P. 1
DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 2

DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 2

|Views: 2,776|Likes:
Published by Alen Mujagic

More info:

Published by: Alen Mujagic on May 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

DOKUMENATA I PODATAKA O NARODNOOSLOBODILACKOM RATU NARODA JUGOSLAVIJE TOM XIV KNJIGA 2

ZBORNIK

REDAKCIJA:

Mehmedalija Bojić, mr Dušan Gvozdenović, dr Uroš Kostić, Branko Latas, Fabijan Trgo, mr Jovan Vujošević, Branko Vuković

REDAKTOR

Branko Latas

ODGOVORNI UREDNIK

Fabijan Trgo

RECENZENTI

Mr Dušan Gvozdenović Mr Jovan Vujošević

IZDAJE VOJNOISTORIJSKI INSTITUT

VOJNOISTORIJSKI INSTITUT

ZBORNIK
DOKUMENATA I PODATAKA O NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU NARODA JUGOSLAVIJE
TOM KNJIGA 2
DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVICA 1943.

XIV

BEOGRAD 1983.

BR. 1 DIREKTIVA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 2. JANUARA 1943. KOMANDANTIMA KORPUSA ZA BORBU PROTIV JEDINICA NOV I POJ NA SLOBODNOJ TERITORIJI ZAPADNE BOSNE, LIKE I KORDUNA 1 Vrhovna komanda Jugoslovenske vojske 2 Str. pov. O. Br. 1 2 januara 1943 g. Položaj DIREKTIVA Br. 1

Vojvodi Đujiću 3

Karta potrebne sekcije 1 :100.000 prostorije Mostar—Banja Luka—Otočac—Split.
1 Fotokopija originala (pisanog na mašini, latinicom) u Arhivu Vojnoistorijskog instituta, fond Četnička arhiva (dalje: A r h i v VII, Ca), k. 2, reg. br. 1/1 (VK-V-42/1). Redakcija će u zagradi pisati raniju signaturu dokumenata tamo gde ona postoji. Uz ovaj dokumenat, kao prilog nalazi se i deo Instrukcije uz Direktivu br. 1, ali je redakcija ne objavljuje zbog slične sadržine kao i Direktive br. 1. 2 U četničkim dokumentacijama iz 1941. i 1942. Draža Mihailović se pojavljuje kao »Komandant četničkih odreda jugoslovenske vojske«, »Komandant jugoslovenskih trupa u otadžbini« i »Komandant svih gorskih štabova«. Vidi knj. 1, ovog toma, dok. br. 1. Ukazom kralja Petra II Karađorđevića od 10. juna 1942. dotadašnja Vrhovna komanda preimenovana je u Komandu jugoslovenskih trupa, a Stab Draže Mihailovića u Komandu jugoslovenske vojske. Istoga dana Draža je postavljen za načelnika štaba te komande uz napomenu da se potpisuje »po zapovesti vrhovnog komandanta«. Više o tome vidi knj. 1, prilog I, dok. br. 6. 3 Momčilo (pseudonim Bernardo), vojvoda i sveštenik u rangu m a jora, organizator četničkog pokreta u Dalmaciji. Komandant Dinarske četničke divizije (formirane januara 1942) i Dinarske vojnočetničke oblasti (formirane u jesen 1942). Sa delovima četnika iz o v e oblasti i delovima četnika iz Crne Gore, Đujić se aprila 1945. pred jedinicama NOV i POJ povukao u Italiju.

7

I

Situacija kod komunista. Komunistički delovi drže prostoriju Bihać — Korenica 4 — Udbina — Bos. Grahovo — Livno — Jezero — Mrkonjić-Grad (Isključno) — Ključ (isključno) — Stari Majdan — Bihać. Jačina komunističkih snaga, njihova formacija i naoružanje vidi se iz priloga br. I s . II Naša situacija. Naše snage prikupiće se u oblasti Otočca, Gračaca, Knina i Drniša, Jablanice, Jajca i Man jače planine. Sastav i jačina naših snaga vidi se iz priloga br. 2.6 III Naš cilj i ideja manevra. Naša je namera da iz obuhvatnog položaja koga imaju naše snage izvrše koncentričan napad na komuniste na označenoj prostoriji, komunisti unište i time oslobode ovu srpsku teritoriju komunističkog terora. Ideja manevra je: Glavnim snagama iz oblasti Knina i Gračaca izvršiti f r o n talan napad u cilju proboja i razdvajanja komunističkih snaga. Snagama iz oblasti Jablanice i Otočca izvršiti duboko obuhvatanje komunističkih snaga i dejstvom u njihov bok i pozadinu olakšati frontalni napad naših glavnih snaga.
Sada Titova Korenica. i 6 Navedeni prilozi sadržani su u Instrukciji broj 1 načelnika štaba Vrhovne komande bez datuma (verovatno, kraj decembra 1942). U Instrukciji su predviđeni: cilj i ideje manevra, detaljnije razrađeni zadaci jedinica (korpusa), način održavanja veze, baziranje i snabdevanje, sanitetska, obaveštajna i propagandna služba, »taktika ratovanja neprijatelja«, taktička Uputstva za rad korpusa, organizacija komandovanja i potčinjenost, odnos prema m e s n o m stanovništvu, popuna jedinica, organizacija prekih vojnih sudova, povratak jedinica i početak akcije (5. januara 1943). Prema Instrukciji, jačina snaga koje su predviđene za učešće u operaciji je sledeća: 1. korpus 2.000; 2. korpus 2.000; 2. kosovska brigada 600; 3. korpus 3.000; 4. korpus 3.000 i 5. korpus 3.000 ljudi. Snage NOV i POJ procenjene su na oko 10.000 boraca (Arhiv VII, k. 1, reg. br. 13/3).
3 4

8

Snagama iz oblasti J a j c a i Manjače planine izvršiti napad s leđa u cilju opkoljavan ja i razdvajanja komunističkih snaga a potom njihovog uništavanja. IV Način izvršenja akcije. Za ostvarenje napred postavljenog cilja i ideja manevra plan akcije biće ovakav: 1) 1 korpus1: izvršiće prikupljanje svojih snaga u reonu Otočca sa zadatkom nadiranja pravcem Otočac — Vrhovine — Babin Potok — Bihać — Grmeč planina i uništavanja komunističkih delova na koje naiđe, težeći da ih obuhvati sa severne strane. Zona rada desno od linije: s. Medak — Jelovi vrh (987) — Pješivački K u k (1618) — s. Ripač — Grmeč planina (1071) sve zaključno; levo do linije: Otočac —^Plitvička jezera — Ličko Petrovo Selo — s. Johovica — s. Brekovica — s. Spahići sve zaključno. 2) 2 korpus8: Izvršiće prikupljanje svojih snaga i to: jačih u reonu Gračaca, a slabijih na prostoriji: s. Lovinac — s. Donja Ploča.
7 Odnosi se na jedinice 503. korpusa. Korpus je obuhvatao teritoriju Like, Korduna, Gorskog kotara i Banije, tj. l e v o od linije: Zadar — Obrovac — Medak — Udbina — Bihać i dalje r. U n o m do njenog ušća u r. Savu. Korpus je formiran u drugoj polovini 1942, a u s v o m sastavu je imao 1, 2, 3. i 4. jurišnu brigadu. Komandant korpusa bio je generalštabni major Slavko Bjelajac (alias Nikola Dekić). Bjelajac je do proleća 1942. bio u italijanskom zarobljeništvu u Sušaku odakle je sporazumno sa italijanskim vojnim vlastima došao da radi na organizovanju četnika u Lici. Kad je početkom septembra 1943. formirana Ličko-kordunaška četnička oblast, za komandanta je određen Bjelajac. Po kapitulaciji Italije Bjelajac je sa grupom oficira i manjim brojem četnika pobegao brodom sa Lošinja u Italiju, odakle je otišao u Kairo, u Komandu Jugoslovenskih trupa. U prvoj knjizi ovog toma pogrešno je naveden njegov pseudonim »Milan Dekić«, već treba Nikola Dekić. Vidi dok. br. 51. ' Odnosi se na jedinice 501. i 502. korpusa. Korpusi su formirani krajem 1942. Od 21. januara 1943. godine 501. korpus se zvao Kosovski,

9

Desna (jača) grupa izvršiće n a d i r a n j e pravcem Gračac* — s. Bruvno — s. Mazin — s. [Gornji] Lapac sa zadatkom uništavanja komunističkih delova na koje naiđe. Leva (slabija) grupa izvršiće nadiranje pravcem s. Gornja Ploča — Udbina — s. Donji Lapac sa zadatkom uništenja komunističkih delova na koje naiđu. Po izbijanju u reon sela Gornji i Donji Lapac, obe grupe produžiće nadiranje pravcem: s. Donji Lapac — s. Nebljusi — Grmeč planina (Crni Vrh 1143) sa istim zadatkom. Po potrebi ovaj će korpus jednim delom svojih snaga potpomoći akciju 1. korpusa u reonu Bihaća, dejstvujući pravcem: s. Nebljusi — Bihać. Sem toga ovaj korpus ima zadatak održavanja pouzdane veze između 1. i 3. korpusa. U toku nadiranja od polaznih prostorija do sela Gornji i Donji Lapac održavati tesnu vezu između obe grupe, a po mogućstvu ovu vezu ostvariti i m a n j i m odredima, kojima staviti u zadatak čišćenje međuprostora od komunističkih delova. Zona rada: desno do linije: Paripovac (k. 1060) na Velebitu — Lisac (1336) — Gutešin Vrh (1412) — Lijac (998) — Runjevica (668) — Lisina (1151) — Kik (1054) — Mačja Glava (1015) sve zaključno; levo do desne granice 1. korpusa. 3) 3. korpus10: Izvršiće prikupljanje svojih snaga i to: jačih na prostoriji Knin — s. Strmica — Plavno — s. Padani, a slabijih na prostoriji: s. Nadvrelom — Kurozeb — s. Velika Popina — Viojla (875). Desna (jača) grupa izvršiće nadiranje pravcem: s. Stranica — Bos. Grahovo — Drvar —• Bos. Petrovac sa zadatkom uništavanja komunističkih delova na koje naiđe.
a 502. Dinarski. Od 1944. Kosovski korpus se z v a o 1. dalmatinski, a 502. se zvao 2. dalmatinski. Uporedo sa o v i m nazivima u dokumentima se pojavljuju i nazivi 501. i 502. korpus. Komandant 501. korpusa 1943. bio je kap. I kl. Novak Mijović, a 502. korpusa bio je u početku major Marin Stüde (pseudonim Milan Milanović) koji je ujedno bio i načelnik Štaba Dinarske divizije, a 1943. komandant korpusa je bio kap. I kl. Živojin 2 i k a Mladenović. Celokupnim snagama 2. korpusa komandovao je vojvoda Đujić. ' Vidi dok. br. 7 i 26. 10 Korpus je formiran od bosansko-hercegovačkih četničkih jedinica, pod komandom majora Petra Baćovića, komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. O dolasku tih jedinica u Dalmaciju u decembru 1942. i borbama protiv jedinica NOVJ na području Dalmacije i Like prvih meseci 1943. vidi dok. br. 11 i 62.

10

Leva (slabija) grupa izvršiće nadiranje pravcem: Kurozeb — s. Srb — s. Brotnja — Kulen-Vakuf — s. Vrtoče — s. Krnj euša sa zadatkom uništavanja komunističkih delova na koje naiđe. U toku nadiranja vezu između ovih dveju kolona održavati stalno, a po mogućstvu ostvariti je i manjim odredima kojima staviti u zadatak čišćenje međuprostora od komunističkih delova i manevarsku ulogu u odnosu na glavninu. Ovaj korpus pretstavlja glavnu udarnu snagu u odnosu na susedne korpuse i treba da brzim i energičnim nadiranjem stvori što dublji klin u prostoriji koju sada drže komunisti i uhvati neposrednu vezu sa 5. korpusom 11 . Po ostvarenju dubokog klina, njegova uloga može biti manevarska u odnosu na susedne korpuse u cilju opkoljavan ja i uništenja komunističkih snaga.12 Zona rada: desno do linije: s. Kosovo — Vučja Glava (569) — Dinara (851) — s. Korito — s. Malo Tičevo — s. Prekaja — Vrščić (1320) — Miljakuša (1375) — s. Mijačica sve zaključno; a levo do desne granice 2. korpusa. 4) 2. kosovska brigada13 izvršiće prikupljanje svojih snaga na prostoriji: Drniš — s. Otavice — s. Rađa — s. Tepljuh sa zadatkom nadiranja pravcem: s. Miočić — Sekavica (825) — Vrlika — s. Uništa — s. Grkovci — s. Rore — Obršina (1369) — s. Gornji Ribnik — Ključ i uništavanje komunističkih delova na koje naiđe. Sem toga održavati vezu između 3. i 4. korpusa.
11 i 17 Odnosi se na četničke odrede iz zapadne Bosne. Ove jedinice trebalo je da objedini i da njima komanduje kap. Borivoje Bora Mitranovič (Hugo), delegat Vrhovne komande kod četničkih odreda u zap. Bosni i komandant Ozrenskog četničkog korpusa (od 28. avgusta 1942). Opširnije o zadacima i radu Mitranovića u Bosni vidi dok. br. 164. O borbama Bosanskih četničkih odreda protiv jedinica NOV i POJ u zimu i proleće 1943. vidi dok. br. 27, 30, 32, 82, 117 i 145. 12 Posle izvedenih akcija u Dalmaciji (dok. br. 14, 15, 16 i 62), te su jedinice učestvovale u borbama protiv snaga NOVJ u dolini Neretve. Vidi dok. br. 48, 74, 75, 85 i 113. 13 Odnosi se na Kosovsku brigadu iz 501. korpusa. Brigada je formirana 4. septembra 1942. Za komandanta brigade u v r e m e izvođenja akcije, određen je kap. I kl. Novak Mijović.

11

Zona rada: desno do linije: Crni Vrh na Moseć planini (702) — Sovro (1301) — Vještića Gora (1517) — s. Vrbica — s. Vaganj — Ovčara (1576) — reka Sana od Odžine Glave (529) do s. Zablaće. levo do desne granice 3. korpusa. 5) 4. korpusu

izvršiće iskrcavanje na železničkoj stanici Jablanica. Iskreno zborište na prostoriji: Donja Jablanica — s. Gornja Papraska — Rama — s. Zlata. Po izvršenom prikupljanju na iskrenom zborištu preduzeti pokret pravcem: s. Jablanica — s. Zlata — s. Doljani — s. Sovići — s. Orašac — s. Ljubuša planina — s. Sarajlije — Kosnjača (1356) — s. Potočani — Livno s tim da u toku ovog pokreta marševski ciljevi budu: — prvi dan prostorije oko s. Orašca; — drugi dan prostorije oko s. Sarajlija; — treći dan prostorije u zahvatu s. Potočani — s. Smričani — s. Zagoričani. Ova prostorija pretstavlja i užu prostoriju za prikupljanje trupa za napad na Livno ili gde budu komunisti. Napad na Livno izvesti brzo i energično obuhvatom sa istoka i zapada, a potom produžiti nadiranje pravcem: Livno — Crni Vrh — Glamoč — s. Prekaja — Bos. Petrovac sa zadatkom uništavanja komunističkih delova na koje naiđe. Ovaj korpus ima da brzim i energičnim dejstvom određenim pravcem dejstvuje u bok i pozadinu komunističkih snaga, koje se nalaze ispred naših snaga u oblasti Knina i Drniša i na t a j način olakša njihove frontalne napade. Kad se u toku nadiranja pređe Glamoč, onda jednu slabiju kolonu uputiti pravcem: s. Odžak — s. Mlinište — Mrkonjić Grad sa zadatkom da što pre izbije u oblast Mrkonjić Grada i izvrši uništavanja komunističkih delova na pravcu nadiranja.
14 Reč je o Limsko-sandžačkim četničkim odredima, Zetskom letećem četničkom odredu i Nikšićkoj brigadi pod komandom pukovnika Baja Stanišića (Marino), tada komandanta Zetskog četničkog odreda. Stanišić je 12. februara 1942. napustio slobodnu teritoriju u Crnoj Gori i sa svojim istomišljenicima produžio rad na jačanju četničkog pokreta u dolini Zete. Poginuo je 18. oktobra 1943. u manastiru Oštrog. Opširnije o njegovom radu u 1942. vidi knj. 1, dok. br. 61. O dejstvima 4. korpusa protiv snaga NOV i POJ u dolini Neretve vidi dok. br. 48, 70, 74, 75, 80, 85, 97, 108, 113, 139 i 140,

12

Zona rada: desno do linije: s. Sujica — s. Gornji Malo van — s. Blagaj — s. Vagan — s. Kneževići — s. Jezero — Ključ, i levo do linije: s. Smričani — s. Čupljić 15 — greben Dinare planine — s. [Gr]kovci16 — Bos. Grahovo — s. Prnjavor — Kulen-Vakuf. 6) 5. korpus17 prikupiće svoje snage u dve grupe: — Desna grupa odred poručnika Drenovića, 18 prikupiće se u oblasti istočno od Ključa na prostoriji s. Ratkovo — s. Sitnica sa zadatkom nadiranja pravcem: s. Donje Ratkovo — Ključ — Vrščići (1026) — Bobija (1390) — Klekovača (1500) — Drvar i uništavanje komunističkih snaga na koje naiđe. — Leva grupa, odred »Borja«, 19 prikupiće se u oblasti J a j ca na prostoriji: s. Senik — s. Lupnice — s. Lendići — s. Bungurovina — s. Doljevac sa zadatkom nadiranja pravcem: s. Jezero — s. Sipovo — s. Draganići 20 — Jastrebnjak (1567) — Glamočko Polje i uništavanje komunističkih delova na koje naiđe. Ovaj korpus treba da teži da brzim i energičnim dejstvom određenim pravcima veže što jače komunističke snage, težeći njihovom opkoljavanju. Na ovaj način svojim dejstvom iz pozadine na komunističke snage ispred 3. korpusa olakšaće nadiranje 3. koapusu a istovremeno pojavom u bok i pozadinu komunističkih snaga ispred 4. korpusa olakšaće nadiranje i 4. korpusu. Kad se uhvati neposredna veza sa 3. korpusom, onda, prema situaciji, pristupiće se uništavanju opkoljenih komunističkih snaga ispred 1. i 2. korpusa, odnosno 4. korpusa. Zona rada desno do linije: s. Donje Ratkovo — s. Donja Sanica (12 km. sev. zapadno od Ključa )— greben Grmeč planine;
Cuklić. " Na ovom mestu original je oštećen, a verovatno se odnosi na s. Grkovci. 18 Uroš, učitelj, rezervni poručnik, komandant četničkog odreda »Kočić«. Trećeg juna 1943. postao je komandant Bosanskokrajiškog četničkog korpusa. Poginuo je 31. maja 1944. godine. " Odred »Borja« i m a o je u s v o m sastavu pet bataljona i to: »Mrkonjić«, »Karadorde«, »Tankosić«, »Kralj Petar II« i »Knez Arsen«. Osmog jula 1943. Odred je ušao u sastav tada formiranog Srednjobosanskog četničkog korpusa. 20 Dragnić.
15

13

levo do linije: Orlovača (1162) 4 km jugoistočno od Jajca — Vranovina (1370) — Perića Glavica (1063) — Roduša (1169) — s. Pribelja — Glamoč. V Organizacija komandovanja i veze. Organizacija komandovanja vidi se iz priloga br. 2. 1) U toku izvođenja akcije održavati stalno vezu, kako između naporednih kolona, tako i između pojedinih korpusa desno i levo na granicama određenih zona za rad. 2) Unutrašnje veze održavati kuririma, radiostanicama malog dometa kojima se raspolaže a po mogućstvu signalnim barjačićima i telefonima. 3) Sa istaknutim delom Vrhovne komande 21 vezu održavati radiotelegrafskim putem i to : a) 1. korpus (major Bjelajac) javi jače se neposredno radiostanicom koju će dobiti od majora Baćovića dok ne uspostavi vezu sa Vojvodom Birčaninom. 22 b) Vojvoda Birčanin javljaće se preko radiostanice koju je doneo poručnik Plećaš, 23 a sad se nalazi kod Vojvode Đujića, i održavati vezu za sve snage u oblasti Knina i Gračaca (2. i 3. korpus i 2. Kosovska brigada). Kad uspostavi vezu sa 1. korpusom (major Bjelajac), onda će veza i za ovaj korpus ići preko Vojvode Birčanina.
21 U Istaknutom delu Vrhovne komande bili su, pored ostalih, m a jor Zaharije Ostojić, šef 1. odseka Operativnog odeljenja Vrhovne kom a n d e i major Borivoje Radulović. Ostojića je 11. decembra 1942. Draža Mihailović postavio za delegata Vrhovne komande za rukovođenje operacijama protiv jedinica NOVJ u istočnoj i zapadnoj Bosni, Lici i Dalmaciji (knj. 1, dok. br. 204). Istaknuti deo Vrhovne komande nalazio se u Kalinoviku do 23. marta 1943. godine. U dokumentu od 22. m a j a 1943. Ostojić se potpisuje kao »komandant istaknutog dela Vrhovne komande«. Pošto je Ostojić, u svojstvu delegata Vrhovne komande, komandovao jedinicama u svim većim operacijama, to će redakcija od početka, tj. od 11. decembra 1942. upotrebljavati naziv »komandant Istaknutog dela Vrhovne komande«. Istaknuti deo Vrhovne komande ukinut je naredbom Draže Mihailovića od 2. aprila 1945. U to v r e m e Vrhovna komanda se nalazila na teritoriji Bosne, pa nije postojala potreba za Istaknutim delom (Arhiv VII, reg. br. 1/4, k. 79). 22 Ilija Trifunović Birčanin, komandant zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda. Umro je 3. ferruara 1943. godine. Opširnije o njemu vidi dok. br. 7, 13 i 26. 23 Nedeljko Plećaš. Došao je u Dražin štab u Lipovo iz Kaira u septembru 1942. Pobegao je 10. septembra 1943. iz Rijeke u Italiju.

14

U slučaju da stanica k o j u je doneo Plećaš ne radi Vojvoda Birčanin održavaće vezu sa mnom preko radiostanice m a j o r a Baćovića. A k o rade obe stanice, onda Baćovićeva stanica da uđe u u n u t r a š n j u mrežu veza Vojvode Birčanina. v) 4. korpus (pukovnik Stanišić) javljaće se neposredno preko svoje radiostanice. g) 5. k o r p u s (kapetan Mitranović) javljaće se neposredno preko svoje radiostanice. 4) Istaknuti d e o V r h o v n e k o m a n d e biće u neposrednoj r a dio vezi sa glavnim centrom veze V r h o v n e komande. 2 4 Preko istaknutog dela Vrhovne komande održavaće se veza između odvojenih snaga (Bjelajca, Birčanina, Stanišića, Mitranovića), a t i m će se p u t e m dobijati sva obaveštenja o situaciji kod suseda kao i moja n a r e đ e n j a za dalji rad, te da sve akcije budu koordinirane; 5) Svakog dana podnositi šifrovane izveštaje o situaciji u ugovoreno v r e m e za radio vezu. VI Nastati da se sve p r i p r e m e što p r e završe. Početak akcije n a k n a d n o ću odrediti. P r i j e m direktiva potvrditi pismeno. M.P. 25 Po zapovesti Vrhovnog Komandanta 2 6 Načelnik Štaba Vrhovne Komande Armiski Đeneral, Drag. M. Mihailović 27

24 U to vreme Istaknuti deo Vrhovne komande nalazio se u Kalinoviku, a Vrhovna komanda u s. Lipovu, kod Kolašina. 25 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. I.« 26 Vrhovni komandant bio je kralj Petar II Karađorđević. 27 Celokupnim operacijama po ovoj direktivi rukovodio je Dragoljub Mihailović Draža preko majora Ostojića. Vidi dok. br. 80. O ličnosti Draže Mihailovića, dolasku na Ravnu goru, formiranju prvih četničkih jedinica, povezivanju sa emigrantskom vladom u Londonu vidi knj. l , dok. br. 1.

15

BB. 2 ZAPOVEST DRAŽE MIHAILOVlCA OD 3. JANUARA 1943. KOMANDANTIMA MILEŠEVSKOG I DRINSKOG KORPUSA I DURMITORSKE BRIGADE ZA UNIŠTENJE MUSLIMANA I PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA U ČAJNICKOM SREZU 1
K O M A N D A JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI

Gorski Stab br. I2 O. Br. 1 3. januar 1943. g. Položaj

Najstrožije

poverljivo

ZAPOVEST. (Sekcije 1 :100.000 Vardište—Višegrad—Zabljak) Prema prikupljenim podacima ustaško-muslimanske razbojničke bande 3 , u vidu italijanske milicije, drže položaje kako sleduje: Neprijateljske snage, poslednjih dana zauzele su skoro ceo Čajnički srez, sem sela: Ponikve, Trpinje, Šapići i Zaborak. Njihov raspored je sledeći: — U selima Strgačine i Kaoštice ima oko 400 naoružanih ljudi; — U zaseocima oko s. Zaborka ima oko 200 naoružanih ljudi; — Na Metaljci u utvrđenoj kasarni ima oko 500 naoružanih ljudi sa 3 puško-mitraljeza i sa 1 mitraljezom. Ova grupa čuva put: Pljevlja—Cajniče; — U s . Bukovica ima, u poslednje vreme oko 300 naoružanih ljudi sa 1 puško-mitraljezom raspoređenih duž granice prema Fočanskom srezu sa rezervama u selima: Kovačevići, Strečanje i Plansko;
1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 2, reg. br. 271—1 (VK-V-43). 2 Brojčana oznaka za Vrhovnu komandu Jugoslovenske vojske u otadžbini (dalje VK JVO). 3 Istog dana major Zaharije Ostojić je u pismu Draži Mihailoviću, pored ostalog, naveo: »Obzirom na sadašnju situaciju, sastavio sam plan rada i zapovest za prvi dan akcije za kažnjavanje muslimana, ustaša i komunista u čajničkom srezu« (Arhiv VII, Ca, k. 1, reg. br. 112).

16

Sem ovih rasporeda po selima ustaško-muslimanske organizacije izvršile su i posedanje ovih položaja: 1) Rovište k. 1178—Gradina k. 1208—Carevo Guvno k. 1225—Paljike k. 1164—s. Biljin, s tim, što jačim snagama drže deo: Gradina k. 1208—Carevo Guvno k. 1225. Jačina neprijatelja na ovome položaju ceni se oko 600 ljudi sa 3 mitraljeza (severne padine); 2) Mostobran skele kod s. Kopači na liniji: Gradina k. 1048—Straža—Trebeško Brdo k. 873—Borovska planina. Kao pokretna rezerva ovog mostobrana nalazi se izvestan deo naoružanih ljudi u selima iza linije mostobrana. Celokupna jačina neprijatelja na ovome mostobranu ceni se oko 500 ljudi. Kako su ustaško-muslimanske organizacije krajem meseca decembra prošle godine, izvršavajući naloge okupatora, upale u Cajnički srez i po srpskim selima ubijali nevino i nezaštićeno stanovništvo, pljačkali i silovali naše žene i devojke, to da bi se ovaj srez zaštitio od daljeg terora i da bi se u ćelom srezu uspostavila četnička vlast4, —
NAREĐUJEM:

Da se za čišćenje Čajničkog sreza od ustaško-mislimanskih organizacija preduzme brza i energična akcija po sledećem: 1) Mileševski korpus: (Knt kap. Voja Lukačević) 5 Knt kapetan Railić Radoman: 6 A) Pribojsika brigada sa delom Višegradske brigade 7 Komandant poručnik Vukola Tomić 250 ljudi iz Pribojske i 200 •judi iz Višegradske brig. Svega: 450 boraca. 1) Preduzima napad u dve kolone i to :8 Desna kolona: Jačina 150 ljudi; Preduzima nadiranje pravcem: s. Zagrade —Vranja k. 842—Svatovsko groblje k. 763—k. 816—s. Barac—Rudina k. 772—s. Vukove k. 719, sa zadatkom da u toku istog

4 5 7 2

i ,

Vidi dok. br. 5, 6, 15, 34 i 102. w R e č e n i c a je n a p i s a n a z e l e n i m m a s t i l o m , ćirilicom. Iz s a s t a v a D r i n s k o g k o r p u s a .
6

8

i

Zbornik, tom XIV, knj. 2

17

dana izbije na liniju: s. Odžak—s. Koštice—Vukove k. 719. Po izbijanju na Vranju komandant kolone uputiće desnu pobočnicu pravcem: Vran j a k. 842—k. 808—Stankovača—s. Odžak radi ofaezbeđenja desnog krila ove kolone. U toku nastupanja očistiti s. Vitigrab od ustaških bandi. Leva kolona:

Jačina : 300 boraca ; Preduzima nadiranje pravcem: s. Zagrade—Volovica k. 1178 — k. 1024 — s.Zubanj —Stolac k. 1152, sa zadatkom da u toku istog dana izbije na liniju: k. 1118—Stolac k. 1152 — k. 821 — k. 892 (s. Hunkovići) gde ova kolona treba da uhvati vezu sa Mileševskom brigadom, ako ova brigada, u toku ovog dana, izbije na liniju: Barelj — k. 847 — s. Zaborak. U slučaju pak, da Mileševska brigada, ne izbije na označenu liniju, Pribojska brigada uhvatiće vezu, po izbijanju na određeni cilj, sa Zaboračkim bataljonom preko Barelj a i to kuririma. Zona akcije brigade je: desno do r. Lima, a levo do linije: Rudina k. 1160 — k. 1076 — s. Domišići — potok Radojna do s. Hunkovića (sve isključno).

B) Mileševska brigada Knt potporučnik Krivokapić Ratko 300 ljudi Svega: 300 boraca

B) Preduzeće napad pravcem: Jožnica k. 1232 — zaseok Brančići — zaseok Đakovići — zaseok P i m i Do k. 1010 — Babino Brdo k. 1114 sa zadatkom, da u toku istog dana izbije na liniju: Babino Brdo k. 1114 — k. 1218 —Vranjača k. 1292 — k. 1264 — k. 1185, na kojoj liniji, da uhvati vezu sa desnom grupom Pljevaljske brigade. Zavisno od postignutog uspeha kod s. Poblaće ova brigada može produžiti akciju, u toku istog dana, pravcem: s. Đakovići — s. Zaborak, s tim, što će ostaviti deo snaga na Vranjači (50 ljudi) za održavanje veze sa desnom grupom Pljevaljske brigade. Blagovremeno i pre početka napada komandant Mileševske brigade sporazumeće se sa komandantom Zaboračkog bataljona Čajničke brigade za zajedničku akciju prema s. Đakoviću. Napad od Zaborka delom snaga Zaboračkog bataljona u pravcu s. Đakovića treba da počne jednovremeno sa napadom od Babina Brda, te pre početka napada koordinaciju regulisati ugovorenim znacima. Ako se uspe sa zauziman j e m Đakovića komandant Mileševske brigade stavlja pod svoju komandu Zaborački bataljon i do mraka izbija na liniju: Barelj k. 847 — k. 836 — Zaborak k. 1164 — Zaborske stene k. 1370, s tim što treba da uhvati vezu sa
19

desnom grupom Pljevaljske brigade na k. 1191. Po izbijanju na Barelj u h vatiti vezu i sa Priboj skom brigadom kod s. Hunkovići k. 892. Zona akcije za brigadu: desno do leve granice Priboj ske brigade (sve zaključno) a levo do linije: Kovač pl. k. 1242 — k. 1221 s. Vrhovine — K u n j a k. 1267 (sve isključno). V) Pljevaljska brigada: Komandant poručnik Jelovac Jovan 9 750 ljudi Svega: 750 boraca Kap. Railić objedinjava rad kolona pod A. i B.10 V) Preduzeće napad u dve kolone : Desna kolona:

Komandant poručnik Jelovac Jovan. Jačina: 600 boraca. Kolona će preduzeti nadir a n j e pravcem: s. Mrčevo — s. G, Dubac — Stražbenica k. 1533. Po izbijanju na Stražbenicu ova kolona podeliće se na dve grupe i to: Desna grupa:

Jačina 300 boraca. Komandant poručnik Jelovac Zadatak: Izbiti najpogodnijim pravcem i neprimetno na liniju: K u n j a — k. 1267 — k. 1185, s tim, što će sa ovog položaja preduzeti osm a t r a n j e ustaških-muslima9

I m e je napisano crnim mastilom, ćirilicom.

20

na na Metaljki i ako se ovi krenu u pravcu Cajniča ili s. Poblaća najenergičnijim napadom dejstvuje u bok ovih snaga. Sa k. 1185 uhvatiti vezu sa delovima Mileševske brigade, čije će levo krilo biti na Vranjači k. 1264. — Leva grupa: Komandant poručnik Jelovac Jovan Jačina: 300 boraca; Zadatak : Zauzeti položaj Svetio Borje k. 1368 — Stražbenica k. 1533 sa koga osmatrati ustaške-muslimane na Metaljki i ako se ovi krenu u pravcu s. Poblaća napasti Metaljku, upaliti kasarnu, razoružati tamošnje snage i pomoći desnoj grupi u njenoj akciji (Sve to u slučaju ako ne dođu okupatori u pomoć Metaljki). U slučaju pak ako ustaše iz Metaljke preduzmu pokret ka s. Bukovica ili ka Čajniču najenergičnijim napadom u bokove sprečiti ove pokrete. U slučaju da neprijatelj napusti Metaljku, a ostavi samo slabe snage na ovome mestu, obe grupe jednovremeno napadaju Metaljku, pale kasarnu i vraćaju se na prvobitne položaje. Ako pak neprijatelj ne napušta Metaljku obe grupe ostaju na svojim položajima u osmatranju, štiteći pozadinu snaga predviđenih za akciju.
21

Leva

Kolona:

Komandanta će odrediti komandant Mileševskog korpusa. J a č i n a : 1 5 0 boraca; Zadatak: preduzima nadir a n j e pravcem: s. D. Dubac — s. Klapuhe — s. Kukavice — Koprivni Do k. 1243 — Oštra Glava k. 1265 s tim, da izbije na liniju: Vragolija k. 1424 — Suva Kosa k. 1248 — Oštra Glava k. 1265. Po izbijanju na Oštru Glavu uhvatiti vezu sa desnom kolonom Durmitorske brigade i posadom u s. Ponikve. 2) Durmitorska brigada: Komandant kapetan II kl. Bojović Nikola Sastava: Durmitorska brig. 600 lj.; Celebićski bataljon 110 lj.; Deo Čajničke brig, iz s. Ponikve i s. Trpinje 200 lj.; Svega: 910 boraca. 2) Preduzeće napad u dve kolone i to : Desna kolona: Komandant Jačina: 210 vojnika; Zadatak: preduzima nadir a n j e pravcem: s. Grado je viči — s. Tatarovine — s. G. Lugovi — s. Raščići — s. Gunjičići — s. Selište — s. Ponikve —• s. Drumine k. 1180 s tim, da izbije na položaj : k. 1221 — k. 1280; Leva kolona: Komandant kapetan Bojović Nikola. Jačina: 500 vojnika; Zadatak : preduzima nadiranje pravcem: s. G. Papratno — s. Rujevica — s . Kržava — s. Kovačevići — s. Marinac — s. Klakorine — Debelo Brdo k. 1331 — Trojan k. 1340 s tim, da izbije na
22

liniju: Trojan k. 1340 — s. Trpinje. Zona akcije: desno do linije: s. Jahovići — s. Čardak — Rakitova Lokva — s. Ponikve, a levo do linije: Okladnik k. 1372 — s. Vukšići — s. Bavčići —• Ilijina Stena k. 1182 — s. Trpinje (sve zaključno). Deo Cajničke brigade iz s. Ponikve i s. Trpinje izbice na liniju: Kruševački Vis — Ilijina Stena k. 1182 — Debelo Brdo k. 1331 — k. 873 — k. 1124, s tim, što će isturiti potrebna obezbeđenja na Oštru Glavu k. 1265 i na Zidine k. 1304. Zadatak je ovoga dela, da drži sve prelaze, kuda bi ustaški-muslimani mogli da odstupaju iz Bukovice u Cajniče, tučenje svih neprijateljskih snaga i zaseda i održavanje veza sa nastupajućim kolonama. 3) Drinski korpus: Komandant kapetan I kl. Bajo Nikić Sastava: Fočanska brigada 380 lj.; Cajnička brigada 150 lj.; Svega: 530 boraca. 3) U toku ovoga dana preduzeće akciju na sledeći način: Desna kolona: Komandant Đak-narednik Milan Matović Jačina: 200 boraca; Zadatak: Preduzima nadiranje pravcem: Vranjača — k. 1255 — Gunj ani k. 1212 — s. Plansko — s. Moćevići — Kruševački Vrh — s. Pisanica, s tim, da izbije na liniju: s. Pisanica — k. 1248.
23

Leva kolona: Komandant Jačina: 330 boraca Posešće položaj : Crni Vrh k. 1309 — Carevo Guvno k. 1255 — Paljika k. 1164 — k. 796 — k. 680, na kome ostati sve do sledećeg dana akcije. Zona akcije ovoga korpusa je sledeća: desno do leve granice Durmitorske brigade (sve isključno), a levo do Drine. 4) Ostatak Drinskog korpusa 300 ljudi Svega: 300 boraca. 4) Ostaće na svome dosadašnjem položaju: k. 540 — Hrast k. 865 — Grabić k. 1022 — Sešin Vrh k. 1091 — Stolac k. 1519 sa dosadašn j o m ulogom.

5) Akciju sledećih dana dok se ne postigne potpuno čišćenje Čajničkog sreza od ustaških-muslimana izvoditi u svemu po priloženom Planu rada; 11 6) Veze: — Unutrašnje: Veze održavati u svemu kako je to izloženo u priloženom planu rada a naročito između pojedinih kolona i susednih delova. Komandanti korpusa i brigada organizovaće na najbrižljiviji način veze kod svojih jedinica putem kurira, relejnih stanica i ugovornih znakova. Nastati svim silama, da se ogarant u j e pouzdana veza, kako bi se zamišljena akcija mogla izvesti sa što m a n j e zastoja i gubitaka.
11 i 12 Uz zapovest, kao sastavni deo dokumenta, priložen je plan rada, kojim je predviđeno: cilj akcije, snaga i njihov raspored, način održavanja veze, sanitetska služba, rejoni prikupljanja, postupak sa stanovništvom i ratnim plenom. Predviđeno je da akcija traje tri dana, pa su jedinicama određeni dnevni zadaci. U tački 10 predviđeno je da se posle završene akcije jedinice Mileševskog korpusa i Durmitorske brigade vrate na svoju teritoriju, a Drinski korpus izvrši osiguranje čajničkog sreza.

24

Spoljne:

Sa istaknutim delom Gorskog štaba Br. 1 održavati vezu na sledeći način: — Komandant Drinskog korpusa : Uspostaviće relejne stanice od svoga komandnog mesta do najbliže telefonske stanice i šifrovanom depešom na liniji Foča — Kalinovik slati svakog dana izveštaje o situaciji na svome delu fronta; Na isti način održavaće vezu i Komandant Durmitorske brigade. — Komandant Mileševskog korpusa: Radio stanicu postavljaće duž linije: s. Mrčevo — s. Poblaće — s. Zaborak. Na svome delu fronta sve izveštaje upućivati na radio-stanicu, pa jedan uskupni izveštaj na šifro vani način dostavljati svakog dana pomenutom štabu u kome navesti situaciju celog korpusa. 7) Snabdevanje: Komandanti korpusa i komandant Durmitorske brigade regulisaće snabdevanje na najpogodniji način, tako da borci uvek budu blagovremeno nahranjeni i popunjeni municijom. 8) Sanitetska služba: Bolesne i ranjene upućivati na lečenje i previjanje i to: Pljevaljska brigada u s. Mrčevo, gde obrazovati previjalište, a potom ovo previjalište preneti u s. Zaborak; Za Priboj sku brigadu regulisaće komandant Mileševskog korpusa u početnoj akciji, a potom ovu službu preneti na s. Zaborak; Drinski korpus i Durmitorska brigada obrazovaće u s. Slatina svoje previjalište gde upućivati bolesne i ranjene borce. Sledećih dana akcije previjalište preneti u s. Ifsar. Evakuaciju teže ranjenih i bolesnih regulisaće komandanti korpusa obzirom na mesne prilike. 9) U toku izvođenja akcije nastati, da se svim borbenim momentima ispolji energija svih starešina i boraca, da rad bude brz i odlučan, kako bi se što pre i sa što manje gubitaka postigli željeni rezultati. Brzina u radu i što pre čišćenje ovoga sreza od ustaških-muslimana zatevaju i drugi obziri, koji su ovome štabu poznati, pa se zbog toga brzina rada zahteva od svih jedinica. 10) Pre početka akcije komandanti korpusa i komandant Durmitorske brigade odrediće za svoje jedinice zone prikuplja25

nja saobrazno mesnim prilikama, no s tim, da se ovo prikupljan j e jedinica na određena mesta izvede u najvećoj tajnosti, a po potrebi rasturajući i lažne glasove o svojim namerama, samo da bi se do danog momenta sačuvala tajnost zamišljene akcije. 11) U toku izvođenja akcije komandanti će preduzeti n a j strožije mere da se svaka pljačka zabrani, ubijanje nevinih ljudi, žena i dece spreči i zavede najveći red i disciplina kod svojih jedinica, kako bi se ugled Jugoslovenske vojske u Otadžbini očuvao na dostojnoj visini. Isto tako sprečiti svako paljenje kuća. 12) Ratni plen, do koga će se doći u toku ove akcije podeliće komandanti korpusa i Durmitorske brigade svojim jedinicama ravnomerno, a naoružanje dodeliti jedinicama koje sada oskudevaju u istom. 13) Dan početka akcije narediće se naknadno, no s tim, da se prikupljanje trupa izvrši tako, da projektovana akcija ne zakasni, ali voditi strogo računa, da se sa ovim prikupljanjem trupa ne preurani te da se na t a j način otkrije, pre vremena, nameravana akcija. 14) Prilog: Br. 1. . . . Plan rada 12 i Br. 2. . . . Skica.13 M.P.
PO ZAPOVESTI MINISTRA I NAČELNIKA Š T A B A VRHOVNE KOMANDE,

Đeneralštabni major, Zaharije Ostojić

Dostavljeno: K-omandantu : Drinskog i Mileševskog korpusa i Durmitorske brigade. Na uviđaj: Gospodinu Ministru vojske, mornarice i vazduhoplovstva.
13 Skica je priložena uz zapovest. N j o m e su šematski, kombinacijom mastila i olovki raznih boja, prikazani raspored jedinica u rejonima prikupljanja, polazni položaji, pravci dejstva i dnevni zadaci.

26

P o l o ž a j KOMANDANTU 1 SARAJEVSKE BRIGADE 3 Na teritoriji Romanijskog Korpusa. blagovremeno likvidirali. reg. dok. Komandant brigade bio je poručnik Savo Derikonja. napustili su svoje bataljone i sa n j i m a ostatak ljudstva. koje nije htelo prići komunistima. 4 januara 1943. SARAJEVSKE BRIGADE O POJAVAMA DEZERTERSTVA I BEŽANJA IZ BORBE PROTIV PARTIZANSKIH JEDINICA NA TERITORIJI ROMANIJSKOG KORPUSA 1 KOMANDA 8002 . Komandanti dotičnih bataljona nisu blagovremeno pripremili ljudstvo svojih bataljona za ovu borbu i u kritičnom momentu. ćirilicom. 181. 2 Brojčana oznaka K o m a n d e operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine (dalje KOJIBiH). KOMANDANTU 1. a. Pov. prodrla na teren Romanije i uništila nekoliko manjih četničkih jedinica i ustaško-domobranskih uporišta.943. Za ovakav rad odgovorne su na prvom mestu više starešine što nisu putem propagande postigli kod ljudstva toliko da su u svakom momentu spremni da se biju sa komunistima. Ca. 5/1 (BH-V-2100). ugled izdaje od ostalih boraca nije moglo primiti borbu onO •što je ostalo na svome mestu jer ih je bilo malo. Br. Opširnije o tome vidi tom IV. br. ćirilicom. g. umnožen na šapirografu) u Arhivu VII. br. JANUARA 1. knj. koja je krajem decembra 1942. 3 Naziv jedinice je napisan plavim mastilom. desilo se da pojedine jedinice nisu primile borbu sa komunistima 4 koji su u manjim grupama naišli na teritoriju pojedinih bataljona. Zatim što nisu sve idealne komuniste na svojoj teritoriji kao' i ona lica koja su komuniste ma čim pomagali. a stavlja se u dužnost svim starešinama i borcima da iste ma gde ih našli odmah streljajü kao izdajnike bez ikakva 1 Kopija originala (pisanog na mašini. istočnobosansku NOU brigadu. 9. 27 . ' Str. Dostavljajući prednje saopštavam svim starešinama i svim borcima sledeće: 1 — Svi oni koju su se predali komunistima osuđeni su na smrt. 3 SAOPŠTENJE KOMANDE OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 4.BR. k. 4 Odnosi se na 6. 172.

br. Dubovo razvijala se u pravcu s. Naročitih novosti nema. k. ubio 10 muslimana i 5. 132. načelnik Štaba K o m a n d e operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. Osmatrkči koji su dostavili izveštaj u Sahoviće javljaju da je borba u s.pre nego što su likvidirali izrode iz svoje sredine biće najstrože kažnjeni. 7/3 (CG-V-64). je sagorelo u kućama. ćirilicom) Ca. 1 Original (pisan mastiljavom Olovkom.5 BR. a zatim i Zminjac za nepuni sat pregaženi. Zastupa Komandanta 800 D. 2 — Svi oni koji nisu prihvatili borbu sa komunistima već se povukli . S VEROM U BOGA ZA K R A L J A I OTADŽBINU. S. 2 Vidi dok.suda. Komandant 1. a kakav će biti rezultat u pogledu žrtava videćemo. Sve se izvodi tačno po planu. NjiKova imena objaviti svim jedinicama na teritoriji Romanijskog Korpusa. 3 — Komandant brigade i Komandant Romanijskog Korpusa izvestiće ovu Komandu o učinjenom. koji su borci Crnovrškog bataljona svojevoljno prišli komunistima. i Kostiće. kapetan. JANUARA 1943. 2 Jutros tačno po planu otpočele su borbe na drugom sektoru. o čemu će voditi računa komandant Romanijskog Korpusa. DRAZl MIHAILOVlCU O REPRESALIJAMA NAD MUSLIMANSKIM ŽIVLJEM U BÌJELOPOLJSKOM SREZU 1 Ciča Đoko. Operacije u srezu Belopoljskom otpočele su juče 5. ovog meseca u 12 časova i to prvo kod Rade Korde. br. Jednom rečju uspeh je siguran. 5 Danilo Salatić. Korita takvom brzinom da su dva prva turska sela Jasen. Sarajevske brigade utvrdiće poimenično. Izvesna sela koja su uporište muslimana moraju se spaliti i to sam naredio. 8. reg. 28 . Rade je juče spalio 15 kuća. 4 PISMO KOMANDANTA LIMSKO-SANDŽAČKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 6. u Arhivu VII.

decembra 1942. ali traži da lokalizujem sukob i poslao mi 100 litara n a f t e za prebacivanje automobila tamo gde hoću. poništio treću etapu — razoružanje četnika. i 19.Odlazak za Bosnu odobren je. do pokreta nije došlo s v e do druge polovine februara kada su jedinice NOV već prodrle u dolinu Neretve. italijanska delegacija. Italijani su u četnicima gledali dragocenog saveznika kojega treba što više iskoristiti u borbi protiv NOVJ. Cano Galeaco (Ciano Galeazzo) i Ugo Kavalero (Cavaliere) pristali su na ofanzivu protiv jedinica NOVJ na teritoriji NDH. smatrali su ih potencijalnim neprijateljem koji će se pridružiti saveznicima u slučaju njihovog iskrcavanja na Balkan. a prećutno i na razoružanje četnika. U takvoj situaciji Draža Mihailović je odlučio da Limsko-sandžački četnički odredi kao »divlji odredi iz Bosne« krenu u zapadnu Bosnu predviđenim pravcem (Jablanica — Prozor — Livno — Glamoč — Bos. Na osnovu dogovora Pavelića i Roate. Italijanska Vrhovna komanda ocenila je da bi dolazak četnika iz C r n e Gore na teritoriju N D H pogoršao njihove odnose sa N e m c i m a i vlastima Nezavisne Države HrVatske. januara 1943. pa su zbog toga odugovlačili sa odobrenjem pokreta četnicima u zapadnu Bosnu. s tim da se po završenim operacijama vrate u C r n u Goru. Međutim. ali kada su osetili zrna puščana oko ušiju pobegli su natrag u varoš. jer ako izađu da ću narediti narodu da ih napadne. Jutros sam uputio depešu Ktu divizije 7 u Berane. O ugovorenom datumu polaska obavestiću Vas. iako su pomagali četnike i zajedno s njima vodili borbu protiv jedinica NOVJ. Odgovorio mi je da neće. Međutim. A n t e Pavelić je dao pristanak da se četnici sa italijanskim trupama angažuju u borbi protiv jedinica NOV na teritoriji NDH. januara. ipak su kočili njihov dolazak. Petrovac). Naročito je Hitler nastojao da se četnici likvidiraju na teritoriji NDH. italijanska Vrhovna komanda je 15. » W e i s II«. ali pored toga moram slati Raja 5 i Perhineka 6 u Podgoricu da bi se prebacila sprema koju treba da dobijem. a što se tiče četnika iz Crne Gore. 8 da italijanske trupe ne izlaze na teren. a potom i oni na teritoriji Crne Gore. Na sastanku u Rimu 3. Italijani su juče pokušali da izađu kod Korde da intervenišu. zauzele više italijanskih garnizona i ugrozile Mostar. iako su Italijani te četničke jedinice naoružali i opremili za predstojeće akcije. razrađen je plan operacije protiv jedinica NOVJ nazvan »Weiss I« i . a z a t i m razoružanje četnika »Weiss III«. 3 Ovde je stigao kapetan Rakočević 4 da bi se utanačile stvari potpuno oko odlaska. Sada odlazim za srez Belopoljski da dirigujem lokalizovan j e m sukoba. za njih je takođe dao pristanak da mogu učestovati u operacijama na pravcu P r o z o r — Glamoč i dalje. Na konferenciji koja je održana u nemačkoj Vrhovnoj komandi 18. Like i Korduna. 3 Reč je o odobrenju italijanskih vojnih vlasti za odlazak Limsko-sandžačkih četničkih odreda u operacije protiv jedinica NOVJ na slobodnoj teritoriji zapadne Bosne. Musolini (Mussolini) je. Već sutradan. 4. nakon što je saslušao Kavalera i Maria Roatu (Mario Roatta) o stvarnoj situaciji da se četnici bore protiv pripadnika NOP-a. Akcija je trebalo da usledi posle izvršenih operacija »Weiss I« i »Weiss II«. Italijanska Vrhovna komanda je zbog vanredno teške situa- 29 . Nemci. odobrila angažovanje četnika iz Crne Gore. januara 1943. u Rastenburgu.

i Istaknutog dela Vrhovne komande. verovatno rukopis Draže Mihailovića. 11—16. GODINE1 1. 2 Brojčana oznaka i šifra majora Ostojića . 30 . a negde brojevi. 5/1 (knjiga XXIJQ. a negde majora Mirka Lalatovića. dok.br. vidi: dok. međusobne odnose. a svaka takva depeša biće označena sa tri tačke. a odnose se na ishranu. čestitanja praznika. 18. (major) delegat V r h o v n e komande za Crnu Goru. 8 Sada Ivangrad.. Opširnije. 3 1 6 Odnosi se na Baja Nikića i Nikolu Bojovića. 1 Od 222 : 89. Vidi dok. 207. 6 Rudolf ftudi. Kolašin Poštuje Vas i poz. ćirilicom^. reg. redakcija ne objavljuje. 25. kapetan I kl. 1— —235). razna obaveštenja itd. načelnik štaba Bajov. 6. Vojnoistorijski glasnik 2/1951. februara 1943. stp. 289. 75 i 140. najhitnije. k. ili zahteve. 228. JANUARA 1943. Priprema neprijatelja za četvrtu ofanzivu gledano po stranim izvorima i neprijateljskim dokumentima. 9. dok. odeću. Pavle 9 BR. 21l' J 216.Šaljem Vam badnjak i Vama i svima u štabu čestitam nastupajuće praznike sa željom da Vam Bog podari dug život i da Uskrs slavite u prestonici. Ča. Kod mene stigao večeras Kapetan Glumac. 74. 20. naoružanje. Fabijan Trgo. br. januara 1943. 5. 218. 172. Vojmir Kljaković. predloge za unapređenje. Turci 4 vrše 2 cije u dolini Neretve. ' Đurišić. razne pritužbe. odobrila angažovanje četnika iz Crne Gore. tom V. Beograd 1969. 7 »Venecija«. 4123—4147) do 9. Četvrta i peta neprijateljska ofanziva. formacije. DO 8. Depeše čija sadržina nije od posebnog značaja za celinu sadržaja ove knjige. 5 PopoVićL Jedan öd ljudi P a v i a Đurišića za održavanje veze s Italijanima.1. 1 Original (pisan olovkom. knj. 3 Upoznao me je detaljno sa situacijom. 4 Naziv. u Arhivu VII. 28. decembra 1942 (depeše br. Ova knjiga depeša (obična sveska) sadrži depeše četničkih jedinica i komandanata upućenih V r h o v n o j komandi u vremenu od 26. januara 1943 (br. . knj. Zbornik radova »Neretva — Sutjeska 1943«. Na margini pojedinih depeša dopisana su negde slova. 231 i 250. Vojnoistorijski institut. Inaile načelnik Štaba Limsko-sandžačkih četničkih odreda. br. 70. br. koji su četnici upotrebljavali za pripadnike muslimanske narodnosti. 6/1-1943 god. tom IV. 5 IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVICA U VREMENU OD 1. 4 Milo. stanje obučenosti. br. 12. 2. 217. 221. 1.

nast. 13 j e r ako mi nećemo njih. 10 da odgovorim Glumcu. II kl. 1 i 34. br. 1. U Zaborku se drži n a j h r a b riji narednik Atianaaković sa 80 ljudi (koji je dopratio čika Vasu 7 do Vas). Nast. Cika Branko. Akciju bih mogao voditi ja preko Voje. 11 Fehim Musakadić. kap. 1° Vidi dok. dok ih još štiti okupator. a pod iznetim uslovima. vog januara. dok. Odnosi se na Dragišu Vasića. 14 — 5 1 9 7 3 Vidi dok. da nas ne n a p a d a j u dok mi ne budemo gotovi. major. br. 1 2 Sandžaklije se m o r a j u klati. durmitorske brigade Durmitorskog korpusa. Posle toga treba pripremati napad sa 4 strane radi definitivne likvidacije Turaka u čajničkom srezu. J e r će trebati bar 3 dana za livkidaciju Turaka. 9 Nast. odnosno sredinom januara. br. Plan napada izradiću ja sutra. 8 Ostalo bi pronašli od Baja i sa drugih strana. Vukola Tomić treba hitno da pošalje bar 100 ljudi. i predvideti detalj rada po danima. s Odnosi se na Ivana Ružica.ponovne pripreme za napad. Prema njemu više od 1000 Turaka dobro naoružanih. Od 222: 91. 13 Vidi dok. Molim za odgovor još sutra. Potpuno su zagospodarili čajničkim srezom i presekli veze sa višegradskom brigadom. Da održi sadašnji položaj neophodna mu je pomoć od 300 ljudi. Ružić je u to vreme bio komandant 2. Za održanje usamljenog sela Zaborka. Koje treba najhitnije da mu pošalje Bojović ili Voja u selo Vikoč. 2. 2 Od 222: 90. 5 Kod Baja stigli Vojini i Bojovićevi 6 oficiri radi dogovora. 1.300. Napad izvesti odmah posle Božića. Primam odgovornost za uspeh. Zato sada i žure. 14 Zaharije Ostojić. 12 O stavu četničkog rukovodstva prema Muslimanima vidi knj. Bojović 600 svojih i Ružićevih. Voja bi trebao da da svojih 1. 6. 31 . pre napada treba da pređe u Čelebić i da stupi sa mnom u vezu. Nast. čim se snage prikupe. Preko Muse 11 gledaću da među Turke unesemo zabunu. br. oni će pokušati nas. Voja sa stanicom. Pitanje muslimana moramo rešavati na razne načine u raznim krajevima. 34 i 102. Bajo ima samo 500 ljudi za odbranu fronta od Celebića do Drine. Potrebno je n a j m a n j e 3000 ljudi za siguran uspeh.

k. Napad od Ustiprače nemoguć. Danas dobiven izveštaj od poverljivog čoveka da Turci iz Čajniča sigurno održav a j u veze sa komunistima iz Bosne. Nast. Poslaću svima k-dtima i Vama po jedan primerak. Glasinca. istrukcije za akciju 15 što vam je Ivanišević 16 sigurno izložio. Od 222: 98. 11. decembra 1942. 226.1. Ča. Traže hitnu pomoć 15 16 62 Vidi dok. ja istovremeno radim detaljan plan za uništenje Turaka u čajničkom srezu. F e h i m Musakadić i Mustafa Pašić (Arhiv VII. 17 Reč je o rezoluciji Muslimanske nacionalne vojne organizacije od 31. 18 Izradio sam detaljan plan za napad na čajnički srez. Muslimani Vam šalju pozdravni telegram. Isti pseudonim je i m a o i Ilija Trifunović Birčanin. i pišu rezoluciju.000 ljudi. posle ZNMKAXROX. Da li se slažete sa mojim projektima. starešine se svađaju. Molim da je odobrite. ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda. reg. br. B a j o će dati 1. u Rezoluciji njeni potpisnici izražavaju privrženost idejama četničkog rukovodstva o stvaranju zajedničke države pod dinastijom Karađorđevića. 1. Za operacije ne mogu dati više od 1. a u Bukovici k r i j u grupu od 20 crvenih. 11 poovo proveriti pa mi predati. br. " Odnosi se na četničke jedinice Dinarske četničke divizije. kapetan. br. Naredio sam izviđanja. snage juče javljene. Do sada u Ćurevo i Zelen-gori nije bilo ništa. Dinarci 19 ne drže front. Radovan (pseudonim Mario). jer nije jasan tekst. a 400 mu je stalno na položaju od Gole Jahorine do Ustikoline i Drine. 32 . januara 1943. 17 Pored ovog prijateljstva. Nast. 19 Od 222: 93 nast. 6. Depešu Vašu br. već 4 meseca.2.200 ljudi. U i m e izvršnog odbora rezoluciju su potpisali Dr Ismet Popovac. januara 1943. Ovo bi bila vrlo interesantna složena operacija i t r a jala bi 4 dana. 18 Vidi dok. depešu br. Pozdrav Branko.— 3. Disciplina slaba. Još su kod mene. 2. 8/7). god. 60 Od 222: 96. načelnik Štaba K o m a n d e zapadnobosanskih.

proleterske i 2. dok se Mitranović ne javi Ištvan 26 neka traži oružje i municiju i izvodi m a n j e akcije za čišćenje terena. a sa strane je istom o l o v k o m . 25 Vidi dok. br. U 1944. A r m i j e . Momčilović prikuplja snage za napad na Sejkoviće. u to v r e m e bio je k o m a n d a n t centra v e z e br. Nast. Ovu bolest je teško izlečiti. 11. Rade po starom. 25 V e r u j e m da je sve mnogo crnje pretstavljeno. 3 Zbornik. poručnik. Biće teškoća. Telegrafisti mi ne dolaze. Mitranović je još na putu. 62. jer se ljudi ne o d v a j a j u od svojih kuća. 9. Od 222: 100. 61. 21 P a v l e . br. 25 U S u š a k u se n a l a z i l o s e d i š t e italijanske 2.63 od crnogoraca. Sutra p u t u j e u Sušak zbog odobrenja prolaza za crnogorce. 24 opkolili Travnik i nadiru prema Bugojnu.m. 18. d e c e m b r a 1942. Alfonso30 javlja da mu puk. R a d i o u četničkoj organizaciji na teritoriji B o k e Kotorske. 23 Ištvan kaže da ako tetkići slažu. d a l m a t i n s k e N O U brigade. 22 Četnički izraz za Italijane. Nast. Simić28 ostao sam. Opširnije o tome vidi t o m IV. da bi im cena bila veća. knj. a rad se povećava. Jožef Pevec. k o m a n d a n t Dubrovačkog korpusa. pa sada nastalo razočarenje kada došlo malo odavde. I kl.. jer se boje počesnog tučenja. 21 a tetkići 22 nisu dali ni oružje ni municiju. knj. Očekujem da se javi 5-tog ili 6-tog o. 2 33 . ćirilicom. pored onog što ide sa P a v l o v o m s t a n i c o m « . pošaljite mi jednoga sa Pavlomjer moramo raditi sa 2 stanice pošto ću imati vezu sa 8 stanica. Nast. 26 P e t a r B a c o vic. Draža M i h a i l o v i ć d o p i s a o : » P e v e c da odredi telegrafistu. dok. Ako možete. Vidi dok. 24 N a p a d na K u p r e s su 28/29. izvršile j e d i n i c e 2. I kl. a crnogorci ne dođu. Božović31 pravi velike teškoće 20 21 64 Dobrosav Jevđević. kap. U dosadašnjim borbama ima 6 mrtvih i 3 ranjena. da će napustiti tetkiće i vratiti se u bazu preko Prozora. Radim svim silama da uspostavimo sve veze. R e č je o dolasku h e r c e g o v a č k i h četničkih jedinica u D a l m a c i j u i Liku. tom XIV. 1. a mora se. N a p a d n i j e uspeo. 27 Uroš. Od 222: 99. Jevdja 20 obećao Dinarcima i našima zlatna brda. 31 Miro. Treba mu 10 dana da stigne do Drenovića 27 od svoje baze. vojvoda. pod k o m a n d o m m a j o r a P e t r a B a ć o v i ć a . Jevđa javlja: komunisti uzeli Kupres. 30 Đorđe R a d m i l o v i ć (pseudonim A l f o n s o ) . Nairediću mu potrebno. radio-telegrafista u I s t a k n u t o m d e l u V r h o v n e komande. kap. bio je j e d n o v r e m e k o m a n d a n t Bokokotorskog korpusa. 29 U originalu je rečenica p o d v u č e n a c r v e n o m o l o v k o m .

— 4. Božoviću. Povodom primedaba direktive odgovoriću Vam sutra. Ištvanu nisu ništa još dali. a Momčilović Pašali. bezuslovno smo pristupili Vašem pokretu u punom u v e r e n j u da ćete nas Vi n a j bolje i najsigurnije doneti slobodi. 1 i 6. 34 . jer će ovako nastati haos. a negira rad Alfonsa. sa našim p r i j a teljima koji pretstavljaju ogromnu većinu Srba Bosne i Hercegovine. 32 Molim da se oduzme ovlaštenje puk. Crne Gore. J u n a meseca. Mitranović ima nadimak Hugo. Time se mnogo gubi. 3. a čekanje dovodi t r u p e do moralnog rasula. Treba ih pritegnuti. Osećam da je Ištvan počeo da gubi živce. Nast. a takođe i za sve naše upotrebljavati nadimke. Vaše naređenje Hercegovci i Bosanci izvršili. Pozdrav Branko.— Od Ištvana: 9. Vrlo je nezgodno što crnogorci još ne polaze. Akcija će se otegnuti i na februar. a veze sa Božovićem da prekine. Sve ovo je u dogovoru sa đeneralom Blažom. Zatekli smo ovde vojničku situaciju do te mere očajnu da bi svaki samostalni pokr e t sa našim snagama bio unapred osuđen na neuspeh. Alfonsu sam naredio da produži rad po dosadašnjem. ponavljam Hugo. 1. I sad integralno verujemo u to. a možda bi nam tada snage bile potrebnije na svom terenu. januara 1943. Naš neuspeh zapečatio bi sudbinu čitave naše oslobodilačke borbe. komandant nacionalnih trupa i 39 Vidi dok. U buduće ću ih tako nazivati u depešama. a traži bezuslovno da mu se po teini. 80 5. Za veze činim sve što mogu. 81 Od Ištvana: 10.i stvara novu organizaciju. ponavljam Pašali. januara 1943. Vaša odluka da dođu Crnogorci je pala. 74 Od 222: 102. pa Vas molimo donesite definitivnu 32 33 Đukanović. 33 Branko. br. Pašali zna sigurno da su boljševici tučeni od udruženih četnika i nemaca. Tetkići otežu stvari sa proračunom.

O Vašoj odluci izvestite me preko moje stanice koja se nalazi u blizini Rujna.34 Od Ištvana: Nast. 51. 4. dok je V r h o v n a komanda bila u s. te nisu vršene ispravke. u n a j kraćem roku i najboljim putem skidam pred istorijom odgovornost za sudbonosne posledice. kad od njihovog hitnog dolaska zavisi biti ili ne biti čitave naše akcije. n a c i o n a l n o . Pavlovih. Komandi. a ne znam po čijoj se sitnoj računici oni ne upućuju ovamo. 39 Sve ovo moći će se koordinirati tek po stvarnom razvoju događaja. Prema Gospiću nema naših. jer ovi imaju duplo duži pravac i glavne borbe u oblasti Livna i Glamoča. L i p o v u (kod Kolašina). Vojska je poslata u uveren j u da će doći Crnogorci. Imamo u rukama dokaze da su Crnogorci voljni i oduševljeni da krenu u Dinaru bez obzira morem ili suvim. 37 Ostojić se u to v r e m e nalazio u K a l i n o v i k u . da bi sačekao crnogorce. treba da ide od Glamoča ka Mrkonjićgradu. Zbog slabe k o l o n e od Drniša. Instrukcija sastavljena po podacima od Soškića36 pre odlaska Ivaniševića. Nast. 35 Za slučaj da Crnogorce ne uputite.— Od 222 103. David. o b j a š n j e n j e 3. Jevđević Grđić. Svakako. Vidi dok. izložene su propasti. Vidi dok. ne može se početi. a koje snosi Vrhovna komanda. glavna kolona crnogoraca produžava posle Glamoča ka Drvaru. naše narodne trupe koje se već krvavo bore i ginu. nadiranje Ištvana ka Drvaru i Petrovcu.p o l i t i č k i p o v e r e n i k za Liku. 36 3* 35 . kao i cela naša narodna stvar. Bjelajčeva glavna akcija da rasčisti Drežnicu. Ištvan. Ovaj kod mene 37 malo ostao. br. korpus). inače nebi mogao nadirati ka Korenici. Ne dođu li sva odgovornost za slom neće biti na nama nego na Vrh. 38 S l a v k o B j e l a c (1. i ako Ištvan dotle ne zauzme Drvar. 4. Slabija kolona. 34 35 105 Radmilo. konjički k a p e t a n . I. Od Ištvana: 10. Desna grupa Bjelajčeva 38 otpada. Usmeno sam mu rekao da Vam objasni. ako stigne na vreme. br.82 83 odluku da Crnogorci krenu ovamo. R a d i o je na organizaciji č e t n i k a u Lici i Gorskom kotaru. nast. Nast. Ako donesete odluku regulisaćemo transport kod Italijaina. Ako to ne bude.

42 Sta više bez mog odobrenja ga je vodio u Knin gde su imali izvesne razgovore sa tamošnjim političkim prvacima. i nisam ga činio odgovornim. 40 1 41 42 1 44 Reč je o vojvodi Iliji Trifunoviću Birčaninu. ali sam je prvobitno zadržao na Jastrebnjaku. ako bude snage. vodi k a m p a n j u protiv organizacije i mrzi m e n e liono. Mitranoviću sam naredio pre polaska sa Ozrena. Moj načelnik štaba saopštio mi je usmene poruke koje ste mi izvoleli uputiti. Nast. Sretan sam što u stvari gledate isto kao i ja. Ivaniševića svatio sam pravilno kao i Vi. januara 205 9/1 Od Maria41 Via — VR —. Od instrukcije digao sam ruke posle vojvodine ostavke. 40 a Vama sam je poslao da Vam posluži za koncept. Primio sam Vaš odgovor prigodom moje ostavke. Odugovlačenje početka akcije i razvoj događaja zahtevaće izdavanje svakodnevnih naređenja p u tem radia. Jevđević ga pomaže u tom poduhvatu. a leva od Jajca ka Livnu i Glamočkom Polju. kao i ostale telegrame. 6. 36 . Gospodine Ministre Dragi Brate. da formira 3 kolone. Grđić. da naredite potrebno preko Ivaniševića.— 8. jer nisam siguran da li će komandanti trgovci uopšte krenuti od svojih kuća. Ćudi me da Vas Ivatnišević nije o ovom izvestio kao i o detalju rada pojedinih kolona prema ciljevima.106 Od 222: 104. Pošto su najzad otkrivene zakulisne r a d n j e izvesnih ljudi koji su želeli da između nas postave jaz. Nast. Leva kolona petog korpusa upućena je ka Glamoču. Srednja od Mrkonjić Grada ka Glamoču. ja Vas nepokolebljivo u v e r a v a m da više nema sile koja će me od Vas rastaviti. koji se još zadržava u Splitu. Plemenito i patriotski i podhvat kap. Desna da ide do Ključa na Klekovaču i Petrovac. br. Jevđević je usled toga sinoć pokušao da oštro kritikuje čak i Vas okrivljujući Vas što niste dozvolili da Crnogorci idu morem. Vidi dok.

10. br. podarivši mu nadimak »Kalinovački Vojvoda Baćović-«. otišao u hotel. pošto sam ja u ostavci. 207 8/1 Od Maria: Za izvanredne zasluge na bojnom poIju u službi K r a l j u i Otadžbini unapredio sam u čin četničkog vojvode majora Baćovića. — Energično sam sprečio ovaj pokušaj našto se Jevđević naglo razboleo. i podario im nadimak: Ostojiću »-Drinski«. čim je otišao u Knin tražio od Vojvode Đujića da napiše i potpiše pristanak da se stavlja pod komandu Baćovića. 43 Tako piše u originalu.. Potrebno je skrenuti pažnju Baćoviću da ne prima sugestije i savete Jevđevića. ako je verovati. već da sluša moja naređenja. Đujić je ovo odobrio i o tome me usmeno izvestio. — Vojvoda Đujić se žali da Baćović. Od Maria nast. a trupama kojima komanduje stavlja se na raspoloženje i spreman je da izvrši svako naređenje. Br. Jevđević je. leži bolestan. Zahvaljujem na poruci koju ste mi izvoleli uputiti po m a j o r u Baćoviću preko mog načelnika štaba kap. šalje t a j n e telegrame u kojima prestavlja neverno stanje na terenu. kako on sa starešinama tako i njegovi borci. Dalje. Račiću »Pocerski«. br.000 četnika dao mi je izjavu da će njegove trupe naučiti Baćovićeve kako se r a t u j e jer se istakao dnevnim borbama i prekalio. Ivaniševića koji se nalazi sa Baćovićem na terenu. Od Maria: Nastavak br.. Slažem se sa Vama da nije podesno sada vršiti Vadukalan braću 43 sa ovim intrigama. Imam u vidu Vaše naređenje da zbog sadanjih teških prilika treba prelaziti preko tih inacija ovih ljudi. međutim pre Vašeg odgovora ja sam Grđića razrešio dužnosti nacionalno političkog poverenika za Ličku oblast i to treba tako da ostane. 37 . 11. a uspostavio sam čvršći kontakt. Pozdrav Mario. Ivaniševiću »Dinarski«. Račića i Ivaniševića. I ova utakmica biće korisna. dep. na koga utiče Jevđević. 10 208 8/1 209 8/1 Od Maria nastavak dep. 12: Za izvanredne zasluge u službi Kralju i Otadžbini unapredio sam u čin četničkih vojvoda Ostojića.206 8/1. 44 Đujić koji će u prestojećim operacijama povesti svojih 3.

Imamo jedan izveštaj da bi komunisti želeli da stvore jedno svoje ostrvo oko Zelengore to jest oko Cureva a drugo ostrvo bi bilo oko Cajniča. 4. DO 10. Brojevi napisani na marginama depeša. 2 Vidi dok. ćirilicom) u Arhivu VII. Ča. Zašto Bajo samo kuka i traži pomoć kad u Cajničkom i Fočanskom srezu ima prijavljenih nama 1400 pušaka. a ne označavaju broj depeše. GODINE' 1. 2 Verovatno da je težnja ne samo italijana već i komunista da se ubace među muslimane. Sve ovo dovesti u vezu sa njihovim težnjama od Majevice na jug. br. verovatno se odnose na ključ šifre i broj grupa u depeši. JANUARA 1943. Napad na oblast Cajniče kazao sam Pavlu da pripremi preko Voje. Od Pavia čekam izveštaj o uspehu Rakočevića ili neuspehu. Napad bi išao iz 4 pravca. ponavljam RO. 222 — 6 — 364 6—340 10. 1 Original (pisan olovkom. Voji sam naredio da uhvati direktnu vezu sa vama.BR. Većinu depeša napisao je Draža Mihailović lično. januar 1943. ponavljam RO. Izviditi hitno oblast Čurevo i Zelengore da li tamo ima štagod pošto su ovi podaci dobiveni od jednog uhvaćenog komunističkog kurira iz Bosne. Vojin pozivni znak je RO. Naredio sam da stanica koja ide sa Crnogorcima odmah hvata vezu s vama. reg. 291. br. 38 . U knjizi (obična sveska) sadržane su depeše upućene potčinjenim komandama u vremenu od 21. januara 1943. 12. 2—277 Povodom projekta za raščišćavanje Turaka u oblasti Cajniče naredio sam Pavlu da sa Vojom izvrši potrebne pripreme za polovinu januara. Ustiprače. 2/1. decembra 1942. 2 i 5. g. (depeše br. 2—276 11. (depeše 1—116). Foče i Celebića. 3 U svakom slučaju Pavle dolazi. 2234—2431) do 10. 6 IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 1. Njen pozivni znak javiću vam čim ga dobijem od Peveca. Od Priboja. 3 Vidi dok. br. Gotovi smo da ih pomognemo ali prvo treba da vidimo da i oni hoće da se bore. k.

I kl. ' Odnosi se na Iliju Trifunovića Birčanina. 6 1 12 Dragoslav Račić. objašnjenje 5 i 6.2. kap. a u drugoj Polovini 1943. . g. aprila 1942. septembra 1941. odseka Operativnog odeljenja Vrhovne komande. bio je komandant Majevičke brigade. 222 4—300 Kad Pavle krene izvestiću vas. 11 Lalatović. 194. 5 4 39 . Aleksandar Mihajlović Saša. septembra 1942. januar 1943. januar 1943. Pojavljuje se na Majevici 24. 8 Stevan Stevo. pa do kraja rata bio je komandant Majevičkog korpusa. godine. Zvornik i Gračanica. 7 Damjanović 8 izgleda da se povukao u pravcu Tuzle. Naredbom br. major. 1. Pročitao sam vašu instrukciju. komandant Krajinskog korpusa. kap. do početka 1943. g. Nastanite da ih što pre ostvarimo. 9 Mitranovićem. Kasnije. 50 Draže Mihailovića od 4. Vidi dok. Učinili smo m a n j e izmene za Crnogorce koji od Livna treba da idu na Glamoč i dalje na Petrovac a jednu slabiju kolonu da odvoje tek kad prođu Glamoč u pravcu Mrkonjić Grada. Javljajte se redovno i izveštav a j t e preko S a š e . Dalje kaže da su se na Majevici komunisti i četnici sporazumeli i zajednički se tukli protivu ustaša. II Desna grupa petog korpusa da ide u pravcu Glamočkog polja a leva grupa ovog korpusa po vašoj zamisli. Važno je uhvatiti sve veze sa Bjelajcem. 10 Ja i Mirko 11 preradili smo [je] u operacijsku direktivu i instrukciju uz direktivu. . Vojvodom. br. bio je komandant Podrinskog odreda Majevičke brigade. Tada šef 2. komandant Beograda. br. Od 17. Popesku* via Saša5 — 3 — 187 Obratiti pažnju da se u vaše štabove ne uvuku komunisti koji se imaju kao izrodi i neprijatelji nemilosrdno uništavati. Tuzla. U isto vreme pokrenuću i Bajove. (pseudonim Leko). Račić 6 izveštava da je Drina jako blokirana te za sada ne može da prebacuju sve ljude. određen je da radi na organizaciji četničkih jedinica u srezov i m a : Bijeljina. u 1943. Brčko. 7 Takvog sporazuma i zajedničke četničko—partizanske borbe protiv ustaško-domobranskih ili okupatorskih jedinica nije bilo. 3. Pavlom. major. 10 Vidi dok. Dalje Bjelajčevu desnu grupu smo ukinuli jer Ivanišević 21 29 4—381 Velimir Piletić.

Od prikupljenih snaga za Hercegovinu Pavle upotrebljuje samo 600 za desnu obalu Lima. Vidi dok. 33 Đorđo12 3—273 Kapetan Momčilović 13 dobio zadatak da preko Drinjače napada komuniste pred sobom i ne dozvoli njihovo prodiranje ka jugu. kapetan. Voja izvestio da su vesti od Cajniče preterane. Odnosi se na Albance. Perhinek doneo utisak da će se sigurno dobiti obuće. Akcija na desnoj obali Lima trajaće samo nekoliko dana posle toga Voja na raspoloženju za oblast Cajniče. hrana i prevoz. Perhinek išao u Podgoricu. potporučnik. 19 Ako se dobije razrešnica pre badn j e g dana Pavle bez obzira na desnu obalu Lima kreće. 15 Pavle za Badnji dan preduzima kaznenu ekspediciju na desnoj obali Lima. Pazite da se komuniste ne prebace preko Drine na vašu stranu jer smatraju da je n j i m a valjevski k r a j veoma zgodan teren. 14 Blažo Đukanović moli da se još ima strpljenja. pusa. Potporučnik Gira18 lično bio na terenu. Girilo Dimitrijević. Vidi dok. Pomognite akciju preko Drine koliko god možete. Nema kolebanja samo pitam da znam. Od Tetkića se doznalo da u Prozoru postoji talijanski garnizon kao i u dolini Rame. Rešenje će se dobiti. oružja. 4 i 34. 34 35 2—353 36 2—382 Milorad. komandant Romanijskog korpusa. Do tog vremena trupe će biti zaposlene i sačekaće se rešenje. objašnjenje 3. Sada Titograd.16 Arnauti 17 napali Buđevo i celo spalili. Želja je svih nas da se napada po stvorenom planu. Nigde tamo puška ne puca. Bolje je da operacijska direktiva bude odvojena od instrukcije. Da li nam je moguća akcija po snegu. načelnik štaba Mileševskog korIz sastava italijanske divizije »Murđe« (Murge). Ostalo sve dobro po vašoj razradi.kaže da ne može da se napušta svoj teren. 4. Javite kakve mogućnosti kretanja postoje zbog snega. br. br. dotle Vi osmat r a j t e dobro situaciju oko Cajniča. 222 2—342 Pavle kod mene. 40 . Za neki dan najbolje.

Kažite miu jednom zauvek da to neće biti pa ma šta se desilo. Desna grupa ide pravcem Klekovaea—Drvar a leva grupa ovog korpusa ide u pravcu Glamočkog polja. Samo je potrebno pre svega. Prema tome Jevđa nije imao šta da obećava a mi ćemo da izvodimo stvar onako kako smo predvideli. Neka se kroz Dinaru proturi glas da dolazi 10. Uvedite što pre sve stanice u rad. komandant Komskog korpusa. Momčilović ne sme da kompromituje akciju nego da ide i napada na komuniste sa dovoljno snaga. Biće mi milo ako je na Majevici onako kako Pašalija kaže. koji su sve to olako 20 Andrija. januar 1943. ponavljam L M i Pavlovom šifrom. Vidi dok. Povesti što jaču propagandu. Sto Crnogorci ne polaze krivi su Tetkići a Jevđa i ostali političari takođe. major. 4. Dojadile su mi Jevđine laži. a ujedno i komandant operativnih jedinica Limsko-sandžačkih četničkih odreda za operacije u zapadnoj Bosni. br. onda će utoliko lakši i uspešniji manevar biti sa Crnogorcima predviđenim pravcem. 38 39 6—398 40 4—425 Za 222: 6—377 Moramo dobro obratiti pažnju od Majevice. Da se ne zalaže ofanzivno dok god ne privuče dovoljno snaga. Jasno je da Turci i m a j u veze sa komunistima u čajničkom srezu zato Bajo Nikić neka ih drži u šahu sve dok Voja ne raščisti sa Turcima na desnoj obali Lima. Šifru će upotrebljavati Pavlovu. Ako je zbilja toliko komunista vezano prema Dinarcima. Gn misli da će nas prevariti da šaljemo Crnogorce vodom. a Drenović od Manjače.000 Crnogoraca u pomoć ali suvim i s boka. g. a potom javiće vam svoj pozivni zinak. 41 . 18. Stanica Veskovića 20 javiće vam se pod Pavlovim pozivnim znakom L M.37 222 1—209 U mojoj depeši br 34 pogrešno sam kazao da desna grupa petog korpusa ide na Glamočko polje. da se i oni tuku. Dinarcima treba kazati da su im Hercegovci došli u pomoć preko Splita a da će im Crnogorci doći u pomoć od Jablanice. 222 2—308 Verujem da će Musa dati najveće moguće koristi.

Nikako ne razumem da za svaki rad potržete Crnogorce a ne vodite računa da i oni i m a j u da se bore i ovamo s Turcima. Sav trud da me naterate na izvršenje vaših planova je uzaludan. Zato vas molim i naređujem izvršujte moja naređenja i narodu objasnite da crnogorci u d a r a j u u bok i pozadinu komunista. Ostajem pri svome planu i on se mora izvršavati. Ne bude li se ovo odobrilo mi krećemo ilegalno jer nam nije stalo do njihovog odobrenja. Ja volim što smo crnogorce zadržali. Nikakve primedbe direktivi nisam učinio samo smo razdelili rnaterijal po sadržini na direktivu i instrukciju a u pogledu crnogorskih snaga uputio sam ih onako kako smo svi zajedno raspravili kao najbolje a to je da crnogorci idu duž planinskih grebena i duž polja. 73 3—347 75 7—424 42 . Ja znam šta radim i nemojte ometati već i vi tražite da se omogući prolaz tamo gde treba. To su ordinarni lazovi. Zato mi ima da radimo onako kako je najbolje i za nas najsigurnije. g. Crnogorske snage m o r a j u udarati u bok i pozadinu komunista a u isto vreme da im spreče da se ne izruče u Hercegovinu. Pitam sad Jevđu zašto Tetkići ne izvršavaju obećanje prema Ištvanu. Koliko su Tetkići iskreni vidi se po tome što nam dižu Turke protiv nas oko Cajniče i na desnoj obali l i m a . Dalje mi zmamo šta radimo. a i vama još nisu dali naoružanje. Znajte da je vaš prvobitni plan vrlo rđav i za mene neupotrebljiv. januar 1943.63 2—388 shvatili. Ko zna kakve su planove imali Tetkići kad su sve hteli da uvuku u ovu mišolovku. Ištvan Molim vas da se u vojničke planove ne mešate već da izvršavate onako kako se diriguje. Što Crnogorci do sada nisu krenuli nije moja krivica već svih onih koji politički nisu stvar pripremili j e r Tetkići ne dozvoljavaju da se snage Crnogoraca prebace čak ni u Hercegovinu. Ja ne očajavam niti smatram da smo u nekom očajnom položaju a m o j plan je takav da i neuspeh ne bi mogao da dovede do očajanja kako vi zamišljate a što bi stvamo bilo da se radi po vašem planu. Molim Vas radite na tome da Crnogorci bar u Hercegovinu dođu jer ni to ne dozvoljavaju. 6.

koji n a m nudi napad sa sviju strana. Zapamtite i to da s Talijanima ja ne radim već iskorišćujem ih koliko mogu. 141. Vrhovna komanda je vrlo mnogo oraetana time što svaki ističe svoj plan a u ratu jedino Vrhovna komanda naređuje a ostali slušaju i izvršav a j u . municiju a za to vreme 85 21 Vidi dok. 222 6—434 Crnogorcima odobren prolaz. u protivnom. Oni Crnogorci koji hoće da idu morem neka vam se jave a ja dozvoljavam da ih prevezete. br. dok. 22 43 . 145 i 149.76 7—403 77 3—85 78 3—423 79 3—364 Crnogorci su prikupljeni i to u broju od 4000 ali im Tetkići ne d a j u ništa ni od hrane ni od oružja i otežu lažju pokret od dana do dana. I kod Foče ste imali svoje planove pa ipak vrhovna komanda imala je svoj koji je uspešno sprovela. avgusta 1942. Pavle će krenuti čim dobije opremu. br. g. januar 1943. Ne dozvoljavam više da ovo nazivate sitnom računicom već radite posao koji vam je poveren a gospoda koja imaju političku misiju da se ne pačaju u vojne operacije. godine. radićemo ilegalno. 1 i 5. Radi se o događajima vezanim za četnički napad na ustaško-dornobranski garnizon u Foči 19. neka znaju gospoda. j e r bi to bio najgluplji način vođenja operacija prema neprijatelju. oružje. Odgovornost za ometanje izvršenja ove akcije pada na one koji ne izvršuju naređenja vrhovne komande već su počeli čak i vojničke planove da razr a đ u j u a Vrhovnu komandu žele da pretvore u neku figuru koja će da prima odgovornost za neke planove koje stvaraju ljudi čiji to posao nije. ja ne bih dozvolio. 22 Molim Vas saopštite gospodinu Grđiću da mi je napravio nekoliko velikih neprijatnosti. Ja imam dokaza da Crnogorci neće da idu morem ma šta vi govorili. Mi ne zavisimo od njih. Moja definitivna odluka je doneta i ona će biti sprovedena onako kako sam naredio. 8. Vidi knj. Kad bi Crnogorci i hteli da idu morem. koje ne razumeju. 21 Ta sitna računica. je moja lična. komanda druga dva pravca objedinjujući ukupno sve operacije. Uostalom Vojvoda Birčanin uživa veliko moje poveren j e i on vodi operacije u Dalmaciji i Lici a Vrhov. 1.

Ca. 23 Moramo im primati sve što nam u tome pogledu serviraju i naravno pohvaliti. Nije potrebno da se objašnjavamo oko direktive i instrukcije. kazao sam im da se ne pačaju u stvari koje ne razume ju a Jevđi sam kazao da nam je ometao rad kod Foče. 23 1 2 * Odnosi se na političke komesare u jedinicama Narodnooslobodilačke vojske. Sad vidim da su zarobili 14 politkoma. Glavno je da smo dali dobre temelje a zbog potrebe priiagođavanja situaciji je i zovemo direktiva. Nad a m se da će Ivanišević odneti vojvodi Birčaninu sva uverenja o potrebi zajedničkog rada. Vi ćete putem radia držati sve konce u svojim rukama a ja ću sve to pokrivati da više ne dođe do zabune. 222 6—-500 Pavlova stanica ljam LM. k. Ištvanu i Bjelajcu. a u vezi sa zarobljavanjem političkih komesara. 44 . reg. (Arhiv VII. Mi smo je uredili prema onome kako smo se dogovorili a i sami kažete da će n j e no izvođenje imati da se saobrazi stvarnoj situaciji. ponavvezu sa njima da bi se uvela ljudi nose sa sobom. ponavljam LM. Jevđi i Grđiću sam natrljao dobro nos na ponovljenu k u k n j a v u da im Crnogorci po njihovom strategijskom planu dođu brodovima. 289. pored ostalog se kaže: »Ovo je v e rovatno Jevđina patka. Za Mitranovićev korpus mi smo uneli d v e kolone ali je još bolje ako Mitranović uspe da po vašoj zamisli formira 3 kolone. januara 1943. Pavle 93 je LM. 5/1—41: knjiga primljenih depeša u Stabu Draže Mihailovića).24 Samo te pohvale d a j t e im vi u ime moje kad nađete za potrebno.86 6—381 87 5—496 88 4—321 biće završene operacije na desnoj obali Lima koje se uspešno vode. br. Jeste videli da je Jevđa krio da u Prozoru i Rami ima Tetkića. Obojici sam naredio da gledaju svoja posla i da im je sav t r u d uzaludan ako misle da nam nature svoje nestručne ideje. Po Pavlu ja je šaljem vama a po Rakočeviću poslao sam je Mariu. Tetkići okreće čim se opremi i naoruža. 108 od 4. U depeši majora Ostojića br. upućenoj Draži Mihailoviću o dejstvu trupa majora Baćovića. Treba samo proveriti da li su je dobili. Stupite u stanica koju Pavlovi dobrili prolaz. Sem nekoliko već javljenih primedaba nema drugih promena. Verujem da će uskoro zarobiti i samog Tita«. Nadam se da kad Crnogorci dođu da će se jednom i ovo pitanje uzeti u ozbiljan rad a nas dvojica da ih krenemo sve putem zamišljene operacije.

Baćoviću šaljem depešu da se povinuje vašim naređenjima. 5.1 Vidi dok. g. Poručili smo im i ja i Ostojić da se u vojničke poslove ne mešaju i da rade ono što im se naredi. 28 već Grđić i Jevđević i ja sam im odmah odgovorio vrlo oštro i vrlo grubo. a 45 . br. 289. 5/1).25 Za sad je ovo bolje od moje izjave zbog naših ljudi. 26 Da je se ovo brzo razjasnilo zasluga je Ivaniševića. 2002« (Arhiv VII. U pogledu razrešenja Grđića od dužnosti političkog poverenika za Liku slažem se sa vama. 10. da izjavu za Muslimane. 131. depešama br. januara 1943. Nemci polako odlaze iz Srbije na ruski front pa da budtano spremni. Mario via UK — 19—432 Dragi brate vojvodo. Nisam naložio Grđiću da stvara nikakvu jugoslovensku ligu. Grđić i Jevđević pokušavaju lažju i prevarom da me n a t e r a j u na neke svoje planove. Za pohvalu je držanje vojvode Đujića koji je otkrio mahinacije Jevđevića. 132 i 13)3 predložio Draži Mihailoviću da se preko Londona. 26 » 2. br. januara 1943. Ovo što sad radi to je njegov životni cilj. Ako mi bude poslao spisak odmah ću vam dostaviti imena. reg. Za Muslimane objavićemo pozdrav broja 2002. Rad na pridobijanju Muslimana je vrlo važan. ili da on. 27 Grđić je razrešen dužnosti 8. Ostojić je 5. U n j e m u se nikad nećemo prevariti. Bojim se da mu 110 111 19—491 112 12—344 Verovato se odnosi na vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu. U vezi pozdrava 2002. Rad Grđića i Jevđevića je za svaku osudu. Njihovim izveštajima nisam nikad verovao jer su uvek bili namešteni i lažni. Ja sam im pored toga poručio da im je svaki trud uzaludan ako misle da će uspeti da usvajam njihove predloge. Baćović mi n i j e šiljao t a j n e telegrame. k. Ca. London je prema tom predlogu trebao od 15. 27 Ja se i inače u vašu kompetenciju ne bih mešao. Ankare ili radio-stanice »Karađorde« (četnička radio-stanica na Srednjem istoku) objavi rezolucija o stavu Muslimana prema četničkoj organizaciji.Milo mi je što vam se Musa dopada. u više radio-emisija objaviti sledeće: »-Muslimane pozdravlja br. Moramo im obojici onemogućiti razoran rad ali ih još brpeti zbog opšte stvari. januar 1943. Sretan sam kad sam od vas dobio onakav odgovor. januara 1943. Nastavite svom snagom. Predložio mu je: da se vlada iz Londona obrati Muslimanima i da ih pozove da pristupe četničkom pokretu. Draža.

14. 3 Dimitrije. Potrebno je kao uvek do sada da poslušate sve ono što Vam bude govorio u moje ime i da zajedno sa n j i m i sa vojvodom Baćovićem i Jevđevićem sporazumno. reg. 7 PISMO KOMANDANTA ZAPADNOBOSANSKIH. 5 i 6. br. 2 Odnosi se na Momčila Đujića. Vidi dok. pukovnika g. koja se poslednjih dana pokreću. januara 1943. Ivaniševićev ponovni dolazak sačuvaću u tajnosti. 5 a i iz dva poslednja pisma 6 koja mi je poslao Vaš načelnik štaba. br. 113 Ištvan 3—201 Major Baćović molim da bude pod neposrednom komandom vojvode Birčanina i da se povinuje svima njegovim naređenjima. 2 Stanje mog zdravlja još uvek mi ne dozvoljava da izađem na teren i da na licu mesta regulišem mnoga pitanja. Stoga Vam upućujem Inspektora trupa. 7 1 16 Načelnik štaba Dinarske vojnočetničke divizije bio je Marin Stüde (pseudonim Milan Milanović). 12/3 (H-V-270). Uzunčevića 3 kome sam dao usmena uputstva za rad. Majoru Baćoviću čestitam čin četničkog vojvode kalinovačkog. 7 jasno mi je da se borite sa velikim teškoćama. ćirilicom) u Arhivu VII. 25 (nastavak knjige depeša Draže Mihailovića). LIČKO-DALMATINSKIH I HERCEGOVAČKIH VOJNOCETNIČKIH ODREDA OD 10. 1. Fotokopija originala (pisanog na mašini. KOMANDANTU DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE O NAČINU IZVOĐENJA OPERACIJA ZA UNIŠTENJE NARODNOOSLOBODILACKOG POKRETA NA SLOBODNOJ TERITORIJI U ZAPADNOJ BOSNI 1 Dragi moj vojvodo. br. Vidi dok. 4 1 12 Reč je o operaciji za uništenje NOVJ na slobodnoj teritoriji zapadne Bosne. 29 BK. Treba da se 29 1 Vidi dok. Poginuo je 14715. resite sva pitan j a koja treba da se reše pre početka operacije. 6 Pomenuta pisma redakcija nije pronašla.Jevđević ne digne depešu i zato molim da mu i vi ovo poručite a ja ću mu poručiti još i preko Ostojića. br. prilikom napada jedinica 6. 25 i 28. JANUARA 1943. 4 Iz onoga što mi je referisao moj načelnik štaba. Ca. NOU divizije na Gračac. 5 Radovan Ivanišević. 46 . 152. k.

Vidi dok. koji se po formiranju Grmečko-klekovačkog četničkog korpusa preformirao u brigadu sa istim nazivom. 5 i 6. 13 Odnosi se na Gornji Lapac. Ja sam se saglasio sa potrebom. ostavljajući trupama Baćovića da brane sela u reonu Knina. Uskoro ću ja narediti šta treba i onda će se slati samo izveštaji koji će biti prekontrolisani od strane mojih organa. puk »Kralj Aleksandar I« preformiran je u brigadu sa istim nazivom. Nisam odobrio. U 1942. čime će se otkloniti sve ono što može situaciju da prikaže nevernom. 47 . gde je Rokvić održavao veze i sarađivao sa italijanskim. Nađite načina da vežete za sebe Rokvića 8 i Bogunovića. koje niukoliko nebi poremetile planove i namere pretpostavljene komande. 14 Vidi dok. 9 da Vam nebi otežavali rad. 10 Na području Medka nalazio se Medački četnički odred. Petrovca. br. kao na polaznu tačku. krenete u operacije 12 ka Srbu i Lapcu. da se u cilju podizanja morala preduzmu izvesne lokalne akcije. 14 Radite Vi vaš posao i ne brinite se nizašta drugo. 10 ali ako ne pristane Vi se sami pomognite. Za pretstojeću veliku operaciju Vi treba da skoncentrišete oko 3000 četnika na reonu Grač 11 — Otrić i da. bio je komandant četničkog puka »Kralj Aleksandar I« pod komandom Dinarske četničke divizije. Kada je krajem marta ili početkom aprila 1943. 111 i 186. br. a kasnije brigada bazirali su uglavnom u Kninu i bližoj okolini. da se vodi jedna operacija većeg stila pre nego se dobije potrebna direktiva iz Vrhovne Komande. ako se sami ne snađete. Računajte na moju podršku kao uvek. Radio je na organizaciji četnika na terenu Bosanskog Grahova. formiran Grmečko-klekovački četnički korpus. oslanjajući se na Gračac. U toku 1942. pošto će njegova kolona preći u napad baš osloncem na ta sela i na Knin. 13 Prema tome prikupite sve što Vam stoji na raspoloženje i preselite odmah svoj štab u Gračac. br. Ranije puk. Potrebno je da znate da ću ja dobiti svu prepisku koja se sada vodi između Vrhovne Komande i štaba majora Baćovića i da ću postaviti svaku stvar na svoje mesto. 76. Jedan od organizatora četničkih jedinica u okolini Drvara i Bos. vojvoda. 9 Brano. Ne treba da Vas zabrinjavaju t a j n e depeše koje se šalju. a Rokvić je postao komandant brigade. Pokušajte sa pukovnikom Uzunčevićem da od Baćovića dobijete 500 četnika za Gračac i 200 za Medak. Naviknite se jednom da Vam nema pomoći. i početkom 1943.održite sada više nego ikad. a kasnije sa nemačkim okupacionim vojnim vlastima. Vi 8 Mane. a verovatno se odnosi na Gračac. 11 Na ovom mestu original je oštećen. niti mogu odobriti. vojvoda. Vidi dok. bio je komandant puka »Gavrilo Princip«.

ste mi predlagali operaciju za čišćenje Vrlike i Svilaje. i 62. god. koja se priprema. našta sam pristao. 61. koji bi se pojavili između Vas s jedne i Baćovića i Jevđevića sa druge strane. ako joj Vašim radom otežate ili onemogućite izvršenje osnovnog plana za pretstojeću bitku. a sada mesto da izvedete akcije. lično ću dirigovati operacijama. Ukoliko mi stanje zdravlja dozvoli. sa svim snagama kojima raspolažemo. 110. činiću Vas i Baćovića odgovornim. 11. dok. tom V. nego i pretpostavljena komanda. Split Vas I. Vi ste na jednoj konferenciji odlučili da napustite te akcije i da se upustite u jednu veliku operaciju ka Lapcu. Uzunčević je moj opunomoćenik sa zadatkom da otkloni sve eventualne nesporazume. Za svaki eventualni neuspeh. Trifunović-Birčanin 15 Vidi dok. januara 1943. u protivnom pak. Vi i Vaš načelnik štaba m a j o r Milanović . 112 i 201. ne samo ja. 1.6 -Stude. to se ne mogu saglasiti da se ta akcija izvodi pre opšte akcije. br. 9. naročito. Z. 48 . br. knj. 15 Pošto je to duboko prodiranje u neprijateljski raspored skopčano sa rizikom da se čak pretrpi i neuspeh. za koje ste bili saglasni i Vi i Baćović. primite moj srdačan pozdrav. posredno preko mog načelnika štaba vojvode Ivaniševića. koji će raditi sporazumno sa Vama i sa Baćovićem. Inspektor trupa pukovnik g. 10.

8. Godijevo. Kaševar. Gubovača. u A r h i v u VII. JANUARA 1943. DRAŽI MIHAILOVlCU O REZULTATIMA REPRESALIJA PROTIV MUSLIMANSKOG ŽIVLJA U SREZU BJELOPOLJSKOM' Stab2 LIMSKIH SANDZACKIH ČETNIČKIH ODREDA Str. 4 N a p i s a n o z e l e n i m m a s t i l o m . Baturiće. 132. Vnba. br. Ista je izvedena tačno po utvrđenom planu. 9/3 (CG-V-65). Solja. Negobratina. Radojeva Glava. Žilici. Sjenica. Donji Vlah (sekcija Plevlje). Gornji Radulići. 5 8 . ćirilicom). Mirovići. Ličine (Sekcija Sjenica—Peć) Ukupno 33 sela. Knj. Broj 23 10—1—1943. P O L O Ž A J NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE 3 POLOŽAJ4 Akcija na desnoj obali Lima u srezu Bjelopoljskom završena je. 3 I z v e š t a j je u p u ć e n Draži M i h a i l o v i ć u . Stablo. IZVEŠTAJ KOMANDANTA LIMSKO-SANDŽAČKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 10. k. Crhalja. g. 2 aq . Radijelja. G o r n j a Crnča. 4 Zbornik. Lipovu. Vrh. Ivanje. Sipovice. Kostiće. Dupljaci. ćirilicom. Pov. Zminjac. Presečenik. Osmanbegovo selo. reg. Donja Kostunica. 5 Rezultat ove borbe je: 6 1) Potpuno su uništena sledeća muslimanska sela (Sekcije: Plevlje. Sipanje. V e r o v a t n o j e t o učinio Draža M i h a i l o v i ć . 4 i 6. br. 1 Original (pisan na m a š i n i . 1 Na originalu je iznad reći »Štab« utisnut a m b l e m m r t v a č k a g l a v a sa u k r š t e n i m k o s t i m a . Ušanovići. Jasen. Kradenik. tom XIV.BR. 6 Ceo pasus je p o d v u č e n c r v e n o m o l o v k o m i sa s t r a n e o z n a č e n crtom i s t o m o l o v k o m . Pobretiće. C a . koji se n a l a z i o u s. Mediše. i ' Vidi d o k . Peć i Kolašin): — Voijevac.

50 . Sa ovom borbom je naročito podignut ugled organizacije kod naroda kao moćne i jake.2) Žrtve: Muslimana boraca oko 400 (stotine) Zena i dece oko 1000. da okupator nije smeo da interveniše na stranu muslimana. ali sam. koji su sa nama još iz ranije želeli saradnju stupili su u sukob i svađu sa onima.odbio da primim oonužje iz čisto političkih razloga kako bi i Italijanima stavio do znanja. ćirilicom. Jedno selo na levoj obali Lima (s. koji su dosada napadali naš živalj. ali su naši po već utvrđenom planu pripucali 7 Rečenica od reči »od« do kraja napisana je zelenim mastilom. 8 Do ovog paljenja došlo je usled pogibije iznetih naših boraca.— Naše žrtve: 14 mrtvih i 26 ranjenih od7 kojih 3 žene Do ovolikog broja naših žrtava došlo je ne usled nepravilnog vođenja od strane starešina. 9 Po mome dolasku na teren. kao i za to. m a da sam bio izdao naređenje da se ne pale. Italijani prvog dana borbe (6 -1 . da ću ja stati na stranu naroda i otvoreno stupiti u sukob sa njima ako budu potpomagali muslimane. Moral kod našega naroda sa ovom borbom je naročito podignut na velikoj visini. — Narod je oterao svojim kućama dosta stoke i drugih životnih namirnica — naročito izbeglice. ponovo su hteli da intervenišu i bili su čak izveli i artiljeriju. koji su bili zatvoreni u svojim kućama. Moral kod muslimana je potpuno opao. ali kada sam im rekao. već očiglednog nečuvanja samih vojnika i njihovih herojskih juriša na muslimane. Sve kuće u gore navedenim selima bile su popaljene. Kukulje) bilo je ponudilo predaju oružja. jer je ova borba završena tako reći u toku jednog dana i ako je neprijatelj bio skoro ravan našim snagama. što je narod jasno primetio. Međutim iz Kolašina sam javio depešom da ću ja lično lokalizovati sukob. Dve čete Italij ana bile su izašle odmah da intervenišu u korist muslimana.) pokušali su da intervenišu. Radi toga nisu smeli ni intervenisati. Pored toga oni muslimani. u protivnom da će biti napadnute i Italij anske trupe od samoga naroda. da želim da se sukob lokalizuje kao i da narod želi mir sa svima koji hoće mir (pošto je ovo selo bilo uvek mirno). kako je to da sada stalno ispoljavano. odustali su od te namere.

Ove podatke je doneo jedan moj četnik. a Vidi dok. a izjavio je da je pobegao od gestapoa. 6 i 18.na n j i h i ubili su jednog Italijana. Sa Baćovićem se poznaje iz Beograda i Sombora. avgusta 1941. kao branu ako bi muslimani šta pokušali. što za žrtve nisu davali nikakvog prigovora. Očigledno se ovde mogla primetiti slabost Italijana i nemoć da intervenišu oružanom snagom. a ranili tri i odmah su se povukli stim. 12 Risto Jojić je bio komesar Ministarstva prosvete u komesarskoj vladi. a ovo sinovac Ristov smatram da ga Baćović neće uhapsiti niti likvidirati. br. br. 4. 13 Jojića poznajem lično. Pustio je bradu. " Verovatno se odnosi na Gestapo (Gecheim staats Polizei — Državna tajna policija). m a j a 1941.P. 10 Milivoje Jojić koga je izgleda G.O. knj. Opširnije o tome vidi tom I. On je kao kurir Baćovića dolazio u Nikšić i Oštrog kod Baja Stanišića. Ova komesarska vlada u Srbiji postojala je do 29. 14 __ Podaci o njegovom bavljenju kod Baćovića. Sto se tiče odlaska za Bosnu. ma da smatram da je to isključeno. gde je on bio sreski načelnik. Na položajima sam ostavio oko 800 ljudi. apsolutno su tačni. u ulozi komandanta Grupe četničkih odreda za akciju protiv snaga NOP-a.P. 13 Petar Baćović je. a Bajo komandant Podoficirske škole. koja je ustrojena 1. 87 i 118. sada se vode razgovori oko spreme i prevoza. 4« 10 51 . U istočnoj Bosni pojavio se aprila 1942. u Beogradu. prema n e k i m dokumentima. Baćović je pobegao iz Beograda i došao pod Vašu komandu. Drugih novosti nema. kada je obrazovana »Vlada narodnog spasa« na čelu sa generalom Milanom Nedićem. Sukob je lokalizovan i sada u ćelom srezu vlada mir. Cela Italijanska intervencija se sastojala u molbi da lokalizujem sukob. 2. o čemu ću Vam dostaviti detaljan izveštaj. 5.O. lako je moguće da je član G. u Nikšiću i Ostrogu. a sada se nalazi u Kolašinu. 12 Zbog raznih malverzacija. nalazi se u odredu kod Baćovića. 7. U borbi je zaplenjeno 4 puškomitraljeza i pušaka čiji mi je broj još nepoznat. 1.11 uputio da sazna gde se nalazite. bio u Beogradu šef kabineta ministra unutrašnjih poslova Nedićeve vlade. nosi četničku uniformu. jer je tačno da je Ljotićevac. Sa Stanišićem se poznaje iz Bileća. U Beogradu je Baćović bio šef kabineta ili sekretar Riste Jojića u vladi Nedićevoj. dok. koji ga je video i sa njime se razgovarao. 14 Odnosi se na pristalice Dimitrija Ljotića. Obzirom na njegov loš i prevrtljiv karakter. Obzirom da je Baćović prijatelj Rista Jojića. a Jojić je sinovac Rista Jojića.

Istovremeno. Tekst i datum dopisao je Mirko Lalatović. 15 52 . 14/3—1 (H-V-272).— K O M A N D A N T . a ja da naredim Ružiću 16 da ga u putu likvidira. ćirilicom. Trećeg izlaza nema. br. Ča. januara 1943 (Arhiv VII. JANUARA 1943. 39/3). Stoga smatram da bi trebalo narediti: 1) Branku 1 5 da ga uhapsi bez znanja Baćovića i sprovede ka Ružiću s tim da se na putu likvidira. reg. Ivan.još i za to što su obojica zajedno bili svojevremeno policiski kapetani u Subotici. k. 152. januara 1943. 2 Zaharije Ostojić. opkoliti i tući na prostoru između Svilaje i Moseća. ali isključivo preko Savnika. Operacija je otpočela 25. Svaku stranu prepisa overilo je Vojno tužilaštvo MNO FNRJ. Ča. 9 PLAN OPERACIJA CETNIĆKIH I ITALIJANSKIH JEDINICA OD 11. Đurišić Odgovoreno Pavlu 11/1 943 ML17 BR. 152. jer su istih kvaliteta. — Partizane iz zone Dinara—Sinj—Solin—Kozjak—Prgomet—Drniš sterati. k. mastiljavom olovkom. 62). — Cilj ove operacije: 1. ZA ClŠČENJE PODDINARSKE OBLASTI OD PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILACKOG POKRETA 1 PLAN OPERACIJA ZA ClSCENJE PODINARSKE OBLASTI OD KOMUNISTA I. reg. pa se dobro poznaju. Veoma je pokvarenog karaktera i može biti opasan. major Pav. ili 2) Da Vi naredite Baćoviću da ga uputi u štab kod Vas. br. I. 16 17 1 Prepis originala (pisan na mašini. br. latinicom) u Arhivu VII. ali nije do kraja sprovedena (vidi dok. 2 Za izvršenje operacije po o v o m planu izdata je zapovest 23. Na svaki način bi ga trebalo likvidirati.

3 Snabdevanje oružjem. Četnička komanda se obavezuje da tu vlast uspostavi u Srpskim selima i da obezbeđuje putne veze Knin—Vrlika—Sinj. 53 . 5. 26 i 61. — 1.000 ručnih bombi. II.000 metaka i dovoljnom količinom maziva. — 10 automatskih oružja. br. 111. Splitu i okolini. kao i da partizanima preseče sve veze između Dalmacije i Bosne na toj zoni. dok.2. 11. onemogućava se svaka njihova akcija i propaganda ne samo na ovoj teritoriji nego na teritoriji cele Dalmacije. 107. 110. 4. br. — Presecaju se partizanima sve veze između Dalmacije i Bosne. — U slovi da se operacija u punoj meri iskoristi: Nije dovoljno da se ova zona samo očisti od partizana. Primorski i Drvarski bataljon i Tiškovačka četa) izvršile su napad na četnička uporišta u Strmici. spao bi na minimum. 200 i 209. O rezultatima tih borbi vidi: tom V. 2. — Oslobođavaju se od partizanskog pritiska sve suhoputne i željezničke komunikacije na ovoj teritoriji. januara 1943. ojačane kombinovanom brigadom Grahovskog sektora (Dalmatinski. municijom i opremom vršile su italijanske okupacione jedinice. 75. knj. 3 25. 2. 112. III. ali pod uslovom da se ovoj komandi za tu svrhu dodeli odmah (pre početka operacije): 1. nego je neophodno potrebno da se na n j o j uspostavi i vlast koja će se sigurno održati. Vidi dok. 3. a ta pomoć nije mala i beznačajna za dalji uspešan rad komunista. — Po pacifikaciji ove zone uspostaviti četničke garnizone i zatvoriti puteve sa Dinare ka Primorju i obratno. proletreske NOU divizije. jedinice 2. — Čišćenjem ove zone od komunista uništava se glavni komunistički oslonac za celu Dalmaciju. 13. 3. — 3. sa po 150 metaka na svaku. Ovo bi imalo o d j e k a ne samo na Primorju. Golubiću i Plavnom. bez jedne brigade.000 pušaka. — Koristi od ove operacije: 1. kao glavnih komunističkih centara na Primorju. sa po 3. — Moral komunista u Šibeniku.— Prestala bi materijalna pomoć u novcu i n a t u r i sa Primorja. nego i na dublju unutrašnjost.

000 četnika iz Dinarske oblasti 4 — 2. 5 Odnosi se na četničke jedinice K o m a n d e operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. dok bi Dinarska divizija zadržala isključivo operativni karakter. one delove tih teritorija gde su bile formirane i operisale jedinice Dinarske četničke divizije. Dinarska oblast formirana je krajem 1942.000 četnika iz Hercegovine i Bosne 5 b) Italij ansko-Hrvatske : 6 — 1 bataljon iz Drniša — Jedna brdska (tovarna) baterija iz Knina — 3 radio-stanice sa italijanskim osobljem (za četnike) — 4 bacača 81 mm sa poslugom — 4 kamiona od po tri tone — Ostale Italijanske snage. Banije. U praksi su se često ova dva pojma jednako upotrebljavala. Korduna. da bi akcija najbolje uspela. Vrlike i izvodila bi se po sledećem : * Dinarska četnička oblast obuhvatala je teritoriju: Dalmacije. 54 . za II fazu rada. prema proračunu Italijanskih vojnih vlasti. Prema napred iznetom došlo se do zaključka. pod pretpostavkom da bude vreme kao sad — lepo. D) Način izvođenja plana Akcija će se sastojati iz dve faze i to: a) Prva faza Ova faza obuhvata rad (od jednog dana) za ovladavanje reonom s. tj. pa i onda kad su izdavana operativna naređenja ili zapovesti. verovatno s ciljem da u njenu nadležnost pređu poslovi vojno-teritorijalne prirode.IV. Like. B) Početak akcije Odrediće se naknadno. C) Trajanje akcije Prema predviđenom planu. 6 Odnosi se na oružane formacije Nezavisne Države Hrvatske i italijanske okupacione trupe. ako bi se izvodila po sledećem planu: A) Snage koje bi učestvovale u akciji a) Četničke: — 1. po odobrenju plana od strane nadležnih Italijanskih vojnih vlasti. Gorskog kotara i delova zapadne Bosne. akcija bi trajala 4 dana.

Totmirović—s Vuković—s. kao i radi pretresa ovih sela.. Riđane—s. Polača—s. D. Zadatak je ove kolone održavanje veze između glavnih kolona. 426—grebenom Kozjaka i njegovim južnim padinama—s. 511—Teskerin st. G. 463—k. Kosore. sa artiljerijom i glavnim štabom 7 nastupala bi od Knina pravcem: s. Po izbijanju na određeni cilj ulazi u sastav srednje kolone. — Jedna kolona jačine 1. Maovice—s. Zadatak je ove kolone čišćenje partizana na terenu i naseljenim mestima. Vrlike u cilju hvatanja partizana i sprečavanje njihovog bekstva. Vrlika. Vrlika. Vrlika.—Ercegovci—k.000 nije pronađeno. — Jedna kolona jačine 250 četnika nastupala bi od Kosova pravcem: s. Sa ovom kolonom išao bi i jedan Italijanski bataljon iz Drniša. Kovanjske njive. Jedna kolona jačine 500 četnika. da obe stignu (krilne) bar jedan do dva časa ranije od Reč je o štabu vojvode Đujića. Koljane i s. čišćenje partizana na terenu i u naseljenim mestima. M. Markovac—k. verovatno se odnosi na Kovaničke njive. Radi ovoga podesiće se i vreme polaska pojedinih kolona tako. Kesići—Kraljeva Dol—Novakovići st. Golubića pravcem: s.000 četnika nastupala bi od Kosova pravcem: s. koja nastupa od Knina putem za Vrliku. — Vedro polje—k. b) Ideja manevra Krilnim kolonama opkoliti reon s. Mirkovići st. Kantor—s. Vinalić. Radulović i Tice—s. Civljane—s. Zadatak je ove kolone čišćenje partizana na terenu i u naseljenim mestima. da je cilj ove izbijanje na Golo Brdo i Mačju Gredu u cilju sprečavanja povlačenja partizana iz reona Vrlike ka selu Otliću i dalje na jug. Zadatak je ove kolone čišćenje terena i naseljenih mesta od partizana s tim. 430—k.) — Sinobad st. Maovice—Golo Brdo. 463 deo snaga (100 četnika) odvaja se za selo Cetina. 454 (Kovanjske njive) 8 —s.— Crna Glavica (Simića st.000 četnika. Paklar—s. izbijanje u reon s. Topolje—Crna Glavica (451)—s. Kijevo—s. nastupala bi od s. opkoljavanje partizana sa severa i blokiranje mostova u s. Dragić—s. na karti 1 :100. jačine 1.— Jedna kolona. Cetina i s. Od k. i isturanje jakih odelenja (od po 50 četnika) sa automatskim oruđima u s. 8 7 55 . Garjak radi blokiranja mostova preko reke Cetine (sprečavanje prelaza partizanima).

Krunić—s. Zadatak je ove kolone čišćenje terena i naseljenih mesta od partizana i sadejstvo kolonama desno i levo. Milešina. iz reona s. Luljaca na karti 1 : 100. " U toku 26. Pribude. Kosore—s. radi sprečavanja bekstva partizanima. Maljkovo (u kome je Hrvatska milicija i žandarmerija)—s. severno od s. 11 * Delovi italijanske divizije »Bergamo«. Vrlika—Sinj—s. Zelevo — s. Zadatak je ove kolone čišćenje terena i naseljenih mesta od partizana i zatvaranje pravaca preko Moseć pl. nastupala bi iz reona s. Potrà vije — s. st. Podosoje—s. Vinalić—pravcem: s. i D. Lučan.kolone koja nastupa od Knina. G. Umljanović—s. preuzeće na sebe blokiranje mostova preko reke Cetine u s. — Jedna kolona. 10 56 . V. Garjak. Luljaca 10 —zaseok Belandžić — s. — Jedna kolona (400 četnika) iz reona s. Koljane—s. 11. K a t u n i šte—s. Opširnije o tim zločinima vidi: tom V. Čavoglave. Zitnića pravcem: želj. 800 četnika. d) Druga faza Ova faza obuhvata rad za čišćenje i uništavanje partizana na prostoriji: s. dok kolona iz Knina ne bude stigla na određeni cilj. Subotić—s. Otišić—s. knj. Zadatak je ove kolone čišćenje terena i naseljenih mesta od partizana. T r a j a n j e ove operacije predviđa se za jedan dan. i izvodiće se po sledećem: — Jedna kolona (250 četnika) nastupala bi iz s. Muć—Moseć pl. Martin—Dugeći— s. Krunić—Jelenjak (k. Baljci—s. 209. Garjak—s.—Perković— Drniš. da jednovremeno sa početkom naše akcije preduzmu pokret i ovladaju linijom: s. ova kolona (četnici majora Baćovića) ubijali su seosko stanovništvo i popalili neka od navedenih sela. — Jedna kolona 1000 četnika.. Maovice —Sekavica—s. Koljane i s. Zitnić—s. Jovičić—s. c) Pomoć iz Sinja Italijanske 9 ili Hrvatske jedinice iz Sinja trebale bi. januara 1943. Maljkova. 1289)—s. Stoisavljević—s. Umljanovići. Zbog ovoga kolona koja nastupa od Kosova. u cilju sprečavanja bekstva partizanima. T r a j a n j e akcije dva dana.000 nije pronađeno. za prvo vreme. i M. U isto vreme da obezbede i blokiraju most na reci Cetini kod Drage. br. dok. Sedramić—sv. Vrlike nastupala bi pravcem s.

municije i ostale vojničke opreme. 57 . kako bi se sprečilo bekstvo partizana. stim da održava vezu i kooperiše kolonama desno i levo (Italijansko-Hrvatskim). Lučane—s. Snage za sadejstvo molim da odredi Italijanska vojna vlast obzirom na potrebu da se zatvore gore označeni pravci. Italijanska-Hrvatska pomoć u ovoj fazi Da bi akcija što bolje uspela potrebno je sadejstvo i sa drugih pravaca. Kladnjice—Moseć pl. Opkoljavanje partizana na iznetoj prostoriji sa svih strana. radi čega je potrebno da nam se stavi na raspoloženje 4 kamiona. Pored ovoga starešine će održavati zbor narodu na kome će govoriti protivu komunizma. radi čega rad krilnih kolona mora da bude vrlo energičan i brz. Dotur hrane dovozom. kako se ne bi partizani izvukli i pobegli. Sve ljudstvo nacionalno i pošteno biće uzeto u četničke redove. Gizdavac—s. Radi ovoga potrebno je 1). u cilju njihovog uništenja. Sadejstvo jedne kolone pravcem: Klis—s. Radnići. 3). 2). od napred označenih. Prgomet—s.—is. Sadejstvo jedne kolone sa prostorije: s. G) Ishrana Suva hrana izdaće se za četiri dana. E) Rad i zadatak svih kolona Pored određenog zadatka sve kolone u toku prolaza kroz naseljena mesta u istima će izvršiti pretres. Muć. Želevo ka selu Muću. Prugovo— s. Sadejstvo jedne kolone pravcem: s. Svaka kolona. da nema oružja. e) Ideja manevra za drugu fazu. da između n j i h ne ostanu praznine.Zadatak je ove kolone kao i ostalih. dobiće zonu dejstva tako. U gornjem tekstu dati su samo pravci k r e t a n j a koji predstavljaju direktrisu zone dejstva. D.

januara 1943. Ča. a pored ostalog i radi toga. Jedna brdska (tovarna) baterija. 15/3. I) Potrebna materijalna sredstva Tri radio-stanice sa Italijanskim osobljem za četnike. zelenih i belih raketli. 58 .000 metaka.000 metaka. Pet signalnih pištolja. što je u zajedničkom interesu. br. Molim da se po ovom planu donese rešenje i izdaju potrebna naređenja najhitnije. Molim da n a m se stave na raspoloženje dva sanitetska automobila. depeša 297. Za puškomitraljez i mitraljez 50. P o l o ž a j 12 Projekt ovog plana poslat je na odobrenje Vrhovnoj komandi (Arhiv VII. majoru Ostojiću o stanju kod četnika u Dinarskoj oblasti). 2 sanitetska automobila za prevoz ranjenika. 9. br. 152. 18/1. 2 ručne apoteke sa prvim zavojima. 1 2 Sa akcijom bi trebalo što pre otpočeti. 11 januara 1943. reg.000 bombi.H) Sanitet Brojno najjače kolone imaće svoje lekare. Vrhovna komanda je odobrila plan o v e operacije (Arhiv VII. k. k. Municiju za puške »Mauzer« 330. Za pušku »lebed« 120. god. što se partizani u reonu s. pismo kapetana Ivaniševića od 12. Po 200 crvenih. 4 kamiona za prevoz hrane i municije (privremeno). 10 nosila za ranjenike. 299. Ča.— Četiri bacača 81 mm sa Italijanskom posadom. Vrlika—Sinj—koncentrišu radi odlučujućih akcija u pravcu Dalmacije o čemu imamo tačne— proverene podatke.000 metaka. reg. prvi zavoj i najpotrebniji sanitetski materijal za prvu pomoć (ručne poljske apoteke).

182). bio je pomoćnik komandanta Srpske državne straže u Jagodini (sada Svetozarevo). Do kraja avgusta 1942. održavaj stalno vezu samnom i Božom 6 a također i sa Selimirom. 5 Reč je o Sokobanji. major. Potrebno je da svi zajednički i planski potpuno raščistimo naš teren od te gamadi. zadržava se na terenu Javorskog korpusa sa grupom svojih ljudi. 10 PISMO KOMANDANTA TIMOCKOG KORPUSA OD 14. Veruj mi dojadile su mi vesti o sukobima sa njima i našim počesnim borbama. I klase (kasnije major). komandant Knjaževačkog korpusa. 3 Izraz koji su četnici upotrebljavali za pripadnike NOP-a. Ivankovačkog i Resavskog korpusa (vidi dok. BRANIVOJU PETROVlCU O POTREBI ZAJEDNIČKE AKCIJE PROTIV PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILACKE VOJSKE NA RELACIJI ZAJECAR — NIŠ 1 Dragi Brano. delegat Vhovne komande kod Varvarinskog. a po imenu Moše Pijade. reg. k. 7 ja ću uskoro doći tamo bliže tebi pa ću ti izložiti svoj plan tako da se dogo1 Prepis originala (pisan na mašini. komandant Ivankovačkog korpusa (dok. Digni ih sve. Javi mi kada budeš izvršio svoje pripreme. Do kraja 1942. Ča. 4 i 6 Božidar. mog i tvog korpusa radi zaprečavanja ako bi neki partizanski delovi pokušali da uđu u moj reon jer ću ja svoje naoružano ljudstvo povesti lično na teren. 7 Ljubomir Mihailović Ljuba. pojavljuje se u Timočkoj krajini. Do polovine 1942. br.mitraljeza. kap. bio je komandant Javorskog četničkog korpusa. Molio bih te da jedan deo tvojih snaga ostaviš na granici naših. 95. 189). tako da mi neće niko ostati po srezovima. 2 Branivoj Brana Petrović. Sa Božom Miladinovićem 4 stupio sam u vezu pa je potrebno da nas i ti pomogneš svojim snagama da se jednom te bande ološa resimo i da više na njih ne trošimo vreme. a početkom 1943. Ti nas možeš mnogo pomoći jer raspolažeš sa dosta oružja u Banjskom srezu. br. Smenjen je sa te dužnosti. 2 Ovih dana pripremam jednu veliku akciju protiv Mošinovaca 3 od Zaječara pa u pravcu Niša gde ih god nađem. major. navodno zbog pijanstva. razbojništva i pronevere novca.BR. 5 Koliko ja znam tamo ima preko 2000 pušaka i oko 60 p. 2/4 (S-V-1586). ćirilicom) u Arhivu VII. JANUARA 1943. br. mobilisi pa da krenemo ka Knjaževcu i Nišu. u februaru 1944 (pot- 59 .

pa do jula 1944. Zašto ne pošalješ kod Saše aparate da ti se izrade stanice? Boža je svoju mrežu organizovao u roku od mesec dana a sada se rade stanice i za Selimira. Jovanović 14 Overava prepis P. 10 Jovanović. Sa tobom nemam veze ni stanicom.13 Srdačan i bratski pozdrav Položaj. bio je komandant Ražanjske brigade Deligradskog korpusa. Od tada. Jako se r a d u j e m da si lepo organizovao intelektualce. januar 1943. Tvoje kurire nisam još dobio. 60 . 11 Dragoslav. 12 Vlastimir. a zatim komandant Deligradskog korpusa.« 14 Komandant Timočkog korpusa.Z. bratski i zajednički kao dasmo u jednom korpusu a ne jedan u klin a drugi u ploču. štampariju i propagandni odbor. Bora Milosavljević pukovnik) postavljen je za komandanta Velikomoravske grupe korpusa (VMGK) gde je ostao do jula 1944. Bez veze nema ništa. 13 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini Gorski štab br. Ljub. štaba komand. M. 8 Draža Mihailović. Komandanta načel. Partizane treba sada potpuno uništiti — dvanaesti je čas! Kapetan Jova Jovanović 9 i njegov brat Predrag 10 su sa celokupnim naoružanjem u štabu pukovnika Pavlovića. G. Potrebno je da imamo veze sa svima suseđima i da radimo saglasno.vorimo i zajednički krenemo. Ti i sam valjda uviđaš da je ona neophodna jer partizani se moraju definitivno i u korenu uništiti ako želimo da u datom momentu radimo po predviđenim planovima. ' Jovan. ambicija i nerazumevanja. godine. Poslao sam ti tri k u r i r a za vezu samonom a po Cičinom 8 naređenju. komandant Deligradskog korpusa. kapetan I kl. Potrebno je da mi stalno šalješ tvoje letke i listove a ja ću tebi svoj propagandni materijal tako da vršimo kontrolu i nivelaciju naše propagande na jednoj liniji. 11 Što se tiče Vesića 12 na našem sastanku rešićemo zajednički i to pitanje. komandant Nišavske grupe korpusa. kapetan II kl. 14. ovo zahteva naša opšta i pravedna stvar i tu nesme biti egoizma. da nas nebi smetao u radu. Molim te da me razumeš. komandant Sokobanjske brigade Deligradskog korpusa.P. god. tvoj potpukovnik. Do 10. Još jednom za našu predstojeću akciju. jer ja poznajem prilike onoga k r a j a a tako isto i tvoj i njegov rad.. marta 1944. 65.

g. 170. JANUARA 1943. Uostalom. budućnost daće mi potpuno za pravo. ćirilicom) u Arhivu VII. Postoji opasnost da se u ovome pravcu ne nastavi paranje. dok sa jedne strane komunisti pale kuće i u b i j a j u po1 Originai (pisan na mašini. 61 . Ca. Jer. stvorila je veliku pometnju i u redovima ovdašnjih četnika tako da čovek nije siguran da neka jedinica. da budu u dobrim odnosima i sa jednima i sa drugima. k. Treba 1943. januara 1942. MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA POLOŽAJ U depešama koje sam do sada uputio Vama i m a j o r u g. zbog toga što kod ovdašnjeg naroda nije dovoljno razvijena nacionalna svest te su komunističke ideje naišle na plodno zemljište. 2 Omaškom je napisano 1942. DRAŽI MIHAILOVICU O VOJNO-POLITIČKOJ SITUACIJI I STANJU ČETNIKA U DINARSKOJ ČETNIČKOJ OBLASTI 1 Položaj 15. Situacija u ovim krajevima mnogo je teža i mnogo kritičnija nego što smo mogli da pretpostavimo iz izveštaj a koji su n a m bili stavljeni na raspoloženje. P r e m a tome ukoliko sam primoran da podvrgnem kritici rad izvesnih ljudi.500 ljudi prebeglo na stranu komunista. 3 Smatram za svoju dužnost da Vam podnesem i ovaj detaljniji izveštaj i da na t a j način sa sebe skinem odgovornost ako se ne bi imale u vidu činjenice na koje sam ukazivao. br. tek što su primili puške. g 2 GOSPODINU MINISTRU VOJSKE. Sve ovo što Vam izlažem rekao sam ovdašnjim vođama u lice. Prema podacima koje sam ovde dobio već je oko 1. na sve moguće načine. u toku borbe. Daleko sam od pomisli da kritikujući druge. ne pređe na protivnu stranu. 11 IZVEŠTAJ KOMANDANTA OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 15. ' Vidi dok. 4 i 12. Ona je nastala. 57/1 (BH-V-2129/1). Ta kolebljivost koja se opaža na svakom koraku. godina. svoju vojsku i sebe uzdižem. Ostojiću pokušao sam da vam uglavnom izložim situaciju u kojoj se nalazimo. reg. Dosta veliki broj ljudi ovde n i j e načisto ko će pobediti: četnici ili komunisti i zbog toga pokušavaju. otvoreno i pošteno jer smatram da danas nije momenat da se zadovoljavaju lične sujete i ambicije. br. uglavnom. činim to teška srca i u najboljoj nameri.BR.

sujeta. odred se preko Drine vraća u Srbiju gde se raspao.rodice onih koji iskreno sarađuju sa četnicima. više ne mogu da izdrže ovakvu situaciju. jer. a odatke u Bileću. 5 Reč je o Zlatiborskom četničkom odredu. 6 Bogunović. vojvoda Đuro Plećaš okuplja nešto ljudi iz odreda i vodi ih u Mali Ozren. uvek su bili obaveštavani o našim lokalnim operacijama. Posle napuštanja Užica. Istovremeno ja sam im skrenuo pažnju da je njihova nacionalna dužnost da baš zbog ovakve situacije ostanu ovde. a isto tako i Srbijanci koji su se ovde zatekli. potom u Nevesinje. naročito kako je podešena u poslednje vreme. U prilogu Vam dostavljam jedan deo propagandnog materijala koji smo ovde sastavili i u više hiljada primeraka rasturili. septembra 1941. moja je želja da se meštani jedanput odluče i sami sprovedu ove mere. U novembru 1942. Moram da Vam skrenem pažnju na činjenicu da propaganda iz Londona. Obišli smo veći broj sela. ljudstvo odreda (25 četnika) stiže u Kalinovik. kako kažu . U tom smislu mi smo sproveli usmenu i pismenu propagandu. ima vrlo negativno dejstvo na našu situaciju i ide direktno u * i 14 Navedeni prilog redakcija nije pronašla. Međutim. 62 . 5 tražili su od mene da ih povedem sa sobom kada budemo polazili. Krajem decembra 1941. ako su sa nama učestvovali i ovdašnji četnici. Oni koji su se opredelili za četnike mor a j u da poruše sve mostove i da više nikada ne mogu da sar a đ u j u sa komunistima. Međutim. a i u samom Kninu održali smo veći broj konferencija i zborova. 8 samo ne znam koliko će to trajati. netrpeljiv£st. I pored naše najveće obazrivosti. Vojvode Brane 6 i Mane 7 bili su već izdali naređenja svojim ljudima da se povuku sa položaja i hteli su da se priključe našim trupama. Lične ambicije. U ovom međuvremenu mi smo sa našim trupama preduzeli izvesne mere. kod Sarajeva. 8 Momčilo. Situacija je još više komplikovana zbog neslaganja ovdašn j i h vođa i komandanata. ' Rokvić. podmetanja i ogovaranja došle su ovde do punog izražaja. 22. 4 Pored propagande komunisti su odlučno organizovali i obaveštajnu službu. odred je preko Višegrada. Zbog ovoga ja sam intervenisao i sa teškom mukom uspeo da ih izmirim sa vojvodom Đujićem. Bilo je prilično streljanja i batinjanja. Tu komandu nad odredom ponovo preuzima vojvoda Đekić i sa bosansko-hercegovačkim četnicima majora Baćovića odlazi u Dalmaciju i Liku u borbu protiv jedinica NOV i POJ. kojim je komandovao vojvoda Radomir Đekić Đedo. Bosanci i Ličani sa njihovim vođama. dotle četnici ne p r i m e n j u j u nikakve oštrije mere protiv porodica odbeglih partizana. Goražda i Foče otišao na Romaniju.

br. Harrison. 1. Vojvoda Đujić je rekao u prisustvu većeg broja starešina i oficira: »Zar je moguće da se i takve greške dešavaju. 13 15 1 16 . zavisi mnogo uspeh naše stvari. jer smo stekli utisak da pojedinci nastoje da sebe što više popularišu smatrajući da su oni i izvor i utoka srpstva. Pored toga tifus je zahvatio r o g i tičku brigadu. 11 Radovan. a Dinaru je video samo iz brzog voza. Mi smo vodili teške i krvave lokalne borbe u kojima smo imali dvadeset mrtvih i ranjenih 12 . 12 Verovato su u pitanju borbe za Gračac vođene 14/15. Ali ja se bojim da ovo dugo čekanje 13 ne demorališe i naše trupe jer se u tome pravcu 9 H. I ja lično. Zato ja mislim da bi o ovim pitanjima trebalo povesti računa. Like i Korduna. koji sam dobio istovremeno kada je vojvodskim činom počastvovan kapetan Ivanišević. 10 Ilija Trifunović. januara 1943. Ali. Najveći broj njih nije dobio nikakvo priznanje za herojsku borbu koju vode od prvoga dana posle sloma. da se za dinarskog vojvodu postavi kapetan Ivanišević koji nikada nije učestvovao u borbama. Naša vojska znatno je podigla moral u ovim krajevima. Od vrednosti starešina. 63 . Četnici iz Crne Gore sačinjavali su 4. Ljudi su bez veša. 14 i 28. šef radio-službe i propagande u londonskoj radio-stanici. Reč je o pripremama četničkih jedinica za uništenje NOVJ na slobodnoj teritoriji zapadne Bosne. korpus. Zbog ovoga je veliko nezadovoljstvo i ogorčenje kod svih ovdašnjih prvaka. Naročito kada je u pitanju ovakav slučaj gde nije bilo potrebno da se dodeljivanjem vojvodske titule pridobije i primiri neki starešina iza koga stoji vojska i narod. Naročito kada je pre neki dan vojvoda Birčanin 10 dao titulu Dinarskog vojvode kapetanu Ivaniševiću 11 . Vidi dok. kada vide ovakve slučajeve oni sa pravom protestvuju i ne kriju svoje nezadovoljstvo. puni vašiju. U današnjem vremenu mi smo još uvek revolucionarna vojska. Pokušali smo da dejstvujemo da se ime našeg Kralja i Vaše. primio sam teška srca čin vojvode od Kalino vika. Vidi dok. priznajem.prilog komunističke propagande a naročito poslednji govor novinara Harisona 9 . Blagodareći samo duboko razvijenoj svesti kod naših ljudi. spremnosti i popularnosti oficira mi smo uspeli da održimo disciplinu. 12 i 28. 6. br. bio sam veoma zabrinut. njihove sposobnosti i umešnosti da upravljaju ljudima koje vode. 13. 5. br. Higijenski uslovi pod kojima žive vrlo su teški. Kada sam upao u ovakvu situaciju. kao nosioca nacionalnih stremljenja što više spominju pred narodom. Vojvodska titula u ovom k r a j u j i i j e na velikoj ceni. D.« I među mojim oficirima ovo postavljenje izazvalo je negodovanje. Oni to i ne traže. Vidi dok.

odnosno i oni izvrše Vašu zapovest. Samo jedino ne dozvoljavam da se na nužan način vređam i da mi se drže lekcije od majora Ostojića. br. Kao odgovor na moje telegrame dobio sam od g. Komunisti su dobro obavešteni i oni se grozničavo pripremaju.500 ljudi. Sami. Mi smo Vaše naređenje za pokret izvršili bez pogovora. Gospodine Ministre. forsiranim maršem išli do Bileća da bismo se na vreme ukrcali 18 .000. vitez Karađorđeve zvezde i četnički vojVidi dok. 62. Možda sam u svojim telegramima bio dosta oštar. budite uvereni. Reč je o prevoženju četnika u Dalmaciju i Liku. pod vrlo teškim uslovima. kao što se sećate. Mi smo stalno na oprezi i više od polovine ljudstva i d a n j u i noću provodi na položajima. Sada sedimo i čekamo. da smo zadocnili. posedaju položaje i ja se bojim da nas oni ne napadnu pre nego što mi stupimo u akciju. Br. po mom mišljenju dobro je što smo tako brzo stigli jer. verujte. računali na oko 6. br. Sa druge strane naše povlačenje doprinelo bi da ovaj inače nesiguran elemenat potpuno popusti i priđe komunistima. koji n a j m a n j e ima prava na to. O njihovim borbama protiv NOVJ u Lici i Dalmaciji vidi dok. I. Mobilišu. Za najkraće vreme mobilisali smo ljude. ko zna koliko bi još četnika ovde zatekli. jer je sigurno da bismo bili tučeni. Taj izveštaj dostavljam u prilogu 14 i iz njega se najbolje vidi da komunističke snage nisu precenjene. bez Crnogoraca ne bismo smeli da se upustimo u glavnu borbu. 18 17 64 .pojavljuju izvesni znaci. stigle u Knin i okolinu. Ja nemam ni ličnih ambicija u pogledu komandovanja niti kakvu računicu. ali. Ostojića sledeće poruke: Tel. da Crnogorci krenu. Sa druge strane pokazalo se da su obaveštenja koja smo imali u pogledu jačine komunističkih trupa netačna. naš poraz u ovim krajevima pretstavljao bi istovremeno i naš poraz u Bosni. Hercegovini i C m o j Gori. dok smo mi. to je bilo jedino u želji da Vrhovnoj komandi ukažem na ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo 17 . Na osnovu izveštaja koje sam primio od ovdašn j e komande sastavio sam telegrame o komunističkim snagama. bio sam i očajan i revoltiran i odgovorio sam da bi to predstavljalo izdaju koja bi imala teške posledice po našu opštu stvar.— Kada sam iz telegrama koje sam dobio od m a j o r a Ostojića počeo da stičem utisak da Crnogorci 16 neće doći. Sa druge strane kada smo sa ovdašnjom komandom pravili projekte za akciju 15 . 26 »U svakom slučaju žalosno je i ružno da ovako što može da uradi major. Te su jedinice krajem decembra 1942. pokazalo se da oni mogu dati najviše oko 1. Jer. 5 i 6.

2 65 . Bolje bi bilo i za vas i za našu stvar da do k r a j a ostanete vojnik. Preduzmite potrebne mere da se spreči zaraza vojnika i postupite tačno u duhu izdatih naređenja. tom XIV. koji ne znaju opštu situaciju i teškoće sa kojima se bori Vrhovna komanda Tel. Crnogorci su već pet dana u operacijama na desnoj obali Lima protiv Turaka 19 . dostavljanjem fabrikovanih izveštaja i navođenjem Vrhovne komande na pogrešne odluke. br. 75. 34. a ne da se povodite za onima koji u ovim prilikama stvaraju lične kapitale i mešaju se u stvari o kojima n e m a j u pojma.s a n d ž a č k i h č e t n i č k i h odreda za u n i š t e n j e M u s l i m a n a u S a n d ž a k u i d e l o v i m a istočne B o s n e . Pored toga on me kleveta tvrdeći da fabrikujem izveštaje i time navodim Vrhovnu komandu na pogrešne odluke. stavljam vam do znanja da imate bezuslovno izvršavati naređenja pretpostavljenih starešina i da jednom za svagda prestanete sa kritikom rada pretpostavljenih a kao oficiru poznat v a m je način opštenja i tražim da budete pristojni. 48. Preporučujem vam da prestanete sa pretnjama. 85. Br. nego borci za Kralja i Otadžbinu i njih morate voditi onako i onuda kako vam to narede oni koji su za to ovlašćeni od Kralja. 24.voda.« Tel. 5 Zbornik. 8. 20 Vidi dok. koje vrlo uspešno završavaju. 23 »Gospodine majore. Vidi dok. jer bi to bio zločin i izdajstvo prema našoj svetoj stvari za koju se borimo. 21 Odnosi se na Dražu M i h a i l o v i ć a . Bili su napadnuti. Ja tra" R e č je o a k c i j a m a L i m s k o . 25 »Potčinjene Vam vojvode i starešine nisu vaša prćija. br. Za nekoliko dana polazi pet hiljada vozom do Rame 20 . Ton i način na koji on pokušava da razgovara sa mnom ja ne upotrebljavam ni u odnosu sa makojim običnim vojnikom. 4. Ako pokušate da uradite ma šta na svoju r u k u u pogledu nap u š t a n j a bojišta narediću da v a m se smesta oduzme komanda. 74. 113 i 140. Vaše depeše dostaviću komandantu 2 1 da vidi koliko ste daleko otišli. knj. Br. Varate se ako mislite tako da ćete uspeti tim putem«.

koga je vojvoda Birčanin proterao sa svoje teritorije. Po&matrajući sve ove činjenice ne mogu da se otmem utisku da pojedine ljude nije nimalo opametila naša nacionalna katastrofa već i dalje. br. Ostojića dobijem puno zadovoljenje. kao što vidite. fatalnim putem. kada bi metci bili ispunjeni kolonjskom vodom«. Ostojića koji nije imao prilike da na terenu istroši svoje nerve. nastavljaju da rade 1 idu istim. Gospodine Ministre. Moj slučaj nije usamljen. major Ostojić je uspeo da ozlojedi mnoge ljude. naročito od g. Ostojića da dokaže ove svoje insinuacije i ja se neću smiriti dok ne dobijem zadovoljenje.žim i zahtevam od g. Svojim arogantnim i superiornim ponašanjem. imajući uvek i samo u vidu da iza n j i h Vi stojite. Jasno je da se ova aluzija odnosi na g. u ovakvoj situaciji svaka moja dalja saradnja sa njim bila bi nemoguća. Pored toga ja ne dozvoljavam da se u našu komandu unose razmirice i trzavice danas više nego ikada. Zadržao sam se duže na ovom pit a n j u jer sam uveren da stvaranje ovakve atmosfere. objašnjenje br. a ne da se povodite za onima koji u ovim prilikama stvaraju lični kapital i mešaju se u stvari 0 kojima n e m a j u pojma«. ali sa puno prava to tražim i od drugih. Jevđevića 23 . Vojvoda Birčanin mi je uputio prijatelj22 23 24 Vidi dok. jer shvatam težinu situacije u kojoj se nalazimo. a Vama se obraćam. njegov rad ne ceni pravilno. kao nekad u nesretnoj Jugoslaviji. 1. 21. ni malo ne služi našoj zajedničkoj i opštoj stvari. dok se na drugoj strani. Jer. Za svoga načelnika štaba uzeo je majora Radulovića 24 . Sa vojvodom Đujićem dobro se slažem i sarađujem. Ostojić ide tako daleko i podmeće 'kad kaže: »Bolje je da do kraja ostanete vojnik. U svome radu ja sam primoran da često pređem preko mnogih stvari. 66 . Samo okolnost što je on od Vaše strane određen da vodi ove operacije 22 (a po mome mišljenju one bi se isto tako mogle voditi i iz Vrhovne komande kao i iz Kalino vika) sprečila me je da mu ne odgovorim onako kao što je zaslužio. j e r na licu mesta vidim koliko to šteti opštoj stvari. Borivo je. Ja zato sa pravom očekujem da od g. u ovim vremenima. da u ovom napadu na mene i moju čast budete pravedni sudija. Ja sam uložio sve napore da iskreno i lojalno sarađujem sa svima ljudima na koje sam upućen. G. A Blaža Đukanović rekao mi je za njega u Ostrogu: »On bi išao u borbu. Ja protestvujem protiv toga i tvrdim da J e v đević ulaže svtu svoju snagu i d a j e sve od sebe da pomogne našoj opštoj stvari. tako da sam ja morao da prećutim pred Birčaninom ovu činjenicu. a svojim samovoljnim postupcima revoltirao je i sedog Blažu Đukanovića. Dobrosav.

Ča. korisno 'poslužiti za procenu opšte situacije. 4. Primite i ovom prilikom uverenje o mom dubokom poštovanju i nepokolebljivoj odanosti. 25. k. br. savlađujući svoja lična osećanja. Ja se bojim da će ovaj slučaj izazvati mnoge trzavice i nesuglasice u vremenu kada nam je to n a j m a n j e potrebno. ja sam uveren. 28 i 42. 6/1 (knjiga X X X ) . ćirilicom) reg. Crnogorci da su hteli doći. u Arhivu VII. da će Vam izvesni detalji koje sam pokušao da Vam izložim što je moguće objektivnije. koji je svojim nesebičnim radom mnogo doprineo našoj opštoj stvari. 8. ja ne mogu da propustim priliku a da Vam ne kažem da je i moje mišljenje da se prema ovome čoveku. poštovani Gospodine Ministre.sko pismo u kome odaje priznanje mome radu i o n j e m u se n a j laskavi je izražava. O tome Vas je izvestio Jevđević. 25. 2 Vidi dok. GODINE1 11. Ja ništa drugo ne radim nego se tučem i čuvam njihove polo25 1 Vidi dok. 3 Vidi dok. Za to tebe lično i Vrhovnu komandu krivim 3 . Ali. v a š Petar Baćović BR. 289. JANUARA 1943. br. Poznavajući Vas kao čoveka koji staloženo. Čim ga ja napustim Dinarci beže iz njega i neće sami da ostanu. 5» 67 . 18 i 25. Vidimo da jedino mi izvršavamo Vaša naređenja. Prevareni smo i izdani.kod svih ljudi koji su sa njim radili i sarađivali na veliko negodovanje 25 . Slučaj sa Radmilom Grđićem naišao je . Gračac sami dinarci ne mogu održati. br. januara 279 Od 222: Ištvanova depeša ovako glasi od reči do reči: «-Cika Branko. 12 IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVICA U VREMENU OD 11. Moral kod dinaraca je nikakav. 6. DO 16. 5. mogli su doći2. ja ovako neću i nemogu čekati. Original (pisan olovkom. nije simelo tako postupiti. 6. pravilno i pravedno posmatra stvari i činjenice. br. 5.

Znajte. Važno je da znate da je Grđić pored ovoga posetio krijući od svakoga. da se pristupi osnivanju Jugoslovenskog revolucionarnog pokreta (JRP). 68 . molim odobritf t a j pokret. br. Izveštaj sa deklaracijom potpisanom od dalmatinskih prvaka šaljem kurirom 6 . Ca. 6 Početkom januara 1943. nego i celu organizaciju. da dok ja težim da u Vašim rukama bude sva vlast. sa sedištem u Splitu. a dozvole morem. 157. zatim da se vratim u Hercegovinu. Ca. Grđić. dotle Grđić sa Jevđevićem i ostalim društvom teži da izvrši decentralizaciju komandovanja i time oslabe ne samo Vaš uticaj na vođenje poslova. Odnosi se na italijanski 18. poslala je pismeni predlog — deklaraciju Draži Mihailoviću sa glavnom sadržinom: da politički predstavnik četnika za krajeve u Hrvatskoj bude Radmilo Grđić. br. na čelu sa Nikom Bartulovićem. armijski korpus. reg. Posle niza konferencija objedinio sam sve jugoslovenske grupe Splita i Dalmacije u Jugosl. vidi: p i s m o književnika Đure Vilovića od 1. da se obrazuje oružana formacija koja bi se zvala Jugoslovenska legija. jedna grupa pročetnički orijentisanih splitskih intelektualaca. 11/2). zastupnika K-dta italijanskog korpusa 5 i vodio razgovore čiju sadržinu ne znam. Opširnije o političkim prilikama u Splitu u vezi sa formiranjem JRP. 4 broja 12. Usled nedostatka rublja vojnici su se zavašljivili i veliki broj oboleo je od tifusa. g. Pozdrav Mario. Preti opasnost zaraze. . I. reg.— 317 12. vodstvom. pokret pod Vašim.— Od Maria: Snage u Dinari sa pojačanjima iz Hercegovine suviše su slabe da bi se upustile u odlučujuću bitku protiv komunista bez učešća Crnogoraca. januara 1943. odgovore nisam dobio. . 23/2). k. 172.— Od Ištvana: 19. k. Moj poslednji napor biće da se sa l j u dima probijem. Revoluc.žaje. 9. Draži Mihailoviću (Arhiv VII. 3.« 316 Od Maria: (via Ištvan): Nast. Ako Italijani nikako ne dozvole pokret suvim. 363 Od Ištvana: 14. Ja ni jednog dana više neću čekati. 5. Po4 5 364 Vidi dok. br. Na nekoliko depeša koje sam Vam uputio nažalost. marta 1943. a bila bi pod komandom Draže Mihailovića (Arhiv VII. od Prozora. I.

— Od Ištvana: 20. Lapca 9 . Ovde nema mobil7 ! 366 367 368 Odnosi se na vojvodu Birčanina. nast.navijam da smo prevareni i izdani. I. Do sada smo [imali] 9 mrtvih i 8 ranjenih. samo armija 10 ne pristaje na prolaz kopnom. depešom ste odredili Iliju 7 koji je bolestan. 10 Odnosi se na italijansku 2. " Odnosi se na područje komande zapadnobosanskih. Trudio sam se da moji izveštaj i budu uvek objektivni. Tuđe greške mi ne možemo ispaštati. a Ilija je odredio Ivaniševića. Ovde situacija više nego kritična. armiju. Nast. jer osećam odgovornost pred Vama i Istorijom. Činimo sve da podignemo moral Dinarcima sa kojima se odlično slažem. Od toga ne pravim pitanje. Vidi dok. I. Nast. Kraj. Za koji d a n pretstoje velike operacije u pravcu Vrlike i G. Prigovor da operacije nisu pripremljene. 6. Odredili ste Branka koji je daleko. ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojno-četničkih odreda. br. Nast. Naša je vojska opremljena i naoružana. Čekati više neću i nemogu. Od Ištvana: 21. 9 69 . 11. Rim načelno u s v a j a sar a d n j u crnogoraca. jer mi poštujemo i izvršavamo svako Vaše naređenje. Trupe polako ali sigurno gube moral. 365 Od Ištvana: 19. Sve zamerke koje nam upućujete a koje mi nismo nikako zaslužili. dolaze od neobaveštenosti. Ne znam zašto mi zabran j u j e t e Vašom depešom da se mešam u vojničke stvari kad komandujem jedinicom od 3000 ljudi koji svakog dana vode krvave borbe 8 . Niko neće imati pravo meni da pripiše katastrofalne posledice koje su neminovne. Vidi dok. Sa pravom tvrdim da naše t r u p e drže pozicije Dinarac a. a kao nagradu za to dobio sam prekor. Svaku Komandu koju Vi odredite ja ću slušati. J e r komunisti imaju organizovanu državu. i ulažemo zajedničke napore da izvršimo postavljeni zadatak. Hoću da znam razlog. može se ticati samo Birčaninovog sektora 11 . Zašto mi ne odgovarate. Kraj.— Od Ištvana: 20. jer ću sve slušati. Mi dajemo sve od sebe. 9 i 62. 11. Sa naše strane neće biti nikakvih nesuglasica. Mi ništa drugo ne radimo. Naši ljudi već mesec dana u borbama su bez rublja. nego držimo pozicije Dinarcima. br.

Bjelajac ne može dozvole. br. br. Po uspešno završenoj akciji na desnoj obali Lima17. Izvestio sam Branka da dve nove divizije operišu protiv partizana.000 jem da njihov ilegalan prelaz po opštu situaciju. boljševička brigada 19 . 14 70 . Odnosi se na zapovest za »represalije« nad Muslimanima i uništenje pripadnika i simpatizera narodnooslobodilačkog pokreta u srezu čajničkom. 181. Vidi dok. 1 i po istom će se postupiti 14 . ostali smo bez novca. X«. 8. br. Molim po prednjem obavestiti ostale korpuse. Ponavljam. br. preduzima operacije pravcem Šekovići — Žeravice — Drapnići — Zunovi — Kalauzovići — Sarajevski Ozren sa težn j o m prebacivanja ka Zenici i usput tučenje naših 12 15 390 Pseudonim kapetana Vojislava Lukačevića. a njegovo da se upotrebi svo za rad po elaboratu O. 15 Nikola. Lukačević. 388 389 Od Rampinija12 (via Gambeto 13 ): Primio elaborat O.— 16 Od Rampinija: Cika Branku. g. XII. Kraj. 1.000 ljudi sa dosta automatskog oružja. Kapetan Lukačević.— Od 222: 120. 9. br. i 6. I.nih trupa. I. Jevđević. 13. 42. g. Ako crnogorci krenu ja im mogu dati samo 10. Pašalija 18 javlja: oko 25. Pseudonim majora P a v i a Đurišića. 18 Milorad Momčilović. Primećumože biti vrlo opasan Od Ištvana: 21. ćirilicom: »Nema menjanja. 17 Vidi dok. Ostojiću javiti da sačeka sa O br. 2. januara 1943. 19 Odnosi se na 6. Prvi dan akcije 26. Propaganda londonskog radia deluje katastrofalno na narod. 2. O njenim borbama sa četnicima od 29. decembra 1942. istočnobosansku NOU brigadu. dok. knj. spojile su se u Šekovićima 4. na margini depeše Draža Mihailović je dopisao olovkom. br. 13. nast. do 5. Bojović 15 telefonom traži da ljudstvo iz Ružićevog odreda ide za Liku. Vidi dok. XII. komandant Romanijskog korpusa. januara 1943. ukupna jačina oko 3. Nast. br. 369 krenuti bez talijanske bez talijanske dozvole kgr brašna. 1. Nisam primio zlato za pirinač. " Sa strane. privremeno ću se nalaziti tamo dok izvršim organizaciju oslobođenih oblasti i danas izdao avizo zapovest za rad po elaboratu O. vidi tom IV. 29.

I. da drže Golu Jahorinu od Trijeske do puta Sarajevo — Trnovo sa rezervama u dolini Crne Reke. Nast. a sa Bajom i Jahorinom telefonsku vezu. oružje i municiju i zaštitu od čajničkih Turaka. Nikić (Drinski korpus). Prema n j i m a zastor a on da prikupi do 1000 ljudi na prostoru Ustikolina — J a buka i bude gotov za dejstvo sa položaja Karlovac — Klek — Kocelj — Mačak — Trijeska — ka Prači i Sjetlini. Za dato dejstvo pravcem Gola Jahorina — Sjetlina ako crveni k r e n u ka Jahorini. 10 zarobio. v e r u j e m da bi ovu brigadu crvenih otsudno tukli. Od 222: 121.j. pa i begstva bez borbe. Vojislav Lukačević. Pošto verovatno teže ka J a horini. Bilo je lepih primera požrtvovanja. Ako starešine i ljudstvo budu na visini zadatka. Ako može da izvuče oružje i municiju od Nemaca preko posrednika Baju Nikiću da strašno zakuka kod Tetkića. Sa Pašalijem imam r. Nast. traži bateriju. Akcijom ću lično voditi prema prilikama. 71 . Od 222: 123. 2. 6. Sada ostao sa 5 metaka na čoveka. a oko 30 ranjenih. pogodnim načinom da alarmiramo Nemce u Sarajevu i pokrene ih na napad od Sjetline ka severu. na zoni Prača — Sokolac. vezu. sarajevska i kalinovačka brigada ukupno do 800 ljudi. Miošić. naredio sam napad sa svim snagama od Romanije sa težnjom nabacivanja crvenih 20 ka Jahorini. brigada nalazi na prostoru Pazarić — s. brigada ostala u Šekovićima. Vidi dok. Akciju u Cajniču i Bjelimićima odložiću dok se ovo pitanje ne reši21. Nast. br. Pašali vodio 7 dana danonoćne borbe do 5-og. Nast. U ovim borbama Pašali ubio 40 crvenih. Naši gubitci minimalni. Sinoć sam dobio sa 2 strane podatke da se 4. Izraz koji su četnici upotrebljavali za pripadnike NOP-a. Pašali bio slabiji i nije mogao da ih odsudno tuče. Nast. U Nevesinju da se prikupi 500 ljudi koji će doći ovde u rezervu ako bude potrebno. II.— Od 222: 122.delova. 10 km. Bogović — s. Dobro bi bilo da se za ovo vreme pojača Bajo 22 prema Turcima sa 300—500 ljudi od Voje 23 ili Bojovića. Naši bolji u napadu nego u odbrani. t. severoistočno od Sokolca. Osujetio im prelaz ka Zenici i odbacio ih ka Sokolovićima. ali i vrlo rđavih.

Svima naređeno izviđanje i javljanje. Koristite sekcije Kladanj i Zvornik, Višegrad, Sarajevo. Pozdrav Branko.—

16. januar 1943. 467 Od 222: 129. 15. I. Videli ste šta vojvoda kaže za stanice. Ako se može neka Pavlovi ponesu jednu bolju stanicu. »Gedža« za Dalmaciju. Da ima materijala, Simić bi mogao napraviti dovoljan broj stanica za celu zonu vojvodinu. Ako zaista elita crvenih ide na Prozor priredićemo im dostojan doček. U tom slučaju pridao bih IV. korpusu još 2000 hercegovaca za rad do Glamoča. Verovatno da će pokušati da proletere izvuku a o ostalima i onako ne vode dovoljno računa. Možda je bolje što još crnogorci nisu došli. Ja potpuno mirno čekam njihov dolazak, a ovima što kukaju, naredio sam da ćute, jer celu stvar vodi Vrh. komanda. Za komuniste sam Vam javio juče. Njihov cilj mi je jasan. Akciju u Bjelimiće izvešću po stvorenom planu, a ja sam zato da se jednovremeno izvodi i akcija u Cajniču. Time bi pokazali sinagu muslimanima i stavili na znanje Nast. Od 222: 130. Nast. da možemo i milom i silom, što bi bilo odlično za dalji rad sa njima. Rampini bi trebao da stupi u radio vezu samnom što pre a dotle da mi javlja o pripremama za Cajniče preko Pavlove stanice. Od Pašalija danas nema ništa. Tražio sam od Pavia da preko Guvernera 2 4 pomogne traženje Baja Nikića od Tetkića za pomoć u oružju i municiji protiv komunista. Neka Pavle ovo što pre uradi. Molim da mi se n a j h i t n i j e pošalju 10—20 oficira za upućivanje u 1st. i Zap. Bosnu. Dok se Gospoda baškare po Cetinju i kod Baja 25 , Pašali sa 3 oficira od kojih jedan aktivni, vodi svakodnevno borbe protiv komunista, a 9.000 boraca u Zapadnoj

468

24 Reč je o italijanskom guverneru za Crnu Goru, generalu Pirciu Biroliu (Biroli Alessandro Pirzio). 25 Odnosi se na Baja Stanišića.

72

Bosni ima pijanog Vranješevića 26 i slabog Pejića 27 . Lašić28 obećao 2 majora i 10 nižih. B a j u naredite pismeno da ustupi 4 oficira koji tamo smetaju 29 , a od svega ne bi ništa 30 .

BB. 13 IZVEŠTAJ DOBROSAVA JEVĐEVIĆA OD 18. JANUARA 1943. DRAŽI MIHAILOVICU O VOJNO-POLITIČKOJ SITUACIJI U DINARSKOJ ČETNIČKOJ OBLASTI 1 Uvaženi gospodine ministre, 2 Naglašavam ponovo da imam impresiju da moji kurirski izvještaji ne dolaze u vaše ruke. Razloge tome ne znam. U vezi sa sadanjom situacijom u zoni Dinare, Like i Zapadne Bosne hoću po treći put da svoja opažanja sintetiziram: Dinarska divizija odnosno Severna Dalmacija stoji n a j slabije. Srpske mase duboko infiltrirane komunizmom. Nesigurni dobrim delom i naoružani četnici. Najpouzdanija snaga izbjeglice iz po partizanima osvojenih delova Like i Zapadne Bosne. Strahovit antagonizam između pokrajinskih vođa Like i Bosne s jedne i Dalmacije sa druge strane. Kod šefova puno otsustvo širokih pogleda. Svim akcijama dominiraju lični prestiž, lokalni interes i kaprisi. Na primer danas kad vam pišem ovaj izveštaj vojvoda Đujić je došao u sukob sa ItalijaSlavoljub Vranješević Slavko, major (potpukovnik, pukovnik), načelnik Štaba K o m a n d e Bosanskih četničkih odreda. Naredbom Draže Mihailovića od 21. septembra 1943. g. postao je komandant zapadne Bosne (Arhiv VII, Ča, k. 205, reg. br. 32/1). Posle rata osuđen na kaznu zatvora. O n j e g o v o m dolasku iz istočne u zapadnu Bosnu vidi dok. br. 27 i 164. 27 Manojlo, kapetan I kl. Vidi dok. br. 164. 28 Đorđe. 29 Reč je o oficirima koji su u proleće 1943. upućeni na rad u četničke odrede zapadne B o s n e u ulozi vojnih instruktora. Vidi dok. br. 85 (depeša 2295), 145, 150 i 168. 30 Na margini depeše Draža Mihailović je dopisao olovkom, ćirilicom: »Pavlu javiti«, a cela depeša sa strane označena je d v e m a crtama, olovkom crvene boje.
1 Prepis originala (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 231, reg. br. 2/8 (H-X-125). Svaku stranu prepisa overilo je Vojno tužilaštvo JNA. Na dokumentu n e m a datuma. Verovatno je pisan 18. januara 1943. (Vidi dok. br. 28, depešu 423). 2 Odnosi se na Dražu Mihailovića. 26

73

nima. Istakao je srpsku zastavu na crkvu. Talijani su je skinuli. On je ponovo istakao i naredio straži da puca u svakoga ko je skine. Talijani na to mobilisali vojsku i borna kola i skinuli zastavu. Vojvoda i Palošević 3 na to izjasnili se da su u ratnom stanju sa Italijom i napustili Knin, te otišli u obližnje selo. To se dešava u času kad se Baćović nalazi u Kninu sa štabom, kada su oko Knina naše t r u p e na položajima, kada smo tek dobili topove a bacači treba da stignu kroz dva dana 4 , kada još nismo primili municiju za pokret, kada treba da nam talijanska armija 5 odobri pokret prema Vrlici 6 i saradnju svojih trupa, kada su hrvatska pojačanja u pokretu i kada treba od Italijana isforsirati rešenje crnogorskog dolaska. 7 Pozvao sam ga dva puta da se okane arlekinada i da se sa Palošem 8 vrati, ali do ovog časa n i j e stigao. U takvoj situraciji ja ne mogu jamčiti za uspeh ni jedne vojnopolitičke akcije kod Italijana, tim pre što su oni apsolutno obavešteni o njegovoj slabosti. Prilažem vam ovde m n j e n j e majora Radojlovića 9 koje je dostavio m a j o r u Ostojiću, da se Bjelajac ne može maći bez Italijana i njegovo m n j e n j e o brojnoj snazi Dinaraca. 10 Ponavljam da je netačno Brankovo tvrđenje da ima svega pet hiljada partizana, na osnovu naših obaveštenja, podataka itali janskog generalštaba i hrvatske vojske ima ih barem dvadeset do dvadeset i pet hiljada. Ponavljam da mi vojvode koji stoje preko kurira u kontaktu sa Drenovićem opet tvrde da ne može u najboljem slučaju krenuti više od hiljadu i pet stotina ljudi. 11 Ja sam se do sad uzdržavao od ličnih m n j e n j a o slučaju Birčaninove komande, 12 ali moram da i o tom pišem, poštujući u punoj meri njegovu prošlost i nacionalnu ispravnost. Izgleda da su svi ti ljudi ili manijaci ili žive u svetu iluzija. Bio bi greh, ne reći vam istinu. Bolest Birčaninovu su iskoristili nesavesni ljudi, da prave komedije, koje nam se mogu krvavo osvetiti. Sve se radi u superlativima. Genijalni vojskovođe, veliki vojvode, dvorske svite, reveransi kod prima3 i 8 Miodrag, major. U to v r e m e bio je komandant operativnih jedinica Dinarske četničke oblasti (vidi dok. br. 23). 4 Oružje i municiju dobijali su od italijanskih okupacionih trupa (vidi dok. br. 26 i 28). 5 1 27 Reč je o italijanskoj 2. armiji u Rijeci. 6 Vidi dok. br. 9 i 62. 7 U pitanju je učešće Limsko-sandžačkih četničkih odreda i Zetskog četničkog odreda u operacijama protiv jedinica NOVJ na slobodnoj teritoriji zapadne Bosne. Vidi dok. br. 1, 4, 6, 12, 14, 18 i 140. 9 Miloš. 10 Pomenuti prilog majora Radojlovića redakcija nije pronašla. " Odnosi se na jedinice 5. korpusa (vidi dok. br. 1). 12 Reč je o Komandi Zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojno-četničkih odreda, sa sedištem u Splitu.

74

n j a izgledaju vam neobični, ali su stvarnost. Birčanin svakih 15 dana obećaj e drugom čoveku da će mu biti naslednik i tretira svoj položaj kao nasledno suvereno pravo. Njegov načelnik štaba Ivanišević piše tekstualno čika Branku: Dragi Zare' 3 , čestitajući ti na vojvodstvu izveštavam te da nas četvorica nismo obične vojvode nego je razlika među n a m a i ostalim koje je veliki vojvoda postavio. 14 Za nas su spremljene posebne diplome na japanskom pergmentu rukom umetnički izrađene, neka istori ja zna, a ostali će dobiti dekrete na običnom papiru. Taj isti Ivanišević deset dana ranije podneo je meni na potpis pismo, kojim ja tražim od Birčanina da n j e ga imenuje vojvodom. Nikada n i j e ni vidio Dinare, čiji je postao vojvoda. Pukovnik Uzunčević pao je u nemilost i izgubio komandu divizije, zato što je kihnuo siromah od prehlade a vojvodi su rekli ako dobije kijavicu, da će umreti. Rezignirani guverneri pokrajine dele već sada niže položaje. Alfirević15 koji je predestiniran za guvernera Dalmacije pozvao je Marka Stojanca 16 i saopštio mu da ga imenuje za vrhovnog inspektora školstva na svojoj teritoriji, drugi je dobio za direktora narodne banke itd.17 Morate da budete o svemu obavešteni pa vam saopštavam da su sad pozivali Šantića 18 da bi ga umirili radi slučaja siromaha Grđića saoipštili mu, da je on sad najveličanstveniji duh i da njega očekuje nasleđe. Treba da znadete sve! Mi smo doveli u Hercegovinu jedared Birčanina. 19 Mi smo lansirali da on [ima] vašu punomoć. P r e nego
13 Odnosi se na majora Zaharija Ostojića. " Reč je o vojvodama: majoru Ostojiću — Drinski, kapetanu Ivaniševiću — Dinarski, kapetanu Dragoslavu Račiću — Pocerski i majoru Đurišiću — Durmitorski. Zvanje vojvode dodelio im je vojvoda Ilija Trifunović Birčanin. 15 Silvije, politički saradnik Ilije Trifunovića Birčanina, k o m e je davao materijalnu pomoć i povezao ga sa svim političkim prvacima Splita i okoline (vidi dok. br. 186). Bio je predsednik Splitske narodne odbrane i prosvetni radnik u splitskom Sokolu. U novembru 1942. Birčanin ga je, uz popa Sergeja Urukala, odredio za svog političkog naslednika. Opširnije o političkom radu Alfirevića i Urukala vidi u Arhivu VII, Ca, k. 157, reg. br. 2372: izveštaj književnika Đure Vilovića od 1. marta 1943. Draži Mihailoviću. 16 1 " O ulozi i radu Stojanca, školskog nadzornika i Nike Markov, direktora Splitske banke vidi dok. br. 186. 18 Milan. Pre rata novinar »Politike«. U leto 1941. pristupio organizaciji Draže Mihailovića. Radio je na liniji saradnje Italijani — četnici. Posle rata osuđen na vremensku kaznu zatvora. 19 Prema saslušanju Milana Šantića pred istražnim organima Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu, Birčanin je, početkom januara 1942. zajedno sa kapetanom italijanske vojske Anđelom De Mateisom (Angelo de Mateis) i Dobrosavom Jevđevićem doputovao iz Splita u Fojnicu gde je sa predstavnicima majora Boška Todorovića, Mutimirom Petkovićem i Milanom Santićem, vodio pregovore sa predstavnicima italijanskih okupacionih trupa o naoružanju četnika u Hercegovini (Arhiv

75

sam ja omogućio njegovu vezu sa vama 20 on je bio u Splitu zatvoren od strane Italijana, 21 kada sam ja garantujući životom za njega uspeo da ga izvadim i nagovorim da počne rad samnom. Tri meseca mi je pravio prigovore da neće da radi sa Talijanima, a kad sam krenuo u Hercegovinu, bio je protiv toga tvrdeći da je tamo sve izgubljeno. Mada sam ja stvorio organizaciju u Hercegovini i uništili partizane, on je došao prvi put kada ste i vi stigli.22 Nikada nisam ni pomenuo u svom radu njegovo ime, nego samo vaše. U odnosu na Talijane stvar se je izmenila u toliko, da mi je nekada prigovarao, da se družim sa Italij anima, a sad ima pred vratima redovno dve patrole karabinijera, i automobil. Zabranio je popu Đujiću da razgovara sa hrvatskim velikim županom u K n i n u a poslao je svog sina da položi u Kninu na ustaškoj gimnaziji ispit, da ne bi izgubio jednu godinu. Sin je u Kninu imao na raspolaganju automobil i oružanu četničku pratnju. Ja vama ne želim praviti smetnje i uvažavam vaše naređenje, slušam Iliju, 23 ali je moje pravo, da vas upozorim na pravo stanje stvari. Daje o sebi pisati psalme koje ni Napoleon ne bi tolerirao. Grehota je, da jedan čovek bez skrupula kao što je Ivanišević iskorišćuje tešku bolest vojvodinu, da od njega n a pravi smešnu figuru. Kod Italijana su se onemogućili i ne uzim a j u ih ozbiljno, ja s a m sad regulisao za njihove redovne obroke hrane, koje mi imamo odavno. U Splitu su svi protiv vojvode i njegova su okolina svega tri čoveika. U Lici Mihić24 radi što hoće i sad uživa n a j p u n i j e vojvodino poverenje iako ga je gonio p r e tri meseca, samo zato što je po nesreći p r i j a telj sa Grđićem. O slučaju Radunila neću više da pišem. Za sve ovo trebalo bi postupiti kako sam vas molio u telegramu, da pošaljete gospodina Vasića 25 da pregleda sve što se radi i
VII, Ca, k. 272, reg. br. 5/1). Opširnije o tim pregovorima vidi knj. 1, dok. br. 39, 43 i 44. 20 i 22 p r v i susret Draže Mihailovića i Ilije Trifunovića Birčanina održan je u drugoj polovini jula 1942. u Zimonjića Kuli, kod Avtovca. U Hronologiji oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije 1941—1945, zabeleženo je da je sastanak održan 13. jula koji datum su prihvatili neki istoričari. Naknadnim istraživanjem arhivske građe četničkog i italijanskog porekla utvrđeno je da je sastanak održan 22. jula 1943 (Arhiv VII, reg. br. 9/1—3, k. 262; mikrofilm NAV—T—821, f i l m 403, snimak 55 —57). Vidi dr Jovan Marjanović, Tajna i javna saradnja četnika i okupatora (dalje: Tajna i javna saradnja), Arhivski pregled, Beograd 1976, str. 46. 21 i 23 K a d a je Birčanin došao u Split, n i j e tačno utvrđeno. Sigurno je to bilo k r a j e m septembra ili početkom oktobra 1941. U Hronologiji Splita 1941—1945 (izdanje Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije, 1979) na str. 58 navodi se da je Trifunović stigao u Split iz Nikšića početkom (verovatno 3.) oktobra. 24 Ilija, potpukovnik, komandant četnika u Lici. Vidi dok. br. 51. 25 Odnosi se na Dragišu Vasića.

76

da vam podnese pravilan izveštaj. Ja bih mu dao lažne dokumente i garantujem životom za njegovu sigurnost. Gospodin Vasić ima veliko literarno ime i njegov dolazak bi naši ljudi a i Hrvati sjajno primili. Hoću takođe da vam skrenem pažnju na to da se pogovara, premda ja znadem da to nije tačno, da ste vi okruženi isključivo Crnogorcima i to mnogi bivši političari iskorišćuju protiv vas. Isto tako izveštavam vas da pojedini šefovi pokreta u Crnoj Gori šalju pisma svojim prijateljima u Hercegovini u kojima ni malo laskavo ne govore jedan o drugom. Naročito je nepomirljiv general Đukanović, ne vidim zone u kojoj bi vladao veći red, veća harmonija među komandantima nego li kod nas. Baš kad vam pišem ovaj izveštaj došao je definitivni odgovor Đujića i Paloša da kidaju sa Italij anima i stavljaju uslov koji v a m u prilogu dostavljam. 26 Motivacija je da smo mi i Italijani dva sveta i da ne možemo sarađivati. Praktično to znači da se naše trupe ostavljaju na milost i nemilost i da se ljudi ostavkama ili odlaskom u šumu izvlače odgovornosti za krivo pretstavljanje stvari. U vezi sa ovim dolazi u pitanje, da li ću uopšte moći nešto dalje u ovoj zoni postići od Talijana a da ne bude i gorih posledica. A ja u svakom slučaju sa sebe skidam odgovornost. Po pitanju dolaska Crnogoraca saopštavam, da sam ja prema n a j r a n i j e m planu bio izradio, da se oni pod vidom Baćovićevih divljih četnika prebace sa nama preko mora. Kad je vrhovna komanda odbila da to odobri nego je tražila da im se izradi prolaz preko Prozora, pokušao sam sve u Rimu i na Sušaku 27 . Do danas osim načelnog pristanka nisam postigao ništa međutim Branko javlja da je Pavle dobio dozvolu da ide sa pet hiljada vozom do Rame. O tom ne zna ništa ni šesti korpus ni osamnaesti 28 kao ni armija u Sušaku. Da bi to bilo tačno potrebno je pripremiti bazu i h r a n u u Bileću i konake za pet dana, jer sa obzirom na stanje hrvatskih željeznica za jedan dan ne može biti više od hiljadu ljudi transportovano. Danas sam krenuo za Hercegovinu i sa moje strane sve ću učiniti da olakšam t a j transport ako bude odobren. Napominjem da su se svi moji izveštaji o k r e t a n j u nemačkih divizija kao i hrvatskih obistinili, to sad potvrđuje i partizanska radio stanica. Ujedo vas izveštavam, da mi je danas saopštila vrhovna talijanska komanda, da je dovršen veliki plan o generalnom napadu na partizane u kom će da učestvuju talijanske nemačPomenuti prilog redakcija nije pronašla. Reč je o italijanskom 6. armijskom korpusu, u Dubrovniku i 18. u Splitu.
28 26

77

ke hrvatske trupe i naše snage u saradnji sa talijanskim. Na moje pitanje potvrdili su mi, da ima izgleda da u toj operaciji uzmu učešće i crnogorske trupe. O ovom sam vas izvestio i depešom. Na osnovu ovog sve više dolazi u pitanje da se ostvari naš plan o akciji, a mi da budemo samo jedan deo t r u pa u opštem planu italo-nemačkom za uništenje partizana. Da se ne može ostvariti naš plan nezavisno od njihove akcije, ja sam uvek naglašavao vojvodi Birčaninu, a to sam pominjao i u mojim izveštajima vama, t i m pre, što su pravci nastupanja italo-nemačkih snaga od B a n j a Luke i od Like podudarni sa pravcima, koje smo mi namenili našim trupama. 2 9 O ovom se mora voditi računa, da se kasnije ne bi doživelo razočarenje bez vaše krivice, jer ste krojili plan na osnovu vama dostavljenih netačnih izveštaja, ne samo netačnih u pogledu brojeva, nego što je još važnije u pogledu samostalnosti ovdašnjih naših odreda. Ja lično bih voleo da oni unište partizane bez naše pomoći kako i izgleda da će ih uništiti sa obzirom na zamašnost snaga sa kojima raspolažu a mi bi se sačuvali od [toga] da uništavamo srpske krajeve. No sa druge strane ako se okupatorske trupe kreću bez naših, a zona je operacija etnografski pretežno srpska, oni će da unište sva srpska sela i sav srpski živalj pod izlikom da je partizanski i u tom smislu sam danas uputio pretstavku armiji da se ni u kom slučaju operacije protiv partizana u srpskim zonama ne izvode inego sa našim trupama. Sačekaću vaše daljne naredbe. P r e odlaska posetio sam vojvodu Birčanina. Naredio je Đujiću i Paloševiću da se u roku od dvadeset i četiri sata vrate na svoja mesta i uspostave odnose sa Talijanima pod pretnjom da će ih lišiti položaja. Birčanin je težak bolesnik i u meni se bori sentimentalan obzir prema n j e m u sa greškama koje čini njegova okolina. Sam ne znam kako bi se t a j splet rešio. Dostavljam v a m i rezolucije vojvode Bogunovića i Rokvića i njihovih prijatelja da se upoznate i sa njegovim mnenjem o situaciji. Konačno da vas zamolim u odnosu na g. majora Ostojića da mu naredite da promeni svoj ton u opštenju samnom. On suvereno izdaje imeni naređenja, traži da mu ja nabavim n e kakve sitnice i da mu dovodim neke ljude, tretirajući me kao kurira a ne k a o pretstavnika naroda i vašeg delegata. Ja sam se sa narodom stavio pod vašu komandu definitivno i bez rezerve, ali to ne znači da mi g. Ostojić može govoriti načinom koji ja nisam dopuštao ni regentu kada sam znao da sam u p r a vu. Ja sam u posledmje v r e m e uspeo da obezbedim i prehranu Hercegovine, vodim ljubomorno računa o čuvanju svakog srpskog života, svojim ličnim trudom i žrtvama organizovao sam
29

br. 1).

E e č je o pravcima dejstva 1. i 5. četničkog korpusa (vidi dok.

78

narod u tom kraju, na moj poziv lični ponovno su formirane brigade u Istočnoj Bosni, sa k r a j a na k r a j Bosne svojim uticajem služim vašoj politici i pokretu i ponos mi ne dozvoljava da dopustim takve postupke prema meni. Ako se slomi naša akcija neće narod tražiti računa od g. Ostojića nego od mene, pa se nadam da će vaš izaslanik 30 da promeni svoj manir u budućnosti. Šaljem nekoliko primeraka propagandističke akcije u Lici, koju vodi m a j o r Bjelajac. U Dinari su počeli sa kažnjavanjem nesigurnih elemenata. Jučer su streljali osam lica, šest četnika iz štaba i dve žene, koji su održavali veze sa partizanima. Svi su umrli sa povikom: Živeo k r a j Petar! Talijani su krenuli sami bez naših snaga danas u čišćenje zone ispod Velebita. 31 Bojim se da će nastradati i neka čisto četnička sela kao na primer Vrebac, jer njihova vojska na pohodima nemilosrdno pljačka i uništava. Uspeo sam danas da dovedem iz Dinare onog radio telegrafistu što je došao sa podmornicom. 32 Dostavljam vam njegov interesantan izveštaj. Oprostite za tehničku stranu ovog izveštaja jer ga pišem po brodovima i po željeznicama, jer sam stalno na putu. Najodaniji Vam Jevđević, s. r. Ovaj radiotelegrafista koga sam doveo sa podmornice bio je godinu dana u Splitu, vojvoda ga je tek sad prvi put primio kad sam ga poveo, a ranije su tražili od mene da ga odvedem u Hercegovinu i ubijem da ih ne oda. Javio sam vam depešom da Talijani pričaju da Rusija traži poseban mir. Video sam lično štampan tekst na objavama za otsustvo talijanskih oficira sa istočnog fronta, gde vele: Ako dođe do primirja sa Rusijom ne vraćati se u svoju jedinicu, nego se prijaviti mobilizacionom centru u Italiji.
30 Odnosi se na majora Ostojića, koji je u to v r e m e bio komandant Istaknutog dela Vrhovne komande. 31 Verovatno je reč o delovima italijanske divizije »Sassari«, koja je 21. januara 1943. otpočela dejstva protiv 1. NOU brigade 6. NOU divizije na pravcu Gračac — Bruvno. Opširnije o tome vidi tom V, knj. 12, dok. br. 89 (izveštaj Štaba 1. korpusa NOVJ od 28. februara 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama 6. N O U divizije od 20. januara do 23. februara). 32 Radi se o Stevanu Sinku, naredniku (pseudonim Stevan Jovanović), koji se 27. januara 1942, iz britanske podmornice »Torn« (Thorn) iskrcao na otoku Mljet, odakle je došao u Split u Stab vojvode Birčanina. Sa njim je došao i Stanislav Stanko Rapotec, takođe radio-telegrafista.

79

BR. 14 IZVEŠTAJ ČETNIČKIH KOMANDANATA IZ HERCEGOVINE 18. JANUARA 1943. DRAZl MIHAILOVlCU O BORBAMA KOD GRAČACA I STANJU KOD ČETNIKA DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE1 PRILOG 2 Po dolasku u Gračac na dan 17.1, ov. god. sve starešine Hercegovačkih trupa (komandanti bataljona i komandiri četa) izjavili su želju da sasmnom govore o događajima koji su se odigrali 14. i 15. I., kao i o onome što je prethodilo ovome. 3 Istoga dana u 16.30 časova sastao sam se sa gore označenim starešinama i tom prilikom su mi svi izjavili sledeće: Došli smo u Dalmaciju i Liku da pomognemo braći Srbima i da ih oslobodimo komunističke kuge, koja ih mori. Došli smo da izgubimo svoje živote ne misleći na sebe i svoje porodice, koje smo već prežalili. Mislili smo da će mo u zajednici sa domaćima, četnicima, nacionalistima, osloboditi njihova sela i polja i da ćemo se zadovoljni vratiti u svoju Hercegovinu, a n j i h isto take ostaviti da čuvaju svoju oslobođenu grudu. Verovali smo u njih, i mislili s m o da je sveta dužnost da Srbin Srbina pomogne i da je saimo u slozi i spas Srpstva. Ovo što se desilo u Gračacu 14. i 15.1, sve nas je vrlo mnogo razočaralo. Od strane domaćih četnika, 4 koji su bili određeni da čuvaju Gračac bili smo izdani, zbog čega blagodareći samo slučaju, nismo skoro svi izgubili glave. Po dolasku u Gračac primetili smo: 1) Starešine četničikih jedinica nisu dovoljno vodile računa o poverljivosti službenih stvari, već su o n j i m a govorili i na mestima gde to zbog neprijateljske špijunaže, nije smelo da se čini. 2) Starešine nisu dovoljno vodile računa o svojim ljudima. Bili su vrlo malo sa njima. Gde ko stanuje, šta jede i uopšte kako živi nije ih mnogo interesovalo. Ljudi su bili prepušteni sami sebi. Nisu držali govore četnicima.
1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 231, reg. br. 1/8 (BH-X-81). 2 Verovatno je postojao i prvi deo dokumenta koji redakcija nije pronašla. 3 7 1 8 , Toga dana 1. i 2. brigada 6. NOU divizije izvršile su napad na Gračac. U jurišu, 1. brigada likvidirala je bunkere na Bukovom vrhu, a 2. brigada bunkere na Gradini, osim jednog. Opširnije o toku i rezultatima borbe vidi dok. br. 25 i 28, tom V, knj. 11, dok. br. 42, 51 i 102. 4 Misli se na četnike iz Dinarske četničke divizije.

80

3) Kancelarija je bilo mnogo i u njima rad je bio kao i za vreme mira. U n j i m a su bili zaposleni mnogi oficiri. Na hartiji u izveštaj ima imali su divizije i armije, a u stvari, na terenu, nisu imali ništa. 4) Svi su vodili trgovinu sa velikom zaradom tako, da smo 1 cigaretu plaćali 3—7 dinara. 5) Organizacija jedinica bila je slaba, jer za vreme borbe nije se nigde pojavila cela četnička jedinica, već su se pojedinci uvlačili u naše redove. 6) Ljudstvo — četnici nepouzdani, partizanski petokolonaši. Sami su ubili nekoliko svojih oficira. 7) Starešine n e m a j u upliva na svoje četnike. Po izjavi naroda, sve starešine od ranije nisu se dugo zadržavale, već siu se izvlačili u druga veća mesta, izgovarajući se na neke specijalne dužnosti. Kada je bila evakuacija Italijanske vojske iz Gračaca, 5 oficiri su prvi pobegli sa svojim stvarima u Knin. Odmah posle ovoga nastalo je rasulo. 8) Kapetan Tomašević 6 bio je odličan. Vrlo pošten. Njegova brigada je bila odlična. Verovao je ljudima, zbog čega je i stradao. Starao se da sve ranije greške ispravi, ali nije mogao da uspe. Trudio se je mnogo. 9) Za vreone borbe neki oficir sedeo je u kancelariji i pisao je izjašnjenja potčinjenima. 10) Starešine sede stalno u žici, a ne idu u borbu. 11) Za vreme napada partizana meštani se nisu borili, već su sedeli po kućama, spavali, a neki jeli i pili po kafanama. Naše patrole upućene po kućama da isteruju domaće četnike imale su u ovome velike muke, jer niko nije hteo da ide dok nije upotrebljena sila. 12) Bukov Vrh, 7 Gradina 8 pali su bez puške, jer su Kosov9 ci izdali. Njih 95 nedostaje, jer su svi prišli partizanima. Na Bukov Vrh svakoga dana nosila se voda za četnike. Međutim 14. I. javili su isti da im voda nije potrebna. Ovo nas dovodi u sumnju, da je ova tačka možda još u toku dana predata partizanima. Na ovoj tačci ostavljeno je partizanima sve naoružanje (2 p. m., 2 m, 1 bacač). Po svemu izgleda da su četnici Kosovske brigade i brigade »Vožda Karađorđa« i ranije imali veze sa partizanima. 13) Na k. 616 (Duks) bilo je kao i na Bukovom Vrhu. Neki četnici su napustili ovu tačku imajući pri sebi pušku i 135 metaka.
5 Reč je o predislokaciji i t a l i j a n s k i h jedinica pred č e t v r t u n e p r i jateljsku ofanzivu. ' Mihajlo. 5 Odnosi se na č e t n i k e iz K o s o v s k e brigade.

6 Zbornik, tom XIV, knj. 2

81

U našu braću četnike Dalmatince i Ličane razočarali smo se i izgubili smo poverenje u njih. Vidimo da se i sami mnogo ne trude za svoju slobodu. Radi ovoga molimo Vas da nas više ne razdvajate i da od sada naša cela grupa bude na jednom mestu, bilo za vreme operacija ili odmora i čekanja na ove. U borbu sa drugima ne želimo da idemo, jer se bojimo ponovnih izdaja. Od Ličana jedino imamo poverenje u Vučipoljce, čiji je komandir Dušan Kesić.10 Oni su odlični i uvek su na položaju. Brigada 11 »Gavrila Principa« odlična je i u n j u imamo puno poverenje i sa njom hoćemo rado da sarađujemo. Ovdašnju klimu mnogi ne podnose, pa se često i razboljevaju. Voda je isto tako slaba. Živimo pod teškim higijenskim uslovima, ali se izdržava jer se nadamo da ćemo uskoro svršiti posao i otići kućama. Veša nemamo i to nam je najgore. Još jednom Vas molimo da nas prikupite zajedno.

Prednju izjavu sastavili su komandanti bataljona i komandiri četa, potpisali je i predali mi je. Dostavljam je s molbom na uviđaj. Sporazumno sa Italijanskim komandantom prikupiću sve svoje jedinice u reonu Knina (van žice). 18. I. 1943. god. Gračac

Komandant, Major P. Baćović

10 Kesić je bio komandir Vučepoljske čete u sastavu brigade »Vožd Karađorđe«. Ta četa zvala se »-četa gorskih vukova«. " Brigada je formirana od izbeglica iz zapadne Bosne.

82

BR. 15. NAREĐENJE KOMANDE OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 18. JANUARA 1943. KOMANDANTU NEVESINJSKE BRIGADE ZA NAPAD NA SNAGE NOVJ KOD SELA RIĐANE 1 Komanda operativnih jed. 2 Str. Pov. O. Br. 3, 18. januara 1943 g. Knin. Na Komandantu Nevesinjske četničke brigade. — Danas 18. ov. mes. u 8 časova 30 min. dobio sam obavešten j e da su partizani napali i zapalili s. Riđane u dolini Kosovo. 3 Da je jedinica koja je držala položaj 4 kod crkve u Riđane napustila svoj položaj 17. ov. mes. u mrak. Da li je za ovo bilo naređenja ili nije nemam još podataka. Da su same jedinice meštana ostale na položaju, koji su i one, kako mi izgleda, napustile bez razloga i bez stvarne potrebe. Pri dolasku u dolinu Kosovo naišao sam četnike i starešine kod crkve kako ravnodušno posmatraju paljevinu sela i potpuno nezainteresovane za sve što se oko n j i h zbiva. Pri šturim podacima koje sam dobio na licu mesta, izdao sam naređenje da se sve jedinice u dolini Kosovo stave pod komandu kapetana g. Mijovića 5 i da se najhitnije uspostavi front prema komunistima. Hitno sam uputio iz Knina vozovima pojačanje jedinicama u Kosovu. U cilju uspostavljanja potpunog reda i preduzimanja hitne akcije protivu komunista u dolini Kosovo,
1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 172, reg. br. 13/1 (BH-V-2104/2). 2 Odnosi se na Komandu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. 3 1 4 Napad na s. Riđane, gde su se nalazili delovi Nevesinjske četničke brigade i Riđanska četa, izvršile su 17. januara 1943. jedinice 3. dalmatinske NOU brigade i Kninski bataljon. Opširnije o tome vidi dok. br. 18; tom V, knj. 11, dok. br. 83. 5 Novak.

ličnost!

83

NAREĐUJEM:

1) Da kapetan g. Mijović hitno prikupi svoju brigadu. 2) Da poručnik g. Koprivica 6 hitno prikupi u jednu grupu svoju brigadu i da se stavi pod komandu kapetana g. Sremca. 7 3) Da se kapetan g. Janičić 8 sa svojim ljudstvom hitno stavi pod komandu kapetana g. Mijovića po već izdatim upustvima. Na slučaj da n e m a potrebe za ljudstvo kapetan g. Janičić će se prvim vozom sa svojim ljudstvom vratiti u Golubić. 4) Da kapetan g. Mijović najhitnije prikupi svo ljudstvo u Dolini Kosova kako je izneto pod 1, 2 i 3 ovog naređenja i da po hitno proučenoj situaciji stvori plan za kontraakciju protivu komunista u Riđane, sa težnjom potpunog njihovog uništenja. 9 Na slučaj da su njihove snage velike, što je malo verovatno, težiti da se iste odbace ka Kozjaku, ili Grabovici. Posada Kaldrme, ako je potrebno, ulazi u sastav kapetana g. Mijovića kao i sva pojačanja u bornim kolima i specijalnim ljudstvom koje je pristiglo u vremenu upućivanja bornih kola. Pri ovome težiti da se opkoljavanje komunista izvrši pravcem: Kaldrma—Kekić—Mi jako vac—sev. ivica Riđana, i pravcem: Podvornice—Rađa—Strinić—j. i. ivica Riđana. Na slučaj da se situacija bude izmenila do prijema ovog naređenja postupiti najbolje što se može prema vladajućim prilikama. Po izvršenom uništenju, ili progonjenju komunista, posesti najpovoljnije položaje, koji se sa sigurnošću mogu održati. Kod svih jedinica zavesti najstrožu pripravnost.
SVE STAREŠINE DANONOĆNO MORAJU BITI SA SVOJIM JEDINICAMA I NI PO KAKVIM POSLOVIMA I NI SA KAKVIM IZGOVOROM NE SMEJU DA N A P U Š T A J U SVOJE JEDINICE. TELEFONSKI MI JE NAREĐENO OD MAJORA G. BACOVlCA K O M A N D A N T A OPERATIVNIH JEDINICA, DA LIŠIM SLOBODE SVAKOG STARESINU KOJI B U D E MA I ZA NAJKRAĆE VREME N A PUSTIO SVOJU JEDINICU BEZ NAREĐENJA! SKRECEM P A Ž N J U SVIMA S T A R E S l N A M A DA SE KOD JEDINICA ZAVEDE NAJVEĆA MOGUĆA DISCIPLINA I RED.

Po završetku akcije dostaviti mi najhitnije iscrpan izveštaj o svemu radu od 17 ov. mes. do konačnog uspostavljanja reda. 10
Mihailo, tada komandant Nevesinjske brigade. Jovan, tada pomoćnik komandanta Kosovske brigade. 8 Ivan. U toj situaciji bio je komandant kombinovanih četničkih jedinica u Kosovu (delovi četnika iz Hercegovine i delovi Dinarske četničke divizije). ' 1 10 Vidi dok. br. 16.
7 6

84

Sve krivce komandant Kosovskih jedinica kapetan g. Mijović će optužiti i dostaviti mi optužbu na preki vojni sud.11 Dostavljeno: Svima komandantima brigada u: Kosovu, Golubiću, Plavnu i Strmici. 12 Zastupa komandanta, kapetan I kl. Aleksa Drašković13

BR. 16 IZVEŠTAJ KOMANDANTA NEVESINJSKE BRIGADE OD 19. JANUARA 1943. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE O BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ KOD SELA RIĐANE 1
STAB NEVESINJSKE BRIGADE

Pov. br. SI. 19. januar 1943. god.
KOSOVO2

Izveštaj o borbi na dan 17. ov. mes. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA 1ST. BOSNE I HERCEGOVINE Na dan 17 ov. mes. u 20,10 čas. Komunisti su bacili jednu crvenu raketlu iznad Riđana u pravcu Orlića, a potom su otpoP r e m a naredbi komandanta kombinovanih trupa od 19. januara 1943. za predsednika prekog vojnog suda određen je kap. I kl. Novak Mijović. U naredbi se kaže da sud izriče samo smrtnu kaznu (Arhiv VII, Ca, k. 172, reg. br. 14/1). 12 U to vreme su četnici hercegovačkih jedinica bili raspoređeni i to: u Kosovu Trebinjska, Ljubinjska, Bilećka i Nevesinjska brigada, u Golubiću Gatačka brigada, u Plavnu Rogatička brigada (u toku 21. januara 1943. premeštena u Topolje) i u Strmici Stolački bataljon (21. januara 1943. premešten u Vrbnik). 13 Drašković je bio pomoćnik komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. Devetog maja 1943. određen za komandanta Drinskog korpusa.
1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 201, reg. br. 17/7 (BH-V-8807). 2 Odnosi se na Kosovo kod Drniša. 11

85

celi sa napadom, na ćelom frontu od Orlića do Riđana i sela Rade. 3 Raspored moje brigade bio je sledeći: Jedna četa je bila na položaju kod r. kat. Crkve, dve čete su bile na položaju kod sela Zverinca 4 — prema Orliću, a tri čete u donjem selu Riđanu kod Crkve Sv. Ilije i na Malom Cukaru. 5 Na desnom krilu u gornjem selu Riđane bila je četa Riđanskog bataljona. Do 22 časa bila je borba na ćelom frontu, a u 22 časa izvršen je glavni napad na selo Riđane. Komunisti su tukli položaje sa bacačima i prvo su se meštanske čete (Riđanska) povukle sa desnog krila sa svoga položaja, te kako je mojim četama bio ugrožen bok od napada komunista, bili su tučeni jakom vatrom neprijateljskog automatskog oružja i bacača to su se i moje tri čete povukle na položaj Velikog i malog Kukra 6 (a t.j. u dolini oko 500 metara) i tu su se zadržale i sprečile dalje nadiranje Komunista prema selu Zverincu. Kako je meštanska (Riđanska) četa napustila selo Gornje Riđane to su Komunisti isto popalili, a takođe su popalili donje selo koje su držale moje čete. Moj zastupnik potporučnik Sipovac 7 je otišao na položaj kod 1 bataljona i izvršio je raspored četa za odbranu. Borba se produžila sve do ujutro 18 ov. mes. do 6 čas. Na dan 17 ov. mes. ja sam otišao u Knin da tražim municiju od talijana 8 i da se javim lekaru radi previjanja noge koju sam stukao za vreme borbe sa Komunistima na dan 6. ov. mes. a rana se počela gnojiti. Pomenute noći ja sam noćio u Kninu i ujutro oko 5,30 čas. su me probudili i saopštili mi da je borba u Kosovskoj dolini. Ja sam odmah našao kapetana Ciganovića 9 da traži od talijana municiju i pojačanje, a potom sam produžio sa vozom za Kosovo. Na Kosovo sam došao ujutro oko 6,30 časova i nije bilo u to vreme nikakve borbe. Posle jednog časa vremena došao je sa automobilom na Kosovo i kapetan Drašković, te smo sa njime razgovarali i rekli mu ceo tok događaja na Kosovu. U tome momentu su došli neki meštani i javili da partizani nadiru prema Kosovskoj Crkvi i da su već zauzeli Mali i veliki Kukor, našto je kapetan Drašković 10 rekao da se jedinice stave pod Komandu najstarijeg (u to vreme kapetana Sremca) a on će doći u pomoć sa Talijanima i otišao je. Ja sam odmah krenuo sa brigadom u napad i sa jednim bataljonom sam zauzeo mali i veliki Kufaor i na istima nisam našao ni
3 Napad su vršile jedinice Treće dalmatinske NOU brigade i Kninski bataljon. Vidi dok. br. 15. 4 Selo Zverinac na karti 1 : 100.000 nije pronađeno. 5 Verovatno je u pitanju Kukar. 6 Vidi dok. br. 14. 7 Veljko. 8 Delovi divizije »Sasari« 9 Svetozar. U to vreme je bio četnički komandant Knina. 10 Aleksa.

86

jednoga partizana, niti je na mene opaljen ijedan metak. Drugi bataljon sam poslao preko sela Markovca sa pravcem napada padine Kozjaka — s. Štitkovo, a sa prvim bataljonom saim krenuo napred ka crkvi Sv. Ilije i tu sam tek dobio vatru od partizanskih jedinica, sa položaja iznad Crkve. U to vreme sam video da su došli Talijani sa vojskom i bornim kolima u Kosovo (želez. stanicu) te sam odmah rekao kapetanu Alfireviću 11 da ide uhvatiti vezu sa Talijanima, te da nam daju malo municije i dva bacača, a njihove trupe da nam netrebaju. Kada je moj prvi bataljon došao partizanima bočno do s. Markovca, onda su se oni povukli sa položaja iznad Crkve Sv. Ilija i tako sam nastavio gonjenje do iznad sela Gornji Riđani, gde sam dobio mitraljesku vatru sa padina Kozjaka. Ja sam se tu zadržao nadajući se da će kapetan Alfirević doći sa municijom i bacačem ali pošto on nije došao, to nisam mogao preduzeti dalji napad na selo Štitkovo, već sam se sa ljudstvom povukao na stare položaje. Snage partizanske u selu Štitkovu su jedan bataljon, a na padinama Kozjaka dva bataljona, ukupno tri bataljona, koji su formirani u Dalmatinsku brigadu. 12 U s. Polači i Kijevu nijesam mogao proventi kolike su partizanske snage. Među meštanima ima partizana i njihovih simpatizera, te ih stalno obaveštavaju 0 našim snagama i rasporedu. Na Božić je Komandant moga 1 bataljona dao jednom siromašnom seljaku 16 komada malih hlebčića i u isto veče kada je otpočela borba sa partizanima, oni su dovikivali »O Nikola j . . . m13 ti 16 lebova koje si primio od petokolonaša«. Koliko sam mogao ustanoviti povlačenje moje dve čete, bilo je iz sledećih razloga: što su meštani t.j. njihova četa prvi napustili svoje selo i nisu hteli da se zadrže ni na položajima mojih četa. Bacači partizanski su jako tukli položaje jedinica. Talijanska artilerija iz Knina je ispalila nekoliko granata kod sela Markovca, te ljudstvo nije znalo čija to artilerija dejstvuje. Ljudstvo je bilo sa malom količinom municije. Ljudstvo moje Brigade je iznureno, čekajući na položajima 20 dana i vodeći skoro svake noći borbu sa Komunistima, a uz to su slabe smeštajne prilike i ni u jednoj zgradi gde stanuje ljudstvo nema peći. Napominjem, da je cela Riđanska četa noću 18 ov. mes. bila se razišla po raznim kućama i selima, te nijedan borac u slučaju napada nebi bio u borbi. Pitao sam za ovo njihovog Komandanta bataljona, a on mi je odgovorio »pa u slučaju borbe ja mislim da će oni doći« našto sam mu ja tražio da mi dade
" Vojmil. Odnosi se na 3. dalmatinsku NOU brigadu. 13 Tačke u originalu.

12

87

četiri puškomitraljeza od ljudi njegove čete, da ne leže, a ljudstvo i ako ne dođe na položaj ali ni to nisam dobio.
»S VEROM U BOGA ZA K R A L J A I OTADŽBINU«

pešadijski potporučnik, M.K.14 BR. 17 NAREĐENJE KOMANDANTA 2. RAVNOGORSKOG KORPUSA KOMANDANTU CACANSKE BRIGADE ZA EFIKASNIJU BORBU PROTIV ČAČANSKOG NOP ODREDA; O ODNOSU ČETNIKA PREMA NEMCIMA I IZVEŠTAJ KOMANDANTA CACANSKE BRIGADE OD 21. JANUARA 1943. U VEZI TOGA NAREĐENJA 1 Jugoslovenske vojske u otadžbini O. Br. 31 18 januara 1943 godine
P o l o ž a j KOMANDA II RAVNOGORSKOG KORPUSA

KOMANDANT,

KOMANDANTU CACANSKE BRIGADE 2 Gospodin Ministar vojske, mornarice i vazduhoplovstva i Načelnik Štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini dostavio je sledeće telegrame koji se tiču tog komandanta i to: 1. — Broj depeše 2047 od 10. XII 1942. g. »Javljaju mi da u srezu Trnavskom ima komunista. 3 Preduzeti najenergičnije njihovo uništavanje bez milosti. Poručnik Ristović 4 imao je dovoljno vremena od 30 novembra 1941 g.5 kada je primio ovlašćenje za srez Trnavski, da komuniste sve do sada uništi, jer mu je to prvi i najglavniji zadatak bio. Drugo ništa nije imao da radi više od godinu dana, pa ni to
Mihailo Koprivica. Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 24, reg. br. 9/2 (S-V-700). Original je mestimično oštećen. 2 Brigada se do januara 1943. zvala Trnavska. 3 Tada je na tom području dejstvovao Čačanski NOP odred »Dragiša Mišović«. 4 Milorad (pseudonim Šnajder). 5 Toga dana je Draža Mihailović održao sastanak sa grupom oficira. Na sastanku je odlučeno da se u pojedine srezove i krajeve upute oficiri, radi organizacije četničkih jedinica i borbe protiv partizana. Tad je, takođe, donesena odluka o legalizaciji pojedinih četničkih odreda (vidi knj. 1, dok. br. 209).
1 14

88

nije uradio. Saopštite mu i kontrolišite ga u radu o tome pa me povremeno iz vesta va j te.6 — Čiča7.« 2. — »Kod Ristovića se nalazi poručnik Purić 8 koji je dobio naređenje da ide kod Račića.9 Zašto ne izvršava naređenje — Ciča«. 3. — Br. 2194. — »Ristović po primljenom izveštaju predao Nemcima iz sreza Trnavskog 108 pušaka. 10 Posle toga ostalo u srezu svega desetak pušaka. Izvestite da li je to istina i zašto je to učinjeno? — Čiča«. Dostavljajući prednje radiograme G. Ministra, —
NAREĐUJEM:

Da komandant brigade nastane svim raspoloživim sredstvima ugu[šiti] [pok]ret partizanski i njihov rad koji se zaista oseća u srezu [Trnavskjom. O svemu što je preduzeto i o postignutim rezultatima podnosi [ti] izveštaj što pre ovoj komandi da bi se mogao podnositi izveštaj na nadležno mesto. Po tač. 2 ovog naređenja raspraviću usmeno sa komandantom brigade. Po tač. 3 ovog naređenja podneti mi izveštaj obratnom poštom, da li su ma kakve puške Nemci pokupili iz sreza Trnavskog bilo da su pokupili od legalnih četnika ili da su našli skriveno oružje, kao i broj pušaka koji su Nemci oduzeli. Komandant poručnik Predrag Raković

Stab Čačanske brigade Jugoslovenske vojske u Otadžbini O. Br. 4./ 21. januara 1943. godine Položaj.

M.P.11

6 U izveštaju komandanta 2. ravnogorskog korpusa od 25. decembra 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji na teritoriji korpusa, pored ostalog se kaže: »-Poručniku Ristoviću sam naredio po vašoj depeši da počne čišćenje i on je preduzeo zaista sistematski da ih utamanjuje.« Vidi Cačanski kraj u narodnooslobodilačkoj borbi 1941—19j4« — Hronologija događaja (dalje: Čačak u NOB-i 1941—1944), str. 238. 7 Draža Mihailović. ' Verovato Mihailo Mika. 9 Dragoslav. 10 O saradnji četnika 2. ravnogorskog korpusa sa nemačkim okupacionim jedinicama vidi dok. br. 67. 11 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 53«.

89

KOMANDANTU

II.

RAVNOGORSKOG

KORPUSA.

Prema p r e d n j e m traženju komandanta II Ravnogorskog korpusa, izveštavam u sledećem: 1. — Komunista je bilo u srezu Trnavskom a verovatno će ih u buduće biti. Važno je danas da se njihova propaganda svede na što m a n j u meru. U tome cilju započet je daleko-sežan rad i energično čišćenje. Ova komanda neće podnositi pismen izveštaj (iz razloga opreze) sve šta je u tom pravcu učinjeno i šta je sve u programu. Ipak mogu izvestiti komandanta da bude apsolutno spokojan: komunisti će biti apsolutno uništeni. Kada komandant bude obilazio ovu komandu na licu mesta dobiće usmen izveštaj. 2. — U vezi tačke 2. molim komandanta da po svaku cenu poradi kod Gospodina Ministra da se poručnik g. Purić rasporedi ponovo u ovu komandu; a iz razloga navedenih u prednjoj tačci. Nacionalna linija ove brigade mnogo bi izgubila ako bi poručnik g. Purić morao da napusti ovu komandu. 3. — Na tačku 3. odgovaram u sledećem: a. — Jedan deo oružja sa teritorije ove komande a koji je bio legalan zaista je predan okupatorskim vlastima ali po naređenju potpisatog da bi se izbegle represalije koje je okupator mogao da izvrši nad stanovništvom sreza. b. — Reći da ovaj srez nema više nego samo 8 pušaka predstavlja najobičniju intrigu o kojoj ovaj komandant neće da vodi računa. v. — Na teritoriji ove komande neprijatelj nije nigde pronašao oružje u masi. Ne tvrdim ali koliko znam pronađena je samo jedna puška u roku 4. meseca. 4. — Inače stanje u srezu je vrlo zadovoljavajuće ako ne čak i vrlo dobro. Radi se punom parom na uređenju i preuređenju pojedinih odnosa. 5. •— Ova komanda stoji u direktnoj vezi sa Gospodinom Ministrom preko stanice Dragačevske brigade. ,2 Ipak molim komandanta da se sva naređenja koja stižu u ovu komandu ipak ponove preko te komande radi kontrole. 6. — Kurirska veza održavaće se preko usmeno određene stanice, i privatnim pismom određene. 7. — Naređenje O. Br. 30. primljeno. M P.13
12 13

KOMANDANT,

poručnik

Ristović Milorad

Brigada je iz sastava 1. ravnogorskog korpusa. Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 16«.

90

BR. 18 NAREĐENJE KOMANDANTA LIMSKO-SANDŽAČKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 22. JANUARA 1943. POTClNJENIM KOMANDANTIMA ZA FORMIRANJE I UPUĆIVANJE JEDINICA U ZAPADNU BOSNU RADI BORBE PROTIV NOVJ1
ŠTAB LIMSKO-SANDZAC. CETNIČ. ODREDA

Najhitnije

na

ličnost

Str. Pov. Br. 88 22 januara 1943 god. u 11,15 časova Položaj KOMANDANTU 2 majoru Veskoviću Andriji 3 Da bi se uništili poslednji ostaci komunističkih bandi, koje su privremeno našle sklonište u jednome delu Bosne Vrhovna komanda naredila je, da se za tu akciju upute sa teritorije ove komande 3000 četnika. 4 U cilju izvršenja prednjeg, —
NAREĐUJEM:

1) Sastav štaba operativnih ničkih odreda u Bosni.

jedinica

Limsko-Sandžač.

čet-

a) Komandant biće vazduhoplovni m a j o r Vesković Andrija; b) Pomoćnik komandanta, m a j o r Kasalović Zdravko; v) Načelnik štaba, kapetan I klase Zečević Vidak; g) Ađutant, poručnik Medenica Branko; d) Intendanti: poručnici Cvorović Miloš, Zečević Simo i Vlahović Prvoslav; đ) Pomoćno osoblje kod intendanta: pekarski narednik vodnik Raičević Petar i narednik Anđić Milisav; e) Lekar: dr. Šoškić Vukman i pomoćno osoblje-saniteti: sanitetski narednici: Popović Radomir, Vešović Radomir i Novović Mihailo;
1 Original (pisan na mašini, ćirilicom, umnožen na šapirografu) u Arhivu VII, Ca, k. 132, reg. br. 16/3 (CG-V-70/1). 2 Dalji deo rečenice dopisan je zelenim mastilom, ćirilicom. 3 Vesković je bio komandant Komskog korpusa. Poginuo je juna 1943. boreći se protiv jedinica NOVJ. 4 Vidi dok. br. 1, 5, 6 i 25.

91

ž) Komandant će svoju ličnu p r a t n j u odrediti iz sastava potčinjenih mu jedinica; B) SASTAV I ODREDA:

1) Stab: — Komandant kapetan II klase Lalić Aleksa, 5 — Ađutant, odrediće ga komandant iz sastava brigada. 2) Beranska brigada: 3) Andrijevačka brigada: SASTAV BRIGADA:

a) Beranska: formiraće se sa teritorije sreza Beranskog u jačini od 300 četnika. Brigadu sačinjavaju 2 bataljona od po 150 četnika, a bataljon od 3 čete od po 50 četnika. SASTAV :

— Komandant brigade, poručnik Ćeranić Milija, — Ađutant: odrediće ga iz sastava potčinjenih bataljona. — Komandanti bataljona: poručnici Trifunović Nikola i Bojičić Todor; — Komandiri četa: potporučnik Joksimović Petar, poručnik Butrić Golub, Bogavac Vukota, Marsenić Mihailo, Milovanović Radosav i narednik Femić Milan. LJUDSTVO : daće: — Aktivni bataljon — Brzavski bataljon — Gor.[njo] seljski — Manastirski bataljon — Budimski bataljon — Ržanički bataljon 150 30 30 40 20 30 četnika; četnika; četnika; četnika; četnika; četnika: Svega 380 četnika ORUŽJE : 1 mitraljez (daje sreski komandant); 1 puškomitraljez (daje 3 četa aktivnog bataljona); SVAKI STRELAC PUŠKU OBAVEZNO. b) Andrijevačka brigada: formiraće se sa teritorije sreza Andrijevačkog u jačini od 300 četnika. Brigadu sačinjavaju 2 bataljona od po 150 četnika, a bataljon po 3 čete po 50 četnika.
pusa. Aleksandar, komandant 2. andrijevičke brigade Komskog kor-

92

SASTAV

:

— Komandant brigade poručnik Bojović Vukašin; — Adutant, odrediće ga iz sastava potčinjenih bataljona; — Komandanti bataljona: poručnici Marjanović Miloš i kapetan II klase Vučelić Marko; — Komandiri četa: poručnici Dujović Dragiša, potporučnici Ivanović Vojislav, poručnik Račić Marko, narednik vodnik Anić Ivan, potporučnik Martinović Aleksandar i narednik Delitić Simo. LJUDSTVO: — — — — — — daće 200 40 40 10 10 10 četnika; četnika; četnika; četnika; četnika; četnika: Svega 300 četnika

Aktivni bataljon Ljevoreč.[ki] bataljon Kraljski bataljon Trebački bataljon I Andrijevač[ki] bataljon II Andrijevački bataljon

ORUŽJE: — 4 puškoimitraljeza (daje 2 Kraljski bataljon od kojih 1 četa Ljuba Račića i 2 Ljevorečki bataljon). SVAKI V) STRELAC PUŠKU OBAVEZNO.

SASTAV II ODREDA.

1) Stab: — Komandant kapetan I klase Radović Gavrilo; — Adutant, odrediće komandant iz sastava brigade. 2) Bjelopoljska brigada: 3) Kolašinska brigada. b) Bjelopoljska brigada: formiraće se sa teritorije sreza Bjelopoljskog u jačini od 230 četnika. Brigadu sačinjavaju 2 bataljona od po 115 četnika, a bataljone od po 2 čete, jedna od 60 i druga od 55 četnika. SASTAV: — Komandant brigade poručnik Šoškić Aleksandar; — Adutant, odrediće ga iz sastava potčinjenih bataljona;
93

LJUDSTVO: daće 150 četnika 50 četnika — Aktivni bataljon — Poljski bataljon 94 .. a bataljoni od po 3 čete od po 50 četnika.— Komandanti bataljona: poručnik Sćepanović Vlado i poruč. — Ađutant. četnika: Aktivni bataljon Sahovićski „ Pavinopoljski „ Mojkovački „ Ravnorečki . SASTAV: — Komandant brigade. Kovijanić Đuro i poručnik Novaković Marjan. Peković Panto. činov. — Komandiri četa: poručnik Vojinović Vojin. v) Kolašinska brigada: formiraće se iz sreza Kolašinskog u jačini od 450 četnika. potporučnik Peković Uglješa. potporučnik Damjanović Radoje i narednik Krgović Radisav LJUDSTVO: — — — — — daće 100 40 20 40 30 četnika četnika. Brigadu sačinjavaju 3 bataljona od po 150 četnika. odrediće ga komandant iz sastava potčinjenih bataljona. — Komandiri četa: poručnik Vuksanović Đuro. kapetan II klase Radović Radule. vodnik III klase Radović Jagoš. narednik Kovijanić Petar i poručnik Mijatović Miladin. — Komandanti bataljona: pešadiski poručnik Suković Jovo. potporučnik Tomović Đorđije. IV kl. podnarednik Dulović Mašan. Svega 230 četnika. ORUŽJE: — 1 mitraljez (daje ga aktivni bataljon) — 2 puškomitraljeza (daje ih aktavni bataljon) — 1 bacač (daje ga aktivni bataljon) SVAKI STRELAC PUŠKU OBAVEZNO. niži voj. potporučnik Tapušković Ljubo. četnika. podnarednik Colović Vojin. četnika.

— Komandant kapetan II klase Ružić Ivan. Ljudstvo — sa teritorije I Durmitorske brigade određuje lično komandant kapetan Bojović Nikola. — Adutant odrediće ga komandant iz sastava brigada. — Adutant. odrediće ga komandant iz sastava potčinjenih bataljona. U ovaj broj odrediti 40 stalnih četnika koji će sobom poneti svu dobivenu spremu. 95 . 3) II Durmitorska brigada. SASTAV III ODREDA: 1) Stab. g) I Durmitorska: formiraće se sa teritorije sreza Durmitorskog u jačini od 350 četnika. Komandante bataljona i komandire četa odrediće komandant I Durmitorske brigade kapetan Bojović Nikola. a baitaljoni po 3 čete: 2 čete od po 60 četnika i jedna četa od 55 četnika. Brigadu sačinjavaju 2 bataljona od po 175 četn. brigade kapetan Bojović Nikola. SASTAV: — Komandant brigade kapetan I klase Corović Momčilo. 2) I Durmitorska brigada. Broj predviđenih stalnih četnika nesme izostati.— Lipovski „ — Donjomorački „ —• Gornjomorački — Kolašinsko-račinski — Rovački ORUŽJE: 30 70 50 50 50 četnika četnika četnika četnika četnika Svega 450 četnika — 2 mitraljeza (daje komandant Kolašinske brigade) — 7 puškomitraljeza (ko će dati odrediće komandant brigade) SVAKI G) STRELAC PUŠKU OBAVEZNO. ORUŽJE: 2 puškomitraljeza (daje komandant I Durmit.

Brigadu sačinjavaju 2 bataljona od po 200 četnika. 2) Za poslugu na mitraljezima i bacačima odrediti i specijaliste iz sastava pratećih četa. Broj odredenih stalnih četnika nesme izostati. ODREDBE: brigade 1) Municija: dobiće se na terenu. LJUDSTVO: — Sa teritorije II Durmitorske odrediće lično komandant kapetan Ružić Ivan. Ovi specijalisti ne ulaze u broj predviden za čete. — Za 2 (dva) bacača i — Za 2 (dva) mitraljeza. aktivnih bataljona ili iz štabova sreskih komandi. •— Ađutant. — Komandante bataljona i komandire četa odrediće komandant II Durmitorske brigade kapetan Ružić Ivan. koji će sobom poneti svu dobivenu spremu. Pored posluge koja se d a j e na oruđima (bacačima i mitraljezima) predviđenim u p r e d n j e m naređenju. odrediće ga iz sastava potčinjenih bataljona. 96 . d) II Durmitorska brigada: formiraće se sa teritorije sreza Savničkog u jačini od 400 četnika. U ovaj broj odrediti 60 čet. odrediće još: a) Prateća četa 1 aktivnog bataljona: — Za dva bacača. — Za 3 (tri) bacača. SASTAV: — Komandant brigade kapetan I klase Pejović Mitar. — Za 1 (jedan) mitraljez. i — Za jedan mitraljez. b) Prateća četa 2 aktivnog bataljona. Ovo saopštiti vojnicima pred strojem. Istu čuvati najsavesnije.SVAKI STRELAC PUŠKU OBAVEZNO. a bataljoni po 4 čete od po 50 četnika. ORUŽJE: 2 puškomitraljeza (daje komandant II Durmitorske brigade kapetan Ružić Ivan. Za svaki izgubljeni metak prema dotičnom upotrebiti najstrožije kazne. v) Prateća četa 3 aktivnog bataljona.) SVAKI STRELAC PUŠKU OPŠTE OBAVEZNO.

zimski veš. Za četnike koji vrše pokret do Nikšića peške. 2 para čarapa. kako starešinama tako i ostalima upotreba jahaćih ili tovannih kon j a preko određenog broja za nošenje oružja. Preduzeti propagandu u pozitivnom smislu. 7) Izbor ljudstva: ljudstvo mora biti nacionalno ispravno. br. za ovaj prenos rekvirirati grla od n a j bližih seljaka. a ukoliko se sa ovim ne raspolaže. kapuljaču ili šal za glavu. 8) Zabranjena upotreba k o n j a : u cilju održavanja morala i discipline kod t r u p a zabranjeno je svima bez razlike. toplo zimsko odelo. koji će se saopštiti na koncentracionoj prostoriji. 2 97 . 5) Do dolaska u Kolašin. 10) Sve četničke zastave poneti sa sobom. Prilikom ovog formiranja zahtevati od potčinjenih najveću strogost i disciplinu. 11) Pošto će se prevoz ljudstva iz Kolašina vršiti po ešalonima to će polazak pojedinih jedinica sa svojih zbornih mesta za Kolašin biti podešen tako da budu : 6 Misli se na prevoz do Jablanice. 1. 6) Oprema: svaki četnik ima da ponese sa sobom: šinjel. rukavice. fizički jako izdržljivo i mlađih godišta. dok ostalo starešinsko osoblje ne ulazi u broj predviđen za čete. koje d a j e pojedine jedinice. Protiv svakog onog lica koje bi širilo propagandu protiv izvršenja ovoga naređenja preduzeti najdrastičnije mere. 3) Broj predviđen za čete dopunjavaju vodnici. Vidi dok. to na prenos oruđa. Dalja ishrana u toku pokreta i u borbi vršiće se prema planu. torbicu. knj. tom XIV. 9) Formiranje: f o r m i r a n j e predviđenih jedinica i m a j u izvršiti komandanti korpusa uz pripomoć komandanata operativnih brigada i sre&kih komandanata. komandant I i II Durmitorske brigade snabdeće hranom za po tri dana. pribor za jelo. rezervni p a r veša. četnici će se snabdeti sa hranom. 4) Sanitetske mere: određen lekar blagovremeno će izuzeti sav sanitetski materijal iz ovoga štaba. odrediti grla iz pratećih četa. 1 p a r rezervne obuće. Ovo saopštiti svima pred strojem.Pošto će se prevoz od Kolašina do mesta iskrcavanja vršiti automobilima i železnicom 6 . izdaće se h r a n a za p u t u Kolašin. municije i sanitetskog materijala. odnosno Savnik. za izvršenje koristiti određeno starešinsko osoblje. 7 Zbornik. Za četnike koji se mobilišu u Kolašinu pre putovanja. naročito porciju i kašiku. Hranu za dalji prevoz železnicom dobiće u Nikšiću. Nagoveštavam da l j u d stvo mora biti u svakom pogledu odabrano.

b) Beranska i Andrijevačka brigada u Kolašinu 27 ovog meseca do 12 časova (u podne). da se javi što veći broj dobrovoljaca. koji će obavljati kuvarsku službu. Ove jedinice moraju biti u određeno vreme u Kolašinu. da trupe ne vrše izlišne pokrete. ostaje na raspoloženje komandantima korpusa odnosno brigada. 12) Dolazak jedinica sa svojih z:bornih mesta ima biti uskupan pod komandom svojih starešina. Naglašavam da se ne upućuju i nedovode dobrovoljci bez oružja već samo sa oružjem. 16) Oružje koje n i j e predviđeno ovim naređenjem. 17) Svaki strelac da ponese krplje sa sobom. Ove jedinice moraju biti u Nikšiću tačno u određeno vreme. a nedozvoliti pojedinačni dolazak. kako bi mogle primiti spremu posle podne. već ostaje na terenu u Polimlju. radi čega polazne tačke odrediti unapred. 98 . Ovo je neophodno potrebno i s toga prijavljivanje i dolazak ovih dobrovoljaca ne sprečavati. Ovi dobrovoljci imaju doći pod komandom određenih komandanata brigada. v) Trupe I i II Durmitorske brigade i m a j u biti u Nikšiću neizostavno 27 ovog meseca do 12 časova (u podne). 15) Samostalna četa 3 aktivnog bataljona ne dolazi u obzir za pokret u Bosnu. koja im je dodeljena. jer drugi ešalon polazi iz Kolašina 28 ovog meseca u 6 časova izjutra. Ni u k o m slučaju se nesme dovesti m a n j i broj aktivnih četnika. kao što se je ranije desilo. da će potpisati lično voditi trupe. 18) Svaka brigada će sem iznetog brojnog stanja povesti sa sobom još po 5 nenaoružanih ljudi. Sobom poneti određenu spremu. Saopštiti svima starešinama i vojnicima. 14) Napominje se. Ove jedinice m o r a j u biti u određeno vreme u Kolašinu jer prvi ešalon polazi iz Kolašina 26 ovog meseca u 6 časova izjutra.a) Bjelopoljska i Kolašinska Brigada u Kolašinu 25 ovog meseca do 12 časova (u podne). da se predviđeni broj aktivnih četnika po pojedinim brigadama ima apsolutno i odrediti. Organizaciju marša izvršiti tako. 13) Svi komandanti svaki u svome delokrugu razviće što jaču propagandu.

Pov. major DOSTAVLJENO: Pav. zatekao je narod u takvom raspoloženju. reg. 8 KOMANDANT. Sastav i broj jedinica isti je k a o i u ovom naređenju. Vreme prikupljanja bilo je predviđeno za 25. Posle brze kapitulacije Jugoslovenske vojske položaj oficira u Crnoj Gori bio je veoma težak. reg. 138. 7 M. MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA. decembar 1942. 30/2). Ostale tačke naređenja m a n j e . DRAŽI MlHAILOVlCU O FORMIRANJU ČETNIČKIH JEDINICA I SARADNJI SA ITALIJANSKIM TRUPAMA U BORBI PROTIV NARODNOOSLOBODILACKOG POKRETA1 Milošević U. koje nevaži.P. jula 1941. 19 IZVEŠTAJ POTPUKOVNIKA RADIVOJA MILOŠEVlCA OD 22. godine.19) Svi četnici koji su dobili opanke. ćirilicom) u Arhivu VII. k. br. Ca. Izveštaj o nacionalnom radu. Đurišić BR. 7» 7 99 . i tako je većina naroda pala kao plen tih i sličnih agitacija. I. peš. red. decembra 1942. 132. Ca. 2 Reč je o kapitulaciji od 17. 3 Odnosi se na ustanak od 13. 8 Okrugli pečat: » š t a b limskog četničkog odreda — GŠ« (Gorski štab — prim. pukovnik 22 januara 1943 god. Tim naređenjem bilo je predviđeno da u operacije u zapadnu Bosnu pođe 2000 četnika. 906/42. GOSPODINU MINISTRU VOJSKE. i 27. Radivoje aktiv. 1 Original (pisan na mašini. 3 Odnosi se na naređenje komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 22. p. JANUARA 1943. k. poneće ih sa sobom.).v i š e su iste kao i u o v o m naređenju (Arhiv VII. Svima kojima je dostavljeno naređenje Str. Julski ustanak 1941 g. Br. br. 2 Komunistički agitatori u narodu živo agitujući bacili su svu krivicu na oficire za propast države. 36/6 (CG-V-1315). aprila 1941. 26.

str. 17. da je neophodna potreba formiranja jednog jedinstvenog bataljona na nacionalnoj osnovi i da se nesme dozvoliti stvaranje nikakve druge vojničke niti političke organizacije na njegovoj teritoriji. da su ovu posadu noću između 16 i 17 istog napali i razoružali jedna grupa mladića levičarski nastrojenih. među kojima se jasno izdvajala jedna grupa oko 60 ljudi ljevičarski nastrojenih. znajući delikatan položaj L. da svako selo izabere svoga predstavnika i da zajedno sa 4 Napad su izveli pripadnici Murinsko-brezojevičkog odreda. Opširnije: Radovan Lekić: »-Andrijevički srez 1941—1944« Obod — Cetinje. sve dok jasno ne saznam opštu situaciju o ustanku. Prema postojećem stanju ja sam 16 jula 1941 g. Na osnovu pomenutog naredio sam. Rijeku i Vasojeviće nego i za ostala pomenuta plemena. jula izvešten sam. Rijeci i okolnim plemenima. Na zboru 18 jula prisustvovali su skoro većina Ljevorečana. ne samo za L. 100 . to sam odmah zakazao opšti zbor Ljevorečana za 18 jula na brdo Planinicu. 1961. Tada kao predsednik zbora u svom dužem govoru izneo sam prošlu. Ovde sam predočio svima.Lijeva Rijeka po svom geografskom i istoriskom položaju prema okolnim plemenima: Kućim a. Rovčanima i Moračanima. pošto ona vojnički nije predstavljala ništa. Julska pobuna u staroj Crnoj Gori izazvala je v r e n j e i ustalasala sela u L. da privremeno donosimo odluke n a j h i t n i j e prirode dok Ljevorečane vojnički organizujemo. 4 Takođe sam saznao da je jedna grupa komunističkih vođa. momentalnu i predstojeću situaciju. Uviđajući da je jedini način suprotstaviti se komunističkoj organizaciji jednom jakom nacionalnom organizacijom. Držanje Ljevorečana sada je zavisilo od mog stava i moj je položaj tada bio veoma težak. (3 dana posle opaljene puške u C. Bratonožićijna. 46—49. Gori) sazvao zbor od uglednih Ljevorečana odredio odbor kome sam se stavio na čelu. Rijeke došla i počela širiti propagandu i vrbovati ljude za komunistički pokret. posle čega sam od nacionalista jednoglasno izabrat za komandanta svih Ljevorečana i dobio neograničenu vlast za rešavanje svih sudbonosnih pitanja u predstojećim događajima. Toga dana odložio sam donošenje ma •kakve odluke o Italijansikoj posadi od 8 ljudi koja je bila u L. Rijeci. sudbonosan i delikatan. a ostali Vašojevići zauzimali su uvek bez razmišljanja stav Lijeve Rijeke kao svoje matice. imala je na n j i h presudan uticaj. Ljevorečani zabrinuti za svoju sudbinu nalazeći se u ovakvoj neizvesnosti zatražili su od mene kakav bi trebalo da zauzmu stav u predstojećim događajima.

koji će stvoriti dva suprotna fronta i doći će zbog toga do unutrašnjeg krvoprolića. Italijane i komuniste. Na ovo su Ljevorečki nacionalisti energično protestvovali. Za komandire četa odredio sam 5 aktivnih i 2 rez. Da Italij anima koji nastupaju od Podgorice ne dajemo otpora. oficira. da i ako nepostoji država ipak se nesmeju stavljati ni u kakvu drugu organizaciju sem čisto nacionalne ove koju sad osnivamo.. i izjavio je da u ime komunističke partije protestvuje ovakvoj organizaciji bataljona i komunisti neće dozvoliti da postoji ovaj bataljon na teritoriji C. 7 Neposredno pred rat je radio na organizaciji četništva u Dalmaciji. za koji sam od Srpskih komandanata pohvaljen. 2. Dalje je izjavio. a kod sebe u štabu zadržao sam đ-štabnog m a j o r a Đorđija Lašića. str. Na zboru 20 jula na Veruši nisam zadržao organizaciju bataljona od 5 četa kako sam to imao svetskoga rata 5 kada sam ovim bataljonom komandovao kao i prilikom nacionalnog ustanka 1918 god. radi formiranja bataljona—određivanja 'komandira četa i vodova. Kao aktivni četnik poginuo 1944. U toku rata aktivno je radio na organizaciji četnika Draže Mihailovića. Vešović je dalje rekao da postojanje ovakvog bataljona poslužiće drugima plemenima kao primer za organizovanje i kod n j i h ovakvih bataljona. Bataljonu sam dao naziv: »Komski odred«. 7 tu sam komunistima uputio najpogrdnije izraze i prekinuo sa n j i m a raspravu. Na ovom zboru odvojio sam oficire i predočio im. 4 5 101 . naročito Aleksa Dujović 6 i profesor Bogić Milošević. 8 O cilju održavanja i toku rada navedenog narodnog zbora — konferencije vidi: R. jer bi u tom slučaju pridružili n a m se i Brskućani. da je komunistička partija moćna i da će ovakav bataljon fizički uništiti. boreći se protiv jedinica NOVJ. Gore. d. Ovom zboru prisustvovao je komunistički prvak advokat Mirko Vešović. a naročito sam im skrenuo pažnju da je komunistička partija u Jugoslaviji bila zabranjena. 69—79.oficirima i podoficirima dođu 20 jula na Verušu. radi toga ako bi docnije za formiranje bataljona doznali Italijani da rečem da sam ga formirao za slučaj napada od Arnaiuta. palili Prvog svetskog rata. sem ako budu bez naše krivice ubijali i internirali nevine ljude. Posle oslobođenja z e m l j e osuđen je na smrt streljanjem. 8 Na ovom zboru doneli smo sledeću odluku: 1. kao prvi i jedini organizovan na ovakvoj osnovi. koji neće da se pokori njihovoj komandi i njihovim direktivama. da se u slučaju Arnautskog napada istima suprotstavimo. Bivši predsednik lijevoriječke opštine. bataljon sam formirao od 7 četa radi lakše pokretljivosti i komandovanja na veoma prostranoj teritoriji. nego s obzirom na tri neprijatelja: Arnaute. Lekić: n.

počele su albanske kvislinške vojne formacije i muslimanska milicija 21. gde se nalazilo i 40 vojnika iz mog bataljona sa kapet. 102 . 5 Napad na oslobođenu teritoriju sreza andrijevičkog 21. 75. da pođem na Andrijevicu. U to vreme je bio komandant Sreske vojne k o m a n de za srez andrijevički. Posle obilaska f r o n t a na Brezojevice održao sam konferisanje sa Bojovićem. str. koju sam 23 jula odredio. Ovo iz razloga što bi naš otpor bio bez uspeha i što bi u svakom pogledu narod bio uništen. (Isto. jula 1941. >c 11 . str. Gori a u srezu Andrijevičkom i Beranskom bile su završene sa Italijanima i otpočele sa Arnautima. napustio tu komandu pod motivacijom da »-još nije vreme« za otvorenu borbu protiv okupatora. Komandant te komande bio je Arso Jovanović.11 Pri dolasku na Andrijevicu našao sam komandu nacionalističko oslobodilačkih t r u p a — u stvari komunističku. Beograd 1963 (dalje: Oslobodilački rat). Kako sam bio rešio sva p i t a n j a u L. radi izlaska iz ovakve situacije. jula 1941. nekim oficirima i prvacima sa f r o n t a i doneli smo odluku. 178. a 25 jula pošao sam sa četom i uzeo sa sobom majora Lašića. da pokušam da bi se svi Vasojevići organizovali kao Ljevorečani i da povedem jednu četu kombinovanu iz bataljona sa komandirom kapetanom Vidakom Zečevićem. dan posle ulaska italijanskih trupa u Lijevu Rijeku. Video sam ujedno i popaljena sela od Arnauta: Pepiće. 12 Reč je o privremenoj Vrhovnoj komandi nacionalnooslobodilačkih trupa Crne Gore. K-dirima četa naredio sam. str. Zečevićem ostavio sam na Andrijevicu a ja sa majorom Lašićem i predsednikom opštine Andrijevičke Miletom Maslovarićem otišao da obiđem f r o n t prema Plavu. 12 koju nisam priznao i sa kojom sam odbio svaku saradnju. Otašem Zečevićem i profesorom Bogićem Miloševićem. 9 22 jula dobio sam depešu od majora Bojovića 10 sa Andrijevice. tj. avgusta 1941. Batrić Jovanović: »Crna Gora u NOR i socijalističkoj revoluciji. Nešto kasnije u tu komandu kooptiran je major Đorđe Lašić. Vojno delo. a Milovan Đilas je bio lice za vezu sa narodom. ali je već 4. Brezojevice i Veliku. O zboru je izvestio ljude predsednik opštine Andrijevičke Mileta Maslovarić. i 16 Veličko. Komandant ovoga fronta rez. knj. da izvrše popis ljudstva sa i bez oružja i da mi podnesu izveštaj. Rijeci i uveo sve Ljevorečane pod moju komandu to sam odlučio. Borbe su se razvijale po svoj C. da je neophodna potreba da mu uputim u pomoć Ljevorečane. da se usled očajnog položaja na f r o n t u zakaže zbor sreza Andrijevičkog na Andrijevicu za 26 jula. major Bojović upoznao me je o stanju na frontu. 1.kuće i činili razna nasilja. Četu sa kap. Beograd 1960. 75—85). Opširnije o formiranju i zadacima te komande vidi: »Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941—1945« Vojnoistorijski institut. Boke i Sandžaka. jer postoji opasnost od Arnauta za celu dolinu Lima.

Ovome su se komunisti usprotivili tražeći borbu sa Italijanima i svima onima koji daju ovakve predloge. koja je kako sam docnije uvideo osujećena iz ličnih ambicija nekih oficira i politčara. dok." Dalje moje zadržavanje na Andrijevici bilo je onemogućeno. to sam na zboru tražio da se donese sledeća odluka: 1. 1. d. da bi se stavio sa bataljonom protivu Arnautskog napada. Depeša je bila potpisana u ime komande nacionalno oslobodilačkih trupa (komunističkih) od strane kapetana Arsa Jovanovića i Milovana Đilasa. Major Lašić posle ove depeše pošao je i ponudio se majoru Bojoviću da ga primi za načelnika štaba (kako mi je Bojović docnije rekao) i vratio se je u L. jedna za Čakor a druga za Podgoricu. jula 1941. Organizovao ju je major Đorđe Lašić (vidi knj. koje će presresti Italijane 14 i pokušati da u m a n j e njihovu opasnost prema stanovništvu. a time bi se spasao i otrgao narod iz komunističnih r u k u i ovakve avanture. Da se pošalju dve delegacije. Još jedini način za spasavanje i izlazak iz ove situacije bio je konferencija oficira. Sutra dan sam izvešten telefonom sa Andrijevice.Kako mi je bio cilj da se obustavi borba na f r o n t u čime bi samo po sebi bila likvidirana i komunistička vlast u srezu Andrijevičkom. Rijeku. jer sam u međuvremenu dobio izveštaj. 36). čime je kod naroda izazvao negodovanje. unoseći u tim kritičnim momentima svoju ličnu i partisku politiku predlažući. br. Tom prilikom je bivši narodni poslanik i direktor gimnazije u ostavci Milutin Jelić ovaj moj predlog osujetio.5 Reč je o konferenciji oficira radi stvaranja tajne oficirske organizacije. 103 . Kvislinške organizacije iz Plava i Gusinja (muslimanska milicija) iskoristile su tu situaciju pa su popalile sela Brezojevice i Pepiće. da je on depešom iz Kolašina postavljen za načelnika štaba kod majora Bojovića. što je izgledalo da su ovde narodni interesi zbog ličnih zapostavljeni. str. Rijeku. . U Lijevoj Rijeci formirana je oficirska organizacija nazvana »Gvozdena ruka«. da se njegov lični i politički jednomišljenik sudija Radoslav Dragović postavi za načelnika sreza Andrijevičkog (a već je postojao načelnik). da će od Vrmoše preko Sirokara i Mokre napadnuti Arnauti u L. n. 202 —207.. Majora Lašića ostavio sam po njegovoj želji za kraće vreme na Andrij evicu. jer je u stvari izgledalo da se pojavila borba za vlast između komunista i Jelićevog predlaga. te sam noću između 26 i 27 jula pošao za L. 13 2. Rijeku tek posle 13 Primirje je sklopljeno 23. Da se pošalju delegati da uspostave mir između nas i Plavogusinjana. 14 Odnosi se na italijanske jedinice iz sastava divizije »Pulje« i »Venecija«. Opširnije: B. Jovanović.

— Na zboru koji je održan 2 avgusta na Lopatama (L. U isto vreme našao sam komunističke trupe iz Podgorice i Kolašina na mojoj teritoriji. Arso Jovanović komandant komunističkih trupa sa grupom svojih ljudi. ako ne povuku trupe sa moje teritorije doći će do borbe između nas i njih. Delegati su zahtevali da se u zajednici 17 U to v r e m e su Cemović i Dedović bili članovi Narodnog odbora oslobođenja sreza beranskog (Danilovgrad). Na današnjem sastanku prestavnika : Berana. pukovniku Radivoju Miloševću L. 297—299. Do tada zadržite Kolašince na Raškovo Guvno. da ni oni neće Italijanima davati otpora. U tom cilju bi došlo nekoliko ljudi da sa tamošnjim odborom utanače pojedinosti rada. pa sam na zboru na Hanu Garančića 28 jula sa delegatima opštine Bratonoške i Brskutske uputio depešu odboru na Andrijevicu. preko Mateševa. Kolašina i Bijelog Polja. 20 a od Kolašinskog bio je kapet. Opširnije o formiranju i zadacima »Dobrovoljačke antikomunističke milicije« u Crnoj Gori. Rijeku 28 jula naredio sam depešom da kapet. Posle toga 1 i 2 avgusta 1941 g.ulaska Italijana. str. 19 1 20 U to v r e m e su bili članovi Narodnog odbora za srez andrijevički. a na zborovima javne napade. Zečević vrati četu sa Andrijevice preko Komova pored Albanske granice radi izviđanja. Andrijevice. Drugu depešu uputio sam komandi komunističkoj u Kolašinu. n. depešu su potpisali i delegati pomenutih opština.. da nećemo davati otpora Italijanima prilikom njihovog nastupanja od Podgorice. Dalmaciji i Lici. Tu formaciju osnovale su u Crnoj Gori italijanske vojne vlasti uz pomoć domaće buržoazije. Izraz »Dobrovoljačka antikomunistička milicija« italijanske vojne vlasti upotrebljavale su i za četničke jedinice u Hercegovini. Mirko Dedović. Inžinjeri: Gavro Cemović. 104 . Te jedinice su prvobitno bile n a m e n j e n e za čuvanje javnih objekata (mostove. Andrijevačkog: učitelj Mitar Vukićević. vodeće ličnosti u organizaciji »Dobrovoljačke antikomunističke milicije« (MVAC — Milizia volontaria anticomunista). 16 Kad sam došao u L. dobio sam dve depeše jednakog sadržaja u sledećem: p. Rijeka) prisustvovali su delegati iz srezova: Beran&kog: Gavro Cemović. Rijeka. Jovanović. kojemu sam kao komunisti zabranio prisustvovanje na zboru. puteve. Obratite se na nas lično — 1 i 2 avgusta 1941 g. vidi : B.) a kasnije su se uključile u otvorenu borbu protiv pripadnika NOP-a. spojivši se sa već formiranim četničkim jedinicama. izrađen je plan zajedničke akcije. nazivajući me izdajnikom što sa n j i m a ne sarađujem.18 Blagoje Lekić19 i Điukan Vulević. d. Zbog ove depeše sam od komunista dobio razne pretnje. Potrebna je i vaša saradnja. pruge itd. Mirko Dedović 17 i učitelj Milan Popović. Ovakvu odluku doneo sam posle dobivenog izveštaj a od plemena Kuča. 23 1 2 ' Navedena lica postala su krajem 1941.

15. Kada su se komunisti-partizani osjetili jači ubili su Milića Orovića. da ljudi ovog k r a j a nisu učestvovali u pobuni protivu njih. da će se vratiti kućama svi. Jovanovića ispalio je nešto metaka na Italijane na Raškovo Guvno. te da tim oružjem sprečim partizanske akcije protivu Italijana i pretili su mi interniranjem. radi 21 22 Odnosi se na partizanske jedinice. Partizani su počeli r u šiti saobraćaj. Pošto je okupator postavio potpunu vlast pozvan sam od Italijana i sa nekoliko prvaka Ljevorečana došao u nj inu komandu gde su tražili garanciju. 3. poručnika Doka Lasica23 i redova Milica Radevića. naročito od kada su osnovani partizanski odredi u pograničnim mestima. 24 Partizanski pokret je zahvatio sva okolna plemena. zbog čega su Italijani u Veruši i Han-Garančića zapalili neke kuće i ubili 3 mirna građanina. U j u t r u 4 avgusta izvesni m a n j i deo t r u p a kapet. sve dok je rez. gde ih je presreo penzioner Vojin Orović i time učinio uslugu okolini.sa komunističkim trupama 2 1 dadne otpor Italijanima 22 prilikom nastupanja na Vjetamik. Italijanske su trupe ušle u L. istovremeno da se izvrši reorganizacija bataljona u jače četne jedinice. Počeli da prete ubistvom mene i ostalim oficirima. predati oružje i ostati mirni. Reč je o delovima italijanske divizije »Venecija«. Rijeku. da jedan deo uvuku u partizane i time okrnje bataljon. Jedini način da se moglo suprotstaviti partizanima bio je naš Ljevorečki bataljon. Izvesni deo naroda koji je bio naklonjen komunistima odobravao je njihov rad. U ovoj je kmetiji Bogić Milošević profesor održavao veze sa Prekobrđanima i Baranima radi organizovanja protivu komunista. a kapetan Jovanović obećao da će svoje trupe povući sa moje teritorije. Na Mateševu je Bogić Milošević profesor sa prvacima Mateševa učinio zakletvu protivu komunista. Italijani su mi nudili oružje za Ljevorečane. 105 . Ove zahteve sam odbio u čemu su me pomogli svi Ljevorečani sem rez. pa je trebalo odmah izvršiti popis preostalog ljudstva i sprečiti brzi prilaz ljudi iz bataljona partizanima. koji su nastupali ka Mateševu. zbog čega sam češće pozivan od Italijana da ovu ruševinu sprečim. sem advokata Vešovića sa 4 mladića iz kmetije Mateševske. Videći moj stav delegati su se odmah vratili. poručnik Đoko Lašić primio oružje za miliciju i formirao četu milicije. avgusta 1941 g. misleći da time primoraju sve ostale da im priđu. pa su počeli raznim agitacijama i krstarenjem da vrše pritisak i na Ljevorečane i uspeli su. avgusta prijavili su se svi Ljevorečani okupatoru i primili legitimacije. pa i a k o nisam mogao.

— 25 Vujisić je tada formirao jednu četu. Rijeke otputovao je za Mateševo. verovatno se odnosi na Slacko (kod Lijeve Rijeke). Tom prilikom sam mu ustupio bataljon i rekao.000. gde je poginuo poruč. U toku 1943. god. 2. Da partizani nesmeju ubiti nijednog Ljevorečanina bez odobrenja odbora izabranog od bataljona. a imao sam i n a m e r u da pođem -kod đenerala Draže Mihailovića za instrukcije. da će on bolje imati mogućnosti preko svoga rođaka Doka Lašića da dobije oružje i municiju i da bar u nekoliko naoruža i onako slabo naoružani bataljon. Prilikom polaska bataljona Italijana iz L. Leka Vujisić. Da u slučaju zajedničkog napada partizani b u d u pod komandu lica koje bude komandovalo Ljevorečkim bataljonom. Na ove odluke pristali su svi. g. bio je komandant Kolašinske četničke brigade. Ovako formalnu komandu nad bataljonom ustupio sam m a j o r u Lasicu nadajući se. radi onamošnjeg organizovanja bataljona i brigade. Zbor na Malo Slanko. 106 . januara 1942. sem što su partizani po trećoj tačci tražili odobrenje od svoje komande u Piperima. Kasnije je otkazao saradnju sa partizanima i postao jedan od organizatora četničkih jedinica u tom kraju. a da ćemo napadati tek onda kada uvidimo stvarnu potrebu za to. napali Italijansku kolonu. gde je sutra dan sa bataljonima iz Kolašina i Mateševa otputovao za Berane. Na ovome zboru ponovo je od mene traženo. 26 Malo Slanko nije pronađeno na karti 1 : 100. Drugo me je rukovodilo da izvesno vreme pođem u Vašojeviće preko Koma. 3. — 4. Da nesmeju napadati okupatora na Ljevorečkoj teritoriji bez sporazuma sa nama. 25 radi čega je i dolazio kod moje kuće. i kad narod zbog toga neće stradati i 3. Rijeci. Prema tome popis ljudstva je otpočeo i prilikom popisa ljudstva čete Lopatske ovaj je posao obavio major Lašić iako je on sa ostalim želeo da ja i dalje vodim bataljon. komandir miliciske čete Đoko Lašić primio je od Italijana izvesnu količinu pušaka i municije. 26 Na ovome zboru poslednji put uložio sam svu svoju snagu da sprečim ili bar za izvesno vreme odložim prolivanje krvi u L. Posle izvesnog vremena došlo je do zategnutosti između bataliona i partizana. januara 1942. da neposredno komandujem bataljonom što nisam učinio iz ranije iznetih razloga. da ću i dalje voditi nadzor nad bataljonom. Rijeke. 27 Odnosi se na Brskutsku i Lijevoriječku četu. koje je organizovao kapet. Zboru su prisustvovali i prestavnici partizana i na moj predlog donesena je sledeća odluka: 1. Milačić. nego su zajednički sa brskutskim partizanima 27 na Veruši.bolje akcije i odbrane od komunista. radi čega sam zakazao za 15 decemra 1941 g. Takođe interesovalo me je organizovanje Moračana. bataljon Italijana iz L. Partizani ipak nisu svoju reč održali.

Ljevorečki bataljon vratio se je u L. Rijeku. dok. Vidi knj. što su i učinili. oktobar«. Ranjenog Lašića zamenio je major Vesković. 2. 13 i 14 jan. Prilikom moga dolaska našao sam postrojen bataljon pred crkvom i primio raport od m a j o r a Lašića o stanju bataljona. 30 U pitanju su dve čete Kolašinskog partizanskog bataljona. Ubili ga četnici početkom 107 . zbog toga nisam ni određen za komandanta brigade. Na zboru pročitana je naredba odnosno Ukaz Gospodina Ministra Vojske i Mornarice đenerala Draže Mihailovića. našao sam na Lopate Ljevorečke prtizane. a zasebno oficirima i podoficirima i ponovno im naglasio. 1. Na zboru 14. Rijeku poručio sam da ne dolaze. Prilikom nastupanja niz Taru. sa kojim je došao jedan deo Moračana pod komandom kapet. knj. jan. 10. januara 1942. dok. Istoga dana prilikom moga dolaska na zakletvu. kojima sam tražio da se odmah uklone sa naše teritorije. umešao se je u postavljanju komandanta bataljona i komandanta brigade. oktobra 1941. a 20 istog pošao iz Lijeve Rijeke za Mateševo. 35. Ja sam od tada pa sve do 20 jan. Marka Biljurića 28 sa nekoliko brskutskih partizana. br. Posle mene 11 istog krenuo je i m a j o r Lašić sa delom bataljona za Kralje. Rijeci radi zakletve. Ljevorečki bataljon u zajednici sa kapetanom Lekom Vujisićem došao je u sukob sa partizanima. Opširnije o tim borbama vidi tom III. Po završenoj zakletvi držao sam vojnicima govor.5. januara 1942 g. 1942 g. 29 Ovim ukazom meni je bio onemogućen svaki dalji inicijatorski i organizatorski rad. narodni poslanik Milutin Jelić i pored novo postavljenog komandanta četničkih odreda za Crnu Goru. a u njihovoj blizini video sam profes. 30 u kom je sukobu kod Mateševa major Lašić ranjen. održani su zborovi u K r a lj ima. 1942 g. ako koji od n j i h priđe p a r tizanima da neće u budućoj Jugoslaviji biti oficir odnosno podoficir. Ista takva naredba izdata je 16. Clan Štaba bataljona »18. 1942 ostao na Andrijevicu. kojim se m a j o r Đorđe Lašić određuje za komandanta četničkih odreda Jugoslovenske Vojske za Crnu Goru. jan. Sa teškom mukom uvređen pokorio sam se ovome naređenju ne reagirajući kako je posle ovoliko moga rada postavljen drugi i mlađi od mene. 10. a nekim Moračanima koji su hteli da dođu u L. 3] Andrija. 31 28 29 Naredba — ukaz o kojoj je reč izdata je 15. zakazan je zbor bataljona kod crkve u L. Leke Vujisića. 1942. pošao sam za Kralje i Andrijevicu u nameri da izvršim poslove koje sam napred naveo. br.

Zatim sam pokiušao sporazumno sa m a j o r o m Perom Cađenovićem i jednom grupom Moračana.Pored svega iznetog 21 jan. energični i umešni oficir likvidirao ih sa f r o n t o m na Mateševo. Ova naša namera onemogućena je h v a t a n j e m m a j o r a Cađenovića i njegovim ubistvom od strane partizana u Kolašinu. da ne izazivaju prolTvanje krvi. ćirilicom. čemu vodi partizanski razorni rad i njihov front na Mateševu. Po mom dolasku u L. Milošević Boriće se do k r a j a i preko javnosti posle rata. 32 a/a 32 Poslednju rečenicu i »a/a« dopisao je Draža Mihailović mastiljavom olovkom. Rijeku radi uticaja na partizane. stavio sam se u Barama na raspoloženje komandi četničkih odreda za C. Goru. 108 . i išao u akciju i gonio komuniste. potpukovnik. Rijeku predočio sam izvesnim partizanima nacionalno raspoloženje kao Vladu Đukiću. da napuste teritoriju Lijeve Rijeke i da ostanu mirni kod svojih kuća. da se organizujemo i sa leđa napadnemo partizane u dolini rijeke Tare i Mateševa. koja me je uputila u L. Zbog ovoga su partizani vrebali da me uhvate i vodili strogi nadzor da se ne prebacim za Bare. što je prouzrokovalo produženje fronta na Mateševo. Đoiku Miraševiću i Preleviću. Ja ostajući veran opštoj nacionalnoj stvari učestvovao sam docnije kao redov sa puškom u ruci. pešad. Sigurno bi me postigla sudbina majora Cađenovića da nije kapetan Pavle Đurišić sa odredom stigao u Bare i u roku od jednoga dana ovaj hrabri. Razbijanjem f r o n t a na Mateševu kapetan Đurišić je razbio partizanski pokret u Crnoj Gori i time spasio ceo narod. koga su partizani više od mesec dana držali. no ova ponuda nije prihvaćena zbog lične politike izvesnih četnika u Barama. te je zbog toga jedan deo Kuča sa Prelevićem napustio front. Podnoseći ovaj izveštaj o svom nacionalnom radu naročito ističem činjenicu. radi čega sam se krio a docnije prebacio kod Vujisića u Moraču. Aktiv. Radivoje U. da sam ja prvi u Crnoj Gori stvorio bataljon na čisto nacionalnoj osnovi i time pokazao put kojima je trebalo poći. neki prešli četnicima u Bare i jedan deo Ljevorečkih partizana sa Vidakom Miloševićem ponudio se četnicima u Bare.

koje je uvek bilo komunistički nastrojeno i tom prilikom kada je došao zastupnik komandanta Brigade poručnik Lučić 3 sa 20 ljudi zarobili su ga i p r a t n j u mu razoružali. preteći da ako poručnik Milojević bude ušao u selo. U toku 26. svega oko 500 l j u di. oduprli se. naredio sam zastupniku Komandanta Korpusa mobilizaciju pojedinih Brigada i izvršićemo jednu akciju čišćenja većega stila. Ča. poslali na pregovore poručnika Lučića. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ZA ISTOČNU BOSNU I HERCEGOVINU (Za čika Branka) 2 Dobio sam zadatak da na liniji od Ljubinja do Jablanice duž obale Neretve sprečim eventualno nadiranje komunista spolja. Da bi se jednom za uvek rasčistilo sa Popovim Poljem. Dračevo i Sedlari. 172. Posle izvesnog vremena došao je poručnik Milojević. Trebinjska i deo Stolačke Brigade. dok međutim oni su se pojavili unutra. plus 150 iz leteće Brigade Mirka Kovačevića. m a j o r 25 januara 1943 Duži. a major Zaharije Ostojić (čika Branko) je bio komandant Istaknutog dela Vrhovne komande. reg.BR. Strujići. 27 i 28 ov. U toj akciji učestovaće Bilećska. JANUARA 1943. Jovan vaz. 19/1 (BH-V-2107/1). 3 Borivoje. koje je gnezdo partizanstva. br. 109 . MAJORU ZAHARIJU OSTOJIĆU O POBUNI ČETNIKA U POPOVOPOLJSKOM BATALJONU I SITUACIJI U TREBINJSKOM KORPUSU 1 Pantić M. k. 2 Komandant operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine bio je major Petar Baćović. da će pobiti 20 ljudi. meseca razoružaćemo Popovo Poljski bataljon koga sačinjavaju sela Veličani. Grmljani. 4 Komandant Trebinjske Brigade sa 150 ljudi i pokušao da ih razoruža. 4 Vladimir-Vlada. U Ljubinjskoj Brigadi Popovo-Poljski bataljon odkazao poslušnost zabarikadirao se u selu Veličanima. ćirilicom) u Arhivu VII. Drijenjani. Po razoružanju toga bataljona 1 Original (pisan na mašini. 20 IZVEŠTAJ ZAMENIKA KOMANDANTA OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 25. koji su bili u pratnji poručnika Lučića.

Do ovakvog stanja u Ljubinjskoj Brigadi došlo je isključivo krivicom Komandanta poručnika Janičića. Sve pohvatane bandite za koje tačno znamo ko su streljaću na licu mesta. davši mu tom prilikom spisak lica koja treba pohapsiti. koga nisam našao. br. dok ne postanu nacionalno ispravni. poručnik Lučić. Zatim sam se vratio u Ljubinje gde su me obavestili da su se pojavili nekoliko partizana u Popovu Polju i da je poručnik Lučić otišao da to rasčisti. Ono što je ostalo sve sam go komunista. Napominjem da selo Veličani po svoj prilici daće otpor jer su se partizani zabarikadirali u istom i zato ću ga po potrebi celo spaliti. Karakteristično je da na dan 18 ov. Po svršenoj akciji preduzeću akciju čišćenja Trebinjske šume i dela Bilećke Brigade. 62. Za Komandanta Ljubinjske Brigade do svršetka operacija u Dinari 5 odredio sam potporučnika Bulatovića. a kada sam došao da vidim rezultat nisam ga zatekao u Brigadi. Poručnika Lučića odredio sam privremeno na službu u štab Stolačke Brigade. 11. dok međutim kako smo sada utvrdili isti je jedan od vođa komunista u Popovom Polju. Po svemu ovome podneću detaljan pismeni izveštaj. već je pokupio dve stotine ljudi koji su jedino i valjali u Ljubinjskoj Brigadi i sa n j i m a otišao u operacije u Dinaru. sem toga vrlo se kukavički držao prilikom n j e govog razoružanja u selu Veličanima. mlitav. mlak. Po njegovu odlasku ponovo sam naredio da se izvrši akcija čišćenja komunista. tražeći Komandanta Brigade poručnika Lučića. 110 . međutim poručnik Lučić svojom nesposobnošću upropastio je stvar do kraja. Iz Ljubinja sam krenuo za Domanoviće i prema 5 6 7 8 Vidi dok. Lazo. 85. njegov zast. Ivan. 6 koji će zavesti gvozdenu disciplinu i red.naredio sam da mu se više hrana ne izdaje. Sem toga pre mesec daha naredio sam Komandantima Trebinjske i Ljubinjske Brigade čišćenje Trebinjske šume i Popova Polja od strane komunista što ovaj nije učinio. a potom sam otišao u selo Strujiće i Veličane sa pet vojnika. a isto tako biću prinuđen da streljam sve što nađem u pomenutom selu. Jednom prilikom kada sam bio u obilasku Ljubinjske Brigade prestavio mi je nekog Pribišića 8 kao nacionailno potpuno ispravnog. meseca kada se ovaj incident desio nalazio sam se u Ljubinju. Poručnik Lučić je skroz nesposoban. 7 koji je svesno ili nesvesno dozvolio širenje komunizma na teritoriji svoje Brigade. Batrić.

Po svršetku operacija u Dinari moramo n a j h i t n i j e izvršiti reorganizaciju Trebinjskog Korpusa. koji su odmah pohapšeni i na saslušanjima počeli isto tako odavati sve druge koji su bili tu umešani. Isto tako imenovani odaje polako sve svoje jatake. rasčistiću to brzo samo ovaj nedolazak Crnogoraca može imati katastrofalnih posledica u Hercegovini. ćirilicom. Dubrovnikom i drugim centrima komunizma.« i dalji tekst napisao je major Pantić zelenim mastilom. Mostarom. S VEROM U BOGA ZA K R A L J A I OTADŽBINU! Vaz. U toku borbi u dolini Neretve komandovao je Drežničkom grupom (srednja kolona) četnika. Komunisti će se zbog toga mnogo ojačati i dobiti puno pristalica u narodu. za ovaj incident u P. šef stanice u Zavali jedan od glavnih vođa i pokretača komunizma u celoj donjoj Hercegovini. hercegovačke NOU brigade na Stab Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. 10 Jovan Pantić. zamenik komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. Kod pomenutog Savovića nađen je dragoceni kompromitirajući materijal iz koga se vidi da je postojala jedna velika komunistička organizacija. a sem toga odrediti jače leteće jedinice koje će krstariti po celoj teritoriji i svaku pojavu komunizma ugušiti u korenu. 9 Dragi čika Branko. juna 1943. S. koji će svoje jedinice držati čvrsto u rukama. Posle saslušanja i suđenja on je streljan. Pre nekoliko dana uhvaćen je Dušan Savović. prilikom napada delova 10.S. Nadam se da ćemo h v a t a n j e m ovoga zlikovca rasčistiti sa komunistima na teritoriji Trebinjskog Korpusa.Mostaru i tek tada sam saznao za pravo stanje stvari koje su se odigrale u Ljubinjskoj Brigadi. p1 0 9 »P. Pantić P. Zarobljen je 20. na Obiju. Imenovani je na saslušanju tek posle treće serije batina sve priznao. Polju ne brini ništa. major: Jov. postaviti na položaj Komandanta Brigade i komandante bataljona sposobne i energične ljude. koji ima zadatak da u pogodnom momentu zauzme celu teritoriju Ljubinjske Brigade. 111 . Priznao je da u Popovom Polju postoji partizanski bataljon «-Sloboda-«. koja je imala vezu sa Sarajevom.

63 26. Raspravljalo se o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i ulozi seljaštva u N O B . Sastanku su prisustvovali. o održanom sastanku u Foči. januara 1943 god. KOMANDANTU 1. članovi PK K P J i GS za Bosnu i Hercegovinu. OD NJIH TREBA PRAVITI CENTAR ZA O K U P L J A NJE U TOM K R A J U SVIH ONIH NAJBORBENIJIH LJUDI KOJI SU SPREMNI DA SE BORE POD NAŠOM ZASTAVOM. 3 Brojka 457 napisana je plavim mastilom.« Iz napred navedene odluke vidi se. 4/6 (BH-P-83). sarajevsku brigadu Romanijskog korpusa. reg. a označava 1. SARAJEVSKE BRIGADE ZA OTKRIVANJE I UNIŠTENJE ORGANIZACIJE KPJ NA TERITORIJI BRIGADE PRIMENOM SLOVA »Z«1 K O M A N D A 8002 Pov.u . 5/2: Saopštenje Pokrajinskog komiteta KPJ za BiH od kraja februara 1942. br. kritikovano je oportunističko držanje prema četnicima. Br. Položaj KOMANDANTU 457'. ćirilicom. uglavnom. zauzet je stav o čvršćoj disciplini i povećanju rukovodeće uloge Partije. na inicijativu CK KPJ. — 23. br. 21 NAREĐENJE KOMANDE OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 26. 1 Original (pisan na mašini. k. februara 1942. JANUARA 1943. posvećena je v e ć a pažnja omladini i narodnoj vlasti. 1965.BR. Opširnije o tome vidi Arhiv VII (Arhiv NOP-a). reg. 222. 4 Sastanak o k o m e je reč održan je 25. 2 Brojčana oznaka Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. Da je ovo tačno dokazuje se hvatanjem pojedinaca i komunističkih ćelija na teritorijama pojedinih jedinica. Ca. k. februara 1942 godine održali su komunisti sastanak u Foči na zahtev centralnog komiteta komunističke partije u Jugoslaviji i između ostalog doneli ovu važnu odluku: 4 »POTREBNO JE U SVAKOM K R A J U N A C l LJUDE SA TERENA KOJI CE POSLIJE N A S TU OSTATI I BITI SPROVODNICI NAŠE POLITIČKE LINIJE. kao i omasovljenju organizacija KPJ. umnožen na šapirografu) u Arhivu VII. Sve pretpostavljene starešine nastaće svim silama da se ove ćelije otkriju i najkraćim putem unište. NJIMA TREBA POMAGATI A K O N I K A K O DRUKČIJE O N D A PISMENOM VEZOM I SLANJEM PARTISKOG MATERIJALA. 112 . da je komunistička partija za sobom ostavila svoje ćelije oko kojih se okuplja sve ono što je komunistički raspoloženo.

knj. S v e r o m u boga za kralja i otadžbinu. Mil. ćirilicom.— Obrazovati trojke. Momčilo vic 5 6 1 8 9 Š i f r o v a n a o z n a k a za presudu na smrt k l a n j e m . 8 Zbornik. DS 6 STAB 4307 2 -11 . Ponovo skrećem pažnju na gornju odluku komunističke partije i. B r o j č a n a o z n a k a Š t a b a R o m a n i j s k o g korpusa.— S V u B KiO! Komandant 430 kap. Ceo dalji tekst napisan je p l a v i m m a s t i l o m . ipak do danas ova komanda nije dobila ni jedan izveštaj ma od koga da su trojkama davati zadaci. D a n i l o Salatić.— Iz prednjeg se vidi koliku ogromnu opasnost predstavljaju ovakvi komunisti. I ako je naređenjem ove komande predviđeno da se po svima brigadama obrazuju trojke za primenu slova »Z«5 i da se tim trojkama daju zadatci.— S V E R O M U B O G A ZA K R A L J A I O T A D Ž B I N U Zastupa Komandanta 800.Naročitu pažnju obratiti na pojedince koji su imali izvesne položaje za vreme komunističkog režima a koji se sada prave kao protivnici komunizma i partije. Svi se obraćaju i traže pomoći i zaštite od ove komande a ne pristupaju jednostavnijem načinu. 2 113 . J.43 POLOŽAJ Komandantu 8 457. Primeniti »Z« i izvestiti. Komandanti brigada preko korpusa dostaviće izveštaje ovoj komandi o postignutim rezultatima u ovom pogledu. — NAREĐUJEM: Da se najenergičnije pristupi otkrivanju i čišćenju komunističkih ćelija. tom XIV.

a preko pogodnih ljudi održavati potrebne veze sa Talijanima. njihov rad. tako da apsolütno ne primete nikakvu promenu u našem držanju. reg. 5) Z a b r a n j u j e m starešinama odlazak u varoši do daljeg naređenja. 2 Tomo. k.BR. i naročito da li se pojačavaju. U ovom pogledu preduzeti sve potrebne mere. pa najhitnije izveštavati o svemu značajnijem. NAČELNIKU ŠTABA NEVESINJSKOG KORPUSA O DRŽANJU ČETNIKA PREMA ITALIJAN3KIM TRUPAMA 1 Poručniku Guzini2 — strogo poverljivo šifrom telefonom — vrlo hitno Zbog gubitaka Afrike i neuspeha nemačkih na ruskom frontu. JANUARA 1943. 4) P r e m a Talijanima prividno zadržati isti stav kao do sada. 114 . Mi ne smemo biti nikad iznenađeni. Nije isključeno da će Talijani po naređenju Nemaca pokušati da iznenadno počesno razoružaju naše delove. 2) U najkraćem mogućem roku svi k-ti brigada i korpusa dostaviće mi što tačnije podatke o jačini talijanskih jedinica na svome reonu. gde i odakle. 27/1 (BH-V-15). br. Izuzetno od ovog starešine 1 Original (pisan olovkom. Obaveštajnu službu razviti do maksimuma svim sredstvima i načinima. Naći za to izgovor. 3) Naša je lozinka uvek spreman za Kralja i Otadžbinu. 3 Može se očekivati skoro prekidanje svih veza sa Talijanima i nastupan j e krupnih događaja u ovim krajevima naše otadžbine. a svaku nastalu promenu hitno naknadno javiti. br. 161. načelnik Štaba "Nevesinjskog korpusa. treba očekivati pojačanje talijanskih snaga u Hercegovini i nemačkih u Bosni. Naše snage i naše oružje moramo sačuvati po svaku cenu. Naređujem: 1) Sve više starešine (k-ti brigada i korpusa) na pogodan način skrenuće pažnju svima nižim starešinama vojnicima da obrate najveću pažnju na držanje Talijana. 22 NAREĐENJE MAJORA ZAHARIJA OSTOJIĆA OD 27. ćirilicom) u Arhivu VII. 3 Vidi dok. 166.

neka to produže. 8/9 (BH-P-632). stim da ga pod pretnjom smrtne kazne ne smeju nikome saopštavati. Original je bez datuma. Ca. nadam se. naša nevaljalstva. i od tebe. depešu br. Vidi dok. 2 U času kada sede da ti pišem ove retke počinje da me progoni ona Njeguševa misao: «Da je nebo hartija. Gruba stvarnost i preteška srpska današnjica ne dozvoljavaju mi da dobro gledam u budućnost. k. Položaj. omogućiti da budeš bliže istini. Ovo naređenje kao strogo poverljivo dostaviti svima k-ma brigada i korpusa na ličnost. koja će ti.43 u 9 č. a još m a n j e mi dopuštaju da nevidim ili površno posmatram sve što se događa među n a m a : naše greške. br. bolesne ambicije. Lišen svih pretenzija. koja nas satiru i ne daju da slobodno gledamo u daljinu. očekujem da mi veruješ. i ja sam sada u takvom položaju. ćirilicom) u Arhivu VII. i očajan sam što u moje misli i osećanja ne mogu da unesem baš nimalo vedrine i optimizma. a more mastilo — jade Crne Gore ne bih ti mogao opisati«. E. 23 PISMO MILANA ŠANTIĆA OD 27. MOJORU ZAHARIJU OSTOJIĆU O STANJU KOD ČETNIKA DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE1 Dragi moi Zarija. 28. a još više lišen želje za makakvom nagradom i priznanjem. čika Branko4 BR. 2 Zaharije Ostojić. i kao vojnik i kao politički čovek. ali sa najvećom oprezom. reg. . ja mogu biti objektivan. JANUARA 1943.koji su do sada bili u varošima i održavali neposredne veze. kome bi se moja duša tako rado predala. nezajažljive pretenzije i mnoga. nemogućne sujete. a verovatno je pisan 27. lične zlobe i pakosti. 225. 528. a odmah po prijemu k znanju zakopati ga na sigurnom mestu ili uništiti. Pokušaću da ti izložim svoja opažanja. januara 1943. U svakom Zaharije Ostojić. s pravom. 27/1 . 1 8* 4 115 . br. mnoga ona zla koja nas dave. Original (pisan na mašini.

objašnjenje 20. No. stvar sasvim drugačije stoji: oni su isto što i mi i na njihovu borbenost možemo u potpunosti računati. Ali. Dalmatinski Srbi su. rasni i veliki u časovima najdubljeg poniranja i najvećeg stradanjja. koji svakog časa m e n j a j u i oblik i boju. sa novim duhom. a sad ih još pritisla i komunistička kuga. Sa Ličanima i Bosancima. ni po svojoj borbenosti i snazi duha. n j i h je ostalo malo među živima. ili možda. 13. o kojoj je bilo mnogo reči i prilikom našeg letošnjeg sastanka u Pustom Polju. odluč3 Misli se na dolazak četnika Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine pod komandom majora Baćovića (vidi dok. ni po srpskoj svetosavskoj nacionalnosti. Srbi rođeni. kompromisni i spremni da se mire sa svakim mogućim s t a n j e m u koje zapanu. po mom dubokom uverenju. Ovi naši mediteranci liče na penušave talase morske. da ostanemo na čemu smo: oni su danas naši. a mi njihove poslušne sluge. borbenost. 11). 4 Odnosi se na ustaše. po svom tipu mediteranci. na vrlo opasnoj prekretnici. nažalost. to jest da ti prosto i jednostavno ispričam šta sam video. pogrešno obavešten. jer oni su takvi rođeni pod Suncem. Naš dolazak u Liku trebalo je da znači vrlo mnogo i. onima iz Zapadne Bosne koji su n j i m a bliži. 3 Kninska Krajina. i njih može preporoditi i učiniti drugačijima samo nova srpska zemlja. još m a n j e da ih napadamo. jer na njih su se sručila sva paklena ustaška nedela. laki i kolebljivi. nisu ono što su naši gorštaci. Mnogi od n j i h i danas će ti kazati: »zašto su nas Hrvati 4 klali i ubijali? Da to nisu radili oni bi bili gazde. šta čuo i šta primetio. Dinara i Lika nalaze se u vanredno teškom stanju. 116 . puno ljubavi i još više nesebičnog i predanog rada. Ravnogorska Srbija sa ravnogorskim duhom. Takozvana Dinarska divizija. i mi ih moramo čuvati i braniti pod cenu naše časti i naše krvi. 5 a docnije mnogo više. Sada se odlučuje hoće li ovi krajevi biti naši ili partizanski. br. Treba računati sa činjenicom da dalmatinski Srbi ni po svom karakteru i mentalitetu. koju mi sa rođenjem nosimo u sebi. ni iz daleka ne liči na ono što smo zamišljali i očekivali. moje dobre namere su tu.slučaju. i ako u čemu pogrešim može biti da nisam dovoljno obavešten. br.« Žalosno je ali istinito. bolje rečeno. on je morao da ima istoriski karakter. Možda zbog toga što smo pod samim imenom »divizija« navikli da vidimo vojsku i n j e n u snagu. ili. Dozvoli mi sada da pređem na konkretne stvari. 5 Verovatno je u pitanju sastanak od jula 1942. Ali nemamo pravo da im išta zamerimo. Vidi dok. Treba tu mnogo dobre volje.

Svađe i raspre najčešća su pojava među njima. špijuniraju jedni druge. a i ne pokušavaju da u vojnika unesu elan i borbeni duh. a kad dođeš na teren lako ćeš se uveriti da od toga nema ni pomena. Sigurno je da ćeš u tome slučaju uvek biti ugrožen na onom položaju koji oni drže.nost i. Mnogo se više priča nego li radi. u Dinarskoj diviziji nema ni jedne druge borbene jedinice u pravom smislu reči. brigade 6. Tu i tamo nađe se poneka borbenija grupica. međutim. idu tako daleko da. u najviše slučajeva. nesigurnom i nesolidnom. a da ne govorimo o tome kakva je opasnost preduzeti sa njome neku zamašniju akciju. 14. koja uzmiče pred svakom opasnošću. 6 Pred svojom ličnošću i pred svojim sitnim. Sa takvom vojskom. u prisustvu mlađih. Bolje sada 6 Reč je o napadu 1. 117 . januara 1943. NOU divizije na Gračac 14/15. o borbenosti i junaštvu svaki će ispričati prava čuda. 25 i 28. i to mnogo i bezdušno. mnogo više piše nego misli. Daleko sam i od pomisli da koga lično optužujem. Vrednosti ima. kao što je nedavno. Kao po pravilu. umesto pucnjima. bezkompromisnost. i njih ne može niko zbrisati ni umanjiti. i 2. malim računicama bedni ljudi zaboravljaju najsvetije i n a j uzvišenije nacionalne interese. Daleko sam od toga. kolebljive i pokunjene jadnike. neriterski se obračunavaju grdno prostačkim psovkama i vulgarnostima. našli smo. koji se došaptavaju i intrigiraju. meni lično svagda ne drago i odvratno: komandanti. dok neprijatelji u njihovim redovima mogu da vrše propagandu koju oni i neprimećuju. Tako je i u Dinarskoj diviziji. Ovamo. ali čim se dublje zagleda videće se da tamo ima ili Bosanaca ili Ličana. nama danas tako potreban. sem časnih izuzetaka. u kojoj su opet sami Bosanci-izbeglice. br. Izuzev brigade Gavrila Principa. Vojvode čak priređuju demonstracije jedni protiv drugih. vrlo je teško računati. hvataju za revolvere i. i možda je čak prava nesreća što se te vrednosti i suviše ističu i podvlače. Komandanti i oficiri traće vreme u nekakvoj glupoj administraciji. bio slučaj u Gračacu. našli smo nejunačku gomilu. svi lažu. Vidi dok. Bilo bi nepravedno i nepošteno kazati da tamo nema nikakvih vrednosti. Primetio sam još nešto. od najviših do najnižih. Vojvode čije grudi krase najviša vojnička odlikovanja. za to krivi komandanti. mnogo više komanduje nego bori i ratuje. rušeći svaki svoj autoritet. ali smatram kad jedna vojska nije u redu da su. O sastavu svojih trupa. a od obaveštajne službe i obaveštajaca napravili su žbire i uhode. pred onu nesrećnu borbu. plaši se borbe i najrađe se predaje onome ko je jači. ulažu mnogo više truda da bi ispoljili vidne vojničke znake i osobine.

koji u ostalom uvek nose najteže breme. Vojvodski činovi i odlikovanja. koje dobronamerni Ilija Birčanin deli zaslužnima smatram da su nesreća u današnjoj situaciji. osim onih najmlađih. koji je komandant Dinarske divizije. po mogućnosti sposobnog đeneral štaba. svakako je čovek dobre volje lepe inteligencije. Primetio sam da se oficiri vrlo malo zadržavaju na terenu. O. sve očekivalo. onda moraš shvatiti Petra Baćovića i razumeti njegov stav. 118 . 9 i 18. svađa i razno razne struje i strujice. jer imam impresiju da Palošević spada u red ljudi kojima su često potrebni jevtini vašarski efekti. sve zahtevalo. I da sačuvamo srpsku savest radi naše budućnosti i radi spasa. 4. 7 Baćovićev položaj nije bio ni malo laskav. Covek i ne sluti kakvu m r ž n j u i kakve surevnjivosti izazivaju vojvodski činovi. Pod jadnim u s lovima. i on ulaže mnogo truda da situaciju održi u ruci i da sve đavo ne ponese. Bio sam svedok mnogih nemilih scena. 7 Vidi dok. a u slobodnoj otadžbini postaviti svakoga na svoje mesto. Vojvoda Momčilo Đujić. bar ukratko. kojih ovde ima u izobilju. Hercegovci su došli u Dinaru. Nekoliko smrtnih slučajeva od tifusa uneli su veliku uznemirenost. 1. kada su ljudi od Baćovića tražili da ih vrati kućama. a Crnogorci nisu dolazili. bez rublja i odela. a to može biti razlog da se raspre. koji bi u njegovo ime bio stvarni komandant Dinarske divizije. Kada sam ti izložio. i vojska je formalno gladovala. Prvih deset dana od Tetkića smo primili skraćeno sledovanje. nebili n j i h nekako ispravili i napravili vrednostima. a od njega se sve tražilo. Ja nisam njegov eho i nemam n a m é r u da govorim u njegovo ime. Dinara se je belila pod debelim slojem snega kada su naši ljudi zauzeli najistaknutije položaje. stanje u Dinari. Ne bih smeo tvrditi da je to mnogo srećan izbor. br. I bojim se još da je lična sujeta i kod njega suviše podvučena. Akcija nije počinjala. Neporecivi je fakat da smo mogli ostati pošteđeni bar od svađa ove vrste. Možda zbog toga što svaki Srbin smatra da i sam treba da bude vojvoda. Ali ipak smatram da bi vojvoda Momčilo trebao da ima jednog vrednog načelnika štaba. kamo lepe sreće da hoćete jednim ukazom poništiti sve činove i sva odlikovanja.da govorimo o nevrednostima. da bi branili Dalmatince koji apsolutno nisu hteli da se bore. a kada već on to ne može da bude onda ne ostaje ništa drugo do izliv jedne žučne mržnje i pakosti prema drugome. Vojvoda Birčanin dodelio je položaj pomoćnika komandanta majoru Paloševiću. možda. prema r a d u i zaslugama. ili. da budem njegov advokat. ali smatram da je bio u vrlo teškom i neobično delikatnom položaju. još više raspire i uzmu neželjeni tok.

I čika Doka i ti zahtevali ste oćl mene da u svakoj prilici budem iskren i objektivan. ja sam zauzeo sasvim pasivan stav. preosetljivo si primio njegove reci i isto tako žučno. i kada stvarni komandant treba da je uvek na terenu. Ilija Birčanin hoće potpuno da odstrani iz našeg pokreta. i imaju ograničeno vreme kada s njim mogu razgovarati. a ima dana kad je upravo ne podnošljiv. i odgovorima na te zahteve vidi dok. 5. odrubio mu.On je bio očajan. jer ti po položaju koji zauzimaš treba da imaš pluća široka kao planina i da kao Mikijev Oskar gutaš sve. koga ikako izgleda. zahtevajući od vas. sa svim nezadovoljstvom koje se bilo skupilo u njemu. br. nego što više skupljati i zbijati u naše redove. jer on se već puna tri meseca nalazi na samrtničkoj postelji. Njegova bolest je naša velika nesreća. ' O stavu Draže Mihailovića i vojvode Birčanina prema radu Grđića vidi dok. Da se sada sa Dinare spustimo malo do Splita. tako da su se zbog toga stvorila dva politička tabora. br. što je gotovo nemogućno. 119 . On je strahovito nervozan. Oko Grđićevog slučaja uzvitlala se je grdna prašina. sasvim prirodno. on se. pa čak i za oktavu više. kada se odluke moraju donositi brzo i trenutno. što je u ostalom i prirodno. Zarija. zbog rodbinskih veza. s pravom. Ljudi koji se nalaze oko Birčanina nisu mnogo obljubljeni. I. Tebi zameram više. Nijedna stvar ne sme se rešiti bez njega. 9 8 O zahtevima majora Baćovića upućenim Vrhovnoj komandi i Istaknutom delu Vrhovne komande. U slučaju Radmila Grđića. obraćao vama. dok partizani ne smetano vrše svoj posao. vojska negodovala komandanti naređivali i naređivali. čovek je eksplodirao. A on je centralna ličnost. On je u stvari živ pokojnik i bilo bi ludo očekivati ma kakve nove napore od njega. Jevđević ga je obmanjivao svojim lepim pričama. pa se nadam da mi nećeš zameriti ni na ovim rečima. koja se među sobno satiru i glože. a moje je mišljenje da su obojica uskogrudi i egocentrični. 8 Ti opet. Smatram samo da ne treba snage rasipati i odgurivati. jer tu se nalazi komanda i štab vojvode Trifunovića Birčanina. 6 i 12. i vojna i politička. pa nemajući s kim da podeli odgovornost. da ga razumete. Vrhovnoj Komandi. plah Srbin i eruptivan kao vulkan. ponekad možda i žučnošću. Ljudi oko njega nesmeju da mu saopštavaju čak ni neprijatne vesti. 5 i 6. Prirodno je da bolesnik kao što je on ne može voditi i obavljati poslove u ovako sudbonosnim danima. Napominjem ti samo da je za naš pokret u Splitu važniji politički prestavnik dok vojni komandant ni u kom slučaju ne bi smeo da sedi tamo.

koju dugujem Vrhovnoj Komandi. jer se plašim da partizanska propaganda ne bude imala u inostranstvu više uspeha nego naša. Sada i oni traže anketnu komisiju. Našom ne elastičnošću mi ćemo oterati sve Hrvate pod partizansku crevnu zastavu. a o ovome ću podneti usmeni referat. periferiski šovinizam cveta. Od toga ja ne prezam. Za sada dosta. Neznam dali ti je poznato da su poslednjih dana partizani razvili veliku aktivnost i otvorili strašnu k a m p a n j u protivu nas. kojom se pored ostalog traži da saveznici upute komisiju koja će na licu mesta ispitati saradnju četnika sa okupatorom. dok. i istinu. Mi. Mislim da bi smo trebali našu politiku sa Italijanima voditi nekako opreznije sa m a n j e huka i m a n j e pričanja. 152 i »Neretva-Sutjeska 1943« (dalje: »Neretva-Sutješka«). o četnicima Draže Mihailovića. vladama Sovjetskog Saveza.. međutim. jer stvari koje se odigravaju uzimaju sve više maha i postaju sve opasnije. čak ni sa domobranima ništa ne preduzimamo. br. Ma koliko da su demoralisani neuspesima svojih saveznika na frontu Hrvati polažu ogromne nade u partizane. str. Zbornik radova. koja će na terenu utvrditi ko radi sa okupatorom i ko prima pomoć od njega. Naša propaganda je bedna i gotovo nikakva jer svak piše što mu [padne na] 12 pamet. Nije u pitanju ni moja dobra volja ni trud koji ulažem. Jednom rečju. a Ilija Birčanin u Splitu sa Hrvatima u opšte neće da razgovara. upravo tako kako bi zadovoljio samoga sebe. Idn 11 vodi nekakve pregovore sa Moskvom o ujedinjenim snagama u Jugoslaviji koje bi trebalo da vode borbu protiv neprijatelja. Preko radia sam čuo da g. E. najčešće vrlo hrđavo i nepismeno. knj. 120 . Prigovorićeš mi možda. koju su Vrhovni štab i Izvršni odbor AVNOJ-a uputili 17. Beograd. 12 Original oštećen. bolje i o tome da ti usmeno govorim. 10 kao što je ranije tražio čika Doka. Oni zahtevaju da se pošalje anketna komisija iz inostranstva. nego zle okolnosti u kojima se nalazim i Srbi koji to ne dozvoljavaju. 224—225. Vojnoistorijski institut. Hrvati i partizani vode istovetnu propagandu protivu nas i ja te uveravam da će se oni ubrzo naći na zajedničkom frontu. I to sasvim ozbiljno. u ak10 Reč je o noti. Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. ja ću kazati. moj Zarija. " Antoni (Eden Anthony). Smatrao bi sebe zločincem. januara 1943. 1969. da sam ja kriv što nemamo bolju propagandu. 7. U to v r e m e ministar inostranih poslova Velike Britanije. i to iz prostog razloga što je Jevđević monopolisao sve političke pregovore i izigrava nekakva ministra spoljnih poslova. Opširnije o tome vidi tom II.Dali ovcum prilikom da ti u opšte govorim o Jevđeviću? Svaka reč koju bi ti kazao mogla bi me stati glave.

24 ZAPOVEST KOMANDANTA LIMSKO-SANDŽACKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 29. 28. ja ti ispričah mnogo stvari koje te ne mogu obradovati. KOMANDANTIMA ODREDA ZA UNIŠTENJE MUSLIMANSKOG ŽIVLJA U FOCANSKOM. dep. 13 1 Vidi dok. Rekoh i spasoh dušu. 121 . koji će biti prepušteni sudbini na milost i nemilost. ni onaj najuži krug Kosovske Krajine da drži u svoim rukama. 528. U svakom slučaju ovaj naš jalovi pohod ima će dalekosežnih posledica. u 24 č. br. Original (pisan na mašini. a nadam se da ćemo se uskoro videti. Dotle mi budi dobar i srećan. jer je cela Crna Gora partizanska. kazaću ti još više. Ca. 18/3 (CG-V-71). a partizanima će ostati u ruci jedan krupan adut za propagandu. br. Eto. Santić BR. kao i u američke Hrvate. Pov. i da je to u stvari sprečila njihova intervencija u Rimu i Berlinu. partizani opet tvrde da Crnogorci nisu hteli da idu u borbu protivu njih. br. Srdačno tvoj Mil. koji takođe ne sede skrštenih ruku. u m n o ž e n na šapirografu) u Arhivu VII. O. položaj ZAPOVEST (Sekcija 1 : 100.ciju katoličke crkve u inostranstvu. JANUARA 1943. Posle povratka naših trupa iz Knina verujem da Dinarska divizija neće biti u stanju. ćirilicom. Br. Fočanskom i pljevljanskom srezu prema Srpskom življu prešla su sve granice. komunista i Ustaša u Cajničkom. Sinoć sam obavešten da je Crnogorcima definitivno onemogućen put u Liku.000 Plevlje — Zabljak — Vardište — Višegrad) Zverstva Muslimana. 13 Hrvati smatraju da je to njihov veliki uspeh. reg. dragi Zarija. To će svakako imati uticaja da se čitav jadranski pojas odluči za partizane izuzev ono nešto preostalih Srba. a ja ličino mislim da su ovo naše srpske smicalice i da su samo te smicalice sprečile Crnogorcima put u Liku. 132. 115 29 januara 1943 g. Ali pri prvom susretu. CAJNICKOM I BJELOPOLJSKOM SREZU 1 S t a b limsko-sandžaCkih četničkih odreda str. k.

300 boraca. I kolona vrši prikupljanje na prostoriji: s. Strgačina. str. Pribojska brigada 400 boraca. preduzeće se akcije za njihovo u n i š t e n j e / U vezi sa ovim. 3 Vojislav. 150 boraca 800 boraca 1000 boraca. Hladilji. 1118/ — s. časa preduzima napad opštim pravcem: s. 122 . 2 Vidi dok. Sočice — s.Da bi se jednom za svagda Srpski živalj spasio narodnih izroda i izdajica. br. kapetan Lukačević Vojin. Zabrđe — Gajeva pl. februara do 18. 200 boraca. drskim i energičnim napadom na svome pravcu što pre ima izbiti na reku Drinu. Zabrdski Toči. časova. 800 boraca. — n a r e đ u j e m : 1) I O D R E D Komandant. Komandant. Prijepoljska brigada Pljevaljska brigada Bjelopoljska brigada Leteći odred Svega : UKUPNO: II kolona vrši prikupljanje na prostoriji s. Kovačevići — s. — Paravačke strane /k. Đakovići — s. 28 i 34. 100 boraca. Prikupljanje završiti 3 februara do 18 časova. poručnik kić Aleksandar. Bučje — s. kolona: Šoš- Komandant. 4 Verovatno se odnosi na Gorski štab. Zadatak: Prva kolona snažnim. Opširnije: «Neretva — Sutjeska 1943«. Bučje. poručnik Kalajitović Vuk. ovog meseca u 24. Prikupljanje završiti 3. 2. 510—519. Zadatak : 5 ovog meseca u 2 časa preduzima napad opštim pravcem: s. Novovaroška brigada Svega II 200 boraca. Zabrdski Toči — s. Višegradska brigada 200 boraca. 25. 3 Štab 1484 Sastav: I kolona: Zadatak: 5.

— R a j čevo Brdo. Prikupljanje završiti 3 februara do 18 časova. Sa jurišnim bataljonom i Beranskom brigadom vrši demonstracije u pravcu Metaljke. Po potpunom ovladavanju Bukovicom. 1100 boraca. tseranska brigada Kolašinska brigada Štabski jur. kapetan Pavićević Miloš. Sprečiti svako otstupanje Bukovičkih snaga ka Metaljci. preduzima napad pravcem: R a j čevo Brdo — Borovine — Koprivni Do — Debelo brdo — selo Miljeno — s. 2) II O D R E D Komandant. 450 boraca. Zadatak: 5 ovog meseca do 5 časova ovlađuje Kovač Planinom. bataljon Svega: 300 boraca. Sastav: III kolona: III kolona prikupiće se na prostoriji sela Gotovuša (jugozapadno od druma). Jednim malim delom snaga sa severa sprečiti izlazak Turaka iz Metaljke. . 123 Komandant. ne napadajući Metaljku. g a Kolašinskom brigadom preduzima napad u 5 časov a pravcem Kovač pl. Kopači.Druga kolona ima manevarsku ulogu da iz pozadine udari na snage ispred prve kolone i da se najvećom brzinom što pre pojavi na reku Drinu. 350 boraca. vezujući n j e n e snage za sebe. major Vesković Andrija sa svojim štabom. gde će uhvatiti vezu sa [II] kolonom. pošto se tu nalaze Italijani.

Tvrdkovići — s.IV Komandant. D. aprila 1944. Zadatak: udarom na bok i pozadinu snaga Bukovice. 3) III O D R E D Komandant. Papratno. Kopači. Nange 3. 450 boraca. 5 Jelovac je bio komandant Pljevaljske brigade. Poginuo je 10. Dubac — Rajčevo Brdo. u borbi protiv pripadnika NOP-a. m a j o r vić Zdravko. Sastav: V Komandant. Vikoč — s. vić Nikola. Ovaj napad preduzima 5 februara u 5 časova pre podne. gde se sastaje sa Kolašinskom brigadom i po tom u sastavu iste preduzima napad njenim pravcem. kolona: kapetan BojoKasalo- IV kolona prikupiće se na prostoriji: s. Zadatak: 5 februara u 2 časa preduzima napad pravcem: s. VI kolona preduzima napad 5 februara u 3 časa opštim pravcem: s. 1650 boraca. odakle 5 f e b r u a r a : I Durmitorska brigada Svega: VI Komandant. Madžari — Crni Vrh — Banjuš — s. Onemogućiti povlačenje Bukovičkih snaga na Metaljci i Cajniču. kolona: kapetan Ružić V kolona preduzima napad opštim pravcem: s. 124 . vac Jovan. Ova kolona treba da izvrši demonstrativan pritisak na širokom frontu na snage Bukovice. 5 Pljevaljska brigada Svega VKVPNO: kolona: poručnik Jelo- 550 boraca 550 boraca. da time skrene p a žnju na sebe i omogući izvršenje manevarskog zadatka Kolašinske brigade i V kolone. Nange — s. Tvrdkovići — s. februara do 18 časova. 450 boraca. Ceo odred 4 februara do 18 časova se prikuplja na prostoriji: s. D. iste što pre uništiti. Rujevica — Rajčevo Brdo. [van.

Komandant odreda m a j o r Kasalović Zdravko ide sa VI kolonom. a po ispoljavanju uspeha kolone pored Drine i ove snage preduzima ju snažno nadiranje pravcem: Grahovišta — Paljika — Jarčišta. 600 boraca 1050 boraca. Gotovuša. koga odredi K-nt. 6 Sastav: Snage Drinskog korpusa: a) snage na položaju i b) kolona jačine 500 boraca. Hodorovići. Naređenje za dalji rad primiče u toku operacija. Snage. koja će ići duž r. Drine. Brvenica — s. Drine s tim.II Durmitorska brigada Celebićski bataljon Svega: UKUPNO: 450 boraca. Drugovići — s. da najenergičnijim dejstvom što pre posedne prelaze na reci Drini do s. Naređenje za dalji rad primiče u toku operacija. 125 . 150 boraca. Drinskog korpusa. 5) Beranska i kolašinska brigada i štabski jurisni bataljon krenuće 30 januara u 12 časova pravcem: Kolašin — Mojkovac — Cer — Barice — Kosanica — s. Prikupiće se 4 f e b r u a r a do 18 časova na prostoriji: s. Kakmuži — s. 6 Bajo Nikić je bio komandant Drinskog korpusa. izvršujući potpuno opkoljavanje sa kolonom. Gabelići — s. 4) I V O D R E D Komandant. Kopači i tako onemogući komuniciranje Muslimana i Ustaša preko Drine. Zadatak 5 f e b r u a r a u 4 časa izjutra preduzima napad opštim pravcem: desnom obalom r. sem snaga koje se nalaze na položaju. koje su sada na položaju vrše u početku samo demonstrativni napad. Zadatak: Da se neopaženo provuče kroz srpska sela u pozadinu neprijateljskih snaga severozapadno od Ifsara i iz pozadine slomi otpor ovih snaga.

Poneti na pušku n a j više po 50 metaka. Sve borce Muslimane. Na Kovrenu će se u toku 1 februara javiti kapetanu Lukačeviću Vojinu radi prijema naređenja o daljem pokretu. IV odreda u Foču ili Zabljak. gde će primiti dalji pravac kretanja od kapetana Lukačevića Vojina. b) sa II odredom odlazi dr.30. II odred od Muslimana u Podpeći. g) U Šahovićima ostaje Dr. 37. a komandanti I i II Durmitorske brigade o ovome će naročito voditi računa. 9. 10) Sanitetske mere: a) Sa I odredom odlazi dr. Stožer 31/1 februara. 16. Održavaće se kuririma i radio vezom I i III odreda sa Glavnim Štabom. tako da na prostoriji prikupljanja budu 4 februara do 18 časova. U toj akciji ubijeno je oko 8. 9) Veze: za sve vreme mora postojati međusobna veza.000 žena. Baricama 31/1 februara u 1/2 februara. d) Ranjenike I i II odreda evakuisati u Šahoviće. 6) Snage I i II Durmitorske brigade prikupiće se na Zabljaku 1 februara i zajedno krenuti sa Zabljaka 2 februara na prostoriju prikupljanja pravcem: preko Tepaca ili Sćepan Polja (zavisi od mogućnosti kretanja) na Čelebić. Milan Đurišić u sastavu I Durmitorske brigade. br. Vreme rada u 6. 12) Postupak. a I odreda na Žabljak. gde ulazi u sastav Celebićski bataljon.30 i 19. 7 Karakteristike i ključevi isti sa kojima već raspolažu komandanti. Šoškić Vukman u sastavu Bjelopoljske brigade. Svaki komandant poneće sobom svo automatsko oružje i bacače sa kojim raspolaže.30. Skrenuti pažnju na čuvanje municije. Jovanović. dece i staraca i popaljene sve muslimanske kuće. koji će vršiti prihvat ranjenika.Prenoćišta: na Mojkovcu 30/31 januara. vidi dok. Ustaše i komuniste ubijati. 8 Odnosi se na Stab Limsko-sandžačkih četničkih odreda. Vujisić i sanitetski pomoćnik Popović u sastavu Kolašinske brigade. 8 7 126 . Kosanica 2 / 3 februara i Gotovuša 3/4 februara. Bjelopoljska brigada krenuće 30 januara u 12 časova pravcem Kolašin — Mojkovac — Stožer — Kovren. Zene i decu ne ubijati. 13. 11) Obezbeđenje: I odred preduzeće mere za obezbeđenje od muslimanskih sela u Pribojskom srezu. Prenoćišta: Lepenac 30/31 januara. Italijane ne napadati. v) Sa III odredom odlazi dr. 8) Ishrana: Biće na terenu. 7) Oružje. od Italijana u Cajniču i na Metaljci.

BR. M. Bukovicu spaliti. br. Popović 9 Odobreno ML10 (1). Đurišić Dostavljeno: N-ku štaba Vrh. (4). k. br. komande . GODINE' 222 — 2 — 287 Vojvoda Birčanin javlja da je obavešten od vojvode Đujića da je Jevđa šiljao nama lažne izveštaje pretstavljajući tamošnje stanje neverno. 12 k-da. DO 31. 6. Načelnik štaba kapetan Rad. radi pripremanja što povoljnijeg 9 10 120 Radomir. Major. Bučje. 25 IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 10. reg. ćirilicom.P. 2 Ovo je nastavak depeša od 10. 13) Ja ću se u toku operacija nalaziti sa štabom na pl. . III i IV odred na Celebić. M. ćirilicom. 18/1 (knjiga 20). k o m a n d a n t . 9 i 62. II odred na Meljak. Reč »odobreno« i »ML« dopisao je na poljeđini dokumenta Mirko Lalatović. Ostala sela ne paliti u koliko to taktički obziri ne nalažu. K-tima odreda K-tima kolona Za arhivu štaba Svega 30. 299. To smo i mi vrlo dobro znali. (1). olovkom. u podne i na veče. Vidi dok. Vidi dok. JANUARA 1943. br. 3 Reč je o akcijama četnika u Dalmaciji. 1 Original (pisan olovkom. Kovaču (žandarmeriska stanica) gde će mi komandanti slati izveštaje neizostavno ujutro. Birčanin sada izvršuje samo m a n j e akcije 3 . Pav. pisao lično Draža Mihailović) u Arhivu VII. M. Ca. (6).• Zaplenjeno oružje evakuisati: I odred u s. januara u 2 časa. 127 . januara. .

Vidi dok. šumadijskog korpusa. dep. br. k. ravnogorskog korpusa. 3997).121 2/273 položaja za glavnu akciju.. Ovo je dobar znak a Birčanin podstiče ovu utakmicu sa Baćovićem. 4 Vojvoda pop Đujić izvestio da će imati 3000 boraca sa kojima će pokazati Hercegovcima kako se ratuje. 10 Borba koju vodimo sa njima je odlučna. Hitno je potrebna radio veza sa tom oblašću. " Na tom području nalazio se Valjevski NOP odred. komandant Rudničkog korpusa. 275. januara 1943. Ča. 128 . major. 6 Prema depeši majora Radoslava Đurića od 24. 5 Radoslav Đurić. br. komandant »Južne Srbije«. januara 1943 Feliks. Primite ovo znanju i stalno me obaveštavajte o uspehu na ovoj oblasti. 8 Dragiša Ninkovič. br. Više mu ne v e r u j em ništa. 2/1. Za sada pravimo se nevešti. 6 Ovaj k r a j nam je veoma potreban. U to v r e m e je bio komandant 1. kapetan I kl. Vrhovnoj komandi. kapetan. Jevđo ispao veliki lažov. do tada su četnici bili organizovani u srezovima: porečkom. komandant 1. 13. Nećemo ih jer su krvoloci i žele da ponovo zadobiju teren. major. 9 Dušan Smiljanić. Uništavajte ih nemilosrdno j e r se veliki događaji približuju krupnim koracima. Eventualni bliski dogadjaji imperativno zahtevaju da ovome poklonite najveću pažnju i da tamo što p r e proradi radio-stanica. Herman5 6—368 153 Vrlo je važno da što jaču akciju razvijete na desnoj obali Vardara sve do Prilepa. 1. decembra 1942. 12. Kao izdajnici po- 4 Odnosi se na plan Draže Mihailovića za uništenje NOV i POJ na slobodnoj teritoriji u zapadnoj Bosni. gornjem i donjem pološkom i severozapadnom delu sreza prilepskog i naoružani sa 700 pušaka (Arhiv VII. reg.1 Leonardo.s Fric9 159 Dobdjen izveštaj da su komunisti iz valjevskog k r a j a pobegli u rudnički k r a j a jedna grupa ka Kosmaju. 7 Zvonimir Vučković Zvonko.

Neka gospodin Jevđević zna da smo spremni da napadnemo svakog koji nam smeta. 139. br.kušali bi da nas ometu u oslobođenju otadžbine koju oni ne priznaju. br. 168 3—455 169 3—351 170 3—411 171 3—349 11 12 13 14 n j e 3. br. Ne komanduje Ivanišević već vojvoda Ilija Birčanin preko njega. 14 Ja vas obaveštavam da guvernerstvo u Crnoj Gori uopšte nije dozvolilo nikakav pokret. knj. Jevđević me izveštava da Rim dozvoljava prolaz Crnogorcima a armija ne dozvoljava. Majoru Baćoviću skrećem pažnju da na njega ima vrlo jak uticaj Jevđević i to štetan. Jevđević može da dade velike koristi ali ima granica preko kojih ako hoće da radi za opštu stvar ne sme prelaziti. Stevan. Neka gospodin Jevđević zna da se mene Rim baš ništa ne tiče j e r je Rim naš najveći neprijatelj. Crnogorci moraju udariti onako kako je naređeno i to će biti najbolja pomoć i n a j jača koju vi ne razumete i pored svih objašnjenja. br. Jevđević i Grđić bili su uobrazili da su vrlo velike vojničke vođe koje imaju da diriguju i operacijama. 12 Pozivam i njih dvojicu na red i rad. objašnje- 9 Zbornik. 1. Vidi dok. Mi smo izgubili zem- 167. 6 i 28. 4. Zar gospodin Jevđević može i pomisliti da se ja osvrćem na Rim. Gospodin Jevđević čak predviđa neke katastrofalne posledice ako Crnogorci idu ilegalno. 1 3 Ilija nije bolestan i on komanduje preko Ivaniševića. Vidi dok. Ako je situacija kritična izvolite raditi da se poboljša. Naređujem poslušnost i red. Vidi knj. Zar vam nije jasna sva pokvarenost Italijana. Reč je o s t a v u i t a l i j a n s k e 2. tom XIV. 11 i 28. Naređujem da se stavite pod komandu vojvode Birčanina i da izvršujete sva njegova naređenja. Vidi dok. 6. Tu se pokažite a ne dirajte vrhovnu komandu koja valjda neće raditi za talijane i Grđićevim i Jevđevićevim planovima već za opštu stvar našu. armije. 1. Vi znate vrlo dobro Botićeve 11 pogreške pa vas savetujem da ih ne ponavljate kad ste dosada toliko zasluga stekli. 5. dok. Ištvan -3-351 Izraze prevareni i izdani zadržite za sebe i ne pačajte se u poslove koji ne pripadaju vama bez obzira što vodite 3000 ljudi. 2 129 . To ime neka mi se više ne pominje.

Radimo svom snagom da Crnogorci dođu tamo.Iju mi moramo da je povratimo ali za sebe. Vidi dok. 2 i 12. Rampini izveštava da je već izdao a vizo zapovest za rad na elaboratu 20 O Br. 17 Odnosi se na 6. Četvrtu brigadu na svaki način uništiti. Dosta municije utrošeno na čišćenje desne obale Lima. Voja će mobilisati oko 500 ljudi za prvo vreme a ako se odlučimo za napad na Turke kod Čajniča onda 2000 ljudi. Raspis svima Navijanje londonskog radia za pomirenje sa komunistima objasnite u usmenoj propagandi da je to naše lukavstvo da komuniste malo umirimo i da ih uništimo. 17 Pavle odmah prebacuje Voju 18 ka Foči da drži turke u šahu. U pogledu četvrte komunističke brigade preduzete mere su vrlo dobre. 19 Pravilno smo ocenili. Sandžaku i Crnoj Gori da bi se olakšale njihove operacije na Dinari. Zna li gospodin Jevđević da Nemci moraju da odvlače t r u pe sa Balkana. 8. 13. Umirite sve tamo da nije krivica do Crnogoraca što nisu došli već do budala koje nisu politički pripremile sve. br. Dinare vidi dok. Pripremljene crnogorske snage ne upotrebljavamo za ove pomoćne akcije one su spremne za tamo. br. Doći će sigurno. Pišemo zajedno. 12. istočnobosansku NOU brigadu. Tražiću je i iz neba. Sve Turke za sada odložiti Voja će ih samo pritisnuti. Vidi dok. 1 177 178 179 2—377 180 2—335 Zaharije Ostojić (Istaknuti deo Vrhovne komande). br. Objasnite javno narodu da nas Englezi u tome potpomažu da bi smo se jednom otarasili komunista koji se ne bore da oslobode već da zarobe narod. 16 15 130 . Vidi dok. 20 Reč je o zapovesti od 3. 19 O borbama jedinica NOVJ protiv četnika na području pl. Cilj komunističkog manevra jasan kao što smo i predviđali to jest iz istočne Bosne napadati ka Hercegovini. da Talijanima gori pod nogama. 22215 2—395 Pavle kod mene. Saopštite i susedima. januara 1943. 18 Vojislav Lukačević.16 Crnogorci sigurno dolaze ali gledamo na svaki način da municiju osiguramo. 26 i 62. 9. br. Glavna težnja dobitak municije.

predsedniku vlade Kraljevine Jugoslavije (Arhiv VII. str. kod s. Juraj. 25 Vidi dok. Oni nas ometaju da imamo slobodne ruke prema neprijateljima. Ironično smo saopštili radio Londonu da im je Francetić 22 živ i zdrav i da radi na sporazumu Pavelić — Tito. 1/3—53). Komuniste koji ovako glupo uleću u istočnu Bosnu treba potući po svaku cenu. Akciju ka Cajniču 25 pripremajmo vi otuda mi odovud. ustaški pukovnik. Ca. vidi: »Neretva—Sutjeska 1943«. 22 9« 131 . k. Uverite sve redom da Slobodan Jovanović21 vodi istu borbu. br. Močila prilikom pada aviona u kojem je leteo i predat partizanskoj komandi u Slunju. decembra 1942. Uhvaćen je 23. Uložio sam najoštriji protest Londonu. Bez milosti uništavajte. 21 189 6—452 190 6—470 193 Predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu. Vi znate da n a m novac treba inače bih prekidao veze sa lupežima. 302. Raspis svima u Srbiji 45—453 I pored svih nevolja naročito podvlačim da je komunistička opasnost uvek jedna od najvećih. januara 1943. reg. Oni isto kao i Ljotićevci podjednako služe Nemcima. januara 1943 222 Naredio sam Pevecu da sluša Plećaša i da uspostavi direktnu vezu. komandant »Crne legije«.23 Za pokušaj Londona za m i r e n j e nas sa komunistima razvite propagandu da je to naš i engleski marifetluk da komuniste malo uspavamo dok ih ne potučemo. 12 i 28. 24 O stavu vlade Velike Britanije prema Jugoslaviji i četnicima Draže Mihailovića u prvoj polovini 1943. Tetkiće u c e n j u j t e komunističkom opasnošću iz istočne Bosne a akciju prema Cajniču pripremiti politički kao da je protivu komunista. Bojović ima dovoljno snage a Pavle ne može sada da m e n j a već pripremljeno ljudstvo za Dinaru da nam to ne bi odužilo dolazak Crnogoraca. Svi komandanti su mi odgovorni za svoje reone da su čisti od ovih mangupa i probisveta koje vode stranci Tito i Moša Pijade. Te zlotvore i krvnike našeg naroda uništavajte bez milosti.16. 222—230. 24 Ako hoćemo da spasemo narod od gladi moramo i da sležemo ramenima. 23 Depeša je upućena 17. gde je podlegao ranama zadobijenim prilikom pada aviona. br.

Potrebno je uništiti ih po svaku cenu. Prema tome naših ukupno je bilo 2300. Kod vas na vašem terenu uništavajte ih bez milosti. 14 i 28. januara 1943. 27 26 132 . Naši gubitci su zbog slabo razvijene izviđačke službe kao i zbog slabe obav. Preduzmite potrebno da ih Damjanović 32 napadne i sa severa od Maj evice. brigada 6. 3 " Naši su je gonili u stopu i sad se ponovo povukla u Sekoviće. NOU divizije. 254—4 Siniša Ocokoljić Pazarac. Ja ulažem proteste i sprečavam koliko najviše mogu ali najbolji način sprečavanja ovog je u uništenju komunista posle čega Englezi neće imati koga da hvale. 1. Na tome radimo i uskoro će te čuti da smo ih u ime Boga likvidirali. Preduzmite sve što vam je u moći. Izrađujte što više bombi i izveštavajte o uspehu.27 Preduzmite potrebno sa vojvodom Đujićem. br. To su zlotvori i dželati našeg naroda.Iliev26 197 2—315 198 — 2—221 Naša vlada u Londonu preduzima sve da spreči englesku propagandu za partizane. Kapetan Momčilović priprema napad na Sekoviće. vojvoda. službe. Vojvoda Đujić izvestio me je da je Gračac napadnut od 1500 komunista a ne 2400 kako vi kažete. i 2. Bojazan je da ih Kerović 31 opet ne pusti na Majevicu. komandant Majevačke brigade. Pozdravlja Čiča28 Vas i vaše junake. 2 * Draža Mihailović. 32 Stevan Leko. Napad na Gračac izvršile su u toku 14/15. 20. U toj borbi zarobljeno je 63 četnika i ubijeno oko 200 Italijana i četnika. Vojvoda Birčanin je komandant svih trupa tamo. major. Sada nije vreme uzajamnog optuživanja. 29 Dragoslav Račić. Slobodan Jovanović vodi tešku borbu u tome pogledu. januara 1943 Đorđo29 4—368 Jedna komunistička brigada od Sekovića t u m a rala je na jug sve do blizu Jahorine. 31 Radivoje. O svemu što nameravate preduzeti izvestite. komandant Mlavskog korpusa. 30 Odnosi se na Šestu istočnobosansku NOU brigadu. Vidi dok.

advokat iz Beograda. preko koga su održavane veze između četničkog Centralnog nacionalnog komiteta i predstavnika Hrvatske seljačke stranke i nekih funkcionera iz vlade Nezavisne Države Hrvatske (Arhiv VII. k. Ča. Peco Trajkov je već poslao mi poruku. potpukovnik. 5/1—34: depeša komandanta Srbije br. k. Hitno me izvestite da li ste u toku stvari. br. da li vam je br. kojima je davao uputstva za rad. 36 Lazar Trklja. Služio je kao obaveštajac i poverljiv čovek Draže Mihailovića. 34 On se ima javiti našem poslaniku pod svojim imenom a poslanik će o tome biti obavešten. U ovoj situaciji Brašić je i m a o ulogu da kod izaslanika vlade Kraljevine Jugoslavije u Bernu bude veza za prebacivanje novca iz Švajcarske u Jugoslaviju za četničke potrebe. količini i njegovoj transformaciji iz stranih valuta u dinare i kanalima kojima će se slati u zemlju vidi: Arhiv VII. 37 Uspostavljanje političke i vojne veze između Draže Mihailovića i bugarskih nacionalista povereno je u prvoj polovini 1942. 302. Draži Mihailoviću o povratku Brašića iz Hrvatske i rezultatima razgovora sa predstavnicima HSS). 1/3—78 i 2/3—39 (knjige depeša). Ča. general. Ditrih). 35 Ljuba Jovanović Patak. 289. Doktor Onja. gde je i m a o i nekih manjih uspeha. br. O načinu dostavljanja novca. reg. Ovaj poslednji bi vas doveo u vezu sa vojnom ligom. Naš poslanik će izvršiti sve moguće pogodbe s njime a mi imamo da primimo pare i izvestimo poslanika o količini. Izvesti hitno 21. Veza je ostvarena preko pet kanala.255 Ditrih33 DDD 6—441 Javićemo odmah našoj vladi o tvojoj depeši broj 525 ali ti mi moraš hitno dostaviti ime Rudolfovo pošto šifra Rudolf nije dovoljna. 505 predao postignute veze.37 Težnja je da se preko već stvorenih kanala postigne što bolja veza sa bugarskim zemljoradnicima a naročito sa Mladenom Kostovim i da se preko Mladena Kostova uhvati veza sa Peco T r a j kovim. br. 33 Miroslav Trifunović (pseudonim Dr Onja. Dronja. Naročito se obraćala pažnja na organizacije u oblasti Vidina. reg. 5/1—33 i 7/1—33. 457 od 3. Lazaru Trklji. Opšir- 133 . uspeo da se poveže sa nekim nacionalističkim bugarskim političarima. 298. januara 1943. k. 34 Rudolf je Ranko Brašić. On je u svom radu do januara 1943. reg. Tek kad se suma položi nama n j e m u će se zapisati tamo i tako redom dok n a m se ne iscrpi kredit koji nije mali. januara 1943 262 Mateja35 3—459 Pošto je broj 50536 napustio izvršenje poverenog mu zadatka uzmite vi u svoje ruke celu stvar vođenja poslova u Bugarskoj. delegat—komandant četnika u Srbiji.

Oni mogu napad ponoviti. januara 1943. Iliev 5—269 Komunistima ne dozvoliti da dižu glavu. a po instrukcijama Boldura 134 . Prema istoj depeši organizacija Mladosrpski pokret osnovana je od antikomunistički raspoložene omladine. ' 8 Stevan. Prema depeši koju je komandant južne Srbije 17. Neka produže tim putem. Mogu samo da im čestitam. k. Rad po gradovima neobično važan. Baćoviću. Bordo 4—442 Jeste pitanje Bosne je najvažnije. 20. Hrabre Hercegovce i Dinarce Ciča pozdravlja i želi r a t n u sreću protivu jednog od naših najgorih neprijatelja zbog kojih ne možemo t u ći još veće naše zlotvore — ustaše. Obaveštajnu i izviđačku službu razvite do maksimuma. Postupati bez sentimentalnosti isto kao što i oni rade. reg. bez datuma (verovatno početkom januara 1943) Draži Mihailoviću. Uzmite sve u svoje r u k e i obavestite o stan j u poslova. Lorenc via Ištvan 7—374 Ivaniševiću. Ča. Teren od n j i h mora biti čist. Nemilosrdno raščišćavajte trulež ako ga ima u našim redovima. Herman 1—161 J a k o sam zadovoljan sa radom Jurao 39 1001.263 3—357 Što se tiče Srbakova 38 koristite ga ali on nije mnogo inteligentan niti on među Bugarima ma šta pretstavlja. Po mogućstvu jednu radio stanicu treba prebaciti u Bugarsku ali sa spremnim telegrafistom i sa posebnom šifrom. Ubacujte klicu razdora među komunistima da bi se i dalje među sobom tukli. jedan od političara bugarske zemljoradničke partije. 35 Jugoslovenska ravnogorska omladina (Jurao). 30/7: izveštaj Lazara Trklje. br. Razviti među seljacima što jaču propagandu protiv njih. Uništavati ih bez milosti kao naše najveće zlotvore. U Zapadnoj Bosni i Lici sada izvodimo poslednje pripreme za definitivno uništenje komunista koji nas sprečava- 264 265 266 270 nije o vezama sa bugarskim nacionalistima i četnicima iz istočne Srbije. kao i stanju organizacije u istočnoj Srbiji vidi Arhiv VII. Jurao u Srbiji radio kao protivteža omladinskoj organizaciji Mladosrpski pokret. Đujiću — Uredite oblast Gračaca što bolje. poslao Draži Mihailoviću. novinar.

a svako kolo ima po 13 članova (Arhiv VII. br. Ca. 42 Odnosi se na slobodnu teritoriju u zapadnoj Bosni. Ako je naša propaganda slaba vi je pojačajte u vašem kraju. 2. Ne busajte se u grudi situacije će biti i teže. Vama je dovoljno da se pojavi nekoliko n j i h pa da smatrate da je sve izgubljeno. reg. 289. 41 Reč je o izveštaju koji je upućen Draži Mihailoviću 21. Sada koliko god možete sarađujte preko Maj evice da se istrebe u istočnoj Bosni oko Šekovića i Majevice. 135 . 7/1—23). 1000 ručnih bombi i drugi materijal (Arhiv VII. k. Ako su komunisti aktivni vi budite još aktivniji. 13. Kad bude dolazilo veće naoružanje uzeću vas u kombinaciju budite bez brige. depeše br. Program je imao 13 tačaka i prema njemu cilj : »preuređenje buduće države i sastavljanje vlade« će se postići sistemom organizacije revolucionarnih kola. Sastanci su se održavali svakog 13-og u mesecu. 300—303. 10 minobacača. Ako oni rade precizno i vešto vi radite preciznije i veštije. " K a p e t a n Račić je tražio 20. 7—533 Uz svaki vaš očajnički izveštaj očekujem u buduće i izveštaj šta ste preduzeli protiv komunista. k. Naređujem da komuniste uništavate gde 277 7—367 fon Siraha (Boldur von Schirach). Komunistički agenti gmižu kroz narod a zašto ne uputite naše agente da i oni gmižu i da ih ubijaju. 289. Očekujem od vas vesti i aktivnost. reg. 40 Znam šta vi t a m o pretstavljate jer su Bosanci često prevrtljivi pa se uvek i ne bore sa dovoljno zalaganja protivu komunista. reg. br. 7/1—20). 41 Mi ovamo dovršavao njihovu republiku 42 a pre toga smo ih isterali iz svih krajeva. januara 1943 (Arhiv VII. 363—367. januara 1943. Ca. 22. Ča. 289. januara 1943 276 lliev.000 metaka. k. Lici i Kordunu. Ako komuniste upotrebljavaju lažne vesti kažite istinu a u laži je plitko dno. 377—383 i 734—736). Kod vas je dovoljna jedna lažna vest da napravi nesreću a mi se bijemo sa njima pa ne smatramo to za nesreću.ju u r u š e n j u Pavelićeve Hrvatske. Ako oni rade u svima društvenim slojevima radite i vi kontra. Sve je bilo u znaku br. Odgovorite mi po vašem običaju da vi govorite istinu a ja ne volim istinu. 7/1. Odgovaram da volim istinu ali i prisebnost u vezi sa stalnom radljivošću. br. 328—331. Organizacija je imala svoja pravila i program. od Draže Mihailovića da mu za potrebe naoružanja četnika pošalje 15 mitraljeza.

Vi komandujete vojnicima a ne ženama. k. Hitno je. reg.— 7 375 god za njih čujete. Zahtevam da očistite vaš teren jer mi za svoj teren odgovarate lično. januara 1943. komandant korpusa Gorske kraljeve garde. 7/1—43). povezuje se sa Dražom Mihailovićem. 282 298 325 Iliev 7—583 Vaše poruke koje upućujete meni nisu mi ni najm a n j e potrebne. Preduzmite potrebno da se ovi komunisti unište.278 . Đorđo 4—273 Izvestio me je Kalabić 45 . 46 J 52 podatak n j j e tačan. 7/1—24: pomenuti izveštaj Orela). januara 1943. januara 1943. U toj borbi poginuo je komandant Dukađinske brigade (Rasinski korpus) poručnik Svetislav Milenković i još 7 četnika. reg. dobija uputstvo o formiranju Rasinskog korpusa kada je postao njegov komandant. 47 Odnosi se na depeše koje je 22. Borba je naš posao. pukovnik). Ca. komandant Mlav- 136 . Izvestite o sudarima sa komunistima i koliko ste ih pobili. 23. čika Pera) kapetan. k. bio komandant Rasinskog odreda pod komandom Koste Milovanovića Pećanca. januara 1943. 24. 45 Nikola (Pera. komandant Rasinskog korpusa. 289. U to v r e m e na Jablaniku su se nalazili četnici iz Cerskog korpusa. major (potpukovnik. Nastanite da vaš k r a j potpuno očistite od komunista naročito Jastrebac — uništavajte ih bez milosti jer nas ometaju u radu i sarađuju sa Nemcima. Više nemojte kritdkovati niti voditi spoljnu politiku. Javite da li Jablanik i dalje može da bude mesto za p r i j e m obzirom na ove komuniste. 289. od koga januara 1942. br. sa Kosmajskim NOP odredom u rejonu s. Razbojna. 44 Borba je vođena 18719. Keserović je do kraja 1941. da su na Jablanik izbili komunisti iz Bosne u jačini 150 ljudi. 44 Izgleda mi da su dukađinci neobazrivo naleteli j e r su im gubitci u sravnjen ju sa komunističkim mnogo veći. 47 Pozivam vas da budete učtivi u po- 43 Dragutin Keserović. 46 Kalabić zbog toga morao da se povuče. očekujući dolazak britanskog aviona sa materijalom i naoružanjem (Arhiv VII. br. Pred kraj 1941. Orel43 8—315 Primio vaš izveštaj o borbi Dukađinske brigade sa komunistima. Ca. dok je 4 četnika nestalo (Arhiv VII.

222 6—484 Pavle poručuje da je polazak za Bosnu odlučen. 45 Ištvan 7—466 Na sve vaše depeše sam poslao Vam svoj odgovor. reg. U protivnom Pavle ne može uputiti ljudstvo za Bosnu. 7/1—35). U Kolašinu se prima sprema i oružje. 49 Reč je o majoru Zahariju Ostojiću.49 Ta je operacija morala se izvesti da se pripremi slobodan prolaz crnogorcima koji već kreću za tamo. Poslove koje vodim suviše su ozbiljni a i vreme takvo da traži rad rad i samo rad. Od vas kome je poveren čitav k r a j očekujem poslušnost i disciplinu. Depeše i naređenja koja vam u p u ć u j e m adresirane su lično vama kao komandantu i vi nemate prava da mi šaljete neke kolektivne poruke u ime skupine koju vi označavate sa mi ponavljam mi. Ca. Smisao depeša je sledeći: teren Mlavskog korpusa je čist od partizana. U ovim presudnim danima želim i tražim 327 330 7—397 skog korpusa uputio Draži Mihailoviću. Gledajte vi vaš k r a j a za ostale krajeve imam komandante u koje imam poveren je isto kao i u vas. Pavle poručuje da se ni po koju cenu ne vrši napad ponavljam ne vrši napad na Cajniče i da povučete naređenje koje ste izdali za napad na d a n 26 ovog meseca. Pavle poručuje da ne slušate k u k n j a v u Baja Nikića i drugih. komandantu Istaknutog dela Vrhovne komande i izvršenoj četničkoj operaciji na selo Bjelemiće u « i 50 vidi dok. Ja sam Vaš pretpostavljeni to ste smeli s uma. Ja lično pišem sve odgovore svima kao i vama. Što ih rüste dobili verovatno je krivica do rđavih veza koje još ne funkcionišu potpuno. Liku i zapadnu Bosnu) nije se dobro radilo pa partizani tamo imaju jake pozicije (Arhiv VII. 74 i 75. 137 . 28. U krajevima gde se vodi borba protiv partizana (misli se na Dalmaciju. meseca a drugi 28 og. k.ukama koje meni šaljete i da budete na prvom mestu vojnik. Ako moj delegat nešto radi u odnosu na muslimane ne smatram da je vaš autoritet povređen u toliko pre što dok ste Ad otsutni iz Hercegovine mora se i dalje raditi a mene moj delegat obaveštava o svima preduzećima. Ne trpim savete. Obustavite t a j rad da ne bi došlo do nepotrebnog zadržavanja Crnogoraca za Bosnu. br. br. P r vi ešelon polazi 26 ov. 289. 18.

Iz Bosne prešlo je na Medvednik 150 komunista 52 javlja čika Pera. zapovest za napad). reg. Posle razbijanja komunista u njihovoj republici ima se organizovati njihovo gonjenje i uništavanje u celoj Bosni. Ipak obećava da će preduzeti sve što može. Ako se sve dobro svrši u ime Boga sve će se bratski urediti pa da niko nikakve uvrede ne podnosi. Polazak zemljaka po danima kako vam je Pavle javio. nemačkih i jedinica (Arhiv VII. januara 1943. 51 Izveštaj je od 21. Račićev izveštaj sa Majevice je od najnovijeg dat u m a i on naročito podvlači da je izveštaj proveren. Pripremajte se za odsudnu akciju. 138 . On se mora vratiti da bismo svuda bili pripremni za događaje koji iznenadno mogu nastupiti. Raščistite teren svuda od komunista da bismo imali odrešene ruke za odsudni momenat. u kojem Račić javlja o 6. 222 350 6—571 351 6—579 Pavle bio kod mene. Ponavljam posle republike gonjenje svuda. k. k. 53 Misli se na Kalinovik. 161. 333—45—291 Raspis svima Naši saveznici preko radia ukazuju na važne i velike odluke ovih dana. januara 1943. 53 a Pavia sam obavestio da Vi ne možete doći u Jablanicu niti je to potrebno. Budite uvereni da vašu ličnost neobično cenim.samo slogu jer svi radimo na vrlo važnom zajedničkom poslu. Stoga. Nemcima se bliži kraj. reg. Ca. red i rad na prvom mestu. 289. Događaji će imati željeni tok ako se svi založimo do k r a j n j i h granica i uzdignemo iznad svojih ličnosti. Sta nacionalbr. br. Nema uvreda. 26. Pozdravlja Vas n a j srdačnije vaš uvek dobro želeći Čira. Vi morate ostati u centru. istočnobosanske NOU brigade protiv četničkih. Saopštite svima susedima. Ca. 51 Račić takođe izveštava da je Drina blokirana i da Drinu sada ne može preći. 15/1: borbama ustaških cilju mobilizacije Muslimana u četničke jedinice (Muslimansku nu vojno-četničku organizaciju (Arhiv VII. 7/1—32). 50 Pavlu sam izrično zabranio da ide dalje od Jablanice.

Sto se tiče hercegovačkih snaga u Dinari one treba da tamo ostanu. Kažite mu da zlatnike više nemam i da ću mu ih poslati za pirinač kad mi dobri Bog pošalje. 139 . Vidi dok.000 lira za rad muslimana. 55 Vidi dok. Račić javlja da na Majevici se opet čuje borba. O radu tih jedinica vidi dok. Drina je blokirana i ne može za sad još da pređe. Pukovnik Bajo takođe polazi te će Zemljaci doći u broju preko četiri hiljade. 75 i 140. 55 Vlast ne delimo nisakim a n a j m a n j e da n a m omi postavljaju uslove. Poslao sam vam novac onako kako sam vam ranije javio.000 a preko Muse59 100. br. Verujem da Slobodan Jovanović nije spominjao partizane već su to Englezi umetnuli. 28. 30 i 32. br. Slažem se da Musu postavimo za komandanta muslimanskih četničkih jedinica Jugoslovenjke vojske. 58 Milan. Pohvalite ga za Bjelemić i ako laže. Ne volim da Jevđa ma šta razgovara i u r e đ u j e sa H r vatima bez naše kontrole. Hrvati gledaju da nas iskušaju 365 367 2—504 54 Odnosi se na četnički odred »Borje« i četnički puk »Manjača«. 59 Fehim Musakadić. Ostvarićemo sve ono što smo ranije u pogledu letećeg korpusa govorili. Izgleda da je kod komunista nastupilo neko v r e n j e ako ne i rasulo. Milorad Momčilović. Dolazak Crnogoraca obustavljen ali ja i Pavle ne odustajemo od akcije možda još šireg obima. Prema Talijanima isti stav. Jevđa odmah gubi glavu i hoće povlačenje — ako bismo to učinili Dinarci bi bili izgubljeni. 221 Pavle je kod mene. Neka Pašali 57 radi radi i radi.rade naši odredi na Borju i Manjači. Musa mora postati najveća veličina jer je Jugosloven i Srbin od glave do pete. Udesićemo sa Pavlovim ljudima čišćenje cele Bosne. Dogovaramo se o slobodnim akcijama u Bosni sa crnogorskim snagama. 54 Dobro ste odgovorili hrvatskim oficirima. Kad primite potvrdite prijem. januara 1943. 56 Šaljem vam još i telegrafistu Carevića. 28. Kakve podatke imate o komunistima na levoj obali Save. O svemu će vas obavestiti u toku sutrašnjeg dana. Preko Šantića 58 sam poslao 100. br. 27.

Pokret Crnogoraca obustavljen iznenadno. da li napasti u pravcu Sovjetske republike. Osigurajte p r e k o Jevđe h r a n u i municiju. Neka Jevđa radi samo ono što mi zahtevamo. Ištvan mora da ostane t a m o jer ćemo našu akciju izvesti ali sad preko Čajniča i dalje kroz Bosnu. pod izgovorom da je sovjetska republika pred uništenjem. a da on mora ostati tamo sa Dinarcima. Pavle bio već gotovo pa čak i puške i obuću primio. Ispitujte i dalje situaciju. to jest da li izvršavati prvu fazu. Za h r a n u d a j e m pare ali za municiju pitam možete li n a m štogod izvući pod f i r m o m Hercegovaca. Nemci ne mogu pojačati f r o n t na Balkanu za sada to je isključeno. 140 . i da on to čuva u n a j većoj tajnosti.500. Za v r e m e dok se raščišćava oko Čajniča dotle mi i Vi da nastanemo da ispitamo sit u a c i j u u Bosni. To će t r a j a t i nekoliko dana. a pod izgovorom da je za Hercegovce. Sa Pavlom sam resio da ljudi ne sede besposleni i da u što kraćem roku krenu u pravcu Vas. šaljem preko Pavia. gde treba da s a r a đ u j e B a j o Nikić. na osnovu čega ćemo odlučiti. Bojović. Lici i K o r d u n u i definitivno uništavanje.000. Šaljem 1. ili drugu fazu to jest g o n j e n j e u celoj Bosni. i da Crnogorci nisu potrebni. Vesković će da vodi celu akciju. R. Javite mu to da bi ste ga umirili. a ako to bude mi ćemo pojačati pobunu. Italijani za sada onemogućili prolaz Crnogorcima. Obavestite Ištvana da se mi već k r e ćemo bez obzira na Italijane. Druga faza gon j e n j e u celoj Bosni.368 2—574 369 ita n a m e r a v a m o a za račun Nemaca. Glavni naš čvor je municija i hrana. — Novac koji sam Vam ranije javio. ali da usp u t očiste oblast Cajniče. Sad im Pavle okren u o lakat i neće da vrati nažalost municija nije dobivena. 375 6—483 6—514 376 377 6—463 222: Za uništavanje komunista dve faze. m a j o r Vesković. Ipak pratite svaki pokret Nemaca. Potvrdite p r i j e m i količinu. 60 Ne dozvolite Jevđeviću da nagovori Ištvana da se v r a t i u Hercegovinu. Odnosi se na četničke jedinice pod komandom Momčila Đujića. stanicu ima kod sebe. a on dalje preko Ružica kroz 8 dana n a j d a l j e dobićete. a posle izvršene akcije će produžiti Vama s a m Vesković. Lukačević. Prva faza uništavanje sovjetske republike.

61 ali služba obaveštajna radi. četnički funkcioner u Komandi Beograda. Dalje kaže da Popoviću nije dao nikakvo ovlaštenje za formiranje organizacije rezervnih oficira za neki novi pokret. 289. general Miroslav Trifunović. Tetkići ljubomorno čuvaju zarobljenu teritoriju Pavelićeve Hrvatske pa ćemo ih lako koristiti i protivu Nemaca i protivu Hrvata utoliko pre što Nemcima sve slabije ide na istočnom frontu pa je i jaz između njih i Tetkića sve dublji. br. a Pavle Đurišić (Gambeto) u Kolašinu. Iskustvo nas uči use i u svoje kljuse. Posle toga možemo tek donositi odluke. 7/1—54. Takve podatke je dobio Pavle od samih Italijana. januar 1943. Trifunovićem. januara 1943. 382 U pogledu varijante za razoružanje Tetkića moramo još biti strpljivi. laž. Ca. Oni n a m još mogu poslužiti za borbu protiv komunista a isto tako vrlo lako nam mogu poslužiti i za borbu protiv ustaša i Nemaca. U pogledu savezničke pomoći za ostvarivanje varijante nisam mogao dobiti ništa niti smo im nešto naročito predlagali. br. Neko previranje.). Ja još ne mislim da m e n j a m mesto. Izvestio sam Lorenca 62 preko Feliksa o poručniku Popoviću 63 veza tvoja depeša 64 565. Čistiti komuniste do poslednjeg. 63 Dušan. Mislim samo da nam u ostvarivanju ciljeva još Tetkići mogu poslužiti. reg. Goču u decembru 1942. 141 . Mi našu kuću u r e đ u j e m o i niko drugi. 31. inženjer. Pored toga Gambeto mi je blizu te brzo i lično mnoge stvari raspravljamo. kao i šta rade. i odmah javljajte. izvestio je Dražu Mihailovića da je izjava poručnika Popovića o vezama sa njim. o boravku na pl. 222 6—612 383 2—341 384 61 Draža se tada nalazio u s. Oni neka pregovaraju to se nas ništa ne tiče. 64 Depeša je od 28. Glavno je za naše odluke da imamo što pre jačinu i situaciju Nemaca i ustaša. k. Lipovu. Prema istoj depeši Popović je vodio neke razgovore sa inženjerom Petrom Miličevićem (Arhiv VII. 62 Miličević Petar. Ali bi naravno u takvom slučaju tražio hitnu pomoć. Vidi dok.na sovjetskoj republici. Kod komunista je nešto trulo. Ditrih 3—256 Izjava Idnova o mirenju ne važi ništa. 194.

9 Eksponirane su na položajima. Kako usled bolesti nikada n i j e išao na teren. Sve ostalo još po prilici toliki broj organizovano je po principu teritorijalne milicije i razmešteno po selima. koji ne bira sretstva da pod vojvodinom firmom provodi svoje namere lične prirode. 42 IZVEŠTAJ DOBROSAVA JEVĐEVIĆA OD KRAJA JANUARA 1943.BR. Situacija naših trupa je vrlo opasna. i uopšte radi neodmereno. pojedinih pokrajina. bore se junački. Vojvoda je usled bolesti vrlo nepristupačan. 11 i 61. Kreirao je neki dvor po stilu Luja Četrnaestog deli guvernerstva. ali čim se u svrhu koncentracije povuku u bazu. da t r g u j e itd. 13). 10 Četnici iz sastava Dinarske četničke divizije. 5 David. Ča. 7 Vidi dok. 6 Ilija Trifunović Birčanin. 3 Pomenute priloge redakcija nije pronašla (vidi dok. Najbolji je gore kapetan Soškić 5 i major Stüde kom smeta to što je Hrvat. Konstatovao sam samo da situacija tamo ne valja. 4 Oficira ima dovoljno. 9 i " U pitanju su četničke jedinice iz K o m a n d e operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. on o svim stvarima ima pretstave koje mu servira najbliža okolina. 8 Radovan. br. Ivanišević 8 je arivista čiste krvi. U Lici je najbolji Bjelajac. br. 2 u prilogu dostavljam dosie dokumenata nimalo simpatičnih o sporu vojvode Birčanina sa Radmilom Grđićem i jugoslovenskom grupom u Splitu. 47/2 (H-X-56). domaći 10 beže za 1 Original (pisan na mašini. za budućnost. Oko šest stotina ljudi sa oružjem dobivenim od Italijana prešlo je partizanima. 3 Ne želim da d a j e m svoj sud o svemu tom. ali malo sposobnih. ali po starom srpskom običaju mnogo ga klevetaju da je kupio od četničkog novca kuću u Zadru. reg. Od vojvoda je najbolji Đujič lično veoma hrabar rasan gorštak obljubljen u narodu. br. 142 . DRAŽI MIHAILOVIĆU O VOJNO-POLITlCKOJ SITUACIJI U DINARSKOJ ČETNIČKOJ DIVIZIJI I SARADNJI ČETNIKA I ITALIJANA 1 Uvaženi Gospodine Ministre. 159. Mihića kao [i do] sada favorizuje vojvoda 6 mnogo je predan Italijanima i tim se oslanja da rebelira po potrebi i protiv vrhovne komande 7 . 4 Vidi dok. U Kninu sam zatekao svega u celoj dinarskoj diviziji oko maksim u m dve hiljade pokretnih boraca. latinicom) u Arhivu VII. 51. k. 2 Odnosi se na Dražu Mihailovića. br. ima dvorsku kliku.

192. br. kako ćemo se sa čašću izvući iz te mišolovke. Kako smo očekujući obećane Crnogorce 11 pošli gore. oružničke pukovnije 25. likvidirala ustaške baze u selima Rakitna. pa može da preko Bjelašnice ugrozi i Kalinovik. br. Zagorje i Vinjani. Naši19 su dobili šest teških bacača i dva topa 65. 14 Sada Lištica. Reč je o 2. 16 Inače partizanska druga kolona zauzela je Travnik. koji je sklopio Dobrosav Jevđević i komandant 6. Mnogo n a m škodi raznoliko komentarisanje događaja sa našom vladom u Londonu. konačno je hrvatska vlada poslala trideset vagona hrane 21 . 18 dvadeset lakih bacača četiri teška. to ni sam ne znam. što guverner 15 ili neko drugi rekne. a ide n a m deset lakih bacača. 17 Dinarci su primili oružje. januara 1943. a u j e d n o ću vam javiti depešom preko Branka da uputite svakako Crnogorce u Bileće. 109). Danas sam doputovao iz Knina. Kad Crnogorci dostignu liniju Imotski. koja je 28/29. Pored toga kako smo ogoleli Hercegovinu partizani su od Imotskog navalili Širokom Brijegu i ozbiljno ugrožavaju Mostar 12 . a osim toga izdaje se hrana i za one tri hiljade koje su otišle u Dalmaciju j e r su oni otišli pod imenom divljih Baćovićevih četnika. dobili su još četiri hiljade novih obroka za novolegalizovane. verovatno. šesnaest teških mitraljeza i dvadeset puškomitraljeza i dva topa 65.njima kao ovce. NOU divizije. Vidi dok. 15 Vidi dok. onda bi Baćović. na osnovu sporazuma. Ponavljam da nemamo novaca. Ja lično preuzimam odgovornost da Talijani ovo m o r a j u prihvatiti pa se molim vas nemojte na to obazirati. 61. knj. br. Imotski. 21 Hrana je isporučena. dok. dalmatinskoj NOU brigadi. 15 Pircio Biroli. 9. Ovaj p u t je radi snabdevanja i povoljniji i bliži od puta preko Konjica i Prozora. Vidi dok. Vaša naređenja dostavite mi preko Branka. 25 i 28. br. dok. br. 12 11 143 . 17 Tada su se na području Travnika nalazile jedinice 3. u Mostaru. Sporazumno sa Brankom 13 naredićemo opštu mobilizaciju u Hercegovini. Neprijatelj se povukao u pravcu Posušja (tom V. da Rim na to ne pristaje. januara 1943. Municije su poslali milijun metaka iz Fiume 20 doći će kroz tri dana od danas. Isto tako nisam dobio zlato za kupljeni pirinač. a sad Crnogoraca nema. Zadvarje u susret našim. br. 61. 11. 13 Zaharije Ostojić. Kalinovnik sam kao bazu obezbedio sa hiljadu obroka dnevno. 18 Vidi dok. Sa hranom sam Hercegovinu obezbedio dovoljno. Drenović i Đujić mogli da krenu. 20 Sada Rijeka. Ja ću sa obzirom na situaciju da stavim Talijane pred gotov čin i da ih nateram da puste Crnogorce suvim preko Mostara na Široki Brijeg 14 . knj. 28 i tom IV.

što u strašnom poslu nisam opširniji. Ja ću v a m odgovoriti sa onom M a k i j a velijevom izrekom. Nikada ta m o j a pasija n i j e išla ni u k o m pogledu na štetu mojih dužnosti. govore kako kod vas postoji u v e r e n j e . da se ja zabavljam sa ženama. da se to kosi sa m o j i m poslom i položajem. Savršeno je tačno da u slobodnim časovima volim da vidim žene. Opet Jevđević pravi plan akcije — n e k a radi što mu se naredi. Stojim v a m na raspolaganju. 23 22 144 . šef radio službe i propagande Radio-Londona. a ono drugo ne želim da budem. D. Svi koji se od vas vraćaju. Ja svetac nisam. ćirilicom. Oprostite. V e r u j e m uprkos s v e m u u konačan uspeh. crvenom olovkom. Najodaniji Jevđević Dopustite mi jednu digresiju lične prirode. ako smatrate. samo na žalost n e m a m o dovoljno slobodnih časova. Poslednju rečenicu dopisao je na poleđini dokumenta Draža Mihailović.Harrisonove 2 2 gluposti i komunistička radio stanica. 23 H. Harrison. da su s a m o sveci i magarci ceo dan ozbiljni.

a uvidevši potrebu. br. Osječani Opširan izveštaj o situaciji kod četničkih odreda u zapadnoj Bosni NAČELNIKU ŠTABA GOSPODINA MINISTRA VOJSKE. nemajući nikakve neposredne.1 . decembra. Treba: 1. MORNARICE I VIZDUHOPLOVSTVA majoru g. 1 Original (pisan na mašini. 5 Štab je formiran na zajedničkoj odredskoj konferenciji. 4 N a v e d e n o naređenje redakcija nije pronašla. objašnjenje br. pa ni posredne veze. br. dok. 31 decembra 6 1942 g.. Na istoj konferenciji za komandanta je izabran Radoslav Rade Radić. primio sam 1 8 . reg. u s.1 . 6 Pogrešno. 2 U to vreme je bio načelnik Štaba Komande Bosanskih četničkih odreda. da se međusobno povezu radi potpomaganja u borbi protiv neprijatelja. 115). 2 145 . knj. u Osječanima. 12. 3 Ostojić je tada bio komandant Istaknutog dela Vrhovne komande. 1. Kasnije. sa odredima Istočne Bosne i vrhovnom komandom u Otadžbini. Bore Mitrasnovića. dostavljeno mi preko kapetana g. g. MAJORU ZAHARIJU OSTOJIĆU O VOJNO-POLITlCKOJ SITUACIJI U ČETNIČKIM ODREDIMA ZAPADNE BOSNE I SARADNJI SA NEMACKIM I USTASKO-DOMOBRANSKIM JEDINICAMA1 VRANJEŠEVIĆ D. Vidi dok. a za načelnika štaba poručnik Vukašin Marčetić (vidi knj. Ča k. S L A V O L J U B pešadijski major 2 3—II—43 g.BR. 10 Zbornik. Grapska (kod Doboja). tom XIV. 27 IZVEŠTAJ MAJORA SLAVOLJUBA VRANJESEVIĆA OD 3. koja je održana 1. inače načelnik 1. 26. jula 1942. br. 204. Odredi zapadne i srednje Bosne. stvorili su zajedničku komandu u mesecu juliu 1942 g. 11/8 (BH-V-9585/1). ovaj je naziv promenjen u naziv »Komanda Bosanskih četničkih odreda«. Zahariju Ostojiću 3 Naređenje od 17 decembra 1942 godine. odseka Operativnog odeljenja Vrhovne komande. koju su nazvali: »Glavni štab bosanskih četničkih odreda 5 «. za njegovog pomoćnika poručnik Vasilije Lalić. ćirilicom) u Arhivu VII. 4 Na osnovi ovoga naređenja podnosim opširan izveštaj o situaciji kod odreda zapadne i srednje Bosne. FEBRUARA 1943.

juna 1943.X . 150). koja t i m odredima k o m a n d u j u . da ih ukloni iz svoje jedinice i da ih na koji bilo način unizi. " Radić je u leto 1941. 7 Odred je imao 6 bataljona (dok. marta na 1. ušao u sastav Srednjobosanskog četničkog korpusa. a od 1 . kao njegova 1. zauzima prostoriju između r. brigadu »Zmijanje«. Covek s t a r 52 godine. preduzimač. predvodio grupu ustanika iz Jošavke. Ozrenski. Veoma je ambiciozan i lukav. u sastavu Bosanskokrajiškog četničkog korpusa. brigada »Kočić«. i m a svoju kliku k o j a izvršava sva njegova n a r e đ e n j a pa i n a j p o d lija. Luci). Za v r e m e partizana. Vrbanje. osim komandanta i političkog komesara. »Mišić« 8 . Bosna do Dobo ja. pekar. a drugi k a o komunista odveden u logor Jasenovac. U svome radu u p o t r e b ljava komunističke metode (zakulisan i p o d m u k a o rad). Turski Celinac). pod nazivom 3. koji su se tada nalazili 146 . nekoliko p u t a kao trgovac p a d a o pod stečaj. Takođe je u sastav korpusa ušao i puk »Manjača« preformiran u 2. I m a velikih mirnodopskih dugova (preko 100 tužbi kod sreskog suda u B. Isti je i k o m a n d a n t Bosanskih četničkih odreda.U ovoj komandi u č l a n j e n i su sledeći odredi: »Kočić« 7 . s grupom četnika izvršio je napad na Stab 4. osetio je volju naroda i pristupio na s t r a n u četnika. kao najveći. Kada je došlo do razmimoilaženja između p a r t i z a n a i četnika. Nepreza od sredstava da dođe do cilja. r. linije: izvorni deo V r b a n j e — P r i binić—• i r. juna formiran Bosanskokrajiški četnički korpus. P r e m a podacima i m n o g o b r o j n i m t v r d n j a m a njegovih poznanika bio je 20 godina član komunističke partije. k o j u prostoriju zauzimaju p o j e d i n i odredi kao i osobine lica. V r b a n j e (sem s. puk »Manjača« 9 . K o m a n d a n t ovoga odreda je Radoslav Radić. Trebavski. liferant. i Majevička Brigada. Teritorija pojedinih odreda: Borjanski odred 10 . 11 J e d a n mu sin poginuo k a o komunista. Kad je 3. 10 Osmog jula 1943. bio politički komesar borjanskog odreda. r. pa na posletku seoski trgovac. brigada »Vojvoda Mišić«. kao što r a d e i ostale komuniste. Da bi situacija bila što jasnija. U borbi lično hrabar. Noću 31. april 1942. seoski t r g o v a c .42 g. krajiškog NOP odreda. Bio kiridžija. 8 i 5 Od 3. b u r n e prošlosti. Vrbasa do ušća r. Oficire ne trpi i gleda na svaki način. s m a t r a m za p o t r e b n o da iznesem. Trapista i s. krajiškog NOP odreda i tom prilikom pobio članove štaba. Slatine. U novembru iste godine bio je operativni oficir 6. bataljona 4. br. Odred je ušao u njegov sastav. Save. a kasnije član štaba istog odreda. K o m a n d u j e narodski sa p u n o demagogije. Kao stariji austrijski podoficir sposoban je da k o m a n d u j e j e d n i m bataljonom.

Naime. star 33 godine. veoma ambiciozan. vredan i energičan.000 nije pronađena. juna 1943. knj. veoma arogantan prema svakome. br. popustljiv. Ova njegova osobina dovela je do propasti njegovog odreda. veoma plašljiv. Sa potčinjenima vodi stalnu borbu oko povan štaba. Istovremeno izvršen je napad na partizansku ambulantu u Jošavki. kao i Drenović. Luci. na smrt streljanjem. labav. Čovek 30-tih godina. Komandant ovoga puka je aktivni poručnik Vukašin Marčetić13 (aktiviran kao rez. Pljeva—r. detinjast i neozbiljan. sa jedinicom ne učestvuje u borbi. Večito je sa Hrvatima i Nemcima u B. Sane uzvodno od Ključa. dok. Luka — Prijedor. 13 Marčetić je 3. a dr Mladena Stojanovića su ranjenog odveli u šumu i ubili (vidi tom IV. učitelj i rezervni potporučnik. Slao poklonstvenu deputaciju u ime Bosanske Krajine da izjavi lojalnost poglavniku i vladici Termogenu u Zagreb. r. Pored te dužnosti bio je i predsednik prekog vojnog suda u istom korpusu. 4.Sa ovim čovekom mora se u radu biti veoma oprezan. kada je komandant postao major Vranješević. Vrbasa (nizvodno od Crne Rijeke pa do Crne Luke12) — ž. a naročito trpi samo one koji ga hvale. Komanda Bosanskih četničkih odreda dobila je naziv K o m a n d a zapadne Bosne. želi da bude neka veličina i da se pomoću Nemaca i Hrvata dočepa nekog zavidnog položaja. I on. Komandant ovoga odreda je Uroš Drenović. Lično veoma hrabar. a naročito prema Hrvatima i Nemcima. ali slab starešina. oficir 1939 godine). dobar borac. ženskaroš. Vrbas od Jajca do Crne Rijeke. sva ova četa je sem jednog četnika. koja takoreći sa njime komanduje. Mnogo podložan uticaju žene. otišla u partizane. 10' 147 . Polovinom oktobra 1943. Voli da sam sebe hvali. izabran za načelnika Štaba Bosanskokrajiškog četničkog korpusa. pešad. 78). Okretan. Klekovača—Glamoč—Sipovo*—r. a Radić je postao član Centralnog nacionalnog komiteta. 68. Verovatno se odnosi na Banju Luku. kao komandir sokolovačke čete. linije: pl. Sana (od Prijedora do Ključa) i d r u m a : Ključ — Mrkonjić Grad — Crna Rijeka. nema sposobnosti da k o m a n d u j e većom jedinicom u borbi. Odred »Kočić« zauzima prostoriju između r. bolesno ambiciozan (želi da bude neka veličina) te se ne ustručava da zapliva u Nemačke i Hrvatske vode. ako ne želi da mu isti za najkraće vreme dođe glave. Osuđen je 1946. pruga B. 48. 12 Crna Luka na karti 1 :100. zbog nerada sa svojim ljudstvom. drum: Crna Rijeka—Mrkonjićgrad—Čađavica—Ključ. napustio je odred i sa porodicom preselio na stalno stanovanje u varoš Mrkonjić grad. Puk »Manjača« zauzima prostoriju između r. Od odreda ima svega oko 130 boraca i ako mu je odred brojao oko 900 boraca. gde su četnici poklali sve ranjenike. sklon piću.

težak. odličan diplomata. energičan. star 35 godina. u stalnoj je i uspešnoj borbi sa partizanima. odličan vojnik i starešina. Čovek 30 godina. Vrlo hrabar (može se reći najhrabriji prema hrabrima). Po činu je rez. u sastavu Srednjobosanskog četničkog korpusa. r. veoma svežeg (može se reći mladićskog) duha. Spreče i sa juga r. Blagodareći komandantima bataljona naredniku vodniku Jovanu Mišiću i redovu Milutinu Azariću. usled čega je došlo do cepanja ovoga puka u tri odreda. samo onda bi bio dobar. jula 1943. okretan. karaktera svetlog. Bosne. Ovo je odličan komandant u svakom pogledu. Prema svome dosadanjem radu zaslužuje da bude u n a pređen i odlikovan primernim odlikovanjem. Odred »Obilić«14 zauzima prostoriju između reka Vrbasa i Vrbanje. u borbi. Vukašin Marčetić. Tada je Tešanović postao komandant toga korpusa. Pored odlikovanja koje je dobio za osvedočenu ličnu hrabrost. Spreče (od ušća do s. d r u m : Smiče — Gradačac i linija : Gradačac — Modriča. Male Brijesnice). bolničarski narednik. r. mislim da isti zaslužuje i u n a pređenje kao i odlikovanje za osvedočenu komandantsku hrabrost i sposobnost. u odnosu na neprijatelja—partizane. Komandovanje kod ovoga odreda zasnovano je na široko parlamentarnoj osnovi. zbog čega je disciplina kod ovoga odreda veoma slaba. istupaju zajednički kao jedna jedinica pod komandom narednika vodnika Jovana Mišića. U sebi nema ničega vojničkog ni komandantskog. linije: Mala Brijesnica — Skipovac — Zelinja — Srnice.loža ja. Komandant ovoga odreda je Cvijetin Todić. Ovaj puk do sada u borbi protiv partizana. Kod ovoga puka komandovanje je organizovano na vojničkoj osnovi. Ovim odredom komanduje Lazar Tešanović. učitelj i rezervni pešadiski poručnik. 14 Od 8. Veoma energičan. kod boraca voljen i poštovan. Krivaje. Trebavskim odredom komanduje prota Savo Božić iz Trebave. Bosne. Odred »Trebava« zauzima prostoriju između r. Veoma inteligentan. pokazao je s j a j n e uspehe. Čovek šesdesetih godina. odlučan i istrajan. bistar. Kao^ komandant vrlo dobar. Odred Ozrenski zauzima prostoriju planine Ozrena između r. Veoma hrabar. najogorčeniji borac protiv komunista i partizana. pa na jug do Vlašić planine. suviše blag. J e d a n od najboljih komandanata odreda učlanjenih u komandi bosanskih četničkih odreda. 148 . Odred je organizovan na vojničkoj osnovi. kada bi imao nad sobom starešinu koji bi ga stalno kontroliso i upućivao šta ima da radi. kao komandant.

jula 1942. Komandant ove brigade je vojvoda Radivoje Kerović.Majevička brigada15 zauzima prostoriju pi. koji je došao sa punomoćijem u ime Gospodina Ministra izdato mu od strane kapetana Dragoslava Račića sa zadatkom da ide u Slavoniju (Pakrac). star 28 godina. delegatu Vrhovne komande za zapadnu Bosnu (Bori Mitranoviću). Na t a j način stvoreno je veliko nepoverenje prema oficirima i podoficirma. 1. energičan i odlučan. br. neradom primanju oficira u pojedine odrede uzrok je još i taj. Mihailovića iz razloga jer se ne radi kako treba. gde je proveo vreme od septembra do danas u neradu. Veliki protivnik komunista i partizana. Ca. da je došao na Majevicu da komanduje. pa i najpozvaniji. posle čega bude sa Majevice proteran. 58). raniji komandant Majevičke četničke grupe. 18 Radio je na organizaciji četnika u Beogradu i tzv. 17 Milurović je radio na organizovanju četničkih jedinica za Slavoniju (vidi knj. 77. Bačka i Slavonija). aprila 1942. položaje i vojsku. Janjić govori o tome kako ga je kap. 16 Pri formiranju Majevičke grupe četnika 21. br. što su se mnogi oficiri bilo na koji način domogli punomoć ja raznih prestavnika naše vrhovne komande u Otadžbini. kao: Kapetan Dušan Janjić. 9/1). Banat. U raportu od 11. kompromitovali se u odredima i morali iz istih da beže. vojvoda Kerović ostaje. 25/5. 210. prikuplja snage i nastavlja borbu dalje. jula 1943. te zbog toga nerado p r i m a j u oficire u svoju sredinu. koji nisu iz ovih krajeva. reg. Odličan starešina u svakom pogledu. koji ne izvršava naređenje gospodina Mini15 Brigada je formirana na osnovu odluke konferencije od 31. Lopari itd. Račić uputio na rad u Slavoniju i pored ostalog kaže: »Do sada nisam bio u organizaciji D. Kada svi napuštaju. 3/2 i k. Janjić je izabran za zamenika komandanta grupe (Radivoja Kerovića). Veoma hrabar. kao npr. a ne da se bori. već samo borba za vlast. k. s. Zajednička osobina sviju komandanata jeste: da ljubomorno čuvaju svoje položaje. Ovaj to nije učinio. koje drže Hrvati. 17 sa ovlaštenjem dobijenim od majora Žarka Todorovića. Kod boraca popularan i voljen. Ugljevik. Tada je za komandanta brigade izabran vojvoda Kerović. 151. U ovome pogledu imamo dosta primera. Međeđa. Majevice sa n j e n i m padinama sem pojedinih mesta. 149 . Sa ovlaštenjem i štambiljima došao je rezervni potporučnik Dušan Dukić. Istina. k. s. 16 Na Majevici pojavljuje se kapetan Žarko Milurović. nego je ostao u Borjanskom odredu. Ovaj čovek zaslužuje svaku preporuku i odlikovanje.« (Arhiv VII. severnim pokrajinama (Srem. 18 Po dolasku na Majevicu saopštava. dok.

Tom prilikom prešao je deo četnika na stranu NOP-a. 21 Dragoslav. Međutim. koji je poslat iz Kalinovika za Krajinu.g. pa i on odlazi u Motajicu. Ovaj. sa komandom operativnih jedinica Istočne Bosne. Štab. 130.je moguće. januara 1943. gde je ostao sve do poslednjeg dolaska komunista tamo. komandant.22 sa ovlašćen j e m i naređenjima za prikupljanje podataka o svim odredima.stra i ne odlazi u Krajinu. br. gde posle zajedno sa komunistima vrši napad na P r n j a vor ovih dana i pomaže sve u zauzimanju istog. Koristeći zbunjenost razbijenih domobranskih jedinica.20 Dolazi neki kapetan Mijatović. ovaj čovek nije dorastao za izvršenje ovog zadatka. pored toga što sam bio i u borbama sve do pre nekoliko dana. 23 Pogrešno. proleterske brigade. br. Svakoj pa i n a j m a n j o j radnji predhodi konferisanje i iznuđavanje pristanka i najnižih starešina. 19 nego odlazi u Motajicu. koji se u p u ćuju ovamo. 150 . Pavlovića 21 poslat je kao neka vrsta njegovog delegata — kurira narednik Mišić. gde se i sada nalazi. na poboljšanje ovog stanja. odlazi u Motajicu. KOMANDOVANJE Komandovanje je u glavnom zasnovano na širokoj parlamentarnoj bazi. (1942). Ovih dana dolazi neki samozvani poručnik Milovčević sa jednom ženskom. Vidi dok. načelnik štaba. da se izboru oficira. g. gde je upućen. br.XII . obrati najveća pažnja i da se u opšte ne upućuju pre nego što se stvori mogućnost za reorganizaciju po uputstvu broj pet. pomoćnik. sa ovlašćenjem nekog inspektora Đure Plećaša. 20 Prnjavor su 16. jedna četa Motajičkog četničkog odreda uspela je da razoruža jednu satniju domobrana. oslobodile jedinice 1. odnosno komanda se sastoji od sledećih organa:. 22 Rajko. Sama komanda ne uživa ni malo potrebnog autoriteta. koliko. Prema ovome molim. knj. 1 . boraveći nezaposlen kod glavnog štaba. Opširnije o tome vidi dok. kada mu se je za sada izgubio trag. za vezu glavnog bosanskog štaba. jeste razlog slabe discipline.t. dok. Od strane potpukovnika g. 145. tom IV. Sve ovo: ambicioznost starešina iz naroda i ljubomorno čuvanje njihovih položaja. 30 i 145. Treba p. a ova 19 Dukić je bio upućen da radi na organizaciji četnika u Grmeču. 9. ali je glavna smetnja u radu sam komandant sa osobinama koje sam izneo.23 primio sam se dužnosti načelnika štaba u nameri da utičem.

Sebe smatra jedinim prijateljem Gospodina Ministra i. od strane Nemaca. 164. 26 a da priznaje »glavni štab« na čijem je čelu Rade Radić. Delegaciju je uputio Glavni Štab bosanskih četničkih odreda. ako ga ova hvali. na čelu koje se je nalazio Ilija Mikašinović. koji je trebao da ponese i radiostanicu. br. Preko Majevice sam krenuo sa Stevanom Botićem. dok. nepoznavajući pravo i stvarno s t a n j e u srednjoj Bosni i Krajini. 25 26 24 151 . Kada je Stevan Botić otvorio sastanak (konferenciju) u pogledu sređivanja s t a n j a stvari. I kapetan Damjanović je dolazio u s. da će cela Bosna odmah stupiti u borbu. Za zapadnu Bosnu pošao saim po naređenju Gospodina Ministra sa potporučnikom Dušanom Dukićem. Istog dana on sastavlja depešu za Gospodina Ministra. Za dokaz navešću nekoliko primiera : U njegovom prisustvu. ah drzak postupak kapetana Račića izazvalo je kod svakog čoveka revolt. proglasio za komandanta toga štaba (vidi knj. ubeđen sam da je dostavljao i Gospodinu Ministru netačne izveštaje. 139). a ova delegacija pošla je da uhvati vezu sa vrhovnom komandom i lično sa Gospodinom ministrom. 1. koji se posle hapšenja majora Jezdimira Dangića 11. izabran je jednoglasno za komandanta Majevičke brigade vojvoda Radivoje Kerović i to stanje Vidi dok. aprila 1942. — Lično n e m a m ništa protiv likvidacije ovoga štaba. a pogotovo Stevana Botića. da je Majevica sređena i ako bi ma ko napao Majevicu. da kapetan Račić sve priče okoline. u ime novoosnovanog štaba. koji se predstavio kao četnički Doručnik. nisu postignuti oni uspesi. pa i kod mene. Čiča je naredio da na svaki način onemogućim i likvidiram Stevana Botića i njegove saradnike. br. Račić je izjavljivao kako je gospodin Ministar lični prijatelj njegov i kako je on određen da uredi stanje u Bosni. Primetio sam.je uzrok tome. jer su se isti Čiči zamerili«. 24 Po dolasku na Majevicu. koji su tražili da dođemo i na Majevici stanje sredimo. dok je u stvari narednik. jer je nastao razdor oko položaja između kapetana Stevana Damjanovića i vojvode Kerovića. koji su mogli biti postignuti. ustacf je kapetan Račić i rekao: »Čiča ne priznaje nikakav štab bosanskih četničkih odreda. na zahtev delegata Majevice. Odnosi se na četnički štab Stevana Botića. potporučnikom Milanom Dukićem i potporučnikom Knežićem. Račić je saopštio da Gospodin Ministar ne priznaje gorski štab bosanskih čatničkih odreda. 25 Tamo je došao i kapetan Račić. kapetanom Manojlom Pejićem. što u borbama sa komunistima. prima za gotovo i toga smatra Srbinom. Kraguljevac i pozivao nas da dođemo i stanje sredimo. tamo smo našli jednu delegaciju.

kada se je sa Majevice povukao u najkritičnijem času. Posle ovoga kapetan Račić sam preuzima komandu na Majevici. Posle dva dana probavljena sa kapetanom Damjanovićem. Kao što se vidi. Ubijen je 4septembra 1942. sve dok nisu došli i Majevicu napali komunisti. 27 Ranije bio komandant Planinskog bataljona. pored ostalih uzroka. došlo je do sukoba između njega i pojedinih komandanata bataljona. već Majevioe i Krajine.Račić je priznao. krivac i kapetan Račić. što ja. po nalogu kap. 152 . Kapetan Damjanović određen je za komandanta jednog bataljona. Kada smo bili na večeri. Tako se je kapetan Račić prepirao sa starešinama na Majevici. da se kuća pretrese i radiostanice pronađu i oduzmu. data Dušanu Dukiću. javite ako sam potreban. Na ovaj način i Majevica i Krajina ostale su bez radio-stanica sve do danas. A ovo je jedan od najkrupnijih razloga današnjeg s t a n j a ovih odreda. Na konferenciji od 31. Svakako. da je. a potom za komandanta jurišnog bataljona u istoj brigadi. obzirom na izbor Kerovića i moj zadatak. Kada je kapetan Račić primio komandu na Majevici. Kada se je Stevan Botić počeo sa n j i m objašnjavati. ali on se na ovo nije ni obraćao. jula izabran je za zamenika komandanta Majevičke brigade. da je Gospodinu Ministru prestavljeno pravo stanje i da su svi krajevi (odredi) imali sa Gospodinom Ministrom direktnu vezu. da je ova sprovedena. što u ovim krajevima nije sprovedena organizacija u ono vreme. kad je to bilo moguće izvesti i brzo i lako. ima mnogo osnova da se naznači. Bosne. Kod nas su se nalazile dve radiostanice: jedna za Majevicu. Sada protiv njega na Majevici vlada veliko ogorčenje. naredio je. Priboju. odbijam. pa ću doći«. zbog svega izloženog. Tako je ubijen i jedan od najboljih komandanata žandarmeriski narednik Ilija Gajić 27 kod crkve u s. Skrenuo sam pažnju Račiću da stanice nisu stanice Stevana Botića. za Krajinu. Račić upada sa naoružanim ljudstvom u kuću i saopštava: »Ciča je naredio da oduzmem stanice od Stevana Botića«. Iz Srbije poslao je pismo u kome kaže: »Kada rasterate partizane. danas komunisti ne bi uspeli da razbijaju odred po odred i da zagospodare sa situacijom skoro do r. predlaže m e n e za komandanta te brigade. j e r vrhovna komanda nije znala niti joj se moglo staviti do znanja ma šta o ovim krajevima. Račića i Damjanovića. a druga. kod predviđene organizacije. tako da se je skoro vodila borba.

30 i 33 Na tom prostoru nalazile su se jedinice 1. ova pomoć nikada n i j e iskorišćena kako treba. dok. mada su bili izbačeni iz više od pola iste i Mrkonjić grad su naše snage dva puta preotimale od njih. 29 prešli preko r. gde se sada nalazimo. proleterske divizije. u d u h u izdatog n a m naređenja. bataljona 9. t o m IV. knj. Može se reći. oni su nadirali na teritoriju manjačkog puka (sa tri brigade). 5. naneo im ogromne gubitke u petomesečnoj stalnoj borbi.m. domobranske pukovnije. novembra 1942. borio se od tada pa sve do danas junački. dve satnije ustaša i druge jedinice raspoređene u okolnim selima. 92. proleterska NOU brigada. ali zbog nesposobnosti starešinskog kadra i slabe discipline i organizacije. 12. nemogavši prodreti preko pom. tri satnije 9. Ugra. 21 i 173. da bi se ovde formirao jedan korpus. nije bila efikasna i ubrzo se je vraćala. pa zauzevši Jajce. Situacija je sada ozbiljna. 31 i 32 Vidi dok. ali nije kritična. 20 Do sada. knj.32 2> Mrkonjić-Grad su zauzele 1. i teritorija puka Manjače je skoro u celosti očuvana. br. 153 . pa dalje prema situaciji. proleterske i 3. NOU divizije i delovi 3. br. gde se još i sada vode borbe. o. dok. 116 i 119. SADANJA SITUACIJA Noću 23/24 . dok. Sa kapetanom Pejićem.. Posle dvodnevnih borbi protiv tih jedinica Jajce su 26. dok je glavnina 1. Bosnu 8. U ovome smo uspeli i pom. 98. br. domobranske pešadijske pukovnije u gradu zarobljena. Bosne i dejstvovao u pravcu Prnjavora. dok. korpus prelazi r. knj. pa zatim na teritoriju Borjanskog odreda 30 . da su komunisti mnogo jačim snagama uspeli da zagospodare sa dve trećine Borjanskog odreda i da je inicijativa sada u njihovim rukama. došao sam u Trebavski i Ozrenski odred. 6. obzirom na izloženo stan j e stvari. krajiška i 2. 30 Puku na Manjači ukazivali su pomoć ostali odredi.VIII — komunisti su iznenadno prodrli na teritoriju odreda »Kočić« i zauzeli Mrkonjić grad. 64. Četnički odred »Kočić« napustio je spoljnu odbranu grada i sa domobranima pobegao preko r. 29 U Jajcu su se nalazili delovi nemačke 718. 88. Opširnije o toj borbi vidi: tom II. pešadijske divizije. knj. 7..42 g. krajiškog N O P odreda. teritorije. upali na teritoriju odreda »Obilić«. zauzele jedinice 1. Jakim snagama. oni su gospodari na toj teritoriji. mojim pomoćnikom. 31 koji bi prešao preko r. ali ih je manjački puk odbijao.XI . 8. zaobišli su je. br. Opširnije o tome vidi: tom IV. 116 i 123. br. Komunisti. a u granicama mogućnosti. Vrbasa. 236 i 238. 32.

navodeći da je to samo komunistička propaganda kako bi izazvali Nemce protiv nas. Ovome se je odmah stalo na put. Po sebi se razume da se mnogo interesu ju o tome. ali moraju da trpe.000) skoncentrisan je odred Obilić. Manjački puk i jedan deo Borjanskog odreda. 89.000) i prema Derventi jednom drugom jačom grupom svojih snaga. ma da sa dosta poteškoća.35 Naprotiv. da im ovi osiguravaju krila i da se mešaju u komandovanje. 33 U Karanovcu (sekcija B. pa nas tako priklještene. jačim snagama (sekcija P r n j a v o r 1 : 100. Njihova nemoć oseća se.. takode u granicama mogućnosti. 154 .Komunisti se sada nalaze uglavnom: Prema Teslicu. Sada. ali na zasebnim sektorima. da su t a j sporazum shvatili kao definitivan svršetak rata. za većinu starešina i boraca može se reći. Hrvatski oficiri nalaze spas u komunizmu. dok se ne rasčisti sa komunistima. HRVATI34 Ovi se redovno predaju komunistima. dakle jasno primećuju. sa težnjom da očistimo Borjanski odred i komuniste odbacimo ka Kotor Varoši i. Ugra. sve su straže generala Draže« itd. koji su ovi odredi sklopili pre našeg dolaska. borbe sa Hrvatima ne vode se. 103 i 108. Pre našeg dolaska. koji će operisati i koordinirati s nama. često puta Nemci čuju kako svi četnici pevaju »Od Topole pa do Ravne Gore« ili »Od Manjače pa do Ravne Gore«. O toku ovih operacija izveštavaće kapetan Mitranović. br. Uzlomac i Klupe. po mogućstvu preko r. Zbog sporazuma sa Hrvatima. 74. 1. uveli u svoje redove. Ipak. O tim sporazumima vidi knj. ovakvo stanje mora da ostane. gde god ovi na njih udare. pa i otuda javašluk i slaba disciplina. NEMCI Četnički odredi učestvuju u borbi zajedno sa Nemcima češće puta. dok. Nemci su uspeli da u borbu protiv komunista uvode četnike tako. Luka 1 : 100. da li mi imamo kakve veze sa Dražom Mihailovićem — što mi odbijamo. pl. 34 35 Misli se na ustaško-domobranske jedinice.

još neko vreme mora trpeti. koji se u ovakvoj situaciji. D.X I I . treba ovome da «posveti više pažnje. Treba: 1942. Radiostanica London. što mi sve stvari.37 saglasan sam sa ovim izveštaj em u svemu stim. 37 Pogrešno. u borbi. Pejić 36 i 38 Zadnja rečenica i ceo poslednji pasus napisani su zelenim mastilom. Vranješević Shodno n a r e đ e n j u od 17/ . ZAKLJUČAK Sporazumno s nama. neophodno je i hitno potrebna. da se to što pre usvoji i ostvari. nisu poznate. da su im komunisti simpatičniji od nas.. nemogu učiniti sve. ćirilicom. Izveštaj je pisan na brzu ruku. Kao i ranije.1943 g. otvoreno mi je izjavio. a sledeći biće bolji. pogotovo sa sadanjim komandantom. Pre svega. da je kod n j i h bolja propaganda. za poboljšanje stanja stvari i molim. nego kod nas. Jedan viši hrvatski oficir. dva-tri čoveka. odnoseće se na kapetana Račića. Mi činimo sve što se ne kosi sa dostojanstvom srpske borbe.. da je Hrvatski narod mnogo zgrešio pa sada traži izlaz. i da oni m o r a j u sa svojim narodom. a znam da je nagao i ima običaj da vređa i bogateliše druge 38 Vazduhoplovni kapetan I kl. ali nas je malo i kod dosadanje organizacije.MUSLIMANI Takođe naklonjeni komunizmu i odlaze u njihove redove. 155 . da ih pridobijemo. pri slabom svetlu. takođe odlaze u komuniste. — pošto sad kurir žuri36 Pešadiski major. još jedna ispravna radiostanica sa jednim radiotelegrafistoim. koje su za sada najhitnije. a jedan drugi odgovorio je. Slav. Manojlo S. kapetan Mitranović će u svome izveštaju izložiti potrebe. cilj im je isti: Srbin-četnik. Ustaše: Hrvati i muslimani. Molim da se prostudira pitanje: kako da se smanji odlazak hrvatskih vojnika i muslimana u komuniste i kako da se pridobiju i učine bezopasnim za nas.

Pronađeno kod poginulog partizanskog komandanta. br. a takođe i izginuli oficiri i borci. brigada imala je gubitke: 40 poginulih. N O U divizije. U toku borbe istakao se odred hercegovački 4 i brigada »Gavrila Principa« iz Dinarske oblasti.BR. Br. FEBRUARA 1943. predstavnika četničke vlasti itd. 40 18. j e r su prve noći izvukli sve mrtve i r a n j e n e sa mesta glavnog okršaja. Zarobljeno je 1 bacač. S v e reči i znakove. 4 Vidi dok. 21. I. 352 od Lorenca: nastavak br. god. 1 puškomitraljez i 95 pušaka. Njihova odlikovanja treba objaviti preko radia odanah. januar 1943. a nestalo 95 boraca. dok 2. januara do 6. Od n a o ružanja izgubljeno je: 7 puškomitraljeza. ćirilicom. brigada nije imala gubitaka. I. Našim t r u p a m a 1 Original (pisan na mašini. br. 293. primljene od 18. Istraga se vodi. 80 zarobljenih koji su zaklani. 1/1. Gubitci komunista 310 mrtvih. u 23 časa od strane tri partizanske brigade i 4 udarna bataljona. reg. U tim borbama 1. Nastavak. 14 i 25). Br. 2 utopljenika. Baćović. februara 1943. Borba je s j a j n o rešena u našu korist. 11 18. Naše snage u Gračacu napadnute su 14. 156 . Knjiga sadrži depeše potčinjenih komandanata. političkih organa. dopisane na marginama depeša. 2 3 . GODINE1 20. 57 ranjenih i 64 nestala borca. 2 mala bacača i 84 puške (vidi dok. Ča. i sprema. čiji je komandant u toj borbi bio poručnik Dušan Vučković. 351 od Lorenca (via Ištvan): br. 423 od Ištvana: br. br. Naši gubitci u borbi 5 oficira i 33 borca. a izgubljeno 2 mitraljeza. I. i 2. 4 Odnosi se na Zubački bataljon Trebinjske brigade. 5 Neophodno je da se odlikuju poginuli po spisku koji će se dostaviti. k. 11. Br. januar 1943. god. 1 mitraljez. 2 Borba je trajala do 16. i 5 Napad su vršile 1. osim ML (paraf Mirka Lalatovića) dopisao je Draža Mihailović mastiljavom olovkom. — Danas stiglo odobrenje iz Rima da Crnogorci idu preko Hercegovine 6 . Ivanišević. brigada 6. 3 Na terenu se još pronalaze njihovi mrtvi. Broj u nestalim ima 40 meštana za koje se smatra da su bili petokolonaši i izdali. JANUARA DO 4. 42 IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVICA U VREMENU OD 18. ćirilicom) u Arhivu VII. 25 i 42. I — Stvarni izvešt a j o Gračacu. do 8 časova. Đujić. Smatra se da su njihovi gubitci dvostruki. 3 puškomitraljeza i 150 pušaka.

10 Račić se u to v r e m e nalazio u pl. 145 23. dok se ne završi operacija na Marievom ternu. 10 teških bacača sa 3000 granata. Pavle n i j e za operaciju u Čajniču dok se ne svrši posao u Dinari. 11 Reč je o operacijama za uništenje N O P . Talijani daju hranu. P u t u j e za Gračac i javiće rezultat. snabdevanje i sanitet. Plan rada za Andriju Veskovića poslao sam i dobiće ga u Bileću. 146 Nastavak. 157 . januar 1943. br. br. februa r a 1943. Moraćemo biti sve drskiji da ih više iskoristimo. Uverava da će izvršiti sva naređenja i opet tvrdi da meštani rđavo rade. pa ćemo posle da razgovaramo. Rado bih pošao ali bih izgubio vreme. 25. — U Bjelimiću sve mirno. Komandant je bio Mario Roa t a (Mario Roatta). Bosne. 13 Vidi dok. Organizaciju oslobođene zone prepuštaju nama. 15 i 17 Vidi dok. br. armija. br.odobren pokret kad Crnogorci krenu od Prozora. Bosni (vidi dok. ' U pitanju je italijanska 2. 1000 puškomitraljescu. 9 i 62. Komandant armije 7 izjavio je da se divi našoj vojsci i daje joj sve. Govore o operaciji u pravcu Teslića — Doboj — Derventa — Prnjavor. Jablanik (vidi dok. Br. Nemci i Italijani zatv a r a j u ostupne pravce. Roata je na toj dužnosti ostao do 5. Jevđević. Vidi dok. br. god. Potrebno je da Račić pređe na Majevicu 10 i drži severnih pet srezova 1st. Poslao sam mu sva uputstva za rad. 13 i 42. 25. br. Ištvan javlja da sutra preduzimaju operacije na Vrliku 13 . 1. Za naše ljudstvo d a j u 100 metaka vojniku. 25). Naš pravac Grahovo — Glamoč. br.200 njegovih 26 i 28 iz Nikšića i traži da ja dođem u Jablanicu 12 .a na slobodnoj teritoriji u zap. Pored svih napora sa Hugom n e m a m radio veze. 12 i 14 Vidi dok. 504 od 222. P u t u j e m danas u Hercegovinu. Gračac i Strmica obezbeđeni. Bjelajca zadržavaju za posebnu akciju koju oni vrše sa n j i m za čišćenje Like. Regulisao sam pasoš i vodim sa sobom radio telegrafistu sa podmornice 8 . I. general. Nastavak. 25. kada ga je zamenio general Mario Roboti (Robotti). Pavle javlja o polasku 3. 9 J e v đeviću sam naredio da uredi sve za prolaz crnogoraca. 25 i 42). ' Vidi dok. Poručio sam da n a m priđu 14 . za slučaj da ne uspostavi vezu. Ivanišević javlja da su vesti o rezultatima borbi kod Gračaca neproverene. 15 Branko. 11 izgleda da komunisti postepeno izvlače snage ka severu. osoblje radiostanica. 505 od 222: br. ' Reč je o Stevanu Sinku (Jovanović). Pad Tripolisa uplašio tetkiće. Br. 25 i 34. Hrvatski oficiri hteli bi da razgovaraju sa našima o zajedničkoj vlasti u Bosni i borbi protiv komunista. br.

— Da bi se utvrdila tačnost podataka Račićevog izveštaj a molim da naznači datum kada su komunisti tukli četnike na Majevici i kada su komunisti tučeni. 176. Od 12. Prema Vašem naređenju odložio sam napad na Cajniče. Želeo bih da prvo razoružamo talijane. Ca. januara 1943. bio je komandant Radničkog (domobranskog) bataljona na Palama. naoružamo se njihovim oružjem. 2. jer ih nemožemo hraniti a onu četvoricu ćemo streljati. Nastavak. Biću najsrećniji kad ovo počne. 11/3: izjava Gojka Borote). 19 Gojko. O tome vidi dok. P a šali je u dodiru sa komunističkom pretstražom južno od Sekovića. Dobio sam još dva telegrafista. od kojih svi Srbi sem četvorice. Br. u Mostaru. 150 25. 508 od 222: br. god.Br. pa ovih dana počinjemo rad sa dve stanice. avgusta 1942. 18 16 158 . zauzeli delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen«. 19 Br. Branko. k. januara 1943. Dvadeset drugog januara 1943. Za Bjelimiće kaže da je definitivno uredio sa tetkićima. 525 od 222. Ide li pukovnik Bajo. br. oružničke pukovnije održan je 25. januar 1943. 506 od 222: br. januara 1943. 148 24. januara: Jevđa javio da će imati sastanak u Mostaru sa hrvatskim komandantom divizije i Županom po njihovom traženju. 25 i 26 i prilog VI. 149. 2 1 Rezultat javi ću. 17 Mislim da nas neće nemci napasti dok se ne završe operacije prema komunistima. time dupliramo naše snage. 21 Sastanak između Jevđevića i komandanta 6. I. Bolje sada nego docnije. 25). Jevđa je otputovao u Bileće da sačeka Crnogorce. 20 Odnosi se na Slobodana Jovanovića predsednika vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu. Mislim da je sve ovo izmislio da bi imao udela u akciji. Traži zlatnike da ne izgubi pirinač koji tetkići d a j u isključivo za zlato. Bihać su 29. kao i 7 hrvatskih žandarma zarobljenih u Bjelimiću. br. Borota dolazi ovde. reg. Tada ćemo imati više snage. Srbe poslaću kućama. predao se četnicima (Arhiv VII. Prva sarajevska brigada zarobila potpukovnika Borotu i 139 domobrana bez oružja. br. Pašali tvrdi da komunisti u Sehovićima užasno pljačkaju. Oudi me da čak i predsednik vlade 20 spominje partizane u govoru u Edinburgu. 147. dok. 26. a dotle će se njihova situacija pogoršati. Br. a onda možemo da se bijemo s nemcima. br. potpukovnik (pukovnik). narod cvili i Sesta istočnobosanska NOU brigada (vidi dok. br. 507 od 222: br. Sada sam preduzeo sve po Vašem naređenju. Sastanku je prisustvovao i veliki župan Petar Zlatar. Jevđa javlja da su nemci zauzeli Bihać i pobili komunističku Konstituantu 18 . do 22.16 Rekao bih da su Račićeve vesti o događajima od pre mesec dana. Nastavak.

. 28.Fotokopija dela dokumenta br.

januara. .— Jevđević mi večeras javlja: danas iznenadno po n a r e đ e n j u iz Rima obustavljen u opšte dolazak crnogoraca. 528 od 222: br. koji se zalagao za akciju crnogoraca. ali ne v e r u j e m u uspeh. Nemci im juče opet poslali ultimatum. Ne v e r u j e m u iskrenost. 24 Sada: Duvno. . . . 25 Vidi dok. k n j . dok. Br. Br. 151 25. z a u z e l a 10. i 20. Jevđević. i za druge snage na zoni Karlovac — S u n j a — Sanski Most — Glina. Verujem da će dati dobre podatke i koristi će za rad prema domobranima. Cini mi se da postepeno izvlače proleterske brigade na sever. 23 Reč je o 1. a u republici ostavljaju mestane. inače postoji opasnost od infiltracije od Zepča koje su komunisti zauzeli. Budno pratiti k r e t a n j e italijana i držanje. 11 Zbornik. jer bi već sigurno napali na Hercegovinu. p o n o v o zauzele 17. proleterskoj i 3. Baćovića sam izvestio. nastavak. . a iz ropstva se izvukao kao hrvat. Vest o njihovoj snazi od 5000 na prostoru Livno — Tomislavgrad 24 — Kupres mislim da nije tačna. 86. Odgovor čekam. Nemojte da preduzimate represalije dok ne izbavim naše iz Dalmacije i dovedem ovamo. pa kada prođe napad da se ponovo vrate. Danas stigao potpukovnik Borota. Hrvati nude saradnju protiv Italijana. Steći utisak da li bi se talij ani borili ako bi im stavili ultimatum. januara 1943. nastavak. . 87. h e r c e g o v a č k a N O U brigada. Smenjen je brzojavno komandant balkanskih snaga Roata. 9. 2 161 . tom XIV. Preslušaću ga i izvestiću Vas. Vesti od Ištvana juče nije bilo.— . Izložio da će komunista moral strašno da poraste. . . 529 od 222: br. pješačke p u k o v n i j e (tom IV. . nastavak. Naredite šta da radim. 25 i 26. a naši zbog povlačenja biti deprimirani. Br. Oni već dva dana izvode akciju ka Vrliki i za čišćenje Dinare. satnija 1. Verujem da u velikoj operaciji neće dati nigde odsudnu odbranu. i 3. 154: Jevđi odgovorio da sačuva živce. 526 od 222: br. Prema talijanima isti stav. Nisam odgovorio. posle stupio u domobrane i čekao priliku da se preda. januara 1943.moli za pomoć. Srbin je iz Karlovca. . 22 i 32 Z e p č e je 17. već će težiti da sačuvaju snage odlaskom u Slavoniju. Pašali traži da Račić pređe na Majevicu pa da se Šekovići zauzmu. 153 26. N O U diviziji. jer i m a j u dosta muke sa n j i ma. januara. 197 i 205). na zoni Doboj — Zenica23. Ne v e r u j e m da će nas nemci napasti dok su komunisti na levoj obali Save. Tražiti uporno odlazak crnogoraca i borbu protiv komunista. knj. ali su ga 20. br. 18. Baćović da se vrati suvim ikad se bude naredilo.22 Njihova stanica govori o akciji divizija 1. Hrvati lopovi pipaju naš puls po naređenju nemaca. br. 25 Mislim pod presijom nemaca.

156: Obustavljaju pokret crnogoraca jer neće da likvidiraju komuniste. (Depeša br. Br. Najteži je problem ishrana. Hercegovinu. I. Za to bih bio da se u Sandžaku definitivno likvidiraju turci. Keserović obaveštava Vrhovnu komandu da će Nemci poslati u Bosnu i Crnu Goru svoje jedinice radi uništenja četnika. 25. zašto Voji29 dati 2000 crnogoraca a sa 2000 Pavle da likvidira " R e č je o izveštaju komandanta Rasinskog korpusa Dragutina K e serovića od 24. pošto se oslobodimo komunista. Ja sam za obračun sa talijanima što pre. januar 1943. 155: Da li Vi znate što o obustavi pokreta crnogoraca. br. Dinarci će ostati u teškom položaju po Ištvanovom odlasku. zbog nastupajućih događaja moramo se pomiriti sa činjenicom da je sad nemoguće ostvariti naš plan za tučenje komunista na Marievom terenu. Br. januara 1943. ova knjiga depeša). a saveznici.Br. pošto se boje nas. 160 28. Ali pod uslovom da nas saveznici najhitnije pomognu pre ove akcije i odmah zatim obrazovati drugi front prema nemcima. pa verovatno i oni doći ovamo da ih pojačaju. 531 od 222: br. sem ukoliko ih Ištvan zakuči pri povratku. ali legalno upućivanje mislim da ne dolazi u obzir. Crnu Goru i Albaniju. pregovori hrvata i ultimatum nemaca sa utehom talijana da su dobili Dalmaciju u mesto Tripolisa i nemačka vest da skraćuju f r o n t u Rusiji. Po ovom doneti odluku blagovremeno. god. — Gde se nalazi Pavle sa vojskom. 29 Vojislav Lukačević. 29. Ako se dovede u vezu Orelov 26 i Jevđin izveštaj. 590 od 222: br. Za nas će biti najgore ako nemci izvrše upad u ove krajeve pre nego što mi obračunamo sa talijanima. ne pošalju pomoć i produže i dalje sa podržavanjem komunista preko svoje stanice . a ako dođe onda naći rešenje da se snage čuvaju. može se zaključiti da će nemci pojačati snage na balkanu i naterati talijane da brane Dalmaciju. Predosećam skoro kidanje veze legalnih sa talijanima. 489. Molim Vaše mišljenje i naređenje.28 On mora peške. 532 od 222: br. 2 7 Sta ćemo za Baćovića. Br. 157: Moramo učiniti sve da do ovog ne dođe. to bolje. 27 i 28 Vidi dok. a dotle pipati puls da li bi se talijani borili ili ne. 162 . da ih ne napadnemo. Moje mišljenje snage sačuvati i proučiti mogućnost tučenja ili razoružavanja talijana pre nego se nemci ojačaju posle skraćivanja f r o n t a u Rusiji. Komunisti ostaju netučeni. 530 od 222: br.

dok bi za sreske komandante ostavio oko 12000 ljudi. Sa ovim snagama moglo bi se držati 5 nemačkih divizija bar mesec dana na predviđenoj liniji f r o n t za Ištvanove snage. 5. dok bi n a m avionima i podmornicama od prvog dana Četnici su crnogorske separatiste najčešće nazivali zalenašima. na položajima i 52 bez položaja i 792 rezervna. br. Prema proračunu koji sam izvršio na Ištvanovom terenu 33 ima ukupno oko 44700 boraca. svi na položajima (Arhiv VII. 30 tenkova i više hiljada automatskog oruđa. a otpočela je rad 11. 4 topa i 8 automata. reg. zelenaše i komuniste protivu nas kada im stavimo nož pod grlo.366. 5 vidi knj. 40 mitraljeza. Radio-stanica se nalazila na teritoriji Sovjetskog Saveza. preko 100 topova. koji će sigurno pokušati da iskoriste turke. 34 Trudeći se da se snage što bolje iskoriste prema razradi varijante v e r u j e m da bi u 11 srezova Ištvanovih uspeli da razoružamo ili tučemo oko 26000 talijana. 35 O uputstvu br. Time bi dobili plen od oko 36000 pušaka. oko 16000 pušaka i 200 automatskih oruđa. područje delovanja Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. ali bi se morao front držati jačom snagom. Nastavak. koji su zauzimali položaje i 1 bez položaja. I.zelenaše 30 i komuniste u Staroj Crnoj Gori i ovim bude ljudstvo zadovoljilo.946 četnika. ovde bi otstupilo od uputa 35 br. 10 minobacača. 591 od 222: br. Ča. novembra 1941. Od naoružanja jedinice su imale 15. Upotrebljujući leteće delove. Nastavak Br. 5000 ustaša i t u r a k a njima naklonjenih i 5 hiljada domobrana. 42 rezervna oficira na položajima i 7 bez položaja. zbog neostvarljive željene operacije na Marievom terenu. 1. što bi bilo dovoljno. da izvršimo pripreme za ostvarenje varijante. a dotle bi morali saveznici poslati i svoje trupe u pojačanje. 592 od 222: br. 171. 59. k. tako da bi za front imali 38 brigada jačine 32600 boraca. 31 30 il» 163 . Br. dok.347 pušaka. 34 Prema pregledu brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinica Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od kraja novembra 1942. ukupno brojno stanje ljudi bilo je: 43. Podoficira je bilo: aktivnih 218. 33 Odnosi se na oblasti istočne Bosne i Hercegovine. Prema istom pregledu. 22/4). na teritoriji te komande bilo je: 36 aktivnih oficira. 197 puškomitraljeza. tj. Prema j u t a r n j i m vestima »Slobodne Jugoslavije 31 « komunisti priznaju da ih n a p a d a j u jake nemačke i italijanske i ustaške snage i avijacija. a potom predviđam formiranje novih brigada. Ostvarilo bi se povoljni preduslovi za obračun sa I ta lij anima. 32 V e r u j e m da će nam nemci ostaviti 15—20 dana vremena. Ove operacije treba izvesti odmah dok je ljudstvo mobilisano. dok je ostalo bilo u prvim i drugim četama (zaprečne i posadne čete — teritorijalne). br. 162 — Zaplenjenim oružjem naoružali bi i poslednjeg Ištvanovog borca. 161 28. od čega u operativnim jedinicama (treće čete) 24. Pašali javlja da je sigurno Zepče oduzeto komunistima. zauzeti komunistima.

Izraz koji su četnici upotrebljavali za pripadnike NOP-a. j e r se bojim da se ne izgovori. Dotle videti šta će J e v đa uraditi za hranu i municiju. dok Vas komunistička stanica neprekidno grdi na sva usta. 610 od 222: br. Kraj. sad se vode borbe između komunista. Misli se na »Slobodnu Jugoslaviju«. šta možemo dati i uraditi. 593 od 222: br. da će definitivno da likvidiraju komuniste i sve odmetnike i strašno preti narodu za podržavanje jednih i drugih. 609 od 222: 164 29. Skoro isto objavio nemački komandant u Sarajevu. . general-lajtnant. — Nemački komandant u hrvatskoj 39 uzeo svu vlast u svoje ruke i objavio plakat koji imam. 28. U ovaj proračun nisu ušle snage dubrovačkog korpusa i plen na njegovoj zoni. — 30. januara. U zoni onih naših odreda tamo. god. — Nadam se da bi i to uspeli s tim što bi se Alfonso pojačao sa dve Trebinjske i jednom nikšićkom brigadom. 37 Da li su na ovom jalovom poslu preduzeli što kod Vas naši divni saveznici Englezi koji nas ovako s j a j n o pomažu u poslednje vreme. Preko Jevđe nesmem javiti za crnogorce.morali da pomažu. Ako se dobije hrana i municija u što sumnjam. — Jevđi sam preneo Vaše naređenje. 40 Johan Fortner (Jochan Fortner). nemačke pešadijske divizije. general-lajtnant. januara. Ja ostajem do kraja zakleti neprijatelj crvenih zlikovaca 38 i ubeđen sam da bi svako sporazumevanje sa komunistima značilo ogromni gubitak za našu stvar u narodu. Nastavak. 39 Rudolf Liters (Rudolff Liiters). kako bi imali celinu i dobili jasnu sliku. Hugo se ne javlja. Br. Na upućivanje crnogoraca ilegalno ja ovako gledam: prvo svršiti posao u Ćajničkom srezu. Sa Ištvanom još nemam veze. a sa ostatkom pročistiti ceo Sandžak. celokupne snage uputiti preko Kalinovika na Prozor i dalje prema predviđenom planu. uputiti u istočnu Bosnu po 2000 ljudi. major. Br. 37 38 36 164 . tada komandant 718. pa potom doneti dalju odluku. 165 29. 163. Ako se hrana i municija ne dobiju. Branko. Radio London je dao juče Idnovu izjavu da Engleska i Rusija rade na objedinjenju svih snaga u našoj zemlji za borbu protiv okupatora. n a s t a v a k . 4 " Zbog toga mislim da ne bi smeli upućivati crnogoce preko nemačke zone. . . I. Molim za odgovor i dalje naređenje. jer je sukob verovatan. neLalatović. nastavak. Neka Mirko 36 razradi varijantu za crnogorce. januar 1943. Br. komandant nemačkih trupa u NDH.

hoće da pregovaraju. 613 od 222: br. br. Ja ostajem pri mišljenju da bi mi varijantu morali ostvariti pre ovog momenta. ali s u m n j a m da ćemo za to imati vremena i mogućnosti pod ovako teškim prilikama. s u m n j a m u uspeh. ako se budu daleko upućivali a bez n a j boljih boraca. Nemci sada skraćuju f r o n t u Rusiji. . 167 nastavak. Posle bi nas saveznici morali pomoći. Zbog toga su i dobili kuraž talijani. knj. . . 24. br. U ovom slučaju ne bi bilo potrebno da crnogorci idu čak u zapadnu Bosnu. Ali n j i h treba kazniti pa [neće]43 ništa preduzimati [nego] mirno [sačekati] rešenje. . 611 od 222: br. 72. a to ne mora da bude daleko. Br. a likvidiranje crvenih izvodilo bi se svakom pogodnom prilikom sa odredima van osolobođene zone. 80. I ja želim uništenje komunista pre glavnih događaja. 105. 165 . nego će doći crnogorci. 41 Crvena stanica je javila da su u zapadnoj Bosni razbili četnike. U ovom momentu verovatno je pojačanje osovinskih snaga u našoj zemlji. . Može se desiti da republika pre kapitulira. Bosni. 43 U depeši nedostaju neke reči — ispuštene. a mi izvršiti pripreme i prethodne akcije. tom IV. 37. a u republici ostaviti samo meštane i nekoliko komesara.. dok. i operisati po u n u t r a š n j i m pravcima. nastavak. 168 nastavak. . . o kojima je reč vidi: dok. 33. a da će se dotle izvući proleteri u to sam uveren. 27. nastavak. pa sam za manji reskir. 42 Imam utisak da će komunisti izvući proleterske brigade na sever. pre nego nemci dođu u ove krajeve. jer im to jedino ostaje. Osvarenjem varijante bacili bi u zasenak komuniste. a po gubitku Afrike. Posle ovoga v e r u j e m da će nemci stvoriti jake rezerve u centru zone koju drže. 166 29. jer ne v e r u j e m da će se upustiti u odlučne borbe. . Plašim se da potreba za n j u ne nastupi dok crnogorci i hercegovci budu van svojih zona. Priznaju nadmoćnost fašista.000. . Ništa ne govorite o ostvarenju varijante. . 27. Svakako ni proleteri neće dobro proći. tj. .. 123 i 136. 9. . Posle Bjelimića nastao rascep kod turaka u Cajniču. 41 i 42 Reč je o četničkim odredima u zap. ogromno bi dobili u narodu i kod saveznika. O borbama. 34. januara:. Br. Branko. n a s t a v a k . . jer su ih pnitisli nemci i ustaške legije od 30. Tada može nastupiti ono što je Keserović javio. Br. 612 od 222: br.. italijani će imati više snage za rat u Evropi.maca i ustaša. Bajina i Vojina stanica neka mi se jave pre polaska Zemljaka u Čajniče.

Veliki broj mrtvih i ranjenih partizana su odneli. u pravcu Strmice. nastavak. 48 J « 47 44 i 45 Borba je vođena protiv Kninskog NOP bataljona. Baćović. Golubića i Kesića stupila je u borbu sa komunistima na liniji Veljuv — Capinovac — zapadne padine Plješevice. U to vreme na Pješivici nalazila se jedna četa četničkog bataljona iz Golubića. 100 goveda. Đujić naredio da ostane brigada »Gavrila Principa«. a zatim Plavno i Golubić. jedan mitraljez. . god. 49 30. n a s t a v a k . 44 Neprijatelj je proteran i ista je nastavila pokret desnom podkolonom preko Crnoglavice a levom ka Vršini sa koje je dobila vatru kao i sa Pješivice. . Sve tri kolone su od hercegovaca.. Rezultat borbe kod ove 130 mrtvih partizana.— Operacija ka Vrliki izvršena je 25. 687 od Ištvana: br.48 koja su po sporazumu trebali da štite domaći. Prema levoj koloni bila su 4 partizanska bataljona i Crnogorska proleterska brigada. 62 Milutin (Milan). 47. Br. od kojih dva politkoma. ali ona to nije izvršila. zauzele su Vrliku. O borbi leve kolone nije dobila nikakav izveštaj. 45 koja nije ništa preduzela da olakša borbu levoj koloni već je istu posmatrala.. Ostale dve kolone 26. do 10 čas. Br. br. Br. U toku 26. Srednja kolona za vreme pokreta imala je veze sa levom do Crnogorčevih Stanova.1. nije bio na određenom mestu. zaplenjeno 6 puškomitraljeza. nastavlja s e . 686 od Ištvana: Br. . januara. V i d i d o k br 9 . 49 ranjenih. . nastavak. . kao što je bilo predviđeno. Leva kolona po izlasku iz s. Po zauzeću Vrlike tražio sam da meštani drže istu. 683 od Ištvana: br. . 47 27. . februar 1943. 47. 166 . Borba se uglavnom vodila na prostoriji Pješivica — Vršina. 47. posle kojih je išla i kolona Dinaraca potpomognuta jednim bataljonom hercegovaca od s.— Čim smo se vratili iz Vrlike zauzeli smo ponova Golubić. Kraj. Naši gubici 23 mrtva. 1000 ovaca. Br. 685 od Ištvana: br. . o čijem ću rezultatu izvestiti. n a s t a v a k .. na Crnoj Glavici. Noćnim usiljenim maršem vratili smo se u reon Knina radi preduziman j a akcije 28. januara. većina crnogorci i 43 zarobljena. i Strmicu. 684 od Ištvana: br. Bataljon Dinaraca koji je trebao da štiti levi bok cele akcije na Vršiću i Debeloj Kosi. napadnuta velikim partizanskim snagama pala je Strmica 46 u koju nije bio stigao bataljon poručnika Sućura 47 . . Plavno. . 49 Naše trupe su premorene jer su za pet dana prevalile preko 100 46. januara. U toku napada desna i srednja kolona izbile su sa malim otporom do 16 čas. Tepljuha.

52 Bosansko Grahovo. Ištvan. već civilnog stanovništva (vidi tom V. 46 24. U Kijevu i Vrlici Baćović streljao 55 a u Maovicama i Otavicama Đujić 48 ustaša. 107 i 209). 52 Molim hitna uputstva. 720 od Ištvana: br. 26. . Molim Vas naredite da zauzeta mesta drže. Spremam napad na Grahovo.— Situacija ozbiljna. Strmicu držim. knj.— Kada budete o svemu tačno obavešteni. 50 1. Hercegovci i Bosanci daju sve od sebe.. te ne vidim kojim bi putem vršili štetan uticaj na mene. I. Grđić na Sušaku. Niko nikoga ne sluša. Svaki dan vodimo borbe sa partizanima. o čemu sam Vas ja još po dolasku izvestio.km. 167 . Sa Italij anima ne održavam nikakove veze i nisam mogao ništa da doprinesem da se dozvoli prolaz Crnogorcima. mislim da ćete mi dati za pravo. 51 U daljem nastavku depeše ponavlja se izveštaj o borbama za Strmicu. dotle ja dobi jam depeše iz kojih ja naslućujem pozadinu o kojoj smatram da u ovom momentu ne treba raspravljati. P l a v n o i Golubić. Tetkići nam još ništa nisu dali. br.51 2. 11. Ni jedno mesto koje smo mi zauzeli krvavom borbom Dinarci nisu do sada zadržali. Posle njihovog poraza kod Gračaca moral se ovde znatno podigao. Br. i dok su dosada imali 121 mrtvog i ranjenog. 53 Jevđević je u Hercegovini. trupe iz Hercegovine provode noći pod vedrim nebom i vode krvave borbe sa najboljim partizanskim brigadama.— Po grebenima Dinare. 53 Vidi dok. II. Br. 48 30.. saopštio mi je da je i on uvideo da Dinarci nemaju vojsku na koju može da se računa. Dalmaciji. 689 od Lorenca: br. dok. . 25. br. I. Bacači i mitraljezi iz Strmice pali u partizanske ruke. 725 od Ištvana: Br. 50 Hrvati zbog ovoga obustavili hranu Srbima ali na intervenciju talijanskog đenerala ponovo izdaju hranu stanovništvu u sev. Bio sam juče kod Birčanina na njegov poziv i saglasili smo se u svemu. nastavak. Sam bez ičijeg uticaja donosim svoj sud o ljudima i znam koliko Jevđević i Grđić ulažu napora i doprinose op50 Ne radi se o klanju ustaša. Ivanišević. Baćović. u teškoj borbi. Br. 726 od Ištvana: Br. Danas mi je po zauzeću Strmice. februar: Br. u ime Vojvode Birčanina čestitao na herojskim podvizima naših trupa. Pre neki dan predalo se 130 četnika sa 7 puškomitraljeza partizanima.

57 Siže članka: Vi prestavnik Velike srpske ideje koja potiče od Garašanina. Vidi dok. Sve ovo objavio Lorković 60 u svojoj knjizi 61 pred stranim pretstavnicima i štampom. Svi mi imamo svoje slabosti. Prosveta. str. Neznam kako će ovo primiti hrvati. Po svemu izgleda da na odrede iz Zapadne Bosne izuzev Drenovića ne možemo računati za rad prema direktivi. br. ministar inostranih poslova Nezavisne Države Hrvatske. Odnosi se na 10. Teškoće u radu velike. Mirko Lalatović. 738 od 222: br. Radio veze sa njim nemam. Po ovom izlazi da se zbog komunista nije mogao probiti do Drenovića. Ivanišević ništa ne javlja i ako jednako pitam. 60 Dr Mladen. . Zagreb 1943.— Nemci ih gone od Zepča ka Teslicu. 281. 310. reg. 177. 56 O radu Bjelajca. god. pa apelujem na Vas da ih pravilno shvatite. m u slimanima i slove ničim a od velikosrpstva. 58 podržavaju Vas Kralj i Vlada velikosrpska 59 i englezi. Na karti koridor sa Češkom.štoj stvari. br. 151—195. 1. Deo tih materijala nalazi se u Arhivu VII. ali su njihove u upoređenju sa drugima. 1/4 i k. br. Br. Napadaju sve redom.55 Partizani pokušali da pridobiju naše odrede. Ištvan ML54 3. ali među srbima zapadne i istočne Bosne napravili su n a m ogromnu propagandu. fond NDH. Istorija političke misli u Srbiji X I X veka. a čude se h r vatima u londonskoj vladi koji pored svega ovog pozivaju hrvate da Vam priđu. Predočavaju najgore stvari hrvatima. Naklada. Beograd 1958. 55 U pitanju je vlada Kraljevine Jugoslavije. . februar 1943. Danas sam dobio hrvatske novine od 24 januara koje donose u uvodnim člancima: Novu osnovu Velike Srbije. reg. Velebit. koji je tu ideju razradio u svom »Načertaniju«. 54 55 56 57 58 Odnosi se na Iliju Garašanina. br. hercegovačku brigadu. 176. a sad borbe sa komunistima. Hugo se nalazi između Borja i Treba ve. k. n a j m a n j e štetne. sa kartom koja se poklapa skoro sa onom gospodina Moljevića uz članak o homogenoj Srpskoj državi. 168 . Kažu da imaju još neka dokumenta. 1/1. dok. Znam koliko Vas obojica obožavaju. Opširnije: Dr Vasa Cubrilović. O tome vidi knj. Br. 1. bez uspeha. " To je knjiga Lorković dr Mladena: Odmetnička zvjerstva i pustošenja u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. 1. Tražio sam da dostavi detaljan izveštaj. Reč je o članku Stevana Moljevića. 739 od 222: br.

Učiniću po instrukciji vojvodinoj sve. Ta stanica je 2. 48. Baćović. 178 2. Branko. Sigurno Vi odlazak ne odobravate. II. Žele samo da nas iskoriste. br. Boje se Velike Srbije. ilegalna grupa nebi vršila pokolj i pljačku. 62 PosLaću Vam ove novine po prvom kuriru. 26 2. II..— Vest da crnogorci m o r a j u ilegalno poći u Bosnu zabrinula je vojvodu zbog zime i snega. Preduzete mere da se sazna situacija i namera nemaca i ustaša. Lipovu (kod Kolašina). 740 od 222: br. uvek 62 Četnička radio-stanica. Branko. da dovedem morem u reon Knina 3000 crnogoraca a ako ne pristanu.26. dotle trupe odmore i popune. 741 od 222 : br. Otuda i zabrana odlaska zemljacima. Br. Vojvoda Birčanin će izaći na teren kad počne velika operacija. Kažu da su komunisti nadmoćniji u snazi i oružju. Dinarcima slabo što daju. Docnije u toku operacija. Br. . Otpočela je radom 20. Vaše mesto poznato svima. Trupe im zamorene. koju je konstruisao potporučnik Tugomir Prekoršek (pseudonim Keler). Novu Stanicu nisam čuo. . Br. 749 od Maria: br.K u k a j u na »Karađorđa«. municiji i drugom.65 Kraj. novembra 1942. 169 . ali ne v e r u j e m da ću uspeti zbog hrvata i nemaca koji su odlučno protivni. jednu legalnu a drugu ilegalnu. 750 od Maria: br. Ne v e r u j e u uspeh sa snagama koje imaju. pa se bojim ako saznaju da Vam ne pošalju štuke. . nastavak. februara 1943. napornih marševa i pri tom oskudica u oružju. M Vidi dok..: nastavak. II. Naredio sam da se dostave detaljni podaci o situaciji i namerama talijana i nemaca. i n j u bi naknadno legalizovali. Priznaje da Đujić bez Baćovića ne može držati svoju zonu. davala probne emisije. Vojvoda smatra da bi bilo potrebno da mi odobrite. Za sada se izvode lokalne operacije koje izvodimo zajednički.— Tetkići očigledno žele da nam podvale i održe sve snage razdvojene. 65 Reč je o radio-stanici.. Ivanišević pita za dolazak u Sušak radi dobdjanja dozvole za legalan put crnogoraca. 179 2. u tom slučaju imali bi dve grupe. 63 Tada su se Draža i Vrhovna komanda nalazili u s. S toga mi je naredio da preduzmem nove korake da se t a j pokret legalizuje. 63 Major Radojlović u ime Ištvanovo javlja da imaju pred sobom 20. nastavak . koja bi zatvarala pravac preko Prozora i onemogućila begstvo komunista.000 komunista. Br. Bjelajac potpuno odvojen i ukočen od Italijana. u Jerusalimu. protivan je ilegalnom upućivanju jer se plaši da im se na Dinari ne uskrati svaka pomoć 64 . Đujić i ja. rukovodilac centra za veze u zapadnoj Srbiji. Da li je što konkretno utvrđeno za napad na Cajniče. da operišemo od Prozora. O ovom predlogu izvestio sam Cika Branka radi znanja.

4. ceo nevesinjski talijanski garnizon dobio naređenje za pokret. 66 Br. Možda polako beže. Učiniću sve što mogu. 70 Vidi dok. u Splitu. 67 koju danas primih od poručnika Plećaša. 67 66 170 . 69 a naši će Grahovo pre stizan j a crnogoraca. Jevđević izgleda juče pošao za Dinaru. 265 neophodno bi bilo potrebno da uputite Đujiću 20 naših oficira za komandante bataljona i brigada.. Kad stignu u reon Prozora možda će se moći što izvući od žabara. Br. 26. Komunisti mogu ovu zabunu da iskoriste. Branko. . 827 od 222: br. februara 1943. Od Branka dobivam redovno naređenja i uputstva za rad. II. 68 Slagao me je za municiju. Pošto su nemci zauzeli Petrovac. 70 Reč je o operacijama u pređelu Vrlike. 751 od Maria: br. 9. Zauzeli su ga 7. Oficiri tvrde da idu za Grčku. god. Za ostale garnizone još neznani. To ću raditi preko Jevđevića kome ću narediti da se do toga vremena vrati ovamo. br. nastavak. Br. Vidi dok. Ivanišević. Biće ogromnih teškoća za n j u i za hranu crnogoraca. Narednik Carević stigao večeras. 182 4. .. koji su učestvovali u borbi j e r nema oficira. Ostaće samo 200 ljudi. Sa sviju strana j a v l j a j u da »Siva knjiga« za nas čini veliku propagandu. 68 Jevđević se tada nalazio u Dubrovniku. 69 Bosanski Petrovac. delovi nemačke SS divizije »-Princ Eugen«. Krstarenje nemaca pratim i javljaću Vam. U vezi Vaše depeše br. Birčanin je umro 3. neće biti potrebe da idu do prvobitno postavljenog im cilja. 48 (nastavak depeša). 828 od 222: Br. do sada sam naišao na veliko razumevanje i punu podršku oba komandanta. Ivanišević mi se ne javlja. Tražio sam hitne podatke i izvestiću. Sve te oficire u jednoj partiji mogao bi sprovesti kap. Rakočević. II. naredio sam da naši obrate najveću pažnju. februar 1943.— Nastavak. februara 1943. Sigurno je otišao u Split. U dosadašnjim borbama izbačeno je iz stroja oko 120 Baćovićevih i oko 300 Đujićevih boraca.po planu kojeg vojvoda prethodno odobri.. 183 4. br.— Duboko me potresla vest o smrti viteškog Vojvode Birčanina. Iz Nevesinja javljaju. P u kovnik Uzunčević poginuo je u Gračacu kad i ostali oficiri i borci. Bojim se da ova nesreća prouzrokuje teške potrese u onoj zoni.

Narod je sav uz vas. kruševačku. 197 6. br. 42 IZVEŠTAJ KOMANDANTA RASINSKOG KORPUSA OD 6. god. 1. — Sve je spremno. delimično su podvučene crnom olovkom. reg. Br. 1 171 . rasinsku. Sa poručnikom g. trsteničku i leteću. — Narod ovoga k r a j a mnogo pati. Slobodne Srpske planine GOSPODINU MINISTRU VOJSKE. Kopaoničku. ubija i pali pojedine domove naših ljudi. 3 Sef odseka za šifru u Centru veze Vrhovne komande. trsteničku. 5 Okupator (nemačke i bugarske jedinice). Neprijatelj 5 je bezobziran i prođe. I. februara 1943. 4 Korpus je obuhvatao teritoriju srezova: župskog. 1. I pored toga što će te preko delegata biti o ovome obavešteni nalazim potrebu da Vas izvestim o sledećem : 1. Milisava Šurbatovića. 79. Ča. kruševačku. kruševačkog. k. MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA I NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE. 2. FEBRUARA 1943. 4 2. ćirilicom) u Arhivu VII. U svom sastavu je imao brigade: Župsku. kopaoničkog. Neke rečenice u originalu.— Prema Vašem n a r e đ e n j u upućujem vazduhoplovnog poručnika g. pljačka. Narod je spreman za odsudni čas. 3 koji će Vam kao delegat ovoga korpusa izložiti potrebno o stanju u korpusu i na poverenom mi reonu. 2. da se po Vašem naređenju krene u sveti boj. Surbatovićem u p u ć u j e m četiri pratioca koji će u isto vreme preneti potrebna n a r e đ e n j a u koliko ih bude bilo za ovaj štab. Narod željno očekuje ustanak da skine jaram ropstva sa sebe. 3. rasinskog i trsteničkog. — Organizacija srezova čiji sam komandant ja u potpunosti je završena. rasinsku. Nasilja i pljačke redaju se svakoga dana. 2 Rasinski korpus.BR. streljanja i odvođenje u lagere. 2. DRAZl MIHAILOVIĆU O STANJU ORGANIZACIJE I DELOVANJU PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILACKOG POKRETA NA TERITORIJI KORPUSA 1 KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI GORSKI STAB 232 Str. 22/6 (S-V-11734). Pov. Original (pisan na mašini.

U varošima. a naročito u Kruševcu imaju pristalica. 8 Takve spiskove redakcija nije pronašla. Po selima nem a j u ni jednog pristalicu niti će ga imati j e r ceo seljački narod je uz nas i sa nama.4. Potrebno je oružje i municija. 5. a sa druge komunisti. 7. Preduzeo sam potrebno da ih uništim. O sastavu odreda vidi tom I. Ove spiskove óu dostaviti naknadno. Produžiću borbu protivu ovih i nadam se da ću uspeti da ih uništim i onemogućim na ovoj teritoriji. knj. pa čak su i u vezi sa ovim. a da bi se na reonu ove brigade komunistička akcija potpuno ugušila. 6. 8 Spisak oficira i podoficira trsteničkih brigada nisam dobio i ako sam blagovremeno tražio. knj. Radović za komandanta brigade određen od strane više komande. Svi ovi odredi nekada celi a nekada podeljeni u m a n j e grupe kreću se po selima u toku noći i vrše propagandu a naše pojedine prijatelje ubijaju. Narod bi sam rado učestvovao u ovoj borbi no je goloruk. Za komandanta 1. Šurbatoviću šaljem spiskove aktivnih i rezervnih oficira i podoficira ovoga korpusa. Početkom januara 1943. — Odelo i druga oprema neophodno je potrebna i što pre. br. no nailazim na mnogo poteškoća. Na reonu Rasinskog korpusa komunisti su sada vrlo aktivni. — Po poručniku g. Dušana Radovića. trsteničke brigade odrediti kapetana g. Na Jastrebcu se nalaze dva njihova odreda (Rasinski 6 i malo Jastrebački) ukupna jačina do 150 ljudi. do sada načelnika štaba iste brigade. Oni se kreću nesmetano od neprijatelja. Zbog toga. Filipovića. dok je Jastrebački imao 100 boraca. odnosno bataljonima koje će jedinice biti sigurna brana protiv komunista. 5. Rasinski NOP odred imao je oko 120 boraca. Mobilizaciju i ustanak moramo dočekati bolje naoružani. Komandant ove brigade kapetan Aleksandar Petković oronuo je dosta u zdravlju te usled toga ne može uspešno vršiti službu u ovoj brigadi. dok. mišljenja sam da bi za drugu Rasinsku brigadu trebalo odrediti kapetana g. Ovaj raspored nisam hteo sam izvršiti i ako je ovo bilo neophodno potrebno iz razloga što je kapetan g. sa jedne strane okupator. 7 6 2. Tek tada će se potpuno moći sa njima likvidirati. 5. Rasinskoj brigadi služba je skopčana sa mnogo poteškoća. dok. 13. Vidi tom I. 172 . — U 2. O svima mojim pokretima neprijatelj je uvek obavešten i na t a j način dolazim između dve vatre. 7 Iz Toplice povremeno prelazi na ovaj reon Toplički partizanski odred jačine oko 50 ljudi. br. Kad dobijem oružje naoružaću već formirane jedinice po opštinama.

i januaru 1943.2 odreda protiv partizana. 173 . 17/4 (BH-V-9922-G). Drag.« (Mirko Lalatović) dopisao je Lalatović na poleđini originala. 5 — Mi smo uspeli da na Motajici u času kad su nas napustili svi domaći borci.L. ćirilicom. 1 Original (pisan plavim mastilom. od kojih je jedna polovina razoružata od 9 »Odgovoreno« i inicijali »M. M. 3 ali moram da napomenem da su glavne greške ne samo u strategijskim planovima za napad. 2 Odnosi se na Komandu bosanskih četničkih odreda. FEBRUARA 1943. reg. neposlušnost. br. Odgovoreno ML9 K O M A N D A N T MAJOR. sklopili četnički odredi zapadne Bosne sa ustaško-domobranskim jedinicama i vlastima Nezavisne Države Hrvatske. ' Reč je o borbama četničkih odreda zapadne Bosne protiv jedinica NOVJ u 1942. br. 9. Keserović BR. 206. Vidi dok. Vidi dok. ćirilicom) u Arhivu VII. 5 Reč je o jedinicama 1. 4 Odnosi se na ugovore koje su u prvoj polovini 1942. knj. olovkom. razbile četnički odred »Borje«. 153. proleterske NOU divizije. 6. Opširnije o rezultatima tih borbi vidi dok. knj. 130. tom IV. 30 IZVEŠTAJ ČLANA ŠTABA MOTAJlCKOG ODREDA OD 9. tom IV. dok. 145 i 164. NAČELNIKU ŠTABA KOMANDE BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA O EFEKTU UGOVORA SKLOPLJENIH IZMEĐU ČETNIČKIH ODREDA I USTAŠKO-DOMOBRANSKIH JEDINICA I BORBAMA PROTIV JEDINICA NOVJ U PREDELU MOTAJICE1 Majoru Slavku Vranješeviću Kulaši Ne ulazim u suštinu neuspeha borbi Borjanskog odreda i komande B.c. 28 i 145.Rubrika šest priloženog spiska popunjena je po izjavi pojedinaca u koliko nisam imao podataka. k. 28.P. — Jasan je dokaz što je 800 partizana razbilo odred od 1800 vojnika. br. odbranu i povlačenje. br. br. pregovarača itd. nego i oismomesečna učmalost pod »Paktom« 4 koja nije dala ništa dobro nego samo učmalost. Ca. br. komandanata. 28 i 142. koje su u toku januara 1943. nenaoružanje i samovolju pojedinaca kao komandira. dok.

— Ja sam od svakodnevnih borbi toliko iscrpljen. br. 8 Žalosno je da se mi nacionaliste između sebe gložimo i krvimo. januara 1943. i koristeći naše male snage. 28. ali su bez uspeha i uz velike gubitke. maja 1943. 8 Do svađa između Rade Radića i Dušana Dukića dolazilo je više puta. br. a sad pogotovo p r e t n j e Radića upućene meni. pa ako hoćete javite gde i kada samo ne pre 10 dana. ali su ovde navalili Hrvati. 174 . nemam vojske vrlo malo. Ranije je bio komandant bataljona »Knez Arsen«. jer sam nešto slab. — U borbi protiv partizana ranjen mi je komandir Veljić. Radić je zahtevao da se Motajički odred stavi pod komandu Bosanskih četničkih odreda čemu su se Dukić i Forkapa protivili. Komandant Motajičkog četničkog odreda. proleterskoj brigadi. 145) Dukić je bio upućen da radi na organizovanju četnika na Grmeču (dok. i ne mogu napustiti ova sela u momentu dok se vodi borba. koji su dobili blagoslov od Radića. da ih prisilimo da se ne samo proleterci nego i domaći partizani povuku sa njima. tako da sam ja prepolovio ono što je samnom došlo. 28).j. — Nisam razumevao ni ranije. — Ja sam svestan poverene mi dužnosti od Draže. Lično sa Vama i Mitranovićem želeo bi da se nađem. — Partizani su gonili mene i Forkapu iz dana u dan. 6 Ovde su odigrali najvažniju ulogu borci iz istočne Bosne. koji su došli samnom i koji su ovde bili sa bratom Forkapom. zauzela Prnjavor i razoružala deo četnika Motajičkog četničkog odreda. 7 Nikola. — Mi nismo klonuli duhom i nismo hteli da napuštamo ovaj sektor. kad ja s n j i m nemam ništa. — Ja radim po savesti u duhu nacionalne slobode srpskog naroda i želio bi da dođe vreme da mogu položiti račun o svome radu. Konačno je spor privremeno izglađen kad se pomenuti odred 3. koja je 16. — 9/II [1913] u 18 časova Položaj Bratski pozdrav Dušan Dukić 4 Reč je o 1. jer smo znali da.partizana. 9 ali sam uvideo da niko neće da sluša i svaki seoski komandirić hoće meni da zapoveda. ako poginemo poginućemo kao časni borci za slobodu i spas srpskog naroda. stavio pod komandu Bosanskih četničkih odreda (vidi dok. a u borbi protiv Hrvata poginuo je i najbolji borac P e t a r Matijaš. razbijemo partizane i u grčevitoj 12-dnevnoj borbi. — Mi se branimo i do sada smo imali dosta žrtava. 7 — Mi smo u istinu uspeli da očuvamo ovaj k r a j kao četnički. Vidi dok. br. da ne mogu nikuda da krećem. a nemam ni skim t. pale srpska sela i uništavaju sve što je srpsko.

pukovnik — Ilija Mihić. 11/6. Narodni heroj. br. u to vreme. 222. Verovatno se misli na Slavišu Vajnera Ciču. Đujić Komandant operativnih trupa ist. gde ćemo Vas primiti bratski. 2 1 175 . januara 1942. br. A Vi braćo. 3 Odnosi se na planove Draže Mihailovića za uništenje NOVJ na teritoriji zap. bio je Rade Radić. Like i zap. Moše Pijade. k. došli smo Vam u pomoć da razbijemo žalosne ostatke komunističke međunarodne. LIKE I DALMACIJE ZA BORBU PROTIV NARODNOOSLOBODILACKE VOJSKE1 NARODU BOSNE. Like i Dalmacije. Bosne i Hercegovine •— Vojvoda Petar Baćović — Kalinovački Načelnik štaba bosanskih. Petnajest hiljada četnika do zuba naoružanih napada 3 sa raznih strana i uništava na svom istoriskom pohodu sve što pokazuje otpor. Crnu Goru i Hercegovinu. Komandant četničkih odreda u zapadnoj Bosni. zlikovačke bande Tita. FEBRUARA 1943. Dalmacije — Vojvoda Momčilo R. Levi Vajnerta 2 i drugih plaćenih jevreja. Narod Bosne. Poubijajte političke komesare i stupite odmah u naše redove. ličko dalmatinskih i hercegovačkih četničkih odreda — Vojvoda Radovan Ivanišević — Dinarski Letak (štampan ćirilicom) u Arhivu VII. Like i sjev. februara 1943 godine. Ubijen 21. koji ste prisiljeni ili zavedeni lažju i obmanom okrenite oružje protiv najvećih neprijatelja našeg naroda. S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! SLOBODNE SRPSKE PLANINE. svesni da su izdati i prevareni od komunista jevreja. Komunisti će biti istrebljeni. 31 PROGLAS ČETNIČKIH KOMANDANATA ISTOČNE BOSNE. br. NARODU BOSNE. Bosne Đeneralštabni p. jer dolaze četnici da ga oslobode komunističke kuge. Like i Dalmacije neka ostane na svojim ognjištima i neka čuva svoje domove. reg. HERCEGOVINE. Bosne. 43). terora i strahovlade. Vidi dok. Ugledajte se na stotine i stotine njih koji nam se svakodnevno predaju. Komandant operativnih trupa zap. 4 Mihić je bio komandant četnika u Lici (vidi dok. Prema njima nema milosti. 1. 10. DALMACIJE I LIKE OD 10.BR.4 Komandant operativnih t r u pa ist. LIKE I DALMACIJE Pošto smo očistili Srbiju.

KOMANDANTU ČETNIČKOG ODREDA »MANJAČA« — »PETAR DRUGI« 2 bratu Jovi Mišiću POLOŽAJ Ovaj čas primio sam izveštaj od načelnika štaba brata majora Vranješevića da je sa 1800 četnika Trebavskog i Ozrenskog odreda prešao reku Bosnu i da će se danas nalaziti na ručku u Kulašima. dana 1 1 .m. 5 Marčetić.4 3 godine Položaj. knj. KOMANDANTU BATALJONA »KRALJ PETAR II« ZA BORBU PROTIV PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA NA TERITORIJI ODREDA »OBILIČ« I »BORJA«1 KOMANDA BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA broj : služb. s ciljem dejstva u pravcu Prnjavora (vidi dok. 2 Odnosi se na puk »Manjača« u čijem se sastavu nalazio bataljon »Kralj Petar II« kojim je komandovao narednik Jovo Mišić (dok. reg. 4 Reč je o jedinicama 1. koje su u sastavu Glavne operativne grupe. 1 Original (pisan na mašini. 3 Reč je o četnicima koji su prešli r. dok. ćirilicom). a kretaće se prema Mrkonjić gradu. jedinice Borjanskog odreda. knj. 380).1 1 . 3 Ovim snagama pridružiće se danas i četnički bataljoni »Tankosić«. 15/8 (BH-V-9588). februara 1943. Sve ove snage imaće zadatak da krenu preko Borjanskog i Obilić odreda i čistiće ostatke partizana koji se na tim područjima nalaze u povlačenju. prešle u protivofanzivu u pravcu Hercegovine. k. 176 . 1. 5 pa da sve vaše snage grupišete najkasnije do 14 o. do 6 sati po podne na liniji Bočac — Sitnica. olovkom. br. 204. 27). a poslednji pasus. u Arhivu VII. a po naređenju Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije. str. Već sutra pridružiće se ovim snagama i sve ostale četn. Ca. 83. (Vidi tom IV. proleterske divizije. br. 42 NAREĐENJE KOMANDANTA BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 11. br. Bosnu 8. 10. »Kralj Petar« i »Karađorđe« iz Borjanskog četničkog odreda. 4 Ti odmah treba da se sporazumeš sa bratom Vukašinom. 27). FEBRUARA 1943. br. Oslobodilački rat. latinicom.BR.

O ovome sam obavestio i brata Vukašina Marčetića. tom XIV. Sto se tiče ispada Nikole Forkape i drugih koji su se oko njega kupili situacija se sređuje. 6 Sve stvari inače stoje vrlo dobro. Rade. snosiće odgovornost pred istorijom. jer su uvideli da ih je on bio poveo rđavim putem i da je njegovim nepromišljenim akcijama samo stradao nevini i goloruki srpski narod. Tebe i svu ostalu braću bratski pozdravlja Pozdrav Tvoj Sveta 10 6 Brana" Vidi dok. ® Azarić. Radić 7 Dragi Jovo. bio je šef propagande u G l a v n o m štabu B o s a n s k i h četničkih odreda. 7 12 Zbornik. Od 1. 9 Vukašina. jer svi ljudi koji su lakomisleno pošli za njim sada ga napuštaju i prilaze nama. Napominjem da smo uspeli da opet sastavimo jednu četničku vojsku koja će brojati oko 5000 četnika koji su stavljeni u pokret i koji će moći da prodru svuda samo ako budu disciplinovani i slušali naređenja svojih komandanata. Pozdravi kuma Miću. Vojina i sve ostale i reci da ih i ja sa svoje strane molim da postupe bratski i složno. knj. pa da i ovaj put naša »Manjača« očuva svoj dobar glas — Ovo je akcija vrlo ozbiljna i u n j o j su angažovane naše najveće snage. i saopštiti im da smo ovaj p u t rešeni da komuniste gonimo do kraja i da ih potpuno očistimo iz naših krajeva. Sa bratom majorom dolazi i brat Mitranović. Ko bude klonuo duhom i izdao. S VEROM U B O G A ZA K R A L J A I O T A D Ž B I N U ! KOMANDANT. 27 i 145.P. Miću Azarića i svu ostalu braću. 8 R. M. 11 Lazičić B r a n i s l a v (Branko Brana). jula 1942. br. 10 Mitrović. 8 Okrugli pečat: » G l a v n i štab B o s a n s k i h četničkih odreda«. Za neizvršenje ovoga naređenja bićeš lično odgovoran. (Kasnije K o m a n d a z a p a d n e Bosne). advokat. Pozdravi brata Vukašina. k o m a n d a n t pozadine u č e t n i č k o m odredu »Borja«. U ovoj stvari učini sve što možeš. 2 177 .

dok. 5/4 (S-V-5697). FEBRUARA 1943. Pov. Ovakvim radom otežava se pronalaženje krivaca koji se inače dobro maskiraju i teško ih je otkriti. Namemo ili ne poznavajući prilike u srezu podnose Vam se netačni izveštaj i. koji bi narod i dalje zavodio. U Blagaji opština Godovička izvedeni su na streljanje i od pet sa strelišta su pobegla četiri. 50. DRAŽI MIHAILOVIĆU O BORBAMA PROTIV PRIPADNIKA NOP-a U ZIMU 1942.BR. ŠTABA VRHOVNE KOMANDE.— Rad na organizaciji po uputu Br. Osim podnošenja izveštaja mešaju se u srez. 3 Reč je o Uputstvu o organizaciji i formaciji četničkih jedinica (vidi knj. Nastojim svim mogućim sredstvima i načinima da narod pridobijem. Srpske Planine Izveštava o radu i prilikama u srezu. Na teritoriji ovog sreza nije se pojavio nijedan naoružan niti aktivan komunista. da ga vežem za naš pokret i da ga razuverim o onome što su mu komunisti i njihove vođe nekada prestavili. Zbog izloženog imao sam dosta teškoća. GODINE I DOSTIGNUTOJ ORGANIZACIJI U BRIGADI 1 Jugoslovenske vojske u Otadžbini Gorski štab Br. a imam ih i danas. reg. KOMANDA 178 . br. 39). godine SI. februara 1943. godine i tada su streljani svi oni koji su 1 Original (pisan na mašini. k. primer: pre 15 dana odvedeno je pet ljudi iz ovog sreza. ćirilicom) u Arhivu VII. br. 1312 Str. Do danas se nezna šta je sa 63 lica koja su odbegla sa komunistima. Vidim da Vam je dostavljen izveštaj da na teritoriji sreza besni komunizam i da je srez pun komunista. 7 12. 42 IZVEŠTAJ KOMANDANTA ARILJSKE BRIGADE OD 12. Aktivnost učešća uzelo je oko 700 ljudi. 5 završen je na vreme. 2 Brojčane oznake Ariljske brigade Požeškog korpusa. 1. GOSPODINU MINISTRU VOJSKE MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA I NAC. Ča. Do sada mojim ophođenjem i pristupačnošću prema narodu imao sam dosta uspeha. Ovaj srez sam očistio 1941. 3 Ovaj srez imao je najviše učešća u komunističkom pokretu Zapadne Srbije. Br.

5 koji je čak išao toliko daleko da je slao trojke da ih pobije. Dalje se kaže da Manić sprema trojke da ubije i Ljubu. Draža Mihailović ga 18. u a v gustu 1943. da naše ljude ne progan j a i ne kleveta. (kapetan II kl. rešeno je da se ovi ljudi ne progone. odnosno kome se izveštaju poklonila vera i na osnovi toga sam lišen položajna komandanta korpusa a bez da sam saslušan. Dragiši Vasiću iznesene su optužbe protiv Manića. 94 i 107. U pismu se navodi da je Manić pijanica. Takav spisak redakcija nije pronašla. br. dok. jer pojedincima ovo nije konveniralo. ali nije izvršio već je produžio i dalje gonjenje. U junu 1944. br. m a j a 1943. 9 Međutim Manić me je preduhitrio i uputio izveštaj neposredno Vrhovnoj Komandi u kome je izneo neistinite činjenice. Na toj dužnosti nalazio se od 27. Pri sastanku komandanata brigada a u prisustvu Nikole Kalabića. 50. a koje su u štabu uzete za tačne. pa se moli Vasić da pismo preda Draži Mihailoviću kako bi ga ovaj zaštitio od samovolje Manića (Arhiv VII. Borivoje. čak me nije priznao za komandanta. 1. on je ponovo komandant istog korpusa. Kada nisam mogao sa Manićem postići saglasnost i pored toga što sam mu na njegov zahtev dao gotovo svo automatsko oružje i što sam mu predao veći deo imovine Sandžačkog odreda. bio je komandant Požeške brigade. novembra 1943. k. poručnik Erić Lazar. U tom izveštaju govori se o stepenu izvršene organizacije i moralno-političkom stanju u korpusu (Arhiv VII. kada je smenjen i postavljen za komandanta Ariljske brigade. januara 1943. ali ovo nisam uspeo. Međutim. reg. da maltretira i ubija nedužne ljude. 8 bio sam prinuđen da o ćelom ovom slučaju obavestim štab la. žalili su mi se na postupke Manica. već da Manić u t v r d i i dokaže zloupotrebe pa da mi to dostavi na raspravu. 50. 7 Miloš Marković je bio prvi komandant Požeškog korpusa. Srdanović Milutin. 6 U pismu nekog Ljube od 24. reg. Ca. 4 Kao stariji oficir preduzeo sam da sa svima održavam dobre veze. decembra 1942. Manić je odbio svaki sastanak samnom. Ca. 6 Kada sam određen za komandanta Požeškog korpusa 7 nastojao sam da Manića umirim i da ga odvratim od ove njegove bolesne ambicije. delegatu Vrhovne komande za Srbiju. br. a svojim mlađim izdao je naređenje da moje naredbe ne poštuju i ne izvršavaju. s 4 10' 179 . poručnik. avgusta 1942. 45/2). Obaveštenje o k o m e je reč upućeno je 25. Matić Milisav i narednik Katanić Miloš. Manić je na ovo rado pristao. Nekoliko mlađih saradnika među kojima p.) postao je komandant novoformirane Južnomoravske grupe korpusa. do 5.radili na štetu nacionalnog pokreta. 6/3). k. 8 O organizaciji i zadacima sandžačkog odreda vidi knj. ' Šifra za komandu Srbije. Ovo se vidi iz priloženog spiska streljanih. Od avgusta 1942. da među nama vlada bratska sloga. upućuje na rad u istočnu Srbiju.

Oslobodilački rat. komandant Grupe četničkih odreda koji su 1/2. 1. dck. Opširnije o tome vidi: tom III. 12 Vučko." Rakovica i ostalih suseda.15 Rezultati ovih borbi poznati su štabu Vrhovne Komande. Štab Vrhovne Komande potvrdio je svoje zadovoljstvo. 17. Način moga smenjivanja sa položaja komandanta korpusa i uzrocima za isto osećam da mi je čast i ponos uvređena. 180 . 16 Milorad. a odatle 8/9.Vrhovnoj komandi moj rad na Ravnoj Gori i u Požeškom odredu poznat je. br. Petog februara 1942. br. Za svoj rad na organizaciji u srezu Ariljskom. te molim da mi se odobri dolazak u Vrhovnu Komandu radi izlaganja istine i moga dosadašnjeg rada. Ignjatović 12 iz bolnice kome sam predao komandu a sa Glišićem 13 sam ostao u Sandžaku gde smo formirali Sandžačku grupu. 140 i 141. partizanske jedinice su 6. 18. Opširnije o ulozi i radu Glišića u 1941. i 2. dok. br. Sahovića. br. dok. major. dok. pred jakim pritiskom neprijatelja. januara 1943 (Arhiv VII. dok. 94 i 107. Izveštaj o radu i zalaganju u svima borbama poslati su. Zlatar. 13. 16. Vidi knj. novembra 1941. k. Lima i r. Užički i 2. 14. br. napustile Novu Varoš i prebacile se na pl. a pred mlađima vrlo nezgodan utisak na štetu moga autoriteta. 1/2). 1. 14. 1. izvršen prelazak Uvea i Tisovice i zauzeta Nova Varoš. br. 13 Miloš. 212—218. Stožera. dok. br. februara 1942. — stalni opunomoćenik pri Vrh. Reč je o borbama koje su vođene protiv partizanskih jedinica u toku maja i početkom juna 1942. " Slobodnu teritoriju između r. dok. vidi knj. IX do 31. protiv ustaško-domobranskih jedinica. 47. 13 Reč je o borbama od 19/20. koji kao poznavaoci verujem izneće objektivno. prešle na Kamenu Goru. Komandovanje korpusom shvatio 10 O borbama Požeškog odreda protiv partizanskih jedinica u 1941. bio je načelnik štaba Grupe četničkih odreda. Posle legalizacije četničkih odreda Draže Mihailovića (knj. »Od 27. vidi knj. juna 1943. na tu teritoriju otpočeo je napad udruženih četničko-nedićevskih i italijanskih snaga. str. 1. zlatiborski i Mileševski partizanski bataljon. knj. Da bi se sačuvale snage. br. Vidi knj. 15. šumadijski NOP odred. 1. novembra 1912. knj. 106. 209) početkom decembra 1941. Levertare 14 i Foče. Radi potpunosti i istine molim tražiti podatke od Mitica. Ca. Vidi knj. vršili napad na Užice. tom III. knj. Uvea branili su: Cačanski. avgusta 1942. 94 i 107. Ubijen je 26. 4. Lično nemam nikakvih bolesnih ambicija. u isto vreme organizator crnogorskog i užičkog sreza« — kako stoji u njegovim službenim podacima od 10. kap II klase. Po formiranju ove grupe učestvovao sam u borbama preko Gradine. 1. br.10 Pod mojim vodstvom u borbama proteräni su komunisti iz sreza Ariljskog i Zlatiborskog. u Novoj Varoši u međusobnim razračunavanjima sa svojim potčinjenim. X 1941. str. 1. Oslobodilački rat. i 1942. 4. na smrt streljanjem. Pri napadu na Užice 1/2. februara 1942. Osuđen je 1946. reg. postao je komandant Užičko-požeških četničkih odreda. 30. 199—200. kapetan (major). 11 Tih dana stigao poč. 1. 1. knj. štabu partizana u Užicu. dok.

spisak ranjenih i poginulih. Ne vidim razlog zašto mi se ova komanda oduzima. Ima jednu drugu mogućnost a to je da uputi Nemce da gone ove grupe. Tvrdim da nijedan oficir moga položaja i čina nije vodio više borbi. 18 U to vreme na pomenutoj teritoriji dejstvovao je 1. " Ing. 20 Pseudonim dr Đure Đurovića. U interesu sloge prepustio sam Maniću sve. no kada bi ih skupio izazvao bi potere od strane okupatora. no obazrivo ima vezu sa jednim od nemačkih komandanata. predloge i saslušanje redakcija nije pronašla. Marković 23 " Zvonimir Zvonko. Za pravdu i pravičnost boriću se i dalje. 181 . U naoružanju sam vrlo oskudan. Ubeđen u dobar plasman u Stabu Vrhovne Komande. 21 Dostavljeno : Stabu 100122 i la M. šumadijski NOP odred »Milan Blagojević«. Zvonko će ga upotrebiti no ne uspeli to preduzeće sam potrebno. žestini ili prostoru niti da je bio u težim prilikama. a isto mi je neophodno te molim da mi se dodeli ili omogući p r i j e m iz vazduha. 23 Miloš.P. Izloženo molim ne smatrati kao ogovaranje koje kulminira u našim redovima. Mil. predlog za unapređenje i odlikovanje. B. Prilog: spisak oficira i podoficira. Po povratku sa puta iz štaba la sastao sam se sa Vučkovićem 17 koji me je zamolio da Vas izvestim o sledećem: U srezu Kačerskom nalaze se dve komunističke grupe. koji su u danima najvećeg iskušenja davali sve od sebe pa i živote svoje. Za likvidaciju ovih grupa potrebno mu je oko 300 ljudi."bilo po vremenu trajanja. 21 Navedene spiskove. Georgijevića. Poručnik Manic bio je previše samovoljan i nadmen da bi mogao da shvati raspoloženje i potrebu naroda. 18 Ove se grupe prebacuju i u Oplenački srez. automatskog oružja nemam. 20 i zapisnik o saslušanju jednog ustaše. kapetan. izveštaj Lorenca 19 i pismo dr. Petar Miličević. prva jačine 60 a druga oko 150 ljudi. Smatra da njegov autokratski stav najbolje odgovara ovim teškim danima. Komandant. člana Centralnog nacionalnog komiteta i šefa propagandnih radio-stanica za zemlju i inostranstvo. Posredno. i predlog za dodeljivanje zvanja Ravnogorca. koji je izjavio gotovost za usluge svake vrste a naročito u gonjenju komunista. Pokušao sam da zaštitim Požežane. Tu nisam uspeo. 22 »Stab 1001« je oznaka za Vrhovnu Komandu i Dražu Mihailovića. svojim ponašanjem odbio je sve ljude od sebe koji nisu mislili kao on.sam kao priznanje za svoj dosadašnji rad.

br. te su borbe zaključno sa tim danom bile u glavnom završene. žita i sena. NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE. Za vreme početnih operacija.BR. odreda Str. reg. 2 Vidi dok. k. Broj 13 februara 1943 godine Položaj. Kod muslimana oko 1200 boraca i do 8. Pov. koje su ostale na terenu radi čišćenja i pretresan j a terena i šumovitih predela. Na Metaljci je našao sklo1 Original (pisan na mašini. Naređeno je i predviđeno prikupljanje ljudske i stočne hrane u određenim mestima. ali i on je brzo savladan. Za vreme operacija se pristupilo potpunom uništavanju muslimanskog življa bez obzira na pol i godine starosti. a zatim je nastalo čišćenje oslobođene teritorije. Žrtve. Čajničkom i Fočanskom srezu protivu muslimana izvršena je. Svi komandanti i jedinice izvršile su dobivene zadatke na opšte zadovoljstvo. koji je trajao 4 časa. Naši odredi 7. 24. Akcija u Pljevljanskom. ovog meseca u toku noći. za stvaranje magacina rezervne hrane i ishranu jedinica. DRAŽI MIHAILOVIĆU O IZVRŠENIM ZLOČINIMA NAD MUSLIMANIMA U SANDŽAKU I DELU ISTOČNE BOSNE1 Limsko-Sandžačkih četn. staraca i dece. Drinu. Jedini veći otpor bio je na Trebeškom brdu. Drini. Ča. FEBRUARA 1943. Cajniču i r. STAB 182 . Operacije su izvedne tačno po naređenju i izdatoj zapovesti. da nijedan njihov dom nije ostao čitav.2 Napad je počeo u određeno vreme. muslimani su se dali u begstvo ka Metaljci. 132. br. 25/3 (CG-V-75). 42 IZVEŠTAJ KOMANDANTA LIMSKO-SANDZACKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 13. Sva muslimanska sela u tri pomenuta sreza su potpuno spaljena tako.000 ostalih žrtava: žena. Sva imovina je uništena sem stoke.— Naše ukupne žrtve su bile 22 mrtva od kojih 2 nesretnim slučajem i 32 ranjena. već su izbili na r. kao i radi sprovođenja i učvršćavanja organizacije na oslobođenoj teritoriji. ćirilicom) u Arhivu VII. Otpor neprijatelja bio je od početka do kraja slab.

Fotokopija prve stranice dokumenta br. 34. .

Moral kod muslimana bio je takoreći strašan. da su bili rposto izgubljeni. U Čajniču se računa da ima do 2. Zavladala je epidemija straha od naših četnika tako. Kopači. Moral: kod naših jedinica bio je u svakom pogledu izvrstan i na veoma visokom stupnju. Obezbeđenje i zaštita prelaza preko Drine i Lima. Sve ostalo stanovništvo je uništeno. m a j o r Pav. Zadatak ovih jedinica je da svojim prisustvom vrše pritisak na Cajniče i ne dozvole izlazak muslimana iz njega i terorisanje našega življa. — prelaz kod Međeđe : Zaborački bataljon . — prelaz kod Ustiprače do zapadne ivice s. — Za komandanta zone i svih jedinica na istoj do izvršenja organizacije odredio sam kapetana I klase Lukačevića Vojina. Komandant. i — prelaz kod Goražda bataljon Fočanske brigade.000 izbeglica. a u selu Bučje jedan bataljon Cajničke brigade sa zadatkom da kao rezerve priteknu u pomoć u pravcu gde bi muslimani eventualno pokušali prelaz. Herojski poduhvati svakog pojedinca i čitavih jedinica sa svojim starešinama su u svakoj situaciji dokazali vidnog izražaja i zaslužuju svaku pohvalu. a jedan deo je uspeo da umakne preko Drine pre nego što su određene jedinice izvršile presecanje mogućih odstupnih pravaca na tom sektoru. jedan bataljon Cajničke brigade. Drine i sa desne na levu obalu Lima. naredio sam ovako posedanje obale: — od s. Posedanje oslobođene teritorije.nište mali deo stanovništva. I Đurišić 185 . — prelaz kod Ustiprače: Prenćanski bataljon. — Da bi se sprečio svaki povraćaj muslimana sa leve na desnu obalu r. U selu Dubac postavljen je jedan bataljon Mileševske brigade. Intervencija okupatora iz Plevalja i Čajniča sastojala se samo u tome—zaštita i obezbeđenje njihovih garnizona od opasnosti usleđenja našega napada. Detaljan izveštaj podneću naknadno u relaciji sa svima prilozima i skicama. U selu Poblaće na reonu od sela Ponikve smešten je jedan bataljon Pribojske brigade. i — Na reonu od sela Ponikve do sela Trpinje postavljen je jedan bataljon II Durmitorske brigade. do sela Trpinje (3) tri bataljona Pljevaljske brigade. Dorića do ušća Lima u Drinu jedna četa Višegradske brigade.

000 ljudi. Poslato pola miliona metaka. Za 3000 Bosanskih trupa iz Romanije poslata za četvrtak hrana u Konjic i naređen smeštaj. Njihovo brojno stanje iznosilo je oko 3. do 8 časova da nebi ispali neozbiljni pred Italijanima. MAJORU ZAHARIJU OSTOJIĆU O SNABDEVANJU ČETNIKA OD STRANE ITALIJANSKIH TRUPA1 Telefonski izveštaj Vojvode brata Dohrosava Jevđevića od 13.BR. 39 i 52. sa Dinare i iz Like u jačini 6—8000 boraca nezna se kojim će pravcem: postoje dve hipoteze: 1. 2 Odnosi se na Limsko-sandžačke četničke odrede (Pavia Đurišića). br. Pokret će se avizirati 24 časa ranije.— Prozor—Konjic—Bjelašnica—Kalinovik. ćirilicom) u Arhivu VII.000 naših snaga. 42. FEBRUARA 1943. O prikupljanju i pokretu tih snaga vidi dok. 1 Original (pisan na mašini. 42 IZVEŠTAJ DOBROSAVA JEVĐEVIĆA OD 13. 159. februara 1943 godine. U slučaju ove druge hipoteze Italijani misle da im Pavlova kolona spreči frontalan pokret a Nevesinjska kolona da im udari u bok.— Imotski—Makarska sa verovatnom namerom da zabije klin između naših snaga prema Moru. 3 i 5 Navedene jedinice. 16/3 (H-X-74). 456). Prema tome tu kamuflažu ne mogu da izvedem. br. sa verovatnom namerom da se infiltriraju u Hercegovinu i Crnu Goru. U ovoj situaciji ih je nazvao »Bosanske trupe« (»Pavlovići«) da bi ih prikrio kod italijanskih vojnih vlasti.15 časova. 4 a vrlo dobro znaju da izdaju 11. jer Italijani neznaju da su trupe u Kninu poreklom iz Hercegovine. 2 Poslata i spremna baterija kalibra 75 mm sa Italijanskom poslugom. isto tako 8 bacača sa 3000 granata. nisu stigle na predviđenu prostoriju. 2. dep. Pored te 3000 Italijani su tražili još 2000 da budu koncentrisani u Nevesinju i spremni za pokret. 186 . 31. Ca.000 obroka dnevno. do tog vremena. br. Ako iz bilo kojih razloga Pavlovići ne mogu stići do četvrtka 3 o tome moram biti obavešten najkasnije 14. reg. 20. Kada se Pavlovići koncentrišu u Konjicu. u 19. 4 Reč je o četnicima Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine (trupe majora Baćovića). br. Kasnije su te jedinice Italijanima prikazivane k a o »divlji četnički odredi« kojima se ne zna poreklo (dok. Kroz 2—3 dana znaće se njihova namera. k. Talijani ne žele da odmah krenu jer prema njihovim današnjim izveštajima glavnina partizanskih snaga koja beži od Banja Luke. U tom slučaju moram mobilisati svih 5.

— Radiogram iz Fijume saopštava: Nemci ne insistiraju više na okupaciju Hercegovine. šif. br.—• Konstatujem činjenicu. ćirilicom) u Arhivu VII. armijskog korpusa. 5 2. 6. 4. 161. 36 NAREĐENJE MAJORA ZAHARIJA OSTOJIĆA OD 14. Njihove glavne snage povlače se ka Hercegovini i već su delom prišle desnoj obali Neretve. FEBRUARA 1943.— Sutra u 8 časova treba da znam odgovor Cičin i Pavlov o dolasku. knj. 45/1 (BH-V-36). komandant Limsko-sandžačkih četničkih jedinica za operacije u zapadnoj Bosni. Primio : Kapet. da sutra na veče moram opet u Dubrovnik 7 a da Načelnik štaba Vrhovne Komande za ljubav mojih 400 km. II. 7 U Dubrovniku je bilo sedište italijanskog 6. Najhitnije po sigurnim kuririma prenesite m a j o r u Veskoviću 2 sledeće naređenje: Komunisti u Liki tučeni. dok.— Nemačka misija koja je bila u Dubrovniku vratila se u Sarajevo. da svaki dan prevaljujem 400 km. 6 Još 29. 3.— Garantujem životom da ću svaki Nemački pokret uperen protiv nas znati bar 10 dana unapred. Narod ispred njih beži u Mostar i Konjic. Vidi dok. reg. Molim da mi u j u t r o pripremi eventualne izveštaje ako ih je dobio od Baćovića. br.— Dan dolaska. spojili su se kod Ličkog Petrovog Sela delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen« i severna kolona italijanske divizije »Re« (tom V. 7. 2 Andrija. tel. MAJORU ANDRIJI VESKOVIĆU ZA POKRET JEDINICA U PRAVCU ZAKMUR—KONJIC 1 Kapetanu Nikiću — vrlo hitno — pover.Treba da se precizira sledeće : 1. bez p r a t n j e kroz zonu punu partizana i Ustaša. 216). 18.6 Tamo nema više partizana. 5. 187 . 1 Original (pisan olovkom. januara 1943. br. ne može da pređe 400 metara da čuje vrlo važne stvari koje su od kapitalne važnosti po interese Srpskog naroda. k. 11. Kovačević BR. Ča.— 9. sastale se Nemačke i Italijanske trupe u Lici.

gde ih čeka hrana. 4 3 188 . a dalje pokret organizuj preko najstarijeg oficira prema dobivenom naređenju. Naređenje za pokret od Drine do Konjica čeka u Zakmuru. Radi dobitka u vremenu kreni odmah trupe ka prostoriji: Zakmur — Vrbnica — Ćurevo — Hum — Zavajit — Trbušče —• Zakmur. 42. pola miliona metaka i 8 teških bacača sa jednom baterijom. Od Grahova nadiru Hercegovci i Dinarci 4 sa Talijanima.Momenat je da se otsudno tuku dejstvom po pravcima Grahovo 3 — Glamoč — Livno i Prozor — Livno — Glamoč. 35. Pozdrav čika Branko 7 14/11—43 U 8 č. U pitanju su četnici Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine i Dinarske četničke divizije. 6 ali Pavle nije stigao u Kolašin. 7 Zaharije Ostojić. Ti dođi hitno kod mene. 6 Vidi dok. Položaj Reč je o Bosanskom Grahovu. 5 Čiča načelno odobrio polazak. 5 Vidi dok. Neophodno zbog ove situacije da Crnogorci stignu u roku od 5 dana u Konjic. br. br. a od Prozora će ići Crnogorci i Hercegovci sa 4000 Talijana od Imotskog.

TREBINJE Dostavlja izveštaj o kretanju komunista. br. br. jedinice 10. k. jedinice 2. 42 IZVEŠTAJ KOMANDANTA SREZA TREBINJSKOG OD 16. knj. koji se kretao uz Neretvu.BR. bataljon 260. Opširnije o borbama za Prozor vidi: tom II. dok. i obzirom na to da naše trupe vode akciju u pravcu sever jug. 363. 43/1 (BH-V-8106). 350. 10. 10. tendencija je partizana svakako da se ponovo prebace u Hercegovačko-Crnogorske planine sa ja1 Original (pisan na mašini. da se jedna jača partizanska formacija nalazi pripremna za borbu ili već u borbi na 20 kilometara pred Mostarom. knj. dok. 55 i 56. 220. 115). Po kretanju partizana. 5 u kome se od njih u Prozoru nalazi opkoljen jedan italijanski bataljon. dok. 233. 239. 2 Odnosi se na Baja Stanišića. koja još po brojnosti nije ispitana po posljednjim informacijama kreće se u pravcu Hercegovine. tom IV. Ča. 2 Po razbijanju partizana u Lici i zapadnoj Bosni njihove rastrojene formacije krećući se u raznim pravcima jednom svojom snagom. br. Iz istoga izvora imamo podatke. 92. ćirilicom) u Arhivu VII. 8. Tom prilikom neprijatelj je pretrpeo velike gubitke u ljudstvu i naoružanju. 10. 221. Pri svom 'kretanju napala je pre dva dana i zauzela Ramu 3 i Drežnicu 4 a sada je u toku napad na Prozor. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA. god. br. februara 1943. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA O ZAUZIMANJU DREŽNICE. bataljonom 259. 4 Pošto su razbile 1. reg. februara 1943. 13. RAME I PROZORA OD STRANE NOVJ S PREDLOGOM ZA UNIŠTENJE SIMPATIZERA NOP-a NA TERITORIJI SREZA1 KOMANDA SREZA TREBINJSKOG Broj 28/43 16 februara 1943. proleterske divizije su 16. 223. NOU divizije oslobodile su Prozor 17. posle kraće borbe protiv delova 259. februara 1943. pešadijskog puka divizije »Murde«. artiljerijom i minobacačkim jedinicama. 230 i 231). zauzele Drežnicu (tom IV. 219. pešadijskog puka divizije »Murđe«. FEBRUARA 1943. 199. knj. br. dok. ojačan četom tenkova. 1 U Prozoru se nalazio italijanski garnizon sa 3. dok. tom IV. hercegovačke NOU brigade (tom IV. 342. 189 . ' Ramu su. pešadijskog puka divizije »Murđe« oslobodile 20. knj. knj. 100. Posle žestokih dvodnevnih borbi protiv tih snaga jedinice 3. br.

K O M A N D A N T SREZA: Rad. S VEROM U BOGA ZA K R A L J A I OTADŽBINU! M. Usljed komunističke akcije koja se kreće u pravcu naše teritorije a time i Vaše a čija snaga nije poznata. jer bi se pored poteškoća koje bi ste Vi mogli imati njima mogla stvoriti mogućnost za u d a r protiv n a s s leđa. jer pored dvolično raspoloženog življa.P. Prisustvo ovih ljudi nadam se da Vam je dovoljno objašn j e n j e šta znači u pogledu destruktivne akcije. Bilo bi potrebno da ste pripravni za momenat akcije koju uskoro možemo očekivati protivu partizana na našoj teritoriji. 8 Radovan. Cile7 Kovačević bivši komandant udarnog bataljona u Ljubomiru kao i njegova žena opasna i vrlo sposobna komunistička organizatorka u pozadini (po zadatku). tamo se po podatcima nalaze: Vidak Babić bivši komandant udarnog bataljona u Zubcima. hrane i snabdjevaju. Navedeni i njihova okolina odlikovali su se među partizanima kao spretni zlikovci i vođe u svim napadima protivu nas i italijanskih trupa kao i r u š e n j u komunikaciskih objekata. Pejanović 8 6 U to vreme je na tom terenu dejstvovao hercegovački partizanski bataljon »Sloboda«. Jovan Ratković bivši pretsjednih NOFa i drugi. 190 . potporučnik. kao i Bijela Gora na teritoriji Crne Gore naročito bave konspiratorskim radom putem pismene i usmene propagande. T. kao i za rušenje komunikaciskih objekata. kao i zbog poznate činjenice da i u našim i u Vašim planinama i selima ima još priličan broj komunističkih ostataka kao i dobar broj njihovih simpatizera. 7 Vasilije. 6 a među n j i m a ima i novo došavših iz Bosne naročito posle njihovog poraza u Prozoru.čim formacijama za nove masovne akcije. pa čak i u svoje redove p r i m a j u starešine izvesnih nacionalnih četa i bataljona što Vam je svakako poznato iz naših ranijih informacija. kako bi ponovo stvorili zabunu i p r u žili što bolje udarce našim formacijama u nedostatku dobre i brze veze. Napominjem da se Grahovo i Banjane. molim preduzmite hitne potrebne m j e re [da sprečite] njihovu akciju na Vašoj teritoriji koja je vrlo vjero va tna. Ne zamjerate što sam slobodan da mnoge indicije govore da u graničnom djelu komuniste podržavaju. Po sigurnim podatcima sa kojima raspolažemo na teritoriji Crne Gore koja ide granično od Zle gore do Trebinjske Lastve kriju se u razbacanim m a n j i m grupama od ranije zaostale partizanske formacije.

BR. feb. ćirilicom) u Arhivu VII. 191 . Pavle 3 kreće u pravcu Kalinovika sa oko 2500 ljudi i tamo će ih Ostojić upobrebiti dok Pavle ostaje ovde. 4 Vidi dok. 75 i 140. 3 Đurišić. FEBRUARA 1943. 111. 943 23 časa Pozdrav Cika Doka7 1 Fotokopija originala (pisanog rukom. 2. u protivnom izlažemo se mogućnosti počesnog tučenja. i o merama koje je preduzeo major Zaharije Ostojić. br. str. 6 Odnosi se na Blaža Đukanovića. 7 Draža Mihailović.6 Momenat je da komunisti budu do nogu potučeni ako budemo pametno radili. 5 Vidi dok. k. 4 Nastanite da što pre prikupite dovoljno snaga koje bi bile u stanju da za najkraće vreme intervenišu u pravcu Bileća i Popovog Polja i dalje ka Neretvi. Molim vas izvestite me šta ste po ovome preduzeli i o svemu obavestite đenerala Blaža. 69 i 140. 5 U isto vreme imati i dovoljno snaga da se mogu dići na oružje na teritoriji Crne Gore. U prvom delu dokumenta Draža Mihailović saopštava Baju Stanišiću situaciju koja je nastala prodorom jedinica NOVJ u dolinu Neretve. br. Ca. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA ZA PRIKUPLJANJE JEDINICA I POKRET U PRAVCU MOSTARA RADI BORBE PROTIV NOVJ U DOLINI NERETVE1 i jednog trenutka odlaganja. kako bi se sprečio prodor NOVJ u Hercegovinu. knjiga 1. 2 Ceo dokumenat objavljen je u knjizi: Dokumenta o izdaji Draže Mihailovića. reg. br. 42 NAREĐENJE DRAŽE MIHAILOVLCA OD 17. 74. Beograd 1954. 17. 16/1 (VK-V-55a).

Uništavajte bez milosti partizane i komuniste. 15 17 februara 1943 godine Slobodne gore i planine Komandantu II Kos. koje vode stranci: Tito. a posle prelaze na ubijanja i klanja u vezi sa pljačkom. 4 Raspis je poslat 16.BR. kao što hoće Hitler i Musolini. januara 1943. a oni lažu. da je komunistička opasnost jedna od najvećih po srpski narod i njegovu nacionalnu svetinju. KOMANDANTU 2. 332 192 . br. KOSANLCKE BRIGADE ZA UNIŠTENJE PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA NA TERITORIJI BRIGADE1 Komande Jugoslavenske vojske Str. Među komunistima ima mnogo stranaca i probisveta. da 1 Original (pisan na mašini. Ca. Cela rečenica napisana je plavim mastilom. Vidi dok. Mosa Pijada i drugi. a mi Kralja iz narodne dinastije. Oni hoće komunističku diktaturu. 3 Odnosi se na Kosaničku brigadu. koje moraju očistiti od mangupa i probisveta. 82. br. 42 NAREĐENJE KOMANDANTA TOPLIČKOG KORPUSA OD 17. jer oni nas ometaju da imamo slobodne ruke prema neprijatelju isto kao i ljotićevci.Br. mi ih branimo i borimo se za čast i pravo naše nacije. GORSKI STAB BR. a mi smo iz naroda. već hoćemo pravednu slobodu. depešu 193. što mi koristimo istinu. reg. Nesme se dozvoliti da nas komunisti nadjačaju u propagandi u toliko pre. Mi nećemo ni Hitlera ni Musolinija niti fašizam. Oni hoće proletera i beskućnika. ćirilicom. Uništavati ih bez milosti i svi komandanti su mi odgovorni za svoje reone. 17/2 (S-V-12308). ćirilicom) u Arhivu VII.3 Brigade Vrhovna komanda radiografskim naređenjem dostavila je sledeće: 4 »Svima trupama u Srbiji. Naročito podvlačim. Sada lažu narod. FEBRUARA 1943. a mi hoćemo slobodnog čoveka. a mi demokratiju.Pov. Oni hoće za vođu strance Tita. Oni hoće rob uvek. k. 25. jer su počeli da stvaraju crkve. Dok oni ruše porodicu i crkvu. Svaku njihovu laž treba izobličiti i opovrgnuti dokumentima. : Brojčana oznaka Topličkog korpusa. a mi hoćemo domaćine časne i nacionalno ispravne. Komunisti i partizani lažu narod dokle ga ne zarobe.

O v l a š ć e n j e za rad na organizaciji č e t n i č k i h jedinica na t o m terenu dobio je od D r a ž e M i h a ilovića 21. a u narodu razviti najjaču propagandu protiv svih neprijatelja našeg pokreta. K r a l j i narodna časna i pravedna borba na putu kojim se krećemo. Narod netreba da se da lagati. pešad. a ko hoće da bude Srbin. Milut. ima da bude bez milosti likvidiran od strane nacionalnih boraca našeg pokreta. odnosno opšte stvari. B. ali da se ne zameri ni jednoj stranci. tom XIV. 2 ino . Ko god ne bude gotov da se baci na svakog neprijatelja našeg pokreta. Radojević 5 POTPUKOVNIK 5 Milutin. februara 1942. vojnik Kralja Petra II pod komandom đenerala Draže Mihailovića.vrše opela umrlih i slično. a ko neće okrenuti oružje protiv njega bez milosti i bez razmišljanja. t a j nije dostojan da bude u pokretu nove jugoslovenske vojske u Otadžbini. godine. a neznabošci su i rušioci vere. k o m a n d a n t Topličkog korpusa. 13 Zbornik. Po ovlašćenju Ministra vojske mornarice i vazduhoplovstva. Komandanti brigada. ovo naređenje saopštiće svima starešinama do vodnika i upoznati sve trojke.« Dostavlja se prednje naređenje i n a r e đ u j e m da prema izrodima i izdajnicima nema laviranja i ima im se baciti rukavica časna i krvava. Bog. knj.

br. Italijanski garnizoni nalaze se u Jablanici. 48. U Mostaru ima 5000 Italijana.BR. 3 Vidi dok. IN ST RUKCIJ A. Naše snage raspoređene su ovako: 1 Dokumenat (pisan na mašini. a naročito u bacačima.Br.Službeno 18. i — Na pravcu dolinom reke Drežnice jačina se ceni oko 2000 boraca. Goranci. Prema najnovijim podacima jačina partizana ceni se na oko 3 divizije jačine 12. k. Položaj. Ostrožac2. reg. Prema prikupljenim podacima partizanske snage su podeljene ovako: — Na pravcu: Prozor—Konjic jačina se ceni oko 4000 boraca. POTČINJENIM KOMANDANTIMA ZA OPŠTI NAPAD NA PARTIZANSKE SNAGE U DOLINI NERETVE1 KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Gorski štab br. umnožen na šapirografu) u Arhivu VII. severno od Mostara. automatskim oruđima i do jedne topovske baterije. 2 O zauzimanju Bradine i Ostrošca vidi dok. 37 i 38.000 boraca. februara 1943. U Čapljini i Metkoviću talkođe 5000 vojnika. Prozor i Drežnicu 3 izbijajući na t a j način svojim prednjim delovima na reku Neretvu.g. Ca. Rami i Konjicu svaki jačine po jedan bataljon.l O. FEBRUARA 1943. br. 18/1 (VK-V-57). koje se nalazi 10 km. Pošto su partizani zarobili talijanski garnizon u Prozoru to su došli do bogatog ratnog plena. 42 NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVICA OD 18. br. ćirilicom. Posle pretrpljenog neuispeha u Dalmaciji i Liki partizani su preduzeli akciju ka Hercegovini i dalje ka Crnoj Gori. objašnjenje 48 i 51. Oni su u najnovijoj akciji zauzeli s. 194 . U svoj ovoj akciji oni su za poslednja tri dana partizani su zauzeli Bradinu. 2.

Bjelopoljski bataljon Bosanski b a t a l j o n 2 bataljona Nev. Lišani — s. boraca. 350 boraca. bat. Buna — s. Hodbina — s. 4. Vrapčići — reka Neretva. Blagaj — s.1. 5 Zaođe. Počitelj — s. brigade Svega: 150 boraca. K u t i — s. Ova g r u p a rasporediće se na p r o s t o m : s. Zaođe 5 2. Džepi — s. — Capljinska grupa: Stolačka brigada Trebinjska brigada Svega : 250 boraca. boraca. boraca. — Bjelopoljska grupa: 200 200 600 1000 boraca. Svega: Ova grupa rasporediće se na prostoriji: s. boraca. boraca. boraca. boraca. Ova grupa rasporediće se na prostoru: s. Vranjevići — s. Prigrađani — s. 4 Odnosi se na jedinice muslimanske nacionalne vojnočetničke organizacije koje su formirane posle zauzimanja Bjelemića od strane četnika. 3. D r a čevice. Bi volje B r d o — s. Pribilovci — s. Bivolje Brdo. brig. 500 boraca. Nev. . 500 boraca. Ove snage rasporediće se na prostoriji: Konjic — s. — Blagajska grupa: Blagajski bataljon 1. 250 boraca. Dračevica — s. na karti 1 :100 000 n i j e pronađeno. — Konjička grupa: Konjička brigada Bjeliinići 4 Župa Uloški bataljon Svega: 333 200 200 150 883 borca.

Batkovići. 8 Konjička grupa je u toku narednih Bjelašnica — Konjic — Ostrožac — Prenj. 450 boraca. Žiljevo — s. 48. 70. U vezi sa prednjim. br. 6 Sem ovih snaga doćiće u pojačanje Mileševski korpus jačine 1750 boraca i jedan odred vojvode Pavia Đurišića od 2500 boraca. 6. 950 boraca. 45 i 48. 7 Naša je namera.) Za izviđanje projektovane namere stoje na raspoloženju sve pomenute grupe. a potom sa prikupljenim snagama. da se u prvo vreme def anzi vnim radom spreči ulazak partizana u Hercegovinu. sem Konjičke.) U svrhu izvođenja nameravanog zadatka sve jedinice imaju se držati odbrane za dobitak u vremenu vršeći delimične napade.5. koja spada pod komandu kapetana Lukačevića. 8 6 Reč je o dolasku Zetskog četničkog O dolasku tih četnika u Mostar i njihovo lini Neretve vidi dok. odreda (puk. Ova grupa rasporediće se na prostoru: Kifino Selo •— s. — Stolačka grupa: Bilećska brigada Svega : 250 boraca 250 boraca U pojačanje ovih snaga. nekoliko dana branila liniju: Vidi dok. 2. br. br. 74. 73. 48. 75 i 140. 74 i 140. a za upotrebu prema pravcu ka Mostaru doćiće u pojačanje 2000 Crnogoraca i to sa pravca od Bileća 1000 i sa pravca od Gacka 1000 boraca. 196 . Miljevac — s. 7 O dolasku tih jedinica vidi dok. Baje Stanišiča). — Nevesinjska grupa: Gatačka i Goliska brigada svega Trebinjska brigada Svega : 500 boraca. prepade i nasilna rekognosciranja sve dotle dok se ne naredi opšti napad . uključivanje u borbu u do18. — NAREĐUJEM: 1. da se pređe u napad sa ciljem da se razbijeni partizani potpuno dotuku.

35. p r e nego što se dobro saslušaju u svrhu pribavljanja prednjih podataka. kurira ili relejnih stanica. Borivoja. Zarobljenike ne streljati. Muslimane iz Muslimanske nacionalne vojne organizacije kao i druge. kako bi se akcija međusobno povezala i na t a j način došlo do bočnih udara na neprijatelja. da njegova naređenja izvršavaju. 4. da se što više podataka ima o njegovoj jačini. i — Jedna grupa upućena je u nasilno izviđanje ka Drežnici jačine 300 boraca. da se ispred pomenutih grupa u def anzivnom rasporedu nalaze : — Na desnoj obali r.) Veze: Samnom održavati vezu putem pridate radio stanice i telefonom.) Radi znanja saopštava se. 5.) Snabdevanje jedinica vršiti u dogovoru i preko Vojvode Jevđevića. kao i širenje lažnih glasova o tome 'kako imamo 10.) Vršiti uvek izviđanje neprijatelja. koji se dovedu ili prijave dobrovoljno za borbu protivu komunista iskorišćavati odmah u borbi.000 boraca i kako će mo pobiti sve one koji prilaze komunistima. Pri prolazu kroz muslimanska sela najstrožije se zabran j u j e svako zlostavljanje stanovništva ili ma kakve pljačke i t. sem Konjičke grupe i prema tome sve starešine stoje u obaveza [ma].Pri ovome nastati.) Odnos prema Muslimanima za vreme akcije ima biti u svemu najkorektniji.) Za komandnog izaslanika Vrhovne Komande određujem đeneralštabnog m a j o r a Radulovića S.) Izveštaje o situaciji slati što češće. prenositi naređenja i dostavljati izveštaje. 6. 9 7. Unutrašnje veze organizovati. 8. si. Neretve u blizini Mostara iz Nevesinjske brigade 400 boraca.) Primeniti sve vrste ratnog lukavstva. koji će sa pogodnih mesta voditi akciju u ime moje. 3. 197 . na najpogodniji način putem telefona. Muslimanski živalj ne dirati i vestom propagandom pokrenuti Muslimane na borbu protivu komunista. br. U svrhu ovoga m a j o r Radulović dodeljuje se za rad: svih napred pomenutih grupa. 9 Vidi dok. rasporedu i namerama. 10. da se ofanzivna akcija protivu partizana izvodi uvek sa dve grupe. 9.

198 . 4/6—1 (CG-V-317). 10 BR. GODINE1 Pešadiski kapetan II klase 18 februara 1943 god. Draža nas vodi ka veličini i slobodi ! PO ZAPOVESTI NAČELNIKA Š T A B A VRHOVNE KOMANDE Đaneralštabni major. 1. br. VAZDUHOPLOVSTVA I MORNARICE. ćirilicom) u Arhivu VII. S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu. Videvši nameru ovih anacionalnih [pojejdinaca. DRAŽI MIHAILOVICU O FORMIRANJU ČETNIČKIH ORGANIZACIJA U CRNOJ GORI 1941.) Zapovest za napad izdaću naknadno. Cim je buknuo jujlski ustanak u Crnoj Gori ocrtala se namera i pakleni planovi crnogorske komunističke bande. 3 O formiranju i zadacima oficirskih organizacija u Crnoj Gori vidi knj. 3 U Nikšiću koji je pretežno bio komunistički nastrojen vrlo je teško bilo ma šta uraditi. FEBRUARA 1943. 41 IZVEŠTAJ VLADIMIRA KONTIĆA OD 18. 2 i 4 Original oštećen. Ča. KOLAŠIN KONTIĆ M. reg. VLADIMIR GOSPODINU MINISTRU VOJSKE. Original (pisan mastilom. 2 kojima nije bio cilj borba protiv okupatora već zavođenje svoje vlasti i istrebljenje svega što je nacionalno disalo a naročito oficire.11. Izveštava o svom učešću u Nacionalnom pokretu. 133. jer je celo Nikšićko građanstvo bilo privrženo komunistima i iste svesrdno pomagalo svim mogućim sredstvima. 10 1 Odnosi se na Zaharija Ostojića. dok. br. k. 36. koja je htela da uguši sve što je nacionalno i pošteno. jedna mala grupa oficira nije se složila sa ovom krvoločnom bandom već je počela sia radom na nacionalnoj organizaciji i podizanju naroda na oružani sukob protivu komunista.

pokušala je. odziv je bio nikakav. Nikšićani su uspeh. a sastavljene samo od sirotinje i izbeglica. ona grupa oficira koja je radila od početka na nacionalnom pokretu donela je svoju rezoluciju za otvorenu borbu protiv komunista. profesora i drugih. a za komandira jedne od tih četa postavili su mene. kojoj sam i ja pripadao. Kako je odziv građana bio ravan nuli. a jedan drugi deo oficira nije ni hteo da čuje za to već su pošli kod italijanskog komandanta mesta da traže zaštitu i da se izjasne da rađe žele da budu internirani nego da stupe u borbu sa komunistima. zadatak joj je bio beskompromisna borba protiv komunista i svih njihovih pomagača. Marušićam Petrom okupila je oko sebe jedan mali broj nacionalnog elementa. sudija. da bog zna na koji način privole lekare. da ga zamoli da nam se stavi na čelo i da pozovemo narod na ustanak protivu komunističke nemani. da se probije i stupi u vezu sa pukovnikom g. da smijene komandanta. jer su komunisti bili uspeli da ceo narod organizuju za sebe. da su nesposobni za borbu i tako je u Nikšiću formirano svega dve čete. odakle se je [imalo]4 formirati 500 sposobnih boraca. Posle ovoga došlo je do formiranja komande. Zbog ovog svog nacionalnog rada bio sam osuđen od strane komunista na smrt. Kada je ovim građanima saopšteno zašto se zovu. i morao sam koncem meseca novembra 1941 godine pobeći od komunista iz mog rodnog mesta sela Straševine u Nikšić. na čelu sa artiljeriskim majorom g. Kako je Nikšić bio komunistički nastrojen i nije želeo da stupi u otvorenu borbu protiv komunizma.p Ova mala grupa oficira. da im se izdadu lekarska uverenja. bivših poslanika. U meseou januaru 1942 godine došlo je do ostvarenja nacionalnog pokreta u Nikšiću i r a d je tekao ovako: Pozvato je bilo šezdeset najviđenijih građana. Sa ovom četom učestvovao sam u svim borbama protiv komunista 199 . da se izjasne i priđu nacionalnom pokretu u borbi protiv komunista. koja je pokušala da prikupi dobrovoljce u borbi protiv komunista. kad su komunisti počeli ubijati naše nacionalne ljude. bez vodnika. jačine obadve ispod sto ljudi. ali ni tada nismo klonuli već smo produžili i dalje na svom nacionalnom radu. izjasnili su se da su robovi i da je nezgodno uzimati oružje protiv svoje braće i da žele kao robovi sačekati k r a j današnjem ratu. te je posle toga objavljena opšta obaveza svih građana od 18 do 70 godina da svaki prema svojoj sposobnosti učestvuje u borbi protiv komunista. ušto nismo uspeli. Bajom Stanišićem.

U trebješkom bataljonu formirano je 7 četa tako da neko od nas ne bi došao na položaj komandanta baataljona. ja lično po svojoj volji stavljam se na raspolaganje vrhovnoj komandi. da je bilo naređeno mojoj komandi. Po završetku akcije protiv komunista formiran je 3 četnički bataljon u srezu Nikšićkom a za komandante toga bataljona postavljen je Simo Mijušković vazduhoplovni kapetan I klase. došao sam sa ostalim oficirima a ovde u Kolašinu saopšteno mi je da sam upućen od moje 'komande ovde na kurs sa ostalim oficirima. kada je bilo da se izjasne za borbu protiv komunizma zabili su se bili u mišje rupe. leteći bataljon Zetskog četničkog odreda. da uputi u Kolašin samo one oficire. 200 . koji su bili u partizane i koji n e m a j u raspored i položaj u našim jedinicama. a kako ni jedni od navedenih slučajeva nije važio za mene uvređen sam i molim. P r e dvades dana saopšteno mi je. a po svršetku borbe kada je već opasnost prošla vode glavnu reč. da sam pozvat od vrhovne komande da se javim u Kolašin. Učestovao sam u organizaciji Straševinske čete koja je prva organizovana i prva stupila u borbu protivu komunista. da se vratim na svoju dužnost na kojoj sam do sada bio. koji su bili pasivni u pokretu. kao 3. Pešadiski kapetan II klase Vladimir M. Mnogi od onih koji su sada na važnim mestima u nacionalnom pokretu u našem kraju. Velimirović školski nadzornik i mnogi drugi. Na k r a j u samog kursa saznao sam. Kontić 5 Bataljon je formiran u junu 1942. Boško Bojović. kao Luka Mijušković. na kojem položaju sam ostao sve do danas i sa kojeg položaja nisam još smenjen ničijim naređenjem. bez veze sa mojim u p u t o m ovamo. Za p r e d n j e moje navode jemčim moralno. Isto tako na važne položaje stoje i skroz kompromitovani i koruptivni ljudi u koje narod gleda povratak one stare jugoslovenske uprave i danas u srezu Nikšićkom nacionalni pokret gore stoji u narodu nego što je stajao posle sloma komunista u Crnoj Gori. kao i jedini od aktivnih oficira iz same varoši koji sam sa puškom u ruci učestvovao u borbi.dok su najposle slomljeni u C m o j Gori. 5 a za komandira straševinske čete. materijalno i krivično. ili ako ovo ne može. postavljen sam ja. čiji je komandir do tada bio kapetan Mijušković.

Zbog dosadašnje neaktivnosti u odnosu na saobraćaj u Bosni čak i neki američki listovi počinju da suviše ističu komuniste i ako su oni i lažima i delom propagirali čak im je i laž uspevala. br. Nemoj da gubi vreme. 42 IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA DRAŽE MIHAILOVLCA U VREMENU OD 1. Neka radi svoj posao. U ovom momentu trebalo bi prvo dejstvovati na pruge a čim se sovjetska republika razjuri onda i sa Omišom svršiti i to pod firmom komunista. februara 1943. 201 . Depeše je. DO 19. Kažite mu da je u ovom pogledu svaki trud uzaludan.BR. GODINE1 1 februar 1943. FEBRUARA 1943. Pozovite sebi Stevana ponavljam Stevana Šinko Jovanovića. U knjizi (obična sveska) sadržane su depeše upućene potčinjenim komandantima u vremenu od 31. Sarajevo — Brod. ćirilicom) u Arhivu VII. k. januara do 19. Nama laž ne treba. Sad me bombarduje ispisima koje drugi šalju u tome smislu. 222 397—6—757 Saveznici traže opipljive dokaze naše aktivnosti u Bosni i drugim zapadnim krajevima. Ča. 2 Jevđević ga sada koristi u borbi protivu 1 Original (pisan olovkom. br. reg. uglavnom. 299. Dalje vrlo bi zadovoljni bili uništenjem električne centrale u Omišu koja kad se uništi prestaju da rade vrlo važna preduzeća. pisao Draža Mihailović. Potrebno je uništavati pruge Sarajevo — Višegrad. a neke Mirko Lalatović. Javite šta možemo preduzeti i šta možemo učiniti. 2 O dolasku Sinka i Rapoteca vidi dok. Javite mi šta sve možemo preduzeti i kada u pogledu vremena. To je čovek koji je došao sa Rapotecom. 19/1 (knjiga X X I ) . 222 398 5—580 Jevđević i dalje vršlja protivu Birčanina. Potrebno je da o tome damo vidnih dokaza kao i obećanje koje će se izvršiti a možemo to činiti i pod firmom komunista. 13 i 28.

Ca. On nesme doći ovamo ni po koju cenu. 3 202 . k. Kakva vlast je prešla u r u k e Nemaca na demarkacioinoj liniji. On je tom prilikom između ostalog rekao: »Braćo Srbi četnici. Depeše br. 293. Iskorišćavajte nezadovoljstvo muslimana i Hrvata protivu Pavelića. Vidi dok. Upućujem svoje pozdrave hrabrim Hercegovcima pod Vašom komandom. 6 Naša akcija ima zamah čišćenja cele Bosne. Treba izdržati i uticati na sve da izdrže. V e r u j e m da ćemo Tetkiće moći koristiti protivu ustaša i Nemaca na slučaj njihove želje da uđu u italijatnsku zonu. 170 i 171 su od 31. Odvajajte ga od Dinare. Pavle -krenuo u pravcu Branka i usput čisti sve pred sobom. br. 3 i 4 Vidi dok. januara 1943. br. 1/1). 6 i ' Odnosi se na akciju protiv Muslimana u Sandžaku i delu istočne Bosne. 28 i 48. Taj Stevan je čist engleski agent. Upotrebite ga na svom terenu a kazati mu da gleda posao koji mu se da a što se tiče propalog novca kod Splita to će se docnije a ne sada raspravljati. 4 Da li tu ima nečeg stvarnog ili su samo podmetanja. Žrtve su teške. napori veliki ali i rezultati biće ogromni. 171 Ištvan — 3—359 409 Verujem da su Hercegovci naši odlični borci i da će istrajati. 3 222 408 4—510 Zašto ste pustili ponova Jevđiu na Dinaru. Ponovite vašu depešu 5 br. Budite uvereni da se punom parom radi. nakon izvršene smotre i pregleda nekih četničkih jedinica u Nevesinju. Pukovnik je održao govor. Mi ćemo se boriti zajednički za Veliku Srbiju i Veliku Italiju«. Gde je sada Jevđević.Birčanina. reg. Interesantan je izveštaj o govoru talijanskog pukovnika u Nevesinju. (Arhiv VII. i mi ćemo svi biti četnici. Iz Ištvanovih depeša vidim da se on stalno žali na slabu borbenost dinaraca. a odnose se na govor koji je u Nevesinju održao izvesni italijanski pukovnik. 34. br. Zaposlite ga u Hercegovini.

Situacija u ratu je uvek ozbiljna. Naravno čisteći t u r k e u Sandžaku moraju ići ilegalno a ne k a k o smo predviđali. Neposrednu komandu nad svima trupama u Dalmaciji ima vojvoda Birčanin prema tome v e r u j e m da on izdaje sva potrebna naređenja 7 Vidi dok. 50. Preko Ostojića upućene su snage koje moraju sada preko Sandžaka. 203 . Đujiću. 3 februar 1943 Lorenco 428 5—260 Shvatam težinu borbe koja sad pada na Hercegovce. Stićiće na vreme za definitivno čišćenje Bosne od komunista. Ne treba sad u ovom vremenu reagirati sa l j u t n j o m i kritikom na svako naređenje koje potiče iz Vrhovne komande. 9.Lorenco 410 5—349 Dobio sam Vaše depeše o operacijama kod Vrlike. Ištvan 3—312 431 Veza vaš br. Sad kad treba najviše sloge i rada nije vreme za nekakva pregonjenja a još m a n j e za međusobnu netrpeljivost. Ištvan 430 3—367 Major Ostojić izvršava samo moja naređenja. Bosance i Dinarce. br. Molim vas da shvatiti da je narod jedinstven a da samo starešine vode često i besomučnu za mene nerazumljivu borbu. Neprijatelj se sve više i više troši. Pozdrav Baćoviću. To ver u j e m da znaite. 7 Napori naših trupa su ogromni. Ivaniševiću od Čiče lično sa željom za junačku sreću i istrajnost. Borba se vodi protivu poslednjih većih grupacija komunista i daće Bog da se uspešno svrši. One usput čiste teren i idu ka Ostojiću. 25. 28 i 62. Partizani se nalaze u teškom položaju.

o. bile bi snage nedovoljne za udar na zidove i bez manevra. Ne znam o koja 2 aviona oružja. Glavni dokumenat im je kalendar za 1942 god. Posle operacije. Gde je major Radoj- 450 6—586 451 6—441 8 Odnosi se na Direktivu. Sad je dockan da se dejstvuje za ma kakvo legalno upućiv a n j e crnogoraca. a nebi ni mi sami. Tetkići su zaplašeni od uskupne naše akcije. 9 Begstvo komunista sa Majevice javio sam Vam. pronađena karta Jugoslavije (Arhiv VII. uhvaćen kod padobranaca kod Sarajeva. 144). Pavle rukovodi napadom 5. br. Talijani ga koriste za propagandu u Albaniji. februara 1942. 42/5. pored drugih stvari. T a j dokumenat Nemci i m a j u u rukama od prošle godine. Skicu te karte imam. spustili na Romaniju kod Sokoca. Pored ostalih. padobrance su zarobili domobrani. br. i da ih uništavaju svuda. 28. U toj grupi nalazili su se britanski major Eliot (Elliot). a Hrvati za sivu knjigu. Mi ćemo produžiti kako smo započeli. Oni su već pošli. Pavle će svoje ljudstvo uputiti na Vas preko oblasti Foče. Po spuštanju. jugoslovenski potporučnik Pavle Crnjanski i narednik Petar Miljković. radio-telegrafista Capman (Chapman). " Reč je o grupi od 4 padobranca koji su se 4/5. jer Tetkići najbolje pokazuju svoje namere u kočenju Bjelajca. 204 . objašnjenje 61. Opet bi nas lagali. Hugu javiti preko Pašalija da podignu odrede Borja protiv komunista. februar 1943 449 6—554 222: Vaši šifranti greše u tekstu. municije i pare govorite u Vašoj depeši od 3-eg. Na Dinari svi su preplašeni kad su i Tita uveli u borbenu liniju. To bi bila glupost otići u mišolovku. trebalo uništiti narodnooslobodilački pokret u tim krajevima (dok. Cilj im je bio hvatanje veze sa Dražom Mihailovićem.m. 10 Vidi dok. po kojoj je. 11 T a j 'kalendar je sastavio Žarko Popović. Treba ih malo odmoriti. Sto se tiče sive knjige. reg.i uputstva zasnovana na osnovnoj mojoj direktivi O Br. koncentričnim napadom četničkih korpusa na slobodnu teritoriju u zapadnoj Bosni. čak i kad bi stigli tamo. k. Nebi dali oni ni morem. kako oni hoće. Lici i Dalmaciji. direktiva je upućena i vojvodi Birčaninu. Ne možemo se držati za ruke. Damjanović tamo drži situaciju. a ovamo ispraznimo najbolje snage. 10 ona samo n a m a koristi. fond NDH. pa ga tek sada koriste. br. Objasnite Dinarcima da udar mora doći sa svih strana i to sa manevrom. 1). pa kad nas puste. 8 4. 1 koju sam dostavio vojvodi. Kod padobranaca je.

456 19—424 457 19—461 5 februar 1943 474 Ištvan. Treba da ih stalno pratimo da se ne okrenu protiv nas.452 6—299 lović sada. Ištvan i vojvoda Đujić neka zajednički uzmu situaciju u svoje ruke s tim da Ivanišević i dalje funkcioniše kao načelnik štaba. a komunistima da omogućite prodor u Hercegovinu. Ivanisevic ne mora da ide na Sušak. i šta on radi. 205 . Dosta smo bili lagani. Nema potrebe da se ovo više legalizuje. ako se misli da se pomogne Dinarcima. On ništa m a n j e nego samo pred sobom ima 20. a oni su krenuli. Javite nam tačne podatke kojim pravcima Nemci.000 komunista. Dosta su nas lagali. Javite mu. Mario: Crnogorci moraju da kreću ovako. Pravac Prozora je manevarski i jedino koristan. Naredio sam da se nezaposleni oficiri Crne Gore jave Ostojiću i tražite od njega da Vam ih uputi. Oni su već krenuli i čiste Sandžak i tako redom. Pozivam i uveren sam u bratsku saradnju koja nam je sad potrebnija nego ikad. Néka gleda on svoja posla. Opet to Vaše more. Ako on ne v e r u j e u uspeh. a mi idemo ilegalno. kada n a m je najviše trebao. Italijani i Hrvati nadiru i sa kakvim snagama i kakvim rezultatima. za koje se ne zna odakle su. Objašnjavam da je ovo odgovor Ivaniševiću a ne vojvodi. N a j m a n j e nas se tiče što je Ivanišević protivan ilegalnom upućivanju. Tetkići ne dozvoljavaju ni suvim ni morem. ukoliko se jave. to se prenosi i na trupe. Prosto hoćete da uhapsite sve snage u Dalmaciji i da ih ostavite na milost Tetkićima. Oni će ići kao divlji odredi kojima se ne zna poreklo. Milo mi je što Baćović i Đujić su složni u radu. ne mogu da razumem. Sta je sa tom velikom nemačkom ofanzivom protivu komunista. drugače sem preko Prozora. Dok ne rešim pitanje komandovanja Ivanišević. jer zemljaci već idu ilegalno. Lorenc: Vojvoda Birčanin u m r o n a m je danas. Zemljake ćemo prikriti pod firmom divljih odreda. Pozdravite vojvodu od moje strane.

12 kako javlja Branko čine n a m a uslugu. Ištvan 3—631: Posle svršenih operacija sastaćemo se i rasmotriti sve. a sovjetska republika biće razbijena tuđom snagom. Mislim da je najbolje da imamo sledeće komandante: Dalmacije. Sto se tiče Čajniča objasniti. Ištvan se odvaja kao poseban komandant onoga što je do sada imao. Like sa Kordunom odvojeno. Musa ne može da ide kod Pašalija. Ta tri komandanta mi t r e b a j u za te tri oblasti. možemo odmah preći u gonjenje i komunista. i zapadne Bosne odvojeno. Baćović i vojvoda Đujić. još bolje za nas. Tako će Nemci da t e r a j u zeca a isteraju lisicu. već planine. Ako Nemci idu od Petrovca ka Drvaru. Ištvan po svom običaju unapred kuka. 206 . šta je i kako je bilo. Bosni treba iskoristiti. Čak da takva opasnost i zapreti našim trupama. čime bi naše trupe u Dalmaciji došle u veliku opasnost. da su oni n a s napali. Naredio sam da Ivanišević i dalje ostane načelnik štaba i da bratski s a r a đ u j u Ivanišević. i da to nema nikakve veze sa ostalim muslimanima koji prilaze nama. Jevđa neka uloži sav svoj trud. a napadati i ustaše na slučaj da oni pale naša sela. Musa mora ostati kod Vas. ne vidim da je situacija tako očajna. Mislim da izbegnemo političke poverenike sem Jevđe uz Baćovića. 222: Muslimane i domobrane što više pridobijati. Ištvan tvrdi da preti opasnost da se Tetkići dezinteresuju i da neanektiranu Dalmaciju prepuste Nemcima i ustašama. na sever od Dinare. Jevđa može dobro da koristi. Čak i da Nemci pokušaju 12 Radi se o nemačkoj SS diviziji »Princ Eugen«.482 2—583 483 2—664 484 6—462 485 222: Izvešten sam da je Vojvoda Birčanin umro. a naročito da traži da Hrvati spreče ustaški pokolj našeg sveta u sovjetskoj republici. Dostavite Vaše mišljenje i koga da postavimo za K—dta Dinare. pa često i na t u đ e m groblju. Raspoloženje muslimana u 1st. 222: Još nemamo podataka o jačini Nemaca koji napadaju sovjetsku republiku. odvojeno. Neka ide Čengić. Neka sami odaberu ljude koji će ih u tome pogledu potpomagati. postoji mogućnost da se one bace u četničku akciju kroz Bosnu. I ja sam sa Musom vrlo zadovoljan. U Vaš rad imam puno poverenje. Za ostale K-dte da ne postavljamo. jer mi ne branimo prostorije kao komunisti. i možemo uvek proći kroz Nemce.

Bosnu. Ako komuniste budu razbijene povratak Hercegovaca bi se u slučaju opasnosti od Nemaca izvršio preko Zapadne Bosne štiteći u isto vreme srpski živalj od ustaša hvatajući vezu i prikrivanje kroz Drenovićeve odrede. knj. Kad stignu kod Branka uputićemo ih na dalje čišćenje prema vama. Niko ne intrigira kod mene niti može. Apelujem na sve za slogu što je opšta potreba a ne prekor. gonimo dalje komuniste. a preko Hrvata iz Splita za zaštitu našeg sveta na oblasti Sovj. Idu ilegalno. Tetkići su u opšte omeli ceo rad iz straha od naše ukupne snage. goneći komuniste. br. i prodrli do Vas pokušavajući napad na Vas.486 3—367 štogod protiv naših delova na Dinari. 207 . koji su razbijeni. 12. Mi se samo moramo pričuvati od njih takođe ali u tom slučaju planina n a m je na raspoloženju. Preduzmite sve za bušenje domobrana. već se bacimo u planine. Vidi dok. februar 1943 521 522 3—388 Ištvan 3—409 Veza vaše depeše 13 53 i 54. Drenović ide zajedno sa Nemcima šama i Lorković ga hvali. 138. jer mi vodimo četničko ratov a n j e i ne branimo prostorije u tome slučaju. to mogu tek kada razbiju sovjetsku republiku. To je jasno. 48. To je najnepovoljniji slučaj ako bi Nemci ušli u talijansku zonu. 46. Teškoće samo za ishranu ali Jevđa ih može prikriti pod vidom Hercegovaca i sa hranom pomoći. br. tom V. k a k o bude situacija zahtevala. branimo se od Nemaca i zaštićujemo naša sela od ustaša. Za naše delove ne postoji opasnost. republike koja će pasti. 14 Bjelajac ne može maknuti bez Tetkića. Ako ustaše i Nemci čiste komuniste utoliko za nas lakše. dok. 8. Zemljaci Brankovi na putu za Bosnu i Hercegovinu čiste Cajnički kraj. 222 6—413 Ištvan. Drenović treba izgubili dozvole i ustada spa- 523 13 14 i 15 Vidi dok. javlja juče da su dinarci ponova Strmicu. Tada bi Vi prešli u čisto četovanje. možete se vratiti u Hercegovinu. Za to vreme već crnogorci pristižu i po potrebi mogu ići Vama u susret. Za zaštitu našeg življa i kroz zap. br.

Mogu nam dobro koristiti ali pod uslovom da ljudi budu imali razumevanja i da stvar ne izopače kao komunisti. Oni nam mogu koristiti protivu ustaša i Nemaca ako podu u naše zone. Pavia smo prikrili kao da je u Šavniku. Grđić bi se možda mogao upotrebiti uz Bjelajca ali sa ograničenim pravima. (Arhiv VII. U pogledu novih komandanata na Birčaninovoj zoni biće bolje da Mitranović primi Zapadnu Bosnu bar privremeno. 208 . Ne znam da li je Đujić uz pomoć Ivaniševića za ovo sposoban ali bi on kao junak ipak bio dobar za to mesto. Bjelajac da ostane u Lici i Kordunu. reg. 289.524 6—309 sava naš narod od ustaša i Nemaca i da se drži po strani. k. januara 16 1943. 222 4—406 525 526 4—531 Sto se tiče Cajniča i izjavljenog nepoverenja meni i Pavlu ne ostaje mi ništa drugo do da molim za oproštaj. Četnički bilten »Ravna Gora-«. Tetkići mole i prekJinju da se prestane. Dalje kaže da su svi u žicama i da dinarci kao borbene snage ne postoje već samo on sa Hercegovcima. Potreban mi je komandant Dalmacije. Produžite rad prema muslimanima i domobranima što energičnije. Ivaniševiš da ostane u Dalmaciji radi kontinuelnosti u radu kao načelnik Štaba. Ca. Što se tiče Turaka Pavle izveštava da Turci -skoro nedaju nikakav otpor. formirana s ciljem da vrši propagandu u korist četnika. 8/1. Gledaćemo da izlazi bar desetodnevno. Materijal imamo veliki samo je teškoća u tehnici štampanja. br. " Organizacija žena.16 Odmah po tom treći. Mihić da ostane tamo gde je. Ovo radi znanja. Ištvan preduzima operacije sa 2000 ljudi pravcem Strmica—Srb ponavljal Srb a posle na Bosansko Grahovo. Prvi broj je izišao 27. 15 Jevđević zadržao jedan dan za umirenje trupa koje hoće kući. Izgleda da do ovoga neće doći kao ni da Nemci ne mogu potući komuniste ali će ih znatno oslabiti. Odgovorio sam i ponovio da se u slučaju opasnosti od Nemaca hvata planine i Zapadne Bosne. Smatram da organizacija Ravnogoiki je vrlo dobra ideja naročito sada u gladi i epidemiji17. Drugi broj Ravne gore izlazi kroz koji dan.

Dalje Sarajevo — Mostar — Metković. Dalje Goražda — Foča — Nevesinje.Hermann18 — 5—562 527 Morate nastati najenergičnije da uspostavite vezu sa Porečom redovnu i sigurnu. 21 Odnosi se na Baja Nikića. a Vi to razumete. Voja Lukačević je došao na 10 km od Drine na svom pravcu istočno od Čajniča. pošto tamo može biti i nemačkih snaga koje su zauzele Bos. 22 Upotrebu zemljaka moramo dobro prostudirati obzirom na situaciju. " Vidi dok. 22 i 27 Bosanski Petrovac su 7. 25. zauzele jedinice nemačke SS divizije »Princ Eugen«. Kad stignu zemljaci ne treba ih upućivati ka Prozoru. Da bismo bili spremni protivu Nemaca. Poslao sam im poruku preko kurira kroz severnu Arbaniju za savez i da uhvate vezu sa našim snagama u Poreču na osnovi Balkanske unije i savezničkih međusobnih odnosa. Pavle nadire po tačno utvrđenom planu. Dalje Nevesinje — Bileće. Dalje Sarajevo — Sokolac — Višegrad. Dalje Sarajevo — Prača — Goražda — Čajniče. 48. 19 Ovo nam je jako potrebno da imamo za najkraće vreme obzirom na pretstojeće operacije koje su u izgledu u najskorije vreme. 2 209 . knj. Ovo n a m je naročito potrebno da bi Poreč imao sigurnu pozadinu od Arnauta. Dalje Mostar — Nevesinje — Gacko — Bileće. 20 Cans. prostudirajte i uredite za brzo prokopavanje puteva po našem sistemu i to sledeće puteve: Sarajevo — Kalinovik — Nevesinje — Stolac. Dalje 528 537 1—359 18 Radoslav Đurić. Zurite sa ovim. 21 kod Pavia nema neuspeha. bivši ađutant kralja Ahmedbega Zogua. 9. Vidi dok. objašnjenje 6. kako u n u t r a š n j u tako i spoljnu. Javite da naši hvataju vezu sa njima na istim osnovima. br. Hitno je da tamo imamo i 1 radio stanicu. Petrovac. februar 1943 536 1—752 222: Zemljacima preko Pavia sam naredio da usput ne bude napada na muslimane nama naklonjene. februara 1943. Njegove jedinice (Drinski korpus) prilikom napada na Muslimane u srezu čajničkom imale su gubitke od 25 mrtvih i 20 ranjenih. br. 14 Zbornik. Pavle javlja da su 6—og Nikić i Bojović izbili na Drinu. U oblasti Debra je Arbanski vođa Bazi Sons20 Ponavljam Bazi Sons a u oblasti Ljume je Muharem Barjaktar. tom XIV. Sem Bajovog neuspeha.

210 . Bunkere na J a horini treba zadržati. Prema izveštajima radio Zagreba izgleda da su 2i 566 562 peše. 23 552 Ludvig:24 Javite iscrpno situaciju kod Vas. Nemojte da ga uklanjate sa dužnosti da ne dođe do većih potresa. u pogledu okupatora i komunista kao i u pogledu naše organizacije. Sa Pavlom ću urediti za Sandžak i Crnu Goru. Odakle Nemci misle da napadnu Pašalija. Naši vode politiku tamo i moramo se braniti od komunističkih laži u Americi. samo kuka. Drvene paliti. i svog kurira ako nije otišao pošaljite s njime. Stupite u vezu s njim. Narodu objašnjavati da London tako mora govoriti zbog Rusije a u duši misli drugo i planovi su mu u našu korist. Možda je Jevđević nešto i koristio tamo. 24 Poslednju rečenicu napisao je Draža Mihailović na margini deKarlo Novak.25 10 f e b r u a r 1943. nego kada ustreba. major.Mostar — Stolac — Trebinje. 26 Na slučaj napada smatram da treba porušiti sve komunikacije o čemu sam Vam dostavio depeše. da li iz Sarajeva. Pozdrav 1001. Naravno ne sada. Bailey) šefa britanske vojne misije pri Stabu Draže Mihailovića. Novi čovek koji je došao odličan je naš prijatelj. komandant četnika Draže Mihailovića u Slo- veniji. jer su već dugo tamo. Odnosi se na pukovnika Stenli Bejlija (Stanley W. Isto to treba predvideti u 1st. a v e r u j e m da Hercegovci vrše pritisak da se vrate. decembra 1942. spustivši se padobranom na Sinjajevinu. 25 26 Draža Mihailović. Zašto ste toliko ćutali. Ako možete pošaljite koga u Crnu Goru kod Pavia Đurišića za novac. To je naša sreća što se međusobno glože. Tamo je otišao Dr Milan Rakočević biv. saradnik »Pravde« u Ljubljani. Upotrebiti eksploziv za mostove. pa ćemo posle urediti sve. Ištvan. Dalje Dubrovnik — Boka. Dalje Bileće — Trebinje — Nikšić. j e r oni iznose da se mi više ne borimo protiv okupatora. Dalje Trebinje — Boka. 565 222: Materijalnu pomoć ćemo dobiti. Bejli je došao 25. Bosni. Englezi ne mogu ostaviti Balkan a naročito Carigrad.

knj. februara zauzeli delovi italijanske divizije »Re«. Pored toga Tetkići su rešeni da brane Dalmaciju zbog sebe samih i imaju po jednu diviziju u Gračacu. knj. Iz svih dosadašnjih obaveštenja situacija na Dinari je sledeća: Dinarci se vrlo slabo bore. 12. 48 i 51. Hercegovci su već dva meseca u Dinari. Nisu u s t a n j u ni da brane ono što im Hercegovci osvoje. Udbinu 28 . Pop Đujić odličan ali ljudstvo slabo a to mi ne možemo popraviti. str. 11. februara zauzeli delovi italijanske divizije »Re« (tom V. 222 577 6—579 28 Udbinu su 3. Bihać a Italijani Korenicu i Udbine onda je severozapadna polovina republike uništena. 30 Jovan. Znači tri divizije. J a sno je oni više ne žele da se zalažu za one koji neće ni da se brane. Smatram da J e v đ a treba odmah da preduzme akciju za povratak Hercegovaca i neka zapreti da će se probiti suvim pa će postići sve što želi. 89. 99 i 102. Neka Jevđa kaže da mora ljudstvo smenjivati ako ne može drugače da uspe. 10' 211 . 29 Posle žestokih borbi protiv delova 6. Ne možemo se igrati sa moralom Hercegovaca koji više ne uviđaju za koga treba da se bore. Opširnije o tim borbama vidi dok. 105 i 115.komunisti izgubili Petrovac 27 . Kninu i Sinju. februar 1943 576 6—534 Kod mene su stigli Lazarević 30 i Perović 31 . Dugo je 2 meseca. br. da n a m nebi prebacivali saradnju. operativne zone. Posao Hercegovaca prema tome propada. Za nas je i bolje obzirom na saveznike spolja da više m a n j e ostanemo posmatrači. 12. dok. br. Jova. Ako je istina da su ustaše i Nemci do sada zauzeli Bosanski Petrovac. U to vreme je radio u Stabu Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. Neka Đujić ostane sa svojima pa neka se brane a ne da se samo p r e d a j u čas n a m a čas komunistima. dok. br. U svakom slučaju dok se sve uredi prebacivanje će biti tek kroz 10 do 15 dana. i 14. 375). tom V. 31 Todor. Oslobodilački rat knj. Korenicu su 2. 1. Korenicu 29 . brigade 5. Toša. a posle ćemo nastaviti gonjenje njihovih razbijenih delova da bismo ovladali terenom i zaštitili živalj od ustaša.

Ne koristiti n i k a k o njihovu radio stanicu u Zadru. Kad v a m zemljaci stignu radite po situaciji pod uslovom da ne bude kompromitacije u pogledu s a r a d n j e i da se što više zaštiti naš svet od t e r o r a ustaša i Nemaca. Ako ozbiljno misle na m i r e n o im ga Vatikan. br. j e r n e m a m više. Pavle uredio p o k r e t zemljaka. t. Vojvoda Đujić da ne p r e duzima nikakve pregovore sa Tetkićima jer je sve laž što oni hoće. Slažem se sa svima Vašim planovima. za Baćovića. Zemljaci se pregrupisavaju j e r ih ima i zamorenih. 48. Tamo da se javi m a j o r u K a r l u Novaku. 76. br. 222 DDD 2—407 Pavle kod mene. br. 34 i 34 Vidi dok. U k u p n a snaga zemljaka. Danas Pavle n a r e đ u j e pokret i p r e t h o d n o p r i k u p l j a n j e . 15. H r a n u će nešto poneti ali od Kalinovika i u Kalinoviku m o r a t e je obezbediti j e r je nemoguće p r e nositi zbog snega ništa na konjima.000 ljudi. i da produži rad u d u h u izjavljene želje da organizuje teritoriju Slovenačke pod Nemcima. oko 2500 ljudi.j. Rešeno sledeće. Hugo da čisti Zap. a ostalo za Vas. Oni po delovima stižu u 3 partije. 33 212 . Određeni su n a j b o l j i vojnici i k o m a n d a n t i 609 610 2—339 616 6—436 32 Vidi dok. 35. Bosnu. f e b r u a r 1943 615 6—306 222: Dobro je da Ištvan ne pravi komplikacije sa Tetkićima. Vidi dok. ali p o t h r a n j u j t e akciju p r e m a s t v a r n o j potrebi.000 je za Hercegovinu. treba da se probije u Slovenačku. J e v đa da osigura h r a n u i municiju. 34 Od poslatog novca 500. 3 3 Municija p o t r e b n a naročito jer je utrošena. Kasalović i Ružić dolaze od Zabljaka sa p r e k o 1000 ljudi. P a v le n a r e đ u j e svojima da m u s l i m a n e t a m o ne d i r a j u . Hranu i municiju obezbedile su italijanske okupacione jedinice za 3. N e m o j t e da žurite da potrošite.13 f e b r u a r 1943 599 Lorenco 3—384 K a p e t a n Mile Kapetanović k o m a n d a n t odreda u Medaiku32. Vesković k r e će iz oblasti Plevalja ka Vama sa p r e k o 1000 ljudi.

ona treba da ima dosta snaga. I oni idu vama.617 6—417 pod komandom Veskovića 35 . Kažite im da se glavom ne šale da naprave kakav skandal. Danas m u Pavle n a r e đ u j e telefonom da krene vama. 222: 638 2—581 Ja sam Pavlu bio naredio da posle Čajniča odmah produži ka Vama. 37 35 213 . 37 Pavle bio kod mene i odmah sam mu naredio da pokupi snage i da O sastavu i formaciji jedinica vidi dok. a i Vi nastanite na vaspitavanju. februara 1943. četnici su se sa tim plenom vratili svojim kućama. Nemojte isprazniti Hercegovinu. a inicijativu držati u svojim r u kama. Koristiti sve protiv svih. Sejkoviće treba likvidirati. Po svemu izgleda da oni napuštaju pa ne dozvoljavaju da se drugi njima služe. Sto jaču propagandu kod muslimana da ne idu putem Čajniča. Oficire ćete dobiti dok vidimo koji su i šta su. Pavle tamo prikuplja i treću grupu. Kako razumete klopku koju bi nam postavili Nemci r u šenjem bunkera. 18. februara 1943 222 6—281 624 633 Andreja Vesković je kod Plevalja. Izgleda da su zemljaci morali da odnesu stvari kući. Muslimane upotrebiti protiv komunista da polože ispit. br. 48. Vidi dok. Veza36 br. Pozdrav Baćoviću. Pavle poučava svoje da budu ljubazni prema muslimanima. Kasalović i Ružić kreću a možda su već i na putu. Pošto su u operacijama protiv Muslimana opljačkali svu imovinu i stoku. Poručite Bjelajcu da upotrebi stanice. Ukupno treba da vam dođe oko 2500 ljudi. Đujiću i Ivaniševiću. 17. Hercegovinu treba spremiti na otpor za slučaj nailaska komunista. i da u tome leži izgovor za jedan kratak odmor kućama. Treća grupa kreće Veskovićevim putem. jer ne možemo slati one koji su nesigurni. 18. 3—212 Ištvan: Sa Tetkićima taktizirati kao što Vam je i Branko javio. br. Dobićete letke uskoro za muslimane. Musa neka radi što jače. 67.

1268. U oblasti Cajniča Muslimani kao talijanski milicioneri vršili su dug teror. februara 1943. 234 od 9. U tim mestima nalazile su se jedinice 4. Tako su pred nosem Itali jana južno od Sjenice napali ina selo Buđevo. istočnobosanskoj NOU brigadi. Vidi knj. 41 Reč je o 6. komandanta Južne Srbije (majora Đurića). Opširnije o tome vidi dok. grupe od 400 Albanaca. 4 " Račić me izveštava da su komunisti upali ponova na Majevicu sa 500 ljudi. 289. 39 Moramo računati u se i u svoje kljuse. Snage treba da se prikupe a dotle da se vode borbe za njihovo zadržavanje dok ostali ne stignu. reg. predvođenih albanskim kapetanom i sa 400 »arnauta fašista sa Kosova« izlažu mučenju srpski živalj. da se Tetkići mogu pokrenuti. Isto tako naredio sam da Bajo 38 čas pre prikupi svoje snage i da bude spreman da krene u pravcu Bileća — Popovog Polja i dalje ka Neretvi. br. brigada je zauzela Stupar i ugrozila Đurđevik i Zivinice. Veza Srbije i Crne Gore preko Sandžaka sada je osigurana j e r je i oblast Foče još prošlog leta očišćena. To je bilo na Božić. knj. Vidi dok. br. Morate biti jači od njih. 141. br. Vi ćete ipak na terenu to najbolje resiti. br. u slučaju potrebe. 43 Arnaute pozovite na saradn j u i savez a ove događaje im objasnite da su oni izazvali u b i j a n j e m našeg življa i udruživanjem sa neprijateljima Talijanima i Ustašama. 1. avgusta 1942. 41 Dalje Račić javlja da se oko Vlasenice vode velike barbe sa njima. U toku 18. Vidi dok. februara 1943. br. Smatram da ne treba da se izlažemo počesnom tučenju. Ako Jevđo nešto u r a di. Izvestite me koliko imate raspoloživih Vaših snaga i gde se nalaze po grupama. 43 Reč je o napadu na Foču 19. 10. dep. utoliko bolje. U tri dela kako sam Vam već javio. 235. 42 Prema depeši br. tom IV. Muslimani po nagovoru Italijana i sa njihovim oružjem vršili su napade na srpska sela. 38. br. 48. dok. Sad su to platili vrlo skupo. Oblast Cajniče je očišćeno od njih. Herman Veza vaš broj 42 234. dok. k. Zbog ovoga im je uništeno 33 sela na desnoj obali Lima. oružničke pukovnije. 48. Napisao sam Pavlu najhitnije pismo da što pre ove snage stignu do Vas. 8/1—19). Mislim da su se Pavlovi već krenuli. 40 3 214 . Neka znaju 646 8—464 647 8—464 ' i 39 Stanišić.639 2—444 ih pošalje ka Vama. ali ne verujem. 48 i 140. Ca. (Arhiv VII.

Izveštavajte nas stalno o situaciji. Treće mobilise se i treća grupa od 1000 ljudi tako da će u k u p n o u sve tri Pavlove grupe biti 3000 ljudi. Treća Pavlova grupa smatr a m o da će stići najdalje do 27 ov. 222. Cika Branko zatvara sve pravce koji preko Neretve vode u Hercegovinu počevši od Bjelašnice pa na jug duž 48 44 45 651 2—475 652 2—378 653 654 Ahmedbeg. Moj plan je sledeći i naređujem da se izvrši. 222 DDD Pavle izvestio sledeće o pokretu zemljaka: prvo Kasalović i Ružić polaze 19-og preko Sćepan polja pravo Vama. Baju Stanišiću poslato je hitno moje pismo da i on što pre prikupi snage. pop. Hercegovina se diže na oružje. Radojica. februara 1943. Sprema poslata automobilima te i on treba da stigne kod vas kad i ostali. tada komandant Golijske brigade Nevesinjskog korpusa. Pored toga upućeno je još 500 ljudi u Pivu da zatvori izvesne pravce i uhvate vezu sa popom Perišićern45. Sad bi ih mogli do noge potuću kad bismo bili pametni i složni. 215 . 19.da su crni zajedno sa Zoguoin 44 izdali saveznike i da samo mi im možemo prijateljski pomoći pred saveznicima pod uslovom da stupe u prijateljske veze sa nama. hercegovačko-crnogorska granična brigada. Kreću se ka Hercegovini od Prozora na Konjic od L i m a na Jablanicu i od Imotskog na Ljubuški. 47 Aleksandar. Treću grupu vodi kapetan Lalić47 i ona će poći najdalje 21 ovog meseca. Do sada nisu pošli što je i Bojović zadro da i on ide pa je i njega Pavle pustio. kralj Albanije. meseca a prve dve ranije. 48 Ilija Mihić. Drugo Andriji 46 danas 18-og posiate cokule i veš jer mu je ljudstvo potpuno boso a pojavila se i šuga. 46 Vesković. Brigada je poznata i pod imenom 1. Lorenco . Crnogorci stižu u pomoć. Ištvan Depeša za Ištvana Bernarda i Lorenca i čika Branka za sve zajedno. Ja'sno je da su komunisti pred vama potučeni i napustili sovjetsku republiku. Aleksa.

br. Ostrošcu i Gorancima. Drežnici. br. 74. 55 Četničke jedinice Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. 75 i 85. ali bez i n a j m a n j e gubitka u vremenu. br. 54 Bosansko Grahovo. zapadno od Drvara a Hercegovci 55 kod Grahova 56 . 53 Vidi dok. 62. Nastanite da se to izvrši. ali će Pavlovi za to vreme stići. 222: 656 6—417 687 6—409 Prethodne depeše dale su vam moj novi plan da Ištvan udari komunistima s leđa dok se vi borite s fronta. Dobro ste uradili što ste digli celu Hercegovinu. br. 52 Reč je o gubicima italijanskih garnizona u Prozoru. Dinarci 54 su 10 km. Jevđi saopštiti da se moje naređenje izdato preko vas mora izvršiti.655 Neretve. Vidi dok. O dolasku Pavlovih izvestio sam vas. Tu bi pretrpeli odsudan poraz. Znamo njegove teškoće ali znamo i naše potrebe. Sada Duvno. 51 Vidi dok. Dinarci vojvode Đujića bezuslovno da izađu na osvojeni teren i organizuju ga po našem sistemu. 54 Radi se o četnicima iz sastava Dinarske četničke divizije. Ako bude legalan. može i vozom do Sin j a a dalje peške. 52 Prema beguncima preduzeti najstrožije mere. Jevđa da učini sve da olakša ovaj pokret. 53 Da li su to Muslimani Musakadića što su se odmetnuli. N j e m u će trebati vremena. Ovo Ištvan mora da izvrši legalno ili ilegalno. 49 Ištvan ponavljam Ištvan učinio bi najveću uslugu od kapitalnog značaja za definitivno uništenje komunista ako bi ih napao s leđa za vreme dok oni nastupaju ka Hercegovini. 48. U vezi vaših depeša broj 126 i 127 dobro je što su Tetkići pretrpeli gubitke jer će sad biti prisiljeni na popuštanje. 51 Ponavljam legalno ili ilegalno treba ovu akciju izvršiti. Čika Branko izvršiće u d a r kako je zamislio. 50 49 216 . Baju Stanišiću šaljem drugo pismo da u p u ti 2000 ljudi u Bileće i Gacko. Najbolji pravac za Ištvanov udar je pravac Livno — Tomislavgrad 50 — Jablanica. Ištvan mi se danas javio. Udar u leđa bio bi komunistima strašan. Vidi dok. U Grahovu nema komunista. 48. 48.

Ravni su se nalazili delovi 2.— Zatvoriti Klenovu Dragu kao i sve druge prilaze koji vode tome položaju Na levom krilu uhvatiti vezu sa Mostarskom brigadom. Da bi osujetili neprijateljske namere to NAREĐUJEM: 1) Komandant Mostarske voj. brigade poručnik Lojović Marko sa svega 440 četnika 2) Komandant Nevesinjske voj. 217 . 360 zaključno. 8/2 (BH-V-2135). FEBRUARA 1943. 2 U s. depeša 1374. Poseda i brani položaj od k. PROLETERSKE BRIGADE NA LINIJI BIJELA — RAVNI 1 Komandant operacija O. reg.l 20 februara 1943 god. proleterske brigade. k. 1641. čet.Br. br. 43 ZAPOVEST KOMANDANTA OPERACIJA HERCEGOVAČKIH ČETNIKA OD 20. KOMANDANTIMA MOSTARSKE I NEVESINJSKE BRIGADE ZA SPREČAVANJE PRODORA JEDINICA 2. februara 1943. 1 Original (pisan na mašini. 48. 360—Porim—Obalj k. Vidi dok. četničke jedinice (iz ove zapovesti) izvršile su iznenadni napad na s. brigade kapetan Zečević Vlado sa svega 800 četnika Poseda i brani položaje od leve obale reke Neretve pa do k. čet. Komandant će osigurati položaj i sve pristupe istome. ćirilicom) u Arhivu VII. 2 Naše snage nalaze se sada na liniji Prigrađani—Otolež— Ledenice—Lukova Lokva. Položaj ZAPOVEST Prema prikupljenim podatcima neprijateljske snage se nalaze na liniji Bijela—Ravni i imaju nameiru da odbiju naše desno krilo i da nam udare sa boka. Ca. Ravni i zauzele ga.BR. U toku 21. br. Na desnom krilu uhvatiti vezu sa Nevesinjskom brigadom. 172.

reg. kao i zajedničku komandu nad čitavom brigadom.Br. 44 ZAPOVEST KOMANDANTA OPERACIJA HERCEGOVAČKIH ČETNIKA OD 22. major brigade i K-tu opšte rezerve.2 22 februara 1943 g. 3 Jedinice 2. br. 172. Rezerva će se upotrebiti na slučaj potrebe.000 Mostar.2 ZAPOVEST (Sek.1170. k. 2 Napisano zelenim mastilom. Komandanti imaju kod svojih potčinjenih održati disciplinu na dostojnoj visini. i borbu primiti. Ca. Dostavljeno: K-tu Mostarske i Nevesinjske Komandant. ćirilicom) u Arhivu VII. U slučaju dodira sa neprijateljem održati hladnokrvnost. Položaj 24 čas. ćirilicom. Konjic. FEBRUARA 1943. Jov. 22/2 (BH-V-2141/1). a u slučaju jačeg nadiranja neprijatelja povući se u pravcu Porima. Nevesinje. proleterske brigade. Komandanti će upućivati patrole radi izviđanja i prikupljanja podataka o neprijatelju. 3 1 Original (pisan na mašini. a ugovorni znaci tri puta zviznuti. Prozor) Prema prikupljenim podatcima jačina boljševika koji su do sada napadali naše snage ceni se oko jedne brigade od 1000 proletera sa centrom u Drežnici. 4) Znaci raspoznavanja za noć između 20/21 februara su Pirot—Puška. 1 : 100. 218 .3) Komandant Opšte rezerve poručnik Kureš Miloš sa svega 300 četnika Opšta rezerva nalaziće se na obe strane Porima k. Mesto potpisatog biće na Porimu gde će mi Komandanti svaka 3 časa slati izveštaje o novostima i prikupljenim podatcima. KOMANDANTIMA NEVESINJSKE I KOMBINOVANE BRIGADE ZA ZAUZIMANJE I POSEDANJE POLOŽAJA PLANINICA — BUKOVI BREG — GRABOVClCl — DOLOVI1 K O M A N D A OPERACIJA O. Pantić BR.

620).1100)—selo Grabovčići—Dolovi <k. jačine oko 2500 ljudi. o. I kl. 48. u 3 časa stiže u Mostar prvi ešelon Crnogoraca od 500 boraca.1627)—Bukovi Breg (k. a sada sačinjava Odre deku rezervu.— NAREĐUJEM 1) Da Komandant Nevesinjske brigade sa dosadašnjih položaja preduzme nadiranje tako blagovremeno da do 12 časova. Vladimir Zečević. 5 Na toj liniji se nalazila Konjička grupa. koji je do sada bio u sastavu brigade. proleterske brigade i zaustavljena je. 620) —zaseok Ravne—Bijela—Mandić. br. br. 172. 7 U vezi sa prednjim. (Arhiv VII. 16/2.22 o. br. Ca. Ca. 18/2). Za komandanta brigade postavljen je kap.« napisano je zelenim mastilom. a za njenog komandanta određen je kap. m.m. 1627)—Bukovi Breg (k. U njen sastav ušle su: Bilećka i Mostarska brigada i Gatački i Dabarski bataljon Stolačke brigade. ćirilicom. pa će se u toku istoga dana dolaskom drugih ešekma ovaj broj povećati na 2000 vojnika. 7 O posedanju položaja vidi dok. 10 Komandant Kombinovane brigade ostaviće na prostoriji k. depešu 1327. Treba 23. 199.500 četnika. 23 o. 2) Da Komandant Kombinovane brigade 9 sa dosadašnjih pololožaja preduzme nadiranje tako blagovremeno da do 12 časova poseclne odsek: Dolovi (k. 45 i 58. 5 Naš je zadatak da obezbedimo levo krilo snaga desno od nas i da sadejstvujemo Crnogorskoj grupi levo od nas. Vidi dok. 3) Radi znanja saopštavam : 4 Reč je o dolasku Zetskog četničkog odreda.) 219 . depešu 1424.620) iskljuono — zaseok Ravne —Bjela — zaseok Mandići. II kl.826 — selo Kilići deo Gatačke brigade. 9 Kombinovana brigada formirana je po naređenju komandanta operacija od 22. 8 »23. U vezi sa p r e d n j i m nameran sam da sa svojim snagama 22 o. k. Po istom naređenju Bosanski bataljon ušao je u sastav Nevesinjske brigade. poručnik Marko Lojović postavljen je na rad u Stab operacija (Arhiv VII. O tome vidi dok. br.m. 8 posedne odsek: Planinica (k. 75 i 140.m. reg. 6 do 12 časova najdocnije posednem položaj: Planinica (k. reg. k. Dotadanji komandant Mostarske brigade. 74. 10 Pri pokušaju posedanja pomenutih položaja Brigada je naišla na žestok otpor delova 2. februara 1943. 1100) — selo Grabovčići—Dolovi 0c. 48. br. 6 Omaška. Desno od nas na liniji Bjelašnica—Konjic—Prenj—Planina nalazi se snaga od 4.m. Miloš Kureš. 4 Ova udarna grupa izvodiće akciju desnom obalom reke Neretve. o.

272. podela naoružanja i opreme. Komandanti brigada odrediće po dva ordonansa-kurira p r i Komandnom mestu potpisatog kada izbiju na određene odseke. Sa frontalne strane Komandanti Brigada obezbediće se predstražama i zavešće najveći red i disciplinu kod svoga ljudstva. reg. gde će biti i centar veze. Hitne u svako doba. Komandno mesto Komandanta Kombinovane brigade selo Ravne. 3 i čekati naređenje za dalji rad. 15 7) Moje Komandno mesto u selu Orlović. 13 11 220 . Odnosi se na naredbu komandanta operacija od 22. 11 — da se jedna baterija dugačkih topova od 105 mm. reg. nalazi na položaju s. 173. odmor ljudstva i priprema za predstojeća ofanzivna dejstva (Arhiv VII. " Reč je o majoru Borivo ju Raduloviću (vidi dok. Milan Župka i vojnik Risto Škara (Arhiv VII. 5) Skreće se pažnja Komandantima da se na licu mesta nalazi Komandni izaslanik Štaba vrhovne Komande koji će ceniti rad svakoga starešine kao i vojnika i koji će biti u mogućnosti da prema zasluženom radu treba nekoga odlikovati ili kazniti. Naredbom je predviđeno popunjavanje jedinica.— da se jedna brdska baterija nalazi kod zaseoka Oteleža. četa i bataijona. br. 5. 15 Sud je obrazovan naredbom br. 4) Komandanti Brigada kada izbiju na određene sektore posešće iste za upornu odbranu stvarajući na n j i m a povoljan borbeni raspored kao i odgovarajući plan vatre. drugi 'kada se izbije na određene odseke i ostale u vremenskim razmacima od 4 časa. k. br. preformirati jedinice po izdatoj Naredbi" br. vojničku neposlušnost ili pravljenje nereda krivce ću stavljati pod Preki Vojni sud. k.z. preformiranje v o dova. Vladimir Zečević. i 12 Artiljerija je iz sastava italijanske divizije »Murđe«. 17/2). 14 6) Za svako odricanje zapovesti. I kl. Izveštaje slati i to: prvi kada se k r e n e sa dosadašnjih položaja ka određenim odsecima. Na ovim položajima Komandanti Brigada odmoriće svoje ljudstvo. a u njega su ušli: kap. 40). br. kojeg sam danas obrazovao. Ovim kuririma narediti da upamte pravce kretanja kako bi mogli kasnije lako i brzo doći do određenih odseka. vodnik. od sela Orlović 12 i — da se jedna grupa odredske rezerve nalazi u zaseoku Hanina. Grabovčići. Ca. 21/2). Komandno mesto Komandanta Nevesinjske brigade zapadna ivica s. Ca./domet 16 km. februara 1943.

. časova«. Po ovome će mi lično biti Komandanti odgovorni. 11) Najstrožije z a b r a n j u j e m svaku pljačku. šta radi? 13) Svako napuštanje položaja bez n a r e đ e n j a bilo pojedinca ili cele jedinice najstrožije z a b r a n j u j e m i stavljam Komandantima do znanja da ću za ovo upućivati na Preki Sud. 9) Bolesne i r a n j e n e upućivati u selo Orloviće. Pantić 221 . Obučiti ljudstvo da prilikom prikupljanja izveštaja o neprijatelju i dostavljanje istih odgovore na ova p i t a n j a : kad?.8) Komandanti brigada odrediće po jednoga intendanta koji će vršiti snadbevanje brigade preko bataljomskih i četnih komesara. kako bi se izbegla iznenađenja i pribavili izvesni podatci o komunistima. ja se nalazim tu i tu. snagom tom i tom. 14) Znaci raspoznavanja: Za 22 februara — Nišan — Neretva. Izveštaj poslat u . rezervu sam rasporedio na tom i tom mestai. Predajne stanice biće: u selu Ravni za Nevesinjsku brigadu. do . koliko?. Ugovoreni znaci dva udara šakom po kundaku S verom u Boga za K r a l j a i Otadžbinu! Dostavljeno: K-tu Nevesinjske i Kombinovane brigade. Od predajnih stanica do položaja prenos potreba iz Brigadnih sredstava. . — Komandant. . kakav?. major Jov. a kod Koviljače (k. kao na pr. a za 23 f e b r u a r a : — puška — Pirot. . 10) Komandanti Brigada izdaće potrebna uputstva i naređenja svojim potčinjenim Komandantima da po izbijanju na određene odseke za odbranu vrše neprekidna danonoćna izviđanja patrolama jačine do 10 dobrovoljaca koje upućivati na udaljenje od određenih položaja oko 3—5 km. . : »poseo sam položaj od . 411) za Kombinovanu brigadu. . . paljenje sela i zlostavljanje stanovništva. gde?. 12) Skreće se pažnja Komandantima da napred pomenuti izveštaj dostavljaju u određeno vreme i to sa svima potrebnim podatcima.

Sastav: prema izjavi zarobljenika komunista njihove snage su sastavljene od proleterskih brigada iz Crne Gore. zauzela Gornji Vakuf. ka Prozoru. 48. Vode masu nenaoružanih koje usput oružaju sa zaplenjenim oružjem od Italijana. Hercegovine. 2. a koji su dobijeni preko Talijana. Ča. februara jedna Nemačka kolona jačine 2000 ljudi. 43 INSTRUKCIJA KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVICA OD 23. 1/6 (VK-X-20). Vršili su pokret u tri kolone i to: leva. ćirilicom) u Arhivu VII. Ako im sprečimo ovaj pravac probijanja verovatno je da će ga promeniti i krenutì pravcem ka Bosni ili će se vratiti natrag na Dinaru. k. 1 Dokumenat (pisan na mašini. 18. Vidi dok. br. objašnjenje 78. 21. 2 druga kolona.BR. a desna kolona prema Ljubuškom (ove dve su jednake). br. FEBRUARA 1943. glavna kolona koja čini polovinu njihove snage. Vakuf i nadire ka Prozoru. Sandžaka i Srbije. — Po podacima od Baćovića i Jevđevića. Izgleda da je njihov glavni štab sa Titom i Arsom na pravcu leve glavne kolone.000 na frontu Bradina — Konjic — Rama — Ljubuški.Sa n j i m a učestvuju i domobranci i turci. Ženskih i m a j u oko 10%. Borbeni d u h promenljiv. Proleteri su odlično naoružani i raspolažu sa dosta automatskih oruđa i pikavcima. — Podaci o komunistima: Ima ih oko 12. Celokupno njihovo ljudstvo je premoreno usled dugih marševa i borbi i zbog oskudice u hrani—gladno. 222 . 2 Reč je o borbenoj grupi »Fogel« (Vogel). POTCINJENIM KOMANDANTIMA O BORBENOM RASPOREDU JEDINICA ZA NAPAD NA PARTIZANSKE SNAGE NA LEVOJ OBALI NERETVE1 INSTRUKCIJA ZA RAD: 1. februara 1943. reg. Njihova verovatna namera je da se probiju 'kroz Hercegovinu ka Sandžaku i Crnoj Gori i to pravcem: Prozor — P r e n j — Kalinovik — Sćepan-Polje. Nemci nadiru pravcem: Drvar — Glamoč — Livno. koja je 22. zauzela je G. srednja kolona dolinom Drežnice. da bi izazvali zabunu i sačuvali snage. Karakteristično je za n j i h da izbegavaju borbe sa četnicima i u d a r a j u uvek na prazno i manevrišu. Posle prvog neuspeha beže paničnim bekstvom. Raspolažu sa nekoliko baterija i tenkova koje su zarobili od Italijana.

a s druge strane da drže Italijane u ruci jer im ne veruju. 3 Verovatna namera Nemaca i Hrvata je da pod vidom tor a n j a komunista posednu celu Dalmaciju. br. br. br. 4. 4 Za Jablanicu se nezna sigurno. naredio da iz Knina krenu pravcem: Livno — Jablanica. br. Jablanicu je 21. objašnje- nje 78. 5 4 223 . 129. — Podaci o našim snagama: Desno krilo: 6 kapetan Lukačević ima u svome sastavu oko 1000 muslimana i 1500 četnika koji su skupljeni iz Fočanske brigade. sa tenkovima. Za nas d a j u hranu i municiju kao i pomoć u artiljeriji i tenkovima. sačekali su komuniste da ih pokolju. 5 Talijani ne pokazuju nikakvu aktivnost. 3. Vidi dok. Vidi dok. 48. tom IV. 8 Jačina t r u p a 2000 ljudi. br. II Sarajevske brigade. Pavle Đurišić ima 1000 ljudi. 74 i 75 (depešu 239). februara 1943. 10 3 Borbena grupa »Anaker« (Annacker). 10. proleterska (crnogorska) brigada. 70. Major Baćović sa svojih 3000 ljudi nalazi se kod Knina i očekuje se za dejstvo u pozadini. O oslobođenju Prozora. Njihov moral je ravan 0. vidi dok. br. 9 a Voja Lukačević 1200 ljudi. držeći se potpuno pasivno. 44. februara 1943. Neretva i drži mostobran na Raškoj Gori. 74.sastavljena od Nemaca i Hrvata. »udarajući u leđa komunistima koji sada napadaju Hercegovinu«. 48 i 74. 6 Radi se o Konjičkoj grupi. 52 (depešu 1484). 7 Snage: oko 1500 ljudi. Više o tim borbama vidi dok. 75 i 140. 9 Vidi dok. Konjičke i Nevesinjske brigade. 130 i 298. Na frontu Bjelašnica — Konjic — Ostrožac — Prenj. Vidi dok. 48. dok. pošto se boje zajednice Talijana i četnika protivu njih. — Talijani su izgubili garnizone: Prozor — Rarnu i Drežnicu. 37. 7 Na toj liniji nalazila se Nevesinjska i Kombinovana brigada. Pukovnik Stanišić stiže u Mostar. Rame i Drežnice. ' Jedinice Zetskog četničkog odreda transportovane su iz Nikšića u Mostar italijanskim kamionima i železnicom. zauzela je Bradinu i nastupa ka Konjicu i Rami idući putem. knj. Hercegovinu. Južno se nalazi m a j o r Pantić i Radulović na liniji: Planinica — Bukovo Brdo — Dolovi — Bijela — Mandići — R. 10 Tim jedinicama je Draža Mihailović 21. 48. a možda i ostale krajeve duž obale Mora i na t a j način se obezbede s jedne strane od eventualnog iskrcavanja Saveznika i našeg rada u pozadini. Sire o dolasku tih snaga i njihovom učešću u operacijama u dolini Neretve vidi u dok. oslobodila 4. br. br.

Vidi dok. Isto tako preduzeće napad i trupe Stanišića koje su prispele u Mostar pravcem: Mostar—Goranci—Drežnica u čijem sastavu se nalazi jedna brdska baterija. Sa potrebnim delom snage držati liniju: K. Turije) formirati rezervu od 500 ljudi sa zadatkom da podržava bilo desni ili lijevi otsek. U toj situaciji nalazio se u Istaknutom delu Vrhovne komande. — Sa ostatkom snaga pripremiti i preduzeti napad sa dosadašnje linije (Radešinje. 1661 preduzeti napad i to pravcem: Grebeni—K. Golo Brdo — Gola Glava) pravcem: Rečica — Jablanica sa zonom dejstva. hranu. kao oficir za vezu i koordinaciju borbenih dejstava između četnika i italijanskih trupa. 12 11 224 . Od Italijana za ovu akciju uzeti municiju. 1 1 2. 12 Jednovremeno sa ovom akcijom preduzeće i m a j o r Pantić sa svojih 1500 ljudi i jednom baterijom napad pravcem: Dolovi—Zabrđe—Varda—Glogovo—D. a u cilju s p a j a n j a sa Hercegovcima (majorom Pantićem) i definitivnim čišćenjem leve obale Neretve. načelnik Štaba Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. P u t koji vodi levom obalom Neretve usposobiti za saobraćaj kamionima radi prenosa hrane.. U Mostaru se nalazi 500 ljudi u rezervi. Cilj: izbijanje na reku Neretvu od Rame pa do železničke stanice P r e n j i nabacivanje komunističkih snaga u reku Neretvu. Neretve. a sa linije železnička stanica P r e n j — Gola Glava K. Po izbijanju na gore pomenutu liniju ostaviti deo snage na r. Neretve. — U Oblasti Konjica (donja i gornja Bijela. Z a b r a n j u j e m prelazak na desnu obalu r. br. — Držati Bjelašnicu sa muslimanima i II Sarajevskom brigadom zatvarajući sve pravce. Danilo. 48. Stanje na frontu javljati preko radio-stanice iz Konjica i po kuririma adresujući pošiljke za kapetana Salatića. 1886— Crnoglav — 1893 i sa te linije uhvatiti vezu sa majorom Pantićem. bacače i pomoć u artiljeriji. a levo do linije: Gola Glava — Grebeni — Izlazak. 812—Vidova K. Grabovica. kapetan. koji se vide iz moga ranijega naređenja. desno do r. 3. Obratiti pažnju na obezbeđenje bokova i to desno od komunista a levo od eventualnog prodiranja Nemaca.P L A N ZA ČIŠĆENJE LEVE OBALE NERETVE: 1. municije i ostalih potreba na liniji: Rama—Jablanica—Glogošnica. Neretvi. 1451—Drežnica.

16 Kapetan Lukačević komandovaće svim trupama Mileševskog korpusa. br. br. 16 O formaciji i brojnom stanju četnika Limsko-sandžačkih četničkih odreda predviđenih za operacije u zapadnoj Bosni vidi dok. Front na Bjelašnici do desne obale reke Neretve ostaje i dalje pod komandom kapetana Lukačevića a isti će komandovati preko poručnika Vukasovića. muslimanima i trupama kod Konjica i na Bjelašnici iz sastava operativnih trupa Istočne Bosne i Hercegovine. 75. sarajevske brigade. 23 februara 1943 g. Ovo naređenje čuvati u najvećoj tajnosti. Neretve). Po zapovesti Načelnika štaba Vrhovne Komande Major" Vidi dok. 2 225 . 13 16 Zbornik. komandant 2. sem Mileševskog korpusa do dolaska majora Veskovića 15 koji će po tome preuzeti komandu. " Tako piše u dokumentu. Sve jedinice će upotrebljavati ovu šifru: Nemci 13 Talijani 22 Ustaše 33 Domobranci 44 Muslimani 55 Šifru upotrebljavati u prepisci sa Čika Brankom i Pantićem. Preko Jevđevića je traženo da Nemci ne prelaze na levu obalu reke Neretve. 17 a komandovanje na levoj obali Neretve sporazumno će odrediti kapetan Lukačević sa majorom Kasalovićem prema situaciji a sa kojom će detaljno upoznati majora Kasalovića kapetana Bojovića i Voju Lukačevića. knj. tora XIV. 18. 15 Andrija.Italijani drže obezbeđenje levog boka Stanišića na liniji Jastrebinka—Virac. " Odnosi se na Zaharija Ostojića. (Sporazum Jevđevića sa nemačkim oficirom da Nemci ne prelaze na levu obalu r. 17 Nenad. 14 Zdravko. 13 Komandovanje: Pod komandom majora Kasalovića 14 biće sve trupe Vojvode Đurišića. 12 časova Položaj.18 Sva pregrupisavanja snaga vršiti u toku noći a pod zaštitom prednjih delova da bi svi pokreti ostali u najvećoj tajnosti.

10. Borba je trajala neprekidno danas od 1 časa pa sve do 16 časova. 52. 141. 3 Ja sam hitno iz Džepa krenuo sa zagorskim. k. Zbog situacije na Bijeloj i u okolini Konjica nikakav pokret u pravcu Jablanice nisam mogao izvršiti.]. 48 i 75. ćirilicom) u Arhivu VII. komandant Konjičke brigade Nevesinjskog korpusa. 1 Prepis originala (overen od Vojnog tužilaštva JA. tom IV. otpočele jedinice 3. br. 16/6. Italijamska komanda mi je sinoć pokazala jedan radiogram Jevđevića kojim on traži da se što pre krenem u pravcu Jablanice jer je tamo situacija italijanskog garnizona kritična.BR. delovi četničke Konjičke brigade i ustaško-domobranske jedinice. Oslobodilački rat. Posle više uzastopnih napada i protivnapada. pisan na m a šini. gde sam zatekao pravu paniku. bataljonom i pratnjom i spustio se na d r u m i drumom došao u Konjic. knj. 2 Branislav. reg. NOU divizije. Ča. dok. Pošto su se vojnici malo odmorili pošao sam tamo i izvršio napad bombama sa bliskog otstojanja na partizane koji su se nalazili između Bijele i Ljubine [planine]. Napad su 22/23. februara 1943. 4 i ' Vidi dok. 3 U Konjicu su se nalazili delovi italijanske divizije »Murđe«. Vrhovni štab NOV i PO Jugoslavije naredio je 26. 226 . Mislim da ćemo do noći držati stare položaje koje je držao Vukčević. 150 i 173. 383. poručnik. FEBRUARA 1943. str. knj. br. br. jer su u toku 22 februara partizani probili odbranbenu liniju u Vukčevića. 4 U depeši je označeno da je to tvoj zahtev. da se dalji napad na Konjic obustavi. 43 IZVEŠTAJ KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE OD 23. zauzeli Gornju i Donju Bijelu i presekli vezu između Glavatičeva i Konjica. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVICA O SADEJSTVU SA ITALIJANSKIM JEDINICAMA U BORBAMA KOD KONJICA1 DRAGI CIKA BRANKO! Tek što sam ti bio napisao jučeranji izveštaj iz sela Džepi dobih hitan poziv od Vukčevića 2 i itaJijanske komande u Konjicu da im priteknem u pomoć. br. Naši su potpuno razbili partizane i pored njihovog upornog i žilavog otpora. a zbog pogoršane situacije kod Prozora. Opširnije o tim borbama vidi dok. februara 1943. U isto vreme naredio sam Vukčeviću i Poleksiću da napadnu prvi sa pravcem Paklena—Prevlja a Poleksiću selo Borci—Gornja Bijela—Ljubina [pl. 1.

Pravac ove druge nemačke kolone je od prilike paralelan sa pravcem prve kolone. 7 Vidim da se uglavnom u ideji slažemo i da si obavešten o pokretu Nemaca. 6 1 prva i druga nemačka kolona imale su teške gubitke u borbama na Ivan Planini i Bradini. 8 to n e m a m potrebe da se žurim. ali još nisam doneo odluku jer malo pre dobih od njega izveštaj iz sela Džepe. II 9 krenuti u opšti protivnapad. 45. Borbena grupa »Vogel«. Pbred ove kolone sa pravca Pazarića—Tarčina krenula je još jedna nemačka kolona. 5 6 7 9 Borbena grupa »Anaker«. i nadam se oko 25. II. Jedna nemačka jaka kolona nastupa pravcem Donji Vakuf—-Prozor—Mostar. Dosada je donešeno 4 naša r a n j e nika. stigla je u Konjic jedna nema čko-hrvatska kolona. Stvarni pokret prema Jablanici moći ću izvršiti tek sutra 24. v e r u j e m da su ovo neki slabi delovi koji su razbijeni od Nemaca. Vidi dok. biću u neposrednoj blizini Jablanice ili u Jablanici. Omaška. Pojavom Nemaca sa pravca Bradine učinio je te sam odustao od nameravanog pokreta Vukasovićevom kolonom u pravcu Bradine i Repovca. II. Pravac njegove kolone od Konjica treba da bude Rama— Jablanica—Mostar. II. Nemačka druga kolona izgleda da je i zadržana negde na liniji Repovci—Pale. 0 žrtvama o današnjoj borbi ne mogu ništa kazati jer nemam potpune podatke. Jučer oko 10 časova 22.Radi utehe izvestio sam neka se talijanski garnizon drži ja dolazim. 5 koja je krenula pravcem Pazarić— Tarčin—sedlo—Bradina—Brđani—Podorašac—Konjic. ali kao što sam ti već napisao sa ovo malo snaga i uz očajne napore razbio prvi nalet komunista na Konjicu i Bijelu. gde je prema mom naređenju došao da se jedna grupa partizana prebacuje preko pruge u pravcu Bjelašnice. br. 15« 227 . Pošto je Jablanica već pala. Ovog trenutka primih tvoje naređenje. Komandanta ove nemačke kolone video sam uoči polaska za noćni napad i iz njega izvukao sledeće podatke. Cak mislim da jedan deo njegovih snaga uzmem za pokret prema Jablanici. Treba 25. pa m e n j a m svoju odluku u toliko što ću sutra vršiti prikupljanje snaga pogotovo sada kada mi dolaze tolika pojačanja pa eventualno prekosutra 5.

ćirilicom) u Arhivu VII. Komandant kapetan Voj. FEBRUARA 1943. 17/2: Naredba načelnika Štaba VK od 12. Otežava mi rad to što moram svaki čas da trčim u Konjic i da podižem moral italijanskoj komandi koji sramno gube moral kad nisam tu. Prema podatcima sa kojim raspolažem vidi se da u srezovima orašačkom. kačerskom i lepeničkom po10 Nemački avioni su omaškom bombardovali štab italijanske jedinice u Konjicu. Vidi dok. ćirilicom. reg. br. oplenačkom. godine Garda je u svom sastavu imala 6 bataljona i Konjički divizion. Ca. 1 Koncept (pisan na mašini.r. juna 1943). S. 2. Za komandanta Korpusa garde postavljen je kap. Nikola Kalabić (Arhiv VII.P r e m a izveštajima koji pristižu partizanima smo sinoć i danas naneli teške gubitke. 52. novembra 1941. Ca. 2 Napisano mastiljavom olovkom. 10 S verom u Boga za Kralja i otadžbinu. 8/2 (S-V-1203). 43 u 4. Po naređenju Draže Mihailovića su formirani Kosmajski korpus i Korpus Gorske garde Kralja Petra II. O FORMIRANJU RUDNIČKOG LETEĆEG ODREDA ZA BORBU PROTIV PRIPADNIKA NARODNOOSLOBODILACKOG POKRETA NA ŠIREM PODRUČJU PLANINE RUDNIK 1 koncept2 NAREDBA KOMANDANTA GORSKE KRALJEVE GARDE JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI ZA 23 FEBRUAR 1943 GOD. II. k. br. k. 3 I. Danas su nas u Konjicu Nemci bombardovali avionima. 3 Garda je formirana 1. 47 NAREDBA KOMANDANTA GORSKE KRALJEVE GARDE OD 23. 27. s.45 časa Neka Jevđa forsira bacanje oružja i municije avionima pošto ovaj garnizon nema. Lukačević. 23. br. Draža nas vodi ka veličini i slobodi! Konjic. 228 . reg. Krajem 1942. BR.

kao i njihovih jataka i obaveštajaca. Na osnovi gore izloženog i naređenja G. Ministra Vojske mornarice i vazduhoplovstva br. Mornirice i Vazduhoplovstva od 30 septembra 1942 godine sa n a j m a n j e 20 naoružanih ljudi u početku akcije Rudničkog letećeg odreda. Radojkovića. 4 koje su na terenu razvile komunističku propagandu i akciju uništavanja naših ljudi i organizacije. III. Ministra Vojske. bataljona Gorske Kraljeve Garde. jer im svima ide u račun naše uništenje. Okupatorske i nedićeve vlasti na rad ovih komunista ne reagiraju. Učvršćenje naše organizacije i razvijanje propagande do maksimuma. formiran prema naredbi G. IV. leteći bataljon Gorske Kraljeve Garde pod komandom potporučnika Zivadina A. 459. 5 Poginuo je 28. u Stragarima u borbi protiv pripadnika NOP-a. U sastav Rudničkog letećeg odreda ulaze sledeće jedinice i starešine: 1. a kasnije da se brojno stanje pojača. 40 naoružanih ljudi iz sastava Konjičkog diviziona Gorske Kraljeve Garde pod komandom starešine koga odredi komandant diviziona. II. 5 komandanta konjičkog diviziona Gorske Kraljeve Garde. 458. oplenačkog i istočnog dela sreza kačerskog obrazuje Rudnički leteći odred gorske kraljeve garde pod komandom kapetana II klase Mili voj a N.stoje na terenu dve komunističke grupe od po oko 50 ljudi. šumadijski NOP odred »Milan Blagojević-«. Zadatak Rudničkog letećeg odreda biće: Na reonu odreda uništavanje svih naoružanih komunističkih grupa i pojedinaca. aprila 1944. pobijajući istovremeno propagandu komunista i okupatora. Potporučnik Pavle M. 4 U to vreme. 460 i 635/43 god. NAREĐUJEM Da se na teritoriji srezova orašačkog. na toj teritoriji dejstvovao je 1. Pavlovića. 229 . Ćurček sa n a j m a n j e 30 ljudi iz sastava 4.

god. 6 proučiti način organizacije pa o svemu dostaviti predlog komandanta odreda. 875. do 24. 2 Birčanin je umro 3. br. od Ištvana: Br. pa po dobijenom odobrenju od Komandanta Garde vršiti istu. 53 7/II. U knjizi su sadržane depeše potčinjenih komandanata. 2 U ime bosanaca i hercegovaca oprostio sam se nad odrom sa poBrigada je do 12.K. juna 1943. — Vratio sam se sa sahrane Vojvode Birčanina gde sam učestvovao sa 100 hercegovaca. GODINE1 7. M. Dostavlja se 10 napoleona za izdržavanje odreda. političkih organa i predstavnika četničke vlasti od 7. FEBRUARA 1943. bila u sastavu Oplenačkog korpusa. 289. februara 1943. Razviti obaveštajnu službu na reonu i o svemu važnijem izvestiti komandanta Garde.8 BR. Prema naređenju G. 7 KOMANDANT kapetan II klase. Početak akcije Rudničkog letećeg odreda 6 marta 1943 godine. k. Okrugli pečat: Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. N. Izvideti stanje na reonu orašačke brigade.Uništenje svih domaćih izdajnika i obaveštajnih organa okupatora. 553 i 554/43 proučiti način izvršenja sabotaže na ovom reonu. Uopšte i na svakom koraku raditi na proširenje i ojačan je našeg stava u ovim krajevima. ćirilicom) u Arhivu VII. Ča. reg. 8/1 (knjiga X X X I I ) .P. Ministra Vojske. gde je i sahranjen. 21. februar 1943. 7 1 Original (pisan na mašini. V. Br. 6 230 . februara 1943. kada mi komandant ima dostaviti izveštaj o formiranju odreda. 48 IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 7—24. u Splitu. Mornarice i Vazduhoplovstva Br. 8 Nikola Kalabić.

876 od Ištvana: br. 1. . i u zimu 1943. 14 i 28. 5 Lorković ga u poslednjem govoru zove jedinim srbinom koji pomaže hrvatsku politiku. 877 od Ištvana: br. O tome je izvestio. 231 . 129 i 138. knj. 54 Nastavak 7. 18. Predvideo sam kolaboraciju 2 bataljona dinaraca iz pravca Zrmanje. Naši ljudi traže da se vrate kući.. ' Reč je o komandi Dinarske četničke divizije. 4 Misli se na direktivu br. Dinarci kojima zamenjujete skoro sve. 62. Dobio sam za vojsku veš i šatorska krila. . Nastavak . N a s t a v a k . 4 Bjelajac ne može maknuti bez italijanske dozvole. br. br. 1600 ljudi n e m a j u skoro nikog. Br. Molim Vas proverite istinitost mojih izveštaja. januara 1943. 42 i 140. br. dok. dok. 30. tom V. kojima ja verujem. 117 i 145. . 7 Po zauzeću Srba okrećem pravac Bosansko Grahovo. tom V. 7 O dejstvu četničkih i italijanskih jedinica u pravcu Srba vidi: dok br. a njegovih 130 ljudi sa bacačima i teškim oruđem otišlo je partizanima. . prekosutra preduzimam sledeću operaciju: sa 2000 ljudi i italijanskom artiljerijom napadam pravac Strumica —Tiškovac — Srb. krajem 1942. Dosledno Vašim naređenjima izvršavao sam naređenja Birčanina i potpuno se slagao sa Đujićem i Ivaniševićem. 138. Drenović ide zajedno sa nemcima i hrvatima. 5 O borbama četničkih odreda u zapadnoj Bosni protiv NOVJ. 8 Napad na Gračac izvršen je 14/15. 1. možete računati samo na mene i crnogarce". Baćović. šest bacača. — Kraj. Od oficira koji su branili Gračac dobio sam podatke da je napadalo 2400 partizana. — Komanda divizije se nalazi u Kninu u žici. neznam hoće li učestvovati. izvan talijanske žice. 12. II. Br. br. Kad mi 3 O borbama za Strmicu u januaru i početkom februara 1943. Ovog momenta saznao sam da je 2000 partizana ponovo zauzelo Stranicu od Dinaraca. 3 Plan koji sam dobio za veliku operaciju neznam kako da izvedem. Br. 6 U pitanju su četnici operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.p kojnikom. Ponavljam. knj. vidi dok. 38. Limsko-sandžačkih četničkih odreda i Zetskog četničkog odreda. da na teritoriji Dinarske oblasti nema ni jedno slobodno mesto. br. 42 i 62. br. 1. to su oni koji su upropastili ovu situaciju. U iščekivanju Vaših odluka. a to mi je i dužnost. 12. br. Vidi dok. II. gde je gro komunističkih snaga. vidi dok. 28. Pošto odriču poslušnost vojvodi Đujiću. Vidi dok. 32. 2 topa i municiju. 28. — Jevđevića sam zadržao jedan dan radi smirivanja trupa. 878 od Ištvana: br. pa ako su tačni. . Vidi dok. 89. 28. 54 7. 8 Đujić nije bio u Gračacu.9 Niko nikoga ne sluša. Nastavak . molim da se uzmu na odgovor. niti su ga dinarci u stanju držati.

Oni će ujedno biti i operativni komandanti. Br. 949 do 222: br. 10 Baćović. Plen velik. — Juče sam Vam učinio predlog za oblasne komandante na Marievoj zoni. Povodom toga molim sačekajte izveštaj mojih kurira koji su juče krenuli tamo. Sva ta oprema i naoružanje dopremljeni su u Konjic i stavljeni na raspolaganje Limsko-sandžačkim četničkim odredima (»-zemljacima-«). Ištvan. Vidi dok. i bio odbijen zbog jačih neprijateljskih snaga. Pašali javlja da nemci spremaju napad na njega i hteo bi da on njih napadne. Verujem da će sutra biti gotovi. 11 Imao 25 mrtvih i 20 ranjenih. Naredio sam da se skloni i nemce propusti ali bez borbe. 902 od 222: br. . Vidi dok.taj apel ponavljate u svakoj depeši znači da neko zakulisno intrigira. 13 Ivanišević javlja da se trupe odmar a j u i da pripremaju napad na Grahovo po ideji koju sam im javio. . 901 od 222: br. 13 Reč je o potporučniku Tijaniću. Juče napad ponovljen i izbili na put Goražde—Cajniče. Metaljka izgleda sinoć pala. artiljeriju sa italijanskom posadom i minobacače. 11 10 232 . Bajov oficir javlja da je Bajo Nikić po Pavlovom naređenju izvršio napad 5. N a s t a v a k . javlja da je kod n j i h situacija vrlo Kuriri su bili Jovo Lazarević i Todor Toša Perović. 193. 196. Hrvati iz Goražde i sa Jahorine pobegli u Sarajevo. U vezi je sa Ružićem. 34 i 42. Br. Opet lepo od njih. Reč je o napadu Limsko-sandžačkih četničkih odreda i Drinskog korpusa na muslimanski živalj u Sandžaku i delu istočne Bosne. 12 Dobrosav Jevđević je od italijanskih vojnih vlasti dobio hranu za 300 ljudi. Br. Turcima zabranili begstvo u Cajniče. Pašali javlja o pojačanju nemaca u Sarajevu i pripremama za napad na nas. — Celo Cajniče i srez juče do podne zauzeti. koje kao uz inat nikako ili slabo šalju. određenu količinu municije. Pašaliu sam naredio za onog Ljotićevog poručnika i ako naiđe sigurno je da će biti za glavu kraći. A oblasne za rad prema naredbi za čuvanje plena treba odrediti docnije. Naše r a njenike primaju u bolnicu. Naši poseli njihove bunkere na Jahorini. Kaže da će vojvodu preneti u Crnu Goru radi sahrane. — Talijani se drže pristojno. 24. 12 Jevđa u utorak stiže u Nevesinje. Ovo mi daje nade da će nam dati hranu i municiju kad zemljaci stignu kod Prozora.. pa ću preko njega uraditi potrebno. Tražio sam najnovije podatke o situaciji kod njih. K r a j dep. 35. Danas produžavaju. Nastavak . br. br. 192. . Gubitaka ne znam. Naređenje za pokret zemljaka od Cajniča do Prozora razradio sam. Strepim od njihove rekvizicije usput i klanja pri prolazu kroz muslimanska sela nama naklonjena.

Ištvan samo hvali svoje. jer Strmicu drže crveni. On i Baćović. Kad sam naredio Lazareviću da tu poštu pošalje meni a on da sačeka u Nevesinju. dok. Sad je poslao Jovu Lazarevića sa poštom za Vas.) 15 14 233 . n a s t a v a k . februara 1943. 1000 od 222: br. Bihać su 29. Br. poručnik. 42. Raznovrsne mane naših ljudi daleko su iznad osobina pri prvoj težoj situaciji. . Za ovu operaciju nije me ni pitao. ušli 2. i 2. Bruvno i MaPavle.teška i da su vojnici kategorički tražili da se vrate. 197 9. 17 Udbinu. 89 i 91. 16 Bunić. 198 . nego vratite meni. a da jednovremeno primaju Simić14 i Dejan. a naređenja ne izvršava i mene obilazi. Dodeliću mu pismeno jedinu dužnost da održava veze sa Italij anima a ako produži po starom. a sve druge predstavlja crnje nego što je. Tako će mo imati m a n j e posla i iste podatke. 15 Korenicu. To sam poručio onima na Dinari. Lazarević se pokupio i otišao k Vama. 17 Savladavši otpor 1. divizije u Bunić su 1. 16 O zauzimanju Korenice i Udbine vidi dok. Danas javio Ivanišević da su boljševici izgubili Bihać. Molim da ga ne primite. Postaraću se da mu preko Huga poručim čuvanje našeg življa od nemaca i ustaša. br. januara 1943. br. a Vama javlja druge stvari. Molim Vaše naređenje. Naredio s a m da se sva pošta pošalje preko mene za Vas i depeše istog teksta. zauzeli delovi nemačke SS divizije »Princ Eugen«. 11 februara 1943 god. u toku celog vremena od kada sam ovde pokazali su se očajno neposlušni i samovoljni i nerazumni za opštu stvar i sa stalnom težnjom da miniraju sve što oni ne predlože. a sada tamo obećava ljudima povratak. Ovo što radi Jevđević je zločin prema opštoj stvari. knj. 12. Javio sam kakvu je divnu ulogu odigrao Jevđa na Dinari. a da im je Jevđević obećava za deset dana da će se vratiti. Uvek radi naopako i na svoju ruku. — Talijane moramo iskoristiti do maksimuma. Baćoviću sam naredio da ostane gde je i vrši dodeljeni mu zadatak. Molim da i Vi to naredite Ištvanu i Lorencu. Ištvan nije u stanju preko Strmice da zauzme Srb.. II. Otišao je na Dinaru protivu dva moja izričita naređenja da ostane ovde. pešadijski puk italijanske divizije *Re« i 34. 999 od 222: br. odgovor. (Tom V. NOU brigade 6. bataljona 2. . hvalisanjem za svoje zasluge. nameravam da ga uklonim sa svake dužnosti. ustačka bojna. Br. i — ako znade da crnogorci treba tek da dođu u Dalmaciju. Drenović se izgleda dobro snašao.

Pavle Sandžak očistio i obezbedio. Br. divizije. Pavle mi se javio. Prozor — Livno — Glamoč sa zemljacima i Jajce — Glamočko Polje — sa Drenovićem. Nastavak . 11. čuvati se nemaca. Borjanski odred rastrojen. zauzeli delovi italijanske divizije »Sasari«. dok. . te će se tako opet ostvariti naš plan. . Treba ljude sačuvati i okupatora iskoristiti. Pokušao sam da u ovom pravcu urazumim Dinarce i Ištvana i da ne kukaju. Br. Vidi dok. Imam utisak da se stvari dobro razvijaju. 1002 od 222: br. br. 22 Napad na Posušje i Imotski su izvršile jedinice 2. 41. Ištvan piše brezobrazno i prestavlja stanje na Dinari n a j c r n j i m i boji se za rastrojstvo njegovih. Opširnije o tome vidi tom V. učestvovati u gonjenju komunista. dalmatinska NOU brigada. 215 i 231.. pješačke divizije. 200 Nastavak . 27. zauzeto je Posušje a sutradan Imotski. januara 1943. Opširnije o tim borbama vidi tom IV. br. 234 . dok. proleterske divizije kojima je sadejstvovala 4. 19 Manojlo. . Borbe su vođene protiv delova 6. i posle celu zonu organizovati i obezbediti letećom brigadom od stranaca. Nastavak . knj. Danas tražili italijani hitno 1000 ljudi iz hercegovine za akciju ka Širokom Biregu21 i Posušju koja mesta izgleda napali komunisti. čim stigne nastaću da izradi prilaz ka Prozoru i pomoć u municiji i hrani od talijana za zemljake pod vidom hercegovaca.20 Očekuje pismo od Huga. U ovom pravcu radim i ne vodim računa o kuknjavama. II. 21 Sada Lištica. . NOU brigade 6. 10. Nastavak . 22 Jevđević još nije stigao. Vranješević i Pejić 19 na Trebavi. Borbe protiv tih italijanskih snaga vodili su delovi 1. br. Ozrenski i Trebavski se spremaju za prelaz preko Bosne da očiste Borje. — Pašali javlja: Hugo. 1001 od 222: br. A sada imamo mogućnosti za dejstvo Grahovo — Glamoč sa hercegovcima. 199. N a s t . Preko Jevđe gledaću da obezbedim municiju i hranu i saradnju italijana iz njihovih garnizona na ovom prostoru. Huga bih ostavio 18 Mazin i Bruvno su 29. 200 10.zin18 i da glavne snage prikupljaju na prostoru Grahovo—Glamoč—Livno—Bugojno gde će dati glavni otpor. 1003 od 222: br. Prema ovome posao za nas u Lici svršili okupatori. . Juče su povratili Strmicu. Traži hitnu pomoć crnogoraca. 30 i 32. 20 Radi se o nastojanjima komandanta i načelnika štaba Bosanskih četničkih odreda da Ozrenski i Trebavski odred pruže pomoć odredu »Borja« u borbi za povratak izgubljene teritorije. . Br. Kaže da je hitno pozvan u Kolašin. samo naši ljudi nisu na visini. Sve ovo se može i mora postignuti pre ili docnije. Devetog februara 1943. knj. ..

Vidi dok. tako će dolazak aviona demantovati propagandu radio Londona i navijanju za boljševike. Grđić može da sarađuje sa Bjelajcem. . 201.kao Vašeg delegata u Zapadnoj Bosni. Posle smrti Ilije Trifunovića Birčanina. 24 Đujić je samo junak. Zbog toga je zona tih odreda ostala bez komandanta sve do 10. Nemaca nema na prostoru Drvar — Prozor. . . nije za velike stvari. jer bi se našli bez sredstava između nemaca i italijana. U Goraždu nema Nemaca. . i naređeno prikupljanje podataka. inače bi mogao primiti deo hrvatske. pseudonim Aćimović. ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda. Br. maja 1943. nastavak . ali uz pomoć majora Studea i kap. j e r je po Jevđi sudeći »Poverenik« su oni protumačili kao ministar za zonu gde rade. 51. što izgleda nameravaju. u određenom momentu trebalo porušiti. Svakako se moramo čuvati njih. Zbog sadanje situacije. . do dolaska u Split potpukovnika Dr Mladena Žujovića Mlađe. 27 Moje mišljenje da se front prema nemcima i borba ne smeju otvoriti dok se ne svrši sa talijanima. Pre Mihić je bio komandant četnika u Lici. Glavno da se pojave kod Prozora i dođu do Livna. 27 Koje je puteve. Kod hrvatskih vojnika metež i haos. Mihić verovatno neće da se pokrene iz Sušaka. Br. Izjavljujem da je hitno potreban eksploziv za Pašalija i ovde. 23 Ivanišević će biti pogođen ako dođe za načelnika štaba kod Đujića. br. komandanta zapadnobosanskih. 1004 od 222: br. ali bez ikakvih . Danas u Rogoju tražili četničkog komandanta na pregovore. posle načelnikovanja kod vojvode. Draža Mihailović nije mogao pronaći pogodnu ličnost za taj položaj. . Preduzeću pripreme za r u šenje puteva. Njemu je Palošević pomoćnik. . pošto se nadam da će uz eksploziv doći oružje i ostalo. odgovoreno da nije ovde. Reč je o vojvodi Birčaninu. 25 »Ravna Gora«26 će postići s j a j n e rezultate. U Trnovu domobrance smenili jedna nemačka četa. 1005 od 222: br. tamo mu je dobro. Ako komunisti pokušaju upad u hercegovinu. Hrvati u p u ć u j u snage u Ustipraču. i užasno ometaju rad komandanata. 201 Nastavak. Šošikića. Vidi dok. Dolaskom nemaca na demarkacionu liniju situacija postaje ozbiljna. tj. odredio je lično Draža Mihailović. suviše je velika zona da bude kamandant. Mislim da je upotreba zemljaka neophodna na pravcu Prozor — Livno. 26 Bilten četničke Vrhovne komande. zemljaci ne moraju ići duboko u Dalmaciju. Nemci i hrvati ruše bunkere duž pruge Sarajevo — Višegrad i na Jahorini. 42. pa neka se odmah šalje. Verujem da će mo uspeti. možda bi mogao da primi Dalmaciju. navodno. br. 24 25 23 235 . opunomoćija. . Nastavak.

31 da li će doći cmogorci kod mene i kad. br. 12. Prema depeši Predsedništva vlade Kraljevine Jugoslavije od 25. br. 62. Ovih dana očekuje se pad Drvara i Grahova. upućene Draži Mihailoviću. — U ime jedinica i naroda Hercegovine i Istočne Bosne i svoje srdačno Vam čestitam dobiveno visoko odlikovanje od strane bratske francuske u znak priznanja za Vaš udeo za uspeh ujedinjenih naroda. N O U brigade 6. 25 i 32 O borbama četnika i delova italijanske divizije »Sasari« protiv jedinica 1. Potom gonjenje prema prilikama. februara: Br. Branko. Nastavak . do 16 čas. divizije kod Tiškovca i Srba vidi: dok. 1046 od 222: br. 18/1—4). 52/3). Bjelajčevi ušli u Korenicu i prošli je 20 km. Momenat je pogodan. Pozdrav svima Branko. 89 i 175. Talijani d a j u sve . 30 U originalu se pojavljuje d v a puta isti broj depeše 1046. Sa zemljacima išlo [bi] i 4000 talijana. 12. . knj. 202 11.nego bi ma šta preduzeli protiv nemaca. Naši juče i danas zauzeli Strmicu. V e r u j e m u p u n uspeh. 42. k. Mišljen j a sam da zemljaci odmah krenu meni i da iskoristimo priliku za odlučno tučenje komunista na prostoru Livno — Glamoč gde su im prema podacima glavne snage. De Gol je pored nekoliko oficira Kraljevine Jugoslavije u inostranstvu odlikovao i majore Zaharija Ostojića i Mirka Lalatovića Ratnim krstom sa bronzanom grančicom. br. Tiškovac i Srb. . neophodna je pomoć saveznika ili razoružanje talijama. Baćović i Jevđa j a v l j a j u : komunisti u rasulu p r e d a j u se u masama. Napad kombinovan na pravcima Prozor — Tomislavgrad — Livno. De Gol je odlikovao Dražu Mihailovića Ordenom legije časti I stepna sa palmovom grančicom. 12. II. Imotski — Livno — Glamoč — Bugojno — Livno — Sinj. Ca. (Arhiv VII. 203 11. kako bih izvestio Jevđu. II. (Arhiv VII Ca k. . Javiću novosti.000 srba beži ispred nemaca i ustaša ka Ištvanu. dok. Bog i pravda su sa nama. 281. jer se u protivnom ne bi mogli ni hraniti niti uspešno boriti. izgubili celu Liku. reg. marta 1943. — Molim za odgovor 12. Prema biltenu »Ravna Gora« od 15. br. Livno — Glamoč. 28 Mi smo ponosni ovim novim priznanjem Srpskom narodu. 236 . Naredio sam potrebno za spasavanje naroda. februara 1943. Jevđa izradio dozvolu da 4000 divljih četnika krenu od Prozora ili Mostara ka Livnu u susret Ištvanu. 31 Vidi dok.29 60.30 1046 od 222: br. Sačuvaće ih od nemaca i ustaša. tom V. . Br. br. reg.

Br. II. br. II. [februara] rasterala partizane u zoni Strmica — Tavani — Ilica — Gornji i Donji Tiškovac. tako n j i h italijani. Po zauzeću linije Suvaja — Srb i Tiškovac — Strmica Naređenje je poslato 14. do 22 č. 66 12. br. 67 13. Jedna kolona danas oko 9 čas.3S Baćović hoće da prekine odnose. 1078 od 222: br. II. Kod ove je bilo 6 ranjenih. god. Ivanišević. Po zauzeću Srba vide rasulo partizana i nedaju nam dalje. Potrebno je da nam hitno date instrukcije da li da prekinemo odnose sa njima ili da se i dalje kolaboriše. 123 14. 1051 od Ištvana: br. — Kolona na pravcu Tiškovca u toku 10. [fehr. i 11. Br. Dabašnica. februara 1943. depešu 624. 42. 1086 od Ištvana: br. Br. u borbi je sa partizanima kod s. Branko Br. 36. Da se ne bi gubilo u vremenu naredio sam pod ličnom odgovornošću Veskoviću preko Nikića da odmah krene trupe ka prostoriji: Zakmur — Vrbniče — Curevo — H u m — Zavajit — Trbušče. i 11. izbila je na određeni cilj. II. — Ivanišević javlja da komunisti napadaju samo četnike a italijane štede. 1121 od 222: br. Po odmoru pravac kretanja Srb — Trubar — Resanovci — Grahovo. 14. Vidi dok. 34 33 237 . 214 14. Vas i Pavia obaveštavam: zemljaci treba da dođu kao Bosanci. februara. — Tetkići nam ograničili slobodu r a d a ako ne operišemo njihovim planovima. Vidi dok. Vidi dok. 15. — Osam hiljada komunista sa Dinare beže za Hercegovinu. Baćović. brdska baterija i osam bacača.] pred m r a k zauzela je Srb bez gubitaka. 32 Naše jedinice su jako zamorene. nedaju ni hranu ni municiju. 35 Draža je odgovorio da se produži »taktiziranje-«. 33 Naređenje za pokret od ove zone do Prozora čeka Veskovića u Zakmuru. Baćović. U Konjicu ih čeka hrana i pola miliona metaka. Druga kolona 11. Đujić. br. februara 1943. 35. 34 Jevđa javlja da nemci odustali od okupacije Hercegovine i garantu je životom da će znati deset dana ranije svaki pokret nemaca protiv nas.

Drenović nadire od Petrovca ka Drvaru. 217 N a s t a v a k . br. . Pokušaću izvlačiti iz ropstva i 37 Vidi dok. Najteže će ići za h r a n u od Kalinovika do Konjica. Činim sve da sprečim upad komunista u Hercegovinu i Istočnu Bosnu. Pare stigle. februara 1943. A ako zemljaci dođu na vreme. 1123 od 222: br. . O brojnom stanju. ostalo sve uređeno.. 215 N a s t a v a k . Sutra preko Pašalija šaljem naređenje Hugu za čišćenje zapadne Bosne sa opštim pravcem Doboj — Kotorvaroš — Mrkonjićgrad u cilju točenja onih delova koji beže u Slavoniju. Postaraću se da ih što žešće kaznimo. Danas komunisti zauzeli Imotski jer se hrvati nisu borili. a i nemci. . ali se ne javlja. Italijani bombardovali Imotski. Đujićev načelnik štaba major Stüde s višom školom. Neobjašnjivo mi je ali je tačno da su nemci porušili neke bunkere duž pruge Sarajevo — Višegrad. . 38 Tako će uvijek jedna grupa biti gotova za frontalni a druga za bočni udar. Kompromitacija neće biti jer zemljaci idu kao divlji bosanski četnici. Republika se ne može stvoriti u Zapadnoj Bosni a za zemljake javio sam. 1122 od 222: br. 38 36 238 . vidi dok. Najbolja škola je teren. Br.talij ani ukočili pokret naših. II. Bjelajac ima dve stanice. a ustaše pobegle. dok će zemljaci od Prozora ka Livnu. Br. Možda nam spremaju klopku na ovim mestima. kako bi akcija od Prozora počela na vreme. v e r u j e m u uspeh. 39 Jugoslovenska ravnogorska omladina. 216 14. Glavno da što pre stignu. br. Propagandu i postupak prema hrvatima narediću prema Vašem naređenju. samo delom prešao na Trebavu. Naredio sam hvatanje veze sa obojicom. . Pripremio sam 2000 hercegovaca za dejstvo od Posušja na Imotski i Livno. On i Soškić vršiće poslove uspešno. Odred » Borja« nije rastrojen. — Komunisti izgleda resili da odstupaju u dva pravca: jačom snagom u Hercegovinu a slabijom u Slavoniju. rasporedu i orijentirnim zadacima četnika na dan 18. ispravnost prijema. Svi se biju protiv komunista.36 Kad prebrojim javiću. Ištvan hoće da kida sa italijanima Naredio sam da se zadrže isti odnosi dok se obračunamo sa komunistima. 42. Jevđa zahvaljuje na akciji đenerala Đukanovića da se deo hrane za stanovništvo Crne Gore dade hercegovcima i moli da se požuri j e r je stanje sve teže. Jurao 39 701 radio u Hercegovini vrlo dobro. . . 1124 od 222: br. Br. 40. Obezbediću tajnost. N-astaviće se . Oficiri mi što p r e trebaju. 3 7 Nastavak .

Nastavlja se . P o z d r a v Branko. Glumac došao na r e f e r a t za Cajniče. Te snage 43 su na f r o n t u od Lima d e s n o m obalom Drine do Jahorine. . 1151 od 222: br. Nemci javili italijanima da 20. 41 40 239 . Br. Sa Glumcem r a d i m na obezbeđenju Čajničkog i Fočanskog sreza. 218. Nikić. pomoćnik komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. pa će sve biti dobro. K r a j 16. P r e nekoliko d a n a bila pobuna u Popovopoljskom bataljonu. 1152 od 222: br. Nešto s p r e m a j u p r e m a Goraždu. 1125 od 222: br. U D o n j o j Hercegovini s t a n j e rovito zbog približavanja komunista i crvene propagande iz Dubrovnika i Mostara. Vjekoslav.000 Srba iz Sandžaka n a p r e d u j e Drinom. k o j a je ugušena. . Oko 2000 t u raka iz Cajniča sad su na f r o n t u sa h r v a t i m a pod Međeđom — Ustiprača — Goražde i p r e t e n a p a d o m k a d se v r a t e Crnogorci. J e v đ a izvestio: Italijani ga p i t a j u . 43 Odnosi se na Drinski korpus. Nastavak. S a r a j e v o se grozničavo u t v r đ u j e . Ubedio sam ga da su muslimani krivi i izvršio k o m p a r a c i j u sa Bjelimićima. S t v a r sa Cajničeim uređena. __42 Jovan (Joca). Od plena ojačani za 200 pušaka. Baja 40 je jači za 200 pušaka. Posle završenih akcija cela Donja Hercegovina mora se iz osnova pročistiti i držati strancima. Nastavak. II. 8 streljano a nesigurni razoružani. 220 nastavak. Br. Pantić 4 2 sa Bilećskom brigadom urediće stvar kao i u p r v o m slučaju.i Boke. major. — Sad isti slučaj u Pribilovačkom bataljonu. U to v r e m e je bio zamenik ministra inostranih poslova Nezavisne Države Hrvatske. Pavelićev ministar Vrančić41 u govoru zapretio da će posle komunista ustaše i nemci izbaciti iz Hercegovine četnike i italijane. 219 15. Boje se.000 muslimana. Neka Pavle najstrožije zabrani zemljacima u b i j a n j e i pljačku muslim a n a pri prolazu do Konjica i n e k a zemljaci što p r e dođu. — Kao po dogovoru d a n a s mi se niko ne javlja. februar 1943 god. Sa Hercegovcima protiv komunista uputiću 300 muslimana. Musa d a m s došao. — Gledaću da pošaljem deo njegovih u p o j a č a n j e Pašaliju za likvidiranje Sekovića. Br. Nastavak. Iz Cajniča pobeglo u S a r a j e v o 18. Da li ste se Vi sastali ovih d a n a sa Titom i da li su n a š e t r u p e sigurne od kormmiziranja.

— Proučavam stvaranje rezervi od Drinskog korpusa. 1221 od 222: br. Ali imam utisak da se moji planovi od strane izvesnih komandanata sistematski miniraju. Zato mi je važno da zemljaci stignu na vreme. Zadržaću ga dok se ne završe operacije i prikupi nešto njegovih snaga. Uvek sam Vas obaveštavao tačno o situaciji i činio celishodre predloge. 221 nastavak. Voja Lukačević stigao kod mene. Pošto sam uveren da crnogord ne mogu stići na vreme. Postupiću po svim dobivenim naređenjima. j e r Ištvan je poveo najbolje borce i komandante. sarajevske i kalinovačke brigade na prostoru Foča — Dobro Polje — Kalinovik. ustaško-domobranske i četničke jedinice. 1153 od 222: br. ^^idi dok. knj. 1205 od 222: br. 45 Napad na Konjic su u teku 19/20. Posle akcije ukloniću se da nikom ne smetam. j e r sam čuo da su raspušteni kućama umesto da ostanu u Cajničkom srezu kako sam molio. 240 . Br. 10.— Fo talijanskim podacima komunisti nadiru u tri kolone: Glavnina jačine 4. Od moga odlaska do danas savlađujem nebrojene teškoće sa raznih strana. II. Branko. Kod hercegovaca na prostoru Nevesinje — Stolac. Opširnije o toku napada i rezultatima borbe vidi tom IV. Sa raspoloživim snagama učiniću sve što mogu do poslednjeg čoveka. 17 februara 1943 god.— Komunističko nadiranje oez otpora od Imotskog zauzeli Grudu. Musi ću dati punomoćje a moram i nešto para. Branko. II. Ako bude potrebe da se bijemo sa komunistima na levoj obali Neretve. pa će injekcije sa tri strane dobro doći. dok. br. 173: izveštaj Štaba 1. moramo učiniti sve da se spreči upad u Hercegovinu i Istočnu Bosnu. 2. Drugom jačine 2. U Konjicu su se nalazile italijanske. Hercegovine i Srbije. proleterske brigade. januara do 28. 125 17. 37. zauzele Drežnicu. proleterske divizije Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama za vreme od 25. 124 16. proleterske divizije. Ukupno oko 1500 ljudi. Br. februara 1943. koje su 16. a od doline Neretva žel. februara 1943. Jačina njihovih snaga ceni se na 6. stanicu Drežnicu 44 i napali Konjic 45 . februara vršile jedinice 1.000 ljudi dolinom Drež44 Reč je o dejstvima jedinica 2.Br. Napad n i j e uspeo.000 ljudi pravcem Prozor — Konjic.000 ljudi proletera iz Crne Gore. br.

Od brzine pristizanja pojačanja zavisi odbrana hercegovine i tučenje komunista. Posušje — Tomislav Grad — Livno i Čapljina — Ljubuški — Imotski — kao i napad od Grahova na Glamoč i Livno. Prikupljam snage za udar pravcem Bjelašnica — Prozor — Livno. II. Preko Jevđevića pokrenuću talijane na ofanzivu pravcem Mostar.č. Učiniću sve da očuvam hercegovinu. Br. februara 1943. 48 Ostrožac su 18. Verujem u uspeh. 28. br. Nastavak dep.. 2 241 . Juče se nisu javljali Pašali i Dinarci. Iz Blagajskog bataljona pobeglo 50 ljudi u šumu i ceo muslimanski bataljon. Pored Pavlovih treba hitno Bajo Stanišić da uputi 2000 ljudi u Bileće i Gacko49. Talijani izgubili 2000 ljudi. 126 18. 1223 od 222: br. knj. 37). 18. br. Ostrožac 48 i Gorance.000 boraca. Snage komunista se pojačavaju prilaskom meštana i dolaskom onih koji beže iz Dalmacije. zauzele jedinice NOU brigade. Jedinice u Južnoj Hercegovini nesigurne. jer mi treba bar tri dana za dolazak prvih pojačanja. Neznam dali će se rešiti na ofanzivne akcije.nice i trećom jačine 2000 ljudi pravcem Imotski — Ljubuški 44 . Talijani ne izlaze iz varoši i ne pomažu se uzajamno. — Komunisti juče zauzeli Prozor47. str. 127 Nastavak. crnogorske vidi dok. februar 1943 god. tora XIV. br. zauzele jedinice 3. knj. NOU divizije 5. februara 1943. . 10. Zbornik. uoči odsudnih borbi u dolini rativna grupa divizija NOVJ imala je oko 21. Jevđević sistematski kvari grupisanje po mom naređenju a ovo pravda da talijani neće ništa dati ako naši ne izvršavaju njihova naređenja. tj. Trgo. 56. Branko 46 Sredinom februara. U Hercegovini ću narediti mobilizaciju svih sa oružjem. 100. 58 i 140. 16 Neretve. n. 10 bacača i mnogo hrane i municije. što se može jedino dolaskom pojačanja. (Tom IV. 1224 od 222: br. dok. Prikupljam snage za odbranu hercegovine i linija Bjelašnica — P r e n j sa koje nameravam da ih napadnem. Br. (vidi dok. koji se verovatno neće održati. 47 Prozor su 17. Drežnicu. Preduzeo sam mere za obezbeđenje Hercegovine. Branko.) 49 O pokretu i dejstvima Zetskog četničkog odreda 53. Kriza će trajati dok ne prikupim snage za sigurnu odbranu položaja oko Konjica. Da sada imam crnogorce ovde sigurno bih tukao komuniste. Komunisti napreduju ka Konjicu i Mostaru. 4 topa. OpeVidi F.

U Bradini se nalazilo oko 200 Italijana i 30 četnika. 50 Voleo bih da vidim ove komandante u mom položaju. j e r sada je nezgodan prijem. 102. 42. 10. 54 Nastavlja se. Pored javljenog. 20).000 nije pronađeno. knj. dok. 229 18. 1269 od 222: br. Branko.55 Za 2 dana nadam se da će mi stići Durmitorci 56 i drugi ešalon Vojinih ljudi sa kojima ću zadržati komuniste do dolaska Pavlovih. Crnci 53 — Bivolje brdo 500 ljudi. II — Ne izvršivanje naređenja Vrhovne Komande i lakomisleno vraćanje ljudi kućama radi odnošenja plena. Pašali pita kada će doći avioni. 56 Odnosi se na III odred Limsko-sandžačkih četničkih odreda.— 20 februar 1943 god. Kod Blagaja 500 ljudi. 40. Ištvan javlja da su komunisti napustili Grahovo i da ga Talijani koče. Najnoviji podatci: sada crveni nadiru sa tri divizije jačine 12. j e r u očekivanju ne može da napada Šekoviće i da li će Leko moći da učestvuje u napadu. II. (Vidi dok. 1268 od 222: br. br.— Sutra u p u ć u j e m 400 ljudi za pojačanje Bjelašnice i 300 ljudi za konjičku grupni. na karti 1 :100. 228 18.000 ljudi. br. Naredio sam upornu odbranu za dobitak u vremenu. Kriza još dva do tri dana.19 februar 1943 god. Kod Bjelog Polja severno od Mostara oko 1000 ljudi. 1295 od 222: br. danas zauzeli Bradinu 51 . čime je ugrožena Bjelašnica. i 55 Vidi dok. br. Po današnjem dejstvu izgleda glavna snaga crvenih u centru. a posle prikupljanja snaga preduzećemo napad prema prilikama. Po Vidi dok. 232 19. U toku je sledeće grupisanje snaga 52 : Bjelašnica — Konjic 400 naših i 400 muslimana. Ako padne Konjic iimaćemo velike teškoće sa ishranom. sutra šaljem Radulovića sa stanicom blizu Nevesinja da u moje ime koordinira rad južno od P r e n j a i Voju Lukačevića za Konjic za objedinjenje rada svih naših snaga prema istom. Glavno je da se spreči dublji upad glavnih snaga crvenih od Prozora. Br.). 51 50 242 . Oko s. Br. može dovesti do vrlo teških potresa. Oko Nevesinja 900 ljudi i u Stocu 250 ljudi. 52 54 . Pošto Jevđa smeta. Dao sam im instrukcije. ali će se to odužiti. Konjic — Ostrožac 450 naših četnika i 400 muslimana. Avion predviđen ovde neka ide kod Pašalija. j e r p u t Kifino selo — Ulog upotrebljiv samo za pešake i to ne redovno zbog nameta. Jevđa obećao kamione za prebacivanje Bajovih trupa u Nevesinje i Stolac. Br.— Nemam novih podataka. Napad je izvršila 1. proleterska brigada 18. 53 Crnci (s. Opširnije o borbama na sektoru Bradine vidi tom IV. nastavak. i zauzela Bradinu. februara 1943. br.

ne bude katastrofalna greška po sve ove krajeve. Bojim se da odlazak Crnogoraca iz Cajniča kući umesto kod mene. 11—22. Očigledno da će sva pojačanja iz Crne Gore stići dockan za održanje sadašnjih položaja. Sekcija Kladanj. u mesto da smo danas kod Livna i da razbijamo komuniste.— Ne u s u đ u j e m se ni da kažem ljudima da će pojačanja stići tek za sedam do deset dana. jer pad Hercegovine značio krizu i za Crnu Goru. a Nemci su zarobili majore Aleksandra Mišića i Ivana Fregia. Br. Jevđi sam naredio da izradi hitno upućivanje Ištvanovih ovamo. 270 i 283. 1296 od 222: br. sada nam dobro vrede. Tada je Dražin štab razbijen. Br. Molim da učinite sve da pojačanja najhitnije stignu. Bajo je trebao iz Nikšića upućivati po ešelonima od 500 ljudi kamionima za Nevesinje. jer priznajem.000 On priprema napad na Šeko- Reč je o napadu nemačkih jedinica na Stab Draže Mihailovića 6. Nastaviće se. ali on je daleko da koristi u najkritičnijem momentu. 234 20. Đurđevik i Zivinice.— Nastavak — Pavle i njegovi komandanti nisu shvatili da se na Neretvi brani Crna Gora. a ako nikad nisam bio. Pašali javlja da su komunisti 58 zauzeli Stupar. Italijami ne aktivni i kao jagnjad idu mirno pod nož. Dok sam živ neću zaboraviti da se u ovakav kritičan položaj došlo zbog odnošenja pljačke. Nevalja što se sada u Hercegovini nalaze slabi borci i starešine. 1297 od 222: br. 233 nastavak. O zauzimanju Stupara. 42. XII. str. Đurđevika i Živinaca vidi dok. II. Ta nemačka akcija je usledila nekoliko nedelja nakon razgovora Draže Mihailovića sa N e m c i m a u s. istočnobosansku brigadu. sem ako Italijani počnu napadati. Vidi: Jovan Marjanović. br.I žestini napada sigurno je da imamo posla sa njihovim proleterskim brigadama odlično naoružanim. 58 Odnosi se na 6. 1. Uveravam Vas da naprežem i poslednji atom snage da situaciju preokrenem u našu korist. Ima ih oko 3. Bjelimići su se dobro pokazali. dok. u Struganiku 57 . br. knj. 57 16* 243 . a Vi znate kako pada moral ljudi pri povlačenju. koje su 17. mi se moramo povlačiti pred ovim mangupima. Neka bar prvi ešelon hitno stigne da se Hercegovci uvere u dolazak pomoći. da se sa ovim i ovakovim ljudstvom ne može računati na toliki otpor. Teži su mi ovi dani nego 6. Divci. Tajna i javna saradnja. niti sam pesimista. decembra 1941. Opširnije o tome napadu vidi tom XII. Ilegalno Ištvan neće krenuti. Odmetnuti muslimani su iz vojne organizacije. decembra stregali. otuda predaja crvenima. Nastaviće se.

Br. Ovu grupu sačinjavalo je 1000 pripadnika muslimanske nacionalne vojne organizacije. 61 Forsiranim u p u ćivanjem snaga uzetih sa raznih strana i muslimana meštana zgrabljena je Bjelašnica ispred nosa komunistima koji su već 18. Crnogorci opet u b i j a j u turke pri kretanju ovamo. 236. Konjičke. februara 1943.— Br. 60 Vidi dok.— Da Vas obrađujem: Crvenu gamad smo proterali sa leve obale Neretve na desnu. 237 20. Otklonjena opasnost za Konjic. O tom napadu vidi dok. Bjelajac za vojničkog naslednika Birčaninovog. Zatvoreni su svi pravci od puta Sarajevo — Trnovo ka Bjelašnici do Neretve. 21 februar 1943 god. Mostar i Nevesinje. februara 1943.59 Hugu sam dao naređenje za čišćenje Zapadne Bosne. 1327 od 222: br. N a s t a v a k — Đujić javlja da je Grđić proglasio sebe za političkog. Još ne znam šta nameravaju. Vidi dok. Te snage su orijentisane na zatvaranje pravaca koji vode preko Bjelašnice u pravcu Kalinovika. Borbu sa njima sada ne bih želeo. Posle akcije moraju se svi postaviti na svoja mesta. tući ćemo se i sa njima.vice. Nastaviće se. br. Sutra odavde u p u ćujem Voji kapetana Poleksića sa 230 Drobnjaka. Njima je sada ovo glavna briga. Voji sam 59 Naređenje za napad jedinica Romanijskog korpusa. ali ako krenu k meni. Branko. raspolagao sa 2. 1298 od 222: br. Br. 49. 6 " Pokazaću mangupima da nisu dorasli Kraljevim Ravnogorskim oficirima i borcima. 40 i 45. Nevesinjske i 2. 1322 od 222: br. Sa muslimanima na otseku ima 1300 ljudi. Danas u Trnovo došlo 700 domobrana i 100 nemaca. Branko.— Stanje danas sledeće: Voja Lukačević stigao u Glavatičevo i verovatno produžava za Konjic. na jedinice 6. II. Gaćani traže pomoć. 45. br. II zauzeli Bradinu. Kraj. Zbog povlačenja Italijana iz Gacka postoji opasnost od napada Turaka iz Fazlagića Kule. zatim delovi Fočanske. 244 . br. Izdajem naređenje za ofanzivu od Mostara ka Drežnici prema obema obalama Neretve od Konjica ka Prozoru također obema obalama Neretve. Pokvariće mi ceo trud za pridobijanje muslimana. sarajevske brigade. istočnobosanske brigade izdato je 24. Na otseku Konjic — Ostrožac ima oko 800 ljudi a danas stiže Voja sa 400 ljudi.500 četnika. 135. 61 Lukačević je 24. Objedinio rad svih snaga ka Konjicu.

NOU divizije. Ako što pokušaju. Možda je upad kod Drežnice bio demonstracija. jer kriza prolazi.naredio da prouči situaciju a prema potrebi preduzme lokalne ispade za bolje obezbeđenje leve obale Neretve i Bjelašnice. nastavak. Cilj akcije oslobođenje puta Mostar — Rama — Konjic radi upućivanja hrane Voji i mogućnosti manevra. 1331 od 222: br. Nastavak. zabrani ću slušanje istoga. Br. a jače snage kod Ostrošca.000 crnogoraca koji pristižu. samo se neće ostvariti puna jačina. ali su jaki još i borbeni. Br. Verujem da ćemo sačuvati Hercegovinu.000. Nastavak. 1328 od 222: br.— U težnji da se spoji sa Ramom i Jablanicom i sačuva hrana i municija u njima za nas. a bacanjem pojačanja od 8. dočekaćemo ih. Od pojačanja formiraću grupe da mogu odgovarati na svaku njihovu akciju. a posle ćemo joj prirediti sudbinu Cajniča. Dobio sam poštu od Huga i Pašali ja. Nastaviće se. Radiće dobro po mojim naređenjima. 1330 od 222: br. Grupe javljene u toku formiranja.000. Voj ina stanica na putu ka meni. pretnjama i prekim sudovima. uspelo se da se povrati duh boraca i napada. Ako London produži ovako. Besomučnom propagandom. 238 Nastavak. Naredio sam napad sa 1300 ljudi pravcem Mostar — Goranci — Drežnica i sa 500 ljudi pravcem Ravni — Senjani 62 — Drežnica uz pomoć artilerije i avijacije. još ne znam gde su im glavne snage. 241 nastavak — U Trnovo došlo 700 ustaša u domobranskim uniformama. Major Pantić uspeo da odbije napad od s. Rade vrlo dobro. 239. Domobrani i musli62 63 Verovatno su u pitanju Jasenjani. Bar upola treba smanjiti. Jevđa javlja da prema nama ima 12. Nastavak. a da na celoj nezavisnoj po nemačkim podatcima 40. Na tom sektoru su se nalazile jedinice 3. a glavni napad spremaju levim. Fazlagića Kulu zavaravamo pregovorima dok se ovo završi. što je verovatnije. ili desnim krilom. Nastaviće se. Radulović stigao u Nevesinje. a sa Hercegovinom telefonom i radiom. Br. 1329 od 222: br. Br. 240. Vezu sa Vojom održavam kuririma. Tražio sam detaljno izviđanje iz vazduha. 63 Zbog oskudnih podataka i slabih veza. Iz Konjica javljaju da se 4 brigade proletera nalaze prema Ivanu i Podorašcu. 245 . Ovo zlo potiče od propagande »Slobodne Jugoslavije« i Londona. Ravna i Podima. a komunisti su se potom povukli na desnu obalu Neretve kod Drežnice. ako bi crveni ponovo pokušali prolaz na levu obalu.

Br. knj. 35 nastavak I. br. 1341 od Maria: br. 13. Viša komanda oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« (Comando Superiore FF.— Kažem da obnovimo napad s toga što su nadmoćnije snage komunista primorale 1000 dinaraca posade da se povuku i napuste jednom osvojenu teritoriju. Nove momente javiću. 65 64 246 .mani prilaze sve više.67 Sa Baćovićem ću pokušati u Splitu kod generala Spiga 68 da naređeni pokret legalizu jemo. Uvređen ovom izjavom. vodi se t a j n o i zakulisno. 67 Baćoviću je Draža Mihailović naredio da krene preko Livna i Jablanice. br. . dok. 1339 od Maria: br. depešu 684. komanda 2. divizije N O V J n a S r b . tom V. Slovenia-Dalmazia).AA. februara 1943. brigade 6. Vidi dok. Ta borba u kojoj učestvuju svi komandanti i nacionalni poverenici. . 35 20. Posle komunista srušićemo nezavisnu" 4 vrlo brzo pridobijanjem domobrana i muslimana i uništavan j e m ustaša. Opširnije o tim događajima vidi dok br. II. Ivaniševič. Nastaviće se. Kraj. navodeći razlog da su trupe premorene i da Dinarci nisu u stanju da garantu ju osvojenu teritoriju. komandant italijanskog 18. 68 Umberto. italijanske armije dobila je gornji naziv. dok. 4. br. 62. ali oni je raspiruju svesni da smo bezopasni kad smo nesložni i pocepani. (Tom V.— Odnosi između Đujića i Baćovića ponovo su se pogoršali i Vaše naređenje za odlazak hercegovaca stiglo je u pravi čas. . Misli se na Nezavisnu Državu Hrvatsku. Đujić je sa tetkićima preduzeo akciju. Branko. Ovih dana dostigla je vrhunac. Br. dok su Baćovićeve trupe ostale na odmoru u Strinici.— Na zahtev nemačkih trupa s u p e r s l o d a 6 5 obustavili našu akciju ka Grahovu i Glamoču da bi se sprečio dodir i eventualni sukob sa nemcima koji napadaju ka tim mestima sa pravca od Drvara i Jajca. Tetkićima je poznata ova borba. Pojačanja neka se u p u ć u j u kako sam tražio. Nastavak. maja 1942. koliko se smatra da će t r a j a t i namačko-italijanska ofanziva preduzeo sam korake kod tetkića da obnovimo napad na Srbsku kotlinu i da je otrganizujamo po u p u t u 5. Br. u koji su te jedinice ušle 16. Po naređenju Vrhovne komande od 9. Zbog ovoga a da naše trupe ne bi ostale neaktivne prvih deset dana. 64 Reč je o napadu delova 1. Izvešteni ste o zakulisnoj borbi za vlast koja je počela u Splitu odmah posle smrt vojvode.— Nastaviće se. armijskog korpusa. 66 Tetkići i Đujić su pristali na ovu operaciju dok je Baćović odbio da učestvuje. 1340 od Maria: br. 35 nastavak II. 117). 50. 74. knj.

K r a j dep. 72 U Rami se nalazila jedna četa 1. bojim se. 72. Naši zauzeli s.Br. Stigao je u Konjic i sad s. 22. 1343 od Maria: br. tom IV. proleterske brigade izvršile su kombinovane jedinice četnika iz Hercegovine pod komandom majora Pantića. Ukupno 180 247 .am miran za desno krilo. Komunisti zauzeli Ramu. Sigurno je da ću od n j e ga dobiti tačnije podatke nego od Jevđevića.— Izveštaj o prebacivanju komunista na desnu obalu Neretve bio netačan. domobranaca i turaka. dok. Mihić još čeka u Kninu na odgovor na depešu koju Vam je dostavio. 71 i 73 Tu grupu četnika Zetskog četničkog odreda Italijani su prevezli vozom u Mostar. i ja Vas molim da hitno intervenišete. II. Branko. Isti ljudi i isti karakteri sa ranijim metodama ne biju se za slobodu Otadžbine niti za dobro naroda. Ružić stiže sutra u veče na Brod 70 južno od Foče. Više o toj borbi vidi dok. izborna borba i drugo daće maha strastima koje su srušile Jugoslaviju. Napad odbijen. čime će naša stvar biti dovedena u krizu.— Jevđa javlja: Neće da puste Ištvana. Dobar znak. II. Za sledeća 4 dana istim načinom prebačene su iz Nikšića i ostale jedinice toga odreda. 72 Politička 69 Napad na jedinice 2. 35 nastavak IV. a kod Voje može biti tek 25 februara.6" Ima zarobljenika. pešadijskog puka divizije »Murđe«. Molim Vas da uvažite samo one depeše o situaciji koje smo potpisali sva trojica. a pojedinačne da posmatrate sa rezervom. br. Druga proleterska brigada je imala gubitke: 7 mrtvih i 20 ranjenih. 10. 242 21. Pošaljite mi hitno majora Perhineka. knj. gde je bila koncentracijska prostorija za te četnike. Nastaviće se. Oni prošle noći napali Pantića. 243 21. Ravno.— Potrebno je da Vi presečete ovu borbu u korenu. dok su četnički gubici: 48 mrtvih i 2 zarobljena. 231) i 145. Br. br. a po odlasku Radulovića moram lično sve svršiti.— Rad ovih bezumnika upropastiće. bataljona 259. Radulović danas stiže u Bijelo Polje. 77 (dep. sve što je do danas postignuto. Narod i vojska uvideće ovu prevaru i izdajstvo pre ili posle. 500 ljudi pukovnika Baje stiže večeras kamionima iz Bileća u Mostar. već za položaje i buduće Ministarske fotelje. tražio je ponovo. Agitacija i vrbovanja. 1375 od 222: br. Kažu da snage na levoj obali iznose 2000 ljudi sastavljenih od užičko-požeške brigade. 40 i 62. februara. Br. 71 Radim po 15 sati svakodnevno. Ivanišević. Vidi dok. br. Br. j e r znači da krpe. Od Voje n e m a m još novih podataka. 35 nastavak III. 130. 70 U pitanju je Brod na Drini. 1342 od Maria: Br. 1374 od 222: br. ojačana sa 6 tenkova i 10 domobrana.

br. br. sem ako pokušaju da beže neće mo ih pustiti nekažnjene. Vidi dok. 76 Od naših jedan mrtav i sedam ranjenih. 1376 od 222: br. Br. Naredio sam Pašaliju da bude oprezan.— Dolaskom pojačanja sprečili smo upad u Hercegovinu. Naredio sam da se pobiju komunisti u Mostaru. Jevđi sam naredio da ponovo traži odobrenje polaska i Ištvanu da sačeka. 1378 od 222: br. depešu 763. poći drugi i treći ešelon Bajovih ljudi za Mostar. Nemci i Titova organizacija pobegli iz Hercegovine. knj. Juče talijani bombardovali sa 10 aviona Voju Lukačevića kod Glavatičeva u mesto komuniste kod Drežnice. 77 Dok ne pristignu sva pojačanja izvodiće mo samo lokalne napade. Bombardovanje je izvršila nemačka vazduhoplovna jedinica iz Sarajeva. Sa Kulom pregovaramo da ih prevarimo. ljudi. Prema njemu od Konjica do Tarčina i Ormanja osam brigade. 77 Reč je o pregovorima sa predstavnicima ustaško-domobranske posade u Fazlagića Kuli. ali je sasvim prirodno da sam izrazio svoje negodovanje zašto da se dolazi u kritičan položaj bez potrebe. Nstv. I I — Posle akcije dokumentovaću Vam sve svoje izveštaje pošto ste izrazili sumnju. O tome vidi tom IV. Kap. 246 22. Možete biti sigurni da se nisam uplašio komunista. Taj garnizon su 20. a Jevđu mu ne mogu poslati. ali ne v e r u j e m dok su tu komunisti. 244. 73 Poručnik Vukasović 74 sa Bjelašnice javlja: da juče nije napadnut. Traži Jevđu. dok. 244 Nastavak.situacija teška. marta a to je tačno deset dana. Ištvan javlja da bi krenuo. Komunisti u paničnom begstvu prema Drežnici. U Umoljane dolazili nemci. 72. 74 Nenad. 74. Zadržavam ga na mestu dok nebi nemci što preduzeli. 75 Vidi dok. Da nismo brzo zgrabili teren komunisti bi zauzeli Hercegovinu. 75 Bez municije ne može krenuti. a za ilegalno nema municije. br. 115. Tetkići ne daju. zauzeli delovi 10. On odbio. Sa Bajom sam stupio u vezu preko Martinovića. 248 . Možda je ovo namerno. 76 Bombardovana je Fočanska brigada. ali legalno. a na zahtev Dobrosava Jevđevića. februara 1943. Br. Kako je teška bila situacija videćete iz izveštaja posle akcije. Bojim se da ne pobegnu u Bosnu kad vide da je ovde čvrsto. K r a j dep. Preko Jevđe uložen protest protivu ovih idiota. 10. depešu br. hercegovačke NOU brigade. Branko. Sta da radim. Zemljaci se sigurno neće prikupiti u potpunosti pre 1. Hrvati iz Nevesinja i Gacka nude da predaju vlast nama i hranu i municiju. Hugu i Pašaliju i Bernardu naređeno potrebno. Prijatno me iznenadila brzina skupljanja njegovih snaga. Kontakt će mo stalno održavati i juriti ih. rekli da je to njihova zona i tražili da je Vukasović napusti. Martinović javlja: da će 22. i 23.

Vidi dok. krajiške i 8. 1. 384. knj. Grupa je tih dana vodila žestoke borbe protiv jedinica 1. Gornji Vakuf je 22. Nevesinjske. dok. 83 Da hitno uzme sa desnog otseka 500 ljudi za pojačanje levog. dok. Bjelu. Fočanske. Avizirao mi dolazak Kasalovića sa 1000 ljudi. 1886 — Crnoglav gde uhvatiti vezu sa Radulovićem. sugerisao komandantu Istaknutog dela Vrhovne komande da tu artiljeriju i minobacače prisvoji kap. 83 Radi se o minobacačima i artiljeriji koji su sa italijanskom posadom pridodati jedinicama Limsko-sandžačkih četničkih odreda (dok. februara 1943. br. br. 248 Nastavak. br. knj. br. 251. II. On da dođe u s. 128 i 138. 82 Rezerva u dve grupe kod Bunara i Mene ja sela. depešu 740). . Večeras mi stiže Poleksić sa 230 ljudi u s. nastavak. . tom IV. Rampini 81 da hitno posedne za upornu odbranu sa svima snagama na levoj obali Neretve uz liniju: s. februara 1943. dok. 251). 81 Vojislav Lukačević. 19 Reč je o napadu borbene grupe »Anaker« pravcem: Sarajevo — Ivan Sedlo — Konjic — Jablanica. br. Obzirom na novu situaciju naredio s a m . Povlačenje da ne ide dalje od linije: s. 129. 247 22. 249 Nastavak ILVukasoviću na Bjelašnici da hitno u p u t i Voji 500 ljudi u s. sarajevske brigade i oko 1. Odbrana na tim linijama imala je privremeni karakter — dobitak u vremenu — do pristizanja glavnih snaga (Đurišića i Stanišića). 74 i 75. P r e n j — Kantar na liniji k. 78 Posle žestokih borbi protiv jedinica 3. 84 Najveća opreza prema nemcima izbegavajući dodir. Voja Lukačević (komandant Konjičke grupe). 1379 od 222: br. . Od Tetkića da uzme bateriju i bacače i plasira ih kod rezervi. 77. 74. 45. O sastavu grupe vidi tom IV. br. proleterska (crnogorska) brigada. 10. str. »a posle da inscenira da su ih komunisti oteli«. Jevđa se uzbudio i boji se za Ištvana. br. 45. 82 Na toj liniji branili su se delovi Konjičke. Opširnije o tome vidi tom IV. dok. 35). februara 1943.000 pripadnika muslimanske vojnočetničke organizacije. Sva Titova vojska krenula sa Prozora i sinoć uzela Jablanicu 80 i zarobila 800 talijana.— Jevđa jutros javio: jedna kolona nemaca jačine 2500 ljudi zauzela juče Gornji Vakuf™ i nadire ka Prozoru a druga od nemaca i hrvata zauzela Bradinu79 i nadire ka Konjicu. 84 Vidi dok. Komunisti vode mnogo ljudi bez oružja i naoružavaju ih od plena. banijske brigade. br. knj.Br. Celebić — Bodilj — L j u b i n j a — Lisina — Borova Glava. 130 i 298. br. 80 Jablanicu je 21. Draža Mihailović je. D. Br. Oslobodilački rat. proleterske brigade kod Ivan Sedla i Raštelice i zauzela ih 21. (Vidi dok. Bjelu. zauzela borbena grupa »-Vogel«. 10. 249 . br. 10. 1381 od 222: br. 10. Opširnije o tome vidi dok. 2. (Sastav grupe vidi tom IV. knj. Desna jača. Sire o tome vidi dok. 1380 od 222: br. Br. zauzela 4. 23. Radešine — Prisoje — Borje — Gradina i zatvori pravac V. februara 1943. knj.

prati pokrete i sazna namere nemaca i izradi prolaz suvim ili vodom do Makarske za Ištvana. 252 Nastavak IV.— Radulović da hitno izbije na liniju: Ovča — Erać — Velika Baba — Glave — Lazine hvatajući vezu sa Vojom. Br. Br. Dalji rad podesiću prema razvoju situacije. Tetkići ne d a j u ini municiju. Ivanišević hitno otputovao u Split da od armije traži moj prolazak i municiju. . 1385 od 222: Nastavak V. II. Č a p l j i n s k a g r u pa. II. 1416 od Ištvana: br. Rezervu formirati na prostoru s. Nema mnogo vere da će stvar povoljno svršiti. Br. 75 22.— U poslednjim operacijama svu municiju utrošio. 251 22. U sastavu Capljinske grupe bile su Stolačka i Trebinjska bri- 250 . Ako Voja bude prisiljen na povlačenje da Bora izvrši udar u bok i pozadu komunista pravcem P r e n j i s. 1384 od 222: br.— Ištvana obavestio o situaciji i rekao da i on forsira dozvolu pokreta i dobijanje municije. 250 Nastavak III. Ostrožac. Tražio sam n a j energičnije i dozvolu da krenem. Br. Prigređane — s . Branko. 1382 od 222: br. . 85 gada.Džepi i da drži Bjelašnicu sa ostatkom snaga. pazeći da komunisti ne izvrše napad na prolazu nemaca za Konjic. 1383 od 222: br. — Jevđi da se ne uzbuđuje. prilika da ih uništimo samo da Voja izdrži do dolaska Kasalovića čiji pokret forsiram. Goran ci — Jastrebimka. Podgorani — s . Br. K r a j dep. Prema nemcima opreza i praćenje pokreta na prostoru Trnovo — Pazarić — Konjic. Komunisti još ne ispoljavaju akciju južno od Mostara i možda su skrenuli od Grude ka Drežnici. Situacija crvenih teška i verovatno je da će po svaku cenu pokušati probijanje od Jablanice pravcem Bjela — Glavatičevo. — Nastavak Obojici objasnio težnju održati Prenj. Zeljuša. a po mogućnosti napad do Drežnice radi olakšanja Voji. Na bacačima po šest granata a na četnika po 15 metaka. 8 5 Na desnoj obali držati sigurno sadanji mostobran kod Raške Gore sa eventualnim proširenjem do linije Vilenjak — Tonnina Kosa — Dobra Draga — s. Upozorio sam ih na posledice ako ne dozvole da idemo da branimo svoje kuće u hercegovini. Đujić u Gračacu sa nešto dinarskih četnika pomaže talij anima u borbama koje se vode oko Mazina. Nastavak. privući rezerve i pojačanja pa snažnim napadima pravcima: Bjela — Jablanica i Jasenjani — Jablanica baciti komuniste u Neretvu kada će im nemci preseći otstupnieu Rami i Jablanici.

. II. Ponavljam Jevđević hitno da dođe. Nemački m a j o r u Mostaru dao garanciju da neće nemci ići van puta i da je pokret privremen. Radulović stigao na položaj i radi po naređenjima. odustao je od dejstva u tom pravcu. 255 22. Pašali otišao ka Sekovićima. Jevđa rekao talijanima da će mo napasti nemce ako pređu na levu obalu Neretve. koja se izgleda još drži. 46. 8 7 Do podne naši poseli liniju: Planinica — Bukovo Brdo — Dolovi — s. komunisti danas nisu napadali. Ištvan javlja: o pokretu nemaca ka Glamoču i ustaša ka Gračacu i Kninu. Vidi dok.Br. Br. 76 22.— . Osećam nešto u vazduhu da n a m nemci i ustaše i talijani pripremaju n e k u zamku. Da li su došli cmogorci. 1417 od Ištvana: br. Kod Raške Gore mostobran na desnoj obali. 254 22. 1424 od 222: br. Talijani me drže a i meštani ih u tome pomažu. Ako ne uspe da stvar urede odavde poslaću ga gore. Baćović. 23. 88 Vidi dok. Siže: stanje uglavnom stabilizovano. 86 Musa u Odžacima dočekuje naše i ispraća ih. Pošto je Jablanica već bila zauzeta. Nemci iz Trnova otišli u Sarajevo. II. Njemu i Hugu dao sam direktive za rad za čišćenje Istočne i Zapadne Bosne od komunista. Voja verovatno danas pošao ka Jablanici. II. koji može da nastupi. februara: Br. Molim Vaše naređenje kako da postupim u ovom slučaju. 1425 od 222: br. br. Dobro su naoružani. 88 Traži pare za podmićivanje talijana. 87 O borbenom rasporedu i zadacima jedinica pod komandom m a jora Radulovića vidi dok. a muslimane tera na položaj. Do sada sa naše strane 3 mrtva i 30 ranjenih. Kakva je situacija. Nastavak dep. Sa Vojom uhvatio vezu. 44 i 75. ka Neretvi. Neophodno je potrebno da Jevđević dođe na jedan dan da ovo svrši. 75. Komunista oko 100 mrtvih i 12 zarobljenih. ali gladni i zamorni.— Nastavak. — Sa desnog krila dobio sam izveštaj od Voje. Jevđa javlja: današnjim izviđanjem iz vazduha utvrđeno da komunisti kreću od Ljubinje pl. 251 . pa je pristupio pripremi jedinica za predstojeća dejstva. br. Svi su izgledi da nemci žele da zaposednu celu J a dransku obalu i neverujem da će ih talijani zadržati pored sve 86 Lukačević je učestvovao u borbama za odbranu Konjica. br. Muse i Vukasovića. I m a j u dve baterije. Talijani su mi saopštili da nemci kreću u pravcu Glamoča. Ravne — Mandić. Boji se klopke i zapomaže da mu pošaljem Jevđevića.

93 Jevđević javio da komunisti Odnosi se na italijanski 18. 257 Nastavak. (Arhiv VII. 92 Od Voje sam dobio pismo od 21. 91 Napad na Konjic je otpočeo 22/23. pre bi svi izginuli. II. Uglavnom gužva se sprema.ljubomorno čuvane svoje zone. Baćović. U Splitu ostajem jedan dan. Talijani traže da se Bajove t r u p e upotrebe desnom obalom. Nema snage za napad na Drežnicu. 1453 od 222: br. 93 Reč je o napadu na Konjic 19/20.— Br. februara 1943.— Ni reči o njihovom i Vojinom položaju. 202. K r a j dep. Vidi dok. Tad je italijanska posada u Konjicu razoružala 50 pripadnika muslimanske vojnočetničke organizacije (milicije).— P u t koji ste n a m odredili na Makarsku obzirom na situaciju najbolje nam konvenira. depešu 249. 75. Kretanje nemaca u pravcu Glamoča i Livna potvrdio mi je ovde italijanski đeneral. 256 23. por. Đeneral mi je saopštio da mi on ne može dati dozvolu za put. Raspored snaga izvršiću da budemo u stanju dočekati i tući komuniste pa eventualno i okupatore. U podne Jevđa javio da su komunisti u 11 časova napali Konjic. II. k. br. 1452 od Ištvana: br. ali ih ne dobijam. a do Solina željeznicom. februara 1943. Br. Vukčević otstupio ka s. Jutros u 9 časova Radulović izvestio: Jevđa uradio da nemci ne prelaze na levu obalu Neretve. a mi moramo sve proveravati i cilj postići a snage sačuvati. Vidi dok. Nećemo dozvoliti da nas razoružaju. 83 23. 92 Odnosi se na Zetski četnički odred pod komandom pukovnika Baja Stanišića. i drže ih u Mostaru. Prva tri Bajova ešelona došla.m. Tražio sam hitno detaljne podatke. a konjičke su talijani razoružali. Drži položaj Planinica — Dolovi — Mandić.— Br. reg. da bih govorio lično sa komandantom korpusa. 91 Nastavlja se. br.) 90 89 252 . gde se žali da su muslimani posle prvih pušaka pobegli. Zabrđu. Sporazum Jevđevića sa Nemcima sačinjen je 23. Komunisti zauzeli Jablanicu i u n j o j 6 brskih topova. 89 Molim da Jevđević hitno preduzme potrebno u ovom pravcu. armijski korpus. 24 februar 1943 god. a vesti od Voje do mene putuju 24 časa. 31/1. Odmah po prijemu depeše tražio sam od italijanskog đenerala odobrenje za p u t Solin — Makarska — Vrgorac — Ljubuški — Mostar suvim. o. 90 Voja izgubio Ljubinju planinu. 1454 od 222: br. 46. Naredio sam svima budno praćenje pokreta i namere nemaca i hrvata. zbog čega sutra p u t u j e m za Split. Ca. kako bi što pre stigli i udarili komuniste u leđa.— Situacija danas nejasna jer me vrlo nakaradno izveštavaju. br. februara 1943.

Ištvan kuka da se vrati i javlja da it ali j ani vrše evakuaciju Srba iz zone Otočac — Knin. Bijelu. i D. 10. br. naredio sam: Voji preko Jevđe i kuririma. Br. Prema instrukciji komandanta Istaknutog dela Vrhovne komande od 23. Tako je u originalu depeše. 1457 od 222: br. Hrvatski ministar Vrančić dolazio danas u Mostar.imaju tri divizije. Ja produžavam posao. j e r nisu uspeli kod Drežnice. Sovjetska vlada danas objavila da je našoj vladi poslala notu da svaki napad na naše komuniste smatra aktom neprijateljstva. 95 »asobar« nejasno. . februara 1943. dok. Šta kažete na ovo. Raduloviću da neda trupe za desnu obalu. jer su mu pojačanja avizirana. 94 Za Voju talijani tvrde da iz Bjele posmatra napad na Konjic. II. Bjele vodile su se protiv jedinica 10. br. Za slučaj pada Konjica predvideo sam bacanje iz vazduha. a položaji jaki. Na osnovu ovako nejasne situacije. br. Lukačević je tog dana branio liniju: Bjelašnica — Konjic — Ostrožac — Prenj. Imam utisak da su komunisti bacili glavne snage na Voju u težnji da prodru u dolinu Neretve između P r e n j a i Bjelašnice. zbog Konjica i hrane i municije u njemu. nemci i hrvati iščistiti hrvatsku i Mostar od komunista i nas. proleterske brigade. knj. onda ćemo im prirediti uništenje u džepu Neretve. Kriza je do pristizanja Kasalovića. dve na prostoru Prozor — Drežnica. ali je za nas od ogromne važnosti da Voja održi navedene položaje. Nastavak. tom IV. 96 Nastaviće se. 260 23. II. Nastaviće Br.. j e r su naši trockisti njezina vojska. knj. U 21 čas javio Jevđa o borbi kod Planini ce kod Mostara. 259 23. 131. 1455 od 222: br. 1456 od 222: br. 75. . Da sa desnog krila uzme 500 ljudi i iz Konjica izvuče h r a n u i municiju. . depešu 253. Nastavak. a levo i pozadi su ugroženi od nemaca. Ako Voja zadrži navedenu liniju. Dobio sam vest da Vesković sutra u noć stiže ovde. ali će to teško ići za veliku vojsku. Sire o tome vidi dok. 45. i obećao da ć e . Branko.— Od svih traženi detaljni podatci o situaciji. koji mi sutra do podne stižu u selo Borke. . II. Br. 258 23. br. a jedna kod Imotskog. 253 . dok.— 94 Borba je vođena protiv delova 2. Nadam se da će Voja izdržati. Da brani sadanji položaj i pošalje noćas 300 ljudi pravcem Ledenica — Prevorac — Dolovi — Taraš za hvatanje veze sa Vojom i udar u bok komunista pri njihovom napadu na D. Zato nestrpljivo očekujem izveštaj od Voje. 96 Borbe kod G. 10. Kraj. hercegovačke NOU brigade (tom IV.— Tako ćemo s i g u m o uspeti. Nastavlja se. da po svaku cenu održi u svojim r u k a m a ovu liniju: Bjelašnica — a s o b a r ® 5 do dolaska Kasalovića Bojovića i Ružica. Vidi dok. 144).

februara. II. . Bojović. j e r su izgleda rešili po svaku cenu da g u r a j u između P r e n j a i Bjelašnice.25. 254 . promenila pravac ka Ostrošcu i Konjicu. Detaljnije sutra. 1485 od 222: br. 98 Tacine su vesti o nemačkim kolonama.— Komunisti napadaju juče i danas Voju. Bili su zauzeli i s. Naređeno demantovanje. ne kaže gde. . Voja u Konjicu razgovarao sa njemačkim komandantom i ovaj mu rekao da idu za Mostar i ovi iz Konjica i oni iz G. Odnosi se na 9. Porušio prugu i most. jer se boje Mostaru. Jevđa javlja: da jedna divizija crvenih nastupa od Posušja ka Kočerinu i Mostaru. Br. Vesković treba da stigne ovde. Talijani žele da spreče dolazak nemaca u Hercegovinu i rekli su Jevđi da nemci neće ići dalje od Rame. Naredio sam sve da ne bude iznenađenje ni sa koje strane. i G. Odlazi na jedan dan u Split da stvar uredi. Danas sam izradio ideju za napad za uništenje komunista u džepu Neretve sa tiri kolone. O pokretima nemaca i ustaša nastavak. Vakufa. Nadam se da će mo komuniste strašno kazniti. Tako sam sad tek miran za desno krilo. Ako mi dotle izbijemo u dolinu Drežnice čime žele i nas da navedu na napad. Pitao sam Pašali ja za borbu između Zvornika i Vlasenice. Napad na Šekoviće izvršiće 26. Sad dobih od njega izveštaj od juče u kome kaže da je vodio borbu 16 sati neprekidno i dva puta povratio Konjic.. 1486 od 222: br. 263 nastavak. Početak napada kada se snage prikupe. Nastavak Br. Priznao je da su imali velike gubitke od komunista na Ivanu. i 27. 161 24. Molim da skrenete pažnju telegrafisti da p r e d a j u depeše po redu j e r dobij am sve izmešane sa po dva dana razlike. dalmatinsku diviziju. 1484 od 222: br. Izgleda da je kolona od Ivana zbog pojave nemaca. javi ću. nastavak. 262 nastavak. . Br. Neznam da li će se tetkići odu57 58 Bogoljub.. Ištvan javlja da se odlučio da ide suvim pravcem: Solin — Makarska — Vrgorac — Ljubuški — Mostar. Danas su mi stigli Kasalović.. komandant Pljevaljske brigade. 264 nastavak v e r u j e se da teže za posedanje celog obalnog pojasa. Kaže da Sarajevo priča o našem i komunističkom sporazumu. Jevđu ne mogu poslati a izgleda neće biti potrebno pošto će ga i ovako pustiti. Pašali bio 4 dana na putu radi rušenja pruge Brod — Sarajevo.. Na levom krilu nisu napadali. Ružić i I r i ć 9 7 sa 1300 ljudi. D. Daske letele 700 metara. Bjelu koju sad drži Voja. 1481 od 222: br.

major. 37 nastavak. 1492 od Maria: br. Br.m. Jevđa javio da je politička situacija teška zbog borbe tali jana i nemaca za primorje kao i naša situacija pojavom komunista. Zatražio sam i dobio 400 pari cipela za bose vojnike. Molim odgovorite najhitnije. Branko.preti. N s t v . Bolje je da ga pošalje meni iz više razloga. Ivanišević. Za komuniste prema Ivanu javio sam što znam. Istupio sam oštro kod generala Spiga i pripretio prekidom kolaboracije ako ne dozvole pokret suvim našta je Supersloda popustila.000. Nije sigurno da ih je bilo osam brigada.000 ljudi. Nepoznato mi je šta ste ponovo naredili j e r sam se razmimoišao vozovima sa Baćovićem koji je danas otputovao za Split. ali se cela snaga prema n a m a ceni na 10—12. ako Vi odobrite.o. II. 99 Savo. Uspeo sam da legalizujem pokret pravcem preko Imotskog i Širokog Brijega za Drežnicu ili Mostar. Ja mislim između 6—8.— Od Širokog Brijega možete narediti pokret Baćoviću bez obzira na tetkiće. 37 24.— Nemci i hrvati sprečili pokret hercegovaca preko I i v n a j e r oni n a p a d a j u na Livno i Glamoč. Pokret počinje vozom ka Splitu 26. Razlozi odbijanja su bojazan od pokolja hrvata i sukoba sa nemcima. Obezbedio sam mu municiju i h r a n u za šest dana i stalnu saradnju avijacije. Valjda ga sada Pavle može dati kad mu je došao Vukadinović 99 . ako im ne dođu pojačanja koja su već na putu. 255 . Br. Od tetkića su zahtevali da se naši prebace morem i Supersloda je jednim telegramom odbila molbu Baćovića. Šta je sa dolaskom Perhineka. 1493 od Maria: br. Sve novosti javi ću. .

9. Detaljnije o tome vidi dok. u januaru i februaru 1943. 28 i 34. Četnici su od ukupno 2000 ljudi imali gubitke od 50 mrtvih. 8 Da bi to sprečili odlučio sam da komuniste u Sekovićima likvidiramo 9 u tom cilju. 140 24 februar 1943 god. POLOŽAJ STAB 4302 KOMANDANTU 4573 Hitno Komunisti. 256 .g. 43 NAREĐENJE KOMANDANTA ROMANIJSKOG KORPUSA OD 24. reg. 48. a odnosi se na 1. FEBRUARA 1943. odbila napad četnika Romanijskog korpusa na Birač. 28. Naše snage na brzu ruku prikupljene zaustavile su ih. 140. sarajevsku brigadu. k. Vrbasa na sever ka Slavoniji. Opširnije o toj borbi vidi tom IV. proleterske brigade kod s. 48. objašnjenje 69. istočnobosanske NOU brigade. Br. s Akcije četnika u srezu čajničkom izvođene su u januaru i februaru 1943. 4 O borbama četnika protiv jedinica NOV i PO Jugoslavije u Dalmaciji i Lici. 48. čije su glavne snage potučene i rasturene u Zapadnoj Bosni i Dalmaciji begaju na sve strane i to jedna grupa između reke Bosne. br. 5 komunisti su uspeli da zauzmu Konjic 6 i dođu blizu Mostara. a naše snage ponovo su zauzele Konjic. br. marta 1943. Dalmaciji 4 i Cajničkom srezu.BR. Obzirom na to da ove komuniste gone naše snage iz Zapadne Bosne i Dalmacije kao i da će prikupljene snage u Hercegovini preduzeti napad to će komunisti biti potučeni i morati negde da begaju pa bi mogli i doći i kod nas. KOMANDANTIMA BRIGADA ZA NAPAD NA ŠESTU ISTOCNOBOSANSKU BRIGADU U PREDELU ŠEKOVICA1 Str. 9/5 (BH-V-2976). nekoliko desetina pušaka i drugo. 7 tako da komunisti begaju u paničnom strahu. 8. Ča. br. 6 O borbama kod Konjica vidi dok. Ravni. a na dan 21 ov. 13. U tom slučaju mi bi bili u nezgodnoj situaciji usled komunističkih snaga u Sekovićima. Brigada je 2. dok. 24. 2 Stab Romanijskog korpusa. br. 7 Reč je o borbama hercegovačkih četnika protiv jedinica 2. br. 4.— 1 Original (pisan na mašini. br. 51 i 62. o. ćirilicom) u Arhivu VII. 11. Pov. mes. 3 Brojka dopisana zelenim mastilom. Vidi dok. knj. a druga jača prema Hercegovini. 176. 8 i 9 Odnosi se na jedinice 6. Zaplenjen je 1 bacač. Kako su naše snage bile zauzete operacijama u Zapadnoj Bosni. kod Drežnice do noge potukle. vidi dok.

M. mes. gde će dobiti dalja naređenja. o. o. mes. mes. 17 Zbornik. do mraka najdalje da budu u Malom Polju u selima: Stogule—Trešnjevac—Rulići—Narandžići sa štabom u Narandlićima. Za neizvršenje stavljaju se krivci pred preki ratni vojni sud.g. kapetan. 13 Milorad M o m č i l o v i ć .g. 10) — Štab Korpusa biće 25 ov. tom XIV. B r o j č a n a oznaka za K l a d a n j s k u brigadu. o. 6) — Sve jedinice prilikom polaska poneće suvu hranu za tri dana. mes.g. 2 11 12 10 . 4) — 457 Brigada ima se do 25 ov. do mraka prikupiti u Malom Polju u selima: Blagovići—Nerići— Podbukvik—Podigrišta—Milan Planina sa štabom u Podbukviku. jer od brzine izvođenja ove akcije zavisi da li će mo se održati ili ne. 7) — Dalji pokret 457 i 625 Brigade biće prema Rečicama i Žeravicama.13 B r o j č a n a o z n a k a za Rogatičku brigadu. S VEROM U B O G A ZA K R A L J A I O T A D Ž B I N U . knj. V e r o v a t n o se odnosi na V l a s e n i č k u brigadu. u veče na Poratku gde i izveštaje slati. a o daljem pokretu potčinjene jedinice biće obaveštene. 9) — Svi Komandanti će potvrditi prijem ovog naređenja i izvestiti kad preduzimaju pokret i kada će biti na određenim mestima.g. D R A Ž A N A S VODI KA V E L I Č I N I I SLOBODI. 5) — 625 Brigada 12 ima se do 25 ov. 8) — Trebevićki bataljon odmah po prijemu ovog naređenja krenuće za selo Medojeviće gde će dobiti dalja naređenja. U sastav ove brigade ulazi i Vareški bataljon koga će Komandant 620 odmah po prijemu ovoga naređenja uputiti Komandantu 625 Brigade. o. mes. gde će dobiti naređenje za dalji pokret. 3) — 444 Brigada 11 ima se najdalje 26 ov.NAREĐUJEM: 1) Sve jedinice koje se pomin ju u ovom naređenju prikupiće sve raspoložive vojnike za ovu akciju. 11) — Svim Komandantima skrećem pažnju na hitnost i važnost izvršenja prednjeg naređenja jer ono može biti sudbonosno. Komandant 43g ' M. uveče prikupiti u selima: Jabuka—Brdo—Sarenovo Polje—Podgaj— Žunovi—Medojevići sa štabom u Podgaju gde će dobiti dalja naređenja. do mraka prikupiti u selima Gajine—Dugandžići sa štabom u Gajinama. 2) — 483 Brigada 10 (sa najvećim mogućnim brojem ljudstva) ima na dan 26 ov.

II. 48. ćirilicom) u Arhivu VII. br. k. po 1 par veša. 70. 2 Formiranje je usledilo nakon odlaska bataljona Zetskog četničkog odreda u borbu protiv jedinica NOVJ u dolini r. februara 1943. ZASTUPA KOMANDANTA ppukovnik. Molim ovo smatrati kao vrlo hitno. 15/6 (CG-V-326). neophodno je potrebno što prije izdejstvovati odobrenje od Italijanskih vlasti.BR. 43 MOLBA ŠTABA ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 24. Ča. 2 ćebeta i 1 šatorsko krilo. Od opreme Talijanske vlasti obećale su izdati na svakog četnika: par cipela. 538 24. Ča. 258 . Todor Pajović 1 Original (pisan na mašini. Neretve. 74. po 2 teška mitraljeza i po 2 bacača. 1943 g. Oštrog Koncept GLAVNOJ NACIONALNOJ KOMANDI CETINJE. reg. br. Formacija bataljona je 350 četnika. 133. br. da se dodeli obećana sprema i naoružanje. pored pušaka. 11/6: pomenuta naredba). UPUĆENA GLAVNOJ NACIONALNOJ KOMANDI DA ZA FORMIRANJE NOVIH ČETNIČKIH BATALJONA OBEZBEDI NAORUŽANJE OD ITALIJANA 1 STAB ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA Pov. još i n a j m a n j e 8—10 puškomitraljeza na bataljon.— Za formiranje novih četničkih bataljona 2 na teritoriji ovog odreda kao i štabske čete. 53. Uz dodeljeno naoružanje obećana je i odgovarajuća šarža municije i bombi. Br. o odlasku bataljona u borbu u dolinu r. M. Od naoružanja potrebno bi bilo izdejstvovati odobrenje. reg. FEBRUARA 1943. Ovo važi i za štabsku četu. Prema naredbi komandanta Zetskog četničkog odreda od 21. O tome vidi dok. 75 i 140. a štabske čete 90 četnika. k. na teritoriji odreda su se trebala formirati 4 nova bataljona. Novoformirane jedinice ni za polovinu brojnog stanja nem a j u naoružanja. koja će ostati na toj teritoriji do povratka Zetskog četničkog odreda (Arhiv VII. Neretve. 133.

Evo ih: 1. ćirilicom) u Arhivu VII. Isto tako n j e m u treba da dostave i izveštaje o stanju kod n j i h kao i svoje mišljenje o daljem radu. k. Original je pri dnu delom oštećen. 2 Sada: Opatija. 43. III Poznat je primer bolesne ambicije iz austrijske vojske kada je jedan slušalac Ratne akademije deveti u rangu. Original (pisan na mašini. Ča. FEBRUARA 1943. sada živi u Abaciji. u Kninu. POTČINJENIM STAREŠINAMA O NJEGOVOM POVLAČENJU ZBOG LOSlH ODNOSA MEĐU VOJNO-POLITIČKIM RUKOVODIOCIMA U LICI1 Na ličnost NAREDBA Br 110. I Ova se Naredba dostavlja malom broju starešina na ličnost a njihova je stvar kako će je i kome saopštiti i kako izvršiti. 51 OBAVEŠTENJE KOMANDANTA LIČKE OBLASTI OD 24. g. reg. 1T 1 259 . Mi imamo Vuka Brankovića ali imamo i drugih sličnih njemu koji su m a n j e poznati i zato hoću da prikažem nekoliko osoba iz naših redova koji bez obzira u kakovim se prilikama nalazimo liče na iznete primere. Ovo se desilo u miru pa je to u svima vojskama uzeto kao jedan žalostan primer. II. Komandantima Ličke oblasti za 24. 19/4 (BH-V-312). da po svome slobodnome rasuđivanju proceni moralnu stranu takovih postupaka i da ih osudi ili da se sa njima solidariše. br. 152. Na svakome je.BR.— Radmilo Grđić. II Pod sutrašnjim danom povlačim se iz redova četnika iz razloga iznetih u tč. III a dužnost komandanta predajem komandantu Dinarske oblasti vojvodi Momčilu Đujiću kome treba da se putem kurira jave za naređenja lica koja prime ovu naredbu. pokušao da o t r u j e osam svojih drugova koji su bili ispred njega kako bi on bio prvi. 2 Došao prošle god. po zanimanju novinar i neki činovnik u savezu Sokola.

U novembru je upućen u Split poslom našim ali on je mesto da svršava t a j posao na putu intrigirao i spletkario te ga je vojvoda Birčanin razrešio dužnosti. Zbog ovoga je usput osuo paljbu na pokojnog vojvodu Birčanina a mene je još putem tamo napadao. što je on i učinio. vršio prikupljanje priloga sa Grđićem i Bjelajcem a čak u dva maha dao nam svega 35. Oni su se poznavali izranije.000 lira. 2. pozivao na ručkove. Ovo je sve rađeno u maloj meri jer su i sredstva bila mala.— Spiro Jokić veletrgovac sa Sušaka. i 12. đeneral Đukanović najurio iz C. armije. 4 3 260 . Prva mu je briga tada bila da traži isplatu za sve ono što je dato četnicima i to je iznosilo ravno 253. br. on je bez moga znanja a po nagovoru svoga društva otišao u Split i od Draža Mihailović. generalom Roatom o učešću četnika u operacijama za uništenje narodnooslobodilačkog pokreta na slobodnoj teritoriji u zapadnoj Bosni. da je on stradao tamo od naših ljudi zbog intriga i rovarenja i da se zato ne sme ni da vrati u Mostar). 11. Gore a Čiča3 isto tako. dok. Kada je pokojni vojvoda dolazio na Sušak poklonio mu je i svoj automobil. da će se videti kada se vrati Grđić sa puta jer ja nisam ni znao šta je kupljeno i pošto i kome je i šta poslato. 4 Kao takav smatran je za dobrog Srbina i ako je bilo glasova da je kajišar. 1. O n j e m u mi je pričao samo dobre stvari i ja sam ga kao takovog tražio od pok. Šta je istina teško je utvrditi a u toliko pre što se on mnogo služi laži. vojvode Birčanina da ga odredi za nacionalnog poverenika Ličke oblasti. Sa n j i m je radio i m a j o r Bjelajac i Spira Jokić. U vremenu dok sam ja bio u Plaškom. Ja ovo nisam odobrio nego sam rekao.tamo na lečenje od rana koje je po njegovom iskazu dobio od partizana ili ustaša (sada se međutim čuje da neki ljudi pričaju. Lici i Kordunu. vršio nabavke za četnike i slao ih na teren.000 lira kao svoj prilog za četnike.Tom prilikom vodio je razgovore sa komandantom italijanske 2. i ' Vojvoda Birčanin je boravio u Sušaku 10. Zbog toga je određen za blagajnika Ličke oblasti kada smo došli do malo para. Sa njime me je upoznao major Slavko Bjelajac koji se nalazi u Lici pod imenom Nikola Dekić. Sire o tim razgovorima vidi knj. a pošto je doznao da je vojvoda spremio opet para za Ličku oblast. Po njegovim pričanjima organizaciju i sve ostalo što je urađeno u Lici učinio je on i major Bjelajac a ja i svi ostali niti smo što radili niti valjamo šta. u početku nas je pomagao davanjem odela i obuće pojedinim starešinama i četnicima koji su prolazili preko Sušaka. septembra 1942 . On je pisao nekoliko letaka. 172. prikupljao priloge za četnika od ono malo Srba na Sušaku.

Sa pravom se može reći da je to najveći petokolonaš i izdajnik u četničkim redovima. Prošlog leta poslao sam ga na teren da obiđe sve četničke jedinice u Lici i da na p u t u ostane mesec dana davši mu za put i skroman trošak. O t i m parama meni nije rekao ni reči. Medak i Gračac i vratio se preko Splita posle 14 dana kao bolestan. t. 3. kada je doveden iz Nemačke u Rijeku. k. Naravno jer je na terenu bilo i opasnosti. reg. Plaškom i Srp. koji je dajduže vremena ostao u pozadini. Evo toga divnoga čoveka Izišao je iz ropstva tek onda kada mu je žena došla na Rijeku a dotle je imao nameru da sedi u žici i da otuda radi za četnike. 5 Kada je izašao napolje nije hteo da ide na teren jer je bio bolestan. br. od aprila do oktobra 1941. 2(31 . spletke i prljave stvari. Moravicama nije ni bio. Ostao je u Abaciji dugo vremena ne radeći ništa i da bi ga odobrovoljio za rad. Za ovo je dao i priznanicu na kojoj se obavezuje da će pare predati meni. obišao i Otočac. svoj rodni k r a j i da tamo organizuje narod i četnike. Na ovoga sam čoveka polagao mnogo nade i očekivao da će mnogo da učini za opšte dobro ali sam se grdno prevario j e r je on sve svoje sposobnosti upotrebio na intrige. No ipak nije zaboravio da kao pomoćnik moj uzme 5000. 1/1. Ja nisam više vidio ni njega ni pare. postavio sam ga za moga pomoćnika pa sam ga onda odredio da sa Grđićem i Jokićem radi zajedno na prikupljanju priloga i da utiče na oficire na Sušaku da idu na teren.— Treći član ovoga žalosnog društva je major Slavko Bjelajac. a zatim u Lici (AVII. On je otišao. 6 Gomirju. Kasnije je stiglo naređenje od Ciče preko Vojvode 7 da ide sa 400 četnika u Bosansku Krajinu. Naravno stanje u Lici nije bilo ni lako ni neopasno.000 lira koje je bio poslao Ličkim odredima vojvoda Birčanin. 6 Odnosi se na Ličku Jesenicu.vojvode na prevaru u moje ime primio pola milijona lira. Ovaj divni patriota nije nimalo osetio ljubavi ni za svojim rodnim k r a j e m ni za svojim narodom a ni vojničke svesti da izvrši naređenje.j. U Jasenicama. najpre u Sušaku. u italijansko zarobljeništvo. Jednog dana su me molili Sušačani da njega više ne šaljem među njih jer je nepogodan zbog svog ophođenja. On je radio tačno onako kao da je primao uputstva od ustaša ili od partizana. On je opet počeo 5 Bjelajac je bio u nemačkom zarobljeništvu. t a l i j a n s k e vojne vlasti su mu dozvolile da radi na organizovanju četnika. komandant Gacke zone. da naše redove oslabi i razbije jedinstvo.— lira za sebe lično od 20. 246). Zbog toga sam mu zabranio da ide na Sušak. ali je po povratku u Abaciju pravio svilene košulje od po 300 lira komad.

Njemu. Zbog ovoga.da se izgovara na bolest i nije hteo da ide. Ja sam mu verovao i slao sve što sam mogao pa sam preko njega slao i za druge odrede ali je on to sve zadržavao za sebe. Ja sam prelazio preko svih ovih njegovih dela i nisam im pridavao značaj jer nisam ni pomislio da bi mogli uraditi ono što su radili. Kada je bilo sve ugovoreno za p u t on je opet iza mojih leđa pokušao da kod Talijana minira t a j njegov odlazak izgovarajući se opet na bolest. njegovog rada i njegovog izgleda pomišljam da nije i on jedan od onih Srba koji su se isčaurili u poslednjih 20 godina. Zato sam ja trčao čas na jednu čas na drugu stranu da popravljam gde se je što imalo i moglo popraviti. Ja sam garantovao životom za njega i oni su ga ostavili na miru. znali su da ja neću dozvoliti nikakove zloupotrebe ni prijavštine i zato su kovali plan kako da me onemoguće te da mogu vrši jati po miloj volji. Taj plan je bio gotov još u novembu pre Grđićevog puta u Split. kao mome pomoćniku potčinio sam sve snage ali se on iz zone Otočac nije makao i ako je dosta često išao na Sušak. Iza ovoga neko ga je optužio kod Talijanskih vlasti za neke gluposti i oni su hteli da ga zatvore. Grđić i Jokić. Kod izolovanih grupa četnika bilo je i teško i opasno ići ali na dogovore za intrige sa Grđićem nije bilo opasno. Na terenu je primio najjaču grupu četnika koju je stvorio kapetan Šoškić sa ostalim starešinama uz strahovite teškoće. Smetala mu je njegova slava i uspeh. On. Kada je kapetan Šoškić morao da ide u C. U početku je dobro radio ali nijednu zgodnu priliku nije propustio da se na Šoškića i njegove saradnike ne nabaci blatom. Ja sam mislio hvala Bogu i ovaj ipak jedan put došao k sebi i sada ćemo imati od njega koristi. Ciča ga je zbog ovoga hteo da liši čina ali je pokojni vojvoda i na moje predloge otklonio to. Kada je pošao na teren nije pošao pod svojim pravim imenom nego je uzeo ime Nikola Dekić pošto kaže. Prilikom susreta sa n j i m stalno je govorio da je stanje kod njega dobro i da ja samo gledam da mu što više oružja doturim a ostalo će on svršavati. Na ovo nisam obraćao pažnju jer sam video šta je uradio Šoškić i ostali a tek se je imalo da vidi šta će on da uradi. Na ovo nisam obraćao pažnju jer sam vidio da je to obična zavidljivost i smatrao sam da će to proći čim i on bude imao uspeha. njegovo mnogo liči na Hrvate. Tako je bilo i sa oficirima pa je Plaški ostao do jesenas bez valjanih oficira a onda je poslao 262 . Goru onda za njega nije bilo izlaza nego ići ili na teren ili u logor i on se odlučio ipak da ide na teren.

Glavna sadržina toga dokumenta odnosi se na stanje četničkog pokreta u Lici. knj. obuća. verovatno s kraja 1942. br. Onda su se počeli bacati drvljem i kamenjem na vojvodu Birčanina jer je on kriv što su im propali planovi. četnici će biti prinuđeni da zonu napuste. 7). 10 Reč je o predstavci bez datuma.tamo Gru bora 2 i ako sam mu ja bio naredio da Gruboru dade neki sporedan posao jer nije za ozbiljniji ni sposoban.) 11 Rečenica je napisana zelenim mastilom. Kad se ispune navedeni uslovi. (Arhiv VII. Četnici su osetili da se u tim krajevima sami. napustio četničke redove i sa grupom četnika prišao narodnooslobodilačkom pokretu (tom V. 10 On sam nije tu predstavku potpisao i ako ju je doneo. Sa njom nije ni došao kod mene nego je pre otišao kod Jevđevića koji se tamo tada nalazio. onda bi italijanske trupe mogle napustiti zonu Otočac. ' Rsč je o napuštanju II i III zone i povlačenju italijanskih okupacionih jedinica sa toga područja. da samo kod njega bude dobro a drugima kako Bog dade. poručnik. Ogulinu. Poslednja tri meseca skoro celo vreme sam proveo na putu. O tome vidi: M. 10—15. Otoku a poslednji mesec u Plaškom. odeća i oprema za sve četnike. Ja sam ovo odbio a sada ispada da nikada o tome nije ni mislio. U protivnom. a hrana za dva meseca. ćirilicom. ukazali na sledeće: »Po odlasku Italijana s v e stanovništvo odlazi automatski u partizane«. 203 . 46/2. Za ovo [vreme sa nekom grupom četnika vratio se]11 natrag Grđić. Predloženo je da se na zonu Otočac dovede najmanje 4000— —5000 četnika iz Crne Gore i Hercegovine. decembra 1942. Leković. Uspeh je lak jer se ima posla većinom ! Nikola. U toku rata je bio komandant 35. čas u Medku čas u Gomirju. 1965. reg. Major Bjelajac našao je vremena da ode odmah kod njega i da vidi rezultat intriga. da je pošteni put za njihovo ostvarivanje i težak i dugačak i da nema izgleda da će uspeti. za v r e m e boravka italijanskih trupa na tom području. te mu je verovatno prećutao da je bio i kod Ciče i da je i tamo propao. da se tim trupama obezbedi municija za četvoromesečnu borbu. U dokumentu se predočava u kakvu će situaciju doći četnici povlačenjem italijanskih trupa iz četničke zone Otočac. Ali izgleda da je i onaj kao i Bjelajac. Grubor je 23. br. kod Plaškog. Oni imaju velike ambicije ali vide. te su primenili one iste metode koje su političari u J u goslaviji upotrebljavali. ličke divizije. bez italijanskih trupa ne mogu održati. 11. (Dalje: Ofanziva proleterskih brigada) Vojnoistorijski institut. str. Ofanziva proleterskih brigada u leto 1942. Sada general-potpukovnik u penziji. k. Beograd. komandant četničkog bataljona u Plavča Dragi. pa su. Izgleda da je on to sve radio sa namerom i tako. Ca. Kada je došlo na red pitanje povlačenja Talijana 9 iz Like dotrčao je sa jednom predstavkom na Sušak potpisanom od nekoliko oficira (verovatno na njegovo navaljivanje) da se Lika napusti. pored ostalog. 159. Taj deo dokumenta je oštećen i tekst nečitljiv. dok.

sa oficirima i sa neukim seljacima. I pored toga. vojvode. tako: a) Grđić je na sve strane kako za vreme puta tako i posle njega širio na sve strane vesti. 25. društvo je htelo da ga rehabilituje i na ovaj način: napraviti jedan spisak u kome će starešine četnika izjaviti da oni priznaju za vođu svoga političkoga Grđića. a oni će to blagosloviti. Ja otpadam kao neželjena ličnost pošto će oni bolje zastupati interese Like. koji nisu posvećeni u finese intriga. Tako je trebala stvar da ide a posle pomoću intriga i tipova kao što su oni. Spisak je predat Talijanima sa izjavom da su četničke starešine Like izabrale Grđića za političkog. Za vreme moga boravljenja u Plaškom i posle. Spisak je napravljen i potpisan. Međutim major Bjelajac kreće se samo u ono nekoliko sela oko Otočca gde nikakove opasnosti nema i na Sušak. što je Grđić bio isključen. Dali su se na posao punom parom. br. 12 Pozvali su na saradnju i neke Hrvate 13 ali su to oni odbili. a Bjelajca za vojničkog vođu. nametnuti se i Ciči. a Ličanima tada reći da su Talijani mene makli. br. koji inače nije mnogo i u detalje obavešten o sfvarima. on je sve svoje vreme i sposobnosti posvetio intrigama i tako su njegovi kuriri leteli na sve strane šireći vesti o njegovim uspesima i slavi i o porazima i nedaćama za koje sam ja kriv i stari vojvoda. to znaju oni koji su ga potpisali. Sve ovo moralo se raditi tajno i zato im je došla kao poručena okolnost vreme moga boravljenja u Plaškom. Kako i na koji način. Jednima je davao novac pod viVidi dok. Mesto da se je posvetio svome poslu i onome jadnom narodu. U to vreme pada i smrt vojvode Birčanina i misle. 12. b) Bjelajac je sa druge strane pokušao da pridobije oficire i druge starešine za sebe. da je Bjelajac genije i. Vidi dok. Naravna stvar da je ceo ovaj posao čitav niz drugih priprema. Trebalo je još štogod učiniti i oni su našli što ima da rade. zašto i njega nebi nasledili i tako se Grđić među 5—6 tipova proglašavao na Sušaku za poltičkog naslednika vojvode Birčanina a Bjelajac za vojnog naslednika. a vojnog Bjelajca. Sa tim spiskom otići kod Italijana. koji se nikud ne kreće. Reč je o osnivanju Jugoslovenskog (JRP) u Splitu.d. ali im to nije bilo dosta. ukoliko nebi slučajno gde nastradao. 13 12 revolucionarnog pokreta 264 . da je on i Bjelajac organizovao i naoružao Liku da su od moje strane činjene neverovatne greške. major Bjelajac i kom [pani ja] razvili su najveću aktivnost na sve strane rovareći protiv mene i kod pok.t.

Videli su da će njihova lopovska posla biti otkrivena i zato H Reč je o napadu jedinica 8. 23. 15 Sada Titova Korenica. kao dosadanji komandant preko čijih r u k u ide sav novac. januara 1943. jedinice 8. 11. U toku 10. namirnice i drugo. Međutim.d. Ovo sve nebi bilo moguće da je kontrola. da je u Korenicu 15 ušao pobjedonosno i. tako ovde u Kninu znaju. vina i ostalog. Napad je odbijen i u gonjenju četnika. Novac koga su dočepali a koji je bio namenjen za potpore sirotinji.d. tri četnička bataljona iz Ličke Jesenice (oko 500 ljudi). nosim pozajmljeno odelo i zimski kaput ili odelo napravljeno od ćebeta. 16 Jovan. da je Bjelajac zbog moga neuspeha kod Jasenice 14 zauzeo i spalio Saborski do samog temelja. kafu. ali to njima jludi poklanjaju. Porodica Bjelajac živi u pensionu kao da je mir i kao da je na letovanju. četničkim udovicama i sirotinji troše i rasipaju za svoje potrebe i za potkupljivanje onih ljudi koji će se bacati blatom na mene a njih pomagati. divizije zauzeli su u toku noći 10/11. Jedne je panjkao kod Talijana i to one koji imaju najviše ugleda i upliva na četnike i koji bi mu smetali u njegovom nepoštenom radu. napali su na oslobodioce Saborskog. dok. U isto vreme t a j Bjelajac i njegovo društvo beži iz Vrhovina u Otočac pod okrilje ustaša jer se boji svojih četnika i priređuje terevenke sa ustašama u Otočcu i što je još najžalosnije za te iste pare koje su bile namenjene srpskoj sirotinji. Svojoj je prijateljici kupio pelc kaput za nekoliko desetina hiljada kuna. a četnici idu bosi. Mene su molili. Bjelajac je pokrovitelj toga jer ima udeo od toga. knj. Slično je i sa porodicom Grđić. Lički Poglavnik i.t. Ja. Kapetan Dabović 16 za ovo vreme pomagao je ovo društvo punom parom i vodio trgovinu na veliko. Sirio vesti o mojoj krivici za neuspehe i vesti o svojoj slavi.dom obaveštajne službe a drugima nije davao ništa. Cak i ovde u Kninu čuje se kako Dabovićevi poverenici prodaju cokule. kada sam poslednji put bio u Vrhovinama da što pre izdejstvujem 1500 pušaka za naoružanje Koreničana. 262 .t. a potpukovnik Mihić je bio ta] koji je to sprečavao i zato je on danas po njihovim rečima partizan. januara Ličku Jesenicu (tom V. nabavke za četnike. br. ja sam verujući da zbilja imaju ljude koje treba naoružati požurio da gledam da dođem do potrebnog oružja. divizije zauzele su ustaško-domobransko uporište Saborski. ona ima svega: kafe. Cilj im je bio da se što pre vratim iz Like jer su znali da ću doznati za te sve prljavštine i da će morati snositi posledice. delovi jedinica 8. divizije na Ličku Jesenicu. potpore četničkim porodicama. Petog januara 1943. 159 i 167).

Mihić je ostao u Opatiji. izjavili da su ih ti starešine izabrali za svoje predstavnike i to: Grđića kao političkog a Bjelajca kao vojničkog. Oni su na osnovu spiska koga su navodno potpisali svi starešine četnika u Lici. Ne samo da su ocrnili mene nego i mnoge druge ljude koji se u Lici bore i rade pošteno a koji im smetaju i to baš one koji i m a j u mnogo zasluga a koji su na radu odavno. i " Iliju Mihića su italijanske vojne vlasti smenile sa položaja četničkog komandanta u Lici u proleće 1943. Čiči je poslat izveštaj o ovome svemu i treba očekivati njegovo rešenje.su se odmah pokupili Bjelajac i Dabović na Sušak ostavljajući i Korenicu i Koreničane. i Jovan Dabović iz Boke Kotorske. Ovako su ispali spasitelji i zastupnici Ličana: Radmilo Grđić koji nikad u Lici n i j e ni bio. Ja. Major Bjelajac koji je u Liku otišao da nebi morao ići u aps a kome se tačno ne zna ni poreklo ni odakle je. da je on Grđić od srtane Ciče isključen iz naših redova. koji sam počeo ovaj posao u Lici i vršio časno i pošteno povlačim se iz redova četnika i od danas do Cičinog rešenja n e m a m nikakve veze niti sa četnicima u Lici niti sa njihovim starešinama. 17 Dotle. u nekoj vrsti kućnog pritvora sve do kapitulacije Italije. Talijani su ovo prihvatili jer vide da će im ovo društvo vršiti sve što budu hteli bez obzira dali su ti interesi naroda ili nisu. Od njih zavisi da li će Lički četnici obrazovati neku drugu grupu četnika »Bjelajčevih« ili će te izrode proterati iz svoje sredine i ostati sa ostalom braćom. a to je. kada je pobegao u Svajcarsku. 18 Ppukovnik Mihić" Vidi dok. 6 i 7. reč imaju oni koji su dali potpise Bjelajcu i koji su se zakleli. 18 17 266 . ali ne da traže oružje ili što drugo. Ima samo jedna stvar koju je možda Grđić prećutao svome društvu. nego da se svima mogućim blatima i lažima bace na mene kod Talijanskih vlasti. br. a na njegovo mesto postavile majora Slavka Bjelajca. pre nego se smilovao Bjelajac da ode u Liku ili je tamo došao Dabović.

Juče sam ti uputio jedan izveštaj. Ove će položaje posesti jedinice još u toku dana. b) Kada dođe u selo Borci da jednu četu uputi boračkom Dragom na Crno Polje radi zaštite boka i pozadine od tog Prepis originala (overen od Vojnog tužilaštva JA. Vidi dok. ali za svaki slučaj opet ponavljam.] Posle borbe od 22 do 23 i sinoćnjeg čarkanja ljudi su bili mrtvi umorni. br. br. 46. 1028 — Džepi — Donja — Bijela — k. 2 Ponovo ti se javljam jer je danas malo zatišje pa imam vremena. Na Ljubini por. Lisina — Turovi 4 — k. 43 13. Uputio sam pismo m a j o r u Kasaloviću u susret i dao mu sledeći raspored: a) Sa celim korpusom 6 da pojača položaje koje drži Poleksić. 4. Brad [ina] k. br. Moja p r a t n j a : Bušaći 5 i osiguranje puta i gaza kod Tuščica. 3. č DRAGI CIKA BRANKO. 141. 6 Odnosi se na Mileševski korpus. NOU divizije za oslobođenje Konjica. 5. 4 i 5 Turovi i Bušaći na karti 1 : 100. Vukčević sa konjičkom brigadom i obaljskim bataljonom (300). 2. 3 Odnosi se na borbe 3. 3 jedinice izmešane a dosta ljudi otišlo u rashod te sam sinoć naredio ovakvo grupisanje: 1. ćirilicom) u Arhivu VII. ODREDA D. 602 — Turija — Ljubina [pl. Polje zagorski bataljon (70). Preko Jevđevića si tražio tačan m o j položaj te s a m sinoć preko tetkića javio. K. 602 — D. Ja se sa štabom nalazim u Donjoj Bijeloj. 17/16—1. 46. 1 267 . FEBRUARA 1943. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA O BORBENOM RASPOREDU I NAMERAMA GRUPE 1 STAB »KONJIČKE« GRUPE CET.BR.000 nisu pronađeni. Bijela 24/11. reg. Ca. k. Verovatno je u pitanju Turija i Busovci. pisan na mašini. 602 Durmitorski bataljon (200). 2 Vidi dok. 43 IZVEŠTAJ KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE ČETNIČKIH ODREDA OD 24.

Ranjen je 23. Mislim da bi trebalo radi efekta da se uveličava broj pobijenih partizana kao i broj naših gubitaka. Forsiraj Jevđu da se što hitnije šalje municija i oružje koje sam tražio preko ital. 8 Cetković je bio komandant 3. Nadam se da će mi obe ove jedinice do mraka stići na položaje. komande u Konjicu. izgleda da joj je komandant kap. marta 1943. iz Glavatičeva. I Italijani i Nemci ništa ne rade a da me ne pitaju. U toku borbi pevali smo stalno crnogorske pesme da im stavimo do znanja ko smo. Izgleda oni nisu naučili na neki otpor. 8 Prilikom noćnog napada 22 i borbi u toku 23 dali smo im težak udar. Prilikom povlačenja govorili su seljacima: »Ovo mora da su neki drugi četnici«. Juče u toku dana komunisti su topovima bombardovali Konjic i porušili 2 ital. bunkera i naneli dosta teške gubitke a sinoć su bacačima bombardovali moje položaje. Komandant je bio narednik Jusuf Uzunović. premda nemam od njih do sada nikakvih vesti. Sam Vukasović treba da ostane u Džepe i sa konjičkom brigadom i Muslimanima koji su kod Uzunovića 7 posedne i čuva prolaze preko Bjelašnice pa do Zlatara k. Prema podacima koje smo dobili iz zaplenjenih dokumenata prema nama je bila 1 hercegovačka nar. Vukasoviću da uputi fočansku brigadu i miljevinski bataljon da zamene moju p r a t n j u i zagorski bataljon koje će povući u rezervu i radi čuvanja gazova kod Ljute i Đajića. zaplenili srno i jednu četnu arhivu. štab u Konjicu. 7 U pitanju je Bjelemićki muslimanski nacionalni bataljon. 878. bataljona musi. 268 . Prema izjavi zarobljenika koje smo streljali ova se brigada trebala sastati u Glavatičevu ili Borcima sa crnogorskom brigadom (ovo sam dostavio Ratku). kod Nevesinja i posle nekoliko dana umro. Još sinoć sam uputio kurira sa naređenjem por. u d a r n a brigada. koju ću ti sa idućim izveštaj em poslati. Pero Cetković. osi. Među poginulima nalazi se i jed.pol. ako dozvoliš ja ću ovaj broj množiti sa dva u depešama koje šaljem preko tetkića. Narodni heroj. NOU divizije.kom. Broj pobijenih partizana sam ti javio kao i naše gubitke preko tetkića i Jevđevića.pravca — o ovom saim izvestio i Ratka koji će to preneti Raduloviću i Pantiću. Da bi zabuna bila veća i jedan nemački ili italijanski avion bombardovao je ital. Juče sam im formalno izdavao n a r e đ e n j a za posedanje položaja oko Konjica.

Nemačka 2 kolona koja je trebala da stigne preko Vrbljana i Galjeva u Konjic još nije stigla, kada ona stigne krerrućemo u napad. 9 Gledaću da Nemce gurnem želj. prugom i d r u mom (dolazi im i nekoliko tenkova) a ja mislim jednostavno mom frontu da k o m a n d u j em na levo i preko Lubine pl. na Idbar—Rajiće i Brezu, tako da mi Vukčević obrazuje prethodnicu, Kasalović glavninu i Mišić začelje. Prilažem ti jedan letak koga su Nemci juče bacili, dobro bi bilo kad bi i mi nešto slično uradili, samo inteligentnije. Ovoga momenta saznadoh da su mi dva vojnika ranjena od nekog aviona koji je mitraljirao položaje. Možda i partizani imaju avion??!! Izveštaje preko tetkića za tebe šaljem ovako »Vojvodi Jevđeviću za kapetana Salatića Ja sam se prvog dana pretstavio kao kap. Đurić Nikola (tako si mi rekao), n a k n a d n o sam izjavio da je Jovanović IU teško bolestan i da ga ja zamenjujem, molim te prenesi ovo Jevđeviću. Snabdevanje je sada nešto bolje organizovano i za intendanta sam imenovao int. por. M.11 Cvorovića koji je danas primio dužnost. Pošalji mi nešto kuna neophodno su mi potrebne. Danas sam izdao zapovest »pod p r e t n j o m ,smrtne kazne' da se ne smiju paliti kuće«. Neki naši su zapalili jedno kat. selo blizu Konjica, pošto je gusto i prpa Nemci su sami odobravali k a d sam rekao da su simpatizeri komunista.
S VEROM U BOGA ZA K R A L J A I OTADŽBINU! D R A Ž A N A S VODI KA VELIČINI I SLOBODI!

Kom. kap. Voj. S. Lukačević, s.r.

' Delovi borbene grupe »Anaker«. 10 Zbog jednovremene saradnje sa Nemcima i Italijanima, Lukačević je imao pseudonim »Đurić« i »pukovnik Jovanović«. Vidi dok. br. 75, depešu 178. 11 Miloš.

269

BR.

43

ZAPOVEST KOMANDE NARODNE VOJSKE CRNE GORE I HERCEGOVINE OD 25. FEBRUARA 1943. KOMANDANTIMA BATALJONA ZA NAPAD NA JEDINICE DRUGE PROLETERSKE DIVIZIJE U DOLINI NERETVE1
KOMANDA NARODNE VOJSKE

Crne Gore i Hercegovine Broj 18 25—11 1943. god. Položaj
GLAVNI STAB

ZAPOVEST O. Br. 1 Komandanta Cmogorsko-hercegovačkih četničkih odreda za 25 - II - 1943. g. (Sekcija raz. 1 : 100.000 Konjic—Prozor—Nevesinje—Mostar) Komunističke snage pod jakim pritiskom četničkih jedinica napustile su zapadnu Bosnu, delom su rastrojene i pobegle u raznim pravcima, a delom bežeći nadiru dolinom Neretve u pravcu Konjica i dolinom reke Drežanke, dok jednim delom nalaze se kod Imotskog. Grupa u dolini Neretve uspela je da dođe do Konjica, gde je zaustavljena od strane Limsko-sandžačkih četničkih odreda. 2 Grupa u dolini reke Drežanke zauzela je Drežnicu 3 prešla na levu obalu reke Neretve do Bijelog Polja, gde je zaustavljena od strane Hercegovačkih četnika, 4 dok je od reke Drežanke uputila izviđačke delove desnom obalom reke Neretve istočnim padinama planine Cabulje. Naše snage dobij a ju pojačanje na svim pravcima i preduzeće napad 5 sa sviju strana u cilju tučenja komunista u
1 Fotokopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 133, reg. br. 16/6 (CG-V-315). 2 Odnosi se na napad koji su 22/23. februara 1943. otpočele jedinice 3. NOU divizije. Vidi dok. br. 46. 3 Drežnicu su 16. februara 1943. zauzele jedinice 2. proleterske divizije. Vidi dok. br. 37. 4 Odnosi se na napad hercegovačkih četnika (pod komandom majora Pantića) 21. februara 1943. na 2. proletersku brigadu kod s. Ravne. Više o toj borbi vidi dok. br. 43, 48 i 70. ^ 5 Napad je počeo 26. februara 1943. Sire o pripremama napada i učešću četničkih, italijanskih i ustaško-domobranskih jedinica vidi dok. br. 60, 70, 74, 75, 85 i 140.

270

dolini reke Neretve i reke Drežanke prema priloženoj opštoj direktivi. 6 Naš odred 7 preduzeće napad opštim pravcem: s. Domazeti — Zukov Kuk — s. Vrdi — Drežnica sa težištem napada na ovom pravcu, a sa zonom dejstva desno do r. Neretve a levo do linije: Jastrebinka — Oblo Brdo (877) — Orlov Kuk — Vanjača — Račve — Gradina (412). U ovom cilju. —
NAREĐUJEM:

1. — Prvi četnički bataljon polazi 26 - II - u 3 časa pravcem: Mostar — s. Orlac — s. Gaćevci — Kula — Vojnovići — Janjići — Tonkovac sa zadatkom, da 26. ovog meseca do mraka izbije na liniju: Kula — Tonkovac — Popratnik — (sve zaključeno). Zona dejstva desno do rijeke Neretve, a levo do linije: s. Gaćevci — s. Domazeti — s. Sirge — Tonnina Kosa — — Vasi Dolac — Popratnik (zaključno), na kojoj liniji održavati vezu sa 2. četničkim bataljonom. 2. — Drugi četnički bataljon polazi 26. ovog meseca u 3.10 časova za prvim bataljonom do s. Gaćevci odakle skreće pravcem: s. Gaćevci — s. Domazeti — Bijegove Njive — s. Kadivače — Jastrebinka (928) — s. Vlaštak sa zadatkom, da izbije 26. ovog meseca do mraka na liniju: Popratnik (isključno) — Tetrnača (920) (zaključno). Zona širenja desno do donje granice 1. bataljona a levo do linije: Jaruga — Podružje — s. Trnovnici — Plana — Zukov Kuk — Jastrebinka — Tetrnača (sve zaključno). 3. — Treći četnički bataljon polazi 26. II. u 2.50 časova pravcem: Mostar — s. Hadrovići — s. Goranci — s. Skutari — Plandište — Marjanova Bukva — Umac sa zadatkom: da 26. ovog meseca do mraka izbije na liniju: Tetrnača (isključno) — Umac (zaključno). Zona dejstva desno: do leve granice zone dejstva 2. četničkog bataljona a levo do linije: s. Goranci — s. Puzovina (zaključno) — s. Senišnjak — s. Mariće (isključno) — Golo Brdo — k. 930 — (zaključno). 4. — Nikšićska brigada (bez Trebješkog i Kočanskog bataljona) izlazi 26. ovog meseca u 3 časa pravcem: Mostar i dalje za 3. četničkim bataljonom kao odredska rezerva.
6 Pomenutu direktivu redakcija nije pronašla. Verovatno se odnosi na Instrukciju komandanta Istaknutog dela Vrhovne komande od 23. februara 1943. Vidi dok. br. 45. 7 Misli se na Zetski četnički odred.

271

Trebješki i Kočanski bataljon pod komandom kapetana Marka Radunovića ostaće za sada kod Kilavci za obezbedenje boka i pozadine do daljeg naređenja. 5. — Trebinjska brigada posle izlaska četničkih bataljona u n j e n u visinu prikupiće se kod s. Skutari gde će dobiti dalje naređenje. 6. — Bataljon hercegovačkih grupa, koji je ušao u sastav Trebinjske brigade iz mostobrana kod Bijelog Polja ućiće u sastav 1. četničkog bataljona sa kojim će obrazovati jednu kolonu u daljem toku akcija. Komandant 1. četničkog bataljona 8 sa pozivom na ovu zapovest pozvaće komandanta bataljona iz Hercegovačkih t r u pa iz napred navedenog mostobrana da mu se podčini u toku daljih akcija. 7. — U slučaju pojave aviona radi obeležavanja položaja narediti četnicima da mašu zastavama, krpama, šatorskim krilima i ćebadima. 8. — U toku svog nadiranja ka određenim položajima komandanti će od stanovništva uzeti putovođe koji će im pokazati put ka određenom pravcu nastupanja ka određenim položajima. 9. — Sa snagama koje d e j s t v u j u levo od našeg odreda održavaju tesnu vezu radi obezbeđenja boka i pozadine." 10. — Komandanti bataljona i odreda organizovaće sanitetska previjališta od dodeljenog im sanitetskog osoblja. Teže ranjenike sprovoditi u bolnicu u Mostaru i sa istima upućivati za p r a t n j u najviše četiri četnika, a lakše ranjeni ići će sami pravcem Goranci — Mostar. 11. — Snabdevanje hranom i municijom do zauzeća Drežnice biće od sela Goranci, gde će se organizovati primopredajna stanica. Za prenos hrane i municije od sela Goranci rekvirirati svu tovarnu stoku na pravcu kretanja, gde će za konj ovod ce upotrebiti sopstvenike stoke. U nedostatku stoke upotrebiti i organizovati nosačke kolone od meštana sa sprovodnicima četnicima. Pri ovome obratiti naročitu pažnju na bratski prijateljski odnos, i ponašanje sa stanovništvom, kako bi stanovništvo osetilo blagodet četničkih vlasti. 12. — Obratiti naročitu pažnju na međusobno održavanje veze, kako bi se izbegla međusobna borba. 13. — Znaci raspoznavanja za 25 i 26. II - Mostar — Mušica, a za 26/27 Nevesinje — Nišan, a za sve dane dizanje puške tri puta u vis.
Komandant je bio Dimitrije Boljević, žand. major. Na levom boku odreda operisali su delovi italijanske divizije »Murđe«. Vidi dok. br. 75 i 85.
9 8

272

U službenoj prepisci upotrebljavati ovu šifru u brojevima Nemci 11, Italijani 22, ustaši 33, domobrani 44, i Muslimani 55. 14. — Obeležavanje fronta zastavama. 15. — Izveštaje slati svakodnevno preko sela Goranca, u slučaju prebacivanja štaba u Bijelo Polje preko sela Sirge, s. Kovačice — Mostar Neretva u Bijelo Polje. 16. — Za mog zamenika u dužnosti komandanta ovog odreda do daljeg naređenja određujem majora g. Gojnića Blaža, kojeg ovlašćujem da u moje ime može dopunjavati moje zapovesti prema situaciji na terenu. Isti će potpisivati zapovesti sa potpisom »Po zapovesti komandanta — major«. 17. — Komandanti bataljona i odreda pre polaska ostaviće kod pomoćnika majora g. Pajovića po jednog intendanta radi prijema hrane i municije, koji će imati tačna brojna stanja četnika i pregled vrste naoružanja. Skrenuti pažnju vojnicima da pre polaska na položaj napune čuturice sa vodom i da istu štede, pošto je teren na pravcu kretanja bezvodan. 18. — Moj štab u toku 25. ovog meseca biće u Mostaru, a kasnije ću javiti — obavestiti. Dostavljeno: K-tu Nikšićske brigade K-tu Trebinjske brigade K-tima 1., 2., i 3. četn. bat. Majorima g.g. Gojniću i Pajoviću Po zapovesti komandanta Načelnik štaba Đeneralštabni kapetan I kl. Vlad. Đukić 10 Napomena: po jednog intendanta ostaviti za prijem hrane i municije u s. Goranci.

10

Vladimir, Vlado.
tom XIV, knj. 2

18

Zbornik,

273

BR. 43

PISMO NAČELNIKA ŠTABA KOMANDE ZAPADNOBOSANSKIH, LICKO-DALMATINSKIH I HERCEGOVAČKIH VOJNOCETNICKIH ODREDA OD 26. FEBRUARA 1943. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA 0 VOJNO POLITIČKOJ SITUACIJI U DINARSKOJ ČETNIČKOJ OBLASTI1 26/11 1943 god. Knin Dragi Zare, 2 Koristim tvog radiotelegrafistu, koga po tvom naređenju vraćam, da ti se javim sa nekoliko reči. Operacije u Dinari, odlaskom Hercegovaca, završene su uglavnom. 3 Stoga ću u toku sledećih dana da sredim podatke 1 sastavim jedan opširan izveštaj, kojim ću obuhvatiti rad za sve vreme od njihova dolaska do povratka. Jedan primerak za Čiču, a jedan za Tebe. Dinarcima preostaje težak zadatak da se održe na svojoj teritoriji sopstvenim snagama koje nisu jake (svega oko 4000 četnika) i da vode lokalne akcije protiv komunista koji su brojno jači i bolje naoružani (6—7000 partizana). Za mesec dana biće ih još jednom toliko, ako se ne likvidiraju radikalno. Tetkići 4 su nas iz vestili da napuštaju sve garnizone u Lici od Vrhovina do Knina i svu tu teritoriju nam ostavili na raspoloženje. Đujić i Mihić nisu u s t a n j u da garantuju ovu teritoriju, zbog čega će se uskoro obnoviti »republika« crvenih. Da bih koliko toliko olakšao rad četnika, ja sam, sporazumno sa komandantima, uputio italij. komandi predlog da se za odbranu garnizona i naselja (hrvatskog stanovništva) upotrebe domobrani stim da se poštedi srpski živalj, dajući garancije da četnici neće na njih napadati. Do sada nisam dobio nikakav odgovor od njih. Pošto sutra odlazim sa Baćovićem u Split, ići ću kod generala Spiga i objasniću mu težak položaj srpskog življa u Lici i potrebu da se hitno spašava. Veru1 Original (pisan zelenim mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 159, reg. br. 18/3 (H-X-80). 2 Zaharije Ostojić, major. 3 Odnosi se na hercegovačke četničke jedinice pod komandom m a jora Petra Baćovića. O borbama tih jedinica protiv NOV i POJ u Lici i Dalmaciji, u januaru i februaru 1943. vidi dok. br. 62. 4 Italijanske okupacione trupe.

274

jem da ću uspeti u ovome, jer je i njihov interes da se ne razori lička železnička pruga i iz Like ugrožavaju njihovi garnizoni u Primorju. Dolaskom domobrana u Liku, i to u bliski kontakt s četnicima, pružila bi se prilika za konspirativan rad i pridobijanje za našu ideju. Sa Đujićem i Mihićem sam nadugo raspravljao ovu stvar i oni pravilno i razumno gledaju na to, spremni da sa najvećom energijom rade, videći da je to jedini put koji vodi uspehu. Naravno bez ikakvih javnih manifestacija, bez obećanja i obaveza. Kao što sam Te izvestio depešom, 5 po odlasku Hercegovaca sa ovog terena, 6 ja sam ovde apsolutno nepotreban. Đujić sa svojim načelnikom štaba majorom Studom, sa Paloševićem, kapetanom Soškićem, Babićem, 7 Mijovićem i sa komandantima brigada radi u duhu uputa br. 5 i po naređenjima koja od Tebe prima. Moje prisustvo je apsolutno nepotrebno. S toga sam, a na molbu gosođe Trifunović, rešio da organizujem prenos tela pok. vojvode u Nikšić u svemu kako je čika Doka objasnio. 8 U isto vreme da preselim vojvodinu familiju u C. G.9 j e r ne želi ovde više da živi. Molio sam generala Đukanovića da se organizuje doček a potom i p r a t n j a tela pok. vojvode na dostojan način, kako bi bar na t a j način oborili verovanje da su Crnogorci mrzeli pok. vojvodu i da su ga izbacili iz C. Gore u času kad je tamo bio našao azil.10 Neophodno je potrebno da se uveri ne samo njegova porodica već i svi ostali da Crnogorci nisu ništa drugo do najčistiji Srbi, koji su u stan j u da visoko cene i poštuju svoje prvake, bez obzira jesu li u pitanju Šumadinci ili Katunjani. Pričao sam ti već da mi se pok. vojvoda mnogo puta žalio na sve ono što je u C. G. preživeo. Istina on je znao da su ga progonili zelenaši i komunisti, ali bio je mnogo ozlojeđen. Tek poslednjih meseci pred smrt hvalio je Crnogorce i stalno isticao učešće u sadanjim priliVidi dok. br. 85. O povratku hercegovačkih četnika iz Dalmacije vidi dok. br. 48, 74, 75 i 85. ' Mihailo. ® Radi se o depeši koju je Draža Mihailović 5. februara 1943. poslao kapetanu Ivaniševiću. Tom prilikom sugerisao mu je da se vojvoda Birčanin, ako ima mogućnosti, sahrani u Kifinom Selu, pored groba Boška Todorovića; da se u i m e Dražino položi venac, koji odgovara ličnosti Birčanina i Draže Mihailovića; da se porodici Birčanina pomogne novčano i ostale pojedinosti oko sahrane i prenosa posmrtnih ostataka (Arhiv VII, Ca, k. 299, reg. br. 19/1—23). Birčanin je umro 3. februara 1943. i sahranjen je u Splitu. 9 Crnu Goru. 10 Posle kapitulacije Kraljevine Jugoslavije, aprila 1941. Birčanin se !z Srbije prebacio u Crnu Goru. Tu je ostao do jeseni 1941. kad je otišao u Split, gdje je intenzivno radio na organizaciji četničkog pokreta.
6 5

18»

275

kama, gde smo osvetleli obraz. Veoma mi je drago što sam uspeo da izgladim Tvoj odnos prema n j e m u i njegov prema Tebi. Na 3—4 dana pred smrt pročitao je Tvoje pismo i bio veoma zadovoljan. Iz nekih mojih depeša mogao si ustanoviti da su se posle smrti pok. vojvode bez malo svi njegovi prvi saradnici upleli u neku zakulisnu igru i borbu o vlast. Svakoji od njih smatra da bi mogao biti naslednik, radi čega sa podozrenjem gleda na ostale. Razvila se jedna gadna intriga kojoj ne znam prave granice. Da si kod Čiče verovatno bi video o čemu se radi, jer se sve tamo stiče. No od svih najdalje su otišli Grđić i Bjelajac. Oni su se proglasili za vojnopolitičke vođe Like (Gornje i Donje), prema tome i cele Mihićeve i 1/2 (Đujićeve teritorije) i naslednike vojvodine, što su saopštili javno kako narodu u Lici, tako i italijanskoj komandi. Mihić koji je danas »general bez vojske« došao je u Knin kod nas i odavde izvestio depešom Doku o svemu. Očevikao je odgovor ili uputstvo za rad 12 dana, pa kad nije dobio direktno rešenje tog zapleta otputovao je za Split i dalje za Sušak, ali stim da radi ilegalno u Istri, ne mešajući se više niušta sa četnicima Like, sve dok Čiča ne reši pitanje komandovanja. 11 U jednoj depeši koja mi je poslata od Čiče stajalo je: »Zaključci pojedinaca u pogledu komandovanja i izbori učinjeni bez mog znanja, bez ikakve su važnosti. Mogu da politiziraju ljudi kao što je Grđić, koji nisu opasni, jer n e m a j u vojske«. 12 Osim toga stajalo je, da će se pitanje komandovanja rešiti po završetku operacija, a dotle da svako vrši svoj posao. Ovo sam saopštio svima komandantima. Posle toga je Mihić otputovao. Izvesne stvari ne mogu da ti saopštim nikako drukče nego usmeno, ali pošto je to sada nemoguće, ostaće mi to samo želja. Nije ništa od odlučujućeg značaja, rešiće se sva ta pitan j a sama po sebi, ali tek želeo sam da Ti skrenem pažnju na neke činjenice da bi stvari bile gledane i kroz prizmu onoga što je govorio vojvoda Birčanin. Sto se tiče samog komandovanja sećam se tvojih reči od pre godinu dana »pogreška je što su tolike oblasti objedinjene u jednoj komandi. To je učinjeno zbog vojvode i njegovog imena i autoriteta, inače je štetno.« Mislim da ako bi ostalo kao po dosadanjem, general Đukanović bude glavni komandant. Kroz još jednu korekciju komandovanja, mogla bi se cela C. G. predati u ruke Pavlu. 13 Neznam dali me razumeš i dali je to aktuelno. Znam da bi C. G. bila u sigurne ruke. Ne" Za komandanta je određen potpukovnik Mladen 2ujović Mlađa. 1! Vidi dok. br. 74. " Đurišić. 276

moj me rđavo razumeti sigurne su ruke i one druge dvojice, ali Pavlove su mlađe, a autoritet onih drugih dvojice mogao bi se sjajno iskoristiti na drugo mesto. Ja lično, posle vojvodine smrti ne mogu da budem niči[ji] načelnik štaba. Želim da k o m a n d u j e m jednom jedinicom i da se bijem protiv svakog. Pisao sam Ciči jedno pismo i molio u tom smislu. Predviđam nove krize i nevolje u Dinari i Lici, jer »republika« nije likvidirana. Preostali komunisti jači su dva puta od Đujića i sigurno će ga zbiti u žicu. Teško Srbima Like i Dalmacije! Pokolj ostataka Srba izvršiće se pred našim očima, a mi ćemo biti nemoćni da ma šta učinimo u odbranu. Godinu dana Dinarci i Ličani trpe udarce koje sad podnosi Hercegovina i odolevali herojski! Dosta samo ta činjenica, pa da se čestita ovim ljudima ovamo. Izgubili su cvet mladosti, najbolje borce i mada malaksali ipak još nisu klonuli. Podrška Hercegovaca otpala je kad je bila najpotrebnija. Znači danas će ponovo da otpočne formiranje republike uz pripomoć Hrvata! Radio sam ovde godinu dana stalno bez prestanka i osećam da je moja dužnost da i dalje na istom terenu ostanem i da spasim situaciju. Ovaj teren je za nas odlučujući i mi ga ne smemo izgubiti. Potrebno ga je sasvim ozdraviti organizovati i povezati sve snage između sebe (Đjujića, Drenovića sa svim ostalim odredima Bosne i Mihića). To se ne može da učini sa sadanjim snagama. Potrebno je da se dovedu sa strane 2000 dobrih vojnika koji će svršiti te i mnoge druge važne zadatke (seti se direktiva!). 14 Zbog ovoga došao sam na ideju da zamolim Čiču da odobri da se na ovaj teren prebace 2000 crnogoraca koji će svršiti ovu istorijsku misiju. To treba da je elitna vojska spremna da likvidira sve i svakoga. Moja najveća želja je da mi se poveri komanda nad tim ekspedicionim korpusom, a ja ću ili poginuti ili izvršiti kako treba sve zadatke koje mi poverite. Ako je Pavle kod Tebe razgovaraj s njim i privoli ga na ovo tako, da me poduprete obojica u ovome. Ja garantujem glavom da ću sa tom snagom urediti celu teritoriju Like, Bosne i Dalmacije i organizovati je kao što je to slučaj u C. Gori. Ne želim da mi se daje komanda ni na jednoj od ovih pokrajina. Tu su već od ranije Mihić, Đujić, Drenović i dr. Ja želim da im pomognem da stanu na noge i organizuju svoje pokrajine, a potom da se vratim nazad u C. G. na druge zadatke. Hoću da se bijem i to redom po onoj okoli[ni] koju si mi zapisao u notesu. Treba da mi se to omogući. Dosta sam bio u ulozi načelnika
" Verovatno se odnosi na direktivu br. 1. Vidi dok. br. 1.

277

štaba, hoću da budem trupni komandant. Ovaj teren i ljude najbolje poznajem i nadam se da ću opravdati nade koje u mene budete polagali. Samo me ostavi potčinjenog Vama, nemoj da mi vežu ruke ovamošnji oblasni komandanti. Pusti me kao Baćovića. Ako želiš da učiniš jednu dobru i veliku opštu stvar zauzmi se i reši ovo pitanje. Reši ga u svakom slučaju i bez mog učešća, ako ma iz kojih razloga ne stanete na gledište da ja budem komandant te vojske. Odredite drugog, ali po svaku cenu i to što pre odredite 2000 Crnogoraca da dođu ovamo. Vreme se ne sme izgubiti, jer će se komunisti osvetiti, stvoriti jaku republiku ponovo, koju će biti teško srušiti, jer neće biti više prilike da je koncentrično t u k u 8 divizija15 (3 nemačke, 3 italijanske i 2 hrvatske). Razmisli o ovome brzo i učini šta treba molim te. Ako mi poveriš ovu komandu ostaću ti večito blagodaran. No reši to pitanje, bez obzira na mene, reši ga i pod komandom drugog, ah ga provedi u delo najhitnije. Zadužićeš ovaj napaćeni srpski živalj koji nije video spas u Hercegovcima, već ga jedino oček u j e od naših Crnogoraca. Ja ću legalizovati t a j dolazak lako u komandi II ital. armije. Dolazak bi trebalo da odobrite morem, jer ću zbog Hrvata imati teškoća suvim od Prozora. Bojim se da bi mi čak to i omeli. I sad jedna stvar, koju moram da dodirnem. Odnosi moji prema Baćoviću i Đujiću ostali su korektni do kraja. Radio sam sporazumno i bratski sa njima i sve smo svršavali uredno za vreme dok su ovde trajale operacije. Ja sam bio spona i most za tvoja naređenja taman onako, kako si mi usmeno objasnio. No ako sam ja i uspeo da nađem pravi put između n j i h i s njima, to nažalost nije bio slučaj između njih dvojice lično. Tu i tamo dolazilo je do sukoba i razmimoilaženja. Dobro se ipak sve svršilo, jer sam znao i morao da ih spašavam. No nije njihova krivica zato, već više jedne grupe nevaljalaca koji su potpirivali mržnju. Sad pri rastanku ponovo je došlo do zaoštrenih odnosa. Pokušaću da sve to objasnim u opširnom izveštaju o operacijama, a sad da kažem ono što je za mene od interesa. Ja sam istakao u 2 maha njihov rad i zauzimanje na opštem poslu i to jedared Tebi a drugi put Čiči, sa željom da im se obratite sa po kojom lepom reči. I zaista kao da ste videli koliko mi je to potrebno i Ti i Čiča ste im se obratili sa po jednom lepom rečenicom koja je postigla ono što sam že15 Reč je o operaciji »Weiss I«. O učešću nemačkih, italijanskih i ustaško-domobranskih jedinica u toj operaciji vidi F. Trgo, n.č., str.

278

leo.16 Razumi me, molim te, to su oni zaslužili uostalom, a interes službe je nalagao da se to učini i učinjeno je u pravi čas. Druga depeša dostavljena je Tebi radi znanja, a inače je namenjena bila Čiči. Ti si međutim shvatio da od Tebe tražim ponovo istu stvar, u času kad je kod Vas počinjala kriza, napisao si mi onu rečenicu »dosta sa pohvalama!« Sad je sve to prošlo i nemam razloga da se zadržavam mnogo na ovome. Jednom kad se sretnemo objasniću Ti zašto mi je bila potrebna podrška ne samo od Tebe nego i od Čiče. Ne mnogo pohvala za njih, ali jedna od Tebe a druga od Čiče. Dosta. Stigle su mi u pravi čas i postigle željeni efekat. To je važno. Što se tiče Tebe, ja sam spreman i drugi put da otuda podvikneš, samo molim Te spusti se na moj nivo i moj položaj u času kad mi stavljaš primedbu, j e r ćeš biti drukči, veruj. Za sebe nisam tražio ništa i ne mislim uopšte. Ono priznanje od vojvode ispunilo je sve moje ambicije i toliko me izdiglo da sam daleko od gurnjave oko ma kakvog drugog priznanja. Šta više, gledajući sadanje ljude i smicalice (a ovo treba da budu probrane starešine bivše vojske) kojima se služe, ja počinjem da uviđam, najzad, da bi moglo da se živi i van vojske posie rata. Može se i na drugi način pomoći Otadžbini ne mora služeći u vojsci i u politici. Sad je dužnost svih da se založe do granica umnih i fizičkih mogućnosti, ali posle rata biće već dosta kadra koji će zauzimati upražnjena mesta. No o tome ne treba pisati, bolje je usmeno. Reći ću ti jednom kako je na to gledao pok. vojvoda i zašto je bio nameran da me osposobi za posle rata. Zao mi je što sam ostao nedoučen đak. Bio sam samo godinu dana, a trebao sam biti 5 kao što je on predviđao. Posle cele te škole teško bi se moglo samnom, kao što se uostalom teško moglo s njim. Nek mu je pokoj duši, toliko sam mnogo od njega naučio. Ne preostaje mi drugo do da Te srdačno pozdravim i poželim ti mnogo sreće u sadanjim krvavim borbama. Molim te samo da se u najtežem času setiš da se sva ta snaga koja sad tamo napada sručila na Dinarce i Ličane ne za nedelju ili dve, već punu godinu dana! Ako je ikad iko položio ispit položili su ovi jadni Dinarci i Ličani, koji su sve to izdržali i održali se, mada prepolovljeni i osakaćeni. Zato odbij sva ogovaranja i omalovažavanja ovih napaćenih ljudi ogrezlih u krvi. Hercegovci ih kritikuju svugde pa i kod Vas gore. Međutim ovde su izjavili da su došli na klanicu. Sad će oni prvi put videti šta znače krvave borbe, jer dosad nisu nigde imali važnijeg okršaja.
16

Vidi dok. br. 42.

279

Meni su jednaki svi i volim ih podjednako, ali na istinu se ne sme bacati blatom, jer će sinuti u još punijem sjaju. Ako laže koza ne laže rog zašto se predaju izvesni njihovi delovi? Zar n i j e trebalo 8 divizija da se komunisti, ne unište, već samo pomere i to delimično. Ne d a j maha tome ti si oduvek bio pravičan. Tvoj Raša"

BR. 55 ZAPOVEST KOMANDANTA SREDNJE KOLONE OD 26. FEBRUARA 1943. KOMANDANTIMA NEVESINJSKE I KOMBINOVANE BRIGADE ZA NAPAD NA JEDINICE 2. PROLETERSKE DIVIZIJE KOD DREŽNICE1
STAB SREDNJE KOLONE 2

O. Br. 11 26. februara 1943. g. Položaj u 14 časova ZAPOVEST (sekcija 1 :100.000 Mostar, Nevesinje, Konjic i Prozor) Komunističke snage došle su do Konjica 3 a nadirući dolinom r. Drežanke zauzele su Drežnicu, prešli r. Neretvu i do17

Radovan Ivanisevic.

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 172, reg. br. 47/2 (BH-V-2154). 2 Za početak opšteg napada 26. februara 1943. na snage NOVJ u dolini Neretve (dok. br. 53, 60, 70, 74, 75, 85 i 140) komandant Istaknutog dela Vrhovne komande je odredio jedinicama napadne pravce i dnevne zadatke. Radi jedinstvenog komandovanja i koordinacije borbenih dejstava sve četničke snage za tu situaciju podeljene su u tri kolone. Leva kolona: Zetski četnički odred, Nikšićka brigada i delovi Trebinjske brigade, jačine oko 2000 ljudi. Komandant kolone je bio major Blažo Gojnić. Srednja kolona: Kombinovana i Nevesinjska brigada, jačine 1500 ljudi. Rad Leve i Srednje kolone objedinjavao je pukovnik Bajo Stanišić. Desna kolona: Konjička grupa, jačine oko 3500 ljudi. Komandant Desne kolone bio je kapetan Voja Lukačević. Nešto više o tome vidi dok. br. 59 i 85. 3 i s Napad na Konjic vršile su jedinice 3. NOU divizije. Vidi dok. br. 46 i 53.

280

stigle do Bijelog Potoka. 4 Komunisti su prema Konjicu zaustavljeni snagama Limsko-Sandžačkih četničkih odreda i Konjičkom brigadom, 5 a njihova jačina u dolini r. Drežanke, Neretve do Bijelog Potoka iznosi 1100 boraca. Naša kolona 27 o.m. u zoru izvršiće napad na komuniste u dolini r. Drežanke i Neretve sa ciljem njihovog uništenja. 6 Opšti pravac našeg napada biće: Dolovi—Zabrđe—Kup— Varda—Glogovo—s. D. Grabovica sa težištem napada na pravcu Planinica—Osredak—Mala Vidova—Vidova—G. Grabovica. Naša srednja kolona biće podeljena za izvršenje ovoga zadatka u tri podkolone i to: Desnu podkolonu, Srednju podkolonu i Levu podkolonu. U tom cilju.—
NAREĐUJEM:

1) Desna podkolona: Nevesinjska brigada pod komandom kapetana Zečevića, preduzeće napad 27 ovoga meseca u 8,30 časova po završenoj vazduhoplovnoj i artiljerijskoj pripremi. Opšti pravac napada desne podkolone biće: Planinica— Osredak—M. Vidova—Vidova sa ciljem da ovog dana izbije na liniju Obodić—G.Grabovica. Zona dejstva: desno do linije Prenjski Gvozd—Veliki Prenj—Zagonska Kosa—Zelena Glava sve isključno, a levo do linije Bukovi Breg—Bogodol—Jasenski Gvozd—Vidovski Gvozd —Debela Greda sve isključno. Komandant desne podkolone uputiće jednu pobočnicu jačine jedne čete sa jednim automatskim oruđem pravcem k. 1721—1902—V. P r e n j (1916), gde će uhvatiti vezu sa levim krilom odreda Lukačevića i tu će primiti ulogu stalne pobočnice. Sa srednjom podkolonom održavati vezu na graničnoj zoni između ove dve kolone. 2) Srednja podkolona: Pod komandom N. N. jačine jednoga bataljona poći će u isto vreme kada i desna podkolona pravcem Dolovi—Obodine
4 Na tome pravcu napad su vršile jedinice 2. proleterske divizije. Vidi dok. br. 53. 6 Napad je otpočeo uz snažnu artiljerijsku i avio-pripremu. Pored toga, Srednju kolonu podržavala je artiljerija (6 teških i 2 brdska topa) i tenkovi iz sastava italijanske divizije »Murđe«. U toku 27. februara ni Leva ni Srednja kolona nisu postigle dnevne ciljeve. Vidi dok. br. 75 i 85.

281

(627) — Senokos—Kup—Varda—s. D. Grabovica i u toku ovoga dana izbiće u dolinu r. Neretve. Zona dejstva ove podkolone biće desno do levog krila desne podkolone, a levo do linije Ravne — zaključno s. Jasenjani isključno — Gornje Selo isključno — s. D. Grabovica zaključno. Ova kolona održavaće vezu sa desnom i levom podkolonom. 3) Leva podkolona: Kombinovana brigada pod komandom kapetana Kureša preduzeće napad 27 ovog meseca u 8,30 časova sa svog dosadašnjeg položaja, a po izvršenoj artiljerijskoj i vazduhoplovnoj pripremi. Pravac napada ove kolone biće: Lučina—s. Jasenjani— G o m j e Selo—Krecelj. Zona dejstva biće udesno do leve granice srednje kolone, a u levo do r. Neretve. Ova podkolona u toku dana izbiće na r. Neretvu. Ova podkolona održavaće vezu udesno sa srednjom kolonom, a ulevo sa trupama pukovnika g. Stanišića. 7 4) Opšta rezerva: Pod komandom potporučnika Riste Grede poći će za levim krilom desne podkolone i vršiće zadatak po mome naređenju, a u slučaju hitne potrebe i po svojoj inicijativi. 5) Na traženje avijona raketlom ili kruženjem iznad naših redova pokazati streljačka platna u cilju obeležavanja prednje linije. 6) Pored materijalne veze održavati i duhovnu vezu naročito u pogledu potpomaganja, vatrenog ukrštanja svojih zona i približnog izlaska trupa na pojedinim odsecima. 7) Teže ranjenike sprovoditi u ambulantu u s. Orlović. Pri sprovodu težih ranjenika ne upućivati više od 4 vojnika, a lakše ranjenike upućivati da sami idu u ambulantu. 8) Hrana i municija, bombe i mitraljezi upućeni su. Paziti naročito na utrošak municije jer se raspolaže sa malom količinom. 9) Znaci raspoznavanja za dan 26/27 februara Nevesinje —Nišan, a danju dizanje puške tri puta u vis. 10) Izveštaje slati na osmatračnicu u blizini s. Ravne čije mesto ću vam naknadno naznačiti.
7 Zetski četnički odred (komandant pukovnik Stanišić) je imao napadne pravce na desnoj obali r. Neretve. Vidi dok. br. 53.

282

11) Prema mesnom stanovništvu ponašati se vojnički i pružiti mu svu zaštitu, a nikako ga pljačkati i zlostavljati, jer ću sa krivcima najstrožije postupati. 12) Od početka napada biću na osmatračnici kako je naznačeno u tač. 10). 13) Izveštaje slati na osmatračnicu a hitne putem Radio stanice. Dostavljeno : K-tu Nevesinjske i kombinovane brigade, i Opšte rezereve.

Komandant, major Jov. Pantić

BR. 56 NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 28. FEBRUARA 1943. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA DA LEVOM I SREDNJOM KOLONOM IZBIJE NA LINIJU GOLA GLAVICA — CRNI POTOK — CRNI VRH1 Pukovniku Stanišiću,

Gospodine Pukovniče, Ideja napada za uništenje komunista u džepu Neretve bazira na munjevitom radu srednje i leve kolone, 2 koje m o r a j u izbiti na Jablanicu pre desne kolone i potpuno preseći odstupnicu komunistima ka Prozoru, 3 i dolinom Doljanke. U ovom cilju sam naredio da srednja i leva kolona počnu napad. Izvešten sam da juče iako ste imali ogromnu nadmoćnost u svakom pogledu, a otpora tako reći nije ni bilo.
1 Original (pisan mastiljavom olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 161, reg. br. 13/2 (BH-V-41). 2 Leva kolona (Zetski četnički odred, Nikšićka brigada i delovi Trebinjske brigade) je imala napadne pravce na desnoj obali r. Neretve, dok je Srednja kolona (Kombinovana i Nevesinjska brigada) napadala levom obalom r. Neretve. Desna kolona (Konjička grupa) vršila je napad sa linije: Zlatar — P a k l e n a — Gođevac — Borašnica — Velike Bare, pravcem Crni Vrh — Tabakovica — Jablanica. Više o tome vidi dok. br. 53, 55, 60, 63, 70, 74, 75, 85 i 140. 3 Na navedenom prostoru operisale su jedinice 2. proleterske divizije.

283

Vaše kolone nisu ništa uradile, ovo dokazuje potpunu nesposobnost komandnog osoblja, i neshvatanje ideje napada. 4 Vi niste našli za potrebno, da me ma o čemu obavestite iako ja rukovodim po naređenju Gospodina Ministra Vojske, ćelom akcijom. Opšti interes je bio da mi odgovorite na upućene depeše, iako ste stariji od mene. Bio sam stoga prinuđen da sinoć izdam neposredno naređenje komandantima srednje i leve kolone, 5 o čemu Vas obaveštavam. Komandanti Vaših kolona danas do mraka moraju bez ikakvog izgovora i po cenu najvećih žrtava dostići liniju: Gola glavica (k. 1661) — Crni potok — s. Ravni — s. Donja Jablanica — Gumenac (k. 1259) — Plasa Greben (k. 1483) — Crni Vrh (k. 714) jer će jedino tako popraviti ogroman neuspeh od juče i izvršiti zadatak u duhu date ideje, za napad. 6 Prava je sramota da sve Vaše mnogobrojne starešine većinom aktivne i sa svima vojničkim školama da ih uče kako se radi. Rezervni kapetan Vojislav Lukačević, koji sjajno radi protivu glavnih snaga komunista u neprekidnim danonoćnim borbama već deset dana i to bez artiljerije i automatskih oruđa.7 Obaveštavam Vas da sam o svemu ovome izvestio Gospodina Ministra 8 i da ću ako Vaše kolone danas ne postignu date im ciljeve, biti primoran da smenim sve Vaše komandante i da ih stavim pod sud radi nesposobnosti i neizvršenja naređenja, Vrhovne komande. Naređenje gospodina ministra je — starešine u stroj, zadatci se imaju postići bez ikakvog izgovora u interesu opšte stvari, nesposobni pod sud. Neka svima bude za primer hrabrom i uspešnom vođen j u jedinica heroja kapetana Vojislava Lukačevića. Molim da p r e d n j e primite na znanje i da me redovno obaveštavate o toku operacija, srednje i leve kolone. 28/11 - 43 u 8.30 Položaj major Ostojić
4 U toku 26. i 27. februara 1943. Leva i Srednja kolona naišle su na žestok otpor jedinica 2. proleterske divizije i nisu postigle dnevne ciljeve. Više o tome vidi dok. br. 60, 75 i 85. 5 Odnosi se na majore Blaža Gojnića (Leva) i Jovana Pantića (Srednja) kolona. 6 O radu i rezultatima borbi Leve i Srednje kolone u toku 28. februara vidi dok. br. 75 i 85. 7 Reč je o borbama Konjičke grupe protiv jedinica 3. NOU divizije kod Konjica. Vidi dok. br. 46. 8 Vidi dok. br. 85.

284

BR. 57

NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 28. FEBRUARA 1943. VOJVODI DOBROSAVU JEVĐEVICU DA SE SPORAZUME SA ITALIJANSKIM I NEMACKIM OKUPATORIMA O PODELI OPERACIJSKIH ZONA IZMEĐU NJIH I ČETNIKA ZA BORBU PROTIV JEDINICA NOVJ U DOLINI NERETVE1 VOJVODI JEVĐEVICU — najhitnije — š.t.p.2 DRAGI JEVĐO, Sad od tebe tražim sledeće: 1.— Da se sa brojem l i 3 i brojem 224 sporazumeš da se četnicima dade za čišćenje od boljševika zona: Rama—Prozor —Šujica—Livno—Makarska—Morska obala do ušća Neretve — desna obala Neretve—Rama, s tim da broj 11 na ovu zonu ne prelazi već očisti ostalu zonu severno. 5 2. Da broj 22 dade municiju, hranu i automatska oruđa za 20.000 četnika za ove operacije. Sa Baćovićem 6 mi ćemo imati ustvari oko 15.000, a onih pet pravo je da dignemo. Da obezbede davanje topova i bacača i pomoć avijacije za bombardo van je i izviđanje. 3. Da broj 22 da svojih pet hiljada ljudi i obezbedi prevozna sredstva za prebacivanje naših snaga prema operativnim potrebama, da za svaku kolonu 7 da radio stanice i telefonski materijal. 4. Rezultat po ovome treba da znam za tri dana, radi pripreme naređenja i promene moga komandnog mesta negde oko Nevesinja. 8
1 Original (pisan olovkom, ćirilicom, u Arhivu VII, Ča, k. 302A, reg. br. 2/3. 2 Sifrovano, telefonom, poverljivo. 3 i 4 Nemačke i italijanske trupe. 5 O sporazumima Jevđevića sa nemačkim okupacionim jedinicama o ulasku nemačkih trupa u Hercegovinu vidi dok. br. 75 i 85. 6 Petar, komandant operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. Tad su se delovi tih jedinica nalazili u Dalmaciji, spremajući se za povratak u Hercegovinu. Brojno stanje tih jedinica bilo je oko 3000 ljudi. Vidi dok. br. 74, 75 i 85. 7 Za napad na jedinice NOVJ u dolini r. Neretve četnici su formirali 3 kolone: levu, srednju i desnu. O sastavu i napadnim pravcima kolona vidi dok. br. 55, 75 i 85. 8 Komandno m e s t o Istaknutog dela Vrhovne komande bilo je u Kalinoviku sve do povlačenja prema Foči. Vidi dok. br. 85 i 113.

285

Ako se ovo ispuni, g a r a n t u j e m za uspeh u najkraćem roku. 5. Major Vesković sa 2000 Vasojevića 9 stiže danas do mraka u Glavatičevo, odatle ću ga dirigovati prema rezultatima današnjih napada. Zato mi do mraka neizostavno javi što tačnije situaciju na ćelom frontu i gde se nalazi Buljanova10 kolona. Ako Vesković ostane duže u rezervi u Glavatičevu, za njega se mora baciti hrana i municija u Čičevo. Znak dva čaršava u vidu pravougaonika, ili tri vatre na rastojanju od po 100 metara u vidu trougla. On je poneo stanicu ali ako se veza ne uhvati, onda ću mu pokret narediti preko tebe sa porukom od Salatića, 11 a naređenje ima da se baci iz aviona na označeno mesto. 6. Uloži sve snage, preti, obećavaj, pohvaljuj, potstiči sa Vojom 12 i pokreni na najenergičniji rad sve starešine i vojnike iz srednje i leve kolone, jer od brzine njihovog rada zavisi da li ćemo potpuno uništiti boljševike u džepu Neretve, ili će nam pobeći. Krivce za slab rad i kukavice kaznićemo drakonskim kaznama bez milosti, jer za uspeh naše svete stvari, ja sam potpuno bezobziran. Odgovori mi hitno na sve. Od Baćovića sam tražio da mi javi predviđena mesta prenoćišta, da mu bacimo h r a n u i municiju. Pobeda je naša, ako budemo hrabri i sposobni. 28/11. 43 11,30 Položaj Pozdrav Branko. 13

9 Radi se četničkim jedinicama iz sastava Limsko-sandžačkih četničkih odreda. O sastavu, brojnom stanju i akcijama tih jedinica vidi dok. br. 18, 48, 74, 75, 85 i 140. 10 Vice. U to vreme je bio član Oblasnog narodnooslobodilačkog odbora za Dalmaciju. Reč je o 9. dalmatinskoj NOU diviziji, koja je u to vreme izvodila borbena dejstva na sektoru Imotski — Ljubuški — Mostar. 11 Danilo, kapetan, načelnik Štaba operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. 12 Lukačević. U toj situaciji je bio komandant Konjičke grupe. Vidi dok. br. 59. 13 Zaharije Ostojić.

286

BR. 57

PISMO KOMANDANTA NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE OD 28. FEBRUARA 1943. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA O STANJU ČETNIČKIH ORGANIZACIJA U CRNOJ GORI POSLE ODLASKA ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA U DOLINU NERETVE1 Dragi Bajo, 2 Od Tebe još ne dobih nikakvog izveštaja. Brine me neizvjesnost jer ovamošnji neprijatelji Zeleni 3 i crveni 4 komunisti na sva usta šire alarmantne vijesti o Vašim neuspjesima tamo i velikim žrtvama koje ste pretrpjeli u borbi sa tim gadovima tamo. 5 I ako svi u to ne v j e r u j e m o ipak ovako nepovoljne vijesti kod lakovjernog svijeta stvaraju zabunu i raspoloženje kod komunista i njihovih simpatizera. Mnogo mi je žao da se ne vidjesmo prlikom tvog odlaska, ali se nadam da ću ovih dana doći do Mostara. 6 Tražio sam da se uputi još jedan bataljon od 400 ljudi iz ova dva sreza, rekli su mi da moraju da pitaju VI7 korpus zbog ishrane pa da će onda odobriti njihov odlazak. Ovamo su formirana sva tri bataljona. 8 U Nikšiću i Kosovom lugu potpuno, a u Podgorici još nije potpun jer se iz Zete, Piperà i Lješanske nahije slabo odazivaju, ali će se i ova smetnja otkloniti. Teškoća kao što znaš ima najviše od ovih zelenbaća. 9 Ali se i to pitanje mora rasčistiti po svaku cijenu. Pogriješili smo što prilikom polaska u Bosnu ni jesmo postavili t a j uslov i uklonili ih silom oružja pa onda pošli za Bosnu, ali što nije tada učinjeno učinjet će se sada, drugog izlaza nema. Čuvaj vojsku dobro nemoj da bez vatrene pripreme vodiš ljude na juriš. Traži što jače naoružanje u artileriji i bacačima, mitraljezima i uopšte svim potrebnim oruđima. Traži jaku pripremu avionskim putem pa tek onda vrši napad sa živom snagom. Ljude
1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 134, reg. br. 6/4 (CG-V-456). 2 Stanišić. 3 i 9 Reč je o zelenašima Krste Popovića. 4 Jedan od četničkih izraza za pripadnike NOP-a. 5 Zetski četnički odred je 26, 27. i 28. februara vodio borbe protiv jedinica 2. proleterske divizije na desnoj obali r. Neretve. O rezultatima tih borbi vidi dok. br. 56, 60, 70, 75, 85 i 140. 6 Stanišićeve trupe transportovane su od Nikšića do Mostara italijanskim kamionima i železnicom. Prvi transport prebačen je 21. a poslednji 24. februara 1943. Stanišić je iz Nikšića otputovao 22. februara i istog dana stigao u Mostar. Vidi dok. br. 70 i 140. General Đukanović je stigao u Nevesinje 17. marta 1943. 7 Italijanski. 8 Vidi dok. br. 50.

287

čuvaj jer se svaki život teško nadoknađuje, a gubitak u ljudstvu stvara neraspoloženje u narodu. Pobjedu morate po svaku cijenu izvojevati i u to sam siguran ako samo bude bilo dovoljno obazrivosti. Ne zaboravi Župu i onu tešku pogibiju Kuča zbog neobazrivosti. 10 Komunisti su strašni. Sve što dobij a j u to im je na prevari i iznenađenjima. Zapamti dragi Bajo svetu istinu iz prošlosti, da su Crnogorci uvijek pobjeđivali gdje je samo bila pažnja i obazrivost. Bardanjolt 15 oktobra, Bregàlnica pa i ranije Vučji do i Duga Nikšićka gdje su pretrpjeni bili m a n j i neuspjesi samo su uslijedili 11 kao akt nedovoljne obazrivosti i nepažnje. Ovi mali neuspjesi koštali su grdnih žrtava da bi se popravili i osvijetlili obraz našem oružju. Ti si stari ratnik nijesam te trebao opominjati, ali sam usled opšte stvari i želje da se postigne najbolji uspjeh našao sam za potrebno da ti skrenem pažnju na gornje činjenice. Sretan sam što su prvi izveštaji o Vašem divnom i hvale dostojnom držanju naišle na opšte simpatije. — Čast i dostojanstvo nacije je iznad svega, pa ti za takvo držanje srdačno i bratski zahvaljujem. Dragi moj vojvodo, neka te u tvome mučeničkom ali i časnom radu za dobro nacije prate Božji, moj i čitavog poštenog naroda iskreni blagoslov i bratski pozdrav tvoje braće koja ti žele svaku sreću, dobar glas i junačku čast na megdanu. Svak je kovač svoje sreće pa i mi. Niko nam ne može nametnuti ono što želi, pa ma kako moćne bile Evropske sile, ako mi budemo na svom mjestu, održaćemo onakvo stanje kakvo odgovara željama naroda. Zato u ime Božje i sa njegovom pomoći naprijed u slavu i pobjedu. Svi te mnogo pozdravljamo sa svom tvojom junačkom vojskom, a ponajviše tvoj 28 februara 1943 godine
CETINJE

đeneral, Blaža M, Đukanović

Dobro bi bilo da i ti kategorički zahtijevaš da ti se iz ova dva sreza uputi jedan odred. 12 Pozdrav Blaža
10 Reč je o udruženom napadu četničkih i italijanskih snaga na Nikšićki NOP odred. Napad je počeo 13. aprila 1942. Neprijatelj je uspeo da zauzme deo Gornje Župe. Dva dana kasnije partizanske snage izvršile su protivnapad i razbile neprijatelja, koji je imao gubitke od oko 300 četnika od čega 100 mrtvih, među njima 6 četničkih oficira. Zaplenjena je velika količina naoružanja i opreme. Više o tome vidi tom III, knj. 3, dok. br. 22, 23 i 26. 11 »Uslijedili-« napisano zelenim mastilom, ćirilicom. 12 Rečenica je napisana zelenim mastilom, ćirilicom.

288

BR. 59

NAREĐENJE KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE OD 28. FEBRUARA 1943. KOMANDANTU LEVE KOLONE ZA NAPAD NA JEDINICE 3. DIVIZIJE NOVJ NA SEKTORU KONJIC — JABLANICA 1
KONJIČKA GRUPA

O. Broj 1 28 februara 1943 godine Konjic U 10 čas. KOMANDANTU LEVE KOLONE KONJIČKE GRUPE MAJORU g. KASALOVICU. Neprijatelj 2 razbijen u borbama kod Konjica, povukao se je jednim delom ka Ivan planini, a drugim delom ka Rami. Desno od nas nema naših delova. Levo od nas nalazi se srednja kolona majora g. Pantića. 3 Jačina kolone 2200 ljudi, 40 automatskih oruđa, 6 brdskih topova i 4 topa dugih 105 mm. Shodno instrukcijama Vrhovne komande, Srednja kolona će danas zorom krenuti u napad sa polaznog položaja: Kerać k. 2019—Planinica k. 1624—Bukovi br[eg] k. 1100—Dolovi k. 623—s. Ravne—Bijela—Mandić. 4 Pobočnica srednje kolone nalazi se na k, 1721, sa kojom imate uhvatiti vezu. Levo od Srednje kolone nalazi se Leva kolona 5 jačine 2000 ljudi sa 6 brdskih topova i 50 automatskih oruđa. Major Baćović preko Makarske i Ljubuškog nalaziće se spreman za akciju oko 8/III. Da bi se Srednjoj koloni pomoglo i kordinirali napad na Ružno Brdo,—
' Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 141, reg. br. 19/1 (CG-V-1599). 2 Delovi 3. NOU divizije. Te su jedinice u toku 22/23. februara 1943. i narednih nekoliko dana napadale Konjic i vodile žestoke borbe sa četnicima i italijanskim jedinicama iz sastava divizije »Murđe«. Posle neuspelog napada jedinice su odstupile i posele nove položaje. Opširnije o tim borbama i rasporedu jedinica 3. NOU divizije vidi dok. br. 46; tom IV, knj. 10, dok. br. 164 i 166. 3 i 4 Vidi dok. br. 55 i 56. 5 Zetski četnički odred, Nikšićka brigada i delovi Trebinjske brigade. Vidi dok. br. 53.
13 Zbornik, tom XIV, knj. 2

289

NAREĐUJEM:

Da Komandant leve kolone od svih delova formira dve napadne kolone. 6 U Levu napadnu kolonu ulazi 1 i 2 Durmitorska brigada i Konjička brigada. U Desnu napadnu kolonu ulaze ostali bataljoni koje će Komandant Leve kolone staviti pod zajedničku Komandu jednog iskusnog oficira. Napadni pravac leve kolone: Kavalerija k.595—Borje— Rečica—k. 1414—Tabakovica—Cobalov greb—Carski vrh k. Napadni pravac desne kolone: Čelebiće—k. 730—Prisoje k. 949—s. Dobrigošće—D. Papraska. Pored ovoga, napadu će potpomagati borna kola putem ka Ostrošcu. 7 Napad preduzeti čim Komandant formira kolone. 8 Baza za snabdevanje trupa u Konjicu komorom, a čim se oslobodi put za Ostrožac komorom, kolima, automobilima i eventualno vozom. Ranjenike prenositi u Konjic, Stab grupe u Konjicu u kući R a j k a Zeljkovića. Načel. Štaba kap. II kl. . . Komandant, kapetan I klase, Voj. S. Lukačević
828.

6 Prema dnevniku operativnog oficira Mileševskog korpusa, na dan 1. marta 1943. Konjička grupa bila je formirana u 3 kolone. Leva kolona, komandant major Zdravko Kasalović, sastava: 1. i 2. durmitorska, Fočanska i Konjička brigada, Miljevinski i Zaborski bataljon. Ukupno 2.135 ljudi. Srednja kolona, komandant major Andrija Vesković. Ovu kolonu jačine 1.000 ljudi sačinjavale su jedinice iz sastava Limsko-sandžačkih četničkih odreda (Bijelopoljska, Beranska, Andrijevička i Kolašinska brigada). Desna kolona, komandant kapetan Radoman Railić. Sastava: Pljevaljska, Pribojska i 2. sarajevska brigada i 230 pripadnika Muslimanske nacionalne vojne organizacije. Ukupno 2.160 četnika. Komandant grupe bio je Lukačević, pseudonim kap. Nikola Đurić. Prema istom dokumentu načelnik štaba bio je izvesni Iso Ivanić. Redakcija nije utvrdila na koga se taj pseudonim odnosi (Arhiv VII, Ča, k. 165, reg. br. 3/4—19). 7 U pitanju su delovi borbene grupe »Anaker«. 8 Vidi dok. br. 75 i 85. 9 Potpis nečitak.

290

puka. 27. knj. na kojoj se liniji i sada nalazim. i time ugrozili moj levi bok. bataljon 55. Vidi tom IV. 10. knj. te sam istaknut. Danas su zauzeli i jučerašnji položaj 2. februara 1943. dalmatinske brigade napali su položaje tog bataljona i naneli mu gubitke od 34 mrtva i oko 40 ranjenih četnika (tom IV. 7 Bez ovog ne mogu poći napred jer je ispred neprijatelj utvrdio položaje. dok. 53. od ovog sela naišao sam na jak otpor. 133. dok. ali se u toku noći povukao sa položaja. 7 2 8 . bataljona. bataljon je izbio ovog dana u moju visinu. 10. dalmatinske brigade. ćirilicom) u Arhivu VII. br. bataljon crnih košulja i delovi artiljerije iz sastava divizije »Murde«. te moj bataljon nije mogao napredovati. 6 Pred veče. reg. a i na sadanjem se teško održati zbog širine fronta. br. ODREDA 2 26 februara u 12 časova sa bataljonom 3 sam izbio u visini s. Opširnije o tome vidi tom IV.u 10 h Položaj KOMANDANTU CRNOGORSKIH CETN. 4 i 5 Otpor su pružili delovi 2. br. Do noći sam izbio na liniju: Jadrine—Liskovce—Vasi Dolac. 27/11 sam produžio borbu 5 i 2. 6 27/11 u 17. br. 297. ali su žestokim otporom odbijeni. bataljon Zetskog četničkog odreda.30—19 časova partizani su izvršili snažan napad na moj bataljon. br. Vidi dok. 40/6 (CG-V-341). KOMANDANTU ODREDA O BORBAMA BATALJONA PROTIV DELOVA 2. Neophodno je potrebno: 1 bataljon pojačanja i 1 bateriju — kao prateću pridodati i 1 radio stanicu. Ča. knj. 19* 1 291 . dok. 3 Odnosi se na 1.BR. 60 IZVEŠTAJ KOMANDANTA PRVOG BATALJONA ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 28. 298 i 300. 10. 4 Na kosama sev. DALMATINSKE BRIGADE NA DESNOJ OBALI NERETVE1 O.I I . 2 Odnosi se na pukovnika Baja Stanišića. 176). Original (pisan olovkom. 7 Levoj koloni je sadejstvovao 2. Kruševica i odmah stupio u borbu. delovi 2. FEBRUARA 1943. bez naslona na levom krilu i veze a na rastegnutom frontu od 4 km. 2. br. k. kao i nestašice municije. bataljon ovog dana je zaostao. istaknutosti i osetljivosti krila. 49.

Pošto sam 2 dana neprekidno u borbi ovu mi je potrebno uputiti u znatnoj količini najhitnije. zatim majora Paloševića. jugoslovenska (ne Grčke fabrikacije). municija za bacače-komplet. 8 Neophodno je potrebno 20 mazgi. i ručne bombe. KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI O RAZGOVORU SA GENERALOM SPIGOM1 KOMANDA BOSANSKIH. br. rezervni konjički poručnik. Ca. 62. 2 Načelnik Štaba Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine bio je kap. LiCKO-DALMATINSKIH I HERCEGOVAČKIH VOJNOCETNlCKIH ODREDA OD 28. General Spigo. Danilo Salatić. godine Položaj. major Boljević M. Vidi dokumenat br. Dimitrije BR. Pantića. 17 28. Hercegovački bataljon nije ulazio u moj sastav već je ušao u sastav majora g. kdant. br. 19/3 (H-X-82). LlCKODALMATINSKIH I HERCEGOVAČKIH ODREDA J. U to vreme je bio član štaba majora Baćovića. KOMANDANTU DINARSKE OBLASTI. jer stoke na terenu nema. februara 1943. zadužen za političke i vojne odnose sa italijanskim okupacionim trupama. 159. VOJSKE O. 1 8 292 . dužnost načelnika štaba tih jedinica vršio je neko vreme major Miloš Radojlović. Fotokopija originala (pisanog na mašini.Molim najhitnije da se dodeli: municija za npr. »Breda«. Neretve na moj sektor. 61 OBAVESTENJE NAČELNIKA ŠTABA KOMANDE ZAPADNOBOSANSKIH. 3 Nino. Dok se major Baćović nalazio sa jedinicama u Dalmaciji. Dr. k. reg. italijanska za pušku i puškomitraljez. FEBRUARA 1943. Svilokosa 3 i dva đenerala Reč je o Srednjoj koloni. u prisustvu majora Baćovića i njegovog načelnika štaba 2 . Imam podataka da se prebacuju partizani sa leve obale r. ćirilicom) u Arhivu VII. komandant XVIII Italijanskog Armiskog korpusa.

NOU divizije 11. Na te četnike mi se uopšte ne možemo osloniti. pa čak i u Slovenačkoj. br. i 14. Vojvoda Bogunović i vojvoda Rokvić ne priznaju vojvodu Đujića i neće da rade sa njim uopšte niti ga slušaju. 2. ulasku i napuštanju Srba od strane četnika i borbama sa okruženim delovima divizije »Sasari« vidi dok. Gornjoj Lici. Na t a j način skoro 2. Opširnije o tim borbama. Jedina komanda gde četnici rade slabo to je sektor Dinarske oblasti.— Mi smo dali za naoružanje u Dinari velike količine oružja i municije. februara 1943. Ostali ga nisu hteli slušati niti slediti uopšte. 3. naoružani su nesigurni borci koji su postepeno prešli u partizane. 5. br. 26. sadanji komandant VI korpusa. složno i disciplinovano i na opšte zadovoljstvo. i 6 Reč je o borbama četnika i jedinica italijanske divizije »Sasari« protiv jedinica 6.sa dva pukovnika italijanske vojske. Međutim.000 naših pušaka sa dosta automatskog oružja i municije nalazi se danas u komunističkim rukama. između ostalog izjavio je danas sledeće: 1. jer nas dovode u tešku situaciju ostavljajući u sred najjače borbe naše jedinice na cedilu. 4. nisam mogao da protivrečim. Neposlušni su i nedisciplinovani.— Trebalo bi da su četnici svi složni. 62 i 85. a ne kad to narede starešine. Hercegovini. čime je divizija Sasari bila izložena bočnom udaru i pretrpela oko 600 gubitaka u dvodnevnoj borbi.500 boraca koliko jedva prikupe.— Danas u Dinari ima oko 4—5. 293 . sve-na zauzimanje i reč vojvode Birčanina 4 . ' Vidi dok. Jedini čovek koji je hrabro istupio i išao napred sa jednom grupicom vojnika bio je komandant Đujić.5 Nekoliko bataljona divizije Sasari bili su opkoljeni i jedva smo uspeli sa novim trupama da ih oslobodimo. Alesandro (Alessandro Piazzoni). 6 General Piaconi 7 .— Između starešina u Dinari postoji nesloga.— Četničke jedinice u Crnoj Gori. vrlo su dobro organizovane i rade požrtvovano. da su mobilni tako da u borbi bude svih 4—5. kao što je bio slučaj prilikom napuštanja Srba. U kancelariji našeg đenerala u Kninu dolaze naizmenično vojvode i razne starešine i rade jedni protiv drugih. koji je u to vreme komandovao divizijom Sasari izvestio me je da u napadu od Bruvna i Mazina ka Lapcu 1000 četnika iz Dinare nije htelo da se bori kao što treba. bore se i prestaju da se bore kad je njima stalo.000 naoružanih četnika koji neće da se bore van njihovih sela. Saslušao sam pažljivo reči generala i uviđajući da u glavnom govori istinu.000 a ne samo 1. K r a j n j e je vreme da se zavede red i disciplina i da se oni organizuju kao što je to slučaj u ostalim pokrajinama. 13.

molim da prilikom govora o četnicima u Dinari imate u vidu izjavu koju je pre nekoliko meseci dao moj pokojni komandant Vojvoda Trifunović. kako bi se od dosadašnje teritorijalne milicije i narodne vojske prešlo na organizovanje jedinica u smislu naređenja koje je izdao počivši Komandant Vojvoda Birčanin. ' Odnosi se na vojvode Manu Rokvića i Branu Bogunovića. ublažio veoma mučan utisak koji je zbog ovakve izjave ovladao prisutnima. " i 12 Redakcija nije mogla utvrditi na koje se naređenje i uputstvo odnosi.500 boraca. a koja se ukratko svodi na to da četnici ovog kraja nisu istih vojničkih osobina kao što su Srbijanci. a to je da uprava i komandovanje pređe u ruke valjanih oficira. sprečavaju izvođenje organizacije. dok su oficiri komandanti operativnih trupa koje su u formiranju. Bosanci ili Hercegovci. Zbog toga su već komandanti jedinica oficiri. 8 David. Nekoliko veoma valjanih oficira već radi i uskoro ćete videti rezultate njihovih napora.Da bih koliko-toliko. potrebno je da Vi sa svoje strane podržite oficire i da samo sa njima radite. Jedini put da se tako brzo i energično sprovede organizacija četnika u Dinari je ono što je želeo da ostvari pokojni Vojvoda Birčanin. a na ostale da se ne obzirete već da im zabranite ulazak u vašu komandu«. Crnogorci. 9 General me je u dva maha pripitao da li je sa ovakim rešenjem saglasan komandant vojvoda Đujić. 294 . Đujić je teritorijalni komandant i nacionalnopolitički poverenik. Pošto pojedine narodne starešine ometaju rad oficira i . ja sam pokušao da ublaž'm donekle te konstatacije sledećom izjavom: »Ekselencijo. General Spigo izdao je pismeno naređenje komandantu sevemog sektora generalu Đanuciju 10 da podrži i olakša rad ofcira u svakom pogledu. Povodom ove izjave generala Spiga. koje im nisu dozvoljavale da se organizuju. 11 K r a j n j e je vreme da se zavede red i disciplina i da se prestane sa dosadanjim nesložnim radom narodnih starešina. našta sam mu odgovorio da jeste. kao i da je zahvaljujući novopreduzetim merama već formirano 3 bataljona od 1. Vi ste sad imali prilike da se uverite da su ovi četnici prema sebi imali skoro sve partizanske snage u zemlji. 10 Etore (Giannuzzi). potrebno je da pozovete na konferenciju sve starešine jedinica u Dinari (vojvode i oficire na komandantskim položajima) i da im ovaj akt pročitate. a komanda operativnih trupa poverena je majoru Paloševiću i njegovom načelniku štaba kapetanu Soškiću 8 .

— STABU KOMANDE BOSANSKIH. vojvoda Dinarski. 62 IZVEŠTAJ KOMANDANTA DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE OD 28. Starešinama Vaše komande podeliti uputstvo koje je sačinjeno po naređenju pokojnog Vojvode. reg. STABU KOMANDE BOSANSKIH. Ca. delom plavim mastilom.jer je svakome. Neposlušne i nepokorne elemente koji neće da se potčine oficirima niti vojnoj disciplini treba isključiti iz Vaših redova i o tome izvestiti pretpostavljenu komandu. delom olovkom.000 nepokornih i neposlušnih samovoljaca koji rade na svoju ruku. k. Original (pisan na mašini.12 NAČELNIK ŠTABA. 2 U izostavljenom delu teksta vojvoda Đujić je. LICKO-DALMATINSKIH I HERCEGOVAČKIH VOJNOCETNlCKIH ODREDA O VOJNO-POLITlCKOJ SITUACIJI I BORBENIM AKCIJAMA IZVEDENIM U JANUARU I FEBRUARU 1943 GODINE1 STAB DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE ĐENERALSTAB O. br. jasno da je borbena vrednost četnika svedena na minimum samo zbog gloženja između starešina. na osnovu izjave narednika Torbice. Izveštaj o situaciji u Dinarskoj oblasti. 21/4 (H-V-318). — Situacija na teritoriji ove Oblasti je sledeća: 1. vertikalnim crtama. 273 28 februara 1943 god. koji je navodno pobegao iz partizana u četnike. dao 1 13 295 . pošto će im u mnogome olakšati rad. Bolje je da ta komanda ima 1. Original je na više mesta podvučen. Vojna Radovan. Pojedini pasusi su sa strane označeni olovkom. VOJVODA R. LlCKO-DALMATINSKIH I HERCEGOVAČKIH VOJNO-CETNICKIH ODREDA. ćirilicom) u Arhivu VII. Br. 152. FEBRUARA 1943.000 sigurnih i pouzdanih četnika nego jednu gomilu od 5. Ivanisevic—Dinarski 13 BR. S. pa čak i Italijanima.

89 i knj. 3 Vidi dok. 296 . br. nešto pokoleban. kako za sudbinu i razvoj događaja.' operaciju u dislokaciju -i raspored snaga NOVJ na teritoriji Like i dela zapadne Bosne i Dalmacije. 4). 85. dok. U prkos ovakve situacije d u h kod boraca ove Oblasti ostao je na zavidnoj visini. 13. 6 Vidi dok. Vrličku i Kninsku dolinu i dalje Strmicu pa preko Jelovih Tavana na Maslovaru i Crni Vrh da se odavde spusti u dolinu Gračaca i produži linijom Gračac—Obrovac. dok. O učešću italijanskih jedinica i rezultatima borbi protiv jedinica NOVJ na području Like vidi tom V. br. Hercegovci i Dinarci. b. Italijanska ofanziva u Lici protivu partizana potpuno je promašila. a odavde duž mora da drže liniju Ledenice—Senj—Karlobag —Obrovac—Knin—Drniš—Sinj. Propaganda radio Londona veoma nepovoljno utiče na Srpski živalj i naše borce. 3 J e dinice ove Oblasti drže Drnišku. 7 Odnosi se na delove italijanske divizije »Bergamo«. Kosovsku. potpuno je pokolebala u simpatijama za nas. br. izveli su. knj. slabosti ljudskog materijala u borbenom smislu. koji se nisu ogrešili o Srpski narod. Grahova. Glamoča i Bos. NOU divizije protiv delova italijanske divizije »Re« (tom V. Italijani su prekinuli operacije protivu partizana u Lici i imaju naređenje da evakuišu svu zonu od Ogulina do Knina i da se povuku na liniju Ogulin—Ledenice.Naoružane snage Dinarske oblasti iznose 4. 13. nadasve. 5 a u pripremi je operacija u pravcu Livna. knj. uglavnom. Njihova akcija u Ličkom polju još traje. 5 Odnosi se na borbe 6. 61. u kojoj će uzeti učešća i četnici ove Oblasti.g. tako i za ishranu. nesposobnosti višeg komandnog elementa. Pregled operacija izvedenih za vreme boravka Hercegovačkih trupa na ovoj teritoriji: 25 i 26 januara o. br. 50. 6 Hrvati se iz dana u dan sve više naoružavaju i organizuju u ustaške jedinice. 4 Ovo je došlo kao posledica slabih snaga koje su učestvovale u operacijama. pomognuti slabijim Italijanskim delovima.200 boraca. dok. br. ali im se ovo grdno osvetilo. 4 Reč je o četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi. Nije isključeno da su Italij ani hteli špekulisati na račun Nemaca. teških terenskih i vremenskih prilika i. dok moral kod naroda od straha. 12. a Hrvate.

8 Cilj ove operacije je bio da se Moseć. Držanje ove kolone. uspeli da se blagovremeno izvuku iz klopke.16 sem desne kolone. Direktrisa akcije bila je Otrić—Srb—D. U ovoj akciji sve kolone izvršile su svoj zadatak kako je to naređeno. 28. koja im je bila pripremljena. 1 " pa je usled toga i zadocnila u ovlađivanju postavljenim ciljevima. br. sem poručnika Koprivice 11 i trupa pod njegovom komandom. 11. a bilo je predviđeno u tri. br. pa da se zatim pristupi organizaciji oslobođene teritorije. koji je privremeno bio pridodat 3. potpomognuti od dva Italijanska bataljona. br. bila i ostala najbolja jedinica u svima borbama. 10 Otpor je pružio Dinarski bataljon. sastavljene od Hercegovaca. zajedno sa svojim komandantom. br. bilo je vrlo dobro. veoma jakim snagama napali i okupirali Strmicu. zabavivši se pljačkom u StrVidi dok. 13 Vidi dok. Ova operacija nije privedena kraju. knj. 9 8 297 . 200). U ovoj operaciji stiglo se je do Vrlike. dok. Na jači otpor naišla je samo naša leva kolona. br. 28. 15 i 16 Vidi dok. 12 Sve trupe u ovoj akciji izvršile su svoj zadatak po planu i u određeno vreme ovladale postavljenim ciljevima. Golubića i Plavna i tučenja komunističkih snaga. jer su isti. sa jednom baterijom. Tiškovac—D. O tim borbama vidi dok. Do jačih sukoba sa partizanima nije došlo. Ovu akciju su izvršili Hercegovci i Dinarci. Svilaja i Vrlička krajina očiste od partizana. Tiškovac—Kaldrma—Osredci—Srb.pravcu Vrlike. dalmatinskoj NO brigadi (tom V. 12 i 14 Iz sastava divizije »Sasari«. 28 i 29 januara 1943 god. 11 Mihailo. j e r su komunisti. Suvaja—Brotnja—Doljani—Dobro selo. komandant Nevesinjske brigade. 13 i 14 februara o. čiji je pravac napada bio Strmica—G. 11. koja je i inače. Hercegovci i Dinarci potpomognuti jednim Italijanskim bataljonom 14 i jednom baterijom topova vršili su akciju u cilju oslobođenja Srbske doline. Ova kolona je 12 februara zadocnila. a naročito se istakla Rogatička brigada sa poručnikom Dobricom Đukićem. koja se na padinama Dinare sukobila sa proleterima. dok. sve do trenutka kad su nam Italijani to onemogućili. izvršena je akcija u pravcu Golubića i Strmice u cilju oslobođenja Strmice. Plavno i Radij evac. pod komandom poručnika Popovića. U pitanju je 2. knj.g. blagodareći terenskim prilikama. 75 i 200. tom V. 1 3 12. te je operacija morala biti prekinuta. 9 u međuvremenu. slabijeg sastava. sastavljena od Hercegovaca. proleterska divizija ojačana Kombinovanom brigadom grahovskog sektora. br. 48. 9. Golubić. 15 Akcija je izvršena u dve kolone.

Greškom se desilo da je jedna bomba pala u blizini štaba vojvode Đujića i majora Baćovića (Arhiv VII. 18 Redakcija nije mogla utvrditi tačnost navedenih podataka. koji su nam prebegli sa svojim familijama. divizije i artiljerijske jedinice tih divizija. 17 Najzad su pristali da jedan deo četnika može ostati u samom Srbu i mi smo ostavili 1. i 15. 1323). posle borbe 15 februara od 17 časova do 12 časova 16 februara. 19 presekli je na tri dela i opkolili dva bataljona u Gornjem Lapcu. morale biti povučene na liniju Maglaj—Kurozeb—Jelovi Tavani. Komunisti su imali i teške bacače. 5. divizije. a ostali su krenuli iz Srba i to: desna kolona. da se predaju.g. sastavljena od svih Hercegovaca. pravcem Osredci—Trubar—Resanovci— Jelino polje. 20 a jedan bataljon u šumi između Gornjeg " Bombardovanje Srba vršili su nemački avioni. " Napad su izvršile 1. gonjeni od Nemaca i oni koji su zaostali u pozadini. depeša br. pri čemu smo imali četiri lakše ranjena i dva mrtva. čistom četničkom selu. k. ali se ova kolona n i j e kretala označenim pravcem. Više o tome vidi tom V. Ca. 110 od njih je naoružano. a drugim delom diviziju »Sasari«. dok. pravcem Zeleni Tavani—Vagan—Crni Vrh (1239)—Gologlav (1196)—Orlovica (1201)—Strmica. Italijanska divizija »Sasari« dejstvovala je pravcem Gračac—Bruvno—Mazin—Lapac—Kulen Vakuf. Dobili smo 140 boraca. br. bezuslovno napustimo Srbsiku dolinu. što se je stvarno i desilo još 14 februara. zahtevali da u toku 15 februara t.mici. Komunisti. Naša zamisao je bila da akciju sprovedemo sve do Dobrog Sela i spojimo se sa divizijom »Sasari« i tako stvorimo neprekidan front. br. posle podne. 20 U G. da bi se sutra dan u marševskom poredku spustila u Srb. koncentrisali su se i jačim snagama udarili naše snage u Srbu sa fronta i oba boka jednim delom. 298 . brigada 8. 289. knj. Italijani su u trenutku kada su naši prednji delovi izbili u selo Doljane. 8/1. i 9. reg. Na t a j način bili bismo primorali komunističke snage. Na ovaj način stvoren je nebranjen prostor između četnika u Srbu i divizije »Sasari«. Međutim. da ne bi bile otsečene od pozadine. te su naše snage. a komunističke snage pred nama nabacili bi na Nemce. brigada 6. a leva kolona. U ovoj borbi imali smo dva mrtva i tri r a n j e n a i izgubili smo jedno postolje teškog mitraljeza. zaostale u nedovoljno očišćenoj pozadini. 56. Lapcu su se tada nalazile sledeće neprijateljske jedinice. 18 Jednovremeno ostale partizanske snage napale su diviziju »Sasari«. jer da će nas u protivnom bombardovati avijacijom.000 Dinaraca. već pravcem Srb—Osredci—Kaldrma—Gornji Tiškovac—Donji Tiškovac—Strmica. sastavljena od Dinaraca. a 13 februara sa Donjeg Tiškovca najkraćim putem krenula za Otrić. 12.

2. puka divizije »Bergamo«. Od 16 februara t. . dok. Ovii bataljoni bili su opkoljeni 4 dana. četnika i komunista za vreme operacija : Italijani su. a propaganda radio Londona s druge strane. sve do 21 o. Šibenika i Trogira nema ni jednog telegrafskog stuba. Sve ostale operacije bile su strogo lokalnog značaja i to u cilju uništenja mai jih komunističkih grupa u neposrednoj blizini. dovode do uverenja da okupator i naši saveznici podjednako rade na istrebljenju Srba. već pljačkajući Srpska četnička sela. ne radeći ništa. Hercegovačke jedinice nalazile su se razmeštene po selima u neposrednoj blizini Kinina. pa ipak u Primorju nema sela u kome je zapaljeno više od dve kuće. Čak su skinuli i zvona sa Srpskih crkava u Bruvnu i Mazinu i sekli voćnjake. 21 Okruženim jedinicama u G. Pavelić je postigao najveći uspeh time što je uspeo da među Srpske ustanike ubaci svoje agente. knj. br. 4 teška bacača i 4 topa. koje su partizani razbili kada su videli da će pasti u naše ruke. O deblokiranju i izvlačenju jedinica iz okruženja vidi: tom V. izgubili su mnogo ratne spreme. peš. puka divizije »Sasari« i 3. 22 Uništena im je jedna autckolona. kao i nepoznat broj zarobljenih.g. dok. 12. Postupak okupatora prema Srbina i Hrvatima potpuno je različit. Računa se oko 200 mrtvih i ranjenih. 13. 61.Lapca i Marina. otpočelo partizansku akciju u Srpskim krajevima blagodareći kulturnoj zaostalosti i glupavoj lakovernosti našega sveta. 166. Mi smo imali dva mrtva i 4 ranjena. bataljon 151. kada su oslobođeni od 6 Italijanskih bataljona i 1. 26. bataljon 25. do sada dobivenim taonim podacima. br. bersaljerski bataljon. Primorje je dalo vrlo veliki broj partizana i. 299 . Ovo su uglavnom sve operacije izvedene za vreme boravka Hercegovaca na teritoriji ove Oblasti.000 Dinaraca. 173 i 177 i knj.0 mazgi. 21 U ovoj borbi Italijani su imali. bataljon crnih košulja. pljačkali i palili sve do čega su stigli. br. Između Drniša. 16. 22 U toj borbi italijanske jedinice imale su oko 600 ljudi izbačenih iz stroja. u krajevima gde su sami operisali. Zarobili smo 17 karabina. Vidi dok. v.m. ali ni jedna kuća duž linije nije zapaljena. Ovakovi postupci okupatora i ustaša. kao oružja i municije. peš. Lapcu pritekle su u pomoć jedinice iz sastava divizije »Re« i »Bergamo«. Partizani su imali dosta gubitaka. koja sam dve godine branio od ustaša i partizana. ali broj se nije mogao utvrditi. dok su nam se četvorica predala. koji su poubijali vođe nacionalnog ustanka i tekovine istog predali u ruke Tita. tako rekuć. jedan tenk. s jedne strane. Postupci Italijana. 168. 2 puškomitraljeza i preoteli Italijanske topove. Zarobili smo i šest partizana. 186 mrtvih i 227 ranjenih. 50.

Na primer u jednoj kući se uzme brašno. 300 . što im nije polazilo za rukom. Odnosi Hercegovaca i Dinaraca: Jedan deo Hercegovačkih starešina ili nije shvatio svoju ulogu i zadatak u ovim krajevima. Narod već u veliko gladuje. izvlačile pod jačim pritiskom. ili iz ličnih računa. popaljena. radio suprotno od onoga što je trebao da radi. hrvatska sela ostala su u ovoj akciji kao i ranije pošteđena. Po ovome otpočelo je slanje depeša u kojima se stanje na teritoriji ove Oblasti pretstavljalo najcrnjim u pogledu orga_ 23 Ovakvom vrstom propagande četnici su želeli da prikriju svoje zločine. pa se brašno prosipa. sve je opljačkano. Ovo sam odbio sa motivacijom da to ne mogu da primim bez naređenja vojvode Birčanina ili starijeg i tu je nastalo prvo razmimoilaženje. Njihove boračke jedinice su se. a sem toga da je podneo i neopozivu ostavku. napadajući skoro javno pokojnog vojvodu Birčanina. Ova pljačka je vršena nerazumno i divljački. stoka nestala. g. u pogledu pljačke za vreme operacija. jer je odvojena od Bosne i onih delova Like iz kojih je ona nešto hrane dobij ala. da bi se novi plen uzeo. uvlačile u međuprostore i udarale u slaba mesta naših i Italijanskih snaga. Na prvoj zajedničkoj konferenciji Jevđević je podneo predlog da se Baćović proglasi komandantom operacija. a u koliko se rat u toku ove godine u Evropi ne završi biće katastrofalnih posledica. gradovi uništeni. već skoro godinu dana. jer su se. zemlja zapuštena i neobrađena. kroz koje smo operacije vršili ostavljaju neizbrisivo tužan utisak: sela su porušena. i primorske partizanske jedinice prebacile u Srpske krajeve u kojima je i primljena borba. ma gde. Komunisti su iz krajeva u kojima su vršene operacije izvršili mobilizaciju svih sposobnih muškaraca i oterali skoro i poslednjeg stanovnika sa sobom. ali se u drugoj naiđe na dragoceniji plen. Dalmacija naročito.da bi mu ovaj kao protivuslugu stvorio uslove za dalje klanje Srba. Blagodareći partizanskim vođama hrvatima. 23 Ovo bi trebalo da znaju i gospoda Hrvatski ministri u Londonu i da to javno ispovedaju. izvlačili sve što se je moglo izvući. ili je zlonamerno. Hercegovci. uz velike ljudske i materijalne žrtve. odmah po dolasku otpočeli sa rovarenjem. čak. vode neprekidne krvave borbe. Glad je neizbežna. čije jedinice. Oni su umesto da potpomognu konsolidaciju prilika na teritoriji ove Oblasti. blagodareći Italijanskoj akciji na parče. delimično i sami vršili paljevinu. j e r je vojvoda Birčanin teško bolestan i kao takav ne može da baci zdrav pogled na celu situaciju. Srpski krajevi. nisu ni u koliko zaostajali za Italijanima.

Drvar i Bos. Ja sam tim zahtevima udovoljavao. umesto da shvate situaciju u kojoj se nalazimo. Više o formiranju i zadacima korpusa vidi dok. Zahtevani su i suviše veliki izdaci na račun Hercegovačkih trupa. On nije prezao ni od toga da oficirima preti dolaskom ustaša u ove krajeve. Petrovac.nizacije i komandovanja. pošto je m a j o r Baćović dobio dovoljnu sumu novaca za operacije. reg. 20/4). koliko je bilo više moguće. br. u Kninu je održan sastanak četničkih vojnih i civilnih predstavnika sa teritorije Bos. našao u Hercegovačkim redovima.d. a i sami su je nazvali »klanicom«. pojedinci i jedinice počeli su da otkazuju poslušnost i da sve svoje akcije i pokrete vezuju za Hercegovce. makar. Donesena je odluka o formiranju Grmečko-klekovačkog korpusa. Želeći da se što bolje plasira kod majora Baćovića. u ovom. k. U koliko nisam uspeo da udovoljim nekom zahtevu. slobodno mogu reći. kapetan. po mom mišljenju. odmah od početka. Kao posledica ovakvog rada. to se je smatralo da ja namerno neću da učinim uslugu. Na istom skupu doneta je rezolucija o osnivanju Komande bosanskih četničkih odreda. uklonjen iz Like. te da n a m ponude. Njegovi su postupci pravi zločin. 152. 23 Zaharije Ostojić. nesretnih prilika. moralne podrške rečima o povezanosti naših Srpskih interesa. da to ne činim. međusobno pomaganje i zajedničku borbu protiv pripadnika NOP-a (Arhiv VII. na celu Bosnu. Vojnici su odmah otpočeli sa pljačkom i to su se u prvom redu 24 Dvadeset šestog februara 1943. da će on to sve uraditi sa čika Brankom. Vrbovane su cele jedinice. Rešeno je da se povedu pregovori sa civilnim i vojnim vlastima NDH za što tešnju saradnju. pa i komandir Glamočke čete Bogdan Ivić. u n a j m a n j u ruku. kao načelnik štaba majora Baćovića. Našao sam se u teškoj situaciji i čuđenju šta se događa. Donošene su rezolucije o stvaranju Grmečko-glamočkog korpusa. k r a j n j e nečasnom i nenacionalnom poslu istakao se đeneralštabni m a j o r Miloš Radojlović. Po mom mišljenju jedina svrha svih ovih nečasnih intriga i vrlo štetnih po našu opštu stvar bila je ta da se komandovanje majora Baćovića proširi. Za komandanta korpusa izabran je vojvoda Đuro Plećaš.25 jer da su oni odlični prijatelji. Naročito je vrbovan vojvoda Brane Bogunović i vojvoda Mane Rokvić. te da treba svi da beže odavde. i pored naređenja vojvode Birčanina. Grahovo. 24 izdavana naređenja bez mog znanja i t. i ako su se mogli uveriti da je ovo teritorija na kojoj nemamo vremena ni Bogu da se pomolimo. bez obzira na pokrajine u kojima živimo. br. pri svim sumnjivim postupcima govorio je da se ne treba ništa plašiti. 301 . koji se sticajem. pojedinci (starešine i borci) da se priključe Hercegovačkim jedinicama.

Baćovića i to pred Italijanima. Ovo nisu bile usamljene nego. redovne i skoro svakodnevne pojave. skoro. Prilikom preuzimanja Strmice opljačkali su skoro sve ono što je ostalo iza partizana. u kojima su bili smešteni: otimali su i prodavali konje. to da sprecai. Glamoču i Livnu donese pozitivne rezultate.oborili na Hrvatska sela u okolini Promine. na margini dopisano je »NB«. čak i od samog m a j o r a g. zbog stalnog naoružavan ja Hrvata-ustaša. koja se nisu ni n a j m a n j e ogrešila o Srbe i na t a j način pokvarili ono što je ova Komanda uspela da pridobije za našu akciju. Ličke snage ove Oblasti koncentrisaću u Velebitu. netaknut. Presretani su ljudi na drumovima. na žalost. koji su na oltar otadžbine položili živote jednog ili više svojih sinova. živežne namirnice i sve do čega se je stiglo. 27 Zbog jako dugačkog fronta. što je verovatno napisao Draža Mihailović. preduzimaću napade na partizane u cilju uništenja manjih grupa i demoralisanja njihovih jedinica. 26 Na sve ovo skretao sam pažnju m a j o r u g. tvrdim. budu potučene. Pasus je podvučen plavim mastilom i u njegovoj visini. Skidani su prozori i vrata sa kuća i loženi na patosu. i ako glavne partizanske snage koje su sada na putu za Hercegovinu. ako Italijanska akcija ka Bos. Isto se može popraviti. samo u vremenu njegovog boravka na ovoj teritoriji u borbama sa partizanima imali oko 120 mrtvih boraca. jer moram skratiti front i snage prikupiti da ne bi bile tučene počesno. Baćoviću usmeno i pismeno ali on ili nije hteo. ili nije mogao. koji drže snage u severnoj Lici i u ovoj Oblasti. Zbog ovakve situacije doneo sam odluku da evakuišem Gračac. budući da je ustaškom politikom partizanstva podeljen. Zaključak: Vojna situacija na teritoriji ove Oblasti nije povoljna. što nam je. ćebad. Srpski narod u Lici i Dalmaciji. Grahovu. O svemu ovome podneću docnije opširan dokumentovan izveštaj. Baćović nije hteo imati u vidu makar tu činjenicu da su Dinarci. nalazi se u teškoj situaciji. ojačanim sa jedinicama iz Dalmacije. Major g. goveda i sitnu stoku. bolje reći celog Hrvatskog naroda. 26 i 27 302 . Uskoro su počeli sa pljačkom i po Srpskim pa čak i po čisto četničkim selima. Borci ove oblasti prestavljani su uvek u bednom svetlu. potpuno onemogućilo dobijanje oružja i ostalog materijala od Italijana. a front od Ljuta (1152) da povučem ka Velebitu. i ako su morali znati da je Strmica bila Pijemont četništva u ovim krajevima i kao takva glavni objekat stalnih komunističkih napada. pošto je u Lici gro partizanskih domaćih snaga ostao. Sa ovako prikupljenim snagama. d. izubijani i pljačkani i to stari ljudi.

303 . komandantu Dinarske četničke oblasti.Problem rešenja Like i zapadne Bosne. odreda O. Ča. a ispod toga »Veza sa Drenovićem uhvaćena«. St. Vidi dok. 3. silom prilika. 23/1). a na sredini Draža je dopisao »Ob« što je podvučeno. U tom cilju ovih dana će doći na teritoriju ove Oblasti 100 nacionalista Splićana. pokolebani su propagandom Londonske radio-stanice. Ivanišević 21 29 KOMANDANT-VOJVODA. te da bi imah saveznika u slučaju da mi napadnemo na njih. prostoriju ka Drvaru i Bos. koji se nisu ogrešili o Srpski narod. marta 1943. kao i h v a t a n j e veze sa Drenovićem. dopisano je olovkom ćirilicom »Razno«. Br. Zbog burnih manifestacija i održanih govora prilikom dolaska Hercegovaca i kasnije. 30 Načelnik štaba. reg. Politička Odnosi sa Italijanima. ne prevalja sa pravca od Glamoča. Ekonomska Ekonomska situacija na teritoriji ove Oblasti veoma je teška. Momčilo R. njihovo poverenje u nas oslabilo je. 159. 22 od danas. 28 neće biti moguće resiti p r e nego što jedna snaga. 30 Odnosi se na izveštaj vojvode Ivaniševića od 3. Br. Petrovcu. koja su dobro naoružana. pošto je narod bez tegleće stoke i još uvek se nalazi u planinskim komunističkim zbegovima. Odnosi sa Hrvatima. Ličkodalmatinskih i Hercegovačkih čet. 30. br. a teško da će moći da se zaseju i prolećnji usevi. 24 3 marta 1943 god. Priključiti aktu O. u desnom gornjem uglu. komandant četničkog odreda »Kočić«. S. br. nastoje se produbiti i učvrstiti. zbog intriga Hrvata. što se vidi i po tome što u poslednje vreme naoružavaju Hrvate. R. 29 KOMANDA Bosanskih. Sadržaj izveštaja svodi se na akcije četnika u Dinarskoj oblasti u januaru i februaru 1943. koji će nastati da uspostave vezu sa selima oko Promine. 2. snošljivi. Glad i nemaština već vladaju. k. Na poleđini zadnje strane originala. koji se nisu ogrešili o Srpski narod. Zatim. polja su neobrađena. Narodna imovina je uništena paljevinom i pljačkom. Četnički vojvoda. Hrvati-nacionalisti. nešto više o pljački hercegovačkih četnika za vreme tih operacija i o sukobu komandanata i međusobnim omalovažavanjima (Arhiv VII. Đujić Uroš. dobro komandovana.

komandant Srednje kolone. 59 . raspolagao sa ukupno oko 14. Vidi dok. br. knj. k. ćirilicom) u Arhivu VII. 9 Ako je potrebno pojačaj Gojnića trebinjskom brigadom dok ne padne Drežnica. februara 1943. 8 Radi se o pregrupisavanju snaga NOV za protivudar ka Gornjem Vakufu. vodi akcije i šalje izveštaje (dok. 3/5). proleterske divizije. MARTA 1943. dok. reg.) 3 Jovan (Joca). Ca. 97 i 104 i F. br. Trgo. Ovakav rad nad duplo nadmoćnijim snagama mora donijeti dobre rezultate. komandant Konjičke grupe. br.000 četnika. 6 Stanišić. 57 i 85.BR. 10 i " Četnici iz sastava Limsko-sandžačkih četničkih odreda.. angažovanih u borbi protiv NOV u dolini Neretve (Arhiv VII. Vidi dok. 36/2. 7 Major Gojnić je u toj situaciji bio komandant L e v e kolone.č. Vidi dok. 40. br. 7 Joco mora po svaku cenu presjeći ostupnicu Peku Dapčeviću ka Jablanici. reg.] u cilju presecanja ostupnice komunistima dolinom Drežanke. 8. Vakufu. 162. Pukovnik Bajo neka n a j 1 Original (pisan mastiljavom olovkom. određen da u ime majora Ostojića prenosi naređenja. Podižite moral Bajovima dolaskom Vašoj evića10 kojih se komunisti užasno plaše. Opširnije o tome vidi: tom II. marta 1943. Ca. 304 . 161. u rezervi u rejonu Glavatičeva. 9 Prema proračunu sopstvenih snaga major Ostojić je 1. 6 čime će omogućiti brzo napredovanje Gojnića. n. 56 i 66. br. Doneta je odluka da se glavnim snagama izvrši protivudar ka G. 5 Lukačević. O sastavu grupe vidi dok. 40—45. IZASLANIKU VRHOVNE KOMANDE ZA KOORDINIRANJE DEJSTVA ČETNIČKIH JEDINICA U BORBI PROTIV PARTIZANSKIH SNAGA U DOLINI NERETVE1 »700«2 Naredi Pantiću 3 da u najkraćem roku potpuno ovlada svim tačkama na levoj obali Neretve od Jasenjana do Jablanice 4 i desnim krilom uhvati vezu sa Vojom 5 sa linije: Glogovo — Varda — Pogledalo. neka što jače bije u leđa boljševika pred Bajom. 4 Na tim položajima su se nalazili delovi 2. pod komandom majora Andrije Veskovića. Vrhovni komandant NOV i PO Jugoslavije pozvao je 28. br. Sastanak je održan istog dana. 55. 2 Major Borivoje Radulović. str. br. 55. br. 8 Gojnić neka preduzme najenergičniji napad s fronta a naročito levim krilom od Cabulja [pl. k. 57 NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 1. komandni izaslanik Vrhovne komande. Peka Dapčevića da kao član Vrhovnog štaba učestvuje nà sastanku Politbiroa Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba.

Ostalim snagama očisti levu obalu od komunista težeći da presečeš p u t Rama — Drežnica kod Donje Jablanice. br. zato što gospoda neće da pišu. 75 i 85. 57). Dejstvom od Rečica uhvati vezu levo sa Pantićem koji će dejstvovati od Obadića ka Glogošnici i Jablanici. bez sentimentalnosti. i kod Dubrave i Stražnice za dejstvo pravcem: Grude — Imotski. Javi mi što tačniji položaj naš i komunista kao i Buljanove grupe. 305 . dok je Salatić bio legalizovan. Grude — Gradine pa da se po tom sa tri kolone udari na Buljana 14 ili da obiđe Imotski sa južne strane i dođe u Vrgorac. Voji sutra zorom bacite naređenje od Salatića sledeće sadržine: 15 «-Održi sigurno Bjelašnicu i prelaze preko Prenj a. br. 15 Poruke. dalmatinsku NO diviziju. br. Paziti se počestog tučenja radi čega se ne uvlačiti u prostor Jablanica — Rama. Brijega i Dubrave na liniju: Vran — Kušanovac — S. Posušje. direktive ili naređenja posiate »od Salatića« odnose se na poruke.hitnije prečisti svoje jedinice od crvenih tipova i na licu mesta strelja jer je sve ovo rezultat njihovog rada. Ovo je činjeno zbog toga da bi ime Ostojića kod italijanskih vojnih vlasti ostalo prikriveno. jer na osnovu ovako šupljih i kontradiktornih izveštaja ne moguće mi je blagovremeno ma šta narediti. 72. Ti mu javi situaciju i pošalji hranu i municiju. Neka znaju da ću svakome odmeriti prema zasluzi. 14 Odnosi se na 9. knj. To je vojnički skandal i k r a j n j a besavesnost da me komandanti dovode u ovakav položaj. Upotrebu Veskovića 11 rešiću prema rezultatu sutrašnje borbe. tora XIV. 13 17 12 Vidi dok. niti prelaziti na desnu obalu do daljnjeg naređenja«. Baćović ne sme usamljen da napada Imotski nego ih da sačeka na prostoru: Osoje — Velenjak — Orljača — Proždorac — Osoje zapadno od Imotskog — izbijanje kolona od Š. 17 Nateraj komandante na uredno podnošenje preciznih izveštaja. Ti nađi načina da njihove greške ispraviš i omogućiš mi rad j e r izgleda da slabo na n j i h Vidi dok. Odnosi se na Andriju Veskovića. Zahtevaj 16 neprekidno bombardovanje i izviđanje komunista. direktive ili naređenja majora Ostojića (dok. 16 U pitanju su zahtevi dostavljeni italijanskim okupacionim vojnim vlastima. Starešine moraju čvrsto uzeti jedinice u ruke. 2 21 Zbornik. Pošto je Baćović stigao u Šestanovac12 prouči sa Jevdevićem mogućnost stvaranja dve grupe rezervi i to: kod Širokog Brijega za rad pravcem: Kočerin. Za prvu grupu uzmi u kombinaciju Andrića 13 i Jocu a za drugu tetkiće.

III. KOMANDANTU ODREDA »KOČlC« ZA PRISUSTVOVANJE KONFERENCIJI RADI USAGLAŠAVANJA STAVOVA O SARADNJI SA NEMAČKIM TRUPAMA 1 KOMANDA BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA Br. godine Položaj KOMANDANTU ODREDA »KOČIČ« bratu UROSU DRENOVIČU Položaj Pre nekoliko časova primio sam izveštaj od Komandanta Bosanskih četničkih odreda brata Rade Radića. latinicom) u Arhivu VII. MARTA 1943. 18 Branko (čika Branko) je major Zaharije Ostojić. 207. zajedno sa P a v l o m Đurišićem. U to v r e m e Draža se nalazio u s. m a r t a 1943. br. u kome mi javlja. Najhitnije javljaj o svemu. Drenovića. moguće je da je ovde hteo još više iskoristiti ime Dražino i time naterati komandante na poslušnost i izvršavanje naređenja. Ča. Konferencija će se održati u nemačkoj komandi u B. U 21 00 primljeno u 23. Sutrašnji dan je važan radi odluka za Baćovića.43 u 02. službeno 2. Marčetića 2 . depeša 2510). Luci. 2 Vukašin. k. 80). br. marta 1943. Pobeda je naša. 8/3. Lipovu (kod Kolašina). Pošto je Ostojić imao široka ovlašćenja od Draže Mihailovića u pogledu komandovanja i po njegovom naređenju rukovodio celokupnim akcijama (dok. Mišića 3 radi rešavanja važnih pitanja. 113. a Ostojić u Kalinoviku. 3 Jovan.20 BR. da su Nemci pozvali na konferenciju u Banja Luci sve Komandante i to: Radića. Čiča je pseudonim Draže Mihailovića. Draža je stigao kod Ostojića (negde u okolini Kalinovika) 18. Ovoj konferenciji neće prisustvovati pretstavnici hrvatskih ni vojnih ni civilnih vlasti. 64 NAREĐENJE KOMANDE BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 2.utičeš. br. 1 Original (pisan na mašini.43 Branko—Ciča" predato 1 . (Vidi dok.30 1. 306 . reg.III . Tešanovića.

ćirilicom).m. Lika. br.m. Dalmacija a isto tako i Srbija sa mnogo većim procentom. 1 Original (pisao lično Draža. do određenog časa u Karanovac. da pozovem sve Komandante na predkonfereneiju. 4 Ivan (Majski Ivan Mihailović). koja će se održati u Karanovcu na dan 4 o. da bez ikakvog izgovora i odlaganja bez obzira na situaciju na položaju.. u Arhivu VII. reg. sovjetski ambasador kod vlade Velike Britanije. 5 6 Đurišić. Stanišić.— Prema napred izloženom pozivam te. 2 Britanski major Hadson. br. k. Hercegov. 20. 0 BRITANSKOJ PROCENI ODNOSA PARTIZANSKIH SNAGA I ČETNIKA1 3/III 1943 Marko 2 pitao Janlketića 1 da li je istina da se iz zemlje tražilo odobrenje da se ne sluša radio-London 3 2 po njihovom dubokom u v e r e n j u u zemlji 65% partizaini a ostalo četnici i da im je neophodno da tačno utvrde ovo stanje pošto Majski 4 traži preko njihove vlade da se ovo utvrdi 3 veru je da kod Pavia 5 je samo 1% ali kod Baja 6 je između 20 i 30°/o ali da je Cr. u 12 časova.— Bratski te pozdravlja našim četničkim pozdravom S VEROM U BOGA ZA K R A L J A I OTADŽBINU! Načelnik štaba. Molim Te koristi sva moguća prevozna sredstva. MARTA 1943.Komandant mi je naredio. 20' 307 . mastiljavom olovkom. Gora mala pokrajina dok su Bosna. pa i motorcikl i na vreme dođi na predkonfereneiju.— Ovo smatraj vrlo važnim i najhitnijim. 25. Ca. 3 Vidi dok. major Slavoljub Vranješević BR. 6/3 (VK-Y-701/1). 65 ZABELEŠKA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 3. dođeš 4 o.

Fotokopija dokumenta br. 65. .

izaslanik Vrhovne komande za objedinjavanje četničkih jedinica u operacijama u dolini Neretve. koga ću provući između boljševika i ustaša pravcem: Sestanovac — Zagvozd — Slivno — Klobuk — Široki Brijeg. 74. 311 . poverljivo Pošto bednici žabarski 3 . 75 i 85. 57 NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVICA OD 3. dalmatinsku NO diviziju. 63. br. Nikšićka brigada i delovi Trebinjske brigade. Ostojić je imao plan da sa udruženim četničkim snagama energično napada na jedinice 2. 46/2 (BH-V-82). Ipak su italijanski komandanti na kraju prihvatili Ostojićevu varijantu. IZASLANIKU VRHOVNE KOMANDE ZA PREGRUPISAVANJE ČETNIČKIH JEDINICA U DOLINI NERETVE1 Majoru Raduloviću2 — najhitnije — š. 6 U vezi s tim n a r e đ u j e m : 1) Leva kolona da se prikupi na prostoru 7 : Bogodol — Široki Brijeg — Goranci. iako raspolažemo smagam. br.BR. Vidi dok.t. 3 Četnički izraz za pripadnike italijanskih jedinica. 4 i pored svih vas tamo hoće da nas vuku za nos. 6 Radi se o četničkoj i italijanskoj varijanti za uništenje partizanskih snaga u dolini Neretve. k. da za 24 sata zauzmemo celu Hercegovinu 5 . pored toga što n a m oni u Mostaru i Konjicu d u g u j u živote. dalmatinsku NO diviziju pravcem Široki Brijeg — Gruda — Imotski. 161. br. 46 i 85. rešio sam da prekinemo svaku dalju vezu sa njima. 40. 2 Borivoje. Komandant kolone major Gojnić. br. nego se samo braniti dok stigne Baćović u Široki Brijeg. Vidi dok. Ca. da napadaju pravcem Metković — Vrgorac — Imotski. ako ne prihvate naše zahteve. 75 i 85. NOU divizije kod Konjica. 4 Reč je o borbama četničkih i italijanskih jedinica protiv jedinica 3. 2) Major Vesković da bude gotov za pokret pravcem: Bijelo polje — Gorani — Široki Brijeg za podržavanje Gojnića 8 . sprema da pomogne dolazak majora Baćovića. 63). 5 Vidi dok. ' i 8 Zetski četnički odred. 10 1 Original (pisan mastiljavom olovkom. Italijanska varijanta sastojala se u sledećem: italijanske jedinice iz sastava divizije »Murđe« i Zetski četnički odred da napadaju na 9. bez obzira na Talijane. 9 Odnosi se na 9. 3) Grupu Buljan 9 ne napadati. Sa ovom varijantom napada složili su se major Radulović i pukovnik Stanišić. br. 70. br. proleterske divizije na sektoru Drežnica — Jablanica. br. MARTA 1943. 73. a četnici Limsko-sandžačkih četničkih odreda (major Vesković) sa italijanskim jedinicama i artiljerijom. ćirilicom) u Arhivu VII. reg. 10 O pokretu hercegovačkih četnika iz Knina ka Mostaru pod komandom majora Baćovića vidi dok. Opširnije o tome vidi dok. kako bi onemogućio protivudar tih jedinica u pravcu Gornjeg Vakufa (vidi dok.

br. Sad neka izvole žabari sa izvođenjem svojih planova kako god hoće.30 Položaj Predata u 11. k. br. Konjička grupa.11 5) Svima komandantima saopštiti da budu gotovi za napad na Talijane. BR. 1 Original (pisan na mašini. 75.4) Major Pantić neka produži zadatak. 3 m a r t a 1943 godine GOSPODINU MINISTRU VOJSKE MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA I NAČELNIKU ŠTABA VRHOVNE KOMANDE JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI Prema postojećem naređenju u p u ć u j u se 5 vojnika za radio telegrafski kurs. 6) Uhvatiti vezu sa Lukačevićem 12 . Ča. Vidi dok.. reg. 13 Pobeda je naša. 14 Paraf nečitak. br. 68. MARTA 1943. 72. ako ma šta preduzmu pro tivù nas. Njemu sam zabranio prelaz na desnu obalu Neretve. ćirilicom) u Arhivu VII. nego ima samo da izvršava naređenja Vrhovne komande. ali samo na levoj obali. j e r ću ih inače smesta smenjivati i stavljati pod preki sud. DRAŽI MIHAILOVlCU O BORBI PROTIV PRIPADNIKA NOP-a I PREGOVORIMA SA PREDSTAVNICIMA NEMACKIH OKUPACIONIH TRUPA 1 KOMANDA II RAVNOGORSKOG KORPUSA Br.43 Branko u 10. 312 . 7/3 (S-X-12/4). SI. 3/III . Kursisti polaze 3 marta t £ 12 " Srednja kolona (Drežnička grupa). Niko ne sane da daje ma kakve pristanke na žabarske planove. RAVNOGORSKOG KORPUSA OD 3. 127. 13 Vidi dok. Odgovori i daj situaciju naših trupa. sa dva pratioca. Vidi dok.30 Uneto. 67 IZVEŠTAJ KOMANDANTA 2. 7) Saopštiti svima komandantima da tražim bezuslovno izvršavanje naređenja. br.

radi uspešnog gonjenja svih komunista na celoj teritoriji Srbije koji su imali veze sa ovim komitetom.g. Poginuo je 25. Na* sastanak je od strane Nemaca došao potporučnik Kriger i njegov tumač. koji. sastao sam se 2 marta t. U smislu depeše koju sam podneo G. O izvođenju ove akcije detaljno sam se dogovorio sa Zvonkom 8 noću između 2/3 .g. 33 i Cačak u NOB-u 1941—1944. 1 puškomitraljez. predati Specijalnoj policiji u Beogradu. u čemu smo postigli potpunu saglasnost. Zaplenjeno je: pušaka 4 kom. knj. 8 Zvonimir Vučković. 6 Dušan. br. Inače organizovanih bandi komunističkih na teritoriji ovog korpusa nema.III t. na njihovo gonjenje i istrebljenje. koji su pohvatani 27. dok. Opširnije o tome vidi tom I. 3 Krili su se u jednoj zemunici izgrađenoj potpuno pod zemljom u čisto komunističkom selu Vapi. Ministru 5 . februara 1943. Okupator. na teritoriji koju obezbeđuje Nemačka jedinica iz Gor. 7 Milorad Labudović. 3 Reč je o članovima Okružnog komiteta KPJ za Cačak.Na celoj teritoriji ovog korpusa organizacija je potpuno završena. komandant 1. ravnogorskog korpusa. gde su streljani. 4 Svake noći u zasedama na teritoriji ovog korpusa ima oko 1000 četnika.Milanovca. poruč. Tema razgovora bila je isključivo uništenje komunističkih bandi. A sa naše strane bio sam ja i moj Načelnik štaba p. 313 . u srezovima: Kačerskom i Orašačkom. 5. arhive. na Savincu u jednoj šumi sa Nemačkim komandantom potpoaručnikom Krigerom iz Gor. Utvrdili smo plan za ovaj rad. 235. ali uvek gonjena četničkim zasedama.Vapi (3 km od Čačka) pre 7 dana pohvatan je okružni komitet komunističke organizacije. žičkog i trnavskog. šumadijskog NOP odreda. Arhiva je predata Upravi grada Beograda — Odelenje specijalne policije. a ubrzo zatim strpani u logor na Banjici. Sastanak je izveden potpuno tajno.por. Milanovca. 4 Na tom terenu dejstvovao je Čačanski NOP odred »Dragiša Miso vic«. komandant 1. kako Nemci tako i Bugari svu svoju akciju uputili su na komuniste.. februara 1943. Lazarević 6 . Uhvaćena su 4 člana koji su sačinjavali ceo Okružni komunistički komitet. geštetner i 10 kgr. 5 Redakcija nije pronašla pomenutu depešu. Zatim nastojao sam da se svi nemački 2 Korpus je obuhvatao teritoriju bivših srezova: ljubićkog. Uglavnom dolazi u obzir komunistički vođa Labud 7 koji ima oko 150 komunista pod svojom komandom u okolini Rudnika. Katkada m a n j a grupa preleti preko terena. U s. u Baroševcu pri napadu na ljotićevce. 2 Sada se radi na uništavanju komunističkih simpatizera. str. kada svane odlaze svojim kućama i prikrivaju oružje.

Narod očekuje slobodu kao »ozebao sunce«. Više o tome vidi dok. 5. ravnogorskog korpusa 2. 12 nimalo nisu umanjili borbenost kod naroda ovog kraja već samo povećali m r ž n j u prema okupatoru i želju za osvetom. Mrčajevce. 13 U sastavu 2.) 12 Noću 13/14. Zato mi je sam preporučio da se čuvamo dobro i ne dozvolimo da se sukobimo još sa njihovim jedinicama.agenti koji su komunisti otpuste iz službe Nemačke i zatvore i to koji su kod nemačkih komandi u gradovima: Gor. Ljubićskom. Dao sam mu rok za izvršenje ovog obećanja i obećao je da će ispuniti. koje su zatekli u kafanama na zabavi. da smo mi zaista priznati saveznici moćnog savezničkog generalštaba. februara 1943. ravnogorskog korpusa bile su: 1. Duh borbeni i moral naroda ovog kraja su na zavidnoj visini. Čačku. dok. odnosno ne trpe ga. bilo u oružju ili engleskoj uniformi. 10 Misli se na četnike Draže Mihailovića. 113 (navedena depeša). Požezi i Užicu. To najbolje svedoči bratska pomoć nenastradalih sela sreza Ljubićskog za nastradalo selo Miokovce. ubili 12 i ranili 5 građana.Milanovcu. Prvog oktobra 1943. Inače kroz ceo njegov razgovor provejavala je želja da sa »Šumskim« 10 uhvati vezu za dani momenat. 284. Kraljevu. Pre streljanja pohvatane su zverski m u čili: lomili im noge i ruke. februara 1943. Inače sve Zičke brigade 13 vrlo slabo 9 Raković je 23. Uhapšeno je više lica. knj. br. 11 nemačka zverstva u Mrčajevcima. Zahtevao sam da pušti iz zatvora sve naše ljude po spisku koji ja podnesem. Opširnije o tom događaju vidi t o m I. Molio je da se i u buduće sastanemo pod uslovima koje ja želim. Paljenje Miokovaca zbog ubijena dva bugarska vojnika. žička brigada. i 3. (Cačak u NOB-i 1941—1944. boli ih bajonetima. pa u koliko mi bude potreba i u koliko mi se dozvoli od više komande to ću učiniti. 192. 11 Bugarske okupatorske vojnike ubili su četnici 2. Sastanak je bio kratak. kako vojno tako i političko ne razumeju Dražu i njegov pokret. On zna da sam prestavnik organizacije Draže Mihailovića i otvoreno je rekao da on i kolege njegove razume ju Dražu ali njihovo više voćstvo. 2649 izvestio Dražu M i hailovića o dva sastanka sa nemačkim komandantom Gornjeg Milanovca. str. svega 1 sat. Druga žička brigada preformirana je u le- 314 . Za odmazdu Bugari su ubili 26 građana i zapalili i opljačkali 160 kuća. našto je potporučnik Kriger pristao i obećao da će ispuiniti. 2. a koje su Nemci uhapsili u srezovima: Takovskom. Ogromne količine hrane se daju dragovoljno za nastradale. depešom br. Narod hoće da vidi. Vrlo korisno bi bilo ako bi se primila uskoro koja pošiljka iz vazduha. br. marta 1943. Obećao je da će učiniti u koliko se nalaze u hapsu još u gradovima u domenu ovih srezova i u Kragujevcu 9 . razbijali im glave kundacima. Nemci su blokirali s. Raković je bio legalizovan. Žičkom i Trnavskom.

Oni i dalje rade bez raptanja. Svi komandanti Zićkih brigada su odlični. Tako III Zdčka brigada ima svega oko 80 pušaka bez ijedmog automatskog oružja. a oni su Ravnogorci od prvog dana. Kapetan Milun Petrović kao n j e gov pomoćnik radi odlično bez ikakvog uztezanja. Ristović 14 prilično strči. 15 Ljubo. 14 Milorad. Jedino por. major Mirko Lalatović. koji bi i za vreme mira bili unapređeni. Komunistička propaganda u vezi Ruskog napredovanja. ali izgleda da se nerado potčinjava mojoj komandi. Inače on je dosta slab. i 2. Raković Odgovoreno ML17 teću. Ali naša organizacija je mnogo jača. Dobro bi bilo skrenuti mu pažnju u tom smislu. M. I to za one koji su zaslužili svojim radom. Tako da u slučaju neke akcije. Pa ako bi se i dobila i pre akcije mogla bi se sačuvati za dani momenat.Anđelković 15 ništa se ne usteže da izvrši moje naređenje kao pravi vojnik i ako je stariji od mene. Izvršuje m o j a naređenja. Baš sada bi dobro došlo p r i j e m materijala iz vazduha.kap. Učinio sam predlog još pre nekoliko meseci da se unaprede u sledeći čin bar oni oficiri. U oktobru 1943. borci bi morali ići većinom bosi u borbu. 1«. Sve drugo je u redu. jer se uopšte obuća ne može nabaviti. žičke brigade. Osećam da ću jednog dana morati da im d a m odgovor zašto se ne unapređuju. Radi toga želeo bih da znam kako stoji sa njihovim unapređenjem. od Ljubićke brigade formirana je 1. komandant Cačanske brigade. 315 . ništa ne stoji na putu da budu unapređeni. Pored tih brigada u korpusu su bile Čačanska i Ljubićka brigada. kaže da ste mu Vi najavili. Sa odećom još nekako. " Dopisano olovkom. ali sa obućom narod vrlo rđavo stoji. ćirilicom. U koliko bi se obuća mogla dobiti od Saveznika u danom momentu neophodna bi bila. Zvonko mi je rekao da očekuje prijem. da pred narod izađem sa stvarnošću.P.16 Komandant poručnik Pred.pr. ali vidim da im je malo nelagodno kad se gde gde kaže da su potporučnici ili poručnici 6 godina. ljubićka brigada. vrlo je jaka. komandant 3. M. Samo ne znam kakav odgovor da im dam. Sto se tiče njihovog rada i požrtvovnosti. Za n j i h sam predlog već učinio. pa se i ja n a d a m nešto od ovoga da dobijem.stoje sa oružjem. N. Svi izvršavaju potpuno moja naređenja. 16 Okrugli pečat: »Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini — Gorski štab br.

Vidi dok. Međutim neke su depeše otišle preko Veskovića 2 a neke sam neposredno poslao i to samo delimično. Kasalović 1100 ljudi Rudno Brdo — Celinska pl. Komandant je bio Radoman Railić. Ja sam ti uglavnom javio situaciju kod mene. Povlačenjem Veskovića za Mostar otpada ova kombinacija j e r se izgubilo u vremenu a i komunisti se povlače prema Prozoru. Srednja kolona — Durmitorski 6 . prebačene železnicom iz Mostara u Metković i Ploče. Leva kolona. DIVIZIJE NOVJ 1 DRAGI CIKA BRANKO. durmitorska brigada.j. reg. 4 i 5 Odnosi se na Mileševski korpus. 72). Ostale kolone naglim napredovanjem prema datim ciljevima koordiniraju svoj rad sa radom desne kolone i skraćenim dnevnim marševima inače bi dobili novi f r o n t na liniji Prozor — Rama prema jugo-zapadu. Desna kolona jačine 1700 ljudi: Mileševski — Raljić 5 kreće pravcem: Cadori k. Moja manevarska zamisao bila je prvobitno da jednim prodorom sa Veskovićem u pravcu prozora razdvojim njihove snage. NOU divizije. 3 Delovi 3. — Tolovac 1028. 59 i 71. Jakom desnom kolonom isticati se u pravcu Bradine — Pogorelac planine — Bitovnje planine ka Prozoru i naterivati ih ka p u t u Rama — Prozor (kuda oni i otstupaju). 59. Vidi dok. 6 Prva i 2. 2. da odbacim one komuniste 3 koji otstupaju ispred Railića 4 . Vidi dok. Zato sam ti predložio drugu ideju koju ću odmah i sprovesti j e r v e r u j e m da ćeš je odobriti. 316 . t. pa ne znam je li ti sve bilo jasno. br. nešto pismeno a nešto preko radia. 2 Komandant dela jedinica Limsko-sandžačkih četničkih odreda. 57 PISMO KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE OD 4. 70. Te jedinice su 4. ćirilicom) u Arhivu VII. 141. koju bi trebalo da obrazuje Pantić (jačina nepoznata) 7 1 Original (pisan olovkom. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA O ZADACIMA GRUPE U BORBI PROTIV DELOVA 3. 3. br.BR. MARTA 1943. 7 Reč je o Srednjoj (drežničkoj) koloni (dok. Ča. br. br. 24/6 (CG-V-1602). 1700 — Strug — Crni Vrh. br. 1. k. marta 1943.

1700 — Šišin Krč pošto je već ovladala 3 ov. br. 8. br. ali samo desnom obalom Neretve jer se mi nalazimo na levo j. 10. 10 Iz Gornjeg Vakufa nastupaju prema Prozoru. I. Kaži mu da ja ovo radim da bih mu omogućio lakši rad. 4. O saradnji četnika sa nemačkim trupama u toj situaciji vidi Branko Latas. Leva kolona Kasalović čisti teren i zauzima mostobrane na reci Neretvi od G. divizija. ušli delovi nemačke 717. 317 . Saradnja četnika i N e m a c a u borbama protiv Glavne operativne grupe NOVJ u dolini Neretve (februar—mart 1943). br. 9 Veruj em da nećeš ništa imati protiv da se ovo izvodi. 4. 66). 191—227). dok.. majora Veskovića i neke manje četničke grupe iz Hercegovine. Iz Kasalovićeve kolone izvučena bi bila jedna grupa od 400—600 ljudi koja bi obrazovala rezervu. 1290.d.Za v r e m e k r e t a n j a desne i srednje kolone Pantić bi ostao na liniji Plasa 1577 — Raulje k.1290 i održavao levo vezu sa mostarskom grupom 8 . dok. Jablanice do Ostrošca. 108. 95. 11. knj. Od početka akcije do danas primio sam svega 32 hiljade metaka. tom IV. 19 i 24. 59. 14. 1648 — Oklanica k. Trgo. marta 1943.mes. Municije nemam. br. n. ako ne dobijem municije do danas u podne povlačim trupe. 11. 94. br. str. dok. 10 Jedinice iz sastava borbene grupe »Anaker«. Prilozi br. 109 i 114. ustaški zdrug. 17/1980. 3. 11 Juče je iz Konjica krenula jedna kolona d r u m o m ka Rami. — Klečka — k. Čim dobijem izveštaj da se Kasalović sastao sa Pantićem naredióu pokret prema ideji koju sam ti u početku izneo. Vidi dok. Naredio si da danas u toku dana naša desna kolona — Railić ovlada: Cadorima k. str. Opširnije o tim borbama i uspehu Operativne grupe vidi: tom II. 40—45. Prema izveštajima koje sam dobio komunisti su se povlačili i bili na liniji: Cadori — k. F. ako već i nisu zauzeli Prozor. knj. Mnogo teže nego sva borba pada mi ovaj dodir sa Ital[ij anima] a naročito sa Nemcima koje ne mogu da izbegnem. 1700 — Sišin Krč — Višnjevica — s. 9 Kasalović je bio komandant prvobitne Leve kolone Konjičke grupe. divizije (tom IV. 11 će zatvoriti pravac Fojnica — Kreševo. u N e m a č k a 717. Koznikom k. 11. Juče sam Jevđeviću poslao ultimatum (zbog tetkića) da. borbena grupa »Vogel-« i 5. 1154—Oklanica k. 8 Odnosi se na jedinice pukovnika Stanišića (Leva kolona. Podh u m — Čelinska pl. 105. U to vreme Glavna operativna grupa vršila je protivudar kod Gornjeg Vakufa. 54 i 212). 1244. 15. 13. U Prozor su 10. knj. dok.

br. k. ustaša i Hrvata ne izbije pre no što likvidiramo komuniste. Primljeno 1 3 5/III u 1230č BR. BORBENOM MORALU. Voja12 Pošalji mi novaca hteo bi da platim neku rekviziciju i nabavke za bolesnike.d. reg. ćiri- 1 Original (pisan na mašini. 133. Prema Vašem naređenju 2 . Moraću nekoga od naših streljati i verovatno smeniti neke komandante. ćirilicom) u Arhivu VII. 2 Vidi dok. »Primljeno« i datum dopisao Zaharije Ostojić. silovali neke Hrvatice i t. 69 IZVEŠTAJ KOMANDANTA ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 5. sa jednom neverovaitnom brzinom sakupio sam i doveo u Mostar 12 13 licom. DRAŽI MIHAILOVIČU O BROJNOM STANJU. Ča. D R A Ž A N A S VODI KA VELIČINI I SLOBODI. Konjic 4/III/43 9h. 51/5 (CG-V-343). MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA Gospodine Ministre. 36. AKCIJAMA ODREDA I SARADNJI SA ITALIJANSKIM TRUPAMA U BORBI PROTIV NOVJ U DOLINI NERETVE1 G-nu ARMISKOM ĐENERALU DRAŽI MIHAILOVIČU MINISTRU VOJSKE.U pogledu muslimana i katoličkog življa imam ogromne teškoće. Činim sve što je u mojoj moći da sukob između nas i Nemaca. S VEROM U BOGA ZA K R A L J A I OTADŽBINU. Sada saznadoh da su u jedinom selu naši zaklali 9 muslimana. Izdaj Pantiću takođe sutra naređenje u ovom pogledu. MARTA 1943. Po'beda je naša. br. 318 . Vojislav Lukačević. olovkom. sa teritorije moga reona.

divizije i borbene grupe »-Vogel«. 5 Reč je o dve varijante dejstva italijanskih i četničkih snaga u borbi protiv jedinica NOVJ u dolini Neretve. da u ovom pohodu za sada idemo samo u borbu protivu komunista i onih koji njih pomažu i simpatišu. komunisti od juče ne d a j u ni otpora. Svoje oduševljenje četnici su posvedočili požrtvovanom borbom na svima sektorima 26. Nikakvo čudo za svakog onoga ko poznaje psihu Crnogoraca. tako i u samome Mostaru i svuda gde su došli. Ali koliko god je bilo oduševljenje i veličanstven ispraćaj onih koji su ih pratili. 75. Četnici su kako u putu. 319 . Plan koji je izrađen od Ostojića nisu. 75. jer još nije došlo do njihovog m a sovnog uništenja. u martu i početkom aprila 1943. svojom p r i m e m o m disciplinom i strogo vojničkim držanjem ulili poštovanje. br. februara. Plan koji su predložili Italijani bio je za nas i sa našeg gledišta povoljniji. Istina ova nas činjenica ne zadovoljava potpuno. a ostali ešeloni nekoliko dana kasnije. Prvi ešelon (3.1943 godine i sledećih dana u pravcu Drežnice. Svuda i na svakom mestu. 85. Sa bolom u srcu njihovi dragi su ih šiljali da priteknu u pomoć braći u Herceg-Bosrni. čije su jedinice neposredno ugrožavale ranjenike. izazvali su kod stanovništva toliko poverenja i poštovanje. vidi dok.11. i 2. ipak se na njihovim licima mogla pročitati i zabrinutost da li će nam se ikad i kako povratiti. ako to zaista ne zahtevaju stoprocentni interesi Srpskog naroda. bataljon) stigli su u Mostar 21. kao i oinih koji su ih poslali i ispratili prevazišao je sve što sam do danas kao vojnik i ratniik u ovim krajevima video. da se danas od nas vrlo teško i sa suzama rastaje. NOU divizije na pravcu Prozor — Gornji Vakuf. kuda su prošli i gde smo stigli. kako našim prijateljima. i pored zauzimanja svih nas Italijani hteli da usvoje.oko 2200 Crnogoraca. 85 i 140. proleterske NOU divizije kod Drežnice i ceo dalji tok borbi tih jedinica krajem februara. dolasku u Mostar. O detaljima tih varijanti vidi dok. 3 Elan i oduševljenje svih koji su samnom pošli. Crna Gora je u ovoj prokletoj borbi izgubila suviše minogo da bi se dalje mogla razmetati još i sa jednim ljudskim životom. radi odbacivanja nemačke 717. Kralja i Otadžbine. cvet žive ljudske snage onoga kraja. Zahvaljujući tome borbenom duhu. 4 Tih dana vršen je protivudar 1. Više o upućivanju četnika. 74. zadajući protivniku teške udarce i sa svoje strane dajući znatne žrtve. Mojim četnicima i njihovim porodicama dao sam časnu oficirsku reč. već samo do prebacivanja na drugi teren 4 . proleterske i 7. tako i protivnicima. u borbi protiv komunista. što n a m je ustvari cilj. Te su jedinice iz Nikšića u Mostar prevezene železnicom. 5 3 Zajedno sa Zetskim četničkim odredom u dolinu Neretve došla je i Nikšićka brigada. br. uključivanju u borbu protiv jedinica 2. 113 i 140.

sman j u j e njegovu borbenu snagu. da je ovo i Vaše shvatanje. Arnauti. koja je na domet okupatoru a koji može da je uništi ovoga momenta. — da li bi i koliko mogli izdržati. Vidi dok. komunistička neman našla bi se u p u nom zamahu. 75 i 85. 6 Ja sam o svemu dugo razmišljao i došao do zaključka da bi t a j potez bio preuranjen i u svakom slučaju nesrećan po naš i onako prepolovljeni i izmučeni narod. j e r mi u tom slučaju ne bi mogli pružiti efikasnu pomoć za koju težimo.— Pretpostavljam. 3. po ko zna koji put. 2. Topličko uništenje. a na protivničkoj: Italijani. Nemci. znači oduzeti mu volju za život. br. da je najzdravija. Postavljam sebi pitanje šta bi u tom slučaju bilo i sa našim nesrećnim življem u Hercegovini. 7 6 320 . t. komunisti i ustaši. 7 4. orijentisane za dejstvo u pravcu Široki Brijeg. ja ovu odluku za sada nisam mogao primiti.— Narod je upoznat sa vašim shvatanjem da neprijatelja treba napasti onda kad za to dođe pogodan momenat. Vojvoda Jevđević. koju ne poznajem. jer su saveznici tako daleko. br. a kad se izgubi duhovna i fizička vlast n a d njom. prema onome što znam o njoj. 74. pa mi je pred oči izišla ova slika: 1. 75 i 85. 5. komandant srednje kolone m a j o r Pantić.— Posmatrajući psihičko stanje naroda došlo bi do boljševiziranja masa u Hercegovini.— Osećanje našega četnika za porodicu. kad on ima doneti plodove i sačuvati narod.j. strahujući od gnjeva ustaša. Imajući sve navedeno pred očima. kao i ostali komandanti stali su na isto gledište i to pre mene. moje je čvrsto ubeđenje Gospodine Ministre.— P r i m a n j e m čika Brankovog plana. ako ne ispune zahtev. izuzev [gru]pe Baćovića. koji i ovako kuka prilikom našeg odlaska iz pojedinih mesta. To v e r u j e m za sve. da bi se u slučaju našeg napada u ovim momentima našli na jednoj strani mi. Pitam se — i kad bi imali dovoljno i naoružanja i hrane i elana za borbu. Zar se ne bi dogodilo da opet doživimo i još.Cika Branko je zahtevao da u slučaju odbijanja njegovog plana cd Italijana tražimo sedmodnevnu hranu i dva miliona metaka i da ih. ali za koju verujem. ova bi grupa bila uništena. Uzeti našem čoveku hieb i ostaviti mu porodicu bez zaštite. Danas ne bi rekao da narod uviđa da je t a j momenat došao. napadnemo. Zamišljao sam posledice. Opširnije o tome vidi dok. Najzad. Toga dana (5. marta) hercegovačke jedinice pod komandom m a jora Baćovića nalazile su se u širem rejonu Kočerina.

i ovoga puta. Okrugli pečat: »Komanda narodne vojske Crne Gore i Hercegovine — Glavni štab«. FEBRUARA DO 5. Ja se sa tim mirim bez i trunke roptanja. 133. daleko od toga. br. 9 5. marta 1943.Ovo nije prvi p u t da ja dobijam naređenja sa kojima se Vi bez sumnje nebi složili. 9 1 Original (pisan na mašini. 70 IZVEŠTAJ KOMANDANTA ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 5. pa da je zbog toga i ovaj nesporazum. latinicom) u Arhivu VII. knj. GODINE1 Gospodine Đenerale. MARTA 1943. Ca. KOMANDANTU NACIONALNIH TRUPA CRNE GORE O RADU I BORBENIM DEJSTVIMA ODREDA U VREMENU OD 26. što je g. Vidi dok. 8 21 Zbornik. MARTA 1943. koja ima neposrednu vezu sa G u v e m e r stvom. 80. Gospodine Ministre. Ne. Ja znam da je u ovom slučaju stariji i da je za mene i običan kaplar stariji ako to Vi naredite. o stanju na položaju. primiti izraz moga poštovanja i odanosti M. 8 Molim Vas. br. 2 Odnosi se na generala Blaža Đukanovića. Izvolite Gospodine Ministre. 45/6 (CG-V-344). tora XIV. da me ne razumete pogrešno.P. 2 321 . godine Pukovnik Položaj Bajo Stanišić BR. a naročito sa Vašim punim upoznavanjem. Molim Vas imajte poverenje u mene i moje saradnike i budite uvereni da nećemo ništa učiniti što bi išlo na štetu srpskih interesa i na uštrb i čast Srpskog naroda i srpskog oružja. 2 Nisam bio u mogućnosti da Vas redovno obaveštavam o operacijama naših trupa. Svaki put pri povratku sa položaja u štab zahtevao sam da Vas oficir koji je dodat nama izvesti preko radio stanice. reg. Ostojić. koga ja lično cenim mlađi. Zato Vas molim da buduće odluke dalekosežnih posledica budu donošene sa svestranom studijom. k.

ali se slobodno pevalo ulicama Mostara: »Paveliću rđo stara. Vidi dok. kamo Srbi iz Mostara« i »Svi četnici Crne Gore za Kralja se Petra bore«. Naše je držanje bilo onakvo kako odgovara sadašnjim našim interesima.u 10 sati. ali kako im je bilo onemogućeno.naše k r a j n j e levo krilo ispod planine Čabulje koje je sačinjavao Nikšićki odred i 3.II . 37. Mnogi su Hrvati pokušali da beže. 322 . br. jer su komunisti bili presekli prugu za Sarajevo. Reč je o 2. Drežnicu je zauzela 2. Pošto su se prikupile naše snage 24. 6 7 br.otpočele su borbe naših odreda koje su bile promenljive sreće do zaključno 28. 7 1 . 26 . Vidi dok> Detaljnije o tim borbama vidi dok. usputnim stanicama i Mostaru bili smo dočekani od Srba srdačno i bratski. Na skoro svim našim zastavama stajali su natpisi: »S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu«. U usputnim mestima: Bileći. U Mostaru je vladao nezapamćen strah. a jadni Mostarski Srbi plakali su od radosti. Komunisti su na tri dana pred naš dolazak bili zauzeli Drežnicu 4 i prišli Bijelom Polju (Mostarskom) na nekih 14 kilometara od Mostara. proleterskoj. 75 i 85. koji sa pesmom na usnama odlaze da pomognu svojoj braći i da u korenu saseku komunističku tiraniju. uveče.naši su četnici poseli položaje između planine Čabulje od Širokog Brijega i sa leve strane reke Neretve pravac Velež planina — Pometenik 3 . a za Dubrovnik nisu imali kud. i 25 . Naši su imali uspeha i odbili ih sa gubitcima oko 25 mrtvih i nešto više ranjenih. 2. pričaju. dalmatinskoj i 4.III . a doputovao u Mostar u 11 sati noću. Crnogorskom i Srbijanskom. Na našem k r a j n j e m desnom krilu tri dana pred naš dolazak imali su sukob sa Hercegovačkom četničkom brigadom pod komandom majora Jovana Pantića 6 . 48. br. i otrove mnogi spremili pored svojih kreveta. Tu je bila Druga proleterska divizija pod komandom Peka Dapčevića sa tri proleterske brigade 5 : Dalmatinskom. Vidi dok. Trebinju. koja je pričinila toliko zla našem narodu. br. crnogorskoj briOdnosi se na borbe 2. proleterska brigada.Kao što znate otputovao sam iz NiMića 22 .II . Nazovi hrvatska vojska nije izlazila iz svojih rupa.II . četnički bataljon uz pomoć italijanske artilerije i avijacije uspeli su da prodru i da zaobiđu komuniste na de3 4 5 gadi. proleterske brigade kod s. nije pala ni jedna jedina zamerka. 53. Niko nije zlostavljan. Sa iskrenim zadovoljstvom posmatrao sam naše četnike. jer smo otuda mi dolazili — ostali su u mestu čak su. Ravni.

koja je danas može se reći ničija zemlja. Opširnije o tome vidi: tom IV. str. 9 U Drežnicu su 2. odbaci neprijatelj i na taj način spasu ranjenici. Opširnije o tome vidi F. marta 1943. 8 Oni su tada svoje položaje napustili. dok. Ovo iz razloga da se sa njima ne sretnemo. obuhvatajući partizanske snage sa severo-istoka. 18. brdska baterija 75/13 i baterija 105/15) brigade su se povukle na nove položaje u pravcu Rakitno — Prozor. br. To što još nije u našim rukama. pored niza značajnih odluka. jer je između četnika i komunista. to je samo zahvaljujući činjenici što su komunisti porušili sve mostove. februara 1943. dalmatinska brigada 9. 85. i 5. Ovaj zastor ostaće u mestu dok će naše trupe dejstvovati obuhvatno. 11 i 12 Vidi dok.č. 20' 323 . 49. U dosadašnjim borbama imali smo 10 mrtvih i 23 r a n j e nih. Ovo su poslednji podatci pred našim četnicima. počeli su da odstupaju ka Širokom Brijegu neznajući šta ih čeka. bataljon crnih košulja. Partizani razbijeni. Istovremeno je Vrhovni komandant naredio da se poruše mostovi na Neretvi. puka. Trgo. Pod jakim pritiskom četnika i italijanskih jedinica grupe »Scotti« (1. dalmatinske NOU divizije. i 2. ušle jedinice iz sastava Srednje (drežničke) kolone. n. Pred nama se nalaze sada partizani Dalmatinci. Između Širokog Brijega i Vrgorca nalazi se zastor domobranaca koji su do sada zadržavali napredovanje partizana. Na našem k r a j n j e m desnom krilu Hercegovačka brigada takođe je ugrozila Drežnicu koja je zauzeta bez otpora. koji se iskrcao kod Makarske uspeo je da pređe preko Imotskog i Posušja i jutros u nadiranju od Posušja udario je u levi bok partizanima. Sinoć i danas sve naše snage prebacio sam od Drežnice za Široki Brijeg. koje se nalaze južno od linije Široki Brijeg — Kočerin — Imotski. 11. 8 Na tim položajima su se nalazile 4. Odatle se naše trupe kreću u pravcu Imotskog. kako bi se bolje obezbedilo dejstvo Glavne operativne grupe i neprijatelj zavarao o stvarnom pravcu proboja. te se nadamo da će ova akcija biti brza i laka — otpočinje sutra u zoru. br. knj. O sastavu te kolone vidi dok. 9 Partizani su odbačeni put Jablanice. 12 koji su se kretali od Grude ka Severu. 11 Major Baćović sa 3000 četnika. 72.snom krilu. Jedinice Veskovića prebačene su u toku jučerašnjeg dana vozom: Mostar—Metković—Ploča sa zadatkom da obuhvate napred navedenu grupu partizana sa juga pravcem: Ploča — Vrgorac — Imotski. 10 Na sastanku Politbiroa Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba održanog 28.. 40—41. bataljon 55. odlučeno je da se izvrši protivudar Glavne operativne grupe prema Gornjem Vakufu. br. 10 ali ni to kao ni konačno likvidiranje komunista ne zadaje ni malo brige.

" Okrugli pečat: »Glavni štab Komande narodne vojske Crne Gove i Hercegovine«. godine Položaj M. pa sam dovoljno ne pripremljen ušao u borbu 26 . 18. knj.primio sam danas.II . 18 Srdačno vas pozdravlja Vaš odani pukovnik Bajo J. 3 topa i veći broj puškomitraljeza. 17 Odnosi se na generala Pircia Birolia. Stanišić 5. Za to sam dva p u t a pitao radiogramom Guvernera 17 .Br. Sinoć je stigla depeša od Lukačevića da je na pravcu Konjic — Prozor. br. da nam nebi pala u ruke. Klešta će se stezati a partizana neće biti. 30 mitraljeza. marta 1943. 71. dalmatinske NOU brigade. br. Četnicima su naneseni gubici: 7 zarobljenih i 60 poginulih i utopljenih. 14 Sada: Duvno. 171 i 177). a I t a ü j a n i Tomislav-Grad 14 . 324 . dok. tom IV. Pored ostalog najviše me interesu je kako je rešeno zelenaško pitanje. i 2. Vaše pismo Pov. marta 1943. No ako i to bude — mi ćemo ga rešavati. 31. Juče mi je odgovorio da je rešeno.80 od 27 . durmitorska brigada (dok. bojim se da neće biti rešeno kako treba. Pobeda je potpuno sigurna. I pored uspeha. prvi bataljon 2. " Redakcija ne raspolaže pomenutim pismom. severoistočno od Rame zarobio partizansku bolnicu sa 300 ranjenika. 11. Za ovamo ne brinite. dok se dejstvuje na krilima oko Prozora i oko Imotskog. N a pad na te jedinice izvršio je 4. 18). 11. Jutros su bombardovah Prozor.19 13 Livno je zauzeo izviđački bataljon nemačke 369. kao što vidite imali smo gubitaka. pušaka i municije i 200 Italijana oslobodio od partizana. 15 i 16 U pitanju je 1. legionarske divizije (tom IV. br. No o tome će Vam opširno govoriti Jovan i Stevo. br. koji v e r u j e m nebi bili toliki da me Branko stalno ne juri. 16 Ka Neretvi su im zatvoreni svi putevi.P.Livno su juče zauzeli Nemci. Poznajući njihov parcijalni rad. dok.II -. knj. koji beže ka severu. Kapetan Ružić15 u toku današnjeg i jučerašnjeg dana imao je borbu kod Jablanice gde su partizani znatnim snagama napali u cilju kad bi mogli da popale hranu i municiju koju su ostavili. 13 a severno od Prozora drže položaje i d a j u jake otpore partizanima. Opširnije o tome vidi: dok.

8 Otpor su pružili delovi 3. br. durmitorskoj brigadi. 3 Čim sam ti ovo bio javio ja sam i krenuo kolone u tom smislu. prešlo na desnu obalu Neretve u Jablanicu radi prikupljanja i izvlačenja pobacane municije i hrane od strane partizana. Kolona 11 (400 Nemaca. ovo je odeljenje bilo napadnuto. 6 Juče je desna kolona Railić—Mileševski korpus dostigla Gobelovinu pošto je vodila borbu ceo dan i zauzela Repovce — — Tuhobić — Stojković. dalmatinske NOU brigade. puka. Vidim da nisi primio moje depeše kojima sam ti objasnio moju nameru da paralelnim kolonama izbijem na liniju Prozor — Rama frontom prema jugozapadu. knj. 44. Vidi dok. 10 izgleda da su imali i gubitaka. 3 4 . dok. 141. br. 11 je osigurao Ivan planinu kao i drum Bradina — Konjic. Ča. 27/6 (CG-V-1605). 235. Jutros kreće napred sa zadatkom da ovlada u toku dana po cenu svega linijom Neretvice. 70. koja je u svom sastavu imala: 2 nemačka bataljona verovatno iz 750. peš. 9 Reč je o 1. 4 ov. kolona 11 tačno je došla na pravac koji sam bio namenio prvobitno Veskoviću a docnije Kasaloviću pošto se sastane sa Pantićem 5 . 800 domobrana i ustaša) 7 juče ceo dan nije mogla dalje od linije Lisičići — kota — Hasanovići 8 . ćirilicom) u Arhivu VII. peš. i 5 Vidi dok. Primio sam sinoć prvi deo tvoje depeše br. domobr. nastavak izgleda neću moći primiti. bataljon 2. br. No pošto si Veskovića uzeo4. 10 Napad je izvršio 1. br. 1212. Jedno odeljenje Nik. reg. Juče još nisu bili uhvatili vezu sa Pantićem. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA O BORBENOM RASPOREDU ČETNIKA I NEMACA NA SEKTORU KONJIC—JABLANICA 1 Dragi Branko 2 . Više o tome vidi tom IV. Petralj k. Bojovića 9 bilo je još 3 ov. MARTA 1943. NOU divizije. k. Kolona Kasalovića nalazi se na levoj obali Neretve od Ostrošca pa do Donje Jablanice. puka. mes. 2 bataljona 7. 325 . l i . 2 Zaharije Ostojić. P r e m a izveštajima koje sam do sada dobio izgleda da su potisli komuniste i da napreduju.BR. Jutros kreće u pravcu Bitovnje. 1 Original (pisan mastiljavom olovkom. 1 ustaški bataljon i 2 brdske baterije. 57 IZVEŠTAJ KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE OD 5. 6 i ' U pitanju je nemačka borbena grupa »Anaker«. 68. jer su moje baterije crkle. mes.

U nekom tunelu u blizini Jablanice nalazi se municija koju su partizani sklonili. Iz tvoje depeše vidim da si mojoj grupi dao privremeni odbrambeni zadatak a ja u međuvremenu naredio pokret Railiću. Verujem da si o njima dobio preterane izveštaje. br. 9 i 172). Svaka njihova kolona koja nastupa ima najviše jednu trećinu Nemaca a ostalo su domobrani i po nešto ustaša. Nezgodno mi je sada da ga povlačim iz borbe natrag. 14 Vidi dok. Naredio sam Kasaloviću da uputi snage niz Neretvu nebi li se već jedanput sreo sa Pantićem. 46. Ja mislim da je nama najpreči za sada cilj uništenje komunista i to što brže. 12 326 . Jedna kolona 11 zauzela Glamoč. Čvrsto sam ubeđen da nas 11 neće napasti sve dok se vode borbe sa komunistima te je strahovanje u tom pravcu preterano. 2) Najvažnije i najbolje snabdevanje preko Sarajeva koje neka Jevđo forsira. toga su svesni. marta 1943. knj. naročito municiju. 11 prvobitno imao nameru da ide Konjic — Rama — J a blanica — Mostar. Odnosi se na nemačku borbenu grupu »Vogel«. Ako se obistine glasovi — što je vrlo verovatno — da komunisti kreću da se probiju prema severu opasnost od sukoba sa 11 opet otpada. legionarske divizije (tom IV. Kolona 11 koja nastupa od Vakufa prema Prozoru 11 do sinoć bila ukočena. dan kasnije. Ne sme nas zateći iskrcavanje u borbi sa komunistima. skrenuli su da izbiju na liniju Prozor — Rama. Mislim na traženje 22 da bi oslobodili put i olakšali im tešku situaciju. sve drumom. 13 a isto tako ne smemo početi borbu sa 11 dok komunisti nisu likvidirani a oni nisu likvidirani i pored uspeha koje smo postigli.tačan izveštaj još nemam. u Misli se na iskrcavanje saveznika. 11. ušli delovi nemačke 369. dok. br. Međutim kada su videli da to baš ne ide tako lako i kada smo mi oslobodili Konjic 14 i zauzeli Ramu i Jablanicu. a nešto ću mu i ja upućivati iz Konjica. Snabdevanje komorom na Drežnicu za sada neizvodljivo. Pošto je 2. Glamoč evakuisan u njega su. Vidim da je glavna tvoja briga kako ćemo sa 11. sada moguće samo ovo : 1) Bacanje avionom na Krstac kod Jablanice za Kasalovića. 12 Od 11 saznadoh jutros da komunisti pokušavaju da se izvuku u pravcu severa na Kupres. Oni sami ne mogu ništa da urade.

što srednja kolona 4 nije bila povedena unapred brzom akcijom leve kolone3. br.12 5 marta 1943 god. br. 75 i 85. 2 Vidi dok. Lukačević BR. Ca. reg. Konjic 5/111/43 9 č. MARTA 1943. 72 ZAPOVEST KOMANDANTA DREZNICKE KOLONE OD 5. 21/2 (BH-V-8897). 30. DALMATINSKU BRIGADU U REJONU JABLANICE 1 STAB DREZNICKE KOLONE —Br. KOMANDANTIMA KOMBINOVANE I NEVESINJSKE BRIGADE ZA NAPAD NA 2. ćirilicom) u Arhivu VII. Položaj u 15 časova ZAPOVEST (Sekcija 1 : 100. Voj. 327 . pred kojom je bio nadmoćniji neprijatelj. S VEROM U BOGA. S. te je nailazila na jak i planski otpor. 4 U pitanju je Drežnička kolona. dostavljam ti citate ako ih nisi slušao. proleterskoj diviziji.Dobio sam sinoć preko 11. Reč je o 2. Pokušaj da se zamišljenim manevrom potpuno uništi divizija Peka Dapčevića nije uspeo usled toga. 202. ZA KRALJA I OTADŽBINU! DRAŽA NAS VODI KA VELIČINI I SLOBODI. 1 Original (pisan na mašini.. br. i O sastavu leve kolone vidi dok. 55 i 73.000 metaka obećali još čim im stigne neki transport koji očekuju u Sarajevo. Juče je bila jedna interesantna emisija komunističke stanice: mnogo se žale na nas i na Ciču kažu da su bili skoro zauzeli Konjic itd. čiji su delovi u neredu povukli se. k. delom ka Prozoru a delom ka Imotskom.000 Mostar—Prozor—Livno—Makarska) Napad preduzet 26 februara 1943 godine 2 Crnogorsko-hercegovačkim trupama u sadejstvu sa Konjičkom grupom potpuno je rastrojio neprijateljsku diviziju Peka Dapčevića 3 .

— Zadatak je ove pobočnice. 71. Komandant Nevesinjske brigade odrediće snagu potrebne jačine za zaštitu mosta preko r. Drežanke i zatvoriti sve pravce koji sa obe strane dolaze ka Drežanki. Štab Nevesinjske brigade da bude u mestu Perutac do daljeg naređenja. 328 . p u t e m kurira i raznih ugovornih znakova. a desno sa kapetanom Kurešom u Diva Grabovici kod njegove rezerve. kada izbiju u visinu Vrana i Klanca. Diva Graboviea. Vilinac (1836) — Crna Glava (1804) sa rezervom u s. a obezbeđujući pozadinu grupa orjentisanih ka Imotskom. a levo od nas Crnogorske trupe pod komandom majora Blaža Gojnića i majora Andrije Veskovića 7 . Naša kolona nalazi se na predelu Drežnica i Gornja Grabovica. 5 toga. Stolačke i Mostarske brigade) pod komandom kapetana Kureša Miloša jačine 688 četnika. br. držeći vezu desno sa levim krilom Konjičke grupe na Križu (475). Desno od nas nalazi se Konjička grupa 6 .1200—Klanac.Neretvi štiteći time upad komunista u Hercegovinu. 2) Nevesinjska brigada pod komandom kapetana Zečevića Vladimira. da pouzdano zatvori sve pravce -koji preko planine Čvrsnice izvode ka r. a desno put dolinom potoka Trmošnik i Samograd (1174). a sa avijonima putem signalnih platna. 6 Vidi dok.Naretve u s.Neprijatelj nepoznate jačine nalazi se u zoni širenja Gruda — Imotski — Posušje — Jablainica •— Prozor. U ovom cilju na levoj obali Drežanke zaposesti k. jačine 1180 četnika. a za dalje narediću na licu mesta. U toku sutrašnjeg dana Komandant ove brigade uputiće u cilju izviđanja i obezbeđenja dve čete četnika pravcem Draga—Mučinovac. 6. krenuće pravcem: dolina r.m.).— NAREĐUJEM: 1) Kombinovana brigada (delovi Bilećke. Ovo poslednje izvršiti odmah.1683 — k.Drežnici! 3) Vezu održavati sa t r u p a m a levo i desno od sebe i sa potpisatim. koju će četnici poneti sa sobom. u ulozi stalne pobočnice poseda položaj: Gumenac (1259) — Branisovac (1721) — M. i 7 o. 4) Hrana će se izdati za tri dana (5. U koliko se dobiju radio stanice veza će se bolje obavljati i dostavljati češće izveštaje. Uhvatiti vezu levo sa Crnogorskim trupama.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU! Dostavljeno: K-tu Nevesinjske i Kombinovane brigade. 10) Pošto su jedinice razvučene na vrlo velikom frontu. Komandanti brigada odmah će javiti signalnim metcima koje imaju na rukovanju kako bi ovo prestalo. : iznošenje puške levom rukom u stranu. »Slati« i dalji tekst napisano je zelenim mastilom. to će Komandanti brigada komandovati prema prilikama i sa puno inicijative.III 9 . 8) Ako za vreme artiljerijske pripreme ili u toku operacija artiljerija bude tukla naše trupe.: Top — Travnik 6 marta 1943 g. 6) Bolesnike i ranjenike upućivati u selo Drežnicu.III 8 Komandant. Pantić Dugme — Drežnica Kama — Konjic Ranac — Rama Odstupanje tri koraka nazad Zauzimanje stava ležećeg Dizanje puške u vis dva puta P. ali vodeći uvek računa o opštem zadatku. a sa konjima ne raspolažemo.— Slati 8 mi što češće izveštaje. a docnije ću izvestiti. major Jov.III 9 . 7) Sve potrebne pripreme izvršiti odmah i odmah krenuti na izvršenje zadatka prema ovoj zapovesti. ćirilicom.5) Municiju podeliti vojnicima kako bi se smanjila komora. 9) Znaci raspoznavanja: 5 marta 1943 g. 11) Nalaziću se za početak rada u s. a odatle će se regulisati da se prevoznim sredstvima šalju u bolnicu odnosno u ambulantu.III 10 . : okretanje na levo krug 7 m a r t a 1943 g. 329 .: Šator — Šabac a ugovoreni znaci: 5 m a r t a 1943 g.Drežnici. kao što je to bilo na dosadašnjim položajima.: Bacač — Beograd 7 marta 1943 g.J. : zauzimanje stava klečećeg 6 marta 1943 g. Znaci za 8 . jer je zemljište kuda se prolazi neprohodno.III 10-IIIUgovoreni znaci: 8 .

reg. Dubrave (260) —Krstina (369) — Krštelica (478) sve zaključno — Gradina (705 — isključno). u svojstvu leve kolone. 133. ima zadatak da se prikupi na liniju: Sodrova glava (k. 57 ZAPOVEST KOMANDANTA LEVE KOLONE OD 5. 4 Vidi dok. Ričina — s. Jedna grupa partizana nalazi se oko Grude i Imotskog. Naša Crnogorska grupa. dalmatinsku NOU diviziju. 1033) — Osredak (623). Jovići. 330 . Br. Ča. 72. a sa ostatkom snaga da dejstvuje u zoni desno do linije: Oluja (1208) — P. PODREĐENIM KOMANDANTIMA ZA NAPAD NA 9. latinicom) u Arhivu VII. Malić (522) — s. više puškomitraljeza. 1403 — Vetrenjača (1506) — s. Bobanova Draga. 30 mitraljeza. 42/6 (CG-V-342). 863) — Tilova ' Original (pisan na mašini. DALMATINSKU DIVIZIJU NA SEKTORU IMOTSKI — GRUDE1 Leva kolona O.BR. Tabakovići — s. a levo do linije: Zelenikovac (600) — s. k. br. U cilju da se ova grupa partizana oko Imotskog uništi preduzeće se protivu istih akcija u cilju njihovog uništenja. danas su zauzeli Kočerin. Desno od nas nalazi se Drežnička grupa (majora Pantića) sa zadatkom da jednim delom posedne položaj: 4 k. MARTA 1943. a levo do linije: Mratinjača — Veliki Klanac (1149) — V. proleterske divizije. 2 Konjička grupa imala je veliki uspeh. Mučinovac — Stitar (1404) — Debeli Ljut (1095) — Ošljak (k. Odnosi se na 9. 2 U pitanju su delovi 2. veliki broj pušaka i zarobila bolnicu od 300 ranjenika. Levo od nas dejstvuje Vi timska grupa (majora Veskovića) u zoni desno do linije: s.000) Partizani koji su razbijeni u dolini reke Neretve povlače se ka Prozoru. Rašići — M. 37 5 marta 1943 20 časova Široki Brijeg ZAPOVEST (Sekcija Mostar razmera 1 : 100. i zaplenila je od partizana 3 topa. br. 1256) u cilju sprečavanja upada komunista u dolinu Neretve. 3 Četnici majora Baćovića koji su preduzeli nadiranje od Makarske. Glavica (k.

G r u d e — s. 226 d e j s t v u j u p r a v c e m d r u m Široki Brijeg — Koćerm — Grude. četnički bataljon d e j s t v u j e pravcem: s. Glavica — Šarića Dubrava — s. sve zaključno. a levo do linije: u s a m l j e n a kuća između G. Dobrkovići — s. 6 i 7 Reč je o jedinicama iz sastava kolone »Škoti«. Ljubotić — Mikulića Dolac — s. P o t k r a j — Orlov K u k — Orečevac (705) — Jaloševac (540). na kojoj liniji održavati vezu sa t r u p a m a m a j o r a Veskovića. Dužice — Rust (561) — Zelenikovac (629) — Gradina (705). Gl. Dobrkovići — Pode — Snigutina (k. D. a levo do linije s. četnički bataljon d e j s t v u j e pravcem: Šodrova Glava (863) — Crne Lokve — Veliki Celopek (1016) — Vran. 72. i M. 699 — Krita Gomila. Zona dejstva d e s n o do leve granice 2. (603) — Dobra Gl. na k o j o j liniji održavati vezu sa t r u p a m a br. 1028) — V. radi dejstva u zoni: desno od linije Šodrova Glava — s. 816 — Bukova Draga — Rašića Draga (zaključno) — Milićevića Kuće. bataljona na k o j o j održavati vezu sa istim. (1062). 5) Trupe Br. Britvica — Veliki Celopek (1016) — V r a n GÌ [ava] (1062). 5 . 22 (padine grebena). O v a j bataljon ojačava se sa vodom br. u zoni dejstva desno do leve granice Nikšićke brigade. 6) Rezerva: Trebješki. a levo do linije: Tilova Glav. br. četničkog bataljona. a levo svuda zaključno greben. 526 — k. Kočansiki i Vučedolski bataljon k r e taće se pozadi 3. 921 — R u j a n (zaključno). četničkog bataljona. 4) I. — k. četin. Dužice.glava (603) — s. Kušanovac — Draga. Kočanskog i Vučedolskog bataljona) d e j s t v u j e opštim p r a v c e m : s. Dobrkovići — s. Zona dejstva desno do linije: leva granica 3.5 2. četničkim bataljonom. četnički bataljon d e j s t v u j e pravcem: Osoje — G r a dina — Mamići — Zelenikovac (629) — G. Vidi dok. Zona širenja desno po potrebi radi izvođenja o b u h v a t nog m a n e v r a i h v a t a n j e veze sa Drežničkorn grupom. i D. 22. R u j a n — Gradac — Gradina (816). Dobrkovića •—• Radostovo — Sabljić — k. Za izvršenje p r e d n j e g zadatka. 331 . 22. na kojoj liniji održavati vezu sa Nikšićkom brigadom. 3) Niikšićka brigada (bez Trebješkog. Zona dejstva desno do leve granice t r u p a br. na kojoj liniji održavati vezu sa 3. a levo do linije: Kraljevići — Ivankovići — Vukoje — Martonovići — k. Glavica (360) — Osoje (520) — — s. Bobanova Draga. NAREĐUJEM: 1) 2. a levo do linije: s. 3.

četn. Odavde će se trupe snabdevati municijom i hranom sredstvom stoke koju rekvirirati na terenu. — Ratni plen — broj zarobljenih komunista. 11) Priimopredajna stanica u Širokom Brijegu. Gojnić . o čemu će mi biti odgovorni komandanti bataljona). Avijacija dejstvovaće ispred kolone na zahtev komandanata. a jedna baterija 75 mm M. 15) Znaci raspoznavanja dati su. Na slučaj pojave aviona raširiti platna za obeležavanje.7) Artiljerija: 7 Jedna baterija 105 mm postaviće se na položaj Široki Brijeg sa zadatkom potpomaganja napada cele kolone u n j e n o j zoni dejstva. Za vezu sa potpisatim odrediti po dva ordonansa iz četn. 22. 9) Veza: Pridaje se jedna radiostanica 2. 2 i 3 četničkog bataljona. Traženje artiljeriske vatre biće ispaljiv a n j e m 3 crvena signalna metka i pomoću releja. 22 332 Po zapovesti komandanta major Blaža L. 13 pratiće t r u p e Br. Ko se ogreši o ova naređenja biće predat vojnom sudu. komandantu artilerije i rezerve. — U veče do 18 časova. O tome će naročito voditi računa komandiri osnovnih jedinica i komandanti bataljona. 16) Ja ću se nalaziti na pravcu k r e t a n j a 3. gde mi slati izveštaje redovno svaka 2 sata. bataljonu a jedna kod potpisatog. Prilikom traženja artilerije potrebno je odrediti koordinate cilja koji treba tući. mes. Dostavljeno: Komandantu Nikšićke brigade. Dostignutu liniju obeležavati paljen j e m lišća ili gužve slame (ali nikako kuća. i komandantu trupa br. — Gubitke i broj ranjenika u toku borbe. Pred polazak u napad izdati t r u pama suvu hranu za 5. stogova sijena ili lišnjaka. i komandantima 1. 14) Izveštaje slati dva puta dnevno i to: — U podne do 12 časova. bataljona i Nikšićke brigade. — Liniju na kojoj se nalaze komunisti. a po postignuću navedene linije u Kočerinu. bataljona. 13) Z a b r a n j u j e se klanje stoke za hranu. 6. a izuzetno posle svakog važnijeg događaja. 8. 7 i 8 ov. Izveštaji da sadrže sledeće : — Liniju na kojoj se nalazi dotična jedinica. 12) Sa stanovništvom biti korektan prema već datim usmen i m i pismenim naređenjima. 10) Previjalište će biti u Širokom Brijegu.

7 222 664 6-389 667-1-184 Pavle poručuje da osigurate municiju za srpsku pušku. Deo depeša pisao je Draža Mihailović lično. br. Bosnu. Sto jaču propagandu u narodu. februara do 8. Ovo je vrlo važno. reg. marta 1943. 6 Delovi 2. 18. neka radi posao. sadržane su depeše upućene potčinjenim. 40. Dolazak javiće mu se blagovremeno. proleterske divizije. Vidi dok. februara 1943.BK. 3 Vidi dok. MARTA 1943. Obratite pažnju da komunisti ne u p a d n u u 1st. Iz kog je izvora ovaj podatak. U knjizi formata obične sveske. O formaciji i dolasku tih jedinica radi operacija u dolini Neretve vidi dok.6 Podržite moral. Potsetite ih na zverstva i sve njihove laži. 48.2 230 231. br. Pašali da ne čeka avione. 4 Reč je o Baju Stanišiću i pismu od 17. FEBRUARA DO 6. najhitnije pismo. 38. Dajte u zadatak Jevđi da ovo sigurno ostvari. 2 Vidi dok.000. 3 Uporna odbrana za dobitak u vremenu potrebna do pristizanja svih snaga. br. februara zauzeli Drežnicu i izbili u rejon s. Ravni. Ča. ne d a j t e da gube glavu. Da li su Jevđini izveštaji tačni u pogledu broja komunista koji su prešli kod Drežnice. 7 i 10 Delovi Limsko-sandžačkih četničkih odreda. 4 Račić izveštava da na Majevici opet komunisti. — Da li stvarno ima komunista 12. Kasalović i Ružić krenuli na put na dan 19-tog ujutro. br. u vremenu od 19. 74 IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 20. br. Vidi dok. 40. k. 297. Ponavljam za našu pušku. Da li će Radulović odgovoriti zadatku koji ste mu dali. 5 ali i naših ima tamo. ćirilicom) u Arhivu VII. Original (pisan olovkom. koji su 16. kao i na Vaše severno i južno krilo. GODINE1 20. istočnobosansku NOU brigadu. 1/1 (knjiga 22). br. 75 i 85. 229. Linija dobro izabrana. februar 1943 663-6-470 222: Veza Vaše depeše 228. B a j u sam poslao drugo. 1 333 . Slažem se sa rasporedom snaga i svima preduzećima. 3 Odnosi se na 6.

br. time će ih zadržati. 70. Bojović. odobrila je 20. Vidi tom V. Tada bi njegov udar došao u bok komunistima s juga na sever. Ne znam zašto pretpostavljate da će Pavlovi stići tek kroz 10 dana. onda neka ide morem. br. koji su vršili akcije protiv muslimanskog življa u srezovima: čajničkom. Neka Hugo produži čišćenje Zapadne Bosne i da komunistima što više posla ovlađujući potpuno terenom. Musa neka radi punom parom. 8 334 . ® Reč je o Limsko-sandžačkim četničkim odredima. 12 Neka Jevđa radi na hitnom upućivanju Ištvanovih. Municija je naročito potrebna i to za našu pušku. angažovanje tih jedinica. dok. br. Ako Ištvan neće da ide su vim preko Livna. 85 i 140. 42 i 48. februar 1943 680 6-704 DDD 222: Veza Vaš br. 34.21. i preporukom da ne čeka nikakvo odobrenje. Vesković sa oko 2000 ljudi u dve grupe stižu kod Vas 21-vog. br. Imamo obaveštenje da su crnogorske partizanske brigade uništene i svedene na minimum. ali zemljaci su na putu i možda sutra veče imaćete ih u svojoj oblasti. — Rezimiram: Kasalović. 11 Učinite to. Ružić. Ja sam mu poslao' 2 n a j h i t n i j a pisma sa naređenjem za pokret. 12 Odnosi se na odobrenje italijanskih vojnih vlasti za odlazak četnika Baja Stanišića u borbu protiv jedinica NOV u dolinu Neretve. 48. 172.® Ja sam Vam samo naveo pretpostavku da su zemljaci odneli plen. 75. 48. Nadam se da će pojačanja blagovremeno stići. bjelopoljskom i fočanskom. Pašaliju naredite neka napada. Baju sam naredio n a j h i t n i j e odašiljanje. Italijanska Vrhovna komanda (Supremo). 10. n a j d a l j e 22-gog. 11 O dolasku Zetskog četničkog odreda u Mostar i njegovom uključivanju u borbe u dolini Neretve vidi dok. Javite B u j i cu neka bude miran u pogledu Grđića i Bjelajca.10 Treća grupa od 500 pošla je 20-tog iz Kolašina. 24. 681 6-525 682 6-701 Vidi dok. Osigurajte im preko Jevđe municiju i hranu. j e r ni oni n e m a j u krila. Vidi se da pred njime nisu prešli Drinjaču i drže oblast Šekovića. februara 1943. 9 Što nisu odmah došli krivica jeste. Od kud sad ispada da su Hercegovci tako slabi borci kad ih je samo 3000 otišlo sa Ištvanom. da bi ubrzali pokret. knj. Pridobijajte i dalje muslimane. preko italijanske vojne misije kod vlade NDH u Zagrebu. 232-235. u leđa komunistima. O tome vidi dok. ali i Vi sa te strane treba da mu šaljete kurire najhitnije.

Ludvig:15 Stvarajte što više naših odreda. 71. Kad dođu zemljaci. a Gačani neka se pripreme protiv Fazlagića i neka se brane pa će im pomoć stići. ih London i Moskva hvali. udarajući u leđa komunistima koji sada napadaju Hercegovinu. Sašau Na Vašem terenu ne srne postojati Komunista. 688 5-273 697 4-333 698 4-444 13 U depeši br. u protivnom prići će komunistima. 684 7-252 Ištvan: Veza Vaš13 br. Sopstvenom našom propagandom vezujući se za nas i za moje ime Vi možete dobiti punu podršku u narodu. municije i novca treba da mi javite mesto gde može doći avion. Krenite što pre u pravcu preko Livna za Jablainicu ka Hercegovini. Vojvoda Đujić da preduzme sve mere na spasavanju naroda i organizaciju terena. Ako pođu moramo ih dočekati i to propisno. reg. znajte da su u najvećem škripcu. n a j strožije zabranite u b i j a n j e Turaka i kažite im da i među n j i m a ima razlike. februara 1943.Đujić će najverovatnije biti Kdt Dinare. Baćović je obavestio Dražu da su četnici potpuno iznureni i moli da se što pre iz Knina krene u Hercegovinu (Arhiv VII. 335 . Za dotur oružja. 71 od 18. Sada bijemo s njima poslednju bitku i nadam se s Božjom pomoću u uspeh. Sad im je vreme da se pokažu. 14 Aleksandar Mihajlović. br. 8/1). tu je valjda pop Perišić. Kroz legalne neka se provlače i ilegalni. Dovoljno argumenata protiv n j i h postoji da ih narod više ne želi. komandant četnika Draže Mihailovića u Sloveniji. U Bosni uništavaju se poslednji ostatci partizana. k. jer 100 nemaca predstavlja jedinu snagu. Sto se tiče Turaka iz Fazlagića Kule. London smeta. Ca. 15 Karlo Novak major. To pitanje ostavljam k a d se svrše krupni događaji. 289. a kad. Bušite domobrane u Trnovu. Preduzmite kontra propagandu ukoliko n a m r. Treba objasniti narodu da je ovo engleska igra da zavaraju Rusiju pomoću naših partizana. komandant Beograda. Propagandu razvijajte sami.

Nijedan štab ne 724 12-480 725 14-494 16 18 Vidi dok. 699 2-359 222: Jako ste me obradovali Vašom depešom br. Isto tako učinite sve da vojvoda Đujić kao junak. Javl j a j t e i dalje o situaciji kod Vas. pa može da politizira koliko god hoće. Oni će nas pomoći. 22 februar 1943 723 19-283 Mario: Baćović me izvestio da Dinarci neće uopšte da čuvaju teren. 336 . 42. svoje odnose sa Baćovićem uspostavi. dok ne stignu ostale snage. Ištvan se žali da nema municije pa traži Jevđu da dođe da mu nabavi municiju. Samo propagandu sprovedite.16 Pazite da se u gonjenju ne izložite suviše. Inače je rešio da krene ilegalno. 42. 48. jer on vojske nema. Javite Mihiću 19 da nikakvo postavljenje ne mogu da učinim dok se ne svrše operacije i dok ne prikupim sve potrebne podatke za organizovanje nove podele komandovanja posle vojvodine smrti.18 To našu stvar ne dovodi u krizu. Da nam komunisti sad ne pobegnu u 1st. " Vidi dok. j e r mu i Baćović ne ustupa. Odgovorio sam mu da Jevđa sad treba Vama.17 Ako je to tačno. bez mojeg odobrenja nema nikakove važnosti. 236. 19 Ilija. Pomognite da Baćović dobiveni zadatak izvrši. pošto Dinarcima više neće trebati pomoć Hercegovaca. U pogledu zakulisne borbe za vlast u Splitu. br. Vidi dok. sve što pojedinci zaključe. Telegrafiate treba da imate u većem broju a ne da ostanemo bez veze toliko meseci. ne brinite za to. Pored toga Baćović je dobio i drugi zadatak. Grđićeva akcija n a j m a n j e je opasna. Baćović je u pravu. Ovo moje saopštenje javite svima. 48 i 62. pošto su komunisti pred n j i m a razbijeni. pa čak da su pred 150 komunista 1000 dinaraca napustili Srb.a misle isto što i mi. 48 i 51. br. Bosnu. je li živ. br. Šta je sa majorom Novakom. pa da ih onda definitivno uništimo. Saopštite svima.

Na Jevđu za sada prenosim iskorišćavanje tetkića i za račun Dirvaraca. 2 337 . Potrebno je prikupiti podatke o nemačkim snagama. Hitno izvestite o jačini i pravcima k r e t a n j a nemačkih i ustaških trupa. — Imamo i ja i Vi pravo. Dobro ste zapazili dva eventualna njihova pravca. Obratiti pažnju prema Nemcima iz Sarajeva i Trnova. Vukasović 21 da su pred njim. 21 20 21 Z b o r n i k . Da li ste dobili moje depeše o prenosu vojvode. onda su komunisti u klopci. proleterske divizije. Postoji mogućnost da komunisti pobegnu na sever u Bosnu i da opet uspostave neku reklamersku republiku. knj. br. tora XIV. ili da se probiju u Hercegovinu.smije da ostane u žicama. — 23 februara 1943 738 1-675 222: Veza Vaše depeše br. Postoje dve mogućnosti. Ako stvarno Nemci nadiru ka Prozoru i od Sarajeva ka Konjicu. I u jednom i u drugom slučaju treba ih uništiti. Zato Hugo i Pašali ima sve da učine. Ištvan mi javio da se rado odaziva pozivu za ilegalan prelazak koji bi mu više konvenirao. Zato su nam P r e n j i Bjelašnica vrlo važni. Važno je da se proveri da M zaista Nemci nadiru od Pazarića ka Konjicu i od Vakufa ka Prozoru. onda se mora dobro držati desno krilo na Bjelašnici. Ceo Vaš plan je vrlo dobar.20 242—253. Pojačanja su Vam pristigla i pristižu Vam stalno. da to onemoguće. 22 Odnosi se na borbenu grupu »Anaker«. Šta je sa onih 8 brigada za koje javlja por. To su najveći zlotvori koje vodi jevrejština. 48. Ako Nemci ne idu od Prozora ka Konjicu. sa obe strane P r e n j Planine. kojoj su otpor pružile jedinice 1. kad i Nemci 22 tamo nadiru. a svi Vi da se bacite na vojničke poslove. ili da se bace na sever u Bosnu između nemačkih trupa. jer ima pokradenog 739 1-830 i 23 Vidi dok. samo moramo dobro pažnju obratiti i na Nemce. Nenad. Prvi od Konjica uz Neretvu i drtugi od Drežnice niz Neretvu. Njihovi potučeni delovi se imaju potpuno uništiti gde god se nađu. Ovo je vrlo važno.

75 i 76 vidi u dok. 75—77. dalmatinska NOU divizija. " Vidi dok. 26 U pitanju je 9. Ostale depeše. Ako bi tetkići pripremili neku zamku. 27 Sadržaj depeše br. o. Jevda mora sada da ostane kod vas. Ali neka bude kako hoćete. Jevđevića tražite baš sada kada je najpotrebniji za odbranu Hercegovine. Ako Voja može da dođe do bacača i baterije biće dobro.23 Cistite teren što više od komunista i koristite strah tetkića. Neka Jevda odavde radi. napašćemo ih. Bežanje Hercegovaca komunistima da li je pojedinačno ili većih delova.24 Preki sudovi i propaganda važna stvar. 243. tretiraju ista pitanja. 24 338 . Treba razviti ob. Zemljaci i Brankovi već su stigli u Hercegovinu i nema šta da se plašite. Oni su na frontu. Naredio sam Branku neka Vam ga pošalje kad baš ne možete bez njega. ali sada je hvala Bogu bolja. 48 i 75. službu u pravcu Grude da se vidi gde su otišli oni komunisti od Imotskog a imali su pravac ka Ljubuškom. 26 24. 52.25 Trebaće nam protiv nemaca. Od toga zavisi celokupan naš rad u Bosni. U čemu je politička situacija teška. 81. a posle da inscenira da su ih komunisti oteli. a tamo sam naredio da Ivanisevic radi za njegov povratak. Bajo se odlično pokazao a i Pavlovi neće zaostati. Sad se vidi koliko sam ja imao pravo za tu mišolovku. br. Vrlo dobro razum em da je situacija bila vrlo teška za Hercegovinu. februara 1943 763 7-544 Ištvan: odgovor na Vaše br. br. Ne razumem da Ivanišević ne može da uspe. 740 1-693 Musa Kadić neka produži rad a i Vi pomozite da ne dođe do u b i j a n j a muslimana. Jevđa neka najpažljivije prati pokrete i sazn a j e namere nemaca. 80.m. Dobro bi bilo da sada Tito i njegova bulumenta budu sasvim uništeni. Vidi dok. puk. 35 i 48. br. Ivanisevic da Vam izradi municiju i prelazak.oružja od tetkića. 27 Sve od 22. Objasnite vaš br. koje se ovde pominju. 82 i jedna bez numeracije.

Pazite na kretanje nemaca i ustaša. J a v l j a j t e stalno o situaciji. 113 i 140. Razloga za nezadovoljstvo vaših ljudi nema. 75. Izvestite o njihovoj tačnoj jačini. Istina. Smatram da ste zadatak tamo izvršili i da treba da se vraćate. Hercegovci su završili svoj rad u Dalmaciji i treba da se vrate po svaku cenu. Da li u Mostaru ima nemačkih trupa. Isto i ustaše. onda je to istina i ne treba da Vam dokazujem. Kad ja kažem da su zemljaci Brankovi došli u Hercegovinu. Dalje. 30 Reč je o dolasku Limsko-sandžačkih četničkih odreda i Zetskog četničkog odreda. Vidi dok. Traži Jevđu da ga spasava i pošaljite mu ga ako ikako možete. br. Vreme je da ih prebacimo. 29 Ne brinite za Hercegovinu. u januaru i februaru 1943. 31 Imam preča posla da ublažimo glad. da Talijani se povlače između Otočca i Knina i pripremaju evakuaciju stanovništva i najzad da njegovi ljudi više neće da idu tamo.764 3-463 Situracija kod Branka odlična. Dalje da u Gospić stiglo 8000 ustaša. vidi dok. Vrlo je važno. 28 Prvi pokušaj komunisti su platili dobro. 85. 222: Jevđino traženje za podmićivanje tetkića odbijam. Iz kog k r a j a su ti četnici koji hoće da idu za Hercegovinu. Roku. Nemcima ne možemo dozvoliti ni p u t e m da idu kroz Hercegovinu. 48. Ako bi se još vratili preko Jablanice. 29 O borbama hercegovačkih četnika pod komandom majora Baćovića u Dalmaciji i Lici. 3 " 222: Ištvan razvio k u k n j a v u do Boga se čuje. Dalje Ištvan javlja da Knin i Prominu treba da zauzmu ustaše. nalazi u Rifaniku i Bilaju i to 2 bat. 31 i 33 Vidi dok. 22« 339 . 765 6-370 766 2-392 Dalje da se po jedan bat. 767 6-305 28 Odnosi se na Zaharija Ostojića. br. učinili bi uslugu. Dalje da u Otočcu ima mnogo crne legije kao i da u pravcu Grahova i Glamoča idu Nemci. kao i o pomeranju italijana. komandanta Istaknutog dela Vrhovne komande i situaciju kod Konjica. Ove dve petljavine uvek nađu momenat za svoje kuknjave. br. u Lovincu i Sv. 28 i 62. Težnje nemaca treba dobro motriti i ispitivati.

Tetkiće treba pomoći protivu Nemaca. 823-3-418 Ištvan: Izvestio me Ivanišević da Vam je otvoren put za Široki Breg. Cika Branko takođe 32 Predrag. Pega. i da se u 1st. a neznajući lozinku. u to vreme je bio komandant Krajinskog NOP odreda.772 Popesky via (Saša key) bezuslovno uništiti komunističku grupu profesora Koštica 32 i izvestàti o rezultatu. Poginuo je tragičnim slučajem 16. Dobro pazite odnose Talijana i Nemaca i šta Nemci hoće. jula 1943. Perhinek ne može doći. Da li je i Komunistički 2-379 glavni štab sada pred Vama. Veljko. bilo bi odlično. 340 . Đorđe javlja da mu se kuirir sa Majevice još nije vratio. Bosni vodi borba četnika i komunista u koju su se umešali Nemci. Krivi Vir naišavši na partizansku zasedu. Hrvati pa čak i Talijani. u s. Posle toga treba potući njihove elitne delove koji će se rasturiti po terenu. Osigurajte uspeh po našem starom običaju udarom sa sviju strana. Koliko su jake nemačke kolone. municijom i hranom. Šta javlja Pašali. Biće razbijeni. Najjužnija njihova kolona od Posušja može lako da skrene u J. Popesiku neka se čuva od komunističke podvale i neka izabere sigurne ljude oko sebe. a pored toga Ištvan mogao bi da učini velike usluge. ali se ne uprezati ni u čija kola. 821-2-273 Bez obzira na Ištvana osigurajte jug. 26 februar 1943 819-2-292 222: Veza Vaše [depeše] br 261—264. Kasnije partijski radnik na terenu. To je interesantno. Jeste li osigurali. kao i da Vas je snabdeo obućom. posle čega gonjenje. i sa prikupljenim našim snagama. jasno je da je bezizlazna. 820-2-307 Verujem da po pristizanju snaga imate sve uslove za njihovo definitivno likvidiranje pred nama. 822 Imamo druga posla sada. Hercegovinu. Pritisnuti sa sviju strana oni drže prostor Konjic isikljuano.33 Situracija kod komunista. Drežnica zaključno sa odvojenom kolonom od Posušja. Ako Ištvan a jspe da dođe pravcem preko Ljubuškog.

napredovanje nemačkih divizija ka Bos. 36 Depeše koje se ovde navode poslao je major Baćović 25. ali na nemce dobro motriti. k. februara 1943. Grahovu i Drvaru. Ištvan se javlja u toku pokreta u noći u 2 sata. 56. 70. 289. i zap. 53. 877 2-361 878 2-282 34 Odnosi se na Zetski četnički odred. J a k o mi se dopada pozicija Veskovića u Zeljuši. 27 februar 1943 876 2-378 222: Veza Vaša br. 75. 75 i 85. 38 Hvala Bogu. a slušam ga i ja. Veza Vaša br. Ištvan javlja da polazi 27-mog iz oblasti Knina za Solin. obali Neretve već se nalaze delovi Baje Stainišića. Izdajte potrebna naređenja. Slušajte ga i Vi. 63. br.34 ali između Imotskog i Širokog Brega ima i komunističkih snaga. Bosni. naši delovi treba da ih trebe. 37 38 Vidi dok. 60. Baćovića jako koristiti ali ga moramo izvući. 66.36 84—86.me izveštava da se krećete pravcem Makarska — Ljubuški — Mostar. Na prostoriji Imotski i Ljubuški zauzeti stav prema hrvatima da ih ne bi izazvali protiv sebe. To će naterati Nemce da pođu za njima a to je i u našem interesu najbolje rešenje ako se unište. 341 . 8/1). Neretve vidi dok. Vodite računa da se ne pro v u k u izvesni delovi grebenom P r e n j a i prebace u Hercegovinu. a odatle peške preko Biokova za Vrgorac i Mostar. Rezerve treba da imate stalno na raspoloženju za sve eventualnosti. reg. br. Nikšićku brigadu i delove Trebinjske brigade. Ca. Potpuno se s n j i m e slažem. Sadržaj depeše odnosi se na povratak četnika u Hercegovinu. 85 i 140. Ne razumem kako su komunisti u Grahovu 35 kad su razbijeni pred Vama. U ist. 85. br. br. Severno od Mostara na d. Komunistima ostaje jedino da se izvuku u pravcu severa između Prozora i Bjelašnice. situacija se razvija povoljno. potrebnu pomoć porodici umrlog vojvode Trifunovića i slično (Arhiv VII. O dolasku hercegovačkih četnika u Mostar vidi dok. 35 Bosansko Grahovo.37 265—273. O dejstvima tih jedinica u borbama u dolini r. Pregledao sam Vaš plan.

br. a u s . Vidi dok. 85. ali smo jači i od njih. 45. Zeljušu sev. O borbama za Konjic vidi dok. Tetkići su u Mostaru. Tu je njegovo polje rada. od Mostara stigao je Vesković sa preko 1000 ljudi. Ištvan kaže da mu Jevda ne treba. pa da se to sakrije kao rezerva za svaki slučaj. Od 28-mog jutro u 02 časa slušamo Vašu r. Baja Stanišić je na desnoj obali Neretve severno od Mostara u pravcu Drežnice sa oko 2000 ljudi. Kasalovića. 39 Jevda da iskoristi situaciju da što više izvuče hrane i municije. Neka je sa srećom i uz Božju pomoć. Komunisti zbijeni u prostoriju između Jablanice — Ostrošca i Prozora jača grupa. Vaš napad doći će kornunistima vrlo nezgodno. ist. Ružića. 55. 41 Nemci napadaju komuniste u pravcu Prozora i preko Ivan planine. da ih ne izazovete protiv nas. Vesković napašće ih s fronta uz pripomoć delova južno od Mostara 4 2 Moral t r u p a odličan. 73. i druga grupa slabija kreće se od Imotskoga ka Mostaru. 40 Konjic je u našim rukama. br. Prema jačoj grupi nalaze se snage Voje Lukačevića. Ištvan: Branko je dobio preko 5000 zemljaka i oni su već na svojim mestima u Hercegovini.879 2-290 Srednja i leva kolona da se u svome dejstvu ne obazire na tetkiće. Treba ih uništiti po svaku cenu bez milosti. J e v O sastavu kolona vidi dok. Od Mostara nizvodno duž Neretve naših 1600 ljudi. Sada on treba da se pokaže. stanicu i u toku dana za sve vreme celog Vašeg pokreta. držeći čvrsto Bjelašnicu i Prenj. pa onda neka im pevaju London i Moskva koliko god hoće. Podesite Vaš stav prema hrvatskom življu kuda prolazite. sve na levoj obali Neretve u ključu ove reke od Bjelašnice do Mostara. br. 880 3-396 881 3-222 882 3-297 883 3-352 884 3-266 39 40 41 42 342 . Za vreme dok Vi napadate s leđa grupu komunista koja je na Vašem putu. Obodrite ga i pohvalite ga s moje strane. a ne u operativnim planovima. Prema Nemcima smo vrlo obazrivi. Vidi dok. br.

Sam mom e n a t prebacivanja štaba izaberite. Crne Gore i Boke. Grupa je sastavljena od omladinaca iz Šumadije. Nezgodno je da napuštate k-dno mesto. Upotrebite ih za propagandu na terenu gde je n a j potrebnije. štab ukloniti od puta. da bismo ih posle svršetka posla u Hercegovini poslali dalje.— Čekamo razvoj situacije. Dajte im itinerer za rad u Hercegovini. Danas pošlo odavde 23 omladinca pod k-dom ppor. Vezivati ih na vojničke jedinice u pogledu ishrane. 1 mart 1943 914 6-451 222: Veza Vaša br. Neka im Jevda omogući prebacivanje automobilima od Gackog do Vas. pa Vi o tome odlučite kako je najbolje obzirom na veze i druge prilike. Naravno. Tada je komandno mesto majora Ostojića bilo u Kalinoviku. U pogledu Vašeg k-dnog mesta mislili ste verovatno da priđete bliže Nevesinju a ne prema Trebinju. Kako je glavno težište prema desnom krilu. Razumeo sam sve što ste mi javili. Veza Vaše depeše 43 od 87— —91. Dovedite ih u vezu sa omladincima iz Splita koje treba pozvati iz Splita da sarađuju sa n j i m a u Hercegovini. Dinarci neka sada produže rad na svome terenu. a lutanje kurira za vreme premeštaja izbeći. pošto dolaze do Gackog. 915 2-581 916 6-390 43 45 46 343 . Dostavite mi plan i potrebno vreme za izvođenje propagande. a da biste mogli uticati i na levo krilo. i 44 Vidi dok. a na starome mestu ostaviti prihvatnu stanicu za slanje izveštaja. sin generala Ljube Novakovića. Uzećete na sebe brigu i staranje o njihovoj ishrani. bilo bi zgodno da budete oko Uloga. Od neocenjive je koristi. 45 već možete i odatle da naredite potrebno. br. kapetan. Upotrebiti ih za propagandu kroz jedinice i u narodu. Novaković. 85. Branka Bulatovića i sa n j i m a ide Jafcša. a ja sam im dao i novca.đević je izradio svu potrebnu hranu i municiju.44 280—283.46 Ovi omladinci obrazuju propagandnu grupu koju ne treba rasturati.

921 41-661 922 3-325 924 3-357 Lukačević. Beže u pravcu Konjica. i 53 Vidi dok. Inače sve je dobro i daće Bog da bude najbolje. 222: Veza Vaši br. marta 1943 919 1-329 222: Dosada Voja 47 zaslužuje najveće priznanje za rad. br. 85. 85. Za što uspešnije izvršenje zadatka stupiti u vezu sa susedima. Oni su odlični. Za ovo uništenje koristiti srpsku drž. Ne zaboraviti da smo im veća opasnost od komunista. Reč je o grupi mlađih oficira iz Crne Gore.50 Slažem se sa Vašim planovima. 291—292. Skrećem pažnju da ima prostorija gde su kdti na svome mestu. Nastanite na što jačem širenju naših organizacija barbom i propagandom. jer komuniste rade protiv nas u Gestapou. 4 50 51 '. Zato n a j energičnije zahtevam i naređujem da svaki na svojoj teritoriji uništi i poslednje ostatke komunista i izvesti me do 25 marta o izvršenju. 48 47 344 . a ispoljeni manveri krilima. stražu do maksimuma. Neka Jevda to učini pa ih uputite odmah na teren. Veza Vaša br. U Zap. dočekali smo ih i već nekoliko dana bijemo. . Isto 'kao Bojović i Ružić. Oficiri koji su stigli. mogu biti k r a j n j e katastrofalni po komuniste. j e r oni su u službi Gestapo-a.2. Raspis svima u Srbiji: Komunista u Srbiji ostalo je vrlo malo. Nemam ništa više da vam javim. Dokažimo tim lupežima da u narodu n e m a j u nikoga i da im je jedino oružje bila laž u propagandi. ali dobro motrite da n a s Nemoi ne napadnu s leđa i uopšte ne iznenade. pod uslovom da Voja prodre. 48 naoružajte ih puškama. Slažem se sa svima Vašim preduzećima. Bosni uništavamo ih ovih dana. U ljutoj nevolji drug Tito poziva na ustanak i zbog toga su se povampirile grupice.49 284—290. Vidi dok. koji su preko m a jora Ostojića upućeni na rad u četničke odrede u zapadnoj Bosni. Koristite sva sredstva koja Vam stoje na raspoloženju. Komuniste uništavajte bez milosti. Srednja kolona mora biti još energičnija. br. — Ludvig: Komunisti u oblasti Bihaća razbijeni. da nema nijednog komuniste.

Bernardo. Da li je Bajova zapovest za napad kom- 944 1-614 52 Radi se o protivudaru Glavne operativne grupe u pravcu Gornjeg Vakufa. Svaka neaktivnost omogućiće im potpuno stvaranje republike i njihovu lažljivu delatnost protiv okupatora. Samo Gojnić da se bolje osigura s lèvog boka. Pantićev uspeh je dobar. Trilj i javlja da produžuje za Šestanovac. Da smo ih letos razbili ne bi imali sadašnjih teškoća. Treba neprijatelja vezati i sa istoka da bi Baćović bolje prošao. Dobro je ako je t a m o stigao kako Jevđa javlja.3-407 927 Ištvan: Primio sam Vaše depeše od br. Sad je prilika da se potpuno borbom unište i propagandom razbiju njihovi redovi. Njegove starešine treba da budu energičnije. a ne da je ispuštaju. 52 Pretrpeli su velike gubitke. Ištvan mi se javio iz s. Zauzimanjem Kupa već je prekinuta veza glavnim puteni duž Neretve koji je na levoj obali. Čika Branka obavestio s a m o Vašem pokretu. Obaveštavajte nas stalno o događajima pred Vama. Mano: O ovome hitno oba vestite i Bjelajca.51 Naredio sam potrebno Bujicu i Ivainiševiću da grabe situaciju za nas. 943 1-680 222: Veza Vaše depeše 53 293—298 Primio Vaš izveštaj o situaciji. Ne smemo dozvoliti da se komunisti u Dinari opet konsoliduju u republiku. Da li je moguće da kod Bajovih ima begstva. Oseća se njihovo izvlačenje ka Prozoru. Treba da produži i olakša rad Baji prema Drežnici. Komunisti kod Konjica i Drežnice već su tučeni i potisnuti. Bajo je trebao bolje da osigura svoj bok. 345 . On je dosta usamljen. to znači unazad. 92—96. 928 4-429 3 mart 1943 god. Izveštavajte me o rezultatima svoga rada. Raspoloženje naših odlično. Slažem se sa svima Vašim naređenjima za produžetak rada. Do toga momenta Baćović da se drži Orljače. Kod komunista počela panika. Grupe koje se spremaju u susret Baćoviću treba da budu što pre formirane.

53 54 346 . Ca. 57 Levo krilo Zetskog četničkog odreda osiguravale su italijanske jedinice iz sastava divizije »Murđe«. ali su bile odbačene usled neosiguranog levog boka.55 97.promitujuća i da li je ostala u r u k a m a neprijatelja. Pozdrav svima. Erike 54 me izveštava da je nekoliko nemačkih tramsporata u drugoj polovini februara prešlo od Čačka za Bosnu. Trilj i daljem pravcu kretanja (Arhiv VII. major Baćović je izvestio Dražu Mihailovića o s v o m dolasku u s. Vidi dok. od 1. obalom Drežanka za najkraće vreme obuhvata sevemo krilo Buljanove divizije i u isto vreme odbacuje na sever potučene Predrag Raković. — 4 mart 1943 946 3-313 f. Na levoj obali Neretve uspesi dveju naših velikih kolona s jedne i s druge strane P r e n j planine. 945 3-348 Ištvan: Primio Vašu depešu br.57 Red je povraćen i sve trupe ponovo su u nastupanju. komandant 2. Bajova leva kolona koja ide d. Od jednog nemačkog agenta Erike doznao da se u Bosnu nagomilavaju nemačke jedinice da prvo likvidiraju partizane a zatim da likvidiraju četnike u Crnoj Gori i okupiraju Dalmaciju.58 299—306 Veoma sam zadovoljan sa postignutim rezultatima. 14 km zapadno od Imotskog. br. marta 1943. Glavno je da nešto smrdi sa te strane. Osiguravajte dobro krila i bokove i imajte uvek rezervu za napad iz pozadine. 9/1). 56 Na desnoj obali Neretve trupe Baja Stanišića došle su do pred samu Drežnicu. Vi ne treba da prelazite liniju Grijače. 289. Frike kaže da nije mogao proventi. 85. Oni namerno puštaju da se mi među sobom tučemo i slabimo. k. Te dve kolone kreću ka Jablanici i Drežnici. br. Dok sve kolone ne budu obrazovane i krenule. Mi moramo ostati pri svojem planu koji jedino vodi uništenju. Tom depešom. da bi posle možda razmanuli i po nama. Omladinci kod Vas mogu ostati po potrebi. Italijani bi se povukli iz tih krajeva. ravnogorskog korpusa. Cika Branko preduzeo da se obrazuju kolone u pravcu Grude i Imotskog da bi pomogle Vaše prodiranje. reg. 962 5-481 222: Veza Vaši br. 56 i 58 Vidi dok. 73. br.

85. Samo ovakav plan može da n a m donese koristi a sve ostalo su gluposti vezane sa gubitkom u vremenu i dozvoljavanjem komunistima da se priberu. Dovedite Ištvanov rad u saglasnost sa radom sa is1x>ka. pošto se mi borimo za sebe. 60 ali ako ma šta osetimo. Dobro je. Pribavljajte podatke o Nemcima iz oblasti Sarajeva. da ako n a s Nemci napadniu. a ne za njih. drugačije bi bilo. Tražite unapred 2. 60 Reč je o pojačanju nemačkih vazduhoplovnih jedinica u Rajlovcu. Ne izgleda mi da će Bernardo i Mario nešto ozbiljno raditi u Dinari. Potrebno je razbijene komunističke delove baciti na sever prema nemcima da bi nemce zaposlili i naterali ih ponova na sever. Voja i sredn j a kolona da upute samo potrebne delove u gonjenje. da su ih oni dočekali kako smo ih mi ispratili. Eto ovo je moje mišljenje.delove Peka Dapčevića. Vidi dok. Ka Širokom Brijegu treba uputiti sledeću kolonu kako ste ranije zamislili. prvo ćemo mi njih. 963 4-449 Ostali deo fronta na jug i pravac prema Ljubuškom. a Baćovića udara s leđa. i ne dozvoljavam da se sa nama igra. 59 347 . Dobro ih osmatrati. Rušenje komunikacija naredite da se pripremi. Preporučiti našim delovima da uvek osiguravaju bok i pozadinu da ne bude iznenađenja. dogovorićemo se o našem radu. One štuke nisu za džabe tamo. Usled njihove neaktivnosti i stvorena je sovjetska republika. od Andrije Veskovića. I / 964 4-465 965 4-496 966 4-227 Odnosi se na 3. br. Dići ćemo im čitavu Bosnu. Naredite im ponova da uništavaju pred sobom sve pošto su komunisti razbijeni. Hercegovinu. Jevđa da zauzme energičan stav uopšte i da pripreti žabarima.000000 metaka i h r a n u za 7 danai unapred. koja udara na centar Buljanove divizije. Dobro zatvoriti pravac Buljanovoj diviziji da ne upadne u J. U g l a v nom slažemo se u svemu. Za svo vreme Voja i srednja kolona gone drugu 59 diviziju i diviziju Peka Dapčevića a u isto vreme jedan deo ostaje u osmat r a n j u prema nemcima na Neretvi a u isto vreme vodite računa o pravcu prema Trnovu. NOU diviziju. Dobro je nametnuti našu volju komunistima. je zagarantovan rezervama.

14 fcm j-z. 61 Ištvan od Imotskog ima nameru ka Posušju i dalje do Širokog Brijega. 'kao i o 3 naše kolone koje treba da mu idu u susret. Prema n j i m a zauzeti preteći ton ako bi pokušali prema Mostaru. Branko i Jevđa imali su dosta muke da svoj plan sprovedu. Voja neka izvlači i sakriva hranu i municiju u oblast Prenja. 222: Ištvan mi se javio 4-tog sa situacijom od 3-ćeg. U toku 3-ćeg ovladao je s. Konjic. Drežnice. ali predhodno da prostudiramo situaciju. Dobro ste izveli krizu sa žabarevićima. Osigurajte krila. Jablanica. da ne budete nigde iznenađeni. Bernarda stalno podsticati na agresivnost. ali su na k r a j u uspeli. « i 64 V i d i d o k br 85 984 6-390 937 2-481 988 2-350 « . da ne ostanemo samo mi prema njima. Nisam još primio 309 i 312.felom] Zagvozd — Zagvozd. gde će ih dočekati drugi naši odredi. Rama u našim rukama. 348 . bokove i pozadinu. Za ovaj cilj formirali bi leteće korpuse i pokrenuli po mogućnosti Dinarce. preteći svima i svakome.62 307—313. Trupe Baja Stanišića nalaze se u blizini Polica. Ovo preko Jevde. Komunisti potučeni. naročito u pogledu Nemaca. od Imotskog. Nemce treba dalje zaposliti. U toku 4-tog treba da produži pokret u pravcu Imotskog. Posle izvlačenja Ištvana i tučenja Buljana. Komuniste najbolje odbaciti u sev. Bosnu. trebalo bi da produžimo ka Livnu. i zato traži naročitu pomoć.5 mart 1943 983 3-499 Ištvan: Sitracija na Neretvi odlična. a umanjiti na t a j način njihov broj prema Livnu. Dobro ste rešili sa pokretima Voje i Pantića jer p r e m a Nemcima moramo biti vrlo obazrivi. u izvornom predelu reke Drežanke —• Drežanke. prema Imotskom ima da se krenu još 3 kolone Vama u susret. Jedan btlj. 222: Veza Vaša br. Izvestio sam ga o prisustvu Bajovih trupa u izvornom delu Drežanke. Po planu Brankovom. No to je za studiju zbog prisustva Nemaca. Bajovih trupa nalazi se od Imotskog oko 30 km. 16 km zapadno od D.

230. U originalu su pojedine rečenice nejasno formulisane. 3 Biće usvojeno. 6. ne smemo vršiti dublji prodor. U to v r e m e su bili angažovani u operacijama protiv NOVJ u Dalmaciji i Lici. Bogu hvala. i ja 13 Odnosi se na 9. 312. • Draža Mihailović. Vidi dok. br. jer su hteli da je vrate pre vremena. JANUARA DO 6. Kasalović top i oružje što pre da sklanja. 125 2 Cika Branku 30-1-43 Izvestite Ciču da sam brzoj avio italijanskoj vrhovnoj komandi da tražimo da vojska. ćirilicom) u Arhivu VII. izgleda da s m o komuniste potukli. Izvestite dokle su stigli Nemci i ustaše u nadiranju ka Glamoču. reg. radi opasne situacije ostane još gore. U to v r e m e je kom a n d a n t divizije bio Vicko Krstulović.995 4-289 Bernardo: Ovamo smo razbili 2/3 ukupnih komunističkih snaga. 1 Original (pisan plavim mastilom. mart 1943 1005 6-381 222 Odgovor na Vaše depeše 64 309. Beže u neredu. Sada je na redu Buljanova divizija. 314 i 315. Još samo Ištvana da izvučemo. br. 349 . MARTA 1943. Ca. Biti oprezan da se komunisti ponovo ne vrate. Vama lično zahvaljujem na zalaganju i požrtvovanju i najuspešnijem vođenju operacija. GODINE1 Br. treća. U pitanju su četnici Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine pod komandom majora Baćovića. Nismo dobili još depešu br. 75 IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 30. Obzirom na n a d i r a n j e Nernaca i ustaša. k. Razbijena je d r u ga divizija i divizija Peke Dapčevića. U moje ime zahvalite i t r u p a m a kao i svima saradnicima na ovom velikom delu. 63 Produžite energično čišćenje Vašeg terena. dalmatinsku NOU diviziju. Da li je Voja naišao na komunističke snage na Bitovnji. 9/1. 1006 6-201 BR.

vele nije stiglo iz Italije. Mislim da je posve pogrešna informacija o slabljenju koristi Like. Ponova hrvatski đenerali pregovaraju u Dubrovniku sa mnom. 8. Naši mestimično napreduju. 198). k n j . Prekosutra rano idem za Dubrovnik. Pirinač samo za zlato. j a n u a r a 1943. zauzeli delovi n e m a č k e SS divizije » P r i n c E u g e n « (tom V. 24. n a č e l n i k š t a b a K o m a n d e o p e r a t i v n i h j e d i n i c a istočne Bosne i Hercegovine. Vrhovni partizanski štab izdao kominike.4 Nemci javljaju da su zauzeli Slunj i 15 km.mislim da je bolje da ostanu. b r . 130 Komandantu 800. ostalih 6 sutra — Svi ostali razoružani. Nude da podeliimo Hercegovinu u zone i da zajednički pozovemo Italijane da ispune obavezu o napuštanju Hercegovine i Dubrovnika. dok. 9 Važi plan za napad koji je dao čika Branko. da su Crnogorci odbili da se bore protivu partizana. Ponavljam. 9 O n a p a d u č e t n i k a na m u s l i m a n s k i ž i v a l j u S a n d ž a k u i delu istočne B o s n e vidi dok.000. 5 4 350 . 8 Salatič (br. b r . Afera »Velikani« likvidirana. 34 i 42. Nas napadaju svi lički takozvani »krvavi bataljoni«. 5 Partizani danas javljaju zauzeli Strmicu i Golubić logore. b r . po 20 lira. 4 kolovođe streljano. 6 Vidi dok. 800). sela uništena. napred.43 Đurišić javlja da dolazi sa 5000 boraca i da će napad na Cajnički srez biti petog februara. odgovaraju sledeće: »borbe oštre i uporne«. Pitao sam I t a l i a ne radiogramom. 7 Jevđević Br. 7 Vidi dok. Taktiziram da dobijem hrane. Nikić10 O d n o s i se jedinice D i n a r s k e č e t n i č k e divizije. garantujem glavom da u našoj zoni neće Italijani pokušati ništa protivu nas. Javite još Ciči da je sve jača propaganda komunistička u italijanskim trupama. b r . 28. 26 i 28. 2. Sutra ujutro javi ću se opet. ali sada od juče ne daju. 11.8— 1 . jer sa onim jadima tamo bilo bi zlo. Za ilegalni prolazak Crnogoraca mogu dati odmah 1 vagon brašna. Sve depeše posiate n j e m u u p u ć e n e su u s t v a r i m a j o r u Ostojiću. Ne usvajam ništa. 10 Bajo.II . S l u n j su 24. Molim odgovor što pre. Ljubinjska i Stolačka brigada ovo držale. Municije su mi dali još 50. 4. Juče su zatvorili mnogo vojnika i deportirali u Italiju. Situacija kod nas nepromjenjena. 6 Mogu kupiti za lire 2 vagona graha.

12 Duvno nije zauzeto od Nemaca. Naredio sam da se po svim hrvatskim garnizonima k u p u j e municija. Baćović javlja: u operacijama na Vrliku izgubio 70 mrtvih i ranjenih. Ako još uvek ne verujete da gore vlada haos i da nema vojske. molim tražite odobrenje od Čiče da Vas odvedem 3 dana gore da lično vidite. potporučnik. '3 Vidi dok. U to v r e m e je bio intendant Drinskog korpusa. korpus) za uništenje NOV i PO Jugoslavije na slobodnoj teritoriji u zapadnoj Bosni vidi dok. w Đoko. 351 . Drugih podataka nemam. Molim u moje ime uputite za Ciču sledeću depešu: Baćović javlja da bi mogao sam probiti se do Prozora. 1. Na vest: »dolaze Crnogorci« svo stanovništvo muslimansko i katoličko iz zone Prozor beži sa hranom prema zapadu. br. 34 i 42. Vraćam se u nedelju. Sad mora osvajati ponovo. Naišli smo na vrlo jake snage i odbijeni smo. ako izradim da sa našima pođe jedan italijanski puk. Idem da uredim stvar. 9 i 62. Jevđević Br. 11 Kada je zauzeta Vrlika trebala je istu preuzeti Dinarska brigada koja je odmah napustila. Ako Baćović krene sa Italijanima Crnogorci ne trebaju dalje ići od Duvna. Za vreme njegove operacije na Vrliku dinarski odredi koji su trebali držati Plavno i Strmicu pobegli su i partizani zauzeli ta mesta. Imali " Vidi dok. 143 Cika Branku 7 . Taso vac14 Br. Sela su pusta. br. 12 O planu dejstva crnogorskih četnika (4. Pokušavam da kupim od Italijana što god mogu.Br.43 Akciju smo počeli juče u jutro dok su sve ostale snage zakasnile na položaj: Crni Vrh — Karaula — Carevo Guvno — Paljika. br.II . 13 Leva kolona odbijena je od Paljika jer su Turci dobili jako pojačanje. 142 Komandantu 800 6-II-43 U toku 5 februara zauzeta je Bukovica. 24. 133 Za čika Branka — 3-11-43 Naredio sam da se popisu sve rezerve municije u Donjoj Hercegovini i da se u p u ć u j u Korpusu Nevesinjskom za Vas.

ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda. Dolazim u nedelju sa definitivnim izveštajem. 42. Tasovac. 20 Tomo. Nemci i Hrvati uzeli su Kladušu. Čekamo sutra Ivaniševića i Baćovića. 17 Pokušao sam da izradim odobrenje da naših 3000 krene suvim a mesto njih poslali bi Crnogorce. '' Reč je o nasledniku vojvode Birčanina na položaju komandanta zapadnobosanskih. 18 Sada: Rijeka. U to vreme je bio načelnik Glavnog Generalštaba italijanske vojske. poruč. O rešenju toga pitanja vidi dok. 24. " Vitorio (Vittorio Ambrosio) general armije. Ružić15 je izbio na liniju Trpinje — Crni Vrh odakle pomaže naš narod. Br. većinom starešina. Također sam sondirao teren da Italijani pođu sa Baćovićem na Prozor. 146 Cika Branku 7 . 16 Govorili ja i Rakočević. 352 . Italijani opkolili Lapac. a da se ovde privremeno srede stvari dok Čiča donese odluku.43 Sahranili Iliju uz ogromno učešće naroda. Prikupljamo se na starom položaju i popunjavamo m u niciju koju smo skoro potrošili. Guzina 20 15 Ivan. 10 Odnosi se na vojvodu Trifunovića Birčanina. Situacija oko Knina dosta kritična. kolone (2. poručnik. Jevđević Br. Ako nešto treba poručite kuriru koji se vraća večeras. Vidi dok. U izvršavanju toga zadatka bio je komandant 6. br.II . 170 Za Čika Branka 13-11-43 Molim imati u vidu za vreme izdavanja zapovesti za predstojeće operacije da umesto konjičke ide Mostarska brigada u borbu protiv komunista jer je nastrojena komunistički i iste bi likvidirali koji smetaju. Na sebe smo navukli veći deo snaga zbog čega je »Bukovica« vrlo brzo pala. p. br. durmitorska brigada i Celebićki bataljon). Rakočević mi je predao i preko Fijume 18 poslao sam moje pismo đeneralu Ambroziju 19 da se ne traži povratak oružja datoga Crnogorcima.smo 15 mrtvih i 20 ranjenih. Italijani se u opšte ne mešaju već brane T u r cima da ulaze u Čajnice.

Neznaju kuda će sa n j i ma. Drinom osiguranje. kapetan Nikić Br. Opština i žandarmerija uspostavljene. proleterske divizije uz sadejstvo 4. Oko 400 domobrana predalo a drugi deo. a milicija na Metaljci razoružana. 174 Za Cika Branka 14-11-43 Partizani zauzeli Imotski. knj. dok. Odnosi se na Limsko-sandžačke četničke odrede. Čuvati u tajnosti da ona 2 italijanska oficira ne sa21 U Imotskom su se nalazili delovi 6. 178 Za Cika Branka 14-11-43 Javiću armiji 22 da Bosanci radi oluje na Bjelašnici ne mogu stići pre subote.Br. dalmatinske NOU brigade. pješačke ustaško-domobranske divizije. 10.21 Ustaša jedan deo potučen je da se kroz borbu probije i ću.200 izbeglica. Đurišić se vratio za Kolašin radi rešavanja pitanja Metaljke. Akcija hrvatske vojske držala se mirno i čak šta više prokazivala turke koji se kriju sa desne obale Drine. Oni su bosanske trupe i dolaze na moj poziv. 23 Nemojte ovaj rok produžavati. n j i h oko 400 uspeo pobegne ka Čapljini i Metkovibombardovali Imotski. Italijani danas iz avijona znam nešto detaljnije javiću. br. Metaljku poseli Italijani sa jednim bataljonom i osam tenkova. 24 a prva dva oficira Đurović i Petrović. i2 Reč je o italijanskoj 2. 24 Pseudonim Vojislava Lukačevića. br. 171 Za Cika Branka 13-11-43. U Cajniče 4. Kazaću da se komandant bosanske divizije zove potpukovnik Jovanović. pukovnikom određenim za njihovu vezu u Konjicu. tom XIV. Vidi dok. Stanje u čajničkom srezu dobro. i prave rovove za vojsku. 41. Stavili im na volju ako hoće u Hrvatsku ili u Albaniju. knj. Opširnije o tim borbama vidi tom IV. jer traže imena komandanata. Ako dođu do subote sačekaću ih sa Italij. jer će se otkriti stvar pa je sve propalo. 35. armiji. rekao mi je da tamo ne može doći po vašem traženju. se. Kad saGuzina Br. 2 353 . Desetog februara zauzele su ga jedinice 2. Turci pojačali položaj kod Osanice. govoreći: »hvatajte ih četnici samo nas ne napadajte-«. 23 Zbcrnik.

Brzojaviću danas u Fijumu da našu diviziju 26 prekomanduju na pravac iza Bos. Jevdjević mi nas odmah krenem za Konjic gde će mi poslati jima trebam da krenem u operacije. 48.znaju. 28 Naredite pripravnost a Jovanoviću da krene forsiranim maršem jer će situacija u Hercegovini postati katastrofalna pošto nismo potpuno sigurni u sve trupe. a zatim komandant Srednje kolone. 26 Četnici Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.500 naših. Oni su služili za vezu i koordinaciju borbenih dejstava između četničkih i italijanskih jedinica. 37. 27 Draža Mihailović. Koliko je meni poznato trulu Jugoslaviju rušimo zajedno. uzbuna. Izvestite Čiču o mome radu. 29 Neznam ni 25 Odnosi se na italijanske oficire u Istaknutom delu Vrhovne komande. O tome vidi dok. 29 Pantić je u toku četničkih operacija protiv jedinica NOVJ u dolini Neretve bio komandant operacija. Jevđević Br. 43. da do Konjica ne vrši ni pljačku ni ubistva te da kasnije nipošto ne ubija hrvatsko stanovništvo jer svaki incident u tom pravcu dovešće Nemce. 28 Prozor su napadale i zauzele ga jedinice 3. brojnom stanju i zadacima tih jedinica vidi dok. Grahova. Je li Čiča meni šta poručio. 44. 181 Čika Branku 16-11-43 Neprijatelj nadire desnim krilom od Gradine kod Imotskog. 45. Uzećemo 1. Jevđević Br. Nastala je noćas je ovde stvorena čit. kako sam se sa Baćovićem sporazumeo. br. Javite Baćoviću da ne mogu stići pre subote. O sastavu. tamo mogu da upropaste stvar jer m e ni se nebi išlo da ne moram. Javite mi liniju položaja Baćovićevih. Ove noći krećem natrag. 25 Molim prepustite meni za ove 2000 j e r od toga zavisi sve ostalo. 354 . 182 Čika Branku 16-11-43 strašna zbrka javlja da datrupe sa kogde je nepri- Molim te javi mi šta da radim. 72 i 85. 55. NOU divizije. Molim odgovor do 14 časova u toku današnjeg dana jer p u t u j e m u armiju. a ocene daje 100127 Naredite da bosanska divizija Jovanovićeva bude apsolutno disciplinovana. Naglašavam da bez mog prisustva. Vraćam se sutra. br. a levim je opkolio Prozor.

0 Branislav. Još ništa neznam kakva je stvarna situacija. Čim budem izvršio prikupljanje trupa i formiranje. Daj joj ti naređenje. 193 Cika Branku 18-11-43 U vezi tvoje depeše čika Branko saopštavam sledeće: 1) Sa Konjičkom brigadom nemam nikakve veze.jatelj (ni njegovu približnu jačinu). . jedino sam preko italijanske radio stanice saopštio da vrši nasilno izviđanje prema Prozoru. Major Pantić Br. Zbog bojazni od Turaka koji vrše neke pripreme odbili su da mi pošalju stotinu ljudi koje sam juče naredio. S u m n j a m da može dobro ispasti kada se ovako radi. Javi Vukčeviću 30 da sa svojom brigadom krene pravac Prozor radi rasterećenja naših koji n a p r e d u j u od Drežnice. a tako isto kada prikupim tačne podatke o neprijatelju izvestiću te. Javi kada kreće brigada Kalinovačka kada kreće brigada Vukasovića. Ostatak krenuće sutra dan dok se prikupi. Garnizon uništen. eventualno Mostar. Ja sa dve stotine ljudi krećem za Konjic. Jevđević (preko Gutića") Br. Major Pantić Br. 32 Vasilije.31 Odgovori večeras do 8. sarajevsku brigadu. 23- 355 . 9 km. 2) Hitno dao sam 100 boraca. ' Odnosi se na 2. jer n e m a m nikakovih podataka. 187 Cika Branku 16-11-43 Primio sam tvoje naređenje i po njemu ću postupiti. Moj bosanski bataljon sa svojih dve stotine ljudi dospeo je 3 km.II . Za Stolac sam naredio. komandant Konjičke brigade. . Pronose se razne alarmantne vesti.45 čas. Golijska i Gatačka brigada najhitnije mogu dati 500 ljudi za Nevesinje. 192 Čika Branku 17 .43 Prozor zauzet. Ostrožac ugrožen. Naše trupe koje dođu sutra iz Nevesinja uputićemo pravac Široki Brijeg. Nije izvršena ni mobilizacija ni koncentracija trupa i sada se sve radi na vrat na nos. Nemam plana rada niti ga mogu sastaviti. iza Sačakovca. Javi odmah kada dolazi divizija Jovanovića jer ako ne dođe u roku od 3 dana izgubićemo Konjic.

" Napad na Jablanicu izvršila je 4. 38. Zaklato im je 900 ljudi. br. Drežnicu i Ostrožac. februara 1943. Hranu će dati za sve dok ne dođe Jovanović naše sitne snage moramo sporazumno sa svima dirigo vati ne kvareći svoju glavnu liniju zato smo i preuzeli nasilno izviđanje uz desnu obalu Neretve. nemože odvojiti više. Mi smo svoju volju moram ja stvarno da izmenim tvoje vojne zaista lepe planove. Prozor.— Ako odvojimo 250 iz Trebinja bojim se da će se pobuniti Trebinje. Verovatno se radi o tome da su pod pritiskom italijanskih okupacionih vojnih vlasti četnički komandanti morali da prihvate planove operativnih dejstava koje su izradili italijanski vojni komandanti. br. 48. Ako nastaviš sa raspisima protiv mene napustiću dužnost. Blagajski muslimanski bataljon na poziv mobilizacije pobegao u šumu.43 Garnizon Jablanica ugrožen. 356 . Ako Jovanović ne dođe zlo je. . zauzela 5. i 500 u Liku. Otišao sam lično tamo i umirio ljude. . Može li pojačati pomoć. . 33 3) Blagajski bataljon se pobunio i otkazao poslušnost. Vidi dok. Pedeset pobeglo u šumu — ubili dva hrvatska žandarma — 150 sam odmah poslao na položaj. 34 Odnosi se na italijanski VI armijski korpus. Jevđević Br.000 ljudi. br. 36 Ako izgubimo Konjic i to je propalo. 34 — Ljudi su nesigurni.— 6) Bilećani su poslali 200 ljudi ovde. objašnjenje 80. Italijani su [izgubili] 2. Vidi dok.— 5) Za Nevesinjsku i Gatačku brigadu biće postupljeno. Naša baterija i bacači koje su dali za Jovanovića nalaze se u Konjicu. Vidi dok. 3 " Ostrožac je 18. 48.1 Delovi 2. crnogorska NOU brigada. 37 Ako ne možemo ovako ti mi javi ja ću da se povučem: Partizani zauzeli Gorance 10 km od Mostara. Pozdrav Jevđević . Stupili u kontakt sa neprijateljem. 4) Za Capljinsku brigadu korpus će izdati naređenje. Artiljerija počela paljbu. Vidi dok. februara 1943.II . 197 Cika Branku 38 18 .do Drežnice sa 1 baterijom. ne verujem ni konjičkom mnogo. 10 bacača i mnogo hrane.3:i 4 topa. Pobediće mo. proleterske divizije. br. 37. Naredi opštu mobilizaciju. Tamo je 6 topova za nas i ogromna hrana. proleterska (crnogorska) NOU brigada i zauzela je 21. " Rečenica je nejasno napisana.

Naši se ne miču. Saznao sam. Bilećani su ovde već došli. 39 Italijanski garnizon uništen. Verovatno se odnosi na Rašku Goru (kod Mostara). Izvukao sam se i sada se nalazim na liniji Pometenik — Trnovača. proleterskoj i 3. Guzina se vraća u Nevesinje javiće ti sve opširno. br. februara 1943. 40 Snaga 12 hiljada. naše snage 300. na karti 1 :100. Nemoguće goniti Blagajce po šumama. Bosanski bataljon kontroliše put i most kod Bijele.Br. Nema opasnosti. na levoj obali prebačeno 600 partizana. Jevđević Br. NOU diviziji.30 h Čika Branku Ovoga časa vratio sam se sa puta.000 nije pronađena. Most u Bijelom Polju u našim rukama sa obe strane.43 u 13. Radi se o našoj sudbini. Dejstovao sam u dve grupe prema Drežnici. 40. Ti neznaš kako je ovde. bataljon 55. Milutinoviću sam naredio da po svaku cenu drži most od Bjelog Polja — Situacija vrlo ozbiljna i Mostar može pasti svakog časa ako ne stignu pojačanja. od Italijana tražio bombardovanje njihovo. Vidi dok. Hoće li poslati pojačanje.45 Komunisti saznali za naš pokret i pokušali jačim snagama od Bogodola pa preko Goranaca da im se stvore iza leđa i odseku. proleterske divizije. I kl. 41 Vladimir. 44 Verovatno Brkan greda (kod Mostara). Da nisam ovde naopako. 46 »Murđe«. Hoćemo li ih vratiti ili držati ovde. 198 Čika Branku 18-11-43 u 17 h Bradina zauzeta. i 2. jednom Milutinovićevom 41 le vom obalom Neretve u nameri da neprijateljske snage 42 koje su prešle reku bacim u Neretvu a drugom jačom sa kojom sam ja išao desnom obalom preko Gašne Gore 43 i Pometenika i Domazeta izbio na liniju Brkin Broda 44 — Sirge [Levo] od mene dejstvovao je bataljon Itali j ana. proleterska brigada. Trupe su pokolebane. 45 Odnosi se na 1. To ostavi za kasnije. 40 39 357 . 43 Gašna Gora. Molim ostavi sitnice. Predložio sam diviziji 46 da se uradi da sa t r u p a m a posednu brda oko Mostara odakle Bradinu je 18. kap. U to vreme je komandovao sa 400 četnika iz Nevesinjske brigade. zauzela 1. Reč je o 1. 201 18 . Zvanično Italijani javljaju da operišu 3 divizije partizana. 42 Delovi 2.II . pešadijskog puka divizije »Murđe«.

Jablanica 500. Nemci i organizacija »Tot« definitivno napustili Hercegovinu. U poslednjim vestima patrola partizana se povlači iz Goranaca a izbacuju njihove patrole u Bogodol. To me također zabrinjava. 49 O dolasku Zetskog četničkog odreda i uključivanju u borbu u dolini Neretve vidi dok. Vest o pobuni bataljona Pribilovci još nije potvrđena. Broj partizana na levoj obali stalno raste. Italijanske snage oko Mostara 4 bataljona. Kod Prozora izgubili 11 tenkova i izvestan broj l j u d stva siguran broj malo oficira. nešto bacača i teška artiljerija. dve hiljade ljudi. Osiguram hranu i municiju doću iz Nevesinja pripreme konji. Mostar vrlo direktno ugrožen. 202 Cika Branku 19 . 47 Italijani mi prebacuju i tvrde da su njihovi garnizoni zato uništeni što nismo održali reč da do četvrtka stignu naših 3000 ljudi. Večeras tek u Blagaj došlo svega 80 muslimana 48 više niko ni od kuda. Odnosi se na pripadnike muslimanske nacionalne vojnočetničke organizacije.II . 60. Za Bajove Crnogorce sam tražio da odobre po potrebi i vozove i prolaz. 85 i 140. Pitaj Baćovića je li se sporazumeo za pokret ovamo ili treba intervenisati. 73. br.bi neprijatelj mogao da nadire i da se čvrsto drži most kod Bijelog Polja i da se što pre upute pojačanja. Italijanima prema iskazu stižu velika pojačanja. Pantić je stigao. 50 Letke sam izdao već juče. Da su bombardovali intenzivno Jasenjane na levoj obali gde je koncentracija i Gorance. Pantić Br. 48. To me također brine. valjda preko Nevesinja. Još do večeras živi Italijanski garnizoni: Rama 400.43 Italijani od pola noći n e m a j u radio-vezu sa Konjicom. i =0 Rečenica nejasna. Njihov štab obećao vršiti presiju na Kreševo iz Sarajeva. Avijoni neprekidno da izviđaju i da tuku mitraljiraju mase koje nadiru na most tako bi se dan dva mogli držati. 53. Milutinović defanzivno odlično. To me zabrinjava. Za Široki Brijeg naredili evakuaciju. a Konjic 600. Daće naređenje Gatačkoj brigadi da pomogne Milutinovića da ih suzbije. Hrvati savršeno indiferentni a Italijani se boje da ih pozovu na saradnju da se ne predaju partizanima. Tako piše u originalu. 70. 48 47 358 . 74. 49 ne razumem kako će Lukačević preko Mostara za Konjic.

Naši na ćelom položaju su povezani.Podelio sam ljudstvu 100 pušaka. Partizani su u toku noći između 18 i 19 ov. m.43 u 14. Molim te nemoj da ja stalno stradam. u noćašnjoj borbi jedan deo Belopoljskog bataljona prebegao komunistima. zauzeli Ravno. Armija odobrila vozove i kamione za prenos 2000 Bajovih od Nikšića do Bileća i Gacka. Italijani našu prvu grupu kapetana '' Ravni je zauzela 2. 231 K-tu 800 Određen sam za prihvat trupa iz Nikšića za Bileću pukovnika Baja Stanišića.30 h Cika Branku Komunisti prešli na levu obalu Neretve u jačini 3. Javi Čiči šta radim.500. Pomoć Milutinoviću otišla. Moli Čiču da on javi za što ja ne dolazim. od Drežnice do P r e n j a i nastoje da preko Ledenice—Porima i Zijemlja prodru u Nevesinje. 203 1 9 .52 Odgovori odmah molim jesi li postupio. Mnogo sam deprimiran. Pantić i Milutinović sa snagama sa kojima raspolažu nastoje da prije njih odu u Porim. sl Milutinović se pod borbom povukao na liniju — Salanovci.11. 214 r Cika Branku 19-11-43 Iz Knina došao kurir koji mi javlja ogorčenje vojske što ja ne dolazim. br. kurir javlja da je moral trupa tamo pao mnogo. Naši će ih zadržati. Jevđević Br. Svakako hitno dođi u Nevesinje da lično odatle komanduješ našim snagama. Jevđević Br. Poslati odmah Baćoviću telegram i javi pravo stanje stvari. 359 . 42. 74 i 85. Jevđević Br. proleterska brigada. 48. 150 granata dat ću Lukačeviću kad naiđe u Nevesinje za Kalinovačku brigadu. " O povratku hercegovačkih četnika iz operacija u Lici i Dalmaciji i njihovim borbama u dolini Neretve vidi dok.

pre njihovog dolaska t. 55 Borbena grupa »Anaker«. Tada je bio komandant 3. Slučaj postaje vrlo opasan. 57 Vidi dok. februara 1943.j. 54 i nastupa Prozoru. Počev sa 21 pa za 5 dana trupe u jačini 2000 u partijama kreću iz Nikšića. Već 6 dana preko ratnoga56? u dolini Drežanke prebacuju se dnevno više stotina ljudi bez oružja koje naoružavaju zarobljenim talijanskim oružjem.Mijuškovića 53 danas u 13 časova iz Bileće transporto vali u pravcu Mostara. Snaga 2000 ljudi.57 Ovo su apsolutno tačne vesti. objašnjenje 78. a u originalu podvučeno mastilom. oruđa. Italijani ne mogu zaustaviti dolazak Nemaca jedina mogućnost da se Nemci zaustave bila bi da sa svima našim snagama očistimo našu zonu od partizana. Kapetan Mijušković sad stigao sa 300 Crnogoraca ostali dolaze sutra. Sa druge strane glavna snaga partizana pritegnuta od Nemaca neizbežno mora stupiti na naše snage na levu obalu Neretve. Bataljon je stigao u Mostar 21. depešu 1379. jer se hitno vraćam za Bileću. Treba skrenuti Raduloviću pažnju da bude mnogo oprezan danas i sutra kako bi bilo da Lukačević odmah krene prema Jablanici? Radi moje vojno-političke orijentacije odmah me obavesti. Gde kažu da je koncentracija trupa pukov. Vakuf. Vidi dok. kroz 3 do 4 dana. 1) Sa jedne strane naše snage koje stoje kod Konjica mogu doći u sukob. 56 »Ratnoga« nejasno. br. sa nemačkim jedinicama koje nastupaju od Bradine. Molim Vi odredite pravac i koncentraciju trupa. 236 Cika Branko Jedna kolona Nemaca zauzela danas G. 51 Gornji Vakuf je 22. 2) Baćović dolazi u bezizlaznu situaciju jer su između nas i njega Nemci. Italijani izgubili 800 ljudi 8 topova i 5 automat. Stanišića. 140. 48. Jevđević 53 Simo. februara 1943. Naša ofanziva prema Prozoru onemogućena je jer će putem dominirati Nemci. Druga kolona Nemaca i Hrvata zauzela Bradinu i n a p r e d u j e ka Konjicu. sa trupama. On je mišljenja da ostavi od njegovih trupa zastor prema Fazlagića Kuli. zauzela borbena grupa »Vogel«. br. bataljona Zetskog četničkog odreda. koji si stav zauzeo. 48. 360 . Martinović Br. 55 Sva Titova divizija krenula je sa Prozora i večeras zauzela Jablanicu. Vidi dok. br.

I kl. g. 2 2 . Upućen u 16 sati za Miljevinu. 243 Cika Branku Glumac 60 Tek sada sam u prilici da detaljno obavestim o situaciji. Jučerašnja vaša depeša saopštena im. Čirić Br. 241 Cika Branku Ešalon Plevaljske brigade stigao u 15 č. Kod Pribojske tifus. 59 Nemaca ima u Višegradu i Rogatici vrlo malo. Ja znam da sam do sada bio nedovoljan u izveštajima. Vidi dok. stižu u Kalinovik do 20 č. Mobilizacija teče normalno. brojno stanje nešto manje. Ljudi odmah produžuju tamo. 242 Cika Branku Kasalović i Bojović sa 600 ljudi stižu u Kalinovik večeras. Draža nas vodi.Br. 361 . Kekić Br. br.1 1 .58 2 2 . Ružić preko Ravnoga sa 600 ljudi stiže večeras u Kalinovik. 60 Stevan. Radi se o pozdravu koji je u celini glasio: »Pomozi bog. u 17 h Br. Pavle Grubač. Trupe u Zaboranu zadržate zbog opasnosti upada do dolaska brigade.30 sa 1000. 85. Počeću sa 58 Nije refi o tome da je Draža Mihailović vodio pomenute jedinice.1943. Draža nas vodi — Bog ti pomogao veličini i slobodi«. Komadant Irić Bogoljub. U Kalinovik stiže sutra u 16 č. Kako je u Sarajevu ne znam? Ustaše su se prema nama mnogo pojačale zbog bojazni od nas.1 1 . Najčešće se pozdrav upotrebljavao u skraćenom obliku »Draža nas vodi — veličini i slobodi«. 239 K o m a d a n t u 800 Major Kasalović i kapetan Bojović stigli na Brod u 8. 59 Komandant brigade bio je kap. Bojović naročito moli da se spremi hrana za 60 konja.4 3 u 17 č. Komandantu Višegradske brigade smo još ranije naredili da mobilise celu brigadu i da odmah pređe ali još nemamo odgovora. brojno stanje 249 boraca. verovatno da n e m a j u ofanzivnu nameru. depešu 1954.

Zimlje prevede od63 s. 61 Jedna velika gungula naroda koja je bez starešina i bez vodstva. Ostalo je bez rezerve na osnovu toga odlučili smo da se ostane na dosadašnjim položajima i da se preduzmu sve mere opreze. M Verovatno Željuše. Prema prikupljenim podacima jačina komunista koji nas napadaju iznosi dve proleterske brigade a cilj im je da upadnu u Hercegovinu. Da se obrazuje ofanzivan mostobran kod Bijelog Polja. Verovatno je u pitanju s. stigao sam u selo Gradinu. Naoružani automatskim oružjem i pikavcima. a dalje sa Lukačevićem. br. Gnojnice preveze u rezervu kod s. m. 21. 620) — — s. Da se dva dugačka topa 105 mm postave kod Hana Orlovića i da u toku cele noći vrše uznemiravajuće gađanje na deo Drežnica — s. Rezervu sam podelio u dve grupe: jedna na prostoru s. Vidi dok. sa Jocom sam otišao na položaje i donekle smo uspostavili red na onome uslovu kojeg sam ti juče označio. Da se izvrši organizacija komandovanja i da se postave snage u povoljan položaj. i obezbeđenje. Danas u podne posednuta je linija: Planinica — k. 65 Ratko. Orlović (kod Mostara). i Orlovića Han na karti 1 :100 000 nije pronađeno. Sve ovo urađeno do pola noći. ov. Da se muslimanski bataljon iz s. Podporim. Tim jedinicama komandovao je major Jovan Joca Pantić. Izviđamo iz vazduha i Italijani kažu da ima partizana na pravcima Široki Brijeg — Mostar — Ljubuški — . brzo i mangupski: »Hopa Miko!« i »Hopa Seko!« to su im komande koje z b u n j u j u naše vojnike. Cim sam došao ovde. 62 U glavnom pljačkao i palio kuće i silazila na položaj kako je stigla i šta je gde htela. 63 Verovatno treba da glasi: »preveze do«. U toku noći i danas do podne nije bilo borbe. u 15 č. 44. 64 Da Krivokapić 65 u toku noći ostane u s. Da se bataljon iz s. Bjelo Polje — Račići — Dolovi (k. 362 . Podporim. Ravni. 627 — Bukovo Brdo — s. Dračevo.mojim dolaskom ovde. U toku noći izdali smo zapovest koja je u glavnom ove sadržine: U svrhu da se skrati front: da se izvrši preformiranje trupa jer su jedinice ubacivane u borbu bez ikakvog reda. Danas Krivokapić treba da radi po Vojinom 66 naređenju. 360). " Vojislav Lukačević. Za svaki slučaj sa njim sam lično uhvatio vezu. U borbama su odlični. kod Orlovića Hana. 62 Odnosi se na Nevesinjsku i Kombinovanu brigadu. druga Hanina (k. Zedbiše. G.Mostar ali ja se bojim upada u južnu Hercegovinu. Napadaju smelo. Ravni — Bijela — Mandići. Da se jedna brdska baterija ostavi pod Otolež. Celokupna snaga je bila raspoređena na položajima. te sam rezervu iz Nevesinja danas preba61 Gradina s. a artiljerija stalno gađa samo se bojim kontra batiranja jer su komunisti zarobili Talijansku bateriju dugačku od 105 mm. komandant Mileševske brigade.

2. Crnogorci zajedno sa Talijanima da idu desnom obalom Neretve. Sve one moje namere nisam mogao preduzeti jer sam ih onda sastavio na pogrešnim informacijama ali sada sam ušao u stvar. Samo je sklon da dostavlja neproverene izveštaje.1943 u 19. Ja ću biti u selu Prigređani ili u s. Dakle avion je večeras u 5. Zeljuši što ću ti javiti kada dođe stanica. konstatovao da se jače komuni67 Odnosi se na grupe: Čapljinsku (Stolačka i Trebinjska brigada) i Stoiačku (Bilećka brigada). Prema najnovijim podacima Jablanica se još drži. Goranci. Partizana ima oko 100 mrtvih 12 zarobljenih koji će biti tamo upućeni.cio u Blagaj. tako i one zastrašujuće.II .30 h. 244 Cika Branku Radulović 73 Da ne bih čekao do sutra to te izveštavam direktno a ujedno izveštavam i njega jer on još šifruje i pošalje ovamo preko 8 sati. Brži rad može nas od Nemaca spasiti. Jevđević je u pogledu Nemaca kategorički tražio od Ital i a n a da se oni ne puštaju na levu obalu Neretve. Ovakav rezervisan stav kao i Crnogorci očekuju tvoje direktive. 11 Borivoje. februara 1943. Ja sam mu pokazao tvoje naređenje. 68 Formiranju. Predato: 22 .30 h. Ima svega 3 mrtva i 30 ranjenih. Onda sam se odlučio kako sam izneo. Ako Nemci prete da će naići na naš otpor jer mi sarađujemo samo sa Italijanima. Pobeda je naša. To je odbijeno pod izgovorom da on to ne može da učini bez Baja. Vidi dok. U ovoj situaciji crnogorski i hercegovački četnici su se borili Protiv jedinica NOVJ zajedno sa italijanskom divizijom »Murđe«. Pri izradi direktive uzmi u obzir ove elemente : 1. w Mijušković. 363 . i da mi teramo komuniste. Sima 69 je došao. Stanica dolazi danas iz Nevesinja. 2 Verovatno se odnosi na Instrukciju od 23. br. Br. Inače ovde nisu bile neke velike borbe. 45. Od sada dobijaćeš urednije i tačnije izveštaje jer sam sa Jocom uredio stav i ova mu uputstva dajem. Jevđević je vrlo koristan on raste onamo gde se ne seje. Italijani hoće Simu odmah da upotrebe i da izbiju u s. br. Stanišić. 70 Italijani stalno hoće da mi objedinimo alpinu 71 sa Crnogorcima ali mi čekamo tvoju direktivu 72 pa ćemo sve uraditi.15 h. 40. Ostatak će doći danas i sutra. Vidi dok. Rezerviu67 iz Čapljine iz Stoca a koje su u Hlebiranju 68 nisaim dirao. Primljeno: u 20. Nemoguće je za koji dan zauzeti Prozor.

Sad dajem h r a n u za 2000 Bajovih i Lukačevića a da su Pavlovi došli u određeni čas kako smo rekli našli bi m u niciju i h r a n u u Jablanici.stičke snage na desnoj obali Neretve kreću od Gospić74 — Gradac prema Pologu i Dobriću. 22—11—1943 god.30 h. To je broj koji nismo ugovorili. oni su do sada dali 300. Moji izveštaji su rezultat izviđanja [i] direktnih saopštenja. Talijanski general se prema tome upravlja. Br. a do sad su bili apsolutno tačni. jer se ravnam po situaciji i ne želim da imam oboje protiv sebe nego Italijane protivu Nemaca.000 obroka u Nevesinje za Pävla. Učiniću sve za Baćovića samo ne mogu imperatorski da diktiram. 77 Javiću ti rezultat. Pred. nejasno.m. Ja ne mogu da im diktiram imam stroge rezerve 50 kvintala brašna u Nevesinju. Suviše sam pametan da me ma iko vodi za nos. Glavatičevo nisu bombardovali Talijani nego 10 štuka koje sam po tvojoj želji tražio iz Sarajeva. Šalji odmah po kuririma jer je neophodno. Trebam hitno Italijanskog novca. ov. Molim te nemoj da misliš da ja ne radim sve što treba. Vaši su na levoj strani nadmoćniji.30 sada Te obaveštavam o svemu. Javi koliko možeš poslati. 1) Opšta situacija: Nemci. od Konjica selo Zabr7\ u i 7» 76 74 Verovatno je u pitanju s. u 21 h. Probaću preko Talijana da se držim u stalnoj vezi sa Jovanovićem jer se događaji razvijaju brzo te nisi upoznat sa situacijom na vreme. 75 Rekao [sam] da ne želim više da Nemci bombarduju. ali znam šta mogu a šta ne mogu. To moram čuvati Baćoviću.z. Rastuša.000 metaka. od 11.000 metaka i m a j u još 500. Čekam odgovor. 245 Cika Branku Jevđević Primio sam tvoju depešu od 22. 364 . V i d i d o k br 46 J 52 »Maljeduša«. Lukačević izgubio Ljubinju planinu j. Tvoju naredbu za napad ponovi jer mislim da je bolje požuriti dok ne stignu komunisti koji stižu od L j u binje planine i Maljeduša 76 [gde] je nemačka zonal. Osloni se na mene da ću uraditi sve što može najsposobniji čovek da uradi. Jevđa je uredio sve da Nemci ne dolaze na levu obalu Neretve. Danas sam ti doznačio novih 15. Tvoju sam depešu dostavio Jovanoviću. 2) Nemački delegat u Mostaru [izjavio] da će Nemci samo izvršiti akciju drumom što je vrlo pojmljivo. u 21. Prim.

Tetkići pošto po to žele da Bajovi idu desnom obalom Neretve. 60 partizana upali u Konjic". br. raspolažu sa svim sredstvima za borbu pa čak svaka desetina ima svoje sanitete. depešu 1453. 48. Konjički musliman. Verovatno se radi o zauzimanju Jablanice. br. E4 Dragić je bio četnički komandant sreza konjičkog. Vidi dok. Partizani zauzeli Trojan 80 i u n j o j 6 brdskih topova: Crnogorci došli i javi gde ću ih upotrebiti. 48. Imajući u vidu moju depešu poslednju.? pak? 79 U Konjicu spuštena municija i hrana avionima. Sj C borbama za Konjic 19. Sve ovo blagodareći Tetkićima kao i njihovom arsenalu. Formacija im je ista kao i kod vojske od desetine do bataljona.1 1 . bataljon [predao se] part. »Trojan«. nejasno. 243 Cika Branku Bez potpisa 85 Javi Baćoviću neka kaže Talijanima da je dobio od mene naređenje da odmah obustavi operacije i krene nazad. 2 3 . 48. u llh Jevđević ''' Rečenica je u originalu nejasno napisana. 23 . februara 1943. Nemamo snage da smo zauzeli Drežnicu zbog nejasne situacije kod Voje. objašn j e n j e 45.11 . Obzirom na situaciju on je već na položajima koji preko Bahtijevice izlaze u moju pozadinu. Između 19 i 20 o. Poginuo Đorđe Dragić 84 i Despotović.1943. 365 .43 g. Sada saznajem da su Tetkići našim zemljacima zabranili ići iz kasarne pa čak i oficirima. U borbama zarobljeno 20 partizana 1 mitraljez i 16 pušaka.đe.m. u 3 Ih Br. Depešu je poslao major Radulović. Bojim se da sa n j i m a ne izgubimo vezu pa da dođe do upotrebe pre naših sporazuma 82 . Krivokapić je u vezi sa mnom. depešu 1453. 81 3) Posebna situacija Mi smo na položaju koji su javljeni poslednjom depešom. Komuniste upotrebljavaju za borbu a ostale u komoru. Uložio sam protest ili izjavu u tom slučaju smo pucali na parlamentare pri odlasku u Drežnicu. br. Partizani čim zauzmu neku prostoriju odmah izvode mobilizaciju. vidi dok. i 8i Rečenica nejasna. Vidi dok. Vukčević odstupio verovatno od položaja ispred sela Zabrđa73. Tetkići vode pregovore sa Boljševicima za zamenu zarobljenika. Tako piše u originalu.

1 1 . Komunisti imaju 3 divizije 2 Prozor — Drežnica a 1 Imotski.1943 21 40 Jevđević 86 87 br. 44. Ovde je situacija zbog Nemaca vrlo opasna. sa desne strane Neretve. Javi vojsci da sam sve preduzeo za povratak. 2 3 . O tome vidi dok. Ako odeš Baćoviću ovde će stvar otići do đavola. proleterske brigade. Talijani traže naša pojačanja.II . a da međusobno izbegavamo kontakt. Pošaljite mi hitno 200000 lira za hranu. Tetkići sa 5 bataljona idu sa Crnogor. u 21 30 Jevđević Br. Daj dispozicije. 253 Za Cika Branka Sad je počela borba na desnoj obali Neretve na Planinici u visini pod našim mostobranom 88 . Imamo 700 Crnogoraca i 500 Trebinjaca 89 . Srdačan pozdrav tvoj 23 .4 3 god. Poslao sam kurira u Split da ga odmah puste. Garantujem nema Vamne 87 . major. Borba je vodena protiv 2. 2 3 . Nejasno. Br.1 1 . Dalmaciju bez Jovanovića ne mogu dati. 249 Cika B r a n k u Dana sam sa Nemačkim oficirima napravio sporazum da ne prelaze levu obalu Neretve. Javi 70086 šta misliš? Imamo sa ove strane 8 topova i 7 bacača. Delovi Zetskog četničkog odreda i Trebinjska brigada.Br. 89 Radulović Borivoje. u 14 10 Jevđević. 252 Za Čika Branka Javi u moje ime molim Te Baćoviću tekstualno ovu depešu. Bojim se da ne ugroze levu stranu. Već 10 dana ne spavam sarađujući na odbrani ugrožene Hercegovine. 366 .1943 g. A mi sa 800 Tetkića sa leve da unište grupu u Drežnici.

85. 15 puškomitraljeza na otseku: Pometenik — Popratnik zaključno 91 . Isto da dođe u grupu Čapljina pop Perišić 97 . bataljon Zetskog četničkog odreda. 53. 99 i 101 Nevesinjska i Kombinovana brigada. pismo Fehima Musakadića od 23. Italijani kod Baja. major. Ismetu Popovcu o borbama za Konjic). 1021. koja treba da uhvati vezu sa levim krilom kapetana Lukačevića a potom da ide na brdo [V. 10 puškomitraljeza na otseku 99 : Kereč (2019) Bukovi [breg] zaključno 100 . Vidi dok. 6 bacača.m. na karti 1 :100 000 nije pronađeno. Pobočnica: Marko Radunović 300 boraca 2 bacača 6 puškomitraljeza kod Vodenoga Brijega k.Br. februara 1943. Vidi dok. i noću [27] bez promene kod Joce. 55. 842. od Banjana još 200 boraca. 3 bataljona kao.m. Pobočnica na k. 98 »Ralo«. 249 Cika Branku U toku 26 ov. 172. . Baju dolazi do 27 ov. ™ Vidi dok. 8 puškomitraljeza na otseku Popratnik — Tetrnjača zaključno. br. 96 Reč je o napadu na Konjic 19/20. Komandant kolone major Blažo Gojnić. Leva kolona Sima Mijušković 93 : 350 boraca 2 bacača. 93 Odnosi se na 3. reg. 9. 3 mitraljeza. O zoni napada tih brigada vidi dok. 97 Radojica. Rezerva: Radojica 94 Mijušković.] P r e n j . Ovo je u isto vreme raspored za napad koji će početi u 1 sat pred zoru95. Italijani 1 ba90 91 60. ja računam do 16 č. Tom prilikom muslimanski nacionalni vojnočetnički bataljon povukao se sa položaja na mostu na Neretvi i još nekih bunkera »neispalivši ni jednog metka« (Arhiv VII. Ca. 95 Preduzeti napad nije uspeo. Štab Bajov kod crkve u selu Bijelo Polje gde je i štabna četa od 40 boraca. . 3 bacača. Srednja kolona 92 — Jakov Jovović 410 boraca. P r e nije mogao zato što se Bajo nije žurio ma da sam ja u dva maha urgirao. na otseku: T e t m j a č a — Umac zaključno. k. br. br. br. br. Komandant je bio Jakov Jovović (poručnik bojnog broda). 30/2.1 Radomir. Drugi bataljon Zetskog četničkog odreda. — Krstine 870 — i pridato 6 brdskih oruđa od 65 mm. . 4 puškomitraljeza 1 bacač. bataljon Zetskog četničkog odreda. Kod Pantića situacija ovakva: Zečević — 1050 ljudi. 2 bacača. Zapovest komandanta Zetskog četničkog odreda. 12 puškomitraljeza na prostoriji: Marjanova Bukva. U pitanju je 1. 59. komandant Golijske brigade. leva kolona pobočnica na prostoru Ralo98 1977. februara 1943. 92 367 . imati ovakav raspored: Desna kolona major Boljević 380 boraca. Treba da narediš da Bajova grupa iz Fazlagić Kule dođe u Mostar jer sam dobio izveštaj da će ona postupiti kao i Bjelimići 96 . Bajo nije 26 poseo položaj 90 : Vilenjak — Goranci — a danas će do podne. 2 mitraljeza i 8 puškomitraljeza. Vidi dok. br.

Prenj. Ja ovde nebih mogao da ostanem sam ali ako se naredi ja ću Ristu106 poslati i suviše imam posla pa i meni treba »Premanja« nije pronađena.taljon od 500 ljudi. Situacija grupa u južnoj Hercegovini nepromenjena 104 .11. Ja se trudim da dobijem opšte podatke od opšteg interesa. 103 k. 27 . U to vreme je bio komandant Gatačke brigade Nevesinjskog korpusa.: 368 . Sada je pokraj Mostara. Verovatno je u pitanju Joca (Pantić). Sastav i jačinu grupa vidi u dok. br. narednik( potporučnik. Sleduje opširan izveštaj. Dosadašnji mostobran u jačini od 80 boraca sada je u selu Željuši radi obezbeđenja pozadine od ustaškog elementa. Za nered u Blagaju ja sam tek juče saznao i odmah sam rekao Jevđeviću da ostatak Trebinjske brigade od 500 boraca prevede u Blagaj. O rasporedu grupa imaš podatke. 275 Čika Branku Radulović Primio sam tvoju depešu koja počinje sa slovom »A«. 40. Razoružanje u Blagaju već sam bio naredio Blagaj cima. Ostali raspored u Hercegovini javio sam ti. i kada ona bude završena dostaviću ti potrebne podatke: Reci Jevđeviću da mi saopštava tvoje depeše jer on po n j e m u namerno zaboravi valjda usled njegovih ograničenih poslova. Trebinjsku brigadu Talijani su prevarili i dovezli kad im je bilo zort. jer sam Guzini naredio da izvede mobilizaciju u celoj južnoj Hercegovini. Verovatno je u pitanju V. sa bacačima. br. komandant sreza mostarskog.1943 g. 1 bacač. Vidi dok. 11 puškomitraljeza: Dolovi — Bijelo •— Mandići. Komandant rezerve za tu kolonu bio je potporučnik Risto Greda. Joci su pridata 4 brdska topa i 4 dugačka od 105 mm. ln * Capljinska i Stolačka grupa. u 16 50 Br. rez. puškomitraljezima i mitraljezima — Bukovi Breg — Dolovi zaključno: Kureš — 620 boraca101. Hitno zabrani Staroviću 105 da ne čini gluposti i da nasilno ne razoružava Hrvate jer to ne valja zbog Nemaca. Joca je u Orlovića Hanu gde mu je i štabna četa u jačini od 92 borca i 2 puškomitraljeza. 9 puškomitraljeza kod Potporima u rezervi i radi zatvaranja pravca od Zastolja i Obija. Ja sam u zaseoku Orlovića Han. poručnik). Ali šta mogu kad mi ni komandanti ne znaju brojno stanje. Beči103: 215 boraca. i Nejasno. Rezerva 180 ljudi 2 puškomitraljeza na prostoru. Prigrađani — Hanina zbog zatvaranja pravca preko Kantara i P r e man ja102. Računam na ovdašnje grupe sa popom Perišićem i Gackom. i komunista koji stalno beže iz Mostara. " = Stevo. 55.

On mi se danas javio iz sela Borci gde je stigao juče. Sa Lukačevićem imam samo kurirsku službu koja traje 2 dana. Dobro je što je sam promenio pravac 1 što je otišao Lukačeviću. Krivokapića sam uputio po tvom naređenju jer nisam imao drugog. dok. knj. Sada je ovde težište rada a ne kod Baćovića. Relejne stanice se ne mogu postaviti. Njihova je politika da dovedu Nemce i da tako nas unište. Depeše vrlo zadocnjavaju te radi toga dolazi do nesporazuma. inače su Italijani vrlo korektni ali vrlo teško izlaze u susret. Pripreme kod Baja idu sporo a Italijani zatežu pa smatram napad će 27 ov. Radulović Br. tražio sam ih od Jevđevića. Vrši samo izviđanje.1943 g. knj. O Buljanu nemam drugih podataka. počinjemo napad u svanuće otpočeće art. tom XIV. jačine 2500 ljudi poseo položaj: Široki Brijeg — Mužiće107 — Stranik Dubrava — Ružić[i] tu je jedan puk Hrvata pod komandom pukovnika Rinića108. Ako Jevđević ode kod Baćovića ovde je stvar propala. Meštani oduševljeni su dostojanstvenošću i ponašanjem Crnogoraca. br. 10.m. Njihovi prednji delovi. jer ovde nije više potreban. otpočeti ma da sam ja urgirao za 26. Usput nije imao borbe.pomoći. 154. priprema zatim od 7 do 8 bombardovanje iz vazduha potom napad pešadije. Ja sam im jutros u 6 h saopštio direktive ali oni još nisu poseli položaj Vilenjak — Goranci — ma da su me jutros uveravali da će u 15 h posesti položaj. te sam sada uspeo da je dovedem ovamo gde sam ti već javio. te prema ' Verovatno je u pitanju s. Bajovci nešta zatežu i prave se važni. Pomažu nas u odnosu na domobrane. Lukačeviću je danas bačena hrana i municija. Mislim da imaš sve podatke za Južnu Hercegovinu. Dužice. Prema tome oni se imaju smatrati našim dušmanima. Čak su Nemci molili Jevđevića da im uručimo neke zarobljenike pa će nam učiniti uslugu. 26 .m. Reč je o pukovniku Franji Simiću. Bajo je bio uzeo Trebinjsku brigadu pod svoju komandu bez mog odobrenja.II . 2 369 . Jocin front skraćujemo u t u r a n j e m u borbeni poredak italijanski bataljon. O sastavu jedinica pod njegovom komandom vidi tom IV. i kažu da će se pomoći Italijanima sa divizijom »Mesina«. Na otseku kod Joce ništa novo. 277 Cika Branku Dostavljam podatke u sledećem: Opšta situacija: Jevđević potpisao ugovor da nemačke trupe ne prelaze reku Ramu i izgleda da za sada Nemci n e m a j u aspiracija na levu obalu Neretve. jer se i oni boje domobrana. U ime Boga 27 ov. 108 10 23 Zbcrnik.

Tražio sam podatke kada ih dobijem javiću ti. Posebna situacija: Kod Baja109. Sve je gotovo. Hrvata ima mnogo kod komunista.30 do 8.30 art.1 1 . Br. Tebi je Jevđević poslao 30. 2 brdska topa i tenkovi učestvovaće.30 bombardovanje iz vazduha. Komandna mesta su na terenu sa radio stanicama. Smatram da ću ti sutra javiti redovne vesti.30 pešadija kreće u napad. Bijela i Konjic u našim rukama. Detalje dobićeš putem pisma inače su sada ovde prilike zadovoljavajuće.tome Baćoviću nije ni potreban.1 1 . u 8. Jevđević radi na tome da imamo jedan stalni garnizon u Mostaru od 500 vojnika zbog ovih eventualnosti. Primljeno: 2 7 . Dakle mi smo učinili sve što smo mogli. 109 Jevđević Stanišić. Početak napada je ovako zamišljen: Od 6. Kažu da je situacija kod n j i h dobra. Bajo predlaže da se Hrvati koje mi zarobimo kod komunista vrate njegovim komandama i kako bi njih pridobili za nas što više. Jer smo u svakom pogledu nadmoćniji vojnicima data individualna piata. još sada ih privikavam na garniziranje u Mostaru. Jocin je položaj ojačan još sa 6 topova velikih. Mislim da će se boljševici rđavo provesti. Sada sam uspostavio stalnu kurirsku vezu sa Lukačevićem a javio mi se Krivokapić on je u zadnji čas došao Lukačeviću i pojačao ga još 24 ov. 281 u 20.30 čas. »Da li se »Ševa« javio? 2 6 . kolone su zauzele napadani položaj.000 obroka od kada sam ja ovde. Meni nije jasno kako kod njih izgleda front. Da bi se ovo ostvarilo.30 do 8. Napreduje se polako jer mitraljeska gnjezda partizana nisu uništena.4 3 g. 370 .4 3 g. onda je to odlično mislim da ćeš se ti sa ovim složiti. Lukačeviću je juče bačena hrana i municija. Krivokapić je u borbi na Ljubinoj planini a pre nego što je pošao dao sam mu jedan puškomitraljez. Kurir kaže da su: Ljubina planina G.50 h Cika Branku Radulović Posle ogromne pripreme od 18 topova koja je trajala öd 6. Avijacija i artiljerija i dalje sarađuju sa našom akcijom. i bombardovanja avionskog odredi su prešli u napad. Ako se uspe na ovome. priprema a od 8 do 8.m. u selu Pojila — Leva obala Neretve jedna grupa partizana spremala je protiv napad ali je odbijena i potučena. u 22 č. Ja ovo guram i forsiram a ti već znaš zbog čega.

Šteta je što ste tako brzo pustili onog avijatičara i što me niste o tome isvestili.4 3 g. gde su naši. Crnogorci nisu došli još na polazne položaje koje su trebali uzeti jutros.30 č. u 18. Artiljerijska priprema dopunjena avionskim bombardovanjem savršena. Kolone nisu postigle dnevni cilj ma da nije bilo otpora.35 110 111 Jevđević Vladimir.1 1 . Sada sam od Baje tražio da noćnim napadom postigne dnevni cilj ili da sutra postigne današnji i sutrašnji. Radio stanicu sam poslao na opravku.43 g. druga prema nama vrlo dobro. u 22. misleći da su komunisti 111 . 24« 371 . 2 7 . 28 . Napad lepo pripremljen i zamišljen samo je slabo izveden. Da li je potrebno da Dudića pomognem delom iz Mostara akcijom preko Zakantara. sada nije mi jasno jer mi do sada Đukić nije dostavio izveštaj i ako sam 2 puta tražio. 285 Čika Branku Nemci su bombardovali kolonu koja ide prema Ostrožcu. promena u rasporedu je u tome što sam deo iz Zeljuše poveo u Prigređane sa istim zadatkom.I Br. Srednja nije prešla Beli Potok. Leva kolona potpuno podbacila pa i srednja. Dudiću je bačena hrana i municija bez obzira na znake.1 1 . Zapretio sam vrlo grubo Italijanima. Zahtevao sam brži rad i onda je nešto postignuto. Leva kolona nije došla u n j e n u visinu u 11. 282 Čika Branku Danas je preduzet napad ali nije ispao po mom očekivanju.4 3 g. Ja sam besan. Br. Napad pešadije slab i očajan. Đukić110 nešto izvodio a slabo radi.II . 286 Čika Branku Jevđević Italijanski avion javlja: Jedna Lukačevićeva kolona napreduje prema Ostrožcu. borbe tako reći nije ni bilo. 2 7 . Bombardovana je kolona iz sastava Konjičke grupe.30 Pozdrav Radulović Br. Na frontu srednje kolone samo jedan mitraljez neprijateljski a ispred leve kolone dva.

U pitanju su delovi 2.4 3 g. Više o tome vidi dok. Leva kolona: prema izveštaju Bajovih izgleda da su n j e govi prednji delovi izbili na liniju Mandići — Ratin — Čarapina selo — Vrdi. Srednja kolona nije prešla Bijeli Potok. Bajo je otišao odmah u 10 h. ali mene čudi leva ko112 gade. Naši n e m a j u nikako oficira a orio što valja sa Baćovićem je. Italijanski general dostavio je Baju Stanišiću sledeće: Noćas u 2 h trupe koje su stigle do linije sela Brlog. br.15 č Br. 249 Cika B r a n k u Sa 18 topova i 18 bacača naših 5000 ljudi nisu danas makli nikud protiv 500 partizana. Ja sam juče i noćas stalno urgirao da se danas postigne cilj i predviđen za 28. bataljon Zetskog četničkog odreda. Jedina je udarna grupa Bosanci113 ali n j i h je uzeo po tvojoj zapo vesti [Pantelić]. Hranu koju su dobili za tri dana pojeli sujza jedan dan. Oprostite meni se čini da su Bajovi više frazeri nego borci jer imaju preko 100 oficira i podoficira aktivnih. počele su u neredu da se povlače prema Gorancima 114 . koji su imali 1 bacač i nekoliko mitraljeza 112 . Oficiri ne mogu da ih zadrže. Kureš je na svom starom položaju.u 10. Lukačeviću danas šaljem sa 200 konja hranu i municiju preko Porima i Glava tiče va.I I . Saopštio sam i tvoje depeše. i 2. 114 113 372 . Pohitajte i svojim autoritetom vratite vojsku. proleterske i 2. 2 7 . Zečević je sa desnim krilom na Osredak poslat mu je jedan bacač u pomoć. 2 8 . Joca nije kriv nego njegovi komandanti. Odnosi se na 1. 290 Čika Branku Uspeo sam da u toku noći prikupim neke blede podatke o napadu sa kojim nisam ni malo zadovoljan.1 1 . Verujem da ih je 5000.55 Jevđević Br. Naša srednja kolona počela je energično napredovanje. u 18.Br. 288 Čika Branku Jevđević Dostavljam tebi i Raduloviću bez komentara. dalmatinske NOU bri- Iz sastava Srednje kolone. 60 i 85.

Jedan zarobljeni boljševik priča: da ih je naša artiljerija pogrdila da je bombardovanje iz vazduha bilo efikasno da pred Jocom ima 2 bataljona a pred Gojnićem 1 bataljon koji je upućen tek kad su saznali da su Crnogorci došli. Ovaj njihov komandant.Iona. 57. u 21. od kojih smo 2 uhvatili i nalaze se u zatvoru. 28 . jer te stvari ovi ovde ne mogu da rešavaju ni izvan svoga korpusa a kamo li sa Nemcima.1 1 . s tim da se tamo obrazuje sud koji će im suditi. u 2145 Pozdrav Jevđević Br.43 g. koji je došao vrlo je ljubazan i to me zabrinjuje.11-43 g.1943 g. 28 . Mislim da su Crnogorci krenuli na zadatak još 26 u mesto što su držali duge govore po Mostaru ušli [bi] još 26 bez borbe u Drežnicu. Oni nisu hteli da urade. Ovo sam ja zahtevao bombardovanje. Kako vidim. komunisti znaju za Crnogorce da su na desnoj obali i usled toga računam da će na Lukačevića pritisak da oslabi i da će nam pobeći iz džepa Neretve. Malo me brine što Nemci žele da Mostar r a d i »Boksita« [uđe] u njihovu sferu. Dobio sam ljubazno pismo od Čiče. 295 Cika Branku Sa položaja je pobeglo 22 četnika iz Dabra koje smo pohvatali i vratili nazad.40 Guzina lls Reč je o naređenju majora Ostojića Dobrosavu Jevđeviću da stupi u pregovore sa nemačkim i italijanskim okupacionim vlastima radi dogovora o podeli operacijskih zona u Hercegovini. 373 . Međutim ja sam izvešten da je pobeglo 30 ljudi iz Uloškog bataljona. Vidi dok. u 12 h Radulović Br 293 Cika Branku Odmah sam napisao predlog Vrhovnoj komandi u Fijumi. Molim za objašnjenje kako da se postupa sa beguncima iz borbe. 2 8 . br. Svakako ću učiniti sve što želiš. Naši gubici u opšte neznatni. Neznam hoću li dobiti odgovor za 3 dana.II . 115 Obrazložio sam vojnički i politički po njihovom ukusu.

do mraka prebacili drugu diviziju Peka Dapčevića jačine od oko 4. Ja sam ostao na komandnom mestu. Detalji borbe ovako su se razvijali. bili bi u Drežnicu ušli bez borbe.30 a Bajo me uverava da će uspostaviti red i preduzeti energičan najzad napad. m. Prema tome srednju i levu kolonu i potkolonu treba da pokrene desna potkolona. m. Kod leve kolone uprskana je stvar neodlučnošću Gojnića i slabim radom Mijuškovića čiji je bataljon naišao na jak otpor u neredu ostupio kod Marjanove Bukve ka Dobroj Dragi pa je pri tome izgubio jedan bacač i jedan mitraljez. Detalje od Joce još n e m a m ali ću ti dostaviti čim ih primim. Ja sam izvršio koncentraciju vatre na crkvu u Drežnici i ovoga časa gađaju je 20 cevi. Drugi bataljon na položaju na Tominoj kosi jer je bio napadnut u toku noći pa se sa položaja povukao. To ti je situacija u 15. 249 Cika B r a n k u Tek sada sam u stanju da ti dostavim izveštaj o situaciji kod mene.000 ljudi i crni su uspeli da blagovremeno posednu položaj na desnoj obali i da zadrže Bajovce. U vezi sa tim Italijani i Kureš izvršiće noću napad stiće kod te potkolone izvršiti obuhvat na Drežnicu. polje. m. 116 Na karti 1 :100. Ja se nadam da će Drežnica biti još noćas [zauzeta] gde Peko ima svoj štab. Pristigla [su] znatna pojačanja sa većim brojem automatskih oruđa i kako je teren vrlo težak to je Joca postigao odličan uspeh. a za bacač vrlo malo. 374 . Prvi bataljon je na liniji Jadrine — Liskovice —. Zbog ovog nereda poseo sam opet mostobran sa Trebinjskom brigadom jer mi je izgledalo da će biti ugrožen Bajo kako su me uveravali nije bio snabdeven municijom dobio je grčku umesto naše.000 Klb.) brani vrlo veliki broj mitraljeza i bacača.30 do 6. Joca je otišao kod srednje kolone sa mojim planom da izvođenjem desnog krila izbije na onu liniju koju si ti odredio kod leve kolone na Tominu kosu da povede energičnije levu kolonu j e r je t a m o nastupio nered. Po prikupljenim podacima na frontu između Planinice — planine P r e n j komunisti su 27 ov. Greška je bila sva u tome što Đukić nije hteo da izvrši naređenje i da još 26 ov.30 ovakva j e : Beli Potok čini jedan potpuno kršni kamen čiju zapadnu iviou danonoćno (27—28 ov. Ova kolona vođena potporučnikom Kneževićem izgubila je Kobno Polje 116 vršeći obuhvat Drežnice sa severne strane i do mraka kako me Joca izveštava izbiće na liniju Obodić—Vidova. a ovako stiglo je pojačanje.Br. Situacija kod srednje kolone od 18. pošto sam juče bio na položaju i pošto smo sve detalje za ovo predvideli. posedne položaj i da 27 preduzme nadiranje.Kruševica.

10 sanduka municije kad popunim magacin poslaću preko Glavatičeva u Kalinovik. O Buljanu nema ništa on stoji na jednom mestu i vrši izviđanje i možda i organizaciju za to treba . te tako oni sada znaju naše namere. 297 Cika Branku Baćović u 4 sata posle podne stiže u Sestanovac. Uspeha će biti i ako ne onakvog kakvoga smo zamišljali jer nam kiidnuše. Kod Konjica odlično. Ti uzmi pa Baju jednu toplu depešu pošalji pošto Crnogorci nisu baš sasvim krivi kad u mjesto naše dobijaju grčku municiju. Kod mene imam na mom raspoloženju 28 pušaka. 117 Na sve moje urgencije drugih podataka nemam. Detalje preko radia sutra slušajte pošto sam stanicu popravio. imam i bateriju za stanicu. 85. Uspostavio sam relejne stanice za vezu sa Lukačevićem ali mi on ništa ne odgovara.1943 god u 3. Čim dobijem druge vesti javiću ti. Udar u leda izazvao je njihovo bekstvo na Jablanici i na Prozoru. zatim kod Gojnića kome je ovo p r v a borba i koji je neumešan u kotmandovanju i najzad kod Mijuškovića koji je napravio nered na levom krilu. Od Veskovića dobio sam izveštaj on je u Glavatičevu. 1 . Znam da je ovaj izveštaj nedovoljan ali teren je vrlo težak i kurirska veza otežana.III . 118 Sutra produžuje za Imotski.Greška je kod Đukića što je protivno mojoj volji uzeo polazne položaje ka glavnom neprijateljskom položaju. Kako [Vesković] danas stiže ovamo jesi li saglasan da izradim kod Italijana da ga automobilima prebacim na Široki Brijeg da pođe u susret Baćo!:s Rečenica je t a k o n a p i s a n a u originalu. . Baćović pod zaštitom i u saradnji Italijanskog vazduhoplovstva iz [Mostara]. Tražio sam od Talijana da mu pošalju h r a n u i municiju. Umakoše n a m ali mi ćemo ih juriti. 375 .50 Radulović Br. Boljševici beže. Vidi dok. . Komunisti su zarobili potporučnika Dragićevića iz Bajovog odreda i kod njega našli Bajovu zapovest za rad. b r . Ja ulažem svu svoju energiju i trebaš da znaš da se Bajovci ne biju nekih 8 meseci i da su u srednjoj koloni narodni tribuni sem Joce koji je danas položio ispit. da zadržiš u južnoj Hercegovini. Ovaj potporučnik ubio je sprovodnika i vratio se nazad ali sam ga ja stavio pod ključ.

km. koji kaže da će se svezati sa izveštaj em. Sinoć mu je upućeno u selo Goranci 25 sanduka a jutros 30000 i bombe za bacač. On 120 Verovatno Tuščica. Jevđević radi ali Boljević stanuje u Mostaru i naravno neznani šta Baju treba. Danas sam dobio Vojin izveštaj od juče.500 ljudi sa vrlo mnogo mitraljeza. 1 . prvi bataljon je potpuno razbijen i u pokretu ka Mostaru.10 Br. Bajo još n i j e uspeo da prikupi svoje jedinice koje su razbijene noćnim napadom bombama. Ne znam tačno gde su prednji delovi u Joce.III . Javio mi se Andrija iz Glavatičeva. Leva kolona nalazi se u neredu. i kaže da je Konjic bombardovan i da ima 6 mrtvih i da će leva kolona Kasalovića očistiti položaj od sela Daščica119 — Čelebić — Kavalerija do ugla Neretve — Carski Vrh (828) pa će se na t a j način istaći ispred leve kolone na pravcu Prozor — Rama.viću. drugi četnički bataljon i p r v a četa 1. bataljona nalazi se u selu Sirge. hrabar i ima zvezdu. Moliim te da hitno narediš da onaj deo iz Gacka dođe Baju u sastav i da m a j o r Vesković primi levu kolonu. položajem — [Boračka] Draga — Crno Polje — Devojački Kuk.120 U vezi sa ovakvom situacijom srednja kolona produžava sa napadom k a k o bi akcijom sa severa i juga bila očišćena leva obala. 298 Čika Branku Jevđević Prema prikupljenim podacima jačina komunista pred levom kolonom iznosi preko 2. te je i tako došlo do ovog. Inače bilo bi sramota da još i ovde Vašoj eviće dodelimo kada su već dobili Trebinjce. usled zemljišta i jake odbrane komunista sa ogromnim brojem mitraljeza. potpuno sprečena. gde bi se kroz p a r dana sigurno sastali. Napad ide vrlo sporo. Situacija je vrlo teška. Bajo je na položaju. 376 . u 13.1943 g. treći četnički bataljon u vezi sa Italijanima nalazi se severno za 1. Zahtevao sam jutros od Baja da po svaku cenu organizuje liniju: Vilenjak — Tomina Kosa kako bi na n j o j uredio trupe koje su rasturene. Od Baja dobijen izveštaj da nema municije. Rečenica je u originalu nejasno napisana. Mostobran ugrožen ali na sreću sinoć sam ga poseo sa Trebinjskom brigadom te tako je ova opasnost za koju sam tek jutros saznao. od sela Goranci. Od Baja levo nalaze se Italijani. On je stari ratnik.

ali nisu veze dobre i starešine kao da su pale sa Marsa. ali sada mu ne trebaju. Tvoju depešu primio sam sinoć oko 2 časa. Dva p u t a bačeno u Konjic.1943 god u 14 h Radulović Br. m obezbediću. Mislim da bi Veskovića trebalo dovesti ovamo da produžuje Bajovo levo krilo.III . Crnogorci su prešli u napad i n a p r e d u j u bez otpora. Avion javlja da Jablaniea gori. Na Prenju za sada nema. Jevđević uverava da nema bojazni od Buljana za južnu Hercegovinu. prim. 377 . Ja znam da se ti dovodiš zbog ovog u nezgodnu situaciju. Buljan se ne kreće. Jocin desni bok zbog Vojinog k o d . Nije niko tražio da ide Vesković nego sam ja predložio tebi jer se bojim da Baćović sam ne nastrada. Ako Vesković pođe Baćoviću daću mu tehnička sredstva. 299 Cika Branku Za Baćovića je javila Italijanska komanda da je na putu u visini Šestanovca.III . Italijani n e m a j u ljudi.1943. ako budu slobodni naši Lukačeviću šaljem što mogu. Poslednji avion koji je leteo javlja: da komunisti idu dolinom Drežanke oni od Konjica idu prema Prozoru. Za prenos Voji hrane izvršiće se preko Glavatičeva (preko Bijelog Polja kraći put) sve što treba. 121 Jevđević Tako stoji u originalu. g. neznam jesu li naši. Danas su 2 aviona bombardovala d r u m Rama — Prozor zbog ostupanja komunista. a on ništa. U vezi sa Kasalovićem uradimo što smo zamislili u džepu Neretve. Artilerija odlična i u dovoljnom broju. u 21. . Kod Drežnice prestao skoro otpor. Bajo je tražio Trebinjce. U toku noći poslao sam mu 3 kurira. P r e neki d a n poginuo je 1 talijanski pilot od komunista te zbog toga sada uvek visoko lete. 1 . Italijani n e m a j u dovoljno aviona. Ti u ostalom znaš situaciju tamo bolje nego ja. Danas sam mu javio da pošalje komoru u selo Potporkn.mi šanje epske izveštaje a ne šalje ono što mi treba. da bi izibegao susret sa "ustašama pukovnika Šimića koji su prema Ljubuškom. Podaci kažu da ima komunista na Ivanu. 1 .45 h. Dali su mu itinerar p u t a : Imotski — Posušje — Široki Brijeg. .

i najbolje komunikacije a vodi istom pravcu. m a n j i bežao 1:3 i 1:3 Vidi dok. a druga n i j e Vitina nego južnije inače Baćović kako si rekao. 2 . 378 . Srednja kolona vođena lično Jocom izbila je u ovakvom rasporedu i to: Glasinac — Glogošnica. Potvrdio se prijem depeše danom. Italijani n e m a j u veze. Italijani u D. Vodi računa da više n i j e moguće postići. Više nisam mogao postići. Daj ostvari kako ćemo saobraćati sa Baćovićem izvesti. I t a lijanska varijanta povoljnija je j e r d a j e 6 bataljona. Br. Teren vrlo težak. samo jača.III . 1 . Dakle. Srbija očišćena (leva obala Neretve).30 Jevđević 303 Cika Branku Situacija kod Baje vrlo dobra. g.30 č. od komunističkog gada. Odgovori na moj predlog u pogledu susreta sa Baćovičem122 zona: Imotski — Ljubuški. zbog terena blokada je bila malo usporena. Grabovica. br.1943.III . 304 Cika Branku Radulović Uspeo sam da tvoj plan prihvati u glavnim l i n i j a m a .Grabovici. Za Carski Vrh javio se Lukačević. Leva kolona jutros n a preduje sa već javljenih položaja. Bajo je potpuno solidaran sa vairijiantom. u 16. Sada će ti Radulović stručno da predstavi plan. Bacio sam avionom m a j o r u Veskoviću da večeras stigne u Bijelo Polje. u 10. a razbijeni boljševici beže u Neretvu. Od Planinice do Koliba Polje potrebno je 12 sati marša bez borbe. a nesmem da im kažem njihovu talasnu dužinu da ga traže radiom.Br. i pokret istovremeno. Danas je drugi deo. 249 Cika Branku Pantićeva kolona u 14. glavno je da su dve kolone kao i tvoja: Jedna je Široki Breg.43 g.30 časova zauzela Jasenjane a u 15h zauzeto Brdo Kup. 85. Pobeda je naša. Kureš na prostoru: Drežnica — D.

Za sada nema izgleda da Andrija može ići u Široki Brijeg dok to armija ne odobri. koja je u Mostar došla iz Trebinja da se naoruža. to je ostatak Trebinjske brigade. Grabovica poslednjem mostobranu na kofti 841]: Strop — Lipanj a sa južnom pobočnicom da bude u D. pa óu ti rezultat javiti. Za sada i m a m 28 pušaka 1 italijansku 27 sanduka municije 2 sanduka bombi i 12 sanduka za bacač. Da Joca uhvati vezu sa Vojom. Mislim da n a m ovo (neće) nemože škoditi i da ćemo od tog vremena veliku reklamu načiniti. a već na sever. koja je išla dotle da su seljaci pri akciji pucali iz kuća na Bajovce. kao i tvojih gledišta da razbijemo Hrvatsku. Javi da li se slažeš ti sa ovim. a u isto vreme da o tom našem izvesti Nemce i napiše jedan letak kako mi postupamo sa domobranima. kao i za njegovu jačinu. Javi šta [ima] tamo.u pravcu Rakitnog.1943 g. 305 Cika Branku Jevđević Smatram za potrebno da ti dostavim nekoliko podataka od opšteg značaja. što znači da su hteli ići kod njega ili uhvatiti vezu sa Đ. Avion video velike pokrete pravcem: Imotski— Posušje.I I I . Treba 50 konja za transport ovog. pa da dođemo mi na red. 2 . Dapčević neće imati vremena uputiti Buljanu glavninu. Buljan je koncentrisao 3 brigade u zoni Gruda. te da preko Glavatičeva dođu kod tebe. Grabovica D. Sve zahteve za grupisanje snaga uputio sam Jevđeviću i on će tek večeras ili sutra razgovarati sa komandantom armije. S obzirom na sve ovo kao i na naš stav prema domobranima. Starovića. Sem toga svi su pobegli od kuća i prišli partizanima. sa napomenom da mi njih ne ubijamo. Javi Osmu da on pošalje 50 k o n j a j e r sanduci svaki dan rastu a ja óu dati sprovodnike. ja sam danas 6 domobrana koji su se predali dao Jevđeviću da ih preda Hrvatskoj diviziji. U vezi za promenom pravca Bajovaca odlučeno je sledeće: Da Gojnić sa 1 bataljonom italijanskim ide naređenim pravcem. Da Bosanski bataljon ide od Drežnice dolinom Drežanke. Već danas i m a m rezervu od 500 ljudi u Mostaru. Sve se plašim Nemaca. Baju je stavljen pod 379 . u 20 h Br. Uz sve ovo stav Nemaca i pored uveravanja Jevđevića meni je sumnjiv. Poslao sam ti Ivaniševićevog kurira. s tim da ostavi deo snaga na prostoru: G. Katoličko sveštenstvo povelo je jaču propagandu protivu četnika. Grabovici. j e r t a j spoj samo čeka da mi likvidiramo komuniste. Komora je sva angažovana. Ostali će doveče ići u Neretvu. Komunisti stalno raspitivali za S.

Baćović da ostane na predviđenim položajima i da sačeka akciju naših trupa. Znam samo da je Srbija čista. Rezerva u dve grupe: desno Trebinjska brigada Široki brijeg.III .30 č.1 125 Radulović U pitanju je teritorija na levoj obali Neretve. pa je spremna da uđe u sastav Andriji. Stavi mi na raspoloženje popa Perišića. 1943 god u 2. Deo Trebinjske brigade od 500 ljudi u Mostaru za akciju prema potrebi. O Joci n e m a m detalja. Čekaju automobili i vozovi. 3 . br. Uputi u sastav Baja njegov deo iz Gacka. levo ostatak Trebinjske grupe u Ljubuški. 74 i 85.43 g.komandu Bosansiki bataljon. Ako se ne odobri hrane i municije nemamo.43 u 10.50 h 307 Cika Branku Radulović Najhitnije odgovori na posiatu depešu.III . čisteći južnu stranu od mora i dejstvujući na Buljana sa juga. III. Bajo sa 3 bataljona i 2 italijanske baterije da preduzme akciju pravcem: Široki Breg — G r a d a — Imotski. 2 . Stolačka grupa u Stocu 300 ljudi. Italijani su primili našu osnovnu ideju sa ovim grupisanjem i pravcima: Konjička grupa da produži dejstvo na zapad kako ti zamišljaš. opkoljavajući levi bok Buljana. Baćović je ugrožen. Hitno odgovori. Ako se ovo usvoji imamo uredno snabdevanje hranom i municijom brže se sastajemo sa Baćovićom. 306 Cika Branku Radulović Povodom najnovije direktive. u 3 h Br. 125 3. Andrija je na prostoru: Livač — Potoci.124 P u t se opravlja i za 2 dana biće gotov. 12. Veslković sa 2 bataljona i italijanskom artiljerijom pravcem: Metković — Vrgorac — Imotski. Vidi dok. Joca sa 1 bataljonom i Italijans'kom artiljerijom dolinom Drežanke za sjedinjenje sa Vojom kako Ti zamišljaš. Sve je spremno za transport t r u p a na nove pravce. ostale snage ovako su raspoređene danas u 16 h. Nevesinjska grupa u Nevesinju od 200 ljudi. 380 . ako to prilike dozvoljavaju j e r će mi možda trebati. Trebinjska brigada od 500 ljudi u selu Goranci na m o m raspoloženju i obezbeđenje pozadine.

Polovina otišla prema Rami.43. Bajinovci još nisu mogli poći. Nemoguće je voditi čisto svoje operacije jer će mo se sukobiti i otkriti karte. objašnjenje 15 i 16.III .126 4-III-43 g.000 obroka rezerve. Municiju daju sve što imaju. Neka kolona koja n a p r e d u j e desnom obalom energično požuri u pravcu Jablanice i Plasa planine. Vojvoda Jevđević Baćović je u 6 sati stigao u Posušje. Cika Branku Od italijana sam uzeo 90. Razgovoraj sa Radulovićem i Bajom i molim Te vodi računa o stvarnosti j e r ja zaista ne mogu dalje. Čekam odgovor. 316 Čika Branku pozdr. Nude mu hranu i avijaciju. radi zaštite svojih rudnika. u 20. u 1. 70. 5 . Odgovorio sam: Ne usvajam. 381 . 127 Borba traje. Drugih 300 hteli su samo u Mostar. Krenućemo u predviđenom pravcu samo ako cela grupa Pantiićeva ostane u Jaiblanici i napadne Nemce ako pođu na jug od Jablanice.40 310 Cika Branku Jevđević Talijanski odgovor stigao i glasi: U Konjicu je bilo svega 600 Nemaca.br. S a r a đ u j u potpuno sa pukovnikom Jovanovićem. ' i 128 Vidi dok. 3—III—43 u 16.15 319 Čika Branku Jevđević Sada mi javlja Lukačević: Jutros zorom komunisti opet napali Jablanicu. br. Javi hitno šta da mu u jutru javim sa avionom. ne usvajam.50 br.20 126 12 Jevđević Odnosi se na Zetski četnički odred Baja Stanišića. 321.g. 3-III-43 u 12.

Jutros do zore prebačeni su svi Crnogorci. Nemam nikakvih sredstava za vezu. Italijani n e m a j u dovoljno kamiona. Naređeno je Joci da što pre izbije kod Drage i da delom snaga što pre posedne položaj: k. 1403 — Ošljak. u 13. Za pokret Baćovića saznao sam tek sinoć u 23 časa. br. j e r partizani idu po grupama te zbog toga ne mogu ništa videti. Tome nisam kriv j e r vojsku nisam formirao niti sam starešine postavljao.III . 6 . Počelo je nasilno izviđanje.III . Italijani n e m a j u ni obuće ni odeće. Direktiva dobijena juče u 16 h a stvoriće se danas do podne u pogledu rasporeda. a on da samo u sporazumu sa Lutersom ide na Prozor.05 Jevđević 129 Radi se o sporazumu po kome nemačke trupe ne treba da p r e laze na levu obalu Neretve. zato što su imali gubitaka. u 10. 5 . Vojska je nepokretna a starešine trome. jer juče avioni nisu izviđali.br. Cika B r a n k u Sinoć sam imao ove podatke: komunisti napadaju Jablanicu. Tražio sam sve to ali niko ne okreće glavu. 382 . 322 Cika Branku Radulović Nemci zauzeli Livno i Grahovo. 321. Italijani lete vrlo visoko.40 Br. Vojska je gola i bosa. Docnije ću javiti pozicije. Partizanska patrola od 14 ljudi kod klanca Draga. Lukačeviću sam javio na osnovu moga sporazuma sa generalom Lutersom da Nemci neće dole. Vidi dok. Ovako sedeći u Orlovića Hanu nisam u stanju išta da ti javim.1943 g. Ne v e r u j e m da će Italijani krenuti u izviđanje pre 10 sati. 61 i 87. Ja se danas selim za selo Ilić 3 km zap. Ja sam od Mostara 12 kilometara.129 Bio sam sa Radulovićem u Širokom Brijegu. [od] Mostara.128 Poslat je Kureš desnom obalom da ih udari u bok a potom će posesti položaj Gumanac — Crna Glava. Zahtevao sam izviđanje i da to čine u zoru danas.43.

75 .Fotokopija dela dokumenta br.

samo Ti skrećem pažnju da je pukovnik Bajo sinoć sa Italijanima imao plan a u toku noći ga promenio. kamionima vozim. Livnu i Vakufu. Kureš upućen da ih napadne u bok. u 16. biće učinjeno. Baćoviću. 2 385 . Radiom mu javi jer kurira nesmem da šaljem sa onom tvojom direktivom. Uostalom on će po planu biti večeras na Grudi.43 g. kamioni. kako bi se partizani opkolili i sa zapada. da Lukačevića hranim samo pomoću aviona. da bi u odnosu na novu situaciju trebao izdati nova uputstva za rad s tim da Baćović po svaku cenu zadrži se gde je a potom da preduzme akciju ka severu. Veskovića ne mogu bez 11 ali j ana a sa itali jamskim. knj. Na Vitanju nije mogao naići jer su sa pukovnikom Šimićem 3000 ustaša sa kojima bi se sigurno sukobio. Ponavljam da Talijani insistiraju da i m a j u svoju reč u operacijama.III .III .35 Br. 5 . Mislim. Ne mogu tražiti od Itali j ana oruđa i objavljivati im rat. u 20. Da su n a m na raspoloženju n j i hovi telefoni. jer sam kriv. topovi. istoka i juga.43 g. ako predložiš Gospodinu ministru da me razreši dužnosti. Prema tome partizani su opkoljeni sa severa. 329 Cika Branku Jevđević Dobio sam direktivu za Rakitno i Drežnicu. da vojska ako ne dobije jedan 25 Zbornik. 11 nalazi se u Prozoru. Hitno javi tvoje namere. da su juče Pantiću uskratili hranu i municiju i artileriju jer n i j e koordinirao sa njihovim bataljonom. da sam Talijane dobio za naš stav protiv Nemaca.30 Radulović Br. Baji i Tebi i svakome. Meni tačno učinićeš uslugu. Br. pošto je tamo druga divizija pa se boji da ga ne uhvate. tom X I V . 325 Cika Branku Baćović stigao u Kočeriin. 5 . Ovo će otkriti postojanje naše Vrhovne komande i Ciče. 328 Cika Branku Ja ne mogu istovremeno praviti sporazum sa nemačkim generalom i opravdati se što prelazimo njihovu zonu.br. Partizani zauzeli Jablanicu.

da onoga časa kada vojska nema municije neće da se makne pa da je nemoguće ignorisati ih definitivno. 331 Čika Branku Jevđević Ja sam avionom podneo ostavku 131 usled toga je usvojeno celo tvoje n a r e đ e n j e u potpunosti i sve se izvršava. a 10h Br.1943 g.4 3 g.I I I . u 10. Ostavka je imala ultimativni karakter. To nije trebalo da n a m se učini. 6 . Ne razumem kako komunisti nameravaju preko Konjica kada po jučerašn j i m Vojinim pozicijama on [je] paralelno sa Nemcima daleko stigao od Konjica i gura obuhvatno p r e m a Prozoru. ja sam bez svake nervoze i opasnost ću otkloniti ili sve na vreme izvestiti. 6 . Major Blažo Gojnić.43.50 330 Čika Branku Pozdr. jer je i potpis i »Draža nas vodi« i sve ostalo.g. Čekaj. javiću šifrom ili kako bilo kako se razvija stvar. u 17h Položaj Narednik. Jevđević Crnogorski pomoćnik komandanta 130 nespretno predao Itali j anima original Tvog naređenja. Ratko Narandžić 130 131 br.dan hranu neznani hoće li ostati u stroju.III . Više o tome vidi dok.III . u llh Jevđević Završeno sa rednim brojem tri stotine trideset i jedan. Obustavljen je postupak radi uhvaćene naredbe. 386 . Mislim da je cela stvar propala. Siguran sam da će ovo da dovede do rata sa njima i Nemcima kroz koji dan pa sa obzirom na moje obaveze prema narodu tražim da mi pošalješ direktno Cičino naređenje da nastavim rad u ovom pravcu rata. 85. 6—III—1943 g. 6 .

H. broj 16141/43 s predstavnicima naoružane skupine pravoslavnog pučanstva i to: gg.D. da im se dozvoli da oružje. br. latinicom) u Arhivu VII. Čitluk.H. i obavezuju se iste poštovati i njima se pokoravati kao i svi drugi državljani N. ustaški pukovnik Vjekoslav Servatzy. koji predstavljaju preko 200 oboružanih boraca. sa svrhom da surađuju sa Hrvatskim i savezničkim oružanim snagama radi zaštite niže opisanog područja to jest sela i naselja od partizana i drugih odmetnika i to: sela Medak. mogu i nadalje zadržati u svrhu. MARTA 1943. koja je skupina — po njihovoj izjavi — iz vlastite pobude organizirana u oružanu jedinicu pod imenom »Medački četnički odred«. kapet. O SARADNJI U BORBI PROTIV PRIPADNIKA NOP-a NA PODRUČJU CENTRALNE LIKE1 ZAPISNIK dana 6. k. reg. Divoselo. čija će imena predati u roku od 10 dana zapovjedništvu 2. Kik i Gospić. Tim povodom daje se i prima na znanje sliedeće: 1. naredbe. da priznaju vrhovmčtvo (suverenitet) N. Vrebac. da brane ' Original (pisan na mašini.D. odredbe i u obće zakonske propise N. Stojan Vlaisavljević. ožujka 1943 sastali su se u zgradi velike župe u Gospiću opunomoćenici vlasti i to gg. Mogorić. Počitelj. prič. koje stanuje na području toga odreda izjavljuju. Ča.T. 25' 387 . oružnički pukovnik Dragutin Mašek. Komandant Medačkog četničkog odreda. 23/3 (H-X-84). Prič. Raduč. i Poglavnika. Priznaju također sve zakone. koje već poseduju. 76 ZAPISNIK O SPORAZUMU MEDAČKOG ČETNIČKOG ODREDA I PREDSTAVNIKA VOJNIH VLASTI NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE U GOSPIČU OD 6. Jovo Vuletić. oružničke pukovnije u Gospiću. koji je nosioc tog vrhovničtva. župe Lika i Gacka koji se iskazuju punomoćni izdanoj od ministarstva unutarnjih poslova dana 2. Branko Uzelac. kapetanom Jovom Dabović. Gornja i Donja Ploča. veliki župan Ferdo Stilinović. Miodrag Kapetanović.D. Svrha sastanka je davanje odnosno dobivanje dozvole za obstojnost i daljni rad gore spomenute skupine oboružanog pravoslavnog pučanstva.BR. ožujka 1943 V. 2 Nikola Omčikus odvjetnik Vladimir Teslić.— Vođa naoružanog odreda zvanog »Medački četnički odred«. za svog vladara. svi njegovi zapovjednici i oboružani pripadnici tog odreda u ime svoje i u ime cielokupnog pravoslavnog pučanstva.H. Nadalje izjavljuju da žele. 159.

a vođa odreda obavezuje se ispred cielog odreda. kako je to predviđeno u uvodu ovog zapisnika. 388 . Na tom spomenutom području moći će se nesmetano kretati i svi ostali pripadnici N. tih najzakletijih neprijatelja vjere. u kom će popisu biti sliedeće rubrike: a. koje će u tom djelovanju pripadnici odreda svesrdno pomagati.— ime i prezime i očevo ime borca. nego isto moraju ostaviti u zapovjedničtvu svoje jedinice ili najbližoj straži i bez oružja ulaziti u gradove i tržišta. Jedino vođe odreda mogu ostati naoružani samokresom. Opunomoćenici ministarstva u n u t a r n j i h poslova primajući do znanja gornju izjavi. Isto tako na tom području nesmetano će vršiti svoju službu i sve građanske vlasti. obitelji. koji se niže ustanovljuju : I.— Oboružani pripadnici Medačkog četničkog odreda mogu slobodno imati oružje i isto nositi na području gore spomenutom. kotar). d. ne smiju nositi oružje. b.H. Kada idu u gradove i tržišta po privatnom poslu.— odakle je (selo. da može zadržati oružje. morala i svake uljudbe pod uvjetima. da ih ne samo neće ometati. odobravaju »Medačkom četničkom odredu«.— po mogućnosti i osobnu sliku. koji će nositi o pojasu na propisani način.— Vođa odreda će u roku od 10 dana od danas. u svojim službenim ili posebničkim poslovima. kada su na dužnosti vojnoj. Na torn području slobodno će se kretati u vršenju svoje službe sve Hrvatske i savezničke vojne jedinice kao i pojedini pripadnici tih jedinica.svoja sela i naselja od pljačkaških partizanskih bandi i d r u gih odmetnika. obćina. nego naprotiv. c). Oboružani pripadnici odreda mogu nositi oružje na gore opisanom području. f. koje već posjeduje.— koju službu vrši u odredu. a u svrhu oružane zaštite sela i naselja i zajedničke borbe protiv partizana i drugih odmetnika. ako se mogu izkazati valjanim izpravama za slobodnu kretnju. e. a izjavljuju se spremnim dobrovoljno sudjelovati sa hrvatskim i njemačkim odnosno talijanskim oružanim snagama na suzbijanju i uništavanju partizansko odmetničkih bandi i to pod vrhovnim zapovjedništvom hrvatskih odnosno njemačkih ili talijanskih vojnih zapovjednika. II.— oženjen — neoženjen (broj članova obitelji). da će ih u radu podpomagati.— čime je oboružan. dati točan popis oružja i oboružanih ljudi Medačkog četničkog odreda.— opis oružja i broj puške. g.D.

uzimajući u obzir veličinu odreda. Takove osobe dužni su pripadnici odreda uhvatiti i predati hrvatskim vojnim vlastima. koja se ne može izkazati propisanom izkaznicom državnih vlasti i takovu osobu predati najbližoj državnoj vlasti. liečit će se u državnim bolnicama na državni trošak. koji bude ranjen u borbi. kada se pripadnici odreda nalaze kod svojih kuća u svojim selima. Od tog momenta svaka osoba. Za cielo vrieme primati će propisanu vojničku plaću i istu obskrbu. — U četnički odred se ne smiju primati mladići ispod 18 godina. IV. — Dozvoljava se da naoružani pripadnici odreda kao spoljni znak nose na kapi kićanku. ^pripada pravo da bude pokopan na državni trošak i uz vojničke počasti predviđene propisnikom ministarstva oružanih snaga. Inače. koje će sam podpisati i koje će dati vođi odreda da razdieli svojim ljudima. pripada ozljednina kao i svakom drugom pripadniku Hrvatskih oružanih snaga. ali da je možda pogrešno ispao iz popisa. Obitelji onoga borca iz odreda. ne može se nakon uhićenja primiti naknadna obaviest. činove tih zapovjednika po priedlogu vođe odredit će ministarstvo oružanih snaga. pripada invalidnina po postojećim državnim propisima. od kojeg će časa primati ozljedninu. koji pogine u borbi protiv partizana. Odred će primati i streljivo od hrvatskih odnosno savezničkih vojnih vlasti prema potrebi i prema nahođenju tih vlasti temeljem propisanih zahtjevnica. Visina te nagrade jest — ista kao i ostalim pripadnicima Hrvatskih oružanih snaga. Pripadnik odreda. — Svakom pripadniku odreda. U svrhu odmjere novčane nagrade pojedinim zapovjednicima odreda. Novčana nagrada borcima kao i ostala obskrba pripada. Ako nekoga bez propusnica — iskaznice uhvate. a ne nalazi se u predatom popisu. koja se nađe bez iskaznice na području gore opisanom. s time da će počastni vod na prvom mjestu biti obrazovan 389 . k a d a odred kao cjelina sudjeluje podhvatima protiv partizana ili drugih odmetnika. neće primati obskrbu i novčanu nagradu. Pripadniku odreda. kao da je u borbi sve dok se ne rieši pitanje ozljednine. koji u tim borbama pogine. smatrati će se odmetnikom. njegovo naoružanje i naročito sudjelovanje u podhvatima protiv partizana i odmetnika. koji bude r a n j e n u borbi protiv partizana i drugih odmetnika. Isto tako će pripadnici odreda lišiti slobode svaku osobu. V. da i t a j spada u odred.Kada gore navedeni zapovjednik primi ovaj popis izradit će posebne iskaznice (legitimacije) za svakog pripadnika odreda. III.

da i oni kao i ostali oružnici spadaju pod stegovnu odgovornost uredbe o oružničtvu N.H. koji budu vršili službu uz oružnike. Pripadnicima oružnog odreda. a isto tako i one pripadnike odreda. Dotični pregledavajući častnik ima se prije nastupa na područje četničkog odreda prijaviti zapovjedničtvu 2. raznih jačina. Odred neće održavati nikakovu vezu niti primati bilo kakove naloge od vojničkih ili političkih organizacija u inozemstvu. gdje se pokaže potreba. br.D. Zapovjednik postaje je najstariji oružnik. koje po rođenju nisu državljani N. dokle god budu služili uz oružnike. 51. Od toga se izuzimaju oni oboružani pripadnici odreda. koja se mora intenzivno kontrolirati. — Cetnčki odred i dalje zadržaje kontrolu nad stanovničtvom iz razloga zaštite stanovničtva. izdat će se posebni dekreti za tu svrhu. koji budu u sklopu oružnika vršili pomoćnu oružničku službu. a ove osobe ako bi se nalazile u odredu. pripada ista plaća i obskrba kao i ostalim oružnicima.iz oružanih pripadnika odreda.D. 390 . oružničke pukovnije u Gospiću. Njima. Naravno. Pripadnike oboružanog 3 Tada se u Otočcu nalazila komanda Gacke četničke zone. — Za osiguranje pozadine na području odreda osnovati će se na mjestima. davali izjave i činili čine na štetu N. a tek..H. X. a po potrebi i na n j i hovu molbu mogu biti primljeni u redovne oružnike N.H. oružničke postaje.D. a po propisima uredbe o oružničtvu N. — Posebni izaslanici Hrvatskih odnosno savezničkih vojnih snaga povremeno će izvršiti pregled oboružanih pripadnika odreda. i uobće protiv probitaka Države..D. a ovo će se vršiti obilaženjem oficira iz komande radi održavanja stege i davanja uputa za rad.D. Vidi dok. u koju će svrhu imati pismeno naređenje od nadležnih vojnih zapovjedničtava. Službu u ovim postajama obavljati će redovni držvni oružnici sa potrebnim brojem oboružanih pripadnika odreda. — Stegovnu vlast u četničkom odredu vrši vođa odreda nad svim oboružanim pripadnicima odreda posve samostalno. U odredu se neće zadržavati niti primati osobe. kao ni one osobe. VIII. — Omogućavanje nadzora između četničkog odreda i četničke komande u Otočcu 3 ostaje i dalje kao i do sada. Za vrieme ovih pregleda izaslanike će izvjestiti o stanju i potrebama odreda vođa odreda i pojedini zapovjednici. VII. VI. ako je to nemoguće iz posadnog mjesta. koje se dosadanjim svojim radom i držanjem pokazale kao nepomirljivi neprijateljem N.H. vođe će razoružati i odpustiti iz odreda. a pogotovo obzirom na partizansku akciju. IX.H. koji budu pjevali pogrdne pjesme protiv predstavnika državnih vlasti i države kao takove.H.D.

Povjerenik obćine ima sva prava i dužnosti kao i ostali obćinski načelnici. najstrožije će se kazniti. Naravno. a ako to budu činili pripadnici odreda bit će pojedinci pozvani na odgovornost. jamče zajednički i nerazdeljivo vođa odreda i povjerenik obćine. Svako ometanje pučanstva bilo sa kojeg područja države. da nije podpomagao partizane i druge odmetnike.) i podpore od državnih vlasti.— Za vršenje obćinskih poslova u gore opisanom području i to u sjedištima gdje su dosada postojale obćine imenovat će nadležna oblast povjerenika na prijedlog vođe odreda i to od dvojice kandidata. ali samo uz pristanak obćinara. a k o ovakovo kažnjivo djelo na štetu tamošnjeg pučanstva izvrši pripadnik odreda. a po potrebi i cieli odred proglasiti nelojalnim odnosno odmetničkim i postupat će se kako je to predviđeno.— Svako kažnjivo djelo učinjeno na području odreda kaznit će se po postojećim zakonima. da odred nema prava postavljati stanovnicima područja.—• Stanoviici gore opisanog područja dolazit će nesmetano u trgovišća radi izmjene dobara. koje dolazi na gore određeno područje kao i stanovništva sa gore opisanog područja da dolazi u ostale krajeve i svrhu izmjene dobara. te da mu se može izdati redovna potrošačka iskaznica. S tom legitimacijom odnosno potvrdom isti će se prijaviti svojoj nadležnoj kotarskoj oblasti gdje će dobiti potrošačke izkaznicu i legitimaciju za slobodno kretanje. U tu svrhu svaki će se stanovnik prijaviti kod povjerenika obćine. koji će mu potvrditi. XIV.H. nikakvih nameta bilo u novcu ili naturi. da je zaista sa toga područja. a vođa odreda ih predloži. koje pučanstvo toga k r a j a izabere. soli. Svi stanovnici na gore opisanom području bez obzira na vjeru kao ravnopravni državljani N. petroleuma i t.D.odreda za službu u oružničtvo birat će državne vlasti po priedlogu vođe i to prvenstveno one. a svako oduzimanje imovine od pučinstva smatrat će se nelojalnošću i može imati posljedicu oduzimanja dozvole za rad i djelovanje odreda. kojoj se na gornji način izda legitimacija. koji su prije služili u oružničtvu. na kome djeluje. Obćinske prireze i namete povjerenik će upotrebljavati izključivo za potrebe obćine. Dozvoljeno je međutim odredu da od pučanstva prima možebitne darove i dobrovoljne doprinose. XI. Za svaku osobu.d. XII. a obćinski bilježnici i blagajnici primat će plaću od Države kao i u ostalim obćinama. Zapovjedničtvo odreda je dužno dotičnog razoružati i 391 . Svaki irnaoc takve legitimacije biti će pošteđen za vrieme vojnih operacija i zaštićen od vojnih i građanskih vlasti. dobivat će pripadajuće količine živežnih namirnica (hrane.

— ako pripadnici odreda odnosno odred kao cjelina b u d e u büo kojem vidu šurovao s partizanima i drugim.—Današnjim danom izdavanjem dozvole ministarstva u n u t a r n j i h poslova za d a l j n j i obstanak i djelovanje Medačkog četničkog odreda i podpisivanjem ovoga zapisnika područje opisano u početku ovoga zapisnika privodi se redovitom stan j u i konačnom smirenju.— kotarski predsjednik nadležne kotarske oblasti ili njegov zamjenik. c. XVII. XVI. ako takovo djelo izvrši pripadnik ostalih oružanih snaga. da se odred proglasi odmetničkim. odmetnicima. a po potrebi dotičnog razoružati i predati najbližoj vojnoj vlasti. državne objekte privatne osobe i naselja. da li će se to djelo odnosno počinitelj toga djela progoniti i po kojoj vlasti.— Do sada počinjeni izpadi od strane stanovništva sa Medačkog područja neće se po vlastima progoniti. a ako isti nije imenovan jedan od zapovjednika odreda. a koja i m a j u političku pozadinu.— ako pripadnici odreda budu ometali slobodni saobraćaj stanovničtvu preko toga područja i smetali r a z m j e n u dobara.— povjerenik obćine. XV. koja će odrediti. Tu komisiju sačinjavat će: a. podniet će prijavu najbližem vojnom zapovjedničtvu.— vođa odreda ili njegov zamjenik. a odred će djelovati u okviru dužnosti i prava predviđenim ovim zapisnikom. b.— ako odred ili jedan dio odreda izvrši oružani prepad na državne ili savezničke vojne postrojbe.predati najbližim vojnim vlastima na progon. Kažnjiva djela pripadnika odreda kao i pučanstva. d. Svako odstupanje i prekoračenje djelovanja pripadnika odreda m i m o ovog zapisnika smatrat će se nelojalnošću i u težim slučajevima može uroditi posljedicom.— ako pripadnici odreda budu zabranjivali i onemogućavali odnosno ometali rad državnih vlasti na t o m e području. 392 . a. koga imenuje vođa odreda. izpitat će se po posebnoj komisiji.— U sliedećim slučajevima uvjek će se proglasiti odred odmetničkim i nastupit će posljedice iz točke XVIII. Dosljedno tome na dotičnom području vršit će vlast redovne državne vlasti. U slučaju da se glasovi ove komisije raspolove o tom će odlučiti odbor anketna (komisija navedena dolje pod točkom XX).— izaslanik najbližeg vojnog zapovjedničtva c. koje živi na području Medačkog četničkog odreda. d. vođa odreda u koliko to nije učinila oružnička postaja. b.

Za predato oružje primit će pripadnici odreda novčane nagrade u iznosu. f. da se oružanim hrvatskim i savezničkim snagama likvidira. ako to pripadnici odreda ne sprieče.— Posljedice proglašenja odreda odmetničkim mogu biti sliedeće: a. Iz Medlka pak u odbor i m a j u ući tri lica na čelu sa komandantom četničkih odreda u Medku.— Kada prestane potreba držanja oružja navedene u točki prvoj ovog zapisnika. a u koji odbor imaju ući iz Gospića: Veliki župan jedan viši častnik jedan sudac jedno građansko lice rimokatoličke vjeroispovjesti jedno građansko lice pravoslavne vjeroispovjesti. XIX. odlučit će ministarstvo u sporazumu sa hrvatskim oidnosno savezničkim vojnim vlastima.— da se pučanstvu sa toga područja uzkrati slobodan dolazak u varoš.— da se odred pozove da preda oružje. Ovome odboru je zadaća. a prethodno će opunomoćenici toga ministarstva u zajednici sa vođom odreda izpitati prilike i okolnosti u tom području. XVIII. a što će ovisiti o držanju odreda u obće i o sudjelovanju u zaštiti sela i u poduhvatima protiv partizana. te građanskih i vojnih vlasti. odlučit će ministarstvo u n u t a r n j i h poslova u sporazumu sa hrvatskim i savezničkim vojnim zapovjedničtvima. te da konačno rješava i odlučuje o sponi predviđe393 e) . da rješava pitanja teže naravi. budu vršili zločini. koji će odrediti ministarstvo oružanih snaga. ubijstva. Kada će se predati oružje. području od strane pripadnika odreda ili od bilo čije strane.— da se odredu obustavi izdavanje streljiva i obsknba u obće. Koja će se od ovih m j e r a primjeniti. pa ako to ne izvrši. koja bi nastala iz raznih poslovnih odnosa između stanovničtva područja Medačkog četničkog odreda. b. kao četvrtim licem.— ako odred bude primao upute i naloge za rad iz inozemstva ili ako pojedini pripadnici odreda budu takove veze održavali. a vođa takove ne bi uklonio. pljačka imovine i slično na štetu tamošnjeg pučanstva.— Ima se obrazovati širi odbor odnosno anketna komisija u Gospiću sastojeći se od 9 (devet) članova.ako se ma tom. odred će predati oružje po popisu hrvatskim državnim vlastima. e. te o tome izvjestiti ministarstvo. XX. zabrani izmjena dobara i uzkrati izdavanje živežnih namirnica.

Svako odstupanje i prekoračenje djelovanja pripadnika odreda m i m o ovog zapisnika smatrat će se nelojalnošću i u težim slučajevima može uroditi posljedicom. koja će odrediti.— ako pripadnici odreda budu ometali slobodni saobraćaj stanovničtvu preko toga područja i smetali razm j e n u dobara. izpitat će se po posebnoj komisiji. d. a ako isti nije imenovan jedan od zapovjednika odreda.—Današnjim danom izdavanjem dozvole ministarstva unutarnjih poslova za d a l j n j i obstanak i djelovanje Medačkog četničkog odreda i podpisivanjem ovoga zapisnika područje opisano u početku ovoga zapisnika privodi se redovitom stan j u i konačnom smirenju.— kotarski predsjednik nadležne kotarske oblasti ili njegov zamjenik. Tu komisiju sačin j a v a t će: a. c.— ako odred ili jedan dio odreda izvrši oružani prepad na državne ili savezničke vojne postrojbe. koga imenuje vođa odreda. podniet će prijavu najbližem vojnom zapovjedničtvu. a koja i m a j u političku pozadinu. d. da se odred proglasi odmetničkim. državne objekte privatne osobe i naselja. koje živi na području Medačkog četničkog odreda. da li će se to djelo odnosno počinitelj toga djela progoniti i po kojoj vlasti. Kažnjiva djela pripadnika odreda kao i pučanstva. Dosljedno tome na dotičnom području vršit će vlast redovne državne vlasti. vođa odreda u koliko to nije učinila oružnička postaja. U slučaju da se glasovi ove komisije raspolove o tom će odlučiti odbor anketna (komisija navedena dolje pod točkom XX).— povjerenik obćine. a po potrebi dotičnog razoružati i predati najbližoj vojnoj vlasti.— vođa odreda ili njegov zamjenik. XV. b.— Do sada počinjeni izpadi od strane stanovništva sa Medačkog područja neće se po vlastima progoniti. a.— ako pripadnici odreda odnosno odred kao cjelina b u d e u bilo kojem vidu šurovao s partizanima i drugim odmetnicima. ako takovo djelo izvrši pripadnik ostalih oružanih snaga. XVI. XVII. 392 .predati najbližim vojnim vlastima na progon.— ako pripadnici odreda budu zabranjivali i onemogućavali odnosno ometali rad državnih vlasti na t o m e području.— izaslanik najbližeg vojnog zapovjedničtva c.— U sliedećiim slučajevima uvjek će se proglasiti odred odmetničkim i nastupit će posljedice iz točke XVIII. b. a odred će djelovati u okviru dužnosti i prava predviđenim ovim zapisnikom.

Ovome odboru je zadaća. te građanskih i vojnih vlasti. a u koji odbor imaju ući iz Gospića: Veliki župan jedan viši častnik jedan sudac jedno građansko lice rimokatoličke vjeroispovjesti jedno građansko lice pravoslavne vjeroispovjesti.— da se odred pozove da preda oružje. b. Koja će se od ovih mjera primjeniti.— da se odredu obustavi izdavanje streljiva i ob&krba u obće. f. odlučit će ministarstvo u n u t a r n j i h poslova u sporazumu sa hrvatskim i savezničkim vojnim zapovjedničtvima. koji će odrediti ministarstvo oružanih snaga. XIX.— Ima se obrazovati širi. c. odlučit će ministarstvo u sporazumu sa hrvatskim odnosno savezničkim vojnim vlastima. a vođa takove ne bi uklonio. Za predato oružje primit će pripadnici odreda novčane nagrade u iznosu.— da se pučanstvu sa toga područja uzkrati slobodan dolazak u varoš. a prethodno će opunomoćenici toga ministarstva u zajednici sa vođom odreda izpitati prilike i okolnosti u tom području. te o tome izvjestiti ministarstvo. Iz Medka pak u odbor i m a j u ući tri lica na čelu sa komandantom četničkih odreda u Medku. kao četvrtim licem. budu vršili zločini. XX. a što će ovisiti o držanju odreda u obće i o sudjelovanju u zaštiti sela i u poduhvatima protiv partizana. pljačka imovine i slično na štetu tamošnjeg pučanstva. Kada će se predati oružje.— ako odred bude primao upute i naloge za rad iz inozemstva ili ako pojedini pripadnici odreda budu takove veze održavali. zabrani izmjena dobara i uzkrati izdavanje živežnih namirnica. ubijstva. da se oružanim hrvatskim i savezničkim snagama likvidira.— Kada prestane potreba držanja oružja navedene u točki prvoj ovog zapisnika. te da konačno rješava i odlučuje o sporu predviđe393 e) . pa ako to ne izvrši. odred će predati oružje po popisu hrvatskim državnim vlastima. ako to pripadnici odreda ne sprieče.— Posljedice proglašenja odreda odmetničkim mogu biti sliedeće: a.ako se na tom području od strane pripadnika odreda ili od bilo čije strane. da rješava pitanja teže naravi. odbor odnosno anketna komisija u Gospiću sastojeći se od 9 (devet) članova. koja bi nastala iz raznih poslovnih odnosa između stanovničtva područja Medačkog četničkog odreda. XVIII.

ovog zapisnika. MARTA 1943. . poverljivo Javljeni podaci o boljševicima nepotpuni. a po potrebi i češće. 72. IZASLANIKU VRHOVNE KOMANDE ZA PREGRUPISAVANJE HERCEGOVAČKIH ČETNIKA I ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA I NAPAD NA JEDINICE NOVJ U DOLINI NERETVE1 Majoru Raduloviću — najhitnije —š. 4 Vidi dok. Vuletić Stojan Vlaisavljević Stilinović Kap. 73 i 85. a meni je cilj uništenje crvenih. Nik. 3 Tvoj raspored je za odbranu. 85. k. Ovo povjerenstvo bi se sastalo n a j m a n j e dva puta mjesečno. Kapetanović Vladimir Teslić Bran. Ca. Rješenja te komisije su pravomoćna. Omčikus Jov. J. Pantića i -rezervi rđavo. Kod Malog Vilinca i Crne Glave samo bočno obezbeđenje.nom u točki XIV. XXI. 394 . 77 NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 7. Uzelac BR. 14/3 (BH-V-90). ćirilicom) u Arhivu VII. br. time da je ovaj zapisnik dostavljen u pet primeraka. P. 2 i 3 O prethodnom rasporedu Zetskog četničkog odreda.t. 101. Jovo Dabović M i . reg. latinicom. . N e v e s i n j ske i Kombinovane brigade (majora Pantića) vidi dok. te će raditi pod predsjedničtvom gospodina velikog župana u Gospiću. D o v r š e n o 4 . Original (pisan olovkom. Grupisanje Gojnića2. Pantić neka posedne liniju: Križ — Gumenac — Plasa glava — M. br. 4 radeći u tesnoj vezi sa Panti4 1 Drugi deo rečenice napisan je zelenim mastilom.Sljeme — Raulje — Vitlenica i sporazumno sa Vojom da preduzme napad za uništenje boljševika na prostoru: Neretvica — Neretva — Doljanka — Prozor — Celinska planina.— Ova dozvola za dalnji rad i djelovanje odreda stupa na snagu danom podpisa ovog zapisnika. Gojnić: da postupi tačno po mojim naređenjima od juče i dođe u izvorni deo Doljanke. Servatzy Mašek odv. br.

8 Pantić Jovan. Ne mogu da razumem onoga taktičara. ćirilicom.30 Položaj 5 Pozdrav Branko 10 U akta RP Toga dana su se hercegovačke četničke jedinice pod komandom majora Baćovića nalazile u rejonu Širokog Brijega. 9 Vidi dok. Odgovaraj na sva p i t a n j a iz mojih depeša i ne ostavljaj me bez podataka. Snabdite Voju sa municijom i hranom i požurite sa opravkom puta do Jablanice. 7-3-43 u 8. Opširnije o tome vidi dok. koristeći Konjsko za smeštaj. dok. tom IV. Trebinjska brigada bliže Baćoviću na prostoru: Debelo Brdo — Ječmište — Runjava Kosa — Raskršće. br. Sigurno žabarski mozgovi. 75 i 85. 395 . Vidi dok. 85. koji dade ovako »pametno« zadatak Gojniću. Sa Vrana i Čvrstnice on ne može da uradi baš ništa. 208. a kažeš da je 22 saglasan. a i ako pokuša biće uništen kod Dugog polja udarom sa dve strane od Vrata i Svinjače. u opštoj rezervi. 10 Dopisano p l a v i m mastilom. 75 i 85. 7 Prema tom naređenju Baćović je trebao da se prebaci u rejon Rakitno radi zatvaranja pravaca koji vođe od Vran pl. 6 Baćović da zauzme raspored po mom n a r e đ e n j u i bude gotov za brze udarce na ćelom frontu. Gojnić će biti u s t a n j u da udari u bok i pozadinu boljševika koji idu ka desnom krilu Baćovića. 9 Kad bi vi tamo davali meni tražene podatke onom brzinom. sem da zatvori pravac preko Duge poljane koji se bolje zatvara po mom naređenju. j e r nije dockan. 6 Gojnić je izvršavao naređenja italijanskih k o m a n d a n a t a . Stolačka brigada Bijelo polje. Ovakav raspored dozvoljava tučenje boljševika pred Vojom i Jocom 8 i omogućava najbrže dejstvo prema onima. Dostavi mi što tačnije brojno stanje boraca u svim grupama i rezervi po ovome grupisanju. 5 Preko Vrana i Cvrstnice neće proći ni jedan crveni. 11. kojom ja vama š a l j e m naređenja i kad M se ova izvršavala bio bih zadovoljan. d a l m a t i n s k e N O U divizije u pravcu Široki Brijeg — Grude — Imotski. knj. br.ćem i držeći vezu sa Baćovićem. koji bi se pojavili od Tomislavgrada. Držeći liniju: Sniježnica — Ščikovo. ka Posušju. Učini sve da se ovo sprovede u delo. br. Pobeda je naša. br. 7 Rezerva — Vesković i Bosanci dobro. kojima je bio pridodat za dejstvo protiv jedinica 9.

30 č. komunisti su u svojim rukama imali Krstac i dovoljnu snagu prebačenu preko Neretve i sa uspehom gonili demoralisane delove Leve kolone. 2 IZVEŠTAJ O SITUACIJI: Situacija današnjeg dana do 23. 78 OBAVEŠTENJE KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE OD 7. O sastavu i brojnom stanju kolona vidi dok. 4 U tu svrhu nekoliko odlučnih odeljenja naoružanih velikim brojem automatskih oruđa prebacili su se preko mosta na Neretvi.30 časova je sledeća: — Komunisti 3 stegnuti obručem uništenja odlučili su se za izvršenje proboja kod Jablanice. 1217 — s. Jačina prebačene komunističke snage ceni se na oko 1000 boljševika. Javorik. 141. KONJIC KOMANDANTIMA KOLONA OVE GRUPE. 59. reg. 4 O forsiranju Neretve kod Jablanice i stvaranju mostobrana na levoj obali vidi dok. Upućena leteća brigada bila je nedovoljna da prihvati lutajuće delove kao i da zadrži navalu komunista. Idbar — M. k. a potom gubljenje veze i otstupanje bez plana i komande. 21/6 (CG-V-1599/2). Pobili stražare. proleterske NOU brigade. 5 Brigada je iz sastava Mileševskog korpusa. MARTA 1943. 396 . u 23.m. Dalji razvoj toka borbi nepoznat. 2 Konjička grupa dejstvovala je u tri kolone. 5 ali je do 22 časa držala položaj Golo brdo k. latinicom) u Arhivu VII. br. KOMANDANTIMA KOLONA O FORSIRANJU NERETVE KOD JABLANICE OD STRANE NOVJ1 STAB KONJIČKE GRUPE O Broj 93 7 marta 1943 god. Ca. 85. U toku 7 o. 3 Delovi 2. Rečica — Krstac. 1 Fotokopija originala (pisanog na mašini. Usled noći i nespremnosti jedinica nastalo je vatreno d e j stvo međusobno. 81. 6 Leva kolona noćas se prikuplja i u p u ć u j e na položaj Turija za dejstvo 8 o. br.BR. br. dalmatinske i 2. i jakom automatskom vatrom branili uži mostobran koji se postepeno proširivao. br. pravcem Ljubina — s.m. 6 O daljem razvoju borbi na tom sektoru vidi dok.

Lukačević 7 Desna kolona je. 9 Reč je o delovima italijanske divizije »Murđe«. 8 U pitanju je nemačka borbena grupa »Anaker«. 8 Danas t a m o upućena pojačanja pripadnika broja 11 sa bornim kolima i topovima. Ponovo tražena municija. Neka ovaj lokalni neuspeh bude samo pouka komandantima i jedinicama kako treba držati ljudstvo u rukama. branila položaje na desnoj obali Neretve.m. dok. Na te snage napad su vršile jedinice 3. Komandi. 79. NOU divizije. koje su u toku 7. marta uspele da zauzmu sela Gostoviće i Višnjevicu. Kod komunista takođe teški i iznose preko stotine. 7 Pred n j o m procenjena komunistička snaga oko 800 boljševika. Komandant kapetan I klase Voj. Dostavljeno: V. u sadejstvu sa borbenom grupom »Anaker«. Kolona 11 brani Ostrožac. DRAŽA N A S VODI KA VELIČINI I SLOBODI. a naročito na međusobno ukazivanje pomoći koje se ovom prilikom nije ispoljilo. duž reke Neretvice. 9 8 o. Jevđević javlja da će sutra snage iz Mostara sa linije Crni Kuk — Mala Vidova — Glogovo poći u napad ka Krstaču. 397 . Položaj grupe za pojačanje iz Mostara još nepoznat. Opširnije o tom napadu vidi tom IV. delovima Trebinjske brigade i nekim drugim četničkim jedinicama. 11. knj. U ovu svrhu traženo 400 ljudi iz sastava desne kolone. 44. Vidi dok. br.I Kod desne kolone bez promene. S. br. Majoru g. preduzeće se napad za povratak izgubljenog dela položaja. Raduloviću i komandantima kolona. Gubitaka kod naših do sada oko 40 ranjenih. S VEROM U BOGA ZA K R A L J A I OTADŽBINU.

35 časova otpravio Boljanović. j e r su veze teške i spore. 161. 1943. knj. br. koja je tada bila pod komandom 2. Veskovic daleko od Vrgorca razvio se u selu Zavojane. ' Otpor je pružila 5. mastiljavom olovkom. Vidi tom IV. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA VRHOVNE KOMANDE O BORBENOM RASPOREDU I AKTIVNOSTI JEDINICA1 Za 800. Primio Lolović u 13. 1035) — ovo rade sa Talijanima. 5 Četnicima na tom pravcu sadejstvovale su italijanske jedinice iz sastava divizije »Murđe«. ćirilicom. dok. dešifrovan delom latinicom. 3 Vojislav Lukačević (Konjička grupa). 1212) — selo Glogošnica. u 12. 6 Kombinovana brigada ojačana delovima Nevesinjske brigade. 5 Toga dana se major Baćović sa svojim jedinicama nalazio u op1 208. Položaje na tom sektoru držala su dva bataljona 7. 79 . O sastavu Kombinovane brigade vidi dok. br. U toku 9. Kolona Gojnića juče naišla na vrlo jak otpor kod s. III. a dalje olovkom. Talijani tražili da Nemci sa položaja leve obale reke Neretve 8 izbiju na levu obalu reke Rame radi koordiniranja naše akcije. 5 Grupa Kureša ojačana jednim bataljonom Nevesinjaca da zadrži položaje: 6 Križ — Crni Vrh — Plasa Glava i da sadejstvuje napadom na levoj obali akcijom ka Jablanici. predao Škero. 44. Ne v e r u j e m da je još krenuo ka određenim položajima. Talijani protestuju i Jevđa ima teškoće. objašnjenje 9. Original primljene depeše (šifrovan brojevima. 8 Verovatno Neretvice. delom ćirilicom) u Arhivu VII. 11. časova. knj. latinicom.BR. Rezultati borbe nepoznati. U Vrgorcu čekaju ga 50 kamiona za prevoz ovamo. s tim da ovlada položajem: Grebeni (k. banijske NOU brigade. Preko njega su upućivani izveštaji i obaveštenja majoru Ostojiću. Ča. dalmatinska brigada. 17/3 (BH-V-91/3). 4 Dovde je dešifrovani tekst napisan zelenim mastilom. Rakitna u jačini jedne brigade i još uvek vode se borbe. 1035). 11. marta neprijatelj je uspio da potisne te jedinice i zauzme Risovac (k. na koju su napadale italijanske i četničke snage (tom IV. Grupa Bosanaca i Trebinjaca pod komandom kapetana Đuraškovića Andrije sa položaja: Crni Kuk — Vidova — Glogovo preduzima napad pravcem: 4 Vidova (k. 1451) — Obodić (k. MARTA 1943. 812) -— Risovac (k. br. br.2 Hitno! Podaci o situaciji: kod Voje 3 vrše se protivnapadi. reg. 208). dok. 84 IZVEŠTAJ IZASLANIKA VRHOVNE KOMANDE OD 8. 7 Naređeno da akciju povede ka položaju: Vrata — Stražbenica. k. Baćovićevi čine čuda od pljačke. 9 70010 8. Vojnici goli i bosi. 2 Danilo Salatić. proleterske divizije.

2 Dobio sam Vaše pismo od 5. k. štoj rezervi u širem rejonu Širokog Brijega. 5 Stevo. 3 Vidi dok. 10 Borivoje Radulović. 80 . 1 Original (pisan mastilom. tačno onako. br. pukovnik. br. Branko me obaveštava o svemu do n a j m a n j i h sitnica. kao što i svi naši neprijatelji. ov. 2. Pri ovome se rukovodimo sledećim načelima: Mi radimo samo za sebe i nikog više. br. 2 Bajo Stanišić. 84 PISMO DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 9. rade. odobravaju ili korežiraju.BR. Mislim da se i Vi u svemu ovome šaranom slažete. ali podneti i najveće žrtve. Ča. reg. Celokupnim radom r u k u j e m ja preko Branka. samo nas se tiču interesi Srba i buduće Jugoslavije. ako je to potrebno za opštu stvar. marta 1943. Dragi Bajo. 6 Zaharije Ostojić. za postizanje cilja koristimo jednog neprijatelja protivu d r u gog. 6 Nijedno preduzeće nije naređeno bez mog odobrenja. major. 77 i 85. Poznajemo mi vrlo dobro sve naše neprijatelje i znamo tačno dokle i kako možemo zatezati. 4 Vladimir. 69. 29/1 (VK-V-65). Šaljem Vam drugarske i bratske pozdrave Cika Đoko7 P. MARTA 1943.S. mca: 3 Gospoda Kontić 4 i Jovićević 5 izložili su mi stanje kod Vas i Vaših trupa. O svemu ovome vodi se računa. Gospoda Kontić i Jovićević će Vam i usmeno referisati. Svi predloži njegovi se pregledaju. bez razlike. postići uspeh sa n a j m a n j e žrtava. Detaljnije o borbenom rasporedu i zadacima tih jedinica vidi dok. Neobično sam sretan da je se narod ceo odazvao listom na prvi poziv. ćirilicom) u Arhivu VII. Budite uvereni da su mi pred očima na prvom mestu interesi naroda. Nema nikakve bojazni da dođe do nerazmišljenih naših akcija ali svima svojim potezima moramo biti odlučni i rešeni. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA O NADLEŽNOSTIMA U RUKOVOĐENJU BORBENIM OPERACIJAMA ČETNIKA U BORBI PROTIV NOVJ U DOLINI NERETVE1 9. studiraju. orijentisan za dejstvo u pravcu Rakitnog. sačuvati narod od svakog nepotrebnog izlaganja na domu. 7 Draža Mihailović.

komandant 2. 2) Br. marta na levoj obali Neretve su se nalazile jedinice 2. 81 IZVEŠTAJ KOMANDANTA KONJIČKE GRUPE OD 9. Prvi mi je bio cilj da spasem Ivana 11 koji je padom Krstača i na1 Original (pisan olovkom. Iz depeša si donekle video situaciju koja je nastala. br. zibog stalnih protiv napada koje sam vršio sa letećom 5 ili su se povukli u nekom drugom pravcu. i 2. br. proleterske divizije i njoj pridodate jedinice. br. 2 Zaharije Ostojić. 18. U sastavu te kolone bile su: Pljevaljska. Zapravo stabilizovali srno se što su boljševici stali. 7 U pitanju je borbena grupa »Anaker«. reg. 85. 2. MARTA 1943. mes.BR. I 2. Lukačevića. Vidi dok. 56/1 (CG-V-1610). 11: Kvok — Gaj — Lisičići — Celebić — Orlenioa 7 3) Krivokapić: 8 Tamara k. Ovoga trenutka situacija sledeća 1) Railić: 6 Tošin rad — k. DURMITORSKE BRIGADE1 Dragi Branko 2 Sada dobih malo vremena da ti napišem nekoliko reči. U toj koloni bile su: 1. 4 zašto? neznam. 5 Odnosi se na leteću brigadu kap. Ča. Veći d e o teksta u originalu podvučen je ljubičastom olovkom. 10 Nikola. 26» 403 . Pribojska. br. 923 4) Kasalović 9 Ljubina — Lisina. Fočanska i Konjička brigada. u 8 h izvešten sam da je Bojović 10 razbijen. ćirilicom) u Arhivu VII. Vidi dok. 1329 Stojković — k. pripadnika Muslimanske nacionalne vojnočetničke organizacije. sarajevska brigada i 230 četnika. 4 U toku 7. Ukupno oko 2160 četnika. 1062 — 1079 — Goluibić. durmitorske brigade. ' Zdravko. " Ružić. ' Radoman. odreda Limsko-sandžačkih četničkih odreda. komandant 1. komandant Srednje kolone Konjičke grupe. k. Do ovakve situacije došlo je ovako: 7 ov. komandant L e v e kolone Konjičke grupe. da li zbog velikih gubitaka ili. 142. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA O FORSIRANJU NERETVE KOD JABLANICE OD STRANE NOVJ I RAZBIJANJU 1. durmitorske brigade.130 četnika. U toj situaciji bio je komandant 3. 3 Sada smo se stabilizovali ali dosta slabo. durmitorska. Odmah sam naredio letećoj pokret a ja automobilom krenuo napred. da su partizani prešli Neretvu i zauzeli s. Krstac. U rezervi 20 ljudi. Miljevinski i Zaborski bataljon. * Ratko (Mileševska brigada). objašnjenje 71. U k u p n o oko 2. 85. 3 Vidi dok.

Sada je još uvek na Ljubini. U toku 8 cela Kasalovićeva kolona prikupljena je u D. Leteća je u 18 h napala partizane razbila ih kod Prisoja i zauzela Javorik i delimično Golo brdo posle noćne borbe. Oko 9 h u Ostrošcu sam zatekao samog Kasalovića. 404 .]. U 14 h ponovo sam u Ostrožcu zatičem Ivana koji se već probio uz velike gubitke njegove jedinice raspršene. 12 Do pola noći uspeo sam da nešto trupa prebacim do D. možeš misliti šta sam im sve radio. U 14 h nije bilo ni jednog četnika na pravcu nastupanja komunista. 12 Turija. Kakva je panika bila sve zahvatila nemogu ti opisati o tome ćemo razgovarati kada se budemo videli. 11 je noću izvršio pomeranje unazad radi izravnanja položaja. Pokrenuti ih napred nisam mogao. Oko 10 h iz Prisoja sam je izvukao i spustio na d r u m pa preko Celebića poslao na Tamara k. Pokušao sam da ih krenem napred. Ovo je bila kritična noć za mene. a Leteća je 8 u 4 h napadnuta i pritisnuta sa svih strana povukla se prema Prisoju. nije se moglo. Bijelu u Turove. Ja sam krenuo natrag drumom da zadržavam i prikupljam jedinice. ako se ikad vidimo. Ja sam otišao i na d r u m u Ostrožac — Konjic prikupim i sredim koliko se moglo sve jedinice. Sa kose gledao sam kako grupice četnika beže bezobzirice p r e m a Konjicu. Bijeloj. Uz p u t oko već 830 sreo sam celu Bojovićevu brigadu kod samog Konjica u paničnom bekstvu. uopšte n i j e umeo da mi objasni šta se događa. Nadčoveč. Oko 12 časova stigla je leteća u Ostrožac uputio sam je prema K u k u da oslobodi Ivana koji je bio presečen. sa zadatkom da ih napadne u bok i uspori njihovo kretanje pravcem Bunari — Ljubina [pl. naporima uspeo sam da zadržim na drumu Konjic — Ostrožac skoro sve jedinice.stupanjem partizana prema K u k u bio opkoljen.] — Bijela. Jedva sam ih zadržao. Leteću brigadu vraćam u Ostrožac i n a r e đ u j e m da krene i napadne komuniste koji su već bili zauzeli Golo brdo — Javorik — Prisoje. Bijele a ostali svi su zanoćili u Konjicu. 923 gde se i sada nalazi. Pred veče hitno sam uputio svoga ađutanta sa 30 ljudi kroz Konjic na D. Oko 12 h krenuo sam u Bijelu i pokrenuo Kasalovića da posedne Ljubinu [pl.

Pre svega organizuj u pozadini pokretanje ovih 200 koji su odbegli. dao sam mu pismo za Jevđevića. niz Neretvu. Zatim mi javlja da je uhvatio vezu sa Pejovićem 16 a Pejović 8 bio u Bijeloj. kolone kreću 8 ov. Zbog očitih laži izgubio sam poverenje u sve izveštaje. 9/III/43 9h Voj. 11 tvrdi da 2217 od njega iz Sarajeva nije tražio municiju. 85.h e r c e g o v a č k e č e t n i k e pod k o m a n d o m m a jora Baćovića. Zagorski bataljon je napustio takođe položaj ostao je samo komandir sa nekoliko ljudi. S verom u boga za Kralja i Otadžbinu Draža nas vodi ka veličini i slobodi Konjic. Sinoć su mi dali 12 sanduka od svoje. S. Lukačević Upućujem u Mostar moga šefa propagande da štampa letke. Molim te hitno taćne podatke gde se koja naša kolona nalazi i koje je jačine. 13 Jevđević mi šalje neke morske depeše. U t o j s i t u a c i j i je bio k o m a n d a n t 2. b r . a ovo mi je najgore jer na osnovu toga moram donositi odluke. Ali dobro bi bilo kad bi mi uputio za n j i h zamenu onu drugu stotinu i to sa automatskim oruđima a ne bez i jednog automatskog oruđa kao prvi p u t i to većinom ljude koji nijedanput nisu bili u borbi. ali kakvu odluku da doneseš kad mi Jevđa 14 javlja da njegovi nastupaju prema Jablanici 15 a 11 me obaveštava da se jake partiz. Odnosi se na b o s a n s k o . d u r m i t o r s k u b r i g a d u . Vidi dok. Objasni mu da ja nisam Italijan. d u r m i t o r s k e b r i g a d e . kao da mi digne moral. Dobrosav Jevđević. 14 15 13 405 . Tih d a n a su se te jedinice n a l a z i l e oko Širokog B r i j e g a . Pobeda je naša. Sve sami komunisti i pljačkaši. m. Izgleda mi da i tebe lažno obaveštavaju. Odnosi se na 1. M i t a r . da mi daje inekcije za podizanje morala ja znam šta mi je dužnost. Radi sa n j i m a šta znaš. 17 Italijanske okupacione trupe.

poručnik. krajiške NOU brigade i jednog bataljona 4. a levom pravcem: Pribinić—Mladikovine—Blatnica. S obzirom na novo stvorenu situaciju namera mi je da produžimo gonjenje neprijatelja i istoga uništimo. knj. 207. Brigada je 3. br. br. Za komandanta je postavljen Lazo Tešanović. 11. jula 1943. tom IV. k. Na osnovu svega napred izloženog NAREĐUJEM: 5 Vrbaska brigada produžiće gonjenje neprijatelja u dve kolone i to: Desnom. 30. Sane — Mrkonjić-Grada — Crne Rijeke. MARTA 1943. 3 i 4 U pitanju je puk »Manjača«. br. Verovatna namera neprijatelja jest da se povuče u sastav svojih snaga ka Prozoru i dalje za Hercegovinu. 5 Brigada je formirana krajem februara 1943.BR. reg. br. 13/3 (BH-V-4302). Kolona Dinarske divizije nadire pravcem: Drvar — Petrovac — Ribnik — Glamoč i već je prednjim delovima u Ribniku. 27. ušla u 409 . Četničke jedinice su razbijene i naneseni im veliki gubici. marta 1943. latinicom) u Arhivu VII. jačom kolonom pravcem: Skender-Va1 Fotokopija originala (pisanog na mašini. Opširnije o ishodu i rezultatima te borbe vidi dok. te će i ovaj sektor u najkraćem vremenu biti potpuno očišćen od istih. 117.000 našeg voj. POTClNJENIM KOMANDANTIMA ZA NAPAD NA JEDINICE NOV I POJ NA SEKTORU TESLIC1 KOMANDA BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA 10 marta 1943 God. Ca. krajiškog NOP odreda. 2 Borbe su vođene 4. Više o sektoru puka »Manjača« i odreda »Kočić« vidi dok. Vrbasa — Banje Luke — Prijedora — r. Broj službeno Položaj ZAPOVEST (Sekcija Banja Luka 1 : 50. geogra. dok. 84 ZAPOVEST KOMANDANTA BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 10. Puk je zauzimao prostoriju između r. protiv tri bataljona 1. Na sektoru »Manjače« 3 nema partizana. Instituta) Neprijatelj-partizani posle duge i krvave borbe kod Pribinića razbijeni su u dve grupe. Na sektoru odreda »Kočić«4 — ovaj odred vodi borbe sa partizanima kod Glamoča. 2 koje su preduzeli povlačenje u dva pravca i to: Desnom—pravcem: Očauš—Šiprage— —Imljani.

pešacima i konjanicima. Sa Komandantom Vrbaske Brigade održavati vezu kao što je izneto za održavanje veze između kolona. tako da se krene najdalje 11. bataljon Puka »Manjača«. Tada je Tešanović postavljen za komandanta korpusa. Komandanti kolona održavaće međusobnu vezu Ordonansima. Komandant »Manjačkog Puka« odmah i bez odlaganja izvešće na položaj: Crna Reka — Bočac ostatak svoga Puka. Komandant »Manjačkog Puka« i Odreda »Kralj P e t a r II« u cilju pravilnog snabdevanja jedinica u pokretu rekviriraće u selima svoga sektora po deset (10) konja (tovarnih). Komandant Vrbaske brigade nalaziće se na pravcu k r e t a n j a Desne kolone. vodove. slabijom. a za komandanta brigade određen je Mladen Milanović. Komandant Odreda »Kralj P e t a r II« pre polaska stupice u lični dodir sa Komandantom I. Komandant kolone za vreme k r e t a n j a do Skender-Vakufa biće komandant odreda »Kralj Petar II« brat Jovo Mišić. tako da u pozadini ostanu samo Zand arme riske patrole.kuf — Imljani—Petrovo Polje.m. Sve jedinice i kolone za vreme pokreta obezbediće se prethodnicama. potrebnim pobočnicama i zaštitnicom. od kojih 5. »Manjački« puk odmah po p r i j e m u ove zapovesti u p u tiće I. U ci ju izviđanja neprijatelja pored prethodnica Komandanti kolona pravcem k r e t a n j a upućivaće izviđačke desetine. pravcem: Pribinić — Mladikovine — Blatnica. po potrebi i odelenjima za vezu. sastav Srednjobosanskog četničkog korpusa. gde će ući u sastav desne kolone Vrbaske Brigade odakle će dobiti naređenja za dalji rad. do 18 časova pravcem: C m a Rijeka — Baljvine — Mokri Lug — Skender-Vakuf. bataljon pod komandom komandanta bataljona Miće Azarića. uputiti za sledovanje pa kada ovih pet donesu sledovanje. bataljona Puka »Manjače«. a po dolasku u Skender-Vakuf za dalji rad odrediću Komandanta Desne kolone. pa čak i čete (ako je to potrebno). a levom. Komandant odreda »Kralj P e t a r II« lično sa 200 boraca poverenog mu odreda krenuće istoga dana i u isto vreme kada i I. Komandant Vrbaske Brigade vršiće snabdevanje hranom na uobičajeni način. uputiti drugih p e t i tako raditi naizmeniično. 410 . kuririma. Koristiti sva najbrža prevozna i pre nosna sredstva. o. Cilj gonjenja i uništenja neprijatelja biće ka Vučijoj Planini (Vlašiću).

br. 1028] — Konjic — Prevlje — Turija — Lisina i na Crnom polju. Slav. Ca. MARTA 1943. 163. kao i oficirima koji se kod njih nalaze na službi. pa je istom olovkom nula precrtana i napisano jedan. 4 6 1 2 Okrugli pečat: »Glavni Stab bosanskih četničkih odreda«. NA IZVRŠENJE! S VJEROM U BOGA ZA K R A L J A I OTADŽBINU! Načelnik štaba i Komandant operacija major. R. k. pisao Zaharije Ostojić). 3 i 4 Lukačević. u Arhivu VII. 6 Komandant. 23/2 (BH-V-252). 411 . te da se ne desi da b u d u na prenoćištu iznenađeni k a o što je to bilo već nekoliko puta. Skrećem pažnju svima komandantima.P. br. 83 ZABELEŠKA KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 11. O PRORAČUNU ČETNIČKIH SNAGA I NJIHOVOM RASPOREDU U DOLINI NERETVE1 11/III Grupisanje Voja3 Samo oko 3000 ljudi na liniji: Grad [k. j e r ovo je momenat gde možemo neprijatelja u potpunosti da uništimo i da mirno provedemo Uskršnje praznike. Original (pisan olovkom. reg. ćirilicom. da ovo shvate najozbiljnije i u svemu tačno postupe po naređenju.Komandanti kolona i jedinica za vreme prenoćišta preduzeće sve mere osiguranja. Radić BR. Vranješević Komandantima odreda: »Kočić« »Obilić« »Borje« «Kralj Petar II« i puka »Manjača« DOSTAVLJENO: M. O borbenom rasporedu i akcijama te grupe vidi dok. Konjička grupa. 85 i 113. 2 Prvobitno je pisalo 10.

8 Jedinice iz sastava Nevesinjskog korpusa. 79. Kljuna ka Glavatičevu i Borcima 3) Zaborski bataljon 7 120 ljudi od Glavatičeva za Borke i Bjelu Svega = 1200 1100 2420 ljudi Ukupno = 3000 5420 Baćović Milorad Popović — leva obala svojih 8 Đuraškovićevih 9 Ružićevih 10 Svega = 1500 ljudi 600 „ 120 „ 2220 „ br. 2) Vidačić6 sa 1100 ljudi od s. Te brigade su 7. bataljon italijanskog 55. 14 Miloš. 47. I U formacijskom sastavu Kalinovičke brigade Romanijskog korpusa. komandant Kombinovane brigade. Trebinjski korpus. durmitorske brigade. puka divizije »Murđe«. 13 Vladimir. 85. komandant Nevesinjske brigade. br. 22u 120 Pantić11 — desna obala + 1 bat. marta kod Jablanice pretrpele velike gubitke i dobar deo ljudstva iz tih jedinica pobegao je sa poprišta borbi. O sastavu brigade v i di dok. 412 . br. 85. 12 U pitanju je 3.U pokretu ka Voji 1) Andrija5 sa 1200 ljudi od Hanskog polja preko Borka ka liniji: Paklena — Borašnica i deo snaga na Crno Polje. Vidi dok. II Jovan. br. Jedinice iz sastava Limsko-sandžačkih četničkih odreda. Vidi dok. Zečević 13 i Kureš 14 = 1780 ljudi ukupno = 2220 4000 5 Vesković. br. i 2. 10 Ostaci 1. Tada je komandovao Trebinjskom brigadom ojačanom izvesnim brojem četnika iz Kalinovičke brigade. Više o bekstvu tih brigada vidi dok. 6 Milorad. 5 Andrija.

a on da pripremi 500 svojih za upućivanje. knj. knj. br. 85. marta italijanskim kamionima prevezene u Bijelo Polje (kod Mostara). dok. 11. dok. 22 u izvornom delu Drežanke. br. zajedno sa Zetskim četničkim odredom. Vidi dok. a sa 1300 ljudi da se prebaci danas u Bijelo polje. 170 i 217). 22 — u visini Blidinje jezera 17 Naređeno da ostavi 500 ljudi 18 sa br. depešu 2186. 16 Blažo. 85 i 113. 11.2 bat. 20 U Kalinoviku se nalazila Višegradska brigada Drinskog korpusa. 22 413 . proleterske divizije (tom IV. 15 U pitanju su jedinice 2. 3) Baju Nikiću naređeno da mobiliše 1000 Vojinih i uputi po partijama ka meni. 17 Na sektoru Rakitno. 19 Te su jedinice u toku 11. ili da organizuje za odlbranu liniju: Foča — Dum oš. operisala je italijanska grupa »Škoti«. 18 Reč je o Nikšićkoj brigadi. br. 21 Traženo 1) Pavle21 da hitno uputi 2000 ljudi peške ka meni 2) da pripremi 4000 ljudi za prebacivanje kamionima u Nevesinje ili Mostar. O tome i dolasku Draže i Đurišića u Foču i Kalinovik vidi dok. 21 Verovatno je u pitanju ljudstvo koje je po planu majora Baćovića trebalo da bude mobilisano iz Hercegovine. Major Ostojić je uporno predlagao Draži Mihailoviću da Pavle Đurišić izvrši ponovnu mobilizaciju i hitno uputi sveže jedinice na poprište borbi. br." Rezerva Kod Bijelog Polja = oko 1000 ljudi Kalinovik 20 = 500 „ 1500 „ U prikupljanju Iz Hercegovine još 2000 ljudi da dođu u Bijelo Polje. Đurišić. (Tom IV. Jedinice Zetskog četničkog odreda. 57 i 66).Napad na linije: Borčići — Glogošnica — Plasa Glava u bok i pozadinu crvenih 13 pred Vojom Gojnić16 1800 ljudi svojih -f.

216). U obaveštenju Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30. marta 1943. 24 25 23 414 .72025 Br. 8. br. sarajevske brigade. bosanskog NOU korpusa o ishodu bitke na Neretvi za četnike se između ostalog kaže: »U borbi na sektoru Mostar — Konjic te su n a m bande zadavale n a j v i š e muke. marta 1943. Milorad. Stabu 1. komandant 1.4) Momčdlović' 3 — da dođe hitno sa Derikonjom 2 4 i u Dobro polje i povede 500 do 1000 l j u d i U k u p n e snage 5420 4000 1800 1500 12720 2000 14.000 i zaposjele su sve visove sa lijeve strane Neretve. Talijane. objašnjenje 11. 85. 1126 : zauzeo Prozor 27 i Tomislavgrad 2 8 Br. br. knj. Vidi dok. One su brojale oko 12. Sava. 27 O ulasku nemačkih jedinica u Prozor vidi dok. Nijemce.720 2000 18. tako da smo bili sa sviju strana opkoljeni u dolini rijeke i samo blagodareći neviđenom u historiji ratova. ustaše i četnike kod Konjica i spasili 4000 naših ranjenika« (tom II. dok. br. 26 Nemačke trupe. herojstvu naših boraca mi s m o strahovito razbili Nijemce kod Vakufa. 22: u n a d i r a n j u od Imotskog ka Posušju i b r a n i I v a n Sedlo. komandant Romanijskog korpusa. zauzeli delovi n e mačke SS divizije »Princ Eugen«. 28 Duvno (Tomislav-Grad) su 11.720 2000 16. 68. depešu 2044 (12.000 četnika).

Br. 61 od 10 m a r t a 1943 godine pristupio sam formiranju poverenih mi jedinica i do danas uspio sledeće : 2 Sa Pribojskom brigadom poseo sam položaj na desnoj obali reke Neretve i sa ostalim t r u p a m a : Trebinjskom brigadom. reg. 3 Odnosi se na jedinice 2. Plianinica KOMANDANTU NARODNE VOJSKE CRNE GORE I HERCEGOVINE Pukovniku g. Lično 415 . korpus je formiran od četnika sa terena Gacka. 85 i 113. 7 13 marta 1943 god. Trupe potčinjenog mi korpusa prikupljaju se i nalaze se na položaju: Dudalski [kuk] — k. tih dana. Detaljnije o rasporedu i aktivnosti te grupe. k. BORBENOM RASPOREDU I ZADACIMA JEDINICA KORPUSA 1 Kombinovani korpus Pov. 134. Toga dana korpus je brojao oko 810 četnika (Arhiv VII. gatačkim bataljonom. Okuka 1456. Br. vidi dok. reg. a levo uhvatio sam 1 Original (pisan mastilom. ćirilicom) u Arhivu VII. 810 — Košutu — Brlog i po ovlađivanju ovim položajem da nastavim čišćenje i uništavanje neprijatelja prema Vašem naređenju. proleterske divizije. MARTA 1943. upućenog pukovniku Baju Stanišiću. Voja. orijentisana za dejstvo u pravcu Borci — Boračka Draga. k. crnogorskom četničkom četom i malobrojnim ostacima razbijenih brigada koje treba da uđu u m o j sastav zauzeo sam položaj na levoj obali Neretve.BR. Toga dana Konjička grupa se nalazila na položajima: Konjic — Ljuta — Spiljani — Đajići. 4 Vojislav. O. O. Cičevo — Lipeta — V. sa svim navedenim jedinicama nameravam da produžim napad na neprijatelja—partizane. br. 1003 — 1056 — s. delova četnika iz Crne Gore i dela pripadnika muslimanske nacionalnosti. br. br. BAJU STANIŠIĆU O FORMIRANJU. nevesinjskim bataljonom. Ča. 3 koji drže sledeći položaj: Istočne padine Crne Gore k. 4/1 (CG-V-353). B a j u Stanišiću Na osnovi naredbe pov. dva bataljona muslimana. Ča. 40/2). Nevesinja. 84 IZVEŠTAJ KOMANDANTA KOMBINOVANOG KORPUSA OD 13. 202. Kulu k. Sa kapetanom Lukačevićem 4 koji treba da operiše desno od mojih trupa n e m a m veze do sada. 2 Prema izveštaju komandanta korpusa od 12. marta 1943. 1054 — Kom 815 — Perin kuk 612 — s.

Vidačić 8 odbija moja naređenja sa motivacijom da je on komandant korpusa i t. j e r u protivnom moj rad dao bi negativne rezultate slično mojim prethodnicima. 416 . kojima je komandovao major Andrija Vesković. komandant Trebinjskog korpusa. br. 3 Konjička i 1 sarajevska brigada 6 su u rasulu i ne postoje prema dobivenim izveštaj ima a takođe ne postoje na terenu ni 1 i 2 Durmitorska brigada već su u najvećem neredu pobegle kućama u Crnu Goru. sarajevsku brigadu. 85 i 113. br. Napominjem da kapetan g. Neophodno mi je potrebna jedna radio-stanica. sa zadatkom da vrše napade u bok i pozadinu jedinica NOVJ u predelu Borci. pa ako je tako onda se ne može raditi u d u h u izdate Vaše naredbe. proleterske divizije pretrpela teške gubitke. br. Više o tome vidi dok.d. Od svih mi dosad dodeljenih komandanata jedini je kapetan g. ona je ostala sa 97 četnika i iz rejona Boračke Drage odstupila u Bijelo polje. marta 1943. pukovniče. Hranu za 12 i 13 m a r t za ljudstvo nisam dobio. 8 Milorad. marta 1943. Municije za puške i puškomitraljeze vrlo malo imam a tako isto i automatskog oružja i ručnih bombi. Baćovića pa molim za naređenje da se i svi dodeljeni mi komandanti potčinjavaju mojim naređenjima. Vidi dok. Molim ponova naredite svim poverenim mi komandantima da se mojim naređenjima potčinjavaju. Petričević 5 U pitanju su delovi jedinica Limsko-sandžačkih četničkih odreda. Ja se bez ikakvog pogovora potčinjavam naređenjima g. u borbi protiv jedinica 2. da je bilo jedinstva u komandovanju. kod Jablanice. do svega napred izloženog ne bi došlo. Đurović koji me srdačno pomaže i sa kojim se može raditi. 85. O tome vidi dok. 6 Odnosi se na 2. 7 G. 7 Te brigade su razbijene 7. Komandant major Boško B.vezu sa majorom Veskovićem koji operiše pravcem Boračka Draga. 81. Toga dana nalazile su se na liniji Lišaj — Ruda glava — Ruda Lastva. Pošto je 12.

knj. 88 25. 75 i 113. 1528 od Ištvana: br. tom XIV. ali Obr sa dobivenim pojačanjem v e r u j e m da je sve u redu. februara 1943). Stoca4. ja sam izričito tražio ovaj pravac. Br. \ Vidi dok. Br. Pantić ima oko 1500 i Bajo oko 2000. marta 1943. -ukoliko to bude bilo moguće. Moral -kod vojske dobar. U subotu 27-mog. k. 40. ali da bih izvršio Vaše naređenje. 85 IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH DEPEŠA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA U VREMENU OD 26. 3/1. Molim za detaljnije podatke o položaju partizana prilikom prve veze. I ja raspolažem istim podatcima. pa do časa pokreta. februara do 14. br.BR. 27 Zbornik. 45 (Instrukcija od 23. FEBRUARA DO 14. Domanovića. 87 25. 1535 od 222: br. br. sa trupama krećem. Za vreme puta održavaćerno sa Vama vezu svake noći od 2 sata. 2 O pokretu hercegovačkih četnika pod komandom majora Baćovića vidi dok. U knjizi su sadržane depeše primljene od 22. MARTA 1943. 293. br. ćirilicom. 74. Primedbe i oznake na margini depeše dopisao je Draža Mihailović olovkom. reg. Municiju smo primili. Sem toga ovaj otsek brani divizija tetkića iz Mostara 5 . Za zaštitu otseka Mostar — Metković imam tri grupe od 1600 ljudi kod Mostara. Ideja napada za uništenje komunista u džepu 1 Original (pisan na mašini. Jevđević da ne dolazi.— Br. 2 417 . br. 3 Kod Konjica imam g r u p u od Oko 3500 ljudi. Ca. Baćović.— Uspeo sam da Italijani u Splitu dozvole naš prolaz do Solina i peške na Vrgorac — Ljubuški — Mostar.II. ćirilicom) u Arhivu VII. naročito u reonu Biokova planine. GODINE1 26 februar 1943 god. Italijani su preporučivali put morem obzirom da je ovaj pravac opasan.11. Prema naređenju koje sam juče poslao vrše se pripreme za napad. Očekujte vesti od nas od 29-tog u 2 časa. 265 25. Kod Mostara komunisti nisu napadali.— Nemam naročitih novosti da javim sa fronta. 3 Vidi dok. Od Voje još nisam dobio vesti. 2 Nastaviće se. Nadam se da ću u ime Boga povereni mi zadatak izvršiti. i da se mora preći p u t e m borbe. 3 U pitanju je divizija »Murđe«.11. 1527 od Ištvana: br.

nstv. . 1538 od 222: br. 901 — Jastrebinka — Virac — Orlovo Gn[ij]ezdo — Debelo Brdo — Međanova Kosa — Vanjača — Ošljar — Gradina. O formiranju i odlasku tih jedinica na poprište borbe u dolini Neretve vidi dok. 418 . 18.11— Nastavak. 930 — Vrdi — Drežnica u zoni desno do Neretve. 11 Verovatno je u pitanju Drežanka. Manevar podkolonom u pravcu Vidova — Samograd. Srednja i leva kolona počinju napad jedan dan ranije u cilju privlačen j a neprijatelja i izbijanja na liniju Veli[ki] P r e n j •— Vidova M u g d o v i t a 1 0 — Drežnica — Drežanja 11 — 6 Odnosi se na Konjičku grupu. Br. 8 Srednja kolona: Pantić napada sa linije: Kerać — Planinica — Bukovo Brdo — Dolovi — Ravne — Mandi ć pravcem: Dolovi — Zabrđe — Kup — Varda — Glogovo — Gorn j a Grabovica u zoni desno do leve granice desne kolone Obr a levo do Neretve. 8 Bjelašnicu je obezbeđivala 2. Rad leve i srednje kolone Objedinjava pukovnik Baja. Napad sa linije Zlatar — Paklena — Gođevac — Borašnica — Osobac — Velike Bare pravcem: Gođevac C c K n7. Tim jedinicama komandovao je major Vesković. Manevar od P r e n j a u pravcu Neretve u bok komunista.. br. br. Dalji tekst u rečenici je nejasno napisan. 74. 75 i 140. Težište na levom krilu desne podkolone.Neretve: desna kolona 6 Kasalović i Voja. Tetkići da obezbede levi bok leve kolone prvo na liniji Jastrebinka — Variača potom Oblo Brdo — Široki Brijeg i zatvore Obr pravac Ljubuški — Mostar i brane otsek Mostar — Metković. srednje i leve) vidi dok. Vrh — Rečica — Tabakoviica — Jablanica u zoni desno do Neretve. sarajevska brigada (Vukasović) i pripadnici Muslimanske nacionalne vojnočetničke organizacije. 1537 od 222: br. Br. Početak zavisi da li može desna kolona napadati sa sadašnjim snagama pre dolaska Veskovića 9 obzirom na jačinu neprijatelja i izvršene pripreme. 266 Nastavak. a levo do linije: k.. Leva kolona: Najstariji Bajov oficir napada sa linije: Gradac — Mačija Glav[ica] — Domazeti — Planinica — k. 7 Crni. 901 — pravcem: Planinica — Goranci — Golo Brdo — k. Više o sastavu i jačini kolona (desne. a levo do linije. 10 Verovatno Ugrovita. Velike Bare — Ovča — Veliki P r e n j — Zagonska Kosa — Risovac. 9 Odnosi se na deo jedinica Limsko-sandžačkih četničkih odreda. 55 i 59. Za obezbeđenje Bjelašnice Vukasović i muslimani. . 267 25. Nstv..

Leva produžava napad sa Drežnice pravcem Gradina —• Zeleno Brdo — Crni Vrh — Branisavac. Cilj linija: Donja Jablanica — Gumenac — Plasa Glavica — Tiinača. 1539 od 222: Nastavak. . planinom slabi delovi za obezbeđenje. radi sečenja odstupnice od Rame za Prozor. preko Celinske pl.. Nstv. Zonu regulisati p r e m a napredovanju desne kolone da se izbegne međusobno tučenje. Cilj izbijanja na Neretvu. 1540 od 222: br. u zoni desno do Neretve. a levo do Neretve. 1 12 27* 419 .11. Verovatno treba da glasi: Ako Nemci ostanu u Konjicu deo snaga iz Podorašca uputiti na Dok. Cilj linija Gola Obr Glava — Crni Potok 12 — Ravna — Jablanica. Papraska u zoni desno do linije Jeražica 15 — Gumanac — Krstac — Dobrigošće.— Br. Br. U zoni desno do linije V. U pitanju je borbena grupa »Anaker«. Težište na levom krilu. a levo do linije Kita — Ploča — Vel. Vilenac. Srednja kolona produžava napad pravcem Ravno — Topalov Greb — D. P r e n j — Gola Glava. težište bliže Neretvi. 269 25. uniObr štenje komunista i zauzeće Rame i Jablanice u zajednici sa srednjom kolonom. deo snaga i do Rošca uputiti na bok Sehicu planinu radi sečenja os tupnice od Rame za Prozor 14 . 14 Rečenica je tako napisana u originalu. a levo do Neretve. 1541 od 222: 270 Nastv. Cilj potpuno odsecanje otstupnice komunista pred desnom kolonom i uništenje u džepu Neretve. Ako Nemci ostanu u Konjicu 13 .— Treći dan akcije: desna kolona produžava napad do dostignute linije pravcem: Rečica — Tabakovica — Topalov Greb — Carski Vrh — Rama. »Jeražica« na karti 1 :100 000 nije pronađena.P b e n a p a d o srednje. težište levo. Leva kolona produžava napad pravcem Branisavac •—• Malo Sljeme — Kosne LuCrna reka. Srednja produžava napad sa dostignute linije pravcem Saniograd • • — Zagonska Kosa — Stražioa.. Zona se s m a n j u j e stepenom napredovanja prednje kolone. Drugi d a n akcije: Desna kolona tek preduziima napade i to: linija Radešine — Prisoje — Rečica — Borja — Gola Glava. Br. Leva kolona ima d a izbije n a liniju Vilenjak — Tomina Kosa — Goranci — Jastrebinka. Za zatvaranje pravca dolinom Drežanke ostaviti potrebne snage na visovima sa [obadve] obale Drežanke zapadno od Drežnice. . što je Bajo danas trebao da uradi po izveštaju. Manevar desno.

ke — Štit Brdo — Travna Kosa — Dolina Rame u zoni: desno do Neretve a levo do linije Trinača — Veliko Sljeme — Raulje — Oklanica — Ravnica. 272. ćirilicom dopisao »i G. Obeležavanje prednjih delova vatrom i raketlama. P r e m a poslednjim izviđanjima iz vazduha komunisti u p u ćuju svoje snage ka Ostrošcu. Vojina stanica danas stigla i sutra mu je šaljem. Mislim da imamo nađmoćnost. municiju i hranu.. težište na desnom Obr krilu. Duh odličan po dolasku Obr zemljaka. te ću moći u toku napada da pomažem. artileriju. 420 . 2 " Pošto će Konjička grupa sa Vojinim ojačanjem imati oko 5. Obr Vesković danas stigao kod mene. . a posle one od Imotskog. to nameravam Veskovića uputiti preko Glavatičeva u ( A i z i m l j a u z e l j u s u d e s e t k. .)21 Severoistočno od Mostara da bude gotov za rad prema drugoj grupi komunista. 271 Nstv. Neprekidno paziti na pokrete nemaca. Od rada srednje i leve kolone očekuje mnogo j e r će komunisti biti potpuno opkoljeni. dalmatinsku NOU diviziju. Prema ovakvoj situaciji težnja mi je da munjevitim napadima tučem počesno p r vo komuniste u džepu Neretve. automatsko oruđe. Br. kada treba da stigne i Vojinih 1200 ljudi. Ovu g r u p u nameravam da napadnemo frontal" Doljanke.000 ljudi. a divizija od Imotskog kreće se ka Kočerinu i Mostaru. Uostalom jači smo i od njih. 1542 od 222: br. a iznad toga olovkom. Obezbediti bombardovanje i izviđanje iz vazduha u toku napada. Br. Veza radiom. I m a m direktnu vezu telefonom sa Mostarom. 18 Nemci od Bradine delom stigli u Konjic a oni kod Vakufa nadiru ka Prozoru. Jevda tvrdi da će nemce zadržati da ne idu dalje od Rame. . 21 Deo rečenice u zagradi Draža je precrtao. n Iz sastava italijanske divizije »Murde«. a njegova vojska će sutra. 18 Odnosi se na 9. 19 Nstv. 20 Reč je o dolasku jedinica Mileševskog korpusa pod komandu kapetana Radomana Railića. '' Od Gornjeg Vakufa ka Prozoru nadirala je nemačka borbena grupa »Vogel«. bacače. telefonom i kuririma. Prema ovom naređenju vrše se pripreme posle kojih će mo preduzeti napad. 1543 od 222: br. Zimlja u Željušu 10 km«. Tetkići d a j u sve. 16 P u t Mostar — Rama opravljati i istim uputiti tenkove 17 za olakšanje rada leve i srednje kolone. Cilj dublje i potpuno sečenje otstupnice od Rame i Jablanice ka Prozoru dolinom Domadke. N s t v . Nstv. Konjicu i Jablanici.

— Sada dobih od Voje izveštaj od juče. 74. 273 25. 27. 26 Tetrnača. Stigao mu Kasalović.no. kome je p u t odobren. Voja oran za napad. NOU divizije. Taj plan dejstva odobrio je Draža Mihailović. februara Br.11. 49. 34 p. 49 p. . Br. 23 Napad na Konjic 22/23. mitraljeza. 12 bacača. Jačina leve kolone 1950 četnika. Danas sam Voji poslao stanicu koja sutra treba da uhvati vezu s a m o m . Nstv. 24 Rečenica je u originalu podvučena olovkom.11. br. Po iskazu zarobljenika borio se 22. J a čina srednje kolone 2. sa udarnom hercegovačkom brigadom kojom komanduje Obr kap. ako stigne Baćović. 421 . Obezbeđenje levog boka leve kolone vrše 3 bataljona četnika. Pero Ćetković 23 .200 četnika 6 bacača. Voja i Kasalović danas i sutra vrše pripreme za napad Obr prekosutra. Levom komanduje m a j o r Gojnić. 22 Branko. Pripreme završene i do 16 č. Napadu prethodi artileriska priprema i napad iz vazduha. Na desnoj obali Neretve na otseku Mostar — Čapljina imamo oko 1600 ljudi u tri grupe. mitraljeza i 6 brdskih topova. On drži liniju Grad — Džepe — Donju Bjelu — k. Dobri neki ljudi. 4 brdska topa i 4 topa 105 mm i jedan bataljon tetkića. 46. 1876 od 222: br. 1544 od 222: br. V e r u j e m u potpun uspeh. severnije od linije Vilenjak — Goranci — Jastrebinka.— U ime Boga sutra počinjemo napad srednjom i levom kolonom. br. Voja kaže da nemački i italijanski komandanti izvršavaju sva njegova naređenja za posedanje položaja kod Konjica. 24 Obzirom na Vojin položaj uspeh će se mnogo lakše postići. 275 Nastavak. Pašali prekosutra napada na Šekoviće. februara vršile su jedinice 3. s desnog boka i iz pozadine. Vidi dok. 5 mitraljeza. Andri[ji]ni ljudi stigli danas sa stanicom. O tome vidi dok. 274 26. Br. 1877 od 222: br. Mogu stići za pola dana marša. 25 Branko. Baćović sutra kreće vozom za Solin a posle će peške preko Makar22 br. 25 O tom napadu vidi dok. 602 — Turiu i Ljubinu. Sutra ih odmaram a prekosutra upućujem u Glavatičevo pa óu dalje videti prema potrebi desno i levo. Bajovi su trebali da izbiju na liniju: Obr Pometenik — Popratnik — Vetrenjača 26 — Umac — j.

Br. i 30 Odnosi se na Pribojsku i Pljevaljsku brigadu. gde može biti po mome proračunu n a j ranije do 8. Hugo od 8. 74. Nastavak Br. Br. Nastavak.. 1878 od 222: br. N a s t a v a k . Ako sve kolone budu radile po zamisli očekujem uništenje svih delova boljševičkih na levoj obali i dobar plen. pa ću ga dirigovati prema potrebi.m. On preduzima napad na Sekoviće.ske na Ljubuški. ali su zamoreni i gladni i ako [su] dobro naoružani. Po dirigovanju snaga rekao bih da su Arso i Tito sa snagama prema nama. 422 . 27 28 29 Vidi dok. . 277 Nastavak. glavnu uputili ovamo sa namerom da uzmu Hercegovinu. Jačinu Obr njihovih dveju divizija računam do 6000 ljudi. 1879 od 222: br. j e r mi se čini da oni spremaju napad na nas i ne s a n j a j u o našem napadu. Voji stiže sutra do mraka Vuikola Tomić sa 400 boraca. marta. Ovakvim snagama i rasporedom trupa nadam se potpunom uspehu i postizanju iznenađenja. 27 Naredio sam Voji da iskoristi od nemaca u Konjicu za zatvaranje linije: Ivan —• Bitovnja — Petralj — Kruglica 28 — Crni Vrh i da vidi da li može bez opasnosti uputiti jednu kolonu desnom obalom Neretve od Bjelašnice pravcem: Koštik — Lušci — Podhurn — RaObr jan klek za sečenje otstupnice boljševika od Rame ka Prozoru. Kao što sam Vam ranije javio oni su snage razdvojili. sa kojim ću održavati usput vezu u 2 sata noću. 29 a prekosutra Jelovac sa 500 boraca. Verujem da se polako približavaju moru. Pošto se nemci i ustaše kreću ovoj zoni. Naši odredi se prikupljaju. Mislim da se boljševici neće moći održati. 278 Nastavak. vodi borbe u zapadnoj Bosni. o. U Vlaseničkom još mirno. Sandžak i Crnu Goru. 30 Tako će Konjička grupa imati oko 5000 ljudi. Pašali javlja da su bile neke borbe u srebreničkom srezu prilikom nasilnog oduzimanja hrane. . Đujić javlja o evakuaciji Talijana iz Like i ponovnoj pojavi boljševika. br. Verovatno Kruščica. . 276 Nastavak. Pomoćnu u p u tili kroz zapadnu Bosnu ka Slavoniji i Sremu a deo proObr letera i komesara i meštana ostavili u republici da se bore dok mogu otvoreno a posle iz zaseda i podzemno. Primećuje se zaista pojačanje nemaca u Bosni. Oslobodio Borje i Manjaču. 1880 od 222: br. Jevda zaključio sa nemcima ugovor da ne idu južno od Rame.

000 ostavljene ovamo sa zadatkom da obnove republiku. 279 Nastavak. Nastavak. stanicu mogao bi je ubaciti preko Leka Hugu j e r ja sad n e m a m a veza sa Hugom neophodna. Đujićem i Mihićem zahtevao sam od tetkića da se odbrana garnizona u Lici poveri domobranima koje bi smo postepeno pretvorili u Jugoslovensku vojsku. Napad na Grahovo biće uglavnom po planu Ostojića jer su tetkići isti usvojili. Sa Drenovićem ne možemo uspostaviti vezu. Br. 1899 od Maria: br. Br. Đorđo nije obavešten dobro o stanju u istočnoj Bosni. Tri nemačke divizije sa Drenovićem n a p a d a j u od Drvara i J a j c a ka Glamoču. Početak ove akcije za tri dana. Br. a sad kažem po vojnički razumem i produžavam sam pa šta mi Bog da. 1900 od Maria: Nastavak. Od Sinja ka Livnu napada jedna ojačana italijanska divizija. ah se moramo čuvati nemaca i ustaša. 1898 od Maria: br. Tetkići napuštaju svu Liku od Vrhovina do Knina a Dinarci i Ličani brojno slabi. Krivo mi je što nećete da me razumete u pogledu upućivanja Perhineka. 1881 od 222: br. Bjelajcu je uručena stanica pre 15 dana ali se još nije javio.. Dobili su 500 pari cipela. Komunističke glavne snage izvukle su se iz klešta i pokušavaju da se probiju u Hercegovinu dok su slabije snage u jačini oko 6 — 7. nesposobni su da je održe i organizuju. Nastaviće se. 38 26. Tetkići ne daju obećane radio423 . .IL— Država crvenih i ako pregažena nije sistematski uništena. Branko.I Ako uništimo ove pred n a m a pogodićemo ih u glavu i trebaće vremena da se oporave. Sporazumno sa Baćovićem. Kad se budemo videli uvidećete opravdanost moga traženja. Snabdeveni su hranom i municijom za sedam dana. 38 — nastavak. Ako Račić ima koju rez. Br. Hercegovci polaze sutra preko Splita i Makarske. Vi dobro znate da se nikad nisam stideo od posla a znate i to da sam uvek bio protivnik da jedni v u k u kolica a drugi da se voze u njima. Borbe u mešavini moguće su na Majevici. Vrše se pripreme za kombinovanu akciju Dinaraca i još jedne italijanske divizije preko Grahova ka Glamoču i Vrlike ka Livnu. Gonjenje ću org ani zova ti prema prilikama..

1901 od 222: br. Van sebe sam od besa što su mi potObr puno upropastiti plan za uništenje komunista u džepu Neretve. februara Br. 1902 od 222: br. one su izostale a Voja koji je tek sutra trebao početi napad. Stude. Br. 282 Nastavak. Zapretio sam komandantima kolona da ću ih staviti pod sud ako sutra do mraka ne izbiju na liniju Obr cilja. Posle strahovite pripreme napada od dva časa počeo je mlitav napad srednje i leve kolone kako Jevda izveštava i 4. a Voja je bez artilerije i sa malo automatskih oruđa.500 ljudi sa oko 80 automatskih oruđa i 18 topova napredovali su jedan kilometar i ako je pred n j i m a slaba snaga. II. 281 27. . Ovo je najdrastičniji primer vrednosti starešina u pozitivnom i negativnom smislu.— Do 22 časa nisam dobio nikakav izveštaj od komandanta. pa ih je povitlao.stanice. Kad nema operacija onda je u Kninu. 280 27. Ver u j e m da će komunisti pobeći.11. Moje prisustvo na terenu posle odlaska hercegovaca nepotrebno. br. Izvršiću p r e nos vojvode i seobu njegove porodice. Vidi dok. Soškić i ostali rade po uputstvima i naređenjima Ostojića na organizaciji teritorije. za drugi dan napada. Palošević. Tako je ispalo sve onako kako nisam želeo. Đujić i Drenović sastaće se u Glamoču. a ovako idealna prilika više se neće pružiti. 32 Ovo je pravi -vojnički skandal. Br. 53 i 75. Nastaviće se dep. 424 . Jednom kolonom napada Ostrožac i drugom se kreće ka Jablanici i ako pred sobom ima glavne snage komunista. P r e m a avionskom izviđanju Voja guta kao ala. Štabovi svih jedinica su v a n žice sem Đujićevog koji je u pokretu. 31 Ivanišević 28. 1903 od 222: br. Đujić. Ako Bajovi i njegovi budu ovako naopako radili i sutra moraću lično otići na teren i sve ih posmenjivati i uzeti sve pod neposrednu komandu. a veze su spore i nesigurne. Molim za dozvolu da promenim komandno mesto u blizini Trebinja. j e r umesto da im s r e d n j a i leva kolona potpuno otseku otstupnicu i napadnu dan ranije. te nisam u stanju da 31 32 Reč je o vojvodi Iliji Trifunoviću Birčaninu. morao je juče preduzeti opšti protivnapad jer bi inače komunisti zauzeli bazu Konjic. j e r sam ovde suviše Obr udaljen. Nastavak.

posle prebacivanja komunista na desnu obalu i otklanjanja opasnosti od Bjelašnice i Konjica za ovaj pravac. Pantiću i Gojniću i zahtevao da po svaku cenu danas do m r a k a zauzmu liniju postavljenu za drugi dan napada. Od njega još nemam izveštaja a njegova stanica još ne radi.greške na terenu blagovremeno ispravljam. Napisao sam oštre depeše Baju. . 507 — potok Bjela — Senokos — K. — Danas do podne imam sledeće podatke: Voja radi kako sam Vam javio. Bajo otišao na lice mesta da trupe vrati na položaj. Javio mi se radiom.— Br. Javiću Vam dalji tok događaja. zatvoreni su. proleterske divizije. Nastavak. Promenu mesta bih izvršio noću. marta 1943. 75. Vesković sa stanicom stigao u Glavatičevo a njegove trupe stižu tamo večeras. Branko. 615. Baćović je danas na putu. Vrdi — Karika 685 — K. Očekujem rezultat mojih pretnji. — Poslednji podatci: Pantićeva kolona do podne izbila na liniju: K. marta u 2 časa. Šta su uradili posle podne ne znam. br. 1904 od 222: br.— Br. 1. god. — Baćović se javio danas. Cini mi se da Obr je ovo delo crvenih među Bajovim trupama. 33 35 i 34 Vidi dok. ali su starešine kod srednje i leve kolone užasno podbacile. 1912 od 222: br. Novosti ću javiti. Snage imam da postignemo postavljene ciljeve. P r e n j — i otsek MoObr star — Metković. kraj dep. 425 . 284. I sami vidite iz ovoga očajno slab rad srednje i leve kolone. 283 28. Gorancima 33 . 34 Pred Pantićem neprijatelj 3 5 ima oko 2 bataljona i pred Gojnićem jedan. 285 28. Pantićeva kolona preduzela jutros energično napredovanje. Njega ću dirigovati prema razvoju situacije danas do m r a k a . Gojnićeva kolona u isto vreme izbila na liniju: Čitluk — s. 1911 od 222: br. Poručio sam mu da požuri do Makarske. Delovi 2. II. Bjelašnica. Ako se danas ne poprave. preduzeću shodne zakonske mere bez milosti i obzira. Javiće se 1. Br. a odatle ću ga poslati gde treba.11. Branko. Nastavak dep. Jevda javlja da se deo Bajovih ljudi noćas povukao sa polaznog položaja za napad ka s. 118 — na Neretvi. Čim se pročisti leva obala moraću preći u okolinu Nevesinja.

br. 287. — Po dobivenim podatcima boljševici su pretrpeli veoma teške gubitke od 36 Rečenica je u originalu podvučena olovkom i sa strane označena sa tri vertikalne crte. Br. ah ako osetim da to neće biti opasno za nas. 75. Rami i Prozoru. — Ako se potvrdi da je Buljan skrenuo ka Prozoru. i od Konjica Obr ka Ivanu i Bitovnji. 288 Nastavak. 426 . 286 Nastavak. Br. promeniti pravac i pokušati prodor između Bjelašnice i Prozora ka severnoj Bosni. Bojović i Ružić ga odlično pomažu. 57. 1914 od 222: br. Nastaviće se. s tim da tetkići d a j u sve za 20. a takođe i ostale starešine. Nastaviće se. što može da znači da su odustali od pokušaja prodora u Južnu Hercegovinu i priključenje ove snage glavnoj snazi. Por. Br.Obr pa ako ne pomognu smeniću sve starešine ovih kolona i staviti ih pod sud. Njegove snage su još uvek u prikupljanju i on je snažno izdržao neravne borbe. Od Voje sam dobio pismo sa stanjem od 26-tog u podne. za dobij a n j e dozvole za gonjenje komunista kroz Bosnu. Guzina javio mi je usmeno oko 16 časova. dobivši batine na Prenju. 37 Vidi dok. onda ću Andriju poslati kod Voje i narediti u d a r ka Rami i Prozoru.000 četnika. 37 Rezultat jednog i drugog javiću čim dobijem izveštaj od Jevđe 38 i Voje. dok im se glavne snage kreću ka Ivan planini. Očekujem potvrdu ovog izveštaja. 38 i 39 Vidi dok.16 Od Jevđe sam tražio da izradi preko tetkića da nemci ostave nama za raščišćavanje od boljševika zonu Rama — Prozor — Šujica — Livno — Makarska — morska obala — desna obala Neretve. On je u neprekidnim borbama i jedino svakodnevnim protivnapadima uspeo je da očuva Konjic i Ljubinu planinu. — Nemam dovoljno reči da ga pohvalim. 1915 od 222: hr. a za sutra sam naredio dovršenje rada na čišćenju leve obale. ali je sasvim verovatno da će boljševici. podnosi olovnu težinu operacija. Nastavak. Dalji rad podesiću prema prilikama. Preko Voje pokušaću da iskoristim prijateljstvo nemačkog komandanta iz Konjica. Interesantno je da tetkići ne daju nikakove podatke o diviziji Buljanovoj od Imotskog. koji su do sada tri puta prelazili iz r u k e u ruku. da je poslednjim izviđanjima iz vazduha utvrđeno da komunisti beže ka Jablanica. Nast. 1913 od 222: br. br.

a Voja goni. armijskog korpusa. 1932 od 222: br. pošto ovaj porušen a ostali su neprohodni. Izgleda da se komandovanje boljševika zbunilo j e r su pritešnjeni a probiti se u Hercegovinu ne mogu. Naredio Obr sam da Pantić gura desnim Gojnić levim krilom kako bi presekli oba pravca kuda bi Peko Dapčević otstupao ka Jablanici ili dolinom E r e a n k e 4 0 . Zbog saćLanjeg pokreta morao sam lično da idem u Split kod komandanta korpusa 41 i posle 40 Poslednju reč je Draža Mihailović precrtao i olovkom. 292 Nastavak. Branko. kolona izgleda uzela Obodić i Vidovu a prošle noći tröbalo je da padne i Drežnica. Ustaška posada iz Dicma. 427 . jedino mogućim putem. 1933 od Ištvana: br.. Učiniću sve da u ovome što više uspemo. Dicmu južno od Sinja. 291 l. Voja razbio diviziju pred sobom koja u paničnom strahu beži ka Rami i Prozoru.I Vojinih jedinica i bombardo van j a iz vazduha i artilerije. Divizija Buljanova još neaktivna u Oblasti Posušja. Tražio sam hitne izveštaje. Vojini gubitci su prilični. Prema ovakvoj situaciji naredio sam da Vesković krene danas iz GlavaObr tičeva u Bijelo Polje. Hugo je opet na Borju i radi vrlo dobro. Sutra nastavljam pokret za selo Trilj. Tačnih podataka još nemam. ali moramo voditi računa o n a m e r a m a nemaca. — Jutros Radulović javlja: 39 srednja i leva kolona upućena za d i v i z i j o m P e k a D a p č e v i ć a jačine 4000 ljudi koja brani položaje kod Drežnice. Na bojištu crveni ostavili preko 300 mrtvih i ranjenih. Pašali je takođe odličan i vrlo sposoban oficir za borbu i organizaciju. Br. šta n a m nalaže oprezu pri radu na desnoj obali Neretve. 92 28. Skrenuo sam pažn j u Hugu i Pašaliju da očekuju boljševike kod njih. ali je sada pitanje kako ćemo što više gubitaka naneti crvenima. Nastaviće se. ćirilicom dopisao »Drežnice«. Bajo obećao za danas napad na Drežnicu. pre našeg dolaska pobegla je iz istog. Naredio sam im sistematsko uništavanje. kako bih imao snage pod rukom bilo za uništenje Dapčevićeve divizije bilo Buljanove. Nalazim se u s. 1931 od 222: br. Br. Obr Mislim da je opasnost za Hercegovinu prošla. U pitanju je r. Drežanka.III. 41 U Splitu je bilo sedište italijanskog 18. Nisu utvrđene vesti da beže ka Bitovnji. Br. Do juče u 16 čas.11.

Obaveštenje Ivaniševića da je sve ovo on svršio neumesno je. 1937 od Ištvana: br. K r a j dep. 2. Vidi dok.III: Radulović javio da je bočnim napadom jedan Bajov bataljon razbijen. Pantić zauzeo K u p 1254 i s. 1949 od 222: br. m a k a r i sa s m a n j e n i m efektivima. Nastaviće se. . Jasenjane. Ovu s j a j n u priliku da držimo Liku u našoj vlasti mogli bi iskoristiti kad bi Dinarci za to imali dobrih i dovoljnih snaga i smisla da organizuju.dugog natezanja i ultimativnog zahteva uspeo sam da izdejstvujem ovaj pravac. . Detalje ni ja još nijednom ne dobih ni od jednog komandanta. Bajo je uspeo da kolonu prikupi i krene napred. — Nastavak. . Zbog rekviriranja izvesnog broja konja. većinom iz partizanskih sela. naš srpski živalj. što sam ja energično odbio. Sirge — s. ovo neraspoloženje se još više pojačalo. br. Nemci i Buljan na starim položajima. 95 28. znajući da se u poslednje vreme ustaše oblače u domobransku uniformu. 62. br. 1936 od Ištvana: br. da Liku predaju hrvatima pošto četnici ne mogu držati. Predložio sam da se Lika preda četnicima ili da je i dalje drže italijani.11. Baćović stigao u Sestanovac po Jevđi. 75. Prema ovako nepotpunim podatcima naredio s a m . 96 29. Od zvaničnih niko nas nije ispratio. Trilj. Nastaviće se. Goranci 43 . Đujić prekinuo svake odnose sa nama. Komandant korpusa danas mi je saopštio na moje pitanje u prisustvu Ivaniševića. . usled čega se cela kolona povukla ka liniji s. Br. Br. 42 43 Vidi dok. — Kod Baja ima crvenih. 293 l. Voja goni ka Jablanici. a po radio depeši u s. obuću i municiju. U radu ga pomaže avijacija. Nastaviće se.mart 1943. god.11. . Baćović. a starešine nikako da se snađu. Naknadnim pojačanjem trebinjakom brigadom i pomognut bombardovanjem. — Obavešten o mom izveštaju koji sam Vam poslao o Srbu 42 . . za prenos municije. Ivanišević je molio đenerala da Liku posednu Domobrani a ne ustaše. Br. Za sutra očekuje borbu.

1953 od 222: br. 1950 od 222: br. Dok ove kolone ne izbiju na liniju. . Dejstvom pravcem Obodić — Glogošnica — Jablanica. — Vran[gl] — 1082 —• Krušanovac 1107 — s. Na Bajovog kapetana Jovovića 44 bio pokušaj atentata. Namera mi je [da] Bajove po zauzeću Drežnice privučem u rezervu u oblasti s. III. . Srednja i leva kolona imaju apsolutnu nadmoćnost nad neprijateljem. otklonila bi se opasnost od Buljana za južnu Hercegovinu. Peto: Obzirom na brzo napredovanje Baćovića i uzeti pravac na Imotski a da nebi bio počesno tučen. Radulović i Jevđa da prouče mogućnost formiranja jedne kolone u oblasti Širokog Brijega za dejstvo pravcem Kočerin — Posušje i jedne od tetkića u oblasti Vitine za dejstvo pravcem Grude — Imotski. da preduzme energičan napad ka Drežnici težeći levim krilom od Čabulje da preseče pravac od Drežnice dolinom Drežanke. 297 — Nastavak. 1952 od 222: br.III. Jovović nepovređen. 429 . Br. da preseče otstupnicu Dapčeviću ka Jablanici i uhvati vezu sa Vojom. Baćović da ostane zapadno od Imotskog na oblasti Osoje — 808 — Orljača — 909. a time bi mogao dovesti u rezervu kod Mostara 1600 hercegovaca koji su u raznim grupama u J u ž n o j Hercegovini. Br. 1951 od 222: br. — Treće: Gojniću. bilo ka severu f o r m i r a n j e m trupa kod Širokog Brijega i Vitine. Ako se sutra zauzme Drežnica onda bih upotrebio Veskovića i trebinjsku brigadu za kolonu od širokog Brijega a tetkiće južno. — Nastavak. 2. 44 Jakov. Br. Nastaviće se. Bogodol odakle se mogu upotrebiti bilo prema Buljanu za u d a r sa severa. Akcijom od Rečica u pravcu Donje Jablanice da preseče vezu Jablanice i Drežnice i uhvati neposrednu vezu sa Pantićem. Nastaviće se. a sa linije: Glogovo — Varda — Pogledalo. ne prelazeći na desnu. Četvrto: Vesković da se prikupi kod Bijelog Polja u rezervi. 295 1. Grude — Gradina — 622. 294 l. Nastavak. U protivnom narediću Ištvanu da zaobiđe Imotski sa Juga i dođe u Vrgorac.Br. Goranci — s. Drugo: Pantić da ovlada svima tačkama na svome pravcu.III — . 296. Prebacivanje kamionima radi b r a n e . — Voji preko Jevđe da drži čvrsto prelaze na P r e n j u i Bjelašnici i glavnim snagama da dovrši čišćenje leve obale Neretve. da dejstvuje u pozadinu t r u p a Peka Dapčevića i time olakša rad Gojniću.

Omladince ću upotrebiti po Vašem naređenju. Sad Vas izveštavam da sam ovamo na celoj zoni pokojnog vojvode uveo naš Ravnogorski pozdrav koji glasi: »Pomozi Bog. ali smo ga za svaki slučaj zatvorili. radi lakše veze i to ako stanice ne prorade kod komandanata. Divizija Peka Dapčevića razbijena beži ka severu i izvornom delu Drežanke. 299 2. veličini i slobodi«. Komandno mesto neću menjati dok ne očistimo levu obalu. 74. Br. Boljševici beže ka Prozoru i dolinom Drežanke. Naredio sam hitno i nemilosrdno pročišćavanje jedinica od crvenih. 1954 od 222: br. Voja razbio drugu diviziju a Bajo i Pantić diviObr ziju Peka Dapčevića. (pl. P r i p r e m a m napad sa tri strane na diviziju Buljanovu. Odgovor: »Bog Ti pomogao. Verovatno Run java K.Crveni četnik streljan. Treba da znam koliko se mogu oni ovde baviti. Naredio sam da cela leva kolona promeni pravac i krene od Čabulje preko Rosne Poljane i posedne položaje: Bijele Stijene — Rakitski Gvozd — R u j a vac47 — Debelo Brdo — Vetren jača i 45 šu 915. Pobeda je naša. 4 5 Noćas ovde stigla četvorica iz grupe Jurao 46 701. — Pantić zauzeo GlogošObr nicu. — P r e k o Jevđe staviću ih u vezu sa Splićanima i Dubrovčanima. Nastaviće se. 1982 od 222: br. bio zarobljen. kod njega nađena Bajova zapovest za napad. Br. 298 Nastavak. — Sve kolone rade odlično. Br. Gojnić sarađivao pri zauzeću Drežnice. Ima slučajeva begstva iz borbe od 20 — 30 ljudi. Za tačniji rad možda ću preći u oblast Nevesinje. Rezultat odličan. depeJugoslovenska ravnogorska omladina. br. Detalj doveče. Plan za rad omladinaca dostaviću Vam naknadno. 300 2. Draža nas vodi«.) 430 . Potporučnik ubio sprovodnika i pobegao. ostali razoružaju i zatvore. mart. Jedan Bajov ppor. 44 47 O sastavu grupe i zadacima omladinaca vidi dok. Naši gone. 3. Molim Vaše mišljenje dali da streljamo sve begunce iz borbe. U Biltenu »Ravna Gora« dato je obrazloženje. K r a j depeše. 1981 od 222: br. Naredio sam da se kolovođe streljaju. marta 1943. Branko.III. Grabovicu i Drežnicu. Sa Vojom uhvatio radio vezu. Branko.

Voja je stekao r a n o opštu popularnost. a svakodnevno ih je manje. Glavno je da sa n j i m imam najzad radio vezu. a komora p u t u j e dva do tri dana. Sutra ću imati veau sa njim. Došli u Rajlovac i Butmir oko 20 štuka i 20 drugih aviona bombardera. . Sa Veskovićem takođe a nadam se od sutra i sa Radulovićem. Br. Za Obr obrazovanje rezerve municije i hrane naredio sam još pre akcije i polako raste. 303 Nastavak. Paintić da u p u t i m a n j i deo od Drežnice u leđa komunista a glavnim da gura ka Jablanici radi spajanja sa Vojom. 302 3. Br. šta je po ovome urađeno još neznam. Jevđevtić se hvali da je dobio ljubazno pismo od Vas. nego čak i kod okupatora. Voja izgleda očistio levu obalu na prostoru Konjic — Jablanica. jer je teško za 5000 baciti iz vazduha. 75. br. Ištvan treba da je danas u blizini Imotskog. Br. P r e dve noći u Sarajevu bila uzbuna i gađanja. da se uskoro neće povratiti j e r im je dosadanjim udarima naneto veliko rastrojstvo. . 301 2. 431 . Nemci na Vojin zahtev užurbano zatvaraju Obr pravce na frontu Ivan — Bitovnja — Prozor. Mislim da boljševici više neće napadati nego gledati da u m a k n u u Bosnu ili 48 Vidi dok. — Ako uspemo da razbijemo i ovu treću diviziju boljševičku mislim. ne samo kod naših. 1984 od 222: br. Naši ljudi tvrde da su to bili engleski avioni. Crni dani im prestoje. 1983 od 222: br.III. . Imam izveštaja da se pojačavaju u Sarajevu. Zovu ga četničkim đeneralom. Nstv. Njemu su potrebne pohvale. Nastaću da ovo iskoristim za lakše j u r e n j e komunista po Bosni. Nemci se još ne kreću ka jugu. Nastavak. jer su pritešnjeni i premoreni. — Nastavak. Kuburi sa hranom i municijom. Trudim se da ih brzom akcijom zbunimo jer su se oni do sada naučili da drugima nameću svoju volju. a zaista mi je on ovoga puta mnogo koristio. Išlo se u podrume. Nastavak.III. Detalj ću javiti sutra dok dobijem izveštaj od Radulovića. Sutra od njega očekujem detaljniji izveštaj.. Jevda noćas javio da su tetkići prihvatili m o j plan za rad prema Buljanu i Imotskom sa razlikom što jedna kolona ide južno od Vitine. 48 Daju šest svojih bataljona. . .zatvori prolaz Drežankom. Inače talijani i nemci Voji daju sve i prvi ga pozdravljaju. 1985 od 222: br.

Ako ga ostvare sve će biti dobro. . Jevđević i Radulović su ovo primili. Nastaviće se dep. žabari hoće da oni komanduObr ju. jer Buljan drži sa tri brigade zonu: Gruda — Posušje — natv. Ovim žabarskim planom dozvoljava se s p a j a n j e divizije Peka Dapčevića sa Buljanovom divizijom a kolona preko Vrgorca odvaja od one preko Širokog Brijega. Br. a Vesković sa dva bataljona žabara i artilerije pravcem Metković — Vrgorac — Imotski. br. Tražim p u n u slobodu rada i unapred dva miliona metaka i hranu za sedam dana za 20. 74. Branko. — Cim je otklonjena opasnost od Mostara i Konjica. 306 Nastavak. pa žele da nas u c e n j u j u hranom i municijom. Drugih novosti nema. Ištvan se žali da ga Đujić nije ispratio pri polasku.50 Bojim se da mi žabari ne pokvare sve planove za 49 50 Misli se na levu obalu r. .000 ljudi. . Sa Đujićem nemam veze već dva dana. Pravac preko Vrgorca me ne interesuje. dep.III. Očigledno Obr im nije cilj uništenje komunista. 305 3. Neretve. Za rad prema Konjicu žabari pristali na moj plan. Rezerva u Širokom Brijegu i Ljubuškom po 500 naših. . Molim Vaše mišljenje po ovome danas do m r a ka.11 dao precizan zadatak Đujiću i Ivaniševiću za rad na njihovoj zoni po završetku operacija. 1986 od 222: br. 432 . Bajo. a ne žabari. Ako ne pristanu ja smesta povlačim trupe na levu obalu Hercegovine 49 i pur stiću da boljševici zakolju žabarske garnizone. 1987 od 222: br. j e r im kao treći pravac ostaje more. j e r su glavne snage izvesno bile upućene u Hercegovinu.natrag. čime se ostavlja sloboda boljševicima da pođu ka Tomislav Gradu dolinom Drežanke ili preko Vitine ka Donjoj Hercegovini. Sigurno je da on preuveliObr čava snage komunista pred sobom. ako se ne rešim da to uradim ja pre boljševika. j e r se plaše naših velikih snaga. Poručio s a m Jevđeviću i Raduloviću: da našim trupama k o m a n d u j e m ja. Br. Za sada čekam odgovor. 1988 od 222: br. Br. III. Vidi dok. Bajove trupe ostale na levoj obali Drežanke. — Nastavak . Moj plan za uništenje Buljanove divizije nisu usvojili već hoće da Bajo ide sa svojim i tri bataljona žabara sa dve baterije pravcem Široki Brijeg — Gruda — Imotski. Ja sam još 12. 304 3.

28 Zbornik. 4. 100 3. Jedinice divizije povukle su se pod borbom na nove položaje. Gora — Orljača. Partizanske snage pred nama povlače se pod borbom. Silom možemo ih razoružati za 24 sata bez i jednog metka. Br. Br. Kod nas jedan teže i dva lako ranjenih. a opet ne možemo bez njihove hrane i municije. Lovreč i s. III. 2003 od Ištvana: br. Sličnu izjavu dao je nemački đeneral iz Sarajeva. 98 od 3. — Branko.Obr uništenje boljševika. ili na Vrgorac. III. Sem toga namere nemaca su sumnjive i izgleda da čekaju da mi svršimo sa boljševicima. 51 U toku 3. Lurića. — Po izlasku iz sela partizani. 54 U pitanju je Bilećka brigada Trebinjskog korpusa. — U toku 2. Br. III izvršen je marš. od s. Šestanovci nastavljen je pokret za Zagvozd. U ovoj borbi nađeno je 13 mrtvih od bacača i još dosta krvi. — Nastavak. kad su tako bedni što su pokazali u svima borbama. 2004 od Ištvana: br. — Na liniji Sr. Doduše. U Imotskom se 51 Borbe su vođene kod Blata na Cetini protiv jedinica 5. Mosorski bataljon. kada su partizani počeli da otstupaju. jer Jevda popušta mnogo. III . mart 1943. pa posle da napadnu nas. partizani su dali ponovo jači otpor. ali hrabrim držanjem Bilećana 54 i dobro izvedenim manevrom prema Orljači K. 2002 od Ištvana: br. 3. 18. knj. Rešio sam [da] sad u c e n j u j e m ja. Po zauzimanju k. 11. dalmatinske divizije. 2 433 . otvorili su jaku vatru na naše pobočnice u prethodnici. dok. 52 Kaljžića. partizani su se povukli i cela kolona nastavila je pokret dalje. tom XIV. Molim za naređenje odmah da li da produžim pokret ka Imotskom.iz s. 256. u pravcu Rakitno — Prozor. 345. god. III. Nastaviće se. 909. 345 i k. 99. U toku ovoga imali smo dve jače borbe kod sela Ugljane i Blato. 53 k. Opširnije o tim borbama vidi tom !V. Borba je trajala oko dva časa. Nastavak. pokret je nastavljen. Kod partizana 17 mrtvih za koje se pozitivno zna. Prethodnica i pobočnica raščišćavale su teren pred sobom. br. knj. Kalajdžići. ova svađa ide u korist boljševika ali ne mogu dozvoliti da nas vuku za nos. Sada se nalazim u Zagvozdu. 52 i 53 U pitanju su s. Nastaviće se. Trilj — Sestanovac.

Br. Molim d. Municije i hrane za sada imamo. Nalazim da bi jednovremena akcija od Zagvozda i Širokog Brijega u pravcu Imotskog bila vrlo korisna. Naše držanje je suprotno partizanskoj propagandi. Delim letke i pozivam ih da pristupe Dražinoj organizaciji. Kraj. Voja prešao već delom i zauzeo K. Prema n j e m u boljševici bar nisu su. motreći na nemce i ne prelazeći dalje na desnu obalu. 307. III. Nisam mogao da uhvatim vezu sa Vama do sada. III. Zbog sumnjivih pokreta nemaca i njihovih izjava. 2005 od Ištvana: br. Baćović. koji su tvrdili da ćemo ih sve poklati. III. Skrenuo sam mu samo p a žnju da im ne veruje. Baćović. od Širokog Brijega nama u susret u cilju tučenja partizana. 2027 i 2029 a ovom dokumentu.a mi se odmah dostavi zadatak i podaci o situaciji kod naših jedinica na liniji Široki Brijeg — Vitina. — Jevda se umorio a ja sam izdao večeras operacisku direktivu za uništenje Obr Bulj anove grupe sa 4 kolone. Potpuno smo izolovani i bez ičije pomoći i veze. 2006 od Ištvana: br. Na ovom pravcu su jake partizanske snage. — Danas nismo imali gubitaka. Sa hrvatima bez incidenata i svi su zadivljeni sa našim držanjem. zorom nastavljam pokret. j e r sam bio stalno u borbi i pokretu. Sutra ću Vam javiti ideju. 56 Nemci dali Voji hranu i municiju i bombardovali boljševike po Vojinim zahtevima. Voja kaže da su se nemački đeneralštabci raspitivah da li su ovi četnici Dražina vojska i pitali za P a 55 Za Ostojićeve depeše br.55 Nastavak. Trebalo bi hitno da krene jedna kolona jaka. računajući Ištvana. s-z od Podorašca. 102 3. Stoku za prenos hrane i municije rekvirirali putem.nalazi 1. — 4. Br. rešio sam da Voja i Pantić ostanu u odbrani na frontu Bjelašnica — Konjic — Rama — Drežnica — dok izvučem Baćovića i obračunam sa Bulj an om. Molim da držite stalnu vezu samnom.500 partizana. Sa naše strane s j a j n a propaganda. Nastavak. 56 Rečenica je tako napisana u originalu. 2 km. 308. Molim za zadatak. 4. 101 3. III. pravac našeg puta je Imotski a potom Posušje — Široki Brijeg. Br. 1244 — Koznik. 2019 od 222: br. Nastaviće se. i 309 vidi depešu br. 434 . j e r mi imamo bogato iskustvo sa njima.

br. Bajov jedan bataljon izbio juče u izvorni deo Drežanke. j e r se t a m o čuje jaka artiljeriska vatra. 2022 od 222: br. 59 U pitanju je Zetski četnički odred pod komandom Baja Stanišića. 74. — Đurišić. 60 Kraj. — Br. Br. Ako uspemo sutra da se t a j n o prikupimo. Vidi dok. što će imati teških posledica za njihov dalji rad. To su im najbliže snage nama. 58 57 28* 435 . a mi da radimo dalje naš posao. Sem toga drže Kiseljak i Fojnicu. a ne budu išli dalje. presekavši otstupnicu Dapčeviću.57 Baja. Tako možemo sigurno računati da smo im ove dve divizije desetkovali i razbucali. Pantić radi vrlo dobro poslednjih dana i Obr naterao masu crvenih u Neretvu. Nastaviće se. jer se ne smemo zaleteti. ali sve sumnjivo. . Bajovi su došli k sebi. pa da nam nemci ne zauzmu dolinu Neretve i tako dođemo u težak položaj. — Zadnje namere Nemaca su očigledne. Sa ovoga gledišta nije dobro ni uništiti sve komuniste. ali ja se staram da im podvalim i ubaObr cimo ostatke crvenih u Bosnu da se zabavljaju sa njima. zato su i bile one krize u prvoj teškoj situaciji. 2020 od 222: br. j e r bi time mi odmah došli na red. Major Todorović (brat majora Boška Todorovića) je radio na organizaciji četnika u Beogradu.via. — u Rodići i Rami i m a j u svega 600 ljudi. Trebo je biti na putu od Šestanovca za Imotski. a onih 2500 izgleda prilaze Prozoru. rešio Obr sam da brzom akcijom svršimo sa Buljanom i izvučem Baćovića. 2 a r k a Todorovića 58 i mene. 310. Pošto se sa ovim snagama možemo nositi. Ištvan mi se danas nije javio pa brinem. i kakav stav da zauzmemo ako dođu u Mostar. 3. i izgleda naneo velike gubitke onima koji su bežali Drežankom. 311 Nastavak. Molim za Vaše primedbe na moj rad. Sremu i Banatu. Lepa pažnja. 60 Draža je prihvatio i odobrio s v e Ostojićeve planove i akcije. nadam se da bi za sledeća dva do tri dana bila gotova divizija Bulj anova. III. ma da je šteta da ne dovršimo tučenje komunista. 313. N a s t a v a k . a izgleda da ima i crvenih među njima. 2021 od 222: br.59 Oni su već 8 meseci van borbe. ali za dublje prodiranje ka Livnu moramo posle sačekati. Nastavak. Branko. — Vojina kolona po zauzeću Rame i Jablanice zarobila izvesnu količinu municije i hrane. Nastaviće se. Br. Siguran sam da Đujić p r e c e n j u j e komuniste meštane.

Poslao sam mu zadatke. Danas vršimo grupisanje a sutra u ime Boga napad.— Baćović bez otpora stigao večeras u Posušje. j e r mu 61 62 Vidi dok. Voja misli da mogu ponovo pokušati prodor ovamo.000 obroka i pristali na m o j plan. Nastaviće se. prikupili glavne snage i pokušali prelaz u Hercegovinu.— Br. jer su oni iznenađeni našim napadima. ali im se ne sviđa prisustvo Nemaca.62 5 mart 1943 god. j e r sam mišljenja da je Bulj an pobegao neprimećen od avijacije. a ka zoni Glamoč —• Livno — Prozor. Voja napada ka Bitovnji. Razume se Jevda zbog zatezanja sa žabarima podneo ostavku 61 . 309 Nastavak — Njihov položaj je sve teži. 307 3. savezničke propagande i lakog i bogatog piena od žabara.III. psovali i govorili da su ovo neki drugi četnici. a potom u Albaniju i Grčku radi prijema pomoći od engleza i amerikanaca. Bajovi još nisu prikupljeni. Voja javlja: po iskazu zarobljenika. Dalmaciji i Zap. Hteo sam da im pokažem da mi imamo snage da se bijemo sa svima redom i da njihovu hranu i municiju uzmemo milom ili silom. Za nastavak vidi depešu 2019. Sad mi se javio Ištvan. Jevda dao ultimatum armiji žabarskoj i nemci stali. 436 . ili ka centralnoj Bosni. 314. 2030 od 222: br. ali još nismo dešifrovali. 2031 od 222: br.— Br. Branko. Nastaviće se dep. Sandžak i Crnu Goru. 2027 od 222: br. Danas nemci iz Konjica došli do Rame i hteli u Mostar. razbiveni u Lici. br. Žabari daće 100. Br. — Nemci zaustavljeni na Rami. Bosni.IIL— Danas bila kriza u odnosu sa žabarima. jer ovamo ne mogu od nas. Naredio sam da se sutra sa onim što je prikupljeno pođe Baćoviću u susret. 315 4. a ako uništimo Buljana. 75. nemci i hrvati i[h] sa svih strana pritiskuju. a iz garnizona koje su uništili. Mislim da je ovo drugo verovatnije. Moral i pored svih batina dobar zbog ruskih uspeha. sigurno. Pobeda je naša.Br. 2029 od 222: br. a Bajo rešio da se vrati natrag. Oni se boje naObr ših velikih snaga. Tako sam imao da izdržim i ovaj napad koji sam dobio. Tetkići prihvatili potpuno moj plan. koje sada ističu kao saveznike.

a cela obaveštajna služba i avijacija nije mi pružila te podatke i ako sam svakog dana pitao u svima depešama za njega.— Situacija noćas: Nemci u toku dana zauzeli Livno 63 i Prozor 64 . .moje naređenje nije stiglo. 68. g. 2042 od 222: Br. knj. divizije. 177. BuIjan pobegao sigurno već ranije. Voji noćas pristigla u Brelu 66 njegova leteća brigada od 200 odličnih boraca. Nastaviće se dep. 317 Nastavak. br. 65 Jedini izlaz im je Prozor ka Konjicu. a m a n j e snage u Konjicu i Rami. mart 1943. 66 Verovatno je u pitanju Gornja Bijela. Kasalović zarobio i top 75 mm. Repovce i Bulatovićeve i nadire ka Šišinom K r č u . Deo snaga brani levu obalu na otseku Ostrožac — Rama — Donja Jablanica. Dalji rad regulisaću prema prilikama. ® Vidi dok. Baćović danas stigao u Kočerin. Gojnić Obr na Širokom Bregu a Veskovića žabari pored svih obećanja i u v e r a v a n j a da se radi po mome planu prebacili kamionima u s. ustaše i hrvati sa više strana nadiru ka Livnu. Br. Glamoču i Kupresu i dublji prodor mislim da ne smemo reskirati. Br. KiObr seljak i Kreševo. Leva kolona Kasalovića u nadiranju od Rudnog Brda podišla je s. 437 . d e p .III. Branko. dok. marta 1943. Vojine snage: desna kolona Railić u toku dana zauzeo s. veliki broj mitraljeza i pušaka. 2041 od 222: br. zauzeli delovi nemačke 369. objašnjenje 15 i 16. . Nstv. 64 U Prozor su 10. divizije. br. 63 Livno su 3. Seonicu i Podhum. br. a Pantić koji je bio upućen zbog Baćovića u izvorni deo Drežanke upućen je forsiranim m a r š e m sa 1200 ljudi da u t o k u noći izbije na visinu Kureša.— 6. Više o tome vidi tom IV. Vidi dok. Đujić javlja da nemci. ušli delovi nemačke 717. od Vrgorca. Prema ovakvoj situaciji komunisti su u bezizlaznom položaju i ostaje im jedino rešenje [da] sa snagom od Prozora [izvrše] prodor između P r e n j a i Bjelašnice. Izgleda da će se ovo svršiti pre nego što smo mislili. — Poručnik Kureš sa 1000 ljudi iz Pantićeve kolone u toku dana treba da je izbio na liniju: Donja Jablanica — Gumenac — Plasa Glavica za u d a r u bok komunistima koji napadaju Jablanicu. Boljševici ponovo od juče napadaju Jablanicu. Zarobljeno 300 ranjenih boljševika. 316 5. Kokoriće 3 km jug. marta 1943. 70. 10. zap. Drže Fojnicu.

106 5. J e dan naš ranjen i kod partizana 18 mrtvih. naš moral je sjajan. Veskoviću: da u toku noći preduzme pokret i sutra do podne izbije u Grudu ili da se u toku noći prebaci u Mostar. 2044 od 222: br. 319 Nastavak. Buljan se povukao u pravcu Rakitne i dalje ka Prozoru sa najviše 500 ljudi od kojih nisu svi naoružani. ako može kamionima pravcem Drežnica — Jablanica za pojačanje Pantića i Voje. partizani su dali otpor kod Posušja koje je branio Vice Buljan.III. i Cvrsnice ka izvornom delu Doljanke i svom snagom udari boljševike u bok i pozadinu.Br. i komandanti budu na visini. a sa snagama öd Livna prodor preko Tomislav Grada i Rakitna bilo dolinom Drežanke (što je verovatnije) bilo u Južnu Hercegovinu. Pretim prekim sudovima. 438 . Br. .000 boraca. Pantiću da svom Obr snagom udari boljševike u bok i pomogne Voji u sprečav a n j u prodora ka Konjicu. Obzirom na novu situaciju naredio sam: Voji da zatvori otsek Bitovnja — Ostrožac — Jablanica. 2049 od Ištvana: br. Br. O rezultatu izvestiću Vas. Zarobljen jedan puškomitraljez. . Ukupna jačina naših snaga sa Baćovićem iznosi oko 12. Mislim da smo jači od Boljševika.. nastavak dep. . Pukovnik Bajo da objedinjava rad Pantića i Gojnića. Pobeda je sigurno naša. Radeći u tesnoj vezi sa Vojom i Pantićem. sanduk bombi i tri motorcikla.— nstv. Baćovića óu sutra prebaciti u Rakitno sa zadatkom da zatvori sve pravce od Vran pl. Gojniću: da u toku noći stigne u Rakitno a sutra zorom da preduzme nadiranje između Vran pl. 320 Nastavak.— Nalazim se u Kočerinu na prostoru od Kutleša do Kočerina. 2045 od 222: br. . Pozdrav Branko. pa se nadam ako Bog da. Grupe rezervi iz Južne Hercegovine privući ću kod Mostara. Baćoviću da ostane i noćas u Kočerinu. Br. do Posušja. dok se ostatak njegove divizije rasturio pošto je bila popunjena ljudstvom sa Brača. Nstv. Raduloviću da svu rezervu iz Mostara uputi u toku noći. pohvaljujem. da će mo postići i ovom prilikom odlučno tučenje i uništenje boljševičkih glavnih snaga. dep. Hvara koje smo mi već pohvatali i pustili kućama. jer su najzad uhvaćeni na udicu. Veskovića óu upotrebiti ili na reonu Baćovića ili ga dovesti u rezervu u Mostar za upotrebu prema potrebi. 2043 od 222: 318 Nastavak. obećavam i ubrzavam sve komandante samo da uspemo.

Jevđa misli da će ovo dovesti do prekida i tuče sa žabarima i nemcima. 439 .— Nastavak. Tetkići nisu hteli da dozvole grupisanje po mome planu od juče. 2089 od 222: br. jer je prostor prazan. Veskovića i tetkića zakasnila i sada svaka njihova akcija u ovom pravcu beskorisna je. Hteo sam se zadržati na položajima u recnu Posušja. 2050 od Ištvana: 107 5. Pošto iste nisu stigle Buljan brže povukao i zauzeo položaj Radovan — k. Jevđa podneo ostavku i tek potom popustili. 2051 od Ištvana: br. Nstv. ali mu žabari obustavili h r a n u i municiju što ih nije slušao.Br. a Vesković će sutra biti prevezen u Mostar. Jedan Bajov oficir iz obične gluposti pokazao moje naređenje žabarima u kome se pomin je Vrhovna Komanda i naš pozdrav sa Vašim imenom. . Posle tromesečne borbe i posle 160 km marša pod borbom moje su trupe iznurene i za to uviđam neophodnu potrebu da ih pustim na odmor pošto prema mojim obaveštenjima partizani su tučeni na ovoj prostoriji i razbegli se u m a n j i m grupama u raznim pravcima. Nastaviće se. Kraj.III. već je sam došao u Mostar.III. Br.— Zbog ovoga žabari se uplašili i opet obustavili pokret.— Nastavak. Baćović 7 mart 1943 god. Br. pošto su zarnoreni.] Sljeme. Deveta dalmatinska divizija se povukla pravcu Rakitno — Prozor. f8 Ostrovača. 321 6. 108 Nastavak. 1134 — Velika Glavica — k. Gojnić tek danas krenuo za Rakitno. Najavljena akcija Baja. Br. 2090 od 222: br. Na 'kraju ipak žabari usvojih da se radi po mome " Tako stoji u originalu. Pantić izvršio naređenje i došao na liniju: G u m e n a c — Plasa glavica — Ostrovica68 — [V.III. ali obavešten da se Bulj an [povukao] u pravcu Posušja 6 ' krenuo sam napred da mu sprečim odstupanje i da ga tučem zajedno sa najavljenim snagama. a trupe doveo u Široki Brijeg i traži da ih pusti kućama. Baćović nije izvršio dobiveno naređenje. 1033 na kojima sam se tukao. . Ali Obr zbog ovoga sve ukočeno. . Na prostoriji Sinj — Zagvozd — Imotski — Posušje — Kočerin nema više partizanskih snaga.— Opet stara pesma. 322 6. Razbijen na ovim položajima povukao se.

110 7.III. Zbog svih ovih teškoća i tromosti komandanata. jer se sa ovakvim starešinama ne smemo resiti u glavnu akciju. 2102 od Ištvana: br. ali sam ubeObr đen duboko da se posle ove akcije mora pristupiti radikalnom čišćenju. a Kasalović brani levu obalu Neretve od Ostrošca do Jablanice i u vezi je sa P a n tićem. ako ga pokušaju. Voja mi je jedina uteha. 2092 od 222: br. Baćović. sjajno. ponavljam neminovno 440 . samo na žalost nailazim na nerazumevanje i nesposobnost pojedinih komandanata na terenu. gde ostajem u opštoj rezervi.planu i dali hranu i municiju.III. Hvala na lepim rečima za dosadašnje uspehe. jer on radi kao i uvek. biće gubitak u vremenu od jednog dana i dve noći. 109 6. K r a j depeše.— Br. sada trpim.III. — U svakom slučaju ja se držim onoga da n a m jedna noga bude bar na levoj obali.— Danas sam grupisao sve svoje snage u reonu Širokog Brijega. a do borbe može doći. pa ćemo lako i desnu prebaciti ako treba. Nastavak. Naredio sam da se u toku sutrašnjeg dana izvrši grupisanje koje je danas trebalo izvršiti. 2091 od 222: br.— Današnje izviđanje iz vazduha govori o grupisanju boljševika u zoni Prozor — Vakuf — Tomislav-grad. a on sa oko 500 ljudi pobegao ka Tomislavgradu. Br. »Slobodna Jugoslavija« Vas grdi na sva usta i kaže da su imali oko 4. Br. 324 6. da ne preuranimo.— Način komandovanja Brankov dovešće nas neminovno. Br. 323 6. Nastaviće se. 2101 od Ištvana: br. samo je nebih želeo zbog opšte stvari. Nastaviće se. j e r ih je malo. Njegove kolone su juče podišle levoj obali Neretvice.000 mrtvih i ranjenih u dosadanjim operacijama prema nama ovde. Učiniću sve da uspemo stoprocentno. Podvaliti n a m neće. samovolje i neizvršenja naređenja. Možete da mislite kako mi je. — Nastavak. Baćović se tukao sa Buljanom kod Posušja i kaže da se vojska Bulj anova razbegla. Postupićemo po svima Vašim naređenjima i ako n e m a m vremena da Vas uvek obavestim.III. Branko. a kaže da se od ovih ne moramo bojati. Nadam se da ćemo nemce sprečiti u prodoru ka jugu. Voja koristi nemce za uzimanje hrane i municije.

Iste noći Neretvu su prešla tri bataljona 2. 78.— Izuzev ove jedinice koja ima oko 1500 ljudi pod oružjem. 73 Nejasno. 72 Naredio sam n a j h i t n i j e da napadnu Pantić od Gumenca ka Jablanici i Gojnić iz Obr izvornog dela Doljanke. Dragan [selo] i Ravno. 69 U tom slučaju ću da ih izvršavam bez pogovora. najpre je prešlo jedno odeljenje bombaša iz sastava 3. . durmitorske brigade stvorili su uslove za prelaz drugih jedinica. Voji ovo javljeno i n j e m u naređeno da po svaku cenu očuva liniju Ostrožac — Golo Brdo — Rečica da prikupi rezerve i izvrši protivnapad ka Jablanici. 8 mart 1943 god. . Br.— br. durmitorsku brigadu i u toku dana stvorili mostobran dubine 8 km. dok. i 2. i 2. U toku noći 6/7. Žandar na karti 1 :100 000 nije pronađen. Uticaj štaba la u opšte se ne oseća. Odnosi se na Mlavski korpus.III. Reč je o forsiranju Neretve. dalmatinske brigade. Br. Ova slabost suseda ne nudi dovoljan naš autoritet u narodu. 43. 325. Do ovoga prodora došlo je zbog toga što se moja naređenja ne izvršavaju j e r ni Pantić ni Gojnić nisu bili na položajima na desnoj obali Doljanke i ako su pre tri dana tamo trebali da budu. 11. 81 i 140. bataljona 2.—• Nastavak.III. dalmatinske i tri bataljona 2. br. Bosanski bataljon upućen na Grad 499 žandar 73 ka Glogošnici a Trebinjska brigada od Vidove 1451 ka Glogošnici i Ravna u bok boljševika. br. Razbivši četnike iz sastava 1. 2125 od 222: 7. 77 Vidi dok. proleterske brigade. 70 71 69 441 . 70 ni jedna druga susedna jedinica nema više od po 20 — 30 vojnika. 161 7. 71 Voja javio da će izvršiti protiv napad letećom brigadom i t r u pama koje ima pod rukom. 80. br. Siniša. te se pored tih naših jedinica koje su slabo naoružane pojavljuju i jače komunističke grupe protiv kojih su naši komandanti nemoćni. 78. Vidi dok. koje će biti kao k a d a r i jezgro oko kojih će se izvršiti naša mobilizacija. br. tom IV. Jevđević.— Noćas komunisti izvršili prepad na Bojovića i odbacili ga ka istoku a u toku dana zauzeli sela Krstac. Zajedničkim dejstvom tih 6 bataljona potpuno su razbili 1. preko porušenog mosta. Molim hitan izveštaj da li Vi pokrivate sva njegova naređenja.do sukoba sa talij anima i nemcima. Opširnije o tome vidi dok. knj. Molim naredite da svi komandanti nastanu i stvore veće oružane jedinice a naročito štabne grupe. marta 1943. 2103 od Ilijeva: br.

Do sada su razbili glavne snage partizana i proterali iz oblasti Ključa.— Br.III. Glamoča i Grahova. Ukratko kod njih je ovakva situacija. 111 7. Svaki moj plan do sada je propao zbog ovih stvari i mešanja žabara i Jevđevića. Očajan sam što nemam s kime raditi. Biću prinuđen da sve komande smenirn i stavim pod preki sud za sabotiranje Vrhovne komande. . Potrebno je da odem što pre u moju komandu i da sva ova pitanja najcelishodnije rešim. 38 8. Zapretio sam da se u toku noći i sutrašnjeg dana bezuslovno izvrše moja naređenja. . Manji delovi ostali su još u šumama oko Ključa.11 od Samce i Mrkonjića.Br. Komandu bih predao kap. Prema zajedničkom planu Branka i tetkića moja grupa je određena u opštoj rezervi zbog iznurenosti ljudstva. Nstv.III. Kupresa. Partizani su razbijeni. Baćović još n i j e mrdao iz Kočerina a Jevđević nije uspeo da prebaci Veskovića iz Kokorića u Drežnicu i ako je pre dva dana trebao da bude u Drežnici.— Nastavak. Mrkonjića. proleterska brigada na levoj obali bila bi uništena. Akciju su počeli 20.. 2134 od Bernarda: br. 2135 od Bernarda: br. Dobio sam izveštaj cd obojice.— Nastavak. Za vreme mog tromesečnog osustva u Istočnoj Bosni i Hercegovini dogodile su se neke promene a koje su izvršene protiv moje volje. Glamoča. Jedna trećina povukla se ispred nemaca u Liku. 2127 od Ištvana: br. 2126 od 222: 326 8. Petrovca. 442 . ' 4 Komandant Nevesinjskog korpusa. III — Sa jedinicom se n a lazim u Širokom Bregu. Miloradu Popoviću 74 . Drvara. ali se nadam da će Voja spasti situaciju. Glavni otpor bio je kod Bihaća. Jedini su sa kojima se može dobro raditi Voja i Vesković. Baćović. Br. Br. Kada bi se i zv r š i l a . Rade sa osloncem na Nemce. Jajca. Borba sa njima ne predstoji više na ovoj teritoriji. Povodom ovoga već sam na granici Hercegovine dobio mnogo t-užbi i protesta. Ostatak njihovih snaga povukao se je prema mojim podacima. Molim da mi ovo odobrite.III. 37 8.— Naše patrole u oblasti Bosanskog Grahova uhvatile su vezu sa Drenovićem i Mitranovićem. Dve trećine partizanskih snaga otišle su u pravcu Hercegovine i Crne Gore. Nesposobnost komandanata i siObr stematsko sabotiranje naređenja dovodi me do besa. Rezultat javiću sutra.

pukovnik Stanišić i majori Pantić. 2145 od 222: br.III. 9. Vojvoda Đujić. Pošto sam uvek primao i primam odgovornost za sve poslove kojima rukovodim. — Nastavak. 499 i posle podne trebali da izvrše udar ka Glogošnici. a komandanti produžavaju sa neprekidnim greškama. Gojnić i Baćović. Molim da sud najsavesnije utvrdi odgovornost i krivice svakoga pojedinca i na licu mesta nemilosrdno kazni sve krivce. Dolaze u obzir vojvoda Jevđević. Posle ogorčenih borbi pod prihvatom leteće brigade Vojine povukla se i prikupila na liniji Tamara — k. ja Vas molim da odredite specijalan preki sud koji će izreći presudu prvo meni a potom i ostalima. Usled ovoga situacija je vrlo ozbiljna. 1340. smatram da bi bio nepošten čovek ako ovako ne bih postupio.« napisano je olovkom 2146a. Br.— Situacija večeras: Lukačević: desna kolona Railić na liniji: Cadori — k. Iznoseći Vam prednje Gospodine Ministre. Major Ostojić. Br. 1700 — Šišing76. a osećam svoju krivicu i krivicu potčinjenih mi komandanata za nepotrebno pale žrtve kod Jablanice i nepovoljan obrt situacije.Jajca i Glamoča. jedino zbog neposlušnosti. Drenović i Mitranović otišli su prema Kupresu. Leva kolona Kasalović. 329 8. U levo nemci i hrvati do ušća Neretvice.III. 443 . g. Sišin krč. 1212 — Grad — k. mart 1943. Nastaviće se dep. Ako bude potrebno staviću im jednu stanicu za rad koju su ovamo naši stručnjaci izradili. K r a j dep. nesposobnosti i nemarnosti komandnog elementa došlo je do prodora komunista kod Jablanice i razbacanosti snaga na južnom delu fronta. Pantić [evi] delovi na levoj obali u p r i k u p l j a n j u na liniji ObocJić — k.75 2146 od 222: br. . Poslao sam jedan odred za n j i m a i zakazao sastanak u Šator planini radi povezivanja jedinica i dogovora za dalji rad. 328 8. m a j o r Radulović. — Lisina — k. 327 8. Br. Nemci na otseku Neretva — Qrlenica — Tamara.— Gospodine Ministre. 2146 od 222: br.] Sljeme i u pokretu na istoj 5 76 Ispred »Br. 923 — Ljubina pi. Ostatak na liniji Križ —• Gumenac — Plasa Glava — [V.III.

331 8.. 2148 od 222: Br. Zavojane — s. Sad opet zbog neizvršenja Baćovića.. Borbe se vode. P r e m a ovome naredio sam: VoObtr ji: da pripremi protivnapad ka Jablanici. Vesković. Gojnić juče u Rakitnu naišao na jak otpor. j e r je Bojović bio iznenađen i slab da zadrži položaj. O položaju komunista nemam novih Obr podataka jer niko ne javlja ništa i pored svih traženja i naređenja. Pantiću: da desnim krilom izvrši udar u bok ka Glo444 . Tako je zbog neizvršenja naređenja Pantića i Gojnića došlo do prodora kod Jablanice. Nastavak. ako što preduzmemo bez Obr njihove saglasnosti. 332 8.III. — Nastavak. oni na desnu a mi na levu obalu. 2149 od 222: br. j e r kaže da ga je tu rasporedio u opštu rezervu talijanski komandant korpusa i uporno traži da dođe u Kalinovik radi svršavanja poslova i ispravke grešaka koje sam ja učinio u n j e govom otsustvu.u pripremi za udar ka Jablanici. a nemci puštaju da se mi krvimo sa komunistima i namerno se mešaju da nas kompromituju i imaju na oku radi eventualnog docili j eg obračuna. 330 8. Br. i nikako neće da ga prevezu u Drežnicu a prete obustavom hrane i municije i dovođenjem nemaca. 2147 od 222: br. težeši da sa nemcima izvrši promenu. dep. U ovakvoj situaciji smatram da nam je najvažnije da prikupimo naše snage i rasčistimo levu obalu Neretve. da se odvojimo od nemaca i pričekamo na dalji razvoj situacije obezbeđujući se na sve strane. Livnu i Prozoru. V e r u j e m da će komunisti uporno pokušati i dublji prodor između P r e n j a i Bjelašnice a kroz nekoliko dana verovatno i preko Rakitne ka Drežnici. Rezultate još neznani. Br. Očigledno da žabari žele da nas drže razdvojene i u c e n j u ju hranom i municijom jer se boje.— Nastavak. Br.III. s.III. koristeći ovo vreme za dovlačenje novih snaga u Sarajevo i prolaz onih koje idu ka Vakufu. dep. pošto su im pridošla izgleda pojačanja od Glamoča i Livna. Nastv. Nsvt dep. Kozica čeka za prevoz ka Drežnici j e r Talijani sabotiraju. Nastv. Jevđević mi podnosi ostavke i traži pismena naređenja od Vas za pokriće mojih naređenja. da posedne naređeni mu položaj stoji u Širokom Bregu i Knežpolju. izložen je Gojnić počesnom tučen j u a zbog mešanja Talijana u sporazumu sa Jevđević [em] protivu svih mojih izričnih naređenja Vesković je odvučen u Vrgorac. Baćović: pored svih mojih naređenja.

— Radi morala trupa koje osećaju da [je] Hercegovina ugrožena preuzeo sam u svoje ruke komandu svih trupa svoje zone. Težište situacije danas u luku Neretve. Krstac. Glogošnica. Bojovića i Ružića. To i slanje prekog suda su jedini način da se n a t e r a j u na poslušnost i da operacije uspeju. marta ove brigade su razbijene od partizana kada su se njihovi m a n j i delovi prikupili čak u Bijelom Polju i Aleksinom 445 . Tek kad se ovo ostvari moći će mo ponovo pristupiti t u č e n j u boljševika na levoj a potom na desnoj obali.III. Branile su Neretvu četiri crnogorske brigade: Lukačevića. Branko. Br. dep. Jevđeviću da do sutra prebaci Veskovića u Drežnicu ili ću inače povući sve trupe na levu obalu. Partizani prešli reku Neretvu kod Rame i Jablanice. Da se izvrši popuna hranom i municijom. Radiuloviću da prikupi rezervu kod Bijelog Polja i Drežnice. 334 8. Zaprepašćen Obr sam neposlušnošću. i 8. samovoljom. Molim Vas u interesu naše svete stvari za koju se borimo da preko Baćovićeve stanice naredite svima komandantima poimenično i Jevđeviću da bezuslovno izvršavaju moja naređenja. Nstv. 2151 od 222: br. Pozdrav Šifrantima. nesposobnošću i nepodnošenjem izveštaja od strane većine komandanata kao i liferovanjem lažnih i kontradiktornih vesti. Teži su mi oni nego komunisti i svi ostali.] Sljemena.gošnici i Krstaču. 1806 — Zelena kosa — Kobilja Glava. 333 8. 2150 od 222: br. K r a j depeše. Br. Na prostoriji: Carski Vrh. Baćoviću: da sutra dođe u rezervu pozadi Gojnića u Rakitno u izvorni deo Drežanke. 10 mart 1943 god. Kasalovića. 118 9.III. Baja samnom sarađuje potpuno. Jablanica. 2179 od Ištvana: br. U toku 7.IIL— Da se iz Drinskog korpusa u p u t i 500 ljudi ovde kod mene u rezervu i za svaki slučaj. Br. a levirn pritisak na Jablanicu držeći čvrsto sadašnje položaje od Križa do [V. — Nastavak. Gojniću da preduzme Baćovićev zadatak obezbeđujući desni bok na liniji: Jelenak •— k. da im objasnite da su neposredno meni potčinjeni za vreme operacija i zapretite prekim sudom po mome traženju a da sa Baćovićem prekinete neposredno opštenje dok sam ja ovde.

Avioni su me ovog momenta izvestili da su osmotrili velike partizanske snage koje kreću od Prozora ka Rami i od Šojića 80 ka Jablanici. kap. 40. ćirilicom »za 222. 121 9. N a s t a v a k . Hercegovina je ozbiljno ugrožena. Već drugi dan kako pokušavam na sve načine da dobijem jasnu sliku u označenom reonu. Major Radulović je bio Ostojićev izaslanik.. za 222 Br. Rešen sam da branim Hercegovinu i svoj 77 Na margini depeše Draža je dopisao olovkom. 80 Sovica. a Lukačević se povukao na Zlatar 878 — Konjic traži hitnu pomoć. Vidi dok.1244 — Homolje. U naređenjima njegove p r e t n j e smrtnom kaznom i stavljanjem pod preki sud postale su predmet podsmeha. 2182 od Ištvana: br. — Prema situaciji prebacio sam Popovića 81 sa 1350 ljudi u Donju Grabovicu a ostatak mojih trupa sa Vidačićem 82 na položajima koje za je Branko odredio. Po dolasku u Bijelo Polje niko nije mogao da me oba vesti o situaciji u reonu Jablanice pa čak ni istaknuti d e o Vrhovnog štaba na čelu sa majorom Radulovićem 78 . . Nstv. izvršeno sa linije: Crni Vrh — Jasen — M. Lukačević javlja: Nemci su se povukli na liniju Lisin — Vran jača — Bukova Kosa — Vran jača — Križ — k. 120 9. br. 446 . . . Nastavak. ka liniji: Šilovača — Gola Glava — Stog (k. Br. 81 Milorad. Svi su komandanti naročito Stanišić i Jevđević ozlojeđeni radi Brankovog tona.III.Hanu a [o] ostatku njihovih snaga kao i o njima nemamo nikakvih podataka [ma] da smo sve preduzeli da što pre stupimo u vezu sa njima. komandant Trebinjskog korpusa. 78 Komandant Istaknutog dela Vrhovne komande bio je major Zaharije Ostojić. 2181 od Ištvana: br. 1268 — Koznik •— k. . Javiti mu kad se uspostavi veza«. . 77 Br. mart. 79 U pitanju je povlačenje Kombinovane brigade. 1330). . Nastavak. Talijani su me izvestili o njihovih pet 222 bataljona [da] nastupaju pravac Imotski — Posušje i tri bataljona pojačavaju kolonu Gojnić te ovaj sektor nije nikako ugrožen.79 Brankovo komandovanje vrlo je neefikasno jer naređenja stižu kada je situacija diametralno izmenjena. Leva Pantićeva podkolona na desnoj obali Neretve pod pritiskom jačih partizanskih za snaga popustila je i povukla se sa linije: Crni Vrh — 222 I a 1 o s c ejeme na liniju: T s g l o v a n a — Gola Glava S n o e. II kl. 119 9. Sljeme. 82 Milorad.III. 2180 od Ištvana: br..

— Sekcija Konjic — Prozor — Mostar. Trupe Stanišića nalaze se: Vesković sa 1200 ljudi još u Bijelom Polju i Gojnić sa 2000 ljudi drži liniju: Draga — 1559 — s. sa izviđačkim delovima ka Dugom Polju — Vran pl. Jablanici. Br. kraj dep. Striževu. i 10. za Jedna druga od 700 četnika. III. 85 Po delimično dobijenim podacima u jučerašnjim borbama imali smo 2 mrtva i 6 r a n j e n i h dok su partizani za na jednom mestu imali 20 mrtvih i veći broj ranjenih 222 i 3 zarobljena sa jednim puškomitraljezom. 123 10. — Nastavak . i D. 125 10. 2183 od Ištvana: br. 2185 od Ištvana: br. Baćović. Nastav. Nastv dep. . Ružić liniju: Zlatar — Konjic. Nemci 83 drže liniju I i s i n 1744 — Vraza njača — Bukova Kosa — Križ — 1268 — Koznik — 222 Homolje. Podaci o partizanima: Po izjavi zarobljenika i avionskom izviđanju grupa od 3000 dalmatinskih partizana nalazi se u pokretu od Cvrsnice dolinom Doljanke ka G. dep. dalmatinska NOU divizija.III. — Trebinjska brigada 450 ljudi je u rezervi u s. Br. i Buškam Blatu. !3 84 85 Borbena grupa »Anaker«.rad podešavaću prema situaciji koja se m e n j a svakog časa i prema svim ostalim okolnostima koje može da poznaje samo čovek koji se nalazi na terenu. 124 10. Ostatak Bosansko hercegovačkih snaga 1150 ljudi sa Vidačićem drži liniju Rakitno — Cerovi [Doci] — do Civširića 84 Brijeg. III. 400 popa 222 Perišića nalazi se u Gackom. . O Bojoviću i Lukačeviću nemam podataka. Br. 5 pušaka i jednim revolverom. 300 crnogoraca. U toku 9. Svinjača. Veći deo Bosansko Hercegovačkih trupa desna kolona 1700 ljudi Milorada Popovića preduzela je pokret prema [neprijatelju u] potkolonama sa linije Grebeni — 812 — Risovac sa ciljem izbijanja na liniju: Mala Rečica 1414 — Krstac. 447 . marta izvršeno je mitraljiranje partizana na reonu Bitovnja — Kostajnica — Rama — Jablanica — Krstac. 2184 od Ištvana: br. Rakitno — s. Leva kolona majora Pantića 1750 ljudi sa linije: Kleščina — Grabovica — Crni Vrh — 714 — Bele Stene 'ka liniji Križ 475 — Crni Vrh — Plasa Glava — Veliko Sljeme. Verovatno Sirića Brijeg. Neophodno je potrebno da što pre očistimo levu obalu Neretve. U pitanju je 9.

000 Stanišića. 86 448 . 210. — Nastavak dep.100. Kraj. Po potrebi i Vidačića bih mogao prebaciti sa 1100 u reon Konjica. Teška situacija u Lici radi sporova oficira. Mislim da bi Mihića trebalo pozvati Vama. dep. 1. Kad se vratio 24 sata nije makao iako mu je pretstavijena opasnost situacije. 2231 od Ištvana: br. južno. Baćović. Ovde danas došao Vrhovni komandant italijanski iz Fiume. ujedno zbog njihove artilerije i avijacije. br.000 Lukačevića. Branko je poslao Veskovića u Vitinu. knj. Mostovi kod Rame. — Br. Nisam pledirao ni za kakav plan okupatora. 4. drugi p u t zbog Crnogoraca pretstojao je otvoren sukob sa nemcima i italijanima. 2. dok mu se ne d a j u neke cipele i šinjeli. Izjavio sam da ću pristati samo ako se odobre naši garnizoni Mostar i Konjic. III. III. 8 ' Treba pomerio. bilo sa snagama iz Gacka bilo prebacivanjem Veskovića pravcem Bijelo Polje — [G] Ziemlje i Bijela. J e d n o m zbog Branka. Jevđević. 126 10. 11. 11 mart 1943 god. — Pogrešno su Vas izvestili. armije sa sedištem u Rijeci. dok. Br. komandant italijanske 2.000 naših trupa. uspeli smo da uštedimo 110. Oba puta sam sprečio stvar. Primio je Baćovića i Stanišića koji su izjavili da sam ja ovlašćen razgovarati.000 obroka hrane. O tim pregovorima vidi tom IV. 128 10. 2230 od Ištiana: br. a Stanišić po zahtevu italijana pomagao 87 je njega 20 km. — U ovim operacijama hranimo 6. Predvideo sam mobilizaciju 2300 hercegovaca i odmah sam za ovo izdao potrebna naređenja. general.Br. Traže samo da mogu držati 300 vojnika u svojim rudnicima u Širokom Brijegu.900 Veskovića. Jablanice srušeni bombard ovan j em te su partizanske snage otsečene na levoj obali Neretve. Potrebno je pribaviti podatke o Lukačeviću i Bojoviću za i zatvoriti pravce Konjic — Nevesinje i Konjic Kalino222 vik. Primili smo do sada 1. 127 10. U pitanju je Mario Roboti (Robotti). 2186 od Ištvana: br. III. 86 Pregovarao sam radi nemaca i leva obala Neretve je osigurana.000 metaka. Roboti je u Mostaru vodio pregovore sa generalom Litersom o u s lovima pod kojima bi nemačke trupe okupirale boksitna područja U Hercegovini. nego tražio koordinaciju zbog stvarnog stanja na terenu.

pa znam da nijednu direktivu n i j e izveo. 2 68 449 . već je ostao dva dana. ako nebih radio prema situaciji. olovkom ćirilicom »Vidi 2248« i »Vidi 2231«. jer je celu vezu sa Brankom imao preko mene. 89 ja bih se i sada nalazio u reonu s. nego radi po datoj situaciji. Nastavak. 2232 od Ištvana: br. 130 10. obuče i naoruža. ali na svoju ruku. premda sam im javio da t a m o nema više partizana. pošto su ista stizala sa zadocnjenjem i nisu odgovarala situaciji. Nastaviće se. U više m a hova preklinjao sam Veskovića da pođe na izvođenje dodeljenog mu zadatka. 132. 2234 od Ištvana: br. — Br. Ja sam još bio u Imotskom kada su partizani izvršili prodor kod Jablanice na levoj obali Neretve. Kasalovića. — Nastavak. U saglasnosti sa Bajom i Radulovićem promenili smo pravac kretanja Veskovića i naredili mu da preko P r e n j a izbije u reon sela Borci. — Ponavljam da n a j veći deo naređenja istaknutog dela Vrhovne Komande nije izvršen. 2233 od Ištvana: br. III.Lukačević radi odlično. ali isti nije hteo da to učini. već prema naređenjima istaknutog dela štaba. 88 Nastaviće se. — Pošto su se komunisti probili na gore označenoj liniji koje su držale crnogorske brigade Lukačevića. ss U pitanju je Istaknuti deo Vrhovne komande. t o m X I V . Docnije videćemo do koga je krivica za ovo. Grabovica — P r e n j na levu obalu Neretve radi ojačanja snaga koje su već t a m o bile. III. Po dolasku u Hercegovinu osetio sam da moramo braniti liniju Konjic — Bijela ali me je naređenje istaknutog dela štaba pod prebnjom smrtne kazne zadržao u zoni Posušje. 28 Zbornik. preduzeo saom odmah najhitnije mere i prebacio sam kolonu Vidačića preko Nevesinja na pravac Kula — Bijela. a sada se ovaj neuspeh pripisuje meni. zahtevajući da se njegovo ljudstvo koje do sada n i j e učestvovalo ni u jednoj borbi. 131 10. — Br. — U zajednici sa Vidačićem treba da spreči dalje nadiranje komunista. — Br. Nastaviće se. — i 52 Na margini depeše Draža je napisao. Nastaviće se. Bojovića i Ružića. Posušja i RaMtna. u cilju tučen ja i proterivanja komunista na desnu obalu Neretve. knj. Bez obzira na p r e t n j e prebacio sam veći deo svojih snaga koje su došle samnom iz akcije iz Like u reotn sela G.

partizani ne bi imali ovoliki uspeh. 2235 od Ištvana: br. 94 Iz aviona primećeno grupisanje partizana kod Tomislavgrada 95 i jaka kolona od Prozora ka Tomislav Gradu usled čega je odred zastao na položajima južnih padina Vran pl. III. 92 — Jevđević. [marta] — dobivena nova direktiva za promenu pravca ka Rakitni. u 90 Tad su na levoj obali Neretve. ugrožen. Naših pet r a n j e n i h a partizana 96 mrtvih. Kraj. dok. proleterska (crnogorska) brigada (tom IV. verovatno glavnina. proleterska. Bojovića. Vidi tom IV. Kraj. 11. — Ta grupa po Brankovom izveštaju broji 5. nalazim i da je i Kalinovik. dalmatinske brigade. Prema ovakvoj situaciji. Kada sam zvao delove Vrhovne Komande da komanduju na lice mesta odgovorili su neozbiljno da neće da rade sa okupatorom tražeći u isto doba hranu. izvršen 20-og [februara] sami zatvorili i pre nego što su crnogorci došli. a ne naš. 94 Borbu je vodio samo jedan bataljon 3. Br.Br. Uostalom tučen je i Stanišića. Buljanovu brigadu i zauzeo pod borbom Rakitno i Svinjaču. Nisam davao nikakvu ostavku. pukovnik. Istina je da sam tražio da mi se potvrdi da li Vi stojite iza naređenja da se udari na okupatora pa da ću onda to odmah da izvršim. br. a njihove jake snage. 133 10. — nastavak. Hercegovci su svoj proboj. Navedene podatke o gubicima redakcija nije mogla proveriti i utvrditi tačnost. III. knj. proleterska i 4. m a r t a odred razbio 4. 2. Po podacima danas od 15 časova. Br. dalmatinske NOU brigade. 214). knj. 11. 129 10. municiju. 91 U pitanju je Konjička grupa. Da je brojno stanje snage Lukačevića. a njihov je front probijen. — Nastavak. sa 1000 četnika Baćovića za osmatranje prema ovoj grupi partizana spremni da je napadnu. 91 Toliko sam ih i hranio. 1. dok. — 6. Kasalovića i Ružića bilo makar iznad polovinu jako kako su Vas izvestili. na prostoru Rama — Jablanica — Javorik dejstvovala 3 bataljona 2. radi čega preduzimam sve mere da ovo sprečim. i 8. 2248 od Ištvana: br. komunistička prethodnica izbila je u selo Bijela.000 ljudi. br. iako je daleko. zaplenjena komora i nešto arhive. izbile su u Javorik. 95 Bajo Stanišić. 450 . 205. 25 zarobljenih. 2249 od Marina:93 (via Ištvan). 95 Sada Duvno. 90 To su snage koje su sa kretale sa pravca od Sovića. topove i vojsku od okupatora. 7. Baćović.

Br. 59. m a r t a jaka borba naših odreda na položajima južno od Drežnice. Pošto n e m a m radio stanicu kao ostali nisam neposredno dostavljao izveštaje već to činim preko Radulovića i on Vas izveštava. 140. 2250 od Marina: (via Ištvan). Ovo je urađeno u sporazumu sa Baćovićem jer [je] isti mobilisao još snaga za Konjic. Osmotreni pokreti jakih kolona ka Rami. O njenom sastavu vidi dok. Sa Baćovićem sam saglas am. br. Voja drži javljene položaje. 97 2. — Komunisti vrše neprekidne napade na Voju a danas krenuli od Jablanice ka Drežnici lagu 98 pod komandom glavnog štaba 99 u cilju probijanja po cenu svega ka Crnoj Gori. komandant Kombinovanog korpusa. Pozdrav Bajo. 98 Nejasno. ma u kom pravcu pošla. prikuplja sve snage na levu obalu sa zastorom na Bjelašnici. prebačen u Široki Br[ij]eg pre[d] Buljana koji beži ka Tomislav Gradu i Prozoru. Rezultat borbe naših 10 mrtvih i 20 ranjenih. 84. po novoj direktivi prikupljen odred kod Drežnice. br. III. 2293 od 222: br. februara do 2. O sastavu korpusa vidi dok. proleterske brigade. 5. 335 9. major. Vidi dok. Pobeda je sigurna. — Usled situacije kod Konjica naredio sam da se hitno uputi ka Nevesinju kap. TO j ići jj p i t a n j u j e i e v a kolona Konjičke grupe. Đurović sa četničkom četom i bataljonom Golijana koje sam ostavio da drže Kulu Fazlagić u šahu. gde će ući u sastav hercegovačkih t r u p a pod komandom majora Petričevića96 koji se u p u ć u j e za Konjic. Moral vojnika je vrlo visok. marta Br. a prodorom kod Jablanice Kasalovićev korpus znatno smanjen gubicima i osipanjem jedinica. 12. 28* 451 . 2251 od Marina: (via Ištvan). III pala Drežnica. 4. — Od 28. Jablanici i Doljankom. 3 m a r t a odred bio u s. Donja Grabovica. Partizana veliki broj mrtvih i ranjenih. Br. Pošto su Pantićevi potčinjeni vrlo slabi. br. 100 Naredio sam Veskoviću koji je stigao u Bijelo Polje da zorom krene preko Cičeva u Bijelu u pomoć Voji i da primi i 96 Boško. " Borba je vođena protiv jedinica 2.pokretu. 99 Odnosi se na Glavni štab NOV i PO Jugoslavije.

' Đurišić. — Nastavak dep. pa bi sveže snage dobro došle ako budemo prinuđeni na povlačenje. .000. Jačina Vojina bez muslimana sa Veskovićem oko 4. 2295 od 222: br. III. Zbog mase automatskog oružja. NOU divizije. Moral im je dobar. 11. Potrebna n a ređenja izdao [sam] Hugu i Pašaliju i uputio oficire. Konjic — Turija — Lisina —. ali sam Vam javio da se mogu osloniti samo na Voju i Andriju. pa nešto m o r a m imati ovde. kap. Ovih dana izgleda da će mo tući odsudnu bitku sa glavnom snagom crvenih. komandant Višegradske brigade Drinskog kor- Stevan.) lc 4 103 452 . Br. Radulović no152 pusa. — Nastavak. — Nastavak . Molim da javite Vaše mišljenje po ovome. Danas stigli omladinci sa Andrićem. br.000 svežih i dobro naoružanih ljudi i da se prebace kamionima u Mostar. Baćoviću da se prebaci kamionima u Drežnicu i primi pod komandu sve Hercegovce i obema obalama Neretve izvrši napad ka Jablanici i Rami. Baćovićeva takođe oko I 4. III. knj. 338 10. 107 Reč je borbenoj grupi »Anaker«. Gojnić je kod Rakitna i zatvara pravce između Vran pl. III. . (Tom IV. 2294 od 222: br. Br. U rezervi kod Belog Polja da ostavi 500 svojih ljudi. dok. Za svaki slučaj bilo bi dobro da Pavle104 prikupi oko 4—5. 106 Dr Vojin.uredi Durmitorski korpus. 207. 2296 od 222: br. 105 U pitanju su Vojislav. Pavle. I kl.Crni Vrh a noćas se izgleda povukao na Paklenu i Donju Bjelu. i Posušja. 106 Branko. a jednako se mučimo za municiju i hranu. Danas stigao kod mene Grubač 102 i Glumac 103 sa 500 ljudi jer se bojim prodora preko Bjelašnice. 336 9. 337 9. 105 pa nisam siguran u izvršenje naređenja. — Situacija danas: nemci obezbeđuju Ivan na liniji: Lisin — Koznik — Homolje. Naredio sam sve što se može. j e r su sve sadanje trupe oko 20 dana u neprekidnim borbama prilično iznurene. Ostavio sam ga na mestu radi osiguranja Baćovićeva. Br. Grupa se povukla na navedenu liniju pod pritiskom jedinica 3. 107 Voja održao do podne liniju: Grad — Zla tar. Konjic napustili. 101 Voji šaljem još sto ljudi odavde. Voja Lukačević i Andrija Vesković. ruskih uspeha i propai gande Londona.000 ljudi. 500 ljudi iz Trebinjske brigade da dođe u rezervu kod Drežnice. topova.

340 10.000 a možda toliko i na desnoj obali. Naredio sam: Voji da održi liniju: Grad — Zlat a r — Paklena — Gođevac — Borašnica do dolaska pojačanja. III. . divizije koju je razbio Gojnić kod Rakitna. 453 . Uhvaćena zapovest kod 9. III.ćas javlja da su prednji delovi crvenih u Bjeloj a ogromne snage glavnine ćelom na Javoriku. ćirilicom.j stigla i crveni se probiti neće pored svih automatskih oruđa. Jačina oko dve i po hiljade ljudi obojica. Voja više nego sjajan. U stvari nema ih više od 4. da Tito želi da se probije pravcem Jablanica — Kalinovik — Metaljka — Južni Sandžak — Bugarska — Grčka. III.000 ljudi i da izradi prebacivanje kamionima do Nevesinja ih Mostara dok bi trebalo hitno poslati peške ka meni 2. u visini rečenice Draža je olovkom. . lu9 a hranu i ostalo da uzme od Guvernera. Voja se ogorčeno bori već dva dana. Br. Radi svake eventualnosti Pavle treba da mobiliše do 4. 109 Verovatno je u pitanju Dumoška pl. Prošle noći preduzeo na"* Na margini. Sutra ću javiti stanje do 12 čas. — Nastavak. Baćoviću da energično napadne na liniju Rečica — Krstac — Jablanica. Nastavak dep. Br. 339 Nastavak 10.000 ljudi. Komunisti se očajnički bore i po svaku cenu hoće da se probiju. Br. 110 Ovo bi trebalo da bude gotovo za pet dana. dopisao: »Pavle«. Branko. samo je teškoća što žabari ne d a j u h r a n u za ove ljude a sad i m a j u samo Grčku municiju. 2297 od 222: br. Nemci zauzeli Prozor i Tomislav Grad. Pojačanja Voji p r i . Gojnića nameravam sutra da prevezem u Bijelo Polje u rezervu. 2299 od 222: br. 2298 od 222: br. — Vesti o ogromnim snagama boljševika na levoj Obali paničarske. Kasalovićevi se posle proboja kod Jablanice [osipaju]. 341 11. Velike snage u nadiranju od Prozora ka Rami. 108 Neka se bar pripremi odbrana linije: Foča — Dumoš pl. Vesković preko Hanskog Polja stiže u Borce sutra do podne a Vidačić će stići do mraka. Nstv. — Baćović zauzeo liniju Borčići — 823 — Glogošnica — Gradac — Plasa Glava. Opkoljeni su i u očajnom položaju. 110 Odnosi se na guvernera Crne Gore Pircia Birolija. Nadam se da će mo uspeti ali priznajem da u mnoge komandante ne v e r u j e m niti u njihove potčinjene. Činim sve da boljševike tučemo i zadržimo ah je pitanje da li će sutra izdržati Voja.

Pozdrav Branko. III. Na strani četnika poginuo samo jedan četnik Obren Aleksandrić. g. Da ne brinete. Bjelašnica obezbeđena. 33. . Podviknuo sam paničarima. br. nešto se izvuklo iz borbe ali među pobeglim ima ranjenih. Naredio sam da sutra izbije na Neretvu. Kasalovićev korpus u rasulu. Iz zaplen j e n e arhive se vidi da su se ovi komunisti cele 1942. 2300 od 222: br. Baćović sporo napreduje. ravnogorskog korpusa izvršen je na Ca1 čanski NOP odred. već svima izdao sve potrebne instrukcije za rad. 10 pušaka dosta municije i bombi. Među 14 poginulih drugova bio je i zamenik komandanta odreda Radiša Poštić.115 U borbi koja je trajala tri sata ubijeno je 14 komu/ništa među kojima i Radiša Poštić. Sve óu ih streTjati. Ostri u jednoj štali. Rezerve u prikupljanju kod Hanskog Polja. . 5. 87 Nastavak . Br. g. 112 Br. Od Poštića zaplenjena bogata arhiva. 1 " Svi ovi komunisti su u begstvu od 1941. i početkom ove godine krili uglavnom u takovskom U pitanju je Ljubina pl. 86 11. Čistiću bez milosti. pod vodstvom inžinjera Radiše Poštića. . Većina 'kukavice i nesposobni. Pavle neka sam uputi 2000 svežih da izvršimo popunu i smenu umornih. to je zbog kvara motora. 2319 od Frikea: br. . 2320 od Frikea: br. dok. i 113 U depeši su n e k e reči podvučene olovkom i na margini je istom olovkom Draža Mihailović dopisao: »Pavle«. a posle akcije mora se radikalno izmeniti komandno osoblje. marta moji ljudi opkolili su 25 komunista u s. 342 11. — 5. Zaplenjeno dva puškomitraljeza.113 — Br. Uhvatio sam 50 kod Uloga. 111 Prelazi na P r e n j u zatvoreni. knj. III. Pola mu jx»beglo. Mislim da će te biti zadovoljni. Mislim da više neće trebati za boljševike sem ako se ne pobijemo sa nemcirna. Nisam zaboravio na Istočnu i Zapadnu Bosnu i ostale oblasti. Belog Polja i Drežnice. in j 15 N a p a ( j četnika 2. koji se sprovodi dobro. Neka ih Pavlovi pohvataju i učine potrebno.pad i danas do podne podišao Ljubinji. Posle akcije poslaću Vam detaljan izveštaj o svemu do sada urađenom. Ako ovih dana bude zastoja u radio službi. Beže u grupama kući. — N a s t a v a k . Opširnije o tome vidi tom I. Levu obalu oćistićemo možda za dva dana. 112 111 454 . Pobeda je naša sigurna pored svog neprijatelja i zadnjih namera saveznika.

tamo im je omogućio prikrivanje komandir Zvonkove 116 čete neki Gavran. U ovoj borbi istakli su se žandarmerijski kaplar Jaroslav M. a ne da se govori koješta iz za vidljivosti. pohvala«. Na margini depeše Draža je olovkom. Tada su ovi komunisti počeli da prelaze u srez Trnaviski i Ljubićski ali nigde se nisu duže zadržavali. — Br. Br. — Podaci o situaciji: u toku noći vođene su borbe na liniji Grebeni — Zelena Zvonko Vučković. III. Pukov. Nastavak . Nastavak. 2331 do Ištvana: br. a dela neka govore. 134 11. 89. 90 Nastavak. najbolje je da svako gleda svoja posla i da ćuti. 2323 od Frikea br. pa će te biti jako zadovoljni. 2321 od Frikea: br. Srezojevcima. Bilo je uhvaćeno pet živih pa kada s m o dobili potrebno saslušanje ubili smo ih. Oba iz Ljubićke brigade pa ih predlažem za unapređenje i odlikovanje. . Ovim su komunisti na mom reonu likvidirani. Ja to od njih nisam tražio niti mi njihova pomoć treba.117 13 marta 1943 god.. Lazović i rezervni podnarednik Milijan Ilić. k r a j dep. ćirilicom dopisao »V Unaprediti. na t a j način što je u svojoj pratnji imao zloglasnog komunistu iz sreza Ljubićskog Acu Savića koji je bio najpoverljiviji četnik Gavranov a iza Gavranovih leđa krio ove komuniste. 88 Nastavak. Sad nije više potrebno da Zvonko mobilise ljude radi čišćenja mog terena kako Vas je on izvestio niti mi treba da čini pomoć koju mi on preko Vašeg štaba nudi. Zaplenjena arhiva n a m služi za likvidaciju jataka i pristalica. Pored Rađiše Poštića vođe za ceo k r a j Zapadne Srbije što se iz arhive vidi i ostali su bili krvoloci. Br. Br. Nastavlja se. 117 116 455 . Zvonko ga je tek p r e mesec dana ubio. Očajnički su se borili ali su dobro pomlaćeni. 2322 od Frikea: br. Stalno su gonjeni i kod mene nisu imali sreće. Moćan sa svojim snagama da u svako doba očistim moj teren od komunista. Neka svaki očisti svoj teren i neka njime vlada kao ja. pa ma u 'kom broju da se pojave.srezu u s. — Tek kada sam Zvonku nekoliko puta kazao fco je Aca Savić i šta je sve kao komunista počinio po srezu Ljubićskom.

zakašnjavaju i ne odgovaraju situaciji. divizije su u toku dana izbile do s. Bosanci u sastavu ove grupe borili su se junački. 2332 do Ištvana: br. Br. i 4. 139 12. — nastavak. 217. 119 Kapetan Vidačić sa svojom kolonom koja će do mraka biti jačine oko 1. Izlazak. 2333 od Ištvana: br. 138 12. na tom sektoru. Tako piše u originalu. 140 12.700 ljudi. knj. Nastaviće se. III. br. — nastavak. (Tom IV. — Br. NOU divizije. (Tom IV. Nastaviće se. sestara i braće koji se nalaze u redovima komunista. ali izdati od crnogoraca bili su opkoljeni i masakrirani od komunista. 11. knj. J e z e ra. Naređenja koja dobijamo od istaknutog dela štaba. j e r se ista nevero118 Borbe su vođene protiv 16.122 N j e govo levo krilo koje je uspelo da izbije na Lipovsku i Gradac k. 118 Leva kolona drži položaje Gumenac — Plasa glava deo prema V. br. 121 Obe durmitorske brigade i Sandžaklije izdali su. 10. ut j 1 3 N a p a c j na Konjičku grupu. marta držale jedinice 3. 417 snažnim protivnapadom. — Situacija na levoj obali Neretve je ozbiljna. Kolona je upućena preko N e vesinja i Kule. artileriskom i bacačkom vatrom otstupilo je na M. 2334 od Ištvana: br. Grupa kapetana Lukačevića u kojoj je pored domaćih bosamaca bilo i crnogoraca razbijena je i rasturena. Nastaviće se. dok. Poručnik Vukasović. Četnici su razbijeni i u paničnom bekstvu n a pustili položaje. br.Glavica — Izlazak odakle se produžava pod borbom danas pokret dalje ka Idbar dolini i Donjoj Jablanici. vršile su jedinice 2 2. i 7. 11. — O koloni kapetana Vidačića koja je upućena preko Nevesinja i Kule ka Bjeloj. 66. 60 i 62. jer su javno izjavili da neće da se bore protiv svojih sinova. dalmatinske brigade.) 120 Nejasno. (Tom IV. a jedinice 2. knj. Sljeme.) 115 Položaje su. kod Plaše Glave. Pri nailasku komunista iste su pozdravljali sa pesnicom sa uzvikom: »Smrt fašizmu«. prebačen je kamionima preko Nevesinja do n o k t i 1 2 0 i odakle je jutros produžio pokret pešice sa ciljem zatvaranja pravca od Bijele ka Nevesinju i Kalinoviku. proleterske divizije. sarajevske brigade je poginuo. Ni u deo ostalih crnogorskih jedinica radi ovoga n e m a m poverenja. dok. nemamo nikakova obaveštenja. III. komandant II. U reonu Plaše glave stanje je nepromanjeno. — Br. banijske NOU divizije. 11. dok. Pale. Kapetan Popović na položaju Gradina — Greben — Risovac vodi teške i krvave borbe.) 122 Borba je vođena protiv delova 7. 456 . brigade 7. III.

— Br. Hercegovina je moja. 44 12. III. Vidi dok. Potrebno je da jedno lice objedini komandu nad svima grupama. — Durmitorski korpus pobegao skoro ceo. Voja uganuo nogu. 2353 do Bernarda: br.123 Jedinice Bajine sutra zorom prebacujem na pravac Nevesinje — Kula — Bjela. Branko. III. 60. 13. br. III. — Br. knj. Kraj. Pored ovoga i sve druge raspoložive snage. 124 Sa potpisima neodgovornih i nekim izjavama Plećaš otputovao Vama. Ubijeno 48 partizana. 2.r i vatno brzo menja. gde će dobiti dalji pravac prema Konjicu. ali sveže trupe su hitno neophodne. bataljon Ličkog NOP odreda) sektora Zrmanja. Grupa je imala zadatak čišćenje četnika na sektoru Bender — Otrić. Na levom krilu naši napreduju. Sutra idem za Nevesinje. Neka Pavle krene još sutra sa jurišnim bataljonom automobilima do Nevesinja. dok. Preuzeo sam potrebno. Mi smo imali 4 m r t v a i 8 ranjenih. Bernardo. 126 Borba je vođena protiv grupe bataljona (1. Komunisti došli u Donju Bjelu. 2354 od 222: br. Ran j e n o oko 80. 2355 od 222: br. i Vojin korpus 127 počinje sa osipanjem. bataljon 1. Mobilisaću sve što može da nosi pušku. Bernardo. 127 Odnosi se na Mileševski korpus. — Ištvan ostavio samozvanog vojvodu Plećaša da produži njegov rad oko organizacije Grmečkog korpusa. — Br. U dolini Neretve partizani su izbili po n a j novijim podatcima do s. 343 12. 125 124 457 . među njima jedan kdt bataljona i politkom. Dolovi. 344 13. udarni i 4. 2352 od Bernarda: br. br. — Br. Baćović. podnarednik u to vreme je bio pomoćnik komandanta brigade »Gavrilo Princip«. Sobom poveo Boška D e u r u125 i Dragana Mrkvića bez moje dozvole i znanja. O tome vidi tom V. Zarobili smo 21 pušku. — Naši odredi vodili su borbu sa jačim snagama partizana oko Velike Popine. 45. U Lici sve jači pritisak partizana. Usled neprekidnih borbi ostavljen sam. i rešen sam da svi izginemo u odbrani Hercegovine. — Po vestitala Radulovića i Baćovića od 2 časa noćas situacija: Durmitorski korReč je o Grmečko-klekovačkom korpusu. Rez. udarne brigade »Marko Orešković«. Izgubili smo jednu pušku. Molim Vas da mi dozvolite da primim pod svoju komandu sve jedinice na ovoj teritoriji.126 Partizani su proterani u pravcu Srba. 62 i 111.

dok kod naših vrlo slabo.). 128 U pitanju su 1. Prema beguncima koji se uhvate primeniti oštre kazne da se zaplaše ostali. Pukovnika Baja sa 3000 hercegovaca i n j e govih šaljem u Glavatičevo i dalje da se ovaj pravac zatvori i da se prikupe begunci. Jačinu neznam ali naoružanje i zalaganje odlično. To bi bio veliki šamar za nas. a ja n e m a m sa čim da ih zaustavim. — Nstv. 345: 12. Pozadi Glavatičeva stvaram front za hvatanje begunaca. kraj dep. Nstv. i zbog bekstva Kasalovićevih počeli u masama bekstvo vojnika Glavatičevu a prethodnica crvenih došla u Dolove. — Brainićemo svaku stopu ali se bojim da naredim i n a j m a n j e pomeranje u nazad j e r je pitanje gde bi ljudi stali. Pobeda je naša. Baćović pritešnjen ali drži jučerašnji položaj samo pobegla žabarska artiljerija. Kriza će t r a j a t i do dolaska prvih pojačanja sa Pavlom. i 2. U Hercegovim mobilisano sve i pravim rezerve kod Glavatičeva. 128 U poslednjem protivnapadu Vojo imao mnogo gubitaka. Br. jer dobivam strahovito paniearske izveštaje i uvek kontradiktorne. Očekujem pre podne radio izveštaje. 2358 od 222: br.pus pobegao ceo sem p r a t n j e oficira od 20. 2356 od 222: br. Molim još danas odgovor. Grubača šaljem sa 2000 ljudi ka Glavatičevu da vraća begunce. III. Nemci vrše pritisak od Prozora i Tomislav Grada. Činim sve da sprečkn upad ali je neophodno da Pavle krene još danas sa jurišnim bataljomoim i stalnim četnicima kamionima do Nevesinja ili do Cajniča pa posle k meni. Br. meni je ostao Glumac sa 250 ljudi ovde. 2357 od 346 Nastavak (13. Bez svežih snaga sa sadašnjim trupama bojim se da prodor nećemo sprečiti. Br. Juče su trebali da posednu liniju: Paklena — Gođevae — Borašnica — Osobac i da uhvate vezu sa Vojom. Tačan položaj Vidačića i Veskovića neznani. III. Hanskog Polja. 347 13. Komunisti su sve bacili na jednu kartu i čine poslednje napore da se probiju. Bijelog Polja i Drežnice. Sem toga neka se n a j h i t n i j e mobiliše bar još 4000 prvoklasnih boraca na najbrži način upute k meni. ljudi. — Vojin korpus demoralisan i u raspadanju se povlači od Glavatičeva ka meni. Branko. 458 . Peške kod mene treba da dođe 2000 ljudi koji bi usput vraćali begunce koji beže ka Šćepan Polju i Pivskom Manastiru i pljačkaju usput. durmitorska brigada. Mart.

Kapa — 1820 — k. — Br. 2359 od 222: br. Vidačić od juče u pokretu ka Bjeloj. i 2. Vesković sa linije: V. i da primi zatvaranje pravca od Konjica. Popovićeva kolona na liniji Gradac — Lipovska — Dobri Dol — Gradina 1206. — Kao istaknute linije dolaze u obzir Trestoavica — Crvanj — Crna Gora. Pravac Rakitno — Drežnica. Trebinjska brigada 450 ljudi iz Striževa prebacuje se danas u Zastolje za h v a t a n j e veze sa Veskovićem kod Crnog polja. Verujem da su ove dve kolone već u vezi sa Lukačevićem. Očekujem dolazak nemaca i hrvata ovde j e r su oni udesili da pod vidom t e r a n j a komunista zauzmu Hercegovinu. 2360 od Ištvana: Br. III. Baćović.Kriza u punom jeku. 459 . Dalje Treskavica — Dumoš — Bjelašnica i posle Drina — Volujak — Golija. 135 11. Deo jedinica Gojnića iz reona Rakitnog 1000 prebacuje se danas u Bijelo Polje i obrazuje opštu rezervu. III u 8 čas. Sa istim ciljem kolona Veskovića upućena je pravcem preko Zimlja ka Borcima. Durmitorske 'brigade neće da )se bori a oficiri sa najpouzdanijim saradnicima iz ove dve brigade nalaze se u Bjeloj. 1520 produžava ka Lisini radi dejstva u desni bok partizanskih snaga. Molim još danas Vaša naređenja za dalji rad. Nstv. Lisina (1402) — Ljuibina pl.: Lukačević na liniji Konjic — Ljuta — Spiljani — Vrabac — k. Treba mobilitati sve tamo i uputiti ka jedinoj liniji koju odredite za dublje zatvaranje pravca ka Crnoj Gori i Sandžaku. Jedini izlaz da Pavle stigne sa traženim trupama u toku sutrašnjeg dana u Nevesinje. Pukovnik Bajo sa 3000 svojih i Ištvanovih da zatvori pravac Konjic — Glavatičevo. 2361 od Ištvana: br. III. Učiniću sve da sprečim dublji prodor ali sa ovakvim paničarima i nesposobnjakovićima se ne može dobrome nadati. — Situacija 12. 348 Nastavak 13. 136 12. Br. Naredio sam povlačenje na liniju: Visočica — Crvanj — R u j ište — Bijelo Polje — Neretva i prebacivanje svih snaga na levu obalu. Br. III. na prostoriji: Pomol — 423 — Bjela — M. 1032 — Kiser — Borašnica. Po izveštaju Konjičke brigade ljudstvo 1. — Nastavak. Branko. Zatvaranje potrebnim snagama. Pantić na liniji — Guimenac — Plasa Glava — Veliko Sljeme. Nstv.

Sarajevske brigade koja je pretrpela 12 m a r t a poraz kod Boračke Drage ostupilo u Bijelo Polje 97 boraca. mart: Br.: Lukačević na položaju Konjic — Ljuta — Špiljani — Đajići. 141 13. Sa Brankom sam u stalnoj vezi. 2372 od Ištvana: br. 142 13. K r a j dep. Ovo nije provereno.Br. 14. Njegovih 1000 sada je u rezervi u Bijelom Polju. 2362 od Ištvaina: br. Kolona 11 zauzela Tomislav Grad i Prozor i produžava ka Rami. — Situacija 13. Pošto je danas primljena direktiva po istoj će se postupiti i već je to bilo naređeno. Marino. Bjela. Nastavak. 1. Jablanica. . — Prema naknadnim podacima poručnik Vukasović je živ. u 12 č. Pribojska i Počansfca brigada u povlačenju od Kule ka Glavatičevu. Vesković [stigao] na Zimlje sa svojom kolonom. . Od sebe dajem sve da situaciju popravim.130 Upućen je Vidačić sa 1500 ljudi da od Nevesinja ka s. Broj 22 pristao je pod pretnjom kidanja odnosa pošto je pio. 22. 137 12. Od Konjičke brigade ovde otstupilo 50 boraca. Naredio sam da po svaku ceniu danas do m r a k a zauzmu Popović — M. III. Br. Durmitorska brigada otkazale poslušnost i otstupile. Trebinjska brigada 450 na Zastolje i hvata vezu sa Veskovićem na Prenju. i 2. — Od 2. Baćović. III. Gatačku grupu uputićemo danas kamionima od Gackog ka Nevesinju i dalje za Vidaoićem. a Vesković od Hanskog polja ka Velike Bare — Tiso vica. Br. Rečica — Krstac — G. . ili dolinom Neretve. Pantić — Orni Vrh — Jelačići i 458 — Oštra Glava — Raulje — 1648. Gojnić sad nalazi se na r a n i j e m položaju i zatvara Drežniou od Raikitna i Dugog Polja. Od Đenerala Đukanovića tražen je odred depešom da ga uputi u Gacko i da drži Kulu Fazlagića u šahu. 129 130 Reč je o Zetskom četničkom odredu. N s t v . III. 2371 od Marina: Usled stvorene situacije kod Konjica naredio sam da se moj odred129 prebaci za Nevesinje radi presecanja partizanskog nadiranja ka Nevesinju. Tako piše u originalu. Baćović. Vidačić zauzeo položaj: Vitoš — Lukovište — Vlah po izveštaju od br. 2373 od Ištvana: br.

uključujući Gradac (na levoj obali) držala je 3. N a s t a v a k . . (Tom IV. — Milorad Popović vodi teške borbe na liniji: Gradina — Borčići — M. III. . 145 od 13. . — N a s t a v a k . Nastavak. ! ! ! j I [ I Br. NOU divizije. — Na položajima s e v e m o od Kule uspeo je da zadrži nadiranje komunista kojima je po izdaji i bekstvu obeju Durmitorskih brigada. Nastavak . NOU divizije potpomognute 1 haubičkom baterijom. (Tom IV. .) 461 . Na levom krilu na desnoj obali Neretve stanje je nepromenjeno. Zauzeti položaji održani do sada. Snabdevan j e Vidačića zbog nedostataka veza nemoguće. 2376 od Ištvana: br.r I ! \ ! ! . — Situacija kod mojih jedinica je sledeća: Vidačić po mojoj inicijativi prebačen je preko Nevesinja na pravac: Kula — Bjela. Kolona Popovića i Pantića vodi krvave 24 časa borbe na položaju: Gradina — Male Pale — Izlazak131 — Gumenac — Plasa Glava. Br. a zbog ovoga i ostalih. U . br. Br. G. III. Grabovica ali 131 Na tom sektoru položaje su držale jedinice 7. — Vesković potpomaže Vidačića na levom krilu koji vodi 'krvave borbe. 220. j . Nikšićska brigada u pokretu preko Nevesinja ka Kljuni i dalje. — Nastavak . Partizana izbrojano mrtvih 26. dok. knj. 143 13. — Br.) 12 Položaje na desnoj obali Neretve. Bajove snage 2. Jablanice i Krstača.132 — Deo prema Velikom Sljemenu. . Dva puta je zauzimao i izgubio Gradac — 417 i danas ga ponovo zauzeo. . Trebinjska brigada [stigla u] Zastolje odakle vrši pokret na Crno Polje. br. Borci u bok i pozadinu komunista. III. Po naređenju Vrhovne komande treba da se povučem na liniju — u v M n u s. Partizani raspolažu jakom teškom i lakom artilerijom i velikim brojem automatskog oružja. 144 13. dalmatinska brigada 9. 68. 2377 od Ištvana: br. knj. dok. Teži da što pre izbije u reon Krstac — Jablanica. Pale — Izlazak. 11. ovaj pravac postao potpuno otvoren. Pokušavamo da produžimo do G. bataljon u pokretu za Mostar i Nevesinje radi prebacivanja u reon Konjic. 1. . Trebinjska brigada štiti Veskovića i priprema akciju u pravcu s. Broj ranjenih nije poznat. III. — Branko je ovo naknadno odobrio. 146 13. 2374 od Ištvana: br. Zečevića i Kureša na Plasoj Glavici samo putem aviona. . bataljona u Drežnici. Dosadanji gubici u poslednja 24 časa pet poginulih od kojih dva komandira i 26 ranjenih. Ovaj izveštaj podneso sam Čika Branku. 2375 od Ištvana: br.

zbog morala kod ljudstva ovo dok god mogu na označenom zaslužio stalno Vaše prekore. Deo Trebinjske brigade na Prevorcu 1850 spremni za dejstvo ka Vosučmiku135 i podršku Veskovića. Mislim da nisam Nije važno komandovanje pokazati pravo stanje. Zimlje — Drežnica a nove se prikupljaju. Popović iz druge Baćovićeve kolone danas opet pod teškom borbom zaustavio partizane i zauzeo ponovo Gradac. Oficiri Kasalović. Lukovište. Molim dajte Baćoviću slobodu akcije jer mi najbolje znamo situaciju. Gojnić sa 1300 Bajovih u pokretu na liniji: Vrsa — Dudalski — K. Kasalović. Ružić i dva Poleksića došli su hitno za njima da ih vrate. Veskoviću je naređeno da posedne liniju: Lišaj — Ruda Glava — Ruda Lastva. Bojović. 136 gde su juče 200 ljudi iz Višegradske brigade otkazali poslušnost i pobegli kućama. Drugi deo p f v T J i n a ^ r 120 uhapsili smo između Nevesinja i Gacka. — Komandant Konjičke brigade javlja kurirom: 1. i ako su bili u rezervi. U to vreme se major Ostojić nalazio u Kalinoviku. 350 Nastavak. Ružić i Bojović sa 300 ljudi kod m e n e gde ću ih zadržati. Rezultati će ćović. Jevđević. Br. 2382 od 222: br. Verovatno Poslušniku (t. i 2. pomogne Vidačiću i h v a t a n j e veze sa ostalim. Kompaktni su odredi: Veskovića i Stanišića. Durmitorska brigada te Fočamska u divljem bekstvu povlače se prema Kalinoviiku. Ba- Br. 1741). Grabovica — Lišaj. 2381 od 222: br. 349 13. 150 13. Baćović ostao na položaj: Gradina — Glogošnica — Gumenac — Plasa Glava — V. . III. III. — Situacija na f r o n t u : Konjic — Ljuta — Špiljani — Đajići: Vidačić sa 1500 hercegovaca na f r o n t u : Vitoš — Mrkovišće" 4 — Vlah. Rezerve na liniji: Glavatičevo — G. . Baćović poslao kolonu v i d a c j e133 koja zaustavila nadiranje i okuplja rasturene. Imam samo 100 ljudi sigurnih i nisam u s t a n j u da razoružam 133 134 135 134 Vidačića. Br. . — nesmem da učinim. — Nastavak. Sljeme — u žestokim borbama sa komunistima. važna je pobeda. 2378 od Ištvana: br. kada su na bekstvu širili paniku. Ostaću položaju.

Branko. Baćović da ostane na sadanjim položajima. Prethodnica crvenih138 na liniji istočne padine Crne Gore — Kula — Košuta. 65. Pukovniku Baji naredio sam da zatvori šupljine u rasporedu na desnoj obali na liniji: Dubačina — Dolovi — Golo Brdo i uhvati vezu sa Vojom. — u aktivnoj odbrani zatvarajući pravce preko Prenja. Br. 463 . — A Voji isto kao Baji. proleterske NOU divizije. do dolaska pojačanja. Naredio sam da Baja prouči mogućnost napada na Borke i izbijanja na liniju: Paklena — Gođevac — Borašnica — radi održavanja morala. — Grubac otišao ka Glavatičevu da vraća begunce i skoro sve Vojine vratio. 138 137 IV. Bajo. Odbrana samo 'kad mora i na osetljivim mestima. — Voja javlja da se glavnine kreću pravac: Mala Ljubina 139 — Jošanica — Bjela — Borci. Izgleda da se u Borke prebacio Tito sa glavnim štabom.veće grupe. Drinski korpus. 66 i 70. Ali mislim da će mo posao završiti lako samo ako Pavle stigne na vreme. 963) —• Borci — Poslušnik — Osobac — Velike Bare — a140 potom Pavle na Gođevac B a p a s n t e a — Osobac. Već 26 dana se držimo stalno u napadima. 2386 od 222: 353 Nastavak. 140 Dalje je rečenica nejasno napisana. Okuka. 141 Verovatno Borova glava (k. Naredio sam Baju napad sa ciljem izbijanja prva na liniju Ključi (K. — Činim sve da moral sačuvamo i prodor zaustavim. 11. 2385 od 222: br.) 139 U pitanju je Ljubina pl. 352 14. Nikiću137 sam naredio da ih sačeka i razoruža. Vidačića položaj neznam tačno. — Vesković zatvara Boračku Dragu. III. Baju naređeno da zatvori pravac ka Umoljanima i da formira jaku rezervu na desnoj obali Neretve. Baćoviću da prebaci 600 ljudi sa desne na levu obalu a do Gradine (1206) da uputi 300 ljudi sa automatskim oruđem pravcem: Popova glava141 — Mala Lisina — Siljevica za udar u bok i pozadinu boljševika a da se pripreme za upućivanje jake snage ka liniji Ploče (1655) — Siljevica — Lisina da hitno uputi jake rezerve u Gorn j e Zimlje. 1520). — Nastavak. dok. knj. — Br. — Major Petričević drži liniju Dudalski K [1054] — Kom — Perin Kuk — Čičevo — Lipeta — V. Tom br. Jedinice 2. Nastavak.

a potom da na položaju kap. iskorišćujući sva naša nasilna a ne potrebna nasilja u ovim operacijama. Prozora i od Konjica. III. Vidačić na položaju I i p e t a — Kula u vezi sa Veskovićem i Petričevićem. . — Bio sam prisiljen da saopštim talijanima sledeće : Ulazak nemaca u našu zonu znači rat. 2391 od Ištvana: br. Stanišić sa većim delom svojih jedinica prebačen od Nevesinja za Glavatičevo i dalje. — Agencija Stefani objavila je juče da je izbio konflikt između Vas i Londona. 2388 od Ištvana: br. Talijani su uplašeni i komandant armije ponovo je odleteo u Rim. o čemu Vas Jevđević već obavestio. III. Tu nemačku akciju forsiraju Hrvati i naročito biskupi mostarski i sarajevski. Jevđević. Br. . 152 14. Premda se još drže ugovora. —• 464 .. Popovića prikupim sve raspoložive rezerve i pređem u napad sa ciljem da u reonu Idbara razdvojim komunističke snage. — Situacija 14. Br. u 10 č. trećina jugoslovenskih nemaoa ostatak nemci iz Raj ha. Srbi su povezani i organizovani na ćelom Balkanu. da otežam sukob i dalje taktiziram. na pitanju partizana. 151 Nastavak: 14. 2389 od Ištvana: br. K r a j dep. i da ih počesno tučem. Nastavak . Ostale naše jedinice ostaće na svojim položajima ne dozvoljavajući komunistima da se probiju.Br. nego ćete istoga dana izgubiti i Crnu Goru i zapaliti i Srbiju i Albaniju. — Br. Danas sam dobio opet ultimatum nemačke komande iz Sarajeva povodom letaka koji se objavljuju bez moga znanja i kompromituju celu stvar. 149 Nastavak: Sa druge strane i netaktično držanje pojedinih komandi i onaj akt što su ga Crnogorci predali Talijanskom đeneralu pogoršali su i otkrili p r e vremena mnoge stvari. saopštio mi je moj talijanski imformator da su opet tražili od Talijana da nemačka divizijska komanda bude u Mostaru. i t a j ulazak nijje samo sukob sa našim Bosansko-hercegovačkim trupama. . 2387 od Ištvana: br. III. U sve tri kolone ima oko 3500 ljudi a od kojih trećina legionara hrvata. 2390 od Ištvana: br. Molim ako želite. — Zbog novostvorene situacije dolaskom nemaca na desnu obalu Neretve. — Br. naredite da mi niko ne pravi smetnje i da se postupa kako ja predložim. Mnogo me brine tri nemačke kolone koje nastupaju od Tomislav Grada. nameran sam da sve snage sa desne obale Neretve prebacim na levu. 148 Nastavak . 147 12.

Kolone Popovića i Pantića stalno vode krvave borbe.Ostatak njegovih jedinica odpočeo je danas prebacivanjem za Nevesinje. Popović je ponova zauzeo Gradac i D. 2393 na strani 100 14. Komunisti su izgubili za isto vreme 150 mrtvih na reonu Popovića i oko 250 na reonu Kureša i Zečevića. i juče imali smo 23 m r t v a i 46 r a n j e nih. Jablanicu.143 „3 Mirko Lalatović. poručnik Drag. — 2393 od Ištvana: br. — radi razdvajanja komunističkih snaga i počesnog tučenja. 2392 od Ištvana: br. Zarobljeno je 10 puškomitraljeza i 40 pušaka. III. knj. 153 14. Ovaj sam izveštaj dostavio i Branku. U toku jučerašnjeg dana do 14. 28 Zbornik. Br. 2 435 . Baćović. . marta 1943 p. br. pored ogromnog broja ranjenih. da se sa n j i m a ojača kolona Popovića i da Popović i Pantić produže napad koji je u toku pravcem Idbar. ćirilicom. — Nastavak. 154 Nastavak: Naredio sam da se jedinice sa desne obale Neretve prebace na levu obalu. — ML142 Završeno sa r. Prezime nečitko. — N a s t a v a k . napisao plavim mastilom. Uništen im jedan top 105 mm. Nastaviće se. U borbama noću 12. tom XIV./13. Molim da se zatvori na desnoj obali Neretve linija: Spiljani — Kašići. . č.

Detaljnije o tome i rezultatima borbi toga odreda na pravcu Glavatičevo — Nevesinje — Gacko vidi dok. U vezi ranijih naređenja 3 i poslednjeg Cičinog naređenja 4 preko Veskovića 5 naredio sam da sutra zorom produžite napad i to: Desna kolona — 700 svežih trupa i Pribojska brigada desnom obalom pravcem: Dudaiski k. Kamen — Dubočani — Dolovi — Golo Brdo sa širenjem u levo do Neretve. 161.t.BR. komandant Kombinovanog korpusa. telefonom. ' Na tom pravcu su napadale jedinice 2. Jedinice iz sastava Trebinjskog korpusa. 8 Milorad. 1729). KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA ZA NAPAD NA JEDINICE 2. proleterske divizije na pravcu Konjic — Glavatičevo. Po svaku cenu i bez ikakvih izgovora još u toku noći naredite Petričeviću 6 da jaču snagu uputi u Dubočane i sigurno spreči prilaz boljševika na desnu obalu pravcem: 7 Borci — Dubočani — Umaljani. 6 Boško. Reč je o naređenju da se održi linija: Visočica — Crna gora — Bijelo polje. 85. proleterske divizije. ćirilicom) u Arhivu VII. br. br. a docnije izbiti na liniju: Osobac — Dolovi — Velke Bare. 101. reg. 87.2 pover. 9 Verovatno je u pitanju Taraš (k. br. 466 . 84. k. Vidi dok. 113 i 140. Vidi dok. 2 Sifrovano. br. Leva kolona — Trebinjska brigada 700 ljudi da napadne pravcem: Crno Polje — Poslušnik — Goraš 9 — Borašnica i preko Boračke Drage udarajući u bok i pozadinu onih koji su pred glavnom kolonom. Još noćas poslati na Crno Polje 300 ljudi koji će u p r v o vreme držati liniju Crno Polje — Prevorac •— Velike Bare i štititi bok Trebinjcima. MARTA 1943. 1 Original (pisan olovkom. PROLETERSKE DIVIZIJE U PREDELU BORCI — GLAVATICEVO1 PUKOVNIKU STANIŠIĆU —najhitnije — š. 5 Andrija. Srednja glavna kolona sastavljena od Veskovića. — V. 42/3 (BH-V-95). NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 14. 3 Odnosi se na naređenja po kojima je Zetski četnički odred i m a o zadatak da spreči prodor jedinica 2. 4 Draža Mihailović. Ča. Vidačića 8 i dela Petričevićevih da preduzme napad sa sadanjeg položaja levom obalom pravcem: Lipeta — Kula — Borci — Gođevac.

a sutra preduzima napad sa linije: Gradina — Glogošnica — D. Našao m r t v i h boljševika p r e k o 500 i masu ranjenih. 14/111.50 10 Pozdrav Branko 113. što [se] i mora postići po svaku cenu. Pobeda je naša. a potom: L j u t a — P a k l e n a (908) — Gođevac — Kiser — Borašnica. d a l m a t i n s k e divizije kod D. plus brigada koja pristiže i t r u p e vraćene iz Mileševskog korpusa 1 " držati na prostoru: Glavatičevo — Cičevo — Česam. Zarobio 10 p. Ponovo podvlačim potrebu da se još noćas posednu Dubočani i hitnog rada s u t r a desne kolone. b r i g a d e 9. d u r m i t o r s k u b r i g a d u . Jablanica p r a v c e m : Lipovska — Golo B r d o — Celebić. 15 T a d a se Ostojić sa s v o j i m š t a b o m n a l a z i o u K a l i n o v i k u . l e g i o n a r ske divizije. Položaj 15 Predata u 18. Ovim se o s t v a r u j e počesmo t u š e n j e prethodnica boljševika i n a j s i g u r n i j e sprečava svaki prodor bilo ka Kalinovuku ili Umoljanima. a sa p r a v c a K o n j i c a b o r b e n a g r u p a » A n a k e r « . J a b l a n i c e .mit. br. Moral podići. Petar. Ključi (963) — Borci — Poslušnik (1741) — Osobac — Velike Bare. Reč je o b o r b a m a N e v e s i n j s k o g k o r p u s a p r o t i v 3. 12 13 11 30* 467 . Major Baćović 12 danas postigao velike uspehe. Vidi dok. n e j a s n o . Učinite sve da se postigne što s j a j n i j a pobeda posle mesec dana borbi. Cilj p r v o i z b i j a n j e na liniju: Vrtača — Ubiholje (864). a j e d n o m kolonom p r a v c e m : Gradina — Barova Glava — Mala Lisina — Siljevica u bok i pozadinu boljševika. 14 Ovo je najpogodniji m o m e n a t za definitivno u n i š t e n j e glavnih snaga boljševika u džepu Neretve.Rezervu od n a j m a n j e 1000 svežih trupa. 14 Sa p r a v c a R a m e n a p a d su vršile jedinice n e m a č k e 369. Vi s u t r a pređite u Glavatičevo.15 č. br. 85 i Česam. U t o k u noći p r e b a c u j e sve snage sa desne na levu obalu.' 3 Broj 11 drži d e s n u obalu i vrši pritisak od R a m e i Konjica. Vidi dok.. 50 pušaka. i 2. Smrt boljševicima. 85 i 113. 43 u 17. Odnosi se na 1. 11 Zavesti r e d i disciplinu. V e r o v a t n o je u p i t a n j u Česme. Napad izvesti n a j v e ć o m žestinom u d a r a j u ć i u bokove i pozadinu n e p r i j a t e l j a uvek sa tempom.

113 i 140. Naređujem: 1. zauzela 1. 162. U ovom slučaju na 49. pover.BR. br. Opširnije o pokretu. 468 . dolasku i rasporedu tih jedinica za odbranu Kalinovika vidi dok. br. 86. 9/1 (BH-V-104/1). PROLETERSKE I 3. Sadanji Vaš položaj predajte broju 227 a vi pod zaštitom zaštitnica u toku noći prebacite n a j h i t n i j e sve Vaše snage na liniju: Ruda — Lastva (1835) — Osobac (1922) Kamenac (1843) — [Mala] Vršina (1784) [Velika]Baba (1509) — Dolovi (623) — Bijela. Po mome naređen j u naši nisu izvršili napad. marta 1943. 4 Draža Mihailović. k. reg. Te su jedinice imale zadatak da spreče prodor jedinica 2. 11. br. 5 Reč je o dolasku oko 2314 novomobilisanih crnogorskih četnika pod komandom Pavia Đurišića. 1 Original (pisan olovkom. 5 Zbog teške situacije kod Baja. MARTA 1943. 6 a da bi se sprečio prodor ka Kalinoviku i Nevesinju. Ca. O zadacima Zetskog četničkog odreda. Opširnije o borbama na tom sektoru vidi dok. proleterske divizije na sektoru Kalinovik. stoga.t. 2 a deo snaga prebacili na desnu obalu blizu Glavatičeva. br. dok. proleterska. 113. NOU DIVIZIJE KA KALINOVIKU I NEVESINJU 1 MAJORU BAČOVIČU — najhitnije S. S tim jedinicama je u rejon Kalinovika došao i Draža Mihailović. 6 Stanišić. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE ZA POSEDANJE POLOŽAJA RUDA LASTVA — OSOBAC — DOLOVI — BIJELA RADI SPREČAVANJA PRODORA JEDINICA 2. tom IV. hercegovačka NOU brigada. 3 Naredio sam da ga izvrše noćas i da sadanji položaj održe po svakiu cemu. jedini je izlaz da vi u toku noći prebacite trupe u Bajovu visinu. NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 15. tih dana. 101. Jača kolona crvenih u pokretu ka Glavatičevu. 85. knj. bataljon crnih košulja divizije »Murđe«. 7 Odnosi se na italijanske okupacione jedinice. ćirilicom) u Arhivu VII. vidi dok. 81. 3 O tome naređenju vidi dok. Boljševici noćas napali na Cičevo i Lipetu. br. a Lipetu 10. 113 i 140. br. 2 Cičevo je 16. Prema Čičinom 4 n a r e đ e n j u linija: Visočica — Crna Gora — Bijelo Polje — Neretva mora se održati po svaku cenu do dolaska Pavlova.

43 u 17. jer će pukovnik Bajo morati da drži jače snage na desnoj obali Neretve. Od brzine Vašeg rada zavisi da li ćemo spasti Nevesinje i Kalinovik. 2. 5. Pavle treba sutra uveče da bude kod mene. 4. Tražite od 22 da hitno pojača Vaše trupe. Moral održati do dolaska Pavia i jakih pojačanja iz Crne Gore. pre i posle podne. jer ovako nisam u toku situacije.209 Pozdrav Branko ' Ostojić se tada nalazio u Kalinoviku. Mobilisati sve što je pod oružjem i privući najhitnije u rezervu na liniji: Kruševljani — Luka — Donje Zimlje. Vreme kada je radio-telegrafista primio naređenje. Na frontu držati manje snage. i biti gotov za vršenje protivnapada i pomeranja fronta do Lipete. J a v l j a j t e redovno situaciju radiom i telefonom. Hitno na posao da spasemo Hercegovinu. U Gornjem Zimlju i Lišanima stvoriti jake rezerve za udare u bok neprijatelja pravcem Cičevo. koji je uperen prema Glavatičevu. Shvatite težinu situacije i hitnu i neophodnu potrebu da se ovo odmah izvrši. ako u to vreme crveni budu u Nevesinju ili Kalinoviku. 3. Na pogodan način objasniti starešinama i ljudstvu da se ovo mora uraditi radi jedinstva i skraćivanja fronta i da bi se sprečio prodor. 469 . 15.Ovo izvršiti bez ikakvog izgovora jer treba da imate u vidu da nam ništa ne vredi da vi budete u Bijeloj.10 č Položaj 8 18. Upotrebite kamione za prebacivanje trupa. III.

Ca. PROLETERSKE DIVIZIJE1 Puk. a na pravcu Glavatičevo — Ulog — Kalinovik jedinice 2.4 Prema ovome. 4 Tih dana u predelu Jablanice. 113 i 140. brigada 9. Vidi dok. 233). 5 Mesto i pravac upotrebe rešite Vi sami na osnovu podataka koje Vam pruža avijacija o mestu i pravcu neprijateljske kolone. na položajima između Plasa Glave i Jablanice. NOU divizije. Nikšićku brigadu i Kombinovani korpus (majora Petričevića) sve pod komandom pukovnika Stanišića. vidi dok.p. 113. ostavite samo najpotrebnije snage prema levom krilu i rezerve vršeći što jači pritisak u pravcu Glavatičeva.6 Čim stigne major Đurišić 7 izvršiću napad pravcem Kali1 Original primljene depeše (pisan mastiljavom olovkom. 11.000 ljudi uputite levom obalom u pravcu Obija i spremite ih za udar u pravcu severa u bok i pozadinu komunista koji nastupaju ka Kalinoviku. 20/1 (BH-V-110).t. Samo zbog dosadašnjeg mlitavog i neaktivnog rada Vaših trupa i neprebacivanja na desnu obalu došlo je do ovoga prodora ka Kalinoviku. MARTA 1943. nalazila se 3. marta prebacila na levu obalu Neretve (tom IV. Zahtevam od Vas i svih Vaših starešina najveće zalaganje u ovom odsudnom momentu i da ovom prilikom popravite greške iz prošlih dana. br. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA ZA GRUPISANJE JEDINICA NA PRAVCU ULOG — OBALJ I NAPAD NA JEDINICE 2. a u vezi stvarne situacije na Vašem frontu. 3 Na pravcu Glavatičevo — Nevesinje napad su vršile jedinice 3. vrlo hitno! Vrlo je verovatno da komunisti celokupne Vaše snage 2 zadržavaju jakim pobočnicama. 5 O borbenom rasporedu i aktivnosti jedinica Baja Stanišića kod Glavatičeva. Zadocniti nesmijete ni jednog trenutka. 75. k. knj. reg br. 85 i 140. ° Odnosi se na borbe Zetskog četničkog odreda i Nikšićke brigade na pravcu Mostar — Drežnica i Mostar — Imotski krajem februara i početkom marta 1943. Brigada se u toku noći 14/15. dok. ćirilicom) u Arhivu VII. 470 .BR.3 Prema Baćoviću u oblasti Jablanice istu ulogu vrše njihove zaštitnice. 162. a jače snage od n a j m a n j e 2. br. br. 101. NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 16. a potom kod Gacka. Nevesinja. br. a glavnu snagu upućuju preko Glavatičeva i Odžaka u pravcu Kalinovika ili Uloga. dalmatinske divizije. proleterske divizije. ' O dolasku četničkih jedinica pod komandom Pavia Đurišića i sa njima Draže Mihailovića na sektor Kalinovika vidi dok. Stanišić — š. 2 Odnosi se na Zetski četnički odred.

novik — Odžaci — Glavatičevo. Od kolike je ovo štete po opštu stvar jasno je svakome. Danas nisam od Vas primio nijedan izveštaj.43 g. Vidi dok. Z a h t e v a j t e n a j i n t e n z i v n i j e izviđanje iz vazduha i bombardo van je kako bi se prikupili što tačniji podaci o n e p r i j a t e l j u i naneli mu što veći gubitci. 113. istog dana. Za slučaj da n a m se od sutra prekine telefonska veza. nalazio u s. br. Avionom bacajte izveštaje u selo Miljevinu kod crkve. 471 . u 22 35 č. Borija. Učinite sve da se greške otklone i da se p r e d u z m e najenergičniji rad. O r a d u Vaših trupa i položaju n e m a m uopšte nikakvih podataka. Položaj 9 16 . Pozdrav Branko ' i 9 Ostojić je toga dana naredio da se radio-stanice i Centar veze premeste iz Kalinovika u Miljevinu. ovo neka Vam bude direktiva za rad sledećih dana dok se veza ponovo ne uspostavi i stvori jedinstvo fronta. Izveštavajte me o situaciji što češće i što tačnije. dok Đurišić b u d e napadao frontalno. Vi i m a j o r Baćović morate u ovom m o m e n t u da odigrate odsudnu ulogu u d a r a j u ć i u bok i pozadinu neprijatelja. 8 Znak tri vatre u vidu ravnostranog trougla na r a s t o j a n j u od 100 metara. To zahtevaju interesi opšte stvari. dok se on. . čim se veza prekine. odakle se ponovo vratio u Kalinovik. Pobeda je naša.III .

p. 113. u 7233 . 6 1 . dok. 6 Vidi dok. 113 i 140. br. Preduzmite sve da na liniji koju sami izaberete p r e m a situaciji zaustavite sve naše t r u p e i sprečite po svaku cenu dubok prodor k o m u nista ka Nevesinju. pre svega! Pavle sutra stiže kod mene. 2 O dolasku crnogorskih četnika P a v i a Đurišića i sa njima Draže Mihailovića na sektor Kalinovika. 7 Ostojić se tada nalazio u s. vidi dok. br.t. 5 Podršku četničkim jedinicama pružila je grupa »Škoti« sa 1. Položaj 7 Branko 1 Original primljene depeše (pisan mastiljavom olovkom. NOU divizije. a deo (njih oko 1800) nalazio se na putu za Kalinovik. reg. br. Tražite od Baćovića da mobilise sve snage i da Vas pomogne a da njegova kolona što energičnije goni iz pozadine komuniste. 3 Kao oslonac neka Vam služe: C r v a n j — Crna Gora i Velež pl. br. Objasnite l j u d i m a da su p o j a č a n j a stigla i da izdrže još dan-dva kako bi bili u s t a n j u da organizujemo napad za u n i štenje komunista. br. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA DA SPRECl BEZANJE RAZBIJENIH I DEMORALISANIH ČETNIKA I ORGANIZUJE ODBRANU NEVESINJA 1 Puk. ćirilicom) u Arhivu VII. Opširnije vidi dok. 113. MARTA 1943. i 2. pešadijskog puka. NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 17. 4 Pomoću br. 4 Deo hercegovačkih četnika majora Baćovića vršio je tih dana napad na pravcu Jablanica — Krstac — Bijela. 101. Borija kod Kalinovika. 87 i 113. Ca. 11. 22 neka Baćović n a j h i t n i j e organizuje odbranu Nevesinja koje se mora sačuvati po svaku cenu do dolaska Đurišića. Izvestite hitno o situaciji. k. knj. O borbama tih jedinica protiv italijanskih i četničkih snaga na sektoru Nevesinja vidi dok.4 3 g . bataljonom 55. br.č. 239). 472 . 3 Na pravcu Glavatičevo — Nevesinje napad su vršile jedinice 3. baterijom 75/13 i četom tenkova (tom IV. Stanišić — š.BR. 24/1 (BH-V-113). 2 I z n e n a đ u j e me da naši kom a n d a n t i nisu u s t a n j u da pruže o d b r a n u na p r i h v a t n i m položajima nego im je prvi prihvatni položaj kuća. radi pojačanja tamošnje odbrane. 5 Samo aktivnim radom T" neprekidnim protivnapadima možete zadržati jedinice u svojoj ruci i zaustaviti k o m u niste. 162.

reg. to sam od t r u p a predvi1 Original (pisan mastilom. 3 Odnosi se na Zetski četnički odred Baja Stanišića. komandant 3. 9 Blažo. gde je prikupio oko 2. Potporim — : Bijelo Polje. 11 Odnosi se na italijanski 26. KRUŠEVLJANA I LUKE 1 222 2 Situacija od 17-marta: Do 5 časova naši su bili na liniji Krstac — Ivanovo brdo — Rat k a m e n — Bahtijevica — Lokva. Nikšićka brigada sa položaja Tijeme — Ivanovo brdo u 5 časova se razbegla. IZVEŠTAJ KOMANDANTA OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 17. Uspelo mu je ipak da probije komunistički lanac i da otstupi u pravcu s. hercegovačke NOU brigade. bataljona Zetskog četničkog odreda. 473 . 22. pešadijski puk. Vidi dok . Pod pritiskom jačeg n e p r i j a telja grupa Petričevića i I četnički bataljon 1 0 popustili su tako da je Vidačić ostao na položaju opkoljen vodeći borbe prsa u prsa. 231. 6 Napad na tu grupaciju četnika vršile su jedinice 10.000.11 Pošto je pravac ka Nevesinju ostao potpuno otvoren i kako su u selo Luka počeli da ulaze sitni partizanski delovi. 3 U 5 časova g r u p a Vesković 4 sa bataljonom Mijuškovića 5 otstupila je u paničnom bekstvu i u toku celoga d a n a prikupljali su se na prostoriji selo Pridvorci — Nevesinje. 8 Milorad (Trebinjski korpus). 22 da se prebaci p r e m a Nevesinju.BR. 1/9 (BH-X-120). 4 Andrija.— tražeći od br. Andrijevička i Kolašinska brigada). Ča. MARTA 1943. Gojnić i Petričević otstupili su u selo G. br. 6 Iz kolone Veskovića pojedine g r u p e pobegle su čak u Fojnicu i d r u g a mesta. 7 Boško (Kombinovani korpus). Deo jedinica Limsko-sandžačkih četničkih odreda (Bjelopoljska. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA O SITUACIJI KOD GLAVATlCEVA. Ostale jedinice ostale su na položaju Petričević 7 — Vidačić 8 — Gojnić 9 vodeći cele noći vrlo teške borbe. 101. k. Zimlje gde su se n a lazila dva bataljona i d v e b a t e r i j e br. hercegovačke četničke jedinice pod komandom majora Baćovića i deo snaga Limsko-sandžačkih četničkih odreda. Po Veskovićevoj izjavi za sada bi mogao da prikupi 300 ljudi na koje se ne može mnogo računati. 2 Brojčana oznaka za Zaharija Ostojića i Istaknuti deo Vrhovne komande. 10 Bataljon je iz sastava Zetskog četničkog odreda. ' Simo. ćirilicom) u Arhivu VII. 113 i 140. br.

" Ištvan 18 12 Za pojačanje odbrane Kalinovika u toku 16. dok. 13 Milorad (Nevesinjski korpus). 474 . Vilišta — s. br. Odred poslat u Kalinovik izbio je do mraka severno od Uloga. Diviziji su bili pridodati 4. 16 Blažo. Sa ovima preduzeo bih ofanzivu. U toku sutrašnjeg dana prebaciću na pravac Nevesinje — Luka jedinice Vidačića i po mogućstvu i Popovića. I kl. Zadatak mu je da posedne liniju Jagina Glava — Debelo brdo — Sušnjata Glava — Neretva i da pod borbom zadržava nadiranje komunista 14 do Pavlovog dolaska. U Nevesinje stigao je još jedan bataljon baterija i četa bornih kola br. Večeras su stigli Baja 15 i Đukanović. Luka da rastera partizane i uhvati vezu sa Bajom. bataljon 1. knj. 22. 17 Odnosi se na delove italijanskog 55. proleterske brigade koji su kao posebna kolona vršili napad pravcem s. Ukupno 1800 četnika. Do m r a k a zbila je u reon sela Kljuni. 11. Tom formacijom komandovao je kap. Za vreme kretanja ka Liki ova brigada sretala je razbijene i demoralisane delove Veskovića i ostalih. marta upućene su: Bilećka i Gatačka brigada. A l e k sa Drašković. 16 Ulažemo sve napore da kod jedinica povratimo moral i da se od ostataka razbijenih jedinica formiraju nove koje bi se eventualno mogle upotrebiti. ali ih nije mogla zadržati i produžila je dalje. proleterske divizije. 13 ako br. 100). Zivanj — s. kao i deo ljudstva iz 2. 22. general. Jezero — Ulog (tom IV. pešadijskog puka divizije »Murđe« i njemu pridata ojačanja. 15 Stanišić. bude hteo da ostavi samo svoje jedinice u reonu Krstača. sarajevske brigade.đenih za Kalinovik 12 zadržao u Nevesinju Rogatičku brigadu i uputio je u pravcu s. 15 Petar Baćović. 14 Na pravcu Glavatičevo — Kalinovik napad su vršile jedinice 2. i 6.

k. br. Napad je izvršen 5. 67 i 113 (depeša 2649). ćirilicom) u Arhivu VII. marta 1943. Vaš skorašnji lov dobro je osakatio komuniste. 113 i 140. 90. 6 Reč je o napadu četnika 2. ' Radenko. 83. Glavatičevo. 89. 3 Drago mi je što ste vi lično dobro i što stvari kod vas idu tako dobro. 8 Uostalom vi ih dobro poznajete. br. 2 Pseudonim Predraga Rakovića. Komuniste moramo nemilosrdno uništavati. ravnogorskog korpusa na Čačanski NOP odred. 85 (depeša 2044) i 92. Ostri. Ča. u s. Kljuni. Sada se tučemo sa njihovim glavnim snagama u oblasti Konjica. ravnogorskog korpusa sa nemačkim komandantom G. 4 Oni su ispred Nemaca i ustaša pobegli iz »Bihaćke republike« i ovamo su ih sačekali naši odredi. RAVNOGORSKOG KORPUSA O BORBI ČETNIKA PROTIV JEDINICA NOVJ U DOLINI NERETVE I ZADACIMA KORPUSA 1 Dragi Frike 2 Primio sam vaše pismo. br. 3 Redakcija ne raspolaže tim pismom. reg. Tom prilikom poginulo je 14. Borci. 475 . Imajte u vidu da su Nemci veliki lopovi i nemojte se sa n j i m a sastajati. Oni se nalaze u veoma teškom položaju i svakog dana ih je sve m a n j e i m a n j e a naši se stalno ojačavaju pristiglim pojačanjima. Milanovca vidi dok. 1 Original (pisan olovkom. 5 O brojnom stanju četničkih jedinica angažovanih u borbama protiv jedinica NOVJ u dolini Neretve vidi dok. 91 PISMO MAJORA MIRKA LALATOVIĆA OD 18. komandant Čačanskog NOP odreda »Dragiša Mišović«. izgubio se jedan. 6 Preduzmite još sve za skidanje Mandića 7 i njegove grupe. Konjic. br. knj. italijanske. trebalo n a m je malo duže vremena da prikupimo potrebne snage. Vidim da i vi ne sedite skrštenih ruku.I BR. 8 O sastanku komandanta 2. ustaško-domobranske i nemačke jedinice vodile su borbe protiv jedinica NOVJ u široj oblasti: Idbar. Zimlje. KOMANDANTU 2. 33. a spasilo se 7 partizana. 30/1 (VK-V-65/1). 4 Tih dana udruženi četnici. 2. Sad se komunisti nalaze između P r e n j a i Bjelašnice u dolini Neretve i naši ih napadaju sa svih strana. Verujem da će im ovde biti definitivna grobnica. dok. G. 5 Nadam se da ćemo za desetak dana i ovo pitanje skinuti sa dnevnog reda. br. Zbog teških prilika pod kojim se radi. O p š i r n i j e o tome vidi t o m I. Vidi dok. ranjeno 3. 5. Tako i treba. MARTA 1943.

Svuda se s tim jako kuburi. Vas i sve vaše najsrdačnije pozdravlja 18 mart 1943. 12 Mirko. jer su veze jako opterećene. a što će to malo docnije doći ne smeta ništa. šef II odseka Operativnog odelenja u Stabu Draže Mihailovića. 11 Glavno je da niko. neće izgubiti ništa u rangu. br. Učinili smo jedan opšti predlog vladi 10 da se unaprede svi oni iz naše organizacije koji su stekli zakonsko pravo i to zaslužuju svojim radom. Rat je a sem toga i kod nas specijalne okolnosti. ko to zaslužuje. U ovom smislu objavio bi se jedan opšti ukaz. Odnosi se na vladu Kraljevine Jugoslavije. 67. Sve ovakve vodimo u evidenciji i čim se ukaže mogućnost dostavićemo i poimenično da se potpišu ukazi. 10 9 476 . a i Englezi. Gledajte sa Ristovićem da glatko ide. molila da lične stvari svedemo na najnužniju meru. Razumem potpuno vaše teškoće u pogledu obuće. u Londonu. Vaš Lalatović 12 Vidi dok. pošto nas je vlada. sa rangom od dana kad je ko stekao pravo na unapređenje. " Misli se na radio-veze između četničke Vrhovne komande i Jugoslovenske vlade u Londonu.Produžite sa pomoći za nastradale u Miokovcima. Za sad vam šaljemo 10 pari cipela. 9 Sto se tiče unapređivanja stvar stoji ovako.

Vidi dok. Vodio je formaciju od oko 2314 četnika. na prostoru Konjic — Rama (tom IV. . Ranjenike su prenosile jedinice 7. k. godine. reg. a potom onih između Gođevca i Glavatičeva 12 udaI Original (pisan olovkom. 8 Bajo Nikić (Drinski korpus). O GRUPISANJU JEDINICA I NAČINU IZVRŠENJA NAPADA NA JEDINICE NOVJ NA PODRUČJU IZMEĐU PRENJA I BJELAŠNICE 1 18. 90. 113 i 140. MARTA 1943.1943. 113. 5 Te jedinice su podržavali delovi italijanske divizije »-Murđe«. dok. NOU divizije. 11. 7 Milorad (delovi Romanijskog korpusa). Plan je pisao major Zaharije Ostojić. 12 Na širem prostoru Glavatičeva nalazile su se jedinice 2. br. PLAN KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 18. br. ćirilicom) u Arhivu VII. II Toga dana u Bijeloj se nalazio najveći d e o ranjenika. 88. a sprema snage za frontalan napad u vezi sa 22 (jaka art. diviziji. mart2 Ideja napada na boljševike opšteg 1) Bajo3 i Baćović — na Crvnju. potpomognute jedinicama 1. NOU divizije. uništavajući bojnu komoru i artiljeriju 5) Milorad Popović9 — da goni iz pozadine što energičnije zaštitnicu i zaostale snage. Ca.BR. 4 Na pravcu Glavatičevo — Nevesinje napad su vršile jedinice 3. 9 Komandant Nevesinjskog korpusa. 92 i 93). 6 Đurišić. Crnoj Gori i Veležu da spreče dublji prodor ka Nevesinju 4 —. 231. 23/10 (BH-V-124). koja je održala položaje severno prema borbenoj grupi »Anaker« i nemačkoj 718. proleterske divizije. težeći udarima na desni bok i radeći tesno sa Vojom 10 6) Voja — da pomogne Popoviću uništenje boljševika u Bijeloj". koji su tu još uvek dopremani sa pravca Idbar — Vis. Te neprijateljske jedinice toga dana su bile severno od Neretve. 101. S tim jedinicama na položaj je došao i Draža Mihailović. O borbama tih jedinica sa crnogorskim i bosansko-hercegovačkim četničkim jedinicama vidi dok. br. 85. pro- 477 . br. knj. 3 i 20 Stanišić (Zetski četnički odred). i 9. 10 Lukačević (Konjička grupa).priprema i bombardovanje) 5 2) Baćović da spremi snagu za udar u desni bok preko Crne Gore 3) Pavle6 da udari u levi bok pravcem Crvanj — Crna Gora i preseče glavne snage od pojačanja i komore i uništi glavnu snagu 4) Momćilović7 i Nikićevi8 — da izvrši u d a r preko Glavatičeva levom obalom i dublje preseče glavninu od rezerve.

11 u Hercegovinu a br. 19 Milorad. 15 Odnosi se na nemačke okupacione jedinice. može 478 . Na tom prostoru nalazio se i Vrhovni štab NOV i POJ. 21 Gornje brojke i zbir su dopisani ljubičastom olovkom. odnosno Draskovic16 i Pavle ka Ulogu ili Kalinoviku 12) Izvršiti duhovnu i materijalnu pripremu za otsudnu bitku sa boljševicima — propaganda 13) Preko Jevđe sprečiti upad br. 94. kad priđe Momčilović i Popović izbije u Bijelu (po prilici oko 25/111) 11) Do početka opšteg napada kolona 1) stalnim napadima da zamara i troši boljševike i spreči prodor ka Nevesinju. mart Grupisanje Nevesinjska grupa Na položajima sevemo i u visini sela Pridvorci Poručnik Poručnik Bajova20 3 Dobrica Vidačić19 četnička bataljona Đukić18 = 550 ljudi 1000 ljudi 1000 ljudi 2550 ljudi = oko = svega = oko 2550 650 700 1250 1000 1000 71502 leterske divizije.rom u levi bok pravcem: Spiljani — Borci. radeći u tesnoj vezi sa Popovićem i Momčilovićem. 11 i 22 iskoristiti do maksimuma za uništenje boljševika 14)17 18. što bi kolona pod 1) trebala da napada dan ranije radi kamufliran ja Pavlovog napada. br. 18 Rogatička brigada. II 15 i 22 preko Jevđevića 10) Početak opšteg napada. 7) Jednovremen rad svih kolona. proleterska brigada i 3. 14 Borivoje. 16 Aleksa. koji izvršiti sledeće noći 8) Veza: 1) Voja i Milorad — preko Vojine stanice 2) Pavle preko Andrijine stanice 3) Bajo i Baćović preko Ištvanove 13 stanice 4) Centar — Radulović 14 preko svoje stanice 5) Telefon — kuriri — znaci 9) Snabdevanje i saradnja avijacije i artiljerije br. Vidi dok. NOU divizija. S obzirom da su toga dana Draža Mihailović i Ostojić bili zajedno. stirn. 13 Petar Baćović. 1. " Tako stoji u originalu. komandant Trebinjskog korpusa.

92.Fotokopija dela dokumenta br. .

deo konjičke i pribojske Miljevski 24 bataljon — svega oko 1000 ljudi Položaj: Konjic — L j u t a — Špiljani — Đajići se pretpostaviti da je ljubičastom olovkom pisao Draža Mihailović (brojevi su slični brojevima koje je Draža pisao u drugim originalnim dokumentima). Zimlje — Bahtijevica. koji je napadao pravcem D. dok. 23 Selo kod Nevesinja. 11 i 22. 95. tom XIV. 28 Zbornik. Kalinovik — rezerva 300 Poručnik Milorad Popović — 1250 ljudi — do juče bio u gon j e n j u od Krstača ka Bijeloj — n a r e đ e n o p r e b a civanje za Nevesinje — n e m a m podataka Konjička grupa Voja Lukačević Pljevaljska brigada. 11 i 22. 22 Odnosi se na italijansku borbenu grupu »Škoti« koja je napadala sa pravca Nevesinje — Kljuni — Luka i 26. Ulog (položaji: S t r a n e — Milav i ä — Pandurica) 100 lj. zatim delovi teksta o saradnji sa br. leteća brigada. br. 24 Odnosi se na Miljevinski bataljon. knj. pešadijski puk divizije »Bergamo«. 2 435 . Zimlje — Crna gora i pravcem G. knj. Obalj (položaj: Osoj br. br. U prilog toj pretpostavci ide i to da su ljubičastom olovkom podvučeni značajni delovi teksta kao: br.Broj 22 — 1 p u k i artiljerija 2 2 Vesković — p r i k u p i o oko 650 ljudi u Logoru 23 Nevesinje i čeka kamione za p r e b a c i v a n j e u Ulog — Kalinovik Kapetan Drašković — lj. koncentracije jedinica NOVJ i pravci napada četničkih kolona. datum napada. tom IV. 11. — Gostović — Papuć) 300 lj. 239 i 243. Opširnije o tom vidi dok.

na desnoj obali Neretve vrše pritisak od Konjica. Mile. Pojačanja Pavle oko 2300 ljudi na putu od Miljevine za Kalinovik razmeštaj dat Salatiću 29 Drinski korpus Deo od 500 ljudi na putu od Ustikoline za Miljevinu Romaniski korpus Pporučnik Vojinović30 sa 200 ljudi stiže noću 18/19 u Dobro polje Kapetan Momčilović sa 500 ljudi stiže noću 19/20 u Dobro polje Još oko 300 ljudi na p u t u za Dobro polje svega oko = 1000 ljudi Baćoviću — Naređeno da mobilise celu Hercegovinu i dovede pojačanja u Nevesinje Broj 11 — dve divizije. 29 Danilo. sa linije Rama — G. Pavle.Kalinovička Ružić25 = Glumac26 = GrubačF = Lazarević28 = Hercegovci = svega = oko 300 ljudi 200 " 100 " 100 " 300 " 1000 ljudi grupa drže položaje oko Kalinovika i zatvaraju sve pravce od zapada. durmitorska brigada). 30 Stevan. 482 . Grabovica 369. legionarska i sa pravca Široki Brijeg SS divizija »-Princ Eugen«. 31 Napad na jedinice NOVJ vršile su nemačke divizije i to: sa linije: Konjic — Ostrožac — Rama 718. i 2. Miloje. Tada komandant Kladanjske brigade Zeničkog korpusa. Rame i Širokog Brijega 31 25 26 27 28 Ivan (1. severa i juga. Ostrošca. Stevan.

2. Glavni štab 34 uz p r e d n j e delove Gladni i premoreni Mangupski način napada — noću klinovi — prepadi — Boje se bombardovanja Jedinice: 1. proleterskom divizijom. 33 Ljubina pl.000 ljudi Imali ogromne gubitke. NOU divizije. Goru. 3..U Sarajevu jače grupisanje — na aerodromu Rajlovac i u Butmiru oko 60 aviona Boljševici Prednjim delovima na položaju: Gradac (893) — s. i deo Zelengore za C. 32 Na tim položajima su se nalazile jedinice 3. divizija = približno oko 12. 34 Odnosi se na Vrhovni štab NOV i POJ. Prosjeka — V. i 9. Gradac (1074)32 Velike komore oko Glavatičeva U Odžacima ih nema 4 se danas predala u Ulogu kap. Vrhovni štab se kretao sa 2. 31 * 483 . Draškoviću Izgledi: glavne snage na prostoru: Glavatičevo — Kljuni Ostale u prikupljanju od Ljubinje 3 3 do Glavatičeva Komore ogromne. Kljuni — s. U Borcima 2000 r a n j e n i h Imaju tačne podatke o nama u svakom pogledu Pravac: Glavatičevo — Nevesinje — Gacko. koje su napadale u pravcu Nevesinja.

Molim da u istom pravcu radi i đeneral Đukanović. Bajo 7 neka prikupi sve trupe iz Crne Gore u Nevesinje ili između vaših položaja i Nevesinja. NOU divizije. br. komandant 1.314 novomobilisanih četnika koje je vodio P a v l e Đurišić u borbu protiv jedinica 2. Ca. 113 i 140. 6 Samo neprekidnim napadima na bokove i pozadinu boljševika stvarajući jurišne jedinice sa automatskim oruđima i bombaška odelenja napadajući d a n j u i noću i služeći se njihovom taktikom možete ih zadržati i tući. Od uspeha na ovome poslu zavisi dali ćemo vremenski stići da 1 Original (pisan mastiljavom olovkom. sarajevske brigade. 101. br. Za 2 dana stiže 500 ljudi iz Drinskog korpusa. kod Kolašina. Zahtevam od svih starešina tamo da založe sve snage za podizanje morala našim borcima i stvaranje vremena borbom za udar svežim snagama na bokove u pozadinu boljševika. Sa svima ovim svežiim i prvoklasnim trupama učinićemo k r a j n j e napore da tučemo glavne snage boljševika. desetkovani i demoralisani izuzev proletera koji vrše proboje. 8 odmori. 162. U vezi najnovije situacije privucite Popovića 5 i sve Vaše snage i Vi lično upravljajte borbom za zaustavljanje proboja ka Nevesinju. O borbama jedinica divizije protiv četničkih i italijanskih snaga na tom pravcu vidi dok. k. 3 Milorad. Sa tim jedinicama na položaj je došao i Draža Mihailović. 113. a potom kod Gacka. dok je Stab Vrhovne komande sa svojim organima i ustanovama i dalje ostao u s. vidi dok. 4 Savo. nahrani i duhovno pripremi za nove borbe. br. ćirilicom). 5 Milorad. proleterske divizije na sektoru Kalinovik. premoreni. O dolasku Draže i tih jedinica u oblast Kalinovika vidi dok. 484 . koji su izgladneli. KOMANDANTU OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE DA PRIKUPI JEDINICE I ORGANIZUJE ODERANU NEVESINJA 1 Majoru Baćoviću — najhitnije — š. reg. u Arhivu VII. NAREĐENJE KOMANDANTA ISTAKNUTOG DELA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 18. komandant Romanijskog korpusa. poverljivo Vojvoda Djurišić sa 2. 2 Reč je o 2. 43/1 (BH-V-128). 6 Na pravcu Glavatičevo — Nevesinje napad su vršile jedinice 3. Puk. ' O borbama jedinica Zetskog četničkog odreda i Nikšićke brigade kod Nevesinja.BR. br.500 prvoklasnih boraca stiže danas kod mene.t. MARTA 1943. Lipovu. ' Stanišić. 140. 2 Kapetan Momčilović 3 sa Derifconjinim 4 i 1000 prvoklasnih boraca stiže noćas i sutra uveče u Dobro Polje.

162. 1 8 . br. marta 1943. 485 . MARTA 1943. Zahtevajte neprekidno izviđanje i bombardovanje iz vazduha.1943 Čika Branku. 12. Pobeda je naša. Molim naredite crnogorskim graničnim vlastima da se stvari [opljačkane] 3 i stoka vrati ovdašnjoj sirotinji. 34/1 (BH-V-121). 1 Original primljene depeše (pisan mastilom. Javljajte mi rezultate avionskog izviđanja. 2 Zaharije Ostojić. Podvučen ljubičastom olovkom. ćirilicom) u Arhivu VII. 10 Toga dana se Ostojić nalazio u Kalinoviku. br. 4 Tomo. goveda i ovce. NOU divizije. 113. KOMANDANTU ISTAKNUTOG DELA VRHOVNE KOMANDE O RASULU. u 8. k. oslobodile 4.45 č Položaj 10 Predato u 10. 94 IZVEŠTAJ MAJORA BORIVOJA RADULOViCA OD 18. Ca. klali ih i na očigled domaćina pekli. BEŽANJU I PLJAČKI ČETNIČKIH JEDINICA NA PODRUČJU NEVESINJA 1 18 . Odvode konje.3 . reg. u celini. što nisu ni partizani radili prošle godine.III .45 h Pozdrav Branko BR.— 2 Dezerteri crnogorskih jedinica pri povratku u Crnu Goru strahovito pljačkaju usputna srpska sela.4 3 g. nose devojačko ruho i sve što nađu da valja. Tekst u originalu je.15 h Guzina 4 5 Nevesinje su 22.9 Najvažnije je postići moralni preokret kod naših trupa predočavajući im svu težinu situacije kod komunista i uveravajući ih u našu sigurnu pobedu dolaskom Vojvode Djurišića i svežih trupa. O tome vidi dok. Bajom i ostalim starešinama i javljajte situaciju. Juče je jedna grupa ispregla volove ljudima. Sporazumite se u svemu sa deneralom Đukanovićem. crnogorska brigada 3. 3 Na tome mestu original je oštećen. proleterska i 5.uništimo komuniste pre nego što zauzmu Nevesinje ili posle toga.

486 . Sopilji jedan četnički bata5 O borbenom rasporedu četničkih jedinica na tome pravcu vidi dok. 8 Mihajlo. 87. Pridvorici Gojnić 11 sa Đukićem 12 i štabnom četom. za koje velim da su prema svemu ovom bili nemoćni. Sve grupe predstavljale su inertnu masu koja je samo čekala udarce partizana. uticaj starešina nikakav i fiziološki neizgrađeni ljudi. Linija naših položaja označavala se velikim vatrama.1" disciplina slaba. 93. hercegovačka NOU brigada ojačana jednim bataljonom 1. 6 3) koje se jedinice nalaze na pomenutom pravcu i u kakvom rasporedu. obezbeđenje i bojnu gotovost. 11. 11 Blažo. Đukić. Napad je vršila 10. K r a j druma istočno od s. marta na liniji: Rat K a m e n — Bahtijevica. 7 kada je bio u visini s. o. Kljuni naišao je na mitraljesku vatru pa kako je usput sretao veliki broj odstupajućih. Sada je jasno zašto se je odstupilo više od 20 km. 82. Pridvorci. Tako je bilo psihičko stanje. Naši su bili u vrlo teškoj situaciji i trebalo je samo da partizani napadnu pa da dođe opet do nereda. dok. Njihove trojke ulete u naše grupe i naprave nered. Položaj nikakav. pa se je moral i kod njegovih ljudi pokolebao te je poseo severnu ivicu s. U s. 7 Dobrica (Rogatička brigada). 5 sa ciljem: 1) da izvidim način posedanja položaja. ' Bajo Stanišić. Tu na položaju nalazi se veliki broj oficira.— U toku noći 17/18 obišao sam naše trupe na pravcu Luka — Nevesinje. Javljeni položaj juče nije uopšte posednut. Ovakva je ista situacija bila i u toku noći £6/17. 12 Vladimir. Od Pridvoraca do Nevesinja jedinice k r a j vatri u dubokom snu bile su ovako raspoređene: na severnoj ivici Đukić..Cika Branku. 2) da utvrdim zbog čega je došlo juče do neuspeha. br. br. Opširnije o tim borbama vidi tom IV. knj. 113 i 140.m. 6 i 10 Reč je o razbijanju četnika u rano jutro 17. obezbeđenje nikakvo a bojna gotovost skoro nije ni postojala. Usled iznetog stanja sada tek uviđam zašto partizani pri napadu noću na nas imaju uspeha. proleterske brigade. Usled ovoga major Keković 8 sa Bajovom 9 štabnom četom izvršio je nekakvo obezbeđenje oko severnog dela pomenutog sela koje je išlo u jednom luku do polovine sela sa istoka i zapada.

1 6 Molim te blagovremeno mi dostavi direktivu za r a d od Uloga do Veleža pošto će sutra moći da se napada. četnički bataljon Zetskog četničkog od- " Andrija.30 h 18/111—4319 13 reda. 487 . o rezultatu izvestiću. S t a n j e jedinica: Četnički bataljoni vrlo umireni i ideološki izgrađeni. Milorad. 1 3 U selu Logor Vesković 14 a iza njega Nikšićka brigada. U razgovoru sa k o m a n d a n t i m a stekao sam utisak da ih n i j e n a p a dala jaka g r u p a komunista ali da kod n j i h n i j e bila zastupljena bojna gotovost.ljon. Ovde stižu danas Vidačić 15 sa 1. " Borivoje. ostalo nesigurno ili se razbeglo. 2. Moji su izveštaji uvek verodostojni a zašto se ne slažu sa izveštaj ima [ostalih] to ne znam. veš. i 3. pa o n d a ne bi bilo kontradikcije. ' Datum je dopisan ljubičastom olovkom. pešadijski puk. novac. 17 Na pravcu Imotski—Široki Brijeg—Mostar nastupala je SS divizija »Princ Eugen«. pljačkajući usput sve od meštana: h r a n u . Ove moje konstatacije potpuno su tačne i n e m a j u panično obeležje a dostavljam zbog toga da znaš s kime radiš. Verovatno italijanski 55. Mislim da bi preko m e n e t r e bali izveštaji da idu.000 ljudi i puk Talijana sa artiljerijom. Radulović 18 Primljena u 13. 15 16 Odnosi se na 1. Na Nikšićku ne treba više računati jer oni nikoga ne priznaju i svi su pobegli u Crnu Goru. Kod Veskovića samo oko 400 boraca. devojačku spremu. Baćović izveštava da Nemci ulaze u Široki Breg 17 po zahtevu Lukačevića i da Nemci i m a j u originalnu depešu Lukačevića. Oni su se otrgnuli od starešina i pljačk a j u pojedinačno i Srbe i muslimane i to baš one domove odakle su muškarci u četničkim jedinicama. K o m a n d a n t i kažu da su nesposobni ma šta danas da u r a d e jer su im ljudi jako zamoreni. Upućen je protest. k o n j e pa čak i p r s t e n j e sa r u k u . Preduzeo sam m e r e kod k o m a n d a n a t a da se pljačke spreče po svaku cenu a da se dezerteri h v a t a j u i dovode u logor gde će im se suditi. Delovi Limsko-sandžačkih četničkih odreda. zapadno od d r u m a drugi i treći četnički bataljon.

101. dok. NOU DIVIZIJE NA LINIJI PRESJEKA — KLJUNI — LAKAT 1 STAB OPERATIVNIH JEDINICA 2 18 m a r t a 1943 god. MARTA 1943. Na Pješčatoj Gomili (1493) nalaze se m a n j i partizanski delovi sa automatskim oružjem.BR. Glavatičevu njihova komora. P r e sjeka — s. Gorn j e Zimlje i G. knj. da ih t u ku i p r e t e r a j u sa leve obale Neretve. Nevesinja. Bijela. koji su u toku 18 . Opširnije o tim borbama vidi tom IV. 92. 5 Verovatno G. proleterske brigade. ta grupacija je razbijena i četničko-italijanske jedinice su u paničnom bekstvu otstupile ka Nevesinju. 162 (BH-V-125). 40/1. crnogorske NOU brigade koji je otpočeo noću 19/20. 2 Taj štab se prvi put pojavljuje u dosada istraženim dokumentima. reg. K l j u n i — Lakat i na ćuvicima iznad ovih sela. br. * O rasporedu i brojnom stanju četničkih jedinica toga dana vidi dok. 110. Četničke i italijanske jedinice uspele su da potisnu prednje delove tih jedinica i ovladaju linijom: s. br. br. u 17 časova Položaj ZAPOVEST Sekcija 1 :100. POTCINJENIM ZA NAPAD NA JEDINICE 3. ćirilicom) u Arhivu VII. k. U protivnapadu 4. Naše jedinice nalaze se u reonu 4 Uloga. marta. ZAPOVEST ŠTABA OPERATIVNIH JEDINICA OD 18. Na celoj prostoriji na levoj obali reke Neretve cene se na 4—500. U pitanju je novoformirana komanda. Grele. 3 U selu Kruševljani nalaze se dva partizanska bataljona a u s. koja je objedinjavala dejstva četnika Zetskog četničkog odreda i četnike Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.000 — Nevesinje — Mostar — Konjic P r e m a poslednjim podacima partizani se nalaze u s. 3 Na tim položajima nalazile su se jedinice 4.III bombardovani. Prkovići — Kljuni. 488 . Partizanske snage su male. 5 Zadatak je našoj jedinici da n a p a d n u partizane. a delom su izbili na Zimomor. 11. s. proleterske i 5. 1 Original (pisan na mašini.

Kruševljani — s. (1379) — Prković (isključno) — K. 1436 — Debela L j u t (1465) — K u k (1041) Drenak. a levo sa kolonom Br. Delovi 2. Dramiševo — K v a n j — T i j e m e (1328). 7 8 6 489 . 19 m a r t a u 6 časova pređuzeće n a p a d p r a v c e m : Debela L j u t (1465) — Z u j a v a (1445) — Lisac (1734) — P r e v i j a (1856) — Marisavac (1727) — s. 22 na granici zone dejstva. Zona širenja desno po potrebi a levo do linije : s. Dramiševo (zaključno) — Ravno Brdo (1033) — zaključno — K v a n j — (zaključno). Vezu desno h v a t a t i i držati sa Kalinovačkim odredom. Humanik (983). ' i 13 Pjevčevo brdo (1588). sarajevske brigade. sa zadatkom da se komunisti t u k u i p r o t e r a j u na desnu obalu reke Neretve. (1566)9 u cilju z a t v a r a n j a pravca i sprečavanja o t s t u p a n j a kom u n i s t a u pravcu Uloga. 7 Jedna radio-stanica Svega: 1) 18 m a r t a do 19 časova prikupiće se na liniji: Veljača (1449) — K. Bosanski bataljon. Milorad. koji n a s t u p a p r a v c e m : Ulog — Pješčevo Brdo k. Gradac (1074) — sve isključno Topla Str. 1087 (isključno) s. H u m čani — Humanik 8 (993) — Tisovica — Oštra Gomila (1275) — V. K r u ševljani (zaključno) — s. Rogatička brigada.N AREE U J E M : 1) Desna kolona K o m a n d a n t k a p e t a n Vidačić 6 Sastav: Trebinjski korpus.

1279 — Sljeme — Cesim — Ratkamen. Vezu održavati desno sa desnom kolonom a levo sa levom na granicama zone dejstva.Vezu održavati ordonansima. 22 2) 18 marta do mraka prikupiće se u selu Pridvorci. 19 marta u 6 čisova preduzeće napad pravcem: s. Sastav: 1 bataljon 10 Br. radio stanicom i palen j e m vatre. 1281 (isključno )— Kućenica — K . 911 — Badnje. 22 1 četa bornih kola Br. Komandno mesto komandanta: na pravcu k r e t a n j a svoje kolone.1380 — Ivanov Vrh — k. a levo do linije: s. Pridvorci — K.Zaborani — Ivanovo Brdo (1277) sa zadatkom da na tom prav