You are on page 1of 1

1562 Dziennik Ustaw. POl. 839, ' 840 I 841. ~ N'g 90.

b) w pociągach pośpiesznych - o 50% więcej § 1. Jeżeli ceny rynkowe artykuł~ów ' objętych
od opłat, podanych w punkcie a); obowi ązującą t aksą aptekarską zwi ększą się o tyle,
c) w pociągach lul<susowych - o 50% więcej . że przy sprzedaży ich podług cen oznaczonych
od 'opłat, przewidzianych dla pociągów po- ł w taksie, zysk n~ sprzedawanym materjale czy to
śpiesznych (punkt b)". w odręcznej sprzedaży, czy użytym do przygotowa-
B. Punkt 4 otrzymuje brzmienie następując,e: nia lekarstwa według recepty nie będzie dosięgał 400/0.,
,,4. Najniższa n ależ ność za przewóz przesyłki to za zgod4 Wojewody, apteki mogą za wydawane '
nadzwyczajnej w pociąg a ch pośpiesznych lub expre- leki pobierać ceny ustalone podług następujących
sowych równa się opłacie za 100 km., t. j. wynosi norm: cenę sprzedażną kilograma leku ustala sl~
900 mk. w pociągach pośpiesznych i 1350 mk. w ex- przez doliczenie 40% do ceny zakupu; dla ustalenia
presowych od każdych zaczętych 10 kg." ceny hektograma, uzyskaną w powyższy sposób cen~ ,
C. W , punkcie 6 opłaty za przewóz przesyłek kilograma dzieli się przez 8, dla ustalenia ceny de-
nadzwyczajn ych, zawa rte w załączniku V do rozpo- kagrama uzyskaną w powyższy sposób cenę hekto-
rządzenia z 17 maj a 1922 r. (Dz. U. R. P" N2 39, grama dzieli się przez 8, dla ustalenia ceny grama,
poz. 333), podwaja się. uzyskaną w powyższy sposób cenę dekagrama dzieli
się przez 8, dla ustalenia ceny decigrama, uzyskaną
14. . W rozdziale VI "Przewóz czasopism, bro-
szur i książek". w powyższy sposób cenę grama dzieli sią przez 10,
't " :~ f\. Punkt 5 otrzymuje brzmienie następujące: dla uzyskania ceny centigrama uzyskaną w powyższy
,,5. Opłata za przewóz powinna być uiszczona sposób cenę decigrama dzieli się przez 10.
przy nadaniu; wynosi ona od każdych zaczętych Za ceny zakupu mogą uchodzić jedynie prze-
ciętne ceny, wynikające z faktur lub cenników 3 hur-
10 kg. i l ' km.: za kilometry od 1 do 200-2.20 mk.,
za kilometry od 201 do 300-1.80 mk., doliczane do towych składów materjałów aptecznych.
opłaty 440 mk., przypadającej za pierwsze 200 km.,
Ceny ustalone w powyższy sposób apteki mogą
pobierać tylko do czasu ogłoszenia przez Minister-
.' za kilometry dalsze - 1.40 mk., doliczane do op łaty
:
620 mk., przypadaj ą cej za pierwsze 300 km.; opłaty stwo Zdrowia Publicznego w Dzienniku Ustaw taksy .
, ... I oblicza s ię strefami po 10 km., licząc za pełne strefy. aptekarskiej, lub dodatku do niej.
Przypad ającą do pobrania należność zaokrągla się W powyższy sposób winny być ustalane l ceny
sprzedażne artykułów nieobjętych taksą aptekarską.
do najbliższych pełnych marek wzwyż. Obliczone na
zasadach ' powyższych opłaty podane są pod punk- § 2. Jeżeli wynagrodzenie personelu facho-
tem 8". wego, zatrudnionego w aptekach zostani.e zwiększone,
B. W punkcie 8 o piaty za przewóz czasopism, w rozmiarach istotnej potrzeby, o tyle, że opłata
broszur i książek, zawarte w załączniku VI do rozpo- pobierana, na zasildzie obowiązującej taksy, za prace
rządzeniaz 17 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 39, związane z przygotowaniem i wydaniem lekarstw za
poz. 333), podwaja si ę . receptami (taksa laborum) nie będzie pokrywała 8/.
15. W rozdzi ale VII "Pociągi nadzwyczajne, wa- wydatków na utrzymanie. tego personelu, to za zgodą
gony osobowe, dla chorych i bagażowe" wszystkie Wojewody apteki mogą pobierać proporcjonalnie
opłaty podwyższa się o 400% w stosunku do opiat, obo- zwiększoną opłatę, nie przekraczającą 8/4. wydatków
wiązujących przed 1 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. ponoszonych na utrzymanie tego personelu.
z r. 1921 N'g 97, poz. 708). i
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
§ 2. Rozporządzenie niniejsze ,wchodzi w ży­ z dniem ogłoszenia i jednocześnie tracą moc do-
cie z dniem 1 listopada 1922 roku. tychczas obowiązujące przepisy, w sprawach objętych
Minister Kolei Żelaznych: niniejszem rozporządzeniem. .
Ludwik Zagórny~Marynowski Minister Zdrowia Publicznego: w z. Buja/ski
Minister Skarbu: Jastrzębski

Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu:


Henryk Strasburgel' 841.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
Publicznego
840. z dnia 7 października 1922 r.
Rozporząd zenie Ministra Zdrowia Pu- \V przedmiocie zmiany opiat za urzędowe świa­
. blicznego dectwa zdrowia. . I

z dnia ' 9 września 1922 r. Na mocy art. 2 p. 24 zasadniczej ustawy sanI-


tarnej z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. Nz 63 poz.
W przedmiocie zmiany cen w taksie apte- 371) zarządza się co następuje: .'
karskiej na obszarze górnośl ąskim województwa
śląskiego. § 1. Ustęp drugi art. 4 rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia Publicznego z dn. 1 lipca 1920 r.
Na mocy §§ 78 i 80 ni emieckiej ustawy prze- w przedmiocie urzędowych świadectw zdrowia (Dz.
mysłowej zarządza się co następuje: U. R. P. N2 58 poz. 365) w brzmieniu ustalonem

,,

Related Interests