You are on page 1of 2

Dziennik Ustaw. Poz. 836, 837 I 838.

1559
+
j ,•

.: ' .r 836• zarządza się w porozumieniu z ' Ministrami Skarbu


oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
Rozporządze~ie Ministra , Kolei Żelaznych § 1. Opłatę 18.000 marek za przewóz wagonu
z dnia 30 września 1922 r. ładownęgo lub próż nego na budującej się linji Kutno-
Strzałków, ustano,wi oną w punkcie 5 § 1 rozporządzenia
W sprawie zmiany w przepisach o kolejności Ministra Kolei Zelaznych z dnia 3 czerwca 1922 r.
przyjmowania ładunków nadawanych do wysy- w sprawie taryfy n2l przewóz towarów w ruchu tym-
łania, oraz o wykonaniu planu przewozowego czasowym na budującej się linji Kntno - Strzałków
na zasadzie kolejności. (Dz. U. R. P. N!! 43, poz. 365) podwyższa się do wy-
sokości 54.000 marek; opłatę zaś za przetrzymanie
Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym- wagonu, ustanowioną w punkcie 8 tegoż rozporzą­
czasowe m przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa dzenia w wysokości 2.000 marek za każdą rozpoczętą
' wydawania przepisów o prtewozie pasażerów, b~gażu dobę (24 godziny) po upływie terminu wolnego od
i towarów, oraz ustalania ,taryf przewozowych na ko- postojowego i za jeden wagon, podwyższa się do
lejach polskich (Dz. P. P. P. N!! 14, poz. 152) i w po- wysokości 4.000 marek. '
rozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu
I Handlu zarządza się co nast.ępuje: § 2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obo-
wiązującą z dniem 1 listopada 1922 r.
§ 1. W § 1 rozporządzenia z dnia 24 czerwca
fl922 , r. w sprawie przepisów o kolejności przyjmo- Ministe'r Kolei Żelaznych:
wania ładunków, nadawanych do wysyłania orqZ Ludwik Zag6rny-Maryn6wski
o wykon aniu planu przewozowego na zasadzie ko-
lejności ' (Dz. U. R. P. N!! 52, poz. 477) wprowadza
Minister Skarbu: Jastrzębski
Sl~ : następujące zmiany: Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu:
" a} w punkcie 3 b) listy kolejności ładunków po Henryk Strasburgel'
. ' wyrazach: "adresowane do kopalń" dodaje
się, wyraz: "cement";
, . b) w · punkcie 3 e) tejże listy kolejności po wy-
razach: "materjały ogniotrwe" dodaje się wy-
. , :,.. razy:"i cement"; 838•
• c) W · punkcie 7 c) tejże listy kolejności po wy-
raząGh: "wapno palone" dodaje się wyrązy: ~ozporz'ądzenie Ministra Kolei Żelaznych
' "ziemie i gliny farbiarskie";
d) w punkcie 7 f) tejże listy kolejności po wy- z dnia 12 października 1922 r.
razie: .cement" dodaje . się wyrazy: "oprócz O podwyższeniu opłat przewozo'IVych i postoJo-
, " ' adresowanego do kopalń i hut"; wych na budującej się linji ł\utno - Płock.
e) w punkcie 7 o) , ~ejże listy kolejności po wy-
razach: "i słód" dodal e się wyrazy: "oraz pi- Na mocy 'dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku
wo w beczkach i butelkach". , o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji
prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów,
§ Z Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie bagażu i towarów "ora z ustalania ta ryf prze wozowych
z dniem ogłoszenia. na kolejach polskich (Dz. P. P. P. }[2 14, poz. 152)
Minister Kolei Żelaznych: . zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu
Ludwik Zag6rny-Marynowski oraz Przemysłu i Handlu co nastę puje:
Minister Skarbu: Jastrzębski § 1. O płatę za przewóz wagonu ładownego
lub pró ż nego , na budującej się Iinji Kutno ;- Płock,
Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: ustanowioną. w punkcie 5 § 1 roz porz ą dzenia Mini-
Henryk StrasbLlrger stra Kolej ~elaznych z dnia 15 grudnia 1921 r.
w sprawie taryfy na, przewóz towarów w ruchu tym-
czasowym na budującej się linji Kutno - Płock (Dz.
U. R. P. N:! 108, poz. 791), podwyższ oną rozporzą­
dzen iem z dnia 3 czer wca 1922 r. (Dz. U. R. P,
837. N2 43, poz. 366), pod wyższa się do wysokości
, .'

36.000 ' marek; opłatę zaś za przetrzymanie wagonu,


Rozporządzenie 'Ministra Kolei telaznych ustanowioną w punkcie 8 § 1 rozporządzenią z dnia
z dnia 12 października 1922 r. 15 grudn ia 1921 r. (Dz. U. R. P. NQ 108, poz; 791),
zmienion ą rozporządzęniem z dnia 3 czerwca 1922 'r.
o:podwyższeniu
jbwyćh na
opłat przewozowych i posŁo­
budującęj sięlinji Kutno-Strzałków.
(Oz.' U. R. P. N!! 43, poz. 366) zastępuje się opłatą
w wysokości 4.000 marek za każdą rozpoczętą ' 'dobę
(24 godziny) po upływie terminu wolnego od posto-
. Na · mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku jowego i za jeden wagon.
o tymczasowem przekazanw Ministrowi Komunikacji
prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, § 2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obo-
bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych wiązującą z dni e m 1 listopada 1922 r. Jednocześnie
na kolejach polskich (Dz. P. P. P. N2 14, poz. 152) ' traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei


DtJennlk Ust~.". Po~. ~38 ł 8391..
1 !&ECU teal. 4 I . B _ ;e . P 2 A;ęcg;: J 2. ,ti Z4Z CZ::_ . ··ltM ~ł&;±C;;: J$) SOt· .J. • ., ; . . , _ , ·k I

~Jo~"ych 'f. dAI,a '3 c:zerWC;D 1942 r. p ped!.VYt- 4. Wart 36 "Od"ew1edzialność· norma od-
tlzenlu opłat przęwo?cwycn I pęlit!>jowy~h "ą blłdu­ szkodqwanią 2000 mk.,przewldziana Post Wy~ l,
jqcej si~ Iinji Kutno - Płock (Qz. U. R. P • .N2 43. zmięnia ~i~ na 4000 ,rnk.
PQ~ J66). , 5. Wart. 37 "PrzekrQci=~Jlie terminu dostawy"
norma 30 mk.. przewidziana w ust. 2-a, zmienia si~
Minister Kolęi Żelaznych: "i!l
60 mk., normą l;e
mk., przewidziana w p~t. 3--.
Ludwik Zag6I'ny~Marynf!)wski
zmhmia SIE: "~ ~4 mk., ~ nt>rmą 18 mk., przewłcUhl"
Minister Sl<:arbu: JastJl~ęb8ki na w ust. 3·b-na 36 rok.
Kierownik Ministerstwa Przemysłu i f"'ąndJlł:
.. Hęnryk Strg~hUl'gfl' Cl:ęś~ U,
n. Postanowienie Taryfow~

W rQ7!dzi~le I '1Pr%ew6~ os.ób". VI dJltd~ A ,.
.Opłaty jednQstkowe· punkt 1 otrzymuje br~mlen"
839. I')pste:PlJją~e: ,
,,1. Opłaty jednostkow" wynoSZĘl W POc:Jąglc:ta '
Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaxnyth osobowyc;h i mieszanych:
z dnia 12 p~idziernik8 1922 r. a) w klasie IV na obsf:arze województw: pp~nań~
,kiego i pomorskiego ~a kilometry od l dą
o uzupełnieniu i zmlanaeh taryfy osobowej i ba- 200 pe 16 mk.; ~a kilometry od 201 dQ '00
gażowej, obowiązującej na polskicb kolęjach pC! lZ.8 mk., doJjczQ.nych do ('płaty 3200 mk.,
państwowych. przypadającej za pierv/$ze 200 km; zA k!!żdy
'd alszy kilometr po 9,6 mk., d()II~~a"yth , do
Na mo<;y del<.retu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym- Qpłaty MaO mk.. przypedajqceJ zą pierwsze
c:zasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacj i prawa 300 km;
wydawania przepisów O przewozie podróżnych, ba- b) w klasie III ZĘł klłQmetry od 1 do 200 po
gażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych
20 mk,; ~a kilometry od 201 do 300 po 16
na kolejach polskich (Dz. P. P. P. N!! 14 poz. 152) mk., doliczanych dq opłaty 4000 mk., za
i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemy- pierws~ 200 km; zl!4 ka~dy lllaJsa)': kilometr
słu" i Handlu zarządza się co następuje: •
po 12 mk., dQlh:zal'lych do ' opłąty ~600 mk ••
§ 1. Do obowiązującej od dnia 1 stycznia
1922 r. "T~ryfy ńa przęwó~ QSÓb, psów, bagaż,:, c)
pr~ypadają~ęj za pierwsze
VI kla'sie II-opł?lty s~ 2 J'i!lzy, A
kfn,j
w ltla{lłę 1-
'00
i przesyłe k nadzwyczajnych normalno- i szerokoto- 3 ra~y wyisze, nit W klasie ' III".
rowelT!i polskiem\ kolejami państwowęmi i normal- 2. Ceny piletów kla~y l. II i III, ~aw~rte w ta-
notorowemi kolejami prywatnemi, ;ząr!ląd~anemi prze~ blicy B (21)/ umieszczcmej po pu.nkcię 9 4~iell,! A,
P?lństwo" (Dz. U. R. P. l r. 1921 N!! 97, pol. 708 ro~dział I, (nłącznik 1 do rOl;pcm:ądlellia z sierp- a
i ~ r, 1922: N'g 18, pOI;. 15~i N;ł 29, po~. 2S~; N2 :39, nia 1922 f., Dz. U, R. P. Nil 71, pOJ;. 64~) PQ~waja siE:.
po~. 33;3; N'2 71; poz. 646 \ N~ 82, poz. 737) wprq- 3. Ceny biletów klasy IV na obszarze woje-
wadIa się następujące zmiany i u~upełnlenia: w6ddw: po~nański~9Q i pomorsklę9Q ~ę.waIię \v ta-
blicy B (b), umieszczone; po tablicy (ą). h;~łą~.. a
nik II do rozporządzenia z 8 sięrpnią ' 19~ r . -
Czt}ść I. Oz. U. R. P. N!! 71, poz. 646) podwaja $Iet. .
I. Przepisy Przewozowe wraz z PO$tanowieniami 4. Ceny opłat za miejsca numerowane (plac-
Wy-konawczemi. karty), zawarte w tablicy B (c;), umięgg;Qn~j ~o ta- ;

blicy B (b), (załącznik III do rozporząd~enią ~ sier- e I

1. Wart. 16 "Kontrola biletów i dQPłaty QQ pnia 1~2~ r. Dz. Q. It P. ,N'II 71. PQil. 646) pod-
cęo ~ę! przeja~d": waja sią. , '
iI)dpplata 1000 rnk., przęwidziar,a w ust, 2 i 3~ 5. W rozdziale I w dzilile C "Dopł!łty z~ przej-
4mieni~ się n~ ~OQO rnk.; ście do klasy wyżsiej lub do pociągu droższego·
1» dopłata 200 mk., przewidziana VI Pgst~n~­ opłata 200 mk., przewidziana list. 3 i 9, zmienia się
::ie!'liu WykQnawc~em III do ust ;3,zrnienią na 400 mk.
~ilę na 400 mk.; 6. W rozdziale I w dliale D "Bilety okresowe!"
C) dQpłata 500 mk., przewid~j~na w tJst. Q, zmie- pl,mkt 3 uZL\pełnia się słowąmi: "Bilety Qlnes~wę nlc
nia sią na 1000 ml~. dają praWa dQ nadawania bagazlł (f\rŁ 320 y,,~ 3
2. W ~rt. 24 "Postoje" opłatą 15000 mk,. prze- Przepisów Pr~eW9zowyc;h)",
wlęjana w ust. 3, zmienia ~jq nC! ~O mk. 7. Ceny biletów okresowych, WYs?czegÓlnlone
;3. Wart. 30 "Okręślen'ię" dQpłata 200 rnk.. w ręg;dziale l, d~iał O ",Ęilety Qkr~<3.owę". P\U'Ikt l~
przewidł:iana w ust 3, zmienią sją fH~ 400 rok. ~rol~l1.!a &i«: ną: