratnji poručnika Lučića. Drijenja- ni. poslali na pregovore poručnika Lu- čića. a major Zaharije Ostojić (čika Branko) je bio komandant Istaknutog dela Vrhovne komande. Grmljani. Strujići. koje je gnezdo partizanstva. reg.

7 koji je svesno ili nesvesno dozvolio širenje komunizma na teritoriji svoje Brigade. poručnik Lučić. 7 Ivan. naredio sam da mu se više hrana ne izdaje. Po svemu ovome podneću de- taljan pismeni izveštaj. 6 koji će zave- sti gvozdenu disciplinu i red. njegov zast. mlitav. dok ne postanu nacionalno ispravni. Iz Ljubinja sam krenuo za Domanoviće i prema 5 Vidi dok. Jednom prilikom kada sam bio u obilasku Ljubinjske Brigade prestavio mi je nekog Pribišića 8 kao nacionailno potpuno ispravnog. Sem toga pre mesec daha naredio sam Koman- dantima Trebinjske i Ljubinjske Brigade čišćenje Trebinjske šume i Popova Polja od strane komunista što ovaj nije učinio. a kada sam došao da vidim rezultat nisam ga zatekao u Bri- gadi. sem toga vrlo se kukavički držao prilikom n j e - govog razoružanja u selu Veličanima. Poručnik Lučić je skroz nesposoban. 62. Do ovakvog stanja u Ljubinj- skoj Brigadi došlo je isključivo krivicom Komandanta poruč- nika Janičića. Po njegovu odlasku ponovo sam naredio da se izvrši akcija čišćenja komunista. tražeći Komandanta Brigade poručnika Lučića. 8 Lazo. 6 Batrić. davši mu tom prilikom spisak lica koja treba pohapsiti. 85. Zatim sam se vratio u Ljubinje gde su me obavestili da su se pojavili neko- liko partizana u Popovu Polju i da je poručnik Lučić otišao da to rasčisti. koga nisam našao. mlak. 11. a potom sam otišao u selo Strujiće i Veličane sa pet vojnika. Napominjem da selo Veličani po svoj prilici daće otpor jer su se partizani zabarikadirali u istom i zato ću ga po potre- bi celo spaliti. br. 110 . Za Komandanta Ljubinjske Brigade do svršetka operacija u Dinari 5 odredio sam potporučnika Bulatovića. Poručnika Lučića odredio sam privremeno na službu u štab Stolačke Brigade. Sve pohvatane bandite za koje tačno znamo ko su streljaću na licu mesta. međutim poručnik Lučić svojom ne- sposobnošću upropastio je stvar do kraja. a isto tako biću prinuđen da streljam sve što nađem u pomenutom selu. već je pokupio dve stotine ljudi koji su jedino i valjali u Ljubinjskoj Brigadi i sa n j i m a otišao u operacije u Dinaru. Ono što je ostalo sve sam go komunista. meseca kada se ovaj incident desio nalazio sam se u Ljubinju. dok međutim kako smo sada utvrdili isti je jedan od vođa komunista u Po- povom Polju. Po svršenoj akciji preduzeću akciju čišćenja Trebinjske šume i dela Bilećke Brigade. Karakteristično je da na dan 18 ov.

Pantić P. Dubrovnikom i dru- gim centrima komunizma. Mostarom. ćirilicom. major: Jov. S VEROM U BOGA ZA K R A L J A I OTADŽBINU! Vaz. Isto tako imenovani odaje polako sve svoje jatake. Komunisti će se zbog toga mnogo ojačati i dobiti puno pristalica u narodu. koji su odmah pohapšeni i na saslušanjima počeli isto tako odavati sve druge koji su bili tu umešani. Zarobljen je 20. 9 Dragi čika Branko. S. koji će svoje jedinice držati čvrsto u rukama. juna 1943. prilikom napada delova 10. 111 . koja je imala vezu sa Sarajevom. Polju ne brini ništa.S.Mostaru i tek tada sam saznao za pravo stanje stvari koje su se odigrale u Ljubinjskoj Brigadi. Kod pomenutog Savovića nađen je dragoceni kompromitirajući materijal iz koga se vi- di da je postojala jedna velika komunistička organizacija. 10 Jovan Pantić. postaviti na položaj Ko- mandanta Brigade i komandante bataljona sposobne i ener- gične ljude. šef stanice u Zavali jedan od glavnih vođa i pokretača komunizma u celoj donjoj Hercegovini. Po svršetku operacija u Dinari moramo n a j h i t n i j e izvršiti reorganizaciju Trebinjskog Korpusa. U toku borbi u dolini Neretve komandovao je Drežničkom grupom (srednja kolona) četnika. Nadam se da ćemo h v a t a n j e m ovo- ga zlikovca rasčistiti sa komunistima na teritoriji Trebinjskog Korpusa. Imenovani je na saslušanju tek posle treće serije batina sve priznao. na Obiju.« i dalji tekst napisao je major Pantić zelenim mastilom. Pre nekoliko dana uhvaćen je Dušan Savović. koji ima zadatak da u pogodnom momentu zauzme celu teritoriju Ljubinjske Bri- gade. Priznao je da u Popovom Polju po- stoji partizanski bataljon «-Sloboda-«. zamenik komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. za ovaj incident u P. p 10 9 »P. rasčistiću to brzo samo ovaj nedolazak Crnogoraca mo- že imati katastrofalnih posledica u Hercegovini. hercegovačke NOU brigade na Stab Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. a sem toga odrediti jače leteće jedinice koje će krstariti po ce- loj teritoriji i svaku pojavu komunizma ugušiti u korenu. Posle saslušanja i suđenja on je streljan.

Raspravljalo se o vojno-političkoj situaciji u is- točnoj Bosni i ulozi seljaštva u N O B . Položaj KOMANDANTU 457'. na inicijativu CK KPJ. 63 26. članovi PK K P J i GS za Bosnu i Hercegovinu. NJIMA TREBA POMAGATI A K O N I K A K O DRUKČIJE O N D A PISMENOM VEZOM I SLANJEM PARTISKOG MATERIJALA. k. januara 1943 god. Sastanku su prisustvovali. 1965. 5/2: Saopštenje Pokrajinskog komi- teta KPJ za BiH od kraja februara 1942. 4 Sastanak o k o m e je reč održan je 25. 1 Original (pisan na mašini. o održanom sastanku u Foči. OD NJIH TREBA PRAVITI CENTAR ZA O K U P L J A - NJE U TOM K R A J U SVIH ONIH NAJBORBENIJIH LJUDI KOJI SU SPREMNI DA SE BORE POD NAŠOM ZASTAVOM. Ca. br. 21 NAREĐENJE KOMANDE OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČ- NE BOSNE I HERCEGOVINE OD 26. Sve pretpostavljene starešine nastaće svim silama da se ove ćelije otkriju i najkraćim putem unište.« Iz napred navedene odluke vidi se. da je komunistička partija za sobom ostavila svoje ćelije oko kojih se okuplja sve ono što je komunistički raspoloženo. 2 Brojčana oznaka Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. uglavnom. reg. 4/6 (BH-P-83). 112 . KO- MANDANTU 1. k.u . umnožen na šapirografu) u Arhivu VII. br. Opširnije o tome vidi Arhiv VII (Arhiv NOP-a). Br. — 23. SARAJEVSKE BRIGADE ZA OTKRIVANJE I UNIŠTENJE ORGANIZACIJE KPJ NA TERITORIJI BRI- GADE PRIMENOM SLOVA »Z«1 K O M A N D A 8002 Pov. sarajevsku brigadu Romanijskog korpusa. februara 1942 godine održali su komunisti sastanak u Foči na zahtev centralnog komiteta komunističke partije u Jugoslaviji i između ostalog doneli ovu važnu odluku: 4 »POTREBNO JE U SVAKOM K R A J U N A C l LJUDE SA TERENA KOJI CE POSLIJE N A S TU OSTATI I BITI SPROVODNICI NAŠE PO- LITIČKE LINIJE. Da je ovo tačno dokazuje se hvatanjem pojedinaca i komunističkih ćelija na teritori- jama pojedinih jedinica. reg. posvećena je v e ć a pažnja omladini i narodnoj vlasti. BR. 3 Brojka 457 napisana je plavim mastilom. februara 1942. kritikovano je oportunističko držanje prema četnicima. 222. zauzet je stav o čvršćoj disciplini i povećanju rukovodeće uloge Partije. kao i omasovljenju organizacija KPJ. a označava 1. ćirilicom. JANUARA 1943.

J. 2 113 . Mil. Momčilo vic 5 Š i f r o v a n a o z n a k a za presudu na smrt k l a n j e m . Primeniti »Z« i izvestiti. — NAREĐUJEM: Da se najenergičnije pristupi otkrivanju i čišćenju komu- nističkih ćelija. ipak do danas ova komanda ni- je dobila ni jedan izveštaj ma od koga da su trojkama davati zadaci.— S V u B KiO! Komandant 430 kap. 6 D a n i l o Salatić.— Obrazovati troj- ke. 8 Ceo dalji tekst napisan je p l a v i m m a s t i l o m . 6 DS STAB 4307 2 -11 . I ako je naređenjem ove komande predviđeno da se po svima brigadama obrazuju trojke za primenu slova »Z«5 i da se tim trojkama daju zadatci. Svi se obraćaju i traže pomoći i zaštite od ove koman- de a ne pristupaju jednostavnijem načinu. 1 B r o j č a n a o z n a k a Š t a b a R o m a n i j s k o g korpusa. 8 Zbornik. tom XIV. ćirilicom.— S V E R O M U B O G A ZA K R A L J A I O T A D Ž B I N U Zastupa Komandanta 800.— Iz prednjeg se vidi koliku ogromnu opasnost predstavljaju ovakvi komunisti. Ponovo skrećem pažnju na gornju odluku komunističke partije i. Naročitu pažnju obratiti na pojedince koji su imali izve- sne položaje za vreme komunističkog režima a koji se sada prave kao protivnici komunizma i partije. knj.43 POLOŽAJ Komandantu 8 457. Komandanti brigada preko korpusa dostaviće izveštaje ovoj komandi o postignutim rezultatima u ovom pogledu. 9 S v e r o m u boga za kralja i otadžbinu.

načelnik Štaba "Nevesinjskog korpusa. a preko pogodnih ljudi održa- vati potrebne veze sa Talijanima. br. 5) Z a b r a n j u j e m starešinama odlazak u varoši do daljeg naređenja. Naše snage i naše oružje moramo sačuvati po svaku cenu. 4) P r e m a Talijanima prividno zadržati isti stav kao do sa- da. U ovom pogledu preduzeti sve potrebne mere. br. Mi ne smemo biti nikad iznenađeni. ćirilicom) u Arhivu VII. 161. k. 114 . JA- NUARA 1943. treba očekivati pojačanje talijanskih snaga u Herce- govini i nemačkih u Bosni. Nije isključeno da će Talijani po naređenju Nemaca po- kušati da iznenadno počesno razoružaju naše delove. pa najhit- nije izveštavati o svemu značajnijem. njihov rad. reg. 2 Tomo. Naređujem: 1) Sve više starešine (k-ti brigada i korpusa) na pogodan način skrenuće pažnju svima nižim starešinama vojnicima da obrate najveću pažnju na držanje Talijana. NAČELNIKU ŠTABA NEVESINJSKOG KOR- PUSA O DRŽANJU ČETNIKA PREMA ITALIJAN3KIM TRUPAMA 1 Poručniku Guzini2 — strogo poverljivo šifrom telefonom — vrlo hitno Zbog gubitaka Afrike i neuspeha nemačkih na ruskom frontu. 166. 3 Može se očekivati skoro prekidanje svih veza sa Talijanima i nastupa- n j e krupnih događaja u ovim krajevima naše otadžbine. Obaveštajnu službu razviti do maksimuma svim sredstvima i načinima. a svaku nastalu promenu hitno naknadno ja- viti. Naći za to izgovor. Izuzetno od ovog starešine 1 Original (pisan olovkom. gde i odakle. 27/1 (BH-V-15). i naročito da li se pojačavaju. BR. 2) U najkraćem mogućem roku svi k-ti brigada i korpusa dostaviće mi što tačnije podatke o jačini talijanskih jedinica na svome reonu. 3 Vidi dok. 22 NAREĐENJE MAJORA ZAHARIJA OSTOJIĆA OD 27. 3) Naša je lozinka uvek spreman za Kralja i Otadžbinu. tako da apsolütno ne primete nikakvu promenu u našem držanju.

Gruba stvarnost i preteška srpska današnjica ne dozvoljavaju mi da dobro gle- dam u budućnost. Ovo naređenje kao strogo poverljivo dostaviti svima k-ma brigada i korpusa na ličnost. bolesne ambicije. mnoga ona zla koja nas dave. nezajažljive pretenzije i mnoga. nemogućne sujete. 1 Original (pisan na mašini. s pravom. 2 U času kada sede da ti pišem ove retke počinje da me progoni ona Njeguševa misao: «Da je nebo hartija. Položaj.koji su do sada bili u varošima i održavali neposredne veze. Vidi dok. 28. koja će ti. MOJORU ZAHARIJU OSTOJIĆU O STANJU KOD ČETNIKA DINAR- SKE ČETNIČKE DIVIZIJE1 Dragi moi Zarija. kome bi se moja duša tako rado predala. naša nevaljalstva. JANUARA 1943. 2 Zaharije Ostojić. 528. . omogućiti da budeš bliže istini. k. koja nas satiru i ne daju da slobodno gle- damo u daljinu. a još više lišen želje za makakvom nagradom i priznanjem. Pokušaću da ti izložim svoja opažanja. 8/9 (BH-P-632). ali sa najvećom oprezom. BR. nadam se. januara 1943. E. a još m a n j e mi dopuštaju da nevidim ili površno posmatram sve što se događa među n a m a : naše greš- ke. depešu br. a verovatno je pisan 27. Original je bez datuma. stim da ga pod pretnjom smrtne kazne ne smeju nikome saopštavati. i od tebe. a odmah po prijemu k znanju zakopati ga na sigurnom mestu ili uništiti.43 u 9 č. i ja sam sada u takvom položaju. čika Branko4 27/1 . ja mogu biti objekti- van. 225. reg. lične zlobe i pakosti. Lišen svih pre- tenzija. ćirilicom) u Arhivu VII. br. 8* 115 . i kao vojnik i kao politički čovek. neka to produže. Ca. 23 PISMO MILANA ŠANTIĆA OD 27. U svakom 4 Zaharije Ostojić. a more mastilo — jade Crne Gore ne bih ti mogao opisati«. očekujem da mi veruješ. i očajan sam što u moje misli i osećanja ne mogu da unesem baš nimalo vedrine i optimiz- ma. br.

Takozvana Dinarska divizija. na vrlo opasnoj prekretnici. ili možda. to jest da ti prosto i jednostavno ispričam šta sam video. Vidi dok. 5 a docnije mnogo više. Srbi rođeni. 3 Kninska Krajina. br. ni iz daleka ne liči na ono što smo zamišljali i očekivali. da ostanemo na čemu smo: oni su danas naši. Dinara i Lika nalaze se u vanredno teškom stanju. Možda zbog toga što smo pod samim imenom »divi- zija« navikli da vidimo vojsku i n j e n u snagu. stvar sasvim drugačije stoji: oni su isto što i mi i na njihovu borbenost možemo u potpunosti računati. ni po srpskoj svetosavskoj nacionalnosti. Ravnogorska Srbija sa ravnogorskim duhom. ni po svojoj borbenosti i snazi duha. 4 Odnosi se na ustaše. borbenost. br. koju mi sa rođenjem nosimo u sebi. Treba računati sa činjenicom da dalmatinski Srbi ni po svom karakteru i mentalitetu. jer na njih su se sručila sva paklena ustaška nedela. nažalost. a sad ih još pritisla i komunistička kuga. Ali. n j i h je ostalo malo među živima. Ali nemamo pravo da im išta zamerimo. i ako u čemu pogrešim mo- že biti da nisam dovoljno obavešten. No. po svom tipu mediteranci. Treba tu mnogo dobre volje. on je morao da ima istoriski ka- rakter. puno ljubavi i još više nesebič- nog i predanog rada. pogrešno oba- vešten. moje dobre namere su tu.« Žalosno je ali istinito. bolje rečeno. po mom dubokom uverenju. laki i kolebljivi. ili. 13. Dozvoli mi sada da pređem na konkretne stvari. Dalma- tinski Srbi su. sa novim duhom. Ovi naši mediteranci liče na penušave talase morske. 11). jer oni su takvi rođeni pod Suncem. 116 . Mnogi od n j i h i danas će ti kazati: »zašto su nas Hrvati 4 klali i ubijali? Da to nisu radili oni bi bili gazde. šta čuo i šta primetio. 5 Verovatno je u pitanju sastanak od jula 1942. Naš dolazak u Liku trebalo je da znači vrlo mnogo i. Sada se odlučuje hoće li ovi krajevi biti naši ili partizanski. odluč- 3 Misli se na dolazak četnika Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine pod komandom majora Baćovića (vidi dok. objašnjenje 20. i njih može preporoditi i učiniti drugačijima samo nova srpska zemlja. a mi njihove poslušne sluge. koji svakog časa m e n j a j u i oblik i boju. nisu ono što su naši gorštaci. o kojoj je bilo mnogo reči i prilikom našeg letošnjeg sastanka u Pustom Polju. još m a n j e da ih napadamo. Sa Ličanima i Bosancima. kom- promisni i spremni da se mire sa svakim mogućim s t a n j e m u koje zapanu. rasni i veliki u časovima najdubljeg poniranja i najvećeg stradanjja.slučaju. i mi ih moramo čuvati i braniti pod cenu naše časti i naše krvi. onima iz Zapadne Bosne koji su n j i m a bliži.

kolebljive i pokunjene jadnike. a da ne govorimo o tome kakva je opasnost preduzeti sa njome ne- ku zamašniju akciju. dok neprijatelji u njihovim redovima mogu da vrše propagandu koju oni i neprimećuju. Tu i tamo nađe se poneka borbenija grupica. idu tako daleko da. meni lično svagda ne drago i odvratno: komandanti. špiju- niraju jedni druge. koja uzmiče pred svakom opasnošću. Vrednosti ima. za to krivi komandanti. i njih ne može niko zbrisati ni umanjiti. bezkompromisnost. ali sma- tram kad jedna vojska nije u redu da su. Bilo bi nepravedno i nepošteno kazati da tamo nema ni- kakvih vrednosti. a od obaveštajne službe i obaveštajaca na- pravili su žbire i uhode. Kao po pravilu. i možda je čak prava nes- reća što se te vrednosti i suviše ističu i podvlače. Tako je i u Dinarskoj diviziji. našli smo. 14. u kojoj su opet sami Bosanci-izbeglice. svi lažu. Primetio sam još nešto. o borbenosti i junaštvu svaki će ispričati prava čuda. koji se došaptavaju i intrigiraju. mnogo više komanduje nego bori i ratuje. ulažu mnogo više truda da bi ispoljili vidne vojničke znake i osobine. u Dinar- skoj diviziji nema ni jedne druge borbene jedinice u pravom smislu reči. Daleko sam od toga. a i ne pokušavaju da u vojnika unesu elan i borbeni duh. kao što je nedavno. hvataju za revolvere i. br. međutim. rušeći svaki svoj autoritet. nama danas tako potreban. bio slu- čaj u Gračacu. Sa takvom voj- skom. umesto pucnjima. malim računicama bedni ljudi zaboravljaju najsvetije i n a j - uzvišenije nacionalne interese. ali čim se dublje zagleda videće se da tamo ima ili Bosanaca ili Ličana. brigade 6. i 2. Vojvode čije grudi krase najviša vojnička odlikova- nja. Svađe i raspre najčešća su pojava me- đu njima. Ovamo. NOU divizije na Gračac 14/15. 117 . Sigurno je da ćeš u tome slučaju uvek biti ugrožen na onom položaju koji oni drže. u najviše slučajeva. Bolje sada 6 Reč je o napadu 1. neriterski se obračunavaju grdno prostačkim psovkama i vulgarnostima. nesigurnom i nesolidnom. Vojvode čak priređuju demonstracije jedni protiv drugih. Koman- danti i oficiri traće vreme u nekakvoj glupoj administraciji. januara 1943. sem časnih izuzetaka. 6 Pred svojom ličnošću i pred svojim sitnim.nost i. u prisustvu mlađih. a kad dođeš na teren lako ćeš se uveriti da od toga nema ni pomena. vrlo je teško računati. O sastavu svojih trupa. od najviših do najnižih. pred onu nesrećnu borbu. Mnogo se više priča nego li radi. i to mnogo i bezdušno. plaši se borbe i najrađe se predaje onome ko je jači. Daleko sam i od pomisli da koga lično optužujem. mnogo više piše nego misli. našli smo ne- junačku gomilu. 25 i 28. Vidi dok. Izuzev brigade Gavri- la Principa.

onda moraš shvatiti Petra Baćovića i razumeti njegov stav. Hercegovci su došli u Dinaru. bar ukratko. koji bi u njegovo ime bio stvarni komandant Dinarske divizije. Vojvodski činovi i odlikovanja. možda. jer imam impresiju da Palošević spada u red ljudi kojima su često potrebni jevtini vašarski efekti. br. a u slobodnoj otadžbini postaviti svakoga na svoje mesto. još više raspire i uzmu neželjeni tok. Ne bih smeo tvrditi da je to mnogo srećan izbor. i on ulaže mnogo truda da situaciju održi u ruci i da sve đavo ne ponese. sve zahtevalo. kojih ovde ima u izobilju. 7 Vidi dok. ali smatram da je bio u vrlo teškom i neobično delikatnom položaju. ili. stanje u Dinari. kada su ljudi od Baćovića tražili da ih vrati kućama. 118 . a Crnogorci nisu dolazili. Vojvoda Momčilo Đujić. da bi branili Dalmatince koji apsolutno nisu hteli da se bore. O. a od njega se sve tražilo. Bio sam svedok mnogih nemilih scena. Kada sam ti izložio. svakako je čovek dobre volje lepe inteligencije. da budem njegov advokat. 4. kamo lepe sreće da hoćete jednim ukazom poništiti sve činove i sva odlikovanja. Akcija nije počinjala. 1. a kada već on to ne može da bude onda ne ostaje ništa drugo do izliv jedne žučne mržnje i pakosti prema drugome. prema r a d u i zaslugama. Prvih deset dana od Tetkića smo primili skraćeno sledovanje. Možda zbog toga što svaki Srbin smatra da i sam treba da bude vojvoda. Ali ipak smatram da bi vojvoda Momčilo trebao da ima jednog vrednog načelnika štaba. nebili n j i h nekako ispravili i napravili vrednostima.da govorimo o nevrednostima. koji je komandant Dinarske divizije. Nepo- recivi je fakat da smo mogli ostati pošteđeni bar od svađa ove vrste. sve očekivalo. Pod jadnim u s - lovima. i voj- ska je formalno gladovala. 7 Baćo- vićev položaj nije bio ni malo laskav. Nekoliko smrtnih slučajeva od tifusa uneli su veliku uznemi- renost. I bojim se još da je lična sujeta i kod njega suviše pod- vučena. osim onih najmlađih. bez rublja i odela. Covek i ne sluti kakvu m r ž n j u i kakve surevnjivosti izazivaju vojvodski činovi. koje do- bronamerni Ilija Birčanin deli zaslužnima smatram da su ne- sreća u današnjoj situaciji. Primetio sam da se oficiri vrlo malo zadržavaju na tere- nu. a to može biti razlog da se raspre. 9 i 18. I da sačuvamo srpsku savest radi naše budućnosti i radi spasa. koji u ostalom uvek nose najteže breme. Vojvoda Birčanin dodelio je položaj pomoć- nika komandanta majoru Paloševiću. Ja ni- sam njegov eho i nemam n a m é r u da govorim u njegovo ime. po mogućnosti sposobnog đeneral štaba. svađa i razno razne struje i strujice. Dinara se je belila pod debelim slo- jem snega kada su naši ljudi zauzeli najistaknutije položaje.

br. koga ikako izgleda. što je gotovo nemogućno. Nje- gova bolest je naša velika nesreća. čovek je eksplodirao. pa nemajući s kim da podeli odgovornost. vojska negodovala komandanti naređivali i naređi- vali. ' O stavu Draže Mihailovića i vojvode Birčanina prema radu Gr- đića vidi dok. koja se među sobno satiru i glože. plah Srbin i eruptivan kao vulkan. 6 i 12. i imaju ograničeno vreme kada s njim mogu razgovarati. i vojna i politička. obra- ćao vama. sa svim nezadovoljstvom koje se bilo skupilo u njemu. Nijedna stvar ne sme se rešiti bez njega. i odgovorima na te zahteve vidi dok. jer tu se nalazi komanda i štab vojvode Trifunovića Birčanina. 9 8 O zahtevima majora Baćovića upućenim Vrhovnoj komandi i Is- taknutom delu Vrhovne komande. On je strahovito nervozan. preosetljivo si primio njegove reci i isto tako žučno. Oko Grđićevog slučaja uz- vitlala se je grdna prašina. a moje je mišljenje da su obojica uskogrudi i egocentrični. tako da su se zbog toga stvorila dva poli- tička tabora. on se. ponekad možda i žučnošću. Ilija Bir- čanin hoće potpuno da odstrani iz našeg pokreta. Ljudi oko njega nesmeju da mu saopštavaju čak ni neprijatne vesti. I čika Doka i ti zahtevali ste oćl mene da u svakoj prilici budem iskren i objektivan. Tebi zameram više. sasvim prirodno. jer ti po položaju koji zauzimaš treba da imaš pluća široka kao planina i da kao Mikijev Oskar gutaš sve. Smatram samo da ne treba snage rasipati i odgurivati. 5. On je u stvari živ pokoj- nik i bilo bi ludo očekivati ma kakve nove napore od njega.On je bio očajan. I. jer on se već puna tri meseca nalazi na samrtničkoj postelji. a ima dana kad je upravo ne podnošljiv. Jevđević ga je obmanjivao svojim lepim pričama. 5 i 6. zahtevajući od vas. i kada stvarni komandant treba da je uvek na terenu. s pravom. Zarija. da ga razumete. U slučaju Radmila Grđića. ja sam zauzeo sasvim pasivan stav. kada se odluke moraju donositi brzo i trenutno. zbog rod- binskih veza. Napominjem ti samo da je za naš pokret u Splitu važniji po- litički prestavnik dok vojni komandant ni u kom slučaju ne bi smeo da sedi tamo. dok partizani ne smetano vrše svoj posao. br. 8 Ti opet. A on je centralna ličnost. pa čak i za oktavu više. Vrhovnoj Komandi. pa se nadam da mi nećeš zame- riti ni na ovim rečima. Prirodno je da bolesnik kao što je on ne može voditi i obav- ljati poslove u ovako sudbonosnim danima. odrubio mu. nego što više skupljati i zbijati u naše redove. 119 . što je u ostalom i pri- rodno. Ljudi koji se nalaze oko Birčanina nisu mnogo obljubljeni. Da se sada sa Dinare spustimo malo do Splita.

dok. I to sasvim ozbiljno. Neznam dali ti je poznato da su poslednjih dana partizani razvili veliku aktivnost i otvorili strašnu k a m p a n j u protivu nas. Vojnoistorijski institut. knj. 152 i »Neretva-Sutjeska 1943« (dalje: »Neretva-Sutješka«). 7. Mislim da bi smo trebali našu politiku sa Italijanima voditi nekako opreznije sa m a n j e huka i m a n j e pričanja. " Antoni (Eden Anthony). vladama Sovjetskog Saveza. E. Beograd. o četnicima Draže Mihailovića. Od toga ja ne prezam. da sam ja kriv što nemamo bolju propagandu. najčešće vrlo hrđavo i nepismeno. a o ovome ću podneti usmeni referat. 120 . Našom ne elastično- šću mi ćemo oterati sve Hrvate pod partizansku crevnu za- stavu. jer stvari koje se odigravaju uzimaju sve više maha i postaju sve opasnije. kojom se pored ostalog traži da saveznici upute komisiju koja će na licu mesta is- pitati saradnju četnika sa okupatorom. Preko radia sam čuo da g. 10 kao što je ranije tra- žio čika Doka. Naša propaganda je bedna i gotovo nikakva jer svak piše što mu [padne na] 12 pamet. U to v r e m e ministar inostranih poslova Velike Britanije. januara 1943. str. Mi. čak ni sa do- mobranima ništa ne preduzimamo. 12 Original oštećen. br. nego zle okolnosti u kojima se nalazim i Srbi koji to ne dozvoljavaju. a Ilija Birčanin u Splitu sa Hrvatima u opšte neće da razgovara. moj Zarija. 224—225. Za sada dosta. Smatrao bi sebe zločincem. koja će na terenu utvrditi ko radi sa okupato- rom i ko prima pomoć od njega. Jednom rečju. Idn 11 vodi nekakve pregovore sa Moskvom o ujedinjenim sna- gama u Jugoslaviji koje bi trebalo da vode borbu protiv nepri- jatelja. Ma koliko da su demoralisani neuspesima svojih savez- nika na frontu Hrvati polažu ogromne nade u partizane. Prigovorićeš mi možda. Nije u pitanju ni moja dobra vo- lja ni trud koji ulažem. koju dugujem Vrhov- noj Komandi.. i to iz prostog razloga što je Jevđević monopolisao sve političke pregovore i izigrava nekakva ministra spoljnih poslova. u ak- 10 Reč je o noti. periferiski šovinizam cveta. Oni zahtevaju da se pošalje anketna komisija iz inostranstva. 1969. i istinu. bolje i o tome da ti usmeno govorim. međutim. koju su Vrhovni štab i Izvršni odbor AVNOJ-a uputili 17. Dali ovcum prilikom da ti u opšte govorim o Jevđeviću? Svaka reč koju bi ti kazao mogla bi me stati glave. Zbornik radova. Hrvati i partizani vode isto- vetnu propagandu protivu nas i ja te uveravam da će se oni ubrzo naći na zajedničkom frontu. ja ću kazati. Opširnije o tome vidi tom II. upravo tako kako bi zadovoljio samoga sebe. Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Sada i oni traže anketnu komisiju. jer se plašim da partizanska propaganda ne bude imala u ino- stranstvu više uspeha nego naša.

Dotle mi budi dobar i srećan. dep. br. Pov. br. KOMANDANTI- MA ODREDA ZA UNIŠTENJE MUSLIMANSKOG ŽIVLJA U FOCANSKOM. kazaću ti još više. u m n o ž e n na šapirografu) u Arhivu VII. br. kao i u američke Hrvate. Fo- čanskom i pljevljanskom srezu prema Srpskom življu prešla su sve granice. 13 Hrvati smatraju da je to njihov veliki uspeh. 13 Vidi dok. a partizanima će ostati u ruci jedan krupan adut za propagandu. a nadam se da ćemo se uskoro videti. O. 132. k. 528. Santić BR. CAJNICKOM I BJELOPOLJSKOM SREZU 1 S t a b limsko-sandžaCkih četničkih odreda str. koji će biti prepušteni sudbini na milost i nemilost. Ali pri prvom susretu. i da je to u stvari spre- čila njihova intervencija u Rimu i Berlinu. položaj ZAPOVEST (Sekcija 1 : 100. Ca. Sinoć sam obavešten da je Crnogorcima definitivno onemogućen put u Liku. JANUARA 1943. 18/3 (CG-V-71).000 Plevlje — Zabljak — Vardište — Višegrad) Zverstva Muslimana. U svakom slučaju ovaj naš jalovi pohod ima će dalekosežnih posledica. ćirilicom. komunista i Ustaša u Cajničkom. Posle povratka naših tru- pa iz Knina verujem da Dinarska divizija neće biti u stanju. Rekoh i spasoh dušu. To će svakako imati uticaja da se čitav jadranski pojas odluči za partizane izuzev ono nešto preostalih Srba. jer je cela Crna Gora partizanska. a ja ličino mislim da su ovo na- še srpske smicalice i da su samo te smicalice sprečile Crno- gorcima put u Liku. ja ti ispričah mnogo stvari koje te ne mogu obradovati. partizani opet tvrde da Crnogorci nisu hteli da idu u borbu protivu njih.ciju katoličke crkve u inostranstvu. Br. koji takođe ne sede skrštenih ruku. ni onaj najuži krug Kosovske Krajine da drži u svoim ruka- ma. Eto. 28. 1 Original (pisan na mašini. u 24 č. dragi Zarija. Srdačno tvoj Mil. 115 29 januara 1943 g. 24 ZAPOVEST KOMANDANTA LIMSKO-SANDŽACKIH ČET- NIČKIH ODREDA OD 29. reg. 121 .

28 i 34. Opširnije: «Neretva — Sutjeska 1943«. 3 na prostoriji: s. časova. str. 25. Hladilji. 122 . Drinu. Strgačina. So- brigada 200 boraca. Svega 800 boraca. kapetan Luka. II kolona: II kolona vrši prikupljanje Komandant. Pribojska 1118/ — s. br. Zabrđe — Gajeva brigada 200 boraca. časa preduzima napad opštim Pljevaljska pravcem: s. Zabrdski Višegradska Toči — s. Prijepoljska Zadatak : 5 ovog meseca u 2 brigada 100 boraca. 2 Vidi dok. Prikupljanje završiti 3. Novovaroška brigada 200 boraca. — Paravačke strane /k. 2. brigada 400 boraca. drskim i energičnim Svega : 800 boraca napadom na svome pravcu što pre ima izbiti na reku UKUPNO: 1000 boraca. Đakovići — s. časa preduzima napad op- štim pravcem: s. brigada 300 boraca. na prostoriji s. — n a r e đ u j e m : 1) I O D R E D Komandant. Bučje. kupljanje završiti 3 februara do 18 časova. I kolona vrši prikupljanje čević Vojin. 24. Ko- Bjelopoljska vačevići — s. pl. 510—519. Sastav: februara do 18. ovog meseca u jitović Vuk. poručnik Šoš. Zabrdski Štab 1484 Toči. Zadatak: Prva kolona snaž- Leteći odred 150 boraca nim. poručnik Kala. Pri- kić Aleksandar. 4 Verovatno se odnosi na Gorski štab. Zadatak: 5. Bučje — s. I kolona: Komandant. Da bi se jednom za svagda Srpski živalj spasio narodnih izroda i izdajica. čice — s. 3 Vojislav. preduzeće se akcije za njihovo u n i š t e n j e / U vezi sa ovim.

ne na- padajući Metaljku. preduzima napad pravcem: R a j čevo Brdo — Borovine — Koprivni Do — Debelo brdo — selo Miljeno — s. Sastav: Zadatak: 5 ovog meseca do 5 časova ovlađuje Kovač Pla- III kolona: ninom. Pri- Andrija sa svojim štabom. 2) II O D R E D III kolona prikupiće se na prostoriji sela Gotovuša (ju- Komandant. preduzima napad u 5 časo- Kolašinska v a pravcem Kovač pl. pošto se tu nalaze Italijani. — R a j - brigada 450 boraca. demonstracije u pravcu Me- taljke. Beranskom brigadom vrši vić Miloš. tseranska g a Kolašinskom brigadom brigada 300 boraca. Sa jurišnim bataljonom i Komandant. 123 . Po potpunom ovladavanju Svega: 1100 boraca. Kopači. Druga kolona ima mane- varsku ulogu da iz pozadine udari na snage ispred prve kolone i da se najvećom br- zinom što pre pojavi na reku Drinu. kupljanje završiti 3 febru- ara do 18 časova. bataljon 350 boraca. Sprečiti svako otstupanje Bukovičkih snaga ka Metalj- ci. gde će uhvatiti Štabski jur. čevo Brdo. major Vesković gozapadno od druma). kapetan Paviće. vezujući n j e n e snage za sebe. Bukovicom. vezu sa [II] kolonom. Jednim malim delom sna- ga sa severa sprečiti izlazak Turaka iz Metaljke.

ći — s. Kopači. da time skrene p a - žnju na sebe i omogući izvr- šenje manevarskog zadatka Kolašinske brigade i V ko- lone. m a j o r Kasalo. Ova kolona treba da izvr- ši demonstrativan pritisak na širokom frontu na snage Bu- kovice. I Durmitorska Zadatak: udarom na bok i brigada 450 boraca. Papratno. Vikoč — s. gde se Svega 550 boraca. 3) III O D R E D Ceo odred 4 februara do 18 časova se prikuplja na Komandant. dom i po tom u sastavu iste preduzima napad njenim pravcem. Ovaj napad preduzima 5 februara u 5 časova pre pod- ne. pozadinu snaga Bukovice. poručnik Jelo. Nange 3. Nange — s. sastaje sa Kolašinskom briga- VKVPNO: 1650 boraca. Onemo- Svega: 450 boraca. 124 . 5 Jelovac je bio komandant Pljevaljske brigade. ći — s. VI kolona: VI kolona preduzima na- pad 5 februara u 3 časa op- Komandant. Poginuo je 10. ap- rila 1944. Tvrdkovi- Komandant. 5 Zadatak: 5 februara u 2 Pljevaljska časa preduzima napad prav- cem: s. vac Jovan. iste što pre uništiti. Rujevica — Rajče- vić Nikola. Du- brigada 550 boraca bac — Rajčevo Brdo. kapetan Ružić štim pravcem: s. vo Brdo. odakle 5 f e b r u a r a : Sastav: V kolona: V kolona preduzima napad opštim pravcem: s. u borbi protiv pripadnika NOP-a. Madžari — Crni Vrh — Banjuš — s. ara do 18 časova. vić Zdravko. prostoriji: s. D. febru- Komandant. gućiti povlačenje Bukovičkih snaga na Metaljci i Cajniču. D. IV kolona: IV kolona prikupiće se na prostoriji: s. kapetan Bojo. Tvrdkovi- [van.

Kakmuži — s. koga odredi K. 4) I V O D R E D Prikupiće se 4 f e b r u a r a do 18 časova na prostoriji: s. Brvenica — s. Drugovići — -nt. a po ispoljavanju uspeha kolone pored Drine i ove snage pre- duzima ju snažno nadiranje pravcem: Grahovišta — Pa- ljika — Jarčišta. Kopači i tako onemogući komuniciranje Muslimana i Ustaša preko Drine. Komandant odreda m a j o r Kasalović Zdravko ide sa VI kolonom. provuče kroz srpska sela u Celebićski pozadinu neprijateljskih sna- ga severozapadno od Ifsara bataljon 150 boraca. ko- UKUPNO: 1050 boraca. koje su sada na po- ložaju vrše u početku samo demonstrativni napad. i iz pozadine slomi otpor ovih Svega: 600 boraca snaga. 6 s. najenergičnijim dejstvom što pre posedne prelaze na reci Drini do s. Komandant. izvršujući potpuno opkoljavanje sa kolonom. 125 . ja će ići duž r. Drine s tim. Naređenje za dalji rad primiče u toku operacija. Hodorovići. Gotovuša. da b) kolona jačine 500 boraca. Snage. 6 Bajo Nikić je bio komandant Drinskog korpusa. Drine.II Durmitorska Zadatak: Da se neopaženo brigada 450 boraca. Na- ređenje za dalji rad primi- če u toku operacija. Gabelići — s. sem snaga ko- je se nalaze na položaju. 5) Beranska i kolašinska brigada i štabski jurisni bataljon krenuće 30 januara u 12 časova pravcem: Kolašin — Mojkovac — Cer — Barice — Kosanica — s. Drinskog korpusa. Sastav: Zadatak 5 f e b r u a r a u 4 časa izjutra preduzima na- Snage Drinskog korpusa: pad opštim pravcem: desnom a) snage na položaju i obalom r.

gde ulazi u sa- stav Celebićski bataljon. 16. 8) Ishrana: Biće na terenu.30. 11) Obezbeđenje: I odred preduzeće mere za obezbeđenje od muslimanskih sela u Pribojskom srezu. Vreme rada u 6. Održavaće se kuririma i radio vezom I i III odreda sa Glav- nim Štabom. Na Kovrenu će se u toku 1 februara javiti kapetanu Lukače- viću Vojinu radi prijema naređenja o daljem pokretu. Baricama 31/1 februara u 1/2 februara. Svaki komandant poneće sobom svo automat- sko oružje i bacače sa kojim raspolaže. 13. Vujisić i sanitetski pomoćnik Popović u sastavu Kolašinske brigade. 8 U toj akciji ubijeno je oko 8. II odred od Musli- mana u Podpeći. gde će primiti dalji pravac kretanja od kapetana Lukačevića Vojina. Stožer 31/1 februara. Poneti na pušku n a j - više po 50 metaka. dece i staraca i popaljene sve muslimanske kuće. Šoškić Vukman u sastavu Bje- lopoljske brigade. 9. a komandanti I i II Durmitorske brigade o ovome će naročito voditi računa. Bjelopoljska brigada krenuće 30 januara u 12 časova prav- cem Kolašin — Mojkovac — Stožer — Kovren. 7) Oružje. 8 7 Odnosi se na Stab Limsko-sandžačkih četničkih odreda. 7 Karakteristike i ključevi isti sa kojima već raspo- lažu komandanti. Jovanović. a I od- reda na Žabljak. 10) Sanitetske mere: a) Sa I odredom odlazi dr. d) Ranjenike I i II odreda evakuisati u Šahoviće. Italijane ne napadati. 126 . Prenoćišta: na Mojkovcu 30/31 januara. v) Sa III odredom odlazi dr.30 i 19. 12) Postupak. Milan Đurišić u sastavu I Dur- mitorske brigade. g) U Šahovićima ostaje Dr. IV odreda u Foču ili Zabljak. br.000 žena. b) sa II odredom odlazi dr. Sve borce Muslimane. 6) Snage I i II Durmitorske brigade prikupiće se na Zab- ljaku 1 februara i zajedno krenuti sa Zabljaka 2 februara na prostoriju prikupljanja pravcem: preko Tepaca ili Sćepan Po- lja (zavisi od mogućnosti kretanja) na Čelebić. Prenoćišta: Lepenac 30/31 januara. Skrenuti pažnju na čuvanje municije. Zene i decu ne ubijati. Kosanica 2 / 3 februara i Gotovuša 3/4 februara. koji će vršiti pri- hvat ranjenika. 9) Veze: za sve vreme mora postojati međusobna veza. od Italijana u Cajniču i na Metaljci. tako da na prostoriji prikupljanja budu 4 februara do 18 časova. vidi dok.30. Ustaše i komuniste ubijati. 37.

Pav. 2 Ovo je nastavak depeša od 10. k. reg. To smo i mi vrlo dobro znali. M. 30. br. 3 Reč je o akcijama četnika u Dalmaciji. 13) Ja ću se u toku operacija nalaziti sa štabom na pl. . olovkom. M. (1). II od- red na Meljak. Popović 9 Odobreno ML10 BR. 127 . DO 31. br. Svega 12 k-da. januara. br. Ca. komande . • Zaplenjeno oružje evakuisati: I odred u s. 25 IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MI- HAILOVIĆA OD 10. Ostala sela ne paliti u koliko to taktički obziri ne nalažu. Kovaču (žandarmeriska stanica) gde će mi komandanti slati izveštaje neizostavno ujutro. pisao lično Draža Mihailović) u Arhivu VII. 299. K-tima kolona (6). K-tima odreda (4). 6. ćirilicom. u podne i na veče. k o m a n d a n t . Za arhivu štaba (1). januara u 2 časa. Načelnik štaba kapetan Rad. 9 i 62. Birčanin sada izvršuje sa- mo m a n j e akcije 3 . 18/1 (knjiga 20). ćirilicom. Đurišić Dostavljeno: N-ku štaba Vrh. Vidi dok. GODINE' 222 — 2 — 287 120 Vojvoda Birčanin javlja da je obavešten od voj- vode Đujića da je Jevđa šiljao nama lažne izve- štaje pretstavljajući tamošnje stanje neverno. JANUARA 1943. . III i IV odred na Celebić. Major. Vidi dok. M. Bučje. Bukovicu spaliti. radi pripremanja što povoljnijeg 9 Radomir. 10 Reč »odobreno« i »ML« dopisao je na poljeđini dokumenta Mirko Lalatović.P. 1 Original (pisan olovkom.

4 Vojvoda pop Đujić iz- 2/273 vestio da će imati 3000 boraca sa kojima će poka- zati Hercegovcima kako se ratuje. br. komandant »Južne Srbije«. Kao izdajnici po- 4 Odnosi se na plan Draže Mihailovića za uništenje NOV i POJ na slobodnoj teritoriji u zapadnoj Bosni. Ča. 8 Dragiša Ninkovič. januara 1943 Feliks. Za sada pravimo se nevešti. decembra 1942. Vr- hovnoj komandi. Ovo je dobar znak a Birčanin podstiče ovu utakmicu sa Baćo- vićem. kapetan I kl. Jevđo ispao veliki lažov. 10 Borba koju vodimo sa njima je odlučna. šuma- dijskog korpusa. Više mu ne v e r u j em ništa. 12. 5 Radoslav Đurić. reg. Pri- mite ovo znanju i stalno me obaveštavajte o uspe- hu na ovoj oblasti. Hitno je potrebna radio veza sa tom oblašću. Uništavajte ih nemilosrdno j e r se veliki doga- đaji približuju krupnim koracima. 6 Prema depeši majora Radoslava Đurića od 24. " Na tom području nalazio se Valjevski NOP odred.. Herman5 6—368 153 Vrlo je važno da što jaču akciju razvijete na desnoj obali Vardara sve do Prilepa. 275. br. 6 Ovaj k r a j nam je veoma potreban. 2/1. 9 Dušan Smiljanić. 3997). 7 Zvonimir Vučković Zvonko.121 položaja za glavnu akciju. komandant 1. Nećemo ih jer su krvoloci i žele da ponovo zadobiju teren. 13.1 Leonardo. ravnogorskog korpusa. komandant Rudničkog korpusa. br. U to v r e m e je bio komandant 1. do tada su četnici bili organizovani u srezovima: po- rečkom.s Fric9 159 Dobdjen izveštaj da su komunisti iz valjevskog k r a j a pobegli u rudnički k r a j a jedna grupa ka Ko- smaju. 128 . Vidi dok. k. major. major. gornjem i donjem pološkom i severozapadnom delu sreza prilep- skog i naoružani sa 700 pušaka (Arhiv VII. dep. kapetan. Eventualni bliski dogadjaji im- perativno zahtevaju da ovome poklonite najveću pažnju i da tamo što p r e proradi radio-stanica. januara 1943. 1.

Majoru Baćoviću skrećem pažnju da na njega ima vrlo jak uticaj Jevđević i to štetan. 14 Reč je o s t a v u i t a l i j a n s k e 2. Naređujem da se stavite pod komandu vojvode Birčanina i da izvršujete sva njegova naređenja. tom XIV. Gospodin Jevđević čak predviđa neke kata- strofalne posledice ako Crnogorci idu ilegalno. knj. Ištvan -3-351 167. Vidi dok. Zar vam nije jasna sva pokvarenost 3—411 Italijana. armije. 5. Neka gospodin Jevđević zna da se mene Rim baš ništa ne tiče j e r je Rim naš najveći neprijatelj. objašnje- n j e 3. Jevđević me izveštava da Rim dozvoljava prolaz Crnogorcima a armija ne dozvoljava. 6. br. 6 i 28. 12 Vidi dok. Naređujem poslušnost i red. Vi znate vrlo dobro Botićeve 11 168 pogreške pa vas savetujem da ih ne ponavljate kad ste dosada toliko zasluga stekli. Jevđević može da dade velike koristi ali ima granica preko kojih ako hoće da radi za opštu stvar ne sme prelaziti. br. Zar gospodin Jevđević može i pomisliti da se ja osvrćem na Rim. 4. br. br. 139. Tu se pokažite a ne dirajte vrhovnu komandu koja valjda neće raditi za talijane i Grđićevim i Jevđevićevim planovima već za opštu stvar našu. Mi smo izgubili zem- 11 Stevan. Izraze prevareni i izdani zadržite za sebe i ne pačajte se u poslove koji ne pripadaju vama bez ob- zira što vodite 3000 ljudi. Neka 3—349 gospodin Jevđević zna da smo spremni da napad- nemo svakog koji nam smeta. 9 Zbornik. dok. 14 Ja vas obaveštavam da 170 guvernerstvo u Crnoj Gori uopšte nije dozvolilo ni- kakav pokret. Jevđević i Grđić 3—455 bili su uobrazili da su vrlo velike vojničke vođe koje imaju da diriguju i operacijama. 1. To ime neka mi se više ne po- 171 minje. 1 3 169 Ilija nije bolestan i on komanduje preko Ivaniševića. 1. 2 129 . 12 Pozivam i njih dvojicu na red i rad. kušali bi da nas ometu u oslobođenju otadžbine koju oni ne priznaju. 13 Vidi dok. 11 i 28. Ako je situacija kritična izvolite raditi da se poboljša. Vidi knj. Ne komanduje Ivanišević već vojvoda Ilija Birčanin 3—351 preko njega. Crnogorci moraju udariti onako kako je naređeno i to će biti najbolja pomoć i n a j - jača koju vi ne razumete i pored svih objašnjenja.

Radimo svom sna- gom da Crnogorci dođu tamo. Glavna težnja dobi- tak municije. 22215 2—395 178 Pavle kod mene. 20 Reč je o zapovesti od 3. 130 . Četvr- tu brigadu na svaki način uništiti. Saopštite i susedima. Objasnite javno narodu da nas Englezi u tome potpomažu da bi smo se jednom otarasili ko- munista koji se ne bore da oslobode već da zarobe narod. 26 i 62. 12. istočnobosansku NOU brigadu. Tra- žiću je i iz neba. Zna li gospodin Jevđević da Nemci moraju da odvlače t r u - pe sa Balkana. 9. Sandžaku i Crnoj Gori da bi se olakšale njihove operacije na 2—335 Dinari. 18 Vojislav Lukačević. 13. 19 O borbama jedinica NOVJ protiv četnika na području pl.16 Crnogorci sigurno dolaze ali gledamo na svaki način da municiju osiguramo. br. br. da Talijanima gori pod nogama. 16 Vidi dok. br. Vidi dok. 19 Pravilno smo ocenili. 1 15 Zaharije Ostojić (Istaknuti deo Vrhovne komande). Dinare vidi dok. Voja će mobilisati oko 500 ljudi za prvo vreme a ako se odlučimo za na- pad na Turke kod Čajniča onda 2000 ljudi. Pišemo zajedno. Sve Turke za sada odložiti Voja će ih samo pritisnuti. Dosta municije utrošeno na čišćenje desne obale Lima. Raspis svima 177 Navijanje londonskog radia za pomirenje sa komu- nistima objasnite u usmenoj propagandi da je to naše lukavstvo da komuniste malo umirimo i da ih uništimo. br. Pripremljene crnogorske snage ne upotrebljavamo za ove pomoćne akcije one su spremne za tamo. 2 i 12. 17 Pavle odmah prebacuje Voju 18 ka 2—377 Foči da drži turke u šahu. Iju mi moramo da je povratimo ali za sebe. 8. Umirite sve tamo da nije krivica do Crnogoraca što nisu došli već do budala koje nisu politički pripremile sve. 17 Odnosi se na 6. U 179 pogledu četvrte komunističke brigade preduzete me- re su vrlo dobre. Cilj komunističkog manevra jasan kao što smo i predviđali to jest iz 180 istočne Bosne napadati ka Hercegovini. januara 1943. Rampini izveštava da je već izdao a vizo zapovest za rad na elaboratu 20 O Br. Doći će sigurno. Vidi dok.

str. br. Ironično smo saopštili radio Londonu da im je Francetić 22 živ i zdrav i da radi na sporazumu Pavelić — Tito. Bez milosti uništavajte. Raspis svima u Srbiji 45—453 193 I pored svih nevolja naročito podvlačim da je ko- munistička opasnost uvek jedna od najvećih. januara 1943 222 189 Naredio sam Pevecu da sluša Plećaša i da us- 6—452 postavi direktnu vezu. komandant »Crne legije«. reg. decembra 1942. Uložio sam najoštriji protest Londonu. 24 Ako hoćemo da spasemo narod od gladi 6—470 moramo i da sležemo ramenima. 1/3—53). Bojović ima dovoljno snage a Pavle ne može sada da m e n j a već pripremljeno ljudstvo za Dinaru da nam to ne bi odužilo dolazak Crnogoraca. gde je podlegao ranama zadobijenim prilikom pada aviona. Oni isto kao i Ljotićevci podjed- nako služe Nemcima. 9« 131 . br. 21 Predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu. Vi znate 190 da n a m novac treba inače bih prekidao veze sa lupežima. 12 i 28. 23 Depeša je upućena 17. 24 O stavu vlade Velike Britanije prema Jugoslaviji i četnicima Draže Mihailovića u prvoj polovini 1943. Svi komandanti su mi odgovorni za svoje reone da su čisti od ovih mangupa i probisveta koje vode stran- ci Tito i Moša Pijade. vidi: »Neretva—Sutjeska 1943«. ustaški pukovnik. kod s.23 Za pokušaj Londo- na za m i r e n j e nas sa komunistima razvite propa- gandu da je to naš i engleski marifetluk da komu- niste malo uspavamo dok ih ne potučemo. 25 Vidi dok. 22 Juraj. Uhvaćen je 23. Akciju ka Cajniču 25 pripremajmo vi otuda mi odovud. Močila prilikom pada aviona u kojem je le- teo i predat partizanskoj komandi u Slunju. predsedniku vlade Kraljevine Jugoslavije (Arhiv VII. Tetkiće u c e n j u j t e komunističkom opasnošću iz istočne Bosne a akciju prema Cajniču pripremiti politički kao da je protivu komunista. 16. Ca. januara 1943. k. Oni nas ometaju da imamo slobodne ruke pre- ma neprijateljima. 222—230. Uverite sve redom da Slobodan Jovano- vić21 vodi istu borbu. 302. Te zlotvore i krvnike našeg naroda uništavajte bez mi- losti. Komuniste koji ovako glupo uleću u istočnu Bosnu treba potući po svaku cenu.

i 2. Vidi dok. 132 . Vojvoda Đujić izvestio me je da je Gračac na- padnut od 1500 komunista a ne 2400 kako vi kažete. 198 Na tome radimo i uskoro će te čuti da smo ih u ime — Boga likvidirali. 1. Kod vas na vašem terenu uništa- 2—221 vajte ih bez milosti. januara 1943. komandant Majevačke brigade. O svemu što nameravate preduzeti izvestite. U toj borbi zarobljeno je 63 četnika i ubijeno oko 200 Italijana i četnika. 2 * Draža Mihailović. Kapetan Momčilović priprema napad na Sekoviće. januara 1943 Đorđo29 4—368 254—4 Jedna komunistička brigada od Sekovića t u m a - rala je na jug sve do blizu Jahorine. 27 Napad na Gračac izvršile su u toku 14/15. Izrađujte što više bombi i izveštavajte o uspehu. 32 Stevan Leko. 3 " Naši su je gonili u stopu i sad se ponovo povukla u Sekoviće. Sada nije vreme uzajamnog op- tuživanja. Slobodan Jo- vanović vodi tešku borbu u tome pogledu. NOU divizije. 31 Radivoje. vojvoda. Ja ula- žem proteste i sprečavam koliko najviše mogu ali najbolji način sprečavanja ovog je u uništenju ko- munista posle čega Englezi neće imati koga da hva- le. Naši gu- bitci su zbog slabo razvijene izviđačke službe kao i zbog slabe obav. službe. 20. Vojvoda Birča- nin je komandant svih trupa tamo. Bojazan je da ih Kerović 31 opet ne pusti na Majevicu. 14 i 28. Preduzmite sve što vam je u moći. Po- zdravlja Čiča28 Vas i vaše junake. Potrebno je uništiti ih po sva- ku cenu. To su zlotvori i dželati našeg naroda. 29 Dragoslav Račić. br. Prema tome naših ukupno je bilo 2300. major. komandant Mlavskog korpusa. 30 Odnosi se na Šestu istočnobosansku NOU brigadu. brigada 6.27 Preduzmite potrebno sa vojvodom Đujićem. Iliev26 2—315 197 Naša vlada u Londonu preduzima sve da spre- či englesku propagandu za partizane. 26 Siniša Ocokoljić Pazarac. Preduzmite potrebno da ih Damjanović 32 napadne i sa severa od Maj evice.

kojima je davao uputstva za rad. 5/1—33 i 7/1—33. 34 Rudolf je Ranko Brašić. 457 od 3. general. uspeo da se poveže sa nekim na- cionalističkim bugarskim političarima. Lazaru Trklji. Služio je kao oba- veštajac i poverljiv čovek Draže Mihailovića. 34 On se ima javiti našem poslaniku pod svojim imenom a po- slanik će o tome biti obavešten. Ča. Naročito se obraćala pažnja na organizacije u oblasti Vidina. reg.37 Težnja je da se preko već stvorenih kanala postigne što bolja veza sa bugarskim zemljo- radnicima a naročito sa Mladenom Kostovim i da se preko Mladena Kostova uhvati veza sa Peco T r a j - kovim. U ovoj situaciji Brašić je i m a o ulogu da kod izaslanika vlade Kra- ljevine Jugoslavije u Bernu bude veza za prebacivanje novca iz Švaj- carske u Jugoslaviju za četničke potrebe. Veza je ostvarena preko pet kanala. reg. da li vam je br. potpukovnik. preko koga su održavane veze između četničkog Centralnog nacionalnog komiteta i predstavnika Hrvatske seljačke stranke i nekih funkcionera iz vlade Nezavisne Države Hrvatske (Arhiv VII. Draži Mihailoviću o povratku Brašića iz Hrvatske i rezultatima razgovora sa predstavnicima HSS). Naš poslanik će izvršiti sve moguće pogodbe s njime a mi imamo da primimo pare i izvestimo poslanika o količini. Doktor Onja. Dronja. 37 Uspostavljanje političke i vojne veze između Draže Mihailovića i bugarskih nacionalista povereno je u prvoj polovini 1942. količini i njegovoj transformaciji iz stranih valuta u dinare i kanalima kojima će se slati u zemlju vidi: Arhiv VII. k. k. Peco Trajkov je već poslao mi poruku. reg. januara 1943. O načinu dostavljanja novca. gde je i m a o i nekih manjih uspeha. 1/3—78 i 2/3—39 (knjige depeša). br. 35 Ljuba Jovanović Patak. k. advokat iz Beograda. 36 Lazar Trklja. On je u svom radu do januara 1943. 302. Izvesti hitno 21. 33 Miroslav Trifunović (pseudonim Dr Onja. Ča. Ditrih). br. januara 1943 Mateja35 3—459 262 Pošto je broj 50536 napustio izvršenje poverenog mu zadatka uzmite vi u svoje ruke celu stvar vo- đenja poslova u Bugarskoj. 505 predao po- stignute veze. br. Hitno me izvestite da li ste u toku stvari. 298. delegat—komandant četnika u Srbiji. Ditrih33 DDD 6—441 255 Javićemo odmah našoj vladi o tvojoj depeši broj 525 ali ti mi moraš hitno dostaviti ime Rudol- fovo pošto šifra Rudolf nije dovoljna. Ovaj poslednji bi vas doveo u vezu sa voj- nom ligom. 5/1—34: depeša komandanta Srbije br. Opšir- 133 . Tek kad se suma položi nama n j e m u će se zapisati tamo i tako redom dok n a m se ne iscrpi kredit koji nije mali. 289.

Postupati bez sentimen- talnosti isto kao što i oni rade. U Zapadnoj Bosni i Lici sada izvodimo poslednje pripreme za definitivno uništenje komunista koji nas sprečava- nije o vezama sa bugarskim nacionalistima i četnicima iz istočne Srbije. 30/7: izveštaj Lazara Trklje. Obaveštajnu i izviđačku službu razvite do maksimuma. Đujiću — Uredite ob- last Gračaca što bolje. kao i stanju organizacije u istočnoj Srbiji vidi Arhiv VII. Lorenc via Ištvan 7—374 265 Ivaniševiću. Baćoviću. Po mo- gućstvu jednu radio stanicu treba prebaciti u Bu- garsku ali sa spremnim telegrafistom i sa posebnom šifrom. januara 1943. 20. Uzmite sve u svoje r u k e i obavestite o sta- 3—357 n j u poslova. Razviti među selja- cima što jaču propagandu protiv njih. Nemilosrdno raščišćavajte trulež ako ga ima u našim redovima. Oni mogu na- pad ponoviti. Rad po gradovima neobično važan. Teren od n j i h mora biti čist. ' 8 Stevan. Iliev 5—269 264 Komunistima ne dozvoliti da dižu glavu. Bordo 4—442 270 Jeste pitanje Bosne je najvažnije. jedan od političara bugarske zemljoradničke partije. Ča. bez datuma (verovatno početkom ja- nuara 1943) Draži Mihailoviću. k. Ne- ka produže tim putem. Jurao u Srbiji radio kao protivteža omladinskoj organizaciji Mladosrpski pokret. Mogu samo da im čestitam. Ubacujte klicu razdora među komuni- stima da bi se i dalje među sobom tukli. poslao Draži Mihailoviću. Prema istoj depeši organizacija Mladosrpski pokret osnovana je od antikomunistički raspoložene omladine. a po instrukcijama Boldura 134 . br. Uni- štavati ih bez milosti kao naše najveće zlotvore. reg. novinar. Prema depeši koju je komandant južne Srbije 17. 35 Jugoslovenska ravnogorska omladina (Jurao). Što se tiče Srbakova 38 koristite ga ali on nije mnogo 263 inteligentan niti on među Bugarima ma šta pret- stavlja. Herman 1—161 266 J a k o sam zadovoljan sa radom Jurao 39 1001. Hrabre Hercegovce i Dinarce Ciča pozdravlja i želi r a t n u sreću protivu jednog od na- ših najgorih neprijatelja zbog kojih ne možemo t u - ći još veće naše zlotvore — ustaše.

k. Očekujem od vas vesti i aktivnost. 328—331. Ca. br. 41 Reč je o izveštaju koji je upućen Draži Mihailoviću 21. 22. br. a svako kolo ima po 13 članova (Arhiv VII.000 metaka. Sada koliko god možete sarađujte preko Maj evice da se istrebe u istočnoj Bosni oko Šekovića i Majevice. Program je imao 13 tačaka i prema njemu cilj : »pre- uređenje buduće države i sastavljanje vlade« će se postići sistemom or- ganizacije revolucionarnih kola. od Draže Mihailovića da mu za potrebe naoružanja četnika pošalje 15 mitraljeza. 10 minobacača. 289. depeše br. 7/1—23). k. k. januara 1943 (Arhiv VII. 7—533 276 Uz svaki vaš očajnički izveštaj očekujem u bu- duće i izveštaj šta ste preduzeli protiv komunista. 7/1—20). Odgovorite mi po vašem običaju da vi govorite istinu a ja ne volim istinu. reg. 13. 42 Odnosi se na slobodnu teritoriju u zapadnoj Bosni. Vama je dovoljno da se pojavi nekoliko n j i h pa da smatrate da je sve izgubljeno. Kod vas je dovoljna jedna 277 lažna vest da napravi nesreću a mi se bijemo sa njima pa ne smatramo to za nesreću. Ča. Sve je bilo u znaku br. 2. 1000 ručnih bombi i drugi materijal (Arhiv VII. reg. Ako oni rade u svima društvenim sloje- vima radite i vi kontra. Kad bude do- lazilo veće naoružanje uzeću vas u kombinaciju bu- dite bez brige. Sastanci su se održavali svakog 13-og u mesecu. Ako su komunisti aktivni vi budite još aktivniji. 41 Mi ovamo dovršavao njihovu republiku 42 a pre toga smo ih isterali iz svih krajeva. januara 1943. 363—367. Naređujem da komuniste uništavate gde fon Siraha (Boldur von Schirach). 40 Znam šta vi t a m o pretstavljate jer su Bosanci često prevrtljivi pa se uvek i ne bore sa dovoljno zalaganja protivu komunista. br. Odgova- ram da volim istinu ali i prisebnost u vezi sa stalnom radljivošću. Ne busajte se u grudi situ- acije će biti i teže. reg. 289. 135 . 300—303. januara 1943 lliev. " K a p e t a n Račić je tražio 20. Ako komuniste upotrebljavaju lažne vesti kažite istinu a u laži je plitko dno. Komunistički 7—367 agenti gmižu kroz narod a zašto ne uputite naše agente da i oni gmižu i da ih ubijaju. Ca. 7/1. 289. Lici i Kor- dunu. Ako je naša pro- paganda slaba vi je pojačajte u vašem kraju. Organizacija je imala svoja pravila i program. ju u r u š e n j u Pavelićeve Hrvatske. Ako oni rade precizno i vešto vi radite preciznije i veštije. 377—383 i 734—736).

U toj borbi poginuo je komandant Dukađin- ske brigade (Rasinski korpus) poručnik Svetislav Milenković i još 7 čet- nika. bio komandant Rasinskog odreda pod komandom Koste Milovanovića Pećanca. sa Kosmajskim NOP odre- dom u rejonu s. Više nemojte kritdkovati niti voditi spoljnu politiku. komandant Rasinskog korpusa. komandant korpusa Gorske kra- ljeve garde. 44 Izgleda mi da su dukađinci ne- obazrivo naleteli j e r su im gubitci u sravnjen ju sa komunističkim mnogo veći. Ca. br. 289. dok je 4 četnika nestalo (Arhiv VII. da su na Jablanik iz- bili komunisti iz Bosne u jačini 150 ljudi. od koga januara 1942. U to v r e m e na Jablaniku su se nalazili četnici iz Cerskog korpusa. Javite da li Jablanik i dalje može da bude mesto za p r i j e m obzirom na ove komuniste. k. januara 1943. 44 Borba je vođena 18719. Vi komandujete vojnicima a ne . čika Pera) kapetan. Pred kraj 1941. Nastanite da vaš k r a j potpuno očistite od komunista naročito Jastrebac — uništavajte ih bez milosti jer nas ometaju u ra- du i sarađuju sa Nemcima. po- vezuje se sa Dražom Mihailovićem. Ca. Hitno je. 47 Odnosi se na depeše koje je 22.— ženama. reg. očekujući dolazak britanskog aviona sa mate- rijalom i naoružanjem (Arhiv VII. k. Izvestite o sudarima 7 375 sa komunistima i koliko ste ih pobili. 46 J 52 podatak n j j e tačan. Preduzmite potrebno da se ovi komunisti unište. dobija uput- stvo o formiranju Rasinskog korpusa kada je postao njegov komandant. 23. Borba je naš posao. 46 Kalabić zbog toga morao da se povuče. 7/1—43). Zahtevam da očistite vaš teren jer mi za svoj teren odgovarate lično. januara 1943. Đorđo 4—273 298 Izvestio me je Kalabić 45 . komandant Mlav- 136 . Keserović je do kraja 1941. major (potpukovnik. januara 1943. Iliev 7—583 325 Vaše poruke koje upućujete meni nisu mi ni naj- m a n j e potrebne. 24. 47 Pozivam vas da budete učtivi u po- 43 Dragutin Keserović. Razbojna. Orel43 8—315 282 Primio vaš izveštaj o borbi Dukađinske brigade sa komunistima. 289. 45 Nikola (Pera. 7/1—24: pomenuti izveštaj Orela). pukovnik). 278 god za njih čujete. br. januara 1943. reg.

komandantu Istaknutog dela Vrhovne komande i izvršenoj četničkoj operaciji na selo Bjelemiće u 137 . Obustavite t a j rad da ne bi došlo do nepotreb- nog zadržavanja Crnogoraca za Bosnu. Depeše i naređenja koja vam u p u ć u j e m adre- sirane su lično vama kao komandantu i vi nemate prava da mi šaljete neke kolektivne poruke u ime skupine koju vi označavate sa mi ponavljam mi. U Ko- lašinu se prima sprema i oružje. 49 Reč je o majoru Zahariju Ostojiću. meseca a drugi 28 og. U krajevima gde se vodi borba protiv partizana (misli se na Dalmaciju. Što ih rüste dobili verovatno je krivica do rđa- vih veza koje još ne funkcionišu potpuno. Pavle poru- čuje da ne slušate k u k n j a v u Baja Nikića i drugih. U protivnom Pavle ne može uputiti ljudstvo za Bo- snu. Ja lično pišem sve odgovore svima kao i va- ma. Ne trpim savete. 18. 222 6—484 327 Pavle poručuje da je polazak za Bosnu odlučen. Gledajte vi vaš k r a j a za ostale kra- jeve imam komandante u koje imam poveren je isto kao i u vas. 45 Ištvan 7—466 Na sve vaše depeše sam poslao Vam svoj od- govor. 7/1—35). « i 50 vidi dok. br. 74 i 75. Ja sam Vaš pretpostavljeni to ste smeli s uma. ukama koje meni šaljete i da budete na prvom mestu vojnik. 289. U ovim presudnim danima želim i tražim skog korpusa uputio Draži Mihailoviću. Smisao depeša je sledeći: teren Mlavskog korpusa je čist od partizana.49 Ta je operacija morala se izvesti da se pri- premi slobodan prolaz crnogorcima koji već kreću 7—397 za tamo. Ca. P r - vi ešelon polazi 26 ov. k. Od vas kome je poveren čitav k r a j očekujem poslušnost i disci- plinu. Liku i zapadnu Bosnu) nije se dobro radilo pa partizani tamo imaju jake pozicije (Arhiv VII. br. reg. Ako moj delegat nešto radi u odnosu na muslimane ne smat- ram da je vaš autoritet povređen u toliko pre što dok ste Ad otsutni iz Hercegovine mora se i dalje raditi a mene moj delegat obaveštava o svima predu- 330 zećima. Pavle poručuje da se ni po koju cenu ne vrši napad ponavljam ne vrši napad na Cajniče i da povučete naređenje koje ste izdali za napad na d a n 26 ovog meseca. Poslove koje vodim suviše su ozbiljni a i vre- me takvo da traži rad rad i samo rad. 28.

januara 1943. Sta cilju mobilizacije Muslimana u četničke jedinice (Muslimansku nacional- nu vojno-četničku organizaciju (Arhiv VII. samo slogu jer svi radimo na vrlo važnom zajed- ničkom poslu. 53 a Pavia sam obavestio da Vi ne možete doći u Jablanicu niti je to potrebno. Račićev izveštaj sa Majevice je od najnovijeg da- t u m a i on naročito podvlači da je izveštaj proveren. Pripremajte se za odsudnu akciju. 50 Pavlu sam izrično za- branio da ide dalje od Jablanice. Ako se sve dobro svr- ši u ime Boga sve će se bratski urediti pa da niko nikakve uvrede ne podnosi. Polazak zemljaka po dani- 6—571 ma kako vam je Pavle javio. istočnobosanske NOU brigade protiv četničkih. Saopštite svima susedima. Nema uvreda. Ca. 51 Izveštaj je od 21. Nemcima se bliži kraj. 51 Račić takođe izveštava da je Drina blokirana i da Drinu sada ne može preći. Raščistite teren svuda od komunista da bismo imali odrešene ruke za odsudni momenat. 289. k. 7/1—32). januara 1943. Stoga. Budite uve- reni da vašu ličnost neobično cenim. 53 Misli se na Kalinovik. 15/1: zapovest za napad). Pozdravlja Vas n a j - srdačnije vaš uvek dobro želeći Čira. nemačkih i ustaških jedinica (Arhiv VII. Iz Bosne prešlo je na Medved- 351 nik 150 komunista 52 javlja čika Pera. red i rad na prvom mestu. Ca. reg. On se mora vrati- ti da bismo svuda bili pripremni za događaje koji iznenadno mogu nastupiti. Posle razbijanja komu- nista u njihovoj republici ima se organizovati njiho- vo gonjenje i uništavanje u celoj Bosni. br. 222 350 Pavle bio kod mene. 26. u kojem Račić javlja o borbama 6. 161. Ipak obećava da će pre- duzeti sve što može. 333—45—291 Raspis svima Naši saveznici preko radia uka- zuju na važne i velike odluke ovih dana. reg. 138 . k. Događaji će imati že- ljeni tok ako se svi založimo do k r a j n j i h granica i uzdignemo iznad svojih ličnosti. Vi morate os- 6—579 tati u centru. Ponavljam posle republike gonjenje svuda. br.

27. Dolazak Cr- nogoraca obustavljen ali ja i Pavle ne odustajemo od akcije možda još šireg obima. Musa mora postati najveća veličina jer 2—504 je Jugosloven i Srbin od glave do pete. Kažite mu da zlatnike vi- še nemam i da ću mu ih poslati za pirinač kad mi dobri Bog pošalje. Kad primite potvrdite prijem. 55 Vidi dok. Udesićemo sa Pav- lovim ljudima čišćenje cele Bosne. Račić javlja da na Majevici se opet čuje bor- ba. 139 . Jevđa odmah gubi glavu i hoće povlačenje — ako bismo to učinili Dinarci bi bili izgubljeni. 56 Šaljem vam još i tele- grafistu Carevića. Ostvarićemo sve ono što smo ranije u pogledu letećeg korpusa go- vorili. Izgleda da je kod komunista nastupilo neko v r e n j e ako ne i rasulo. 59 Fehim Musakadić. Poslao sam vam novac onako kako sam vam ra- nije javio. Verujem da Slobodan Jovanović nije spominjao partizane već su to Englezi umetnuli. O radu tih jedinica vidi dok. 55 Vlast ne delimo ni- sakim a n a j m a n j e da n a m omi postavljaju uslove. 58 Milan. O sve- mu će vas obavestiti u toku sutrašnjeg dana. Sto se tiče herce- govačkih snaga u Dinari one treba da tamo ostanu. 365 221 Pavle je kod mene. Prema Talijanima isti stav. 75 i 140.000 lira za rad muslimana. Drina je blokirana i ne može za sad još da pre- đe. rade naši odredi na Borju i Manjači. br. Vidi dok. Pukovnik Bajo takođe polazi te će Zemljaci doći u broju preko četiri hiljade. januara 1943. 28. Preko Šantića 58 sam poslao 100. 28. Hrvati gledaju da nas iskušaju 54 Odnosi se na četnički odred »Borje« i četnički puk »Manjača«. Milorad Momčilović. br. 54 Dobro ste odgovorili hrvatskim oficirima. Ne volim da Jevđa ma šta razgovara i u r e đ u j e sa H r - vatima bez naše kontrole. Slažem se da Musu postavimo za koman- danta muslimanskih četničkih jedinica Jugosloven- 367 jke vojske. 30 i 32.000 a preko Muse59 100. Pohvalite ga za Bjelemić i ako laže. br. Neka Pašali 57 radi radi i radi. Kakve podatke imate o ko- munistima na levoj obali Save. Dogovaramo se o slobodnim akcijama u Bosni sa crnogorskim snagama.

Obavestite Ištvana da se mi već k r e - 6—463 ćemo bez obzira na Italijane. Sa Pavlom sam resio da ljudi ne sede besposleni i da u što kraćem roku krenu u pravcu Vas. — Novac koji sam Vam ranije javio. Za h r a n u d a j e m pare ali za municiju pitam možete li 369 n a m štogod izvući pod f i r m o m Hercegovaca.368 ita n a m e r a v a m o a za račun Nemaca.000. Ispitujte i dalje situaciju. Lici i K o r d u n u i definitivno uništavanje. Druga faza go- n j e n j e u celoj Bosni. Lukačević. Sad im Pavle okre- n u o lakat i neće da vrati nažalost municija nije dobivena. i da Crnogorci nisu potrebni. Vesko- 376 vić će da vodi celu akciju. ili drugu fazu to jest g o n j e n j e u celoj Bosni. šaljem preko Pavia. m a j o r Vesković. to jest da li 377 izvršavati prvu fazu. Prva faza uništavanje sovjetske republike. Potvrdite p r i j e m i količinu. na osnovu čega ćemo odlučiti. a pod izgovorom da je za Hercegovce. Nemci ne mogu pojačati f r o n t na Balkanu za sada to je isključeno. Pokret Crnogo- raca obustavljen iznenadno. stanicu ima kod sebe. da li napasti u pravcu Sovjetske republike. 60 Ne dozvolite Jevđeviću da nagovori Ištvana da se v r a t i u Hercegovinu.500. i da on to čuva u n a j - većoj tajnosti. Javite mu to da bi ste ga umirili. Osigurajte p r e k o Jevđe h r a n u i municiju. 375 6—483 222: Za uništavanje komunista dve faze. pod izgovorom da je sovjetska republika pred uništenjem. R. To će t r a j a t i nekoliko dana. Za v r e m e dok se raščišćava oko Čajniča dotle mi i Vi da nastanemo da ispitamo si- t u a c i j u u Bosni. Glavni naš čvor je municija i hrana. Neka Jevđa 2—574 radi samo ono što mi zahtevamo. a on dalje preko Ružica kroz 8 dana n a j d a l j e dobićete. a ako to bude mi ćemo pojačati pobunu. 140 . a posle izvršene akcije će produžiti Vama s a m Vesković. Odnosi se na četničke jedinice pod komandom Momčila Đujića. ali da us- p u t očiste oblast Cajniče. Pavle bio već gotovo pa čak i puške i obuću primio. Bojović. Italijani za sada onemogućili prolaz Cr- nogorcima. gde treba da s a r a đ u j e B a j o 6—514 Nikić. Šaljem 1. Ištvan mora da ostane t a m o jer ćemo našu akciju izvesti ali sad pre- ko Čajniča i dalje kroz Bosnu. Ipak pratite svaki pokret Nemaca. a da on mora ostati tamo sa Dinarci- ma.

Trifunovićem. Iskustvo 383 nas uči use i u svoje kljuse. 141 . Goču u decembru 1942. četnički funkcioner u Komandi Be- ograda. Ali bi naravno u tak- 2—341 vom slučaju tražio hitnu pomoć. Izvestio sam Lorenca 62 preko Feliksa o po- ručniku Popoviću 63 veza tvoja depeša 64 565. Po- red toga Gambeto mi je blizu te brzo i lično mnoge stvari raspravljamo. o boravku na pl. izve- stio je Dražu Mihailovića da je izjava poručnika Popovića o vezama sa njim. i odmah javljajte. 61 ali služba obaveštajna radi. januar 1943. br. 7/1—54. 64 Depeša je od 28. 384 Ditrih 3—256 Izjava Idnova o mirenju ne važi ništa. Tetkići ljubomorno čuvaju zarobljenu teritoriju Pa- velićeve Hrvatske pa ćemo ih lako koristiti i protivu Nemaca i protivu Hrvata utoliko pre što Nemcima sve slabije ide na istočnom frontu pa je i jaz između njih i Tetkića sve dublji. kao i šta rade. a Pavle Đurišić (Gambeto) u Kolašinu. Takve po- datke je dobio Pavle od samih Italijana. Dalje kaže da Popoviću nije dao nikakvo ovlaštenje za formiranje organizacije rezervnih oficira za neki novi pokret. na sovjetskoj republici. januara 1943. Lipovu. Glavno je za naše odluke da imamo što pre jačinu i situaciju Nemaca i ustaša. 62 Miličević Petar. U pogledu savezničke po- moći za ostvarivanje varijante nisam mogao dobiti ništa niti smo im nešto naročito predlagali. 194. 31. 289. reg.). inženjer. Mislim samo da nam u ostvarivanju ciljeva još Tetkići mogu poslužiti. Ja još ne mislim da m e n j a m mesto. br. Mi našu kuću u r e đ u j e m o i niko drugi. 63 Dušan. Kod ko- munista je nešto trulo. 382 222 6—612 U pogledu varijante za razoružanje Tetkića mo- ramo još biti strpljivi. Posle toga možemo tek do- nositi odluke. Oni n a m još mogu poslužiti za borbu protiv komunista a isto tako vrlo lako nam mogu poslužiti i za borbu protiv ustaša i Nemaca. Oni neka pregovaraju to se nas ništa ne tiče. Ca. Prema istoj depeši Popović je vodio neke razgovore sa inženjerom Petrom Miličevićem (Arhiv VII. laž. Neko previranje. 61 Draža se tada nalazio u s. k. general Miroslav Trifunović. Vidi dok. Čistiti komuniste do poslednjeg.

br. 7 Vidi dok. i uopšte radi neodmereno. 4 Vidi dok. k. da t r g u j e itd. 51. U Lici je najbolji Bjelajac. Situacija naših trupa je vrlo opasna. 4 Oficira ima dovo- ljno. 11 i 61. latinicom) u Arhivu VII. Vojvoda je usled bolesti vrlo nepristupačan. domaći 10 beže za 1 Original (pisan na mašini. 10 Četnici iz sastava Dinarske četničke divizije. Ča. za budućnost. DRAŽI MIHAILOVIĆU O VOJNO-POLITlCKOJ SITUACIJI U DINARSKOJ ČETNIČKOJ DIVIZIJI I SARAD- NJI ČETNIKA I ITALIJANA 1 Uvaženi Gospodine Ministre. ima dvorsku kliku. 2 u prilogu dostavljam dosie dokumenata nimalo simpatičnih o sporu vojvode Birčanina sa Radmilom Grđićem i jugosloven- skom grupom u Splitu. 2 Odnosi se na Dražu Mihailovića. Najbolji je gore kapetan Soškić 5 i major Stüde kom smeta to što je Hrvat. pojedinih pokrajina. 142 . 47/2 (H-X-56). 159. ali čim se u svrhu koncentracije povuku u bazu. BR. U Kninu sam zatekao svega u celoj dinarskoj diviziji oko maksi- m u m dve hiljade pokretnih boraca. on o svim stvarima ima pretsta- ve koje mu servira najbliža okolina. Sve ostalo još po prilici toliki broj organizovano je po principu teritorijalne milicije i razmešteno po selima. 9 Eksponirane su na položajima. 6 Ilija Trifunović Birčanin. Ivanišević 8 je arivista či- ste krvi. Oko šest stotina ljudi sa oružjem do- bivenim od Italijana prešlo je partizanima. ali po starom srpskom običaju mnogo ga klevetaju da je kupio od četničkog novca kuću u Zadru. Konstatovao sam samo da situacija tamo ne valja. reg. 9 i " U pitanju su četničke jedinice iz K o m a n d e operativnih jedi- nica istočne Bosne i Hercegovine. Od vojvoda je najbolji Đujič lično veoma hrabar rasan gorštak obljubljen u narodu. 42 IZVEŠTAJ DOBROSAVA JEVĐEVIĆA OD KRAJA JANU- ARA 1943. 13). 3 Pomenute priloge redakcija nije pronašla (vidi dok. koji ne bira sretstva da pod vojvodinom firmom pro- vodi svoje namere lične prirode. 8 Radovan. br. br. Mihića kao [i do] sada favorizuje vojvoda 6 mnogo je predan Italijanima i tim se oslanja da rebelira po potrebi i protiv vrhovne komande 7 . 5 David. br. bore se junački. ali malo sposobnih. Kako usled bo- lesti nikada n i j e išao na teren. 3 Ne želim da d a j e m svoj sud o svemu tom. Kreirao je neki dvor po stilu Luja Četr- naestog deli guvernerstva.

br. Sporazumno sa Brankom 13 naredićemo opštu mobi- lizaciju u Hercegovini. verovatno. Municije su poslali milijun metaka iz Fiume 20 doći će kroz tri dana od danas. dobili su još četiri hiljade novih obroka za novolegalizovane. a ide n a m deset lakih bacača. ja- nuara 1943. Ne- prijatelj se povukao u pravcu Posušja (tom V. Drenović i Đujić mogli da krenu. Isto tako nisam dobio zlato za kupljeni pirinač. 11. 15 Pircio Biroli. koja je 28/29. 28 i tom IV. 14 Sada Lištica. Naši19 su dobili šest teških bacača i dva topa 65. 109). 13 Zaharije Ostojić. Zagorje i Vinjani. a u j e d n o ću vam javiti depešom preko Branka da uputite svakako Crnogorce u Bileće. br. Ja lično preuzimam odgovor- nost da Talijani ovo m o r a j u prihvatiti pa se molim vas nemojte na to obazirati. knj.njima kao ovce. a sad Crnogoraca nema. 20 Sada Rijeka. Vaša naređenja do- stavite mi preko Branka. januara 1943. 12 Reč je o 2. Danas sam doputovao iz Knina. Ponavljam da nemamo novaca. 18 Vidi dok. Pored toga kako smo ogo- leli Hercegovinu partizani su od Imotskog navalili Širokom Brijegu i ozbiljno ugrožavaju Mostar 12 . to ni sam ne znam. 61. 192. NOU di- vizije. 61. Ovaj p u t je radi snabdevanja i povoljniji i bliži od puta preko Konjica i Pro- zora. šesnaest teških mitraljeza i dvadeset puškomitraljeza i dva topa 65. Mnogo n a m škodi razno- liko komentarisanje događaja sa našom vladom u Londonu. Kad Crnogorci dostignu liniju Imotski. Kalinovnik sam kao bazu obezbedio sa hiljadu obroka dnevno. dok. 25 i 28. br. br. pa može da preko Bjelašnice ugrozi i Kalinovik. Kako smo očekujući obećane Crnogorce 11 pošli gore. Sa hranom sam Hercegovinu obezbedio dovoljno. dalmatinskoj NOU brigadi. dok. u Mostaru. 15 Vidi dok. kako ćemo se sa čašću izvući iz te mišolovke. oružničke pukovnije 25. 9. br. br. da Rim na to ne pristaje. 11 Vidi dok. koji je sklopio Dobrosav Jevđević i komandant 6. 21 Hrana je isporučena. a osim toga izdaje se hrana i za one tri hiljade koje su otišle u Dalmaciju j e r su oni otišli pod imenom divljih Baćovićevih četnika. na osnovu sporazuma. onda bi Baćović. 16 Inače partizanska druga kolona zauzela je Trav- nik. 17 Dinarci su primili oružje. konačno je hrvatska vlada poslala trideset vagona hrane 21 . što guverner 15 ili neko drugi rekne. likvidirala ustaške baze u selima Rakitna. 143 . 17 Tada su se na području Travnika nalazile jedinice 3. knj. Vidi dok. Imotski. Zadvarje u susret našim. Ja ću sa ob- zirom na situaciju da stavim Talijane pred gotov čin i da ih nateram da puste Crnogorce suvim preko Mostara na Široki Brijeg 14 . 18 dvadeset lakih bacača četiri teška.

Svi koji se od vas vraćaju.Harrisonove 2 2 gluposti i komunistička radio stanica. Oprostite. govore kako kod vas postoji u v e r e n j e . da se to kosi sa m o j i m poslom i položajem. V e r u j e m uprkos s v e m u u konačan uspeh. što u strašnom po- slu nisam opširniji. samo na žalost n e m a m o dovoljno slobodnih časova. šef radio službe i propagande Radio-Londona. Ja ću v a m odgovoriti sa onom M a k i j a - velijevom izrekom. 23 22 H. crvenom olovkom. Sto- jim v a m na raspolaganju. Opet Jevđević pravi plan akcije — n e k a radi što mu se naredi. D. Ja svetac nisam. 144 . ćirilicom. Harrison. Savršeno je tačno da u slobodnim časovima volim da vidim žene. da se ja zabavljam sa ženama. Nikada ta m o j a pasija n i j e išla ni u k o m pogledu na štetu mojih dužnosti. Najodaniji Jevđević Dopustite mi jednu digresiju lične prirode. da su s a m o sveci i magarci ceo dan ozbilj- ni. a ono drugo ne želim da budem. ako smatrate. 23 Poslednju rečenicu dopisao je na poleđini dokumenta Draža Mi- hailović.

reg. a uvidevši potrebu. da se međusobno povezu radi potpomaganja u borbi protiv nepri- jatelja. MORNARICE I VIZDUHOPLOVSTVA majoru g. br. primio sam 1 8 .. sa odredima Istočne Bosne i vr- hovnom komandom u Otadžbini. u s. Kasnije. 1 Original (pisan na mašini. stvorili su zajedničku komandu u mesecu juliu 1942 g. pa ni posredne veze. 11/8 (BH-V-9585/1). za njegovog pomoćnika poručnik Vasilije Lalić. 3 Ostojić je tada bio komandant Istaknutog dela Vrhovne komande. ovaj je naziv promenjen u na- ziv »Komanda Bosanskih četničkih odreda«. dostavljeno mi preko kapetana g. 10 Zbornik. Odredi zapadne i srednje Bosne. BR. 27 IZVEŠTAJ MAJORA SLAVOLJUBA VRANJESEVIĆA OD 3. u Osječanima. decembra. a za načelnika štaba poručnik Vukašin Marčetić (vidi knj. nemajući nikakve ne- posredne. Bore Mitrasnovića. 2 145 . Treba: 1. 26. 4 Na osnovi ovoga naređenja podnosim opširan izveštaj o situaciji kod odreda zapadne i srednje Bosne. Grapska (kod Doboja). FEBRUARA 1943. knj. MAJORU ZAHARIJU OSTOJIĆU O VOJ- NO-POLITlCKOJ SITUACIJI U ČETNIČKIM ODREDIMA ZA- PADNE BOSNE I SARADNJI SA NEMACKIM I USTASKO- -DOMOBRANSKIM JEDINICAMA1 VRANJEŠEVIĆ D. 6 Pogrešno. odseka Operativnog odeljenja Vrhovne komande. objašnjenje br. br. 4 N a v e d e n o naređenje redakcija nije pronašla. 115). 12. 5 Štab je formiran na zajedničkoj odredskoj konferenciji. Na istoj konferenciji za komandanta je izabran Radoslav Rade Radić. 204. 2 U to vreme je bio načelnik Štaba Komande Bosanskih četničkih odreda. inače načelnik 1.1 . dok.1 . tom XIV. Osječani Opširan izveštaj o situaciji kod četnič- kih odreda u zapadnoj Bosni NAČELNIKU ŠTABA GOSPODINA MINISTRA VOJSKE. ćirilicom) u Arhivu VII. S L A V O L J U B pešadijski major 2 3—II—43 g. br. Ča k. jula 1942. Zahariju Ostojiću 3 Naređenje od 17 decembra 1942 godine. Vidi dok. koju su nazvali: »Glavni štab bosanskih četničkih odreda 5 «. 1. koja je održana 1. 31 decembra 6 1942 g. g.

a od 1 . k o j u prostoriju zauzimaju p o j e d i n i odredi kao i oso- bine lica. Oficire ne trpi i gleda na svaki način. " Radić je u leto 1941. U ovoj komandi u č l a n j e n i su sledeći odredi: »Kočić« 7 . nekoliko p u t a kao trgovac p a d a o pod stečaj. U borbi lično hrabar. P r e m a po- dacima i m n o g o b r o j n i m t v r d n j a m a njegovih poznanika bio je 20 godina član komunističke partije. osetio je volju naroda i pristupio na s t r a n u četnika. krajiškog NOP odreda. april 1942. Vrbanje. K o m a n d a n t ovoga odreda je Radoslav Radić. i Majevička Brigada. Trapista i s. koja t i m odredima k o m a n d u j u . Takođe je u sastav kor- pusa ušao i puk »Manjača« preformiran u 2. Vrbasa do ušća r. seoski t r - g o v a c . br. zauzima prostoriju između r. Teritorija pojedinih odreda: Borjanski odred 10 . puk »Manjača« 9 . Luci). Slatine. predvodio grupu ustanika iz Jošavke. Covek s t a r 52 godine. pod nazivom 3. Da bi situacija bila što jasnija. Kao stariji austrijski podoficir sposoban je da k o m a n d u j e j e d n i m bataljonom. Turski Celinac). linije: izvorni deo V r b a n j e — P r i - binić—• i r. brigadu »Zmijanje«. Ozrenski. preduzi- mač. ušao u sastav Srednjobosanskog četničkog kor- pusa. pa na posletku seoski trgovac. Odred je ušao u njegov sastav. Kada je došlo do razmimoilaženja između p a r t i z a n a i četnika. Bio kiridžija. a drugi k a o komunista odveden u logor Jasenovac. Trebavski. 11 J e d a n mu sin poginuo k a o komunista. I m a velikih mirnodopskih du- gova (preko 100 tužbi kod sreskog suda u B. U svome radu u p o t r e b - ljava komunističke metode (zakulisan i p o d m u k a o rad).42 g. da ih ukloni iz svoje jedinice i da ih na koji bilo način unizi. a kasnije član štaba istog odreda. 150). kao što r a d e i ostale komuniste.X . bio politički komesar borjanskog odreda. Nepreza od sred- stava da dođe do cilja. 10 Osmog jula 1943. kao najveći. 7 Odred je imao 6 bataljona (dok. bataljona 4. Noću 31. marta na 1. koji su se tada nalazili 146 . brigada »Vojvoda Mišić«. Save. brigada »Kočić«. Za v r e m e partizana. juna formi- ran Bosanskokrajiški četnički korpus. V r b a n j e (sem s. Veoma je ambiciozan i lukav. liferant. s grupom četnika izvršio je na- pad na Stab 4. osim komandanta i političkog komesara. b u r n e prošlosti. Kad je 3. U novembru iste godine bio je operativni oficir 6. Bosna do Dobo ja. i m a svoju kliku k o j a izvršava sva njegova n a r e đ e n j a pa i n a j p o d - lija. s m a t r a m za p o t r e b n o da iznesem. u sastavu Bosanskokrajiškog četničkog kor- pusa. kao njegova 1. 8 i 5 Od 3. Isti je i k o m a n d a n t Bosanskih četničkih odreda. r. K o m a n d u j e narodski sa p u n o demagogije. »Mišić« 8 . r. pekar. krajiškog NOP odreda i tom prilikom pobio članove štaba. juna 1943.

labav. a dr Mladena Stojanovića su ranjenog odveli u šumu i ubili (vidi tom IV. Osuđen je 1946. a naročito trpi samo one koji ga hvale. gde su četnici poklali sve ranjenike. drum: Crna Rijeka—Mrkonjić- grad—Čađavica—Ključ. pešad. dok. 13 Marčetić je 3. 4. učitelj i re- zervni potporučnik. vredan i energičan. zbog nerada sa svojim ljudstvom. a Radić je postao član Centralnog nacionalnog ko- miteta. Pljeva—r. star 33 godine. linije: pl. veoma ambi- ciozan. napustio je odred i sa porodicom preselio na stalno stanovanje u varoš Mrkonjić grad. 78). Sane uzvodno od Ključa. Lično veoma hrabar. Luka — Prijedor. 10' 147 . 12 Crna Luka na karti 1 :100. Sa ovim čovekom mora se u radu biti veoma oprezan. Mnogo podložan uticaju žene. nema sposobnosti da k o m a n d u j e većom jedinicom u borbi. Vrbas od Jajca do Crne Rijeke. ali slab starešina. 48. Pored te dužnosti bio je i predsednik pre- kog vojnog suda u istom korpusu. Naime. Okretan. Luci. na smrt streljanjem. kada je komandant postao major Vranješević. želi da bude neka veličina i da se pomoću Nemaca i Hrvata dočepa nekog zavidnog položaja. bolesno ambiciozan (želi da bude neka veličina) te se ne ustručava da zapliva u Nemačke i Hrvatske vode. ako ne želi da mu isti za najkraće vreme dođe glave. Vrbasa (niz- vodno od Crne Rijeke pa do Crne Luke12) — ž. Istovremeno izvršen je napad na partizansku ambulantu u Jošavki. sva ova četa je sem jednog četnika. Od odreda ima svega oko 130 boraca i ako mu je odred brojao oko 900 boraca. a naročito prema Hrvatima i Nemcima. popustljiv. Sana (od Prijedora do Ključa) i d r u m a : Ključ — Mrkonjić Grad — Crna Rijeka. Puk »Manjača« zauzima prostoriju između r. Čovek 30-tih godina. Komandant ovoga odreda je Uroš Drenović.000 nije pronađena. kao i Drenović. izabran za načelnika Štaba Bosansko- krajiškog četničkog korpusa. sklon piću. juna 1943. Polovinom oktobra 1943. kao komandir sokolovačke čete. oficir 1939 godine). I on. br. Ova njegova osobina dovela je do propasti njegovog odreda. otišla u partizane. veoma plašljiv. Voli da sam sebe hvali. r. dobar borac. detinjast i neozbiljan. veoma arogantan prema svakome. Sa potčinjenima vodi stalnu borbu oko po- van štaba. Komanda Bosanskih četničkih odreda dobila je naziv K o m a n d a zapadne Bosne. knj. koja takoreći sa njime komanduje. pruga B. Verovatno se od- nosi na Banju Luku. sa jedinicom ne učestvuje u borbi. 68. Slao poklonstvenu deputaciju u ime Bosanske Krajine da izjavi lojalnost poglavniku i vladici Ter- mogenu u Zagreb. Klekovača—Glamoč—Sipovo*—r. Komandant ovoga puka je aktivni poručnik Vukašin Mar- četić13 (aktiviran kao rez. Večito je sa Hrvatima i Nemcima u B. Odred »Kočić« zauzima prostoriju između r. ženska- roš.

Veoma inteligentan. Veoma energičan. su- više blag. Kod ovoga puka komando- vanje je organizovano na vojničkoj osnovi. u sastavu Srednjobosanskog četničkog korpusa. Komandant ovoga odreda je Cvijetin Todić. Čovek 30 godina. mislim da isti zaslužuje i u n a - pređenje kao i odlikovanje za osvedočenu komandantsku hrab- rost i sposobnost. kao komandant. Komandovanje kod ovoga odreda zasnovano je na široko parlamentarnoj osnovi. jula 1943. r. Kao^ komandant vrlo dobar. J e d a n od najboljih ko- mandanata odreda učlanjenih u komandi bosanskih četničkih odreda. bistar. težak. Odred Ozrenski zauzima prostoriju planine Ozrena između r. Vrlo hrabar (može se reći najhrabriji prema hrabrima). najogorčeniji borac protiv komunista i partizana. u borbi. odličan vojnik i starešina. zbog čega je disciplina kod ovoga odreda veoma slaba. Blagodareći komandantima bataljona naredniku vodniku Jo- vanu Mišiću i redovu Milutinu Azariću. Odred »Obilić«14 zauzima prostoriju između reka Vrbasa i Vrbanje. d r u m : Smiče — Gradačac i linija : Gradačac — Modriča. Ovo je odličan komandant u svakom pogledu.loža ja. učitelj i re- zervni pešadiski poručnik. odličan diplomata. bolničarski narednik. Spreče i sa juga r. r. Tada je Tešanović postao komandant toga korpusa. 14 Od 8. karaktera svetlog. pa na jug do Vlašić planine. kada bi imao nad sobom starešinu koji bi ga stalno kon- troliso i upućivao šta ima da radi. u stal- noj je i uspešnoj borbi sa partizanima. Ovaj puk do sada u borbi protiv partizana. Odred je orga- nizovan na vojničkoj osnovi. istupaju zajednički kao jedna jedinica pod ko- mandom narednika vodnika Jovana Mišića. Male Brijesnice). Ovim odredom komanduje Lazar Tešanović. Odred »Trebava« zauzima prostoriju između r. usled čega je došlo do cepanja ovoga puka u tri odreda. odlučan i istrajan. U sebi nema ničega vojničkog ni komandantskog. Trebavskim odredom komanduje prota Savo Božić iz Tre- bave. Krivaje. Prema svome dosadanjem radu zaslužuje da bude u n a - pređen i odlikovan primernim odlikovanjem. star 35 godina. linije: Mala Brijesnica — Skipovac — Zelinja — Srnice. Spreče (od ušća do s. Bosne. veoma svežeg (može se reći mladićskog) duha. Veoma hrabar. pokazao je s j a j n e uspehe. Čovek šesdesetih godina. u odnosu na neprija- telja—partizane. samo onda bi bio do- bar. Vukašin Marčetić. Bosne. Pored odlikovanja koje je dobio za osvedočenu ličnu hrabrost. 148 . kod boraca voljen i poštovan. okretan. energičan. Po činu je rez.

te zbog toga nerado p r i m a j u oficire u svoju sredinu. 77. Od- ličan starešina u svakom pogledu. Bačka i Slavonija). U ra- portu od 11. položaje i vojsku. gde je proveo vreme od septembra do danas u neradu. a ne da se bori. kao npr. Majevička brigada15 zauzima prostoriju pi. Kod boraca popularan i voljen. Janjić je izabran za zamenika komandanta grupe (Radivoja Kerovića). što su se mnogi oficiri bilo na koji način domogli punomoć ja raznih prestavnika naše vrhovne komande u Ota- džbini. br. Istina. posle čega bude sa Majevice pro- teran. koji nisu iz ovih krajeva. da je došao na Majevicu da ko- manduje. Banat. 18 Radio je na organizaciji četnika u Beogradu i tzv. aprila 1942. 16 Na Majevici pojavljuje se kapetan Žarko Milurović. 3/2 i k. s. 25/5. k. dok. Sa ovlaštenjem i štambiljima došao je rezervni potporuč- nik Dušan Dukić. pri- kuplja snage i nastavlja borbu dalje. 18 Po do- lasku na Majevicu saopštava. 151. Lopari itd. Kada svi napuštaju. 58). Račić uputio na rad u Slavoniju i pored ostalog kaže: »Do sada nisam bio u organizaciji D. Ovaj čovek zaslužuje svaku preporuku i odlikovanje. k. 149 . nego je ostao u Borjanskom odredu. Majevice sa n j e n i m padinama sem pojedinih mesta. Mihailovića iz razloga jer se ne radi kako treba. neradom primanju oficira u pojedine odrede uzrok je još i taj. energičan i odlučan. 16 Pri formiranju Majevičke grupe četnika 21. Zajednička osobina sviju komandanata jeste: da ljubo- morno čuvaju svoje položaje. Međeđa. delegatu Vrhovne komande za zapadnu Bosnu (Bori Mitranoviću). vojvoda Kerović ostaje. Ca. br. već samo borba za vlast. U ovome pogledu imamo dosta primera. Veoma hrabar. kompromitovali se u odredima i morali iz istih da beže. jula 1942. koji ne izvršava naređenje gospodina Mini- 15 Brigada je formirana na osnovu odluke konferencije od 31. s. 210. Janjić govori o tome kako ga je kap. raniji komandant Majevičke četničke grupe. 1. Komandant ove brigade je vojvoda Radivoje Kerović. 9/1). Veliki protiv- nik komunista i partizana. koje drže Hrvati. Ugljevik. jula 1943. koji je došao sa punomoćijem u ime Gospodina Ministra izdato mu od strane kapetana Dra- goslava Račića sa zadatkom da ide u Slavoniju (Pakrac). severnim po- krajinama (Srem. 17 Milurović je radio na organizovanju četničkih jedinica za Sla- voniju (vidi knj. kao: Kapetan Dušan Janjić. 17 sa ovlaštenjem dobijenim od majora Žarka Todorovića. pa i najpozvaniji.« (Arhiv VII. Tada je za komandanta brigade izabran vojvoda Kerović. star 28 godina. reg. Na t a j način stvoreno je veliko nepoverenje prema ofi- cirima i podoficirma. Ovaj to nije učinio.

KOMANDOVANJE Komandovanje je u glavnom zasnovano na širokoj par- lamentarnoj bazi. proleterske brigade. g. ali je glavna smetnja u radu sam komandant sa osobinama koje sam izneo. komandant. boraveći nezaposlen kod glavnog štaba.g. tom IV. 21 Dragoslav. Svakoj pa i n a j m a n j o j radnji predhodi kon- ferisanje i iznuđavanje pristanka i najnižih starešina. na poboljšanje ovog sta- nja. jeste razlog slabe discipline. gde je ostao sve do poslednjeg dolaska komunista tamo. Pavlovića 21 poslat je kao neka vrsta njegovog delegata — kurira narednik Mišić. pored toga što sam bio i u borbama sve do pre nekoliko dana. obrati najveća pažnja i da se u opšte ne upućuju pre nego što se stvori mogućnost za reorganizaciju po uputstvu broj pet. 30 i 145. koji se u p u - ćuju ovamo. sa komandom operativnih jedinica Istočne Bosne. Ovih dana dolazi neki samozvani poručnik Milovčević sa jednom ženskom. Međutim. Treba p. koji je poslat iz Kalinovika za Krajinu. za vezu glavnog bosanskog štaba. br. Koristeći zbunjenost razbijenih domobranskih jedinica. koliko.t.XII . sa ovlašćenjem nekog in- spektora Đure Plećaša. 1 . pomoćnik. Štab. br. jedna četa Motajičkog četničkog odreda uspela je da razoruža jednu satniju domobrana. Op- širnije o tome vidi dok. gde se i sada nalazi. 9. gde je upućen. 20 Prnjavor su 16. Tom prilikom prešao je deo četnika na stranu NOP-a. 130. odlazi u Motajicu. januara 1943. Od strane potpukovnika g. knj. pa i on odlazi u Motajicu. dok. Prema ovome molim. Vidi dok. 145. 19 nego odlazi u Mo- tajicu. a ova 19 Dukić je bio upućen da radi na organizaciji četnika u Grmeču.stra i ne odlazi u Krajinu.22 sa ovlašće- n j e m i naređenjima za prikupljanje podataka o svim odredima. 150 . Sama komanda ne uživa ni malo potrebnog autoriteta.je moguće. br. oslobodile jedinice 1. Sve ovo: ambicioznost starešina iz naroda i ljubomorno čuvanje njihovih položaja. (1942). 23 Pogrešno. da se izboru oficira. 22 Rajko. kada mu se je za sada izgubio trag. odnosno komanda se sastoji od sledećih organa:.23 primio sam se dužnosti načelnika štaba u nameri da utičem. ovaj čovek nije dorastao za izvršenje ovog zadatka. gde posle zajedno sa komunistima vrši napad na P r n j a - vor ovih dana i pomaže sve u zauzimanju istog. Ovaj.20 Dolazi neki kapetan Mijatović. načelnik štaba.

koji se predstavio kao četnički Doručnik. a ova delegacija pošla je da uhvati vezu sa vrhovnom komandom i lično sa Gospodinom ministrom. da je Majevica sređena i ako bi ma ko napao Majevicu. Preko Majevice sam krenuo sa Ste- vanom Botićem. proglasio za komandanta toga štaba (vidi knj. ako ga ova hvali. br. Račić je saopštio da Gospodin Ministar ne priznaje gor- ski štab bosanskih čatničkih odreda. 26 Odnosi se na četnički štab Stevana Botića. u ime novo- osnovanog štaba. tamo smo našli jednu delegaciju. 1.je uzrok tome. na zahtev delegata Majevice. Za dokaz navešću nekoliko primiera : U njegovom prisustvu. ubeđen sam da je dostavljao i Gospodinu Ministru netačne izveštaje. 139). koji se posle hapšenja majora Jezdimira Dangića 11. prima za gotovo i toga smatra Srbinom. Čiča je naredio da na svaki način onemogućim i likvidiram Stevana Botića i njegove sa- radnike. 26 a da priznaje »glavni štab« na čijem je čelu Rade Radić. Kraguljevac i pozivao nas da do- đemo i stanje sredimo. Istog dana on sastavlja depešu za Gospodina Ministra. izabran je jednoglasno za koman- danta Majevičke brigade vojvoda Radivoje Kerović i to stanje 24 Vidi dok. 151 . 25 Delegaciju je uputio Glavni Štab bosanskih četničkih odreda. od strane Nemaca. na čelu koje se je nalazio Ilija Mikaši- nović. pa i kod mene. I kapetan Damjanović je dolazio u s. potporučni- kom Milanom Dukićem i potporučnikom Knežićem. da će cela Bosna odmah stupiti u borbu. Primetio sam. 164. a pogotovo Stevana Botića. jer je nastao razdor oko položaja između ka- petana Stevana Damjanovića i vojvode Kerovića. ustacf je kapetan Račić i re- kao: »Čiča ne priznaje nikakav štab bosanskih četničkih od- reda. nisu postignuti oni uspesi. 24 Po dolasku na Majevicu. jer su se isti Čiči zamerili«. Sebe smatra jedinim prijateljem Gospodina Ministra i. koji je trebao da ponese i radiostanicu. dok je u stvari narednik. dok. Račić je izjavljivao kako je gospodin Ministar lični prijatelj njegov i kako je on određen da uredi stanje u Bosni. br. nepoznava- jući pravo i stvarno s t a n j e u srednjoj Bosni i Krajini. 25 Tamo je došao i kapetan Račić. koji su tražili da dođemo i na Majevici stanje sredimo. što u borbama sa komunistima. Za zapadnu Bosnu pošao saim po naređenju Gospodina Ministra sa potporučnikom Dušanom Dukićem. — Lično n e m a m ništa protiv likvidacije ovoga štaba. ah drzak postupak kapetana Račića izazvalo je kod svakog čoveka revolt. aprila 1942. Kada je Stevan Botić otvorio sastanak (konferenciju) u pogledu sređivanja s t a n j a stvari. kapetanom Manojlom Pejićem. da kapetan Račić sve priče okoline. koji su mogli biti postignuti.

sve dok nisu došli i Majevicu napali komunisti. Posle dva dana probavljena sa kape- tanom Damjanovićem. da se kuća pretrese i radiostanice pronađu i oduzmu. već Majevioe i Krajine. danas komunisti ne bi uspeli da razbijaju odred po odred i da zagospodare sa situacijom skoro do r. Tako se je kapetan Račić prepirao sa starešinama na Ma- jevici. Bosne. da je. Iz Srbije poslao je pismo u kome kaže: »Kada rasterate partizane. 27 Ranije bio komandant Planinskog bataljona. tako da se je skoro vodila borba. a po- tom za komandanta jurišnog bataljona u istoj brigadi. Skrenuo sam pažnju Račiću da stanice nisu stanice Stevana Botića. Na ovaj način i Majevica i Krajina ostale su bez radio- -stanica sve do danas. Račić upada sa naoružanim ljudstvom u kuću i saopštava: »Ciča je naredio da oduzmem stanice od Stevana Botića«. jula izabran je za zamenika komandanta Majevičke brigade. predlaže m e n e za komandanta te bri- gade. da je ova sprove- dena. pored ostalih uzroka. kad je to bilo moguće izvesti i brzo i lako. odbijam. Kada je kapetan Račić primio komandu na Majevici. kod predviđene organizacije. a druga. Priboju. ima mnogo osnova da se naznači. Sada protiv njega na Majevici vlada veliko ogorčenje. krivac i kapetan Račić. Kao što se vidi. po nalogu kap. ali on se na ovo nije ni obraćao. Kapetan Damjanović određen je za koman- danta jednog bataljona. Ubijen je 4- septembra 1942. Račića i Damjanovića. naredio je. javite ako sam potreban. Kod nas su se nalazile dve radiostanice: jedna za Maje- vicu. Tako je ubijen i jedan od najboljih komandanata žandarmeriski narednik Ilija Gajić 27 kod crkve u s. Kada se je Stevan Botić počeo sa n j i m objašnjavati. A ovo je jedan od najkrupnijih raz- loga današnjeg s t a n j a ovih odreda. kada se je sa Majevice povukao u najkritičnijem času. Na konferenciji od 31. zbog svega izloženog.Račić je priznao. pa ću doći«. j e r vrhovna komanda nije znala niti joj se moglo staviti do znanja ma šta o ovim kra- jevima. za Krajinu. data Dušanu Dukiću. do- šlo je do sukoba između njega i pojedinih komandanata ba- taljona. Svakako. 152 . što u ovim kra- jevima nije sprovedena organizacija u ono vreme. Posle ovoga kapetan Račić sam preuzima komandu na Majevici. da je Gospodinu Ministru prestavljeno pravo stanje i da su svi krajevi (odredi) imali sa Gospodinom Ministrom direktnu vezu. obzirom na izbor Kerovića i moj zadatak. što ja. Kada smo bili na večeri.

proleterske i 3. ova pomoć nikada n i j e iskorišćena kako treba.XI . nemogavši prodreti preko pom. knj. 29 U Jajcu su se nalazili delovi nemačke 718. U ovome smo uspeli i pom. mada su bili izbačeni iz više od pola iste i Mrkonjić grad su naše snage dva puta preotimale od njih. ali nije kritična. dve satnije ustaša i druge jedi- nice raspoređene u okolnim selima. da su komunisti mnogo jačim snagama uspeli da zagospo- dare sa dve trećine Borjanskog odreda i da je inicijativa sada u njihovim rukama. borio se od tada pa sve do danas junački. Ugra. krajiškog N O P odreda. oni su gospodari na toj teritoriji. NOU divizije i delovi 3. gde se još i sada vode borbe. oni su nadirali na teritoriju manjačkog puka (sa tri brigade). Posle dvodnevnih borbi protiv tih jedinica Jajce su 26. o. knj. pešadijske divizije. Komunisti. a u granicama mogućnosti. Opširnije o toj borbi vidi: tom II. 20 Do sada. 30 i 33 Na tom prostoru nalazile su se jedinice 1. Bo- snu 8. korpus prelazi r. mojim pomoćnikom. knj. pa zauzevši Jajce. Četnički odred »Kočić« napustio je spoljnu odbranu grada i sa domobranima pobegao preko r. 32. bataljona 9. zauzele jedinice 1. 31 koji bi prešao preko r. SADANJA SITUACIJA Noću 23/24 . Može se reći. novembra 1942. u d u h u izdatog n a m na- ređenja. 92. tri satnije 9. Vrbasa. Jakim snagama. 30 Puku na Manjači ukazivali su pomoć ostali odredi. br. 8. pa dalje prema situaciji. 236 i 238. 116 i 119. gde se sada nalazimo. Opširnije o tome vidi: tom IV. da bi se ovde formirao jedan korpus.VIII — komunisti su iznenadno prodrli na teritoriju odreda »Kočić« i zauzeli Mrkonjić grad. ali ih je manjački puk odbijao. 31 i 32 Vidi dok. 98. proleterska NOU bri- gada.. 12. 88. domobranske pukovnije. upali na teritoriju odreda »Obilić«. 64. ali zbog nesposobnosti starešinskog kadra i slabe discipline i or- ganizacije. obzirom na izloženo sta- n j e stvari. dok. Bosne i dejstvovao u pravcu Prnjavora. naneo im ogromne gubitke u petomesečnoj stalnoj borbi. 116 i 123. br. . 7. br. br. dok. dok.m. pa zatim na teritoriju Borjanskog odreda 30 . i teritorija puka Manjače je skoro u celosti očuvana. teritorije. nije bila efikasna i ubrzo se je vraćala. za- obišli su je. knj.32 2> Mrkonjić-Grad su zauzele 1. br. t o m IV. dok. 29 prešli preko r. domobranske pešadijske pukovnije u gradu zarobljena. Sa kapetanom Pejićem.42 g. 21 i 173. dok je glavnina 1. 6. došao sam u Trebavski i Ozren- ski odred. 153 . krajiška i 2. Situacija je sada ozbiljna. proleterske di- vizije. 5.

Pre našeg dolaska. pl. ma da sa dosta poteškoća. Uzlomac i Klupe. ali moraju da trpe. ta- kode u granicama mogućnosti. često puta Nemci čuju kako svi četnici pevaju »Od Topole pa do Ravne Gore« ili »Od Manjače pa do Ravne Gore«. 154 . Sada. Njihova nemoć oseća se. 103 i 108. Ovome se je odmah stalo na put. pa i otuda javašluk i slaba disciplina. O toku ovih operacija izveštavaće kapetan Mitranović. Hrvatski oficiri nalaze spas u komunizmu. Zbog sporazuma sa Hrvatima. dok. koji su ovi odredi sklopili pre našeg dolaska. sve su straže generala Draže« itd. NEMCI Četnički odredi učestvuju u borbi zajedno sa Nemcima češće puta. za većinu starešina i boraca može se reći. br. Nem- ci su uspeli da u borbu protiv komunista uvode četnike tako. Ugra. uveli u svoje redove. po mogućstvu preko r.000) i prema Derventi jednom drugom jačom grupom svojih snaga. da su t a j sporazum shvatili kao definitivan svršetak rata. HRVATI34 Ovi se redovno predaju komunistima. Ipak. dok se ne rasčisti sa komunistima. Manjački puk i jedan deo Borjanskog odreda.35 Naprotiv. navodeći da je to samo komunistička propaganda kako bi izazvali Nemce protiv nas. koji će operisati i koordinirati s nama.. Komunisti se sada nalaze uglavnom: Prema Teslicu. ali na zasebnim sektorima. dakle jasno primećuju. gde god ovi na njih udare. da li mi imamo kakve veze sa Dražom Mihailovićem — što mi od- bijamo. borbe sa Hrvatima ne vode se. da im ovi osiguravaju krila i da se mešaju u komandovanje. sa težnjom da očistimo Borjanski odred i komuniste odbacimo ka Kotor Varoši i. 89. 1. 34 Misli se na ustaško-domobranske jedinice. 33 U Karanovcu (sekcija B. Po sebi se razume da se mnogo interesu ju o tome. ovakvo stanje mora da ostane. Luka 1 : 100. 74. 35 O tim sporazumima vidi knj.000) skoncentrisan je odred Obilić. pa nas tako priklještene. jačim snagama (sekcija P r n j a v o r 1 : 100.

treba ovome da «posveti više pažnje. koji se u ovakvoj situaciji. dva-tri čoveka. Pre svega. Ustaše: Hrvati i muslimani. a znam da je nagao i ima običaj da vređa i bogateliše druge 38 Vazduhoplovni kapetan I kl. takođe odlaze u komuniste. 155 . ali nas je malo i kod dosadanje organizacije. da je Hrvatski narod mnogo zgrešio pa sa- da traži izlaz.1943 g. pri slabom svetlu. otvoreno mi je izjavio. i da oni m o r a j u sa svojim narodom. koje su za sada najhitnije. Molim da se prostudira pitanje: kako da se smanji odla- zak hrvatskih vojnika i muslimana u komuniste i kako da se pridobiju i učine bezopasnim za nas. Slav. a sledeći biće bolji. da je kod n j i h bolja propaganda. 37 Pogrešno. da su im komunisti simpatičniji od nas. što mi sve stvari.. još neko vreme mora trpeti. kapetan Mitranović će u svome izveštaju izložiti potrebe. nisu poznate. ZAKLJUČAK Sporazumno s nama. — pošto sad kurir žuri36 Pešadiski major. u borbi. nego kod nas. a jedan drugi odgovorio je. ćirilicom.X I I . Manojlo S. D. pogotovo sa sadanjim komandantom. odnoseće se na kapetana Račića.37 saglasan sam sa ovim izveštaj em u svemu stim. Mi činimo sve što se ne kosi sa dostojanstvom srpske borbe. Vranješević Shodno n a r e đ e n j u od 17/ . Radiostanica London. MUSLIMANI Takođe naklonjeni komunizmu i odlaze u njihove redove. neophodno je i hitno potrebna. za po- boljšanje stanja stvari i molim. Treba: 1942.. da ih pridobijemo. Kao i ranije. cilj im je isti: Srbin-četnik. još jedna ispravna radiostanica sa jednim ra- diotelegrafistoim. Pejić 36 i 38 Zadnja rečenica i ceo poslednji pasus napisani su zelenim mastilom. Jedan viši hrvatski oficir. da se to što pre usvoji i ostvari. nemogu učiniti sve. Izveštaj je pisan na brzu ruku.

i 5 Napad su vršile 1. ćirilicom) u Arhivu VII. reg. — Danas stiglo odobrenje iz Rima da Crnogorci idu preko Hercegovine 6 . 5 Neophodno je da se odlikuju poginuli po spisku koji će se dostaviti. januar 1943. I. dok 2. FE- BRUARA 1943. Đujić. Naše snage u Gračacu napadnute su 14. osim ML (paraf Mirka Lalatovića) dopisao je Draža Mihailović mastiljavom olovkom. 4 Vidi dok. Njihova odlikovanja treba objaviti preko radia odanah. S v e reči i znakove. Br. Gubitci komunista 310 mrtvih. brigada imala je gubitke: 40 poginulih. Naši gubitci u borbi 5 oficira i 33 borca. 11. 14 i 25). 3 Na terenu se još pro- nalaze njihovi mrtvi. 40 18. 352 od Lorenca: nastavak br. god. k. 4 Odnosi se na Zubački bataljon Trebinjske brigade. I — Stvarni izveš- t a j o Gračacu. U tim bor- bama 1. Nastavak. februara 1943. U toku borbe istakao se odred her- cegovački 4 i brigada »Gavrila Principa« iz Dinarske oblasti. br. 21. I. N O U divizije. Ba- ćović. predstavnika četničke vlasti itd. I. Br. januara do 6. Ivanišević. 2 Borba je trajala do 16. Istraga se vodi. Borba je s j a j n o rešena u našu korist. 2 utopljenika. političkih or- gana. a nestalo 95 boraca. JANUARA DO 4. god. ćirilicom. 156 . 1 puškomitraljez i 95 pušaka. 25 i 42. 351 od Lorenca (via Ištvan): br. Našim t r u p a m a 1 Original (pisan na mašini. 293. u 23 časa od strane tri partizanske brigade i 4 udarna bataljona. Broj u nestalim ima 40 meštana za koje se smatra da su bili petokolonaši i izdali. Br. primljene od 18. 80 zarobljenih koji su zaklani. a takođe i izginuli oficiri i borci. i 2. 2 mala bacača i 84 puške (vidi dok. 2 3 . Zarobljeno je 1 bacač. GODINE1 20. Smatra se da su njihovi gubit- ci dvostruki. Ča. 42 IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVICA U VREMENU OD 18. brigada 6. brigada nije imala gubitaka. Knjiga sadrži depeše potčinjenih komandanata. 423 od Ištvana: br. 1/1. BR. do 8 časova. dopisane na marginama depeša. a izgublje- no 2 mitraljeza. br. Pronađeno kod poginulog partizanskog komandanta. 11 18. br. 3 puškomitraljeza i 150 pušaka. 1 mitraljez. i sprema. j e r su prve noći izvukli sve mrtve i r a n j e n e sa mesta glavnog okršaja. januar 1943. Od n a o - ružanja izgubljeno je: 7 puškomitraljeza. čiji je ko- mandant u toj borbi bio poručnik Dušan Vučković. 57 ra- njenih i 64 nestala borca.

Bosni (vidi dok.200 njegovih 26 i 28 iz Nikšića i tra- ži da ja dođem u Jablanicu 12 . Poslao sam mu sva uputstva za rad. Komandant armije 7 izjavio je da se divi našoj vojsci i daje joj sve. Hrvatski oficiri hteli bi da razgovaraju sa na- šima o zajedničkoj vlasti u Bosni i borbi protiv komunista. br. Komandant je bio Mario Ro- a t a (Mario Roatta). I. Jevđević. Pad Tripolisa uplašio tetkiće. br. br. Naš pravac Grahovo — Glamoč. 25. Vidi dok. Ištvan javlja da sutra preduzimaju operacije na Vrliku 13 . febru- a r a 1943. Bjelajca zadržavaju za posebnu akciju koju oni vrše sa n j i m za čišćenje Like. 145 23. armija. Jablanik (vidi dok. — U Bjelimiću sve mirno. 1. Potreb- no je da Račić pređe na Majevicu 10 i drži severnih pet srezova 1st. br. 25). br. 25. ' U pitanju je italijanska 2. 11 Reč je o operacijama za uništenje N O P . god. 13 Vidi dok. 13 i 42. Poručio sam da n a m priđu 14 . 505 od 222: br. general. Br. Pavle n i j e za operaciju u Čajniču dok se ne svrši posao u Dinari. Nastavak. Plan rada za Andriju Veskovića poslao sam i dobiće ga u Bileću.a na slobodnoj terito- riji u zap. P u t u j e m danas u Hercegovinu. osoblje radiostanica. 25. Ivanišević javlja da su vesti o rezultatima borbi kod Gračaca neproverene. Moraćemo biti sve drskiji da ih više iskoristimo. 157 . 25 i 34. 15 Branko. br. P u t u j e za Gra- čac i javiće rezultat. 10 Račić se u to v r e m e nalazio u pl. Nemci i Italijani zat- v a r a j u ostupne pravce. Pored svih napora sa Hugom n e m a m radio veze. br. 504 od 222. 9 i 62. 12 i 14 Vidi dok. Roata je na toj dužnosti ostao do 5. Pavle javlja o polasku 3. ' Vidi dok.odobren pokret kad Crnogorci krenu od Prozora. dok se ne završi operacija na Marievom ternu. 9 J e v - đeviću sam naredio da uredi sve za prolaz crnogoraca. 1000 puškomitraljescu. Za naše ljudstvo d a j u 100 metaka voj- niku. januar 1943. za slučaj da ne us- postavi vezu. Rado bih pošao ali bih izgubio vreme. 11 iz- gleda da komunisti postepeno izvlače snage ka severu. Organizaciju oslobođene zone prepuštaju nama. kada ga je zamenio general Mario Roboti (Robotti). br. Br. snabdevanje i sanitet. pa ćemo posle da razgovaramo. Bosne. 10 teških bacača sa 3000 granata. Regulisao sam pasoš i vodim sa sobom radio telegrafistu sa podmornice 8 . ' Reč je o Stevanu Sinku (Jovanović). Govore o operaciji u pravcu Teslića — Doboj — Derventa — Prnjavor. Uverava da će izvršiti sva naređenja i opet tvrdi da meštani rđavo rade. Gračac i Strmica obezbeđeni. 15 i 17 Vidi dok. Talijani daju hranu. 146 Nastavak. 25 i 42).

18 Bihać su 29. 149. pa ovih dana počinjemo rad sa dve stanice. a dotle će se njihova situacija pogoršati. do 22. Za Bjelimiće kaže da je definitivno uredio sa tetkićima. Ca. u Mostaru. Jevđa javlja da su nemci zauzeli Bihać i pobili komuni- stičku Konstituantu 18 . januara: Jevđa javio da će imati sastanak u Mostaru sa hrvatskim komandantom divizije i Žu- panom po njihovom traženju. — Da bi se utvrdila tačnost podataka Račićevog izveštaj a molim da naznači datum kada su komuni- sti tukli četnike na Majevici i kada su komunisti tučeni. Dobio sam još dva telegrafista. br. Borota dolazi ovde. Br. Tada ćemo imati više snage. 525 od 222. br.16 Rekao bih da su Račićeve vesti o događajima od pre mesec dana. Biću najsrećniji kad ovo počne. dok. a onda možemo da se bijemo s nemcima. Nastavak. januara 1943. 506 od 222: br. 17 Mislim da nas neće nemci napasti dok se ne završe operacije prema komunistima. Dvadeset drugog januara 1943. Nastavak. Prva sarajevska brigada za- robila potpukovnika Borotu i 139 domobrana bez oružja.Br. januara 1943. 19 Gojko. Od 12. od kojih svi Srbi sem četvorice. Br. ja- nuara 1943. 148 24. jer ih nemožemo hraniti a onu četvoricu će- mo streljati. br. januar 1943. 2 1 Rezultat javi ću. kao i 7 hrvatskih žandarma zarobljenih u Bjeli- miću. 19 Br. 507 od 222: br. 20 Odnosi se na Slobodana Jovanovića predsednika vlade Kralje- vine Jugoslavije u Londonu. I. Bolje sada nego docnije. 176. 21 Sastanak između Jevđevića i komandanta 6. Oudi me da čak i predsednik vlade 20 spominje partizane u govoru u Edinburgu. O tome vidi dok. Jevđa je otputovao u Bileće da sačeka Crnogorce. Pašali tvrdi da komunisti u Sehovićima užasno pljačkaju. 158 . time dup- liramo naše snage. k. 11/3: izjava Gojka Borote). oružničke pukovnije održan je 25. potpukovnik (pukovnik). 25). avgusta 1942. naoružamo se njihovim oružjem. Sastanku je prisustvovao i veliki župan Petar Zlatar. reg. Sada sam preduzeo sve po Vašem naređenju. Mislim da je sve ovo izmislio da bi imao udela u akciji. Želeo bih da prvo ra- zoružamo talijane. br. 25 i 26 i prilog VI. zauzeli delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen«. P a - šali je u dodiru sa komunističkom pretstražom južno od Se- kovića. 508 od 222: br. narod cvili i 16 Sesta istočnobosanska NOU brigada (vidi dok. br. Srbe poslaću kućama. god. Traži zlatnike da ne izgubi pirinač koji tetkići d a j u isključivo za zlato. Ide li pukovnik Bajo. predao se četnicima (Arhiv VII. bio je komandant Radničkog (domobranskog) bataljona na Palama. 147. 150 25. Branko. Prema Vašem naređenju odložio sam napad na Cajniče. 26. 2.

28. .Fotokopija dela dokumenta br.

Verujem da u velikoj operaciji neće dati nigde odsudnu odbranu. 151 25. proleterskoj i 3. na zoni Doboj — Zenica23. i za druge snage na zoni Karlovac — S u n j a — Sanski Most — Glina. Steći utisak da li bi se talij ani borili ako bi im stavili ultimatum. a naši zbog po- vlačenja biti deprimirani. Izlo- žio da će komunista moral strašno da poraste. 25 Mislim pod presijom nemaca. Tražiti uporno odlazak crnogoraca i bor- bu protiv komunista. . a iz ropstva se izvukao kao hr- vat. nastavak. jer bi već sigurno napali na Hercegovinu. . 11 Zbornik. jer i m a j u dosta muke sa n j i - ma. . k n j . Br. 9. 22 i 32 Z e p č e je 17. Naredite šta da radim. Ne v e r u j e m u iskrenost. i 20. 24 Sada: Duvno. z a u z e l a 10. Br. Oni već dva dana izvode akciju ka Vrliki i za čišćenje Dinare. dok. Smenjen je brzojavno komandant balkanskih snaga Roata. Pašali traži da Račić pređe na Majevicu pa da se Šekovići zauzmu. Budno pratiti k r e t a n j e italijana i držanje. Baćovića sam izvestio. inače postoji opasnost od infiltracije od Zepča koje su komunisti zauzeli. Vest o njihovoj snazi od 5000 na prostoru Livno — Tomislavgrad 24 — Kupres mislim da nije tačna. koji se zalagao za akciju crnogoraca. Preslušaću ga i izves- tiću Vas. 2 161 . a u re- publici ostavljaju mestane.22 Njihova stanica govori o ak- ciji divizija 1. Hrvati lo- povi pipaju naš puls po naređenju nemaca. januara 1943. januara. već će težiti da sačuvaju snage odlaskom u Slavoniju. satnija 1. 23 Reč je o 1. nastavak. Vesti od Iš- tvana juče nije bilo. Verujem da će dati dobre podatke i koristi će za rad prema do- mobranima. . . ali ne v e r u j e m u uspeh. tom XIV. Pre- ma talijanima isti stav. Br. 153 26. 18. Ne v e r u j e m da će nas nemci napasti dok su komunisti na levoj obali Save. . Jevđević.— Jevđević mi večeras javlja: danas iznenadno po n a r e đ e n j u iz Rima obustavljen u opšte dolazak crnogoraca. januara 1943. N O U diviziji. knj. i 3. 25 Vidi dok. 526 od 222: br. 86.moli za pomoć. br. br. Danas stigao potpukovnik Borota. pješačke p u k o v n i j e (tom IV. . Nisam odgovorio. 154: Jevđi odgovorio da sačuva živce. Nemojte da preduzimate represalije dok ne izbavim naše iz Dalmacije i dovedem ovamo. . nastavak. 25 i 26. 87. pa kada pro- đe napad da se ponovo vrate. Nemci im juče opet poslali ultimatum. 529 od 222: br. 197 i 205).— . Odgovor čekam. . Baćović da se vrati suvim ikad se bude naredilo. ali su ga 20. Hrvati nude saradnju protiv Ita- lijana. . posle stupio u domobrane i čekao priliku da se preda. p o n o v o zauzele 17. januara. Cini mi se da postepeno izvlače proleterske brigade na sever. 528 od 222: br. h e r c e g o v a č k a N O U bri- gada. Srbin je iz Karlovca.

januara 1943. ne po- šalju pomoć i produže i dalje sa podržavanjem komunista pre- ko svoje stanice . Molim Vaše mišljenje i naređenje. januar 1943. 155: Da li Vi znate što o obustavi pokreta crnogoraca. Her- cegovinu. ova knjiga depeša). 531 od 222: br.Br. sem ukoliko ih Ištvan zakuči pri povratku. može se zaključiti da će nemci pojačati snage na balkanu i naterati talijane da brane Dalmaciju. zbog nastupajućih događaja moramo se pomiriti sa činjenicom da je sad nemoguće ostvariti naš plan za tučenje komunista na Marievom terenu. Komunisti ostaju netučeni. Po ovom doneti odluku blagovremeno. pa verovatno i oni doći ova- mo da ih pojačaju. 162 . da ih ne na- padnemo. Keserović obaveštava Vrhovnu komandu da će Nemci poslati u Bosnu i Crnu Goru svoje jedinice radi uništenja četnika. 29 Vojislav Lukačević. 2 7 Sta ćemo za Ba- ćovića. 157: Moramo učiniti sve da do ovog ne do- đe. Za nas će biti najgore ako nemci izvrše upad u ove krajeve pre nego što mi obračunamo sa talijanima. Ja sam za obračun sa talijanima što pre.28 On mora peške. zašto Voji29 dati 2000 crnogoraca a sa 2000 Pavle da likvidira " R e č je o izveštaju komandanta Rasinskog korpusa Dragutina K e - serovića od 24. br. 532 od 222: br. Predosećam skoro kidanje veze legalnih sa talijanima. 530 od 222: br. Br. a saveznici. I. 489. Najteži je problem ishrana. a ako dođe onda naći rešenje da se snage čuvaju. a dotle pi- pati puls da li bi se talijani borili ili ne. 590 od 222: br. (Depeša br. pošto se boje nas. Za to bih bio da se u Sandžaku definitivno likvidiraju turci. Crnu Goru i Albaniju. 160 28. Dinarci će ostati u teškom položaju po Ištvanovom odlasku. pregovori hrvata i ultimatum nemaca sa utehom talijana da su dobili Dalmaciju u mesto Tripolisa i nemačka vest da skra- ćuju f r o n t u Rusiji. Br. pošto se oslobodimo komunista. Br. to bolje. 25. god. ali legalno upućivanje mislim da ne dolazi u obzir. Moje mišljenje snage sačuvati i proučiti mogućnost tučenja ili razoružavanja tali- jana pre nego se nemci ojačaju posle skraćivanja f r o n t a u Rusiji. 156: Obustavljaju pokret crnogoraca jer neće da likvidiraju komuniste. Ako se dovede u vezu Orelov 26 i Jevđin izveštaj. 29. — Gde se nalazi Pavle sa voj- skom. 27 i 28 Vidi dok. Ali pod uslovom da nas saveznici najhitnije pomognu pre ove akcije i odmah zatim obrazovati drugi front prema nemcima.

dok je ostalo bilo u prvim i drugim četama (zaprečne i posadne čete — teritorijalne). 30 tenkova i više hiljada automatskog oruđa. ze- lenaše i komuniste protivu nas kada im stavimo nož pod gr- lo. 10 minobacača. od čega u operativnim jedinicama (treće čete) 24. Nastavak. il» 163 . 197 puškomitraljeza. ukupno brojno stanje ljudi bilo je: 43. što bi bilo dovoljno. 34 Trudeći se da se snage što bolje iskoriste prema razradi va- rijante v e r u j e m da bi u 11 srezova Ištvanovih uspeli da raz- oružamo ili tučemo oko 26000 talijana. 4 topa i 8 automata. Ostvarilo bi se povoljni preduslovi za obračun sa I ta lij anima. na teritoriji te komande bilo je: 36 aktivnih oficira. Nastavak Br. koji su zauzimali polo- žaje i 1 bez položaja. preko 100 topova. a dotle bi morali saveznici poslati i svoje trupe u po- jačanje. reg. ali bi se morao front držati jačom snagom. 591 od 222: br. Ča. Prema istom pregledu. 40 mi- traljeza. Pašali javlja da je sigurno Zepče oduzeto komunistima. 59. 32 V e r u j e m da će nam nemci ostaviti 15—20 dana vremena. 42 rezervna oficira na položajima i 7 bez položaja. 34 Prema pregledu brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinica Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od kraja novembra 1942. Br. koji će sigurno pokušati da iskoriste turke. Podoficira je bilo: aktivnih 218. Prema pro- računu koji sam izvršio na Ištvanovom terenu 33 ima ukupno oko 44700 boraca. 5. 161 28. na položajima i 52 bez položaja i 792 re- zervna. područje delovanja Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.zelenaše 30 i komuniste u Staroj Crnoj Gori i ovim bude ljud- stvo zadovoljilo. Od naoružanja jedinice su imale 15. 22/4). Time bi dobili plen od oko 36000 pušaka.366. br. 5 vidi knj. 33 Odnosi se na oblasti istočne Bosne i Hercegovine. zbog neostvarljive željene operacije na Ma- rievom terenu. da izvršimo pripreme za ostvarenje varijante. 592 od 222: br. 1.946 četnika. br. 31 Radio-stanica se nalazila na teritoriji Sovjetskog Saveza. dok bi n a m avionima i podmornicama od prvog dana 30 Četnici su crnogorske separatiste najčešće nazivali zalenašima. a otpo- čela je rad 11. novembra 1941. k. zauzeti komunisti- ma. Prema j u t a r n j i m vestima »Slo- bodne Jugoslavije 31 « komunisti priznaju da ih n a p a d a j u jake nemačke i italijanske i ustaške snage i avijacija. Ove operacije treba izvesti odmah dok je ljudstvo mobilisa- no.347 pušaka. tj. 162 — Zaplenjenim oružjem naoružali bi i poslednjeg Ištvanovog borca. I. a potom predviđam formiranje novih brigada. Sa ovim snagama moglo bi se držati 5 nemačkih di- vizija bar mesec dana na predviđenoj liniji f r o n t za Ištvanove snage. svi na položajima (Arhiv VII. 171. ovde bi otstupilo od uputa 35 br. oko 16000 pušaka i 200 automatskih oruđa. Upotrebljujući leteće delove. 5000 ustaša i t u r a k a nji- ma naklonjenih i 5 hiljada domobrana. dok bi za sreske komandante ostavio oko 12000 ljudi. 35 O uputstvu br. dok. tako da bi za front imali 38 brigada jačine 32600 boraca.

164 . Ja ostajem do kraja zakleti neprijatelj crvenih zlikovaca 38 i ubeđen sam da bi svako sporazumevanje sa komunistima značilo ogromni gubitak za našu stvar u narodu. ne- 36 Lalatović. major. kako bi imali celinu i dobili jasnu sliku. U zoni onih naših odreda tamo. Ako se dobije hrana i municija u što sumnjam. 165 29. januara. 593 od 222: br. Br. 37 Misli se na »Slobodnu Jugoslaviju«. I. Branko. Dotle videti šta će J e v - đa uraditi za hranu i municiju. šta možemo dati i uraditi. general-lajtnant. 28. januara. dok Vas komunistička stanica neprekidno grdi na sva usta. . 38 Izraz koji su četnici upotrebljavali za pripadnike NOP-a. 609 od 222: 164 29. — Nemački komandant u hrvatskoj 39 uzeo svu vlast u svoje ruke i objavio plakat koji imam. general-lajtnant. nastavak. 39 Rudolf Liters (Rudolff Liiters). jer je sukob verovatan. . Sa Ištvanom još nemam veze. Radio London je dao juče Idnovu izjavu da En- gleska i Rusija rade na objedinjenju svih snaga u našoj zem- lji za borbu protiv okupatora. j e r se bojim da se ne izgovori. 4 " Zbog to- ga mislim da ne bi smeli upućivati crnogoce preko nemačke zone. 40 Johan Fortner (Jochan Fortner). Kraj. n a s t a v a k . uputiti u istočnu Bosnu po 2000 ljudi. Nastavak. — Nadam se da bi i to uspeli s tim što bi se Alfonso pojačao sa dve Trebinjske i jed- nom nikšićkom brigadom. komandant ne- mačkih trupa u NDH. Br. Br. 37 Da li su na ovom jalovom poslu preduzeli što kod Vas naši divni saveznici Englezi koji nas ovako s j a j n o pomažu u poslednje vreme. U ovaj proračun nisu ušle snage dubro- vačkog korpusa i plen na njegovoj zoni. celokupne snage uputiti pre- ko Kalinovika na Prozor i dalje prema predviđenom planu. Preko Jevđe nesmem javiti za crnogorce. nemačke pešadijske divizije. Ako se hrana i municija ne dobiju. tada koman- dant 718. — 30. . 163. god. da će definitivno da likvidiraju komuniste i sve odmet- nike i strašno preti narodu za podržavanje jednih i drugih. Na upućivanje crnogoraca ilegalno ja ovako gledam: prvo svršiti posao u Ćajničkom srezu. 610 od 222: br. — Jevđi sam preneo Vaše na- ređenje. sad se vode borbe između komunista. Molim za odgovor i dalje naređenje. a sa ostatkom pročistiti ceo Sandžak. januar 1943. pa potom doneti dalju odluku. Skoro isto objavio nemački komandant u Sarajevu. Neka Mirko 36 razradi varijantu za crnogorce.morali da pomažu. Hugo se ne javlja.

a to ne mora da bude daleko. 27. Posle Bje- limića nastao rascep kod turaka u Cajniču. Priznaju nadmoć- nost fašista. 123 i 136. 168 nastavak. s u m n j a m u uspeh. Br. dok. nastavak.000. a likvidiranje crvenih izvodilo bi se svakom pogod- nom prilikom sa odredima van osolobođene zone. n a s t a v a k . a da će se dotle izvući proleteri u to sam uveren. a po gu- bitku Afrike. Bosni. 72. Bajina i Vojina stanica neka mi se jave pre polaska Zemljaka u Čajniče. . Po- sle ovoga v e r u j e m da će nemci stvoriti jake rezerve u centru zone koju drže. br. Može se desiti da republika pre kapitulira. 41 Crvena stanica je javila da su u zapadnoj Bo- sni razbili četnike. a mi iz- vršiti pripreme i prethodne akcije. o ko- jima je reč vidi: dok. Posle bi nas saveznici morali pomoći. Osvarenjem varijante ba- cili bi u zasenak komuniste. Branko. . 43 U depeši nedostaju neke reči — ispuštene. ali s u m n j a m da ćemo za to imati vre- mena i mogućnosti pod ovako teškim prilikama. 41 i 42 Reč je o četničkim odredima u zap. jer im to jedino ostaje. . Ali n j i h treba kazniti pa [neće]43 ništa preduzimati [nego] mirno [sačekati] rešenje.maca i ustaša. Ništa ne govorite o ostvarenju varijante. 80. . U ovom momentu verovatno je pojačanje oso- vinskih snaga u našoj zemlji. . Ja ostajem pri mišljenju da bi mi varijantu morali ostvariti pre ovog mo- menta. 613 od 222: br. 9. Br. januara:. ako se budu daleko upućivali a bez n a j - boljih boraca. pa sam za manji reskir. jer su ih pnitisli nemci i ustaške legije od 30. tom IV. I ja želim uništenje komuni- sta pre glavnih događaja. italijani će imati više snage za rat u Evropi. . 105. jer ne v e r u j e m da će se upustiti u odlučne borbe. 166 29.. ogromno bi dobili u narodu i kod saveznika. Br. 42 Imam utisak da će komunisti izvući pro- leterske brigade na sever. 34. 612 od 222: br. 165 . 167 nastavak. 24. . br. hoće da pregovaraju. . Zbog toga su i dobili kuraž talijani. 611 od 222: br. O borbama. Ta- da može nastupiti ono što je Keserović javio. a u republici ostaviti samo meštane i nekoliko komesara. . pre nego nemci dođu u ove krajeve. i operisati po u n u t r a š n j i m pravcima.. . nastavak. knj. 33. U ovom slučaju ne bi bilo potrebno da crnogorci idu čak u za- padnu Bosnu. 27. nego će doći crnogorci.. Nemci sada skraćuju f r o n t u Rusiji. . Plašim se da potreba za n j u ne nastupi dok crnogorci i hercegovci bu- du van svojih zona. . . tj. Svakako ni proleteri neće dobro proći. 37.

47 27. Plavno.. Kraj. god. do 10 čas. 62 47 Milutin (Milan). Br. januara. . . 686 od Ištvana: Br. 47. . o čijem ću rezultatu izvestiti. . zauzele su Vrliku. zaplenjeno 6 puško- mitraljeza. U toku 26..— Operacija ka Vrliki izvršena je 25. od kojih dva politkoma. Tepljuha. Br. .. 47. . Veliki broj mrtvih i ranjenih partizana su odneli. 1000 ovaca. posle kojih je išla i kolona Dinaraca potpomognuta jednim bataljonom hercegovaca od s. nastavak. i Strmicu. 49 Naše trupe su premorene jer su za pet dana prevalile preko 100 44 45 i Borba je vođena protiv Kninskog NOP bataljona. 100 goveda. Srednja kolona za vreme pokreta imala je veze sa levom do Crnogorčevih Stanova. O borbi leve kolone nije do- bila nikakav izveštaj. na Crnoj Glavici. Br. 166 . n a s t a v a k . 49 30. Br. U toku napada desna i srednja kolona izbile su sa malim otporom do 16 čas. 44 Neprijatelj je proteran i ista je nastavila pokret desnom podkolonom preko Crnoglavice a levom ka Vršini sa koje je dobila vatru kao i sa Pješivice. .48 koja su po sporazumu trebali da štite domaći. Noćnim usiljenim maršem vratili smo se u reon Knina radi preduzima- n j a akcije 28. 684 od Ištvana: br. br. u pravcu Strmice. Ostale dve kolone 26. . Naši gubici 23 mrtva. 685 od Ištvana: br. U to vreme na Pješivici nalazila se jedna četa četničkog bataljona iz Golubića. 47. januara. većina crnogorci i 43 zarobljena. Sve tri ko- lone su od hercegovaca. 49 ranjenih. Baćović.— Čim smo se vratili iz Vrlike zauzeli smo ponova Golubić. . 1. ali ona to nije izvršila. jedan mitraljez. 683 od Ištvana: br. 687 od Ištvana: br. februar 1943. 45 koja nije ništa preduzela da olakša borbu levoj koloni već je istu posmatrala. nastavlja s e . nastavak. 46. Borba se uglavnom vodila na prostoriji Pješivica — Vršina. Golubića i Kesića stupila je u borbu sa komunistima na liniji Veljuv — Capinovac — zapadne pa- dine Plješevice. nije bio na određenom mestu. Prema levoj koloni bila su 4 partizanska bataljona i Crnogorska proleterska brigada. a zatim Plavno i Golubić. Po zauzeću Vrlike tražio sam da meštani drže istu. Leva kolona po izlasku iz s. napadnuta velikim partizanskim snagama pala je Strmica 46 u koju nije bio stigao bataljon poručnika Sućura 47 . Bataljon Dinaraca koji je trebao da štiti levi bok cele akcije na Vršiću i Debeloj Kosi. kao što je bilo predviđeno. Rezultat borbe kod ove 130 mrtvih partizana. 48 J « V i d i d o k br 9 . . n a s t a v a k . januara. Đujić naredio da osta- ne brigada »Gavrila Principa«.

I. Ni jedno mesto koje smo mi zauzeli krvavom borbom Dinarci nisu do sada zadr- žali. 720 od Ištvana: br. u ime Vojvode Birčanina čestitao na herojskim podvi- zima naših trupa. knj. Molim Vas naredite da zauzeta mesta drže. saopštio mi je da je i on uvideo da Dinarci nemaju vojsku na koju može da se računa. 107 i 209). trupe iz Hercegovine provode noći pod vedrim nebom i vode krvave borbe sa najboljim partizanskim brigadama. i dok su dosada imali 121 mrtvog i ranjenog.km. 50 Hrvati zbog ovoga obustavili hranu Srbima ali na intervenciju talijanskog đenerala ponovo izdaju hranu stanovništvu u sev. . P l a v n o i Golubić. 52 Bosansko Grahovo. Br. 48 30. 52 Molim hitna uputstva. Tetkići nam još ništa nisu dali. 167 . Bio sam juče kod Birčanina na njegov poziv i saglasili smo se u svemu. Bacači i mitraljezi iz Strmice pali u partizanske ruke. 51 U daljem nastavku depeše ponavlja se izveštaj o borbama za Strmicu. Niko nikoga ne sluša. februar: Br. Br.. 11.— Kada budete o svemu tačno obavešteni. Spremam napad na Grahovo. 26. dok. mislim da ćete mi dati za pravo. Pre neki dan predalo se 130 četnika sa 7 puškomitraljeza partizanima.. II. br. 53 Vidi dok. Sa Italij anima ne održavam nikakove veze i nisam mogao ništa da doprinesem da se dozvoli prolaz Crnogorcima. Baćović. Danas mi je po zauzeću Strmice. u teškoj borbi. Dalmaciji. Strmicu držim. I. te ne vidim kojim bi putem vršili štetan uticaj na mene. Ištvan. Br. Grđić na Sušaku. nastavak.— Situacija ozbiljna. 726 od Ištvana: Br. dotle ja dobi jam depeše iz kojih ja naslućujem pozadinu o kojoj smatram da u ovom momentu ne treba raspravljati. . br. već civilnog stanovništva (vidi tom V. Ivani- šević. Posle njihovog poraza kod Gračaca moral se ovde znatno podigao.51 2. U Kijevu i Vrlici Baćović streljao 55 a u Maovicama i Otavicama Đujić 48 ustaša. 50 1. 53 Jevđević je u Hercegovini. 725 od Ištvana: Br.— Po grebenima Dinare. 25. Svaki dan vodimo borbe sa partizanima. Hercegovci i Bosanci daju sve od sebe. Sam bez ičijeg uticaja donosim svoj sud o ljudima i znam koliko Jevđević i Grđić ulažu napora i doprinose op- 50 Ne radi se o klanju ustaša. o čemu sam Vas ja još po dolasku izvestio. 46 24. 689 od Lorenca: br.

m u - slimanima i slove ničim a od velikosrpstva. hercegovačku brigadu. 168 . n a j m a n j e štetne. Po ovom izlazi da se zbog komunista nije mogao probiti do Drenovića. ali među srbima zapadne i istočne Bosne napravili su n a m ogromnu propagandu. Danas sam do- bio hrvatske novine od 24 januara koje donose u uvodnim člancima: Novu osnovu Velike Srbije. . februar 1943. Teškoće u radu veli- ke. 55 Odnosi se na 10. dok. Deo tih materijala nalazi se u Arhivu VII. 55 U pitanju je vlada Kraljevine Jugoslavije. a sad borbe sa komunistima. O tome vidi knj. Sve ovo objavio Lorković 60 u svojoj knjizi 61 pred stranim pretstavnicima i štampom. 176. ali su njihove u upoređenju sa drugima. str. 151—195. ministar inostranih poslova Nezavisne Države Hr- vatske. Beograd 1958. 739 od 222: br. 54 Mirko Lalatović. . Predočavaju najgore stvari hrvatima. Svi mi imamo svoje slabosti. Hugo se nalazi između Borja i Treba ve. 281. 1. a čude se h r - vatima u londonskoj vladi koji pored svega ovog pozivaju hr- vate da Vam priđu. 57 Siže članka: Vi prestavnik Velike srp- ske ideje koja potiče od Garašanina. god. Kažu da imaju još neka dokumenta. 310. Istorija političke misli u Srbiji X I X veka. Zagreb 1943. 57 Reč je o članku Stevana Moljevića. 1/4 i k. 1. k. reg.— Nemci ih gone od Zepča ka Tesli- cu. 1. Ištvan ML54 3. br. Neznam kako će ovo primiti hrvati. koji je tu ideju razradio u svom »Načertaniju«. Napadaju sve redom. pa apelujem na Vas da ih pravilno shvatite. 1/1. 58 podržavaju Vas Kralj i Vlada velikosrpska 59 i englezi. Tražio sam da dostavi detaljan izveštaj. Velebit. reg. 738 od 222: br. 56 Vidi dok. Prosveta. br. Br.55 Partizani pokušali da pridobiju naše odrede. Br. 177. br. fond NDH. Na karti koridor sa Češkom. Radio veze sa njim nemam. Po svemu izgleda da na odrede iz Zapadne Bosne izuzev Drenovića ne možemo računati za rad prema direktivi.štoj stvari. bez uspeha. br. Ivanišević ništa ne javlja i ako jednako pitam. 56 O radu Bjelajca. 60 Dr Mladen. Opširnije: Dr Vasa Cubrilović. 58 Odnosi se na Iliju Garašanina. sa kartom koja se po- klapa skoro sa onom gospodina Moljevića uz članak o homo- genoj Srpskoj državi. Naklada. " To je knjiga Lorković dr Mladena: Odmetnička zvjerstva i pus- tošenja u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Znam koliko Vas obojica obožavaju.

Baćović. koju je konstruisao potporučnik Tugomir Prekoršek (pseudonim Keler). Naredio sam da se dostave detaljni podaci o situaciji i namerama talijana i nemaca.000 ko- munista. Za sada se izvode lokalne operacije koje izvodimo zajednički. Otpočela je radom 20. 48. pa se bojim ako saznaju da Vam ne pošalju štuke. Br. ilegalna grupa nebi vršila pokolj i pljač- ku. davala probne emisije. Žele samo da nas iskoriste. na- pornih marševa i pri tom oskudica u oružju. nastavak. Ivanišević pita za do- lazak u Sušak radi dobdjanja dozvole za legalan put crno- goraca. 750 od Maria: br. dotle trupe odmore i popune. koja bi zatvarala pravac preko Prozora i onemogućila begstvo komunista. da operišemo od Prozora. O ovom predlogu izvestio sam Cika Branka radi znanja. . 65 Reč je o radio-stanici. Vojvoda Birčanin će izaći na teren kad počne velika operacija. februara 1943. Boje se Velike Srbije. da dovedem morem u reon Knina 3000 crnogoraca a ako ne pristanu. Trupe im zamorene. ali ne v e r u j e m da ću uspeti zbog hrvata i nemaca koji su od- lučno protivni. Br. Bjelajac potpuno odvojen i ukočen od Italijana. II. u tom slučaju imali bi dve grupe.: nastavak. 62 PosLaću Vam ove novine po prvom kuriru. protivan je ilegalnom upućivanju jer se plaši da im se na Dinari ne uskrati svaka pomoć 64 . 740 od 222: br..26. Ta stanica je 2. novembra 1942. Da li je što konkretno utvrđeno za napad na Cajniče..K u k a j u na »Karađorđa«. . Đujić i ja. 26 2. Vojvoda smatra da bi bilo potrebno da mi odo- brite. Otuda i zabrana odlaska zemljacima. Branko. 741 od 222 : br.— Tetkići očigledno žele da nam podvale i održe sve snage razdvojene. 179 2. 749 od Maria: br. M Vidi dok. Doc- nije u toku operacija. 169 . br. Lipovu (kod Kolašina). Sigurno Vi odlazak ne odob- ravate.. II. jednu legalnu a drugu ilegalnu. Vaše mesto poznato svima. II. Učiniću po instrukciji vojvodinoj sve. Novu Stanicu nisam čuo. nastavak . Br. rukovodilac centra za veze u zapadnoj Srbiji. municiji i dru- gom. Priznaje da Đujić bez Baćovića ne može držati svoju zonu. S toga mi je naredio da preduzmem nove korake da se t a j pokret legalizuje. . Ne v e r u j e u uspeh sa snagama koje imaju. u Jerusalimu. Branko. Kažu da su komunisti nadmoćniji u snazi i oružju. uvek 62 Četnička radio-stanica. Preduzete mere da se sazna situa- cija i namera nemaca i ustaša. 63 Major Radoj- lović u ime Ištvanovo javlja da imaju pred sobom 20. i n j u bi naknadno legalizovali. Dinarcima slabo što daju. 178 2.65 Kraj.— Vest da crnogorci m o r a j u ile- galno poći u Bosnu zabrinula je vojvodu zbog zime i snega. Br. 63 Tada su se Draža i Vrhovna komanda nalazili u s.

Oficiri tvrde da idu za Grčku. 69 a naši će Grahovo pre stiza- n j a crnogoraca. II. br. Bojim se da ova nesreća prouzrokuje teške potrese u onoj zoni. nastavak. Krstarenje nemaca pratim i javljaću Vam. neće biti potrebe da idu do prvobitno postav- ljenog im cilja. 751 od Maria: br. 70 66 Reč je o operacijama u pređelu Vrlike. Za ostale gar- nizone još neznani. 67 Birčanin je umro 3. Br. februar 1943. 68 Jevđević se tada nalazio u Dubrovniku. 26. Rakočević. 69 Bosanski Petrovac. Vidi dok. u Splitu. Zauzeli su ga 7. 4. U dosadašnjim borbama izbačeno je iz stroja oko 120 Baćovićevih i oko 300 Đujićevih boraca. 48 (nastavak depeša).. god.po planu kojeg vojvoda prethodno odobri. Sa sviju strana j a v l j a j u da »Siva knjiga« za nas čini veliku propagandu. Sigurno je oti- šao u Split. 70 Vidi dok. 265 neophodno bi bilo potrebno da uputite Đujiću 20 naših oficira za komandante bataljona i brigada.— Duboko me potresla vest o smrti viteškog Vojvode Birčanina. Iz Nevesinja javljaju. Jevđević izgleda juče po- šao za Dinaru. Učiniću sve što mogu. 9. Ivanišević mi se ne javlja. Br. 827 od 222: br. 182 4. Kad stignu u reon Prozora možda će se moći što izvući od žabara. februara 1943. II. naredio sam da naši obrate najveću pažnju.. Ivanišević. februara 1943. Biće ogromnih teš- koća za n j u i za hranu crnogoraca. koji su učestvovali u borbi j e r nema oficira. ceo neve- sinjski talijanski garnizon dobio naređenje za pokret. Na- rednik Carević stigao večeras. Mo- žda polako beže. delovi ne- mačke SS divizije »-Princ Eugen«. 828 od 222: Br.. Branko. br. . do sada sam naišao na veliko razumevanje i punu podršku oba komandanta. 67 koju danas primih od po- ručnika Plećaša. Komunisti mogu ovu zabunu da iskoriste. Ostaće samo 200 ljudi. Sve te oficire u jednoj partiji mogao bi sprovesti kap. Po- što su nemci zauzeli Petrovac. Od Branka dobivam redovno nare- đenja i uputstva za rad. U vezi Vaše depeše br. 183 4.— Nastavak. Tražio sam hitne podatke i izvestiću. P u - kovnik Uzunčević poginuo je u Gračacu kad i ostali oficiri i borci. 68 Slagao me je za municiju. To ću raditi preko Jevđevića kome ću narediti da se do toga vremena vrati ova- mo. 66 Br. . 170 .

— Prema Vašem n a r e đ e n j u upućujem vazduhoplovnog po- ručnika g. Narod je sav uz vas. Nasilja i pljačke redaju se svakoga dana. — Organizacija srezova čiji sam komandant ja u potpu- nosti je završena. k. 4 Korpus je obuhvatao teritoriju srezova: župskog. 5 Okupator (nemačke i bugarske jedinice). DRAZl MIHAILOVIĆU O STANJU ORGA- NIZACIJE I DELOVANJU PRIPADNIKA NARODNOOSLO- BODILACKOG POKRETA NA TERITORIJI KORPUSA 1 KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI GORSKI STAB 232 Str. Surbatovićem u p u ć u j e m četiri pratioca koji će u isto vreme preneti potrebna n a r e đ e n j a u koliko ih bude bilo za ovaj štab. BR. 171 . kruševačku. 42 IZVEŠTAJ KOMANDANTA RASINSKOG KORPUSA OD 6. 2. ubija i pali pojedine domove naših ljudi. kruševačku. 1. 1. Neke rečenice u originalu. ćirilicom) u Arhivu VII. — Sve je spremno. Ča. — Narod ovoga k r a j a mnogo pati. da se po Vašem naređenju krene u sveti boj. Br. FEBRUARA 1943. MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA I NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE. Narod željno očekuje ustanak da skine jaram ropstva sa sebe. Sa poručnikom g. 2 Rasinski korpus. trs- teničku. reg. I pored toga što će te preko delegata biti o ovome oba- vešteni nalazim potrebu da Vas izvestim o sledećem : 1. 4 2. 1 Original (pisan na mašini. rasinsku. 3 koji će Vam kao delegat ovo- ga korpusa izložiti potrebno o stanju u korpusu i na poverenom mi reonu. streljanja i odvođenje u lagere. Slobodne Srpske planine GOSPODINU MINISTRU VOJSKE. rasinskog i trsteničkog. kopaoničkog. rasinsku. Narod je spreman za odsudni čas. 2. 2. kruševačkog. 197 6. Pov. 3. Ko- paoničku. Milisava Šurbatovića. god. U svom sastavu je imao brigade: Župsku. februara 1943. br. trsteničku i leteću. 79. I. delimično su pod- vučene crnom olovkom. 22/6 (S-V-11734). Neprijatelj 5 je be- zobziran i prođe. pljačka. 3 Sef odseka za šifru u Centru veze Vrhovne komande.

Radović za komandanta brigade određen od strane više ko- mande. Komandant ove brigade kapetan Aleksandar Petko- vić oronuo je dosta u zdravlju te usled toga ne može uspešno vršiti službu u ovoj brigadi. Po selima ne- m a j u ni jednog pristalicu niti će ga imati j e r ceo seljački na- rod je uz nas i sa nama. Potrebno je oružje i municija. knj. Kad dobijem oružje na- oružaću već formirane jedinice po opštinama. 13. Ovaj raspored nisam hteo sam izvršiti i ako je ovo bilo neophodno potrebno iz razloga što je kapetan g. — U 2. Produžiću borbu protivu ovih i nadam se da ću uspe- ti da ih uništim i onemogućim na ovoj teritoriji. Vidi tom I. dok. 8 Takve spiskove redakcija nije pronašla. Preduzeo sam potrebno da ih uništim. 2. — Po poručniku g. dok. 4. Tek tada će se potpuno moći sa njima likvidirati. Rasinskoj brigadi služba je skopčana sa mnogo poteškoća. O svima mojim po- kretima neprijatelj je uvek obavešten i na t a j način dolazim između dve vatre. 7 Početkom januara 1943. sa jedne strane okupator. br. Svi ovi odredi nekada celi a nekada po- deljeni u m a n j e grupe kreću se po selima u toku noći i vrše propagandu a naše pojedine prijatelje ubijaju. a sa druge ko- munisti. 6. Ove spiskove óu dostaviti naknadno. Dušana Radovića. 7 Iz Toplice povremeno prelazi na ovaj reon Toplički partizanski odred jačine oko 50 ljudi. dok je Jastrebački imao 100 boraca. Na Jastrebcu se nalaze dva njihova odreda (Rasinski 6 i malo Jastrebački) ukupna jačina do 150 ljudi. a naročito u Kruševcu imaju pristalica. Za komandanta 1. 5. 172 . br. Mobilizaciju i ustanak moramo dočekati bolje naoružani. no nailazim na mnogo poteškoća. 5. Narod bi sam rado učestvovao u ovoj borbi no je golo- ruk. — Odelo i druga oprema neophodno je potrebna i što pre. Zbog toga. 7. knj. U varošima. 6 O sastavu odreda vidi tom I. Filipovića. trsteničke brigade odrediti kapetana g. pa čak su i u vezi sa ovim. Rasinski NOP odred imao je oko 120 bo- raca. 5. odnosno bata- ljonima koje će jedinice biti sigurna brana protiv komunista. Šurbatoviću šaljem spiskove aktiv- nih i rezervnih oficira i podoficira ovoga korpusa. 8 Spisak oficira i podoficira trsteničkih brigada nisam dobio i ako sam blagovremeno tražio. do sada načelnika štaba iste brigade. Na reonu Rasinskog korpusa komunisti su sada vrlo aktivni. a da bi se na reonu ove brigade komunistička akcija potpuno ugušila. Oni se kreću nesmetano od neprijatelja. mišljenja sam da bi za drugu Rasinsku brigadu trebalo odrediti kapeta- na g.

olovkom. tom IV. 6. 5 — Mi smo uspeli da na Motajici u času kad su nas napustili svi domaći borci. knj.P. br. 145 i 164. 153.2 odreda protiv partizana. sklopili čet- nički odredi zapadne Bosne sa ustaško-domobranskim jedinicama i vla- stima Nezavisne Države Hrvatske. 30 IZVEŠTAJ ČLANA ŠTABA MOTAJlCKOG ODREDA OD 9. Drag. br. br. nego i oismomesečna učmalost pod »Paktom« 4 koja nije dala ništa dobro nego samo učmalost. proleterske NOU divizije. odbranu i povlačenje. razbile četnički odred »Borje«. koje su u toku januara 1943. FEBRUARA 1943. — Jasan je dokaz što je 800 partizana razbilo odred od 1800 vojnika. komandanata. pregovarača itd. ćirilicom) u Arhivu VII. 2 Odnosi se na Komandu bosanskih četničkih odreda. Rubrika šest priloženog spiska popunjena je po izjavi pojedinaca u koliko nisam imao podataka. dok. Keserović Odgovoreno ML9 BR. reg.c. neposlušnost. nenaoružanje i samovolju pojedinaca kao komandira. M. K O M A N D A N T MAJOR. br.« (Mirko Lalatović) dopisao je La- latović na poleđini originala. 173 . 130. 28 i 142. 28. 1 Original (pisan plavim mastilom. Ca. Opširnije o rezultatima tih borbi vidi dok. knj. br. Vidi dok. 28 i 145. Vidi dok. k. br. od kojih je jedna polovina razoružata od 9 »Odgovoreno« i inicijali »M. ćirilicom. NAČELNIKU ŠTABA KOMANDE BOSAN- SKIH ČETNIČKIH ODREDA O EFEKTU UGOVORA SKLOP- LJENIH IZMEĐU ČETNIČKIH ODREDA I USTAŠKO-DO- MOBRANSKIH JEDINICA I BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ U PREDELU MOTAJICE1 Majoru Slavku Vranješeviću Kulaši Ne ulazim u suštinu neuspeha borbi Borjanskog odreda i komande B. 4 Odnosi se na ugovore koje su u prvoj polovini 1942.L. tom IV. 5 Reč je o jedinicama 1. dok. 9. 17/4 (BH-V-9922-G). ' Reč je o borbama četničkih odreda zapadne Bosne protiv jedinica NOVJ u 1942. 3 ali moram da napo- menem da su glavne greške ne samo u strategijskim plano- vima za napad. i januaru 1943. 206.

koja je 16. da ne mogu nikuda da krećem. a u borbi protiv Hrvata poginuo je i najbolji borac P e t a r Matijaš. Konačno je spor privremeno izglađen kad se pomenuti odred 3. jer sam nešto slab. razbijemo partizane i u grčevitoj 12-dnevnoj borbi. da ih prisilimo da se ne samo proleterci nego i domaći partizani povuku sa njima. jer smo znali da. ali su bez uspeha i uz velike gubitke. Radić je zahtevao da se Motajički odred stavi pod komandu Bo- sanskih četničkih odreda čemu su se Dukić i Forkapa protivili. — Nisam razumevao ni ranije. ali su ovde navalili Hrvati. 145) Dukić je bio upućen da radi na organizovanju četnika na Gr- meču (dok.j. br. — 9/II [1913] u 18 časova Bratski pozdrav Položaj Dušan Dukić 4 Reč je o 1. maja 1943. 8 Do svađa između Rade Radića i Dušana Dukića dolazilo je više puta. pa ako hoćete javite gde i kada samo ne pre 10 dana.partizana. kad ja s n j i m nemam ništa. zau- zela Prnjavor i razoružala deo četnika Motajičkog četničkog odreda. 8 Žalosno je da se mi nacionaliste između sebe gložimo i krvimo. 28). — Mi se branimo i do sada smo imali dosta žrtava. i ne mogu napustiti ova sela u momentu dok se vodi borba. Komandant Motajičkog četničkog odreda. 6 Ovde su odigrali najvažniju ulogu borci iz istočne Bosne. br. proleterskoj brigadi. koji su dobili blagoslov od Radića. a sad pogotovo p r e t n j e Ra- dića upućene meni. januara 1943. — Ja sam od svakodnevnih borbi toliko iscrpljen. Lično sa Vama i Mitranovićem želeo bi da se nađem. — Mi nismo klonuli duhom i nismo hteli da napuštamo ovaj sektor. 174 . tako da sam ja prepolovio ono što je samnom došlo. 28. Vi- di dok. Ranije je bio komandant bataljona »Knez Arsen«. — U borbi protiv partizana ranjen mi je komandir Veljić. nemam vojske vrlo malo. sta- vio pod komandu Bosanskih četničkih odreda (vidi dok. br. koji su došli samnom i koji su ovde bili sa bratom Forkapom. — Partizani su gonili mene i Forkapu iz dana u dan. a nemam ni skim t. pale srpska sela i uništavaju sve što je srpsko. i koristeći naše male snage. — Ja sam svestan poverene mi dužnosti od Draže. ako poginemo poginućemo kao časni borci za slobodu i spas srp- skog naroda. 7 — Mi smo u istinu uspeli da oču- vamo ovaj k r a j kao četnički. 7 Nikola. 9 ali sam uvideo da niko neće da sluša i svaki seoski komandirić hoće meni da zapoveda. — Ja radim po savesti u duhu nacionalne slobode srpskog naroda i želio bi da dođe vreme da mogu po- ložiti račun o svome radu.

gde ćemo Vas primiti bratski. br. Levi Vajnerta 2 i drugih plaćenih jevreja. Načelnik štaba bosanskih. 222. 43). Like i zap. do- šli smo Vam u pomoć da razbijemo žalosne ostatke komuni- stičke međunarodne. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! SLOBODNE SRPSKE PLANINE. terora i strahovlade. br. LIKE I DALMACIJE ZA BORBU PROTIV NARODNOOSLOBODILACKE VOJSKE1 NARODU BOSNE. Crnu Goru i Hercegovinu. Komunisti će biti istrebljeni. bio je Rade Radić. Po- ubijajte političke komesare i stupite odmah u naše redove. Bosne pa ist. februara 1943 godine. svesni da su izdati i prevareni od komunista jevreja. ličko dalmatinskih i herce- je — Vojvoda govačkih četničkih odreda — Momčilo R. 11/6. Moše Pijade. Komandant operativnih tru. pukovnik — •— Vojvoda Petar Baćović — Ilija Mihić. Ko- mandant četničkih odreda u zapadnoj Bosni. Ubi- jen 21. Komandant operativnih tru- pa zap. Bosne i Hercegovine Đeneralštabni p. jer dolaze četnici da ga oslobode komunističke kuge. Narod Bosne. LIKE I DALMACIJE Pošto smo očistili Srbiju. Vidi dok. Narodni heroj. HERCEGOVINE. 1.4 Kalinovački Komandant operativnih t r u . Like i Dalmacije neka ostane na svojim ognjištima i neka čuva svoje domove. pa ist. Like i Dalmacije. Like i sjev. zlikovačke bande Tita. k. januara 1942. br. 3 Odnosi se na planove Draže Mihailovića za uništenje NOVJ na teritoriji zap. koji ste prisiljeni ili zavedeni lažju i obmanom okrenite oružje protiv najvećih neprijatelja našeg naroda. 4 Mihić je bio komandant četnika u Lici (vidi dok. Petnajest hiljada četnika do zuba naoružanih napada 3 sa raznih strana i uništava na svom istoriskom pohodu sve što pokazuje otpor. 10. 31 PROGLAS ČETNIČKIH KOMANDANATA ISTOČNE BOSNE. 2 Verovatno se misli na Slavišu Vajnera Ciču. Prema njima nema milosti. Bosne. reg. A Vi braćo. Ugledajte se na stotine i stotine njih koji nam se svakodnevno predaju. Dalmaci. BR. FEBRUARA 1943. Đujić Vojvoda Radovan Ivanišević — Dinarski 1 Letak (štampan ćirilicom) u Arhivu VII. DALMACIJE I LIKE OD 10. u to vreme. NARODU BOSNE. 175 .

KOMANDANTU BATALJO- NA »KRALJ PETAR II« ZA BORBU PROTIV PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA NA TERITORIJI ODREDA »OBILIČ« I »BORJA«1 KOMANDA BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA broj : služb. 204. KOMANDANTU ČETNIČKOG ODREDA »MANJAČA« — »PETAR DRUGI« 2 bratu Jovi Mišiću POLOŽAJ Ovaj čas primio sam izveštaj od načelnika štaba brata majora Vranješevića da je sa 1800 četnika Trebavskog i Oz- renskog odreda prešao reku Bosnu i da će se danas nalaziti na ručku u Kulašima.1 1 . do 6 sati po podne na liniji Bočac — Sitnica. knj. koje su u sastavu Glavne operativne grupe. 1. jedinice Borjanskog odreda. 83. 3 Reč je o četnicima koji su prešli r. br. s ci- ljem dejstva u pravcu Prnjavora (vidi dok. latinicom. Ca. u Arhivu VII. knj. Već sutra pridružiće se ovim snagama i sve ostale četn. 4 Reč je o jedinicama 1. Bosnu 8. 176 . FEBRUARA 1943. 380). k. (Vidi tom IV. br. februara 1943. 3 Ovim snagama pridružiće se danas i četnički bataljoni »Tankosić«. »Kralj Petar« i »Karađorđe« iz Borjanskog četničkog odreda. br. dok. 4 Ti odmah treba da se sporazumeš sa bratom Vukašinom. 42 NAREĐENJE KOMANDANTA BOSANSKIH ČETNIČKIH OD- REDA OD 11.m. 2 Odnosi se na puk »Manjača« u čijem se sastavu nalazio bataljon »Kralj Petar II« kojim je komandovao narednik Jovo Mišić (dok. 10. 15/8 (BH-V-9588). Oslobodilački rat.4 3 godine Položaj. a kretaće se prema Mrkonjić gradu. str. olovkom. Sve ove snage imaće zadatak da krenu preko Borjanskog i Obilić odreda i čistiće ostatke partizana koji se na tim pod- ručjima nalaze u povlačenju. 5 Marčetić. a poslednji pasus. proleterske divizije. dana 1 1 . prešle u protivofanzivu u pravcu Hercegovine. a po naređenju Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije. br. 27). BR. 27). 5 pa da sve vaše snage grupišete najkasnije do 14 o. reg. ćirilicom). 1 Original (pisan na mašini.

advokat. 12 Zbornik. Za neizvršenje ovoga naređenja bićeš lično odgovoran. 6 Sve stvari inače stoje vrlo dobro. jer su uvideli da ih je on bio poveo rđavim putem i da je njegovim nepromišljenim akcijama samo stradao nevini i goloruki srp- ski narod. pa da i ovaj put naša »Ma- njača« očuva svoj dobar glas — Ovo je akcija vrlo ozbiljna i u n j o j su angažovane naše najveće snage. 27 i 145. snosiće odgovornost pred istorijom. S VEROM U B O G A ZA K R A L J A I O T A D Ž B I N U ! KOMANDANT. k o m a n d a n t pozadine u č e t n i č k o m odredu »Borja«. 8 Okrugli pečat: » G l a v n i štab B o s a n s k i h četničkih odreda«. jula 1942. O ovome sam obavestio i brata Vukašina Marčetića. 9 Vukašina. Tebe i svu ostalu braću bratski pozdravlja Pozdrav Brana" Tvoj Sveta 10 6 Vidi dok. knj. Napominjem da smo uspeli da opet sastavimo jednu četničku vojsku koja će brojati oko 5000 četnika koji su stavljeni u pokret i koji će moći da prodru svuda samo ako budu disciplinovani i slušali naređenja svojih komandanata. bio je šef propagande u G l a v n o m štabu B o s a n s k i h četničkih odreda. 10 Mitrović. Dragi Jovo. Miću Azarića i svu ostalu bra- ću. Pozdravi kuma Miću. Pozdravi brata Vukašina. Vojina i sve ostale i reci da ih i ja sa svoje strane molim da postupe bratski i složno. tom XIV. jer svi ljudi koji su lakomi- sleno pošli za njim sada ga napuštaju i prilaze nama. Od 1. 7 Rade. R. i saopštiti im da smo ovaj p u t rešeni da komuniste gonimo do kraja i da ih potpuno očistimo iz naših krajeva. (Kas- nije K o m a n d a z a p a d n e Bosne). ® Azarić.P. Sa bratom majorom dolazi i brat Mitranović. 11 Lazičić B r a n i s l a v (Branko Brana). 2 177 . U ovoj stvari učini sve što možeš. Radić 7 8 M. br. Sto se tiče ispada Nikole Forkape i drugih koji su se oko njega kupili situacija se sređuje. Ko bude klonuo duhom i izdao.

ŠTABA VRHOV- NE KOMANDE. godine SI. Srpske Planine Izveštava o radu i prili- kama u srezu. 3 Ovaj srez imao je najviše učešća u komunističkom pokretu Zapadne Srbije. 178 . 50. FEBRUARA 1943. reg. Namemo ili ne poznavajući prilike u srezu podnose Vam se netačni izveštaj i. Vidim da Vam je dostavljen izveštaj da na teritoriji sreza besni komunizam i da je srez pun komunista. Nastojim svim mogućim sredstvima i načinima da narod pridobijem. 42 IZVEŠTAJ KOMANDANTA ARILJSKE BRIGADE OD 12. GODINE I DOSTIG- NUTOJ ORGANIZACIJI U BRIGADI 1 KOMANDA Jugoslovenske vojske u Otadžbini Gorski štab Br. a imam ih i da- nas. k. Do sada mojim ophođenjem i pristupačnošću prema narodu imao sam dosta uspeha. 3 Reč je o Uputstvu o organizaciji i formaciji četničkih jedinica (vidi knj. 1312 Str. br. BR. U Blagaji opština Godovička izvedeni su na streljanje i od pet sa strelišta su po- begla četiri. dok. Br. 5 završen je na vreme.— Rad na organizaciji po uputu Br. Aktivnost učešća uzelo je oko 700 ljudi. Osim podnošenja izveštaja mešaju se u srez. 39). 7 12. DRAŽI MIHAILOVIĆU O BORBAMA PRO- TIV PRIPADNIKA NOP-a U ZIMU 1942. godine i tada su streljani svi oni koji su 1 Original (pisan na mašini. Ovaj srez sam očistio 1941. Ovakvim radom otežava se pronalaženje krivaca koji se inače dobro maskiraju i teško ih je otkriti. 1. da ga vežem za naš pokret i da ga razuverim o onome što su mu komunisti i njihove vođe nekada prestavili. ćirilicom) u Arhivu VII. Na teritoriji ovog sreza nije se pojavio nijedan naoružan niti aktivan komunista. primer: pre 15 dana odvedeno je pet ljudi iz ovog sreza. februara 1943. koji bi narod i dalje zavodio. 5/4 (S-V-5697). Do danas se nezna šta je sa 63 lica koja su odbegla sa komunis- tima. Ča. br. Zbog izloženog imao sam dosta teškoća. GOSPODINU MINISTRU VOJSKE MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA I NAC. 2 Brojčane oznake Ariljske brigade Požeškog korpusa. Pov.

Dalje se kaže da Manić sprema trojke da ubije i Ljubu. 8 O organizaciji i zadacima sandžačkog odreda vidi knj. 50. da među nama vlada bratska sloga. Ca. a koje su u štabu uzete za tačne. Srdanović Mi- lutin. U pismu se navodi da je Manić pi- janica. Nekoliko mlađih saradnika među kojima p. Ovo se vidi iz priloženog spiska streljanih. Dragiši Vasiću iz- nesene su optužbe protiv Manića. ali nije izvršio već je produžio i dalje gonjenje. 1. jer pojedincima ovo nije konveniralo. upućuje na rad u istočnu Srbiju. a svojim mlađim izdao je naređenje da moje naredbe ne poštuju i ne izvršavaju. januara 1943. delegatu Vrhovne komande za Srbiju. Draža Mihailović ga 18. 4 Kao stariji oficir preduzeo sam da sa svima održavam do- bre veze. U junu 1944. već da Manić u t v r d i i dokaže zloupotrebe pa da mi to dosta- vi na raspravu. Matić Milisav i narednik Katanić Miloš. k. 7 Miloš Marković je bio prvi komandant Požeškog korpusa. avgusta 1942. Obaveštenje o k o m e je reč upućeno je 25. čak me nije priznao za komandanta. br. pa se moli Vasić da pismo preda Dra- ži Mihailoviću kako bi ga ovaj zaštitio od samovolje Manića (Arhiv VII. ' Šifra za komandu Srbije. kada je smenjen i postavljen za komandanta Ariljske brigade. 50. Na toj dužnosti nalazio se od 27. Pri sastanku komandanata brigada a u pri- sustvu Nikole Kalabića. 10' 179 . reg. dok. rešeno je da se ovi ljudi ne progone. Međutim. 6 Kada sam određen za komandanta Po- žeškog korpusa 7 nastojao sam da Manića umirim i da ga odvra- tim od ove njegove bolesne ambicije. 5 koji je čak išao toliko daleko da je slao trojke da ih pobije. 45/2). 6 U pismu nekog Ljube od 24. do 5. ali ovo nisam us- peo. u a v - gustu 1943. žalili su mi se na postupke Manica. Od avgusta 1942. k. s Borivoje. odnosno kome se iz- veštaju poklonila vera i na osnovi toga sam lišen položajna ko- mandanta korpusa a bez da sam saslušan. 9 Međutim Manić me je preduhitrio i uputio izveštaj neposredno Vrhovnoj Komandi u kome je izneo neistinite či- njenice. 4 Takav spisak redakcija nije pronašla. 8 bio sam prinuđen da o ćelom ovom slučaju obavestim štab la. Manić je odbio svaki sasta- nak samnom. U tom izveš- taju govori se o stepenu izvršene organizacije i moralno-političkom sta- nju u korpusu (Arhiv VII.radili na štetu nacionalnog pokreta. br. 94 i 107. Kada nisam mogao sa Manićem postići saglasnost i pored toga što sam mu na njegov zahtev dao gotovo svo automatsko oružje i što sam mu predao veći deo imovine Sandžačkog od- reda. da maltretira i ubija nedužne ljude. Ca. br. bio je komandant Požeške brigade. poručnik. 6/3). (kapetan II kl.) postao je komandant novoformi- rane Južnomoravske grupe korpusa. novembra 1943. poručnik Erić Lazar. decembra 1942. on je ponovo komandant istog korpusa. m a j a 1943. Manić je na ovo rado pristao. da naše ljude ne proga- n j a i ne kleveta. reg.

Užički i 2. Oslobodilački rat. Ca. Da bi se sa- čuvale snage. kap II klase. Vidi knj. dok. dok. Zlatar. 4. 209) početkom decembra 1941. postao je komandant Užičko-požeških četničkih odreda. vidi knj. koji kao poznavaoci verujem izneće objektivno. br. major. 14. šumadijski NOP odred. br. knj. 1. 94 i 107. vršili napad na Užice. X 1941. 1. 1. februara 1942. Lično nemam nikakvih bolesnih ambicija. te molim da mi se odobri dolazak u Vrhovnu Komandu radi izlaganja istine i moga dosadašnjeg rada. 47. 13. dok. Lima i r. bio je načelnik štaba Grupe četničkih odreda. 4. — stalni opu- nomoćenik pri Vrh. kapetan (major). 106. Stožera. 15. na smrt streljanjem. 13 Reč je o borbama od 19/20. br. 1. vidi knj. Ignjatović 12 iz bolnice kome sam predao komandu a sa Glišićem 13 sam ostao u Sandžaku gde smo formirali Sandžačku grupu. napustile Novu Varoš i prebacile se na pl. na tu teritoriju otpočeo je napad udruženih četničko-nedićevskih i italijanskih snaga. Za svoj rad na organizaciji u srezu Ariljskom. Osuđen je 1946. str. knj. 199—200. 1. Po formiranju ove grupe učestvovao sam u borbama preko Gradine. izvršen prela- zak Uvea i Tisovice i zauzeta Nova Varoš. zlatiborski i Mileševski partizanski bataljon. partizanske jedinice su 6. 1. 16 Milorad. 16. Reč je o borbama koje su vođene protiv partizanskih jedinica u toku maja i početkom juna 1942. 12 Vučko. dok. knj. IX do 31. knj. br. 94 i 107. »Od 27. dok. Vrhovnoj komandi moj rad na Ravnoj Gori i u Požeškom odredu poznat je. komandant Grupe četničkih odreda koji su 1/2. Način moga smenjivanja sa položaja komandanta korpu- sa i uzrocima za isto osećam da mi je čast i ponos uvređena. Oslobodilački rat. 13 Miloš. Ubijen je 26. u isto vreme organizator crnogorskog i užičkog sreza« — kako stoji u njegovim službenim poda- cima od 10.15 Rezul- tati ovih borbi poznati su štabu Vrhovne Komande. 11 Tih dana stigao poč. 212—218. dok. januara 1943 (Arhiv VII. 1. 18. k. a pred mlađima vrlo nezgodan utisak na štetu moga autori- teta. Izveštaj o radu i zalaganju u svima borbama poslati su. Radi potpunosti i istine molim tražiti podatke od Mitica. br. 14. 1/2). Pri napadu na Užice 1/2. novembra 1941. Levertare 14 i Foče." Rakovica i ostalih suseda.10 Pod mojim vodstvom u borbama proteräni su komunisti iz sreza Ariljskog i Zlatiborskog. Sahovića. pred jakim pritiskom neprijatelja. 17. str. i 1942. Uvea branili su: Ca- čanski. tom III. Posle legalizacije četničkih odreda Draže Mihailovića (knj. Opširnije o tome vi- di: tom III. dck. juna 1943. 140 i 141. Vidi knj. br. avgusta 1942. Komandovanje korpusom shvatio 10 O borbama Požeškog odreda protiv partizanskih jedinica u 1941. reg. 180 . a odatle 8/9. februara 1942. br. Opširnije o ulozi i radu Glišića u 1941. Štab Vr- hovne Komande potvrdio je svoje zadovoljstvo. protiv ustaško-domo- branskih jedinica. 1. 30. br. " Slobodnu teritoriju između r. u Novoj Varoši u međusob- nim razračunavanjima sa svojim potčinjenim. Petog februara 1942. i 2. Vidi knj. prešle na Kamenu Goru. dok. štabu partizana u Užicu. br. novembra 1912. 1.

Pokušao sam da zaštitim Požežane. šumadijski NOP odred »Milan Blagojević«. Za pravdu i pravičnost boriću se i dalje. Za likvidaciju ovih grupa potrebno mu je oko 300 ljudi. koji je izjavio gotovost za usluge svake vrste a naročito u gonjenju komunista. B. 21 M. 18 Ove se grupe preba- cuju i u Oplenački srez. Georgijevića. 22 »Stab 1001« je oznaka za Vrhovnu Komandu i Dražu Mihailovića. predloge i saslušanje redakcija nije pro- našla. Posredno. no kada bi ih skupio izazvao bi potere od strane okupatora. izveštaj Lorenca 19 i pismo dr. Stabu 100122 i la Mil. U naoružanju sam vrlo oskudan. Izloženo molim ne smatrati kao ogovaranje koje kulminira u našim redovima. Petar Miličević."bilo po vremenu tra- janja. 23 Miloš. automatskog oružja ne- mam. U interesu sloge prepustio sam Maniću sve. člana Centralnog nacionalnog ko- miteta i šefa propagandnih radio-stanica za zemlju i inostranstvo. svojim ponašanjem odbio je sve ljude od sebe koji nisu mislili kao on. Smatra da njegov auto- kratski stav najbolje odgovara ovim teškim danima. 21 Navedene spiskove. 18 U to vreme na pomenutoj teritoriji dejstvovao je 1. no obazrivo ima vezu sa jednim od nemačkih komandanata.P. i predlog za do- deljivanje zvanja Ravnogorca. predlog za unapređenje i odlikovanje. koji su u danima najvećeg iskušenja davali sve od sebe pa i živote svoje. Tu nisam uspeo.sam kao priznanje za svoj dosadašnji rad. prva jačine 60 a druga oko 150 ljudi. Ubeđen u dobar plasman u Stabu Vrhovne Komande. a isto mi je neophodno te molim da mi se dodeli ili omogući p r i j e m iz vaz- duha. Marković 23 " Zvonimir Zvonko. Zvonko će ga upotrebiti no ne uspeli to preduzeće sam potrebno. Prilog: spisak oficira i podoficira. Po povratku sa puta iz štaba la sastao sam se sa Vučko- vićem 17 koji me je zamolio da Vas izvestim o sledećem: U srezu Kačerskom nalaze se dve komunističke grupe. žestini ili prostoru niti da je bio u težim prilikama. Poručnik Ma- nic bio je previše samovoljan i nadmen da bi mogao da shvati raspoloženje i potrebu naroda. 20 Pseudonim dr Đure Đurovića. 181 . Dostavljeno : Komandant. spisak ranjenih i pogi- nulih. 20 i zapisnik o saslušanju jednog ustaše. kapetan. Tvrdim da nijedan oficir mo- ga položaja i čina nije vodio više borbi. Ima jednu drugu mogućnost a to je da uputi Nemce da gone ove grupe. Ne vidim razlog za- što mi se ova komanda oduzima. " Ing.

da nijedan njihov dom nije ostao čitav. ovog meseca u toku noći. 182 .2 Napad je počeo u određeno vreme. Za vreme početnih operacija. br. FEBRUARA 1943. Žrtve. Ča. 25/3 (CG-V-75). Na Metaljci je našao sklo- 1 Original (pisan na mašini. a zatim je nastalo čišćenje oslobođene teritorije. Sva imovina je uništena sem stoke. Drini. DRAŽI MIHAI- LOVIĆU O IZVRŠENIM ZLOČINIMA NAD MUSLIMANIMA U SANDŽAKU I DELU ISTOČNE BOSNE1 STAB Limsko-Sandžačkih četn. 24. Sva muslimanska sela u tri pomenuta sreza su potpuno spaljena tako. staraca i dece. Za vreme operacija se pristupilo potpunom uništavanju muslimanskog življa bez obzira na pol i godine starosti. Operacije su izvedne tačno po naređenju i izdatoj zapove- sti. Jedini veći otpor bio je na Trebeškom brdu. Čajničkom i Fočanskom srezu protivu muslimana izvršena je. Svi komandanti i jedi- nice izvršile su dobivene zadatke na opšte zadovoljstvo. NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE. koji je trajao 4 časa. ćirilicom) u Arhivu VII. Drinu. muslimani su se dali u beg- stvo ka Metaljci. BR. 42 IZVEŠTAJ KOMANDANTA LIMSKO-SANDZACKIH ČET- NIČKIH ODREDA OD 13. Naši odredi 7. 2 Vidi dok. ali i on je brzo savladan. odreda Str. već su izbili na r. Broj 13 februara 1943 godine Položaj. žita i sena. 132.000 ostalih žrta- va: žena. Kod muslimana oko 1200 boraca i do 8. Pov. Naređeno je i predviđeno prikupljanje ljudske i stočne hrane u odre- đenim mestima. br. Akcija u Pljevljanskom. koje su ostale na terenu radi čišćenja i pretresa- n j a terena i šumovitih predela. Cajniču i r. kao i radi sprovođenja i učvrš- ćavanja organizacije na oslobođenoj teritoriji. te su borbe zaključno sa tim danom bile u glavnom završene.— Naše ukupne žrtve su bile 22 mrtva od kojih 2 nesretnim slučajem i 32 ranjena. Otpor neprijatelja bio je od početka do kraja slab. k. za stvaranje magacina rezervne hrane i ishra- nu jedinica. reg.

Fotokopija prve stranice dokumenta br. . 34.

m a j o r Pav. naredio sam ovako posedanje obale: — od s. Herojski poduhvati sva- kog pojedinca i čitavih jedinica sa svojim starešinama su u svakoj situaciji dokazali vidnog izražaja i zaslužuju svaku po- hvalu. — prelaz kod Međeđe : Zaborački bataljon . Kopači. jedan bataljon Cajničke brigade. Obezbeđenje i zaštita prelaza preko Drine i Lima. Detaljan izveštaj podneću naknadno u relaciji sa svima prilozima i skicama. U Čajniču se računa da ima do 2. Moral: kod naših jedinica bio je u svakom pogledu iz- vrstan i na veoma visokom stupnju. i — Na reonu od sela Ponikve do sela Trpinje postavljen je jedan bataljon II Durmitorske brigade. I Đurišić 185 . U selu Poblaće na reonu od sela Ponikve smešten je je- dan bataljon Pribojske brigade. Sve ostalo stanovništvo je uništeno.000 izbeglica. a u selu Bučje jedan bataljon Cajničke brigade sa za- datkom da kao rezerve priteknu u pomoć u pravcu gde bi mu- slimani eventualno pokušali prelaz. Komandant. a jedan deo je uspeo da umakne preko Drine pre nego što su određene jedinice izvršile presecanje mogućih odstupnih pravaca na tom sektoru. i — prelaz kod Goražda bataljon Fočanske brigade. do sela Trpinje (3) tri bataljo- na Pljevaljske brigade. — prelaz kod Ustiprače: Prenćanski bataljon. Zadatak ovih jedinica je da svojim prisustvom vrše priti- sak na Cajniče i ne dozvole izlazak muslimana iz njega i tero- risanje našega življa. — Za komandanta zone i svih jedinica na istoj do izvršenja organizacije odredio sam kapetana I klase Lukačevića Vojina. — prelaz kod Ustiprače do zapadne ivice s. da su bili rposto iz- gubljeni. Intervencija okupatora iz Plevalja i Čajniča sastojala se samo u tome—zaštita i obezbeđenje njihovih garnizona od opas- nosti usleđenja našega napada. Dorića do ušća Lima u Drinu jedna četa Više- gradske brigade. Posedanje oslobođene teritorije.nište mali deo stanovništva. U selu Dubac postavljen je jedan bataljon Mileševske brigade. Moral kod muslimana bio je takoreći strašan. Drine i sa desne na levu obalu Lima. Zavladala je epidemija straha od naših četnika tako. — Da bi se sprečio svaki povraćaj muslimana sa leve na desnu oba- lu r.

Kroz 2—3 dana znaće se njihova namera. Tali- jani ne žele da odmah krenu jer prema njihovim današnjim izveštajima glavnina partizanskih snaga koja beži od Banja Luke. br. 186 . 39 i 52. MAJORU ZAHARIJU OSTOJIĆU O SNABDEVANJU ČETNIKA OD STRANE ITALIJANSKIH TRUPA1 Telefonski izveštaj Vojvode brata Dohrosava Jevđevića od 13. FEBRUARA 1943. nisu stigle na predvi- đenu prostoriju. 42. 2. 20. U slučaju ove druge hipoteze Italijani misle da im Pav- lova kolona spreči frontalan pokret a Nevesinjska kolona da im udari u bok. jer Italijani neznaju da su trupe u Kninu poreklom iz Hercegovine. Pokret će se avizirati 24 časa ranije. 2 Poslata i spremna baterija kalibra 75 mm sa Italijanskom poslugom. 31.000 naših snaga. 4 a vrlo dobro znaju da izdaju 11.— Prozor—Konjic—Bjelašnica—Kalinovik. u 19.— Imotski—Makarska sa verovatnom namerom da za- bije klin između naših snaga prema Moru. 3 i 5 Navedene jedinice. U ovoj situaciji ih je nazvao »Bosanske trupe« (»Pavlovići«) da bi ih prikrio kod italijanskih vojnih vlasti.000 ljudi. 2 Odnosi se na Limsko-sandžačke četničke odrede (Pavia Đuriši- ća). Pored te 3000 Italijani su tražili još 2000 da budu koncen- trisani u Nevesinju i spremni za pokret.000 obroka dnevno. br. sa verovat- nom namerom da se infiltriraju u Hercegovinu i Crnu Goru. Prema tome tu kamuf- lažu ne mogu da izvedem. do 8 ča- sova da nebi ispali neozbiljni pred Italijanima. 16/3 (H-X-74). Ca. Kasnije su te jedinice Ita- lijanima prikazivane k a o »divlji četnički odredi« kojima se ne zna po- reklo (dok. 456). dep. Za 3000 Bosanskih trupa iz Romanije poslata za četvrtak hrana u Konjic i naređen smeštaj. br. U tom slučaju moram mobilisati svih 5. k. O prikupljanju i pokretu tih snaga vidi dok.15 časova. Kada se Pavlovići koncentrišu u Konjicu. februara 1943 godine. Ako iz bilo kojih razloga Pavlovići ne mogu stići do čet- vrtka 3 o tome moram biti obavešten najkasnije 14. Poslato pola miliona metaka. sa Dinare i iz Like u jačini 6—8000 boraca nezna se ko- jim će pravcem: postoje dve hipoteze: 1. 42 IZVEŠTAJ DOBROSAVA JEVĐEVIĆA OD 13. 4 Reč je o četnicima Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine (trupe majora Baćovića). reg. ćirilicom) u Arhivu VII. BR. Njihovo brojno stanje iznosilo je oko 3. do tog vremena. 159. br. 1 Original (pisan na mašini. isto tako 8 bacača sa 3000 granata.

4.— Radiogram iz Fijume saopštava: Nemci ne insistiraju više na okupaciju Hercegovine. 5 2. 2 Andrija. 216).— Dan dolaska. FEB- RUARA 1943. Njihove glavne snage povlače se ka Hercegovini i već su delom prišle desnoj obali Neretve. da svaki dan prevaljujem 400 km. januara 1943. 1 Original (pisan olovkom. Ča. Narod ispred njih beži u Mostar i Konjic. reg. MAJORU ANDRIJI VESKOVIĆU ZA POKRET JEDINICA U PRAVCU ZAKMUR—KONJIC 1 Kapetanu Nikiću — vrlo hitno — pover. Vidi dok. ćirilicom) u Arhivu VII. dok. armijskog korpusa. Treba da se precizira sledeće : 1. 11. bez p r a t n j e kroz zonu punu partizana i Ustaša. Molim da mi u j u t r o pripremi eventualne izveštaje ako ih je dobio od Baćovića. br. 6 Još 29. 3. 18. tel. 45/1 (BH-V-36). 7. Najhitnije po sigurnim kuririma prenesite m a j o r u Vesko- viću 2 sledeće naređenje: Komunisti u Liki tučeni. 5. 187 . 6. sastale se Nemačke i Italijanske trupe u Lici. komandant Limsko-sandžačkih četničkih jedinica za ope- racije u zapadnoj Bosni. da sutra na veče moram opet u Dubrovnik 7 a da Načelnik štaba Vrhov- ne Komande za ljubav mojih 400 km. br. 7 U Dubrovniku je bilo sedište italijanskog 6.— 9. ne može da pređe 400 metara da čuje vrlo važne stvari koje su od kapitalne važnosti po interese Srpskog naroda.—• Konstatujem činjenicu.— Garantujem životom da ću svaki Nemački pokret uperen protiv nas znati bar 10 dana unapred. k. spojili su se kod Ličkog Petrovog Sela de- lovi nemačke SS divizije »Princ Eugen« i severna kolona italijanske divizije »Re« (tom V. 161.6 Tamo nema više partizana. šif. knj.— Sutra u 8 časova treba da znam odgovor Cičin i Pav- lov o dolasku.— Nemačka misija koja je bila u Dubrovniku vratila se u Sarajevo. 36 NAREĐENJE MAJORA ZAHARIJA OSTOJIĆA OD 14. II. Kovačević BR. Primio : Kapet. br.

7 Zaharije Ostojić. gde ih čeka hrana. 188 . Momenat je da se otsudno tuku dejstvom po pravcima Grahovo 3 — Glamoč — Livno i Prozor — Livno — Glamoč. Ti dođi hitno kod mene. 6 Vidi dok. br. 42. Pozdrav čika Branko 7 14/11—43 U 8 č. Položaj 3 Reč je o Bosanskom Grahovu. 5 Čiča načelno odobrio polazak. a od Prozora će ići Crnogorci i Hercegovci sa 4000 Talijana od Imotskog. Naređenje za pokret od Drine do Konjica čeka u Zak- muru. 4 U pitanju su četnici Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine i Dinarske četničke divizije. Radi dobitka u vremenu kreni odmah trupe ka prosto- riji: Zakmur — Vrbnica — Ćurevo — Hum — Zavajit — Trbušče —• Zakmur. 6 ali Pavle nije stigao u Ko- lašin. br. pola miliona metaka i 8 teških bacača sa jednom baterijom. 5 Vidi dok. 35. Od Grahova nadiru Hercegovci i Dinarci 4 sa Talijanima. a dalje pokret organizuj preko najstarijeg oficira prema dobivenom naređenju. Neophodno zbog ove situacije da Crnogorci stignu u roku od 5 dana u Konjic.

dok. 10. br. 221. februara 1943. dok. 2 Po razbijanju partizana u Lici i zapadnoj Bosni njihove rastrojene formacije krećući se u raznim pravcima jednom svojom snagom. Tom prilikom neprijatelj je pretrpeo velike gubitke u ljudstvu i nao- ružanju. 4 Pošto su razbile 1. NOU divizije oslobodile su Prozor 17. 5 u kome se od njih u Prozoru nalazi opkoljen jedan italijanski bataljon. 2 Odnosi se na Baja Stanišića. koja još po brojnosti nije ispitana po posljed- njim informacijama kreće se u pravcu Hercegovine. k. reg. 42 IZVEŠTAJ KOMANDANTA SREZA TREBINJSKOG OD 16. februara 1943. 10. knj. Posle žestokih dvodnevnih borbi protiv tih snaga jedinice 3. bataljonom 259. tendencija je partizana svakako da se ponovo prebace u Hercegovačko-Crnogorske planine sa ja- 1 Original (pisan na mašini. Pri svom 'kretanju napala je pre dva dana i zauzela Ra- mu 3 i Drežnicu 4 a sada je u toku napad na Prozor. 55 i 56. 230 i 231). 350. posle kraće borbe protiv delova 259. pešadijskog puka divizije »Mur- đe«. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA O ZAUZIMANJU DREŽNICE. 223. ' Ramu su. pešadijskog puka divizije »Murđe« oslobodile 20. jedinice 10. br. dok. knj. i obzirom na to da naše trupe vode akciju u pravcu sever jug. br. dok. 189 . zauzele Drežnicu (tom IV. 10. br. 239. TREBINJE Dostavlja izveštaj o kretanju komunista. BR. Iz istoga izvora imamo podatke. koji se kretao uz Neretvu. bataljon 260. 1 U Prozoru se nalazio italijanski garnizon sa 3. ćirilicom) u Arhivu VII. 342. knj. br. dok. knj. artiljerijom i minobacačkim jedinicama. februara 1943. br. proleterske divizije su 16. da se jedna jača partizanska formacija nalazi pripremna za borbu ili već u borbi na 20 ki- lometara pred Mostarom. 13. 8. hercegovačke NOU brigade (tom IV. 115). RAME I PROZORA OD STRANE NOVJ S PREDLOGOM ZA UNIŠTENJE SIM- PATIZERA NOP-a NA TERITORIJI SREZA1 KOMANDA SREZA TREBINJSKOG Broj 28/43 16 februara 1943. pešadijskog puka divizije »Murde«. knj. 219. 92. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA. tom IV. 233. jedinice 2. god. ojačan četom tenkova. 100. FEBRUARA 1943. Opširnije o borbama za Prozor vidi: tom II. 199. Po kretanju partizana. 363. tom IV. 220. 43/1 (BH-V-8106). Ča.

kako bi ponovo stvorili zabunu i p r u - žili što bolje udarce našim formacijama u nedostatku dobre i brze veze. Navedeni i njihova okolina odlikovali su se među par- tizanima kao spretni zlikovci i vođe u svim napadima protivu nas i italijanskih trupa kao i r u š e n j u komunikaciskih obje- kata. Cile7 Kovačević bivši ko- mandant udarnog bataljona u Ljubomiru kao i njegova žena opasna i vrlo sposobna komunistička organizatorka u poza- dini (po zadatku). molim preduzmite hitne potrebne m j e - re [da sprečite] njihovu akciju na Vašoj teritoriji koja je vrlo vjero va tna. Prisustvo ovih ljudi nadam se da Vam je dovoljno objaš- n j e n j e šta znači u pogledu destruktivne akcije. jer pored dvolično raspoloženog življa. Po sigurnim podatcima sa kojima raspolažemo na terito- riji Crne Gore koja ide granično od Zle gore do Trebinjske Lastve kriju se u razbacanim m a n j i m grupama od ranije za- ostale partizanske formacije.P. Ne zamjerate što sam slobodan da mnoge indicije govore da u graničnom djelu komuniste podržavaju. S VEROM U BOGA ZA K R A L J A I OTADŽBINU! M. hrane i snabdje- vaju. 7 Vasilije. 190 . potporučnik. tamo se po podatcima nalaze: Vidak Babić bivši koman- dant udarnog bataljona u Zubcima. 8 Radovan. Jovan Ratković bivši pretsjednih NOFa i drugi. pa čak i u svoje redove p r i m a j u starešine izvesnih na- cionalnih četa i bataljona što Vam je svakako poznato iz naših ranijih informacija. T. jer bi se pored poteškoća koje bi ste Vi mogli imati njima mogla stvoriti mogućnost za u d a r protiv n a s s leđa. kao i za rušenje ko- munikaciskih objekata. Pejanović 8 6 U to vreme je na tom terenu dejstvovao hercegovački partizanski bataljon »Sloboda«. Usljed komunističke akcije koja se kreće u pravcu naše teritorije a time i Vaše a čija snaga nije poznata. Na- pominjem da se Grahovo i Banjane. K O M A N D A N T SREZA: Rad. Bilo bi potrebno da ste pripravni za mo- menat akcije koju uskoro možemo očekivati protivu partizana na našoj teritoriji. 6 a među n j i m a ima i novo do- šavših iz Bosne naročito posle njihovog poraza u Prozoru. kao i zbog poznate činjenice da i u našim i u Vašim planinama i selima ima još priličan broj komunističkih ostataka kao i dobar broj njihovih simpatizera. kao i Bijela Gora na teri- toriji Crne Gore naročito bave konspiratorskim radom putem pismene i usmene propagande.čim formacijama za nove masovne akcije.

74. ćirilicom) u Arhivu VII. 6 Odnosi se na Blaža Đukanovića. i o merama koje je preduzeo major Zaharije Ostojić. 3 Đurišić. U prvom delu dokumenta Draža Mihailović saopštava Baju Stanišiću situaciju koja je nastala pro- dorom jedinica NOVJ u dolinu Neretve. 2 Ceo dokumenat objavljen je u knjizi: Dokumenta o izdaji Draže Mihailovića. 17. knjiga 1. Beograd 1954. 5 U isto vreme imati i do- voljno snaga da se mogu dići na oružje na teritoriji Crne Gore. FEBRUARA 1943. 7 Draža Mihailović. 943 23 časa Pozdrav Cika Doka7 1 Fotokopija originala (pisanog rukom. 111. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA ZA PRIKUPLJANJE JEDINICA I POKRET U PRAVCU MOSTA- RA RADI BORBE PROTIV NOVJ U DOLINI NERETVE1 i jednog trenutka odlaganja. 69 i 140. 4 Nastanite da što pre prikupite dovoljno snaga koje bi bi- le u stanju da za najkraće vreme intervenišu u pravcu Bileća i Popovog Polja i dalje ka Neretvi. reg. 191 . br. 16/1 (VK-V-55a). 5 Vidi dok.6 Momenat je da komunisti budu do nogu potučeni ako budemo pametno radili. 2. feb. 75 i 140. kako bi se sprečio prodor NOVJ u Hercegovinu. br. Molim vas izvestite me šta ste po ovome preduzeli i o svemu obavestite đenerala Blaža. 42 NAREĐENJE DRAŽE MIHAILOVLCA OD 17. Ca. BR. u protivnom izlažemo se mogućnosti počesnog tučenja. Pavle 3 kreće u pravcu Kalinovika sa oko 2500 ljudi i tamo će ih Ostojić upobrebiti dok Pavle ostaje ovde. 4 Vidi dok. br. str. k.

jer su počeli da stvaraju crkve. Nesme se dozvoliti da nas komunisti nadjačaju u propa- gandi u toliko pre. k. br. FEBRUARA 1943. 15 17 februara 1943 godine Slobodne gore i planine Komandantu II Kos. a mi hoćemo domaćine časne i nacionalno ispravne. Sada lažu narod.Pov. Naročito podvlačim. Oni hoće za vođu strance Tita. mi ih branimo i borimo se za čast i pravo naše nacije. što mi koristimo istinu. a mi smo iz naroda.Br. a mi demokratiju. depešu 193. 17/2 (S-V-12308). Oni hoće proletera i beskućnika. Cela rečenica napisana je pla- vim mastilom. koje moraju očistiti od mangupa i probisveta. a oni lažu. ćirilicom. kao što hoće Hitler i Musolini. da je ko- munistička opasnost jedna od najvećih po srpski narod i nje- govu nacionalnu svetinju. br. 42 NAREĐENJE KOMANDANTA TOPLIČKOG KORPUSA OD 17. 4 Raspis je poslat 16. Oni hoće komunističku diktaturu. a mi hoćemo slobodnog čoveka. Ca. Komunisti i partizani lažu narod dokle ga ne zarobe. da 1 Original (pisan na mašini. jer oni nas ometaju da imamo slobodne ruke prema neprijatelju isto kao i ljotićevci. KOMANDANTU 2. Mosa Pijada i drugi. 25. BR. Svaku njihovu laž treba izobličiti i opovrgnuti dokumentima. Među komunistima ima mnogo stranaca i probisveta. 82. ćirilicom) u Arhivu VII.3 Brigade Vrhovna komanda radiografskim naređenjem dostavila je sledeće: 4 »Svima trupama u Srbiji. Vidi dok. KOSANLCKE BRI- GADE ZA UNIŠTENJE PRIPADNIKA NARODNOOSLOBO- DILAČKOG POKRETA NA TERITORIJI BRIGADE1 GORSKI STAB BR. Uništavati ih bez milosti i svi komandanti su mi odgovorni za svoje reone. 192 . koje vode stranci: Tito. Mi nećemo ni Hitlera ni Musolinija niti fašizam. Dok oni ruše porodicu i crkvu. 332 Komande Jugoslavenske vojske Str. 3 Odnosi se na Kosaničku brigadu. Uništavajte bez milosti partizane i komuniste. a posle prelaze na ubijanja i klanja u vezi sa pljačkom. januara 1943. Oni hoće rob uvek. reg. a mi Kralja iz narodne dina- stije. već ho- ćemo pravednu slobodu. : Brojčana oznaka Topličkog korpusa.

K r a l j i narodna časna i pravedna borba na putu kojim se krećemo. POTPUKOVNIK Milut. 13 Zbornik.vrše opela umrlih i slično. a u narodu ra- zviti najjaču propagandu protiv svih neprijatelja našeg pokreta. ima da bude bez milosti likvidiran od strane nacionalnih boraca našeg pokreta. t a j nije dostojan da bude u pokretu nove jugoslovenske vojske u Otadžbini. odnosno opšte stvari. godine. februara 1942. B. Ko god ne bude gotov da se baci na svakog neprijatelja našeg pokreta. Komandanti brigada. ovo naređenje saopštiće svima sta- rešinama do vodnika i upoznati sve trojke. 2 ino . a ko hoće da bude Srbin. k o m a n d a n t Topličkog korpusa. a ko neće okrenuti oružje protiv njega bez milosti i bez razmišljanja.« Dostavlja se prednje naređenje i n a r e đ u j e m da prema izrodima i izdajnicima nema laviranja i ima im se baciti ru- kavica časna i krvava. ali da se ne zameri ni jednoj stranci. O v l a š ć e n j e za rad na organizaciji č e t n i č k i h jedinica na t o m terenu dobio je od D r a ž e M i h a - ilovića 21. tom XIV. Bog. pešad. Na- rod netreba da se da lagati. vojnik Kra- lja Petra II pod komandom đenerala Draže Mihailovića. Po ovlašćenju Ministra vojske mornarice i vazduhoplovstva. knj. a neznabošci su i rušioci vere. Radojević 5 5 Milutin.

BR. br.000 boraca. 3 Vidi dok. a naročito u bacačima. Pošto su partizani zarobili talijanski garnizon u Prozoru to su došli do bogatog ratnog plena. 18/1 (VK-V-57). 42 NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVICA OD 18. Oni su u najnovijoj akciji zauzeli s. koje se na- lazi 10 km. Ca. Goranci.Službeno 18. Prema najnovijim podacima jačina partizana ceni se na oko 3 divizije jačine 12. reg. Posle pretrpljenog neuispeha u Dalmaciji i Liki partizani su preduzeli akciju ka Hercegovini i dalje ka Crnoj Gori. U svoj ovoj akciji oni su za poslednja tri dana partizani su zauzeli Bradinu. IN ST RUKCIJ A. br.l O. 37 i 38. Prema prikupljenim podacima partizanske snage su po- deljene ovako: — Na pravcu: Prozor—Konjic jačina se ceni oko 4000 boraca. Italijanski garnizoni nalaze se u Jablanici.g. severno od Mostara. Ostrožac2. ćirilicom. i — Na pravcu dolinom reke Drežnice jačina se ceni oko 2000 boraca. objašnjenje 48 i 51. U Mostaru ima 5000 Itali- jana. FEBRUARA 1943. Prozor i Drežnicu 3 izbijajući na t a j način svojim prednjim delovima na reku Neretvu. Naše snage raspoređene su ovako: 1 Dokumenat (pisan na mašini. 48. au- tomatskim oruđima i do jedne topovske baterije. 194 . br. k. POTČINJE- NIM KOMANDANTIMA ZA OPŠTI NAPAD NA PARTIZAN- SKE SNAGE U DOLINI NERETVE1 KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Gorski štab br. Rami i Konji- cu svaki jačine po jedan bataljon. umnožen na šapirografu) u Arhivu VII. 2 O zauzimanju Bradine i Ostrošca vidi dok.Br. 2. Položaj. februara 1943. U Čapljini i Metkoviću talkođe 5000 vojnika.

Blagaj — s. 5 Zaođe. 1. Vranjevići — s. Vrapčići — reka Neretva. Ova grupa rasporediće se na prostoru: s. Svega: 883 boraca. Bivolje Brdo. Ova grupa rasporediće se na prostoriji: s. 4. Svega : 500 boraca. — Blagajska grupa: Blagajski bataljon 150 boraca. 600 boraca. Prigrađani — s. brigade 350 boraca. — Bjelopoljska grupa: Bjelopoljski bataljon 200 boraca. Župa 200 boraca. K u t i — s. Ove snage rasporediće se na prostoriji: Konjic — s. Dže- pi — s. Svega: 500 boraca. bat. Pribilovci — s. . Zaođe 5 2. Bjeliinići 4 200 boraca. Hodbina — s. — Konjička grupa: Konjička brigada 333 borca. Bosanski b a t a l j o n 200 boraca. Dračevica — s. Bi volje B r d o — s. Lišani — s. Svega: 1000 boraca. Ova g r u p a rasporediće se na p r o s t o m : s. 1. 3. 2 bataljona Nev. Buna — s. — Capljinska grupa: Stolačka brigada 250 boraca. na karti 1 :100 000 n i j e pronađeno. Počitelj — s. D r a - čevice. brig. 4 Odnosi se na jedinice muslimanske nacionalne vojnočetničke or- ganizacije koje su formirane posle zauzimanja Bjelemića od strane čet- nika. Nev. Uloški bataljon 150 boraca. Trebinjska brigada 250 boraca.

br. 45 i 48. da se pređe u napad sa ciljem da se razbi- jeni partizani potpuno dotuku. — Nevesinjska grupa: Gatačka i Goliska brigada svega 500 boraca. 5. Trebinjska brigada 450 boraca. — Stolačka grupa: Bilećska brigada 250 boraca Svega : 250 boraca U pojačanje ovih snaga. 2.) U svrhu izvođenja nameravanog zadatka sve jedinice imaju se držati odbrane za dobitak u vremenu vršeći deli- mične napade. 48. sem Konjičke. Svega : 950 boraca. 7 Naša je namera. U vezi sa prednjim. a potom sa prikup- ljenim snagama. 8 Konjička grupa je u toku narednih nekoliko dana branila liniju: Bjelašnica — Konjic — Ostrožac — Prenj. da se u prvo vreme def anzi vnim radom spreči ulazak partizana u Hercegovinu. 18. koja spada pod ko- mandu kapetana Lukačevića. 70. Ova grupa rasporediće se na prostoru: Kifino Selo •— s. a za upotrebu prema pravcu ka Mostaru doćiće u pojačanje 2000 Crnogoraca i to sa pravca od Bileća 1000 i sa pravca od Gacka 1000 boraca. Batkovići. Žiljevo — s.) Za izviđanje projektovane namere stoje na raspolo- ženju sve pomenute grupe. 8 6 Reč je o dolasku Zetskog četničkog odreda (puk. br. 48. O dolasku tih četnika u Mostar i njihovo uključivanje u borbu u do- lini Neretve vidi dok. 6 Sem ovih snaga doćiće u pojačanje Mileševski korpus jačine 1750 boraca i jedan odred vojvode Pavia Đurišića od 2500 boraca. 73. 7 O dolasku tih jedinica vidi dok. Miljevac — s. br. 6. — NAREĐUJEM: 1. 74 i 140. prepade i nasilna rekognosciranja sve dotle dok se ne naredi opšti napad . 74. 75 i 140. 196 . Vidi dok. Baje Stanišiča).

koji će sa pogodnih mesta voditi akciju u ime moje. Muslimanski živalj ne dirati i vestom propagandom pokrenuti Muslimane na borbu protivu komu- nista. da se što više po- dataka ima o njegovoj jačini. kako bi se akcija međusobno povezala i na t a j način došlo do bočnih udara na neprijatelja. 5.) Za komandnog izaslanika Vrhovne Komande odre- đujem đeneralštabnog m a j o r a Radulovića S. br. si. 3. da njegova naređenja iz- vršavaju. i — Jedna grupa upućena je u nasilno izviđanje ka Dre- žnici jačine 300 boraca. 9 7. Borivoja. kurira ili relejnih stanica. 4. kao i širenje lažnih glasova o tome 'kako imamo 10. Unutrašnje veze organizovati. na najpogodniji način pu- tem telefona. Zaroblje- nike ne streljati.) Veze: Samnom održavati vezu putem pridate radio stanice i telefonom. Neretve u blizini Mostara iz Ne- vesinjske brigade 400 boraca. 8. Pri ovome nastati. rasporedu i namerama. 10. koji se dovedu ili prijave dobrovoljno za borbu protivu komunista iskorišćavati odmah u borbi. p r e nego što se dobro saslušaju u svrhu pri- bavljanja prednjih podataka. prenositi naređe- nja i dostavljati izveštaje.) Odnos prema Muslimanima za vreme akcije ima biti u svemu najkorektniji. 197 .) Snabdevanje jedinica vršiti u dogovoru i preko Voj- vode Jevđevića. da se ofanzivna akcija protivu parti- zana izvodi uvek sa dve grupe. da se ispred pomenutih gru- pa u def anzivnom rasporedu nalaze : — Na desnoj obali r. 9. 9 Vidi dok.) Radi znanja saopštava se.) Vršiti uvek izviđanje neprijatelja.) Primeniti sve vrste ratnog lukavstva. 35. U svrhu ovoga m a j o r Radulović dodeljuje se za rad: svih napred pomenutih grupa. Muslimane iz Muslimanske nacionalne vojne organizacije kao i druge. Pri prolazu kroz muslimanska sela najstrožije se zabra- n j u j e svako zlostavljanje stanovništva ili ma kakve pljačke i t. 6.) Izveštaje o situaciji slati što češće.000 boraca i kako će mo pobiti sve one koji prilaze komunistima. sem Konjičke grupe i prema tome sve starešine stoje u obaveza [ma].

k. FEBRUARA 1943. 2 kojima nije bio cilj borba protiv okupatora već zavođenje svoje vlasti i istreblje- nje svega što je nacionalno disalo a naročito oficire. 41 IZVEŠTAJ VLADIMIRA KONTIĆA OD 18. KOLAŠIN GOSPODINU MINISTRU VOJSKE. GODINE1 KONTIĆ M. ćirilicom) u Arhivu VII. jedna mala grupa oficira nije se složila sa ovom krvoločnom bandom već je počela sia radom na nacionalnoj organizaciji i podizanju naroda na oružani sukob protivu komunista. br. br. koja je htela da uguši sve što je nacionalno i pošteno. 3 U Nikšiću koji je pretežno bio komunistički nastrojen vrlo je teško bilo ma šta uraditi. Ča. reg. 4/6—1 (CG-V-317). dok. 11. DRAŽI MIHAILOVICU O FORMIRANJU ČETNIČKIH OR- GANIZACIJA U CRNOJ GORI 1941.) Zapovest za napad izdaću naknadno. 1 Original (pisan mastilom. S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu. 2 i 4 Original oštećen. VLADIMIR Pešadiski kapetan II klase 18 februara 1943 god. 36. Draža nas vodi ka veličini i slobodi ! PO ZAPOVESTI NAČELNIKA Š T A B A VRHOVNE KOMANDE Đaneralštabni major. 133. 10 BR. Izveštava o svom učešću u Nacionalnom pokretu. Videvši nameru ovih anacionalnih [pojejdinaca. 3 O formiranju i zadacima oficirskih organizacija u Crnoj Gori vidi knj. jer je celo Nikšićko građanstvo bilo privrženo komunistima i iste svesrdno pomagalo svim mogućim sredstvima. VAZDUHOPLOVSTVA I MORNARICE. 10 Odnosi se na Zaharija Ostojića. 1. Cim je buknuo jujlski ustanak u Crnoj Gori ocrtala se namera i pakleni planovi crnogorske komunističke bande. 198 .

ali ni tada nismo klonuli već smo produžili i dalje na svom nacionalnom radu. ušto nismo uspeli. koja je po- kušala da prikupi dobrovoljce u borbi protiv komunista. ona grupa oficira koja je radila od početka na nacionalnom pokretu donela je svoju rezoluciju za otvorenu borbu protiv komunista. Sa ovom četom učestvovao sam u svim borbama protiv komunista 199 . Bajom Stanišićem. da smijene komandanta. Kada je ovim građanima saopšteno zašto se zovu. bez vodnika. Zbog ovog svog nacionalnog rada bio sam osuđen od stra- ne komunista na smrt. sudija. kad su komunisti počeli ubijati naše na- cionalne ljude. Posle ovoga došlo je do formiranja komande. da se probije i stupi u vezu sa pukovnikom g. izjasnili su se da su robovi i da je nezgodno uzimati oružje protiv svoje braće i da žele kao robovi sačekati k r a j današnjem ratu. da bog zna na koji način privole lekare. i morao sam koncem meseca novembra 1941 godine pobeći od komunista iz mog rodnog mesta sela Straševine u Nikšić. profesora i drugih. Kako je Nikšić bio komunistički nastrojen i nije želeo da stupi u otvorenu borbu protiv komunizma. pokušala je. Marušićam Petrom okupila je oko sebe jedan mali broj nacionalnog elementa. Nikšićani su uspeh. a jedan drugi deo oficira nije ni hteo da čuje za to već su pošli kod italijanskog komandanta mesta da traže zaštitu i da se izjasne da rađe žele da budu internirani nego da stupe u borbu sa komunistima. bivših po- slanika. na čelu sa artiljeriskim majorom g. jačine obadve ispod sto ljudi.p Ova mala grupa oficira. Kako je odziv građana bio ravan nuli. zadatak joj je bio beskompromisna borba protiv komunista i svih njihovih po- magača. a sastavljene samo od sirotinje i izbeg- lica. da ga zamoli da nam se stavi na čelo i da pozovemo narod na ustanak protivu komunističke nemani. jer su komunisti bili uspeli da ceo narod orga- nizuju za sebe. da im se izdadu lekarska uverenja. odakle se je [imalo]4 formirati 500 sposobnih boraca. da su nesposobni za borbu i tako je u Nikšiću formirano svega dve čete. a za komandira jedne od tih četa postavili su mene. odziv je bio nikakav. U meseou januaru 1942 godine došlo je do ostvarenja na- cionalnog pokreta u Nikšiću i r a d je tekao ovako: Pozvato je bilo šezdeset najviđenijih građana. da se izjasne i priđu na- cionalnom pokretu u borbi protiv komunista. kojoj sam i ja pripadao. te je posle toga objavljena opšta obaveza svih građana od 18 do 70 godina da svaki prema svojoj sposobno- sti učestvuje u borbi protiv komunista.

leteći bataljon Zetskog četničkog odreda. kao i jedini od aktiv- nih oficira iz same varoši koji sam sa puškom u ruci učestvo- vao u borbi. ja lično po svojoj volji stavljam se na raspolaganje vrhovnoj komandi. Pešadiski kapetan II klase Vladimir M. kada je bilo da se izjasne za borbu protiv komunizma zabili su se bili u mišje rupe. a kako ni jedni od navedenih slu- čajeva nije važio za mene uvređen sam i molim. Boško Bojović. Velimirović školski nad- zornik i mnogi drugi. Učestovao sam u organizaciji Straševinske čete koja je prva organizovana i prva stupila u borbu protivu komunista. materijalno i krivično. 5 a za komandira straševinske čete. došao sam sa ostalim oficirima a ovde u Kolašinu saopšteno mi je da sam upućen od moje 'komande ovde na kurs sa ostalim oficirima. čiji je komandir do tada bio kapetan Mijušković. kao 3. Kontić 5 Bataljon je formiran u junu 1942. koji su bili u partizane i koji n e m a j u raspored i po- ložaj u našim jedinicama. da je bilo naređeno mojoj komandi. U trebješkom bataljonu formirano je 7 četa tako da neko od nas ne bi došao na položaj komandanta baataljona. da uputi u Kolašin samo one oficire. Na k r a j u samog kursa saznao sam. Po završetku akcije protiv komunista formiran je 3 čet- nički bataljon u srezu Nikšićkom a za komandante toga bata- ljona postavljen je Simo Mijušković vazduhoplovni kapetan I klase. koji su bili pasivni u pokretu. bez veze sa mojim u p u t o m ovamo. P r e dvades dana saopšteno mi je. na kojem po- ložaju sam ostao sve do danas i sa kojeg položaja nisam još smenjen ničijim naređenjem. da sam pozvat od vr- hovne komande da se javim u Kolašin.dok su najposle slomljeni u C m o j Gori. 200 . da se vratim na svoju dužnost na kojoj sam do sada bio. Isto tako na važne položaje stoje i skroz kompromitovani i koruptivni ljudi u koje narod gleda povratak one stare ju- goslovenske uprave i danas u srezu Nikšićkom nacionalni po- kret gore stoji u narodu nego što je stajao posle sloma komu- nista u Crnoj Gori. Za p r e d n j e moje navode jemčim moralno. ili ako ovo ne može. Mnogi od onih koji su sada na važnim mestima u nacio- nalnom pokretu u našem kraju. a po svršetku borbe kada je već opasnost prošla vode glavnu reč. postavljen sam ja. kao Luka Mijušković.

februara 1943. Zbog dosadašnje neaktivnosti u od- nosu na saobraćaj u Bosni čak i neki američki lis- tovi počinju da suviše ističu komuniste i ako su oni i lažima i delom propagirali čak im je i laž uspe- vala. br. 19/1 (knjiga X X I ) . 2 O dolasku Sinka i Rapoteca vidi dok. pisao Draža Mihailović. Potrebno je uništavati pruge Sarajevo — Višegrad. 2 Jevđević ga sada koristi u borbi protivu 1 Original (pisan olovkom. Sarajevo — Brod. U knjizi (obična sveska) sadržane su depeše upućene potčinjenim komandantima u vremenu od 31. To je čovek koji je došao sa Ra- potecom. FEBRUARA 1943. ćirilicom) u Arhivu VII. Javite šta možemo preduzeti i šta mo- žemo učiniti. GODINE1 1 februar 1943. Pozovite sebi Stevana ponavljam Stevana Šinko Jovanovića. Neka radi svoj posao. Nama laž ne treba. Depeše je. Javite mi šta sve možemo pre- duzeti i kada u pogledu vremena. 222 5—580 398 Jevđević i dalje vršlja protivu Birčanina. 222 397—6—757 Saveznici traže opipljive dokaze naše aktivno- sti u Bosni i drugim zapadnim krajevima. 13 i 28. januara do 19. BR. a neke Mirko Lalatović. Potrebno je da o tome damo vidnih dokaza kao i obećanje koje će se izvršiti a možemo to činiti i pod firmom komunista. Ča. Sad me bombarduje ispisima koje drugi šalju u tome smi- slu. 201 . Kažite mu da je u ovom pogledu svaki trud uzaludan. k. uglavnom. U ovom momentu trebalo bi prvo dejstvovati na pruge a čim se sovjetska re- publika razjuri onda i sa Omišom svršiti i to pod firmom komunista. br. 299. 42 IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA DRAŽE MIHAILO- VLCA U VREMENU OD 1. reg. DO 19. Nemoj da gubi vreme. Dalje vrlo bi zado- voljni bili uništenjem električne centrale u Omišu koja kad se uništi prestaju da rade vrlo važna preduzeća.

napori veliki ali i rezultati biće ogromni. Taj Stevan je čist engleski agent. Ponovite vašu depešu 5 br. 202 . Birčanina. 3 Depeše br. Pukovnik je održao govor. nakon izvršene smotre i pregleda nekih četničkih je- dinica u Nevesinju. 1/1). i mi ćemo svi biti četnici. 3 222 4—510 408 Zašto ste pustili ponova Jevđiu na Dinaru. Žrtve su teške. 6 i ' Odnosi se na akciju protiv Muslimana u Sandžaku i delu is- točne Bosne. Zaposlite ga u Her- cegovini. Kakva vlast je prešla u r u k e Nemaca na demarkacioinoj liniji. 6 Naša akcija ima zamah čišćenja cele Bosne. Ca. a odnose se na go- vor koji je u Nevesinju održao izvesni italijanski pukovnik. Treba izdržati i uticati na sve da izdrže. br. Vidi dok. k. On je tom prilikom između ostalog rekao: »Braćo Srbi četnici. Mi ćemo se boriti zajednički za Veliku Srbiju i Veliku Italiju«. Iz Ištvanovih depeša vidim da se on stalno žali na sla- bu borbenost dinaraca. 28 i 48. (Arhiv VII. 34. 293. reg. Odvajajte ga od Dinare. Interesantan je izveštaj o govoru talijanskog pukovnika u Nevesinju. br. Pavle -krenuo u pravcu Branka i usput čisti sve pred sobom. br. 171 Ištvan — 3—359 409 Verujem da su Hercegovci naši odlični borci i da će istrajati. V e r u j e m da ćemo Tetkiće moći koristiti protivu ustaša i Nemaca na slučaj njihove želje da uđu u italijatnsku zonu. Upućujem svoje pozdrave hrabrim Herce- govcima pod Vašom komandom. 4 Da li tu ima nečeg stvarnog ili su samo podmetanja. Budite uvereni da se punom parom radi. On ne- sme doći ovamo ni po koju cenu. Iskorišćavajte nezadovoljstvo muslimana i Hrvata protivu Pave- lića. Gde je sada Jev- đević. januara 1943. Upotrebite ga na svom terenu a kazati mu da gleda posao koji mu se da a što se tiče propalog novca kod Splita to će se docnije a ne sada raspravljati. 3 i 4 Vidi dok. 170 i 171 su od 31.

Partizani se nalaze u teškom položaju. Sad kad treba najviše sloge i rada nije vreme za nekakva pregonjenja a još m a n j e za me- đusobnu netrpeljivost. Ištvan 3—367 430 Major Ostojić izvršava samo moja naređenja. Naravno čisteći t u r k e u Sandžaku moraju ići ilegalno a ne k a k o smo pred- viđali. 203 . Molim vas da shvatiti da je narod jedinstven a da samo starešine vode često i besomučnu za mene nerazumljivu borbu. Neprijatelj se sve više i više troši. 25. Bosance i Dinarce. One usput čiste teren i idu ka Ostojiću. 3 februar 1943 Lorenco 5—260 428 Shvatam težinu borbe koja sad pada na Herce- govce. Situacija u ratu je uvek ozbi- ljna. Ne treba sad u ovom vremenu reagirati sa l j u t n j o m i kritikom na svako naređenje koje potiče iz Vrhovne komande. 28 i 62. Neposrednu komandu nad svima trupama u Dalmaciji ima vojvoda Birčanin prema tome v e r u j e m da on izdaje sva potrebna naređenja 7 Vidi dok. 50. 9. Pozdrav Baćoviću. Ištvan 3—312 431 Veza vaš br. Lorenco 5—349 410 Dobio sam Vaše depeše o operacijama kod Vr- like. br. Borba se vodi protivu po- slednjih većih grupacija komunista i daće Bog da se uspešno svrši. Preko Ostojića upućene su snage koje moraju sada preko Sandžaka. To ve- r u j e m da znaite. Stićiće na vreme za definitivno čišćenje Bosne od komunista. 7 Napori naših trupa su ogromni. Đujiću. Ivaniševiću od Čiče lično sa željom za junačku sreću i istrajnost.

Pavle rukovodi napadom 5. Pored ostalih. Hugu javiti preko Pašalija da po- dignu odrede Borja protiv komunista. i da ih uni- štavaju svuda. padobrance su zarobili domobrani. trebalo uništiti narodnooslobodilački pokret u tim krajevima (dok. Cilj im je bio hvatanje veze sa Dražom Mihailovićem. jugoslovenski potporučnik Pavle Crnjanski i narednik Petar Miljković. 9 Begstvo ko- munista sa Majevice javio sam Vam. Kod padobranaca je. Lici i Dalmaciji. Tetkići su zaplašeni od uskupne naše akcije. a 450 ovamo ispraznimo najbolje snage. br. Opet bi nas la- gali. pored drugih stvari. Glavni dokumenat im je kalendar za 1942 god. Po spuštanju. T a j dokumenat Nemci i m a j u u rukama od prošle godine. koncentričnim napadom čet- ničkih korpusa na slobodnu teritoriju u zapadnoj Bosni. uhvaćen kod padobra- 451 naca kod Sarajeva. " Reč je o grupi od 4 padobranca koji su se 4/5. i uputstva zasnovana na osnovnoj mojoj direktivi O Br. reg. po kojoj je. 42/5. objašnjenje 61. spustili na Romaniju kod Sokoca.m. 10 Vidi dok. pronađena karta Jugoslavije (Arhiv VII. 28. Ne znam o ko- 6—554 ja 2 aviona oružja. Treba ih malo odmo- riti. 144). 1). fond NDH. direktiva je upućena i vojvodi Birčaninu. Ne može- mo se držati za ruke. Mi ćemo produžiti kako smo zapo- čeli. U toj grupi nalazili su se britanski major Eliot (Elliot). Talijani ga koriste za propagandu u Alba- niji. 1 koju sam dostavio vojvodi. Damjanović tamo drži situaciju. Gde je major Radoj- 8 Odnosi se na Direktivu. br. 10 ona samo n a m a koristi. a Hrvati za sivu knjigu. 11 T a j 'kalendar je sastavio Žarko 6—441 Popović. k. Sad je dockan da se dejstvuje za ma kakvo legalno upući- v a n j e crnogoraca. municije i pare govorite u Vašoj depeši od 3-eg. To bi bi- la glupost otići u mišolovku. Na Dinari svi su preplašeni kad su i Tita uveli u borbenu liniju. Oni su već pošli. pa ga tek sada koriste. čak i kad bi sti- 6—586 gli tamo. februara 1942. Skicu te karte imam. jer Tetkići najbolje pokazuju svoje namere u kočenju Bjelajca. Objasnite Dinarcima da udar mo- ra doći sa svih strana i to sa manevrom. Pavle će svoje ljudstvo uputiti na Vas preko oblasti Foče. Sto se tiče sive knjige. radio-telegrafista Capman (Chapman). kako oni hoće. bile bi snage nedovoljne za udar na zidove i bez manevra. 8 4. br. februar 1943 449 222: Vaši šifranti greše u tekstu. a nebi ni mi sami. pa kad nas puste. Posle operacije. Nebi dali oni ni morem. o. 204 .

Javite mu. Pravac Prozora je manevarski i jedino koristan. Ištvan i vojvoda Đujić neka zajednički uzmu situaciju u svoje ruke s tim da Ivanišević i dalje funkcioniše kao načelnik štaba. Tetkići ne dozvoljavaju ni suvim ni mo- rem. i šta on radi. Italijani i Hrvati nadiru i sa kakvim sna- 457 gama i kakvim rezultatima. Milo mi je što Baćović i Đujić su složni u radu. 6—299 Néka gleda on svoja posla. Pozdravite vojvodu od moje strane. kada n a m je najviše trebao.000 komunista. ako se misli da se pomogne Di- narcima. 205 . 5 februar 1943 474 Ištvan. a oni su krenuli. Sta je sa tom velikom nemačkom ofanzivom protivu komunista. Oni su već krenuli i čiste Sandžak i tako redom. drugače sem preko Pro- zora. Ako on ne v e r u j e u uspeh. a mi idemo ilegalno. to se prenosi i na trupe. ne mogu da razumem. Objašnjavam da je ovo odgovor Ivaniše- viću a ne vojvodi. Nema potrebe da se ovo više legalizuje. Dosta smo bili lagani. Opet to Vaše more. Pozivam i uveren sam u bratsku saradnju koja nam je sad potrebnija nego ikad. Prosto hoćete da uhapsite sve 19—461 snage u Dalmaciji i da ih ostavite na milost Tetki- ćima. Zemljake ćemo prikriti pod firmom divljih odreda. On ništa m a n j e nego samo pred sobom ima 20. lović sada. za koje se ne zna odakle su. 456 Mario: Crnogorci moraju da kreću ovako. ukoliko se jave. Treba da ih stalno pratimo da se ne okrenu protiv nas. Dosta su nas lagali. Lorenc: Vojvoda Birčanin u m r o n a m je danas. Iva- nisevic ne mora da ide na Sušak. N a j m a n j e nas se 452 tiče što je Ivanišević protivan ilegalnom upućivanju. Naredio sam da se neza- posleni oficiri Crne Gore jave Ostojiću i tražite od njega da Vam ih uputi. Dok ne rešim pitanje komandovanja Ivanišević. Javite nam tačne podatke kojim pravcima Nemci. a komunistima da omogućite prodor u Herce- govinu. jer zemljaci već idu ilegalno. Oni će ići kao 19—424 divlji odredi kojima se ne zna poreklo.

Mislim da izbegnemo po- litičke poverenike sem Jevđe uz Baćovića. ne vidim da je situacija tako očajna. Neka sami odaberu ljude koji će ih u tome pogledu potpomagati. Ištvan se odvaja kao poseban komandant ono- ga što je do sada imao. postoji mogućnost da se one bace u četničku akciju kroz Bosnu. 12 kako javlja Branko čine n a m a uslugu. Čak i da Nemci pokušaju 12 Radi se o nemačkoj SS diviziji »Princ Eugen«. Raspoloženje muslimana u 1st. i možemo uvek proći kroz Nemce. Jevđa neka uloži sav svoj trud. U Vaš rad imam puno poverenje. Na- 2—583 redio sam da Ivanišević i dalje ostane načelnik šta- ba i da bratski s a r a đ u j u Ivanišević. Ištvan tvrdi da preti opasnost da se Tetkići dezinteresuju i da neanekti- ranu Dalmaciju prepuste Nemcima i ustašama. 206 . na sever od Dinare. Za osta- le K-dte da ne postavljamo. Ta tri komandanta mi t r e b a j u za te tri obla- sti. možemo odmah preći u gonjenje i komuni- sta. I ja sam sa Musom vrlo za- dovoljan. Neka ide Čengić. da su oni n a s napali. Musa mora ostati kod Vas. i da to nema nikakve veze sa ostalim muslimanima koji prilaze nama. i zapadne Bosne odvo- jeno. Ako Nemci idu od Petrovca ka Drvaru. či- me bi naše trupe u Dalmaciji došle u veliku opasnost. Musa ne može da ide kod Pašalija. šta je i kako je bilo. odvojeno. a naročito da 6—462 traži da Hrvati spreče ustaški pokolj našeg sveta u sovjetskoj republici. 485 Ištvan 3—631: Posle svršenih operacija sasta- ćemo se i rasmotriti sve. Like sa Kordunom odvojeno. još bolje za nas. Ištvan po svom običaju unapred kuka. 483 222: Još nemamo podataka o jačini Nemaca koji 2—664 napadaju sovjetsku republiku. Mislim da je najbolje da imamo sledeće komandante: Dalmacije. već pla- nine. Baćović i voj- voda Đujić. Sto se tiče Čajniča objasniti. a sovjetska republika biće razbijena tuđom snagom. Tako će Nemci da t e r a j u zeca a isteraju lisicu. Bosni treba iskoristiti. Jevđa može dobro da koristi. jer mi ne branimo prostorije kao komunisti. Dostavite Vaše mišljenje i koga da po- stavimo za K—dta Dinare. a napadati i ustaše na slučaj da oni pale naša sela. Čak da takva opasnost i zapreti na- šim trupama.482 222: Izvešten sam da je Vojvoda Birčanin umro. pa često i na t u đ e m groblju. 484 222: Muslimane i domobrane što više pridobi- jati.

138. 12. k a k o bude situacija zahtevala. Za naše delove ne postoji opasnost. Za to vreme već crnogorci pristižu i po pot- rebi mogu ići Vama u susret. možete se vratiti u Herce- govinu. branimo se od Nemaca i zaštićujemo naša sela od ustaša. Tada bi Vi prešli u 486 čisto četovanje. 48. dok. to mogu tek kada razbiju sovjetsku republiku. Ako ustaše i Nemci čiste komuniste utoliko za nas lakše. tom V. To je jasno. već se bacimo u planine. 14 Bjelajac ne može maknuti bez dozvole Tetkića. a preko Hrvata iz Splita za zaštitu našeg sveta na oblasti Sovj. Ako komuniste budu razbijene povratak Hercegovaca bi se u slu- čaju opasnosti od Nemaca izvršio preko Zapadne Bosne štiteći u isto vreme srpski živalj od ustaša hvatajući vezu i prikrivanje kroz Drenovićeve od- 522 rede. Preduzmite sve za bušenje domobrana. i prodrli do Vas pokušavajući napad na Vas. 46. Drenović ide zajedno sa Nemcima i usta- šama i Lorković ga hvali. 222 6—413 523 Ištvan. jer mi vodimo četničko rato- v a n j e i ne branimo prostorije u tome slučaju. Mi se samo moramo pričuvati od njih takođe ali u tom sluča- ju planina n a m je na raspoloženju. Niko ne intrigira kod mene niti može. štogod protiv naših delova na Dinari. Teškoće samo za ishranu ali Jevđa ih može prikriti pod vidom Herce- govaca i sa hranom pomoći. Apelujem na sve za slogu što je opšta potreba a ne prekor. Kad stignu kod Branka uputićemo ih na dalje čiš- ćenje prema vama. javlja juče da su dinarci ponova izgubili Strmicu. 14 Vidi dok. februar 1943 Ištvan 3—409 521 Veza vaše depeše 13 53 i 54. Tetkići su u opšte omeli ceo rad iz straha od naše ukupne snage. republike koja će pasti. koji su razbijeni. br. 8. br. Drenović treba da spa- 13 i 15 Vidi dok. 3—367 Bosnu. br. To je najnepovoljniji slučaj ako bi Nemci ušli u talijansku zonu. Idu ilegalno. gonimo dalje komuniste. Za zaštitu našeg življa i kroz zap. 207 . goneći komuniste. knj. Zemljaci Brankovi 3—388 na putu za Bosnu i Hercegovinu čiste Cajnički kraj.

k. Grđić bi se možda mo- 4—531 gao upotrebiti uz Bjelajca ali sa ograničenim pra- vima.16 Odmah po tom treći. Što se tiče Turaka Pavle izveštava da Turci -skoro nedaju nikakav otpor. Ne znam da li je Đujić uz pomoć Ivaniševića za ovo sposoban ali bi on kao junak 526 ipak bio dobar za to mesto. Smatram da organizacija Ravnogoiki je vrlo dobra ideja naročito sada u gladi i epidemi- ji17. 16 Četnički bilten »Ravna Gora-«. Oni nam mogu koristiti protivu ustaša i Nemaca ako podu u naše zone. reg. br. Bjelajac da ostane u Lici i Kordunu. 8/1. sava naš narod od ustaša i Nemaca i da se drži po strani. Pavia smo prikrili kao da je u Šavniku. Iva- niševiš da ostane u Dalmaciji radi kontinuelnosti u radu kao načelnik Štaba. Ca. Dalje kaže da su svi u 6—309 žicama i da dinarci kao borbene snage ne postoje već samo on sa Hercegovcima. Gledaćemo da izlazi bar desetodnevno. 289. Potreban mi je koman- dant Dalmacije. Mogu nam dobro koristiti ali pod uslovom da ljudi budu imali razumevanja i da stvar ne izopače kao komunisti. Tetkići mole i prekJinju da se prestane. Prvi broj je izišao 27. Odgovorio sam i po- novio da se u slučaju opasnosti od Nemaca hvata planine i Zapadne Bosne. formirana s ciljem da vrši propagandu u ko- rist četnika. januara 1943. Drugi broj Ravne gore izlazi kroz koji dan. Materijal imamo veliki samo je teš- koća u tehnici štampanja. 15 Jevđević zadržao jedan dan za umire- 524 nje trupa koje hoće kući. 222 4—406 525 Sto se tiče Cajniča i izjavljenog nepoverenja meni i Pavlu ne ostaje mi ništa drugo do da molim za oproštaj. Mihić da ostane tamo gde je. " Organizacija žena. U pogledu novih komandanata na Birčaninovoj zoni biće bolje da Mitranović primi Za- padnu Bosnu bar privremeno. Izgleda da do ovoga neće doći kao ni da Nemci ne mogu potući komuniste ali će ih znatno oslabiti. Ištvan preduzima operacije sa 2000 ljudi prav- cem Strmica—Srb ponavljal Srb a posle na Bosan- sko Grahovo. 208 . Ovo radi znanja. Produžite rad prema muslimanima i domo- branima što energičnije. (Arhiv VII.

2 209 . Hitno je da tamo imamo i 1 radio stanicu. Voja Lukačević je došao na 10 km od Drine na svom pravcu istočno od Čajniča. Da- lje Sarajevo — Sokolac — Višegrad. prostudirajte i uredite za brzo prokopavanje puteva po našem sistemu i to sledeće puteve: Sarajevo — Kalinovik — Nevesinje — Stolac. februar 1943 536 222: Zemljacima preko Pavia sam naredio da usput ne bude napada na muslimane nama naklo- 1—752 njene. a Vi to razumete. Petrovac. Hermann18 — 5—562 527 Morate nastati najenergičnije da uspostavite ve- zu sa Porečom redovnu i sigurnu. Vidi dok. 21 kod Pavia nema neuspeha. kako u n u t r a š n j u ta- ko i spoljnu. br. 19 Ovo nam je jako potrebno da imamo za najkraće vreme obzirom na pretstojeće operacije koje su u izgledu u najskori- je vreme. Njegove jedinice (Drinski korpus) pri- likom napada na Muslimane u srezu čajničkom imale su gubitke od 25 mrtvih i 20 ranjenih. objašnjenje 6. knj. Sem Bajovog neuspeha. Dalje Nevesinje — Bileće. 48. Poslao sam im poruku preko kurira kroz severnu Arbaniju za savez i da uhvate vezu sa našim snagama u Poreču na osnovi Balkan- ske unije i savezničkih međusobnih odnosa. Dalje Saraje- 537 vo — Prača — Goražda — Čajniče. Zurite sa ovim. februara 1943. bivši ađutant kralja Ahmedbega Zogua. Dalje Mostar — Nevesinje — 1—359 Gacko — Bileće. Pavle nadire po tačno utvrđenom planu. pošto tamo može biti i nemačkih snaga koje su zauzele Bos. 528 Ovo n a m je naročito potrebno da bi Poreč imao si- gurnu pozadinu od Arnauta. 22 i 27 Bosanski Petrovac su 7. 22 Upotrebu zemljaka moramo dobro pro- studirati obzirom na situaciju. Kad stignu zem- ljaci ne treba ih upućivati ka Prozoru. U oblasti Debra je Arbanski vođa Bazi Sons20 Ponavljam Bazi Sons a u oblasti Ljume je Muharem Barjaktar. Dalje 18 Radoslav Đurić. br. 21 Odnosi se na Baja Nikića. " Vidi dok. tom XIV. Dalje Sarajevo — Mostar — Metković. Dalje Goražda — Foča — Nevesinje. zauzele jedinice ne- mačke SS divizije »Princ Eugen«. Pav- le javlja da su 6—og Nikić i Bojović izbili na Dri- nu. 20 Cans. Javite da naši hvataju vezu sa njima na istim osnovima. 25. Da bismo bili sprem- ni protivu Nemaca. 9. 14 Zbornik.

To je 566 naša sreća što se međusobno glože. de- cembra 1942. major. 26 Na slu- čaj napada smatram da treba porušiti sve komunika- cije o čemu sam Vam dostavio depeše. Naši vode politiku tamo i moramo se braniti od komunističkih laži u Americi. Drvene paliti. Isto to treba predvideti u 1st. i svog kurira ako nije otišao pošaljite s njime. Narodu objašnjavati da Lon- don tako mora govoriti zbog Rusije a u duši misli drugo i planovi su mu u našu korist. u pogledu okupatora i komunista kao i u pogledu na- še organizacije. spustivši se padobranom na Sinjajevinu. Prema izveštajima radio Zagreba izgleda da su 2i Poslednju rečenicu napisao je Draža Mihailović na margini de- peše. Bailey) šefa britanske vojne misije pri Stabu Draže Mihailovića. Odakle Nemci misle da napad- nu Pašalija. pa ćemo posle urediti sve. 26 Odnosi se na pukovnika Stenli Bejlija (Stanley W. Novi čo- vek koji je došao odličan je naš prijatelj. Sa Pavlom ću urediti za Sandžak i Crnu Goru. Bosni. 23 552 Ludvig:24 Javite iscrpno situaciju kod Vas. Englezi ne mogu ostaviti Balkan a naročito Carigrad. Upotrebiti eksploziv za mostove. Stupite u vezu s njim. a v e r u j e m da Hercegovci vrše pritisak da se vrate. samo kuka. Na- ravno ne sada. Poz- drav 1001. Dalje Bileće — Tre- binje — Nikšić. Nemojte da ga uklanjate sa dužnosti da ne dođe do većih potresa. 210 . 24 Karlo Novak. Bunkere na J a - 562 horini treba zadržati. Ištvan. sa- radnik »Pravde« u Ljubljani. Bejli je došao 25. 25 Draža Mihailović. Dalje Trebinje — Boka. Mostar — Stolac — Trebinje. jer su već dugo tamo. komandant četnika Draže Mihailovića u Slo- veniji. Zašto ste toliko ćutali. Ako možete pošaljite koga u Crnu Goru kod Pavia Đurišića za novac. Dalje Dub- rovnik — Boka. j e r oni iznose da se mi više ne bori- mo protiv okupatora.25 10 f e b r u a r 1943. Tamo je otišao Dr Milan Rakočević biv. nego kada ustreba. 565 222: Materijalnu pomoć ćemo dobiti. Možda je Jevđević nešto i ko- ristio tamo. da li iz Sarajeva.

12. Pop Đujić odličan ali ljudstvo slabo a to mi ne možemo popraviti. i 14. Toša. 11. U to vreme je radio u Stabu Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. br. Kninu i Sinju. 29 Posle žestokih borbi protiv delova 6. 31 Todor. Ne možemo se igrati sa moralom Hercegovaca koji više ne uviđaju za koga treba da se bore. Oslobodilački rat knj. J a - sno je oni više ne žele da se zalažu za one koji neće 577 ni da se brane. operativne zone. komunisti izgubili Petrovac 27 . Korenicu su 2. Opširnije o tim borbama vidi dok. 375). 28 Udbinu su 3. Smatram da J e v đ a treba odmah da preduzme akciju za povratak Hercegovaca i neka zapreti da će se pro- biti suvim pa će postići sve što želi. 10' 211 . da n a m nebi pre- bacivali saradnju. dok. Korenicu 29 . Posao Her- cegovaca prema tome propada. februara zauzeli delovi italijanske divizije »Re«. br. februar 1943 222 6—534 576 Kod mene su stigli Lazarević 30 i Perović 31 . 89. str. 12. Bihać a Italijani Korenicu i Udbi- ne onda je severozapadna polovina republike uni- štena. br. tom V. 1. 48 i 51. dok. knj. februara zauzeli delovi italijanske divizije »Re« (tom V. U svakom slučaju dok se sve uredi prebacivanje će biti tek kroz 10 do 15 dana. Ako je istina da su ustaše i Nemci do sada zauzeli Bo- sanski Petrovac. Jova. Iz svih dosadašnjih obaveštenja situacija na Dinari je sledeća: Dinarci se vrlo slabo bore. Pored toga Tetkići su rešeni da bra- 6—579 ne Dalmaciju zbog sebe samih i imaju po jednu di- viziju u Gračacu. Nisu u s t a n j u ni da brane ono što im Hercegovci osvoje. Dugo je 2 meseca. Znači tri divizije. knj. Hercegovci su već dva meseca u Dinari. Neka Jevđa kaže da mora ljudstvo smenjivati ako ne može drugače da uspe. 30 Jovan. 105 i 115. 99 i 102. a posle ćemo nastaviti gonjenje njihovih razbijenih delova da bismo ovladali tere- nom i zaštitili živalj od ustaša. Udbinu 28 . Neka Đujić ostane sa svojima pa neka se brane a ne da se samo p r e d a j u čas n a m a čas komunistima. brigade 5. Za nas je i bolje obzirom na saveznike spolja da vi- še m a n j e ostanemo posmatrači.

35. Određeni su n a j b o l j i vojnici i k o m a n d a n t i 32 Vidi dok. 212 . Kasalović i Ružić dolaze od Zabljaka sa p r e k o 1000 ljudi. 3 3 Municija p o t r e b n a naročito jer je utrošena. br. Vojvoda Đujić da ne p r e - duzima nikakve pregovore sa Tetkićima jer je sve laž što oni hoće. Vesković k r e - će iz oblasti Plevalja ka Vama sa p r e k o 1000 ljudi. i da produži rad u d u h u izjavljene želje da organizuje teritoriju Slo- venačke pod Nemcima. 222 DDD 2—407 609 Pavle kod mene. oko 2500 ljudi. br. f e b r u a r 1943 615 222: Dobro je da Ištvan ne pravi komplikacije 6—306 sa Tetkićima. 33 Hranu i municiju obezbedile su italijanske okupacione jedinice za 3. Danas Pavle n a r e đ u j e po- kret i p r e t h o d n o p r i k u p l j a n j e . br. 15. Hugo da čisti Zap. 76. za Baćovića. Rešeno sledeće. 13 f e b r u a r 1943 Lorenco 3—384 599 K a p e t a n Mile Kapetanović k o m a n d a n t odreda u Medaiku32. treba da se probije u Slovenačku. Vidi dok. Bosnu. Tamo da se javi m a j o r u K a r l u Novaku. Oni po delovima stižu u 6—436 3 partije. Ako ozbiljno misle na m i r e n o im ga Vatikan.000 ljudi. P a v - le n a r e đ u j e svojima da m u s l i m a n e t a m o ne d i r a j u . N e m o j t e da žurite da potrošite. Kad v a m zem- ljaci stignu radite po situaciji pod uslovom da ne bude kompromitacije u pogledu s a r a d n j e i da se što više zaštiti naš svet od t e r o r a ustaša i Nemaca. U k u p n a snaga zemljaka. 34 Od poslatog novca 500. ali p o t h r a n j u j t e akciju p r e m a s t v a r n o j potrebi.000 je za Hercegovinu. Pavle 616 uredio p o k r e t zemljaka.j. j e r n e m a m više. 610 H r a n u će nešto poneti ali od Kalinovika i u Kali- 2—339 noviku m o r a t e je obezbediti j e r je nemoguće p r e - nositi zbog snega ništa na konjima. Slažem se sa svima Vašim planovima. t. J e v - đa da osigura h r a n u i municiju. 48. Ne koristiti n i k a k o njihovu radio stanicu u Zadru. Zemljaci se pregrupisavaju j e r ih ima i zamorenih. a ostalo za Vas. 34 i 34 Vidi dok.

Sto jaču pro- pagandu kod muslimana da ne idu putem Čajniča. a i Vi nastanite na vaspitavanju. Pavle poučava svoje da budu ljubazni prema muslimani- ma. 222: 638 Ja sam Pavlu bio naredio da posle Čajniča od- 2—581 mah produži ka Vama. 37 Pavle bio kod me- ne i odmah sam mu naredio da pokupi snage i da 35 O sastavu i formaciji jedinica vidi dok. Oficire ćete dobiti dok vidimo koji su i šta su. Danas m u - Pavle n a r e đ u j e telefonom da krene vama. Kažite im da se glavom ne šale da naprave kakav skandal. Po- zdrav Baćoviću. 67. 18. februara 1943 222 6—281 633 Andreja Vesković je kod Plevalja. Kako razumete klopku koju bi nam postavili Nemci r u - 617 šenjem bunkera. br. februara 1943. 18. i da u tome leži izgovor za jedan kratak odmor kućama. pod komandom Veskovića 35 . ona treba da ima dosta snaga. 17. četnici su se sa tim plenom vratili svojim kućama. jer ne možemo slati one koji su nesigurni. br. Sejkoviće treba likvidirati. Nemojte ispraz- niti Hercegovinu. 624 3—212 Ištvan: Sa Tetkićima taktizirati kao što Vam je i Branko javio. Hercegovinu treba spremiti na ot- por za slučaj nailaska komunista. a inicijativu držati u svojim r u - kama. Poručite Bjelajcu da upotrebi stanice. Vidi dok. I oni idu vama. 213 . Dobićete letke uskoro za muslimane. Koristiti sve protiv svih. Kasalović i Ružić kreću a možda su već i na putu. Treća grupa kre- će Veskovićevim putem. Đujiću i Ivaniševiću. Izgleda da su zemljaci mo- rali da odnesu stvari kući. Po svemu izgleda da oni napuš- 6—417 taju pa ne dozvoljavaju da se drugi njima služe. Muslimane upotrebiti protiv komunista da polože ispit. 48. Ukupno treba da vam dođe oko 2500 ljudi. Musa neka radi što jače. Veza36 br. Pavle tamo prikuplja i treću grupu. 37 Pošto su u operacijama protiv Muslimana opljačkali svu imovinu i stoku.

10. avgusta 1942. 235. 647 Sad su to platili vrlo skupo. 48 i 140. oružničke pukovnije. Opširnije o to- me vidi dok. utoliko bolje. U toku 18. 43 Arnaute pozovite na sarad- n j u i savez a ove događaje im objasnite da su oni izazvali u b i j a n j e m našeg življa i udruživanjem sa neprijateljima Talijanima i Ustašama. 1268. br. 214 . Vidi dok. ih pošalje ka Vama. ali ne verujem. grupe od 400 Albanaca. februara 1943. 1. 41 Reč je o 6. 48. Snage treba da se prikupe a dotle da se vode borbe za njihovo zadržavanje dok ostali ne stignu. br. br. 42 Prema depeši br. Napisao sam Pavlu najhitnije pismo da što pre ove snage stignu do Vas. dok. U tri dela kako sam Vam već javio. 39 Moramo ra- čunati u se i u svoje kljuse. brigada je zauzela Stupar i ugrozila Đurđevik i Zivinice. 4 " Račić me izveštava da su komunisti upali ponova na Majevicu sa 500 ljudi. Neka znaju 3 ' i 39 Stanišić. 48. U oblasti Cajniča Muslimani kao talijanski milicioneri vršili su dug teror. 38. 41 Dalje Račić javlja da se oko Vlasenice vode velike barbe sa njima. Smatram da ne treba da se izla- 2—444 žemo počesnom tučenju. Veza Srbije i Crne Gore preko San- džaka sada je osigurana j e r je i oblast Foče još prošlog leta očišćena. istočnobosanskoj NOU brigadi. (Arhiv VII. Isto tako naredio sam da Bajo 38 čas pre prikupi svoje snage i da bude spreman da krene u pravcu Bileća — Popovog Polja i dalje ka Neretvi. Izvestite me koliko imate ra- spoloživih Vaših snaga i gde se nalaze po grupama. tom IV. br. 8/1—19). 234 od 9. Mislim da su se Pavlovi već krenuli. 141. To je bilo na Božić. 40 Vidi dok. k. komandanta Južne Srbije (majora Đurića). br. Zbog ovoga im je uništeno 33 sela na desnoj obali Lima. da se Tetkići 639 mogu pokrenuti. Muslimani po nagovoru Itali- 8—464 jana i sa njihovim oružjem vršili su napade na srp- ska sela. br. Tako su pred nosem Itali jana južno od Sjenice napali ina selo Buđevo. U tim mestima nalazile su se jedinice 4. predvođenih albanskim kapetanom i sa 400 »arnauta fašista sa Kosova« izlažu mučenju srpski živalj. knj. reg. Oblast Cajniče je očiš- 8—464 ćeno od njih. dep. Herman 646 Veza vaš broj 42 234. Ca. 289. Morate biti jači od njih. Vi ćete ipak na terenu to najbolje resiti. Vidi knj. dok. februara 1943. 43 Reč je o napadu na Foču 19. Ako Jevđo nešto u r a - di. u slučaju potrebe.

215 . 222 DDD 651 Pavle izvestio sledeće o pokretu zemljaka: pr- 2—475 vo Kasalović i Ružić polaze 19-og preko Sćepan polja pravo Vama. pop. Moj plan je sledeći i naređujem da se izvrši. Ja'sno je da su komunisti pred vama potučeni i napustili sovjetsku republiku. 45 Radojica. Brigada je poznata i pod imenom 1. Hercegovina se diže na oružje. 48 Ilija Mihić. 222. februara 1943. Crnogorci stižu u pomoć. Treću grupu vodi ka- 652 petan Lalić47 i ona će poći najdalje 21 ovog meseca. 47 Aleksandar. 48 Lorenco . Sad bi ih mogli do noge potuću kad bismo bili pametni i složni. Aleksa. Treća Pavlova grupa smat- r a m o da će stići najdalje do 27 ov. tada komandant Golijske brigade Nevesinjskog korpusa. Do sada nisu pošli što je i Bojo- vić zadro da i on ide pa je i njega Pavle pustio. 19. Kreću se ka Herce- govini od Prozora na Konjic od L i m a na Jablanicu i od Imotskog na Ljubuški. Pored toga upućeno je još 500 ljudi u Pivu da zatvo- ri izvesne pravce i uhvate vezu sa popom Periši- ćern45. Drugo Andriji 46 danas 18-og posiate cokule i veš jer mu je ljudstvo potpuno boso a pojavila se i šuga. 46 Vesković. meseca a prve dve ranije. Sprema poslata automobilima te i on treba da stigne kod vas kad i ostali. kralj Albanije. 2—378 Baju Stanišiću poslato je hitno moje pismo da i on što pre prikupi snage. hercegovačko-crnogorska granična brigada. Cika Bran- ko zatvara sve pravce koji preko Neretve vode u 654 Hercegovinu počevši od Bjelašnice pa na jug duž 44 Ahmedbeg. Ištvan 653 Depeša za Ištvana Bernarda i Lorenca i čika Branka za sve zajedno. Treće mobilise se i treća grupa od 1000 ljudi tako da će u k u p n o u sve tri Pavlove grupe biti 3000 ljudi. Izveštavajte nas stalno o situaciji. da su crni zajedno sa Zoguoin 44 izdali saveznike i da samo mi im možemo prijateljski pomoći pred savez- nicima pod uslovom da stupe u prijateljske veze sa nama.

Baju Stanišiću šaljem drugo pismo da u p u - ti 2000 ljudi u Bileće i Gacko. 53 Da li su to Muslimani Musakadića što su se odmetnuli. 48. Dinarci vojvode Đujića bezuslovno da izađu na os- vojeni teren i organizuju ga po našem sistemu. br. 52 Prema beguncima preduzeti najstrožije mere. može i vozom do Si- n j a a dalje peške. 53 Vidi dok. Neretve. br. Najbolji pravac za Ištvanov udar je pravac Livno — Tomislavgrad 50 — Jablanica. 687 Dobro ste uradili što ste digli celu Hercegovinu. Os- trošcu i Gorancima. 48. 216 . Drežnici. 49 Vidi dok. br. 54 Radi se o četnicima iz sastava Dinarske četničke divizije. Jevđa da učini sve da olakša ovaj pokret. Udar u leđa bio bi komu- nistima strašan. Tu bi pretrpeli odsudan poraz. 62. Na- stanite da se to izvrši. U vezi vaših depeša broj 126 i 127 dobro je što su Tetkići pretrpeli gubitke jer će sad biti prisiljeni na popuštanje. Jevđi saopštiti da se moje naređenje izdato preko vas mora izvršiti. 54 Bosansko Grahovo. 222: 656 Prethodne depeše dale su vam moj novi plan 6—417 da Ištvan udari komunistima s leđa dok se vi bo- rite s fronta. Čika Branko izvršiće u d a r kako je zamislio. ali bez i n a j m a n j e 655 gubitka u vremenu. 51 Vidi dok. 51 Ponavljam legalno ili ilegalno treba ovu akciju izvršiti. Ištvan mi se danas javio. zapadno od Drva- ra a Hercegovci 55 kod Grahova 56 . Znamo njegove teškoće ali znamo i naše potrebe. 55 Četničke jedinice Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. U Grahovu nema komunista. N j e m u će trebati vremena. 75 i 85. Ovo Ištvan mora da izvrši legalno ili ilegalno. 49 Ištvan ponavljam Ištvan učinio bi najveću uslugu od kapitalnog značaja za definitivno uništenje ko- munista ako bi ih napao s leđa za vreme dok oni nastupaju ka Hercegovini. 74. Dinarci 54 su 10 km. 48. Ako bude legalan. Vidi dok. 52 Reč je o gubicima italijanskih garnizona u Prozoru. br. ali će Pavlovi za to vreme stići. O dolasku Pavlovih izvestio 6—409 sam vas. 50 Sada Duvno.

Zečević Vlado sa svega 800 1641. br.l 20 februara 1943 god. FEBRUARA 1943. 1 Original (pisan na mašini. svega 440 četnika Komandant će osigurati položaj i sve pristupe istome. Ravni i zauzele ga. 43 ZAPOVEST KOMANDANTA OPERACIJA HERCEGOVAČKIH ČETNIKA OD 20. Ca. k. 48. Da bi osujetili neprijateljske namere to NAREĐUJEM: 1) Komandant Mostarske voj. KOMANDANTIMA MO- STARSKE I NEVESINJSKE BRIGADE ZA SPREČAVANJE PRODORA JEDINICA 2. proleterske brigade. 2) Komandant Nevesinjske Poseda i brani položaj voj. 172.Br. 8/2 (BH-V-2135). 2 Naše snage nalaze se sada na liniji Prigrađani—Otolež— Ledenice—Lukova Lokva. reg. U toku 21. čet. br. depeša 1374. ćirilicom) u Arhivu VII.— četnika Zatvoriti Klenovu Dra- gu kao i sve druge prilaze koji vode tome položaju Na levom krilu uhvatiti vezu sa Mostarskom briga- dom. BR. februara 1943. od leve obale reke Neretve jović Marko sa pa do k. 217 . brigade kapetan od k. PROLETERSKE BRIGADE NA LI- NIJI BIJELA — RAVNI 1 Komandant operacija O. 360—Porim—Obalj k. 360 zaključno. Na desnom krilu uhva- titi vezu sa Nevesinjskom brigadom. Položaj ZAPOVEST Prema prikupljenim podatcima neprijateljske snage se na- laze na liniji Bijela—Ravni i imaju nameiru da odbiju naše desno krilo i da nam udare sa boka. Poseda i brani položaje čet. 2 U s. brigade poručnik Lo. četničke jedinice (iz ove zapovesti) izvršile su iznenadni napad na s. Ravni su se nalazili delovi 2. Vidi dok.

Ca. 3 1 Original (pisan na mašini. Komandanti će upućivati patrole radi izviđanja i prikup- ljanja podataka o neprijatelju. i borbu primiti. ćirilicom) u Arhivu VII. Položaj 24 čas. 4) Znaci raspoznavanja za noć između 20/21 februara su Pirot—Puška. reg. a u slučaju jačeg nadiranja neprijatelja povući se u pravcu Porima.2 22 februara 1943 g. Jov. 172. Opšta rezerva nalaziće se ve poručnik Kureš Miloš na obe strane Porima k. 1 : 100. FEBRUARA 1943. a ugovorni znaci tri puta zviznuti. U slučaju dodira sa neprijateljem održati hladnokrvnost. br. Nevesinje.3) Komandant Opšte rezer. Pantić BR. sa svega 300 četnika Rezerva će se upotrebi- ti na slučaj potrebe.1170.Br. 218 . kao i zajedničku komandu nad čita- vom brigadom.2 ZAPOVEST (Sek. 44 ZAPOVEST KOMANDANTA OPERACIJA HERCEGOVAČKIH ČETNIKA OD 22. Mesto potpisatog biće na Porimu gde će mi Komandanti svaka 3 časa slati izveštaje o novostima i prikupljenim podat- cima. 3 Jedinice 2. Dostavljeno: K-tu Mostarske i Nevesinjske Komandant. Komandanti imaju kod svojih potčinjenih održati disci- plinu na dostojnoj visini. KOMANDANTIMA NE- VESINJSKE I KOMBINOVANE BRIGADE ZA ZAUZIMANJE I POSEDANJE POLOŽAJA PLANINICA — BUKOVI BREG — GRABOVClCl — DOLOVI1 K O M A N D A OPERACIJA O. 2 Napisano zelenim mastilom. Konjic. k. major brigade i K-tu opšte rezerve.000 Mostar. proleterske brigade. Prozor) Prema prikupljenim podatcima jačina boljševika koji su do sada napadali naše snage ceni se oko jedne brigade od 1000 proletera sa centrom u Drežnici. ćirilicom. 22/2 (BH-V-2141/1).

— NAREĐUJEM 1) Da Komandant Nevesinjske brigade sa dosadašnjih po- ložaja preduzme nadiranje tako blagovremeno da do 12 časova. a sada sačinjava Odre deku rezervu. 1100) — selo Grabovčići—Dolovi 0c. proleterske brigade i zaustavljena je. U njen sastav ušle su: Bilećka i Mo- starska brigada i Gatački i Dabarski bataljon Stolačke brigade. 48. 7 O posedanju položaja vidi dok.m. br.620) iskljuono — zaseok Ravne —Bjela — zaseok Mandići.620). 3) Radi znanja saopštavam : 4 Reč je o dolasku Zetskog četničkog odreda.m.1627)—Bukovi Breg (k. depešu 1327. Vidi dok.1100)—selo Grabovčići—Dolovi <k. 5 Naš je zadatak da obezbedimo levo krilo snaga desno od nas i da sadejstvujemo Crnogorskoj grupi levo od nas. Dotadanji komandant Mostarske brigade. 7 U vezi sa prednjim. br. 10 Pri pokušaju posedanja pomenutih položaja Brigada je naišla na žestok otpor delova 2.« napisano je zelenim mastilom. reg. 48. 6 Omaška. 22 o. Desno od nas na liniji Bjelašnica—Konjic—Prenj—Plani- na nalazi se snaga od 4. Ca. 620) —zaseok Ravne—Bijela—Mandić. Po istom naređenju Bosanski bataljon ušao je u sastav Nevesinjske brigade. poručnik Marko Lojo- vić postavljen je na rad u Stab operacija (Arhiv VII.826 — selo Kilići deo Gatačke brigade. o. 5 Na toj liniji se nalazila Konjička grupa. jačine oko 2500 ljudi. depešu 1424. Za komandanta brigade postavljen je kap. U vezi sa p r e d n j i m nameran sam da sa svojim snagama 22 o. m. Miloš Kureš. reg. Ca.) 219 . O tome vidi dok.m. k. 75 i 140. 4 Ova udarna gru- pa izvodiće akciju desnom obalom reke Neretve. koji je do sada bio u sastavu brigade. Vladimir Ze- čević. 6 do 12 časova najdocnije posednem položaj: Planinica (k. k. 10 Komandant Kombinovane brigade ostaviće na prostoriji k. 45 i 58. 23 o.m. Treba 23. 18/2). pa će se u toku istoga dana dolaskom drugih ešekma ovaj broj povećati na 2000 vojnika. o. I kl. br. 8 posedne odsek: Planinica (k. 2) Da Komandant Kombinovane brigade 9 sa dosadašnjih pololožaja preduzme nadiranje tako blagovremeno da do 12 časova poseclne odsek: Dolovi (k. 172. 8 »23. br. 16/2. 9 Kombinovana brigada formirana je po naređenju komandanta operacija od 22. ćirilicom. (Arhiv VII. februara 1943. 74. 199. u 3 časa stiže u Mostar prvi ešelon Crnogoraca od 500 boraca. 1627)—Bukovi Breg (k. br. a za njenog komandanta određen je kap.500 četnika. II kl.

vojničku neposlušnost ili pravljenje nereda krivce ću stavljati pod Preki Vojni sud. k. gde će biti i centar veze. odmor ljudstva i priprema za predstojeća ofanzivna dejstva (Arhiv VII. podela naoružanja i opreme. 15 7) Moje Komandno mesto u selu Orlović. Ca. a u njega su ušli: kap. Ca. preformiranje v o - dova. 11 i 12 Artiljerija je iz sastava italijanske divizije »Murđe«./do- met 16 km. 15 Sud je obrazovan naredbom br. od sela Orlović 12 i — da se jedna grupa odredske rezerve nalazi u zaseoku Hanina. ko- jeg sam danas obrazovao. " Reč je o majoru Borivo ju Raduloviću (vidi dok. 13 Odnosi se na naredbu komandanta operacija od 22. četa i bataijona. Milan Župka i vojnik Risto Škara (Arhiv VII. 3 i če- kati naređenje za dalji rad. br. februara 1943. 40). preformirati jedinice po izdatoj Naredbi" br. 11 — da se jedna baterija dugačkih topova od 105 mm. Komandno mesto Komandanta Nevesinjske brigade zapad- na ivica s. br. I kl. 5) Skreće se pažnja Komandantima da se na licu mesta nalazi Komandni izaslanik Štaba vrhovne Komande koji će ceniti rad svakoga starešine kao i vojnika i koji će biti u mo- gućnosti da prema zasluženom radu treba nekoga odlikovati ili kazniti. nalazi na položaju s. 220 . Komandanti brigada odrediće po dva ordonansa-kurira p r i Komandnom mestu potpisatog kada izbiju na određene od- seke. 4) Komandanti Brigada kada izbiju na određene sektore posešće iste za upornu odbranu stvarajući na n j i m a povoljan borbeni raspored kao i odgovarajući plan vatre. 14 6) Za svako odricanje zapovesti. 173. 17/2). Ovim kuririma narediti da upamte pravce kretanja kako bi mogli kasnije lako i brzo doći do određenih odseka. 5. Vladimir Zečević. drugi 'kada se izbije na od- ređene odseke i ostale u vremenskim razmacima od 4 časa. reg. Hitne u svako doba. Komandno mesto Komandanta Kombinovane brigade selo Ravne. Na ovim položajima Komandanti Brigada odmoriće svoje ljudstvo. Naredbom je predviđeno popunjavanje jedinica. — da se jedna brdska baterija nalazi kod zaseoka Ote- leža. br. 21/2). vodnik.z. reg. Grabovčići. 272. Sa frontalne strane Komandanti Brigada obezbediće se predstražama i zavešće najveći red i disciplinu kod svoga ljudstva. Izveštaje slati i to: prvi kada se k r e n e sa dosadašnjih po- ložaja ka određenim odsecima. k.

rezervu sam rasporedio na tom i tom me- stai. Od predajnih stanica do položaja prenos potreba iz Brigadnih sred- stava. kako bi se izbegla iznenađenja i pribavili izvesni podatci o komunistima. 8) Komandanti brigada odrediće po jednoga intendanta koji će vršiti snadbevanje brigade preko bataljomskih i četnih komesara. časova«. šta radi? 13) Svako napuštanje položaja bez n a r e đ e n j a bilo poje- dinca ili cele jedinice najstrožije z a b r a n j u j e m i stavljam Ko- mandantima do znanja da ću za ovo upućivati na Preki Sud. . Ugovoreni znaci dva udara šakom po kundaku S verom u Boga za K r a l j a i Otadžbinu! Dostavljeno: K-tu Nevesinjske i Kombinovane brigade. 11) Najstrožije z a b r a n j u j e m svaku pljačku. major Jov. : »poseo sam položaj od . ja se nalazim tu i tu. paljenje sela i zlostavljanje stanovništva. a kod Koviljače (k. . 10) Komandanti Brigada izdaće potrebna uputstva i na- ređenja svojim potčinjenim Komandantima da po izbijanju na određene odseke za odbranu vrše neprekidna danonoćna izviđanja patrolama jačine do 10 dobrovoljaca koje upućivati na udaljenje od određenih položaja oko 3—5 km. do . Po ovome će mi lično biti Ko- mandanti odgovorni. gde?. koliko?. 14) Znaci raspoznavanja: Za 22 februara — Nišan — Neretva. 9) Bolesne i r a n j e n e upućivati u selo Orloviće. . sna- gom tom i tom. . 12) Skreće se pažnja Komandantima da napred pomenuti izveštaj dostavljaju u određeno vreme i to sa svima potrebnim podatcima. — Komandant. a za 23 f e b r u a r a : — puška — Pirot. kao na pr. kakav?. . Pantić 221 . Izveštaj poslat u . Predajne stanice biće: u selu Ravni za Nevesinjsku bri- gadu. Obučiti ljudstvo da prilikom prikupljanja izveštaja o ne- prijatelju i dostavljanje istih odgovore na ova p i t a n j a : kad?. 411) za Kombinovanu brigadu. . .

Nemci nadiru pravcem: Drvar — Gla- moč — Livno. Proleteri su odlično naoružani i raspolažu sa dosta auto- matskih oruđa i pikavcima. br. FEBRUARA 1943. februara jedna Nemačka kolona jačine 2000 ljudi. Her- cegovine. a koji su dobijeni preko Talijana.Sa n j i m a učestvuju i domobranci i turci. 222 . ćirilicom) u Arhivu VII. 21. Posle prvog neuspeha beže pa- ničnim bekstvom. Ako im sprečimo ovaj pravac probijanja verovatno je da će ga promeniti i krenutì pravcem ka Bosni ili će se vratiti natrag na Dinaru. Izgleda da je njihov glavni štab sa Titom i Arsom na pravcu leve glavne kolone. Vakuf i nadire ka Prozoru. br. srednja kolona dolinom Drežnice. da bi izazvali zabunu i sačuvali snage. februara 1943. zauzela Gornji Vakuf. Ženskih i m a j u oko 10%. k. zauzela je G. Vršili su pokret u tri kolone i to: leva. Karakteristično je za n j i h da izbegavaju borbe sa četni- cima i u d a r a j u uvek na prazno i manevrišu. 2 Reč je o borbenoj grupi »Fogel« (Vogel). 1/6 (VK-X-20). Borbeni d u h promenljiv. Sastav: prema izjavi zarobljenika komunista njihove sna- ge su sastavljene od proleterskih brigada iz Crne Gore. objašnjenje 78. Ča. — Podaci o komunistima: Ima ih oko 12. koja je 22. 43 INSTRUKCIJA KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTA- BA DRAŽE MIHAILOVICA OD 23. Njihova verovatna namera je da se probiju 'kroz Her- cegovinu ka Sandžaku i Crnoj Gori i to pravcem: Prozor — P r e n j — Kalinovik — Sćepan-Polje. 18.000 na frontu Bradina — Konjic — Rama — Ljubuški. reg. glavna kolona koja čini polovinu njiho- ve snage. POT- CINJENIM KOMANDANTIMA O BORBENOM RASPOREDU JEDINICA ZA NAPAD NA PARTIZANSKE SNAGE NA LE- VOJ OBALI NERETVE1 INSTRUKCIJA ZA RAD: 1. 2 druga kolona. Celokupno njihovo ljudstvo je premoreno usled dugih marševa i borbi i zbog oskudice u hrani—gladno. ka Prozoru. Sandžaka i Srbije. Raspolažu sa nekoliko baterija i tenkova koje su zarobili od Italijana. Vode masu nenaoružanih koje usput oružaju sa zaplenjenim oružjem od Italijana. BR. Vidi dok. 2. — Po podacima od Baćovića i Jevđevića. a desna kolona prema Ljubuškom (ove dve su jednake). 48. 1 Dokumenat (pisan na mašini.

br. a s druge strane da drže Italijane u ruci jer im ne veruju. br. br. tom IV. 223 . — Talijani su izgubili garnizone: Prozor — Rarnu i Drežnicu. 129. br. Južno se nalazi m a j o r Pantić i Radulović na liniji: Pla- ninica — Bukovo Brdo — Dolovi — Bijela — Mandići — R. 48 i 74. sačekali su komuniste da ih pokolju. 70. objašnje- nje 78. 4 O oslobođenju Prozora. 5 Jablanicu je 21. Rame i Drežnice. 4. — Podaci o našim snagama: Desno krilo: 6 kapetan Lukačević ima u svome sastavu oko 1000 muslimana i 1500 četnika koji su skupljeni iz Fočanske brigade. 6 Radi se o Konjičkoj grupi. 75 i 140. Sire o dolasku tih snaga i njihovom učešću u operacijama u dolini Neretve vidi u dok. 7 Snage: oko 1500 ljudi. 48. 74. oslobodila 4. februara 1943. 8 Jačina t r u p a 2000 ljudi. Major Baćović sa svojih 3000 ljudi nalazi se kod Knina i očekuje se za dejstvo u pozadini. pošto se boje zajednice Talijana i četnika pro- tivu njih. februara 1943. br.sastavljena od Nemaca i Hrvata. 48. Vi- di dok. 9 Vidi dok. vidi dok. Na frontu Bjelašnica — Konjic — Ostrožac — Prenj. ' Jedinice Zetskog četničkog odreda transportovane su iz Nikšića u Mostar italijanskim kamionima i železnicom. Vidi dok. 130 i 298. naredio da iz Knina krenu pravcem: Livno — Jablanica. Pukovnik Stanišić stiže u Mostar. »udarajući u leđa ko- munistima koji sada napadaju Hercegovinu«. Za nas d a j u hranu i municiju kao i pomoć u artiljeriji i tenkovima. 5 Talijani ne pokazuju nikakvu aktivnost. držeći se potpuno pasivno. 3 Verovatna namera Nemaca i Hrvata je da pod vidom to- r a n j a komunista posednu celu Dalmaciju. Konjičke i Nevesinjske bri- gade. knj. proleterska (crno- gorska) brigada. 52 (depešu 1484). br. Njihov moral je ravan 0. 3. br. 9 a Voja Lukačević 1200 ljudi. 7 Na toj liniji nalazila se Nevesinjska i Kombinovana brigada. Neretva i drži mostobran na Raškoj Gori. a mo- žda i ostale krajeve duž obale Mora i na t a j način se obezbede s jedne strane od eventualnog iskrcavanja Saveznika i našeg rada u pozadini. Više o tim borbama vidi dok. zauzela je Bradinu i nastupa ka Konjicu i Rami idući putem. 10 Tim jedinicama je Draža Mihailović 21. Vidi dok. Hercegovinu. II Sarajevske brigade. sa tenkovima. 44. 48. Pavle Đurišić ima 1000 ljudi. 4 Za Jablanicu se nezna sigurno. 74 i 75 (depešu 239). br. 10. 37. 10 3 Borbena grupa »Anaker« (Annacker). dok.

11 Vidi dok. Stanje na frontu javljati preko radio-stanice iz Konjica i po kuririma adresujući pošiljke za kapetana Salatića. Obratiti pažnju na obezbeđenje bokova i to desno od ko- munista a levo od eventualnog prodiranja Nemaca. Ne- retve. 48. Neretvi. Golo Brdo — Gola Glava) prav- cem: Rečica — Jablanica sa zonom dejstva. hranu. kapetan. 224 . a u cilju s p a j a n j a sa Herce- govcima (majorom Pantićem) i definitivnim čišćenjem leve obale Neretve. Isto tako preduzeće napad i trupe Stanišića koje su pri- spele u Mostar pravcem: Mostar—Goranci—Drežnica u čijem sastavu se nalazi jedna brdska baterija. 1886— Crno- glav — 1893 i sa te linije uhvatiti vezu sa majorom Pantićem. Grabovica. a sa linije železnička stanica P r e n j — Gola Glava K. 1 1 2. — U Oblasti Konjica (donja i gornja Bijela. kao oficir za vezu i koordinaciju borbenih dej- stava između četnika i italijanskih trupa. 3. a levo do linije: Gola Glava — Grebeni — Izlazak. — Sa ostatkom snaga pripremiti i preduzeti napad sa dosadašnje linije (Radešinje. Z a b r a n j u j e m prelazak na desnu obalu r. desno do r. 812—Vidova K. P u t koji vodi levom obalom Neretve usposobiti za saobra- ćaj kamionima radi prenosa hrane. 12 Jednovremeno sa ovom akcijom preduzeće i m a j o r Pantić sa svojih 1500 ljudi i jednom baterijom napad pravcem: Do- lovi—Zabrđe—Varda—Glogovo—D. Turije) formirati rezervu od 500 ljudi sa zadatkom da podržava bilo desni ili lijevi otsek. 12 Danilo. 1451—Drežnica. Od Italijana za ovu akciju uzeti municiju. načelnik Štaba Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. 1661 preduzeti napad i to pravcem: Grebeni—K. U Mostaru se nalazi 500 ljudi u rezervi. br. Po izbijanju na gore pomenutu liniju ostaviti deo snage na r. Cilj: izbijanje na reku Neretvu od Rame pa do železničke stanice P r e n j i nabacivanje komunističkih snaga u reku Ne- retvu. bacače i pomoć u artiljeriji.. P L A N ZA ČIŠĆENJE LEVE OBALE NERETVE: 1. — Držati Bjelašnicu sa muslimanima i II Sarajevskom brigadom zatvarajući sve pravce. U toj situaciji nalazio se u Istaknutom delu Vrhovne komande. Sa potrebnim delom snage držati liniju: K. koji se vide iz moga rani- jega naređenja. Neretve. municije i ostalih potreba na liniji: Rama—Jablanica—Glogošnica.

18 Sva pregrupisavanja snaga vršiti u toku noći a pod za- štitom prednjih delova da bi svi pokreti ostali u najvećoj tajnosti. 2 225 . 14 Zdravko. br. sem Mileševskog korpusa do do- laska majora Veskovića 15 koji će po tome preuzeti komandu. Ovo naređenje čuvati u najvećoj tajnosti. tora XIV. Sve jedinice će upotrebljavati ovu šifru: Nemci 13 Talijani 22 Ustaše 33 Domobranci 44 Muslimani 55 Šifru upotrebljavati u prepisci sa Čika Brankom i Pan- tićem. 18. " Tako piše u dokumentu. Front na Bjelašnici do desne obale reke Neretve ostaje i dalje pod komandom kapetana Lukačevića a isti će komando- vati preko poručnika Vukasovića. 15 Andrija. " Odnosi se na Zaharija Ostojića. 16 O formaciji i brojnom stanju četnika Limsko-sandžačkih čet- ničkih odreda predviđenih za operacije u zapadnoj Bosni vidi dok. muslimanima i trupama kod Konjica i na Bje- lašnici iz sastava operativnih trupa Istočne Bosne i Hercegovine. Italijani drže obezbeđenje levog boka Stanišića na liniji Jastrebinka—Virac. sarajevske brigade. knj. 16 Kapetan Lukačević komandovaće svim trupama Milešev- skog korpusa. 17 Nenad. Preko Jevđevića je traženo da Nemci ne prelaze na levu obalu reke Neretve. 75. (Sporazum Jevđevića sa nemačkim oficirom da Nemci ne prelaze na levu obalu r. 17 a komandovanje na levoj obali Neretve sporazumno će odrediti kapetan Lukačević sa majorom Kasalovićem prema situaciji a sa kojom će detaljno upoznati majora Kasalovića kapetana Bojovića i Voju Luka- čevića. Po zapovesti Načelnika štaba Vrhovne Komande Major" 13 Vidi dok. 16 Zbornik. Neretve). br. 12 časova Položaj. 23 februara 1943 g. 13 Komandovanje: Pod komandom majora Kasalovića 14 biće sve trupe Vojvode Đurišića. komandant 2.

knj. 150 i 173. zauzeli Gor- nju i Donju Bijelu i presekli vezu između Glavatičeva i Ko- njica. br. Italijamska komanda mi je sinoć pokazala jedan radio- gram Jevđevića kojim on traži da se što pre krenem u pravcu Jablanice jer je tamo situacija italijanskog garnizona kri- tična. Vrhovni štab NOV i PO Jugoslavije naredio je 26. reg. 383. tom IV. BR. 48 i 75. Borba je trajala neprekidno danas od 1 časa pa sve do 16 časova. Opširnije o tim borbama vidi dok. 141. ćirilicom) u Arhivu VII. 4 U depeši je označeno da je to tvoj zahtev. 16/6. Pošto su se vojnici malo odmorili pošao sam tamo i izvršio napad bombama sa bliskog otstojanja na partizane koji su se nalazili između Bijele i Ljubine [planine]. februara 1943. gde sam zatekao pravu paniku. Mislim da ćemo do noći držati stare položaje koje je držao Vukčević. jer su u toku 22 februara partizani probili odbranbenu liniju u Vukčevića. str. dok. 52. 3 U Konjicu su se nalazili delovi italijanske divizije »Murđe«. 4 i ' Vidi dok. 43 IZVEŠTAJ KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE OD 23. Ča.]. NOU divizije. Naši su potpuno razbili partizane i pored njihovog upornog i žilavog otpora. delovi četničke Konjičke brigade i ustaško-domobranske jedinice. knj. da se dalji napad na Konjic obustavi. k. Oslobodilački rat. otpočele jedinice 3. Zbog situacije na Bijeloj i u okolini Konjica nikakav po- kret u pravcu Jablanice nisam mogao izvršiti. pisan na m a - šini. br. 10. poručnik. bataljonom i pratnjom i spustio se na d r u m i drumom došao u Konjic. Na- pad su 22/23. 226 . 1 Prepis originala (overen od Vojnog tužilaštva JA. FE- BRUARA 1943. 3 Ja sam hitno iz Džepa krenuo sa zagorskim. 2 Branislav. 1. komandant Konjičke brigade Nevesinjskog korpusa. februara 1943. a zbog pogoršane situacije kod Prozora. U isto vreme nare- dio sam Vukčeviću i Poleksiću da napadnu prvi sa pravcem Paklena—Prevlja a Poleksiću selo Borci—Gornja Bijela—Lju- bina [pl. br. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTA- BA DRAŽE MIHAILOVICA O SADEJSTVU SA ITALIJAN- SKIM JEDINICAMA U BORBAMA KOD KONJICA1 DRAGI CIKA BRANKO! Tek što sam ti bio napisao jučeranji izveštaj iz sela Dže- pi dobih hitan poziv od Vukčevića 2 i itaJijanske komande u Konjicu da im priteknem u pomoć. Posle više uzastopnih napada i protivnapada. br.

5 Borbena grupa »Anaker«. Treba 25. br. gde je prema mom naređenju došao da se jedna grupa partizana prebacuje preko pruge u pravcu Bjelašnice. 6 1 prva i druga nemačka kolona imale su teške gubitke u borbama na Ivan Planini i Bradini. 9 Omaška. Pravac njegove kolone od Konjica treba da bude Rama— Jablanica—Mostar. 5 koja je krenula pravcem Pazarić— Tarčin—sedlo—Bradina—Brđani—Podorašac—Konjic. Komandanta ove nemačke kolone video sam uoči polaska za noćni napad i iz njega izvukao sledeće podatke. Cak mislim da jedan deo njegovih sna- ga uzmem za pokret prema Jablanici. pa m e n j a m svoju odluku u toliko što ću sutra vršiti pri- kupljanje snaga pogotovo sada kada mi dolaze tolika poja- čanja pa eventualno prekosutra 5. 6 Borbena grupa »Vogel«. Jučer oko 10 časova 22. II. 7 Vidim da se uglav- nom u ideji slažemo i da si obavešten o pokretu Nemaca. 15« 227 . 7 Vidi dok. Nemačka druga kolona izgleda da je i zadržana negde na liniji Repovci—Pale. stigla je u Konjic jedna ne- ma čko-hrvatska kolona. Jedna nemačka jaka kolona nastupa pravcem Donji Va- kuf—-Prozor—Mostar. II 9 krenuti u opšti protiv- napad. Radi utehe izvestio sam neka se talijanski garnizon drži ja dolazim. biću u neposrednoj blizini Jabla- nice ili u Jablanici. Ovog trenutka primih tvoje naređenje. Dosada je donešeno 4 naša r a n j e - nika. Pošto je Jablanica već pala. i nadam se oko 25. v e r u j e m da su ovo neki slabi delovi koji su razbijeni od Nemaca. II. 8 to n e m a m potrebe da se žu- rim. Pojavom Nemaca sa pravca Bradine učinio je te sam odu- stao od nameravanog pokreta Vukasovićevom kolonom u prav- cu Bradine i Repovca. 45. ali kao što sam ti već napisao sa ovo malo snaga i uz očajne na- pore razbio prvi nalet komunista na Konjicu i Bijelu. Pravac ove druge nemačke kolone je od prilike paralelan sa pravcem prve kolone. 0 žrtvama o današnjoj borbi ne mogu ništa kazati jer nemam potpune podatke. II. Pbred ove kolone sa pravca Pazarića—Tar- čina krenula je još jedna nemačka kolona. ali još nisam doneo od- luku jer malo pre dobih od njega izveštaj iz sela Džepe. Stvarni pokret prema Jablanici moći ću izvršiti tek sutra 24.

br. II. 8/2 (S-V-1203). 43 Komandant kapetan u 4. 228 . reg. Draža nas vodi ka veličini i slobodi! Konjic. P r e m a izveštajima koji pristižu partizanima smo sinoć i danas naneli teške gubitke. ćirilicom) u Arhivu VII. S. BR. oplenačkom. ćirilicom. 47 NAREDBA KOMANDANTA GORSKE KRALJEVE GARDE OD 23. Ca. k.r. 1 Koncept (pisan na mašini. reg. Krajem 1942. 10 S verom u Boga za Kralja i otadžbinu. 2. Ca. Za komandanta Korpusa garde postavljen je kap. br. Lukačević. 23. kačerskom i lepeničkom po- 10 Nemački avioni su omaškom bombardovali štab italijanske je- dinice u Konjicu. 2 Napisano mastiljavom olovkom. s. k. godine Garda je u svom sastavu imala 6 bataljona i Konjički divizion. Otežava mi rad to što moram svaki čas da trčim u Konjic i da podižem moral italijanskoj komandi koji sramno gube moral kad nisam tu. 3 I. Ni- kola Kalabić (Arhiv VII. 27. 52. br. Vidi dok. Danas su nas u Konjicu Nemci bombardovali avionima. Po naređenju Draže Mihailovića su formirani Kosmajski korpus i Korpus Gorske garde Kralja Petra II. FEBRUARA 1943. 3 Garda je formirana 1.45 časa Voj. juna 1943). Neka Jevđa forsira bacanje oružja i municije avionima pošto ovaj garnizon nema. O FORMIRANJU RUDNIČKOG LE- TEĆEG ODREDA ZA BORBU PROTIV PRIPADNIKA NA- RODNOOSLOBODILACKOG POKRETA NA ŠIREM POD- RUČJU PLANINE RUDNIK 1 koncept2 NAREDBA KOMANDANTA GORSKE KRALJEVE GARDE JUGOSLO- VENSKE VOJSKE U OTADŽBINI ZA 23 FEBRUAR 1943 GOD. Prema podatcima sa kojim raspolažem vidi se da u sre- zovima orašačkom. 17/2: Naredba načelnika Štaba VK od 12. novembra 1941.

Na osnovi gore izloženog i naređenja G. bataljona Gorske Kraljeve Garde. Okupatorske i nedićeve vlasti na rad ovih komunista ne reagiraju. 458. II. Pavlovića. pobijajući istovremeno propagandu komunista i okupatora. kao i njihovih jataka i obaveštajaca. a kasnije da se brojno stanje pojača. 460 i 635/43 god. Radojkovića. aprila 1944. 5 Poginuo je 28. 40 naoružanih ljudi iz sastava Konjičkog diviziona Gorske Kraljeve Garde pod komandom starešine koga odredi koman- dant diviziona. 229 . Potporučnik Pavle M. Ćurček sa n a j m a n j e 30 ljudi iz sa- stava 4. 459. leteći bataljon Gorske Kraljeve Garde pod komandom potporučnika Zivadina A. III. Učvršćenje naše organizacije i razvijanje propagande do maksimuma. u Stragarima u borbi protiv pripad- nika NOP-a. 4 U to vreme. na toj teritoriji dejstvovao je 1. 5 komandanta konjičkog diviziona Gorske Kralje- ve Garde. formiran prema naredbi G. NAREĐUJEM Da se na teritoriji srezova orašačkog. Mornirice i Vazduhoplovstva od 30 septem- bra 1942 godine sa n a j m a n j e 20 naoružanih ljudi u početku ak- cije Rudničkog letećeg odreda. jer im svima ide u račun naše uništenje. šumadijski NOP odred »Milan Blagojević-«.stoje na terenu dve komunističke grupe od po oko 50 ljudi. Ministra Vojske. 4 koje su na terenu razvile komunističku propagandu i akciju uništavanja naših ljudi i organizacije. U sastav Rudničkog letećeg odreda ulaze sledeće jedinice i starešine: 1. oplenačkog i istočnog dela sreza kačerskog obrazuje Rudnički leteći odred gorske kraljeve garde pod komandom kapetana II klase Mili voj a N. IV. Zadatak Rudničkog letećeg odreda biće: Na reonu odreda uništavanje svih naoružanih komunistič- kih grupa i pojedinaca. Ministra Vojske mornarice i vazduhoplovstva br.

P. 48 IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 7—24. 875. 2 U ime bosanaca i hercegovaca oprostio sam se nad odrom sa po- 6 Brigada je do 12. u Splitu. bila u sastavu Oplenačkog korpusa. februar 1943. Mornarice i Vazdu- hoplovstva Br. 7 Okrugli pečat: Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. juna 1943. k. 6 proučiti način organizacije pa o svemu dostaviti predlog komandanta odreda. FEBRUARA 1943. Početak akcije Rudničkog letećeg odreda 6 marta 1943 go- dine. ćirilicom) u Arhivu VII. U knjizi su sadržane depeše potčinjenih komandanata. 553 i 554/43 proučiti način izvršenja sabotaže na ovom reonu. gde je i sahranjen. 8 Nikola Kalabić. 53 7/II. do 24. februara 1943. god. 1 Original (pisan na mašini. br. M. GODINE1 7. 2 Birčanin je umro 3. Ča.K. Izvideti stanje na reonu orašačke brigade. 21. Prema naređenju G. 8/1 (knjiga X X X I I ) . februara 1943. Razviti obaveštajnu službu na reonu i o svemu važnijem izvestiti komandanta Garde. kada mi komandant ima dostaviti izveštaj o formiranju odreda. Br. N.8 BR. 289. — Vratio sam se sa sahrane Vojvode Birčanina gde sam učestvovao sa 100 hercegovaca. reg. Dostavlja se 10 napoleona za izdržavanje odreda. političkih organa i predstavnika četničke vlasti od 7. Ministra Vojske. 7 KOMANDANT kapetan II klase. od Ištvana: Br. V. 230 . Uništenje svih domaćih izdajnika i obaveštajnih organa okupatora. Uopšte i na svakom koraku raditi na proširenje i ojačan je našeg stava u ovim krajevima. pa po dobijenom odobrenju od Komandanta Garde vršiti istu.

— Komanda divizije se nalazi u Kninu u žici. Naši ljudi traže da se vrate kući. U iščekivanju Vaših od- luka. 2 topa i municiju.p kojnikom. Dosledno Vašim naređenjima izvršavao sam naređenja Birča- nina i potpuno se slagao sa Đujićem i Ivaniševićem. a njegovih 130 ljudi sa bacačima i teškim oru- đem otišlo je partizanima. 54 7. 6 U pitanju su četnici operativnih jedinica istočne Bosne i Herce- govine. Nastavak .9 Niko nikoga ne sluša. Nasta- vak . Kad mi 3 O borbama za Strmicu u januaru i početkom februara 1943. molim da se uzmu na odgovor. Vidi dok. 28. Drenović ide zajedno sa nemcima i hrvatima. II. br. br. 8 Napad na Gračac izvršen je 14/15. II. 877 od Ištvana: br. 4 Bjelajac ne može maknuti bez italijanske dozvole. da na teritoriji Dinarske oblasti nema ni jedno slobodno mesto. 8 Đujić nije bio u Gračacu. 876 od Ištvana: br. 14 i 28. br. Ovog momenta saznao sam da je 2000 partizana po- novo zauzelo Stranicu od Dinaraca. — Jevđevića sam zadržao jedan dan radi smirivanja trupa. knj. 1. O tome je izvestio. niti su ga dinarci u stanju držati. br. a to mi je i dužnost. 89. kra- jem 1942. neznam hoće li učestvovati. 7 Po zauzeću Srba okrećem pravac Bosansko Grahovo. 117 i 145. . 5 Lorković ga u poslednjem govoru zove jedinim srbinom koji pomaže hrvatsku politiku. 32. N a s t a v a k . 62. 12. . Vidi dok. 1600 ljudi n e m a j u skoro nikog. vidi dok. dok. dok. Ponavljam. 1. tom V. tom V. 7 O dejstvu četničkih i italijanskih jedinica u pravcu Srba vidi: dok br. 18. Br. Vidi dok. 30. . — Kraj. pa ako su tačni. 28. Dinarci kojima zamenjujete skoro sve. Molim Vas pro- verite istinitost mojih izveštaja. Br. 3 Plan koji sam dobio za veliku operaciju neznam kako da izvedem. 54 Nastavak 7. januara 1943. 12. 138. Dobio sam za vojsku veš i šatorska krila. Predvideo sam kolabora- ciju 2 bataljona dinaraca iz pravca Zrmanje. i u zimu 1943. Pošto odriču po- slušnost vojvodi Đujiću. 231 . 129 i 138. 28. 4 Misli se na direktivu br. br. 42 i 140. 38. prekosutra preduzimam sledeću operaciju: sa 2000 ljudi i italijanskom artiljerijom napadam pravac Strumica —Tiško- vac — Srb. 5 O borbama četničkih odreda u zapadnoj Bosni protiv NOVJ. .. br. gde je gro komunističkih snaga. knj. Br. možete računati samo na mene i crnogarce". 42 i 62. Baćović. 878 od Ištvana: br. vidi dok. kojima ja verujem. ' Reč je o komandi Dinarske četničke divizije. Od oficira koji su branili Gračac dobio sam podatke da je napadalo 2400 partizana. šest bacača. . Limsko-sandžačkih četničkih odreda i Zetskog četničkog od- reda. to su oni koji su upropastili ovu situaciju. br. izvan talijanske žice. 1.

br. Tražio sam najnovije podatke o situaciji kod njih. 24. N a s t a v a k . Povodom toga molim sačekajte izveštaj mojih kurira koji su juče krenuli tamo. 11 Imao 25 mrtvih i 20 ranjenih. Strepim od njihove rekvizicije usput i klanja pri prolazu kroz muslimanska sela nama naklo- njena. 35. 34 i 42. 12 Dobrosav Jevđević je od italijanskih vojnih vlasti dobio hranu za 300 ljudi. Bajov oficir javlja da je Bajo Nikić po Pavlovom nare- đenju izvršio napad 5. 12 Jevđa u utorak sti- že u Nevesinje. Vidi dok. Naredio sam da se skloni i nemce pro- pusti ali bez borbe. Opet lepo od njih. . K r a j dep. Verujem da će sutra biti gotovi. Juče napad ponovljen i izbili na put Goražde—Cajniče. koje kao uz inat nikako ili slabo šalju. Gubitaka ne znam. Turcima zabranili begstvo u Caj- niče. Naređenje za pokret zemljaka od Cajniča do Prozora razradio sam. određenu količinu municije. A oblasne za rad prema naredbi za čuvanje plena treba odrediti docnije. 902 od 222: br. — Celo Cajniče i srez juče do podne zauzeti. 232 .. Nastavak . Naši poseli njihove bunkere na Jahorini. Plen velik. Pašali javlja da nemci spremaju napad na njega i hteo bi da on njih napadne. . br. 192. Br. 193. — Talijani se drže pristojno. Br. Metaljka izgleda sinoć pala. Oni će ujedno biti i ope- rativni komandanti. 13 Reč je o potporučniku Tijaniću.taj apel ponavljate u svakoj depeši znači da neko zakulisno intrigira. 10 Baćović. Br. 196. . artiljeriju sa italijanskom po- sadom i minobacače. pa ću preko njega uraditi potrebno. Naše r a - njenike primaju u bolnicu. Pašaliu sam naredio za onog Ljotićevog poručnika i ako naiđe sigurno je da će biti za glavu kraći. 13 Ivanišević javlja da se trupe odma- r a j u i da pripremaju napad na Grahovo po ideji koju sam im javio. U vezi je sa Ružićem. 11 Reč je o napadu Limsko-sandžačkih četničkih odreda i Drinskog korpusa na muslimanski živalj u Sandžaku i delu istočne Bosne. Hrvati iz Goražde i sa Jahorine pobegli u Sarajevo. 949 do 222: br. i bio odbijen zbog jačih neprijateljskih snaga. — Juče sam Vam učinio predlog za oblasne komandante na Marievoj zoni. Vidi dok. Danas produžavaju. Ištvan. Sva ta oprema i naoružanje dopremljeni su u Konjic i stavljeni na raspolaganje Limsko-sandžačkim četničkim odre- dima (»-zemljacima-«). 901 od 222: br. Ovo mi daje nade da će nam dati hranu i municiju kad zemljaci stignu kod Prozora. Kaže da će vojvodu preneti u Crnu Goru radi sahrane. Pašali javlja o pojačanju nemaca u Sarajevu i pripremama za napad na nas. javlja da je kod n j i h situacija vrlo 10 Kuriri su bili Jovo Lazarević i Todor Toša Perović.

Kad sam naredio Lazareviću da tu poštu pošalje meni a on da sačeka u Nevesinju. II. 197 9.teška i da su vojnici kategorički tražili da se vrate. . u toku celog vremena od kada sam ovde pokazali su se očajno neposlušni i samovoljni i nerazumni za opštu stvar i sa stalnom težnjom da miniraju sve što oni ne predlože. Ovo što radi Jevđević je zločin prema opštoj stvari. Baćoviću sam naredio da ostane gde je i vrši dodeljeni mu za- datak. 1000 od 222: br. Sad je poslao Jovu Lazarevića sa poštom za Vas. poručnik. Br. 12. Danas javio Ivanišević da su boljše- vici izgubili Bihać. Javio sam kakvu je divnu ulogu odigrao Jevđa na Dinari. Molim da ga ne primite. a da im je Jevđević obećava za deset dana da će se vratiti. br. jer Strmicu drže crveni. ušli 2. Tako će mo imati m a n j e posla i iste podatke. i — ako znade da crnogorci treba tek da dođu u Dalmaciju. 42. a sada tamo obećava ljudima povratak. NOU brigade 6. 89 i 91. name- ravam da ga uklonim sa svake dužnosti. a naređenja ne izvršava i mene obilazi.. nego vratite meni. Lazarević se pokupio i otišao k Vama. Molim da i Vi to naredite Ištvanu i Lo- rencu. Ištvan nije u stanju preko Strmice da zauzme Srb. Bruvno i Ma- 14 Pavle. To sam poručio onima na Dinari. Naredio s a m da se sva pošta pošalje preko mene za Vas i depeše istog teksta. a da jednovremeno primaju Simić14 i Dejan. — Talijane moramo iskoristiti do maksimuma. 17 Savladavši otpor 1. Br.) 233 . n a s t a v a k . 999 od 222: br. Ištvan samo hvali svoje. hva- lisanjem za svoje zasluge. 16 Bunić. Uvek radi naopako i na svoju ruku. Drenović se izgleda dobro snašao. (Tom V. januara 1943. 15 Korenicu. 198 . 16 O zauzimanju Korenice i Udbine vidi dok. On i Baćović. Otišao je na Dinaru protivu dva moja izričita naređenja da ostane ovde. i 2. dok. pešadijski puk italijanske divizije *Re« i 34. knj. br. Molim Vaše naređenje. Dodeliću mu pismeno jedinu dužnost da održava veze sa Italij anima a ako produži po starom. Raznovrsne mane naših ljudi daleko su iznad osobina pri prvoj težoj situaciji. divizije u Bunić su 1. februara 1943. 11 februara 1943 god. bataljona 2. a sve druge predstavlja crnje nego što je. 17 Udbinu. zauzeli delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen«. a Vama javlja druge stvari. Postaraću se da mu preko Huga poruč- im čuvanje našeg življa od nemaca i ustaša. . ustačka bojna. Za ovu operaciju nije me ni pitao. odgovor. 15 Bihać su 29.

1002 od 222: br. . . Kaže da je hitno pozvan u Kolašin. . Pokušao sam da u ovom pravcu urazumim Dinarce i Ištvana i da ne kukaju. Borbe su vođene protiv delova 6. Ozrenski i Trebavski se spremaju za prelaz preko Bosne da očiste Bor- je. U ovom pravcu radim i ne vodim računa o kuknjavama. 234 . NOU brigade 6. divizije. Nastavak . učestvovati u gonjenju komunista. zauzeli delovi italijanske divizije »Sasari«. dalmatinska NOU brigada. i posle celu zonu orga- nizovati i obezbediti letećom brigadom od stranaca. proleterske divizije kojima je sadejstvovala 4. Pavle Sandžak očistio i obezbedio. 199. zauzeto je Posušje a sutradan Imotski. br. II. 215 i 231. Prema ovome posao za nas u Lici svršili okupatori. 27. dok. čim stigne nastaću da iz- radi prilaz ka Prozoru i pomoć u municiji i hrani od talijana za zemljake pod vidom hercegovaca. pješačke divizije. Vidi dok. 30 i 32. Borjanski odred rastrojen. 11. 22 Napad na Posušje i Imotski su izvršile jedinice 2. knj. 21 Sada Lištica. . Pavle mi se javio. — Pašali javlja: Hugo. Traži hitnu pomoć crnogoraca. Preko Jevđe gledaću da obezbedim municiju i hranu i saradnju italijana iz njihovih garnizona na ovom pro- storu. Danas tražili italijani hitno 1000 ljudi iz hercegovine za akciju ka Širokom Biregu21 i Posušju koja mesta izgleda napali komunisti. knj. . Opširnije o tim borbama vidi tom IV. 41. Br. 19 Manojlo. . 200 10. 1001 od 222: br. Juče su povratili Str- micu. januara 1943. Sve ovo se može i mora postignuti pre ili docnije. N a s t . Br. čuvati se ne- maca. Opširnije o tome vidi tom V. Vra- nješević i Pejić 19 na Trebavi. Imam utisak da se stvari dobro razvijaju. 10. Prozor — Livno — Glamoč sa zemljacima i Jajce — Glamočko Polje — sa Drenovićem. 20 Radi se o nastojanjima komandanta i načelnika štaba Bosanskih četničkih odreda da Ozrenski i Trebavski odred pruže pomoć odredu »Borja« u borbi za povratak izgubljene teritorije. 1003 od 222: br. Borbe protiv tih italijanskih snaga vodili su delovi 1. samo naši ljudi nisu na vi- sini.. Ištvan piše brezobrazno i prestavlja stanje na Dinari n a j c r n j i m i boji se za rastrojstvo nje- govih. 22 Jevđević još nije stigao. br. br. Br. te će se tako opet ostvariti naš plan. Nastavak .. 200 Nastavak . Treba ljude sačuvati i okupatora iskoristiti.20 Očekuje pismo od Huga. Devetog februara 1943. A sada imamo moguć- nosti za dejstvo Grahovo — Glamoč sa hercegovcima. Nastavak .zin18 i da glavne snage prikupljaju na prostoru Grahovo—Gla- moč—Livno—Bugojno gde će dati glavni otpor. . dok. Huga bih ostavio 18 Mazin i Bruvno su 29.

201 Nastavak. Šošikića. nastavak . Vidi dok. Nemaca nema na prostoru Drvar — Prozor. opunomoćija. jer bi se našli bez sredstava između nemaca i italijana. 24 Reč je o vojvodi Birčaninu. u određenom momentu trebalo poru- šiti. Nastavak. j e r je po Jevđi sudeći »Poverenik« su oni protumačili kao ministar za zonu gde rade. 24 Đujić je samo ju- nak. Pre 23 Mihić je bio komandant četnika u Lici. 27 Koje je puteve. Ako komunisti pokušaju upad u hercegovinu. Zbog sadanje situacije. Dra- ža Mihailović nije mogao pronaći pogodnu ličnost za taj položaj. Nemci i hrvati ruše bunkere duž pruge Sarajevo — Višegrad i na Jahorini. U Goraždu nema Nemaca. 25 »Ravna Gora«26 će postići s j a j n e rezultate. tamo mu je dobro. pseu- donim Aćimović. Zbog toga je zona tih odreda ostala bez komandanta sve do 10. . Glavno da se pojave kod Prozora i dođu do Livna. zemljaci ne moraju ići duboko u Dalmaciju. 27 Moje mišljenje da se front prema nemcima i borba ne smeju otvoriti dok se ne svrši sa talijanima. . .kao Vašeg delegata u Zapadnoj Bosni. i užasno ometaju rad komandanata. . Br. 23 Ivanišević će biti pogođen ako dođe za načelnika štaba kod Đujića. Svakako se mo- ramo čuvati njih. Grđić može da sarađuje sa Bjelajcem. . Njemu je Pa- lošević pomoćnik. odgovore- no da nije ovde. navodno. i naređeno prikupljanje podataka. . br. 1005 od 222: br. 1004 od 222: br. 235 . tj. komandanta zapadnobo- sanskih. U Trnovu domobrance smenili jedna nemačka četa. pa neka se odmah šalje. maja 1943. Hrvati u p u ć u j u snage u Ustipraču. 51. ali uz pomoć majora Studea i kap. ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda. što izgleda nameravaju. Kod hrvatskih vojnika metež i haos. pošto se nadam da će uz eksploziv doći oružje i ostalo. Izjavljujem da je hitno potreban eksploziv za Pašalija i ovde. br. ali bez ikakvih . nije za velike stvari. Verujem da će mo uspe- ti. . Vidi dok. Br. Mislim da je upotreba zemljaka neophodna na pravcu Prozor — Livno. Preduzeću pripreme za r u - šenje puteva. Mihić verovatno neće da se pokrene iz Suša- ka. . posle načelnikovanja kod vojvode. do dolaska u Split potpukovnika Dr Mladena Žujovića Mlađe. 201. 42. suviše je velika zona da bude kamandant. 25 Posle smrti Ilije Trifunovića Birčanina. Danas u Rogoju tražili četničkog komandanta na pregovore. tako će dolazak aviona demantovati propagandu radio Londona i na- vijanju za boljševike. inače bi mogao primiti deo hrvatske. 26 Bilten četničke Vrhovne komande. odredio je lično Draža Mihailović. Dolaskom ne- maca na demarkacionu liniju situacija postaje ozbiljna. možda bi mogao da primi Dalmaciju.

. 203 11. februara: Br. reg. II. . 28 Mi smo ponosni ovim novim priznanjem Srpskom narodu. br. Bog i pravda su sa nama. Bjelajčevi ušli u Korenicu i prošli je 20 km. Jevđa izradio dozvolu da 4000 divljih čet- nika krenu od Prozora ili Mostara ka Livnu u susret Ištvanu. . reg. Baćo- vić i Jevđa j a v l j a j u : komunisti u rasulu p r e d a j u se u masama. — Molim za odgovor 12. br. 18/1—4). br. marta 1943. Prema biltenu »Ravna Gora« od 15. De Gol je odlikovao Dražu Mihailovića Ordenom legije časti I stepna sa palmo- vom grančicom.31 da li će doći cmogorci kod mene i kad. 62. (Arhiv VII Ca k. Javiću novosti. knj.000 srba beži ispred nemaca i ustaša ka Ištvanu. kako bih iz- vestio Jevđu.29 60. Naši juče i danas zauzeli Strmicu. Imotski — Liv- no — Glamoč — Bugojno — Livno — Sinj. 31 Vidi dok. neophodna je pomoć saveznika ili razoružanje talijama. Ovih dana oče- kuje se pad Drvara i Grahova. . Prema depeši Predsedništva vlade Kraljevine Jugoslavije od 25.nego bi ma šta preduzeli protiv nemaca. — U ime jedinica i naroda Hercegovine i Istočne Bosne i svoje srdačno Vam čestitam dobiveno visoko odlikovanje od strane bratske francuske u znak priznanja za Vaš udeo za uspeh ujedinjenih naroda. 236 . Nastavak . Momenat je pogodan. br. Napad kombinovan na pravcima Prozor — Tomislavgrad — Livno. II. De Gol je pored nekoliko oficira Kraljevine Jugo- slavije u inostranstvu odlikovao i majore Zaharija Ostojića i Mirka Lalatovića Ratnim krstom sa bronzanom grančicom. izgubili celu Liku. tom V. 1046 od 222: br. br. februara 1943. divizije kod Tiškovca i Srba vidi: dok. Branko. 30 U originalu se pojavljuje d v a puta isti broj depeše 1046. Ca. Tiško- vac i Srb. Sačuvaće ih od nemaca i ustaša. 12. dok. Livno — Glamoč. 42. Naredio sam potrebno za spasavanje naroda. N O U brigade 6. Mišlje- n j a sam da zemljaci odmah krenu meni i da iskoristimo pri- liku za odlučno tučenje komunista na prostoru Livno — Gla- moč gde su im prema podacima glavne snage. Talijani d a j u sve . k. 281. 52/3). 202 11. Pozdrav svima Branko. Sa zemljacima išlo [bi] i 4000 talijana. do 16 čas.30 1046 od 222: br. 89 i 175. Br. Potom gonjenje prema prilikama. 25 i 32 O borbama četnika i delova italijanske divizije »Sasari« pro- tiv jedinica 1. upućene Draži Mihailoviću. 12. 12. V e r u j e m u p u n uspeh. jer se u protivnom ne bi mogli ni hraniti niti uspešno boriti. (Arhiv VII.

Vidi dok. 214 14. izbila je na određeni cilj. Jed- na kolona danas oko 9 čas. depešu 624. II. 36. god.] pred m r a k zauzela je Srb bez gubitaka. Branko Br. II. februara. br. br. Kod ove je bilo 6 ranjenih. Po zauzeću Srba vide rasulo partizana i nedaju nam dalje. Potrebno je da nam hitno date instrukcije da li da prekinemo odnose sa njima ili da se i dalje kolabori- še. Baćović. 14. i 11. Ivani- šević. 33 Naređenje za po- kret od ove zone do Prozora čeka Veskovića u Zakmuru. — Kolona na pravcu Tiškovca u toku 10. Po odmoru pra- vac kretanja Srb — Trubar — Resanovci — Grahovo. 34 Jevđa javlja da nemci odustali od okupa- cije Hercegovine i garantu je životom da će znati deset dana ranije svaki pokret nemaca protiv nas. 35. 34 Vidi dok. 1086 od Ištvana: br. Baćović. 42. II. i 11. 15. U Konjicu ih čeka hrana i pola miliona metaka. — Ivanišević javlja da komu- nisti napadaju samo četnike a italijane štede. 67 13. 35 Draža je odgovorio da se produži »taktiziranje-«. Br. nedaju ni hranu ni municiju. Vas i Pavia obaveštavam: zemljaci treba da dođu kao Bosanci. Br. II. do 22 č. 123 14. [februara] rasterala partizane u zoni Strmica — Tavani — Ilica — Gornji i Donji Tiškovac. 32 Naše jedinice su jako zamorene. Druga kolona 11. Đujić. brdska bate- rija i osam bacača. Dabašnica. 237 .3S Baćović hoće da prekine odnose.Br. Da se ne bi gubilo u vremenu naredio sam pod ličnom odgovornošću Veskoviću preko Ni- kića da odmah krene trupe ka prostoriji: Zakmur — Vrbniče — Curevo — H u m — Zavajit — Trbušče. februara 1943. 66 12. Po zauzeću linije Suvaja — Srb i Tiškovac — Strmica 33 Naređenje je poslato 14. 1121 od 222: br. 1051 od Ištvana: br. br. — Osam hiljada komunista sa Dinare beže za Hercegovinu. [fehr. Vidi dok. — Tetkići nam ograničili slobodu r a d a ako ne operišemo njihovim planovima. u borbi je sa partizanima kod s. februara 1943. 1078 od 222: br. tako n j i h itali- jani.

— Komunisti izgleda resili da odstupaju u dva pravca: jačom snagom u Hercegovinu a slabijom u Slavoniju.talij ani ukočili pokret naših. 38 Tako će uvijek jedna grupa biti gotova za frontalni a druga za bočni udar. Br. br. dok će zemljaci od Prozora ka Livnu. Najbolja škola je teren. A ako zemljaci dođu na vreme. 238 . Sutra preko Pašalija šaljem naređenje Hugu za čišćenje zapadne Bosne sa opštim pravcem Doboj — Kotor- varoš — Mrkonjićgrad u cilju točenja onih delova koji beže u Slavoniju.36 Kad pre- brojim javiću. Postaraću se da ih što žešće kaznimo. Jevđa zahvaljuje na akciji đenerala Đukanovića da se deo hrane za stanovništvo Crne Gore dade hercegovcima i moli da se požuri j e r je stanje sve teže.. 1124 od 222: br. Neobjaš- njivo mi je ali je tačno da su nemci porušili neke bunkere duž pruge Sarajevo — Višegrad. Pripremio sam 2000 hercegovaca za dejstvo od Posušja na Imotski i Livno. Najteže će ići za h r a n u od Kalinovika do Konjica. 38 O brojnom stanju. v e r u j e m u uspeh. samo delom prešao na Trebavu. 3 7 Na- stavak . Ištvan hoće da kida sa italijanima Naredio sam da se zadrže isti odnosi dok se obračunamo sa komunistima. a i nemci. br. a ustaše pobegle. Bjelajac ima dve stanice. rasporedu i orijentirnim zadacima četnika na dan 18. . 42. . ostalo sve uređeno. Đujićev načelnik štaba ma- jor Stüde s višom školom. Br. Danas komunisti zauzeli Imotski jer se hrvati nisu bo- rili. ali se ne javlja. vidi dok. 1122 od 222: br. Či- nim sve da sprečim upad komunista u Hercegovinu i Istočnu Bosnu. Oficiri mi što p r e trebaju. 216 14. . ispravnost prijema. N-astaviće se . 40. Naredio sam hvatanje veze sa obojicom. Br. 39 Jugoslovenska ravnogorska omladina. Obezbe- diću tajnost. . 215 N a s t a v a k . Kompromitacija neće biti jer zemljaci idu kao divlji bosanski četnici. februara 1943. Italijani bombardovali Imotski. Dre- nović nadire od Petrovca ka Drvaru. Jurao 39 701 radio u Hercegovini vrlo dobro. Republika se ne može stvoriti u Zapadnoj Bosni a za zemljake javio sam. Glavno da što pre stignu. . . kako bi akcija od Pro- zora počela na vreme. Svi se biju protiv komunista. Propagandu i postu- pak prema hrvatima narediću prema Vašem naređenju. Pare stigle. . 1123 od 222: br. On i Soškić vršiće poslove uspešno. Možda nam spremaju klopku na ovim mestima. Pokušaću izvlačiti iz ropstva 36 i 37 Vidi dok. 217 N a s t a v a k . Odred » Borja« nije rastrojen. II.

K r a j 16. februar 1943 god. P o z d r a v Branko. Pantić 4 2 sa Bilećskom brigadom urediće stvar kao i u p r v o m slučaju. major. S a r a j e v o se grozničavo u t v r đ u j e . 40 Nikić. 41 Vjekoslav. . Posle završenih akcija cela Donja Hercegovina mora se iz osnova pročistiti i držati strancima. Te snage 43 su na f r o n t u od Lima d e s n o m obalom Drine do Jahorine.i Boke. Nešto s p r e m a j u p r e m a Goraždu. Musa d a m s došao. Br. 1151 od 222: br. J e v đ a izvestio: Italijani ga p i t a j u . k o j a je ugušena. II. 239 . Nemci javili italijanima da 20. P r e nekoliko d a n a bila pobuna u Popovopoljskom bataljonu. — Kao po dogovoru d a n a s mi se niko ne javlja. . Pavelićev ministar Vran- čić41 u govoru zapretio da će posle komunista ustaše i nemci izbaciti iz Hercegovine četnike i italijane. 1152 od 222: br. 218. 8 streljano a nesigurni razoružani. U to v r e m e je bio zamenik ministra inostranih poslova Nezavisne Države Hrvatske. Nastavak. Br. Boje se. Iz Cajniča pobeglo u S a r a j e v o 18. __42 Jovan (Joca). Baja 40 je jači za 200 pušaka. Glumac došao na r e f e r a t za Cajniče. pomoćnik komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. Od plena ojačani za 200 pušaka.000 musli- mana. Oko 2000 t u - raka iz Cajniča sad su na f r o n t u sa h r v a t i m a pod Međeđom — Ustiprača — Goražde i p r e t e n a p a d o m k a d se v r a t e Crno- gorci. U D o n j o j Hercegovini s t a n j e rovito zbog približavanja komunista i cr- vene propagande iz Dubrovnika i Mostara. Da li ste se Vi sastali ovih d a n a sa Titom i da li su n a š e t r u p e si- gurne od kormmiziranja. Nastavak. 219 15. — Sad isti slučaj u Pribi- lovačkom bataljonu. S t v a r sa Cajničeim uređena. 220 nastavak. Ubedio sam ga da su muslimani krivi i izvršio k o m p a r a c i j u sa Bje- limićima. Sa Glumcem r a d i m na obezbeđenju Čajničkog i Fočanskog sreza. — Gledaću da pošaljem deo njegovih u p o j a č a n j e Pašaliju za likvidiranje Sekovića. Sa Hercegovcima protiv komunista uputiću 300 muslimana. Nastavak. 43 Odnosi se na Drinski korpus. Br. Neka Pavle najstrožije zabrani zemljacima u b i j a n j e i pljačku musli- m a n a pri prolazu do Konjica i n e k a zemljaci što p r e dođu. pa će sve biti dobro.000 Srba iz Sandžaka n a p r e d u j e Drinom. Nastavlja se . 1125 od 222: br.

pa će injekcije sa tri stra- ne dobro doći. Br. Od moga odlaska do danas savla- đujem nebrojene teškoće sa raznih strana. Postupiću po svim dobivenim naređenjima. februara 1943. 2. Kod her- cegovaca na prostoru Nevesinje — Stolac. Voja Lukačević stigao kod mene.Br. br. j e r sam čuo da su raspušteni kućama umesto da ostanu u Cajničkom srezu kako sam molio. 1153 od 222: br. Opširnije o toku napada i rezultatima borbe vidi tom IV. proleterske divizije Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama za vreme od 25. Musi ću dati punomoćje a moram i nešto para. Ali imam utisak da se moji planovi od strane izvesnih komanda- nata sistematski miniraju. januara do 28. II. Pošto sam uveren da crnogord ne mogu stići na vreme. Posle akcije ukloniću se da nikom ne smetam.000 ljudi proletera iz Crne Gore. 1221 od 222: br. 37. j e r Ištvan je poveo najbolje borce i komandante. Zadržaću ga dok se ne završe operacije i prikupi nešto njegovih snaga. 173: izveštaj Štaba 1. stanicu Drežnicu 44 i napali Konjic 45 .000 ljudi dolinom Drež- 44 Reč je o dejstvima jedinica 2.000 ljudi prav- cem Prozor — Konjic. koje su 16. Sa raspoloživim snagama učiniću sve što mo- gu do poslednjeg čoveka. knj. a od doline Neretva žel. ustaško-domo- branske i četničke jedinice. — Proučavam stvaranje rezervi od Drinskog korpusa. br. Jačina njihovih snaga ceni se na 6. Napad n i j e uspeo. 10. pro- leterske brigade. februara 1943.— Komunističko nadiranje oez otpora od Imotskog zauzeli Grudu. zauzele Drežnicu. Uvek sam Vas obaveštavao tačno o situaciji i činio celishodre predloge. 125 17. Br. dok. Branko. 17 februara 1943 god. februara vršile jedinice 1. 45 Napad na Konjic su u teku 19/20. proleterske divizije. Branko. Zato mi je važno da zemljaci stignu na vreme. 124 16. 221 nastavak. ^^idi dok.— Fo talijanskim podacima ko- munisti nadiru u tri kolone: Glavnina jačine 4. sarajevske i kalinovačke bri- gade na prostoru Foča — Dobro Polje — Kalinovik. Drugom jačine 2. 1205 od 222: br. Ukupno oko 1500 ljudi. Ako bude potrebe da se bijemo sa komunistima na levoj obali Neretve. 240 . Hercegovine i Srbije. U Konjicu su se nalazile italijanske. II. moramo učiniti sve da se spreči upad u Hercegovinu i Istočnu Bosnu.

Br. Neznam dali će se rešiti na ofanzivne akcije. Kriza će trajati dok ne prikupim snage za sigurnu odbranu položaja oko Konjica. 127 Nastavak. zauzele jedinice 5. februara 1943. Talijani ne izlaze iz varoši i ne pomažu se uzajamno. 10 bacača i mnogo hrane i municije. dok.nice i trećom jačine 2000 ljudi pravcem Imotski — Ljubuški 44 . 47 Prozor su 17. Trgo. Branko 46 Sredinom februara. Nastavak dep. Prikupljam snage za udar pravcem Bjelašnica — Prozor — Livno. zauzele jedinice 3. februara 1943. Preduzeo sam mere za obezbeđenje Hercegovine. Jedinice u Južnoj Hercegovini nesigurne. Iz Blagajskog bataljona po- beglo 50 ljudi u šumu i ceo muslimanski bataljon. . 10. II. n. 58 i 140. 28. 126 18. 56. Prikupljam snage za odbranu hercegovine i linija Bjelašnica — P r e n j sa koje nameravam da ih napadnem. Od brzine pristizanja pojačanja zavisi odbrana hercegovine i tučenje ko- munista. Komunisti napreduju ka Konjicu i Mostaru. 1224 od 222: br. str. br. Da sada imam crnogorce ovde sigurno bih tukao komuniste. knj.. Jevđević sistematski kvari gru- pisanje po mom naređenju a ovo pravda da talijani neće ni- šta dati ako naši ne izvršavaju njihova naređenja. 37). Ostrožac 48 i Gorance. koji se verovatno neće održati. Ope- rativna grupa divizija NOVJ imala je oko 21. što se može jedino dolaskom pojačanja. (Tom IV. br.č. U Hercegovini ću nare- diti mobilizaciju svih sa oružjem. 1223 od 222: br. 4 topa. Branko.000 boraca. Veru- jem u uspeh. Vidi F. tj. 48 Ostrožac su 18. Preko Jevđevića pokrenuću talijane na ofanzivu pravcem Mostar. uoči odsudnih borbi u dolini Neretve. Snage komu- nista se pojačavaju prilaskom meštana i dolaskom onih koji beže iz Dalmacije. Juče se nisu javljali Paša- li i Dinarci. Drežnicu. Pored Pavlovih treba hitno Bajo Stanišić da uputi 2000 ljudi u Bileće i Gacko49. 2 241 .) 49 O pokretu i dejstvima Zetskog četničkog odreda vidi dok. 100. br. Posušje — Tomislav Grad — Livno i Čapljina — Ljubuški — Imotski — kao i napad od Grahova na Glamoč i Livno. NOU divizije (vidi dok. knj. Br. jer mi treba bar tri dana za dolazak prvih pojačanja. Talijani izgubili 2000 ljudi. — Komunisti juče zauzeli Pro- zor47. 18. februar 1943 god. Učiniću sve da očuvam hercegovinu. tora XIV. 53. 16 Zbornik. crnogorske NOU brigade.

Branko. Glavno je da se spreči dublji upad glavnih snaga crvenih od Prozora. 56 Odnosi se na III odred Limsko-sandžačkih četničkih odreda. Ištvan javlja da su komunisti napustili Grahovo i da ga Talijani koče. sutra šaljem Radulovića sa sta- nicom blizu Nevesinja da u moje ime koordinira rad južno od P r e n j a i Voju Lukačevića za Konjic za objedinjenje rada svih naših snaga prema istom. 40. Br. 229 18. 42. Crnci 53 — Bivolje brdo 500 ljudi. Br. čime je ugrožena Bjelašnica. Avion predviđen ovde neka ide kod Pašalija. Kod Blagaja 500 ljudi. Naj- noviji podatci: sada crveni nadiru sa tri divizije jačine 12. Napad je izvršila 1. nastavak. Pošto Jevđa smeta. dok. Pored javlje- nog. br. br. 228 18. II — Ne izvršivanje naređenja Vrhovne Komande i lakomisleno vraćanje ljudi kućama radi odnošenja plena.— Nemam novih podataka. 232 19. 1268 od 222: br. j e r p u t Kifino selo — Ulog upotrebljiv samo za pešake i to ne redovno zbog nameta. 54 Na- stavlja se. na karti 1 :100. 20).55 Za 2 dana nadam se da će mi stići Durmitorci 56 i drugi ešalon Vojinih ljudi sa kojima ću zadržati komuniste do dolaska Pav- lovih. 19 februar 1943 god. Dao sam im instrukcije. Op- širnije o borbama na sektoru Bradine vidi tom IV. a posle prikup- ljanja snaga preduzećemo napad prema prilikama. Kriza još dva do tri dana. Po današnjem dejstvu izgleda glavna snaga crvenih u centru.— Sutra u p u ć u j e m 400 ljudi za pojačanje Bjelašnice i 300 ljudi za konjičku grupni. U toku je sledeće grupisanje snaga 52 : Bjelašnica — Ko- njic 400 naših i 400 muslimana. ali će se to odužiti. Kod Bjelog Polja severno od Mostara oko 1000 ljudi.000 ljudi. danas zauzeli Bradinu 51 . februara 1943. Nare- dio sam upornu odbranu za dobitak u vremenu.). j e r sada je nezgodan prijem. 242 . (Vi- di dok. 102. proleterska brigada 18. Konjic — Ostrožac 450 na- ših četnika i 400 muslimana. i 55 Vidi dok. 1295 od 222: br. Oko Nevesinja 900 ljudi i u Stocu 250 ljudi. br. Ako padne Konjic iima- ćemo velike teškoće sa ishranom. br.— 20 februar 1943 god. 50 Voleo bih da vidim ove komandante u mom položaju. Oko s. Jevđa obećao kamione za prebacivanje Bajovih tru- pa u Nevesinje i Stolac.000 nije pronađeno. j e r u očekivanju ne može da napada Šekoviće i da li će Leko moći da učestvuje u napadu. Br. II. 10. 51 U Bradini se nalazilo oko 200 Italijana i 30 četnika. Pašali pita kada će doći avi- oni. može dovesti do vrlo teških potresa. i zauzela Bradinu. 53 Crnci (s. 1269 od 222: br. Po 50 Vidi dok. knj. 52 54 .

ne bude katastrofalna greška po sve ove krajeve. da se sa ovim i ovakovim ljudstvom ne može računati na toliki otpor. a ako nikad nisam bio. a Nemci su zarobili majore Aleksandra Mišića i Ivana Fregia. Nevalja što se sada u Hercegovini nalaze slabi borci i starešine. Nasta- viće se. Bojim se da odlazak Crnogoraca iz Cajniča kući umesto kod mene. Sek- cija Kladanj. Italijami ne aktivni i kao jagnjad idu mirno pod nož. decembra stre- gali. dok. Neka bar prvi ešelon hitno stigne da se Hercegovci uvere u dolazak pomoći. Tada je Dražin štab razbijen. Tajna i javna saradnja. koje su 17. Očigledno da će sva pojačanja iz Crne Gore stići dockan za održanje sadašnjih položaja. Molim da učinite sve da pojačanja najhitnije stig- nu. Ta nemačka akcija je usledila nekoliko nedelja nakon razgovora Draže Mihailovića sa N e m c i m a u s. u mesto da smo danas kod Livna i da razbijamo ko- muniste. Ima ih oko 3. 16* 243 . Đurđevika i Živinaca vidi dok. Bjeli- mići su se dobro pokazali. 11—22. 42. 1296 od 222: br. Bajo je trebao iz Nikšića upućivati po ešelonima od 500 ljudi kamionima za Nevesinje.000 On priprema napad na Šeko- 57 Reč je o napadu nemačkih jedinica na Stab Draže Mihailovića 6.I žestini napada sigurno je da imamo posla sa njihovim prole- terskim brigadama odlično naoružanim. Te- ži su mi ovi dani nego 6. Vidi: Jovan Marjanović. otuda predaja cr- venima. 233 nastavak. mi se moramo povlačiti pred ovim mangupima. Pašali jav- lja da su komunisti 58 zauzeli Stupar. Divci.— Nastavak — Pavle i njegovi komandanti nisu shvatili da se na Neretvi brani Crna Gora. Dok sam živ neću zaboraviti da se u ovakav kritičan položaj došlo zbog odnošenja pljačke. Opširnije o tome napadu vidi tom XII. jer priznajem. sada nam dobro vrede. 234 20. Ilegalno Ištvan neće krenuti. decembra 1941. sem ako Italijani počnu napadati. istočnobosansku brigadu. 1. Jevđi sam naredio da izradi hitno upućivanje Ištvanovih ovamo. str. II. br. Br. knj. 270 i 283. Uveravam Vas da naprežem i poslednji atom snage da situaciju preokrenem u našu korist. Odmetnuti muslimani su iz vojne organizacije. Đurđevik i Zivinice. niti sam pesimista. 58 Odnosi se na 6. jer pad Hercegovine značio krizu i za Crnu Goru.— Ne u s u đ u j e m se ni da ka- žem ljudima da će pojačanja stići tek za sedam do deset dana. O zauzimanju Stupara. br. Br. XII. 1297 od 222: br. u Struganiku 57 . a Vi znate kako pada moral ljudi pri povlačenju. ali on je dale- ko da koristi u najkritičnijem momentu. Nastaviće se.

— Stanje danas sledeće: Voja Lukačević stigao u Glavatičevo i verovatno produžava za Ko- njic. tući ćemo se i sa njima. 1298 od 222: br.vice. Nevesinjske i 2. Br. 135. Mostar i Nevesinje. na jedinice 6. O tom napadu vidi dok. Još ne znam šta namera- vaju. 49. 237 20.500 četnika. Pokvariće mi ceo trud za pridobijanje muslimana. Ovu grupu sačinjavalo je 1000 pripadnika muslimanske nacionalne vojne or- ganizacije. Na- staviće se. Zatvoreni su svi pravci od puta Sara- jevo — Trnovo ka Bjelašnici do Neretve. Danas u Trnovo došlo 700 domobrana i 100 nemaca. II zauzeli Bradinu. N a s t a v a k — Đujić javlja da je Gr- đić proglasio sebe za političkog. Branko. II. zatim delovi Fočanske. 61 Forsiranim u p u - ćivanjem snaga uzetih sa raznih strana i muslimana meštana zgrabljena je Bjelašnica ispred nosa komunistima koji su već 18.— Br. 61 Lukačević je 24. 40 i 45. Br. Branko. 45. Borbu sa njima sada ne bih želeo. Gaća- ni traže pomoć. februara 1943. Sa muslimanima na otseku ima 1300 ljudi. Kraj. 60 Vidi dok. Crnogorci opet u b i j a j u turke pri kretanju ova- mo. ali ako krenu k meni.59 Hugu sam dao naređenje za čišćenje Zapadne Bosne. br. Izdajem naređenje za ofan- zivu od Mostara ka Drežnici prema obema obalama Neretve od Konjica ka Prozoru također obema obalama Neretve. 244 . sarajevske brigade. Voji sam 59 Naređenje za napad jedinica Romanijskog korpusa. Bjelajac za vojničkog nasled- nika Birčaninovog. Posle ak- cije moraju se svi postaviti na svoja mesta.— Da Vas obrađujem: Crvenu gamad smo proterali sa leve obale Neretve na desnu. raspolagao sa 2. februara 1943. Otklonjena opa- snost za Konjic. 6 " Po- kazaću mangupima da nisu dorasli Kraljevim Ravnogorskim oficirima i borcima. Te snage su orijentisane na zatvaranje pravaca koji vode preko Bjelašnice u pravcu Kalinovika. Njima je sada ovo glavna briga. istočnobosanske brigade izdato je 24. br. Sutra odavde u p u - ćujem Voji kapetana Poleksića sa 230 Drobnjaka. 236. Zbog povlačenja Italijana iz Gacka postoji opasnost od napada Turaka iz Fazlagića Kule. Na otseku Konjic — Ostrožac ima oko 800 ljudi a danas stiže Voja sa 400 ljudi. 21 februar 1943 god. 1322 od 222: br. br. Konjičke. Vidi dok. 1327 od 222: br. Objedinio rad svih snaga ka Konjicu.

a bacanjem pojačanja od 8. Grupe javljene u toku formiranja. Bar upola treba smanjiti. Vezu sa Vojom održavam ku- ririma. 1331 od 222: br. Br. 63 Na tom sektoru su se nalazile jedinice 3. a posle ćemo joj prirediti sudbinu Cajniča. Verujem da ćemo sačuvati Hercegovinu. dočekaćemo ih. 240. Major Pantić uspeo da odbije napad od s. uspelo se da se povrati duh boraca i napada. što je verovatnije. pret- njama i prekim sudovima. Dobio sam po- štu od Huga i Pašali ja. Br. ako bi crveni ponovo pokušali prolaz na levu obalu. NOU divizije. Tražio sam detaljno izviđa- nje iz vazduha. Ako London produži ovako. Radulović stigao u Nevesinje. Rade vrlo dobro. Br. Nastavak. zabrani ću slušanje istoga. 63 Zbog oskudnih podataka i slabih veza. a da na celoj nezavisnoj po nemačkim podatcima 40. Voj ina stanica na putu ka meni. Br. još ne znam gde su im glavne snage. Besomučnom propagandom.naredio da prouči situaciju a prema potrebi preduzme lokal- ne ispade za bolje obezbeđenje leve obale Neretve i Bjelašnice. Cilj akcije oslo- bođenje puta Mostar — Rama — Konjic radi upućivanja hra- ne Voji i mogućnosti manevra. a jače sna- ge kod Ostrošca. Nastavak. a komunisti su se potom povukli na desnu obalu Neretve kod Drežnice. jer kriza prolazi. Nastaviće se. Naredio sam napad sa 1300 ljudi pravcem Mostar — Goranci — Drežnica i sa 500 ljudi pravcem Ravni — Senjani 62 — Drežnica uz pomoć artilerije i avijacije. Nastavak. a glavni napad spremaju levim. 238 Nastavak. Ravna i Podima.000 crnogoraca koji pristižu. 1329 od 222: br.— U težnji da se spoji sa Ramom i Jablanicom i sačuva hrana i municija u njima za nas. a sa Hercegovinom telefonom i radiom. nastavak.000. ili desnim krilom. Od pojačanja formiraću grupe da mogu odgo- varati na svaku njihovu akciju. 1328 od 222: br. Jevđa javlja da prema nama ima 12. Ovo zlo po- tiče od propagande »Slobodne Jugoslavije« i Londona.000. Iz Konjica javljaju da se 4 brigade proletera nalaze prema Ivanu i Podorašcu. Možda je upad kod Drež- nice bio demonstracija. ali su jaki još i borbeni. Nastaviće se. 239. 1330 od 222: br. 241 nastavak — U Trnovo došlo 700 ustaša u domobranskim uniformama. samo se neće ostvariti puna jačina. Radiće dobro po mo- jim naređenjima. Fazlagića Kulu zavaravamo pregovorima dok se ovo zavr- ši. Domobrani i musli- 62 Verovatno su u pitanju Jasenjani. 245 . Ako što pokušaju.

knj.— Na zahtev nemačkih trupa s u p e r s l o d a 6 5 obustavili našu akciju ka Grahovu i Glamo- ču da bi se sprečio dodir i eventualni sukob sa nemcima koji napadaju ka tim mestima sa pravca od Drvara i Jajca. 62. Ivaniševič. Po naređenju Vrhovne komande od 9. brigade 6. br. armijskog korpusa. 35 nastavak II. depešu 684.AA. komanda 2. . 68 Umberto. Kraj. . Br. 1341 od Maria: br. Đujić je sa tetkićima preduzeo akciju. 1340 od Maria: br.67 Sa Baćovićem ću po- kušati u Splitu kod generala Spiga 68 da naređeni pokret lega- lizu jemo. 67 Baćoviću je Draža Mihailović naredio da krene preko Livna i Jablanice. 66 Tetkići i Đujić su pristali na ovu operaciju dok je Baćović odbio da učestvuje. vodi se t a j n o i zakulisno. ali oni je raspiruju svesni da smo bezopasni kad smo nesložni i pocepani. tom V.— Nastaviće se. (Tom V. Ovih dana dostigla je vrhunac. komandant italijanskog 18. Vidi dok. II. 1339 od Maria: br. 117). 50. koliko se smatra da će t r a j a t i namačko-italijanska ofanziva preduzeo sam korake kod tetkića da obnovimo napad na Srb- sku kotlinu i da je otrganizujamo po u p u t u 5. Opširnije o tim događajima vidi dok br. divizije N O V J n a S r b . Slovenia-Dalmazia). dok. 13. februara 1943. maja 1942. br. Tetkićima je poznata ova borba. Br. No- ve momente javiću. br. knj. 64 Misli se na Nezavisnu Državu Hrvatsku. Branko. 4. Br. Izvešteni ste o zakulisnoj borbi za vlast koja je po- čela u Splitu odmah posle smrt vojvode. Uvređen ovom izjavom. italijanske armije dobila je gornji naziv. navodeći razlog da su trupe pre- morene i da Dinarci nisu u stanju da garantu ju osvojenu te- ritoriju. dok. 74.mani prilaze sve više. Posle komunista srušićemo nezavisnu" 4 vrlo brzo pridobijanjem domobrana i muslimana i uništava- n j e m ustaša.— Kažem da obnovimo napad s toga što su nadmoćnije snage komunista primorale 1000 dinaraca posade da se povuku i napuste jednom osvojenu teritoriju. dok su Baćovićeve trupe ostale na odmoru u Strinici. Nastaviće se. 35 20. 64 Reč je o napadu delova 1. 65 Viša komanda oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« (Comando Superiore FF. 35 nastavak I. 246 . . Ta borba u kojoj uče- stvuju svi komandanti i nacionalni poverenici. Nastavak. u koji su te jedinice ušle 16.— Odnosi između Đuji- ća i Baćovića ponovo su se pogoršali i Vaše naređenje za od- lazak hercegovaca stiglo je u pravi čas. Pojačanja neka se u p u ć u j u kako sam tražio. Zbog ovoga a da naše trupe ne bi ostale neaktivne prvih deset dana.

Pošaljite mi hitno majora Perhineka. 1343 od Maria: br. Br. Branko. domobranaca i turaka. Stigao je u Konjic i sad s. Nastaviće se. 35 nastavak IV. a pojedinačne da posmatrate sa rezervom.am miran za desno krilo. Molim Vas da uvažite samo one depeše o situaciji koje smo potpisali sva trojica. 71 Radim po 15 sati svakodnevno. 10. br. a po odlasku Radulovića moram lično sve svršiti. tražio je ponovo. Ivanišević. bataljona 259. Radulović danas stiže u Bijelo Polje. dok su četnički gubici: 48 mrtvih i 2 zarobljena. Agitacija i vrbovanja. Za sledeća 4 dana istim načinom prebačene su iz Nikšića i ostale jedinice toga odreda. 77 (dep. 1342 od Maria: Br. Dobar znak. tom IV. pešadijskog puka divizije »Murđe«. sve što je do danas postignuto. bojim se. 72. izborna borba i drugo daće maha strastima koje su srušile Jugoslaviju. 71 i 73 Tu grupu četnika Zetskog četničkog odreda Italijani su pre- vezli vozom u Mostar. Od Voje n e m a m još novih po- dataka. Komunisti zauzeli Ramu. 500 ljudi pukovnika Baje stiže večeras kamionima iz Bileća u Mostar. već za položaje i buduće Ministarske fotelje.— Izveštaj o prebacivanju ko- munista na desnu obalu Neretve bio netačan. 242 21. Ružić stiže sutra u veče na Brod 70 južno od Foče. Ravno.— Potrebno je da Vi presečete ovu borbu u korenu.6" Ima zarobljenika. II. Br. 72 Politička 69 Napad na jedinice 2. 72 U Rami se nalazila jedna četa 1. Ukupno 180 247 . 243 21. 70 U pitanju je Brod na Drini. K r a j dep. Br. a kod Voje može biti tek 25 februara. dok. Oni prošle noći napali Pantića. Druga proleterska brigada je imala gubitke: 7 mrtvih i 20 ranjenih. 231) i 145. čime će naša stvar biti dovedena u krizu. proleterske brigade izvršile su kombino- vane jedinice četnika iz Hercegovine pod komandom majora Pantića. j e r znači da krpe. 130. Narod i vojska uvideće ovu prevaru i izdajstvo pre ili posle. Naši zauzeli s. i ja Vas molim da hitno inter- venišete. februara.— Jevđa javlja: Neće da puste Ištvana. Isti ljudi i isti karakteri sa ranijim me- todama ne biju se za slobodu Otadžbine niti za dobro naroda.— Rad ovih bezumnika upropastiće. Sigurno je da ću od n j e - ga dobiti tačnije podatke nego od Jevđevića. br. Mihić još čeka u Kninu na odgovor na depešu ko- ju Vam je dostavio. ojačana sa 6 tenkova i 10 domobrana. Napad odbijen. Više o toj borbi vidi dok. gde je bila koncentracijska prostorija za te čet- nike.Br. knj. 35 nastavak III. 22. II. 40 i 62. Kažu da snage na levoj obali iznose 2000 ljudi sastavljenih od užičko-požeške brigade. 1375 od 222: br. Vidi dok. 1374 od 222: br. br.

depešu 763. 115. Ištvan javlja da bi krenuo. 76 Bombardovana je Fočanska brigada. 73 Poručnik Vukasović 74 sa Bje- lašnice javlja: da juče nije napadnut. Naredio sam da se po- biju komunisti u Mostaru. Branko. Sa Kulom prego- varamo da ih prevarimo. Tetkići ne daju. zauzeli delovi 10. I I — Posle akcije dokumentovaću Vam sve svoje izveštaje pošto ste izrazili sumnju. Prema njemu od Konji- ca do Tarčina i Ormanja osam brigade. Taj garnizon su 20. 10. Juče tali- jani bombardovali sa 10 aviona Voju Lukačevića kod Glava- tičeva u mesto komuniste kod Drežnice. Možete biti sigurni da se nisam uplašio komunista. Br. Zadržavam ga na mestu dok nebi nemci što preduzeli. Nemci i Titova organizacija pobegli iz Hercegovine. 1378 od 222: br. U Umoljane dolazili nemci. Zemljaci se sigurno neće prikupiti u potpunosti pre 1. 74 Nenad. Preko Jevđe uložen protest protivu ovih idiota. ali ne v e r u j e m dok su tu komunisti. 248 . 244. br. On odbio. poći drugi i treći ešelon Bajovih ljudi za Mostar. sem ako pokušaju da beže neće mo ih pustiti nekažnjene. 246 22. Ka- ko je teška bila situacija videćete iz izveštaja posle akcije. februara 1943. Naredio sam Pašaliju da bude oprezan. Hugu i Pašaliju i Bernardu na- ređeno potrebno. br. br. rekli da je to njihova zona i tražili da je Vukasović napusti. Da nismo brzo zgrabili teren komunisti bi zauzeli Hercegovinu. i 23. 244 Nastavak. O tome vidi tom IV. Nstv. Bombardovanje je izvršila nemačka vazduhoplovna jedinica iz Sarajeva. dok. depešu br. 75 Vidi dok. Vidi dok. Sta da radim. 76 Od naših jedan mrtav i sedam ranjenih. Bojim se da ne pobegnu u Bosnu kad vide da je ovde čvrsto. Kontakt će mo stalno održavati i juriti ih. ali je sasvim prirodno da sam izrazio svoje nego- dovanje zašto da se dolazi u kritičan položaj bez potrebe. knj.— Dolaskom pojačanja spre- čili smo upad u Hercegovinu. a Jevđu mu ne mogu poslati. 72. 77 Dok ne pristignu sva pojačanja iz- vodiće mo samo lokalne napade. Komunisti u paničnom begstvu prema Drež- nici. Prijatno me iznenadila brzina skupljanja njegovih snaga. hercegovačke NOU brigade. a na zahtev Dobrosava Jevđevića. Hrvati iz Nevesinja i Gacka nude da predaju vlast nama i hranu i municiju. Br. 75 Bez municije ne može krenuti. Sa Bajom sam stupio u vezu preko Martinovića. a za ilegalno nema municije. marta a to je tačno deset dana. K r a j dep. Kap. 74. 77 Reč je o pregovorima sa predstavnicima ustaško-domobranske posade u Fazlagića Kuli. Traži Jevđu. Možda je ovo namerno. ali legalno. ljudi. Martinović javlja: da će 22.situacija teška. 1376 od 222: br. Jevđi sam naredio da ponovo traži odobrenje polaska i Ištvanu da sačeka.

84 Vidi dok. Grupa je tih dana vodila žestoke borbe protiv jedinica 1. On da dođe u s. 83 Da hitno uzme sa desnog otseka 500 ljudi za pojačanje levog. Oslobodilački rat. zauzela 4. Sire o tome vidi dok. dok. Večeras mi stiže Poleksić sa 230 ljudi u s. Odbrana na tim linija- ma imala je privremeni karakter — dobitak u vremenu — do pristi- zanja glavnih snaga (Đurišića i Stanišića). Opširnije o tome vidi tom IV. »a posle da inscenira da su ih komunisti oteli«. nastavak. br.Br. II. 130 i 298. 251). proleterska (crnogorska) brigada. 74. Opširnije o tome vidi dok. Draža Mihailović je. sugerisao komandantu Istaknutog dela Vrhovne komande da tu artiljeriju i minobacače pri- svoji kap. . Povlačenje da ne ide dalje od linije: s. knj. br. (Sastav grupe vidi tom IV. D. februara 1943. br. . br. 10. 74 i 75. februara 1943. 84 Najveća opreza prema nemcima izbegava- jući dodir. 128 i 138. 35). Celebić — Bodilj — L j u b i n j a — Lisina — Borova Glava. P r e n j — Kantar na liniji k. 10. 249 . 248 Nastavak. str. 81 Vojislav Lukačević. Nevesinjske. Avizirao mi dolazak Kasalo- vića sa 1000 ljudi. 2. 10. 80 Jablanicu je 21. 77. 247 22. Sva Titova vojska krenula sa Prozora i sinoć uzela Jablanicu 80 i zarobila 800 talijana. knj. br. Vidi dok. 1379 od 222: br. br. 1886 — Crno- glav gde uhvatiti vezu sa Radulovićem. 82 Na toj liniji branili su se delovi Konjičke. krajiške i 8. 78 Posle žestokih borbi protiv jedinica 3. tom IV. Od Tetkića da uzme bateriju i bacače i plasira ih kod rezervi. zauzela borbena grupa »-Vo- gel«. Jevđa se uzbudio i boji se za Ištvana. 249 Nastavak ILVukasoviću na Bjelašnici da hitno u p u t i Voji 500 ljudi u s. br. . Bjelu. dok. br.— Jevđa jutros javio: jedna kolona nemaca jačine 2500 ljudi zauzela juče Gornji Vakuf™ i nadire ka Prozoru a druga od nemaca i hrvata zauzela Bradi- nu79 i nadire ka Konjicu. fe- bruara 1943. 1. 384. 251. depešu 740). Gornji Vakuf je 22. 23. O sastavu grupe vidi tom IV. knj. Rampini 81 da hitno po- sedne za upornu odbranu sa svima snagama na levoj obali Neretve uz liniju: s. br. 45. Br. 1380 od 222: br. februara 1943. knj. 45. dok. Bjelu. 129. Desna jača. Voja Lukačević (komandant Konjičke grupe). Br. 1381 od 222: br. 83 Radi se o minobacačima i artiljeriji koji su sa italijanskom po- sadom pridodati jedinicama Limsko-sandžačkih četničkih odreda (dok. proleterske brigade kod Ivan Sedla i Raštelice i zauzela ih 21. Komunisti vo- de mnogo ljudi bez oružja i naoružavaju ih od plena.000 pripadnika muslimanske vojnočet- ničke organizacije. banijske brigade. knj. (Vidi dok. Fočan- ske. 19 Reč je o napadu borbene grupe »Anaker« pravcem: Sarajevo — Ivan Sedlo — Konjic — Jablanica. 10. Obzirom na novu situaciju naredio s a m . sarajevske brigade i oko 1. dok. 82 Rezerva u dve grupe kod Bunara i Mene ja sela. br. Radešine — Prisoje — Borje — Gradina i zatvori pravac V.

pazeći da ko- munisti ne izvrše napad na prolazu nemaca za Konjic. 1385 od 222: Nastavak V. 1416 od Ištvana: br. K r a j dep. . 75 22. prati pokrete i sazna namere nemaca i izradi prolaz suvim ili vodom do Makarske za Ištvana. 1384 od 222: br. Na bacačima po šest granata a na četni- ka po 15 metaka. 250 . Č a p l j i n s k a g r u - pa. Ostrožac. Br. Br. 1382 od 222: br. 251 22. Zeljuša. Ivanišević hitno otputovao u Split da od armije traži moj prolazak i municiju. Branko. 252 Nastavak IV.— U poslednjim operacijama svu municiju utrošio. Nastavak. Br. Goran ci — Jastrebimka. 1383 od 222: br. Upozorio sam ih na posledice ako ne dozvole da idemo da branimo svoje kuće u hercegovi- ni. Ako Voja bude prisiljen na povlačenje da Bora izvrši udar u bok i pozadu komunista pravcem P r e n j i s.— Radulović da hitno izbije na liniju: Ovča — Erać — Velika Baba — Glave — La- zine hvatajući vezu sa Vojom. Da- lji rad podesiću prema razvoju situacije. Đujić u Gračacu sa nešto dinarskih četnika pomaže tali- j anima u borbama koje se vode oko Mazina. Pod- gorani — s . Nema mnogo vere da će stvar povoljno svršiti. Tetkići ne d a j u ini municiju.Džepi i da drži Bjelašnicu sa ostatkom snaga. 8 5 Na desnoj obali držati sigurno sadanji mostobran kod Raške Gore sa eventualnim proširenjem do linije Vilenjak — Tonnina Kosa — Dobra Draga — s. Situacija crvenih teška i verovatno je da će po svaku cenu pokušati probijanje od Jablanice prav- cem Bjela — Glavatičevo. privući rezerve i pojačanja pa snažnim napadima pravcima: Bjela — Jablanica i Jasenjani — Jabla- nica baciti komuniste u Neretvu kada će im nemci preseći otstupnieu Rami i Jablanici. Prema nemcima opreza i praćenje pokreta na prostoru Trnovo — Pazarić — Konjic. Br. — Jevđi da se ne uz- buđuje. Rezervu formirati na prostoru s. II. . II. 250 Nastavak III. Komunisti još ne is- poljavaju akciju južno od Mostara i možda su skrenuli od Grude ka Drežnici.— Ištvana obavestio o situaciji i rekao da i on forsira dozvolu pokreta i dobijanje municije. Tražio sam n a j - energičnije i dozvolu da krenem. a po mogućnosti napad do Drež- nice radi olakšanja Voji. 85 U sastavu Capljinske grupe bile su Stolačka i Trebinjska bri- gada. prilika da ih uništimo samo da Voja izdrži do dolaska Kasalovića čiji pokret forsiram. Prigređane — s . Br. — Nastavak Obojici objasnio težnju održati Prenj.

Nemci iz Trnova otišli u Sara- jevo. Sa Vojom uhvatio vezu. Osećam nešto u vazduhu da n a m nemci i ustaše i talijani pripremaju n e k u zamku. 87 O borbenom rasporedu i zadacima jedinica pod komandom m a - jora Radulovića vidi dok.— . ka Neretvi. 44 i 75. 255 22. Komunista oko 100 mrtvih i 12 zarobljenih. ali gladni i zamorni. 1424 od 222: br. Ako ne uspe da stvar urede odavde poslaću ga gore. Neophodno je potrebno da Jev- đević dođe na jedan dan da ovo svrši. Baćović. 254 22. komunisti danas nisu napadali. Pošto je Jablanica već bila zauzeta. koji može da nastupi. br. Vidi dok. Muse i Vukasovića. Kod Raške Gore mostobran na desnoj obali.— Nastavak. Ištvan javlja: o pokretu nemaca ka Glamoču i usta- ša ka Gračacu i Kninu. II. Jev- đa javlja: današnjim izviđanjem iz vazduha utvrđeno da ko- munisti kreću od Ljubinje pl. br. Talijani me drže a i meštani ih u tome pomažu. br. Svi su izgledi da nemci žele da zaposednu celu J a - dransku obalu i neverujem da će ih talijani zadržati pored sve 86 Lukačević je učestvovao u borbama za odbranu Konjica. 1417 od Ištvana: br. 23. odustao je od dejstva u tom pravcu. Po- navljam Jevđević hitno da dođe. Do sada sa naše strane 3 mrtva i 30 ranjenih. — Sa desnog krila dobio sam izveštaj od Voje. 75. Voja verovatno danas pošao ka Jablanici. 88 Traži pare za pod- mićivanje talijana. II. 1425 od 222: br. a muslimane tera na položaj. I m a j u dve baterije. Molim Vaše nare- đenje kako da postupim u ovom slučaju. Ka- kva je situacija. februara: Br. Radulović stigao na položaj i radi po naređenjima. Jevđa rekao talijanima da će mo napasti nemce ako pređu na levu obalu Neretve. 251 . . 86 Musa u Odžacima dočekuje naše i ispraća ih. Boji se klopke i zapomaže da mu po- šaljem Jevđevića. Siže: stanje uglavnom stabilizovano. koja se izgleda još drži. 88 Vidi dok. Ne- mački m a j o r u Mostaru dao garanciju da neće nemci ići van puta i da je pokret privremen. Talijani su mi saopštili da nemci kreću u pravcu Glamoča.Br. 76 22. 46. pa je pristupio pripremi jedinica za predstojeća dejstva. Nastavak dep. Njemu i Hugu dao sam direktive za rad za čišćenje Istočne i Zapadne Bosne od ko- munista. Dobro su naoružani. 8 7 Do podne naši poseli liniju: Planinica — Bukovo Brdo — Dolovi — s. Pašali otišao ka Sekovićima. Ravne — Mandić. Da li su došli cmogorci. II. Br.

— Ni reči o njihovom i Vojinom položaju. Raspored snaga iz- vršiću da budemo u stanju dočekati i tući komuniste pa even- tualno i okupatore. februara 1943. Vidi dok. kako bi što pre stigli i udarili komuniste u leđa. 1454 od 222: br. Nema snage za napad na Drežnicu. Talijani traže da se Bajove t r u p e upotrebe desnom obalom. i drže ih u Mostaru. II. depešu 249. reg. Tražio sam hitno detaljne podatke. 1452 od Ištvana: br. br. k. a konjičke su talijani razoružali. Naredio sam svima budno pra- ćenje pokreta i namere nemaca i hrvata. U Splitu ostajem jedan dan. 90 Voja izgubio Ljubinju planinu. por.— P u t koji ste n a m odredili na Makarsku obzirom na situaciju najbolje nam konvenira. Uglavnom gužva se sprema. Odmah po prijemu depeše tražio sam od italijanskog đenerala odobrenje za p u t Solin — Makarska — Vrgorac — Ljubuški — Mostar suvim. 75. a vesti od Voje do mene putu- ju 24 časa. Ko- munisti zauzeli Jablanicu i u n j o j 6 brskih topova. 31/1. Zabrđu. Br. br. a do Solina željeznicom.) 252 . o.— Br. ali ih ne dobijam. Jutros u 9 časova Radulović izvestio: Jevđa ura- dio da nemci ne prelaze na levu obalu Neretve. februara 1943.— Situacija danas nejasna jer me vrlo nakaradno izveštavaju. a mi moramo sve proveravati i cilj postići a snage sačuvati. U podne Jevđa javio da su komunisti u 11 časova napali Konjic. 89 Molim da Jevđević hitno preduzme potrebno u ovom pravcu. Drži položaj Planinica — Dolovi — Man- dić. 24 februar 1943 god.— Br. Nećemo dozvoliti da nas razoružaju. armijski korpus. 93 Reč je o napadu na Konjic 19/20. gde se žali da su muslimani posle prvih pušaka pobegli. Ca. 91 Napad na Konjic je otpočeo 22/23.ljubomorno čuvane svoje zone. K r a j dep. br. 1453 od 222: br. Prva tri Bajova ešelona došla. 83 23. 92 Od Voje sam dobio pismo od 21. 92 Odnosi se na Zetski četnički odred pod komandom pukovnika Baja Stanišića. Baćović. Đeneral mi je sa- opštio da mi on ne može dati dozvolu za put. februara 1943. 256 23. 257 Nastavak.m. 202. Vukčević otstupio ka s. Vidi dok. 91 Nastavlja se. 93 Jevđević javio da komunisti 89 Odnosi se na italijanski 18. Kre- tanje nemaca u pravcu Glamoča i Livna potvrdio mi je ovde italijanski đeneral. II. (Arhiv VII. 90 Sporazum Jevđevića sa Nemcima sačinjen je 23. zbog čega sutra p u t u j e m za Split. Tad je italijan- ska posada u Konjicu razoružala 50 pripadnika muslimanske vojnočet- ničke organizacije (milicije). pre bi svi izginuli. 46. da bih govorio lično sa komandantom kor- pusa.

Imam utisak da su komunisti ba- cili glavne snage na Voju u težnji da prodru u dolinu Neretve između P r e n j a i Bjelašnice. 96 Borbe kod G. Nastavak. onda ćemo im prirediti uništenje u džepu Neretve. 95 »asobar« nejasno. Nastaviće Br. knj. Ištvan kuka da se vrati i javlja da it ali j ani vrše evakuaciju Srba iz zone Otočac — Knin. 253 . . Nastavlja se.— Tako ćemo s i g u m o uspeti. Kriza je do pristizanja Kasalovića. 75. naredio sam: Voji preko Jevđe i kuriri- ma. Na osnovu ova- ko nejasne situacije. i D. nemci i hrvati iščistiti hrvatsku i Mostar od komunista i nas. Da sa desnog krila uzme 500 ljudi i iz Konjica izvuče h r a n u i municiju. Šta kažete na ovo. U 21 čas javio Jevđa o borbi kod Planini ce kod Mostara. 144). 1457 od 222: br. tom IV. br. Raduloviću da neda trupe za desnu obalu. 259 23. Tako je u originalu depeše. a le- vo i pozadi su ugroženi od nemaca. Zato nestrpljivo očekujem izveštaj od Voje. 1456 od 222: br. Bran- ko. II. da po svaku cenu održi u svojim r u k a m a ovu liniju: Bje- lašnica — a s o b a r ® 5 do dolaska Kasalovića Bojovića i Ru- žica. j e r nisu uspeli kod Drežnice. Sovjetska vlada danas objavila da je našoj vladi poslala notu da svaki napad na naše komuni- ste smatra aktom neprijateljstva. . Bjele vodile su se protiv jedinica 10. jer su mu pojačanja avizirana. Dobio sam vest da Vesković sutra u noć stiže ovde. Br. br. 94 Za Voju talijani tvrde da iz Bjele posmatra napad na Konjic. ali je za nas od ogromne važnosti da Voja održi navedene polo- žaje. a jed- na kod Imotskog. dok. dok. j e r su naši trockisti njezina vojska. 131. knj. proleterske brigade. Kraj. 258 23..— Od svih traženi detaljni podatci o situaciji. Bijelu. Sire o to- me vidi dok. depešu 253. . II. 1455 od 222: br.imaju tri divizije. 260 23. Da brani sadanji položaj i pošalje noćas 300 ljudi pravcem Ledenica — Prevo- rac — Dolovi — Taraš za hvatanje veze sa Vojom i udar u bok komunista pri njihovom napadu na D. Vidi dok. Br. februara 1943. br. a položaji jaki. II. i obećao da ć e . dve na prostoru Prozor — Drežnica. Nastavak. Hrvatski ministar Vrančić dolazio danas u Mostar. Za slučaj pada Konjica predvideo sam bacanje iz vazduha. Ako Voja zadrži navedenu liniju. ali će to teško ići za veliku vojsku. 10. Lukačević je tog dana branio liniju: Bjelašnica — Konjic — Ostrožac — Prenj. Nadam se da će Voja izdr- žati. 96 Nastaviće se. Prema instrukciji komandanta Istaknutog dela Vrhovne komande od 23. zbog Konjica i hrane i municije u njemu. koji mi sutra do podne stižu u selo Borke. . 10. Ja produžavam posao.— 94 Borba je vođena protiv delova 2. br. 45. herce- govačke NOU brigade (tom IV.

ne kaže gde. Pitao sam Pašali ja za borbu između Zvornika i Vlasenice. Nastavak Br. i G.. Naređeno demantovanje.. i 27. promenila pravac ka Os- trošcu i Konjicu. Bjelu koju sad drži Voja. februara. Porušio prugu i most. Ružić i I r i ć 9 7 sa 1300 ljudi. Odlazi na jedan dan u Split da stvar uredi. Jevđu ne mogu poslati a izgleda neće biti potrebno po- što će ga i ovako pustiti. . 1486 od 222: br. Bili su zauzeli i s. 1484 od 222: br.. Detaljnije su- tra. javi ću. 25. Bojović. 264 nastavak v e r u j e se da teže za pose- danje celog obalnog pojasa. Danas su mi stigli Kasalović. Molim da skrenete pažnju tele- grafisti da p r e d a j u depeše po redu j e r dobij am sve izmešane sa po dva dana razlike. dalmatinsku diviziju. Početak napada kada se snage prikupe. Tako sam sad tek miran za desno krilo. Napad na Šekoviće izvršiće 26. Ištvan javlja da se odlu- čio da ide suvim pravcem: Solin — Makarska — Vrgorac — Ljubuški — Mostar. Naredio sam sve da ne bude iznenađenje ni sa koje strane. Pašali bio 4 dana na putu radi ru- šenja pruge Brod — Sarajevo. Nadam se da će mo komuniste strašno kazniti. Daske letele 700 metara. 254 . Danas sam izradio ide- ju za napad za uništenje komunista u džepu Neretve sa tiri kolone. Sad dobih od njega izveštaj od juče u kome kaže da je vodio borbu 16 sati neprekidno i dva puta povratio Konjic. Vakufa. Na levom krilu nisu napa- dali. Vesković treba da stigne ovde.. 1485 od 222: br. Jevđa javlja: da jedna divizija crvenih nastupa od Po- sušja ka Kočerinu i Mostaru. Izgleda da je kolona od Ivana zbog pojave ne- maca. 262 nastavak. 161 24. nastavak. Talijani žele da spreče dolazak nemaca u Hercegovinu i rekli su Jevđi da nemci neće ići dalje od Rame. Br.— Komunisti napadaju juče i danas Voju. Ako mi dotle izbijemo u dolinu Drežnice čime žele i nas da navedu na napad. Voja u Konjicu razgovarao sa njemačkim komandan- tom i ovaj mu rekao da idu za Mostar i ovi iz Konjica i oni iz G. j e r su izgleda rešili po svaku cenu da g u r a j u između P r e n j a i Bjelašnice. II. jer se boje Mostaru. Priznao je da su imali velike gubitke od komu- nista na Ivanu. Neznam da li će se tetkići odu- 57 Bogoljub. D. 98 Tacine su vesti o nemačkim ko- lonama. O pokretima nemaca i ustaša nastavak. Br. 58 Odnosi se na 9. . komandant Pljevaljske brigade. 263 nastavak. 1481 od 222: br. . Kaže da Sarajevo priča o našem i komunističkom sporazu- mu.

preti. ako Vi odobrite.000. Za komuniste prema Ivanu javio sam što znam. Jevđa javio da je po- litička situacija teška zbog borbe tali jana i nemaca za primorje kao i naša situacija pojavom komunista. Nije sigurno da ih je bilo osam brigada. Pokret počinje vozom ka Splitu 26. Bolje je da ga pošalje meni iz više razloga. Sve novosti javi ću. ali se cela snaga prema n a m a ceni na 10—12. Obezbedio sam mu municiju i h r a n u za šest dana i stalnu saradnju avi- jacije. Uspeo sam da legalizujem pokret pravcem preko Imotskog i Širokog Brijega za Drežnicu ili Mostar. Zatražio sam i dobio 400 pari cipela za bose vojnike. Br. 37 nastavak. 255 . Branko. Od tetkića su zahtevali da se naši prebace morem i Supersloda je jednim telegramom odbila molbu Baćovića. 37 24. Ra- zlozi odbijanja su bojazan od pokolja hrvata i sukoba sa nem- cima. 1492 od Maria: br. 1493 od Maria: br.— Nemci i hrvati sprečili po- kret hercegovaca preko I i v n a j e r oni n a p a d a j u na Livno i Glamoč. N s t v . Istupio sam oštro kod generala Spiga i pripretio preki- dom kolaboracije ako ne dozvole pokret suvim našta je Su- persloda popustila. Ne- poznato mi je šta ste ponovo naredili j e r sam se razmimoišao vozovima sa Baćovićem koji je danas otputovao za Split. II. Ja mislim između 6—8. Šta je sa dolaskom Perhineka. Br. major. Ivanišević.000 ljudi.— Od Širokog Brijega mo- žete narediti pokret Baćoviću bez obzira na tetkiće. 99 Savo. ako im ne dođu pojačanja koja su već na putu. Valjda ga sada Pavle može dati kad mu je došao Vukadinović 99 .o. .m. Mo- lim odgovorite najhitnije.

u januaru i februaru 1943. ćirilicom) u Arhivu VII. 51 i 62. br. 8 Da bi to sprečili odlučio sam da komuniste u Sekovićima likvidiramo 9 u tom cilju. 48. 176. 7 Reč je o borbama hercegovačkih četnika protiv jedinica 2. k. Obzirom na to da ove komuniste gone na- še snage iz Zapadne Bosne i Dalmacije kao i da će prikupljene snage u Hercegovini preduzeti napad to će komunisti biti po- tučeni i morati negde da begaju pa bi mogli i doći i kod nas. 9/5 (BH-V-2976). 256 . 8 i 9 Odnosi se na jedinice 6. mes. Detaljnije o tome vidi dok. br. KOMANDANTIMA BRIGADA ZA NAPAD NA ŠESTU ISTOCNOBOSANSKU BRIGADU U PRE- DELU ŠEKOVICA1 STAB 4302 Str. 8. 3 Brojka dopisana zelenim mastilom. 5 komunisti su uspeli da zauzmu Konjic 6 i dođu blizu Mostara. BR. 140 24 februar 1943 god. Naše snage na brzu ruku prikupljene zaustavile su ih. knj. br. 11. Ravni. Dalmaciji 4 i Cajničkom srezu. 9. Zaplenjen je 1 bacač. U tom slučaju mi bi bili u nezgodnoj situaciji usled komunis- tičkih snaga u Sekovićima. Br. br. 4 O borbama četnika protiv jedinica NOV i PO Jugoslavije u Dal- maciji i Lici. istočnobosanske NOU brigade. kod Drežnice do noge potukle. čije su glavne snage potučene i rasturene u Zapadnoj Bosni i Dalmaciji begaju na sve strane i to jedna grupa između reke Bosne. 28 i 34.— 1 Original (pisan na mašini. FEBRUARA 1943. Vrbasa na sever ka Slavoniji. 48. Vidi dok. objašnjenje 69. a odnosi se na 1. 28. 6 O borbama kod Konjica vidi dok. a naše snage ponovo su zauzele Konjic. 2 Stab Romanijskog korpusa. vidi dok. 43 NAREĐENJE KOMANDANTA ROMANIJSKOG KORPUSA OD 24. a na dan 21 ov. Bri- gada je 2. sarajevsku brigadu. 48. 140. br. marta 1943. Pov. Kako su naše snage bile zauzete operacijama u Zapadnoj Bosni. 7 tako da komunisti begaju u paničnom strahu. br. pro- leterske brigade kod s. 24. nekoliko desetina pušaka i drugo.g. Opširnije o toj borbi vidi tom IV. dok. o. odbila napad četnika Romanijskog korpusa na Birač. 13. Ča. a druga jača prema Hercegovini. Četnici su od ukupno 2000 ljudi imali gubitke od 50 mrtvih. reg. 4. s Akcije četnika u srezu čajničkom izvođene su u januaru i febru- aru 1943. POLOŽAJ Hitno KOMANDANTU 4573 Komunisti.

13 Milorad M o m č i l o v i ć . 8) — Trebevićki bataljon odmah po prijemu ovog nare- đenja krenuće za selo Medojeviće gde će dobiti dalja nare- đenja.13 10 B r o j č a n a o z n a k a za Rogatičku brigadu. do mraka najdalje da budu u Malom Polju u selima: Stogule—Trešnjevac—Rulići—Na- randžići sa štabom u Narandlićima. 11) — Svim Komandantima skrećem pažnju na hitnost i važnost izvršenja prednjeg naređenja jer ono može biti sudbo- nosno. mes. Za neizvršenje stavljaju se krivci pred preki ratni vojni sud. o.M. mes. do mraka prikupiti u Malom Polju u selima: Blagovići—Nerići— Podbukvik—Podigrišta—Milan Planina sa štabom u Podbu- kviku. 43g ' M. Komandant D R A Ž A N A S VODI KA V E L I Č I N I I SLOBODI. mes. o. 4) — 457 Brigada ima se do 25 ov. a o daljem pokretu potčinjene jedinice biće obaveštene.g. S VEROM U B O G A ZA K R A L J A I O T A D Ž B I N U . u veče na Poratku gde i izveštaje slati. gde će dobiti dalja nare- đenja. o. 7) — Dalji pokret 457 i 625 Brigade biće prema Rečica- ma i Žeravicama. 3) — 444 Brigada 11 ima se najdalje 26 ov. 2 . 5) — 625 Brigada 12 ima se do 25 ov. gde će dobiti naređenje za dalji pokret. tom XIV. 2) — 483 Brigada 10 (sa najvećim mogućnim brojem ljud- stva) ima na dan 26 ov. o. 9) — Svi Komandanti će potvrditi prijem ovog naređe- nja i izvestiti kad preduzimaju pokret i kada će biti na odre- đenim mestima. kapetan. 10) — Štab Korpusa biće 25 ov. do mraka prikupiti u selima Gajine—Dugandžići sa štabom u Gajinama. 12 B r o j č a n a oznaka za K l a d a n j s k u brigadu. mes. 11 V e r o v a t n o se odnosi na V l a s e n i č k u brigadu. jer od brzine iz- vođenja ove akcije zavisi da li će mo se održati ili ne. uveče pri- kupiti u selima: Jabuka—Brdo—Sarenovo Polje—Podgaj— Žunovi—Medojevići sa štabom u Podgaju gde će dobiti dalja naređenja.g. U sastav ove brigade ulazi i Vareški bataljon koga će Koman- dant 620 odmah po prijemu ovoga naređenja uputiti Koman- dantu 625 Brigade. 17 Zbornik. 6) — Sve jedinice prilikom polaska poneće suvu hranu za tri dana. NAREĐUJEM: 1) Sve jedinice koje se pomin ju u ovom naređenju pri- kupiće sve raspoložive vojnike za ovu akciju. mes. knj.g.g.

pored pušaka. reg. 1943 g. Od opreme Talijanske vlasti obećale su izdati na svakog četnika: par cipela. k. II. Novoformirane jedinice ni za polovinu brojnog stanja ne- m a j u naoružanja. 133. Od naoružanja potrebno bi bilo izdejstvo- vati odobrenje. reg. 2 Formiranje je usledilo nakon odlaska bataljona Zetskog četničkog odreda u borbu protiv jedinica NOVJ u dolini r. 53. br. a štabske čete 90 čet- nika. Ovo važi i za štabsku četu. Todor Pajović 1 Original (pisan na mašini. po 2 teška mitraljeza i po 2 bacača. br. na teri- toriji odreda su se trebala formirati 4 nova bataljona. 2 ćebeta i 1 šatorsko krilo. o odlasku bataljona u borbu u dolinu r. M. Oštrog Koncept GLAVNOJ NACIONALNOJ KOMANDI CETINJE.— Za formiranje novih četničkih bataljona 2 na teritoriji ovog odreda kao i štabske čete. 43 MOLBA ŠTABA ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 24. po 1 par veša. koja će ostati na toj teritoriji do povratka Zetskog četničkog odreda (Arhiv VII. UPUĆENA GLAVNOJ NACIONALNOJ KOMANDI DA ZA FORMIRANJE NOVIH ČETNIČKIH BA- TALJONA OBEZBEDI NAORUŽANJE OD ITALIJANA 1 STAB ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA Pov. Neretve. 70. Neretve. FEBRUARA 1943. Prema naredbi komandanta Zetskog četničkog odreda od 21. fe- bruara 1943. 48. 75 i 140. još i n a j m a n j e 8—10 puškomi- traljeza na bataljon. Br. Molim ovo smatrati kao vrlo hitno. ZASTUPA KOMANDANTA ppukovnik. 258 . O tome vidi dok. da se dodeli obe- ćana sprema i naoružanje. BR. 538 24. 74. 11/6: pomenuta naredba). Uz dodeljeno naoružanje obećana je i odgovarajuća šarža municije i bombi. Ča. ćirilicom) u Arhivu VII. k. Formacija bataljona je 350 četnika. br. Ča. neophodno je potrebno što prije iz- dejstvovati odobrenje od Italijanskih vlasti. 15/6 (CG-V-326). 133.

FEBRUARA 1943. Evo ih: 1. g. Ča. II Pod sutrašnjim danom povlačim se iz redova četnika iz razloga iznetih u tč. POTČINJENIM STAREŠINAMA O NJEGO- VOM POVLAČENJU ZBOG LOSlH ODNOSA MEĐU VOJ- NO-POLITIČKIM RUKOVODIOCIMA U LICI1 Na ličnost NAREDBA Br 110. III Poznat je primer bolesne ambicije iz austrijske vojske kada je jedan slušalac Ratne akademije deveti u rangu.— Radmilo Grđić. poku- šao da o t r u j e osam svojih drugova koji su bili ispred njega kako bi on bio prvi. BR. 2 Sada: Opatija. 1 Original (pisan na mašini. 19/4 (BH-V-312). Na svakome je. Mi imamo Vuka Brankovića ali imamo i drugih sličnih njemu koji su m a n j e poznati i zato hoću da prikažem nekoliko osoba iz naših redova koji bez obzira u kakovim se prilikama nalazimo liče na iznete primere. Isto tako n j e m u treba da dostave i izveštaje o stanju kod n j i h kao i svoje mišljenje o daljem radu. I Ova se Naredba dostavlja malom broju starešina na lič- nost a njihova je stvar kako će je i kome saopštiti i kako iz- vršiti. II. Original je pri dnu delom oštećen. 152. u Kninu. reg. po zanimanju novinar i neki činov- nik u savezu Sokola. 1T 259 . k. 2 Došao prošle god. da po svome slobodnome rasuđivanju proceni moralnu stranu takovih pos- tupaka i da ih osudi ili da se sa njima solidariše. III a dužnost komandanta predajem ko- mandantu Dinarske oblasti vojvodi Momčilu Đujiću kome treba da se putem kurira jave za naređenja lica koja prime ovu naredbu. 43. br. 51 OBAVEŠTENJE KOMANDANTA LIČKE OBLASTI OD 24. ćirilicom) u Arhivu VII. sada živi u Abaciji. Komandantima Ličke oblasti za 24. Ovo se desilo u miru pa je to u svima vojskama uzeto kao jedan žalostan primer.

da će se videti kada se vrati Grđić sa puta jer ja nisam ni znao šta je kup- ljeno i pošto i kome je i šta poslato. Ja ovo nisam odobrio nego sam rekao. vršio prikupljanje priloga sa Grđićem i Bjelajcem a čak u dva maha dao nam svega 35. a pošto je doznao da je vojvoda spremio opet para za Ličku oblast. Ovo je sve rađeno u maloj meri jer su i sredstva bila mala. Kada je pokojni vojvoda dolazio na Sušak poklonio mu je i svoj automobil.tamo na lečenje od rana koje je po njegovom iskazu dobio od partizana ili ustaša (sada se međutim čuje da neki ljudi pri- čaju. što je on i učinio.000 lira. Sa njime me je upoznao major Slavko Bjelajac koji se na- lazi u Lici pod imenom Nikola Dekić. Po njegovim pričanjima organizaciju i sve ostalo što je urađeno u Lici učinio je on i major Bjelajac a ja i svi ostali niti smo što radili niti valjamo šta. O n j e m u mi je pričao samo dobre stvari i ja sam ga kao takovog tražio od pok. generalom Roatom o učešću četnika u operacijama za unište- nje narodnooslobodilačkog pokreta na slobodnoj teritoriji u zapadnoj Bosni. vojvode Birčanina da ga odredi za nacionalnog poverenika Ličke oblasti. u početku nas je pomagao davanjem odela i obuće pojedinim starešinama i čet- nicima koji su prolazili preko Sušaka. Zbog toga je određen za blagajnika Ličke oblasti kada smo došli do malo para. Sire o tim razgovorima vidi knj. vršio nabavke za četnike i slao ih na teren. 2. 260 . 4 Kao takav smatran je za dobrog Srbina i ako je bilo glasova da je kajišar.000 lira kao svoj prilog za čet- nike. i 12. 1. Sa n j i m je radio i m a j o r Bjelajac i Spira Jokić. Šta je istina teško je utvrditi a u toliko pre što se on mnogo služi laži. on je bez moga znanja a po nagovoru svoga društva otišao u Split i od 3 Draža Mihailović. U novembru je upućen u Split poslom našim ali on je me- sto da svršava t a j posao na putu intrigirao i spletkario te ga je vojvoda Birčanin razrešio dužnosti. pozivao na ručkove. Prva mu je briga tada bila da traži isplatu za sve ono što je dato četnicima i to je iznosilo ravno 253. U vremenu dok sam ja bio u Plaškom. dok. Zbog ovoga je usput osuo paljbu na pokojnog vojvodu Birčanina a mene je još putem tamo napadao. armije. Oni su se poznavali iz- ranije.— Spiro Jokić veletrgovac sa Sušaka. septembra 1942 .Tom prilikom vodio je razgovore sa komandantom italijanske 2. br. On je pisao nekoliko letaka. 172. 4 i ' Vojvoda Birčanin je boravio u Sušaku 10. Lici i Kordunu. Gore a Čiča3 isto tako. 11. da je on stradao tamo od naših ljudi zbog intriga i rova- renja i da se zato ne sme ni da vrati u Mostar). đeneral Đukanović najurio iz C. prikupljao priloge za četnika od ono malo Srba na Sušaku.

postavio sam ga za moga pomoćnika pa sam ga onda odredio da sa Grđićem i Jokićem radi zajedno na prikupljanju priloga i da utiče na oficire na Sušaku da idu na teren. komandant Gacke zone. On je otišao. 246). Ovaj divni patriota nije nimalo osetio ljubavi ni za svojim rodnim k r a j e m ni za svojim naro- dom a ni vojničke svesti da izvrši naređenje. Moravicama nije ni bio. Naravno jer je na terenu bilo i opasnosti. 6 Odnosi se na Ličku Jesenicu. Naravno stanje u Lici nije bilo ni lako ni neopasno.— lira za sebe lično od 20. t a l i j a n s k e vojne vlasti su mu dozvolile da radi na organizovanju čet- nika. O t i m parama meni nije rekao ni reči. Za ovo je dao i priznanicu na kojoj se obavezuje da će pare pre- dati meni. On je opet počeo 5 Bjelajac je bio u nemačkom zarobljeništvu. 3. Zbog toga sam mu zabranio da ide na Sušak. t. Prošlog leta poslao sam ga na teren da obiđe sve četničke jedinice u Lici i da na p u t u ostane mesec dana davši mu za put i skroman trošak. ali je po povratku u Abaciju pravio svilene košulje od po 300 lira komad. obišao i Otočac.— Treći član ovoga žalosnog društva je major Slavko Bjelajac. br. Plaškom i Srp. Medak i Gračac i vratio se preko Splita posle 14 dana kao bolestan. Kasnije je stiglo naređenje od Ciče preko Vojvode 7 da ide sa 400 četnika u Bosansku Krajinu. kada je doveden iz Nemačke u Rijeku.j. Na ovoga sam čoveka polagao mnogo nade i očekivao da će mnogo da učini za opšte dobro ali sam se grdno prevario j e r je on sve svoje sposobnosti upotrebio na intrige. od aprila do oktobra 1941. a zatim u Lici (AVII. k. Ostao je u Abaciji dugo vremena ne radeći ništa i da bi ga odobrovoljio za rad. U Jaseni- cama. Jednog dana su me molili Sušačani da njega više ne šaljem među njih jer je nepogodan zbog svog ophođenja. koji je dajduže vremena os- tao u pozadini. Ja nisam više vidio ni njega ni pare. 1/1. No ipak nije zaboravio da kao pomoćnik moj uzme 5000. 6 Gomirju.vojvode na prevaru u moje ime primio pola milijona lira. Evo toga divnoga čoveka Izišao je iz ropstva tek onda kada mu je žena došla na Rijeku a dotle je imao nameru da sedi u žici i da otuda radi za četnike. najpre u Sušaku. 5 Kada je izašao napolje nije hteo da ide na teren jer je bio bolestan.000 lira koje je bio poslao Ličkim odredima vojvoda Birčanin. 2(31 . svoj rodni k r a j i da tamo organizuje narod i četnike. spletke i prljave stvari. On je radio tačno onako kao da je pri- mao uputstva od ustaša ili od partizana. u italijansko zarobljeništvo. Sa pravom se može reći da je to najveći petokolonaš i izdajnik u četničkim redovima. reg. da naše redove os- labi i razbije jedinstvo.

Grđić i Jokić. njegovo mno- go liči na Hrvate. Kada je kapetan Šoškić morao da ide u C. Kod izolovanih grupa četnika bilo je i teško i opasno ići ali na dogovore za intrige sa Grđićem nije bilo opasno. Prilikom susreta sa n j i m stalno je govorio da je stanje kod njega dobro i da ja samo gledam da mu što više oružja doturim a ostalo će on svršavati. Tako je bilo i sa oficirima pa je Plaški ostao do jesenas bez valjanih oficira a onda je poslao 262 . Kada je pošao na teren nije pošao pod svojim pravim ime- nom nego je uzeo ime Nikola Dekić pošto kaže. Njemu. Ja sam garantovao ži- votom za njega i oni su ga ostavili na miru. Na ovo nisam obraćao pažnju jer sam vidio da je to obična zavidljivost i smatrao sam da će to proći čim i on bude imao uspeha. On. Na terenu je primio najjaču grupu četnika koju je stvorio kapetan Šoškić sa ostalim starešinama uz strahovite teškoće. Na ovo nisam obraćao pažnju jer sam video šta je uradio Šoškić i ostali a tek se je imalo da vidi šta će on da uradi. Za- to sam ja trčao čas na jednu čas na drugu stranu da poprav- ljam gde se je što imalo i moglo popraviti. Ja sam mu verovao i slao sve što sam mogao pa sam preko njega slao i za druge odrede ali je on to sve zadržavao za sebe. Smetala mu je njegova slava i uspeh. Ja sam mislio hvala Bogu i ovaj ipak jedan put došao k sebi i sada ćemo imati od njega ko- risti. kao mome pomoćniku potčinio sam sve snage ali se on iz zone Otočac nije makao i ako je dosta često išao na Sušak. Taj plan je bio gotov još u novembu pre Grđićevog puta u Split. Ciča ga je zbog ovoga hteo da liši čina ali je pokojni vojvoda i na moje pred- loge otklonio to. Kada je bilo sve ugovoreno za p u t on je opet iza mojih leđa pokušao da kod Talijana minira t a j njegov odlazak izgo- varajući se opet na bolest. njegovog rada i njegovog izgle- da pomišljam da nije i on jedan od onih Srba koji su se isčau- rili u poslednjih 20 godina. Zbog ovoga. znali su da ja neću dozvoliti nikakove zloupotrebe ni prijavštine i zato su kovali plan kako da me onemoguće te da mogu vrši jati po miloj volji.da se izgovara na bolest i nije hteo da ide. Ja sam prelazio preko svih ovih njegovih dela i nisam im pridavao značaj jer nisam ni pomislio da bi mogli uraditi ono što su radili. U početku je dobro radio ali nijednu zgodnu priliku nije pro- pustio da se na Šoškića i njegove saradnike ne nabaci blatom. Goru onda za njega nije bilo izlaza nego ići ili na teren ili u logor i on se odlučio ipak da ide na teren. Iza ovoga neko ga je optužio kod Talijanskih vlasti za ne- ke gluposti i oni su hteli da ga zatvore.

Leković. (Arhiv VII. Ogulinu. te mu je verovatno prećutao da je bio i kod Ciče i da je i tamo propao. decembra 1942. Grubor je 23. 7). 11. Izgleda da je on to sve radio sa namerom i tako. br. pa su. Major Bjelajac našao je vremena da ode odmah kod njega i da vidi rezultat intriga. Kada je došlo na red pitanje povlačenja Talijana 9 iz Like dotrčao je sa jednom predstavkom na Sušak potpisanom od nekoliko oficira (verovatno na njegovo navaljivanje) da se Li- ka napusti. Beograd. Oni imaju velike ambicije ali vide. Sada general-potpukovnik u penziji. kod Plaškog. 10 On sam nije tu predstavku potpisao i ako ju je doneo. onda bi italijanske trupe mogle napustiti zonu Otočac. Glavna sadržina toga dokumenta odnosi se na stanje četničkog pokreta u Lici. komandant četničkog bataljona u Plavča Dra- gi. Za ovo [vreme sa nekom grupom četnika vratio se]11 natrag Grđić. 1965. Četnici su osetili da se u tim krajevima sami. O tome vidi: M. četnici će biti prinuđeni da zonu napuste. da je pošteni put za njihovo ostvarivanje i težak i dugačak i da nema izgleda da će uspeti. za v r e m e boravka italijanskih trupa na tom području. U protivnom. knj. Ca. k. Ali izgleda da je i onaj kao i Bjelajac.tamo Gru bora 2 i ako sam mu ja bio naredio da Gruboru dade neki sporedan posao jer nije za ozbiljniji ni sposoban. U dokumentu se predočava u kakvu će situaciju doći četnici povlačenjem italijanskih trupa iz četničke zone Otočac. 159. ode- ća i oprema za sve četnike. Otoku a poslednji mesec u Plaškom. čas u Medku čas u Gomirju. Sa njom nije ni došao kod mene nego je pre otišao kod Jevđevića koji se tamo tada nalazio. da se tim trupama obezbedi municija za četvoromesečnu borbu. Taj deo doku- menta je oštećen i tekst nečitljiv. Poslednja tri meseca skoro celo vreme sam proveo na pu- tu. Onda su se počeli bacati drvljem i kamenjem na vojvodu Birčanina jer je on kriv što su im propali planovi. br. Kad se ispune navedeni uslovi.) 11 Rečenica je napisana zelenim mastilom. obuća. verovatno s kraja 1942. da samo kod njega bude dobro a drugima kako Bog dade. te su primenili one iste metode koje su političari u J u - goslaviji upotrebljavali. Ja sam ovo odbio a sada ispada da nikada o tome nije ni mislio. ćirilicom. 10—15. a hrana za dva meseca. poručnik. ličke divizije. pored ostalog. uka- zali na sledeće: »Po odlasku Italijana s v e stanovništvo odlazi automatski u parti- zane«. reg. 46/2. Uspeh je lak jer se ima posla većinom ! Nikola. bez italijanskih trupa ne mogu održati. str. Predloženo je da se na zonu Otočac dovede najmanje 4000— —5000 četnika iz Crne Gore i Hercegovine. 203 . napustio četničke redove i sa grupom četnika prišao narodnooslobodilačkom pokretu (tom V. U toku rata je bio komandant 35. dok. Ofanziva proleterskih brigada u leto 1942. (Dalje: Ofanziva proleterskih brigada) Vojnoistorijski institut. 10 Reč je o predstavci bez datuma. ' Rsč je o napuštanju II i III zone i povlačenju italijanskih oku- pacionih jedinica sa toga područja.

a Bjelajca za voj- ničkog vođu. 25. nametnuti se i Ciči. Naravna stvar da je ceo ovaj posao čitav niz drugih pri- prema. koji inače nije mnogo i u detalje obavešten o sfvarima. a vojnog Bjelajca. Sve ovo moralo se raditi tajno i zato im je došla kao poručena okolnost vreme moga borav- ljenja u Plaškom. ali im to nije bilo dosta. društvo je htelo da ga rehabilituje i na ovaj način: napraviti jedan spisak u kome će starešine četnika izjaviti da oni priznaju za vođu svo- ga političkoga Grđića. Ja otpadam kao neželjena ličnost pošto će oni bolje zastupati interese Like. zašto i njega nebi nasledili i tako se Grđić među 5—6 tipova proglašavao na Sušaku za poltičkog nas- lednika vojvode Birčanina a Bjelajac za vojnog naslednika. a oni će to blagosloviti. 13 Reč je o osnivanju Jugoslovenskog revolucionarnog pokreta (JRP) u Splitu.sa oficirima i sa neukim seljacima. a Ličanima tada reći da su Talijani mene makli. br. 12. da je Bjelajac genije i. Vidi dok. Međutim major Bjelajac kreće se samo u ono nekoliko sela oko Otočca gde nikakove opasnosti nema i na Sušak. U to vreme pada i smrt vojvode Birčanina i misle. 264 . da je on i Bjelajac organi- zovao i naoružao Liku da su od moje strane činjene nevero- vatne greške. Spisak je napravljen i potpisan. Tako je trebala stvar da ide a posle pomoću intriga i tipova kao što su oni. koji nisu posvećeni u fi- nese intriga. Sa tim spiskom otići kod Italijana. Spisak je predat Talijanima sa izjavom da su četničke starešine Like izabrale Grđića za političkog. što je Grđić bio isključen. on je sve svoje vreme i sposobnosti posvetio intriga- ma i tako su njegovi kuriri leteli na sve strane šireći vesti o njegovim uspesima i slavi i o porazima i nedaćama za koje sam ja kriv i stari vojvoda. Trebalo je još štogod učiniti i oni su našli što ima da rade. b) Bjelajac je sa druge strane pokušao da pridobije ofi- cire i druge starešine za sebe. br. ukoliko nebi slučajno gde nastradao. Jednima je davao novac pod vi- 12 Vidi dok. Kako i na koji način. Dali su se na posao punom parom.t. 12 Pozvali su na saradnju i neke Hrvate 13 ali su to oni odbili. I pored toga. koji se nikud ne kreće.d. tako: a) Grđić je na sve strane kako za vreme puta tako i po- sle njega širio na sve strane vesti. Mesto da se je posvetio svome poslu i onome jadnom narodu. to znaju oni koji su ga potpi- sali. Za vreme moga boravljenja u Plaškom i posle. major Bje- lajac i kom [pani ja] razvili su najveću aktivnost na sve strane rovareći protiv mene i kod pok. vojvode.

a četnici idu bosi. 16 Jovan. nabavke za četnike. 159 i 167). 262 . napali su na oslobodioce Saborskog. divizije na Ličku Jesenicu. U isto vreme t a j Bjelajac i njegovo društvo beži iz Vrhovina u Otočac pod okrilje ustaša jer se boji svojih četnika i priređuje terevenke sa ustašama u Otoč- cu i što je još najžalosnije za te iste pare koje su bile name- njene srpskoj sirotinji. Bjelajac je pokrovi- telj toga jer ima udeo od toga. kao dosadanji komandant preko čijih r u k u ide sav novac. br. U toku 10. Jedne je panjkao kod Talijana i to one koji imaju najviše ugleda i upli- va na četnike i koji bi mu smetali u njegovom nepoštenom ra- du. Sirio vesti o mojoj krivici za neuspehe i vesti o svojoj sla- vi. Svojoj je prijateljici kupio pelc kaput za nekoliko desetina hiljada kuna. 15 Sada Titova Korenica. Ja.d. delovi jedinica 8. Kapetan Dabović 16 za ovo vreme pomagao je ovo društvo punom parom i vodio trgovinu na veliko. kada sam poslednji put bio u Vrhovinama da što pre izdejstvujem 1500 pušaka za naoružanje Koreniča- na. namirnice i drugo. divizije zauzele su ustaško-domobransko upo- rište Saborski. da je Bjelajac zbog moga neus- peha kod Jasenice 14 zauzeo i spalio Saborski do samog temelja. vina i ostalog.t. Napad je odbijen i u gonjenju četnika. Cilj im je bio da se što pre vratim iz Like jer su znali da ću doznati za te sve prljavštine i da će morati snositi posle- dice.dom obaveštajne službe a drugima nije davao ništa. a potpukovnik Mihić je bio ta] koji je to sprečavao i zato je on danas po njihovim rečima par- tizan. divizije zauzeli su u toku noći 10/11. Mene su molili. Petog januara 1943. 23. ali to nji- ma jludi poklanjaju. Porodica Bjelajac živi u pensionu kao da je mir i kao da je na letovanju. januara Ličku Jesenicu (tom V. kafu. da je u Korenicu 15 ušao pobjedonosno i. tako ovde u Kninu znaju. Novac koga su dočepali a koji je bio namenjen za potpore sirotinji. tri četnička bataljona iz Ličke Jesenice (oko 500 ljudi). dok. Cak i ovde u Kninu čuje se kako Dabovićevi poverenici prodaju cokule. Međutim. Videli su da će njihova lopovska posla biti otkrivena i zato H Reč je o napadu jedinica 8. pot- pore četničkim porodicama. Lički Poglavnik i. knj. januara 1943. četničkim udovicama i sirotinji troše i rasipaju za svoje potrebe i za potkupljivanje onih ljudi koji će se bacati blatom na mene a njih pomagati. 11. Slično je i sa porodicom Grđić. ja sam verujući da zbilja imaju ljude koje tre- ba naoružati požurio da gledam da dođem do potrebnog oruž- ja.t. nosim pozajmljeno odelo i zimski kaput ili odelo napravljeno od ćebeta. ona ima svega: kafe. Ovo sve ne- bi bilo moguće da je kontrola.d. jedinice 8.

a to je. Ima samo jedna stvar koju je možda Grđić prećutao svo- me društvu. Major Bjelajac koji je u Liku otišao da nebi morao ići u aps a kome se tačno ne zna ni poreklo ni odakle je. u nekoj vrsti kuć- nog pritvora sve do kapitulacije Italije. 18 Ppukovnik Mihić" 17 Vidi dok. koji sam počeo ovaj posao u Lici i vršio časno i poš- teno povlačim se iz redova četnika i od danas do Cičinog re- šenja n e m a m nikakve veze niti sa četnicima u Lici niti sa njihovim starešinama. i Jovan Dabović iz Boke Kotorske. Mihić je ostao u Opatiji.su se odmah pokupili Bjelajac i Dabović na Sušak ostavljajući i Korenicu i Koreničane. Ovako su ispali spasitelji i zastupnici Ličana: Radmilo Grđić koji nikad u Lici n i j e ni bio. izjavili da su ih ti starešine izabrali za svoje predstavnike i to: Grđića kao političkog a Bjelajca kao vojničkog. da je on Grđić od srtane Ciče isključen iz naših redova. Oni su na osnovu spiska koga su navodno potpisali svi starešine četnika u Lici. br. Od njih zavisi da li će Lički četnici obrazovati neku drugu grupu četnika »Bjelajčevih« ili će te izrode proterati iz svoje sredine i ostati sa ostalom braćom. reč imaju oni koji su dali potpise Bjelajcu i koji su se zakleli. kada je pobegao u Svajcarsku. Ne samo da su ocrnili mene nego i mnoge druge ljude koji se u Lici bore i rade pošteno a koji im smeta- ju i to baš one koji i m a j u mnogo zasluga a koji su na radu odavno. nego da se svima mogućim blatima i lažima bace na mene kod Talijanskih vlasti. 18 i " Iliju Mihića su italijanske vojne vlasti smenile sa položaja četničkog komandanta u Lici u proleće 1943. a na njegovo mesto posta- vile majora Slavka Bjelajca. 266 . Čiči je poslat izveštaj o ovome svemu i treba očekivati njegovo rešenje. ali ne da traže oružje ili što drugo. 6 i 7. 17 Dotle. Ja. pre nego se smilovao Bjelajac da ode u Liku ili je ta- mo došao Dabović. Talijani su ovo prihvatili jer vide da će im ovo društvo vršiti sve što budu hteli bez obzira dali su ti interesi naroda ili nisu.

Lisina — Turovi 4 — k. br. Ve- rovatno je u pitanju Turija i Busovci. pisan na ma- šini. ODREDA D. 4. FEBRUARA 1943. 267 . 602 — Turija — Ljubina [pl. 602 — D. 3. KOMANDANTU ISTAK- NUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA O BORBE- NOM RASPOREDU I NAMERAMA GRUPE 1 STAB »KONJIČKE« GRUPE CET. 6 Odnosi se na Mileševski korpus. Vukčević sa konjičkom brigadom i obaljskim bataljonom (300). k. č DRAGI CIKA BRANKO. 3 Odnosi se na borbe 3. NOU divizije za oslobođenje Konjica. 46. Moja p r a t n j a : Bušaći 5 i osiguranje puta i gaza kod Tuščica. K. Ca. 2. 46. 5. 43 13. Vidi dok. Preko Jevđevića si tražio tačan m o j položaj te s a m sinoć preko tetkića javio. Bijela 24/11. br. 17/16—1. b) Kada dođe u selo Borci da jednu četu uputi boračkom Dragom na Crno Polje radi zaštite boka i pozadine od tog 1 Prepis originala (overen od Vojnog tužilaštva JA. ćirilicom) u Arhivu VII.] Posle borbe od 22 do 23 i sinoćnjeg čarkanja ljudi su bili mrtvi umorni. Brad [ina] k. 2 Ponovo ti se javljam jer je danas malo zatišje pa imam vremena. reg. 2 Vidi dok. ali za svaki slučaj opet ponavljam. 1028 — Džepi — Donja — Bijela — k. 141. Juče sam ti uputio jedan izveštaj. Ove će položaje posesti jedinice još u toku dana. br. Polje zagorski bataljon (70). Uputio sam pismo m a j o r u Kasaloviću u susret i dao mu sledeći raspored: a) Sa celim korpusom 6 da pojača položaje koje drži Po- leksić. Na Ljubini por. Ja se sa štabom nalazim u Donjoj Bijeloj. 3 jedinice izmešane a dosta ljudi otišlo u rashod te sam sinoć naredio ovakvo grupisanje: 1. 602 Durmitorski bataljon (200). BR. 4 i 5 Turovi i Bušaći na karti 1 : 100.000 nisu pronađeni. 43 IZVEŠTAJ KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE ČETNIČKIH ODREDA OD 24.

Izgleda oni nisu naučili na neki otpor. koju ću ti sa idućim izveštaj em poslati. Prema podacima koje smo dobili iz zaplenjenih dokume- nata prema nama je bila 1 hercegovačka nar. komande u Konjicu. Broj pobijenih partizana sam ti javio kao i naše gubitke preko tetkića i Jevđevića. Pero Cetković. U toku borbi pevali smo stalno crnogorske pesme da im stavimo do znanja ko smo.kom. Ranjen je 23. kod Nevesinja i posle nekoliko dana umro.pol. Forsiraj Jevđu da se što hitnije šalje municija i oružje koje sam tražio preko ital. 7 U pitanju je Bjelemićki muslimanski nacionalni bataljon. NOU divizije. marta 1943. iz Glavatičeva. 8 Prilikom noćnog napada 22 i borbi u toku 23 dali smo im težak udar. štab u Konjicu. Da bi zabuna bila veća i jedan nemački ili italijanski avion bombardovao je ital. 268 . Među poginulima nalazi se i jed. bunkera i naneli dosta teške gubitke a sinoć su bacačima bombardovali moje položaje.pravca — o ovom saim izvestio i Ratka koji će to preneti Radu- loviću i Pantiću. bataljona musi. Prilikom povlačenja govorili su seljacima: »Ovo mora da su neki dru- gi četnici«. Vukaso- viću da uputi fočansku brigadu i miljevinski bataljon da za- mene moju p r a t n j u i zagorski bataljon koje će povući u re- zervu i radi čuvanja gazova kod Ljute i Đajića. Narodni heroj. 878. premda nemam od njih do sada nikakvih vesti. 8 Cetković je bio komandant 3. Nadam se da će mi obe ove jedinice do mraka stići na po- ložaje. Mislim da bi trebalo radi efekta da se uveličava broj po- bijenih partizana kao i broj naših gubitaka. I Italijani i Nemci ništa ne rade a da me ne pitaju. osi. zaplenili srno i jednu četnu arhivu. Sam Vukaso- vić treba da ostane u Džepe i sa konjičkom brigadom i Muslimanima koji su kod Uzunovića 7 posedne i čuva prolaze preko Bjelašnice pa do Zlatara k. izgleda da joj je komandant kap. ako dozvoliš ja ću ovaj broj množiti sa dva u depešama koje šaljem preko tet- kića. Juče u toku dana komunisti su topovima bombardovali Konjic i porušili 2 ital. Prema izjavi zarobljenika koje smo streljali ova se bri- gada trebala sastati u Glavatičevu ili Borcima sa crnogorskom brigadom (ovo sam dostavio Ratku). Juče sam im formalno izdavao n a r e đ e n j a za posedanje položaja oko Konjica. Još sinoć sam uputio kurira sa naređenjem por. u d a r n a bri- gada. Ko- mandant je bio narednik Jusuf Uzunović.

Nemačka 2 kolona koja je trebala da stigne preko Vrblja-
na i Galjeva u Konjic još nije stigla, kada ona stigne krerru-
ćemo u napad. 9 Gledaću da Nemce gurnem želj. prugom i d r u -
mom (dolazi im i nekoliko tenkova) a ja mislim jednostavno
mom frontu da k o m a n d u j em na levo i preko Lubine pl. na
Idbar—Rajiće i Brezu, tako da mi Vukčević obrazuje prethod-
nicu, Kasalović glavninu i Mišić začelje.
Prilažem ti jedan letak koga su Nemci juče bacili, dobro
bi bilo kad bi i mi nešto slično uradili, samo inteligentnije.
Ovoga momenta saznadoh da su mi dva vojnika ranjena
od nekog aviona koji je mitraljirao položaje. Možda i partizani
imaju avion??!!
Izveštaje preko tetkića za tebe šaljem ovako »Vojvodi
Jevđeviću za kapetana Salatića
Ja sam se prvog dana pretstavio kao kap. Đurić Nikola
(tako si mi rekao), n a k n a d n o sam izjavio da je Jovanović IU te-
ško bolestan i da ga ja zamenjujem, molim te prenesi ovo Jev-
đeviću.
Snabdevanje je sada nešto bolje organizovano i za inten-
danta sam imenovao int. por. M.11 Cvorovića koji je danas
primio dužnost.
Pošalji mi nešto kuna neophodno su mi potrebne.
Danas sam izdao zapovest »pod p r e t n j o m ,smrtne kazne'
da se ne smiju paliti kuće«.
Neki naši su zapalili jedno kat. selo blizu Konjica, pošto
je gusto i prpa Nemci su sami odobravali k a d sam rekao da
su simpatizeri komunista.

S VEROM U BOGA ZA K R A L J A I OTADŽBINU!
D R A Ž A N A S VODI KA VELIČINI I SLOBODI!

Kom. kap.
Voj. S. Lukačević, s.r.

' Delovi borbene grupe »Anaker«.
10
Zbog jednovremene saradnje sa Nemcima i Italijanima, Luka-
čević je imao pseudonim »Đurić« i »pukovnik Jovanović«. Vidi dok.
br. 75, depešu 178.
11
Miloš.

269

BR. 43

ZAPOVEST KOMANDE NARODNE VOJSKE CRNE GORE I
HERCEGOVINE OD 25. FEBRUARA 1943. KOMANDANTI-
MA BATALJONA ZA NAPAD NA JEDINICE DRUGE PRO-
LETERSKE DIVIZIJE U DOLINI NERETVE1

KOMANDA NARODNE VOJSKE
Crne Gore i Hercegovine
Broj 18
GLAVNI STAB
25—11 1943. god.
Položaj

ZAPOVEST O. Br. 1
Komandanta Cmogorsko-hercegovačkih četničkih odreda za
25 - II - 1943. g.
(Sekcija raz. 1 : 100.000 Konjic—Prozor—Nevesinje—Mostar)

Komunističke snage pod jakim pritiskom četničkih je-
dinica napustile su zapadnu Bosnu, delom su rastrojene i po-
begle u raznim pravcima, a delom bežeći nadiru dolinom Ne-
retve u pravcu Konjica i dolinom reke Drežanke, dok jednim
delom nalaze se kod Imotskog.
Grupa u dolini Neretve uspela je da dođe do Konjica, gde
je zaustavljena od strane Limsko-sandžačkih četničkih odreda. 2
Grupa u dolini reke Drežanke zauzela je Drežnicu 3 pre-
šla na levu obalu reke Neretve do Bijelog Polja, gde je za-
ustavljena od strane Hercegovačkih četnika, 4 dok je od reke
Drežanke uputila izviđačke delove desnom obalom reke Ne-
retve istočnim padinama planine Cabulje.
Naše snage dobij a ju pojačanje na svim pravcima i pre-
duzeće napad 5 sa sviju strana u cilju tučenja komunista u
1
Fotokopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII,
Ca, k. 133, reg. br. 16/6 (CG-V-315).
2
Odnosi se na napad koji su 22/23. februara 1943. otpočele jedi-
nice 3. NOU divizije. Vidi dok. br. 46.
3
Drežnicu su 16. februara 1943. zauzele jedinice 2. proleterske di-
vizije. Vidi dok. br. 37.
4
Odnosi se na napad hercegovačkih četnika (pod komandom ma-
jora Pantića) 21. februara 1943. na 2. proletersku brigadu kod s. Ravne.
Više o toj borbi vidi dok. br. 43, 48 i 70.
^ 5 Napad je počeo 26. februara 1943. Sire o pripremama napada i
učešću četničkih, italijanskih i ustaško-domobranskih jedinica vidi dok.
br. 60, 70, 74, 75, 85 i 140.

270

dolini reke Neretve i reke Drežanke prema priloženoj opštoj
direktivi. 6
Naš odred 7 preduzeće napad opštim pravcem: s. Domazeti
— Zukov Kuk — s. Vrdi — Drežnica sa težištem napada na
ovom pravcu, a sa zonom dejstva desno do r. Neretve a levo
do linije: Jastrebinka — Oblo Brdo (877) — Orlov Kuk —
Vanjača — Račve — Gradina (412).
U ovom cilju. —

NAREĐUJEM:

1. — Prvi četnički bataljon polazi 26 - II - u 3 časa prav-
cem: Mostar — s. Orlac — s. Gaćevci — Kula — Vojnovići —
Janjići — Tonkovac sa zadatkom, da 26. ovog meseca do mraka
izbije na liniju: Kula — Tonkovac — Popratnik — (sve za-
ključeno). Zona dejstva desno do rijeke Neretve, a levo do
linije: s. Gaćevci — s. Domazeti — s. Sirge — Tonnina Kosa —
— Vasi Dolac — Popratnik (zaključno), na kojoj liniji održa-
vati vezu sa 2. četničkim bataljonom.
2. — Drugi četnički bataljon polazi 26. ovog meseca u
3.10 časova za prvim bataljonom do s. Gaćevci odakle skreće
pravcem: s. Gaćevci — s. Domazeti — Bijegove Njive — s.
Kadivače — Jastrebinka (928) — s. Vlaštak sa zadatkom, da
izbije 26. ovog meseca do mraka na liniju: Popratnik (isključ-
no) — Tetrnača (920) (zaključno). Zona širenja desno do do-
nje granice 1. bataljona a levo do linije: Jaruga — Podružje
— s. Trnovnici — Plana — Zukov Kuk — Jastrebinka —
Tetrnača (sve zaključno).
3. — Treći četnički bataljon polazi 26. II. u 2.50 časova
pravcem: Mostar — s. Hadrovići — s. Goranci — s. Skutari
— Plandište — Marjanova Bukva — Umac sa zadatkom: da
26. ovog meseca do mraka izbije na liniju: Tetrnača (isključno)
— Umac (zaključno). Zona dejstva desno: do leve granice zone
dejstva 2. četničkog bataljona a levo do linije: s. Goranci —
s. Puzovina (zaključno) — s. Senišnjak — s. Mariće (isključno)
— Golo Brdo — k. 930 — (zaključno).
4. — Nikšićska brigada (bez Trebješkog i Kočanskog ba-
taljona) izlazi 26. ovog meseca u 3 časa pravcem: Mostar i
dalje za 3. četničkim bataljonom kao odredska rezerva.
6
Pomenutu direktivu redakcija nije pronašla. Verovatno se od-
nosi na Instrukciju komandanta Istaknutog dela Vrhovne komande od
23. februara 1943. Vidi dok. br. 45.
7
Misli se na Zetski četnički odred.

271

Trebješki i Kočanski bataljon pod komandom kapetana
Marka Radunovića ostaće za sada kod Kilavci za obezbedenje
boka i pozadine do daljeg naređenja.
5. — Trebinjska brigada posle izlaska četničkih bataljo-
na u n j e n u visinu prikupiće se kod s. Skutari gde će dobiti
dalje naređenje.
6. — Bataljon hercegovačkih grupa, koji je ušao u sastav
Trebinjske brigade iz mostobrana kod Bijelog Polja ućiće u
sastav 1. četničkog bataljona sa kojim će obrazovati jednu
kolonu u daljem toku akcija.
Komandant 1. četničkog bataljona 8 sa pozivom na ovu
zapovest pozvaće komandanta bataljona iz Hercegovačkih t r u -
pa iz napred navedenog mostobrana da mu se podčini u toku
daljih akcija.
7. — U slučaju pojave aviona radi obeležavanja polo-
žaja narediti četnicima da mašu zastavama, krpama, šatorskim
krilima i ćebadima.
8. — U toku svog nadiranja ka određenim položajima
komandanti će od stanovništva uzeti putovođe koji će im po-
kazati put ka određenom pravcu nastupanja ka određenim po-
ložajima.
9. — Sa snagama koje d e j s t v u j u levo od našeg odreda
održavaju tesnu vezu radi obezbeđenja boka i pozadine."
10. — Komandanti bataljona i odreda organizovaće sani-
tetska previjališta od dodeljenog im sanitetskog osoblja. Teže
ranjenike sprovoditi u bolnicu u Mostaru i sa istima upućivati
za p r a t n j u najviše četiri četnika, a lakše ranjeni ići će sami
pravcem Goranci — Mostar.
11. — Snabdevanje hranom i municijom do zauzeća Drež-
nice biće od sela Goranci, gde će se organizovati primopre-
dajna stanica. Za prenos hrane i municije od sela Goranci re-
kvirirati svu tovarnu stoku na pravcu kretanja, gde će za ko-
nj ovod ce upotrebiti sopstvenike stoke. U nedostatku stoke upo-
trebiti i organizovati nosačke kolone od meštana sa sprovodni-
cima četnicima. Pri ovome obratiti naročitu pažnju na brat-
ski prijateljski odnos, i ponašanje sa stanovništvom, kako bi
stanovništvo osetilo blagodet četničkih vlasti.
12. — Obratiti naročitu pažnju na međusobno održavanje
veze, kako bi se izbegla međusobna borba.
13. — Znaci raspoznavanja za 25 i 26. II - Mostar — Mu-
šica, a za 26/27 Nevesinje — Nišan, a za sve dane dizanje
puške tri puta u vis.
8
Komandant je bio Dimitrije Boljević, žand. major.
9
Na levom boku odreda operisali su delovi italijanske divizije
»Murđe«. Vidi dok. br. 75 i 85.

272

U službenoj prepisci upotrebljavati ovu šifru u brojevima
Nemci 11, Italijani 22, ustaši 33, domobrani 44, i Muslimani 55.
14. — Obeležavanje fronta zastavama.
15. — Izveštaje slati svakodnevno preko sela Goranca, u
slučaju prebacivanja štaba u Bijelo Polje preko sela Sirge,
s. Kovačice — Mostar Neretva u Bijelo Polje.
16. — Za mog zamenika u dužnosti komandanta ovog
odreda do daljeg naređenja određujem majora g. Gojnića Bla-
ža, kojeg ovlašćujem da u moje ime može dopunjavati moje
zapovesti prema situaciji na terenu. Isti će potpisivati zapo-
vesti sa potpisom »Po zapovesti komandanta — major«.
17. — Komandanti bataljona i odreda pre polaska osta-
viće kod pomoćnika majora g. Pajovića po jednog intendanta
radi prijema hrane i municije, koji će imati tačna brojna sta-
nja četnika i pregled vrste naoružanja. Skrenuti pažnju vojni-
cima da pre polaska na položaj napune čuturice sa vodom i da
istu štede, pošto je teren na pravcu kretanja bezvodan.
18. — Moj štab u toku 25. ovog meseca biće u Mostaru,
a kasnije ću javiti — obavestiti.

Dostavljeno:
K-tu Nikšićske brigade
K-tu Trebinjske brigade
K-tima 1., 2., i 3. četn. bat.
Majorima g.g. Gojniću i Pajoviću
Po zapovesti komandanta
Načelnik štaba
Đeneralštabni kapetan I kl.
Vlad. Đukić 10

Napomena: po jednog intendanta ostaviti za prijem hrane i
municije u s. Goranci.

10
Vladimir, Vlado.

18 Zbornik, tom XIV, knj. 2
273

BR. 43
PISMO NAČELNIKA ŠTABA KOMANDE ZAPADNOBOSAN-
SKIH, LICKO-DALMATINSKIH I HERCEGOVAČKIH VOJ-
NOCETNICKIH ODREDA OD 26. FEBRUARA 1943. KOMAN-
DANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA
0 VOJNO POLITIČKOJ SITUACIJI U DINARSKOJ ČETNIČ-
KOJ OBLASTI1

26/11 1943 god.
Knin

Dragi Zare, 2
Koristim tvog radiotelegrafistu, koga po tvom naređenju
vraćam, da ti se javim sa nekoliko reči.
Operacije u Dinari, odlaskom Hercegovaca, završene su
uglavnom. 3 Stoga ću u toku sledećih dana da sredim podatke
1 sastavim jedan opširan izveštaj, kojim ću obuhvatiti rad za
sve vreme od njihova dolaska do povratka. Jedan primerak
za Čiču, a jedan za Tebe.
Dinarcima preostaje težak zadatak da se održe na svojoj
teritoriji sopstvenim snagama koje nisu jake (svega oko 4000
četnika) i da vode lokalne akcije protiv komunista koji su
brojno jači i bolje naoružani (6—7000 partizana). Za mesec
dana biće ih još jednom toliko, ako se ne likvidiraju radi-
kalno.
Tetkići 4 su nas iz vestili da napuštaju sve garnizone u Li-
ci od Vrhovina do Knina i svu tu teritoriju nam ostavili na
raspoloženje. Đujić i Mihić nisu u s t a n j u da garantuju ovu
teritoriju, zbog čega će se uskoro obnoviti »republika« crve-
nih.
Da bih koliko toliko olakšao rad četnika, ja sam, spora-
zumno sa komandantima, uputio italij. komandi predlog da se
za odbranu garnizona i naselja (hrvatskog stanovništva) upo-
trebe domobrani stim da se poštedi srpski živalj, dajući garan-
cije da četnici neće na njih napadati. Do sada nisam dobio
nikakav odgovor od njih. Pošto sutra odlazim sa Baćovićem
u Split, ići ću kod generala Spiga i objasniću mu težak polo-
žaj srpskog življa u Lici i potrebu da se hitno spašava. Veru-
1
Original (pisan zelenim mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča,
k. 159, reg. br. 18/3 (H-X-80).
2
Zaharije Ostojić, major.
3
Odnosi se na hercegovačke četničke jedinice pod komandom m a -
jora Petra Baćovića. O borbama tih jedinica protiv NOV i POJ u Lici
i Dalmaciji, u januaru i februaru 1943. vidi dok. br. 62.
4
Italijanske okupacione trupe.

274

jem da ću uspeti u ovome, jer je i njihov interes da se ne ra-
zori lička železnička pruga i iz Like ugrožavaju njihovi garni-
zoni u Primorju.
Dolaskom domobrana u Liku, i to u bliski kontakt s
četnicima, pružila bi se prilika za konspirativan rad i pridobi-
janje za našu ideju. Sa Đujićem i Mihićem sam nadugo ras-
pravljao ovu stvar i oni pravilno i razumno gledaju na to,
spremni da sa najvećom energijom rade, videći da je to jedini
put koji vodi uspehu. Naravno bez ikakvih javnih manifesta-
cija, bez obećanja i obaveza.
Kao što sam Te izvestio depešom, 5 po odlasku Hercego-
vaca sa ovog terena, 6 ja sam ovde apsolutno nepotreban. Đu-
jić sa svojim načelnikom štaba majorom Studom, sa Paloševi-
ćem, kapetanom Soškićem, Babićem, 7 Mijovićem i sa koman-
dantima brigada radi u duhu uputa br. 5 i po naređenjima
koja od Tebe prima. Moje prisustvo je apsolutno nepotrebno.
S toga sam, a na molbu gosođe Trifunović, rešio da organizu-
jem prenos tela pok. vojvode u Nikšić u svemu kako je čika
Doka objasnio. 8 U isto vreme da preselim vojvodinu familiju u
C. G.9 j e r ne želi ovde više da živi. Molio sam generala Đuka-
novića da se organizuje doček a potom i p r a t n j a tela pok. voj-
vode na dostojan način, kako bi bar na t a j način oborili verova-
nje da su Crnogorci mrzeli pok. vojvodu i da su ga izbacili iz
C. Gore u času kad je tamo bio našao azil.10 Neophodno je po-
trebno da se uveri ne samo njegova porodica već i svi ostali
da Crnogorci nisu ništa drugo do najčistiji Srbi, koji su u sta-
n j u da visoko cene i poštuju svoje prvake, bez obzira jesu li
u pitanju Šumadinci ili Katunjani. Pričao sam ti već da mi se
pok. vojvoda mnogo puta žalio na sve ono što je u C. G. pre-
živeo. Istina on je znao da su ga progonili zelenaši i komunisti,
ali bio je mnogo ozlojeđen. Tek poslednjih meseci pred smrt
hvalio je Crnogorce i stalno isticao učešće u sadanjim prili-

5
Vidi dok. br. 85.
6
O povratku hercegovačkih četnika iz Dalmacije vidi dok. br. 48,
74, 75 i 85.
' Mihailo.
® Radi se o depeši koju je Draža Mihailović 5. februara 1943. po-
slao kapetanu Ivaniševiću. Tom prilikom sugerisao mu je da se voj-
voda Birčanin, ako ima mogućnosti, sahrani u Kifinom Selu, pored
groba Boška Todorovića; da se u i m e Dražino položi venac, koji od-
govara ličnosti Birčanina i Draže Mihailovića; da se porodici Birčanina
pomogne novčano i ostale pojedinosti oko sahrane i prenosa posmrtnih
ostataka (Arhiv VII, Ca, k. 299, reg. br. 19/1—23). Birčanin je umro
3. februara 1943. i sahranjen je u Splitu.
9
Crnu Goru.
10
Posle kapitulacije Kraljevine Jugoslavije, aprila 1941. Birčanin se
!z Srbije prebacio u Crnu Goru. Tu je ostao do jeseni 1941. kad je otišao
u
Split, gdje je intenzivno radio na organizaciji četničkog pokreta.
18»
275

kama, gde smo osvetleli obraz. Veoma mi je drago što sam us-
peo da izgladim Tvoj odnos prema n j e m u i njegov prema Te-
bi. Na 3—4 dana pred smrt pročitao je Tvoje pismo i bio
veoma zadovoljan.
Iz nekih mojih depeša mogao si ustanoviti da su se posle
smrti pok. vojvode bez malo svi njegovi prvi saradnici upleli
u neku zakulisnu igru i borbu o vlast. Svakoji od njih sma-
tra da bi mogao biti naslednik, radi čega sa podozrenjem gleda
na ostale. Razvila se jedna gadna intriga kojoj ne znam prave
granice. Da si kod Čiče verovatno bi video o čemu se radi, jer
se sve tamo stiče. No od svih najdalje su otišli Grđić i Bje-
lajac. Oni su se proglasili za vojnopolitičke vođe Like (Gornje
i Donje), prema tome i cele Mihićeve i 1/2 (Đujićeve teritori-
je) i naslednike vojvodine, što su saopštili javno kako narodu
u Lici, tako i italijanskoj komandi. Mihić koji je danas »gene-
ral bez vojske« došao je u Knin kod nas i odavde izvestio de-
pešom Doku o svemu. Očevikao je odgovor ili uputstvo za
rad 12 dana, pa kad nije dobio direktno rešenje tog zapleta ot-
putovao je za Split i dalje za Sušak, ali stim da radi ilegalno u
Istri, ne mešajući se više niušta sa četnicima Like, sve dok Či-
ča ne reši pitanje komandovanja. 11 U jednoj depeši koja mi je
poslata od Čiče stajalo je: »Zaključci pojedinaca u pogledu
komandovanja i izbori učinjeni bez mog znanja, bez ikakve su
važnosti. Mogu da politiziraju ljudi kao što je Grđić, koji
nisu opasni, jer n e m a j u vojske«. 12 Osim toga stajalo je, da će
se pitanje komandovanja rešiti po završetku operacija, a do-
tle da svako vrši svoj posao. Ovo sam saopštio svima koman-
dantima. Posle toga je Mihić otputovao.
Izvesne stvari ne mogu da ti saopštim nikako drukče ne-
go usmeno, ali pošto je to sada nemoguće, ostaće mi to samo
želja. Nije ništa od odlučujućeg značaja, rešiće se sva ta pita-
n j a sama po sebi, ali tek želeo sam da Ti skrenem pažnju na
neke činjenice da bi stvari bile gledane i kroz prizmu onoga
što je govorio vojvoda Birčanin.
Sto se tiče samog komandovanja sećam se tvojih reči od
pre godinu dana »pogreška je što su tolike oblasti objedinjene
u jednoj komandi. To je učinjeno zbog vojvode i njegovog
imena i autoriteta, inače je štetno.« Mislim da ako bi ostalo
kao po dosadanjem, general Đukanović bude glavni koman-
dant. Kroz još jednu korekciju komandovanja, mogla bi se
cela C. G. predati u ruke Pavlu. 13 Neznam dali me razumeš i
dali je to aktuelno. Znam da bi C. G. bila u sigurne ruke. Ne-

" Za komandanta je određen potpukovnik Mladen 2ujović Mlađa.
1!
Vidi dok. br. 74.
" Đurišić.

276

moj me rđavo razumeti sigurne su ruke i one druge dvojice,
ali Pavlove su mlađe, a autoritet onih drugih dvojice mogao
bi se sjajno iskoristiti na drugo mesto.
Ja lično, posle vojvodine smrti ne mogu da budem ni-
či[ji] načelnik štaba. Želim da k o m a n d u j e m jednom jedinicom
i da se bijem protiv svakog. Pisao sam Ciči jedno pismo i mo-
lio u tom smislu.
Predviđam nove krize i nevolje u Dinari i Lici, jer »re-
publika« nije likvidirana. Preostali komunisti jači su dva pu-
ta od Đujića i sigurno će ga zbiti u žicu. Teško Srbima Like i
Dalmacije! Pokolj ostataka Srba izvršiće se pred našim oči-
ma, a mi ćemo biti nemoćni da ma šta učinimo u odbranu.
Godinu dana Dinarci i Ličani trpe udarce koje sad pod-
nosi Hercegovina i odolevali herojski! Dosta samo ta činjenica,
pa da se čestita ovim ljudima ovamo. Izgubili su cvet mlado-
sti, najbolje borce i mada malaksali ipak još nisu klonuli. Po-
drška Hercegovaca otpala je kad je bila najpotrebnija. Znači
danas će ponovo da otpočne formiranje republike uz pripo-
moć Hrvata!
Radio sam ovde godinu dana stalno bez prestanka i ose-
ćam da je moja dužnost da i dalje na istom terenu ostanem i
da spasim situaciju. Ovaj teren je za nas odlučujući i mi ga
ne smemo izgubiti. Potrebno ga je sasvim ozdraviti organizo-
vati i povezati sve snage između sebe (Đjujića, Drenovića sa
svim ostalim odredima Bosne i Mihića). To se ne može da
učini sa sadanjim snagama. Potrebno je da se dovedu sa stra-
ne 2000 dobrih vojnika koji će svršiti te i mnoge druge važne
zadatke (seti se direktiva!). 14
Zbog ovoga došao sam na ideju da zamolim Čiču da odo-
bri da se na ovaj teren prebace 2000 crnogoraca koji će svršiti
ovu istorijsku misiju. To treba da je elitna vojska spremna da
likvidira sve i svakoga. Moja najveća želja je da mi se poveri
komanda nad tim ekspedicionim korpusom, a ja ću ili pogi-
nuti ili izvršiti kako treba sve zadatke koje mi poverite. Ako
je Pavle kod Tebe razgovaraj s njim i privoli ga na ovo tako,
da me poduprete obojica u ovome. Ja garantujem glavom da
ću sa tom snagom urediti celu teritoriju Like, Bosne i Dalma-
cije i organizovati je kao što je to slučaj u C. Gori. Ne želim
da mi se daje komanda ni na jednoj od ovih pokrajina. Tu su
već od ranije Mihić, Đujić, Drenović i dr. Ja želim da im po-
mognem da stanu na noge i organizuju svoje pokrajine, a po-
tom da se vratim nazad u C. G. na druge zadatke. Hoću da se
bijem i to redom po onoj okoli[ni] koju si mi zapisao u notesu.
Treba da mi se to omogući. Dosta sam bio u ulozi načelnika
" Verovatno se odnosi na direktivu br. 1. Vidi dok. br. 1.

277

štaba, hoću da budem trupni komandant. Ovaj teren i ljude
najbolje poznajem i nadam se da ću opravdati nade koje u
mene budete polagali. Samo me ostavi potčinjenog Vama, ne-
moj da mi vežu ruke ovamošnji oblasni komandanti. Pusti me
kao Baćovića.
Ako želiš da učiniš jednu dobru i veliku opštu stvar za-
uzmi se i reši ovo pitanje. Reši ga u svakom slučaju i bez mog
učešća, ako ma iz kojih razloga ne stanete na gledište da ja
budem komandant te vojske. Odredite drugog, ali po svaku
cenu i to što pre odredite 2000 Crnogoraca da dođu ovamo.
Vreme se ne sme izgubiti, jer će se komunisti osvetiti, stvo-
riti jaku republiku ponovo, koju će biti teško srušiti, jer neće
biti više prilike da je koncentrično t u k u 8 divizija15 (3 nemačke,
3 italijanske i 2 hrvatske).
Razmisli o ovome brzo i učini šta treba molim te. Ako mi
poveriš ovu komandu ostaću ti večito blagodaran. No reši to
pitanje, bez obzira na mene, reši ga i pod komandom drugog,
ah ga provedi u delo najhitnije. Zadužićeš ovaj napaćeni srpski
živalj koji nije video spas u Hercegovcima, već ga jedino oče-
k u j e od naših Crnogoraca. Ja ću legalizovati t a j dolazak lako
u komandi II ital. armije. Dolazak bi trebalo da odobrite mo-
rem, jer ću zbog Hrvata imati teškoća suvim od Prozora. Bo-
jim se da bi mi čak to i omeli.
I sad jedna stvar, koju moram da dodirnem. Odnosi moji
prema Baćoviću i Đujiću ostali su korektni do kraja. Radio
sam sporazumno i bratski sa njima i sve smo svršavali uredno
za vreme dok su ovde trajale operacije. Ja sam bio spona i
most za tvoja naređenja taman onako, kako si mi usmeno ob-
jasnio.
No ako sam ja i uspeo da nađem pravi put između n j i h i
s njima, to nažalost nije bio slučaj između njih dvojice lično.
Tu i tamo dolazilo je do sukoba i razmimoilaženja. Dobro se
ipak sve svršilo, jer sam znao i morao da ih spašavam. No nije
njihova krivica zato, već više jedne grupe nevaljalaca koji su
potpirivali mržnju. Sad pri rastanku ponovo je došlo do zaoš-
trenih odnosa. Pokušaću da sve to objasnim u opširnom iz-
veštaju o operacijama, a sad da kažem ono što je za mene od
interesa. Ja sam istakao u 2 maha njihov rad i zauzimanje na
opštem poslu i to jedared Tebi a drugi put Čiči, sa željom da
im se obratite sa po kojom lepom reči. I zaista kao da ste vi-
deli koliko mi je to potrebno i Ti i Čiča ste im se obratili sa
po jednom lepom rečenicom koja je postigla ono što sam že-
15
Reč je o operaciji »Weiss I«. O učešću nemačkih, italijanskih i
ustaško-domobranskih jedinica u toj operaciji vidi F. Trgo, n.č., str.

278

leo.16 Razumi me, molim te, to su oni zaslužili uostalom, a in-
teres službe je nalagao da se to učini i učinjeno je u pravi čas.
Druga depeša dostavljena je Tebi radi znanja, a inače je
namenjena bila Čiči. Ti si međutim shvatio da od Tebe tražim
ponovo istu stvar, u času kad je kod Vas počinjala kriza, napi-
sao si mi onu rečenicu »dosta sa pohvalama!« Sad je sve to
prošlo i nemam razloga da se zadržavam mnogo na ovome.
Jednom kad se sretnemo objasniću Ti zašto mi je bila potreb-
na podrška ne samo od Tebe nego i od Čiče. Ne mnogo poh-
vala za njih, ali jedna od Tebe a druga od Čiče. Dosta. Stigle
su mi u pravi čas i postigle željeni efekat. To je važno. Što se
tiče Tebe, ja sam spreman i drugi put da otuda podvikneš, sa-
mo molim Te spusti se na moj nivo i moj položaj u času kad
mi stavljaš primedbu, j e r ćeš biti drukči, veruj. Za sebe ni-
sam tražio ništa i ne mislim uopšte. Ono priznanje od vojvode
ispunilo je sve moje ambicije i toliko me izdiglo da sam dale-
ko od gurnjave oko ma kakvog drugog priznanja. Šta više,
gledajući sadanje ljude i smicalice (a ovo treba da budu
probrane starešine bivše vojske) kojima se služe, ja počinjem
da uviđam, najzad, da bi moglo da se živi i van vojske posie
rata. Može se i na drugi način pomoći Otadžbini ne mora slu-
žeći u vojsci i u politici. Sad je dužnost svih da se založe do
granica umnih i fizičkih mogućnosti, ali posle rata biće već
dosta kadra koji će zauzimati upražnjena mesta. No o tome ne
treba pisati, bolje je usmeno. Reći ću ti jednom kako je na to
gledao pok. vojvoda i zašto je bio nameran da me osposobi za
posle rata. Zao mi je što sam ostao nedoučen đak. Bio sam sa-
mo godinu dana, a trebao sam biti 5 kao što je on predviđao.
Posle cele te škole teško bi se moglo samnom, kao što se uos-
talom teško moglo s njim. Nek mu je pokoj duši, toliko sam
mnogo od njega naučio.
Ne preostaje mi drugo do da Te srdačno pozdravim i po-
želim ti mnogo sreće u sadanjim krvavim borbama. Molim te
samo da se u najtežem času setiš da se sva ta snaga koja sad
tamo napada sručila na Dinarce i Ličane ne za nedelju ili dve,
već punu godinu dana! Ako je ikad iko položio ispit položili
su ovi jadni Dinarci i Ličani, koji su sve to izdržali i održali
se, mada prepolovljeni i osakaćeni. Zato odbij sva ogovaranja
i omalovažavanja ovih napaćenih ljudi ogrezlih u krvi. Her-
cegovci ih kritikuju svugde pa i kod Vas gore. Međutim ovde
su izjavili da su došli na klanicu. Sad će oni prvi put videti
šta znače krvave borbe, jer dosad nisu nigde imali važnijeg
okršaja.

16
Vidi dok. br. 42.

279

Meni su jednaki svi i volim ih podjednako, ali na istinu
se ne sme bacati blatom, jer će sinuti u još punijem sjaju. Ako
laže koza ne laže rog zašto se predaju izvesni njihovi delovi?
Zar n i j e trebalo 8 divizija da se komunisti, ne unište, već sa-
mo pomere i to delimično. Ne d a j maha tome ti si oduvek bio
pravičan.
Tvoj Raša"

BR. 55
ZAPOVEST KOMANDANTA SREDNJE KOLONE OD 26. FE-
BRUARA 1943. KOMANDANTIMA NEVESINJSKE I KOMBI-
NOVANE BRIGADE ZA NAPAD NA JEDINICE 2. PROLE-
TERSKE DIVIZIJE KOD DREŽNICE1
STAB
SREDNJE KOLONE 2
O. Br. 11
26. februara 1943. g.
Položaj
u 14 časova

ZAPOVEST
(sekcija 1 :100.000 Mostar, Nevesinje, Konjic i Prozor)
Komunističke snage došle su do Konjica 3 a nadirući doli-
nom r. Drežanke zauzele su Drežnicu, prešli r. Neretvu i do-
17
Radovan Ivanisevic.
1
Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 172,
reg. br. 47/2 (BH-V-2154).
2
Za početak opšteg napada 26. februara 1943. na snage NOVJ u
dolini Neretve (dok. br. 53, 60, 70, 74, 75, 85 i 140) komandant Istak-
nutog dela Vrhovne komande je odredio jedinicama napadne pravce i
dnevne zadatke.
Radi jedinstvenog komandovanja i koordinacije borbenih dejstava
sve četničke snage za tu situaciju podeljene su u tri kolone. Leva kolo-
na: Zetski četnički odred, Nikšićka brigada i delovi Trebinjske brigade,
jačine oko 2000 ljudi. Komandant kolone je bio major Blažo Gojnić.
Srednja kolona: Kombinovana i Nevesinjska brigada, jačine 1500 ljudi.
Rad Leve i Srednje kolone objedinjavao je pukovnik Bajo Stanišić.
Desna kolona: Konjička grupa, jačine oko 3500 ljudi. Komandant Desne
kolone bio je kapetan Voja Lukačević. Nešto više o tome vidi dok. br.
59 i 85.
3
i s Napad na Konjic vršile su jedinice 3. NOU divizije. Vidi dok.
br. 46 i 53.

280

stigle do Bijelog Potoka. 4 Komunisti su prema Konjicu zaus-
tavljeni snagama Limsko-Sandžačkih četničkih odreda i Ko-
njičkom brigadom, 5 a njihova jačina u dolini r. Drežanke, Ne-
retve do Bijelog Potoka iznosi 1100 boraca.
Naša kolona 27 o.m. u zoru izvršiće napad na komuniste
u dolini r. Drežanke i Neretve sa ciljem njihovog uništenja. 6
Opšti pravac našeg napada biće: Dolovi—Zabrđe—Kup—
Varda—Glogovo—s. D. Grabovica sa težištem napada na prav-
cu Planinica—Osredak—Mala Vidova—Vidova—G. Grabovica.
Naša srednja kolona biće podeljena za izvršenje ovoga za-
datka u tri podkolone i to: Desnu podkolonu, Srednju podko-
lonu i Levu podkolonu.
U tom cilju.—

NAREĐUJEM:

1) Desna podkolona:
Nevesinjska brigada pod komandom kapetana Zečevića,
preduzeće napad 27 ovoga meseca u 8,30 časova po završenoj
vazduhoplovnoj i artiljerijskoj pripremi.
Opšti pravac napada desne podkolone biće: Planinica—
Osredak—M. Vidova—Vidova sa ciljem da ovog dana izbije
na liniju Obodić—G.Grabovica.
Zona dejstva: desno do linije Prenjski Gvozd—Veliki
Prenj—Zagonska Kosa—Zelena Glava sve isključno, a levo do
linije Bukovi Breg—Bogodol—Jasenski Gvozd—Vidovski Gvozd
—Debela Greda sve isključno.
Komandant desne podkolone uputiće jednu pobočnicu ja-
čine jedne čete sa jednim automatskim oruđem pravcem k.
1721—1902—V. P r e n j (1916), gde će uhvatiti vezu sa levim kri-
lom odreda Lukačevića i tu će primiti ulogu stalne pobočnice.
Sa srednjom podkolonom održavati vezu na graničnoj
zoni između ove dve kolone.
2) Srednja podkolona:
Pod komandom N. N. jačine jednoga bataljona poći će u
isto vreme kada i desna podkolona pravcem Dolovi—Obodine
4
Na tome pravcu napad su vršile jedinice 2. proleterske divizije.
Vidi dok. br. 53.
6
Napad je otpočeo uz snažnu artiljerijsku i avio-pripremu. Pored
toga, Srednju kolonu podržavala je artiljerija (6 teških i 2 brdska topa)
i tenkovi iz sastava italijanske divizije »Murđe«. U toku 27. februara
ni Leva ni Srednja kolona nisu postigle dnevne ciljeve. Vidi dok. br.
75 i 85.

281

(627) — Senokos—Kup—Varda—s. D. Grabovica i u toku ovo-
ga dana izbiće u dolinu r. Neretve.
Zona dejstva ove podkolone biće desno do levog krila
desne podkolone, a levo do linije Ravne — zaključno s. Jase-
njani isključno — Gornje Selo isključno — s. D. Grabovica
zaključno.
Ova kolona održavaće vezu sa desnom i levom podko-
lonom.

3) Leva podkolona:
Kombinovana brigada pod komandom kapetana Kureša
preduzeće napad 27 ovog meseca u 8,30 časova sa svog dosa-
dašnjeg položaja, a po izvršenoj artiljerijskoj i vazduhoplov-
noj pripremi.
Pravac napada ove kolone biće: Lučina—s. Jasenjani—
G o m j e Selo—Krecelj.
Zona dejstva biće udesno do leve granice srednje kolone,
a u levo do r. Neretve.
Ova podkolona u toku dana izbiće na r. Neretvu.
Ova podkolona održavaće vezu udesno sa srednjom kolo-
nom, a ulevo sa trupama pukovnika g. Stanišića. 7

4) Opšta rezerva:
Pod komandom potporučnika Riste Grede poći će za le-
vim krilom desne podkolone i vršiće zadatak po mome nare-
đenju, a u slučaju hitne potrebe i po svojoj inicijativi.
5) Na traženje avijona raketlom ili kruženjem iznad na-
ših redova pokazati streljačka platna u cilju obeležavanja
prednje linije.
6) Pored materijalne veze održavati i duhovnu vezu na-
ročito u pogledu potpomaganja, vatrenog ukrštanja svojih zo-
na i približnog izlaska trupa na pojedinim odsecima.
7) Teže ranjenike sprovoditi u ambulantu u s. Orlović.
Pri sprovodu težih ranjenika ne upućivati više od 4 vojnika, a
lakše ranjenike upućivati da sami idu u ambulantu.
8) Hrana i municija, bombe i mitraljezi upućeni su. Pa-
ziti naročito na utrošak municije jer se raspolaže sa malom
količinom.
9) Znaci raspoznavanja za dan 26/27 februara Nevesinje
—Nišan, a danju dizanje puške tri puta u vis.
10) Izveštaje slati na osmatračnicu u blizini s. Ravne čije
mesto ću vam naknadno naznačiti.
7
Zetski četnički odred (komandant pukovnik Stanišić) je imao na-
padne pravce na desnoj obali r. Neretve. Vidi dok. br. 53.

282

11) Prema mesnom stanovništvu ponašati se vojnički i
pružiti mu svu zaštitu, a nikako ga pljačkati i zlostavljati, jer
ću sa krivcima najstrožije postupati.
12) Od početka napada biću na osmatračnici kako je na-
značeno u tač. 10).
13) Izveštaje slati na osmatračnicu a hitne putem Radio
stanice.
Dostavljeno :
K-tu Nevesinjske i kombino-
vane brigade, i Komandant, major
Opšte rezereve. Jov. Pantić

BR. 56
NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA
DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 28. FEBRUARA 1943. KOMAN-
DANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA DA LEVOM I
SREDNJOM KOLONOM IZBIJE NA LINIJU GOLA GLAVI-
CA — CRNI POTOK — CRNI VRH1

Pukovniku Stanišiću,
Gospodine Pukovniče,
Ideja napada za uništenje komunista u džepu Neretve ba-
zira na munjevitom radu srednje i leve kolone, 2 koje m o r a j u
izbiti na Jablanicu pre desne kolone i potpuno preseći odstup-
nicu komunistima ka Prozoru, 3 i dolinom Doljanke.
U ovom cilju sam naredio da srednja i leva kolona počnu
napad.
Izvešten sam da juče iako ste imali ogromnu nadmoćnost
u svakom pogledu, a otpora tako reći nije ni bilo.
1
Original (pisan mastiljavom olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča,
k. 161, reg. br. 13/2 (BH-V-41).
2
Leva kolona (Zetski četnički odred, Nikšićka brigada i delovi Tre-
binjske brigade) je imala napadne pravce na desnoj obali r. Neretve,
dok je Srednja kolona (Kombinovana i Nevesinjska brigada) napadala
levom obalom r. Neretve. Desna kolona (Konjička grupa) vršila je na-
pad sa linije: Zlatar — P a k l e n a — Gođevac — Borašnica — Velike
Bare, pravcem Crni Vrh — Tabakovica — Jablanica. Više o tome vidi
dok. br. 53, 55, 60, 63, 70, 74, 75, 85 i 140.
3
Na navedenom prostoru operisale su jedinice 2. proleterske di-
vizije.

283

Vaše kolone nisu ništa uradile, ovo dokazuje potpunu ne-
sposobnost komandnog osoblja, i neshvatanje ideje napada. 4
Vi niste našli za potrebno, da me ma o čemu obavestite
iako ja rukovodim po naređenju Gospodina Ministra Vojske,
ćelom akcijom.
Opšti interes je bio da mi odgovorite na upućene depeše,
iako ste stariji od mene.
Bio sam stoga prinuđen da sinoć izdam neposredno nare-
đenje komandantima srednje i leve kolone, 5 o čemu Vas oba-
veštavam.
Komandanti Vaših kolona danas do mraka moraju bez
ikakvog izgovora i po cenu najvećih žrtava dostići liniju: Go-
la glavica (k. 1661) — Crni potok — s. Ravni — s. Donja Jab-
lanica — Gumenac (k. 1259) — Plasa Greben (k. 1483) — Crni
Vrh (k. 714) jer će jedino tako popraviti ogroman neuspeh od
juče i izvršiti zadatak u duhu date ideje, za napad. 6
Prava je sramota da sve Vaše mnogobrojne starešine ve-
ćinom aktivne i sa svima vojničkim školama da ih uče kako se
radi. Rezervni kapetan Vojislav Lukačević, koji sjajno radi
protivu glavnih snaga komunista u neprekidnim danonoćnim
borbama već deset dana i to bez artiljerije i automatskih oru-
đa.7
Obaveštavam Vas da sam o svemu ovome izvestio Gospo-
dina Ministra 8 i da ću ako Vaše kolone danas ne postignu date
im ciljeve, biti primoran da smenim sve Vaše komandante i
da ih stavim pod sud radi nesposobnosti i neizvršenja nare-
đenja, Vrhovne komande.
Naređenje gospodina ministra je — starešine u stroj, za-
datci se imaju postići bez ikakvog izgovora u interesu opšte
stvari, nesposobni pod sud.
Neka svima bude za primer hrabrom i uspešnom vođe-
n j u jedinica heroja kapetana Vojislava Lukačevića.
Molim da p r e d n j e primite na znanje i da me redovno oba-
veštavate o toku operacija, srednje i leve kolone.
28/11 - 43
u 8.30
Položaj major Ostojić
4
U toku 26. i 27. februara 1943. Leva i Srednja kolona naišle su
na žestok otpor jedinica 2. proleterske divizije i nisu postigle dnevne
ciljeve. Više o tome vidi dok. br. 60, 75 i 85.
5
Odnosi se na majore Blaža Gojnića (Leva) i Jovana Pantića
(Srednja) kolona.
6
O radu i rezultatima borbi Leve i Srednje kolone u toku 28. feb-
ruara vidi dok. br. 75 i 85.
7
Reč je o borbama Konjičke grupe protiv jedinica 3. NOU divi-
zije kod Konjica. Vidi dok. br. 46.
8
Vidi dok. br. 85.

284

BR. 57
NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA
DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 28. FEBRUARA 1943. VOJVODI
DOBROSAVU JEVĐEVICU DA SE SPORAZUME SA ITALI-
JANSKIM I NEMACKIM OKUPATORIMA O PODELI OPE-
RACIJSKIH ZONA IZMEĐU NJIH I ČETNIKA ZA BORBU
PROTIV JEDINICA NOVJ U DOLINI NERETVE1

VOJVODI JEVĐEVICU — najhitnije — š.t.p.2

DRAGI JEVĐO,

Sad od tebe tražim sledeće:
1.— Da se sa brojem l i 3 i brojem 224 sporazumeš da se
četnicima dade za čišćenje od boljševika zona: Rama—Prozor
—Šujica—Livno—Makarska—Morska obala do ušća Neretve
— desna obala Neretve—Rama, s tim da broj 11 na ovu zonu
ne prelazi već očisti ostalu zonu severno. 5
2. Da broj 22 dade municiju, hranu i automatska oruđa
za 20.000 četnika za ove operacije. Sa Baćovićem 6 mi ćemo
imati ustvari oko 15.000, a onih pet pravo je da dignemo. Da
obezbede davanje topova i bacača i pomoć avijacije za bom-
bardo van je i izviđanje.
3. Da broj 22 da svojih pet hiljada ljudi i obezbedi pre-
vozna sredstva za prebacivanje naših snaga prema operativ-
nim potrebama, da za svaku kolonu 7 da radio stanice i tele-
fonski materijal.
4. Rezultat po ovome treba da znam za tri dana, radi pri-
preme naređenja i promene moga komandnog mesta negde
oko Nevesinja. 8

1
Original (pisan olovkom, ćirilicom, u Arhivu VII, Ča, k. 302A,
reg. br. 2/3.
2
Sifrovano, telefonom, poverljivo.
3
i 4 Nemačke i italijanske trupe.
5
O sporazumima Jevđevića sa nemačkim okupacionim jedinicama
o ulasku nemačkih trupa u Hercegovinu vidi dok. br. 75 i 85.
6
Petar, komandant operativnih jedinica istočne Bosne i Hercego-
vine. Tad su se delovi tih jedinica nalazili u Dalmaciji, spremajući se
za povratak u Hercegovinu. Brojno stanje tih jedinica bilo je oko 3000
ljudi. Vidi dok. br. 74, 75 i 85.
7
Za napad na jedinice NOVJ u dolini r. Neretve četnici su for-
mirali 3 kolone: levu, srednju i desnu. O sastavu i napadnim pravcima
kolona vidi dok. br. 55, 75 i 85.
8
Komandno m e s t o Istaknutog dela Vrhovne komande bilo je u
Kalinoviku sve do povlačenja prema Foči. Vidi dok. br. 85 i 113.

285

Ako se ovo ispuni, g a r a n t u j e m za uspeh u najkraćem roku.
5. Major Vesković sa 2000 Vasojevića 9 stiže danas do
mraka u Glavatičevo, odatle ću ga dirigovati prema rezulta-
tima današnjih napada. Zato mi do mraka neizostavno javi
što tačnije situaciju na ćelom frontu i gde se nalazi Buljano-
va10 kolona.
Ako Vesković ostane duže u rezervi u Glavatičevu, za
njega se mora baciti hrana i municija u Čičevo. Znak dva čar-
šava u vidu pravougaonika, ili tri vatre na rastojanju od po
100 metara u vidu trougla. On je poneo stanicu ali ako se veza
ne uhvati, onda ću mu pokret narediti preko tebe sa porukom
od Salatića, 11 a naređenje ima da se baci iz aviona na označeno
mesto.
6. Uloži sve snage, preti, obećavaj, pohvaljuj, potstiči sa
Vojom 12 i pokreni na najenergičniji rad sve starešine i vojnike
iz srednje i leve kolone, jer od brzine njihovog rada zavisi da
li ćemo potpuno uništiti boljševike u džepu Neretve, ili će
nam pobeći. Krivce za slab rad i kukavice kaznićemo drakon-
skim kaznama bez milosti, jer za uspeh naše svete stvari, ja
sam potpuno bezobziran.
Odgovori mi hitno na sve.
Od Baćovića sam tražio da mi javi predviđena mesta pre-
noćišta, da mu bacimo h r a n u i municiju.
Pobeda je naša, ako budemo hrabri i sposobni.

28/11. 43
11,30 Pozdrav
Položaj Branko. 13

9
Radi se četničkim jedinicama iz sastava Limsko-sandžačkih čet-
ničkih odreda. O sastavu, brojnom stanju i akcijama tih jedinica vidi
dok. br. 18, 48, 74, 75, 85 i 140.
10
Vice. U to vreme je bio član Oblasnog narodnooslobodilačkog
odbora za Dalmaciju. Reč je o 9. dalmatinskoj NOU diviziji, koja je
u to vreme izvodila borbena dejstva na sektoru Imotski — Ljubuški —
Mostar.
11
Danilo, kapetan, načelnik Štaba operativnih jedinica istočne Bos-
ne i Hercegovine.
12
Lukačević. U toj situaciji je bio komandant Konjičke grupe. Vi-
di dok. br. 59.
13
Zaharije Ostojić.

286

BR. 57
PISMO KOMANDANTA NACIONALNIH TRUPA CRNE GO-
RE OD 28. FEBRUARA 1943. KOMANDANTU ZETSKOG
ČETNIČKOG ODREDA O STANJU ČETNIČKIH ORGANIZA-
CIJA U CRNOJ GORI POSLE ODLASKA ZETSKOG ČET-
NIČKOG ODREDA U DOLINU NERETVE1

Dragi Bajo, 2
Od Tebe još ne dobih nikakvog izveštaja. Brine me neiz-
vjesnost jer ovamošnji neprijatelji Zeleni 3 i crveni 4 komunisti
na sva usta šire alarmantne vijesti o Vašim neuspjesima tamo
i velikim žrtvama koje ste pretrpjeli u borbi sa tim gadovima
tamo. 5 I ako svi u to ne v j e r u j e m o ipak ovako nepovoljne vije-
sti kod lakovjernog svijeta stvaraju zabunu i raspoloženje kod
komunista i njihovih simpatizera. Mnogo mi je žao da se ne
vidjesmo prlikom tvog odlaska, ali se nadam da ću ovih dana
doći do Mostara. 6 Tražio sam da se uputi još jedan bataljon
od 400 ljudi iz ova dva sreza, rekli su mi da moraju da pitaju
VI7 korpus zbog ishrane pa da će onda odobriti njihov odla-
zak. Ovamo su formirana sva tri bataljona. 8 U Nikšiću i Koso-
vom lugu potpuno, a u Podgorici još nije potpun jer se iz Ze-
te, Piperà i Lješanske nahije slabo odazivaju, ali će se i ova
smetnja otkloniti.
Teškoća kao što znaš ima najviše od ovih zelenbaća. 9 Ali
se i to pitanje mora rasčistiti po svaku cijenu. Pogriješili smo
što prilikom polaska u Bosnu ni jesmo postavili t a j uslov i uk-
lonili ih silom oružja pa onda pošli za Bosnu, ali što nije tada
učinjeno učinjet će se sada, drugog izlaza nema. Čuvaj vojsku
dobro nemoj da bez vatrene pripreme vodiš ljude na juriš.
Traži što jače naoružanje u artileriji i bacačima, mitraljezima
i uopšte svim potrebnim oruđima. Traži jaku pripremu avion-
skim putem pa tek onda vrši napad sa živom snagom. Ljude
1
Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 134,
reg. br. 6/4 (CG-V-456).
2
Stanišić.
3
i 9 Reč je o zelenašima Krste Popovića.
4
Jedan od četničkih izraza za pripadnike NOP-a.
5
Zetski četnički odred je 26, 27. i 28. februara vodio borbe protiv
jedinica 2. proleterske divizije na desnoj obali r. Neretve. O rezultatima
tih borbi vidi dok. br. 56, 60, 70, 75, 85 i 140.
6
Stanišićeve trupe transportovane su od Nikšića do Mostara itali-
janskim kamionima i železnicom. Prvi transport prebačen je 21. a po-
slednji 24. februara 1943. Stanišić je iz Nikšića otputovao 22. februara
i istog dana stigao u Mostar. Vidi dok. br. 70 i 140. General Đukanović
je stigao u Nevesinje 17. marta 1943.
7
Italijanski.
8
Vidi dok. br. 50.

287

čuvaj jer se svaki život teško nadoknađuje, a gubitak u ljud-
stvu stvara neraspoloženje u narodu. Pobjedu morate po sva-
ku cijenu izvojevati i u to sam siguran ako samo bude bilo
dovoljno obazrivosti. Ne zaboravi Župu i onu tešku pogibiju
Kuča zbog neobazrivosti. 10 Komunisti su strašni. Sve što dobi-
j a j u to im je na prevari i iznenađenjima. Zapamti dragi Bajo
svetu istinu iz prošlosti, da su Crnogorci uvijek pobjeđivali
gdje je samo bila pažnja i obazrivost. Bardanjolt 15 oktobra,
Bregàlnica pa i ranije Vučji do i Duga Nikšićka gdje su pre-
trpjeni bili m a n j i neuspjesi samo su uslijedili 11 kao akt nedo-
voljne obazrivosti i nepažnje. Ovi mali neuspjesi koštali su
grdnih žrtava da bi se popravili i osvijetlili obraz našem oruž-
ju. Ti si stari ratnik nijesam te trebao opominjati, ali sam us-
led opšte stvari i želje da se postigne najbolji uspjeh našao
sam za potrebno da ti skrenem pažnju na gornje činjenice.
Sretan sam što su prvi izveštaji o Vašem divnom i hvale do-
stojnom držanju naišle na opšte simpatije. — Čast i dostojan-
stvo nacije je iznad svega, pa ti za takvo držanje srdačno i
bratski zahvaljujem. Dragi moj vojvodo, neka te u tvome mu-
čeničkom ali i časnom radu za dobro nacije prate Božji, moj i
čitavog poštenog naroda iskreni blagoslov i bratski pozdrav
tvoje braće koja ti žele svaku sreću, dobar glas i junačku čast
na megdanu.
Svak je kovač svoje sreće pa i mi. Niko nam ne može na-
metnuti ono što želi, pa ma kako moćne bile Evropske sile,
ako mi budemo na svom mjestu, održaćemo onakvo stanje
kakvo odgovara željama naroda. Zato u ime Božje i sa njego-
vom pomoći naprijed u slavu i pobjedu.
Svi te mnogo pozdravljamo sa svom tvojom junačkom
vojskom, a ponajviše tvoj
28 februara 1943 godine đeneral,
CETINJE Blaža M, Đukanović
Dobro bi bilo da i ti kategorički zahtijevaš da ti se iz ova dva
sreza uputi jedan odred. 12
Pozdrav
Blaža
10
Reč je o udruženom napadu četničkih i italijanskih snaga na
Nikšićki NOP odred. Napad je počeo 13. aprila 1942. Neprijatelj je us-
peo da zauzme deo Gornje Župe. Dva dana kasnije partizanske snage
izvršile su protivnapad i razbile neprijatelja, koji je imao gubitke od
oko 300 četnika od čega 100 mrtvih, među njima 6 četničkih oficira.
Zaplenjena je velika količina naoružanja i opreme. Više o tome vidi
tom III, knj. 3, dok. br. 22, 23 i 26.
11
»Uslijedili-« napisano zelenim mastilom, ćirilicom.
12
Rečenica je napisana zelenim mastilom, ćirilicom.

288

BR. 59
NAREĐENJE KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE OD 28.
FEBRUARA 1943. KOMANDANTU LEVE KOLONE ZA NA-
PAD NA JEDINICE 3. DIVIZIJE NOVJ NA SEKTORU KO-
NJIC — JABLANICA 1

KONJIČKA GRUPA
O. Broj 1
28 februara 1943 godine
Konjic U 10 čas.

KOMANDANTU LEVE KOLONE KONJIČKE GRUPE
MAJORU g. KASALOVICU.

Neprijatelj 2 razbijen u borbama kod Konjica, povukao se
je jednim delom ka Ivan planini, a drugim delom ka Rami.
Desno od nas nema naših delova.
Levo od nas nalazi se srednja kolona majora g. Pantića. 3
Jačina kolone 2200 ljudi, 40 automatskih oruđa, 6 brdskih to-
pova i 4 topa dugih 105 mm.
Shodno instrukcijama Vrhovne komande, Srednja kolona
će danas zorom krenuti u napad sa polaznog položaja: Kerać
k. 2019—Planinica k. 1624—Bukovi br[eg] k. 1100—Dolovi k.
623—s. Ravne—Bijela—Mandić. 4
Pobočnica srednje kolone nalazi se na k, 1721, sa kojom
imate uhvatiti vezu.
Levo od Srednje kolone nalazi se Leva kolona 5 jačine
2000 ljudi sa 6 brdskih topova i 50 automatskih oruđa.
Major Baćović preko Makarske i Ljubuškog nalaziće se
spreman za akciju oko 8/III.
Da bi se Srednjoj koloni pomoglo i kordinirali napad na
Ružno Brdo,—

' Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 141,
reg. br. 19/1 (CG-V-1599).
2
Delovi 3. NOU divizije. Te su jedinice u toku 22/23. februara
1943. i narednih nekoliko dana napadale Konjic i vodile žestoke borbe
sa četnicima i italijanskim jedinicama iz sastava divizije »Murđe«. Po-
sle neuspelog napada jedinice su odstupile i posele nove položaje. Op-
širnije o tim borbama i rasporedu jedinica 3. NOU divizije vidi dok.
br. 46; tom IV, knj. 10, dok. br. 164 i 166.
3
i 4 Vidi dok. br. 55 i 56.
5
Zetski četnički odred, Nikšićka brigada i delovi Trebinjske bri-
gade. Vidi dok. br. 53.

13 Zbornik, tom XIV, knj. 2
289

NAREĐUJEM:

Da Komandant leve kolone od svih delova formira dve
napadne kolone. 6 U Levu napadnu kolonu ulazi 1 i 2 Durmitor-
ska brigada i Konjička brigada. U Desnu napadnu kolonu ula-
ze ostali bataljoni koje će Komandant Leve kolone staviti pod
zajedničku Komandu jednog iskusnog oficira.
Napadni pravac leve kolone: Kavalerija k.595—Borje—
Rečica—k. 1414—Tabakovica—Cobalov greb—Carski vrh k.
828.
Napadni pravac desne kolone: Čelebiće—k. 730—Prisoje
k. 949—s. Dobrigošće—D. Papraska.
Pored ovoga, napadu će potpomagati borna kola putem
ka Ostrošcu. 7
Napad preduzeti čim Komandant formira kolone. 8
Baza za snabdevanje trupa u Konjicu komorom, a čim se
oslobodi put za Ostrožac komorom, kolima, automobilima i
eventualno vozom.
Ranjenike prenositi u Konjic,
Stab grupe u Konjicu u kući R a j k a Zeljkovića.

Načel. Štaba Komandant, kapetan I klase,
kap. II kl. . . Voj. S. Lukačević

6
Prema dnevniku operativnog oficira Mileševskog korpusa, na dan
1. marta 1943. Konjička grupa bila je formirana u 3 kolone. Leva kolona,
komandant major Zdravko Kasalović, sastava: 1. i 2. durmitorska, Fo-
čanska i Konjička brigada, Miljevinski i Zaborski bataljon. Ukupno
2.135 ljudi. Srednja kolona, komandant major Andrija Vesković. Ovu
kolonu jačine 1.000 ljudi sačinjavale su jedinice iz sastava Limsko-
-sandžačkih četničkih odreda (Bijelopoljska, Beranska, Andrijevička i
Kolašinska brigada). Desna kolona, komandant kapetan Radoman Rai-
lić. Sastava: Pljevaljska, Pribojska i 2. sarajevska brigada i 230 pripad-
nika Muslimanske nacionalne vojne organizacije. Ukupno 2.160 četnika.
Komandant grupe bio je Lukačević, pseudonim kap. Nikola Đurić. Pre-
ma istom dokumentu načelnik štaba bio je izvesni Iso Ivanić. Redakcija
nije utvrdila na koga se taj pseudonim odnosi (Arhiv VII, Ča, k. 165,
reg. br. 3/4—19).
7
U pitanju su delovi borbene grupe »Anaker«.
8
Vidi dok. br. 75 i 85.
9
Potpis nečitak.

290

Neophodno je potrebno: 1 bataljon pojačanja i 1 bateriju — kao prateću pridodati i 1 radio stanicu. bataljona. ali su žestokim otporom odbijeni. 2. Vidi tom IV. reg. te sam istaknut. bataljon crnih košulja i delovi artiljerije iz sastava divizije »Murde«. 27/11 sam produžio borbu 5 i 2. bataljon Zetskog četničkog odreda. 4 i 5 Otpor su pružili delovi 2. Danas su zauzeli i jučerašnji položaj 2. knj. 133. 10. 6 27/11 u 17. Opširnije o tome vidi tom IV. ODREDA 2 26 februara u 12 časova sa bataljonom 3 sam izbio u visini s. br. 40/6 (CG-V-341). Vidi dok. dok. na kojoj se liniji i sada nalazim. februara 1943. 60 IZVEŠTAJ KOMANDANTA PRVOG BATALJONA ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 28. br. Do noći sam izbio na liniju: Jadrine—Liskovce—Vasi Do- lac. 49. te moj bataljon nije mo- gao napredovati.I I . kao i nestašice municije. 7 Levoj koloni je sadejstvovao 2. dok. knj. bataljon ovog dana je zaostao. 10. KOMAN- DANTU ODREDA O BORBAMA BATALJONA PROTIV DE- LOVA 2. 1 Original (pisan olovkom. br. 176). i time ugrozili moj levi bok. k. FEBRUARA 1943. dalmatinske brigade. 10. 4 Na kosama sev. ali se u toku noći povukao sa položaja. od ovog sela naišao sam na jak otpor. 2 Odnosi se na pukovnika Baja Stanišića. a i na sadanjem se teško održati zbog širine fronta. bataljon 55.30—19 časova partizani su izvršili snažan na- pad na moj bataljon. 53. Kruševica i odmah stupio u borbu. dalmatinske brigade na- pali su položaje tog bataljona i naneli mu gubitke od 34 mrtva i oko 40 ranjenih četnika (tom IV. bataljon je izbio ovog dana u moju visinu. 7 Bez ovog ne mogu poći napred jer je ispred neprijatelj utvrdio položaje. BR. puka. bez naslona na levom krilu i veze a na rastegnutom frontu od 4 km. br.u 10 h Položaj KOMANDANTU CRNOGORSKIH CETN. dok. 7 2 8 . 27. br. delovi 2. 19* 291 . Ča. knj. 298 i 300. 297. istaknutosti i osetljivosti krila. DALMATINSKE BRIGADE NA DESNOJ OBALI NERETVE1 O. 6 Pred veče. 3 Odnosi se na 1. br. ćirilicom) u Arhivu VII.

Dimitrije BR. godine Položaj. 61 OBAVESTENJE NAČELNIKA ŠTABA KOMANDE ZAPAD- NOBOSANSKIH. 3 Nino. Dok se major Baćović nalazio sa jedinicama u Dalmaciji. komandant XVIII Italijanskog Armiskog korpusa. br. u prisustvu majora Baćovića i njegovog načelnika štaba 2 . dužnost načelnika štaba tih jedinica vršio je neko vreme major Miloš Radojlović. 17 28. ćirilicom) u Arhivu VII. municija za bacače-komplet. Danilo Salatić. Neretve na moj sektor. k. Hercegovački bataljon nije ulazio u moj sastav već je ušao u sastav majora g. KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI O RAZGOVORU SA GENERALOM SPIGOM1 KOMANDA BOSANSKIH. KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI. LlCKODALMATINSKIH I HERCEGOVAČKIH ODREDA J. 19/3 (H-X-82). italijanska za pušku i puškomitraljez. i ručne bombe. 2 Načelnik Štaba Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine bio je kap. reg. 62. Svilokosa 3 i dva đenerala 8 Reč je o Srednjoj koloni. rezervni konjički poručnik. Ca. Pantića. jugoslovenska (ne Grč- ke fabrikacije). br. 292 . zadužen za političke i vojne odnose sa italijanskim okupacionim trupama. »Breda«. zatim majora Paloševića. 159. Imam podataka da se prebacuju partizani sa leve obale r. Vidi dokumenat br. FEBRUARA 1943. LiCKO-DALMATINSKIH I HERCEGOVAČ- KIH VOJNOCETNlCKIH ODREDA OD 28. General Spigo. Molim najhitnije da se dodeli: municija za npr. kdant. major Boljević M. VOJSKE O. 8 Neophodno je potrebno 20 mazgi. Pošto sam 2 dana neprekidno u borbi ovu mi je potrebno uputiti u znatnoj količini najhitnije. U to vreme je bio član štaba majora Baćovića. Dr. 1 Fotokopija originala (pisanog na mašini. jer stoke na terenu nema. februara 1943.

ulasku i napuštanju Srba od strane četnika i bor- bama sa okruženim delovima divizije »Sasari« vidi dok. složno i disciplinovano i na opšte zadovolj- stvo. 2.5 Nekoliko bataljona divizije Sasari bili su opkoljeni i jedva smo uspeli sa novim trupama da ih oslobodimo. sadanji komandant VI korpusa. čime je divizija Sasari bila izložena bočnom udaru i pretrpela oko 600 gubitaka u dvodnevnoj bor- bi.— Četničke jedinice u Crnoj Gori. bore se i prestaju da se bore kad je njima stalo. Ostali ga nisu hteli slušati niti slediti uopšte. Gor- njoj Lici. sve-na zauzimanje i reč vojvode Birčanina 4 . U kancela- riji našeg đenerala u Kninu dolaze naizmenično vojvode i razne starešine i rade jedni protiv drugih. februara 1943.000 a ne samo 1.sa dva pukovnika italijanske vojske. Hercegovini. koji je u to vreme komandovao divizijom Sasari izvestio me je da u napadu od Bruvna i Mazi- na ka Lapcu 1000 četnika iz Dinare nije htelo da se bori kao što treba. 293 . K r a j n j e je vreme da se zavede red i disciplina i da se oni organizuju kao što je to slučaj u ostalim pokrajinama. 3. NOU divizije 11. Jedini čovek koji je hrabro istupio i išao napred sa jednom grupicom vojnika bio je komandant Đujić. Međutim. Alesandro (Alessandro Piazzoni). pa čak i u Slovenačkoj.— Danas u Dinari ima oko 4—5. i 14. 5. ' Vidi dok. 62 i 85. a ne kad to narede starešine.— Mi smo dali za naoružanje u Dinari velike količine oružja i municije. Saslušao sam pažljivo reči generala i uviđajući da u glav- nom govori istinu.— Trebalo bi da su četnici svi složni. Jedina komanda gde četnici rade slabo to je sektor Di- narske oblasti. 4. br. vrlo su dobro organizovane i rade požrtvovano. naoružani su nesigurni borci koji su postepeno prešli u partizane. nisam mogao da protivrečim. jer nas dovode u tešku situaciju ostavljajući u sred najjače borbe naše jedinice na cedilu. 26. da su mobilni tako da u borbi bude svih 4—5.500 boraca koliko jedva prikupe. 13. Na t a j način skoro 2.000 naoružanih četnika koji neće da se bore van njihovih sela. između ostalog izjavio je danas sledeće: 1. Vojvoda Bogunović i voj- voda Rokvić ne priznaju vojvodu Đujića i neće da rade sa njim uopšte niti ga slušaju. kao što je bio slučaj prilikom napuštanja Srba. Opšir- nije o tim borbama.000 naših pušaka sa dosta automatskog oružja i municije nalazi se danas u komuni- stičkim rukama. i 6 Reč je o borbama četnika i jedinica italijanske divizije »Sa- sari« protiv jedinica 6. Na te četnike mi se uopšte ne mo- žemo osloniti. Neposlušni su i nedisci- plinovani. br.— Između starešina u Dinari postoji nesloga. 6 General Piaconi 7 .

potrebno je da Vi sa svoje strane podržite oficire i da samo sa njima radite. 9 General me je u dva maha pripitao da li je sa ovakim re- šenjem saglasan komandant vojvoda Đujić. General Spigo izdao je pismeno naređenje komandantu sevemog sektora generalu Đanuciju 10 da podrži i olakša rad ofcira u svakom pogledu. Đujić je teritorijalni komandant i nacionalno- politički poverenik. Zbog toga su već komandanti jedinica oficiri. ja sam pokušao da ub- laž'm donekle te konstatacije sledećom izjavom: »Ekselencijo. a komanda operativnih trupa poverena je majoru Paloševiću i njegovom načelniku štaba kapetanu Soškiću 8 . a na ostale da se ne obzirete već da im zabranite ulazak u vašu komandu«. " i 12 Redakcija nije mogla utvrditi na koje se naređenje i uput- stvo odnosi. molim da prilikom govora o četnicima u Di- nari imate u vidu izjavu koju je pre nekoliko meseci dao moj pokojni komandant Vojvoda Trifunović.500 boraca. dok su oficiri komandanti operativnih trupa koje su u formiranju. Povodom ove izjave generala Spiga. 294 . a to je da uprava i komandovanje pređe u ruke va- ljanih oficira. Pošto pojedine narodne starešine ometaju rad oficira i . a koja se ukratko svodi na to da četnici ovog kraja nisu istih vojničkih osobina kao što su Srbijanci. ' Odnosi se na vojvode Manu Rokvića i Branu Bogunovića. Bosanci ili Hercegovci. Crnogorci. 11 K r a j n j e je vreme da se zavede red i disciplina i da se prestane sa dosadanjim nesložnim radom narodnih starešina. našta sam mu od- govorio da jeste. kao i da je zahvaljujući novopre- duzetim merama već formirano 3 bataljona od 1. Nekoliko veoma valjanih oficira već radi i uskoro ćete videti rezultate njiho- vih napora. 8 David. Da bih koliko-toliko. kako bi se od dosadašnje teritorijalne milicije i narodne vojske prešlo na organizovanje jedinica u smislu naređenja koje je izdao počivši Komandant Vojvo- da Birčanin. 10 Etore (Giannuzzi). Jedini put da se tako brzo i energično sprovede organizacija četnika u Dinari je ono što je želeo da ostvari pokojni Vojvoda Birčanin. sprečavaju izvođenje organizacije. Vi ste sad imali prilike da se uverite da su ovi četnici prema sebi imali skoro sve partizanske snage u zemlji. ublažio veoma mučan utisak koji je zbog ovakve izjave ovladao prisutnima. koje im nisu dozvoljavale da se organizuju. potrebno je da pozo- vete na konferenciju sve starešine jedinica u Dinari (vojvode i oficire na komandantskim položajima) i da im ovaj akt pročitate.

Ca. na osnovu izjave narednika Torbice. pa čak i Italijanima. Bolje je da ta ko- manda ima 1.jer je svakome. 62 IZVEŠTAJ KOMANDANTA DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE OD 28. delom plavim mastilom. br. ćirilicom) u Arhivu VII. LICKO-DALMATINSKIH I HERCEGOVAČKIH VOJNOCET- NlCKIH ODREDA O VOJNO-POLITlCKOJ SITUACIJI I BORBENIM AKCIJAMA IZVEDENIM U JANUARU I FEB- RUARU 1943 GODINE1 STAB DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE ĐENERALSTAB O. dao 295 . 1 Original (pisan na mašini. 21/4 (H-V-318). Original je na više mesta podvučen. Br.000 nepokornih i neposlušnih samovoljaca koji rade na svoju ruku.000 sigurnih i pouzdanih četnika nego jednu gomilu od 5. Neposlušne i nepokorne elemente koji neće da se potčine oficirima niti vojnoj disciplini treba isključiti iz Vaših redova i o tome izvestiti pretpostavljenu komandu. — STABU KOMANDE BOSANSKIH. Pojedini pasusi su sa strane označeni olovkom.12 NAČELNIK ŠTABA. koji je navodno pobegao iz partizana u četnike. pošto će im u mnogome olakšati rad. 273 28 februara 1943 god. k. Vojna 13 Radovan. VOJVODA R. jasno da je borbena vred- nost četnika svedena na minimum samo zbog gloženja između starešina. reg. delom olovkom. — Situacija na teritoriji ove Oblasti je sledeća: 1. LlCKO-DALMATINSKIH I HERCEGOVAČKIH VOJNO-CETNICKIH ODREDA. STABU KOMANDE BOSANSKIH. Ivanisevic—Dinarski 13 BR. Starešinama Vaše komande podeliti uputstvo koje je sači- njeno po naređenju pokojnog Vojvode. 152. Izveštaj o situaciji u Dinar- skoj oblasti. FEBRUARA 1943. S. vertikalnim crtama. 2 U izostavljenom delu teksta vojvoda Đujić je. vojvoda Dinarski.

Propaganda radio Londona veoma nepovoljno utiče na Srpski živalj i naše borce. 3 Vidi dok. 50. 85. knj.' operaciju u dislokaciju -i raspored snaga NOVJ na teritoriji Like i dela zapadne Bosne i Dalmacije. Gla- moča i Bos. Pregled operacija izvedenih za vreme boravka Herce- govačkih trupa na ovoj teritoriji: 25 i 26 januara o. Kosovsku. 89 i knj. 5 Odnosi se na borbe 6. nesposobnosti višeg komandnog elementa. potpuno je pokolebala u simpatijama za nas. uglavnom. 61. 4). nešto poko- leban. dok. 6 Hrvati se iz dana u dan sve više naoružavaju i organi- zuju u ustaške jedinice. br. b. pomognuti slabijim Italijanskim delovima. 3 J e - dinice ove Oblasti drže Drnišku. dok.g. nada- sve. br. O učešću italijanskih jedinica i rezultatima borbi protiv jedinica NOVJ na području Like vidi tom V. br. 6 Vidi dok. Nije isključeno da su Italij ani hteli špekulisati na račun Nemaca. izveli su.200 boraca. 13. br. kako za sudbinu i razvoj događaja. Hercegovci i Di- narci. ali im se ovo grdno osvetilo. NOU divizije protiv delova italijanske di- vizije »Re« (tom V. 4 Reč je o četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi. 12. Italijani su prekinuli operacije protivu par- tizana u Lici i imaju naređenje da evakuišu svu zonu od Ogu- lina do Knina i da se povuku na liniju Ogulin—Ledenice. 4 Ovo je došlo kao posledica slabih snaga koje su učestvovale u operacijama. Naoružane snage Dinarske oblasti iznose 4. Vrličku i Knin- sku dolinu i dalje Strmicu pa preko Jelovih Tavana na Ma- slovaru i Crni Vrh da se odavde spusti u dolinu Gračaca i produži linijom Gračac—Obrovac. Italijanska ofanziva u Lici protivu partizana potpuno je promašila. slabosti ljudskog materijala u bor- benom smislu. Grahova. 7 Odnosi se na delove italijanske divizije »Bergamo«. br. 13. 5 a u pripremi je operacija u pravcu Livna. koji se nisu ogrešili o Srpski narod. dok. a Hrvate. dok moral kod naroda od straha. u kojoj će uzeti učešća i četnici ove Oblasti. tako i za ishranu. a odavde duž mora da drže liniju Ledenice—Senj—Karlobag —Obrovac—Knin—Drniš—Sinj. teških terenskih i vremenskih prilika i. U prkos ovakve situacije d u h kod boraca ove Oblasti ostao je na zavidnoj visini. knj. Njihova akcija u Ličkom po- lju još traje. 296 .

297 . 9. br. Ova kolona je 12 februara zadocnila. 13 Vidi dok. 15 i 16 Vidi dok. koja je i inače. br. 12 i 14 Iz sastava divizije »Sasari«. sastavljene od Hercegovaca. bila i ostala najbolja jedinica u svima borbama. Golubića i Plav- na i tučenja komunističkih snaga. Direktrisa akcije bila je Otrić—Srb—D. j e r su komunisti. Tiškovac—D. sastavljena od Hercegovaca.g. komandant Nevesinjske brigade. 1 " pa je usled toga i zadocnila u ovlađivanju postavljenim ciljevima. 28. ko- ja se na padinama Dinare sukobila sa proleterima. U ovoj operaciji stiglo se je do Vrlike. izvršena je akcija u pravcu Go- lubića i Strmice u cilju oslobođenja Strmice. br. U ovoj akciji sve kolone izvršile su svoj zadatak kako je to naređeno. br. dok. dalmatinskoj NO brigadi (tom V. koji je privremeno bio pri- dodat 3. veoma jakim snaga- ma napali i okupirali Strmicu.pravcu Vrlike. koja im je bila pripremljena. O tim borbama vidi dok. sem poručnika Koprivice 11 i trupa pod njego- vom komandom. jer su isti. 13 i 14 februara o. 28 i 29 januara 1943 god. bilo je vrlo dobro. zabavivši se pljačkom u Str- 8 Vidi dok. Do jačih sukoba sa partizanima nije došlo. Plavno i Radij evac. proleterska divizija ojačana Kombinovanom bri- gadom grahovskog sektora. uspeli da se blagovremeno izvuku iz klopke. blago- dareći terenskim prilikama. 48. Suvaja—Brotnja—Doljani—Dob- ro selo. Svilaja i Vrlička krajina očiste od partizana. 11 Mihailo. čiji je pravac napada bio Str- mica—G. a naročito se istakla Ro- gatička brigada sa poručnikom Dobricom Đukićem.16 sem desne kolone. Drža- nje ove kolone. slabijeg sastava. a bilo je predviđeno u tri. Tiškovac—Kaldrma—Osredci—Srb. 8 Cilj ove operacije je bio da se Moseć. 11. pa da se zatim pristupi organizaciji oslobođene teritorije. potpomognuti od dva Italijanska bataljona. 12 Sve trupe u ovoj akciji izvršile su svoj zadatak po planu i u određeno vreme ovladale postavljenim ciljevima. Ova operacija nije privedena kraju. te je operacija morala biti prekinuta. Hercegovci i Dinarci potpomognu- ti jednim Italijanskim bataljonom 14 i jednom baterijom topova vršili su akciju u cilju oslobođenja Srbske doline. br. knj. knj. sa jednom bate- rijom. 9 U pitanju je 2. 15 Akcija je izvršena u dve kolone. Na jači otpor na- išla je samo naša leva kolona. 75 i 200. 28. 1 3 12. 9 u međuvremenu. 11. tom V. Ovu akciju su izvršili Hercegovci i Dinarci. 200). sve do trenutka kad su nam Italijani to onemo- gućili. 10 Otpor je pružio Dinarski bataljon. pod komandom poručnika Popovića. dok. Golubić. zajedno sa svojim komandantom. br.

Italijanska divizija »Sasari« dejstvovala je pravcem Gra- čac—Bruvno—Mazin—Lapac—Kulen Vakuf. da se predaju. 18 Redakcija nije mogla utvrditi tačnost navedenih podataka. Me- đutim. zahtevali da u toku 15 februara t. i 9. a komunističke snage pred nama nabacili bi na Nemce. posle podne. dok. 18 Jednovremeno ostale partizanske snage napale su divi- ziju »Sasari«. te su naše snage. Greškom se desilo da je jedna bomba pala u blizini štaba vojvode Đujića i majora Baćo- vića (Arhiv VII. da bi se sutra dan u marševskom poredku spustila u Srb. br. brigada 8.g. br. Komunisti. Naša zamisao je bila da akciju sprovedemo sve do Dobrog Sela i spojimo se sa divizijom »Sasari« i tako stvorimo nepre- kidan front. pravcem Osredci—Trubar—Resanovci— Jelino polje. što se je stvarno i desilo još 14 febru- ara. brigada 6. sastavljena od svih Hercegovaca. divizije i artiljerijske jedinice tih divizija. Italijani su u trenutku kada su naši prednji delovi iz- bili u selo Doljane. depeša br. 20 U G. 298 . 1323). već pravcem Srb—Osredci—Kaldrma—Gornji Tiškovac—Donji Tiškovac—Strmica. 5. ali se ova kolona n i j e kretala označenim pravcem. 12. Na t a j način bili bismo primorali komunističke snage. a leva kolona. i 15. go- njeni od Nemaca i oni koji su zaostali u pozadini. da ne bi bile otsečene od pozadine. 8/1. Na ovaj način stvoren je nebranjen pro- stor između četnika u Srbu i divizije »Sasari«. 110 od njih je naoružano.mici. " Napad su izvršile 1. pri čemu smo imali četiri lakše ranjena i dva mrtva. knj. bez- uslovno napustimo Srbsiku dolinu. 289. reg. posle borbe 15 februara od 17 časova do 12 časova 16 februara. Komunisti su imali i teške bacače. čistom četničkom selu. Dobili smo 140 boraca.000 Dinaraca. 17 Najzad su pristali da jedan deo četnika može ostati u samom Srbu i mi smo ostavili 1. morale biti povučene na liniju Maglaj—Kurozeb—Jelovi Tavani. 56. koncentri- sali su se i jačim snagama udarili naše snage u Srbu sa fronta i oba boka jednim delom. a drugim delom diviziju »Sasari«. koji su nam prebegli sa svojim familijama. k. a 13 februara sa Donjeg Tiš- kovca najkraćim putem krenula za Otrić. jer da će nas u protivnom bombardovati avijacijom. 19 presekli je na tri dela i opkolili dva bataljona u Gornjem Lapcu. zaostale u nedovoljno očišćenoj pozadini. Lapcu su se tada nalazile sledeće neprijateljske jedinice. Više o tome vidi tom V. a ostali su krenuli iz Srba i to: desna kolona. pravcem Zeleni Tavani—Vagan—Crni Vrh (1239)—Gologlav (1196)—Orlovica (1201)—Strmica. sastavljena od Dinaraca. U ovoj borbi imali smo dva mrtva i tri r a n j e n a i izgubili smo jedno postolje teškog mitra- ljeza. divizije. Ca. 20 a jedan bataljon u šumi između Gornjeg " Bombardovanje Srba vršili su nemački avioni.

22 U toj borbi italijanske jedinice imale su oko 600 ljudi izba- čenih iz stroja. puka divizije »Sasari« i 3. br. peš. 21 U ovoj borbi Italijani su imali. s jedne strane. br. dok. 299 . v.000 Dinaraca. . koja sam dve go- dine branio od ustaša i partizana. bataljon 151. Pavelić je postigao najveći uspeh time što je uspeo da među Srpske ustanike ubaci svoje agente. dok su nam se četvorica predala. Primorje je dalo vrlo veliki broj partizana i. 21 Okruženim jedinicama u G. 50. Ovo su uglavnom sve operacije izvedene za vreme boravka Hercegovaca na teritoriji ove Oblasti. Računa se oko 200 mrtvih i ranjenih. O deblokiranju i izvlačenju je- dinica iz okruženja vidi: tom V. 186 mrtvih i 227 ranjenih. Čak su skinuli i zvona sa Srpskih crkava u Bruvnu i Mazinu i sekli voćnjake. Od 16 februara t.0 mazgi. puka divizije »Bergamo«. u krajevima gde su sami operisali.m. Vidi dok. Ovii bataljoni bili su opkoljeni 4 dana. 173 i 177 i knj. 22 Uništena im je jedna autckolona. pa ipak u Primorju nema sela u kome je zapaljeno više od dve kuće. Sve ostale operacije bi- le su strogo lokalnog značaja i to u cilju uništenja mai jih ko- munističkih grupa u neposrednoj blizini. 12. Postupak okupa- tora prema Srbina i Hrvatima potpuno je različit. a pro- paganda radio Londona s druge strane. bataljon crnih košulja. 16. četnika i komunista za vreme ope- racija : Italijani su. Ovakovi postupci okupatora i ustaša. izgubili su mnogo ratne spreme. 2 puškomitraljeza i preoteli Italijanske topove. koje su partizani razbili kada su videli da će pasti u naše ruke. Hercegovačke jedinice nalazile su se razmeštene po selima u neposrednoj blizini Kinina. kao i nepoznat broj zarobljenih. 166. dok. sve do 21 o. Lapcu pritekle su u pomoć jedinice iz sastava divizije »Re« i »Bergamo«. Između Dr- niša. ne radeći ništa. kao oružja i muni- cije. Mi smo imali dva mrtva i 4 ranjena. jedan tenk. Zarobili smo 17 kara- bina. već pljačkajući Srpska četnička sela. 13. br. ali ni jedna kuća duž linije nije zapaljena.Lapca i Marina. dovode do uverenja da okupator i naši saveznici podjednako rade na istrebljenju Srba. Šibenika i Trogira nema ni jednog telegrafskog stuba. bataljon 25. Postupci Italijana. pljačkali i palili sve do čega su stigli. 26. otpočelo partizansku akciju u Srpskim krajevima blagodareći kulturnoj zaostalosti i glupa- voj lakovernosti našega sveta. 168. 61. knj. 4 teška bacača i 4 topa. koji su poubijali vođe nacionalnog ustanka i tekovine istog predali u ruke Tita. Za- robili smo i šest partizana. ali broj se nije mogao utvrditi. Partizani su imali dosta gubitaka. kada su oslobođeni od 6 Italijanskih bataljona i 1. do sada dobivenim taonim podacima. bersaljerski bataljon. 2. peš.g. tako rekuć.

Hercegovci. i primorske partizanske jedinice prebacile u Srpske krajeve u kojima je i primljena borba. Njihove boračke je- dinice su se. ali se u drugoj naiđe na dragoceniji plen. 300 . da bi se novi plen uzeo. odmah po dolasku otpočeli sa rovarenjem. Na primer u jednoj kući se uzme bra- šno. j e r je voj- voda Birčanin teško bolestan i kao takav ne može da baci zdrav pogled na celu situaciju. sve je opljačkano. a sem toga da je podneo i neo- pozivu ostavku. zemlja zapuštena i neobrađena. kroz koje smo operacije vršili ostavljaju neizbrisivo tužan utisak: sela su porušena. Ova pljačka je vršena nerazumno i divljački. Srpski krajevi. Odnosi Hercegovaca i Dinaraca: Jedan deo Hercegovačkih starešina ili nije shvatio svoju ulogu i zadatak u ovim krajevima. Na prvoj zajedničkoj konferenciji Jevđević je podneo pred- log da se Baćović proglasi komandantom operacija. Glad je neizbežna. jer je odvojena od Bosne i onih delova Like iz kojih je ona nešto hrane dobij ala. radio suprotno od onoga što je trebao da radi. napadajući skoro javno pokojnog vojvodu Birčanina. ili je zlonamerno. vode neprekidne krvave borbe. stoka nestala. 23 Ovo bi trebalo da znaju i gospoda Hrvatski ministri u Londonu i da to javno ispovedaju. delimično i sami vršili paljevinu.da bi mu ovaj kao protivuslugu stvorio uslove za dalje klanje Srba. što im nije polazilo za rukom. Po ovome otpočelo je slanje depeša u kojima se stanje na teritoriji ove Oblasti pretstavljalo najcrnjim u pogledu orga- _ 23 Ovakvom vrstom propagande četnici su želeli da prikriju svoje zločine. nisu ni u koliko zaostajali za Italijanima. Ovo sam odbio sa motivacijom da to ne mogu da primim bez naređenja vojvode Birčanina ili starijeg i tu je nastalo prvo razmimoilaženje. u pogledu pljačke za vreme operacija. čije jedinice. gradovi uništeni. uvlačile u međuprostore i udarale u slaba mesta naših i Italijanskih snaga. hrvatska sela ostala su u ovoj akciji kao i ranije pošteđena. a u koliko se rat u toku ove godine u Evropi ne završi biće katastrofalnih posledica. čak. g. jer su se. izvlačile pod jačim pritiskom. izvlačili sve što se je moglo izvući. ma gde. uz velike ljudske i materijalne žrtve. Oni su umesto da potpomognu konsolidaciju prilika na teritoriji ove Oblasti. Komunisti su iz krajeva u kojima su vršene operacije izvršili mobilizaciju svih sposobnih muškaraca i oterali skoro i poslednjeg stanovnika sa sobom. pa se brašno prosipa. već skoro godinu dana. blagodareći Italijanskoj akciji na parče. Dalmacija naročito. Narod već u veliko gladuje. popaljena. Blagodareći partizanskim vođama hrvatima. ili iz lič- nih računa.

Petrovac. i pored naređenja vojvode Birčanina. Do- nošene su rezolucije o stvaranju Grmečko-glamočkog korpusa. k. Rešeno je da se povedu pregovori sa ci- vilnim i vojnim vlastima NDH za što tešnju saradnju. 23 Zaharije Ostojić. od- mah od početka. Vrbovane su cele jedinice. makar. te da treba svi da beže odavde. 152. br. koliko je bilo više moguće. to se je smatralo da ja namerno neću da učinim uslugu. Našao sam se u teškoj situaciji i čuđenju šta se događa. međusobno po- maganje i zajedničku borbu protiv pripadnika NOP-a (Arhiv VII. Drvar i Bos.25 jer da su oni odlični prijatelji. u ovom. Njegovi su postupci pravi zločin. k r a j n j e nečasnom i nenacionalnom poslu istakao se đeneralštabni m a j o r Miloš Radojlović. pojedinci (starešine i borci) da se priključe Hercegovačkim jedinicama. po mom mišljenju. pojedinci i jedinice počeli su da otkazuju poslušnost i da sve svoje akcije i pokrete vezuju za Hercegovce. bez obzira na pokrajine u kojima živimo. 20/4). i ako su se mogli uveriti da je ovo teritorija na kojoj nemamo vremena ni Bogu da se pomolimo. pri svim sumnjivim postupcima govorio je da se ne treba ništa plašiti. u n a j m a n j u ruku. Kao posledica ovakvog rada. a i sami su je nazvali »klanicom«. Više o formiranju i zadacima korpusa vidi dok. Donesena je odluka o formiranju Grmečko-klekovač- kog korpusa. koji se sticajem. Zahtevani su i suviše veliki izdaci na račun Hercegovačkih trupa. te da n a m ponude. br.nizacije i komandovanja. reg. da to ne činim. uklonjen iz Like. Po mom mišljenju jedina svrha svih ovih nečasnih in- triga i vrlo štetnih po našu opštu stvar bila je ta da se ko- mandovanje majora Baćovića proširi. 301 . u Kninu je održan sastanak čet- ničkih vojnih i civilnih predstavnika sa teritorije Bos. slo- bodno mogu reći. Želeći da se što bolje plasira kod ma- jora Baćovića. Za komandanta korpusa izabran je vojvoda Đuro Plećaš. našao u Hercegovačkim redovima. pa i komandir Glamočke čete Bogdan Ivić. pošto je m a j o r Baćović dobio dovoljnu sumu novaca za ope- racije. na celu Bosnu. U koliko nisam uspeo da udovoljim nekom zahtevu. Grahovo.d. umesto da shvate si- tuaciju u kojoj se nalazimo. mo- ralne podrške rečima o povezanosti naših Srpskih interesa. da će on to sve uraditi sa čika Bran- kom. Na istom skupu doneta je rezolucija o osnivanju Komande bosanskih četničkih odreda. 24 izdavana naređenja bez mog znanja i t. kao načelnik štaba majora Baćovi- ća. On nije prezao ni od toga da oficirima preti dolaskom usta- ša u ove krajeve. Ja sam tim zahtevima udovoljavao. Naročito je vrbovan voj- voda Brane Bogunović i vojvoda Mane Rokvić. nesretnih prilika. kapetan. Voj- nici su odmah otpočeli sa pljačkom i to su se u prvom redu 24 Dvadeset šestog februara 1943.

to da sprecai. O svemu ovome podne- ću docnije opširan dokumentovan izveštaj. Srpski narod u Lici i Dal- maciji. bolje reći celog Hrvatskog naroda. koji su na oltar otadžbine položili živote jednog ili više svojih sinova. Zaključak: Vojna situacija na teritoriji ove Oblasti nije povoljna. Major g. na margini dopisano je »NB«. koji drže snage u severnoj Lici i u ovoj Oblasti. Glamoču i Livnu donese pozitivne rezultate. Grahovu. a front od Ljuta (1152) da povučem ka Velebitu. u kojima su bili smešteni: otimali su i prodavali konje. Sa ovako prikupljenim snagama. netaknut. Lič- ke snage ove Oblasti koncentrisaću u Velebitu. Isto se može popraviti. ako Italijanska akcija ka Bos. što nam je. budući da je ustaškom politikom partizanstva pode- ljen. 27 Zbog jako dugačkog fronta.oborili na Hrvatska sela u okolini Promine. 26 Na sve ovo skretao sam pažnju m a j o r u g. Zbog ovakve situacije doneo sam odluku da evakuišem Gračac. goveda i sitnu stoku. Baćovića i to pred Italijanima. nalazi se u teškoj situaciji. Prilikom preuzimanja Strmice opljačkali su skoro sve ono što je ostalo iza partizana. samo u vremenu njegovog boravka na ovoj teritoriji u borbama sa partizanima imali oko 120 mrtvih boraca. na žalost. Ovo nisu bile usamljene nego. izubijani i pljačkani i to stari ljudi. koja se nisu ni n a j m a n j e ogrešila o Srbe i na t a j način pokvarili ono što je ova Komanda uspela da pridobije za našu akciju. i ako su morali znati da je Strmica bila Pijemont četništva u ovim krajevima i kao takva glavni objekat stalnih komunističkih napada. Presretani su ljudi na drumovima. i ako glavne partizanske snage koje su sada na putu za Her- cegovinu. Baćović nije hteo imati u vidu makar tu činjenicu da su Dinarci. potpuno onemogućilo dobijanje oružja i osta- log materijala od Italijana. preduzimaću napade na partizane u cilju uništenja manjih grupa i demoralisanja njihovih jedinica. skoro. ili nije mogao. Skidani su prozori i vrata sa kuća i loženi na patosu. 26 27 i Pasus je podvučen plavim mastilom i u njegovoj visini. živežne namirnice i sve do čega se je stiglo. jer moram skra- titi front i snage prikupiti da ne bi bile tučene počesno. d. čak i od samog m a j o r a g. zbog stalnog naoružavan ja Hrvata-ustaša. tvrdim. budu potučene. Borci ove oblasti prestavljani su uvek u bednom svetlu. 302 . ćebad. redovne i skoro svakodnevne pojave. ojačanim sa jedinicama iz Dal- macije. Uskoro su po- čeli sa pljačkom i po Srpskim pa čak i po čisto četničkim se- lima. što je verovatno napisao Draža Mihailović. Baćoviću usme- no i pismeno ali on ili nije hteo. pošto je u Lici gro partizanskih domaćih snaga ostao.

koja su dobro naoružana. k. Br. Problem rešenja Like i zapadne Bosne. i Hercegovačkih čet. Ekonomska Ekonomska situacija na teritoriji ove Oblasti veoma je teška. 30 Načelnik štaba. 3. 30 Odnosi se na izveštaj vojvode Ivaniševića od 3. 22 od danas. koji se nisu ogrešili o Srpski narod. silom prilika. S. reg. Đujić O. koji se nisu ogrešili o Srpski narod. U tom cilju ovih dana će doći na teritoriju ove Oblasti 100 nacionalista Splićana. Ča. dobro komandovana. polja su neobrađena. 23/1). zbog intriga Hrvata. marta 1943. 24 3 marta 1943 god. Petrovcu. 2. pošto je narod bez tegleće stoke i još uvek se nalazi u planinskim komunističkim zbegovima. a na sredini Draža je dopisao »Ob« što je podvučeno. njihovo poverenje u nas osla- bilo je. Zbog burnih manifestacija i održanih govora prilikom dolaska Hercegovaca i kasnije. br. pokolebani su propagandom Londonske radio-stanice. 159. 303 . što se vidi i po tome što u poslednje vreme naoruža- vaju Hrvate. odreda Momčilo R. kao i h v a t a n j e veze sa Drenovićem. 29 KOMANDA Bosanskih. a ispod toga »Veza sa Drenovićem uhvaćena«. 28 neće biti moguće resiti p r e nego što jedna snaga. snošljivi. do- pisano je olovkom ćirilicom »Razno«. Odnosi sa Hrvatima. a teško da će moći da se zaseju i prolećnji usevi. Hrvati-nacionalisti. nešto više o pljački hercegovačkih četnika za vreme tih operacija i o su- kobu komandanata i međusobnim omalovažavanjima (Arhiv VII. Glad i nemaština već vladaju. Ličkodalmatinskih KOMANDANT-VOJVODA. u desnom gornjem uglu. Br. R. Sadržaj izveštaja svodi se na ak- cije četnika u Dinarskoj oblasti u januaru i februaru 1943. nastoje se produbiti i učvrstiti. prostoriju ka Drvaru i Bos. 30. 29 Na poleđini zadnje strane originala. ko- mandantu Dinarske četničke oblasti. Ivanišević 21 Uroš. komandant četničkog odreda »Kočić«. Priključiti aktu O. te da bi imah saveznika u slučaju da mi napad- nemo na njih. Zatim. ne prevalja sa pravca od Glamoča. br. Politička Odnosi sa Italijanima. koji će nastati da uspostave vezu sa selima oko Promine. Četnički vojvoda. Narodna imovina je uni- štena paljevinom i pljačkom. St. Vidi dok.

162. reg. 8 Gojnić neka preduzme najenergičniji napad s fron- ta a naročito levim krilom od Cabulja [pl. 97 i 104 i F. Trgo. 56 i 66. Vrhovni komandant NOV i PO Jugoslavije pozvao je 28. str. 5 Lukačević. Doneta je odluka da se glavnim snagama izvrši protivudar ka G. 161. raspolagao sa ukupno oko 14. IZASLANIKU VRHOVNE KOMANDE ZA KOORDINIRANJE DEJSTVA ČETNIČKIH JEDINICA U BORBI PROTIV PARTIZANSKIH SNAGA U DOLINI NERETVE1 »700«2 Naredi Pantiću 3 da u najkraćem roku potpuno ovlada svim tačkama na levoj obali Neretve od Jasenjana do Jablanice 4 i desnim krilom uhvati vezu sa Vojom 5 sa linije: Glogovo — Varda — Pogledalo. Ca. Vidi dok. ćirilicom) u Arhivu VII. 59 . Pukovnik Bajo neka n a j - 1 Original (pisan mastiljavom olovkom.) 3 Jovan (Joca). 8. angažovanih u borbi protiv NOV u dolini Neretve (Arhiv VII. 6 Stanišić. br. br. 40. dok. u rezervi u rejonu Glavatičeva. n. Podižite moral Bajovima dolaskom Vašoj evi- ća10 kojih se komunisti užasno plaše. 10 i " Četnici iz sastava Limsko-sandžačkih četničkih odreda. k. Vakufu. 8 Radi se o pregrupisavanju snaga NOV za protivudar ka Gornjem Vakufu. knj. br. 304 . 4 Na tim položajima su se nalazili delovi 2. 7 Joco mora po svaku cenu presjeći ostupnicu Peku Dapčeviću ka Jablanici. br. Sasta- nak je održan istog dana. 3/5). komandni izaslanik Vrhovne komande. Vidi dok. pod komandom majora Andrije Veskovića. 57 NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 1. proleterske divizije. Vidi dok. 55. komandant Srednje kolone. 9 Ako je potrebno pojačaj Gojnića trebinjskom brigadom dok ne padne Drežnica. 55. 7 Major Gojnić je u toj situaciji bio komandant L e v e kolone. Ovakav rad nad duplo nadmoćnijim snagama mora donijeti dobre rezultate. MARTA 1943. Opširnije o tome vidi: tom II. feb- ruara 1943. 6 čime će omogućiti brzo napredovanje Gojnića.. k. br. određen da u ime majora Ostojića prenosi naređenja. O sastavu grupe vidi dok.] u cilju presecanja ostupnice komunistima dolinom Drežanke. 2 Major Borivoje Radulović. vodi akcije i šalje izveštaje (dok. marta 1943. 36/2. br. 9 Prema proračunu sopstvenih snaga major Ostojić je 1.000 četnika. komandant Konjičke grupe.č. br. neka što jače bije u leđa boljševika pred Bajom. br. Peka Dapčevića da kao član Vrhovnog štaba učestvuje nà sastanku Politbiroa Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba. 40—45. 57 i 85. BR. Ca. reg.

Grude — Gradine pa da se po tom sa tri kolone udari na Buljana 14 ili da obiđe Imotski sa južne strane i dođe u Vrgorac. 21 Zbornik. Baćović ne sme usamljen da napada Imotski nego ih da sačeka na prostoru: Osoje — Velenjak — Orljača — Proždorac — Osoje zapadno od Imotskog — izbi- janje kolona od Š. Pošto je Baćović stigao u Šestano- vac12 prouči sa Jevdevićem mogućnost stvaranja dve grupe rezervi i to: kod Širokog Brijega za rad pravcem: Kočerin. Za prvu grupu uzmi u kombinaciju Andrića 13 i Jocu a za drugu tetkiće.hitnije prečisti svoje jedinice od crvenih tipova i na licu mesta strelja jer je sve ovo rezultat njihovog rada. 2 305 . Zahtevaj 16 neprekidno bom- bardovanje i izviđanje komunista. 17 Nateraj komandante na uredno podnošenje preciznih izveštaja. knj. direktive ili naređenja posiate »od Salatića« odnose se na poruke. 16 U pitanju su zahtevi dostavljeni italijanskim okupacionim voj- nim vlastima. br. Paziti se počestog tučenja radi čega se ne uvlačiti u prostor Jablanica — Rama. 72. direktive ili naređenja majora Ostojića (dok. dok je Salatić bio legalizovan. niti prelaziti na desnu obalu do daljnjeg naređenja«. br. br. Voji sutra zorom bacite naređenje od Salatića sle- deće sadržine: 15 «-Održi sigurno Bjelašnicu i prelaze preko Pre- nj a. Upotrebu Veskovića 11 rešiću prema rezultatu sutrašnje borbe. Javi mi što tačniji položaj naš i komunista kao i Buljanove grupe. 57). 14 Odnosi se na 9. bez sentimentalnosti. i kod Dubrave i Stražnice za dejstvo pravcem: Grude — Imotski. jer na osnovu ovako šupljih i kontradiktornih izveštaja ne moguće mi je blagovre- meno ma šta narediti. Starešine moraju čvrsto uzeti jedinice u ruke. To je vojnički skandal i k r a j n j a bes- avesnost da me komandanti dovode u ovakav položaj. Ti mu javi situaciju i pošalji hranu i municiju. zato što gospoda neće da pišu. 15 Poruke. tora XIV. dalmatinsku NO diviziju. 17 Vidi dok. Ostalim snagama očisti levu obalu od komunista težeći da presečeš p u t Rama — Drežnica kod Donje Jablanice. Neka znaju da ću svakome odmeriti prema zasluzi. Ti nađi načina da njihove greške ispraviš i omogućiš mi rad j e r izgleda da slabo na n j i h 12 Vidi dok. 13 Odnosi se na Andriju Veskovića. 75 i 85. Brijega i Dubrave na liniju: Vran — Ku- šanovac — S. Dej- stvom od Rečica uhvati vezu levo sa Pantićem koji će dejstvo- vati od Obadića ka Glogošnici i Jablanici. Ovo je činjeno zbog toga da bi ime Ostojića kod italijanskih vojnih vlasti ostalo prikriveno. Posušje.

da su Nemci pozvali na konferenciju u Banja Luci sve Komandante i to: Radića. reg. Ovoj konferenciji neće prisustvovati pretstavnici hrvatskih ni vojnih ni civilnih vla- sti. Čiča je pseu- donim Draže Mihailovića.III . a Ostojić u Kalinoviku. Sutrašnji dan je važan radi odluka za Baćovića. 2 Vukašin. Tešanovića. MARTA 1943. zajedno sa P a v l o m Đurišićem. Drenovića. KOMANDANTU ODREDA »KOČlC« ZA PRISUSTVOVANJE KONFERENCIJI RADI USAGLAŠA- VANJA STAVOVA O SARADNJI SA NEMAČKIM TRUPAMA 1 KOMANDA BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA Br. Lipovu (kod Kolašina). Ča.III. 80). 64 NAREĐENJE KOMANDE BOSANSKIH ČETNIČKIH ODRE- DA OD 2. Pobeda je naša. Draža je stigao kod Ostojića (negde u okolini Kalinovika) 18. 3 Jovan. U to v r e m e Draža se nalazio u s. Marčetića 2 . 1 Original (pisan na mašini. 18 Branko (čika Branko) je major Zaharije Ostojić. m a r t a 1943. U 21 00 primljeno u 23.30 Branko—Ciča" 1. u kome mi javlja. k. Naj- hitnije javljaj o svemu. Luci. depeša 2510).utičeš. latinicom) u Arhivu VII. br. moguće je da je ovde hteo još više iskoristiti ime Dražino i time naterati komandante na poslušnost i izvršavanje na- ređenja. godine Položaj KOMANDANTU ODREDA »KOČIČ« bratu UROSU DRENOVIČU Položaj Pre nekoliko časova primio sam izveštaj od Komandanta Bosanskih četničkih odreda brata Rade Radića. br.43 predato 1 . mar- ta 1943.20 BR. 306 . Mišića 3 radi rešavanja važnih pitanja. Pošto je Ostojić imao široka ovlašćenja od Draže Mihailovića u pogledu komandovanja i po njegovom naređenju rukovodio celokupnim akcija- ma (dok. (Vidi dok. 8/3. 113. 207.43 u 02. službeno 2. br. Konferencija će se odr- žati u nemačkoj komandi u B.

0 BRITANSKOJ PROCENI ODNOSA PARTIZANSKIH SNA- GA I ČETNIKA1 3/III 1943 Marko 2 pitao Janlketića 1 da li je istina da se iz zemlje tražilo odobrenje da se ne sluša radio-London 3 2 po njihovom dubokom u v e r e n j u u zemlji 65% partizaini a os- talo četnici i da im je neophodno da tačno utvrde ovo stanje pošto Majski 4 traži preko njihove vlade da se ovo utvrdi 3 veru je da kod Pavia 5 je samo 1% ali kod Baja 6 je između 20 i 30°/o ali da je Cr. Gora mala pokrajina dok su Bosna. major Slavoljub Vranješević BR. Her- cegov.m. k. 2 Britanski major Hadson. 4 Ivan (Majski Ivan Mihailović). da bez ikakvog iz- govora i odlaganja bez obzira na situaciju na položaju.— Bratski te pozdravlja našim četničkim pozdravom S VEROM U BOGA ZA K R A L J A I OTADŽBINU! Načelnik štaba. Ca. 6/3 (VK-Y-701/1). u 12 časova. br. ćirilicom). MARTA 1943. 5 Đurišić. dođeš 4 o. Lika. Molim Te koristi sva moguća prevozna sredstva.— Ovo smatraj vrlo važnim i najhitnijim. 20.m. Komandant mi je naredio. sovjetski ambasador kod vlade Velike Britanije. koja će se održati u Karanovcu na dan 4 o. 25. u Arhivu VII. do određenog časa u Karanovac.— Prema napred izloženom pozivam te. pa i motorcikl i na vreme dođi na predkonfereneiju. mastiljavom olovkom. 6 Stanišić. 65 ZABELEŠKA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 3. 1 Original (pisao lično Draža. 20' 307 . reg. br.. 3 Vidi dok. da pozovem sve Komandante na predkonfereneiju. Dalmacija a isto tako i Srbija sa mnogo većim procentom.

. 65.Fotokopija dokumenta br.

46 i 85. ' i 8 Zetski četnički odred. sprema da pomogne dolazak majora Baćo- vića. NOU divizije kod Konjica. br. 2) Major Vesković da bude gotov za pokret pravcem: Bijelo polje — Gorani — Široki Brijeg za podržavanje Gojnića 8 . 9 Odnosi se na 9. Vidi dok. 46/2 (BH-V-82). rešio sam da prekinemo svaku dalju ve- zu sa njima. koga ću provući između boljševika i ustaša pravcem: Sestanovac — Zagvozd — Slivno — Klobuk — Široki Brijeg. bez obzira na Talijane. 74. da za 24 sata zauzmemo celu Hercegovinu 5 . 10 O pokretu hercegovačkih četnika iz Knina ka Mostaru pod ko- mandom majora Baćovića vidi dok. MARTA 1943. Opširnije o tome vidi dok. izaslanik Vrhovne komande za objedinjavanje četničkih jedinica u operacijama u dolini Neretve. Sa ovom varijantom napada složili su se major Radulović i pukovnik Sta- nišić. br. 3) Grupu Buljan 9 ne napadati. kako bi onemogućio protivudar tih je- dinica u pravcu Gornjeg Vakufa (vidi dok. ako ne prihvate naše zahteve. 57 NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVICA OD 3. a četnici Limsko-sandžač- kih četničkih odreda (major Vesković) sa italijanskim jedinicama i ar- tiljerijom. proleterske divizije na sektoru Drežnica — Jablanica.t. 73. br. da napadaju pravcem Metković — Vrgorac — Imotski. br. dalmatinsku NO diviziju. 5 Vidi dok. 2 Borivoje. 311 . 6 U vezi s tim n a r e đ u j e m : 1) Leva kolona da se prikupi na prostoru 7 : Bogodol — Široki Brijeg — Goranci. br. 70. 40. ćirilicom) u Arhivu VII. Vidi dok. br. BR. pored toga što n a m oni u Mostaru i Konjicu d u g u j u živote. 3 Četnički izraz za pripadnike italijanskih jedinica. IZASLANIKU VRHOVNE KOMANDE ZA PREGRUPISAVANJE ČETNIČ- KIH JEDINICA U DOLINI NERETVE1 Majoru Raduloviću2 — najhitnije — š. Nikšićka brigada i delovi Trebinjske brigade. 63. br. Italijanska varijanta sastojala se u sledećem: italijanske jedinice iz sastava divizije »Murđe« i Zetski četnički odred da napadaju na 9. 4 Reč je o borbama četničkih i italijanskih jedinica protiv jedi- nica 3. reg. poverljivo Pošto bednici žabarski 3 . 161. Komandant kolone major Gojnić. k. nego se samo braniti dok stigne Baćović u Široki Brijeg. 6 Radi se o četničkoj i italijanskoj varijanti za uništenje partizan- skih snaga u dolini Neretve. 75 i 85. Ipak su italijanski komandanti na kraju prihvatili Ostojićevu va- rijantu. 75 i 85. Ca. 10 1 Original (pisan mastiljavom olovkom. 4 i pored svih vas tamo hoće da nas vuku za nos. 63). iako raspolažemo smagam. Ostojić je imao plan da sa udruženim čet- ničkim snagama energično napada na jedinice 2. dalmatinsku NO diviziju pravcem Široki Brijeg — Gruda — Imotski.

13 Vidi dok. ali samo na levoj oba- li.. 72. RAVNOGORSKOG KORPUSA OD 3. Sad neka izvole žabari sa izvođenjem svojih planova kako god hoće.43 Branko u 10. sa dva pratioca. nego ima samo da izvršava naređenja Vr- hovne komande. 6) Uhvatiti vezu sa Lukačevićem 12 . Kursisti polaze 3 marta t £ " Srednja kolona (Drežnička grupa). reg. j e r ću ih inače smesta smenjivati i stavljati pod preki sud. Njemu sam zabranio pre- laz na desnu obalu Neretve. Vidi dok. Niko ne sane da daje ma kakve pristanke na žabarske planove.30 Uneto. Ča. 12 Konjička grupa. SI. 1 Original (pisan na mašini. 67 IZVEŠTAJ KOMANDANTA 2. br. Odgovori i daj situaciju naših trupa. 75. 13 Pobeda je naša. 7) Saopštiti svima komandantima da tražim bezuslovno izvrš- avanje naređenja. 127. k. Vidi dok. 3/III . 14 Paraf nečitak. br. MARTA 1943. 7/3 (S-X-12/4). ćirilicom) u Arhivu VII. ako ma šta preduzmu pro tivù nas.11 5) Svima komandantima saopštiti da budu gotovi za napad na Talijane.4) Major Pantić neka produži zadatak. 68. 312 . br. br. 3 m a r t a 1943 godine GOSPODINU MINISTRU VOJSKE MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA I NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Prema postojećem naređenju u p u ć u j u se 5 vojnika za radio telegrafski kurs.30 Položaj Predata u 11. DRAŽI MIHAILOVlCU O BORBI PRO- TIV PRIPADNIKA NOP-a I PREGOVORIMA SA PRED- STAVNICIMA NEMACKIH OKUPACIONIH TRUPA 1 KOMANDA II RAVNOGORSKOG KORPUSA Br. BR.

4 Svake noći u zasedama na teritoriji ovog korpusa ima oko 1000 četnika. koji. dok. na njihovo gonjenje i istrebljenje. Arhiva je preda- ta Upravi grada Beograda — Odelenje specijalne policije. 235. 5 Redakcija nije pronašla pomenutu depešu. na teritoriji koju obezbeđuje Nemačka jedinica iz Gor. februara 1943. na Savincu u jednoj šumi sa Nemačkim koman- dantom potpoaručnikom Krigerom iz Gor. Utvrdili smo plan za ovaj rad. O izvođenju ove akcije detaljno sam se dogovorio sa Zvonkom 8 noću između 2/3 . kako Nemci tako i Bugari svu svoju akciju uputili su na komuniste.g.g.por. Milanovca. 7 Milorad Labudović. 5. ravnogorskog korpusa. 8 Zvonimir Vučković. Po- ginuo je 25. knj. Sastanak je izveden potpuno tajno. u Baroševcu pri napadu na ljotićevce. Zaplenjeno je: pušaka 4 kom. Lazarević 6 . sastao sam se 2 marta t. 3 Reč je o članovima Okružnog komiteta KPJ za Cačak. a ubrzo zatim strpani u logor na Banjici. 2 Sada se radi na uništavanju komunističkih simpatizera. geštetner i 10 kgr. komandant 1. koji su pohvatani 27. 313 . u čemu smo postigli potpunu saglasnost. gde su streljani. žičkog i trnavskog. br. 6 Dušan. Na celoj teritoriji ovog korpusa organizacija je potpuno završena. 4 Na tom terenu dejstvovao je Čačanski NOP odred »Dragiša Mi- so vic«. Uglavnom dolazi u obzir komunistički vođa Labud 7 koji ima oko 150 komunista pod svojom komandom u okolini Rudnika. U smislu depeše koju sam podneo G. 1 puškomitraljez. kada svane odlaze svojim kućama i prikrivaju oružje. U s. A sa naše strane bio sam ja i moj Načelnik štaba p. Na* sastanak je od strane Nemaca došao potporučnik Kriger i njegov tumač. Uhvaćena su 4 člana koji su sačinjavali ceo Okružni komunistički komitet.Vapi (3 km od Čačka) pre 7 dana pohvatan je okružni komitet komunističke organizacije. ali uvek gonjena četničkim zasedama. Tema raz- govora bila je isključivo uništenje komunističkih bandi. februara 1943..Milanovca.III t. predati Specijalnoj policiji u Beogradu. u srezovima: Kačerskom i Orašačkom. arhive. komandant 1. Opširnije o tome vidi tom I. Okupator. 3 Krili su se u jednoj ze- munici izgrađenoj potpuno pod zemljom u čisto komunistič- kom selu Vapi. ra- di uspešnog gonjenja svih komunista na celoj teritoriji Srbije koji su imali veze sa ovim komitetom. str. Katkada m a n j a grupa preleti preko terena. Ministru 5 . Inače organizovanih bandi komunističkih na teritoriji ovog korpusa nema. šumadijskog NOP odreda. Zatim nastojao sam da se svi nemački 2 Korpus je obuhvatao teritoriju bivših srezova: ljubićkog. 33 i Cačak u NOB-u 1941—1944. poruč.

boli ih bajonetima. 11 Bugarske okupatorske vojnike ubili su četnici 2. Obećao je da će učiniti u koliko se nalaze u hapsu još u gradovima u domenu ovih sre- zova i u Kragujevcu 9 . da smo mi zaista priznati saveznici moćnog sa- vezničkog generalštaba. Požezi i Užicu. Pre streljanja pohvatane su zverski m u - čili: lomili im noge i ruke. Inače sve Zičke brigade 13 vrlo slabo 9 Raković je 23. Dao sam mu rok za izvršenje ovog obećanja i obećao je da će ispuniti. Inače kroz ceo njegov razgovor provejavala je želja da sa »Šumskim« 10 uhvati vezu za dani momenat. 192. Narod hoće da vidi. a koje su Nemci uhapsili u srezovima: Takovskom. 13 U sastavu 2. Uhapšeno je više lica. žička bri- gada. ravnogorskog korpusa bile su: 1. razbijali im glave kun- dacima.agenti koji su komunisti otpuste iz službe Nemačke i zatvore i to koji su kod nemačkih komandi u gradovima: Gor. Paljenje Mio- kovaca zbog ubijena dva bugarska vojnika. Žičkom i Trnavskom. Raković je bio legalizovan. marta 1943. bilo u oružju ili engleskoj uniformi. i 3. Molio je da se i u buduće sastanemo pod uslovima koje ja želim. Kraljevu. koje su zatekli u kafanama na zabavi. Zato mi je sam preporučio da se čuvamo dobro i ne dozvolimo da se sukobimo još sa njihovim jedinicama. Više o tome vidi dok. februara 1943. br. pa u koliko mi bude potreba i u koliko mi se dozvoli od više komande to ću uči- niti. (Cačak u NOB-i 1941—1944. Prvog oktobra 1943. To najbolje svedoči bratska pomoć nenastrada- lih sela sreza Ljubićskog za nastradalo selo Miokovce. 2. 113 (navedena depeša). Vrlo korisno bi bilo ako bi se primila uskoro koja po- šiljka iz vazduha. depešom br. 10 Misli se na četnike Draže Mihailovića. 284.) 12 Noću 13/14. 12 nimalo nisu umanjili borbenost kod naroda ovog kraja već samo povećali m r ž n j u prema okupatoru i že- lju za osvetom. Mrčajevce. Narod očekuje slobodu kao »ozebao sunce«. našto je potporučnik Kriger pristao i obećao da će ispuiniti. On zna da sam prestavnik organizacije Draže Mihailovića i otvoreno je rekao da on i kolege njegove razume ju Dražu ali njihovo više voćstvo. dok. Čačku. odnosno ne tr- pe ga. Ogromne količine hrane se daju dragovoljno za nastradale. 5. Zahtevao sam da pušti iz zatvora sve naše ljude po spisku koji ja pod- nesem. br. svega 1 sat. Ljubićskom. 11 nemačka zverstva u Mrčajevcima. str. Opširnije o tom događaju vidi t o m I. ravnogorskog korpusa 2. Duh borbeni i moral naroda ovog kraja su na zavidnoj visini. februara 1943.Milano- vcu. ubili 12 i ranili 5 građana. 2649 izvestio Dražu M i - hailovića o dva sastanka sa nemačkim komandantom Gornjeg Milanov- ca. kako vojno tako i političko ne razumeju Dražu i njegov pokret. knj. Za odmazdu Bugari su ubili 26 građana i za- palili i opljačkali 160 kuća. Druga žička brigada preformirana je u le- 314 . Nemci su blokirali s. Sa- stanak je bio kratak.

ljubićka bri- gada. ali izgleda da se nerado potčinjava mojoj komandi. Sa odećom još nekako. Radi toga želeo bih da znam kako stoji sa njihovim unapređenjem. I to za one koji su zaslužili svojim radom. U oktobru 1943. komandant 3. 15 Ljubo. a oni su Ravnogorci od prvog dana. 16 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. jer se uopšte obuća ne može nabaviti. komandant Cačanske brigade.16 Komandant poručnik Pred.kap. Zvonko mi je rekao da očekuje prijem. Izvršuje m o j a naređenja. kaže da ste mu Vi najavili. Dobro bi bilo skrenuti mu pažnju u tom smi- slu. Pored tih brigada u korpusu su bile Čačanska i Ljubićka brigada. Oni i dalje rade bez raptanja.stoje sa oružjem. Tako III Zdčka brigada ima svega oko 80 pušaka bez ijedmog automatskog oružja. N. Komunistička propaganda u vezi Ruskog napredovanja. M. Ristović 14 prilično strči. i 2.Anđelković 15 ništa se ne usteže da izvrši moje naređenje kao pravi vojnik i ako je stariji od me- ne. Osećam da ću jednog da- na morati da im d a m odgovor zašto se ne unapređuju. Ali naša organizacija je mnogo jača. ali sa obućom narod vrlo rđavo stoji. Baš sada bi dobro došlo p r i j e m materijala iz vazduha. vrlo je jaka. borci bi morali ići ve- ćinom bosi u borbu. da pred narod izađem sa stvarnošću. Sto se tiče njihovog rada i požrtvovnosti. Svi ko- mandanti Zićkih brigada su odlični. Učinio sam predlog još pre nekoliko meseci da se una- prede u sledeći čin bar oni oficiri. M. Inače on je dosta slab. Svi izvršavaju potpuno moja naređenja. major Mirko Lalatović.P. od Ljubićke brigade formirana je 1. Pa ako bi se i dobila i pre akcije mogla bi se sačuvati za dani momenat. U koliko bi se obuća mogla dobiti od Saveznika u danom mo- mentu neophodna bi bila. Jedino por. koji bi i za vreme mira bili unapređeni. Za n j i h sam predlog već učinio. Kapetan Milun Petrović kao n j e - gov pomoćnik radi odlično bez ikakvog uztezanja. Tako da u slučaju neke akcije. 14 Milorad.pr. žičke brigade. ćirilicom. " Dopisano olovkom. ali vidim da im je malo nelagodno kad se gde gde kaže da su potporučnici ili poručnici 6 godina. Samo ne znam kakav odgovor da im dam. 1«. Sve drugo je u redu. ništa ne stoji na putu da budu unapređeni. Raković Odgovoreno ML17 teću. pa se i ja n a d a m nešto od ovoga da dobijem. 315 .

k. pa ne znam je li ti sve bilo jasno. 2. nešto pis- meno a nešto preko radia.j. Vidi dok. reg. marta 1943. koju bi trebalo da obrazuje Pantić (jačina nepoznata) 7 1 Original (pisan olovkom. 4 i 5 Odnosi se na Mileševski korpus. br. BR. — Tolovac 1028. 59 i 71. Ja sam ti uglavnom javio situaciju kod mene. 141. 59. 70. Te jedinice su 4. br. Srednja kolona — Durmitorski 6 . Moja manevarska zamisao bila je prvobitno da jednim prodorom sa Veskovićem u pravcu prozora razdvojim njihove snage. br. 2 Komandant dela jedinica Limsko-sandžačkih četničkih odreda. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA O ZADACIMA GRUPE U BORBI PROTIV DELOVA 3. br. Povlačenjem Veskovića za Mostar otpada ova kombinaci- ja j e r se izgubilo u vremenu a i komunisti se povlače prema Prozoru. da odbacim one komuniste 3 koji otstupaju ispred Railića 4 . Međutim neke su depeše otišle preko Veskovića 2 a neke sam neposredno poslao i to samo delimično. Kasalović 1100 ljudi Rudno Brdo — Celinska pl. prebačene železnicom iz Mostara u Metković i Ploče. DIVIZIJE NOVJ 1 DRAGI CIKA BRANKO. 7 Reč je o Srednjoj (drežničkoj) koloni (dok. 3 Delovi 3. Ostale kolone naglim napredovanjem prema datim cilje- vima koordiniraju svoj rad sa radom desne kolone i skraće- nim dnevnim marševima inače bi dobili novi f r o n t na liniji Prozor — Rama prema jugo-zapadu. 24/6 (CG-V-1602). 3. Komandant je bio Radoman Railić. ćirilicom) u Arhivu VII. 72). 316 . MARTA 1943. Vidi dok. durmitorska brigada. Ča. br. NOU divizije. 1700 — Strug — Crni Vrh. Vidi dok. t. 57 PISMO KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE OD 4. Desna kolona jačine 1700 ljudi: Mileševski — Raljić 5 kreće pravcem: Cadori k. Leva kolona. 6 Prva i 2. 1. Zato sam ti predložio drugu ideju koju ću odmah i spro- vesti j e r v e r u j e m da ćeš je odobriti. Jakom desnom kolonom isticati se u pravcu Bradine — Po- gorelac planine — Bitovnje planine ka Prozoru i naterivati ih ka p u t u Rama — Prozor (kuda oni i otstupaju).

tom IV. divizija. 40—45. 14. knj. Municije nemam. 15. ako ne dobijem municije do danas u podne povlačim trupe. 54 i 212).1290 i održavao levo vezu sa mostarskom grupom 8 . 11. str. 1648 — Oklanica k. 4. 11. 191—227). marta 1943. ali samo desnom obalom Neretve jer se mi nalazimo na le- vo j. U Prozor su 10. Pod- h u m — Čelinska pl. 95. dok. 1244. 11. borbena grupa »Vogel-« i 5. Juče sam Jevđeviću poslao ultimatum (zbog tetkića) da. ako već i nisu zauzeli Prozor. knj. ustaški zdrug. dok. br. — Klečka — k. Kaži mu da ja ovo radim da bih mu omogućio lakši rad. I. O saradnji četnika sa nemačkim trupama u toj situaciji vidi Bran- ko Latas. 10 Iz Gornjeg Vakufa nastupaju prema Prozoru. 108. 11 Juče je iz Konjica krenula jedna kolona d r u m o m ka Ra- mi. br. 9 Veruj em da nećeš ništa imati protiv da se ovo izvodi. u N e m a č k a 717. Vidi dok. knj. Saradnja četnika i N e m a c a u borbama protiv Glavne opera- tivne grupe NOVJ u dolini Neretve (februar—mart 1943). Za v r e m e k r e t a n j a desne i srednje kolone Pantić bi ostao na liniji Plasa 1577 — Raulje k. 59. Od početka akcije do danas primio sam svega 32 hiljade metaka. ušli delovi nemačke 717. 1290. dok. Opširnije o tim borbama i uspehu Operativne grupe vidi: tom II. Koznikom k. Prilozi br. 1154—Oklanica k. str. Mnogo teže nego sva borba pada mi ovaj dodir sa Ital[i- j anima] a naročito sa Nemcima koje ne mogu da izbegnem. 94. 9 Kasalović je bio komandant prvobitne Leve kolone Konjičke grupe. 8 Odnosi se na jedinice pukovnika Stanišića (Leva kolona. 317 . 3. 105. U to vreme Glavna operativna grupa vršila je protivudar kod Gornjeg Vakufa. br. 10.mes. Trgo. Leva kolona Kasalović čisti teren i zauzima mostobrane na reci Neretvi od G. Iz Kasalovićeve kolone izvučena bi bila jedna grupa od 400—600 ljudi koja bi obrazovala rezervu. dok. Naredio si da danas u toku dana naša desna kolona — Railić ovlada: Cadorima k. 13. 10 Jedinice iz sastava borbene grupe »Anaker«. 66). br. divizije (tom IV. n. 17/1980. 8. 109 i 114. F. br. 19 i 24. majora Veskovića i neke manje četničke grupe iz Hercegovine.d. 1700 — Šišin Krč pošto je već ov- ladala 3 ov. Jablanice do Ostrošca. 4.. 1700 — Sišin Krč — Višnjevica — s. 11 će zatvoriti pravac Fojnica — Kreševo. Prema izveštajima koje sam dobio komunisti su se povla- čili i bili na liniji: Cadori — k. Čim dobijem izveštaj da se Kasalović sastao sa Pantićem naredióu pokret prema ideji koju sam ti u početku izneo.

br. k. olovkom. Konjic 4/III/43 9h. sa teritorije moga reona. Moraću nekoga od naših streljati i verovatno smeniti ne- ke komandante. AKCIJAMA ODREDA I SA- RADNJI SA ITALIJANSKIM TRUPAMA U BORBI PROTIV NOVJ U DOLINI NERETVE1 G-nu ARMISKOM ĐENERALU DRAŽI MIHAILOVIČU MINISTRU VOJSKE. Sada saznadoh da su u jedinom selu naši zaklali 9 muslimana. Prema Vašem naređenju 2 . sa jednom neverovaitnom brzinom sakupio sam i doveo u Mostar 12 Vojislav Lukačević. 69 IZVEŠTAJ KOMANDANTA ZETSKOG ČETNIČKOG ODRE- DA OD 5. br. MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA Gospodine Ministre. 2 Vidi dok. ćiri- licom. Ča. DRAŽI MIHAILOVIČU O BROJNOM STANJU. U pogledu muslimana i katoličkog življa imam ogromne teškoće. ustaša i Hrvata ne izbije pre no što likvidiramo komu- niste. 36. 133.d. S VEROM U BOGA ZA K R A L J A I OTADŽBINU. BORBENOM MORALU. Činim sve što je u mojoj moći da sukob između nas i Ne- maca. Primljeno 1 3 5/III u 1230č BR. D R A Ž A N A S VODI KA VELIČINI I SLOBODI. reg. 51/5 (CG-V-343). 1 Original (pisan na mašini. Izdaj Pantiću takođe sutra naređenje u ovom pogledu. MARTA 1943. Po'beda je naša. silovali neke Hrvatice i t. Voja12 Pošalji mi novaca hteo bi da platim neku rekviziciju i nabavke za bolesnike. ćirilicom) u Arhivu VII. 318 . 13 »Primljeno« i datum dopisao Zaharije Ostojić.

tako i u samome Mostaru i svu- da gde su došli. br. Kralja i Otadžbine. već samo do preba- civanja na drugi teren 4 . Prvi ešelon (3. zadajući protivniku teške udarce i sa svoje strane dajući znatne žrtve. da u ovom pohodu za sada idemo samo u borbu protivu komunista i onih koji njih pomažu i simpatišu. a ostali ešeloni nekoliko dana kasnije. u martu i početkom aprila 1943. bataljon) stigli su u Mostar 21. tako i protivnicima. svojom p r i m e m o m disciplinom i strogo voj- ničkim držanjem ulili poštovanje. ipak se na njihovim licima mogla pročitati i zabrinutost da li će nam se ikad i kako povratiti. komunisti od juče ne d a j u ni otpora. 75. di- vizije i borbene grupe »-Vogel«.oko 2200 Crnogoraca. februara. proleterske i 7. Svoje oduševljenje četnici su posvedočili požrtvovanom borbom na svima sektorima 26. Istina ova nas činjenica ne zadovoljava potpuno. kuda su pro- šli i gde smo stigli. vidi dok. jer još nije došlo do njihovog m a - sovnog uništenja. Sa bolom u srcu nji- hovi dragi su ih šiljali da priteknu u pomoć braći u Herceg- -Bosrni. dolasku u Mostar. Više o upućivanju četnika. 4 Tih dana vršen je protivudar 1. Četnici su kako u putu. 85 i 140. br. Plan koji su predložili Itali- jani bio je za nas i sa našeg gledišta povoljniji. Nikakvo čudo za svakog onoga ko poznaje psihu Crnogoraca. 319 . 74. čije su jedinice neposredno ugrožavale ranjenike. 113 i 140. 5 3 Zajedno sa Zetskim četničkim odredom u dolinu Neretve došla je i Nikšićka brigada. 75. i 2. uključivanju u borbu protiv jedinica 2. u borbi protiv komunista. Mojim četnicima i njihovim porodicama dao sam časnu oficirsku reč. Crna Gora je u ovoj prokletoj bor- bi izgubila suviše minogo da bi se dalje mogla razmetati još i sa jednim ljudskim životom. ako to zaista ne zahtevaju sto- procentni interesi Srpskog naroda. O detaljima tih varijanti vidi dok. što n a m je ustvari cilj. i pored zauzimanja svih nas Italijani hteli da usvoje. Ali koliko god je bilo odu- ševljenje i veličanstven ispraćaj onih koji su ih pratili. proleterske NOU di- vizije kod Drežnice i ceo dalji tok borbi tih jedinica krajem februara. radi odbacivanja nemačke 717. 85. kako našim prijateljima. da se danas od nas vrlo teško i sa suzama rastaje. 5 Reč je o dve varijante dejstva italijanskih i četničkih snaga u borbi protiv jedinica NOVJ u dolini Neretve.11. Zahvaljujući tome borbenom duhu. kao i oinih koji su ih poslali i ispratili prevazišao je sve što sam do danas kao vojnik i ratniik u ovim krajevima video. cvet žive ljudske snage onoga kraja. izazvali su kod stanovništva toliko povere- nja i poštovanje.1943 godine i sledećih dana u pravcu Drežnice. Te su jedinice iz Nikšića u Mostar prevezene železnicom. NOU divizije na pravcu Prozor — Gornji Vakuf. 3 Elan i oduševljenje svih koji su samnom pošli. Svuda i na svakom mestu. Plan koji je izrađen od Ostojića nisu.

ali za koju verujem. Zar se ne bi dogodilo da opet doživimo i još. — da li bi i koliko mogli izdržati. br. Vojvoda Jevđević. orijentisane za dejstvo u pravcu Široki Brijeg.— Posmatrajući psihičko stanje naroda došlo bi do bo- ljševiziranja masa u Hercegovini.— Osećanje našega četnika za porodicu. prema onome što znam o njoj. da bi se u slučaju našeg napada u ovim momentima našli na jednoj strani mi. koja je na do- met okupatoru a koji može da je uništi ovoga momenta. t. Zamišljao sam posledice.— Pretpostavljam. Cika Branko je zahtevao da u slučaju odbijanja njego- vog plana cd Italijana tražimo sedmodnevnu hranu i dva mi- liona metaka i da ih. 6 Vidi dok. da je ovo i Vaše shvatanje.j. napadnemo.— P r i m a n j e m čika Brankovog plana. Najzad. ova bi grupa bi- la uništena. znači oduzeti mu volju za ži- vot. komunisti i ustaši. izuzev [gru]pe Baćovića. da je najzdravija. 75 i 85. Danas ne bi re- kao da narod uviđa da je t a j momenat došao. a kad se izgubi duhovna i fizička vlast n a d njom. 7 4. j e r mi u tom slučaju ne bi mogli pružiti efikasnu pomoć za koju težimo. pa mi je pred oči izišla ova slika: 1. 3. 7 Toga dana (5. Topličko uništenje. To v e r u j e m za sve. koji i ovako kuka prilikom našeg odlaska iz pojedinih mesta. Uzeti našem čoveku hieb i os- taviti mu porodicu bez zaštite. a na protivničkoj: Italijani. 5. kao i ostali komandanti stali su na isto gledište i to pre mene. komandant srednje kolone m a j o r Pantić. Opširnije o tome vidi dok.— Narod je upoznat sa vašim shvatanjem da neprija- telja treba napasti onda kad za to dođe pogodan momenat. 75 i 85. komunistička neman našla bi se u p u - nom zamahu. stra- hujući od gnjeva ustaša. Nemci. 74. br. 320 . 6 Ja sam o svemu dugo razmišljao i došao do zaključka da bi t a j potez bio preuranjen i u svakom slučaju nesrećan po naš i onako prepolovljeni i izmučeni narod. moje je čvrsto ubeđenje Gospodine Ministre. 2. po ko zna koji put. Arnauti. ako ne ispune zahtev. koju ne poznajem. Pitam se — i kad bi imali dovoljno i naoružanja i hrane i elana za borbu. jer su saveznici tako daleko. sma- n j u j e njegovu borbenu snagu. Imajući sve navedeno pred očima. Postavljam sebi pitanje šta bi u tom slučaju bilo i sa našim nesrećnim življem u Hercegovini. ja ovu odluku za sada nisam mogao primiti. kad on ima doneti plodove i sačuvati narod. marta) hercegovačke jedinice pod komandom m a - jora Baćovića nalazile su se u širem rejonu Kočerina.

marta 1943. 2 Nisam bio u mogućnosti da Vas redovno obaveštavam o operacijama naših trupa. koga ja lično cenim mlađi. tora XIV. a naročito sa Vašim punim upoznavanjem. latinicom) u Arhivu VII. i ovoga puta. Ja znam da je u ovom slučaju stariji i da je za mene i običan kaplar stariji ako to Vi naredite. Ca. br. Ovo nije prvi p u t da ja dobijam naređenja sa kojima se Vi bez sumnje nebi složili. primiti izraz moga poštovanja i odanosti M. Molim Vas imajte poverenje u mene i moje saradnike i budite uvereni da nećemo ništa učiniti što bi išlo na štetu srpskih interesa i na uštrb i čast Srpskog naroda i srpskog oružja. GODINE1 Gospodine Đenerale. 8 Molim Vas. daleko od toga. Zato Vas molim da buduće odluke dalekosežnih posledica budu donošene sa svestranom studijom. Ostojić. godine Pukovnik Položaj Bajo Stanišić BR. koja ima neposrednu vezu sa G u v e m e r - stvom. 80. MARTA 1943. da me ne razumete pogrešno. 2 Odnosi se na generala Blaža Đukanovića. Ne. FEBRUARA DO 5. 70 IZVEŠTAJ KOMANDANTA ZETSKOG ČETNIČKOG ODRE- DA OD 5. 133. br. pa da je zbog toga i ovaj nesporazum. 45/6 (CG-V-344). Izvolite Gospodine Ministre. 21 Zbornik. što je g. KOMANDANTU NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE O RADU I BORBENIM DEJSTVIMA ODREDA U VREMENU OD 26. 1 Original (pisan na mašini. 9 Okrugli pečat: »Komanda narodne vojske Crne Gore i Herce- govine — Glavni štab«. Svaki put pri povratku sa položaja u štab zahtevao sam da Vas oficir koji je dodat nama izvesti preko radio stanice. Ja se sa tim mirim bez i trunke roptanja. k. 2 321 . knj. o stanju na položaju. Gospodine Ministre. MARTA 1943. 9 5.P. reg. 8 Vidi dok.

proleterska brigada. Na sko- ro svim našim zastavama stajali su natpisi: »S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu«. br. Na našem k r a j n j e m desnom krilu tri dana pred naš dolazak imali su sukob sa Hercegovačkom četničkom brigadom pod komandom majora Jovana Pantića 6 . 7 1 . proleterske brigade kod s. Kao što znate otputovao sam iz NiMića 22 . br. proleterskoj. 53. nije pala ni jedna jedina zamerka. br. a za Dubrovnik nisu imali kud. koji sa pesmom na usnama odlaze da pomognu svojoj braći i da u korenu saseku komu- nističku tiraniju. a jadni Mostarski Srbi plakali su od radosti. 7 Detaljnije o tim borbama vidi dok. i 25 .otpočele su borbe naših odreda koje su bile pro- menljive sreće do zaključno 28. a doputovao u Mostar u 11 sati noću. Tu je bila Druga proleterska divizija pod komandom Peka Dapčevića sa tri proleterske brigade 5 : Dalma- tinskom. jer smo otuda mi dolazili — ostali su u mestu čak su. 322 .II . Ravni. 5 Reč je o 2. Crnogorskom i Srbijanskom. četnički bataljon uz pomoć italijanske artilerije i avijacije uspeli su da prodru i da zaobiđu komuniste na de- 3 Vidi dok.II . 4 Drežnicu je zauzela 2. Nazovi hrvatska vojska nije izlazila iz svojih rupa. i otrove mnogi spremili pored svojih kreveta. uveče. Mnogi su Hrvati pokušali da beže. Pošto su se prikupile naše snage 24. Sa iskrenim zadovolj- stvom posmatrao sam naše četnike. crnogorskoj bri- gadi. 37. Vidi dok> br. 48. 6 Odnosi se na borbe 2. Niko nije zlostavljan. Naše je držanje bilo onakvo kako odgovara sadašnjim našim interesima. kamo Srbi iz Mostara« i »Svi čet- nici Crne Gore za Kralja se Petra bore«.III . Vidi dok. U Mo- staru je vladao nezapamćen strah. usputnim stanicama i Mostaru bili smo dočekani od Srba srdačno i bratski. pričaju. Trebinju. Naši su imali uspeha i odbili ih sa gubitcima oko 25 mrtvih i nešto više ranjenih. 75 i 85.naše k r a j n j e levo krilo ispod planine Čabulje koje je sačinjavao Nikšićki odred i 3.naši su četnici poseli položaje između planine Čabulje od Širokog Bri- jega i sa leve strane reke Neretve pravac Velež planina — Po- metenik 3 .u 10 sati. jer su komunisti bili presekli prugu za Sarajevo.II . koja je pričinila toliko zla našem narodu. 2. ali se slobodno pevalo ulicama Mo- stara: »Paveliću rđo stara. U usputnim mestima: Bileći. Komunisti su na tri dana pred naš dolazak bili zauzeli Drežnicu 4 i prišli Bijelom Polju (Mostarskom) na nekih 14 ki- lometara od Mostara. ali kako im je bilo onemogućeno. dalmatinskoj i 4. 26 .

te se nadamo da će ova akcija biti brza i laka — otpočinje sutra u zoru. bataljon crnih ko- šulja. dok. i 5. koja je danas može se reći ničija zemlja. odlu- čeno je da se izvrši protivudar Glavne operativne grupe prema Gor- njem Vakufu. bataljon 55. U dosadašnjim borbama imali smo 10 mrtvih i 23 r a n j e - nih. pored niza značajnih odluka. 12 koji su se kretali od Grude ka Severu. dalmatinske NOU divizije. Ovaj zastor ostaće u mestu dok će naše trupe dejstvovati obu- hvatno. br. 11 Major Baćović sa 3000 četnika. n. koje se nalaze južno od linije Široki Brijeg — Kočerin — Imotski. februara 1943. to je samo zahvaljujući činjenici što su komunisti porušili sve mostove. 18. Opširnije o tome vidi: tom IV. Ovo iz razloga da se sa njima ne sretnemo. Na našem k r a j n j e m desnom krilu Hercegovačka brigada takođe je ugro- zila Drežnicu koja je zauzeta bez otpora. Opširnije o tome vidi F. Odatle se naše trupe kreću u pravcu Imot- skog. 49. Pod jakim pritiskom četnika i italijanskih jedinica grupe »Scotti« (1. jer je između četnika i komunista. 9 Partizani su odba- čeni put Jablanice. po- čeli su da odstupaju ka Širokom Brijegu neznajući šta ih čeka. brdska baterija 75/13 i baterija 105/15) brigade su se povukle na nove položaje u pravcu Rakitno — Prozor. 72. koji se iskrcao kod Ma- karske uspeo je da pređe preko Imotskog i Posušja i jutros u nadiranju od Posušja udario je u levi bok partizanima. i 2. Između Širokog Brijega i Vrgorca nalazi se zastor domo- branaca koji su do sada zadržavali napredovanje partizana. Trgo. 10 Na sastanku Politbiroa Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba održanog 28. Pred na- ma se nalaze sada partizani Dalmatinci. 8 Na tim položajima su se nalazile 4. Jedinice Veskovića prebačene su u toku jučerašnjeg da- na vozom: Mostar—Metković—Ploča sa zadatkom da obuhvate napred navedenu grupu partizana sa juga pravcem: Ploča — Vrgorac — Imotski. Sinoć i danas sve naše snage prebacio sam od Drežnice za Široki Brijeg. marta 1943. knj.snom krilu. 40—41. kako bi se bolje obezbedilo dejstvo Glavne operativne grupe i neprijatelj zavarao o stvarnom pravcu proboja. br.č. 11. Isto- vremeno je Vrhovni komandant naredio da se poruše mostovi na Ne- retvi. obuhvatajući partizanske snage sa severo-istoka. odbaci neprijatelj i na taj način spasu ranjenici. O sastavu te kolone vidi dok. 20' 323 . 10 ali ni to kao ni konačno likvidiranje komunista ne zadaje ni malo brige. 8 Oni su tada svoje položaje napustili. 11 i 12 Vidi dok. dalmatinska brigada 9. Partizani razbijeni. 85. puka. br. To što još nije u našim rukama.. 9 U Drežnicu su 2. Ovo su poslednji podatci pred našim četnicima. ušle jedinice iz sastava Srednje (drežničke) kolone. str.

dok se dejstvuje na krilima oko Prozora i oko Imotskog. da nam nebi pala u ruke. Za to sam dva p u t a pitao radiogramom Gu- vernera 17 . Jutros su bombardovah Prozor. Kapetan Ružić15 u toku današnjeg i jučerašnjeg dana imao je borbu kod Jablanice gde su partizani znatnim snagama na- pali u cilju kad bi mogli da popale hranu i municiju koju su ostavili. bojim se da neće biti rešeno kako treba. N a - pad na te jedinice izvršio je 4. pa sam dovoljno ne pripremljen ušao u borbu 26 . 18). dalmatinske NOU brigade.II . Pobeda je potpuno sigurna. 11. Poznajući njihov parcijalni rad.80 od 27 . " Redakcija ne raspolaže pomenutim pismom. 31. dok. " Okrugli pečat: »Glavni štab Komande narodne vojske Crne Go- ve i Hercegovine«. 18 Srdačno vas pozdravlja Vaš odani pukovnik Bajo J. Četnicima su naneseni gubici: 7 zarobljenih i 60 poginu- lih i utopljenih. Stanišić 5. tom IV. 324 . kao što vidite imali smo gubitaka. koji v e r u j e m nebi bili toliki da me Branko stalno ne juri. Klešta će se stezati a partizana neće biti. godine Položaj M. 15 i 16 U pitanju je 1. br. Pored ostalog najviše me interesu je kako je rešeno ze- lenaško pitanje. No o tome će Vam opširno govoriti Jovan i Stevo. br. marta 1943. 71. marta 1943. Juče mi je odgovorio da je rešeno. Vaše pismo Pov. br. 16 Ka Neretvi su im zatvoreni svi putevi. 3 topa i veći broj puškomitraljeza. knj. 14 Sada: Duvno.19 13 Livno je zauzeo izviđački bataljon nemačke 369. dok. 30 mitraljeza. br.II -. pušaka i municije i 200 Italijana oslobodio od partizana. knj. 11. durmitorska brigada (dok. I pored uspeha. severoistočno od Rame zarobio partizansku bolnicu sa 300 ranjenika. Sinoć je stigla depeša od Lukačevića da je na pravcu Ko- njic — Prozor. 17 Odnosi se na generala Pircia Birolia. a I t a ü j a n i Tomislav-Grad 14 . 18. i 2. prvi bataljon 2. Opširnije o tome vidi: dok.P. 13 a severno od Prozora drže položaje i d a j u jake otpore partizanima. 171 i 177). Za ovamo ne brinite. koji beže ka severu. No ako i to bude — mi ćemo ga rešavati.Br. legionarske di- vizije (tom IV. Livno su juče zauzeli Nemci.primio sam danas.

2 Zaharije Ostojić. Primio sam sinoć prvi deo tvoje depeše br. br. ćirilicom) u Arhivu VII. knj. Više o tome vidi tom IV. durmitorskoj brigadi. 3 4 . 4 ov. bataljon 2. k. nastavak izgleda neću moći primiti. 9 Reč je o 1. Kolona Kasalovića nalazi se na levoj obali Neretve od Os- trošca pa do Donje Jablanice. Juče još nisu bili uhvatili vezu sa Pantićem. 44. Ča. jer su moje baterije crkle. puka. 1212. 27/6 (CG-V-1605). br. peš. 10 Napad je izvršio 1. 2 bataljona 7. koja je u svom sastavu imala: 2 nemačka bataljona verovatno iz 750. 6 Juče je desna kolona Railić—Mileševski korpus dostigla Go- belovinu pošto je vodila borbu ceo dan i zauzela Repovce — — Tuhobić — Stojković. No pošto si Veskovića uzeo4. prešlo na desnu obalu Neretve u Jablanicu radi prikupljanja i izvla- čenja pobacane municije i hrane od strane partizana. 3 Čim sam ti ovo bio javio ja sam i krenuo kolone u tom smislu. l i . br. Kolona 11 (400 Nemaca. Vidim da nisi primio moje depeše kojima sam ti objasnio moju nameru da paralelnim kolonama izbijem na liniju Prozor — Rama frontom prema jugozapadu. 325 . 141. peš. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRA- ŽE MIHAILOVIĆA O BORBENOM RASPOREDU ČETNIKA I NEMACA NA SEKTORU KONJIC—JABLANICA 1 Dragi Branko 2 . Jutros kreće u pravcu Bitovnje. domobr. P r e m a izveštajima koje sam do sada dobio izgleda da su potisli komuniste i da napreduju. 800 domobrana i ustaša) 7 juče ceo dan nije mogla dalje od linije Lisičići — kota — Hasanovići 8 . 10 izgleda da su imali i gubitaka. mes. kolona 11 tačno je došla na pravac koji sam bio namenio prvobitno Veskoviću a docnije Kasaloviću pošto se sastane sa Pantićem 5 . i 5 Vidi dok. mes. 1 ustaški bataljon i 2 brdske bate- rije. 8 Otpor su pružili delovi 3. br. reg. 70. BR. Jutros kreće napred sa zadatkom da ovlada u toku dana po cenu svega linijom Neretvice. Bojovića 9 bilo je još 3 ov. Jedno odeljenje Nik. dalmatinske NOU brigade. 57 IZVEŠTAJ KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE OD 5. ovo je odeljenje bilo napadnuto. Pe- tralj k. puka. 235. 1 Original (pisan mastiljavom olovkom. MAR- TA 1943. Vidi dok. 11 je osigurao Ivan planinu kao i drum Bradina — Konjic. NOU divizije. 68. 6 i ' U pitanju je nemačka borbena grupa »Anaker«. dok.

br. Jedna kolona 11 zauzela Glamoč. a nešto ću mu i ja upućivati iz Konjica. Ja mislim da je nama najpreči za sada cilj uništenje komu- nista i to što brže. Oni sami ne mogu ništa da urade. 11. u Misli se na iskrcavanje saveznika. 12 Pošto je 2. Nezgodno mi je sada da ga povlačim iz borbe natrag. Verujem da si o njima dobio preterane izveštaje. Naredio sam Kasa- loviću da uputi snage niz Neretvu nebi li se već jedanput sreo sa Pantićem. naročito municiju. dok. 14 Vidi dok. Čvrsto sam ubeđen da nas 11 neće napasti sve dok se vode borbe sa komunistima te je strahovanje u tom pravcu preterano. U nekom tunelu u blizini Jablanice nalazi se municija koju su partizani sklonili. 12 Od 11 saznadoh jutros da komunisti pokušavaju da se iz- vuku u pravcu severa na Kupres. 326 .tačan izveštaj još nemam. marta 1943. knj. 11 prvobitno imao nameru da ide Konjic — Rama — J a - blanica — Mostar. 13 a isto tako ne smemo početi borbu sa 11 dok komunisti nisu likvidirani a oni nisu likvidirani i pored uspeha koje smo postigli. 9 i 172). Ako se obistine glasovi — što je vrlo verovatno — da komunisti kreću da se probiju prema severu opasnost od sukoba sa 11 opet otpada. 46. Iz tvoje depeše vidim da si mojoj grupi dao privremeni odbrambeni zadatak a ja u međuvremenu naredio pokret Rai- liću. Ne sme nas zateći iskrcavanje u borbi sa komunistima. br. Međutim kada su videli da to baš ne ide tako lako i kada smo mi oslobodili Ko- njic 14 i zauzeli Ramu i Jablanicu. legionarske divizije (tom IV. Odnosi se na nemačku borbenu grupu »Vogel«. dan kas- nije. Snabdevanje komorom na Drežnicu za sada neizvodljivo. Kolona 11 koja nastupa od Vakufa prema Prozoru 11 do si- noć bila ukočena. Glamoč evakuisan u njega su. Mislim na traženje 22 da bi oslobodili put i olakšali im tešku situaciju. 2) Najvažnije i najbolje snabdevanje preko Sarajeva koje neka Jevđo forsira. Vidim da je glavna tvoja briga kako ćemo sa 11. ušli delovi nemačke 369. sada moguće samo ovo : 1) Bacanje avionom na Krstac kod Jablanice za Kasalovića. sve drumom. toga su svesni. Svaka njihova kolona koja nastupa ima najviše jednu trećinu Nemaca a ostalo su domobrani i po nešto ustaša. skrenuli su da izbiju na liniju Prozor — Rama.

ćirilicom) u Arhivu VII. Lukačević 5/111/43 9 č. br. 30. ZA KRALJA I OTADŽBINU! DRAŽA NAS VODI KA VELIČINI I SLOBODI. delom ka Prozoru a delom ka Imotskom. pred kojom je bio nadmoćniji neprijatelj. Konjic Voj. 55 i 73. Juče je bila jedna interesantna emisija komunističke sta- nice: mnogo se žale na nas i na Ciču kažu da su bili skoro zau- zeli Konjic itd. dostavljam ti citate ako ih nisi slušao. Ca. te je nai- lazila na jak i planski otpor. S VEROM U BOGA. KOMANDANTIMA KOMBINOVANE I NEVE- SINJSKE BRIGADE ZA NAPAD NA 2. 72 ZAPOVEST KOMANDANTA DREZNICKE KOLONE OD 5.000 Mostar—Prozor—Livno—Makarska) Napad preduzet 26 februara 1943 godine 2 Crnogorsko- -hercegovačkim trupama u sadejstvu sa Konjičkom grupom potpuno je rastrojio neprijateljsku diviziju Peka Dapčevića 3 .. BR. Položaj u 15 časova ZAPOVEST (Sekcija 1 : 100. što sred- nja kolona 4 nije bila povedena unapred brzom akcijom leve kolone3. 21/2 (BH-V-8897). 4 U pitanju je Drežnička kolona. 327 . 2 Vidi dok. Dobio sam sinoć preko 11. 75 i 85. br. reg. čiji su delovi u neredu povukli se. Pokušaj da se zamišljenim manevrom potpuno uništi divizija Peka Dapčevića nije uspeo usled toga. Reč je o 2. S. br. 1 Original (pisan na mašini. i O sastavu leve kolone vidi dok. proleterskoj diviziji. k. MARTA 1943. 202.000 metaka obećali još čim im stigne neki transport koji očekuju u Sarajevo.12 5 marta 1943 god. DALMATINSKU BRI- GADU U REJONU JABLANICE 1 STAB DREZNICKE KOLONE —Br.

— Zadatak je ove pobočnice. Štab Nevesinjske brigade da bude u mestu Perutac do daljeg naređenja. U ovom cilju na levoj obali Drežanke zaposesti k. a obezbeđujući pozadinu grupa orjentisanih ka Imotskom. 6 Vidi dok.Naretve u s. a za dalje narediću na licu mesta. i 7 o.1200—Klanac. a levo od nas Cr- nogorske trupe pod komandom majora Blaža Gojnića i majora Andrije Veskovića 7 . U toku sutrašnjeg dana Komandant ove brigade uputiće u cilju izviđanja i obezbeđenja dve čete četnika pravcem Dra- ga—Mučinovac. Uhvatiti vezu levo sa Crnogorskim trupama. Komandant Nevesinjske brigade odrediće snagu potrebne jačine za zaštitu mosta preko r. 6.Drežnici! 3) Vezu održavati sa t r u p a m a levo i desno od sebe i sa potpisatim. da pouzdano zatvori sve prav- ce -koji preko planine Čvrsnice izvode ka r.m. u ulozi stalne pobočnice poseda položaj: Gumenac (1259) — Branisovac (1721) — M. koju će četnici poneti sa sobom. Naša kolona nalazi se na predelu Drežnica i Gornja Gra- bovica.1683 — k. jačine 1180 četnika. Ovo poslednje izvršiti odmah. 328 . 71. 5 toga. Desno od nas nalazi se Konjička grupa 6 . a sa avijonima putem signalnih platna. Diva Graboviea. a desno put dolinom potoka Trmošnik i Samograd (1174). držeći vezu desno sa levim krilom Konjičke grupe na Križu (475). 4) Hrana će se izdati za tri dana (5. Stolačke i Mo- starske brigade) pod komandom kapetana Kureša Miloša jačine 688 četnika. Drežanke i zatvoriti sve pravce koji sa obe strane dolaze ka Drežanki. br. kada izbiju u visinu Vrana i Klanca. Vilinac (1836) — Crna Glava (1804) sa rezervom u s. p u t e m kurira i raznih ugovornih znakova.— NAREĐUJEM: 1) Kombinovana brigada (delovi Bilećke. 2) Nevesinjska brigada pod komandom kapetana Zečevića Vladimira.Neretvi štiteći ti- me upad komunista u Hercegovinu. U koliko se dobiju radio stanice veza će se bolje obavljati i dostavljati češće izveštaje. Neprijatelj nepoznate jačine nalazi se u zoni širenja Gru- da — Imotski — Posušje — Jablainica •— Prozor. krenuće pravcem: dolina r. a desno sa kapetanom Kurešom u Diva Grabovici kod njegove rezerve.).

Kama — Konjic 10-III.III .J. major novane brigade. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! Dostavljeno: K-tu Nevesinjske i Kombi. 6) Bolesnike i ranjenike upućivati u selo Drežnicu. Pantić Slati 8 mi što češće izveštaje. Komandanti brigada odmah će ja- viti signalnim metcima koje imaju na rukovanju kako bi ovo prestalo. kao što je to bilo na dosadašnjim položajima. 11) Nalaziću se za početak rada u s. : iznošenje puške levom rukom u stranu.Drežnici. a sa konjima ne raspolažemo. Zauzimanje stava ležećeg 10 . 7) Sve potrebne pripreme izvršiti odmah i odmah krenuti na izvršenje zadatka prema ovoj zapovesti.— Jov. 329 . Komandant. 8) Ako za vreme artiljerijske pripreme ili u toku opera- cija artiljerija bude tukla naše trupe. Znaci za 8 . 10) Pošto su jedinice razvučene na vrlo velikom frontu. 5) Municiju podeliti vojnicima kako bi se smanjila komo- ra. a docnije ću izvestiti. Dugme — Drežnica 9 . ali vodeći uvek računa o opštem zadatku. Ranac — Rama Ugovoreni znaci: 8 . to će Komandanti brigada komandovati prema prilikama i sa puno inicijative.III . Odstupanje tri koraka nazad 9 .: Top — Travnik 6 marta 1943 g. : zauzimanje stava klečećeg 6 marta 1943 g.III . jer je zemljište kuda se prolazi neprohodno.: Šator — Šabac a ugovoreni znaci: 5 m a r t a 1943 g.III . 8 »Slati« i dalji tekst napisano je zelenim mastilom. 9) Znaci raspoznavanja: 5 marta 1943 g. a oda- tle će se regulisati da se prevoznim sredstvima šalju u bolnicu odnosno u ambulantu. Dizanje puške u vis dva puta P. ćirilicom. : okretanje na levo krug 7 m a r t a 1943 g.: Bacač — Beograd 7 marta 1943 g.III .

Levo od nas dejstvuje Vi timska grupa (majora Veskovića) u zoni desno do linije: s. 4 Vidi dok. ima zada- tak da se prikupi na liniju: Sodrova glava (k. 863) — Tilova ' Original (pisan na mašini. u svojstvu leve kolone. 72. Dubrave (260) —Krstina (369) — Krštelica (478) sve zaključno — Gradina (705 — is- ključno). Bobanova Draga. ve- liki broj pušaka i zarobila bolnicu od 300 ranjenika.000) Partizani koji su razbijeni u dolini reke Neretve povlače se ka Prozoru. k. U cilju da se ova grupa partizana oko Imotskog uništi pre- duzeće se protivu istih akcija u cilju njihovog uništenja. Jedna gru- pa partizana nalazi se oko Grude i Imotskog. Tabakovići — s. reg. Malić (522) — s. PODREĐENIM KOMANDANTIMA ZA NAPAD NA 9. Jovići. 330 . 3 Četnici majora Baćovića koji su preduzeli nadiranje od Makarske. i zaplenila je od partizana 3 topa. Ričina — s. Odnosi se na 9. danas su zauzeli Kočerin. MARTA 1943. br. 1033) — Osredak (623). a levo do linije: Zelenikovac (600) — s. 37 5 marta 1943 20 časova Široki Brijeg ZAPOVEST (Sekcija Mostar razmera 1 : 100. Glavica (k. DALMATINSKU DIVIZIJU NA SEKTORU IMOTSKI — GRUDE1 Leva kolona O. 1256) u cilju sprečavanja upada komunista u dolinu Neretve. 2 Konjička grupa imala je veliki uspeh. 2 U pitanju su delovi 2. dalmatinsku NOU diviziju. Naša Crnogorska grupa. a levo do linije: Mratinjača — Veliki Klanac (1149) — V. 30 mitraljeza. 1403 — Ve- trenjača (1506) — s. više puškomitraljeza. 57 ZAPOVEST KOMANDANTA LEVE KOLONE OD 5. latinicom) u Arhivu VII. 133. Rašići — M. Desno od nas nalazi se Drežnička grupa (majora Pantića) sa zadatkom da jednim delom posedne položaj: 4 k. Mučinovac — Stitar (1404) — Debeli Ljut (1095) — Ošljak (k. BR. Ča. br. a sa ostatkom snaga da dejstvuje u zoni desno do linije: Oluja (1208) — P. Br. 42/6 (CG-V-342). proleterske divizije.

četnički bataljon d e j s t v u j e pravcem: Osoje — G r a - dina — Mamići — Zelenikovac (629) — G. D. radi dejstva u zoni: desno od linije Šodrova Glava — s. četničkog bataljona. bataljona na k o j o j održavati vezu sa istim. a levo do linije: Tilova Glav. Zona dejstva desno do leve granice t r u p a br. Zona dejstva desno do linije: leva granica 3. Glavica (360) — Osoje (520) — — s. 5 6 7 . a levo do linije: u s a m l j e n a kuća iz- među G. 4) I. na k o j o j liniji održavati vezu sa t r u p a m a br. 22 (padine grebena). Glavica — Šarića Du- brava — s. Kušanovac — Draga. na kojoj liniji održavati vezu sa Nikšić- kom brigadom. sve zaključno.glava (603) — s.5 2. na ko- joj liniji održavati vezu sa 3. 3) Niikšićka brigada (bez Trebješkog. (603) — Dobra Gl. a levo do linije: s. četničkim bataljonom. Dužice — Rust (561) — Zeleniko- vac (629) — Gradina (705). Bo- banova Draga. Dobrkovića •—• Radostovo — Sabljić — k. 72. i Reč je o jedinicama iz sastava kolone »Škoti«. 921 — R u j a n (zaključno). Ljubotić — Mikulića Dolac — s. i D. Britvica — Veliki Celopek (1016) — V r a n GÌ [ava] (1062). a levo do linije: Kraljevići — Ivankovići — Vukoje — Martonovići — k. 6) Rezerva: Trebješki. Dobrkovići — Pode — Snigutina (k. 1028) — V. Vidi dok. četnički bataljon d e j s t v u j e pravcem: Šodrova Glava (863) — Crne Lokve — Veliki Celopek (1016) — Vran. NAREĐUJEM: 1) 2. četnički bataljon d e j s t v u j e pravcem: s. 331 . Gl. i M. Kočansiki i Vučedolski bataljon k r e - taće se pozadi 3. 5) Trupe Br. a levo svuda zaključno greben. 3. 226 d e j s t v u j u p r a v c e m d r u m Široki Brijeg — Koćerm — Grude. O v a j ba- taljon ojačava se sa vodom br. a levo do linije s. četin. Za izvršenje p r e d n j e g zadatka. Kočanskog i Vuče- dolskog bataljona) d e j s t v u j e opštim p r a v c e m : s. 22. 816 — Bukova Draga — Rašića Draga (zaključno) — Milićevića Kuće. u zoni dejstva desno do leve granice Nikšićke brigade. 526 — k. četničkog bataljona. 699 — Krita Gomila. (1062). na kojoj liniji održavati vezu sa t r u p a m a m a j o r a Veskovića. P o t k r a j — Orlov K u k — Orečevac (705) — Jalo- ševac (540). Dobrkovići — s. Zona dejstva d e s n o do leve granice 2. Dužice. br. G r u d e — s. — k. Dobrkovi- ći — s. 22. R u j a n — Gradac — Gradina (816). Zona širenja desno po potrebi radi izvođenja o b u h v a t - nog m a n e v r a i h v a t a n j e veze sa Drežničkorn grupom.

mes. 22. a po postignu- ću navedene linije u Kočerinu. a jedna baterija 75 mm M. Blaža L. 22 332 . a izuzetno posle sva- kog važnijeg događaja. Ko se ogreši o ova naređenja biće predat vojnom sudu. 6. ba- taljona i Nikšićke brigade. 14) Izveštaje slati dva puta dnevno i to: — U podne do 12 časova. o čemu će mi biti odgovorni komandanti bataljona). Po zapovesti komandanta de. 9) Veza: Pridaje se jedna radiostanica 2. četn. 11) Priimopredajna stanica u Širokom Brijegu. Pred polazak u napad izdati t r u - pama suvu hranu za 5. 10) Previjalište će biti u Širokom Brijegu. Traženje artiljeriske vatre biće ispalji- v a n j e m 3 crvena signalna metka i pomoću releja. bataljonu a jedna kod potpisatog. 13 pratiće t r u p e Br. 7 i 8 ov. i komandantu trupa br. — Ratni plen — broj zarobljenih komunista. Gojnić dantu artilerije i rezerve. 7) Artiljerija: 7 Jedna baterija 105 mm postaviće se na položaj Široki Brijeg sa zadatkom potpomaganja napada cele kolone u n j e n o j zoni dejstva. — U veče do 18 časova. Za vezu sa potpisatim odrediti po dva ordonansa iz četn. Dostavljeno: Komandantu Nikšićke briga. Na slučaj pojave aviona raširiti platna za obeležavanje. 8. 2 i 3 major četničkog bataljona. bataljona. 16) Ja ću se nalaziti na pravcu k r e t a n j a 3. Avijacija dejstvovaće ispred kolone na zahtev koman- danata. 15) Znaci raspoznavanja dati su. — Liniju na kojoj se nalaze komunisti. 13) Z a b r a n j u j e se klanje stoke za hranu. i komandantima 1. — Gubitke i broj ranjenika u toku borbe. Prilikom traženja artilerije potrebno je odrediti koordinate cilja koji treba tući. Dostignutu liniju obeležavati palje- n j e m lišća ili gužve slame (ali nikako kuća. O tome će naročito voditi računa komandiri osnovnih jedinica i komandanti bataljona. Izveštaji da sadrže sledeće : — Liniju na kojoj se nalazi dotična jedinica. Odavde će se trupe snabdevati municijom i hranom sredstvom stoke koju rekvirirati na terenu. koman. 12) Sa stanovništvom biti korektan prema već datim usme- n i m i pismenim naređenjima. stogova sijena ili lišnjaka. gde mi slati izveštaje redovno svaka 2 sata.

6 Podržite moral. br. FEBRUARA DO 6. 38. br. 6 Delovi 2.2 230 231. MARTA 1943. koji su 16. Deo depeša pisao je Draža Mihailović lično. 75 i 85. GODINE1 20. 40. 1 Original (pisan olovkom. 48. Iz kog je izvo- ra ovaj podatak. Ovo je vrlo važno. najhitnije pismo. 3 Uporna odbrana za dobitak u vremenu potrebna do pristizanja svih snaga. 229. 1/1 (knjiga 22). sadržane su depeše upućene potčinjenim. — Da li stvarno ima komunista 12. Dajte u zadatak Jevđi da ovo sigurno ostva- ri. 7 i 10 Delovi Limsko-sandžačkih četničkih odreda. u vremenu od 19. 18. proleterske divizije. Bosnu. 5 ali i naših ima tamo. reg. Vidi dok. februara zauzeli Drež- nicu i izbili u rejon s. Obratite pažnju da komunisti ne u p a d n u u 1st. kao i na Vaše severno i južno krilo. 297. februara do 8. Da li su Jevđini izveštaji tačni u pogledu broja komunista koji su prešli kod Drežni- ce. 7 222 667-1-184 Pavle poručuje da osigurate municiju za srpsku pušku. februar 1943 663-6-470 222: Veza Vaše depeše 228. 40. Sto jaču propagandu u narodu. 3 Odnosi se na 6. marta 1943. BK. 4 Ra- 6-389 čić izveštava da na Majevici opet komunisti. Ča. 4 Reč je o Baju Stanišiću i pismu od 17. br. Dolazak javiće mu se blagovremeno. O formaciji i do- lasku tih jedinica radi operacija u dolini Neretve vidi dok. neka radi posao. 664 B a j u sam poslao drugo. 3 Vidi dok. istočnobosansku NOU brigadu. Vidi dok. Ponavljam za našu pušku. Pašali da ne čeka avione. br. Da li će Radulović odgovoriti zadatku koji ste mu dali. ne d a j t e da gube glavu. 333 .000. Linija dobro izabrana. Ravni. k. ćirilicom) u Arhivu VII. br. Potsetite ih na zverstva i sve njihove laži. februara 1943. br. U knjizi formata obične sveske. Slažem se sa rasporedom snaga i svima preduzećima. Kasalović i Ružić krenuli na put na dan 19-tog ujutro. 74 IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MI- HAILOVIĆA U VREMENU OD 20. 2 Vidi dok.

Javite B u j i - cu neka bude miran u pogledu Grđića i Bjelajca. Baju sam naredio n a j h i t n i j e odašiljanje. — Rezimiram: Kasalović. Pašaliju naredite neka napada. u leđa komunistima. 8 Vidi dok. 70. Musa neka radi punom parom. koji su vršili akcije protiv muslimanskog življa u srezovima: čajničkom. Pridobijajte i dalje muslimane. odobrila je 20. 334 . 10. februar 1943 DDD 680 222: Veza Vaš br. Ne znam zašto pretpostavljate da će Pavlovi stići tek kroz 10 dana. 172. 48. Ako Ištvan neće da ide su vim preko Livna. n a j d a l j e 22-gog. ali i Vi sa te strane treba da mu ša- ljete kurire najhitnije. 42 i 48. Vidi tom V. 34. i preporukom da ne čeka nikakvo odobrenje. 232-235. Ružić. br. 85 i 140. j e r 6-525 ni oni n e m a j u krila. da bi ubrzali pokret. ® Reč je o Limsko-sandžačkim četničkim odredima. Osigurajte im preko Jevđe municiju i hranu. Imamo obaveštenje da su crnogorske partizanske brigade uništene i sve- dene na minimum. Italijanska Vrhovna komanda (Supremo). knj. 11 Učinite to. Vidi se da pred njime nisu pre- 6-701 šli Drinjaču i drže oblast Šekovića. 9 Što nisu odmah došli krivica jeste. ali zemljaci su na putu i možda sutra veče imaćete ih u svojoj ob- lasti. 11 O dolasku Zetskog četničkog odreda u Mostar i njegovom uklju- čivanju u borbe u dolini Neretve vidi dok. 682 time će ih zadržati.® Ja sam Vam samo 6-704 naveo pretpostavku da su zemljaci odneli plen. Municija je naročito potrebna i to za našu pušku. 681 Nadam se da će pojačanja blagovremeno stići. O tome vidi dok. br. 24. 12 Odnosi se na odobrenje italijanskih vojnih vlasti za odlazak čet- nika Baja Stanišića u borbu protiv jedinica NOV u dolinu Neretve. 48. bjelopolj- skom i fočanskom. dok. br. onda neka ide morem. Od kud sad ispada da su Hercegovci tako slabi bor- ci kad ih je samo 3000 otišlo sa Ištvanom. 75. 12 Neka Jevđa radi na hitnom upućivanju Ištvanovih. Neka Hugo pro- duži čišćenje Zapadne Bosne i da komunistima što više posla ovlađujući potpuno terenom. preko italijanske vojne misije kod vlade NDH u Zagrebu. Ja sam mu poslao' 2 n a j h i t n i j a pisma sa nare- đenjem za pokret. 21. Tada bi njegov udar došao u bok komunistima s juga na sever. angažovanje tih jedinica. br.10 Treća grupa od 500 pošla je 20-tog iz Kolašina. Vesković sa oko 2000 ljudi u dve grupe stižu kod Vas 21-vog. Bojović. februara 1943.

Treba objasniti narodu da je ovo engleska igra da zavaraju Rusiju pomoću naših partizana. udarajući u leđa komunistima koji sada napadaju Hercegovinu. Za dotur oružja. 15 Karlo Novak major. ih London i Moskva hvali. Dovoljno ar- gumenata protiv n j i h postoji da ih narod više ne želi. 289. London smeta. Sad im je vreme da se pokažu. To pitanje ostavljam k a d se svrše krupni događaji. Sada bijemo s njima poslednju bitku i nadam se s Božjom pomoću u uspeh. Vojvoda Đujić da preduzme sve mere na spasavanju naroda i organizaciju terena. komandant Beograda. municije i novca treba da mi javite mesto gde može doći avion. Krenite što pre u 7-252 pravcu preko Livna za Jablainicu ka Hercegovini. reg. u protivnom prići će ko- munistima. februara 1943. tu je valjda pop Perišić. 688 Sašau Na Vašem terenu ne srne postojati Ko- 5-273 munista. 71. 697 Ludvig:15 Stvarajte što više naših odreda. jer 100 nemaca predstavlja jedinu snagu. U Bosni uništavaju se po- slednji ostatci partizana. 71 od 18. Ako pođu moramo ih dočekati i to propisno. Propagandu razvijajte sami. Kad dođu zemljaci. Bušite do- mobrane u Trnovu. komandant četnika Draže Mihailovića u Sloveniji. 335 . n a j - strožije zabranite u b i j a n j e Turaka i kažite im da i među n j i m a ima razlike. 684 Ištvan: Veza Vaš13 br. Sto se tiče Turaka iz Fazlagića Kule. br. Đujić će najverovatnije biti Kdt Dinare. Baćović je obavestio Dra- žu da su četnici potpuno iznureni i moli da se što pre iz Knina krene u Hercegovinu (Arhiv VII. a kad. k. Kroz 4-333 legalne neka se provlače i ilegalni. Preduzmite kontra propagandu ukoliko n a m r. znajte da su u najvećem škripcu. Ca. 13 U depeši br. 698 Sopstvenom našom propagandom vezujući se za 4-444 nas i za moje ime Vi možete dobiti punu podršku u narodu. 14 Aleksandar Mihajlović. a Gačani neka se pripreme protiv Fazlagića i neka se brane pa će im pomoć stići. 8/1).

18 To našu stvar ne dovodi u krizu. 236. 19 Ilija. 18 Vidi dok. Da nam komunisti sad ne pobegnu u 1st. 48. Inače je rešio da krene ilegalno. Bosnu. Samo propagandu sprovedite. 725 Javite Mihiću 19 da nikakvo postavljenje ne mogu 14-494 da učinim dok se ne svrše operacije i dok ne priku- pim sve potrebne podatke za organizovanje nove podele komandovanja posle vojvodine smrti.17 Ako je to tačno. pa čak da su pred 150 ko- munista 1000 dinaraca napustili Srb. Šta je sa majorom Novakom. j e r 12-480 mu i Baćović ne ustupa. br. Telegrafiate tre- ba da imate u većem broju a ne da ostanemo bez veze toliko meseci. 22 februar 1943 723 Mario: Baćović me izvestio da Dinarci neće 19-283 uopšte da čuvaju teren. br. Ištvan se žali da nema municije pa traži Jevđu da dođe da mu nabavi municiju. svoje odnose sa Baćovićem uspostavi. " Vidi dok. pa da ih onda definitivno uništimo. sve što pojedinci zaključe. 42. Odgovorio sam mu da Jevđa sad treba Vama. bez mojeg odobrenja nema nikakove važnosti. Isto tako učinite sve da vojvoda Đujić 724 kao junak. jer on vojske nema. 699 222: Jako ste me obradovali Vašom depešom 2-359 br. 42. pošto Dinarcima više neće trebati pomoć Hercegovaca. Grđićeva akcija n a j m a n j e je opasna. Pomognite da Baćović dobiveni za- datak izvrši. Pored toga Baćović je dobio i drugi zadatak. a misle isto što i mi. Baćović je u pravu. U pogledu zakulisne borbe za vlast u Splitu. Jav- l j a j t e i dalje o situaciji kod Vas. 48 i 51. br. je li živ. ne brinite za to. pa može da politizira koliko god ho- će. pošto su komunisti pred n j i m a razbijeni.16 Pazite da se u gonjenju ne izložite suviše. Nijedan štab ne 16 Vidi dok. Saopštite svima. Oni će nas pomoći. dok ne stignu ostale snage. 336 . Ovo moje saopštenje javite svima. 48 i 62.

Njihovi potučeni delovi se imaju potpuno uništiti gde god se nađu. Dobro ste zapazili dva eventualna njihova pravca. proleterske divizije. Zato su nam P r e n j i Bjelašnica vrlo važni. Pojačanja su Vam pristigla i pri- stižu Vam stalno. Zato Hugo i Pašali ima sve da učine. ili da se probiju u Hercegovinu. Obratiti pažnju prema Nemcima iz Sarajeva i Trnova. To su najveći zlotvori koje vodi jevrejština. Potrebno je pri- kupiti podatke o nemačkim snagama. samo moramo dobro pažnju obratiti i na Nemce. 21 Z b o r n i k . br. Ceo Vaš plan je vrlo dobar. jer ima pokradenog 20 i 23 Vidi dok. sa obe stra- ne P r e n j Planine. 739 Ako Nemci ne idu od Prozora ka Konjicu. Ako stvarno Nemci nadiru ka Prozoru i od Sarajeva ka Konjicu. I u jednom i u dru- gom slučaju treba ih uništiti. Prvi od Konjica uz Ne- retvu i drtugi od Drežnice niz Neretvu. Da li ste dobili moje depeše o prenosu vojvode. Postoje dve mogućnosti. Hitno izvestite o jačini i pravcima k r e t a n j a nemačkih i ustaških trupa.20 242—253. Ištvan mi javio da se rado odaziva pozivu za ilegalan prela- zak koji bi mu više konvenirao. — Imamo 1-675 i ja i Vi pravo. Važno je da se proveri da M zaista Nem- ci nadiru od Pazarića ka Konjicu i od Vakufa ka Prozoru. da to onemoguće. — 23 februara 1943 738 222: Veza Vaše depeše br. 48. a svi Vi da se bacite na vojničke poslove. 2 337 . kad i Nemci 22 tamo nadiru. Na Jevđu za sada prenosim iskorišća- vanje tetkića i za račun Dirvaraca. onda su komu- nisti u klopci. 21 Nenad. smije da ostane u žicama. Šta je sa onih 8 brigada za koje javlja por. tora XIV. onda 1-830 se mora dobro držati desno krilo na Bjelašnici. Vukasović 21 da su pred njim. knj. ili da se bace na sever u Bosnu između nemačkih trupa. 22 Odnosi se na borbenu grupu »Anaker«. Ovo je vrlo važno. Postoji mogućnost da komunisti pobegnu na sever u Bosnu i da opet uspostave neku reklamersku re- publiku. kojoj su otpor pružile jedinice 1.

a posle da inscenira da su ih komunisti oteli.m. 81. o. Ako bi tetkići pripremili neku zamku. 52. br. Ali neka bude kako hoćete. a tamo sam naredio da Ivanisevic radi za njegov povra- tak. Od toga za- visi celokupan naš rad u Bosni. Bajo se odlično pokazao a i Pavlovi neće zaostati. tretiraju ista pitanja. Ako Voja može da dođe do bacača i baterije biće dobro.24 Preki sudovi i propaganda važna stvar. Jevđevića tra- žite baš sada kada je najpotrebniji za odbranu Her- cegovine. službu u pravcu Grude da se vidi gde su otišli oni komunisti od Imotskog a imali su pravac ka Ljubuškom. Zemljaci i Brankovi već su stigli u Herce- govinu i nema šta da se plašite. Jevda mora sada da ostane kod vas. 75 i 76 vidi u dok. na- pašćemo ih. 27 Sve od 22. br. Neka Jevda odavde radi. 27 Sadržaj depeše br. dalmatinska NOU divizija. U čemu je politička situacija teška. 338 . Ne razumem da Ivanišević ne može da uspe. Ostale depeše. Ivanisevic da Vam izradi municiju i prelazak. 243. Objasnite vaš br. br. Jevđa neka najpažljivije prati pokrete i saz- n a j e namere nemaca. 48 i 75. Oni su na frontu. Vrlo dobro razum em da je situacija bila vrlo teška za Hercegovinu. koje se ovde pominju. puk. " Vidi dok. 26 24. oružja od tetkića. 80. 24 Vidi dok. 26 U pitanju je 9. 75—77. februara 1943 763 Ištvan: odgovor na Vaše br. Sad se vidi koliko sam ja imao pravo za tu mišo- lovku. 740 Musa Kadić neka produži rad a i Vi pomozite 1-693 da ne dođe do u b i j a n j a muslimana. ali sada je hvala Bogu bolja.23 Ci- stite teren što više od komunista i koristite strah tetkića. Treba razviti ob. 35 i 48. Naredio sam Branku neka Vam ga po- šalje kad baš ne možete bez njega. Bežanje Hercego- vaca komunistima da li je pojedinačno ili većih de- lova.25 Trebaće nam protiv ne- maca. 82 7-544 i jedna bez numeracije. Dobro bi bilo da sada Tito i njegova bulumenta budu sasvim uništeni.

Vreme je da ih prebacimo. 29 O borbama hercegovačkih četnika pod komandom majora Baćo- vića u Dalmaciji i Lici. Hercegovci su za- vršili svoj rad u Dalmaciji i treba da se vrate po svaku cenu. Izvestite o njihovoj tačnoj jačini. Težnje nemaca treba dobro motriti i ispitivati. Roku. Ove dve petljavine uvek nađu mome- nat za svoje kuknjave. Smatram da ste zadatak tamo izvršili i da treba da se vraćate. 31 Imam preča posla da ublažimo glad. Ako bi se još vratili preko Jablanice. 29 Ne brinite za Hercegovinu. Dalje da u Gospić stiglo 8000 ustaša. 85. Pazite na kretanje ne- maca i ustaša. br. da Talijani se povlače između Otočca i Knina i pripremaju evakuaciju stanovništva i najzad da njegovi ljudi više neće da idu tamo. kao i o pomeranju italijana. Da li u Mostaru ima nemačkih trupa. 113 i 140. Vrlo je važno. vidi dok. Istina. 30 Reč je o dolasku Limsko-sandžačkih četničkih odreda i Zetskog četničkog odreda. učinili bi uslugu. br. komandanta Istaknutog dela Vr- hovne komande i situaciju kod Konjica. 6-370 Traži Jevđu da ga spasava i pošaljite mu ga ako ikako možete. nalazi u Rifaniku i Bi- 2-392 laju i to 2 bat. u januaru i februaru 1943. 767 222: Jevđino traženje za podmićivanje tetkića 6-305 odbijam. J a v l j a j t e stalno o situaciji. 28 Odnosi se na Zaharija Ostojića. 764 Situracija kod Branka odlična. Vidi dok. 28 i 62. u Lovincu i Sv. br. Nem- cima ne možemo dozvoliti ni p u t e m da idu kroz Hercegovinu. Kad ja kažem da su zemljaci Brankovi došli u Hercegovinu. Iz kog k r a j a su ti četnici koji hoće da idu za Hercegovinu. 3 " 765 222: Ištvan razvio k u k n j a v u do Boga se čuje. onda je to istina i ne treba da Vam dokazujem. 75. Razloga za nezadovoljstvo vaših ljudi nema. Dalje da u Otočcu ima mnogo crne legije kao i da u pravcu Grahova i Glamoča idu Nemci. 22« 339 . 28 Prvi pokušaj 3-463 komunisti su platili dobro. Dalje. 48. Isto i ustaše. 766 Dalje da se po jedan bat. 31 i 33 Vidi dok. Dalje Ištvan javlja da Knin i Pro- minu treba da zauzmu ustaše.

823-3-418 Ištvan: Izvestio me Ivanišević da Vam je otvo- ren put za Široki Breg. 26 februar 1943 819-2-292 222: Veza Vaše [depeše] br 261—264. To je interesantno. Hercegovinu.772 Popesky via (Saša key) bezuslovno uništiti komuni- stičku grupu profesora Koštica 32 i izvestàti o rezul- tatu. jasno je da je bezizlazna. Da li je i Komunistički 2-379 glavni štab sada pred Vama. Popesiku neka se čuva od komunističke pod- vale i neka izabere sigurne ljude oko sebe. Kasnije partijski radnik na terenu. Pritisnuti sa sviju strana oni drže prostor Konjic isikljuano. Biće razbijeni. i da se u 1st. Đorđe javlja da mu se kuirir sa Majevice još nije vratio. Dobro pazite odnose Talijana i Ne- maca i šta Nemci hoće. a pored toga Ištvan mogao bi da učini ve- like usluge. ali se ne uprezati ni u čija kola. Poginuo je tragičnim slučajem 16. posle čega gonjenje.33 Situracija kod komunista. Hrvati pa čak i Talijani. u s. i sa prikupljenim našim sna- gama. Veljko. Šta javlja Pašali. Osigurajte uspeh po našem starom običaju udarom sa sviju strana. Koliko su jake nemačke kolone. bilo bi odlično. Najjužnija njihova kolona od Posu- šja može lako da skrene u J. Drežnica zaključno sa odvojenom kolonom od Posušja. u to vreme je bio komandant Krajinskog NOP odreda. Krivi Vir naišavši na partizansku zasedu. Ako Ištvan a jspe da dođe pravcem preko Ljubuškog. Jeste li osigurali. 820-2-307 Verujem da po pristizanju snaga imate sve uslove za njihovo definitivno likvidiranje pred nama. 822 Imamo druga posla sada. a neznajući lozinku. Cika Branko takođe 32 Predrag. 340 . Pega. 821-2-273 Bez obzira na Ištvana osigurajte jug. Bosni vodi borba četnika i komunista u koju su se umešali Nemci. Perhinek ne može doći. Posle toga treba potući njihove elitne delove koji će se rasturiti po terenu. kao i da Vas je snabdeo obućom. municijom i hranom. Tetkiće treba pomoći protivu Nemaca. jula 1943.

Neretve vidi dok. reg. ali na nemce dobro motriti. a odatle peške preko Biokova za Vrgorac i Mostar. Komunistima osta- je jedino da se izvuku u pravcu severa između Prozora i Bjelašnice. Slušajte ga i Vi. k. a slušam ga i ja.37 265—273. 85 i 140. napredovanje nemačkih divizija ka Bos. 341 . Bosni. 85. 38 O dolasku hercegovačkih četnika u Mostar vidi dok. Na prostoriji Imotski i Ljubuški zauzeti stav prema hrvatima da ih ne bi izazvali protiv sebe. 53. febru- ara 1943. 27 februar 1943 876 222: Veza Vaša br. situacija se razvija povoljno. Rezerve treba da imate stalno na raspoloženju za sve eventu- alnosti. Ne razumem kako su komunisti u Gra- hovu 35 kad su razbijeni pred Vama.34 ali između Imotskog i Širokog Brega ima i komunistič- kih snaga. U ist. 63. Pregledao sam Vaš 2-378 plan. i zap. 38 Hvala Bogu. potrebnu pomoć porodici umrlog vojvode Trifunovića i slično (Arhiv VII. 878 Ištvan javlja da polazi 27-mog iz oblasti Knina za 2-282 Solin. Baćovića jako koristiti ali ga moramo iz- vući. 37 Vidi dok. 8/1). Veza Vaša br. Nikšićku brigadu i delove Trebinjske brigade.36 84—86. 877 Vodite računa da se ne pro v u k u izvesni delovi gre- 2-361 benom P r e n j a i prebace u Hercegovinu. br. oba- li Neretve već se nalaze delovi Baje Stainišića. 70. J a k o mi se dopada pozicija Veskovića u Zeljuši. br. Sadržaj depeše odnosi se na povratak četnika u Hercegovinu. 35 Bosansko Grahovo. 34 Odnosi se na Zetski četnički odred. Severno od Mostara na d. Ištvan se javlja u toku pokreta u noći u 2 sata. 289. 36 Depeše koje se ovde navode poslao je major Baćović 25. O dejstvima tih jedinica u borbama u dolini r. 66. naši delovi treba da ih trebe. me izveštava da se krećete pravcem Makarska — Ljubuški — Mostar. Ca. 56. To će naterati Nemce da pođu za njima a to je i u našem interesu najbolje re- šenje ako se unište. 60. 75 i 85. br. Izdajte potrebna naređenja. 75. Grahovu i Drvaru. br. Potpuno se s n j i m e slažem.

Vaš napad doći će kornuni- 3-352 stima vrlo nezgodno. br. 3-297 a u s . Obodrite ga i pohvalite ga s moje strane. držeći čvrsto Bjelašnicu i Prenj. Prema ja- čoj grupi nalaze se snage Voje Lukačevića. a ne u opera- tivnim planovima. 42 Vidi dok. i druga grupa sla- bija kreće se od Imotskoga ka Mostaru. pa da se to sakrije kao rezerva za svaki slučaj. 39 Jevda da iskoristi situaciju da što više izvuče hrane i municije. Podesite Vaš stav prema hr- vatskom življu kuda prolazite. Sada on treba da se pokaže. 85. 40 Vidi dok. br. pa onda neka im pevaju London i Mo- skva koliko god hoće. br. Vesković napašće ih s fronta uz pripomoć delova južno od Mostara 4 2 883 Moral t r u p a odličan. 882 Od Mostara nizvodno duž Neretve naših 1600 ljudi. Treba ih uništiti po svaku cenu bez milosti. sve na levoj obali Neretve u ključu ove reke od Bjelašnice do Mostara. 342 . Ba- ja Stanišić je na desnoj obali Neretve severno od Mostara u pravcu Drežnice sa oko 2000 ljudi. J e v - 39 O sastavu kolona vidi dok. 73. Neka je sa srećom i uz Božju pomoć. da ih ne izazovete protiv nas. 41 O borbama za Konjic vidi dok. Od 28-mog jutro u 02 časa slušamo Vašu r. 40 881 Konjic je u našim rukama. Ištvan kaže da mu Jevda ne treba. Za vreme dok Vi napadate s leđa grupu komunista koja je na Vašem putu. 880 Ištvan: Branko je dobio preko 5000 zemljaka 3-396 i oni su već na svojim mestima u Hercegovini. Tet- kići su u Mostaru. 884 Prema Nemcima smo vrlo obazrivi. Kasa- lovića. 41 Nemci napadaju ko- 3-222 muniste u pravcu Prozora i preko Ivan planine. 879 Srednja i leva kolona da se u svome dejstvu ne 2-290 obazire na tetkiće. Tu je njegovo polje rada. Ružića. Ko- munisti zbijeni u prostoriju između Jablanice — Ostrošca i Prozora jača grupa. stanicu i u toku dana za sve vreme celog Vašeg pokreta. ali smo jači i 3-266 od njih. od Mostara stigao je Vesko- vić sa preko 1000 ljudi. ist. Zeljušu sev. 45. 55. br.

a na starome mestu osta- viti prihvatnu stanicu za slanje izveštaja. Nezgodno je da napuštate k-dno mesto. 915 Naravno. Crne Gore i Boke. štab ukloniti od puta. da bismo ih posle svršetka posla u Her- cegovini poslali dalje. Upotrebiti ih za propagandu kroz je- dinice i u narodu. 45 već možete i odatle da naredite potrebno. Veza Vaše depeše 43 od 87— —91. sin generala Ljube Novakovića. Neka im Jevda omogući preba- civanje automobilima od Gackog do Vas. đević je izradio svu potrebnu hranu i municiju. Od neocenjive je koristi. U pogledu Vašeg k-dnog mesta mislili ste verovatno da priđete bliže Nevesinju a ne prema Trebinju. 916 Dostavite mi plan i potrebno vreme za izvođenje 6-390 propagande. 1 mart 1943 914 222: Veza Vaša br. a ja sam im dao i novca. kapetan.— Čekamo raz- 6-451 voj situacije. Uzećete na sebe brigu i staranje o njihovoj ishrani. br. Vezivati ih na vojničke jedinice u pogle- du ishrane. Dajte im itinerer za rad u Hercegovini. 85.46 Ovi omladinci obra- zuju propagandnu grupu koju ne treba rasturati. Branka Bu- latovića i sa n j i m a ide Jafcša. Sam mo- m e n a t prebacivanja štaba izaberite. pošto do- laze do Gackog. 43 i 44 Vidi dok. Razumeo sam sve što ste mi javili. pa Vi o tome odlučite kako je najbolje ob- zirom na veze i druge prilike.44 280—283. Kako je glavno težište prema desnom krilu. Grupa je sastavljena od omladinaca iz Šumadije. bilo bi zgodno da budete oko Uloga. a da biste mogli uti- cati i na levo krilo. a lutanje kurira za 2-581 vreme premeštaja izbeći. 45 Tada je komandno mesto majora Ostojića bilo u Kalinoviku. Dinarci neka sada produže rad na svome te- renu. Danas pošlo odavde 23 omladinca pod k-dom ppor. 46 Novaković. Upotrebite ih za propagandu na terenu gde je n a j - potrebnije. 343 . Dovedite ih u vezu sa omla- dincima iz Splita koje treba pozvati iz Splita da sarađuju sa n j i m a u Hercegovini.

Oni su odlični. stražu do maksimuma. 48 naoružajte ih puškama. ali dobro motrite da n a s Nemoi ne napadnu s leđa i uopšte ne izne- nade. Nemam ništa više da vam javim. Za ovo uništenje ko- ristiti srpsku drž. 47 Lukačević. 85. dočekali smo ih i već neko- liko dana bijemo.50 Slažem se sa 3-357 Vašim planovima. br. Nastanite na što jačem širenju naših organizacija barbom i propagandom. a ispoljeni manveri krilima. Oficiri koji su stigli. 924 222: Veza Vaši br. 291—292. mogu biti k r a j n j e katastrofalni po komuni- ste. jer komu- niste rade protiv nas u Gestapou. 2. 921 Raspis svima u Srbiji: Komunista u Srbiji osta- 41-661 lo je vrlo malo. i 53 Vidi dok. Inače sve je dobro i daće Bog da bude najbolje. U ljutoj nevolji drug Tito poziva na ustanak i zbog toga su se povampirile grupice. Dokažimo tim lupežima da u narodu n e m a j u nikoga i da im je jedino oružje bila laž u propagandi. Veza Vaša br. Zato n a j - energičnije zahtevam i naređujem da svaki na svo- joj teritoriji uništi i poslednje ostatke komunista i izvesti me do 25 marta o izvršenju. 48 Reč je o grupi mlađih oficira iz Crne Gore. U Zap. 85. — 922 Ludvig: Komunisti u oblasti Bihaća razbijeni. 344 . koji su preko m a - jora Ostojića upućeni na rad u četničke odrede u zapadnoj Bosni. Srednja kolona mo- ra biti još energičnija. Skrećem pažnju da ima prostorija gde su kdti na svome mestu. Bosni uništavamo ih ovih dana. Za što uspešnije izvršenje zadatka stupiti u vezu sa susedima. da nema nijednog komuniste.49 284—290. Koristite sva sredstva koja Vam stoje na raspoloženju. Ne zaboraviti da smo im veća opasnost od komunista. Komu- niste uništavajte bez milosti. pod uslovom da Voja prodre. . Slažem se sa svima Vašim preduzećima. marta 1943 919 222: Dosada Voja 47 zaslužuje najveće priznanje 1-329 za rad. 4 50 51 '. br. 3-325 Beže u pravcu Konjica. Isto 'kao Bojović i Ružić. j e r oni su u službi Gestapo-a. Vidi dok. Neka Jevda to učini pa ih uputite odmah na teren.

Raspoloženje naših odlično. Ne smemo dozvoliti da se komunisti u Dinari opet konsoliduju u republiku. Njegove starešine treba da budu energič- nije. Ištvan mi se javio iz s. Trilj i javlja da produžuje za Šestanovac. Treba da produži i olakša rad Baji prema Drežnici. Čika Branka obavestio s a m o Vašem pokretu.3-407 Ištvan: Primio sam Vaše depeše od br. Sad je prilika da se potpuno borbom unište i propagandom razbiju njihovi redovi. Do toga momenta Baćović da se drži Orljače.51 927 Naredio sam potrebno Bujicu i Ivainiševiću da grabe situaciju za nas. 345 . a ne da je ispuštaju. Da li je Bajova zapovest za napad kom- 52 Radi se o protivudaru Glavne operativne grupe u pravcu Gor- njeg Vakufa. 928 Bernardo. Grupe koje se spremaju u susret Baćoviću treba da budu što pre formirane. On je dosta usamljen. Bajo je trebao bolje da osigura svoj bok. 52 Pretrpeli su velike gubitke. Mano: O ovome hitno oba vestite i 4-429 Bjelajca. Obaveštavajte nas stalno o događa- jima pred Vama. Samo Gojnić da se bolje osigura s lèvog boka. Da smo ih letos razbili ne bi imali sadašnjih teškoća. 944 Da li je moguće da kod Bajovih ima begstva. Izveštavajte me o rezultatima svoga rada. Kod komunista počela panika. 943 222: Veza Vaše depeše 53 293—298 Primio Vaš 1-680 izveštaj o situaciji. Zauzimanjem Kupa već je prekinuta veza glavnim puteni duž Neretve koji je na levoj obali. Pantićev uspeh je dobar. Dobro je ako je t a m o stigao kako Jevđa javlja. Komunisti kod Ko- njica i Drežnice već su tučeni i potisnuti. 3 mart 1943 god. 92—96. Treba neprijatelja vezati i sa istoka da bi Baćović bolje prošao. to zna- 1-614 či unazad. Svaka neaktivnost omogu- ćiće im potpuno stvaranje republike i njihovu laž- ljivu delatnost protiv okupatora. Slažem se sa svi- ma Vašim naređenjima za produžetak rada. Oseća se njihovo izvlačenje ka Prozoru.

58 299—306 Veoma sam zado- 5-481 voljan sa postignutim rezultatima. Vidi dok. br. Erike 54 me izveštava da je nekoliko nemačkih tramsporata u drugoj polovini februara prešlo od Čačka za Bosnu. 9/1). promitujuća i da li je ostala u r u k a m a neprijatelja. Na levoj 3-348 obali Neretve uspesi dveju naših velikih kolona s jedne i s druge strane P r e n j planine. Vi ne treba da prelazite liniju Grijače. Trilj i daljem pravcu kretanja (Ar- hiv VII. Oni namerno puštaju da se mi među sobom tučemo i slabimo. Omladinci kod Vas mogu ostati po potrebi. Te dve ko- lone kreću ka Jablanici i Drežnici. Od jednog nemačkog agenta Erike doznao da se u Bosnu nagomilavaju nemačke jedinice da prvo likvi- diraju partizane a zatim da likvidiraju četnike u Crnoj Gori i okupiraju Dalmaciju. Ba- jova leva kolona koja ide d. Mi moramo osta- ti pri svojem planu koji jedino vodi uništenju. 14 km zapadno od Imotskog. major Baćović je izvestio Dra- žu Mihailovića o s v o m dolasku u s. Dok sve kolone ne budu obrazovane i krenule. 73. reg. 945 Ištvan: Primio Vašu depešu br. Glavno je da nešto smrdi sa te strane. 53 Tom depešom. k. Frike kaže da nije mogao pro- venti. 56 i 58 Vidi dok.57 Red je povraćen i sve trupe ponovo su u nastupanju. Italijani bi se po- vukli iz tih krajeva. komandant 2. 289. Pozdrav svima. 56 Na desnoj oba- li Neretve trupe Baja Stanišića došle su do pred samu Drežnicu. — 4 mart 1943 f. Ca. od 1. da bi posle možda razmanuli i po nama. 346 . 85. 946 Cika Branko preduzeo da se obrazuju kolone u prav- 3-313 cu Grude i Imotskog da bi pomogle Vaše prodiranje. ali su bile odbačene usled neosigu- ranog levog boka. 962 222: Veza Vaši br. 57 Levo krilo Zetskog četničkog odreda osiguravale su italijanske jedinice iz sastava divizije »Murđe«. obalom Drežanka za najkraće vreme obuhvata sevemo krilo Buljanove divizije i u isto vreme odbacuje na sever potučene 54 Predrag Raković. marta 1943.55 97. br. ravnogorskog korpusa. Osiguravajte dobro krila i bokove i imajte uvek rezervu za napad iz pozadine. br.

Za svo vreme Voja i srednja kolona gone drugu 59 diviziju i diviziju Peka Dapčevića a u isto vreme jedan deo ostaje u osma- t r a n j u prema nemcima na Neretvi a u isto vreme vodite računa o pravcu prema Trnovu. koja udara na centar Buljanove divizije. da ako n a s Nemci napadniu. i ne dozvoljavam da se sa nama igra. I / 59 Odnosi se na 3. Potrebno je razbijene komunističke delove ba- citi na sever prema nemcima da bi nemce zaposlili i naterali ih ponova na sever. Dobro ih osmatrati. prvo ćemo mi njih. Voja i sred- n j a kolona da upute samo potrebne delove u gonje- nje. 85. U g l a v - nom slažemo se u svemu. dogovorićemo se o našem radu. 60 Reč je o pojačanju nemačkih vazduhoplovnih jedinica u Raj- lovcu. Usled njihove neaktivnosti i stvorena je sov- jetska republika. 965 Dovedite Ištvanov rad u saglasnost sa radom sa is1x>- 4-496 ka. Naredite im ponova da uni- štavaju pred sobom sve pošto su komunisti raz- bijeni. Rušenje komunikacija naredite da se pripre- mi.000000 metaka i h r a n u za 7 danai 4-227 unapred. 60 ali ako ma šta osetimo. drugačije bi bilo. od Andrije Veskovića. 963 Ostali deo fronta na jug i pravac prema Ljubuškom. 347 . Samo ovakav plan može da n a m donese koristi a sve ostalo su gluposti ve- zane sa gubitkom u vremenu i dozvoljavanjem ko- munistima da se priberu. da su ih oni dočekali kako smo ih mi ispratili. 964 Dobro zatvoriti pravac Buljanovoj diviziji da ne 4-465 upadne u J. Jevđa da zauzme energičan stav uopšte i da pripreti žabarima. Eto ovo je moje mišljenje. Hercegovinu. Ka Širokom Brijegu treba uputiti sledeću kolonu kako ste ranije zamislili. a Baćovića udara s leđa. 4-449 je zagarantovan rezervama. Pribavljajte podatke o Nemcima iz oblasti Sarajeva. Vidi dok. 966 Tražite unapred 2. Ne izgleda mi da će Bernardo i Mario nešto ozbiljno raditi u Dinari. Dići ćemo im čitavu Bosnu. NOU diviziju. a ne za njih. pošto se mi borimo za sebe. Preporučiti našim delovima da uvek osigu- ravaju bok i pozadinu da ne bude iznenađenja. delove Peka Dapčevića. br. Dobro je nametnuti našu volju komunistima. Dobro je. One štuke nisu za džabe tamo.

a umanjiti na t a j način njihov broj prema Livnu. Bosnu. No to je za studiju zbog prisustva Ne- maca. Branko i Jevđa imali su dosta muke da svoj plan sprovedu. Rama u našim rukama.felom] Zagvozd — Zagvozd. 'kao i o 3 naše kolone koje treba da mu idu u susret. Dobro ste rešili sa pokretima Voje i Pantića jer p r e m a Nemcima moramo biti vrlo obazrivi. « « i 64 V i d i d o k br 85 . i zato traži na- ročitu pomoć. Drežnice. ali su na k r a j u uspeli. 988 Bernarda stalno podsticati na agresivnost.62 307—313. Po planu Brankovom. Nemce treba dalje zaposliti. U toku 4-tog tre- ba da produži pokret u pravcu Imotskog. Za ovaj cilj formirali bi leteće korpuse i pokrenuli po mogućno- sti Dinarce. 348 . da ne ostanemo samo mi prema njima. Jedan btlj. u izvornom predelu reke Drežanke —• Drežanke. preteći svima i svakome. Konjic. 937 222: Veza Vaša br. U toku 3-ćeg ovladao je s. Prema n j i m a zauzeti preteći ton ako bi po- kušali prema Mostaru. Voja neka izvlači i sakriva hranu i municiju u oblast Prenja. Trupe Baja Stanišića nalaze se u blizini Polica. Osigurajte krila. trebalo bi da pro- dužimo ka Livnu. 984 222: Ištvan mi se javio 4-tog sa situacijom od 6-390 3-ćeg. 5 mart 1943 983 Ištvan: Sitracija na Neretvi odlična. 16 km zapadno od D. da ne budete nigde iznenađeni. Nisam još primio 2-481 309 i 312. Bajovih trupa nalazi se od Imotskog oko 30 km. naročito u pogledu Nemaca. Komunisti 3-499 potučeni. 14 fcm j-z. 61 Ištvan od Imotskog ima nameru ka Posušju i dalje do Širokog Brijega. Izvestio sam ga o prisustvu Bajovih trupa u izvornom delu Drežanke. ali predhodno da prostudiramo situaciju. Komuniste 2-350 najbolje odbaciti u sev. Ovo preko Jevde. bokove i pozadinu. prema Imotskom ima da se krenu još 3 kolone Vama u susret. Dobro ste izveli krizu sa žabarevićima. Jablanica. gde će ih dočekati drugi naši odredi. Posle izvla- čenja Ištvana i tučenja Buljana. od Imotskog.

75 IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 30. 349 . JANUARA DO 6. 6-381 Nismo dobili još depešu br. GODINE1 Br. Vidi dok. Beže u neredu. 995 Bernardo: Ovamo smo razbili 2/3 ukupnih ko- 4-289 munističkih snaga. i ja 13 Odnosi se na 9. ćirilicom) u Arhivu VII. Ca. Razbijena je d r u - ga divizija i divizija Peke Dapčevića. MARTA 1943. ne smemo vršiti dublji prodor. reg. 312. dalmatinsku NOU diviziju. Još samo Ištvana da izvuče- mo. U to v r e m e je ko- m a n d a n t divizije bio Vicko Krstulović. 6. 314 i 315. 9/1. br. Da li je Voja naišao na komunističke snage na Bitovnji. Obzirom na n a d i r a n j e Nernaca i ustaša. U pitanju su četnici Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine pod komandom majora Baćovića. Kasalović top i oružje što pre da sklanja. mart 1943 1005 222 Odgovor na Vaše depeše 64 309. br. radi opasne situacije ostane još gore. izgleda da s m o komuniste potukli. BR. 1006 Vama lično zahvaljujem na zalaganju i požrtvova- 6-201 nju i najuspešnijem vođenju operacija. 125 Cika Branku 30-1-43 2 Izvestite Ciču da sam brzoj avio italijanskoj vrhovnoj ko- mandi da tražimo da vojska. jer su hteli da je vrate pre vremena. Izvestite dokle su stigli Nem- ci i ustaše u nadiranju ka Glamoču. treća. U originalu su pojedine rečenice nejasno formuli- sane. Bogu hvala. 3 Biće usvojeno. 230. 1 Original (pisan plavim mastilom. U moje ime zahvalite i t r u p a m a kao i svima saradnicima na ovom velikom delu. Biti oprezan da se komunisti ponovo ne vrate. • Draža Mihailović. U to v r e m e su bili an- gažovani u operacijama protiv NOVJ u Dalmaciji i Lici. 63 Produžite energično čišćenje Vašeg terena. Sada je na redu Buljanova divizija. k.

Taktiziram da dobijem hrane. 9 O n a p a d u č e t n i k a na m u s l i m a n s k i ž i v a l j u S a n d ž a k u i delu is- točne B o s n e vidi dok. jer sa onim jadima tamo bilo bi zlo. 10 Bajo. Pirinač samo za zlato. dok. Vrhovni partizanski štab izdao kominike. Ponova hrvatski đenerali pregovaraju u Dubrovniku sa mnom.II . ostalih 6 sutra — Svi ostali razoružani. 350 . Molim odgovor što pre. 5 Partizani danas javljaju zauzeli Strmicu i Golubić logore. 7 Jevđević Br. 28. po 20 lira. k n j . Municije su mi dali još 50. 2. Prekosutra rano idem za Dubrovnik. Sve depeše posiate n j e m u u p u ć e n e su u s t v a r i m a j o r u Ostojiću. napred. 4. Naši mestimično napreduju.mislim da je bolje da ostanu. Pitao sam I t a l i a - ne radiogramom. 5 S l u n j su 24. b r . 800). b r . 7 Vidi dok. 8 Salatič (br. b r . Ponavljam. odgovaraju sledeće: »borbe oštre i uporne«. Afera »Velikani« lik- vidirana. zauzeli delovi n e m a č k e SS divizije » P r i n c E u g e n « (tom V. Mislim da je posve pogrešna in- formacija o slabljenju koristi Like. n a č e l n i k š t a b a K o m a n d e o p e r a t i v n i h j e d i n i c a istočne Bosne i Hercegovine.43 Đurišić javlja da dolazi sa 5000 boraca i da će napad na Cajnički srez biti petog februara. 4 kolovođe streljano. 8. ali sada od juče ne daju. Sutra ujutro javi ću se opet. Situacija kod nas nepromjenjena. 11.8— 1 . Ljubinjska i Stolačka brigada ovo držale.000. da su Crno- gorci odbili da se bore protivu partizana. 34 i 42. 198). 6 Mogu kupiti za lire 2 vagona graha. Javite još Ciči da je sve jača propa- ganda komunistička u italijanskim trupama. 9 Važi plan za napad koji je dao čika Branko. sela uništena. 24. garantu- jem glavom da u našoj zoni neće Italijani pokušati ništa pro- tivu nas. 26 i 28.4 Nemci javljaju da su zauzeli Slunj i 15 km. Juče su zatvo- rili mnogo vojnika i deportirali u Italiju. Nas napadaju svi lički ta- kozvani »krvavi bataljoni«. vele nije stiglo iz Italije. Ne usvajam ništa. Za ilegalni prolazak Crnogoraca mogu dati odmah 1 va- gon brašna. j a n u a r a 1943. Nikić10 4 O d n o s i se jedinice D i n a r s k e č e t n i č k e divizije. Nude da podeliimo Hercegovinu u zone i da zajedni- čki pozovemo Italijane da ispune obavezu o napuštanju Her- cegovine i Dubrovnika. b r . 130 Komandantu 800. 6 Vidi dok.

24. Idem da uredim stvar. Ba- ćović javlja: u operacijama na Vrliku izgubio 70 mrtvih i ra- njenih. Naišli smo na vrlo jake snage i odbijeni smo. Na vest: »dolaze Crnogorci« svo stanovništvo muslimansko i katoličko iz zone Prozor beži sa hranom prema zapadu.Br. '3 Vidi dok. 1. 12 O planu dejstva crnogorskih četnika (4. Taso vac14 Br. U to v r e m e je bio intendant Drinskog kor- pusa. 13 Leva kolona od- bijena je od Paljika jer su Turci dobili jako pojačanje. 12 Duvno nije zauzeto od Nemaca. 351 . 9 i 62.43 Akciju smo počeli juče u jutro dok su sve ostale snage zakasnile na položaj: Crni Vrh — Karaula — Carevo Guvno — Paljika. korpus) za uništenje NOV i PO Jugoslavije na slobodnoj teritoriji u zapadnoj Bosni vidi dok. molim tražite odobrenje od Čiče da Vas odvedem 3 dana gore da lično vidite. Sad mora osvajati ponovo. Vraćam se u nedelju. br. Ako još uvek ne verujete da gore vla- da haos i da nema vojske. Naredio sam da se po svim hrvatskim garnizonima k u p u j e municija. Pokušavam da kupim od Italijana što god mogu. 142 Komandantu 800 6-II-43 U toku 5 februara zauzeta je Bukovica.II . Sela su pusta. Jevđević Br. Molim u moje ime uputite za Ciču sledeću depešu: Ba- ćović javlja da bi mogao sam probiti se do Prozora. 143 Cika Branku 7 . Imali " Vidi dok. Dru- gih podataka nemam. Za vreme njegove operacije na Vrliku dinarski odredi koji su trebali držati Plavno i Strmicu pobegli su i partizani zauzeli ta mesta. br. ako izra- dim da sa našima pođe jedan italijanski puk. br. potporučnik. 133 Za čika Branka — 3-11-43 Naredio sam da se popisu sve rezerve municije u Donjoj Hercegovini i da se u p u ć u j u Korpusu Nevesinjskom za Vas. 34 i 42. Ako Baćović krene sa Italijanima Crnogorci ne trebaju dalje ići od Duvna. w Đoko. 11 Kada je zauzeta Vrlika trebala je istu preuzeti Di- narska brigada koja je odmah napustila.

Tasovac. Br.smo 15 mrtvih i 20 ranjenih. O rešenju toga pitanja vidi dok. br. 146 Cika Branku 7 . većinom starešina. U to vreme je bio načelnik Glavnog Generalštaba italijanske vojske. poručnik. durmitorska brigada i Celebićki bataljon). 17 Pokušao sam da izradim odobrenje da naših 3000 krene suvim a mesto njih poslali bi Crnogorce. 18 Sada: Rijeka. 170 Za Čika Branka 13-11-43 Molim imati u vidu za vreme izdavanja zapovesti za pred- stojeće operacije da umesto konjičke ide Mostarska brigada u borbu protiv komunista jer je nastrojena komunistički i iste bi likvidirali koji smetaju. Također sam sondirao te- ren da Italijani pođu sa Baćovićem na Prozor. '' Reč je o nasledniku vojvode Birčanina na položaju komandanta zapadnobosanskih. Ako nešto treba poručite kuriru koji se vraća večeras. Situacija oko Knina dosta kritična. " Vitorio (Vittorio Ambrosio) general armije. Italijani opkolili Lapac. br. 24.II . Čekamo sutra Ivaniševića i Baćovića. poruč. Dolazim u ne- delju sa definitivnim izveštajem.43 Sahranili Iliju uz ogromno učešće naroda. 20 Tomo. Guzina 20 15 Ivan. Nemci i Hrvati uzeli su Kladušu. kolone (2. Italijani se u opšte ne mešaju već brane T u r - cima da ulaze u Čajnice. 16 Govorili ja i Rakočević. ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih od- reda. p. 42. 352 . Ružić15 je izbio na liniju Trpinje — Crni Vrh odakle po- maže naš narod. Na sebe smo navukli veći deo snaga zbog čega je »Bukovica« vrlo brzo pala. a da se ov- de privremeno srede stvari dok Čiča donese odluku. U izvršavanju toga zadatka bio je komandant 6. Prikupljamo se na starom položaju i popunjavamo m u - niciju koju smo skoro potrošili. Jevđević Br. Vidi dok. Rakočević mi je predao i preko Fi- jume 18 poslao sam moje pismo đeneralu Ambroziju 19 da se ne traži povratak oružja datoga Crnogorcima. 10 Odnosi se na vojvodu Trifunovića Birčanina.

24 a prva dva ofi- cira Đurović i Petrović. Kazaću da se komandant bo- sanske divizije zove potpukovnik Jovanović. knj. Vidi dok. Oko 400 domobrana predalo se. armiji. jer traže imena komandanata. Stanje u čajničkom srezu dobro. dalmatinske NOU brigade. tom XIV. Stavili im na volju ako hoće u Hrvatsku ili u Albaniju. Ako dođu do subote sačekaću ih sa Italij. Oni su bosanske trupe i dolaze na moj poziv. Drinom osiguranje. i2 Reč je o italijanskoj 2. govoreći: »hvatajte ih četnici samo nas ne napadajte-«. pješačke ustaško-domobran- ske divizije. i prave rovove za vojsku. rekao mi je da tamo ne može doći po vašem traženju. 23 Nemojte ovaj rok produžavati. 2 353 . U Cajniče 4. knj. 10. br. a milicija na Metaljci ra- zoružana. 23 Zbcrnik. Opširnije o tim bor- bama vidi tom IV. dok. Neznaju kuda će sa n j i - ma. Desetog februara zauzele su ga jedinice 2.Br. 174 Za Cika Branka 14-11-43 Partizani zauzeli Imotski. 35. Turci pojačali položaj kod Osanice.200 izbeglica. Opština i žandarmerija uspostavljene. Guzina Br. br. Akci- ja hrvatske vojske držala se mirno i čak šta više prokazivala turke koji se kriju sa desne obale Drine. kapetan Nikić Br. Odnosi se na Limsko-sandžačke četničke odrede. 24 Pseudonim Vojislava Lukačevića. jer će se otkriti stvar pa je sve propalo. Đurišić se vratio za Kolašin radi rešavanja pitanja Metaljke. n j i h oko 400 uspeo je da se kroz borbu probije i pobegne ka Čapljini i Metkovi- ću. 178 Za Cika Branka 14-11-43 Javiću armiji 22 da Bosanci radi oluje na Bjelašnici ne mo- gu stići pre subote. Čuvati u tajnosti da ona 2 italijanska oficira ne sa- 21 U Imotskom su se nalazili delovi 6. 171 Za Cika Branka 13-11-43. 41. Italijani danas iz avijona bombardovali Imotski. Kad sa- znam nešto detaljnije javiću.21 Ustaša jedan deo potučen a drugi deo. pukovnikom određenim za njihovu vezu u Konjicu. Metaljku poseli Italijani sa jednim bataljonom i osam tenkova. proleterske di- vizije uz sadejstvo 4.

uzbuna. 181 Čika Branku 16-11-43 Neprijatelj nadire desnim krilom od Gradine kod Imot- skog. Ove noći krećem natrag. 28 Naredite pripravnost a Jo- vanoviću da krene forsiranim maršem jer će situacija u Her- cegovini postati katastrofalna pošto nismo potpuno sigurni u sve trupe. O to- me vidi dok. 37. Oni su služili za vezu i koordinaciju borbenih dejstava između četničkih i italijanskih jedinica. Grahova. 29 Pantić je u toku četničkih operacija protiv jedinica NOVJ u dolini Neretve bio komandant operacija. Je li Čiča meni šta poručio. Jevdjević mi javlja da da- nas odmah krenem za Konjic gde će mi poslati trupe sa ko- jima trebam da krenem u operacije. da do Konjica ne vrši ni pljačku ni ubistva te da kasnije nipošto ne ubija hrvatsko sta- novništvo jer svaki incident u tom pravcu dovešće Nemce. Uzećemo 1. 28 Prozor su napadale i zauzele ga jedinice 3. Naglašavam da bez mog prisustva. 43. 48. Javite mi liniju položaja Baćovi- ćevih. 72 i 85.500 naših. Jevđević Br.znaju. a levim je opkolio Prozor. Javite Baćoviću da ne mogu stići pre subote. 55. a ocene daje 100127 Naredite da bosanska divizija Jovanoviće- va bude apsolutno disciplinovana. tamo mogu da upropaste stvar jer m e - ni se nebi išlo da ne moram. brojnom stanju i zadacima tih jedinica vidi dok. 45. Jevđević Br. 29 Neznam ni gde je nepri- 25 Odnosi se na italijanske oficire u Istaknutom delu Vrhovne ko- mande. 354 . 27 Draža Mihailović. Koliko je meni poznato trulu Jugoslaviju rušimo zajedno. Nastala je strašna zbrka noćas je ovde stvorena čit. NOU divizije. Vraćam se sutra. Molim odgovor do 14 časova u toku današnjeg dana jer p u t u j e m u armiju. kako sam se sa Baćovićem sporazumeo. O sastavu. Brzojaviću danas u Fijumu da našu diviziju 26 prekomanduju na pravac iza Bos. Izvestite Čiču o mome radu. br. br. 182 Čika Branku 16-11-43 Molim te javi mi šta da radim. 44. 25 Molim prepustite meni za ove 2000 j e r od toga zavisi sve ostalo. a zatim komandant Srednje kolone. 26 Četnici Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercego- vine.

Javi Vukčeviću 30 da sa svojom brigadom krene pravac Prozor radi rasterećenja naših koji n a p r e d u j u od Drežnice. Još ništa neznam kakva je stvarna situa- cija. Daj joj ti naređenje. 32 Vasilije. Ostrožac ugrožen. Nemam plana rada niti ga mogu sastaviti. 23- 355 . ' Odnosi se na 2. Ja sa dve stotine ljudi krećem za Konjic. 9 km. Pronose se razne alarmantne vesti. 2) Hitno dao sam 100 boraca.jatelj (ni njegovu približnu jačinu). . komandant Konjičke brigade. sarajevsku brigadu.II . Čim budem izvršio prikupljanje trupa i formiranje. Zbog bojazni od Turaka koji vrše neke pripre- me odbili su da mi pošalju stotinu ljudi koje sam juče nare- dio. 192 Čika Branku 17 .43 Prozor zauzet. Javi odmah kada dolazi divizija Jovanovića jer ako ne dođe u roku od 3 dana izgubićemo Konjic. iza Sačakovca. Za Stolac sam nare- dio. jedino sam preko italijanske radio stanice saop- štio da vrši nasilno izviđanje prema Prozoru. Garnizon uništen. . Javi kada kreće brigada Kalinovačka kada kreće brigada Vukaso- vića. 187 Cika Branku 16-11-43 Primio sam tvoje naređenje i po njemu ću postupiti. Jevđević (preko Gutića") Br. jer n e m a m nikako- vih podataka. Naše trupe koje dođu sutra iz Nevesinja uputićemo pravac Široki Brijeg. Golijska i Gatačka brigada najhitnije mogu dati 500 ljudi za Nevesinje. Ostatak krenuće sutra dan dok se prikupi. Major Pantić Br. 0 Branislav. Major Pantić Br. Moj bosanski bataljon sa svojih dve stotine ljudi dospeo je 3 km. a ta- ko isto kada prikupim tačne podatke o neprijatelju izvestiću te.45 čas. eventualno Mostar.31 Odgovori večeras do 8. Nije izvršena ni mobili- zacija ni koncentracija trupa i sada se sve radi na vrat na nos. S u m n j a m da može dobro ispasti kada se ovako radi. 193 Cika Branku 18-11-43 U vezi tvoje depeše čika Branko saopštavam sledeće: 1) Sa Konjičkom brigadom nemam nikakve veze.

— 5) Za Nevesinjsku i Gatačku brigadu biće postupljeno. februara 1943. 48. Hranu će dati za sve dok ne dođe Jovanović naše sitne snage moramo spo- razumno sa svima dirigo vati ne kvareći svoju glavnu liniju zato smo i preuzeli nasilno izviđanje uz desnu obalu Neretve. Vidi dok.— Ako odvojimo 250 iz Trebinja bojim se da će se pobuniti Trebinje. . . Artiljerija počela paljbu. Verovatno se radi o tome da su pod pritiskom italijanskih okupacionih vojnih vlasti četnički komandanti morali da prihvate planove operativnih dejstava koje su izradili italijan- ski vojni komandanti. Pozdrav Jevđević . Vidi dok. Ako nastaviš sa ras- pisima protiv mene napustiću dužnost. Može li pojačati pomoć. Jevđević Br. br. Pedeset pobeglo u šu- mu — ubili dva hrvatska žandarma — 150 sam odmah poslao na položaj. 34 — Ljudi su nesigurni.43 38 Garnizon Jablanica ugrožen. crnogorska NOU bri- gada. Ako Jovanović ne dođe zlo je. Otišao sam lično tamo i umirio ljude. Naša baterija i bacači koje su dali za Jovanovića nalaze se u Konjicu. 3 " Ostrožac je 18. Vidi dok.1 Delovi 2. Drežnicu i Ostro- žac. Mi smo svoju volju moram ja stvarno da izmenim tvoje voj- ne zaista lepe planove. nemo- že odvojiti više. Na- redi opštu mobilizaciju. zauzela 5. februara 1943. 38. 37 Ako ne možemo ovako ti mi javi ja ću da se povučem: Partizani zauzeli Gorance 10 km od Mostara. Pobediće mo. " Napad na Jablanicu izvršila je 4. 48. 37. Prozor. 10 bacača i mnogo hrane. objašnjenje 80. 33 3) Blagajski bataljon se pobunio i otkazao poslušnost. Blagajski muslimanski bataljon na poziv mobilizacije po- begao u šumu. proleterske divizije.do Drežnice sa 1 baterijom.— 6) Bilećani su poslali 200 ljudi ovde. 36 Ako izgubimo Konjic i to je propalo. 4) Za Capljinsku brigadu korpus će izdati naređenje. 34 Odnosi se na italijanski VI armijski korpus. br. 356 . i 500 u Liku. proleterska (crnogorska) NOU brigada i zauzela je 21.II . . " Rečenica je nejasno napisana. Italijani su [izgubili] 2. Zaklato im je 900 ljudi. Vidi dok. Tamo je 6 topova za nas i ogromna hrana. Stupili u kontakt sa neprijate- ljem. ne verujem ni konjičkom mnogo.000 ljudi.3:i 4 topa. br. br. 197 Cika Branku 18 .

Verovatno se odnosi na Rašku Goru (kod Mostara). Dejstovao sam u dve grupe prema Drežnici. bataljon 55. naše snage 300. Molim os- tavi sitnice. od Italijana tra- žio bombardovanje njihovo. Predložio sam diviziji 46 da se uradi da sa t r u p a m a posednu brda oko Mostara odakle 39 Bradinu je 18. na levoj obali prebačeno 600 partizana.II . na karti 1 :100.Br. Ho- ćemo li ih vratiti ili držati ovde.45 Komunisti saznali za naš pokret i pokušali jačim snagama od Bogodola pa preko Goranaca da im se stvore iza leđa i odseku. U to vreme je komandovao sa 400 četnika iz Nevesinjske brigade. 357 . Radi se o našoj sudbini. Guzina se vraća u Nevesinje javiće ti sve opširno. br. Saznao sam. Most u Bijelom Polju u našim rukama sa obe strane. jednom Milutinovićevom 41 le vom oba- lom Neretve u nameri da neprijateljske snage 42 koje su prešle reku bacim u Neretvu a drugom jačom sa kojom sam ja išao desnom obalom preko Gašne Gore 43 i Pometenika i Domazeta izbio na liniju Brkin Broda 44 — Sirge [Levo] od mene dejstvo- vao je bataljon Itali j ana.30 h Ovoga časa vratio sam se sa puta.000 nije pronađena. proleterskoj i 3. Da nisam ovde naopako. 45 Odnosi se na 1. proleterska brigada. NOU diviziji. 44 Verovatno Brkan greda (kod Mostara). Vidi dok. 40. 41 Vladimir. 201 18 . 40 Snaga 12 hilja- da. Bosanski bataljon kontroliše put i most kod Bijele. proleterske divizije. Izvukao sam se i sada se nalazim na liniji Pometenik — Trnovača. To ostavi za kasnije. 40 Reč je o 1. Ti neznaš kako je ovde. Milutinoviću sam naredio da po svaku cenu drži most od Bjelog Polja — Situacija vrlo ozbiljna i Mostar može pasti svakog časa ako ne stignu pojačanja. 46 »Murđe«. 198 18-11-43 Čika Branku u 17 h Bradina zauzeta. 39 Italijanski garnizon uništen. 43 Gašna Gora. pešadijskog puka divizije »Murđe«. 42 Delovi 2. Zvanično Ita- lijani javljaju da operišu 3 divizije partizana. I kl. Nemoguće goniti Blagajce po šumama. zauzela 1. Hoće li poslati pojačanje. kap. Nema opasnosti. i 2. Bilećani su ovde već došli. februara 1943. Jevđević Br. Naši se ne miču. Trupe su pokolebane.43 Čika Branku u 13.

valjda preko Nevesinja. 47 i =0 Rečenica nejasna. Vest o pobuni bataljona Pribilovci još nije po- tvrđena. U poslednjim vestima patrola partizana se povlači iz Goranaca a izbacuju njihove patrole u Bogodol. Italijanima prema iskazu stižu velika pojačanja. nešto bacača i teška artiljerija.bi neprijatelj mogao da nadire i da se čvrsto drži most kod Bijelog Polja i da se što pre upute pojačanja. 70. br. 60. 49 O dolasku Zetskog četničkog odreda i uključivanju u borbu u dolini Neretve vidi dok. Daće naređenje Gatačkoj brigadi da pomogne Milutinovića da ih suzbije. Da su bombardovali intenzivno Jasenjane na levoj obali gde je koncentracija i Gorance. 53. 73. 50 Letke sam izdao već juče. Pantić Br. Nemci i organizacija »Tot« definitivno na- pustili Hercegovinu. Za Bajove Crnogorce sam tražio da odobre po potrebi i vozove i prolaz. Osiguram hranu i municiju doću iz Nevesinja pripreme konji. Večeras tek u Blagaj došlo svega 80 muslimana 48 više niko ni od kuda. Jablanica 500.43 Italijani od pola noći n e m a j u radio-vezu sa Konjicom. a Ko- njic 600. 49 ne razumem kako će Lukačević preko Mostara za Konjic. 74. To me također zabrinjava. Pantić je stigao. To me zabrinjava. dve hilja- de ljudi. Kod Prozora izgubili 11 tenkova i izvestan broj l j u d - stva siguran broj malo oficira. Italijanske snage oko Mostara 4 bataljona. Milutinović defan- zivno odlično. To me tako- đer brine. 202 Cika Branku 19 . 48. 47 Italijani mi prebacuju i tvrde da su njihovi garnizoni zato uništeni što nismo održali reč da do četvrtka stignu naših 3000 ljudi. 358 .II . Za Široki Brijeg na- redili evakuaciju. Avijoni nepre- kidno da izviđaju i da tuku mitraljiraju mase koje nadiru na most tako bi se dan dva mogli držati. Mostar vrlo direktno ugrožen. Pitaj Baćovića je li se sporazumeo za po- kret ovamo ili treba intervenisati. 85 i 140. Tako piše u originalu. Još do veče- ras živi Italijanski garnizoni: Rama 400. Broj partizana na levoj obali stalno raste. Njihov štab obećao vršiti presiju na Kre- ševo iz Sarajeva. 48 Odnosi se na pripadnike muslimanske nacionalne vojnočetničke organizacije. Hrvati savršeno indiferentni a Italijani se boje da ih po- zovu na saradnju da se ne predaju partizanima.

203 1 9 . 231 K-tu 800 Određen sam za prihvat trupa iz Nikšića za Bileću pu- kovnika Baja Stanišića.30 h Komunisti prešli na levu obalu Neretve u jačini 3. br. Jevđević Br.11. sl Milutinović se pod borbom povukao na liniju — Salanovci. od Drežnice do P r e n j a i nastoje da preko Ledenice—Porima i Zi- jemlja prodru u Nevesinje. Naši će ih zadržati. Mnogo sam deprimiran. Poslati odmah Baćoviću telegram i javi pravo stanje stvari. 214 Cika Branku 19-11-43 Iz Knina došao kurir koji mi javlja ogorčenje vojske što ja ne dolazim. Naši na ćelom položaju su pove- zani. Par- tizani su u toku noći između 18 i 19 ov. m. Moli Či- ču da on javi za što ja ne dolazim. proleterska brigada. 42.500. Pantić i Milu- tinović sa snagama sa kojima raspolažu nastoje da prije njih odu u Porim. 150 granata dat ću Lu- kačeviću kad naiđe u Nevesinje za Kalinovačku brigadu. Molim te nemoj da ja stalno stradam. kurir javlja da je moral trupa tamo pao mnogo. 74 i 85.43 Cika Branku u 14. Podelio sam ljudstvu 100 pušaka. Jevđević Br. u noćašnjoj borbi jedan deo Belopoljskog bata- ljona prebegao komunistima. Italijani našu prvu grupu kapetana '' Ravni je zauzela 2. " O povratku hercegovačkih četnika iz operacija u Lici i Dalma- ciji i njihovim borbama u dolini Neretve vidi dok.52 Odgovori odmah molim jesi li postu- pio. Javi Čiči šta radim. 359 . 48. Pomoć Milutinoviću otišla. zauzeli Ravno. Armija odobrila vozove i kamio- ne za prenos 2000 Bajovih od Nikšića do Bileća i Gacka. Sva- kako hitno dođi u Nevesinje da lično odatle komanduješ našim snagama. Jevđević r Br.

Kapetan Mijušković sad stigao sa 300 Crnogoraca ostali dolaze sutra.57 Ovo su apsolutno tačne vesti. Gde kažu da je koncentracija trupa pukov. sa trupama. Sa druge strane glavna snaga partizana pritegnuta od Nemaca neizbežno mora stupiti na naše snage na levu obalu Neretve. 236 Cika Branko Jedna kolona Nemaca zauzela danas G. 360 . Bataljon je stigao u Mostar 21. jer se hitno vraćam za Bileću. br. kroz 3 do 4 dana. 55 Borbena grupa »Anaker«. 57 Vidi dok. Vidi dok. 51 Gornji Vakuf je 22. Snaga 2000 ljudi. depešu 1379. objašnjenje 78. koji si stav zauzeo. Vidi dok. 1) Sa jedne strane naše snage koje stoje kod Konjica mogu doći u sukob. Druga kolona Nemaca i Hrvata za- uzela Bradinu i n a p r e d u j e ka Konjicu. Slučaj postaje vrlo opasan. Molim Vi odredite pravac i koncen- traciju trupa. februara 1943. Italijani izgubili 800 ljudi 8 topova i 5 automat. Jevđević 53 Simo. zauzela borbena grupa »Vo- gel«. Naša ofanziva prema Prozoru onemogućena je jer će putem dominirati Nemci. br. Treba skrenuti Raduloviću pažnju da bude mnogo oprezan danas i sutra kako bi bilo da Lukačević odmah krene prema Jablanici? Radi moje vojno-političke orijentacije odmah me obavesti. Već 6 dana preko rat- noga56? u dolini Drežanke prebacuju se dnevno više stotina ljudi bez oružja koje naoružavaju zarobljenim talijanskim oruž- jem. 140. 55 Sva Titova divizija kre- nula je sa Prozora i večeras zauzela Jablanicu. 54 i nastupa Prozoru. 56 »Ratnoga« nejasno. Tada je bio komandant 3. bataljona Zetskog četničkog odreda. pre njihovog dolaska t. Vakuf.j. februara 1943. Stanišića. 2) Baćović dolazi u bezizlaznu situaciju jer su između nas i njega Nemci. oruđa. On je mišljenja da ostavi od njegovih trupa zastor prema Fazlagića Kuli. Počev sa 21 pa za 5 dana trupe u jačini 2000 u partijama kreću iz Nikšića.Mijuškovića 53 danas u 13 časova iz Bileće transporto vali u pravcu Mostara. 48. Martinović Br. sa nemačkim jedinicama koje nastupaju od Bra- dine. Italijani ne mogu zaustaviti dolazak Nemaca jedina moguć- nost da se Nemci zaustave bila bi da sa svima našim snagama očistimo našu zonu od partizana. br. 48. a u originalu podvučeno mastilom.

Radi se o pozdravu koji je u celini glasio: »Pomozi bog.58 2 2 . Komadant Irić Bogoljub. 59 Nemaca ima u Višegradu i Rogatici vrlo malo. brojno stanje 249 boraca. Komandantu Višegradske brigade smo još ranije naredili da mobilise celu brigadu i da odmah pređe ali još nema- mo odgovora.1 1 . 59 Komandant brigade bio je kap. Najčešće se pozdrav upotrebljavao u skraćenom obliku »Draža nas vodi — veličini i slo- bodi«. Upućen u 16 sati za Miljevinu. Bojović naročito moli da se spremi hrana za 60 konja. 2 2 . Kod Pribojske tifus. Ružić preko Ravnoga sa 600 ljudi stiže večeras u Kalinovik.4 3 u 17 č. Trupe u Zaboranu zadržate zbog opasnosti upada do dolaska brigade. brojno stanje nešto manje. stižu u Kalinovik do 20 č. 60 Stevan. Jučerašnja vaša depeša saopštena im. Vidi dok. verovatno da n e m a j u ofanzivnu nameru.Br. I kl. 241 Cika Branku Ešalon Plevaljske brigade stigao u 15 č. Ljudi odmah produžuju tamo. Počeću sa 58 Nije refi o tome da je Draža Mihailović vodio pomenute jedi- nice. Draža nas vodi. 85. Pavle Grubač.1943. 239 K o m a d a n t u 800 Major Kasalović i kapetan Bojović stigli na Brod u 8.1 1 . Kako je u Sarajevu ne znam? Ustaše su se prema nama mnogo pojačale zbog bojazni od nas. 243 Cika Branku Tek sada sam u prilici da detaljno obavestim o situaciji. Draža nas vodi — Bog ti pomogao veličini i slobodi«. g. U Kalinovik stiže sutra u 16 č.30 sa 1000. Čirić Br. depešu 1954. 242 Cika Branku Kasalović i Bojović sa 600 ljudi stižu u Kalinovik večeras. Kekić Br. Ja znam da sam do sada bio nedovoljan u izveštajima. Mobilizacija teče normalno. br. 361 . u 17 h Glumac 60 Br.

Rezervu sam podelio u dve grupe: jedna na prostoru s. 61 Jedna velika gungula naroda koja je bez starešina i bez vodstva. i obezbeđenje. Bjelo Polje — Račići — Dolovi (k. sa Jocom sam otišao na položaje i donekle smo uspostavili red na onome uslovu kojeg sam ti juče označio. te sam rezervu iz Nevesinja danas preba- 61 Gradina s. Gnojnice preveze u rezervu kod s. Napadaju smelo. Dračevo. Prema prikupljenim poda- cima jačina komunista koji nas napadaju iznosi dve proleterske brigade a cilj im je da upadnu u Hercegovinu. m. Podporim. U borbama su odlični.Mostar ali ja se bojim upada u južnu Hercegovinu. Tim jedini- cama komandovao je major Jovan Joca Pantić. M Verovatno Željuše. 620) — — s. Zimlje prevede od63 s. Ravni — Bijela — Mandići. Da se dva dugačka topa 105 mm postave kod Hana Orlovića i da u toku cele noći vrše uznemiravajuće gađanje na deo Drežnica — s. Orlović (kod Mostara). Vidi dok. Ostalo je bez rezerve na os- novu toga odlučili smo da se ostane na dosadašnjim položajima i da se preduzmu sve mere opreze. Sve ovo urađe- no do pola noći. 65 Ratko. 362 . U toku noći i danas do podne nije bilo borbe. i Orlovića Han na karti 1 :100 000 nije pronađeno. Da se bataljon iz s. stigao sam u selo Gra- dinu.mojim dolaskom ovde. Celokupna snaga je bila raspoređena na položajima. Za svaki slučaj sa njim sam lično uhvatio vezu. 62 Odnosi se na Nevesinjsku i Kombinovanu brigadu. 63 Verovatno treba da glasi: »preveze do«. Izviđamo iz vazduha i Italijani kažu da ima partizana na pravcima Široki Brijeg — Mostar — Ljubuški — . Danas Krivokapić treba da radi po Vojinom 66 naređenju. a dalje sa Lukačevićem. Zedbiše. u 15 č. G. br. U toku noći izdali smo zapovest koja je u glav- nom ove sadržine: U svrhu da se skrati front: da se izvrši preformiranje trupa jer su jedinice ubacivane u borbu bez ikakvog reda. brzo i mangupski: »Hopa Miko!« i »Hopa Seko!« to su im komande koje z b u n j u j u naše vojnike. kod Orlovića Hana. Cim sam došao ovde. 627 — Bukovo Brdo — s. Da se jedna brdska baterija ostavi pod Otolež. Da se muslimanski bataljon iz s. Ravni. Naoružani automatskim oružjem i pikavcima. 64 Da Krivokapić 65 u toku noći ostane u s. Danas u podne posednuta je linija: Planinica — k. Da se izvrši organizacija komandovanja i da se postave snage u povoljan položaj. 360). a artiljerija stalno gađa samo se bojim kontra batiranja jer su komunisti zarobili Tali- jansku bateriju dugačku od 105 mm. Verovatno je u pitanju s. Podporim. 62 U glavnom pljačkao i palio kuće i silazila na položaj kako je stigla i šta je gde htela. 21. Da se obrazuje ofanzivan mostobran kod Bijelog Polja. 44. komandant Mileševske brigade. druga Hanina (k. ov. " Vojislav Lukačević.

Sima 69 je došao. Jevđević je vrlo koristan on raste onamo gde se ne seje. Goranci. Vidi dok. To je odbijeno pod izgovorom da on to ne može da učini bez Baja. 363 . Onda sam se odlučio kako sam izneo. Ako Nemci prete da će naići na naš otpor jer mi sarađujemo samo sa Italijanima. br. Dakle avion je večeras u 5. w Mijušković. 2 Verovatno se odnosi na Instrukciju od 23. Inače ovde nisu bile neke velike borbe. U ovoj situaciji crnogorski i hercegovački četnici su se borili Protiv jedinica NOVJ zajedno sa italijanskom divizijom »Murđe«.cio u Blagaj. Stanica dolazi danas iz Nevesinja. februara 1943. 68 Formiranju. Ovakav rezervisan stav kao i Crnogorci očekuju tvoje direktive. br. 40. Samo je sklon da dostavlja neproverene izveštaje.1943 u 19. tako i one zastrašujuće.30 h. 2. Zeljuši što ću ti javiti kada dođe stanica. 244 Cika Branku Da ne bih čekao do sutra to te izveštavam direktno a ujedno izveštavam i njega jer on još šifruje i pošalje ovamo preko 8 sati. Od sada dobijaćeš urednije i tačnije izveštaje jer sam sa Jocom uredio stav i ova mu uputstva dajem. Pobeda je naša. Sve one moje namere nisam mogao preduzeti jer sam ih onda sastavio na pogrešnim informacijama ali sada sam ušao u stvar. Nemoguće je za koji dan zauzeti Prozor. 45.30 h. Radulović 73 Br. Vidi dok. Stanišić. 11 Borivoje. Prema najnovijim podacima Jablanica se još drži. Predato: 22 . Ima svega 3 mrtva i 30 ranjenih. i da mi teramo komuniste. Italijani hoće Simu odmah da upotrebe i da izbiju u s. konstatovao da se jače komuni- 67 Odnosi se na grupe: Čapljinsku (Stolačka i Trebinjska brigada) i Stoiačku (Bilećka brigada). Rezerviu67 iz Čapljine iz Stoca a koje su u Hle- biranju 68 nisaim dirao. Partizana ima oko 100 mrtvih 12 zaroblje- nih koji će biti tamo upućeni. Ja ću biti u selu Prigređani ili u s. Ja sam mu pokazao tvoje naređenje.15 h. Primljeno: u 20.II . Brži rad može nas od Ne- maca spasiti. Jevđević je u pogledu Nemaca kategorički tražio od Ita- l i a n a da se oni ne puštaju na levu obalu Neretve. Ostatak će doći danas i sutra. Pri izradi direktive uzmi u obzir ove elemente : 1. Crnogorci zajedno sa Talijanima da idu desnom obalom Ne- retve. 70 Italijani stalno hoće da mi objedinimo alpinu 71 sa Crno- gorcima ali mi čekamo tvoju direktivu 72 pa ćemo sve uraditi.

364 .m.000 obroka u Nevesinje za Pävla. Prim. 22—11—1943 god. 245 Cika Branku Primio sam tvoju depešu od 22. 77 Javiću ti rezultat. Jevđa je uredio sve da Nemci ne dolaze na levu obalu Neretve. Šalji odmah po kuririma jer je neophodno. Čekam odgovor. jer se ravnam po situaciji i ne želim da imam oboje protiv sebe nego Italijane protivu Nemaca. Vaši su na levoj strani nadmoćniji. Probaću preko Talijana da se držim u stalnoj vezi sa Jovanovićem jer se događaji razvijaju brzo te nisi upoznat sa situacijom na vreme. od 11. Učiniću sve za Baćovića samo ne mogu imperatorski da diktiram. ov. Jevđević Br. Lukačević izgubio Ljubinju planinu j. nejasno. u 21 h.000 metaka i m a j u još 500.stičke snage na desnoj obali Neretve kreću od Gospić74 — Gradac prema Pologu i Dobriću. 1) Opšta situacija: Nemci. 7\ u i 7» V i d i d o k br 46 J 52 76 »Maljeduša«. Trebam hitno Italijanskog novca. Talijanski general se prema tome upravlja. Danas sam ti doznačio novih 15. 2) Nemački delegat u Mostaru [izjavio] da će Nemci samo izvršiti akciju drumom što je vrlo pojmljivo. Rastuša. Tvoju naredbu za napad ponovi jer mislim da je bolje požuriti dok ne stignu komunisti koji stižu od L j u - binje planine i Maljeduša 76 [gde] je nemačka zonal. Osloni se na mene da ću uraditi sve što može najsposobniji čovek da uradi. To moram čuvati Baćo- viću. Sad dajem h r a n u za 2000 Bajovih i Lukačevića a da su Pavlovi došli u određeni čas kako smo rekli našli bi m u - niciju i h r a n u u Jablanici.30 h.z. oni su do sada dali 300. Ja ne mogu da im diktiram imam stroge rezerve 50 kvintala brašna u Nevesinju. To je broj koji nismo ugovorili. a do sad su bili apsolutno tačni.30 sada Te obaveštavam o svemu. Glavatičevo nisu bombardovali Talijani nego 10 štuka koje sam po tvojoj želji tražio iz Sarajeva. Pred.000 metaka. Moji izveštaji su rezultat izviđanja [i] direktnih saopštenja. Javi koliko možeš poslati. 75 Rekao [sam] da ne želim više da Nemci bom- barduju. ali znam šta mo- gu a šta ne mogu. u 21. Molim te nemoj da misliš da ja ne radim sve što treba. od Konjica selo Zabr- 74 Verovatno je u pitanju s. Tvoju sam depešu dostavio Jovanoviću. Suviše sam pametan da me ma iko vodi za nos.

Imajući u vidu moju depešu poslednju. Vukčević odstupio verovatno od položaja ispred sela Zabr- đa73. Sj C borbama za Konjic 19. depešu 1453. 365 . Obzirom na situaciju on je već na položajima koji preko Bahtijevice izlaze u moju pozadinu. br. br. 60 partizana upali u Ko- njic". Uložio sam protest ili izjavu u tom slučaju smo pucali na par- lamentare pri odlasku u Drežnicu. Kri- vokapić je u vezi sa mnom. Partizani čim zauzmu neku prostoriju odmah izvode mobilizaciju. Formacija im je ista kao i kod vojske od desetine do ba- taljona.m. Komuniste upotrebljavaju za borbu a ostale u ko- moru. 48. Sada saznajem da su Tetkići našim zem- ljacima zabranili ići iz kasarne pa čak i oficirima. Tet- kići vode pregovore sa Boljševicima za zamenu zarobljenika.? pak? 79 U Konjicu spuštena municija i hrana avionima. Vidi dok. Vidi dok. bataljon [predao se] part. 48. Nemamo snage da smo zauzeli Drežnicu zbog nejasne situacije kod Voje.43 g. u 3 Ih Bez potpisa 85 Br. Između 19 i 20 o. Sve ovo blagodareći Tetkićima kao i njihovom arsenalu. 23 .11 . 2 3 . nejasno. u llh Jevđević ''' Rečenica je u originalu nejasno napisana. Depešu je poslao major Radulović. Bojim se da sa n j i m a ne izgubimo vezu pa da dođe do upotrebe pre naših sporazuma 82 . U borbama zarobljeno 20 partizana 1 mitraljez i 16 pušaka. vidi dok. 48. februara 1943.1943. 81 3) Posebna situacija Mi smo na položaju koji su javljeni poslednjom depešom. »Trojan«. br. Tako piše u originalu. Konjički musliman. raspolažu sa svim sredstvima za borbu pa čak svaka desetina ima svoje sanitete. i 8i Rečenica nejasna. Poginuo Đorđe Dragić 84 i Despotović.1 1 .đe. Partizani zauzeli Trojan 80 i u n j o j 6 brdskih topova: Crnogorci došli i javi gde ću ih upotrebiti. Tetkići pošto po to žele da Bajovi idu desnom obalom Neretve. Verovatno se radi o zauzimanju Jablanice. objaš- n j e n j e 45. depešu 1453. 243 Cika Branku Javi Baćoviću neka kaže Talijanima da je dobio od mene naređenje da odmah obustavi operacije i krene nazad. E4 Dragić je bio četnički komandant sreza konjičkog.

Ovde je situacija zbog Nemaca vrlo opasna. Garantujem nema Vamne 87 .II . 252 Za Čika Branka Javi u moje ime molim Te Baćoviću tekstualno ovu depešu. u 14 10 Jevđević. Javi vojsci da sam sve preduzeo za povratak. a da međusobno izbegavamo kontakt. sa desne strane Neretve. proleterske brigade. Tetkići sa 5 bataljona idu sa Crnogor. Daj dispozicije. 366 .1943 21 40 Jevđević 86 Radulović Borivoje.1943 g. u 21 30 Jevđević Br. 89 Delovi Zetskog četničkog odreda i Trebinjska brigada. Dalmaciju bez Jovanovića ne mogu dati. 253 Za Cika Branka Sad je počela borba na desnoj obali Neretve na Planinici u visini pod našim mostobranom 88 . Imamo 700 Crnogoraca i 500 Trebinjaca 89 . 249 Cika B r a n k u Dana sam sa Nemačkim oficirima napravio sporazum da ne prelaze levu obalu Neretve. Bojim se da ne ugroze levu stranu. br.1 1 . 2 3 . Pošaljite mi hitno 200000 lira za hranu. Srdačan pozdrav tvoj 23 . 87 Nejasno. major. 44. Poslao sam kurira u Split da ga odmah puste. Komunisti imaju 3 divizije 2 Prozor — Drežnica a 1 Imotski. Već 10 dana ne spavam sarađujući na odbrani ugrožene Her- cegovine. Br. A mi sa 800 Tetkića sa leve da unište grupu u Drežnici. Ako odeš Ba- ćoviću ovde će stvar otići do đavola. Talijani traže naša pojača- nja.1 1 . O tome vidi dok. Javi 70086 šta misliš? Imamo sa ove strane 8 topova i 7 bacača.4 3 god. 2 3 . Borba je vodena protiv 2.Br.

91 U pitanju je 1. 95 Preduzeti napad nije uspeo.Br.] P r e n j . P r e nije mogao zato što se Bajo nije žurio ma da sam ja u dva maha urgirao. br. 9. bataljon Zetskog četničkog odreda. komandant Golijske brigade. 6 bacača. . koja treba da uhvati vezu sa levim krilom kapetana Lukačevića a potom da ide na brdo [V. Baju dolazi do 27 ov. Komandant je bio Ja- kov Jovović (poručnik bojnog broda). Vidi dok. br. imati ovakav raspored: Desna ko- lona major Boljević 380 boraca. 3 bacača. 55. Leva kolona Sima Mijušković 93 : 350 boraca 2 bacača. 59. pismo Fehima Musakadića od 23. 3 bataljona kao. . br. 93 Odnosi se na 3. 2 bacača. februara 1943. — Krstine 870 — i pridato 6 brdskih oruđa od 65 mm. bataljon Zetskog četničkog odreda. 97 Radojica. ja računam do 16 č. Rezer- va: Radojica 94 Mijušković. 10 puškomitraljeza na ot- seku 99 : Kereč (2019) Bukovi [breg] zaključno 100 . 1021. 60.m. Pobočnica na k. 12 puškomitraljeza na pro- storiji: Marjanova Bukva. 99 i 101 Nevesinjska i Kombinovana brigada. i noću [27] bez promene kod Joce. 249 Cika Branku U toku 26 ov. 85. Bajo nije 26 poseo položaj 90 : Vilenjak — Goranci — a danas će do podne. 3 mitraljeza. br. februara 1943. Treba da narediš da Bajova grupa iz Fazlagić Kule dođe u Mostar jer sam dobio izveštaj da će ona postupiti kao i Bjelimići 96 . 15 puš- komitraljeza na otseku: Pometenik — Popratnik zaključno 91 . 53. Zapovest komandanta Zetskog četničkog odreda. na otseku: T e t m j a č a — Umac zaključno. br. 96 Reč je o napadu na Konjic 19/20. leva kolona pobočnica na prostoru Ralo98 1977. Pobočnica: Marko Radunović 300 bo- raca 2 bacača 6 puškomitraljeza kod Vodenoga Brijega k. 92 Drugi bataljon Zetskog četničkog odreda. od Banjana još 200 boraca.1 Radomir. Ca. 8 puškomitra- ljeza na otseku Popratnik — Tetrnjača zaključno. na karti 1 :100 000 nije pronađeno. Tom prilikom muslimanski nacionalni vojnočetnički bataljon povukao se sa položaja na mostu na Neretvi i još nekih bunkera »neispalivši ni jednog met- ka« (Arhiv VII. reg. Italijani 1 ba- 90 Vidi dok. Ismetu Popovcu o borbama za Konjic). 172. Srednja kolona 92 — Jakov Jovović 410 boraca. Isto da dođe u grupu Čapljina pop Perišić 97 . 842. 98 »Ralo«. ™ Vidi dok. Kod Pantića situa- cija ovakva: Zečević — 1050 ljudi. Vidi dok. 30/2. major.m. 4 puško- mitraljeza 1 bacač. O zoni napada tih bri- gada vidi dok. 2 mitraljeza i 8 puš- komitraljeza. Štab Bajov kod crkve u selu Bijelo Polje gde je i štabna četa od 40 boraca. k. 367 . Ovo je u isto vreme raspored za napad koji će početi u 1 sat pred zoru95. Komandant kolone major Blažo Gojnić. Italijani kod Baja. br. .

103 i Nejasno. Beči103: 215 boraca. Ja se trudim da dobijem opšte podatke od opšteg interesa. poručnik). Joca je u Orlovića Hanu gde mu je i štabna četa u jačini od 92 borca i 2 puškomitraljeza. Sastav i jačinu grupa vidi u dok. Dosa- dašnji mostobran u jačini od 80 boraca sada je u selu Željuši radi obezbeđenja pozadine od ustaškog elementa. Sada je pokraj Mostara. 9 puškomitraljeza kod Potporima u rezervi i radi zatvaranja pravca od Zastolja i Obija. Verovatno je u pitanju V. Sleduje opširan izveštaj. sa bacačima. u 16 50 Radulović Br.11. U to vreme je bio komandant Gatačke brigade Nevesinjskog korpusa. 1 bacač. " = Stevo. Hit- no zabrani Staroviću 105 da ne čini gluposti i da nasilno ne ra- zoružava Hrvate jer to ne valja zbog Nemaca. Ja ovde nebih mogao da ostanem sam ali ako se naredi ja ću Ristu106 poslati i suviše imam posla pa i meni treba k. Trebinjsku brigadu Talijani su prevarili i dovezli kad im je bilo zort. ln * Capljinska i Stolačka grupa. narednik( potporučnik. 55.1943 g. jer sam Gu- zini naredio da izvede mobilizaciju u celoj južnoj Hercegovini. Verovatno je u pitanju Joca (Pantić). Vidi dok. i komunista koji stalno beže iz Mostara. br. O rasporedu grupa imaš podatke. Za ne- red u Blagaju ja sam tek juče saznao i odmah sam rekao Jev- đeviću da ostatak Trebinjske brigade od 500 boraca prevede u Blagaj. Prenj. Razoružanje u Blagaju već sam bio naredio Blagaj cima. Situacija grupa u južnoj Hercegovini nepromenjena 104 . 27 . 275 Čika Branku Primio sam tvoju depešu koja počinje sa slovom »A«. br. 40. Ostali raspored u Hercegovini javio sam ti.: »Premanja« nije pronađena. Ali šta mogu kad mi ni komandanti ne znaju brojno stanje. puškomitraljezima i mitralje- zima — Bukovi Breg — Dolovi zaključno: Kureš — 620 bo- raca101. rez. Ja sam u zaseoku Orlovića Han. Računam na ovdašnje grupe sa popom Perišićem i Gackom. Rezerva 180 ljudi 2 puškomitraljeza na prostoru. Prigra- đani — Hanina zbog zatvaranja pravca preko Kantara i P r e - man ja102.taljon od 500 ljudi. Komandant rezerve za tu kolonu bio je potporučnik Risto Greda. Joci su pridata 4 brdska topa i 4 dugačka od 105 mm. komandant sreza mostarskog. 11 puškomitraljeza: Dolovi — Bijelo •— Man- dići. i kada ona bude završena dostaviću ti potrebne podatke: Reci Jevđeviću da mi saopštava tvoje depeše jer on po n j e m u na- merno zaboravi valjda usled njegovih ograničenih poslova. 368 .

277 Cika Branku Dostavljam podatke u sledećem: Opšta situacija: Jevđević potpisao ugovor da nemačke trupe ne prelaze reku Ramu i iz- gleda da za sada Nemci n e m a j u aspiracija na levu obalu Ne- retve. 26 . i kažu da će se pomoći Italijanima sa divizijom »Mesina«. 10. Bajo je bio uzeo Trebinjsku brigadu pod svoju komandu bez mog odobre- nja. Meštani oduševljeni su dostojanstvenoš- ću i ponašanjem Crnogoraca.m. te prema 10 ' Verovatno je u pitanju s. U ime Boga 27 ov. otpočeti ma da sam ja urgirao za 26.m. br. O sastavu jedinica pod nje- govom komandom vidi tom IV. Radulović Br. Sa Lukačevićem imam samo kurirsku službu koja traje 2 dana. 108 Reč je o pukovniku Franji Simiću. inače su Italijani vrlo korektni ali vrlo teš- ko izlaze u susret. Pomažu nas u odnosu na domobrane. Lukačeviću je danas bačena hrana i mu- nicija. Sada je ovde težište rada a ne kod Baćovića. Krivokapića sam uputio po tvom naređenju jer nisam imao drugog. jer ovde nije više potreban. Depeše vrlo zadocnjavaju te radi toga dolazi do nesporazuma. 154. knj. Pripreme kod Baja idu sporo a Italijani zatežu pa smat- ram napad će 27 ov. Bajovci nešta zatežu i prave se važni. 2 369 . Ako Jevđević ode kod Baćovića ovde je stvar propala. 23 Zbcrnik.pomoći. Čak su Nemci molili Jevđevića da im uručimo neke za- robljenike pa će nam učiniti uslugu. On mi se danas javio iz sela Borci gde je stigao juče. tražio sam ih od Jevđevića. počinjemo napad u svanuće otpo- čeće art. Na otseku kod Joce ništa novo. Usput nije imao borbe.II . Mislim da imaš sve podatke za Južnu Hercegovinu. knj. Relejne stanice se ne mogu postaviti. Dobro je što je sam promenio pravac 1 što je otišao Lukačeviću. te sam sada uspeo da je dovedem ovamo gde sam ti već javio. O Buljanu nemam drugih podataka.1943 g. Vrši samo izviđanje. Njihova je politika da dovedu Nemce i da tako nas unište. dok. Njihovi prednji delovi. Ja sam im jutros u 6 h saopštio direktive ali oni još nisu poseli položaj Vilenjak — Goranci — ma da su me jutros uveravali da će u 15 h posesti položaj. priprema zatim od 7 do 8 bombardovanje iz vazduha potom napad pešadije. jer se i oni boje domobrana. jačine 2500 ljudi poseo položaj: Široki Brijeg — Mužiće107 — Stranik Dubrava — Ružić[i] tu je jedan puk Hrvata pod komandom pukovnika Rinića108. Jocin front skraćujemo u t u r a n j e m u borbeni poredak italijanski bataljon. Dužice. Prema tome oni se imaju smatrati našim dušmanima. tom XIV.

Ako se uspe na ovome. Primljeno: 2 7 .tome Baćoviću nije ni potreban.30 čas.1 1 .1 1 . Tražio sam podatke kada ih dobijem javiću ti. Napreduje se polako jer mitraljeska gnjezda partizana nisu uništena. Početak napada je ovako zamišljen: Od 6. Hrvata ima mnogo kod komunista. Jer smo u svakom pogledu nadmoćniji vojnicima data individu- alna piata.30 pešadija kreće u napad. Kažu da je situacija kod n j i h dobra. Da bi se ovo ostvarilo.50 h Radulović Br. Mislim da će se boljševici rđavo provesti.4 3 g. Jevđević radi na tome da imamo jedan stalni garnizon u Mostaru od 500 vojnika zbog ovih eventualnosti. u selu Pojila — Leva obala Neretve jedna grupa partizana spremala je protiv napad ali je odbijena i potučena. Bijela i Konjic u našim rukama.000 obroka od kada sam ja ovde. onda je to odlično mislim da ćeš se ti sa ovim složiti. Jevđević 109 Stanišić. »Da li se »Ševa« ja- vio? 2 6 .30 art.30 bom- bardovanje iz vazduha. Lu- kačeviću je juče bačena hrana i municija. kolone su za- uzele napadani položaj. Kurir kaže da su: Ljubina planina G. Komandna mesta su na terenu sa radio stanicama. Jocin je položaj ojačan još sa 6 topova velikih. 2 brdska topa i ten- kovi učestvovaće. Tebi je Jevđević po- slao 30. Posebna situacija: Kod Baja109. Meni nije jasno kako kod njih iz- gleda front. Dakle mi smo učinili sve što smo mogli.30 do 8. 281 Cika Branku Posle ogromne pripreme od 18 topova koja je trajala öd 6. Avijacija i artiljerija i dalje sarađuju sa našom akcijom. Sve je gotovo.30 do 8. 370 . Ja ovo guram i forsiram a ti već znaš zbog čega. Smatram da ću ti sutra javiti redovne vesti. u 22 č. u 8. Krivokapić je u borbi na Ljubinoj planini a pre nego što je pošao dao sam mu jedan puškomitraljez.4 3 g. Bajo predlaže da se Hrvati koje mi zarobimo kod komunista vrate njegovim komandama i kako bi njih pridobili za nas što više. u 20. i bombardovanja avionskog odredi su prešli u napad. Sada sam uspostavio stalnu kurirsku vezu sa Lukačevićem a javio mi se Krivokapić on je u zadnji čas došao Lukačeviću i pojačao ga još 24 ov. Detalje dobićeš putem pisma inače su sada ovde prilike zadovoljavajuće. još sada ih privikavam na garniziranje u Mostaru. priprema a od 8 do 8.m.

borbe tako reći nije ni bilo. Sred- nja nije prešla Beli Potok. druga prema nama vrlo dobro. Kolone nisu postigle dnevni cilj ma da nije bilo otpora.1 1 . 285 Čika Branku Nemci su bombardovali kolonu koja ide prema Ostrožcu. 2 7 . 28 . Radio stanicu sam poslao na opravku. 24« 371 . Leva kolona nije došla u n j e n u vi- sinu u 11. Dudiću je bačena hrana i mu- nicija bez obzira na znake. Sada sam od Baje tražio da noćnim napadom postigne dnevni cilj ili da sutra postigne današnji i sutrašnji.4 3 g.4 3 g. 282 Čika Branku Danas je preduzet napad ali nije ispao po mom očekivanju. Zahtevao sam brži rad i onda je nešto po- stignuto. promena u rasporedu je u tome što sam deo iz Zeljuše poveo u Prigređane sa istim zadatkom. Crnogorci nisu došli još na polazne položaje koje su trebali uzeti jutros. u 22. 286 Čika Branku Italijanski avion javlja: Jedna Lukačevićeva kolona napre- duje prema Ostrožcu. Leva kolona potpuno podbacila pa i srednja.30 č.1 1 .43 g. sada nije mi jasno jer mi do sada Đukić nije dostavio izveštaj i ako sam 2 puta tražio. Jevđević Br. 2 7 .I Br.30 Pozdrav Radulović Br. Na frontu srednje kolone samo jedan mitraljez neprija- teljski a ispred leve kolone dva. 111 Bombardovana je kolona iz sastava Konjičke grupe. Da li je potrebno da Dudića pomognem delom iz Mostara akcijom preko Zakantara. misleći da su komunisti 111 .II . u 18. Šteta je što ste tako brzo pustili onog avijatičara i što me niste o tome isvestili.35 Jevđević 110 Vladimir. Zapretio sam vrlo grubo Italijanima. Napad pešadije slab i očajan. Đukić110 nešto izvodio a slabo radi. Napad lepo pripremljen i zamišljen samo je slabo izveden. Ja sam besan. gde su naši. Artiljerijska priprema dopunjena avionskim bombardovanjem savršena.

Verujem da ih je 5000. 60 i 85.15 č Jevđević Br. Saopštio sam i tvoje depeše. 290 Čika Branku Uspeo sam da u toku noći prikupim neke blede podatke o napadu sa kojim nisam ni malo zadovoljan. dalmatinske NOU bri- gade. 2 7 . počele su u neredu da se povlače prema Gorancima 114 . Naša srednja kolona počela je energično napredovanje.4 3 g. i 2. Više o tome vidi dok. 372 . Ja sam juče i noćas stalno urgirao da se danas postigne cilj i predviđen za 28. Naši n e m a j u nikako oficira a orio što valja sa Baćo- vićem je. Hra- nu koju su dobili za tri dana pojeli sujza jedan dan. Jedina je udarna grupa Bosanci113 ali n j i h je uzeo po tvojoj zapo vesti [Pantelić]. Zečević je sa des- nim krilom na Osredak poslat mu je jedan bacač u pomoć. Bajo je otišao odmah u 10 h. br. Italijanski general dostavio je Baju Stanišiću sledeće: Noćas u 2 h trupe koje su stigle do linije sela Brlog.1 1 .u 10. 2 8 . bataljon Zetskog četničkog odreda.55 Jevđević Br. Lukačeviću danas šaljem sa 200 konja hranu i municiju preko Porima i Glava tiče va. 288 Čika Branku Dostavljam tebi i Raduloviću bez komentara. Leva kolona: prema izveštaju Bajovih izgleda da su n j e - govi prednji delovi izbili na liniju Mandići — Ratin — Čara- pina selo — Vrdi.Br. Joca nije kriv nego njegovi komandanti. u 18. 249 Cika B r a n k u Sa 18 topova i 18 bacača naših 5000 ljudi nisu danas makli nikud protiv 500 partizana. 113 Iz sastava Srednje kolone. koji su imali 1 bacač i nekoliko mi- traljeza 112 . Oficiri ne mogu da ih zadrže. Kureš je na svom starom položaju. proleterske i 2.I I . Pohitajte i svojim autoritetom vratite vojsku. ali mene čudi leva ko- 112 U pitanju su delovi 2. Srednja kolona nije prešla Bijeli Potok. 114 Odnosi se na 1. Oprostite meni se čini da su Bajovi više frazeri nego borci jer imaju preko 100 oficira i podoficira aktivnih.

u 12 h Radulović Br 293 Cika Branku Odmah sam napisao predlog Vrhovnoj komandi u Fijumi.1 1 . Svakako ću učiniti sve što želiš. Kako vidim. komunisti znaju za Crnogorce da su na desnoj oba- li i usled toga računam da će na Lukačevića pritisak da oslabi i da će nam pobeći iz džepa Neretve. od kojih smo 2 uhvatili i nalaze se u za- tvoru. jer te stvari ovi ovde ne mogu da rešavaju ni izvan svoga kor- pusa a kamo li sa Nemcima. 2 8 . 57. Jedan zarobljeni boljševik priča: da ih je naša artiljerija pogrdila da je bombardovanje iz vazduha bilo efikasno da pred Jocom ima 2 bataljona a pred Gojnićem 1 bataljon koji je upućen tek kad su saznali da su Crnogorci došli. s tim da se tamo obrazuje sud koji će im suditi.1943 g. 28 .II . Guzina u 21.11-43 g. Ovaj njihov komandant. Molim za objašnjenje kako da se postupa sa beguncima iz borbe. Oni nisu hteli da urade. Vidi dok. Naši gubici u opšte ne- znatni.Iona. Dobio sam ljubazno pismo od Čiče. 373 . br. Malo me brine što Nemci žele da Mostar r a d i »Boksita« [uđe] u njihovu sferu. Neznam hoću li dobiti odgovor za 3 dana. u 2145 Pozdrav Jevđević Br. Međutim ja sam izvešten da je pobeglo 30 ljudi iz Uloškog bataljona.40 lls Reč je o naređenju majora Ostojića Dobrosavu Jevđeviću da stupi u pregovore sa nemačkim i italijanskim okupacionim vlastima radi dogovora o podeli operacijskih zona u Hercegovini. 28 . Ovo sam ja zahtevao bombardovanje. koji je došao vrlo je ljubazan i to me zabrinjuje.43 g. 115 Obrazložio sam vojnički i poli- tički po njihovom ukusu. 295 Cika Branku Sa položaja je pobeglo 22 četnika iz Dabra koje smo po- hvatali i vratili nazad. Mislim da su Crnogorci krenuli na zadatak još 26 u mesto što su držali duge govore po Mostaru ušli [bi] još 26 bez borbe u Drežnicu.

m. a za bacač vrlo malo. polje. 374 . Detalji borbe ovako su se razvijali. m.30 do 6. posedne polo- žaj i da 27 preduzme nadiranje. Drugi bataljon na položaju na Tominoj kosi jer je bio napad- nut u toku noći pa se sa položaja povukao. Zbog ovog nereda poseo sam opet mostobran sa Trebinjskom brigadom jer mi je izgledalo da će biti ugrožen Bajo kako su me uveravali nije bio snabdeven municijom dobio je grčku umesto naše. Ja se nadam da će Drežnica biti još noćas [zauzeta] gde Peko ima svoj štab. To ti je situacija u 15. Ja sam ostao na komandnom mestu. Pristigla [su] znatna pojačanja sa većim brojem auto- matskih oruđa i kako je teren vrlo težak to je Joca postigao odličan uspeh. bili bi u Drežnicu ušli bez borbe.Kruševica. Ova kolona vođena potporučni- kom Kneževićem izgubila je Kobno Polje 116 vršeći obuhvat Drežnice sa severne strane i do mraka kako me Joca izve- štava izbiće na liniju Obodić—Vidova. Detalje od Joce još n e m a m ali ću ti dostaviti čim ih primim. Prvi bataljon je na liniji Jadrine — Liskovice —. do mraka prebacili drugu diviziju Peka Dapčevića jačine od oko 4.30 a Bajo me uverava da će uspostaviti red i preduzeti energičan najzad napad. Kod leve kolone uprskana je stvar neodlučno- šću Gojnića i slabim radom Mijuškovića čiji je bataljon naišao na jak otpor u neredu ostupio kod Marjanove Bukve ka Dobroj Dragi pa je pri tome izgubio jedan bacač i jedan mitraljez.000 Klb. Situacija kod srednje kolone od 18.Br.) brani vrlo veliki broj mitraljeza i bacača. m.30 ovakva j e : Beli Potok čini jedan potpuno kršni kamen čiju zapadnu iviou danonoćno (27—28 ov. Greška je bila sva u tome što Đukić nije hteo da izvrši naređenje i da još 26 ov. Ja sam izvršio kon- centraciju vatre na crkvu u Drežnici i ovoga časa gađaju je 20 cevi. 116 Na karti 1 :100. Po prikupljenim podacima na frontu između Pla- ninice — planine P r e n j komunisti su 27 ov. U vezi sa tim Italijani i Kureš izvršiće noću napad stiće kod te potkolone izvršiti obuhvat na Drežnicu. pošto sam juče bio na položaju i pošto smo sve detalje za ovo predvideli. a ovako stiglo je pojačanje. 249 Cika B r a n k u Tek sada sam u stanju da ti dostavim izveštaj o situaciji kod mene. Prema tome srednju i levu kolonu i potkolonu treba da pokrene desna potkolona.000 ljudi i crni su uspeli da blagovremeno posednu položaj na desnoj obali i da zadrže Bajovce. Joca je otišao kod srednje kolone sa mojim planom da izvođenjem desnog krila izbije na onu liniju koju si ti od- redio kod leve kolone na Tominu kosu da povede energičnije levu kolonu j e r je t a m o nastupio nered.

Detalje preko radia sutra slušajte pošto sam stanicu popravio.50 Br. 117 Na sve moje urgencije drugih podataka nemam. imam i bateriju za stanicu. Uspeha će biti i ako ne onakvog kakvoga smo zamišljali jer nam kiidnuše. 118 Sutra pro- dužuje za Imotski. Kod mene imam na mom raspo- loženju 28 pušaka. da za- držiš u južnoj Hercegovini. zatim kod Goj- nića kome je ovo p r v a borba i koji je neumešan u kotmando- vanju i najzad kod Mijuškovića koji je napravio nered na levom krilu. Ja ula- žem svu svoju energiju i trebaš da znaš da se Bajovci ne biju nekih 8 meseci i da su u srednjoj koloni narodni tribuni sem Joce koji je danas položio ispit. O Buljanu nema ništa on stoji na jednom mestu i vrši izviđanje i možda i organizaciju za to treba . !:s Vidi dok. te tako oni sada znaju naše namere. Boljševici beže. Komunisti su za- robili potporučnika Dragićevića iz Bajovog odreda i kod njega našli Bajovu zapovest za rad. 297 Cika Branku Baćović u 4 sata posle podne stiže u Sestanovac. . Kako [Vesković] danas sti- že ovamo jesi li saglasan da izradim kod Italijana da ga auto- mobilima prebacim na Široki Brijeg da pođe u susret Baćo- Rečenica je t a k o n a p i s a n a u originalu. 85. . Umakoše n a m ali mi ćemo ih juriti. b r .III . 10 sanduka municije kad popunim maga- cin poslaću preko Glavatičeva u Kalinovik. 375 . Uspostavio sam relejne stanice za vezu sa Lukačevićem ali mi on ništa ne odgovara. Znam da je ovaj izveštaj nedovoljan ali te- ren je vrlo težak i kurirska veza otežana.1943 god Radulović u 3. Čim dobijem druge vesti javiću ti. Baćović pod zaštitom i u saradnji Italijan- skog vazduhoplovstva iz [Mostara]. Od Ves- kovića dobio sam izveštaj on je u Glavatičevu. Tražio sam od Talijana da mu pošalju h r a n u i municiju. Udar u leda izazvao je njihovo bekstvo na Jablanici i na Prozoru.Greška je kod Đukića što je protivno mojoj volji uzeo polazne položaje ka glavnom neprijateljskom položaju. 1 . Kod Konjica odlično. Ovaj potporučnik ubio je sprovodnika i vratio se nazad ali sam ga ja stavio pod ključ. Ti uzmi pa Baju jednu toplu depešu pošalji pošto Crnogorci nisu baš sasvim krivi kad u mjesto naše dobijaju grčku municiju.

Zahtevao sam jutros od Baja da po svaku cenu organizuje liniju: Vilenjak — Tomina Kosa kako bi na n j o j uredio trupe koje su rasturene. Leva kolona nalazi se u neredu. 376 . Od Baja dobijen izve- štaj da nema municije.500 ljudi sa vrlo mnogo mitraljeza. 120 Rečenica je u originalu nejasno napisana. Jevđević u 13.viću. Mostobran ugrožen ali na sreću sinoć sam ga poseo sa Trebinjskom brigadom te tako je ova opasnost za koju sam tek jutros saznao.120 U vezi sa ovakvom situacijom srednja kolona produžava sa napadom k a k o bi akcijom sa se- vera i juga bila očišćena leva obala. Od Baja levo na- laze se Italijani. us- led zemljišta i jake odbrane komunista sa ogromnim brojem mitraljeza. Inače bilo bi sramota da još i ovde Vašoj eviće dodelimo kada su već dobili Trebinjce. Jevđević radi ali Boljević stanuje u Mostaru i naravno neznani šta Baju treba. potpuno sprečena. km. Napad ide vrlo sporo. položajem — [Boračka] Draga — Crno Polje — Devojački Kuk. bataljona nalazi se u selu Sirge. Sinoć mu je upućeno u selo Goranci 25 sanduka a jutros 30000 i bombe za bacač. drugi četnički bataljon i p r v a četa 1.1943 g. Situacija je vrlo teška. On je stari ratnik. treći četnički bataljon u vezi sa Italijanima nalazi se severno za 1.10 Br. Ne znam tačno gde su prednji delovi u Joce. Javio mi se Andrija iz Glavatičeva. i kaže da je Konjic bombardovan i da ima 6 mrtvih i da će leva kolona Kasalovića očistiti položaj od sela Daščica119 — Čelebić — Kavalerija do ugla Neretve — Carski Vrh (828) pa će se na t a j način istaći ispred leve kolone na pravcu Prozor — Rama.III . Bajo još n i j e uspeo da prikupi svoje jedinice koje su razbijene noćnim napadom bombama. prvi bataljon je potpuno razbijen i u pokretu ka Mostaru. Danas sam dobio Vojin izveštaj od juče. Moliim te da hitno narediš da onaj deo iz Gacka dođe Baju u sastav i da m a j o r Vesković primi levu ko- lonu. koji kaže da će se svezati sa izveštaj em. gde bi se kroz p a r dana sigurno sastali. On Verovatno Tuščica. Bajo je na položaju. 298 Čika Branku Prema prikupljenim podacima jačina komunista pred levom kolonom iznosi preko 2. te je i tako došlo do ovog. hrabar i ima zvezdu. od sela Goranci. 1 .

prim. da bi izibegao susret sa "ustašama pukovnika Šimića koji su prema Ljubuškom.III . Crnogorci su prešli u napad i n a p r e d u j u bez otpo- ra. Italijani n e m a j u dovoljno aviona. . Na Prenju za sada nema. Poslednji avi- on koji je leteo javlja: da komunisti idu dolinom Drežanke oni od Konjica idu prema Prozoru.1943 god u 14 h Radulović Br.III . ali sada mu ne trebaju. Dva p u t a bačeno u Konjic. Danas su 2 aviona bombardovala d r u m Rama — Prozor zbog ostupanja komunista. Ti u ostalom znaš situaciju tamo bolje nego ja. Nije niko tražio da ide Ves- ković nego sam ja predložio tebi jer se bojim da Baćović sam ne nastrada. Jevđević uverava da nema bojazni od Buljana za južnu Hercegovinu. m obezbediću. 1 . g. Mislim da bi Veskovića trebalo do- vesti ovamo da produžuje Bajovo levo krilo. Artilerija od- lična i u dovoljnom broju. U toku no- ći poslao sam mu 3 kurira. Buljan se ne kreće. neznam jesu li naši. ako budu slobodni naši Lukačevi- ću šaljem što mogu. Ja znam da se ti dovodiš zbog ovog u nezgodnu situaciju. a on ništa.mi šanje epske izveštaje a ne šalje ono što mi treba. 1 . . 299 Cika Branku Za Baćovića je javila Italijanska komanda da je na putu u visini Šestanovca. Avion javlja da Jablaniea gori. Ako Vesković pođe Baćoviću daću mu tehnič- ka sredstva.1943. Kod Drežnice prestao skoro otpor. Tvoju depešu primio sam sinoć oko 2 časa. Bajo je tražio Trebinjce. Jevđević 121 Tako stoji u originalu. Dali su mu itinerar p u t a : Imotski — Posuš- je — Široki Brijeg. u 21.45 h. 377 . Za prenos Voji hrane izvršiće se preko Glavatičeva (preko Bijelog Polja kraći put) sve što treba. Jocin desni bok zbog Voji- nog k o d . Italijani n e m a j u ljudi. U vezi sa Kasalo- vićem uradimo što smo zamislili u džepu Neretve. Podaci kažu da ima komunista na Ivanu. Danas sam mu javio da pošalje komoru u selo Potporkn. ali nisu veze dobre i starešine kao da su pale sa Marsa. P r e neki d a n poginuo je 1 talijanski pilot od komunista te zbog toga sada uvek visoko lete.

Teren vrlo težak.30 č. a nesmem da im kažem njihovu talasnu dužinu da ga traže radiom.30 časova zauzela Jasenjane a u 15h zauzeto Brdo Kup. 85. Srbija očišćena (leva obala Neretve). samo jača. 304 Cika Branku Uspeo sam da tvoj plan prihvati u glavnim l i n i j a m a . Bajo je potpuno solidaran sa vairijiantom.43 g.30 Jevđević 303 Cika Branku Situacija kod Baje vrlo dobra. a druga n i j e Vitina nego južnije inače Baćović kako si rekao. Radulović Br. Italijani u D. a razbijeni boljševici beže u Neretvu. 378 . Bacio sam avionom m a j o r u Veskoviću da večeras stigne u Bijelo Polje. Odgovori na moj predlog u pogledu susreta sa Ba- ćovičem122 zona: Imotski — Ljubuški. Ita- lijani n e m a j u veze. Za Carski Vrh javio se Lukačević. 249 Cika Branku Pantićeva kolona u 14. Dakle.III . u 10. od komunisti- čkog gada.1943. u 16. I t a - lijanska varijanta povoljnija je j e r d a j e 6 bataljona. i pokret istovremeno. Pobeda je naša. Daj ostvari kako ćemo saobraćati sa Baćovićem izvesti. Danas je drugi deo. Srednja kolona vođena lično Jocom izbila je u ovakvom rasporedu i to: Glasinac — Glogošnica. glavno je da su dve kolone kao i tvoja: Jedna je Široki Breg. m a n j i bežao 1:3 1:3 i Vidi dok. Grabovica. g. zbog terena blokada je bila malo usporena. Više nisam mogao po- stići. Kureš na prostoru: Drež- nica — D. Potvrdio se prijem depeše danom.III . Od Planinice do Ko- liba Polje potrebno je 12 sati marša bez borbe. Leva kolona jutros n a - preduje sa već javljenih položaja. Vodi računa da više n i j e moguće postići. Sada će ti Ra- dulović stručno da predstavi plan. 2 . 1 . i najbo- lje komunikacije a vodi istom pravcu. br.Grabovici.Br.

Poslao sam ti Ivaniševićevog kurira. s tim da os- tavi deo snaga na prostoru: G. Treba 50 konja za transport ovog. Javi šta [ima] tamo. to je ostatak Trebinjske brigade. Mi- slim da n a m ovo (neće) nemože škoditi i da ćemo od tog vre- mena veliku reklamu načiniti. Avion video velike pokrete pravcem: Imotski— Posušje. Već danas i m a m rezervu od 500 ljudi u Mostaru. 305 Cika Branku Smatram za potrebno da ti dostavim nekoliko podataka od opšteg značaja. a u isto vreme da o tom našem izvesti Nemce i napiše jedan letak kako mi postupamo sa domobranima. što znači da su hteli ići kod njega ili uhvatiti vezu sa Đ. Komora je sva angažovana. Buljan je koncentrisao 3 brigade u zoni Gruda. Komunisti stalno raspitivali za S. Sve se plašim Nemaca. pa da dođemo mi na red. u 20 h Jevđević Br. Za sada i m a m 28 pušaka 1 ita- lijansku 27 sanduka municije 2 sanduka bombi i 12 sanduka za bacač. Javi Osmu da on pošalje 50 k o n j a j e r sanduci svaki dan rastu a ja óu dati sprovodnike. S obzirom na sve ovo kao i na naš stav prema domobranima. sa napomenom da mi njih ne ubijamo. Grabovica D. Da Joca uhvati vezu sa Vojom. koja je išla dotle da su se- ljaci pri akciji pucali iz kuća na Bajovce. koja je u Mo- star došla iz Trebinja da se naoruža. U vezi za promenom pravca Bajovaca od- lučeno je sledeće: Da Gojnić sa 1 bataljonom italijanskim ide naređenim pravcem. Staro- vića. Katoličko sveštenstvo povelo je jaču propagandu protivu četnika.u pravcu Rakitnog. pa óu ti rezultat javiti. Ostali će doveče ići u Neretvu. kao i tvojih gledišta da razbijemo Hrvatsku. Da Bosanski bataljon ide od Drežnice dolinom Drežanke. Javi da li se slažeš ti sa ovim. te da preko Glava- tičeva dođu kod tebe. Grabovici. Grabovica posled- njem mostobranu na kofti 841]: Strop — Lipanj a sa južnom pobočnicom da bude u D. Za sada nema izgleda da Andrija može ići u Široki Brijeg dok to armija ne odobri. Baju je stavljen pod 379 . Sem toga svi su pobe- gli od kuća i prišli partizanima. Dapčević neće imati vremena uputiti Buljanu glavni- nu. Sve zahteve za grupi- sanje snaga uputio sam Jevđeviću i on će tek večeras ili sutra razgovarati sa komandantom armije. 2 . a već na sever.I I I . j e r t a j spoj samo čeka da mi likvidiramo komuniste. ja sam danas 6 domobrana koji su se predali dao Jevđeviću da ih preda Hrvatskoj diviziji.1943 g. Uz sve ovo stav Nemaca i pored uveravanja Jevđevića meni je sumnjiv. kao i za njegovu jačinu.

Ako se ovo usvoji imamo ured- no snabdevanje hranom i municijom brže se sastajemo sa Ba- ćovićom. 1943 god u 2. Čekaju automobili i vozovi. III. 3 . opkoljavajući levi bok Buljana.1 U pitanju je teritorija na levoj obali Neretve. u 3 h Radulović Br.43 g. Ako se ne odobri hrane i municije nemamo. 306 Cika Branku Povodom najnovije direktive. Stolačka grupa u Stocu 300 ljudi. 74 i 85. br. Baćović da ostane na predviđenim položajima i da sačeka akciju naših trupa. Hitno odgovori. Baćović je ug- rožen. čisteći južnu stra- nu od mora i dejstvujući na Buljana sa juga. Uputi u sastav Baja njegov deo iz Gac- ka.124 P u t se opravlja i za 2 dana biće gotov. Znam samo da je Srbija čista. ostale snage ovako su raspore- đene danas u 16 h.30 č. O Joci n e m a m detalja. 125 3. Deo Trebinjske brigade od 500 ljudi u Mostaru za akciju prema potrebi. Trebinjska brigada od 500 ljudi u selu Go- ranci na m o m raspoloženju i obezbeđenje pozadine. Andrija je na prostoru: Livač — Potoci. ako to prilike do- zvoljavaju j e r će mi možda trebati. Radulović 12. Bajo sa 3 bataljona i 2 italijanske baterije da preduzme akciju prav- cem: Široki Breg — G r a d a — Imotski. Rezerva u dve grupe: desno Trebinjska brigada Široki brijeg.43 u 10. Joca sa 1 bata- ljonom i Italijans'kom artiljerijom dolinom Drežanke za sje- dinjenje sa Vojom kako Ti zamišljaš. 380 . pa je sp- remna da uđe u sastav Andriji. 2 . levo ostatak Trebinjske grupe u Ljubuški.III . Sve je spremno za transport t r u p a na nove pravce.50 h Radulović 307 Cika Branku Najhitnije odgovori na posiatu depešu.III . 125 Vidi dok. Stavi mi na raspoloženje popa Perišića. Veslković sa 2 bataljona i italijanskom artiljerijom pravcem: Metković — Vrgorac — Imotski. Nevesinjska grupa u Ne- vesinju od 200 ljudi.komandu Bosansiki bataljon. Italijani su primili našu os- novnu ideju sa ovim grupisanjem i pravcima: Konjička grupa da produži dejstvo na zapad kako ti zamišljaš.

u 20. ne usvajam. 3-III-43 u 12. Cika Branku Od italijana sam uzeo 90.20 Jevđević 126 Odnosi se na Zetski četnički odred Baja Stanišića. 5 .43. 381 . u 1. Od- govorio sam: Ne usvajam. Razgovoraj sa Radulovi- ćem i Bajom i molim Te vodi računa o stvarnosti j e r ja zaista ne mogu dalje. Čekam odgovor. Drugih 300 hteli su samo u Mostar.g.III . Krenućemo u predvi- đenom pravcu samo ako cela grupa Pantiićeva ostane u Jaib- lanici i napadne Nemce ako pođu na jug od Jablanice. Nemoguće je voditi čisto svoje operacije jer će mo se sukobiti i otkriti karte.50 pozdr. Bajinovci još nisu mogli poći. 321. 316 Čika Branku Baćović je u 6 sati stigao u Posušje. Neka kolona koja n a p r e d u j e desnom obalom energično požuri u pravcu Jablanice i Plasa planine. 3—III—43 u 16. Municiju daju sve što imaju. objašnjenje 15 i 16. Polovina otišla prema Rami. Javi hitno šta da mu u jutru javim sa avionom. Nude mu hranu i avijaciju. radi zaštite svojih rudnika.126 4-III-43 g. br. 12 ' i 128 Vidi dok.000 obroka rezerve.br.40 Jevđević 310 Cika Branku Talijanski odgovor stigao i glasi: U Konjicu je bilo svega 600 Nemaca. S a r a đ u j u potpuno sa pukovnikom Jovanovićem. 70. Vojvoda Jevđević br. 127 Borba traje.15 Jevđević 319 Čika Branku Sada mi javlja Lukačević: Jutros zorom komunisti opet napali Jablanicu.

a on da samo u sporazumu sa Lutersom ide na Pro- zor.1943 g. Vidi dok. br. Partizanska patrola od 14 ljudi kod klanca Draga. jer juče avioni nisu izviđali.III . Za pokret Baćovića saznao sam tek sinoć u 23 časa. Ovako sedeći u Orlovića Hanu nisam u stanju išta da ti javim. 6 . Zahtevao sam izvi- đanje i da to čine u zoru danas. 5 .br.05 Jevđević 129 Radi se o sporazumu po kome nemačke trupe ne treba da p r e - laze na levu obalu Neretve. Tome nisam kriv j e r vojsku nisam formirao niti sam sta- rešine postavljao. 322 Cika Branku Nemci zauzeli Livno i Grahovo. Nemam nikakvih sredstava za vezu. Tražio sam sve to ali niko ne okreće glavu. 1403 — Ošljak.43.128 Poslat je Kureš desnom obalom da ih udari u bok a po- tom će posesti položaj Gumanac — Crna Glava. 321. Ne v e r u j e m da će Italijani krenuti u izviđanje pre 10 sati. 382 . [od] Mostara.129 Bio sam sa Radulovićem u Širokom Brijegu. za- to što su imali gubitaka. 61 i 87. Italijani lete vrlo visoko. u 13. Jutros do zore prebačeni su svi Cr- nogorci. Ja se danas selim za selo Ilić 3 km zap.40 Radulović Br. Počelo je nasilno izviđanje. Direktiva dobijena juče u 16 h a stvoriće se danas do podne u pogledu rasporeda. Vojska je gola i bosa. Ja sam od Mostara 12 kilometara. Italijani n e m a j u dovoljno kamiona. Naređeno je Joci da što pre izbije kod Drage i da delom snaga što pre posedne polo- žaj: k. u 10. j e r partizani idu po grupama te zbog toga ne mogu ništa videti.III . Lukačeviću sam javio na osnovu moga sporazuma sa generalom Lutersom da Nemci ne- će dole. Vojska je nepokretna a starešine tro- me. Docnije ću javiti pozicije. Italijani n e m a j u ni obuće ni odeće. Cika B r a n k u Sinoć sam imao ove podatke: komunisti napadaju Jabla- nicu.

Fotokopija dela dokumenta br. 75 .

11 nalazi se u Prozoru. Da su n a m na raspoloženju n j i - hovi telefoni. pošto je tamo druga divizija pa se boji da ga ne uhvate. Partizani zauzeli Jablanicu. Na Vitanju nije mogao naići jer su sa pukovnikom Šimićem 3000 ustaša sa kojima bi se sigurno sukobio. kamioni.III . 329 Cika Branku Dobio sam direktivu za Rakitno i Drežnicu. Mislim.35 Jevđević Br.30 Radulović Br. 2 385 . da su juče Pantiću uskratili hranu i municiju i artileriju jer n i j e koordinirao sa njihovim bataljonom. u 20.br. 325 Cika Branku Baćović stigao u Kočeriin.43 g. Veskovića ne mogu bez 11 ali j ana a sa itali jamskim. Baji i Tebi i svakome. Livnu i Vakufu. kamionima vozim. biće učinjeno. Ponavljam da Talijani insistiraju da i m a j u svoju reč u operacijama. Hitno javi tvoje na- mere. Baćoviću. ako predložiš Gospodinu ministru da me raz- reši dužnosti. Ne mogu tražiti od Itali j ana oruđa i objavljivati im rat. Prema tome partizani su opkoljeni sa severa. da sam Talijane dobio za naš stav protiv Nemaca. Ku- reš upućen da ih napadne u bok. topovi. da bi u odnosu na novu situaciju trebao izdati nova uputstva za rad s tim da Baćović po svaku cenu zadrži se gde je a potom da preduzme akciju ka severu.43 g. samo Ti skrećem pažnju da je pukovnik Bajo sinoć sa Italija- nima imao plan a u toku noći ga promenio. Ovo će otkriti postojanje naše Vrhovne komande i Ciče. knj. jer sam kriv. 5 . da Lu- kačevića hranim samo pomoću aviona. Meni tačno učinićeš uslugu. Uostalom on će po planu biti večeras na Grudi. tom X I V .III . istoka i juga. u 16. 328 Cika Branku Ja ne mogu istovremeno praviti sporazum sa nemačkim generalom i opravdati se što prelazimo njihovu zonu. da vojska ako ne dobije jedan 25 Zbornik. 5 . Br. ka- ko bi se partizani opkolili i sa zapada. Radiom mu javi jer kurira nesmem da šaljem sa onom tvojom direktivom.

Obustav- ljen je postupak radi uhvaćene naredbe. br. Mislim da je cela stvar pro- pala.50 Pozdr. 6 . u llh Jevđević Završeno sa rednim brojem tri stotine trideset i jedan. a 10h Jevđević Br. Ratko Narandžić 130 Major Blažo Gojnić. 386 . 85.I I I .III . Jevđević 330 Čika Branku Crnogorski pomoćnik komandanta 130 nespretno predao Ita- li j anima original Tvog naređenja.dan hranu neznani hoće li ostati u stroju. Više o tome vidi dok.1943 g. u 10. 6 . u 17h Položaj Narednik. To nije tre- balo da n a m se učini. Ne razumem kako komunisti nameravaju preko Konjica kada po jučeraš- n j i m Vojinim pozicijama on [je] paralelno sa Nemcima daleko stigao od Konjica i gura obuhvatno p r e m a Prozoru.4 3 g. 331 Čika Branku Ja sam avionom podneo ostavku 131 usled toga je usvojeno celo tvoje n a r e đ e n j e u potpunosti i sve se izvršava. ja- viću šifrom ili kako bilo kako se razvija stvar. 6—III—1943 g.g. 131 Ostavka je imala ultimativni karakter. 6 . da onoga časa kada vojska nema municije neće da se makne pa da je nemoguće ignorisati ih definitivno.III .43. Čekaj. jer je i potpis i »Draža nas vodi« i sve ostalo. Siguran sam da će ovo da dovede do rata sa njima i Nemcima kroz koji dan pa sa obzirom na moje obaveze prema narodu tražim da mi pošalješ direktno Cičino naređenje da nastavim rad u ovom pravcu rata. ja sam bez svake nervoze i opasnost ću otkloniti ili sve na vreme izvestiti.

— Vođa naoružanog odreda zvanog »Medački četnički odred«. za svog vladara. da pri- znaju vrhovmčtvo (suverenitet) N. 2 Nikola Omčikus odvjetnik Vladimir Teslić.T. Branko Uzelac. odredbe i u obće zakonske propise N. Priznaju također sve zakone. veliki župan Ferdo Stilinović. ustaški pukovnik Vjekoslav Servatzy. kapet. Divoselo. 76 ZAPISNIK O SPORAZUMU MEDAČKOG ČETNIČKOG OD- REDA I PREDSTAVNIKA VOJNIH VLASTI NEZAVISNE DR- ŽAVE HRVATSKE U GOSPIČU OD 6. koje stanuje na području toga odreda izjavljuju. Tim povodom daje se i prima na znanje sliedeće: 1. koje već poseduju. 23/3 (H-X-84). koja je skupina — po njihovoj izjavi — iz vlastite pobude organizirana u oružanu jedinicu pod imenom »Medački četnič- ki odred«. naredbe. i obavezuju se iste poštovati i njima se pokoravati kao i svi drugi državljani N. Kik i Gospić. oružnički pukovnik Dragutin Mašek. Prič.H. ožujka 1943 V. sa svrhom da surađuju sa Hrvatskim i savezničkim oružanim snagama radi zaštite niže opisanog područja to jest sela i naselja od partizana i drugih odmetnika i to: sela Medak.H. Vrebac. čija će imena predati u roku od 10 dana zapovjed- ništvu 2. br. da brane ' Original (pisan na mašini. da im se dozvoli da oružje.D. Mogorić. svi njegovi zapovjednici i oboružani pripadnici tog odreda u ime svoje i u ime cielokupnog pravoslavnog pučan- stva. Raduč. kapetanom Jovom Dabović. koji predstavljaju preko 200 oboruža- nih boraca. MARTA 1943. Čitluk. Nadalje izjavljuju da žele. Ča. ožujka 1943 sastali su se u zgradi velike župe u Gos- piću opunomoćenici vlasti i to gg. Komandant Medačkog četničkog odreda. prič. latinicom) u Arhivu VII. O SA- RADNJI U BORBI PROTIV PRIPADNIKA NOP-a NA POD- RUČJU CENTRALNE LIKE1 ZAPISNIK dana 6.D. Svrha sastanka je davanje odnosno dobivanje dozvole za obstojnost i daljni rad gore spomenute skupine oboružanog pravoslavnog pučanstva. broj 16141/43 s predstavnicima naoružane skupine pravo- slavnog pučanstva i to: gg. mogu i nadalje zadržati u svrhu.H. Jovo Vu- letić. 159. BR. Stojan Vlaisavljević. Miodrag Kapetanović. Počitelj. i Poglavnika. reg. k. koji je nosioc tog vrhovničtva. Gornja i Do- nja Ploča. 25' 387 . oružničke pukovnije u Gospiću. župe Lika i Gacka koji se iskazuju punomoćni izdanoj od ministarstva unutarnjih poslova dana 2.D.

b. u svojim službenim ili posebničkim poslo- vima. kotar). koji se niže ustanovljuju : I. obitelji. Kada idu u gradove i tržišta po privatnom poslu.— Vođa odreda će u roku od 10 dana od danas.— opis oružja i broj puške. g. a izjavljuju se spremnim dobrovoljno sudje- lovati sa hrvatskim i njemačkim odnosno talijanskim oruža- nim snagama na suzbijanju i uništavanju partizansko odmet- ničkih bandi i to pod vrhovnim zapovjedništvom hrvatskih od- nosno njemačkih ili talijanskih vojnih zapovjednika. nego naprotiv. d. da može zadržati oružje. morala i svake uljudbe pod uvjetima. koji će no- siti o pojasu na propisani način. a u svrhu oružane zaštite sela i naselja i zajedničke borbe protiv parti- zana i drugih odmetnika.— po mogućnosti i osobnu sliku.svoja sela i naselja od pljačkaških partizanskih bandi i d r u - gih odmetnika. e. Na torn području slobodno će se kretati u vršenju svoje službe sve Hrvatske i savezničke vojne jedinice kao i pojedini pripadnici tih jedinica. da će ih u radu podpomagati. 388 . ako se mogu izkazati valjanim izpravama za slobodnu kretnju.— oženjen — neoženjen (broj članova obitelji). u kom će po- pisu biti sliedeće rubrike: a. ne smiju nositi oružje. nego isto moraju ostaviti u zapovjedničtvu svoje jedinice ili najbližoj straži i bez oružja ulaziti u gradove i tržišta. f. Oboružani pripadnici odreda mogu nositi oružje na gore opisanom području. Opunomoćenici ministarstva u n u t a r n j i h poslova primajući do znanja gornju izjavi. c). koje će u tom djelovanju pripadnici odreda svesrdno pomagati. Na tom spo- menutom području moći će se nesmetano kretati i svi ostali pripadnici N. kako je to predviđeno u uvodu ovog zapisnika. kada su na dužnosti vojnoj. obćina.— Oboružani pripadnici Medačkog četničkog odreda mo- gu slobodno imati oružje i isto nositi na području gore spo- menutom.— čime je oboružan. II. odobravaju »Medačkom četničkom od- redu«. da ih ne samo neće ometati. Jedino vođe odreda mogu ostati naoružani samokresom.— ime i prezime i očevo ime borca.H.— koju službu vrši u odredu. Isto tako na tom području nesmetano će vršiti svoju službu i sve građanske vlasti. koje već posjeduje. dati točan popis oružja i oboružanih ljudi Medačkog četničkog odreda. tih najzakletijih neprijatelja vjere.— odakle je (selo.D. a vođa odreda obavezuje se ispred ci- elog odreda.

koje će sam podpisati i koje će dati vođi odreda da razdieli svo- jim ljudima. Obitelji onoga borca iz odreda. njegovo naoružanje i naročito sudjelovanje u podhvatima protiv partizana i odmetnika. Pripadniku odreda. smatrati će se odmetni- kom. pripada ozljednina kao i svakom drugom pripadniku Hrvatskih oružanih snaga. liečit će se u državnim bolnicama na državni trošak. V. koji bude r a n j e n u borbi protiv partizana i drugih odmetnika. kao da je u borbi sve dok se ne rieši pitanje ozljednine. a ne nalazi se u predatom popisu. ^pripada pravo da bude pokopan na državni trošak i uz vojničke počasti predviđene propisnikom ministarstva oružanih snaga. s time da će počastni vod na prvom mjestu biti obrazovan 389 . Takove osobe dužni su pripadnici odreda uhvatiti i predati hrvatskim vojnim vlastima. Od tog momenta svaka osoba. IV. da i t a j spada u od- red. koji pogine u borbi protiv parti- zana. — Dozvoljava se da naoružani pripadnici odreda kao spoljni znak nose na kapi kićanku. ne može se nakon uhićenja primiti naknadna obaviest. neće primati obskrbu i novčanu nagradu. koji bude ranjen u borbi. pripada inva- lidnina po postojećim državnim propisima. Pripadnik odreda. III. Novčana nagrada borcima kao i ostala obskrba pripada. Odred će primati i streljivo od hrvatskih odnosno saveznič- kih vojnih vlasti prema potrebi i prema nahođenju tih vlasti temeljem propisanih zahtjevnica. Isto tako će pripad- nici odreda lišiti slobode svaku osobu. Ako nekoga bez propusnica — is- kaznice uhvate. Kada gore navedeni zapovjednik primi ovaj popis izradit će posebne iskaznice (legitimacije) za svakog pripadnika odreda. koja se nađe bez iskaznice na području gore opisanom. činove tih zapovjednika po priedlogu vođe odredit će ministarstvo oružanih snaga. Za cielo vrieme primati će propisanu vojničku plaću i istu obskrbu. — Svakom pripadniku odreda. k a d a odred kao cjelina sudjeluje podhvatima protiv partizana ili dru- gih odmetnika. koji u tim borbama pogine. uzimajući u obzir veličinu odre- da. koja se ne može izkazati propisanom izkaznicom državnih vlasti i takovu osobu predati najbližoj državnoj vlasti. U svrhu odmjere novčane nagrade pojedinim zapovjedni- cima odreda. kada se pripadnici odreda nalaze kod svojih kuća u svojim selima. — U četnički odred se ne smiju primati mladići ispod 18 godina. od kojeg će časa primati ozljedninu. ali da je možda pogrešno ispao iz popisa. Visina te nagrade jest — ista kao i ostalim pri- padnicima Hrvatskih oružanih snaga. Inače.

a po propisima uredbe o oružničtvu N.D. koji budu vršili službu uz oružnike.. IX. kao ni one osobe. da i oni kao i ostali oružnici spadaju pod stegovnu od- govornost uredbe o oružničtvu N. ako je to nemoguće iz po- sadnog mjesta. koji budu pjevali pogrdne pjesme protiv predstavnika državnih vlasti i države kao takove. a ovo će se vršiti obilaženjem oficira iz komande radi održavanja stege i davanja uputa za rad. — Cetnčki odred i dalje zadržaje kontrolu nad stanov- ničtvom iz razloga zaštite stanovničtva. vođe će razoružati i odpustiti iz odreda. davali izjave i činili čine na štetu N. raznih jačina. koja se mora intenzivno kontrolirati. U odredu se neće zadržavati niti primati osobe. koji budu u sklopu oružnika vršili pomoćnu oružničku službu.iz oru