You are on page 1of 1

GRUPA A

1)Tijelo mase 10 kg pada sa visine od 5m. Kolika je gravitaciona
potencijalna energija tijelana visini od 2 m i kolika je kinetička energija na
toj visini?

2)Pri kretanju automobila brzinom v=71 km/h , njegov motor savlađuje silu
tzrenja jačine f=1500 N. Koliku snagui razvija motor?

3)Poluga ima krakove dužine a=1,2 m i b =0,2 m. Kolika je masa tereta
koji se može podići ovom polugom uz dejstvo sile mišića jačine F=200 N?

4)Kolika je temperatura mješavine 200 g vode temperature 40 °C i 4 kg
vode temperature 30 K?

GRUPA B
1)Tijelo mase 200 g pusti se sa visine od 10m da slobodno pada. Kolika je
kinetička energija pri padu tijela na Zemlju, a kolika na mjesecu? (gm=1,63
m/s2)

2)Na horizontalnoj podlozi se tijelo mase 40 kg. Na tijelo djeluje
horizontalna sila inteziteta 300 N. Koliko je ubrzanje tijela ? koeficjent trenja
između tijela i podloge iznosi kkd= 0,1

3)Koliko je udaljen teret ako djelujemo silom od F= 2000 N na udaljenosti
b= 200 mm ako je udaljen a= 10cm od oslonca dvostrane poluge?

4) Kolika je temperatura mješavine koja se dobije kada se pomiješa 120 g
vode temperature 25 °C, i 0,05 kg temperature 170 K?