Acces la educatie si sanse gale- Incluziune sociala in invatamantul de masa, prinicipiile incluziunii

Instit: Teger Crinuta
Planul dezbaterii 1.Concepte:incluzunea,integrarea, sistem educational incluziv, educatie incluziva 2.Principii ale incluziunii 3. Exigente ale educatiei incluzive 4. Concluzii
Ce este incluzunea? Definiţii ale incluziunii în învăţământ luate din Indexul Incluziunii** Incluziunea în învăţământ presupune: • • • • • • • • • • • aprecierea elevilor şi a personalului în mod egal; creşterea participării elevilor la cultura şi comunitatea şcolii locale; restructurarea culturilor, strategiilor şi practicilor în şcoli astfel încât acestea să corespundă diversităţii elevilor din locul respectiv; reducerea obstacolelor din calea educaţiei şi participarea tuturor elevilor, nu numai a celor cu probleme sau a acelora clasificaţi ca având cerinţe educaţionale speciale; a învăţa din încercările de a depăşi obstacolele în calea accesului şi participării anumitor elevi să faci schimbări în beneficiul elevilor în sens larg; perceperea diferenţelor dintre elevi ca resursă în sprijinul educaţiei mai degrabă decât ca o problemă care trebuie să fie depăşită; recunoaşterea dreptului elevilor de a învăţa în propria localitate; îmbunătăţirea şcolilor atât pentru personal cât şi pentru elevi; accentuarea rolului şcolilor în construirea comunităţii şi crearea valorilor, precum şi în creşterea performanţei; promovarea relaţiilor de susţinere reciprocă între şcoli şi comunităţi; recunoaşterea faptului că incluziunea în învăţământ este un aspect al includerii în societate. CONCEPTUL DE SISTEM EDUCAŢIONAL INCLUZIV

1

cunoaşterea rolului comunicării în societate şi şcoală. indiferent de 2 . De aceea este necesară cunoaşterea şi aplicarea acesteia cu discernământ şi consecvenţă profesională pe baza următoarelor obiective: . . 1990. La Conferinţa Mondială “Educaţia pentru toţi. . fundamentată pe paradigma “educaţia pentru toţi”.identificarea atitudinilor care blochează comunicarea interpersonală şi interculturală. Astfel. Educaţia incluzivă a apărut ca răspuns la neajunsurile educaţiei integrate. satisfacerea nevoilor de bază ale învăţării”. În Declaraţia de la Salamanca (1994) se stipulează:”Principiul fundamental al şcolii incluzive este că toţi copiii trebuie să înveţe împreună .surprinderea dificultăţilor şi capcanelor comunicării interculturale. La realizarea acestui sistem comunicarea are un rol deosebit. . trebuie furnizate în cadrul serviciilor sociale. incluziunea şi “educaţia incluzivă” pun accentul pe necesitatea ca sistemul educaţional şi şcolile/grădiniţele să se schimbe şi să se adapteze continuu pentru a răspunde diversităţii copiilor şi nevoilor ce decurg din acestea. dezvoltarea unui curriculum intercultural şi multicultural.aplicarea tehnicilor de comunicare educaţională eficientă în general şi interetnice în special. trebuie tratat ca un membru al societăţii.Un sistem educaţional incluziv recunoaşte dreptul tuturor copiilor de a fi educaţi împreună şi consideră că educaţia tuturor copiilor este la fel de important. folosirea metodelor de predare care încurajează învăţarea prin cooperare. oricând acest lucru este posibil. „Incluziunea” se referă la faptul că oricine. clasă) prin care se transmite mesajul că toată lumea este valorizată. bazându-se pe principiul incluziunii care este mai cuprinzător decât cel al integrării. 1999). . „Educaţia incluzivă”. Popovici D. s-a elaborat o nouă strategie a educaţiei. iar diversele servicii speciale de care are nevoie.exersarea atitudinii de înţelegere şi ascultare activă.. apare prin 1990. indiferent de deficienţa sa sau de dificultăţile pe care le întâmpină în învăţare.crearea unui mediu şcolar (clădire. de la Jomtiem – Thailanda. . iar „educaţia incluzivă” a devenit parte integrantă a educaţiei pentru toţi. educaţionale. medicale şi celelalte servicii puse la dispoziţia tuturor membrilor societăţii” (ap. care nu a reuşit să împiedice marginalizarea copiilor care prezentau diferenţe faţă de “norma” generală a populaţiei şcolare. elaborarea de planuri individuale de învăţare pentru elevi. ca sintagmă.punerea în valoare a progresului individual prin: oferirea unui curriculum diferenţiat. .

diversitatea situaţiilor de învăţare şi a materialelor suportive. principiul egalizării şanselor în educaţie. de asigurarea unei educaţii de calitate. • punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive. metode. Realizarea educaţiei incluzive presupune: • existenţa şi aplicarea principiilor incluziunii: principiul drepturilor egale. interactivă. o pedagogie a iubirii. principiul cooperării şi parteneriatului. personalizată. principiul asiguării serviciilor de sprijin. care să se definescă prin flexibilitate şi diversitate: curriculum-ul adaptat la nevoile copilului. inclusiv a celor cu c. progresistă. principiul intervenţiei timpurii. principiul centrării pe copil. pentru comunitate. educaţia incluzivă devine tipul de educaţie responsabil de asigurarea dreptului la educaţie al tuturor copiilor. optimistă. comportamente. este un proces dinamic. logoped). diversitate în evaluare: forme. curriculum. o pedagogie a diversităţii. principiul educaţiei de bază pentru toţi copiii. • elaborarea unui curriculum “incluziv “. • crearea şi funcţionarea unui sistem de servicii de sprijin la toate nivelurile învăţământului: asistenţă psiho-pedagogică (psiholog. socială. mai ales. instrumente. alte oportunităţi de educaţie în afara şcolii presupune schimbare de atitudini. medicală.e. în contextul actual naţional.dificultăţile pe care aceştia le pot avea sau de diferenţele care pot exista între ei”. care să satisfacă diversitatea copiilor.s. În concluzie: 3 . care se dezvoltă continuu în funcţie de cultură şi context este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăţi incluzive • • • • • Deci. adecvată stilurilor şi tipurilor de învăţare diferite ale elevilor. urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învăţării. asistenţă socială. care conţine în esenţa ei atributele de a fi: pedocentristă. sprijin în învăţare (învăţător/profesor de sprijin). este mai cuprinzătoare decât educaţia formală obişnuită cuprinzând: educaţia pentru familie. metodologie didactică diversificată. Educaţia incluzivă se defineşte prin următoarele particularităţi: • susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprijin pentru învăţare. principiul nondiscriminării. fără nici o discriminare şi.

(Vrăşmaş. locuri de muncă sau. modalitatea principală de atingere a scopului. integrarea nu poate fi doar o finalitate. Integrarea se realizează treptat. ea însăşi. iar integrarea reprezintă mijlocul. 2001). T. Astfel. în mare măsură. ci. transformarea acesteia pentru a putea răspunde unei diversităţi mai mari de copii. 4 .. (Vrasmas. diferenţele între grade de reuşită şcolară. a valorilor şi drepturilor comune ce le posedă. În acest sens. termenul de „integrare” este relativ şi se poate aplica tuturor categoriilor de copii şi indivizi. în speţă copiilor marginalizaţi. Relaţia dintre cele două se exprimă în sensul că normalizarea reprezintă scopul general. integrarea se defineşte ca fiind un ansamblu de măsuri aplicate diverselor categorii de populaţie şi urmăreşte înlăturarea segregării sub toate formele. mai ales a resurselor umane. UNESCO). defavorizaţi şi/sau excluşi de la educaţie. să asigure o educaţie eficentă pentru toţi.. 2001). În viziunea actuală asupra integrării se exprimă relaţia fundamentală dintre mediul şcolar şi cel social. transferul unei persoane dintr-un mediu mai mult sau mai puţin separat/segregat într-un mediu obişnuit. integrarea socială nu poate fi separată de integrarea şcolară şi nu se poate realiza doar după finalizarea procesului şcolarizării. Măsurile luate pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale persoanelor cu dizabilităţi sunt centrate pe intenţia de a le integra pe acestea în şcoli. În general. prin adaptarea acestuia la condiţiile vieţii unei societăţi umane. pentru a oferi acces necondiţionat şi a răspunde adecvat nevoilor educaţionale diferite ale tuturor copiilor. În sensul larg.• Şcoala Incluzivă exprimă extinderea scopului şcolii obişnuite. Integrarea Definire: Integrarea ca fenomen este fundamentată pe ideea că relaţiile dintre indivizi sunt bazate pe o recunoaştere a integrităţii lor. pe măsura dezvoltării unui copil. integrarea vizează trecerea . precum şi tuturor aspectelor vieţii umane. a devenirii sale ca fiinţă umană. Deci. în societate. astfel încât să armonizeze diferenţele de învăţare. T. şcoala fiind din această perspectivă. şcoala nu are doar o funcţie instructiv-educativă.(Biroul Internaţional al educaţiei. • Educaţia Incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare având ca scop exploatarea resurselor existente. un mediu şi un factor fundamental la vârsta copilăriei. în final. ci un proces continuu de asimilare a individului în grupuri şi sisteme sociale din ce în ce mai largi. pentru a menţine participarea la procesul de învăţare a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi • Educaţia / Şcoala Incluzivă accentuează necesitatea dezvoltării şcolii. Concepţia „integraţionistă” s-a dezvoltat plecând de la filozofia „normalizării”. este o formă de integrare socialăÎn acest context.

5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful