1249/1 Sejarah Kertas 1 Mei 2011 1 jam Jadual Spesifikasi Ujian Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011 Kertas 1 (1249

/1) Sejarah Tingkatan Lima

SULIT

Aras / Tajuk Tingkatan 4 Kemunculan Tamadun Awal Peningkatan Tamadun Tamadun Awal Asia Tenggara Kemunculan Tamadun Islam

Aras Soalan
No Soalan

Analisis Item Sintesis Penilai an Ting gi Sederha na Renda h

Pengeta huan

1 2 3 4 5 6 7 8

Kefaha man / /

Aplika si

Analisi s

/ / / / / / / /

9 Kerajaan 10 Islam di 11 / Madinah Pembentuka 12 / n Kerajaan 13 / Islam 14 / Islam di Asia Tenggara 15 Pembhruan 16 Islam 17 Perkembang an di © Hak Cipta 18 1249/1Eropah Panitia Sejarah SMK Bandar Samariang Dasar British 19 dan 20 Kesannya JUMLAH 20 2 4

/ / / / / / 4 4 4 2

SULIT

1249/1 Sejarah Kertas 1 Mei 2011 1 jam SULIT 1249/1 © Hak Cipta Panitia Sejarah SMK Bandar Samariang SULIT .

1249/1 © Hak Cipta Panitia Sejarah SMK Bandar Samariang JUMLAH 20 2 7 / / / / / / / / / / / 4 3 4 SULIT . SULIT Aras Soalan No Soala n 21 22 23 24 Pengetah uan Kefaha man / / / / Aplika si Analisi s Sintesis Penilai an Ting gi Analisis Item Sederha na Renda h Nasionalis 25 / me di 26 Malaysia 27 Shga 28 Perang Dunia Ke2 Kesedara 29 n 30 Pembinaa 31 n Negara 32 dan Bangsa Pembinaa 33 n Negara 34 dan 35 Bangsa 36 Malaysia Pembinaa 37 / n Negara 38 / dan 39 / Bangsa 40 / yg Merdeka.1249/1 Sejarah Kertas 1 Mei 2011 1 jam Aras / Tajuk Tingkata n5 Kemuncula n& Perkemban gan Nasionalis me di Asia Teng.

1249/1 Sejarah Kertas 1 Mei 2011 1 jam SULIT 1249/1 © Hak Cipta Panitia Sejarah SMK Bandar Samariang SULIT .