You are on page 1of 3

DtJennlk Ust~.". Po~. ~38 ł 8391..

1 !&ECU teal. 4 I . B _ ;e . P 2 A;ęcg;: J 2. ,ti Z4Z CZ::_ . ··ltM ~ł&;±C;;: J$) SOt· .J. • ., ; . . , _ , ·k I

~Jo~"ych 'f. dAI,a '3 c:zerWC;D 1942 r. p ped!.VYt- 4. Wart 36 "Od"ew1edzialność· norma od-
tlzenlu opłat przęwo?cwycn I pęlit!>jowy~h "ą blłdu­ szkodqwanią 2000 mk.,przewldziana Post Wy~ l,
jqcej si~ Iinji Kutno - Płock (Qz. U. R. P • .N2 43. zmięnia ~i~ na 4000 ,rnk.
PQ~ J66). , 5. Wart. 37 "PrzekrQci=~Jlie terminu dostawy"
norma 30 mk.. przewidziana w ust. 2-a, zmienia si~
Minister Kolęi Żelaznych: "i!l
60 mk., normą l;e
mk., przewidziana w p~t. 3--.
Ludwik Zag6I'ny~Marynf!)wski
zmhmia SIE: "~ ~4 mk., ~ nt>rmą 18 mk., przewłcUhl"
Minister Sl<:arbu: JastJl~ęb8ki na w ust. 3·b-na 36 rok.
Kierownik Ministerstwa Przemysłu i f"'ąndJlł:
.. Hęnryk Strg~hUl'gfl' Cl:ęś~ U,
n. Postanowienie Taryfow~

W rQ7!dzi~le I '1Pr%ew6~ os.ób". VI dJltd~ A ,.
.Opłaty jednQstkowe· punkt 1 otrzymuje br~mlen"
839. I')pste:PlJją~e: ,
,,1. Opłaty jednostkow" wynoSZĘl W POc:Jąglc:ta '
Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaxnyth osobowyc;h i mieszanych:
z dnia 12 p~idziernik8 1922 r. a) w klasie IV na obsf:arze województw: pp~nań~
,kiego i pomorskiego ~a kilometry od l dą
o uzupełnieniu i zmlanaeh taryfy osobowej i ba- 200 pe 16 mk.; ~a kilometry od 201 dQ '00
gażowej, obowiązującej na polskicb kolęjach pC! lZ.8 mk., doJjczQ.nych do ('płaty 3200 mk.,
państwowych. przypadającej za pierv/$ze 200 km; zA k!!żdy
'd alszy kilometr po 9,6 mk., d()II~~a"yth , do
Na mo<;y del<.retu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym- Qpłaty MaO mk.. przypedajqceJ zą pierwsze
c:zasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacj i prawa 300 km;
wydawania przepisów O przewozie podróżnych, ba- b) w klasie III ZĘł klłQmetry od 1 do 200 po
gażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych
20 mk,; ~a kilometry od 201 do 300 po 16
na kolejach polskich (Dz. P. P. P. N!! 14 poz. 152) mk., doliczanych dq opłaty 4000 mk., za
i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemy- pierws~ 200 km; zl!4 ka~dy lllaJsa)': kilometr
słu" i Handlu zarządza się co następuje: •
po 12 mk., dQlh:zal'lych do ' opłąty ~600 mk ••
§ 1. Do obowiązującej od dnia 1 stycznia
1922 r. "T~ryfy ńa przęwó~ QSÓb, psów, bagaż,:, c)
pr~ypadają~ęj za pierwsze
VI kla'sie II-opł?lty s~ 2 J'i!lzy, A
kfn,j
w ltla{lłę 1-
'00
i przesyłe k nadzwyczajnych normalno- i szerokoto- 3 ra~y wyisze, nit W klasie ' III".
rowelT!i polskiem\ kolejami państwowęmi i normal- 2. Ceny piletów kla~y l. II i III, ~aw~rte w ta-
notorowemi kolejami prywatnemi, ;ząr!ląd~anemi prze~ blicy B (21)/ umieszczcmej po pu.nkcię 9 4~iell,! A,
P?lństwo" (Dz. U. R. P. l r. 1921 N!! 97, pol. 708 ro~dział I, (nłącznik 1 do rOl;pcm:ądlellia z sierp- a
i ~ r, 1922: N'g 18, pOI;. 15~i N;ł 29, po~. 2S~; N2 :39, nia 1922 f., Dz. U, R. P. Nil 71, pOJ;. 64~) PQ~waja siE:.
po~. 33;3; N'2 71; poz. 646 \ N~ 82, poz. 737) wprq- 3. Ceny biletów klasy IV na obszarze woje-
wadIa się następujące zmiany i u~upełnlenia: w6ddw: po~nański~9Q i pomorsklę9Q ~ę.waIię \v ta-
blicy B (b), umieszczone; po tablicy (ą). h;~łą~.. a
nik II do rozporządzenia z 8 sięrpnią ' 19~ r . -
Czt}ść I. Oz. U. R. P. N!! 71, poz. 646) podwaja $Iet. .
I. Przepisy Przewozowe wraz z PO$tanowieniami 4. Ceny opłat za miejsca numerowane (plac-
Wy-konawczemi. karty), zawarte w tablicy B (c;), umięgg;Qn~j ~o ta- ;

blicy B (b), (załącznik III do rozporząd~enią ~ sier- e I

1. Wart. 16 "Kontrola biletów i dQPłaty QQ pnia 1~2~ r. Dz. Q. It P. ,N'II 71. PQil. 646) pod-
cęo ~ę! przeja~d": waja sią. , '
iI)dpplata 1000 rnk., przęwidziar,a w ust, 2 i 3~ 5. W rozdziale I w dzilile C "Dopł!łty z~ przej-
4mieni~ się n~ ~OQO rnk.; ście do klasy wyżsiej lub do pociągu droższego·
1» dopłata 200 mk., przewidziana VI Pgst~n~­ opłata 200 mk., przewidziana list. 3 i 9, zmienia się
::ie!'liu WykQnawc~em III do ust ;3,zrnienią na 400 mk.
~ilę na 400 mk.; 6. W rozdziale I w dliale D "Bilety okresowe!"
C) dQpłata 500 mk., przewid~j~na w tJst. Q, zmie- pl,mkt 3 uZL\pełnia się słowąmi: "Bilety Qlnes~wę nlc
nia sią na 1000 ml~. dają praWa dQ nadawania bagazlł (f\rŁ 320 y,,~ 3
2. W ~rt. 24 "Postoje" opłatą 15000 mk,. prze- Przepisów Pr~eW9zowyc;h)",
wlęjana w ust. 3, zmienia ~jq nC! ~O mk. 7. Ceny biletów okresowych, WYs?czegÓlnlone
;3. Wart. 30 "Okręślen'ię" dQpłata 200 rnk.. w ręg;dziale l, d~iał O ",Ęilety Qkr~<3.owę". P\U'Ikt l~
przewidł:iana w ust 3, zmienią sją fH~ 400 rok. ~rol~l1.!a &i«: ną:
. . 1!5lSt
.Aueu= . 4:x:..'-ewm:W. >"';łkA,~fUC4i44.:e:;;;:;zsa;.;'4c.HĄ:OW.;;o;;"":;:jD( • .2*1:::;::;:.:;1 " ....0 ... J: ....... " . - , ... ; ,;::S ._ ..... "' ... - '._' _,. ' .. u::: t .. • . J • ;, . e • ). ., 54

5ez0nowych Rocznych
- l. • JC , ... ' , ... ' _

QCJłęlltQI§~ K a y
"" ~łhn~ę\r~elt ".. . II' . -l .' i\l .. l ~ I ,,'" I " ..... ii' I ... III ' 1 I \I I lU
• ~ • ~~ • • I M
r· e k
. -' .-
1 ..... 10
11 =- 20
13500
27000 ,= -' i~" ~~~~~ II g~
~7000
II' 121500 810CX>
243000 162000
364500 243000
40500
81000
~1 ..... ~O 40~00 I t350Q 121500 81000 40500 l:a1500
31 ....., 40
41 -- 5Q
54000
67500
l 36000
45000
18000 162000 108000
135000
54000
~~~OO 20250Q 67500
486OCOI 324000
607500 405000
162000
2Q2500

!)1 ..... 61) 81ooo! 54000 27QOO 243QOO 162000 81000 729000 486000 243000
ęl
71
"" 10
~
~1 ,- 9.0
eo.
94500
108000
121500
63QOO
7200Q
81000
Jl ~OQ
~6000' 324000
40500
283500
364500
l 216QOO 189000

243000
94500 850500 567000.
10800Q 972000 648000
121500 10935001 729qOO
I 2835QQ
324000
364500
91 .".,,100 13'000 OOQOQ 4~00Q 405QQQ . 270000 135000 12\5000 8.1000Q , 4Q5OO0

8. Ceny \lcll1iows;kich biletów 1lllesie:cznych 1\. P\.H1~~ l-sz,! otrzyml\Je brzmienie następ~·
~Ią~y HI,
wys~~?l€igólni pnę W rozdziale I, dział E I i ?\E: !'l: ,
.,.(JI~i tąryfQwe ~e wzgl~<;fQW l?połeQnydl I humani- ,,1. Opłaty jeonostKowe za przewói bagą~~
. tafl'\y~h lo p.r~ęja.\!d~ gg s~kQł'\ p\lnkt~, !!l11ienia wynoszą od ka~qych zaqęt}.!~h 10 kg, i qc;\ k,ążgego
. S:i~ ną: kjlo\11 et rą; .'. . .
__ o
al pociągąch
osobowych i miesz~nych ?a ~i­
w
ę{,łI~~łQ~ć ee\1~ \.lczlliQwsklego biletu mięsi~cz- lometry ..... od l do. ~OO -= 3,QO mk" z~ kiłą­
w Ae9,0 I~l qsy lU fl1etry 00 201 QP 300 - 2,4 mk €\oliq:ane l•

ldlQmętf~cp do opiaty 600 mk' l przypądąjąc€!i za plewszę


, .. ... ... 'I -,- " -.
M a r e ~ _.
.. ...,.... - .-~, "" . .- 200 km., za kilometry dalsze ' 1,80, doljpanę
do. opłaty 84Q mk" prz~padąjącej za pię4wsze
1 ~ 10 11~5 ~OO krn.:
11 - ~O 2250 ~) w po c iągąch ~0śpies~nych..".,. o 50 o/Q wi,c::eJ
zi - ~O
40
;'~7~
4500
. od opłat, podanych w punkcie a);
~1 ~
~ w ppc;jągacn lUksusowycn (ex preliowych) -
~1 ~ ~Q !?62.~ . P. 5Q% wię cej od opłat, p\'zewiq~ianych 4112
aO 6750 flqcią~ów pośpies?r:tych (punkt b)".
"6171 ~

~ 10
60
787~
9OQO
'
B. P.u P1kt 4 0łrzymuje brzmienie na~tępyją~el
,,4. Naj niż sza nal eżność za przewóz bagażu po-
ciągIem po śpie~znym Iu.b lu ksl.l~owym (ex presowym)
ę. C:~my t-ygQQ FI Icnyy C; h I:!Hetów r-Qp,.otfllqyah,
równ a sic: oplade za 100 km., t. j. wynosi w p'?<;ią­
wyszczególnione 'vi rozdziąle /, Ozieł ~ III nIJI~ ~~­ gach pośpiesznych 450 mk. a w luksusowych (expre-
sowych) 675 mk., za każde 10 kg." .
.. bótników", J?4n~t 11, - a ~ 12, ?:mjenia ~i~ ną:
.. ,"
e. W punkcie 6 oplata 60 mk. za przechowa-
nie bagażu zmienia sie ną 120' rnk, ąd ~?t~l<;i ~a każ­
Odległość
w
e E N 1\ dą zaczf;tą dobę.
kilometrach
M 8 r e k Q. W pu nkcie 7' opłaty za · pl'zew6i haga'żu,
..,...., ...... zaw8Fte w z ałą czniku IV do rozporządzenia z 17 maja
1922 r. (Dz. U. R. P. J'f!2 39, poz. 333) podwaja się.
1 ...". lQ 9QQ
11 - 26 1800 13. W rozdzi ale V (Przewóz przesyłek nad-
21 - 36 2700 zwyczajnych):
31 = 4Q ~609 (\, Punkt l-szy otrzYfTluje brzmienie nastę­
41 ""., 50 4500 pujące: ,
~ 1. OpIaty jeQAostkpwe ?,a pr~ęV"62, RI'~($ąyłek
. 10. W rozd~!2\le Ił ,,$iksły peronowe", cena nadwyczajnych wyno~zą Qd k~żqych zaczętych 10 kg •
. ł:>Uetq pen;mqwegg ną w~t~p jegn6razowy 100, mk., I od każdego kilometra:
p.f!!!ęw!4?iam~ u~tęg ęfl'l ~ (1), ~f\1ieni9 ~j~ pą ~OO mk. a) w pociągach osobowych i mieszanych za kilo-
ił ~ena n~iesięcznego pileh.j perP.nąweg o JOOQ rn~I' metry 09 1 dp 200 - Qmk" za kilometry Qą
prz'ewidziana ust. 2 (2), zmienia się A3 '6.000 mk. . ?Q1 QQ ~QQ...". 4,ąO mk., QQliqane dq Q.(:!l~ty
11 W rq~dziąle III ~Prz~wQz p~qW", w p~nkde 1200 mk., prz yp adai'icęj za pierwsze 200 km.,
~ Ql',h~~a 10 !'nk. l!ą przech qw a~i<; ~ mienią §i~ na ~Q za I<i!ometry da lsze - 3,60 mk .• doiiczane do
",ęfek ?'ą l?f.tuK~ i kĘlżl=łą rozpoczętą g9,.~?:if1~1 Qplól ty . lq80 mk., przypadającej za pierwsze
12. W rQ~g~j~lę lV "F'rzeWQ? bagażlJ": 300 km.;

\
1562 Dziennik Ustaw. POl. 839, ' 840 I 841. ~ N'g 90.

b) w pociągach pośpiesznych - o 50% więcej § 1. Jeżeli ceny rynkowe artykuł~ów ' objętych
od opłat, podanych w punkcie a); obowi ązującą t aksą aptekarską zwi ększą się o tyle,
c) w pociągach lul<susowych - o 50% więcej . że przy sprzedaży ich podług cen oznaczonych
od 'opłat, przewidzianych dla pociągów po- ł w taksie, zysk n~ sprzedawanym materjale czy to
śpiesznych (punkt b)". w odręcznej sprzedaży, czy użytym do przygotowa-
B. Punkt 4 otrzymuje brzmienie następując,e: nia lekarstwa według recepty nie będzie dosięgał 400/0.,
,,4. Najniższa n ależ ność za przewóz przesyłki to za zgod4 Wojewody, apteki mogą za wydawane '
nadzwyczajnej w pociąg a ch pośpiesznych lub expre- leki pobierać ceny ustalone podług następujących
sowych równa się opłacie za 100 km., t. j. wynosi norm: cenę sprzedażną kilograma leku ustala sl~
900 mk. w pociągach pośpiesznych i 1350 mk. w ex- przez doliczenie 40% do ceny zakupu; dla ustalenia
presowych od każdych zaczętych 10 kg." ceny hektograma, uzyskaną w powyższy sposób cen~ ,
C. W , punkcie 6 opłaty za przewóz przesyłek kilograma dzieli się przez 8, dla ustalenia ceny de-
nadzwyczajn ych, zawa rte w załączniku V do rozpo- kagrama uzyskaną w powyższy sposób cenę hekto-
rządzenia z 17 maj a 1922 r. (Dz. U. R. P" N2 39, grama dzieli się przez 8, dla ustalenia ceny grama,
poz. 333), podwaja się. uzyskaną w powyższy sposób cenę dekagrama dzieli
się przez 8, dla ustalenia ceny decigrama, uzyskaną
14. . W rozdziale VI "Przewóz czasopism, bro-
szur i książek". w powyższy sposób cenę grama dzieli sią przez 10,
't " :~ f\. Punkt 5 otrzymuje brzmienie następujące: dla uzyskania ceny centigrama uzyskaną w powyższy
,,5. Opłata za przewóz powinna być uiszczona sposób cenę decigrama dzieli się przez 10.
przy nadaniu; wynosi ona od każdych zaczętych Za ceny zakupu mogą uchodzić jedynie prze-
ciętne ceny, wynikające z faktur lub cenników 3 hur-
10 kg. i l ' km.: za kilometry od 1 do 200-2.20 mk.,
za kilometry od 201 do 300-1.80 mk., doliczane do towych składów materjałów aptecznych.
opłaty 440 mk., przypadającej za pierwsze 200 km.,
Ceny ustalone w powyższy sposób apteki mogą
pobierać tylko do czasu ogłoszenia przez Minister-
.' za kilometry dalsze - 1.40 mk., doliczane do op łaty
:
620 mk., przypadaj ą cej za pierwsze 300 km.; opłaty stwo Zdrowia Publicznego w Dzienniku Ustaw taksy .
, ... I oblicza s ię strefami po 10 km., licząc za pełne strefy. aptekarskiej, lub dodatku do niej.
Przypad ającą do pobrania należność zaokrągla się W powyższy sposób winny być ustalane l ceny
sprzedażne artykułów nieobjętych taksą aptekarską.
do najbliższych pełnych marek wzwyż. Obliczone na
zasadach ' powyższych opłaty podane są pod punk- § 2. Jeżeli wynagrodzenie personelu facho-
tem 8". wego, zatrudnionego w aptekach zostani.e zwiększone,
B. W punkcie 8 o piaty za przewóz czasopism, w rozmiarach istotnej potrzeby, o tyle, że opłata
broszur i książek, zawarte w załączniku VI do rozpo- pobierana, na zasildzie obowiązującej taksy, za prace
rządzeniaz 17 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 39, związane z przygotowaniem i wydaniem lekarstw za
poz. 333), podwaja si ę . receptami (taksa laborum) nie będzie pokrywała 8/.
15. W rozdzi ale VII "Pociągi nadzwyczajne, wa- wydatków na utrzymanie. tego personelu, to za zgodą
gony osobowe, dla chorych i bagażowe" wszystkie Wojewody apteki mogą pobierać proporcjonalnie
opłaty podwyższa się o 400% w stosunku do opiat, obo- zwiększoną opłatę, nie przekraczającą 8/4. wydatków
wiązujących przed 1 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. ponoszonych na utrzymanie tego personelu.
z r. 1921 N'g 97, poz. 708). i
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
§ 2. Rozporządzenie niniejsze ,wchodzi w ży­ z dniem ogłoszenia i jednocześnie tracą moc do-
cie z dniem 1 listopada 1922 roku. tychczas obowiązujące przepisy, w sprawach objętych
Minister Kolei Żelaznych: niniejszem rozporządzeniem. .
Ludwik Zagórny~Marynowski Minister Zdrowia Publicznego: w z. Buja/ski
Minister Skarbu: Jastrzębski

Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu:


Henryk Strasburgel' 841.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
Publicznego
840. z dnia 7 października 1922 r.
Rozporząd zenie Ministra Zdrowia Pu- \V przedmiocie zmiany opiat za urzędowe świa­
. blicznego dectwa zdrowia. . I

z dnia ' 9 września 1922 r. Na mocy art. 2 p. 24 zasadniczej ustawy sanI-


tarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. Nz 63 poz.
W przedmiocie zmiany cen w taksie apte- 371) zarządza się co następuje: .'
karskiej na obszarze górnośl ąskim województwa
śląskiego. § 1. Ustęp drugi art. 4 rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia Publicznego z dn. 1 lipca 1920 r.
Na mocy §§ 78 i 80 ni emieckiej ustawy prze- w przedmiocie urzędowych świadectw zdrowia (Dz.
mysłowej zarządza się co następuje: U. R. P. N2 58 poz. 365) w brzmieniu ustalonem

,,