You are on page 1of 1

1582 Dziennik UstaW. Pot. 856, 857 I 858. N!r 92.

.L. >'

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­ przy nad an iu. Należności, naro.słe na stac-
cie z dniem 1 listopada 1922 r. J ed nocz,eśnie tr?lci jach pośrednich i granicznych przed pr:c:ej-
moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Ze- ści em prz e syłki na koleje sąsiednie, zapłaciĆ
laznych z dnia 30 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. ma dodatkowo nadawca za pokwitowaniem~
N!l 73 poz. 666). Dla zabezpieczenia należności tych · może ' sto .
nadawcza pobrać od nadawcy ' odpowiednią
Ministe r Kolei Zelaznych: Ludwik Zag6/'ny-Marynowslci kaucję. . '. . . .
Minister Skarbu: Jastrzębski Opłaty dodatkowe, wynikłe na stacji ·przezna-
czenia, pobiera kolej przeznaczenia według swycla
Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: przepisów i taryf.
Hen/'yk S trasbul'ger d) Obci ą ż an ie przesyłek zaliczeniami i zaliczka-
mi a także ubezpieczenie dostawy jest nie-
dopuszczalne.
e) Zlecenia dodatkowe nadawcy są dopuszcżal­
857. ne, dopóki przesyłka, idąca z Polski, nie wy-
szła poza stację "Podwołoczyska", idąca. zaś
Rozporząazenie Ministra Kolei Żelaznych ; :z Ukrainy-poza stację "Wołoczyska" •.
f) Odpowiedzialność za żaginięcie, częściOWY
z dnia 21 października 1922 r. brak lub uszkodzenie bagażu i towarów wzglę­
O komunikacji między stacjami kolei polskich dem osoby, uprawhionej do dochodzenia
a stacją Wołoczyska l<olei poł udniowo-z a chod­ strat ciąży na kolei nadawczej do czasu prze-
nich i stacjami kolei uk raińskich a stacją Pod- kazania przesyłki w Wołoczyskach kolejom
wołoczyska polskich kolei państwowych.
ukrairlskim, . wz~lędnie w Podwołoczyskąch
kolejom polskim, i reguluje się według praw
Na mocy dekretu z d. 7 lutegO 1919 r. o tym- i przepisów kolei nadawczej. Dochodzenie
czasowe m przekazaniu J'llinistrowi Komunikacji prawa roszczeń z tego tytułu może być skierowane
wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i to- tylko do kolei nadawczej. . .
warów oraz ustalania taryf przewozowych na kole- Odpowiedzialność za zaginięcie i częściowy brak
jach polskich (Dz. P. P. P. N!l 14, poz. 152) i w po- lub uszkodzen ie bagażu i towarów od chwili ich prze;-
rozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz kazania w Podwołoczyskach kolejom polskfm obci~ża
Skarbu za rzą dza się co następuje: koleje polskie, od chwili zaś przekazania w Woło­
czyskach kólejom ukraińskim-koleje ukraińśkie I re-
§ 1. Przewóz osób, bagażu i towarów z Pol- guluje si ę według praw i przepisów kolei, ponoszą­
ski do UkFainy uskutecz nia si ę ze wszystkich stacji cej odpowi edzial ność.
kolei polskich do stacji Woloczyska kolei połu d nio­ Dochodzenie roszczeń z tego tytułu może być
wo-zachodnich na podstawie przepisów, taryf i do- skierowane tylko do kolei przeznaczenia.
kumentów, obowiązujących w komunikacji wewnętrz­
nej kolei polskich. § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
W kierunku odwrotnym odprawia s ię osoby, z d: 1 listopada 1922 r. .
bagaż i towary tylko do sto Podwołoczyska polskich
kolei państwowych na podstawie przepisów, ·taryf Minister Kolei Żelaznych: .
i dokumentów, obowiązujących w komunikacji we- Ludwik Zag6/'ny-Mal'ynowski
wnętrznej kolei ukraińskich. Odle głość od sto "Pod- . Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu:
wołoczyska" do st. "Wołoczyska" stanowi 10 klm . . Henl'yk . Stl'asbul'pp
Dokumenty z Polski do sto "W% czyska" spo-
rządza się w języku polskim, z Ukrainy zaś do st. Minister Skarbu: Jastrzębski
.Podwołoczyska" w ukr aińsk im .
W obu jednak wypadkach stosuje się następu­
jące odchylenia od przepisów, obowiązujących w ko-
munikacjach wewnętrznych: 858.
a) nadawca sporządza na przesyłkę, oprócz zwy-
kłego listu przewozowego, jeszcze odpis te- Rozporządzen ie Ministra Kolei :.telaznych
goż z napisem w nagłówku "dla urzędu cel-
nego". z dnia 25 października 1922 r.
b) od przewozu wyłącza ' się przesyłki nadzwy- o podwyż s zeniu taryfy osobowej wąskotoro"
czajne i pośpieszne, a także pizedmioty, któ- wych kolei państwowych oraz prywatnych,
rych przy wóz, wywóz lub tranzyt jest niedo- znajdu jący ch się w zarządzie państVlowY!1l, po" .,
zwolony. łożonych w obrębie dyrekcji kolei państwq-.
Przedmioty, wymagające przy wyładunku lub
przeładunku urżądzeń osobnych, jak np. dżwigów,
ruszto wań i t. p., przyjmuje się do przewozu tylko
po telegraficznem porozumieniu się zarząd ów kole-
wych w Warszav.de, Radomiu, Wilnie i Lwowie.
Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 191.9 r. O tym-
czasowe m przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa .:.
-
jowych obu państw w każdym oddzielnym wypadku. wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu
c) OpI aty przewozowe, należności dodatkowe i towaró w, oraz ustalania tąryf przewof:owych. na kó-
i celne wywozowe, pobiera każda kolej zgóry lejach polskich (Dz. P. P. P. N2 14,PCl+. 152) i W po;-

.j