You are on page 1of 2

1546 Dzie-nnik Ustaw Poz. 821 i 822.

--------------------- ----------------------------------
XII we wsi Żabiec gminy Pacanów powiatu Stop- 16) 110,11 prętów stanowiących własność Mar-
nickiego: cina i Stanisława Krupów,
17) 119,81 prętów stanowiących własność Ka-
1) 1 mórg 39,88 prętów stanowiących włas­ tarzyny Wieczorek,
n ość RntoI1iego Banacha, 18) 156,36 prętów s,t anowiących własność Jó-
2) 1 mórg 182 prętów stanowiących własność zefa Szarpały,
MaC:ej.j Z ając a, 19) 107,65 , prętów stanowiących własność MI-
3) ,40,30 pr::;:tów stanowiących własność Tekli chała Szarpały.
Rutkowskiej,
4) 34,19 prętów stanowiących własność Mar- Rrt. 2. Rzeczone grunty ulegają natychmIasto-
janny Rutkowskiej, wemu zajęciu po dokonanem opisie.
5) 165,68 prętów stanowiących własność Sta-
ni sława ' Ban acha ,
Naczelnik Państwa: J. Piłsudski
6) 67,25 prętów stanowiących własność Jana Prezydent Ministrów: Ju/jan 'Nowak _
Kawy, I

7) 6,85 prętów stanowiących własność Mar- Minister Kolei Żelaznych: Ludwik Zag6rny-Mt1l'ynowskl
janny Drąg,
, 8) 280,56 prętów stanowiących własność Jó-
zefa Korczaka,
9) 70,35 prętów stanowiących własność sukce-
sorów Mojżesza Cukermana, 822•
. 10) 4 morgi 80,54 prętów wspólnych pastwisk
wsi Zabiec;
u S t a w a'
XIIł z dóbr Żabice gminy Pacanów powiatu Stop- z dnia 21 września 1922 r.
nickiego:
w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców
1 mórg 263,54 prętów stanowiących własność rolnych, b. czynszowników oraz .. wolnych łu­
Marka Warmana; dzi" na -obszarze województw: nowogródzkiego,
XIV we wsi Kępa Szczucińska gminy Pacanów po-
poleskiego, wołyńskiego i powiatów: grodzień­
wiatu Stopnickiego: skiego, wo-łkowyskiego, wołożyńskiego, wilej-
ski ego, wileńskiego, oszmiańskiego, trockięgo,
1) 64,31 prętów stanowiących własność Walen- święciańskiego, brasławskiego, duniłowiczow­
tego Kerasa; skiego, dziśnieńskiego, lidzkiego i gmin: biało­
wieskiej, masiewsidej oraz suchopolskiejpo-
, . XV we wsi Rataje Karskie i Słupskie gminy Paca- wiatu bielskiego.
nów powiatu Stopnickiego:
Rrt. 1. Osoby, które w dniu 1 sierpnia 1914 r.
1) 280,51 prętów stanowiących własność Wa- posiadały i obecnie władają jako dzierżawcy l,u b nieu-
lentego Matyjasa, znani ostatecznie przez urzędy rosyjskie b. czynszo-
2) 140,32 prętów stanowiących własność Mar- wnicy i "wolni ludzie" poza obrębem miast i mia-
cina Labusa, steczek w województwach: nowogródzkiem, poles-
"" 3) 73,29 prętów stanowiących własność Józefa kiem, wołyńskiem i powiatach: grodzieńskim, wołko­
Strzemaszka, wyc:kim, lidzkim, wolożyńskim, wilejskim, oszmiań­
4) 68,48 pr,ętów stanowiących własność Jana skim, wileńskim, trockim, święciańskim, brasławskim,
Blaszcza, duniłowiczowskim, dziśnieńskim i gminach: białowies­
5) 51,11 prętów stanowiących własność Józefa ,kiej, masiewskiej oraz suchopolskiej powiatu bielskiego
Stolarskiego, gruntami, nie przewyższającemi w województwie wo-
- ' ' 6) 55,94 prętów stanowiących własność Mar- łyńskiem 25 dziesięcin , a . w pozostałych miejsco-
cina Michalskiego, wościach 40 dziesi ęcin dla każdego posiadacza, nie
7) 50,16 prętów stanowiących własność Szafrana, mogą być usuwani z gruntu oraz z zajmowanych
8) 42,81 " Cygana, pomieszczeń do dnia 1 listopada 1923 r., chociażby
9) 86,81" " "f\ndrzeja ich umowy dzierżawne wygasły.
Skotnickiego, Osoby, które legalnie nabyły od dzierżawców,
, ' 1O) 47,26 prętów stanowiących własność Marji władających określonemi powyżej normami gruntów, ith
Nowak (Vel-Nowackiej), prawa, mają wszeikie prawa, przyznane przez niniej-
11) 43,40 prętów stanowiących własność Mar- szą ustawę.
cina Zawady, Przy obliczaniu przestrzeni gruntów, która daje
12) 66,45 prętów stanowiących własność f\n- prawo korzystania z niniejszej ustawy, nie mogą być
'drzeja Walasa, wliczane pastwiska, z których korzystają dzierżawcy
13) 68,45 prętów stanowiących własność Jana w lasach właściciela.
Łabusa, i
14) 36,28 prętów stanowiących własność f\n- I\rt. 2. Roczna opłata dzierżawna nie moie
, drzeja Łabusa, przekraczać za 1 dziesięcinę gruntów ornych i łąk
15) 144,84 prętów stanowiących własność Wa- kośnych sumy, równającej się przeciętnej cenie rynkowej
lentego KUfI;i:asa, za 100 kg. żyta w sierpniu każdego roku, a za inne
N!! 90•. DzIennIk Ustaw. Poz. 822 I 823., 1547

użytki 30% tej sumy. Jeżeli podatki gruntowe opłaca akademickich z ewentualnem oznaczeniem specjal-
właściciel gruntu, opłaty powyższe powiększa się ności, zal eż nie od rodzaju w ydziału akademickiego,
O wysokość wpłaconego za da ny obszar podatku. jak np.: " inżyni er d'róg i mostów" ,. "inżynier hydrotech-
Opłaty te należy uiszczać n ajpóź niej 1 października niki", "inżynier górniczy", "in żynier wojskowy" i t. d •.
każdego roku. Ok reślenie powyższ e opłaty nie do-
tyczy b.czynszownik~w i "wo lnych ludzi", wskaza- f\rt. 2. Szczegółowe warunki, pod któremi In-
nych wart. 1 ustawy nini ejszej . . żyni e r upra'wn iony b ę dzie do wykonywania samo-
dzi el nej praktyki zawodowej , określi osobna ustawa.
1\rt. 3. Przepisy art. 1 nie stosują się do
dzierżawców, którzy nie uiszczą w oznaczonym wart. 1\rt. 3. Prawo nadawa nia tytułu inżyniera przy-
sługuje radom wy działów technicznych w srkołach
2 terminie przypadającej od nich opłaty, albo wpro-
wadzą na nich urz ą dzenia handlowe lub przemy- akadem ickich, a ,w ydziałowi fil ozoficznemu Uniwer'
słowe, nie wynikające z charakteru ich użytkowania, sytetu Jagiellońskiego dla studjum rolniczego w miej·
oraz do osób, dewastujących majątek. , sce tytułu mag istra.

1\r1. 4. · Przepisy ustawy niniejszej nie naru- 1\rt. 4. Rady wydziałowe nadają tytuł inżynie­
szają mocy umów obowiązuj ących, zawartych przez ra osobom, które uko ń czyły studja na odnośn ym wy-
dzierżawców, względn i e czynszowników i "wolnych dziale akademickich szkół krajowych w charakterze
ludzi" z właścicielami gruntów po 1 sierpnia 1914 r. studentów i złożyły przepis ane eg za miny, tudzież oso-
co do zlikwidowania lub zmiany warunków dzier- bom, które, pos i adając warun ki do imatrykulacji w cha-
żawy lub użytkowania. rakterze studentów, nostryfikowały na odnośnym wy-
dziale zagraniczny dyplom inżynierski.
. 1\rt. 5. Wykonanie wyroków sądowych w częś­
ci, tyczącej się eksmisji z dzierżawionych gruntów 1\rt. 5. Dyplomy inży nierskie (św iadectwa złożo­
osób, wymienionych wart. 1 niniejszej ustawy, ulega nego drugiego egzaminu pa ństwowego), uzyskane
zawieszeniu. w szkołach akademickich państw zaboI'Czych przed 1 li-
stopada 1918 r., nie są uważane jako zagraniczne, nie
1\rt. 6. Grunty, znajdujące się we władaniu potrzebują nostryfikacji i uprawniają do używania ty-
osób, odpowiadających przepisom art. 1 niniejszej tułu inżyniera.
ustawy, nie mogą być przejęte na rzecz osadnictwa
wojskowego. Rrt. 6. f\bsolwenc::l wydziałów technicznych
w szkołach akademickich b. monarchjl austrjackiej,
1\r1. 7. Ustawa niniejsza w nkzem nie naru- którzy ukończyli studja przed wprowadzeniem egza-
sza lepszych praw, przysługujących dzierżawcom, minów państwowych w tych szkołach, osoby, które
.wolnym ludziom" l wieczystym czynszownikom z ja~ nabyły prawo do tytułu inżynie r a na pqdstawie § 5
klegokolwiekbądź innego tytułu.
rozporządz enia cesarskiego z 14 marca 1917 r. (austr.
1\r1. 8. Wykonanie niniejszej ustawy powierza Dz. Ust. NQ 130), wreszcie dotychczasowiautoryzo·
się Prezesowi Głównego Urz ę du Zie mskiego i Mini- wani inżyni e row i e i geometrzy cywilni w b. zaborze:
strowi Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem austrj ackim będą i nadal uprawnieni do używania ty-
Rolnictwa i Dóbr Państwowych. tułu inżyniera.
Kto ukończył p rzed ' upływem roku 1918 przy·
1\rt. 9. Ustawa niniejsza wchodzi w życie najmniej ś re dnią szkołę te ch n iczną w Rzeszy Nie-
z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą · od dnia
mieckiej i do dni a wydan ia ni niejszej ustawy nosi
1 marca 1922 r. tytuł inżyniera, b ę dzie mó g ł wyj ątko w o zachować go
Z dniem wejścia w życie ustawy niniejszej tracą nadal po stwierdzeniu przez Ministerstwo Wyznań Re-
moc obowiązującą rozporządzeni a Rady Ministrów
ligijnych i Ośw iecenia Publicznego, że tego tytułu
z dnia 22 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 19 poz.
używał legalnie.
110) i z dnia 23 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 12
poz. 109). 1\rt. 7. Rady wydziałów technicznych w szko-
Marszałek:. Trąmpczyński łach akademickich mogą wyjątkowo nadawać tytuł
Inżyniera osobom, które ukończyły średnią technicz-
Prezydent Ministrów: .Juljan Nowak
ną szkołę zawodową, a przytem:
Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego: Sew. Ludkiewicz 1) odz,naczy ły s ię wybitną dział a lnościz:t w zawo-
Minister Sprawiedliwości: W. Makowski dzie technicznym.
2) wykażą się pra ktykąconajmnieJ pięcioletnią
Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: J. Raczyński po otrz)imaniu ostatecznego stopnia zawodo-
wego w średniej szkole technicznej,
823. 3) w ykażą się w odnoś n ej szkole akade mickiej
dowodami ukończenia średniej sz koły zawo-
Ustawa dowej, prze dstawią sprawozdanie z prac, do-
konanych w czasie praktyki zawodowej, oraz
z dnia 21 września 1922 r. wykażą na egzaminie, nawiązującym do zło­
żonego sprawozdani a, że poziom ieil wiedzy
w przedmiocie tytułu inżyniera.
dorównywa temu, jak i jest wymagany od
1\rt. 1. Tytuł inżyniera jest stopniem akade- absolwentów akademickich szkół lub wydzia-
mickim, nabywanym w wydziałach technicznych szkół łów technicznych. .